Norrköpings kommun Brukarundersökning April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever samt föräldrar med barn i förskolan. Syftet är att mäta attityderna till verksamheten för att se om skolan och förskolan uppfyller uppställda mål. Resultat i nivå med 2010 års mätning Skolelevernas attityder till sin skola är överlag på jämförbar nivå som i 2010 års mätning. Eleverna instämmer i högre grad än i fjol i att de får ett skriftligt omdöme varje termin. Enstaka frågor där elever instämmer i något lägre grad än i fjol är att de får vara med och planera sitt skolarbete, att flickor och pojkar ges samma rätt och möjligheter, att det finns saker att göra på rasterna samt att toaletterna är fräscha. Yngre elever fortsatt mer nöjda Elever i årskurs fem instämmer i högre grad än årskurs åtta i flertalet påståenden, vilket även var fallet i tidigare års mätningar. Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 1 Skolans anställda upplevs som engagerade Skolelever instämmer i hög grad i att anställda bryr sig om och lyssnar på eleverna. De upplever också att de får lära sig viktiga saker i skolan. Dessa faktorer har hög påverkan på elevernas helhetsattityd till sin skola, vilket gör dem till viktiga styrkor att vårda. Att lärarna lyssnar och märker när eleven inte förstår, regelbundet pratar med eleverna om hur de klarar skolarbetet, samt ger tillräckligt stöd är andra faktorer som har stark påverkan på elevernas attityd till skolan. Ett högre resultat på dessa frågor skulle sannolikt leda till att eleverna blev som helhet mer positiva till sin skola. Arbetsro fortsatt förbättringsområde Många elever håller inte med om att det råder arbetsro på lektionerna. Denna fråga får ett relativt lågt resultat oberoende av årskurs och om huruvida eleven går i en kommunal skola eller en friskola. Denna faktor påverkar idag elevernas helhetsattityd till sin skola negativt.

3 Sammanfattning av resultaten Förskoleföräldrar Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 2 Fortsatt starkt resultat Föräldrarna är överlag mycket nöjda med förskoleverksamheten i Norrköpings kommun. Resultaten är höga för flertalet faktorer som mäts i undersökningen. Högt förtroende för förskolan Föräldrarna känner sig i hög grad trygga när barnet är i förskolan, och upplever att personalen bryr sig om deras barn. De känner sig välkomna till förskolan och anser att det finns någon att vända sig till med frågor. Föräldrarna instämmer dessutom i stor utsträckning i att förskolan har lämpliga aktiviteter, att barnet utvecklas positivt, lär sig fungera i grupp och får den hjälp som behövs. Samtliga dessa områden har en positiv påverkan på föräldrarnas övergripande attityd till förskoleverksamheten. Föräldrar till tvååringar mer nöjda Årets resultat för förskoleverksamheten är överlag i nivå med förra årets mätning. Föräldrar till barn födda 2008 är i mycket stor utsträckning nöjda med förskoleverksamheten, medan föräldrar till barn födda 2006 är något mindre nöjda. Vid en jämförelse mellan föräldrar till barn födda 2006 och motsvarande målgrupp i fjolårets mätning märks en liten nedgång i resultaten från fjolårets mätning. Delaktighet och inomhusmiljön förbättringsområden Förskoleverksamheten i Norrköpings kommun får medelhöga resultat för frågor som rör föräldrars och barnens delaktighet och möjlighet att påverka verksamheten. Dessa områden en stor påverkan på föräldrarnas övergripande nöjdhet, varför det är viktigt att förbättra resultaten för att även fortsättningsvis upprätthålla föräldrarnas positiva inställning till förskoleverksamheten.

4 Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 3 Innehåll Sammanfattning av resultaten 1 Skolelever 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 6 Sammanfattande omdöme 8 Normer och värden 13 Kunskaper, utveckling och lärande 18 Ansvar och inflytande 23 Skolmiljön 28 Fritid 32 Resultat per skola 40 Förskoleföräldrar 43 Fakta om undersökningen 44 Fakta om respondenterna 45 Sammanfattande omdöme 46 Normer och värden 49 Utveckling och lärande 53 Ansvar och inflytande 57 Miljön 61 Samarbete med föräldrar 65 Jämförelse mellan grupper 69 Resultat per område 72

5 Resultat för grundskolelever Genomförd av CMA Research AB

6 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 5 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att mäta attityden till skolan bland elever för att se om skolan i Norrköpings kommun uppfyller uppställda mål, samt för att bidra till utveckling mot ökad kvalitet i verksamheterna. Motsvarande undersökning genomfördes även 2009 och Resultaten mellan mätningarna kommer att jämföras i rapporteringen. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2011 av CMA Research, se för mer information. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs fem och åtta. Eleverna har under skoltid fått fylla i en webbaserad enkät via en länk som skickats till deras skolanknutna e-post. Genomförande (forts.) elever har besvarat enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens på 71 procent (79 procent för årskurs 5 och 63 procent för årskurs 8). Svarsfrekvens för kommunala skolor är 79 procent (84 procent för årskurs 5 och 73 procent för årskurs 8) medan svarsfrekvensen för fristående skolor är 33 procent (33 procent för både årskurs 5 och årskurs 8). Totalt inbjöds elever att delta i undersökningen (2 254 i kommunala skolor samt 472 i fristående skolor). Samtliga fristående skolor erbjöds möjlighet att delta i undersökningen. De som slutligen deltog var: Johannesskolan Norrköpings kristna skola, Kvarsebo friskola, Prolympia, Rudolf Steinerskolan samt Vittra. Redovisning Resultaten presenteras dels i en kommunövergripande rapport, men också i separata delrapporter för varje skola (som har minst fem svar). Samtliga svarsfördelningar redovisas exklusive de som angett Vet ej.

7 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 6 Fakta om respondenterna Kön Årskurs Är du en flicka eller en pojke? I vilken årskurs går du? Flicka Pojke Årskurs 5 Årskurs 8 49% 51% 47% 53%

8 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 7 Fakta om respondenterna Årskurs och driftsform Antal Andel Kommunal skola Fristående skola Årskurs % Årskurs % Årskurs % Årskurs %

9 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 8 Sammanfattande omdöme Två tredjedelar av grundskoleeleverna är som helhet nöjda med sin skola, vilket är en lika hög andel som i 2010 års undersökning. Medelvärde Jag är nöjd med min skola ,8 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

10 Sammanfattande omdöme Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 9 Skolelever är nöjda med sin skola i samma utsträckning som i 2010 års mätning. Medelvärden Jag är nöjd med min skola 3,

11 Sammanfattande omdöme Jämförelser mellan årskurser Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 10 Elever i årskurs fem är som helhet betydligt mer nöjda än elever i årskurs åtta med sin skola, vilket även var fallet i tidigare mätningar. Medelvärden Jag är nöjd med min skola Årskurs 5 Årskurs 8

12 Sammanfattande omdöme Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 11 Elever i årskurs fem i kommunal verksamhet är som helhet mer nöjda med sin skola, jämfört med övriga grupper. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Jag är nöjd med min skola Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

13 Skolundersökning Norrköping kommun 2011 sid 12 Sammanfattande omdöme Elever i årskurs fem är i högre grad än elever i årskurs åtta nöjda med sin skola. Flickor i årskurs fem är i högre grad nöjda med sin skola, jämfört med pojkar i samma årskurs. Såväl flickor som pojkar i årskurs fem är i något högre grad än elever i årskurs åtta nöjda med sin skola. Medelvärden Antal svar Jag är nöjd med min skola Flickor 4,2 4,3 4,2 505 Årskurs 5 Pojkar 4,0 4,0 4,0 507 Årskurs 8 Flickor 3,6 3,5 3,5 460 Pojkar 3,5 3,4 3,3 433

14 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 13 Normer och värden De allra flesta eleverna har någon att vara med på rasterna. Var tjugonde elev svarar dock att de inte har någon att vara med. Flertalet känner sig trygga i skolan. Majoriteten instämmer i övriga påståenden gällande normer och värden, förutom gällande arbetsro på lektionerna. Medelvärde Jag har någon att vara med på rasterna ,6 1% Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem På min skola arbetar vi för att förhindra och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling Jag känner mig trygg i skolan ,4 2% Ingen åsikt 4,1 5% 4,1 9% Jag känner att de som arbetar i skolan bryr sig om mig ,1 3% Pojkar och flickor behandlas lika på min skola ,0 9% Jag tycker det är roligt att gå till skolan ,6 1% Det är arbetsro på lektionerna ,1 1% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

15 Normer och värden Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 14 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på elevernas nöjdhet. Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra eleverna mer nöjda med sin skola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på elevnöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad elevnöjdheten negativt. Övervaka Har någon att vara med på rasterna Pojkar och flickor behandlas lika Är trygg i skolan Det finns någon att vända sig till Skolan arbetar mot mobbing Det är arbetsro på lektionerna Anställda bryr sig om mig Det är roligt att gå till skolan Hög (>3,9) Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Eleverna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar elevnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

16 Normer och värden Jämförelser över tid Elevernas attityder till frågor som rör normer och värden är genomgående på samma nivå som i fjolårets undersökning. Medelvärden Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 15 Jag har någon att vara med på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem På min skola arbetar vi för att förhindra och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling Jag känner att de som arbetar i skolan bryr sig om mig Pojkar och flickor behandlas lika på min skola Jag tycker det är roligt att gå till skolan Det är arbetsro på lektionerna ,6 4,4 4,1 4,1 4,1 4,0 3,6 3,

17 Normer och värden Jämförelser mellan årskurser Elever i årskurs fem instämmer i högre grad än äldre elever i påståenden som rör normer och värden. Medelvärden Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid Jag har någon att vara med på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem På min skola arbetar vi för att förhindra och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling Jag känner att de som arbetar i skolan bryr sig om mig Pojkar och flickor behandlas lika på min skola Jag tycker det är roligt att gå till skolan Det är arbetsro på lektionerna Årskurs 5 Årskurs 8

18 Normer och värden Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 17 Kommunala skolor får överlag något högre resultat än friskolor gällande normer och värden. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Jag har någon att vara med på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem På min skola arbetar vi för att förhindra och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling Jag känner att de som arbetar i skolan bryr sig om mig Pojkar och flickor behandlas lika på min skola Jag tycker det är roligt att gå till skolan Det är arbetsro på lektionerna Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

19 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 18 Kunskap, utveckling och lärande Flertalet elever säger att de får ett skriftligt omdöme varje termin. Delade meningar råder om huruvida eleverna och deras lärare regelbundet pratar om hur eleven klarar skolarbetet. Medelvärde Jag får ett skriftligt omdöme varje termin ,6 7% Jag får lära mig viktiga saker i skolan ,3 1% Jag har en IUP, individuell utvecklingsplan, som jag har gjort tillsammans med mina lärare och mina föräldrar Ingen åsikt 4,2 11% Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen ,1 2% Lärarna informerar tydligt om hur jag klarar mig i olika ämnen ,0 2% Lärarna ger mig tillräckligt stöd när jag har svårt att hänga med i något ämne Mina lärare är bra på att lyssna och märker när jag inte förstår 3,9 4% 3,9 2% Som elev kan jag vara med och planera mitt skolarbete ,7 4% Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,4 5%

20 Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 19 Kunskaper, utveckling och lärande Åtgärdsmatris Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på elevernas nöjdhet. Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra eleverna mer nöjda med sin skola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på elevnöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad elevnöjdheten negativt. Övervaka Eleverna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar elevnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Har en IUP Får skriftligt omdöme varje termin Vet vad som behövs för att nå målen Informeras om hur jag klarar mig Kan vara med och planera skolarbetet Jag och mina lärare pratar om hur jag klarar skolarbetet Låg Medel Hög Påverkan Får lära mig viktiga saker Lärarna lyssnar och märker när jag inte förstår Lärarna ger tillräckligt stöd Hög (>3,9) Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat

21 Kunskap, utveckling och lärande Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 20 Resultaten för frågor som rör kunskap, utveckling och lärande är överlag i nivå med föregående mätningars resultat. Grundskoleelever instämmer i något högre grad än i fjol i att de får ett skriftligt omdöme varje termin. Samtidigt håller eleverna i år i något mindre utsträckning med om att de får vara med och planera sitt skolarbete. Jag får ett skriftligt omdöme varje termin Jag får lära mig viktiga saker i skolan Jag har en IUP, individuell utvecklingsplan, som jag har gjort tillsammans med mina lärare och mina föräldrar Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen Lärarna informerar tydligt om hur jag klarar mig i olika ämnen Lärarna ger mig tillräckligt stöd när jag har svårt att hänga med i något ämne Mina lärare är bra på att lyssna och märker när jag inte förstår Som elev kan jag vara med och planera mitt skolarbete Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet 0 Medelvärden ,6 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,7 3,

22 Kunskap, utveckling och lärande Jämförelser mellan årskurser Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 21 Elever i årskurs fem instämmer i större utsträckning än elever i årskurs åtta i frågor som rör kunskap, utveckling och lärande. Medelvärden Jag får ett skriftligt omdöme varje termin Jag får lära mig viktiga saker i skolan Jag har en IUP, individuell utvecklingsplan, som jag har gjort tillsammans med mina lärare och mina föräldrar Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen Lärarna informerar tydligt om hur jag klarar mig i olika ämnen Lärarna ger mig tillräckligt stöd när jag har svårt att hänga med i något ämne Mina lärare är bra på att lyssna och märker när jag inte förstår Som elev kan jag vara med och planera mitt skolarbete Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet Årskurs 5 Årskurs 8

23 Kunskap, utveckling och lärande Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 22 Elever i årskurs fem i kommunala skolor instämmer överlag i högre grad än övriga grupper i påståenden som rör kunskap, utveckling och lärande. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Jag får ett skriftligt omdöme varje termin Jag får lära mig viktiga saker i skolan Jag har en IUP, individuell utvecklingsplan, som jag har gjort tillsammans med mina lärare och mina föräldrar Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen Lärarna informerar tydligt om hur jag klarar mig i olika ämnen Lärarna ger mig tillräckligt stöd när jag har svårt att hänga med i något ämne Mina lärare är bra på att lyssna och märker när jag inte förstår Som elev kan jag vara med och planera mitt skolarbete Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

24 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 23 Ansvar och inflytande En klar majoritet av eleverna instämmer i att de i skolan får lära sig att ta ansvar för sina studier, samt att flickor och pojkar ges lika rätt och möjligheter. 16 procent av eleverna tycker inte att de har möjlighet att välja olika arbetssätt i skolan. Medelvärde Jag får lära mig att ta ansvar för mina studier ,2 4% Pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan ,2 6% Vuxna på skolan lyssnar på mig ,0 2% Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan ,7 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

25 Ansvar och inflytande Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011 sid 24 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på elevernas nöjdhet. Vårda Får lära mig att ta ansvar för mina studier Pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan Vuxna på skolan lyssnar på mig Hög (>3,9) Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra eleverna mer nöjda med sin skola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på elevnöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad elevnöjdheten negativt. Övervaka Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Eleverna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar elevnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

26 Ansvar och inflytande Jämförelser över tid Resultaten för ansvar och inflytande är i nivå med fjolårets mätning. Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 25 Skolelever instämmer i något lägre grad än i fjol i att pojkar och flickor ges lika rätt och möjlighet i skolan. Medelvärden 0 Jag får lära mig att ta ansvar för mina studier Pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan Vuxna på skolan lyssnar på mig Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan ,2 4,2 4,0 3,

27 Ansvar och inflytande Jämförelser mellan årskurser Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 26 Elever i årskurs fem ger högre betyg än äldre elever till frågor som rör ansvar och inflytande. Medelvärden Jag får lära mig att ta ansvar för mina studier Pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan Vuxna på skolan lyssnar på mig Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan Årskurs 5 Årskurs 8

28 Ansvar och inflytande Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 27 Elever i årskurs fem i kommunala skolor instämmer överlag i högre grad än övriga grupper i påståenden gällande ansvar och inflytande. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Jag får lära mig att ta ansvar för mina studier Pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan Vuxna på skolan lyssnar på mig Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

29 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 28 Skolmiljön Faktorer som rör skolmiljön får överlag något lägre resultat jämfört med andra områden. Majoriteten av eleverna tycker inte att toaletterna är fräscha. Eleverna är splittrade om huruvida det finns saker att göra på rasterna eller ej. Medelvärde Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro ,9 2% Läroböcker och andra läromedel är bra ,7 2% Ingen åsikt Klassrummen är trevliga ,6 1% Det finns saker att göra på rasterna ,4 1% Toaletterna är fräscha ,4 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Skolmiljön Jämförelser över tid Skolelever instämmer i lägre grad än i fjol i att det finns saker att göra på rasterna samt att toaletterna är fräscha. Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 29 I övrigt är resultaten i nivå med 2010 års mätning och något högre än i 2009 års undersökning. Medelvärden 0 Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro Läroböcker och andra läromedel är bra Klassrummen är trevliga Det finns saker att göra på rasterna Toaletterna är fräscha ,9 3,7 3,6 3,4 2,

31 Skolmiljön Jämförelser mellan årskurser Elever i årskurs fem är överlag betydligt mer nöjda med skolmiljön, jämfört med elever i årskurs åtta. Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 30 Varken de äldre eller de yngre eleverna är nöjda med skolans toaletter. Medelvärden Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro Läroböcker och andra läromedel är bra Klassrummen är trevliga Det finns saker att göra på rasterna Toaletterna är fräscha Årskurs 5 Årskurs 8

32 Skolmiljön Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 31 Elever i årskurs fem i kommunala skolor är mer nöjda än övriga grupper med läromedel och aktivitetsutbud på rasterna. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro Läroböcker och andra läromedel är bra Klassrummen är trevliga Det finns saker att göra på rasterna Toaletterna är fräscha Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

33 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 32 Fritid Flertalet elever håller med om att det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut. Medelvärde Det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut ,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

34 Skolmiljön och fritid Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 33 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på elevernas nöjdhet. Vårda Det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut Hög (>3,9) Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra eleverna mer nöjda med sin skola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på elevnöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad elevnöjdheten negativt. Övervaka Toaletterna är fräscha Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro Det finns saker att göra på rasterna Klassrummen är trevliga Läroböcker och andra läromedel är bra Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Eleverna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar elevnöjdheten. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

35 Fritid Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 34 Resultatet för frågan om elevernas fritid får ett fortsatt högt resultat. Medelvärden Det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut 4,

36 Fritid Jämförelser mellan årskurser Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 35 Elever i årskurs fem tycker i högre grad än elever i årskurs åtta att det finns saker att göra på fritiden. Medelvärden Det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut Årskurs 5 Årskurs 8

37 Fritid Jämförelser mellan driftsformer Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 36 Elever i årskurs fem som går i kommunala skolor instämmer i något högre grad än övriga grupper i att det finns saker att göra på fritiden. Notera att antal svarande är lågt för fristående skolor. Medelvärden Det finns saker att göra på fritiden efter skolans slut Kommunala, åk 5 Kommunala, åk 8 Fristående, åk 5 Fristående, åk 8 Antal respondenter: Kommunal åk 5 (984 st), Kommunal åk 8 (791 st), Fristående åk 5 (38 st), Fristående åk 8 (114 st).

38 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 37 Fritid Mer än hälften av skoleleverna uppger att de ägnar sig åt någon idrott på fritiden. 22 procent uppger att de inte ägnar sig åt någon av de aktiviteter som listades. Deltar du i någon eller några av följande aktiviteter på fritiden? (Flera svar möjligt.) Idrott 55% Kultur Aktivitet på fritidsgård Annan föreningsverksamhet Aktivitet på skolan Ingen av dessa aktiviteter 26% 18% 16% 14% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 38 Fritid Andelen av eleverna som ägnar sig åt idrott har minskat något sedan 2010 års mätning. En något högre andel än i fjol uppger att de ägnar sig åt kulturverksamhet på fritiden. Deltar du i någon eller några av följande aktiviteter på fritiden? (Flera svar möjligt.) Idrott Kultur Aktivitet på fritidsgård Annan föreningsverksamhet Aktivitet på skolan Ingen av dessa aktiviteter 26% 23% 23% 18% 17% 18% 16% 16% 18% 14% 13% 12% 22% 23% 22% 55% 59% 60% % 20% 40% 60% 80% 100%

40 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 39 Fritid Mer än hälften av skoleleverna, oavsett årskurs, deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. Andelen av eleverna som uppger att de deltar i idrottsaktiviteter har minskat något i båda årskurserna. De yngre eleverna uppger i högre grad än äldre elever att de deltar i aktiviteter på fritidsgårdar. Motsvarande samband förelåg även i fjolårets mätning. Deltar du i någon eller några av följande aktiviteter på fritiden? (Flera svar möjligt.) Idrott Kultur Aktivitet på fritidsgård Annan föreningsverksamhet Aktivitet på skolan Ingen av dessa aktiviteter 27% 25% 22% 13% 14% 18% 15% 12% 20% 25% 55% 54% Årskurs 5 Årskurs 8 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 Resultat per skola Genomförd av CMA Research AB

42 Resultat per skola Årskurs fem Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 41 Jag är nöjd med min skola Årskurs 5 Medel Antal svar Bråviksskolan 3,7 53 De Geers skola 4,5 23 Diamanten lek och inlärning 4,5 13 Ektorpsringen 4,0 26 Enebypark 4,8 22 Folkparksskolan 3,8 21 Gustaf Adolfsskolan 3,6 27 Hagaskolan 3,9 55 Jurslaskolan 3,5 20 Karlshov 3,6 20 Kimstad skola 4,6 28 Klockaretorpsskolan 4,4 28 Kyrkskolan 3,3 29 Kättinge förskola/skola 4,0 8 Ljuraskolan F-6 4,5 31 Mosstorpsskolan 4,5 54 Navestadsskolan 4,0 25 Oxelbergsskolan 4,0 24 Totalt kommunen årskurs 5 4, Jag är nöjd med min skola Årskurs 5 Medel Antal svar Rambodalsskolan 4,0 36 Rudolf Steinerskolan GR 3,6 16 Råsslaskolan 3,9 41 Silverdansen 4,6 33 Skarphagsskolan 4,1 20 Smedbyskolan 4,8 26 Svanen 4,8 9 Svärtingehus skola 4,2 49 Söderporten 4,1 69 Tamburinen 3,8 32 Victoriaskolan VIM 4,4 13 Vikbolandsskolan 3,5 18 Vilbergsskolan 3,8 29 Villastadsskolan 4,2 11 Vittra 3,9 22 Vångaskolan 4,8 12 Åbymoskolan 4,6 64 Totalt kommunen årskurs 5 4,

43 Resultat per skola Årskurs åtta Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 42 Jag är nöjd med min skola Årskurs 8 Medel Antal svar Borgsmoskolan 3,6 42 Djäkneparksskolan 3,9 102 Djäkneparksskolans internationella klass 4,8 11 Ektorpsskolan 3,8 98 Enebyskolan 4,0 67 Hagaskolan 3,8 71 Hultdalsskolan 2,8 85 Johannesskolan - Norrköpings Kristna Skola 3,9 22 Mosstorpsskolan 3,0 79 Navestadsskolan 3,6 54 Prolympia 2,8 50 Rudolf Steinerskolan GR 3,7 21 Råsslaskolan 3,4 58 Söderporten 4,3 15 Victoriaskolan 3,5 55 Vikbolandsskolan 3,3 42 Vittra 3,9 21 Totalt kommunen årskurs 8 3,5 893

44 Resultat för förskoleföräldrar Genomförd av CMA Research AB

45 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 44 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att utvärdera Norrköpings kommuns måluppfyllelse genom att mäta attityden till förskolan bland förskoleföräldrar, samt att bidra till utveckling av ökad kvalitet i verksamheterna. Ytterligare ett syfte är att följa upp resultaten från förra årets enkätundersökning. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2011 av CMA Research, se för mer information. Undersökningen riktar sig till föräldrar som har barn i förskola födda år 2006 eller Detta innebär en förändring från 2010 års mätning då undersökningen endast riktade sig till föräldrar med barn födda år Föräldrarna har fått fylla i en webbaserad enkät som distribuerats via e-post. Förskolorna har själva samlat in e-postadresser till föräldrar i målgruppen. Genomförande (forts.) Föräldrar som ej uppgett någon e-postadress har fått inloggningsuppgifter via ett pappersark distribuerat genom förskolepersonalen. Totalt sett har föräldrar besvarat enkäten (721 år 2010). Redovisning Resultaten presenteras dels i en kommunövergripande rapport, men också i separata delrapporter för varje område och förskola (som har minst fem svar). Där så är tillämpligt jämförs resultaten med 2009 och 2010 års mätning. Samtliga svarsfördelningar redovisas exklusive de som angett Vet ej.

46 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 45 Fakta om respondenterna Kön Födelseår Är ditt barn en flicka eller en pojke? Vilket år är ditt barn fött? Flicka Pojke % 51% 50% 50%

47 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 46 Sammanfattande omdöme En klar majoritet av förskoleföräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola. Föräldrar till barn som är födda 2008 är som helhet mer nöjda med förskoleverksamheten, jämfört med föräldrar till barn födda Medelvärde Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola ,1 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

48 Sammanfattande omdöme Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 47 Föräldrar vars barn går i en fristående förskola är som helhet mer nöjda med förskolans verksamhet, jämfört med föräldrar vars barn går i en kommunal förskola. Detta resultat är i linje med fjolårets mätning. Medelvärden Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola 4,1 4,6 Kommunala Fristående

49 Sammanfattande omdöme Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 48 Föräldrarnas helhetsattityd till förskolan är marginellt lägre än i 2010 års mätning, men fortfarande på en hög nivå. Medelvärden Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola 4,

50 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 49 Normer och värden Föräldrar upplever i mycket stor utsträckning att deras barn tycker att det är roligt att gå till förskolan, att personalen bryr sig om deras barn samt känner sig trygga när deras barn är i förskolan. Medelvärde Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan ,4 0% Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan ,3 0% Jag känner att personalen bryr sig om mitt barn ,3 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

51 Normer och värden Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 50 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på föräldrarnas nöjdhet. Vårda Fortsätt att prestera bra på faktorer i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra föräldrarna mer nöjda med sitt barns förskola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på nöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad nöjdheten negativt. Övervaka Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan Jag känner att personalen bryr sig om mitt barn Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Hög (>3,9) Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Faktorer i det grå området har i dagsläget ingen stor påverkan på hur nöjda föräldrarna är med sitt barns förskola. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

52 Normer och värden Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 51 Fristående förskolor får högre resultat än kommunala förskolor när det gäller normer och värden. Medelvärden Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan 4,3 4,6 Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Jag känner att personalen bryr sig om mitt barn 4,2 4,2 4,7 4,6 Kommunala Fristående

53 Normer och värden Jämförelser över tid Föräldrar instämmer i något lägre grad än i fjol i att de känner sig trygga när deras barn är i förskolan och att personalen bryr sig om deras barn. Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 52 Resultatet är dock fortfarande på en hög nivå. Medelvärden Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan Jag känner att personalen bryr sig om mitt barn 4,4 4,3 4,

54 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 53 Utveckling och lärande Flertalet föräldrar tycker att deras barn utvecklas positivt genom förskolans verksamhet. En klar majoritet instämmer också i att förskolan erbjuder en lämplig blandning av aktiviteter samt att deras barn får hjälp och stöd. Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan Förskolan erbjuder en lämplig blandning av lek och andra aktiviteter Medelvärde Ingen åsikt 4,2 1% 4,1 2% Mitt barn får den hjälp och det stöd som behövs ,1 5% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

55 Utveckling och lärande Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 54 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på föräldrarnas nöjdhet. Vårda Fortsätt att prestera bra på faktorer i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra föräldrarna mer nöjda med sitt barns förskola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på nöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad nöjdheten negativt. Övervaka Mitt barn utvecklas positivt Har lämpliga aktiviteter Mitt barn får hjälp och stöd Hög (>3,9) Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Faktorer i det grå området har i dagsläget ingen stor påverkan på hur nöjda föräldrarna är med sitt barns förskola. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

56 Utveckling och lärande Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 55 Förskoleföräldrar vars barn går i fristående förskolor är mer nöjda med frågor som rör utveckling och lärande, jämfört med föräldrar med barn i kommunala förskolor. Resultatet är i linje med fjolårets mätning. Medelvärden Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan Förskolan erbjuder en lämplig blandning av lek och andra aktiviteter Mitt barn får den hjälp och det stöd som behövs 4,1 4,1 4,2 4,5 4,5 4,4 Kommunala Fristående

57 Utveckling och lärande Jämförelser över tid Resultaten gällande utveckling och lärande är i nivå med tidigare mätningar. Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 56 Föräldrarna instämmer dock i marginellt lägre grad än i fjol i att deras barn får den hjälp och det stöd som behövs. Medelvärden Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan Förskolan erbjuder en lämplig blandning av lek och andra aktiviteter Mitt barn får den hjälp och det stöd som behövs 4,1 4,2 4,

58 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 57 Ansvar och inflytande Flertalet föräldrar instämmer i att deras barn får lära sig att fungera i grupp och ta ansvar i förskolan. Majoriteten tycker även att deras barn får vara delaktiga och kan påverka verksamheten. Notera dock att 13 procent inte håller med om detta. Notera att en hög andel inte har kunnat ta ställning till detta påstående. Medelvärde Mitt barn lär sig att fungera i grupp ,3 2% Mitt barn lär sig att ta ansvar ,1 7% Mitt barn får vara delaktig och kan påverka verksamheten ,8 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

59 Ansvar och inflytande Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 58 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på föräldrarnas nöjdhet. Vårda Mitt barn lär sig ta ansvar Mitt barn lär sig fungera i grupp Hög (>3,9) Fortsätt att prestera bra på faktorer i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra föräldrarna mer nöjda med sitt barns förskola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på nöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad nöjdheten negativt. Övervaka Mitt barn får vara delaktig och kan påverka verksamheten Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Faktorer i det grå området har i dagsläget ingen stor påverkan på hur nöjda föräldrarna är med sitt barns förskola. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

60 Ansvar och inflytande Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 59 Fristående förskolor får högre resultat än kommunala förskolor gällande ansvar och inflytande. Medelvärden Mitt barn lär sig att fungera i grupp Mitt barn lär sig att ta ansvar 4,1 4,3 4,5 4,6 Mitt barn får vara delaktig och kan påverka verksamheten 3,7 4,2 Kommunala Fristående

61 Ansvar och inflytande Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 60 Förskoleföräldrar instämmer i lägre grad än i fjol i att deras barn lär sig ta ansvar samt fungera i grupp. Medelvärden Mitt barn lär sig att fungera i grupp Mitt barn lär sig att ta ansvar 4,1 4,3 Mitt barn får vara delaktig och kan påverka verksamheten * 3, * Frågan är ny för i år

62 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 61 Inomhus- och utemiljön Majoriteten av föräldrarna är nöjda med såväl ute- som inomhusmiljön på förskolan. Notera dock att procent inte håller med om att miljön på förskolan ger bra möjligheter till lek och andra aktiviteter. Medelvärde Inomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet ,9 0% Utemiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet ,8 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

63 Förskolemiljön Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 62 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på föräldrarnas nöjdhet. Vårda Hög (>3,9) Fortsätt att prestera bra på faktorer i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra föräldrarna mer nöjda med sitt barns förskola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på nöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad nöjdheten negativt. Övervaka Utemiljön ger bra möjligheter till aktivitet Inomhusmiljön ger bra möjligheter till aktivitet Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Faktorer i det grå området har i dagsläget ingen stor påverkan på hur nöjda föräldrarna är med sitt barns förskola. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

64 Inomhus- och utemiljön Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 63 Det finns ett tydligt samband mellan förskolans driftform och inomhusmiljön, där förskoleföräldrar är mer nöjda med fristående förskolor än med kommunala förskolor gällande inomhusmiljön. Medelvärden Inomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet 3,8 4,2 Utemiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet 3,8 4,0 Kommunala Fristående

65 Inomhus- och utemiljön Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 64 Kommunens förskoleföräldrar är i lägre grad än i fjol positiva till förskolans utemiljö. Medelvärden Inomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet Utemiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet 3,9 3,

66 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 65 Samarbete med föräldrar Förskoleföräldrar känner sig i mycket stor utsträckning välkomna till förskolan och håller med om att det finns någon att vända sig till med frågor och problem. Delade meningar råder däremot om huruvida föräldrarna får vara delaktiga och påverka verksamheten. Var femte förskoleförälder upplever inte att det finns något forum för samråd med personalen på förskolan. Notera att en hög andel ej har kunnat besvara frågan. Medelvärde Som förälder känner jag mig välkommen till förskolan ,3 0% Det finns någon att vända sig till med frågor och problem ,2 1% Personalen visar respekt för mina synpunkter och önskemål ,1 2% Förskolan erbjuder utvecklingssamtal tillräckligt ofta ,0 3% Ingen åsikt Det finns forum för samråd (föräldraråd) med personalen på förskolan ,8 22% Jag får vara delaktig och kan påverka verksamheten ,6 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

67 Samarbete med föräldrar Åtgärdsmatris Skolundersökning Norrköping kommun 2011, sid 66 Åtgärdsmatrisen ger oss råd om vad vi ska prioritera för att få störst effekt på föräldrarnas nöjdhet. Vårda Fortsätt att prestera bra på faktorer i det gröna området. Dessa faktorer bidrar i hög grad positivt till att göra föräldrarna mer nöjda med sitt barns förskola. Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på nöjdheten. Då dessa faktorer förekommer i det röda området påverkas i hög grad nöjdheten negativt. Övervaka Erbjuder utveckl.samtal tillräckligt ofta Det finns forum för samråd med personalen Känner mig välkommen Finns någon att vända sig till Personalen respekterar synpunkter Jag får vara delaktig och kan påverka Hög (>3,9) Medel (3,6-3,9) Låg (<3,6) Resultat Faktorer i det grå området har i dagsläget ingen stor påverkan på hur nöjda föräldrarna är med sitt barns förskola. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör övervakas. Låg Medel Hög Påverkan

68 Samarbete med föräldrar Kommunala och fristående förskolor Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 67 Fristående förskolor får högre resultat än kommunala förskolor när det gäller samarbete med föräldrarna. Förskoleföräldrar med barn i fristående förskolor instämmer i väsentligt högre grad än föräldrar till barn i kommunala förskolor i att det finns forum för samråd med personalen på förskolan, samt i att de känner sig delaktiga och kan påverka verksamheten. Medelvärden Som förälder känner jag mig välkommen till förskolan Det finns någon att vända sig till med frågor och problem Personalen visar respekt för mina synpunkter och önskemål Förskolan erbjuder utvecklingssamtal tillräckligt ofta 4,3 4,2 4,0 3,9 4,6 4,6 4,5 4,4 Det finns forum för samråd (föräldraråd) med personalen på förskolan Jag får vara delaktig och kan påverka verksamheten 3,6 3,5 4,4 4,6 Kommunala Fristående

69 Samarbete med föräldrar Jämförelser över tid Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 68 Överlag är föräldrarnas attityder till samarbetet med förskolan lika höga eller marginellt lägre än i fjolårets undersökning. Medelvärden Som förälder känner jag mig välkommen till förskolan Det finns någon att vända sig till med frågor och problem Personalen visar respekt för mina synpunkter och önskemål Förskolan erbjuder utvecklingssamtal tillräckligt ofta 4,3 4,2 4,1 4,0 Det finns forum för samråd (föräldraråd) med personalen på förskolan * Jag får vara delaktig och kan påverka verksamheten 3,6 3, * Frågan är ny för i år

70 Jämförelser mellan grupper Genomförd av CMA Research AB

71 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 70 Föräldrar till barn födda 2006 och 2008 Nedan och på nästföljande sida redovisas resultat uppdelade för föräldrar till barn beroende på årskull (födda 2006 eller 2008). Föräldrar till de yngre barnen (födda 2008) är genomgående något mer nöjda med förskolans verksamhet, jämfört med föräldrar till barn födda Medelvärden Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola 4,1 4, Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan 4,3 4,4 Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan 4,2 4,4 Jag känner att personalen bryr sig om mitt barn 4,2 4,3 Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan Förskolan erbjuder en lämplig blandning av lek och andra aktiviteter Mitt barn får den hjälp och det stöd som behövs ,2 4,1 4,0 4,2 4,2 4,

72 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 71 Föräldrar till barn födda 2006 och 2008 Medelvärden Mitt barn lär sig att fungera i grupp Mitt barn lär sig att ta ansvar 4,1 4,3 4,2 4,4 Mitt barn får vara delaktig och kan påverka verksamheten 3,7 3,8 Inomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet ,8 3,9 Utemiljön ger bra möjligheter till lek och annan aktivitet 3,8 3,9 Som förälder känner jag mig välkommen till förskolan ,2 4,4 Det finns någon att vända sig till med frågor och problem Personalen visar respekt för mina synpunkter och önskemål Förskolan erbjuder utvecklingssamtal tillräckligt ofta 4,0 4,0 4,2 4,0 4,2 4,3 Det finns forum för samråd (föräldraråd) med personalen på förskolan Jag får vara delaktig och kan påverka verksamheten 3,6 3,7 3,8 3,

73 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 72 Resultat per förskola Helhetsomdöme Medel Antal svar Albäcken 4,3 37 Armbandet 4,4 35 Berlocken 4,3 40 Bitbocken 3,9 14 Björkbacken 4,6 20 Björnbäret 3,8 9 Båten 4,4 27 Bävern 4,1 10 Diamanten lek och inlärning 4,7 12 Enbäret 3,4 19 Flagglinan 4,6 8 Flygeln 5,0 9 Focken 4,1 28 Fridtunatäppen 3,7 17 Fröbelgården 4,2 28 Fågelsången 4,4 28 Totalt kommunen 4, Helhetsomdöme Medel Antal svar Galaxen 4,0 17 Giraffen 4,3 11 Gitarren 3,8 8 Gullvivan 3,9 14 Hasselgården 4,3 20 Hatten 4,4 8 Hultstugan 4,3 18 Humlan 4,2 9 Hyacinten 4,3 15 Hyllan 3,2 17 Högalund Igelkotten 3,3 12 Högalund Kaffebacken 3,8 13 Isjakten 4,5 13 Johannesskolan (Vindruvan) 4,9 8 Jollen 3,6 16 Junibacken 4,8 9 Jursla 4,4 31 Totalt kommunen 4,

74 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 73 Resultat per förskola Helhetsomdöme Medel Antal svar Helhetsomdöme Medel Antal svar Kastanjegården 4,5 30 Klingsta förskola 4,6 12 Kollikok 4,7 11 Kolmårdstrollen 4,5 11 Kornknarren 4,4 9 Kuddby förskola 4,2 19 Kullens föräldrakoperativ 4,8 9 Kättsätter 4,1 25 Körsbäret 4,1 25 Liljan 4,5 10 Ljunga - Skogsgläntan 4,7 28 Lövkojan 4,1 9 Majgården 3,6 13 Mariagården 4,1 19 Marieborgs Folkhögskola 4,0 5 Mellangården 3,9 19 Totalt kommunen 4, Moagården 3,8 26 Montessoriförskolan Jordgloben 4,7 47 Montessoriförskolan Klätterträdet 4,7 9 Montessoriförskolan Spårvagnen 4,6 8 Murklan 3,5 24 Musköten 4,0 15 Målgränd 3,4 5 Nektarinen 4,6 5 Nyckelpigan 4,4 7 Pandan 4,4 7 Parkskolan 3,5 12 Pianots förskola 4,2 12 Plysaren 3,5 8 Prisman 4,2 24 Regnbågens förskola 4,0 22 Riddarbacken 3,6 10 Ringblomman 3,9 29 Totalt kommunen 4,

75 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 74 Resultat per förskola Helhetsomdöme Medel Antal svar Helhetsomdöme Medel Antal svar Ripan 3,8 27 Rönnbäret 4,5 14 Sadelmakaren 3,6 5 Sandtorpet 4,2 21 Silverdansen 4,0 32 Simonstorps förskola 3,8 8 Sjörövaren 4,9 7 Skeppet 4,3 12 Slätmon 4,2 40 Smedbystugan 4,7 10 Smultronet 3,9 14 Solbacken 3,7 14 Solgläntan 3,5 8 Solrosen 4,3 9 Solstenen 3,8 24 Spinetten 3,8 5 Totalt kommunen 4, Sprattelgubben 4,9 11 Stationsgärdet 4,1 33 Strandgården 4,0 11 Svanen 3,9 35 Säterdal 4,4 5 Sörgården 4,2 20 Taborsbergs förskola 3,2 30 Tallbacken 4,1 17 Tallgården 4,0 13 Tingsbröten 4,4 31 Tintomara 4,5 13 Torshag 3,8 17 Trombonen 4,1 7 Uttern 4,1 11 Vallmon 3,5 8 Valthornet 4,2 5 Villa Eken 4,2 33 Totalt kommunen 4,

76 Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 75 Resultat per förskola Helhetsomdöme Medel Antal svar Villastadens förskola 3,8 6 Vimpeln 3,5 10 Visan 4,8 16 Vångaskolan 4,2 6 Äppelblomman 4,8 6 Äppellunden 4,4 17 Äpplet 4,7 49 Önnemo 3,6 32 Önskestjärnan 3,6 20 Örtagården 4,5 11 Totalt kommunen 4,

Skolundersökning Norrköpings kommun April 2010

Skolundersökning Norrköpings kommun April 2010 Skolundersökning Norrköpings kommun 2010 April 2010 Sammanfattning av resultaten Skolundersökning Norrköping kommun 2010, sid 1 Skolelever Förskoleföräldrar Förbättrat resultat för skolan Eleverna är som

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Måttbandet nr 146 mars 2007

Måttbandet nr 146 mars 2007 Måttbandet nr 146 mars 2007 Enkät till elever i särskolan våren 2007 Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93%

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93% Föräldrar år 5 - Våren svar, 9% Utveckling och lärande 5,. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 5 55,5,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 55 5 5 0,,5,,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids?

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids? Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva, och sin omvärld samt ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 2 Fri Enskild Norrmalm Stadsdelsförvaltning Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Odensala Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 7 7 7 8 0 Medelvärde 7,,, 0, 7,. Mitt barns

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2012 i förskoleklass Stockholm f-klass Sjuling 6 Södermalm Lugnets skola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Resultat Estetiska programmet, estetik och media åk 2, våren 2014

Resultat Estetiska programmet, estetik och media åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Estetiska programmet, estetik och media åk 2, våren 2014 2013: 18 elever av 22 (enligt procapita 5/2) svarade på enkäten, dvs 82 %. 15 flickor

Läs mer

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2013

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2013 Datum 2013-04- Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/ Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2013 2011 20 svarande av elever, 10 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 100 % 2012 15 svarande av 17

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola?

Vad är viktigt i en bra skola? Vad är viktigt i en bra skola? För att barnen och eleverna ska trivas Man ska vara snäll mot varandra uppmärksam Fråga om någon vill vara med alla ska få vara med att ha någon att vara med Att man har

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 7 6 5 4 3 1 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 1=helt 4=helt 12. Rektor tar itu med uppkomna problem 6 5 4 3 1 12. Rektor tar itu med uppkomna

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 2012 31 svarande av 36 elever, 15 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 86 % 2013 37 svarande

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 11 49 7 6 7,7 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 71 6, Genomsnitt 011 6 7 4 5,6 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 65 4 6 6,6 Genomsnitt

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens och skolornas

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015

Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015 2013 36 svarande av 45 elever, 17 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 80 % 2014 32 svarande

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 2010 34 svarande av 36 elever, 15 flickor och 19 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 94 % 2011 37 svarande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde 2016 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BLÅKLINTEN 2016 Vision Ingen form av kränkning eller diskriminering

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Design & Construction College

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Design & Construction College Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Föräldramöte Gläntan. November 2015

Föräldramöte Gläntan. November 2015 Föräldramöte Gläntan November 2015 Dagordning Presentation Information förskolechef Enkäten Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsplan och mål Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utvecklingssamtal

Läs mer