LUPP-undersökning hösten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUPP-undersökning hösten 2008"

Transkript

1 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 -

2 Falkenbergs LUPP-undersökning ht Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, hur unga trivs i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner Enkäten innehåller ca 80 frågor, samt underliggande delfrågor. Undersökningen är anpassad för tre olika åldersgrupper: Skolår 7 9 Gymnasiet Unga vuxna år Varje kommun avgör själv vilken eller vilka åldersgrupper som ska få frågeformuläret. Ungdomsstyrelsen erbjuder ett kostnadsfritt analysprogram på webben med några enkla funktioner där kommunerna kan analysera svaren. Med hjälp av programmet går det också att göra jämförelser mellan olika kommuner och skolor. 1.2 LUPP i Falkenberg Falkenbergs kommun genomförde LUPP-undersökningen senast Enkäten vände sig till elever i årskurs 8 och elever som går andra året i gymnasiet. Undersökningen 2008 har vänt sig till samma åldersgrupper för att kunna jämföra resultaten från undersökningarna och kartlägga förändringar. På gymnasieskolan gick vid enkättillfället 424 elever i årskurs 2. Av dessa svarade 110 elever vilket motsvarar 26 %. Detta innebär att det inte går att använda hela materialet i analysen. Det går dock att särskilja vissa program där fler elever har svarat och på så sätt få ett material att arbeta med. Det går inte att dra några slutsatser gällande hela gymnasieskolan utan endast de program som är utvalda. Det låga deltagandet på gymnasieskolan kan bero på - Begränsad tillgång till datorer - Bristande projektledning informationen till och förankring hos personal och skolledningen - Bristande engagemang hos ledningen I årskurs 8 gick det 519 elever vid enkättillfället. Av dessa svarade 379 vilket motsvarar 73 %. Detta är en tillfredsställande svarsfrekvens. 1.3 Redovisning Resultatet av enkäterna är tillgängligt via Ungdomsstyrelsens hemsida. De redovisade resultaten är endast en del av det totala undersökningsmaterialet. Resultaten från 2008 kommer framför allt att fokusera på samma områden som redovisningen från 2006 för att identifiera förändringar. Allt material finns lagrat elektroniskt och i efterhand är det möjligt att göra olika specialanalyser utifrån särskilda önskemål. Procentsatserna i texten är avrundade till närmaste heltal. Falkenbergs kommun - 2 -

3 1.4 Projektgrupp Det lokala arbetet med enkäten har genomförts som ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen (Viktor Prytz), kultur- och fritidsförvaltningen (Anders Bengtsson) samt kommunledningskontoret (Ingmar Kärrsten). Falkenbergs kommun - 3 -

4 2. Resultat 2.1 Fritid och Hälsa I 2006 års enkät upplevde flickorna mer än pojkarna att de hade för lite fritid för att hinna med det de ville. Denna skillnad kvarstår och för tjejerna har andel som anser detta ökat. Majoriteten av både tjejer och killar tycker dock att de har lagom med fritid för att hinna med det de vill göra. På frågan om hur mycket, av det som de är intresserad av, som finns att göra på fritiden svarar en övervägande majoritet av både tjejer och killar att det finns ganska eller väldigt mycket att göra. Endast ett fåtal har uppfattningen att det finns väldigt lite eller ingenting att göra på fritiden. Detta resultat är oförändrat jämfört med Hur mycket fritid har du (tjej)? Tjejer Falkenberg åk 8, 2006 Tjejer Falkenberg åk 8, jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill Falkenbergs kommun - 4 -

5 Hur mycket fritid har du (kille)? Killar Falkenberg åk 8, 2006 Killar Falkenberg åk 8, jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill Ungefär 90 % av både killar och tjejer tränar en gång i veckan eller mer. Detta är en liten minskning i förhållande till resultatet i undersökningen från Andelen killar och tjejer som tränar mer sällan eller aldrig samt de som tränar någon gång i månaden ökat. Samtidigt har andel som tränar varje dag minskat, både vad gäller tjejer och killar. Falkenbergs kommun - 5 -

6 Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas (Tjejer) mer sällan eller aldrig någon gång i månaden en gång i veckan 4 3 flera gånger i veckan varje dag 1 Falkenberg 2006 (tjejer) Falkenberg 2008 (tjejer) Falkenberg 2006 (killar) Falkenberg 2008 (killar) 2006 var de vanligaste sätten att få tag på alkohol att få det av föräldrar eller syskon. Detta kvarstår men kompletteras även med kompisar eller kompisars syskon. I jämförelse med förra enkättillfället är föräldrarna i Falkenbergs mer tillåtande vad gäller att barnen dricker alkohol. Framför allt är det större andel killar som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Falkenbergs kommun åk 8, 2006 Kille Tjej Totalt Ja 28 12,8 % 30 11,1 % 58 Nej ,4 % ,6 % 241 Vet inte 78 35,8 % ,3 % 190 Falkenbergs kommun åk 8, 2008 Ja 26 16,4 % 21 12,1 % 47 Nej 72 45,3 % 96 55,5 % 168 Vet inte 61 38,4 % 56 32,4 % 117 Deltagande kommuner åk 7-9, 2008 Ja 7,8 % 6,9 % Nej 70,0 % 71,4 % Vet inte 22,2 % 21,7 % Frågan rörande användandet av narkotika ändrades mellan 2006 och I undersökningen 2006 svarade 9 % av killarna och 6 % av flickorna har haft möjlighet att prova narkotika. I undersökningen från 2008 uppgav 8 % av killarna och 5 % av tjejerna att de någon gång använt hasch, marijuana eller annan narkotika. Det är inte möjligt att dra några slutsatser utifrån en jämförelse mellan åren då frågorna är formulerade på olika sätt. Falkenbergs kommun - 6 -

7 Har du någon gång haft möjlighet att prova narkotika? Falkenbergs kommun åk 8, 2006 Kille Tjej Totalt Ja 19 9,1 % 15 5,7 % 34 Nej ,7 % ,1 % 410 Vet inte 15 7,2 % 14 5,3 % 29 Totalt ,0 % ,0 % 473 Har du någon gång använt hasch, marijuana eller annan narkotika? Falkenbergs kommun åk 8, 2008 Kille Tjej Totalt Ja 13 7,9 % 9 5,0 % 22 Nej ,1 % ,0 % 320 Totalt % % 342 Deltagande kommuner åk 7-9, 2008 Ja 6,2 % 2,8 % Nej 93,8 % 97,2 % 100 % 100 % Falkenbergs kommun - 7 -

8 2.2 Skola Relationer och stämningen på skolan Eleverna 2006 bedömde i stor utsträckning att det var en bra stämning på den egna skolan. Av både pojkarna och flickorna är det 77 % som tycker att det stämmer bra eller mycket bra. Det var dock 8 % av pojkarna och 10 % av flickorna som inte instämde i detta. Undersökningen 2008 visar att eleverna bedömning om stämningen på skolan inte är lika positiv. Det är större andel som väljer alternativen stämmer varken bra eller samt stämmer mycket, på påståendet om det är bra stämning på skolan Det är bra stämning i skolan 2006 Det är bra stämning i skolan mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Mobbning bedömdes 2006 som ett problem av drygt 30 % av pojkarna och ca 25 % av flickorna. För 2008 är pojkarnas inställning ungefär den samma medan den är större andel tjejer som anser att mobbningen är ett problem i skolan. Generellt är det större andel som 2008 väljer stämmer varken bra eller jämfört med Falkenbergs kommun - 8 -

9 4 35% 3 25% 15% Mobbning är ett problem i skolan 2006 Mobbning är ett problem i skolan % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket På påståendet om en elev mobbar en annan elev agerar skolan, har det från 2006 till 2008 skett en förskjutning mot att eleverna upplever att skolan agerar i mindre omfattning. Högre andel anger att påståendet stämmer eller mycket samtidigt som andel som tycker att påståendet stämmer mycket bra minskar. 4 35% 3 25% 15% Om en elev mobbar en annan elev agerar skolan 2006 Om en elev mobbar en annan elev agerar skolan % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Det är en högre andel som anser att främlingsfientlighet är ett problem i skolan 2008 jämfört med Det samma gäller även för påståendet om att sexuella trakasserier är ett problem i skolan. Falkenbergs kommun - 9 -

10 4 35% 3 25% 15% Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 2006 Främlingsfientlighet är ett problem i skolan % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket 5 45% 4 35% 3 25% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 2006 Sexuella trakasserier är ett problem i skolan % 1 5% mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Elever och lärare bemöter varandra med respekt ansåg 64 % av pojkarna och 66 % av flickorna Motsvarande andel 2009 är 55 % för killarna och 56 % för tjejerna. Generellt har uppfattningen om bemötande mellan elever och lärare försämrats mellan 2006 och Falkenbergs kommun

11 45% 4 35% 3 25% 15% 1 Elever och lärare bemöter varandra med respekt 2006 Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Om en lärare kränker en elev tyckte 2006 endast hälften av eleverna att skolan agerade och nästan 25 % av eleverna menade att det stämde ganska eller mycket. I undersökningen från 2008 har andelarna som tyckte att skolan agerar minskat och andelarna som anser att skolan inte agerar ökat. 3 25% 15% 1 Om en lärare kränker en elev agerar skolan 2006 Om en lärare kränker en elev agerar skolan % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Falkenbergs kommun

12 Majoriteten av både pojkar och flickor upplever inte att pojkar får bättre möjligheter än flickor i skolan. Från 2006 till 2008 har det dock skett en liten förskjutning till att en större andel elever anser att pojkar får bättre möjligheter än flickor. 45% 4 35% 3 25% 15% Pojkar får bättre möjligheter än flickor 2006 Pojkar får bättre möjligheter än flickor % mycket bra ganska bra varken bra eller ganska mycket Sammanfattningsvis går det, utifrån de åtta presenterade diagrammen, att konstatera att eleverna 2008 bedömer en allmän försämring i fråga om relationer och stämningen i skolan jämfört med eleverna Diagrammen visar en tendens av förskjutning mot mitten eller till det mer negativa svaren. Vad tycker du om de här sakerna i din skola? 2006 tyckte ca 70 % eleverna att skolmiljön på deras var mycket bra eller ganska bra. På motsvarande fråga har andel sjunkit till ca 60 %. I fråga om skolbiblioteken har de som upplever dem som mycket bra eller ganska bra, sjunkit från ca 80 % till 76 % av eleverna. När det gäller schemat var det 60 % som ansåg det var mycket bra eller ganska bra, 18 % som ansåg det som ganska eller mycket och 22 % som bedömde det som varken bra eller års undersökning visar att uppfattningen och schemat har förskjutits mot att fler tycker att det är ganska eller mycket (29 %). Det är 24 % som tycker det är varken bra eller och 47 % anser att schemat är mycket eller ganska bra. I undersökningen 2006 var pojkarna mer negativa till schemat än tjejerna är det ingen större skillnad mellan pojkar och flickor i denna uppfattning och det är tjejerna som har ändrat sin inställning till att blir mer negativ. Närmare 70 % av eleverna tyckte 2006 att möjligheten att få extra hjälp i skolan var mycket eller ganska bra. Detta kvarstår även Andel som bedömer möjligheten som mycket bra har ökat en aning (från 32 % till 35 %) och pojkar och flickor är överens om detta i sina utlåtanden. Falkenbergs kommun

13 Skolmaten ansågs 2006 vara mycket eller ganska bra av 38 % av eleverna och ganska eller mycket dålig av 42 % av eleverna är motsvarande andelar 38 % och 45 %. Uppfattningarna kring skolmaten har knappt förändrats Skolbiblioteket 2006 Skolbibliotek 2008 Skolmat 2006 Skolmat 2008 Ditt schema 2006 Ditt schema 2008 Mycket Ganska Varken bra eller Ganska bra Mycket bra Mycket Ganska Varken bra eller Ganska bra Mycket bra Skolmiljön 2006 Skolmiljön 2008 Möjlighet att få extra hjälp och stöd om du behöver det 2006 Möjlighet att få extra hjälp och stöd om du behöver det 2008 Falkenbergs kommun

14 Elevers inflytande och medbestämmande Den formella rätten för elever att få medinflytande över sin skolgång sker bl.a. genom elevråd på grundskolan. Andel elever som bedömer att elevrådet tas på allvar av skolans personal och att man lyssnar på elevrådet ligger strax under 60 % både 2006 och tyckte ca 35 % av eleverna att de fått information om elevers rätt till medbestämmande. Även detta är oförändrat Eleverna har fått svara på vilka frågor de VILL vara med och bestämma över och även vilka frågor de FÅR vara med och bestämma om. Överlag är det ingen skillnad inom detta område mellan undersökningarna 2006 och Inom samtliga områden är andelen som vill ha inflytande högre än andelen som anser att de får inflytande. För de specifika områdena som tas upp visar jämförelsen mellan 2006 och 2008 följande: - Schemat: Det är större andel som vill ha inflytande men det är även en större andel som anser att de får inflytande. - Vad du får lära dig: Ingen skillnad. - Läromedel: Andel som vill ha inflytande över läromedlen har minskar. - Hur ni ska arbeta: Både andelen som vill ha inflytande och andelen som får inflytande har minskat. - Läxor: Ingen större förändring - Prov: Både andelen som vill ha inflytande och andelen som får inflytande har ökat. - Skolmiljön inne: Ingen större förändring - Skolmiljön ute: Andelen som ha inflytande är oförändrad men andelen som anser de får inflytande har ökat. - Reglerna i skolan: Ingen större förändring - Skolmaten: Det är en större andel elever som vill ha inflytande men andelen som anser sig få inflytande är oförändrad. Andel elever som vill ha inflytande i förhållande till uppfattning om de får inflytande 2006 VILL ha inflytande FÅR ha inflytande Schemat Vad du får lära dig Läromedel Hur ni ska arbeta Läxor Prov Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Skolmaten Falkenbergs kommun

15 Andel elever som vill ha inflytande i förhållande till uppfattning om de får inflytande VILL ha inflytande FÅR ha inflytande 1 Schemat Vad du får lära dig Läromedel Hur ni ska arbeta Läxor Prov Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Skolmaten Den samlade bilden av hur eleverna bedömer att det ser ut i verkligheten, vad de FÅR vara med och bestämma om, visar att eleverna bedömer det avsevärt lägre. Falkenbergs kommun

16 2.3 Politik och inflytande En av fem var intresserad av politik är nu en av åtta 2006 var ungefär var femte elev i årskurs 8 mycket eller ganska intresserad av politik. Detta har i 2008 års undersökning sjunkit till var åttonde elev. Tjejerna har en tendens att ange ett något högre intresse av politik än killarna kunde nästan fyra av fem åttondeklassare tänka sig att delta alt. deltagit i någon form politisk aktivitet av typ skriva insändare, skriva på namninsamlingar delta i lagliga demonstrationer, bära märken/symboler eller kontakta politiker. Detta sjunker till 2008 då en mindre andel av eleverna kan tänka sig eller har deltagit i denna sorts aktiviteter Skriva på namninsamling 75,5 % 76,6 % Ta kontakt med någon politiker 50,7 % 39,2 % Skriva insändare 71,7 % 57,0 % Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 59,6 % 49,4 % Delta i lagliga demonstrationer 45,0 % 48,8 % Vara medlem i ett politiskt parti 30,6 % 26,0 % Chatta/debattera politik på Internet 31,2 % 26,0 % En liten andel (ca 5 %) anger både 2006 och 2008 att de har deltagit i aktiviteter av typ ockupation av byggnader, skadegörelse som medel för protester, eller deltagande i olagliga demonstrationer. Dock har andelen som kan tänka sig att göra detta ökat från 2006 till 2008: Ockupera byggnader 11,4 % 18,8 % Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 14,5 % 19,6 % Skada andras/allmän egendom i protest 7,6 % 13,3 % Måla politiska slagord på allmän plats 10,8 % 18,2 % Det är en mindre andel elever i årskurs 8 som är intresserade av politik samtidigt som elevernas intresse av att på laglig väg göra sin röst hörd har minskat. Samtidigt visar en större andel elever ett ökat intresse för de olagliga metoderna. Lika lön och arbetet mot kriminalitet är fortfarande viktigast På frågan om vilka områden som man skulle anse det vara viktigt att satsa på om man är politiker är det ett par områden som sticker ut. Totalt är det 40 % av eleverna som 2008 anser att arbetet mot kriminalitet är viktigt. Därefter kommer att arbetet med lika lön för lika arbetet för män och kvinnor med stöd av 36 % var det bland pojkarna arbete mot kriminalitet som fick den högsta svarsandelen och därnäst kommer idrottsanläggningar, skola och sjukvård är rangordningen den samma var det bland flickorna området lika lön för lika arbete för kvinnor och män som hade den högsta svarsandelen och därefter arbete mot kriminalitet, skola, sjukvård och ställen där ungdomar kan träffas är det fortfarande lika lön för lika arbete för kvinnor och män som har högst prioriteringen. Därefter kommer sjukvård, arbetet mot kriminalitet, skola och djurens rättigheter. Frågan om lika lön är fortfarande den dominerade prioriteringen hos flickorna med 51,4 % ( %). Andel killar som delar den prioriteringen är 20,5 % ( %). Det finns vissa områden Falkenbergs kommun

17 där skillnaden mellan killar och tjejer märks tydligt i statistiken. Tjejerna uttrycker ett större stöd för frågor rörande äldreomsorg, sjukvård, djurens rättigheter, ställen där ungdomar kan träffas och lika lön. Killarna uttrycker ett större stöd för frågor rörande stöd till föreningar (lågt intresse men stor procentuell skillnad mellan tjejer och killar), skapa arbete för unga, gator, vägar och cykelbanor, idrottsanläggningar och arbetet mot kriminalitet. De frågor som eleverna i årskurs 8 anser det minst viktigt att arbeta med är stöd till kulturaktiviteter för unga, stöd till föreningar och kollektivtrafik. Detta är samma områden som Vill ungdomarna påverka - och i så fall hur? På frågan om möjligheter att själv föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen svarar endast var tionde att det finns stora eller ganska stora möjligheter. Å andra sidan är det drygt 40 % som svarar vet inte på denna fråga. Knappt var femte tror inte att det finns någon möjlighet alls att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Detta resultat gäller för både 2006 och Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? 60,0 50,0 40,0 30,0 Tjej 2006 Tjej ,0 10,0 0,0 Ja Nej Falkenbergs kommun

18 Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Kille 2006 Kille ,0 10,0 0,0 Ja Nej Både 2006 och 2008 uttrycker en majoritet av flickorna och pojkarna att de inte vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen där de bor och den främsta anledningen både bland flickor och bland pojkar är att de inte är tillräckligt intresserade. Särskilt bland flickorna är det även en stor andel som svarar att de kan för lite om hur man skall göra var det sex av tio 63 % av flickorna och 55 % av pojkarna som ansåg att det är mycket eller ganska viktigt att beslutsfattare och ungdomar träffas för att diskutera. Denna åsikten har minskat marginellt i undersökningen Det samma gäller andel tjejer och killar som tycker att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt ( % av flickorna och 20 % av pojkarna och % av flickorna och 23 % av pojkarna). Intresset för frågor om andra länder är fortfarande större än för samhällsfrågor I undersökningen 2006 visade enkäten att intresset för samhällsfrågor var lägre än intresset för vad som händer i andra länder. Detta förhållande kvarstår även Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Hur intresserad är du av vad 11 % 41 % 33 % 15 % som händer i andra länder? Hur intresserad är du av samhällsfrågor? 3 % 29 % 40 % 28 % Falkenbergs kommun

19 2.4 Trygghet Överlag gav undersökningen 2006 en bild av ett tryggt Falkenberg. 80 % av killarna och nästan 85 % av tjejerna hade inte utsatts för någon av de fem situationer som det frågas om. Detta har förändrats i undersökningen från % av killarna och nästan 70 % av tjejerna har inte utsatts för någon av de fem situationer som det frågas om. Vad gäller de olika situationerna som enkäten lyfter fram ser det övergripande mönstret likadant ut mellan 2006 och Dock är det större andel elever 2008 som anger att de har utsatts för någon av situationerna jämfört med Framför allt är det större andel elever som har blivit hotade och bestulna. Det är även större andel som inte vågar gå ut. Framför allt är det tjejerna som anger att de inte vågar gå ut, ca 14 %. Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Killar och tjejer Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 8 - Jag har blivit utsatt för misshandel - Någon har stulit från mig Någon har hotat mig - Jag har inte vågat gå ut Ja Nej Falkenbergs kommun

20 Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Killar och tjejer Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande - Jag har blivit utsatt för misshandel - Någon har stulit från mig - Någon har hotat mig - Jag har inte vågat gå ut Ja Nej Mobbning Både 2006 och 2008 upplever en större andel tjejer än killar att de har blivit mobbade eller utfrysta. Dock har andel tjejer sjunkit från 19,3 % till 17,6 % medan andel pojkar är den samma, 15,5 %. I jämförelse mellan 2006 och 2008 är det fortfarande i klassrummet eller på rasten i skolan som mobbning och utfrysning sker och det gäller både tjejer och killar har andel tjejer som uppger sig utsatta via sms, telefon, e-post och hemsidor ökat från 28 % till 41 %. Falkenbergs kommun

21 Var har mobbningen och utfrysningen skett? På väg till eller från skolan 7 - I klassrummet 6 - På rasterna i skolan På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande - Ute på stan, på allmän plats - I hemmet 3 - I någon annans bostad - På träningen 1 Killar Tjejer - På diskotek eller annat nöjesställe - Via telefonsamtal, SMS, e- post eller hemsida - Annat Var har mobbningen och utfrysningen skett? På väg till eller från skolan 5 - I klassrummet - På rasterna i skolan På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande - Ute på stan, på allmän plats - I hemmet - I någon annans bostad - På träningen 1 Killar Tjejer - På diskotek eller annat nöjesställe - Via telefonsamtal, SMS, e- post eller hemsida - Annat Falkenbergs kommun

22 2006 var det 34 killar och 53 tjejer som upplevde att de hade blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret var det 25 killar och 31 tjejer. Samtidigt var det färre elever som deltog och svarade på enkäten. I diagrammet Var har mobbningen och utfrysningen skett återges var mobbningen och utfrysningen har skett för dessa individer. 100 % motsvarar alltså de individer som uppger att de har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Detta innebär att varje individ har upplevt mobbning och utfrysning på minst ett av de angivna platserna, antagligen i flera situationer och på flera platser. Resultatet visar att mobbning eller utfrysning framföra allt har skett i och kring skolan Falkenbergs kommun

23 2.5 Arbete Ungefär lika många tjejer som killar hade extrajobb i årskurs 8, år Samma år var det ca 20 % av de tillfrågade eleverna i årskurs 8 som extrajobbade. Dessa förhållanden står sig även På fråga om hur ofta de som extrajobbar jobbar skiljer sig resultatet åt mellan 2006 och Det är en mindre andel killar och en större andel tjejer som arbetar minst en gång i veckan. Det är mindre andel killar och tjejer som arbetar minst en gång i månaden samtidigt som det är en större andel som arbetar mindre än en gång i månaden. För tjejernas del visar detta att de som extrajobbar antingen jobbar oftare eller mindre. För killarnas delar visar resultaten 2006 och 2008 på att de som extrajobbar överlag jobbar mindre. Cirka 50 % bland både tjejer och killar kan tänka sig att starta eget företag i framtiden, både 2006 och var det en större andel killar än tjejer som angav att de kunde tänka sig att starta företag i framtiden är förhållandet det motsatta. Undersökningen 2008 visar, jämfört med 2006, att det är en större andel pojkar som är säkra på att de inte kan tänka sig starta eget företag i framtiden. Det är även en mindre andel killar som inte vet. Samtidigt är det en mindre andel tjejer som anger att de inte kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? 2006, Falkenberg Kille Tjej Totalt Ja ,2 % ,2 % 238 Nej 25 11,5 % 36 13,4 % 61 Vet inte 81 37,3 % ,4 % 187 Totalt ,0 % ,0 % 486 Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? 2008, Falkenberg Kille Tjej Totalt Ja 76 47,2 % 92 52,3 % 168 Nej 24 29,7 % 11 6,2 % 35 Vet inte 61 24,3 % 73 41,5 % 134 Totalt ,0 % ,0 % 337 Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? 2008, samtliga deltagande kommuner Kille Tjej Totalt Ja 51,5 % 48,0 % Nej 11,0 % 8,0 % Vet inte 37,5 % 44,0 % Totalt 100,0 % 100,0 % Falkenbergs kommun

24 2.6 Framtid Både 2006 och 2008 ser en majoritet av de tillfrågade eleverna allmänt positivt på sin framtid. Vid båda tillfällena är det dock ett fåtal som är mycket negativa till sin framtid. I jämförelse mellan 2006 och 2008 visar det sig att killarna har blivit lite mindre positiva i sin syn på framtiden. Andel mycket positiva har minskat från strax över 50 % till 47 %. Samtidigt har andel som lägger sig på nivå 3 och 4 ökat. För tjejerna är förändringen aningen annorlunda. På nivå 5-7 är det en större andel som anger sig ligga samtidigt som nivåerna 1-3 är relativt oförändrade. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del, 2006? Kille Tjej 1 1. Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ Falkenbergs kommun

25 Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del, 2008? Kille Tjej 1 1. Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ 2006 var det 48 % av tjejer var det och 38 % av killar som trodde att de skulle flytta ifrån kommunen.2008 är det fortfarande 48 % av tjejerna som tror att de kommer att flytta från Falkenberg. Däremot är det en mindre andel av killarna (35 %) har den uppfattningen. Andel tjejer som inte vet ligger fortfarande runt 40 % men har för killarna ökat från 40 % till 50 %. På frågan vad de tror det är som kommer att få dem att flytta är det fortfarande framför allt jobb, studier och flick-/pojkvän eller kompisar som kommer att påverka båda gruppernas agerande är det även viljan att prova på något nytt som påverkar tjejernas vilja att flytta från Falkenberg och 2008 är det i första hand jobb som kan påverka för killarna medan det för tjejerna är studier. Viljan att prova något nytt är avsevärt lägre vad gäller killar. Vilket det även var var det större andel av killarna jämfört med 2008 som kunde tänka sig att bo kvar i kommunen om tio år. För tjejerna är det omvända förhållandet att det är en större andel tjejer som kan tänka sig bo kvar. Andel tjejer som kan tänkta sig bo på landsbygden har minskat markant jämfört med Falkenbergs kommun

26 Om du hade alla möjligheter, var skulle du då helst vilja bo om tio år, 2006? 35% 3 25% 15% Kille Tjej 1 5% där jag bor nu i en storstad i Sverige i en mindre stad eller tätort i Sverige på landsbygden i Sverige utomlands vet inte Om du hade alla möjligheter, var skulle du då helst vilja bo om tio år, 2008? 35% 3 25% 15% Kille Tjej 1 5% där jag bor nu i en storstad i Sverige i en mindre stad eller tätort i Sverige på landsbygden i Sverige utomlands vet inte En majoritet av eleverna i årskurs 8 planerar både 2006 och 2008 att gå en högre utbildning än grundskolan. Andelen killar som planerar att grundskolan eller motsvarande ska vara den högsta utbildningen har ökat från 2006 till Samtidigt har även andel killar som planerar att gå en yrkesutbildning efter gymnasiet ökat. Det har skett en generell ökning av andel tjejer och killar som Falkenbergs kommun

27 planerar att studera på universitet eller högskola. Andel pojkar som inte vet är den samma båda undersökningstillfällena men andel tjejer som inte vet har minskat. Vilken är den högsta utbildning som du planerar att gå? % 3 25% Kille 15% Tjej 1 5% grundskola eller motsvarande gymnasieskola eller motsvarande yrkesutbildning efter gymnasiet universitet eller högskola annan utbildning vet inte Vilken är den högsta utbildning som du planerar att gå? % 3 25% Kille 15% Tjej 1 5% grundskola eller motsvarande gymnasieskola eller motsvarande yrkesutbildning efter gymnasiet universitet eller högskola annan utbildning vet inte Falkenbergs kommun

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Våra unga i Gällivare!

Våra unga i Gällivare! Våra unga i Gällivare! Gällivare kommuns uppföljning av ungdomspolitiken- Lupp Gällivare kommun Gemensam administration Nämnd& utredning Ann-Helen Köhler 0970-18128 ann-helen.kohler@kommun.gellivare.se

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

TORSÅS KOMMUN ÅRSKURS 2 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN ÅRSKURS 2 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN. 2012 ÅRSKURS 2 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors

LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors Sida 1(34) Bengtsfors kommun Datum 2015-09-07 Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2015.496.618 Paragraf 110 LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015 Det handlar om kärlek Läsåret 2014/2015 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 5 899 elever svarat på enkäten före skolveckan och 3 718 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005

Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005 Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005 Elisabet Ljungberg 2006 FÖRORD Först av allt skall ett stort tack riktas till alla ungdomar som deltagit i LUPP undersökningen. Enkätundersökningar kan vara

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

1. Jag upplever att min utbildning håller god kvalitet. NE och MÅG 1 Inte alls - - 2 - - 3-1 4-5 5 13 12 6 Stämmer helt 11 6

1. Jag upplever att min utbildning håller god kvalitet. NE och MÅG 1 Inte alls - - 2 - - 3-1 4-5 5 13 12 6 Stämmer helt 11 6 Hur trivs våra grästorpselever vid gymnasieskolorna i Lidköping och Trollhättan våren 2015? Har via telefon kontaktat 24 elever i Trollhättan och 24 i Lidköping Slumpvis utvalda av Jesper J. Ungefär lika

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Finansierad av: Tell-Us

Finansierad av: Tell-Us Finansierad av: Tell-Us Teckenspråkiga elevers livssituation utvecklingsstörning Tell-Us Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning det elevinflytande de har

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren 1 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 KOMPETENSPROGRAM för

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Resultatdel Välfärd Kommunkontoret 14 Innehåll Resultat... 16 Befolkning... 16 Hälsa... 18 Medellivslängd... 18 Ohälsotal... 19 Upplevd hälsa... 20

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer