Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen"

Transkript

1 Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Enkäten Slutsatser... 3 Förändringar mellan 2014 och Övergripande resultat Kön... 4 Ålder... 4 Förskolornas storlek... 5 Helhetsomdöme... 6 Rekommendationer... 7 Enkätundersökningens resultat... 8 Trygghet... 8 Utveckling och lärande... 9 Trivsel...10 Självuppfattning...11 Relation till andra barn...12 Delaktighet och inflytande...13 Personalens relation till barnen...14 Personalens relation till vårdnadshavarna...15 Informationen till vårdnadshavarna...16 Utvecklingssamtalet...17 Metod och utförande Enkätfrågornas utformning...18 Enkätens respondenter...18 Datainsamling...18 Skillnader i svarsfrekvens...18 Förteckning över bilagor

3 Inledning Föreliggande rapport är en redogörelse för resultatet av 2015 års förskoleenkät. Förskoleenkäten genomförs för tredje året på rad, med samma frågeställningar riktade till vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor. Förskoleenkäten genomförs av Förskoleförvaltningens kvalitetsenhet. Syfte Syftet med enkäten är att ge en övergripande bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola. Enkätundersökningen avser att ge förskoleförvaltningen underlag för analys, från enhetsnivå till övergripande nivå, och är en del i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Enkäten Enkäten består av ett 40-tal påståenden som berör olika områden som förskolans läroplan beskriver; Trygghet, Utveckling och lärande, Trivsel, Självuppfattning, Relation till andra barn, Delaktighet och inflytande, Personalens relation till barnen, Personalens relation till vårdnadshavarna, Informationen till vårdnadshavarna samt Utvecklingssamtalet. Enkäten avslutas av följande två påståenden; Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i mitt barns förskola och Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder. Vårdnadshavarna ombeds ta ställning till enkätundersökningens påståenden och svara enligt svarsskalan: 1. Stämmer inte alls Stämmer helt 6. Vet inte 1 De vårdnadshavare som besvarar enkäten via webben kan avslutningsvis lämna kommentarer och förslag till förbättringar i fritext till sin förskola. För en mer ingående genomgång av enkätens utformning, metod och utförande, se avslutande avsnitt. Resultat för de fristående verksamheterna, samt ytterligare presentation av enkätundersökningens resultat se Bilagor pappersenkäter distribuerades till vårdnadshavarna och slutligt antal svarande blev Detta ger en svarsfrekvens på 60%, vilket tangerar svarsfrekvensen på 2014 års förskoleenkät. Rapportens disposition Efter rapportens inledande avsnitt följer avsnitt med slutsatser samt avsnitt där resultaten presenteras och slutligen ett avsnitt om enkätens genomförande. Slutsatser Förändringar mellan 2014 och 2015 Tendensen i årets enkät är att vårdnadshavarna i större utstäckning än i fjol väljer svarsalternativen 5 (Stämmer helt) respektive 2 och 1 (Stämmer inte alls). Om detta är en trend mot att grupper av vårdnadshavare upplever en allt högre kvalitet i förskolan kombinerat med att andra grupper av vårdnadshavare upplever det motsatta, är för tidigt att säga men kommer att följas i framtida enkäter. 1 På ett antal av enkätens påståenden är Vet inte inte ett svarsalternativ. Bedömningen är att vårdnadshavarna ska kunna svara på dessa påståenden. 3

4 Den försiktigt positiva trend som uppmärksammades 2014 i förhållande till resultatet i 2013 års undersökning (det vill säga alltfler vårdnadshavare valde något av svarsalternativen 4 eller 5) går inte att utläsa vid jämförelse mellan 2014 och 2015 års undersökning. Övergripande resultat 2015 Resultaten från förskoleenkäterna 2014 och 2015 överensstämmer i stort då en övervägande andel vårdnadshavare instämmer i påståendena (det vill säga väljer något av svarsalternativer 4 eller 5). Det finns dock tydliga skillnader mellan frågeområdena precis som tidigare år. I 2015 års enkät får frågorna kring barnets Trygghet och Trivsel högst andel vårdnadshavare som instämmer, samma mönster fanns att se i 2014 års enkätundersökning. Påståenden med hög grad av instämmande är att barnet lär sig nya saker, lär sig förstå saker bättre, följa regler, visa hänsyn och samarbeta. Vårdnadshavarna instämmer även i hög grad att personalen skapar en varm atmosfär, bemöter dem på ett respektfullt sätt och har god kunskap om barnets utveckling (vid utvecklingssamtalet). Flera påståenden inom området Utveckling och lärande får liksom tidigare år en betydligt lägre andel vårdnadshavare som instämmer kombinerat med en hög andel som uppger Vet ej. För frågorna kring matematik och naturvetenskap är det ungefär hälften av vårdnadshavarna som instämmer. Allra lägst andel vårdnadshavare som instämmer får påståendet om barnet får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan. Just denna fråga får också högst andel vårdnadshavare som svarar Vet ej. Kön Svarsmönstret gällande flickor respektive pojkar uppvisar vissa skillnader. Vårdnadshavare till flickor tenderar att i högre utsträckning svara Stämmer helt på flertalet påståenden. I en del fall är skillnaderna mer markanta, till exempel för påståendena om barnet har kompisar, lär sig vara självständig och får vara med och bestämma. Inom andra områden; personalens relation till såväl barn som vårdnadshavare samt information till vårdnadshavare, finns däremot inte några större skillnader. Ålder Till viss del verkar även barnets ålder ha betydelse för vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan. Trygghet i lokaler och miljö ökar med åldern medan trygghet med personal och andra barn är åldersoberoende. För vårdnadshavarna tycks vissa frågor inom Utveckling och lärande vara kopplade till barnets ålder, där andelen som instämmer ökar med barnets ålder, samtidigt som andelen som svarar Vet ej är högre ju yngre barnet är. Detsamma gäller till exempel även området Relation till andra barn och Delaktighet och inflytande. Hur vårdnadshavarna svarar inom områdena Personalens relation till vårdnadshavarna och Informationen till vårdnadshavarna verkar vara relativt oberoende av barnets ålder. Andelen föräldrar som uppger att de blivit erbjudna ett utvecklingssamtal varierar tydligt med barnets ålder. 86% av vårdnadshavarna till de äldsta barnen uppger att de blivit erbjudna ett sådant samtal, jämfört med 56% för de yngsta barnen. 4

5 Förskolornas storlek Med utgångspunkt i frågan om förskolornas storlek generellt sett kan ha betydelse, har en fördjupad analys gjorts av varje påstående (det vill säga vårdnadshavarnas svar) relaterat till antalet inskrivna barn vid förskolan. Analysen visar att det inte går att utläsa några generella samband mellan förskolans storlek och vårdnadshavarnas svar. Det finns såväl små, medelstora som stora förskolor med högre medelvärden än genomsnittet, och samma förhållande gäller förskolor med lägre medelvärden än genomsnittet. Nedanstående diagram visar resultatet gällande påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola, där det framgår att generellt sett utgör förskolans storlek inte förklaringsfaktorn bakom vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten. Diagram med resultaten för samtliga påståenden finns presenterade i bilaga 2. Diagram 1. Medelvärde baserat på vårdnadshavarnas svar, relaterat till förskolans storlek Det är dock tydligt att spridningen mellan högsta och lägsta medelvärde varierar beroende på fråga. Det finns frågor där spridningen är mycket liten såsom Mitt barn får möjlighet till lek med andra barn där skillnaderna mellan högsta medelvärde (5,0) och lägsta medelvärde (3,8) är relativt liten. Frågan Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan är ett exempel med betydligt större variation mellan förskolorna, från högsta medelvärde på 4,7 till lägsta medelvärde på 2,4 (se bilaga 2). Ovanstående helhetsomdöme är också exempel på en fråga med stor spridning mellan förskolorna. 5

6 Helhetsomdöme Med stöd av resultatet på frågorna kring helhetsomdömet har en rad korsjämförelser med resultatet på samtliga övriga frågor i enkäten kunnat göras. Detta för att söka samband och om möjligt se vilka frågeområden som har stor betydelse för vårdnadshavarnas upplevelse av kvalité i förskolan. Diagram 2. Svarsfördelning per fråga Totalt väljer 76% av vårdnadshavarna svarsalternativ 4 eller 5 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola. Denna grupp instämmer generellt sett i hög grad i samtliga påståenden (se bilaga 3). Av dessa skulle 93,3% rekommendera sitt barns förskola till en annan förälder. Vårdnadshavare som inte instämmer i helhetsomdömet Endast 9% av vårdnadshavarna väljer svarsalternativ 1 eller 2 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola. För att söka finna förklaringar till att man inte är nöjd, har korsjämförelser med övriga frågor gjorts. Analysen visar ett starkt samband mellan helhetsomdömet och frågeområdet Informationen till vårdnadshavarna (se bilaga 4). De vårdnadshavare som inte är nöjda med helheten instämmer i lägre grad (svarsalternativ 1 och 2) i påståendena inom frågeområdet information. Samtidigt har de 9% som är mindre nöjda med kvalitén i lägre utsträckning varit på utvecklingssamtal jämfört med de vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på påståendet gällande helhetsomdömet. Ett samband finns även mellan de 9% som är mindre nöjda och frågeområdet Delaktighet och inflytande där en stor del av dem svarar Vet ej på påståendena. Vid korsjämförelsen ovan framkom det även att de vårdnadshavare som väljer svarsalternativ 1 eller 2 på påståendet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola i större utsträckning svarar alternativ 1 eller 2 på påståendena; Personalen på förskolan låter dig påverka vad som händer på förskolan och Personalen på förskolan låter dig delta i förskolans aktiviteter, jämfört med svarande som väljer övriga alternativ. Korsjämförelser med frågorna inom området Trivsel visar att även om vårdnadshavaren upplever att barnet har roligt, har kompisar och får möjlighet till lek, verkar detta inte ha avgörande betydelse för helhetsomdömet. 6

7 Rekommendationer De generella slutsatser som kan utläsas i resultatet kan utgöra en grund för förskolorna i deras fortsatta kvalitetsarbete på enhetsnivå: Inget frågeområde kan ensamt stå som förklaringsfaktor till att vårdnadshavarna instämmer (svarsalternativ 4 och 5) i påståendena kring helhetsomdömet. Till exempel har Trygghet och Trivsel, som är de två frågeområden där vårdnadshavarna i största omfattning svarar 4 eller 5, inte en starkare koppling till helhetsomdömet än något av de andra områdena. Kopplingarna mellan de lägre svaren (1 och 2) inom Helhetsomdöme, och de lägre svaren (1 och 2) inom frågeområdet Informationen till vårdnadshavarna är tydliga. När vårdnadshavare svarar 1 och 2 på helhetsomdömet svarar de oftare även lägre på frågorna om information, jämfört med de vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på helhetsomdömet. En möjlig anledning till att det ser ut på detta sätt skulle därför kunna vara att vårdnadshavare upplever kvalitén på deras barns förskola som sämre helt enkelt för att de uppfattar att de får för lite information om barnet och verksamheten i allmänhet. Av de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på helhetsomdömet är det samtidigt en lägre andel som blivit erbjudna ett utvecklingssamtal, och som faktiskt deltagit när de väl fått ett erbjudande. Vid fortsatt analys av de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på Helhetsomdömet går det att se en jämförelsevis hög andel som svarar Vet ej inom flertalet frågeområden. Särskilt utmärkande är frågeområdet Delaktighet och inflytande; Mitt barn får komma till tals på förskolan (37%) och Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga (33%). Frågan är om detta handlar om bristande information om barnets situation på förskolan, en osäkerhet hos vårdnadshavaren om vad barns delaktighet och inflytande faktiskt innebär eller något helt annat? De vårdnadshavare som svarar 4 och 5 på Helhetsomdömet svarar generellt sett i mindre utsträckning Vet ej på påståendena. Det motsatta gäller de vårdnadshavare som svarar 1 och 2 på helhetsomdömet. Detta är särskilt utmärkande gällande frågan om Personalen på förskolan ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas, där drygt 40% svarar Vet ej, jämfört med 24% (alla svarande vårdnadshavare). Mot bakgrund av de variationer i svarsmönstret som för övrigt finns mellan flickor och pojkar kan detta vara något för förskolorna att djupare analysera i sitt dagliga arbete. Då analysen av enkätundersökningen inte visar något generellt samband mellan vårdnadshavarnas upplevelse av kvalitén på deras barns förskola och förskolans storlek kan det finnas anledning att söka andra förklaringsfaktorer till vårdnadshavarnas olika upplevelser. 7

8 Enkätundersökningens resultat Enkätsvaren presenteras utifrån enkätens olika områden: Trygghet, Utveckling och lärande, Trivsel, Självuppfattning, Relation till andra barn, Delaktighet och inflytande, Personalens relation till barnen, Personalens relation till vårdnadshavarna, Informationen till vårdnadshavarna samt Utvecklingssamtalet. Resultatet presenteras i diagramform, tillsammans med resultatet från 2014 års enkät och med kortare kommentarer. På grund av decimalavrundningen kan enstaka staplar i något diagram sammanräknat blir något mer/mindre än 100 procent. Trygghet 8 kap. 2 Skollagen: Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Diagram 3. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Inom området Trygghet instämmer en hög andel av vårdnadshavarna i att barnet känner sig tryggt på förskolan, med andra barn, med personalen, i lokaler och i närmiljön. Samma mönster fanns i fjolårets enkät. En större andel svarar 5 (Stämmer helt) i årets enkät, samtidigt har andelen som svarar 3, 2 och 1 samt Vet ej generellt ökat. Detta är särskilt tydligt gällande trygghet i förskolans närmiljö. 8

9 Utveckling och lärande Lpfö 98 p. 2.2: Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Diagram 4. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Diagram 5. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive

10 Inom området Utveckling och lärande instämmer en hög andel av vårdnadshavarna i att barnet lär sig nya saker, lär sig förstå saker bättre och utvecklar sitt språk. Samtidigt ser vi även i årets enkät att en hög andel vårdnadshavare svarar Vet ej på övriga påståenden i allmänhet och på påståendena om matematik och naturvetenskap i synnerhet. På dessa övriga påståenden svarar man också i högre grad 1 (Stämmer inte alls) eller 2. En större andel svarar 5 (Stämmer helt) i årets enkät, samtidigt har andelen som svarar 3, 2 och 1 samt Vet ej generellt ökat. Trivsel Lpfö p. 1: Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Diagram 6. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Av de olika huvudområdena i förskoleenkäten 2015 är påståendena om Trivsel tillsammans Trygghet de som får högst andel vårdnadshavare som svarar Stämmer helt. Jämfört med 2014 har andelen svar generellt sett minskat för svarsalternativ 4 och istället ökat för svarsalternativ 3, 2 och 1. 10

11 Självuppfattning Lpfö p. 1: Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Diagram 7. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Omkring hälften av vårdnadshavarna svarar Stämmer helt inom frågeområdet Självuppfattning. Samtidigt är andelen vårdnadshavare som svarar Vet ej relativt hög inom detta område. Som inom flera frågeområden syns en tendens att en större andel vårdnadshavare svarar 3, 2, 1 samt Vet ej, inom detta område dock svagare än inom andra områden. 11

12 Relation till andra barn Lpfö p.1: Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Diagram 8. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Inom området Relation till andra barn instämmer en stor andel av vårdnadshavarna i påståendena om att barnet lär sig ta hänsyn och samarbeta. Osäkerheten (högre andel Vet ej -svar) är betydligt större gällande om barnet lär sig lösa konflikter med andra barn. 12

13 Delaktighet och inflytande Lpfö p. 2.3: I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Diagram 9. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Generellt sett är Delaktighet och inflytande det område som visar på störst andel vårdnadshavare som svarar Vet ej. Detta gäller i synnerhet frågan om barnet får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan. 13

14 Personalens relation till barnen Lpfö p.1: I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Diagram 10. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Resultaten inom frågeområdet Personalens relation till barnen ger ingen entydig helhetsbild. Mest positiva är vårdnadshavarna till påståendet om personalen skapar en varm atmosfär. En förhållandevis stor andel av vårdnadshavarna är däremot osäkra (svarar Vet ej ) gällande påståendet om personalen ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas. 14

15 Personalens relation till vårdnadshavarna Lpfö p.2.4: Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Diagram 11. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Utifrån frågorna inom området Personalens relation till vårdnadshavarna instämmer störst andel av vårdnadshavarna i att personalen bemöter dem på ett respektfullt sätt. För övriga två påståenden inom frågeområdet instämmer vårdnadshavarna i mindre utsträckning. 15

16 Informationen till vårdnadshavarna Lpfö p.2.4: Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Diagram 12. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Mer än hälften av vårdnadshavare instämmer (svarsalternativ 4 och 5) i att personalen informerar dem. Samtidigt upplever en ökande andel vårdnadshavare att personalen inte ger dem information (svarsalternativen 1 och 2). 20% av vårdnadshavarna instämmer inte i att de får information om barnets lärande och utveckling. 16

17 Utvecklingssamtalet 8 kap 11 Skollagen: Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Frågan gällande utvecklingssamtal justerades inför årets enkät och delades in i två delfrågor, dels om vårdnadshavaren blivit erbjuden ett utvecklingssamtal, dels om de isåfall deltagit i utvecklingssamtalet. 79% svarade att de blivit erbjudna ett utvecklingssamtal det senaste året. Av de som blivit erbjudna hade 94% deltagit. Diagram 13. Svarsfördelning per fråga, resultat 2015 respektive 2014 Av de som deltog i utvecklingssamtalet är det större andel vårdnadshavare som upplevde att personalen hade god kunskap om barnets utveckling än att de kunde påverka saker som de anser är viktiga för deras barn. 17

18 Metod och utförande Enkätfrågornas utformning Svarsskalan som togs fram inför 2013 års enkätundersökning bestod av en kombination av textalternativ (ordinalskala) och siffror (intervallskala) kopplade till textalternativen. Samma svarsskala användes i 2014 års undersökning. I årets undersökning gjordes svarsskalan om till en sifferskala (intervallskala) där enbart svarsalternativ 5 och 1 hade förklarande texter kopplade till sig. I och med denna svarskala går det att ta fram olika medeltal för vidare analys. I årets enkätundersökning har två avslutande påståenden lagts till. Dessa är; Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i mitt barns förskola och Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder. Påståendena ska följaktligen undersöka vårdnadshavarnas helhetsomdöme av sitt barns förskola. Syftet med dessa två påståenden är att svaren kan korsjämföras med svaren på övriga påståenden i enkäten, nyckelområden kopplade till vårdnadshavares helhetsomdöme kan sedan undersökas. Enkätens respondenter Förskoleenkäten riktades till vårdnadshavare vars barn gått i förskola minst två månader, kommunala såsom fristående verksamheter. En enkät per barn skickades ut. Datainsamling Med start under vecka 4 skickades enkäten i pappersform till vårdnadshavare med barn i förskola. För de som inte svarat inom någon vecka följdes pappersenkäten av en första påminnelse i form av ett vykort och slutligen av ytterligare en pappersenkät. Vårdnadshavarna gavs även möjlighet att besvara enkäten via webben, där de kunde svara på ytterligare två språk utöver svenska. På webben fanns även översättningar att använda som stöd vid ifyllandet av pappersenkäten. För att höja svarsfrekvensen för de förskolor som tidigare haft låg svarsfrekvens provades i fjol att distribuera enkäten via förskolorna, istället för att skicka hem enkäterna till vårdnadshavarna. Metoden gav ett gott resultat och inför årets enkät beslutades, efter överenskommelse med förskolecheferna, att enkäten skulle leveraras till ett 50-tal förskolor. Enkäten delades sedan ut direkt till vårdnadshavare med barn på dessa förskolor. Resultatet har även i år varit positivt, med ökad svarsfrekvens på flertalet av förskolorna. I några fall har det dock varit i stort sett oförändrad svarsfrekvens och i några fall en minskad svarsfrekvens. Metoden kommer därför att utvärderas inför kommande enkäter. Med målsättningen att få så hög svarsfrekvens som möjligt förlängdes svarstiden med en vecka och enkäten stängdes slutligen under vecka 12. Information gällande enkätprocessen och svarsfrekvensen har under enkätundersökningen kontinuerligt kommunicerats till förskolechefer och utbildningschefer. Översättningar Tidigare års enkäter har varit översatta till fem språk; engelska, arabiska, somaliska, albanska och pashto. En analys av hur många som i 2014 års enkät svarade på respektive språk, eller använde sig av de översättningar som tillhandahölls på malmo.se, visade att mycket få använde sig av somaliska, albanska respektive pashto. Årets enkät översattes därför till engelska och arabiska. Skillnader i svarsfrekvens en varierar mycket mellan förskolorna, från cirka 30% till 100%. Variationen är större ju mindre förskolorna är, ett mönster som i stort återfinns inom alla förskoleområden. en, totalt per förskoleområde, varierar från 55% som lägst till 66% som högst. På en övergripande nivå, och mot bakgrund av ovanstående variationer i svarsfrekvens, är det viktigt att ha i åtanke att resultaten sannolikt inte är helt representiva för hela målgruppen. Varje förskola får underlag för att kunna göra en egen analys av resultat i förhållande till svarsfrekvens. 18

19 Andel svarande som är vårdnadshavare till flickor respektive pojkar stämmer väl överens med andelen flickor och pojkar i målgruppen, samma gäller ålderssammansättningen. Det verkar inte ha någon avgörande betydelse för svarsfrekvensen om vårdnadshavaren har en överlag positiv respektive negativ upplevelse av förskolans kvalitet. En analys av olika förskolors svarsfrekvens i relation till hur vårdnadshavaren besvarat påståendet Utifrån helheten är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola (framräknat medelvärde) visar ett svagt positivt samband men också att det är stora skillnader mellan förskolorna. Diagram 14. Medelvärde baserat på vårdnadshavarnas svar, relaterat till svarsfrekvens 19

20 Förteckning över bilagor Bilaga 1 Sammantaget resultat för de fristående förskolorna, för respektive påstående (år 2015 och 2014). Bilaga 2 Medelvärde per påstående, kommunala förskolor, relaterat till förskolans storlek (antal inskrivna barn). Bilaga 3 Korsjämförelser mellan helhetsomdömet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola och övriga påståenden i enkäten. Korsjämförelser utifrån de vårdnadshavare som svarat 4 eller 5 (Stämmer helt) på helhetsomdömet. Bilaga 4 Korsjämförelser mellan helhetsomdömet Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola och övriga påståenden i enkäten. Korsjämförelser utifrån de vårdnadshavare som svarat 2 eller 1 (Stämmer inte alls) på helhetsomdömet. Bilaga 5 Enkätformulär med följebrev. 20

21 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga 1 Sammantaget resultat för de fristående förskolorna, för respektive påstående.

22 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga 1

23 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga 1

24 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga 1

25 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga : Av de som blivit erbjudna ett utvecklingssamtal och besvarade följfrågan om de varit på utvecklingssamtal svarade 93% Ja och 7% Nej.

26 Förskoleenkäten 2015 Fristående förskolor Bilaga 1

27 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2 Medelvärde per påstående (1=stämmer inte alls, 5=stämmer helt), relaterat till förskolans storlek (antal inskrivna barn). Kommunala förskolor.

28 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2 Medelvärde 5 Mitt barn känner sig trygg i förskolans lokaler 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Antal inskrivna barn på förskolan

29 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

30 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

31 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

32 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

33 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

34 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

35 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

36 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

37 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

38 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

39 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

40 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

41 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

42 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

43 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

44 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

45 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

46 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2

47 Förskoleenkäten 2015 Förskolornas storlek Bilaga 2 Kompettering, avdelningarnas storlek Med utgångspunkt i frågan om avdelningarnas storlek generellt sett kan ha betydelse, har en analys gjorts av vårdnadshavarnas helhetsbedömning relaterat till antalet inskrivna barn på avdelningen. Analysen är möjlig att göra med hjälp av de bakgrundsvariabler som finns, det vill säga att knyta varje vårdnadshavares svar till den avdelning där deras barn är inskrivet. Uppgift om avdelningarnas storlek är hämtat ur verksamhetssystemet. Analysen visar att det inte går att utläsa några generella samband mellan avdelningens storlek och vårdnadshavarnas svar. Det finns både större och mindre avdelningar med högre medelvärden än genomsnittet. Samma sak gäller för avdelningar med lägre medelvärden.

48 Förskoleenkäten 2015 Kommunala Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan A. på förskolan 1 Stämmer inte alls 15 0, , , ,5 5 Stämmer helt ,1 Vet inte 75 1 Total ,3% (7203/7256) B. med andra barn på förskolan B. med andra barn på förskolan 1 Stämmer inte alls 25 0, , , ,4 5 Stämmer helt ,1 Vet inte 199 2,8 Total ,3% (7131/7256)

49 C. med personalen på förskolan C. med personalen på förskolan 1 Stämmer inte alls 19 0, , , Stämmer helt ,8 Vet inte 56 0,8 Total ,5% (7145/7256) D. i förskolans lokaler D. i förskolans lokaler 1 Stämmer inte alls 20 0, , , ,1 5 Stämmer helt ,3 Vet inte Total % (7108/7256)

50 E. i förskolans närmiljö E. i förskolans närmiljö 1 Stämmer inte alls 47 0, , , ,1 5 Stämmer helt ,3 Vet inte Total % (7108/7256) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn... A. lär sig nya saker A. lär sig nya saker 1 Stämmer inte alls 15 0, , , ,5 5 Stämmer helt ,3 Vet inte 52 0,7 Total ,3% (7207/7256)

51 B. lär sig förstå saker bättre B. lär sig förstå saker bättre 1 Stämmer inte alls 16 0, , , Stämmer helt ,9 Vet inte 154 2,2 Total ,5% (7150/7256) C. utvecklar sitt språk C. utvecklar sitt språk 1 Stämmer inte alls 56 0, , , ,1 5 Stämmer helt ,2 Vet inte 138 1,9 Total ,8% (7168/7256)

52 D. lär sig matematiska begrepp D. lär sig matematiska begrepp 1 Stämmer inte alls 239 3, , , ,3 5 Stämmer helt ,7 Vet inte ,1 Total ,2% (7125/7256) E. utvecklar sitt intresse för naturvetenskap E. utvecklar sitt intresse för naturvetenskap 1 Stämmer inte alls 135 1, , , Stämmer helt Vet inte Total ,2% (7123/7256)

53 F. blir medveten om sina kompetenser F. blir medveten om sina kompetenser 1 Stämmer inte alls 58 0, , , Stämmer helt ,8 Vet inte ,1 Total ,1% (7117/7256) G. får möjlighet att utveckla det han/hon är bra på G. får möjlighet att utveckla det han/hon är bra på 1 Stämmer inte alls 40 0, , , ,5 5 Stämmer helt ,3 Vet inte ,9 Total ,7% (7160/7256)

54 H. får möjlighet att utveckla sitt självförtroende H. får möjlighet att utveckla sitt självförtroende 1 Stämmer inte alls 25 0, , , ,9 5 Stämmer helt ,4 Vet inte ,3 Total ,8% (7167/7256) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn... I. har roligt på förskolan I. har roligt på förskolan 1 Stämmer inte alls 10 0, , , ,5 5 Stämmer helt ,4 Vet inte 29 0,4 Total ,3% (7207/7256)

55 J. har kompisar på förskolan J. har kompisar på förskolan 1 Stämmer inte alls 26 0, , ,3 5 Stämmer helt ,9 Vet inte 226 3,1 Total % (7181/7256) K. får möjlighet till lek med andra barn K. får möjlighet till lek med andra barn 1 Stämmer inte alls 8 0, , , ,2 5 Stämmer helt ,9 Vet inte 44 0,6 Total ,1% (7190/7256)

56 L. lär sig vara självständig L. lär sig vara självständig 1 Stämmer inte alls 22 0, , , ,2 5 Stämmer helt ,2 Vet inte Total ,6% (7153/7256) M. lär sig följa regler M. lär sig följa regler 1 Stämmer inte alls 19 0, , , ,2 5 Stämmer helt ,1 Vet inte 205 2,9 Total ,9% (7178/7256)

57 N. lär sig ta ansvar N. lär sig ta ansvar 1 Stämmer inte alls 32 0, , , ,4 5 Stämmer helt ,2 Vet inte 661 9,2 Total ,7% (7164/7256) O. lär sig visa hänsyn mot andra barn O. lär sig visa hänsyn mot andra barn 1 Stämmer inte alls 20 0, , , ,2 5 Stämmer helt ,9 Vet inte 334 4,7 Total ,8% (7172/7256)

58 P. lär sig samarbeta med andra barn P. lär sig samarbeta med andra barn 1 Stämmer inte alls 17 0, , , ,7 5 Stämmer helt ,4 Vet inte Total ,9% (7173/7256) Q. lär sig lösa konflikter med andra barn Q. lär sig lösa konflikter med andra barn 1 Stämmer inte alls 43 0, , , ,5 5 Stämmer helt ,6 Vet inte ,7 Total ,8% (7171/7256) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

59 A. Mitt barn får komma till tals på förskolan A. Mitt barn får komma till tals på förskolan 1 Stämmer inte alls 24 0, , , ,6 5 Stämmer helt Vet inte ,1 Total ,7% (7161/7256) B. Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga B. Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga 1 Stämmer inte alls 10 0, , , Stämmer helt ,8 Vet inte ,2 Total ,3% (7204/7256)

60 C. Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan C. Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan 1 Stämmer inte alls 89 1, , , ,1 5 Stämmer helt ,1 Vet inte Total ,6% (7157/7256) Personalen i förskolan Hur stämmer följande påståenden? Personalen på förskolan A. skapar en varm atmosfär i verksamheten med barnen A. skapar en varm atmosfär i verksamheten med barnen 1 Stämmer inte alls 7 0, , Stämmer helt ,2 Vet inte 168 2,3 Total ,2% (7199/7256)

61 B. bemöter varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar B. bemöter varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar 1 Stämmer inte alls 20 0, , , ,9 5 Stämmer helt ,9 Vet inte ,7 Total ,6% (7157/7256) C. ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas C. ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas 1 Stämmer inte alls 15 0, , , ,9 5 Stämmer helt ,3 Vet inte ,2 Total ,9% (7174/7256)

62 D. bemöter dig på ett respektfullt sätt D. bemöter dig på ett respektfullt sätt 1 Stämmer inte alls 17 0, , , Stämmer helt ,9 Total ,3% (7207/7256) E. låter dig påverka vad som händer på förskolan E. låter dig påverka vad som händer på förskolan 1 Stämmer inte alls 239 3, , , ,3 5 Stämmer helt ,7 Total ,5% (7149/7256)

63 F. låter dig delta i förskolans aktiviteter F. låter dig delta i förskolans aktiviteter 1 Stämmer inte alls , ,5 5 Stämmer helt ,5 Total ,2% (7125/7256) Hur stämmer följande påståenden? Personalen på förskolan informerar om A. för mitt barn viktiga händelser under dagen A. för mitt barn viktiga händelser under dagen 1 Stämmer inte alls 104 1, , , ,4 5 Stämmer helt ,5 Total ,5% (7221/7256)

64 B. hur mitt barn lär B. hur mitt barn lär 1 Stämmer inte alls 159 2, , , Stämmer helt ,2 Total ,1% (7188/7256) C. hur mitt barn utvecklas C. hur mitt barn utvecklas 1 Stämmer inte alls 134 1, , , ,8 5 Stämmer helt ,1 Total ,9% (7176/7256)

65 D. hur mitt barn trivs D. hur mitt barn trivs 1 Stämmer inte alls 100 1, , ,6 5 Stämmer helt ,6 Total ,1% (7188/7256) Utvecklingssamtal A. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) blivit erbjuden ett samtal om ditt barns utveckling och lärande, ett så kallat utvecklingssamtal? A. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) blivit erbjuden ett samtal om ditt barns utveckling och lärande, ett så kallat utvecklingssamtal? Ja ,4 Nej ,6 Total ,4% (7137/7256)

66 B. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) varit på ett sådant utvecklingssamtal? B. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) varit på ett sådant utvecklingssamtal? Ja Nej Total % (5950/7256) Om Ja, hur stämmer följande påståenden? A. Personalen hade god kunskap om ditt barns utveckling A. Personalen hade god kunskap om ditt barns utveckling 1 Stämmer inte alls 14 0, , ,9 5 Stämmer helt Total % (5731/7256)

67 B. Du kunde påverka saker som du tycker är viktiga för ditt barn B. Du kunde påverka saker som du tycker är viktiga för ditt barn 1 Stämmer inte alls 43 0, , , ,9 5 Stämmer helt ,9 Total ,6% (5706/7256) Helhetsbedömning Hur stämmer följande påståenden? A. Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola A. Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola 1 Stämmer inte alls ,9 5 Stämmer helt ,1 Total % (7256/7256)

68 B. Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder B. Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder 1 Stämmer inte alls 82 1, , , ,5 5 Stämmer helt ,8 Total ,9% (7178/7256)

69 Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan A. på förskolan 1 Stämmer inte alls 64 7, , ,9 5 Stämmer helt ,9 Vet inte 57 6,9 Total ,3% (823/837) B. med andra barn på förskolan B. med andra barn på förskolan 1 Stämmer inte alls 39 4, , ,8 5 Stämmer helt ,1 Vet inte 53 6,5 Total ,4% (815/837)

70 C. med personalen på förskolan C. med personalen på förskolan 1 Stämmer inte alls 62 7, , ,2 5 Stämmer helt 96 11,8 Vet inte 38 4,7 Total ,4% (815/837) D. i förskolans lokaler D. i förskolans lokaler 1 Stämmer inte alls 83 10, , , ,2 5 Stämmer helt Vet inte 62 7,7 Total ,8% (810/837)

71 E. i förskolans närmiljö E. i förskolans närmiljö 1 Stämmer inte alls 71 8, , , ,1 5 Stämmer helt ,5 Vet inte 85 10,5 Total ,7% (809/837) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn... A. lär sig nya saker A. lär sig nya saker 1 Stämmer inte alls 51 6, , , Stämmer helt Vet inte 32 3,9 Total % (829/837)

72 B. lär sig förstå saker bättre B. lär sig förstå saker bättre 1 Stämmer inte alls 55 6, , , ,2 5 Stämmer helt 62 7,6 Vet inte 64 7,8 Total ,7% (818/837) C. utvecklar sitt språk C. utvecklar sitt språk 1 Stämmer inte alls , , , ,3 5 Stämmer helt 87 10,7 Vet inte 29 3,6 Total ,5% (816/837)

73 D. lär sig matematiska begrepp D. lär sig matematiska begrepp 1 Stämmer inte alls , , ,5 5 Stämmer helt 36 4,4 Vet inte ,9 Total ,3% (823/837) E. utvecklar sitt intresse för naturvetenskap E. utvecklar sitt intresse för naturvetenskap 1 Stämmer inte alls , , , ,1 5 Stämmer helt 39 4,7 Vet inte ,8 Total ,2% (822/837)

74 F. blir medveten om sina kompetenser F. blir medveten om sina kompetenser 1 Stämmer inte alls , , , ,5 5 Stämmer helt 39 4,7 Vet inte ,8 Total ,3% (823/837) G. får möjlighet att utveckla det han/hon är bra på G. får möjlighet att utveckla det han/hon är bra på 1 Stämmer inte alls , , ,5 5 Stämmer helt 36 4,4 Vet inte ,1 Total ,3% (823/837)

75 H. får möjlighet att utveckla sitt självförtroende H. får möjlighet att utveckla sitt självförtroende 1 Stämmer inte alls , , , ,2 5 Stämmer helt 35 4,3 Vet inte ,1 Total ,2% (822/837) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn... I. har roligt på förskolan I. har roligt på förskolan 1 Stämmer inte alls 60 7, , , ,9 5 Stämmer helt 99 11,9 Vet inte 37 4,4 Total ,5% (833/837)

76 J. har kompisar på förskolan J. har kompisar på förskolan 1 Stämmer inte alls 38 4, , , ,7 5 Stämmer helt ,8 Vet inte 58 7 Total ,6% (825/837) K. får möjlighet till lek med andra barn K. får möjlighet till lek med andra barn 1 Stämmer inte alls 16 1, , , Stämmer helt ,8 Vet inte 32 3,9 Total ,7% (826/837)

77 L. lär sig vara självständig L. lär sig vara självständig 1 Stämmer inte alls 40 4, , , ,2 5 Stämmer helt 95 11,6 Vet inte ,5 Total ,8% (819/837) M. lär sig följa regler M. lär sig följa regler 1 Stämmer inte alls 40 4, , , ,2 5 Stämmer helt ,5 Vet inte 88 10,7 Total ,2% (822/837)

78 N. lär sig ta ansvar N. lär sig ta ansvar 1 Stämmer inte alls 44 5, , , ,6 5 Stämmer helt 65 7,9 Vet inte ,3 Total ,1% (821/837) O. lär sig visa hänsyn mot andra barn O. lär sig visa hänsyn mot andra barn 1 Stämmer inte alls 39 4, , , ,8 5 Stämmer helt ,4 Vet inte ,4 Total ,7% (818/837)

79 P. lär sig samarbeta med andra barn P. lär sig samarbeta med andra barn 1 Stämmer inte alls 46 5, , , ,3 5 Stämmer helt Vet inte ,9 Total ,2% (822/837) Q. lär sig lösa konflikter med andra barn Q. lär sig lösa konflikter med andra barn 1 Stämmer inte alls , , Stämmer helt 67 8,2 Vet inte ,8 Total ,1% (821/837) Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

80 A. Mitt barn får komma till tals på förskolan A. Mitt barn får komma till tals på förskolan 1 Stämmer inte alls , , ,2 5 Stämmer helt 30 3,6 Vet inte Total ,6% (825/837) B. Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga B. Personalen lyssnar på vad mitt barn vill säga 1 Stämmer inte alls 93 11, , , ,4 5 Stämmer helt 30 3,6 Vet inte ,6 Total % (829/837)

81 C. Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan C. Mitt barn får vara med och bestämma vad barnen ska göra på förskolan 1 Stämmer inte alls , , , ,1 5 Stämmer helt 18 2,2 Vet inte ,1 Total ,2% (822/837) Personalen i förskolan Hur stämmer följande påståenden? Personalen på förskolan A. skapar en varm atmosfär i verksamheten med barnen A. skapar en varm atmosfär i verksamheten med barnen 1 Stämmer inte alls , ,5 5 Stämmer helt 31 3,7 Vet inte 66 8 Total ,9% (828/837)

82 B. bemöter varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar B. bemöter varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar 1 Stämmer inte alls , , ,7 5 Stämmer helt 19 2,3 Vet inte ,4 Total ,3% (823/837) C. ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas C. ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas 1 Stämmer inte alls 76 9, , , ,6 5 Stämmer helt 90 10,9 Vet inte ,4 Total ,2% (822/837)

83 D. bemöter dig på ett respektfullt sätt D. bemöter dig på ett respektfullt sätt 1 Stämmer inte alls , , , ,8 5 Stämmer helt Total ,8% (827/837) E. låter dig påverka vad som händer på förskolan E. låter dig påverka vad som händer på förskolan 1 Stämmer inte alls , , ,5 5 Stämmer helt 25 3 Total ,7% (826/837)

84 F. låter dig delta i förskolans aktiviteter F. låter dig delta i förskolans aktiviteter 1 Stämmer inte alls , , , Stämmer helt 48 5,9 Total % (820/837) Hur stämmer följande påståenden? Personalen på förskolan informerar om A. för mitt barn viktiga händelser under dagen A. för mitt barn viktiga händelser under dagen 1 Stämmer inte alls , , , ,3 5 Stämmer helt 44 5,3 Total ,3% (831/837)

85 B. hur mitt barn lär B. hur mitt barn lär 1 Stämmer inte alls , , ,7 5 Stämmer helt 25 3 Total ,9% (828/837) C. hur mitt barn utvecklas C. hur mitt barn utvecklas 1 Stämmer inte alls , , ,6 5 Stämmer helt 23 2,8 Total ,4% (824/837)

86 D. hur mitt barn trivs D. hur mitt barn trivs 1 Stämmer inte alls , , , ,8 5 Stämmer helt 29 3,5 Total % (829/837) Utvecklingssamtal A. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) blivit erbjuden ett samtal om ditt barns utveckling och lärande, ett så kallat utvecklingssamtal? A. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) blivit erbjuden ett samtal om ditt barns utveckling och lärande, ett så kallat utvecklingssamtal? Ja ,3 Nej ,7 Total % (829/837)

87 B. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) varit på ett sådant utvecklingssamtal? B. Har du under det senaste året (januari 2014 januari 2015) varit på ett sådant utvecklingssamtal? Ja ,8 Nej ,2 Total ,3% (572/837) Om Ja, hur stämmer följande påståenden? A. Personalen hade god kunskap om ditt barns utveckling A. Personalen hade god kunskap om ditt barns utveckling 1 Stämmer inte alls 83 15, , , ,5 5 Stämmer helt 40 7,5 Total ,7% (533/837)

88 B. Du kunde påverka saker som du tycker är viktiga för ditt barn B. Du kunde påverka saker som du tycker är viktiga för ditt barn 1 Stämmer inte alls , , , Stämmer helt 27 5,1 Total ,7% (525/837) Helhetsbedömning Hur stämmer följande påståenden? A. Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola A. Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén på mitt barns förskola 1 Stämmer inte alls , , Stämmer helt 0 0 Total % (837/837)

89 B. Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder B. Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder 1 Stämmer inte alls , , , ,1 5 Stämmer helt 8 1 Total ,4% (824/837)

90 Förskoleenkäten 2015 Enkät med följebrev Bilaga 5

91 Förskoleenkäten 2015 Enkät med följebrev Bilaga 5

92 Förskoleenkäten 2015 Enkät med följebrev Bilaga 5

93 Förskoleenkäten 2015 Enkät med följebrev Bilaga 5

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2016 Förskoleförvaltningen Datum: Dnr: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2016-05-30 FSKF-2016-2667 Christina Persson & Emma Larsson Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Huvudmannarapport. Vårdnadshavarenkät Förskola

Huvudmannarapport. Vårdnadshavarenkät Förskola Huvudmannarapport Vårdnadshavarenkät Förskola 2018 1 Inledning... 3 Nämndens budgetmål... 3 Svarsfrekvens förskolor... 4 Resultat indexvärden... 5 Tabell - Total... 5 Diagram spridning index -Total...

Läs mer

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Sammanställning värdegrundsbegrepp personal. Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Begrepp som

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Förskoleenkäten 2017 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2017 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2017 Förskoleförvaltningen Datum: Dnr: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2017-05-29 FSKF-2017-1007 Charlotte Larsson Förskoleförvaltningen Utvärdering och myndighet Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Förskoleenkäten 2014 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2014 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2014 Förskoleförvaltningen Upprättad av Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Christina Persson & Jimmie Sandström 2014-06-10 1.1 Ana-Maria Deliv Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 1 Inledning Baronen har fortsatt att arbeta hemvistvis under detta år. Det innebär att vi delar upp barnen i tre grupper under stora delar av dagen

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2014

Rapport Föräldraenkät Förskola 2014 2015-05-19 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: Un 2015/44 Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2014 2015-05-19 2 (6) Föräldraenkät förskola 2014 Sammanfattning Resultatet av 2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport (fsk) Ingela Nyberg,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Gustavsbergs förskola 2/24 Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antal som besvarat hela enkäten 18 2 0 Trivsel

Läs mer

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? 2015 Videdals privatskolor AB Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor

Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor Förord Detta matematikutvecklingsprogram vänder sig till alla pedagoger i Vingåkers kommuns förskolor. Matematikutvecklingsprogrammet ska ses som

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar o ~ ",- BASTADS KOMMUN ~. Barn- och utbildnings kontoret 2007-05-21 BÄSTADS I

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Berghems förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson User: jukis001,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2015 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn. Önnegårdens förskola - med en gemensam barnsyn. Vår gemensamma barnsyn på Önnegårdens förskola. Vår gemensamma barnsyn på Önnegården har vuxit fram ur många givande diskussioner där personalen men också

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2015-2016 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder ca 1-2,5 år med tre personal och en grupp med

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

T r o l l k a r l e n s h a t t

T r o l l k a r l e n s h a t t T r o l l k a r l e n s h a t t Verksamhetsplan för vårterminen 2010 Innehåller en beskrivning av vår verksamhet, våra kopplingar till läroplanen för förskolan, hållbar utveckling, viktiga datum att komma

Läs mer