Kloka Listan Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar"

Transkript

1 Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar

2 Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges i detta ppt-material. I den tryckta versionen av Kloka Listan anges det preparatet först och i fet stil i uppräkningen av samtliga preparatnamn. Förändringar 2011: Stroke dipyridamol utgår och klopidogrel upptas Migrän ibuprofen för barn år upptas Restless Legs Sifrol upptas Specialiserad vård: Stroke Nimotop utgår Epilepsi lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin upptas För referenser till valda preparat se Kloka Listan på 1

3 Klokt råd 2011 Klokt råd 2011 Vid nyinsättning av gabapentin, lamotrigin eller topiramat välj generika.

4 Klokt råd 2011 Klokt råd 2011 Vid nyinsättning av gabapentin, lamotrigin eller topiramat välj generika. Nytt Klokt råd 2011 Förskrivning av gabapentin, lamotrigin eller topiramat är inte generiskt utbytbart eftersom de är antiepileptika. Förskrivningen sker dock på flera andra indikationer än epilepsi. Vid andra indikationer än epilepsi skulle utbyte kunna ske utan några medicinska risker. Detta kan dock inte ske av författningsmässiga skäl. Kostnaderna för originalpreparaten är höga och för generika oftast lägre. Vid annan indikation är epilepsi rekommenderas därför förskrivning av generika av gabapentin, lamotrigin och topiramat. Vid nyinsättning av dessa preparat vid epilepsi kan generikaförskrivning också vara kostnadseffektivt. Vilket generikum man av kostnadsskäl bör välja kommer dock att variera. Om patienten har en välfungerande antiepileptisk behandling med lamotrigin eller topiramat är det viktigt att fortsätta med samma preparat för att undvika koncentrationsfluktuation. 2

5 Stroke Blodtryckskontroll, rökstopp, regelbunden fysisk aktivitet, god metabol kontroll och en balanserad kost är viktigt för att förebygga stroke. Vid förmaksflimmer, som är en viktig riskfaktor, ska warfarinbehandling alltid övervägas. Vid misstanke om TIA/stroke ska undersökning och utredning ske akut på sjukhus. Ju snabbare behandlingen sätts in, desto bättre prognos.

6 Stroke Blodtryckskontroll, rökstopp, regelbunden fysisk aktivitet, god metabol kontroll och en balanserad kost är viktigt för att förebygga stroke. Vid förmaksflimmer, som är en viktig riskfaktor, ska warfarinbehandling alltid övervägas. Vid misstanke om TIA/stroke ska undersökning och utredning ske akut på sjukhus. Ju snabbare behandlingen sätts in, desto bättre prognos. Se expertgruppsutlåtande jan 2011, Misstänkt TIA eller stroke skall omhändertas akut på sjukhus för att möjliggöra snabbt insatt behandling. Stoke är den vanligaste orsaken till bestående handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken. Strokeincidensen ökar med stigande ålder men var femte patient som drabbas är under 65 år och stroke kan förekomma i alla åldrar, även hos barn. Strokebegreppet innefattar subarachnoidalblödning, intracerebral blödning och ischemisk stroke varav den senare står för 85% av alla fall. Orsaken till att man drabbas av en ischemisk stroke är att en emboli eller tromb blockerar ett blodkärl i hjärnan och orsakar syrebrist, ischemi. Cerebral infarkt och transitorisk ischemisk attack (TIA) kännetecknas av ett akut insjuknande oftast med fokala neurologiska bortfallssymtom. Vid en TIA försvinner symtomen helt inom 24 h. Bortfallssymtom som kan förekomma är förlamning, känselrubbning, talstörning, synrubbningar, yrsel och illamående. Risken att få en stroke är 5-10% de närmast 2 dygnen efter TIA insjuknande. Akut utredning, åtgärd av eventuella riskfaktorer och insatt medicinering är därför mycket viktigt. Vanligaste riskfaktorer för både intracerebral blödning och ischemisk stroke/tia är hypertoni, rökning, hög midje-höft kvot, diet med lite frukt och grönsaker och mycket stekt/friterad mat och salt samt alkoholöverkonsumtion. Riskfaktor för ischmisk stroke/tia är även frånvaro av fysisk aktivitet, förekomst av diabetes mellitus, kardiella orsaker (ffa förmaksflimmer), höga blodfetter, psykosocial stress och depression. Akutbehandling av ichemisk stroke med tissue plasminogen activator, t-pa (Actilyse) är idag en väletablerad behandling för patienter år gamla där intracerebral blödning uteslutits med DT- eller MRT-hjärna, behandling kan påbörjas inom 4,5 timmar efter symtomdebut och inga kontraindikationer finns. Behandlingen används även utanför dessa åldersgrupper och har i flera studier visat samma blödningsrisk och behandlingsvinst hos patienter över 80 år som för de som är yngre även om mortaliteten är högre generellt i denna åldersgrupp. Det är ytterst viktigt att behandlingen startar så snabbt som möjligt. Ju längre tid som det dröjer från debut av symtom till behandling, desto sämre utfall blir det. Kan trombolys startas inom 90 min är NNT 3-4. Startas trombolysen inom 3 timmar är NNT 7, dvs. man behöver behandla 7 patienter för att ytterligare 1 patient ska bli fullt återställd jämfört med placebo. Tombolys efter 3-4,5 timme har ett NNT runt 14. Risken för återinsjuknade är störst den närmaste tiden efter insjuknandet och antitrombotisk behandling bör sättas in snarast efter att tillståndet diagnostierats och blödning uteslutits neuroradiologiskt. 3

7 Stroke Sekundärprevention efter TIA/ ischemisk stroke utan förmaksflimmer ANTITROMBOTISK BEHANDLING acetylsalicylsyra Trombyl 75 mg/dygn Nytt klopidogrel eller Clopidogrel Mylan 75 mg/dygn

8 Stroke Sekundärprevention efter TIA/ ischemisk stroke utan förmaksflimmer ANTITROMBOTISK BEHANDLING acetylsalicylsyra Trombyl 75 mg/dygn eller Nytt klopidogrel Clopidogrel Mylan 75 mg/dygn Se expertgruppsutlåtande jan 2011, Akut insatt behandling med acetylsalicylsyra i laddningsdos vid ischemisk stroke och TIA är väldokumenterat. Akutbehandling med klopidogrel saknar evidensunderlag och kan inte rekommenderas. Däremot finns god evidens för båda preparaten som sekundärprofylax. Klopidogrel var rek för specialiserad vård i Kloka Listan 2010 men är nu ett förstahandspreparat i Kloka Listan Kombinationsbehandling med klopidogrel och acetylsalicylsyra rekommenderas inte förutom under begränsad tid t.ex. efter stentning. Om ingen uppenbar embolikälla finns, vilket är fallet för majoriteten av patienter, är antitrombotisk behandling förstahandsval. God evidens finns för att sätta in ASA så snart som möjligt efter symtomdebut och blödning uteslutits neurodialogiskt. Behandling med ASA under de första 48 h efter symtomdebut hos 1000 patienter gör att 13 ytterligare överlever och kan återgå till ett självständigt liv dock på bekostnad av två ytterligare symtomgivande intrakraniella blödningar. Primär prevention med ASA för att förebygga stroke har inte visat sig vara effektivt. Sekundärprevention däremot har visat sig minska återinsjuknanderisken med en odds reduction på 32%. Förstahandsvalet för proppförebyggande sekundärprofylax är ASA eller klopidogrel. De doserasa som visats effektiva ligger mellan 50 och 320 mg. När man väger samman effekten mot risken biverkningar tycks 75 mg vara att föredra. Behandlar man 1000 patienter i 2 år förebygger man 36 fall vilket ger ett NNT på 28 på 2 år. Klopidogrel doseras 75 mg dagligen. Kombinationsbehandling med ASA och klopidogrel (Plavix) hos patienter med TIA eller stroke har inte visat sig vara bättre än monoterapi med klopidogrel eller ASA när det gäller risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller död av kardiovaskulära orsaker. Risken för blödning ökar dock signifikant. Under en begränsad tid efter t.ex. inläggning av stent i ett förträngt kärl är dock kombinationsbehandling indicerad. För intrakraniella stent används kombinationer klopidogrel+asa under de första 3 månaderna. Om man behöver kombinera klopidogrel med omeprazol kan patienter som är snabba eller intermediärt snabba metaboliserare av CYP2C19 få sämre effekt av klopidogrel. CYP2C19 induceras av omeprazol och detta enzym bryter ned klopidogrel. 4

9 Stroke Utgår dipyridamol Persantin depot 200 mgx2 Kombinationsbehandlingen dipyridamol och acetylsalicylsyra skiljer sig inte i effektivitet jämfört med klopidogrel i monoterapi men är dyrare och har fler biverkningar. Därför utgår dipyridamol från Kloka Listan.

10 Stroke Utgår dipyridamol Persantin depot 200 mgx2 Kombinationsbehandlingen dipyridamol och acetylsalicylsyra skiljer sig inte i effektivitet jämfört med klopidogrel i monoterapi men är dyrare och har fler biverkningar. Därför utgår dipyridamol från Kloka Listan. Efter TIA eller ischemisk stroke kan dipyridamol (Persantin Depot 200 mg x 2) i kombination med acetylsalicylsyra (75 mg/dygn) ha en förstärkt sekundärprofylaktisk effekt på den sammanlagda risken för vaskulär död, icke fatal stroke, hjärtinfarkt och allvarlig blödning jämfört med acetylsalicylsyra i monoterapi. 5

11 Stroke Sekundärprofylax vid kardiell embolikälla warfarin Waran Vid TIA/ ischemisk stroke med kardiell embolikälla som exempelvis förmaksflimmer, klaffel, förmakstromber ska warfarin med mål PK-INR 2,0-3,0 alltid övervägas. Vid TIA kan warfarinbehandling sättas in direkt men vid mer omfattande cerebral infarkt bör warfarinbehandling sättas in först efter 2 veckor på grund av risken för hemorrhagisk omvandling. Hög ålder är inte i sig en kontraindikation för warfarinbehandling utan tvärtom, eftersom risken för emboliska händelser ökar med stigande ålder.

12 Stroke Sekundärprofylax vid kardiell embolikälla warfarin Waran Vid TIA/ ischemisk stroke med kardiell embolikälla som exempelvis förmaksflimmer, klaffel, förmakstromber ska warfarin med mål PK-INR 2,0-3,0 alltid övervägas. Vid TIA kan warfarinbehandling sättas in direkt men vid mer omfattande cerebral infarkt bör warfarinbehandling sättas in först efter 2 veckor på grund av risken för hemorrhagisk omvandling. Hög ålder är inte i sig en kontraindikation för warfarinbehandling utan tvärtom, eftersom risken för emboliska händelser ökar med stigande ålder. Se expertgruppsutlåtande jan 2011, Man brukar beräkna att ca 20-25% av alla cerebrala infarkter beror på kardiella emobolikällor som förmaksflimmer, klaffel, förmakstromber etc. Paroxysmala förmaksflimmer kan vara svåra att upptäcka utan längre monitorering av hjärtrytmen eftersom många patienter inte känner av dem. Risken för embolier med ett paroxysmalt flimmer är dock betydande. Patienter med kardiell embolikälla bör behandlas med warfarin om inga kontraindikationer finns. Hög ålder är inte i sig en kontraindikation för warfarin. Det är väl känt att risken för tromboembolisk komplikation av förmaksflimmer ökar med stigande ålder. Kvinnor har lägre förekomst av förmaksflimmer men högre risk att drabbas av komplikationer i form av stroke sekundärt till detta. Vid TIA kan warfarinbehandling sättas in direkt men vid mer omfattande cerebral infarkt bör warfarinbehandling sättas in i ett senare skede på grund av risken för hemorrhagisk omvandling. 6

13 Stroke Sekundärprevention efter TIA/Stroke STATIN simvastatin Simvastatin Actavis (20) - 40 mg/dygn BLODTRYCKSBEHANDLING ACE-hämmare Diuretika Kalciumblockerare Angiotensinreceptorblockerare (ARB) Som monoterapi eller i kombination

14 Stroke Sekundärprevention efter TIA/Stroke STATIN simvastatin Simvastatin Actavis (20) - 40 mg/dygn BLODTRYCKSBEHANDLING ACE-hämmare Diuretika Kalciumblockerare Angiotensinreceptorblockerare (ARB) Som monoterapi eller i kombination Se expertgruppsutlåtande jan 2011, Statinbehandling är vanligen indicerat efter ischemisk stroke eller TIA eftersom det minskar risken för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom i allmänhet. Det är även visat att risken för återinsjuknande i stroke minskar, dock så har man funnit en viss ökning av hemorrhagisk stroke. NNT för statinbehandling är ganska högt, per år. I akutskedet saknas evidens för att sänka måttligt förhöjda blodtryck. Vid trombolys krävs dock blodtryck under 180/110 för att minska risken för blödningskomplikationer intracerebralt. I en metaanalys av sju randomiserade studier kunde man visa att antihypertensiva läkemedel minskande återinsjuknandet efter TIA/stroke oavsett blodtryckssänkning och typ av stroke. Viktigt att sänka och följa blodtrycket livslångt! Försiktighet med blodtryckssänkning hos patienter som har stenoser, individuella blodtrycksmål måste eftersträvas. 7

15 Stroke Sena effekter av stroke Depression Depression och nedstämdhet drabbar minst 1/3 av strokepatienterna citalopram sertralin Citalopram CNS Pharma Sertralin Teva Epilepsi Drabbar ca 5% efter stroke

16 Stroke Sena effekter av stroke Depression Depression och nedstämdhet drabbar minst 1/3 av strokepatienterna citalopram Citalopram CNS Pharma sertralin Sertralin Teva Epilepsi Drabbar ca 5% efter stroke Depression och nedstämdhet drabbar många strokepatienter och det finns goda evidens för nyttan av medicinsk behandling. Postapoplektisk epilepsi drabbar en mindre del av strokepatienterna en tid efter skadan. Behandlingen följer vanliga riktlinjer, dvs i första hand karbamazepin (Tegretol) vilket är väl dokumenterat och effektivt. 8

17 Migrän Anfallsbehandling Nytt I första hand paracetamol Alvedon acetylsalicylsyra Magnecyl brus Ibuprofen Brufen För barn i åldrarna 6-12 år, <50 kg I andra hand naproxen Pronaxen Tillägg för bättre effekt och mot illamående metoklopramid Primperan

18 Migrän Anfallsbehandling Nytt I första hand paracetamol Alvedon acetylsalicylsyra Magnecyl brus Ibuprofen Brufen För barn i åldrarna 6-12 år, <50 kg I andra hand naproxen Pronaxen Tillägg för bättre effekt och mot illamående metoklopramid Primperan Se expertgruppsutlåtande nov 2010, Behandling av migrän: Inför val av behandling värderas anfallens svårighetsgrad, frekvens och hur de påverkar livskvaliteten genom sjukfrånvaro från arbete/studier, störningar av familjeliv och sociala aktiviteter. Med hjälp av migrändagbok och en 4-gradig skattningsskala (ingen huvudvärk=0, mild=1, måttlig=2 eller svår=3) kan behandlingen anpassas. Behandlingen bör ges så tidigt som möjligt, det vill säga vid första säkra tecken på migrän. Så kallade triptaner har den fördelen att de också hjälper om de tas senare under anfallet men effekten är bäst vid tidig behandling. Icke-farmakologisk behandling Steg 1 Undvik migränframkallande faktorer ex. sömnbrist, sova för länge, oregelbundna måltider, alkohol m.m. (huvudvärksdagbok är här ett bra hjälpmedel) Steg 2 Vila, sömn, mörker, tystnad Anfallskuperande medikamentell behandling Det finns stora individuella skillnader i effekten av anfallskuperande läkemedel, och det lönar sig att pröva olika typer av läkemedel, även inom samma grupp. Farmakologisk behandling Förstahandsval för akutbehandling av migrän är receptfria analgetika som paracetamol* eller acetylsalicylsyra*, ASA, eller ibuprofen*. Ibuprofen är nytt som förstahandspreparat på Kloka Listan 2011 för barn 6-12 år, <50 kg. Ibuprofen upptogs på Kloka Listan 2010 som andrahands preparat för barn upp till 50 kg. För vuxna rekommenderas paracetamol och acetylsalicylsyra i dosen mg vid första säkra tecken på migrän (och ibuprofen i dosen 400 mg men ibuprofen är inte ett alternativ på Kloka Listan för vuxna). Dessa förstahandsmedel är väldokumenterade och välbeprövade. Kombination med koffein anses öka absorptionen, men dokumentation för ökad effekt saknas. Som andrahandsmedel vid akutbehandling av migrän när ASA eller paracetamol inte ger tillräcklig effekt rekommenderas byte till naproxen alternativt tillägg av metoklopramid. Naproxen* är väldokumenterat och välbeprövat. Naproxen ges tidigt under anfallet i initialdosen mg per oralt eller rektalt** och därefter kan ytterligare mg ges vid behov. Man bör inte använda enteroformulering som resorberas långsamt. Metoklopramid (Primperan). Väldokumenterat och välbeprövat. Vid uttalat illamående kan man addera metoklopramid. Vid uttalat illamående kan metoklopramid adderas till paracetamol, ASA eller naproxen (NSAID). Ger snabbare läkemedelsabsorption av analgetika och kan även kombineras med triptaner. Aktuella doser metoklopramid är 10 mg peroralt eller mg rektalt. Kan också ges som intravenös injektion. När analgetika/nsaid i kombination med metoklopramid inte har tillräcklig effekt bör man prova en 5-HT1B/1Dantagonist (triptan eller ergotamin/dihydroergotaminpreparat). * Går att köpa receptfritt i mindre förpackningar. ** Enda naproxeninnehållande stolpiller som tillhandahålls är Pronaxen stolpiller 500 mg. 9

19 Migrän I tredje hand sumatriptan Sumatriptan BMM Pharma Rekommenderad dos 50 mg till vuxna sumatriptan Imigran nässpray För barn i åldrarna år Profylaktisk behandling metoprololsuccinat Seloken ZOC

20 Migrän I tredje hand sumatriptan Sumatriptan BMM Pharma Rekommenderad dos 50 mg till vuxna sumatriptan Imigran nässpray För barn i åldrarna år Profylaktisk behandling metoprololsuccinat Seloken ZOC Från expertgruppsutlåtande nov 2010, När analgetika/nsaid i kombination med metoklopramid inte har tillräcklig effekt bör en triptan prövas. Effekten av triptaner kommer inom en timme efter intag, (dock först efter 1 timme för naratriptan), både avseende huvudvärk och associerade symtom. En fördel med triptaner är att de även har effekt om de tas när anfallet pågått en stund. Effekten är emellertid bättre vid så tidig behandling som möjligt. En olägenhet är att många patienter (30-40 %) får återfallshuvudvärk inom timmar beroende på att halveringstiden är kort. Då kan ytterligare en triptandos eller ett NSAID-preparat tas. Om en första triptandos inte givit effekt rekommenderas inte någon ytterligare dos. Skillnaderna i effekt och biverkningar mellan de olika triptanerna är relativt små men signifikanta i direkt jämförande studier. De olika triptanerna skiljer sig något vad gäller biotillgänglighet, kinetik, aktiva metaboliter, förekomst av sulfatgrupper och interaktionsspektrum. Nasal beredning av sumatriptan och zolmitriptan samt subkutan injektion av sumatriptan har snabbare effekt. Sumatriptan* är ett tredjehandsval för akutbehandling av migränhuvudvärk. Intages först sedan eventuell aura upphört. Rekommenderad dos är 50 mg. Väldokumenterad effekt. Det finns få direkt jämförande studier mellan de olika triptanerna. Föreligger små skillnader i effekt, biverkningar och fördragbarhet. Vid val av triptan rekommenderas generiskt sumatriptan pga väsentligt lägre pris än övriga triptaner. Sumatriptan 50 mg och 100 mg kan upprepas en till två gånger per dygn. Maximal dygnsdos är 300 mg. Först sedan generiskt sumatriptan som tablett upp till dosen 100 mg inte givit tillräcklig effekt eller biverkningar uppstått, kan annan peroral triptan väljas. Då bör förskrivaren i första hand välja rizatriptan (Maxalt) trots högre pris, eftersom den i direktjämförande studier och även i en metaanalys visat bättre effekt. Alternativt kan annan administarionsväg väljas. Imigran nässpray Rekommendationen avser nässpray och gäller endast till barn år. För barn i åldrarna år rekommenderas Imigran Nasal nässpray 10mg/dos om behandling med en triptan bedöms indicerad. Imigran Nasal har dokumenterad effekt i denna åldersgrupp. Perorala beredningar av triptaner rekommenderas inte på grund av bristande dokumentation avseende klinisk effekt. För barn under 12 år finns ingen godkänd triptan. Profylaktisk behandling av migrän Metoprolol (Seloken ZOC) Profylaktisk behandling av migrän bör övervägas om migränfrekvensen är tre eller fler anfall per månad eller om anfallsbehandling inte räcker. Målet med farmakologisk profylax är att få ned antalet anfall och huvudvärksdagar till minst hälften och att minska anfallsintensiteten. Effekten bör utvärderas efter 2-3 månader. Om preparatet har effekt görs utsättningsförsök efter 6-12 månader och trappas då ut under ett par veckor. I första hand prövas betablockerare. Metoprolol, en selektiv beta-1-bockerare, rekommenderas i Kloka Listan och är väldokumenterat och välbeprövat som migränprofylax. * Går att köpa receptfritt i mindre förpackningar. 10

21 Epilepsi Fokala anfall med eller utan sekundär generalisering karbamazepin Tegretol Retard Primärt generaliserade anfall valproinsyra* Ergenyl Ergenyl Retard Rektal akutbehandling vid epileptiska anfall diazepam Diazepam Desitin *Andra alternativ övervägs för barn under 2 år och för kvinnor som kan tänkas bli gravida

22 Epilepsi Fokala anfall med eller utan sekundär generalisering karbamazepin Tegretol Retard Primärt generaliserade anfall valproinsyra* Ergenyl Ergenyl Retard Rektal akutbehandling vid epileptiska anfall diazepam Diazepam Desitin *Andra alternativ övervägs för barn under 2 år och för kvinnor som kan tänkas bli gravida Det finns en sammanfattande bild (denna) samt två bilder med specialistpreparat som vårdcentralerna kan komma att ta över förskrivningen på. Om vårdcentralen har mycket patienter med epilepsi kan de bilder med specialistpreparaten vara att föredra framför bild ovan. Se expertgruppsutlåtande feb 2009, Underlaget för evidensbaserade prioriteringar av olika antiepileptika är begränsat särskilt med avseende på skillnader i effekt. Karbamazepin och valproat rekommenderas som förstahandsmedel vid partiella respektive generaliserade anfall. Valproat, som har effekt vid alla anfallsformer, föredras vid osäker anfallsklassifikation. Flertalet patienter med nydebuterad epilepsi får en tillfredsställande effekt av dessa läkemedel. Effekten är lika bra som av nyare antiepileptika, som dessutom är väsentligt dyrare. Tegretol Retard kvarstår (Kloka Listan 2010 fanns även Tegretol tabl men nu finns endast Tegretol Retard) Karbamazepin förstahandsval vid fokala anfall (partiell epilepsi) med eller utan sekundär generalisering Karbamazepin är ett väldokumenterat förstahandsläkemedel i alla åldrar vid partiella (fokala) anfall med eller utan sekundär generalisering. Tegretol Retard rekommenderas på grund av sortimentbredd och terapitradition. Tegretol Retard tolereras bättre än Tegretol i standardberedning. Preparatvalet gäller vid nyinsättande av behandling. Ergenyl, Ergenyl Retard kvarstår Valproat förstahandsval vid primär generaliserad epilepsi Valproat är ett väldokumenterat förstahandsmedel vid primärt generaliserade anfall. Ergenyl rekommenderas på grund av sortimentsbredden, finns som depågranulat lämpligt för barn samt som parenteral beredning. Andra alternativ bör övervägas för flickor/kvinnor som kan bli gravida under behandlingstiden samt för barn under 2 år då detta är en specialistangelägenhet. Kognitiv svikt är en ovanlig men allvarlig biverkan. Diazepam Desitin kvarstår Diazepam Rektallösning för akutbehandling vid epileptiska anfall. Diazepam Desitin rekommenderas på grund av lägre pris än Stesolid klysma. Se även: Riktlinjer i Stockholms läns landsting för läkemedelsbehandling och terapistyrning vid konvulsivt status epilepticus

23 Epilepsi Fokala anfall med eller utan sekundär generalisering I första hand karbamazepin Tegretol Retard Specialiserad vård I andra hand Nytt Nytt Nytt lamotrigin Lamotrigin ratiopharm levetiracetam Keppra oxkarbazepin Trileptal För barn och ungdomar

24 Epilepsi Fokala anfall med eller utan sekundär generalisering I första hand karbamazepin Tegretol Retard Specialiserad vård I andra hand Nytt Nytt Nytt lamotrigin Lamotrigin ratiopharm levetiracetam Keppra oxkarbazepin Trileptal För barn och ungdomar Lamotrigin och Keppra för vuxna. Trileptal endast för barn och ungdomar. Från expertgruppsutlåtande feb 2009, Underlaget för evidensbaserade prioriteringar av olika antiepileptika är begränsat särskilt map skillnader i effekt. Karbamazepin och valproat rekommenderas som förstahandsmedel vid partiella respektive generaliserade anfall. Valproat, som har effekt vid alla anfallsformer, föredras vid osäker anfallsklassifikation. Flertalet patienter med nydebuterad epilepsi får en tillfredsställande effekt av dessa läkemedel. Effekten är lika bra som av nyare antiepileptika, som dessutom är väsentligt dyrare. Många jämförande studier rapporterar att nyare antiepileptika tolereras något bättre än karbamazepin. Men då karbamazepin i suboptimal tablettform med snabb titreringshastighet och för hög dos använts i många av dessa kliniska prövningar har slutsatserna ifrågasatts. Primärutredning av nydebuterad epilepsi, bedömning av behandlingsindikation, initiering och en första uppföljning av behandling är specialistangelägenheter. Detta bör skötas av neurolog, neuropaediater eller paediater. Ett stort antal patienter behandlas sedan lång tid med antiepileptika som idag varken är förstaeller andrahandsval. Det finns dock ingen anledning att förändra en sådan behandling om den fungerar väl. Det finns också skäl att vara återhållsam med att byta mellan olika generika hos en och samma patient om inte särskilda skäl föreligger. Däremot kan generiska alternativ övervägas vid nyinsättande av behandling. Kliniska studier National Institute of Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien har jämfört äldre och nyare antiepileptika. De sammanfattar att tillgänglig evidens inte talar för någon skillnad i effekt mellan äldre och nyare antiepileptika som monoterapi vid nydebuterad epilepsi [7]. Vidare konstaterade NICE att det inte finns stöd för att hävda att nyare antiepileptika är förenade med en bättre livskvalitet än de äldre. Mot den bakgrunden rekommenderar NICE därför äldre antiepileptika, som karbamazepin eller valproat, som förstahandsmedel såvida dessa inte är olämpliga av andra skäl såsom läkemedelsinteraktioner eller kontraindikationer. Kommentarer från flera studier finns i expertgruppsutlåtande feb 2009, 12

25 Epilepsi Primärt generaliserade anfall I första hand valproinsyra Ergenyl Ergenyl Retard Andra alternativ övervägs för barn under 2 år och för kvinnor som kan tänkas bli gravida. Specialiserad vård I andra hand Nytt lamotrigin Lamotrigin ratiopharm Rektal akutbehandling vid epileptiska anfall diazepam Diazepam Desitin

26 Epilepsi Primärt generaliserade anfall I första hand valproinsyra Ergenyl Ergenyl Retard Andra alternativ övervägs för barn under 2 år och för kvinnor som kan tänkas bli gravida. Specialiserad vård I andra hand Nytt lamotrigin Lamotrigin ratiopharm Rektal akutbehandling vid epileptiska anfall diazepam Diazepam Desitin Från expertgruppsutlåtande feb 2009, Under senare år har resultat framkommit som talar för en högre risk för fosterskador hos barn till mödrar som behandlats med valproat under graviditet jämfört med karbamazepin och troligen också lamotrigin [12]. Risken tycks vara högre vid doser över mg/dygn. Även om mer data behövs är det rimligt att avstå från att sätta in valproat, speciellt i högre doser, till kvinnor som kan tänkas bli gravida om andra effektiva behandlingsalternativ finns att tillgå. Epileptiska anfall är i de allra flesta fall spontant övergående och behöver inte akut anfallskuperande behandling. Status epilepticus är ä andra sidan ett allvarligt tillstånd där snabbt insatt behandling kan vara av avgörande prognostisk betydelse. Detta innebär att varje patient som införs akut med pågående krampanfall eller är postiktalt påverkad och får ett nytt anfall skall ha omedelbar farmakologisk behandling. Ett anfall som varar >5 minuter bör också föranleda behandling. 13

27 Restless legs (RLS) Mild-måttlig RLS levodopa Madopark + benserazid Madopark Quick levodopa Sinemet + karbidopa Endast för intermittent bruk då risk för augmentation annars föreligger Svår RLS Nytt pramipexol Sifrol Risk för impulskontrollstörning

28 Restless legs (RLS) Mild-måttlig RLS levodopa Madopark + benserazid Madopark Quick levodopa Sinemet + karbidopa Endast för intermittent bruk då risk för augmentation annars föreligger Svår RLS Nytt pramipexol Sifrol Risk för impulskontrollstörning Motivering KL2011: Levodopa - det finns ett flertal studier som visat positiv effekt på sömnkvalitet med intermittent bruk av levodopa på mild till måttlig RLS där icke farmakologisk behandling är otillräcklig. Behandlingen är etablerad sedan många år och anses evidensbaserad. Förstahandsmedel vid RLS. Välbeprövat men dokumentationen är begränsad. Motivering KL2011: Pramipexol - har dokumenterad effekt vid behandling av medelsvår till svår restless legs. Data avseende effekt av långtidsbehandling är begränsad. Säkerhetsdata avseende långtidsbehandling finns dock fast på annan indikation, Parkinsons sjukdom. Från expertgruppsutlåtande feb 2009, Sammanfattande terapiråd I lindriga men ändå behandlingskrävande fall kan L-dopa i lågdos intermittent användas. I medelsvåra eller svåra fall används dopaminagonister eller gabapentin. I fall med svårare symtom/smärtor måste opiater ibland användas. Se över eventuella förvärrande läkemedel och andra faktorer. Sömnhygienisk rådgivning kan vara av värde. Restless legs syndrom (RLS) är ett vanligt tillstånd (prevalens 5-15 %) där flertalet fall sannolikt går odiagnosticerade. En orsak till detta är att sjukdomen ofta är så lindrig att patienten inte söker läkare. RLS kan dels vara primär och är då ofta dominant ärftlig, dels sekundär till andra sjukdomar, framför allt uremi, järnbrist med eller utan anemi, polyneuropati (till exempel på grund av diabetes, alkoholmissbruk, B12-brist), Parkinsons sjukdom samt till graviditet (trefaldigt ökad risk). Primär RLS startar ofta i års ålder och progredierar långsamt och oregelbundet med bättre och sämre perioder. Prevalensen ökar med stigande ålder och i högre åldrar är de sekundära formerna vanligare. Patofysiologin är till största del okänd men mycket talar för en störd funktion i dopaminerga bansystem i CNS, bland annat den positiva effekten av dopaminerga läkemedel. Järn kan också vara inblandat. Järn är en kofaktor för tyrosinhydroxylas som är det hastighetsbegränsande enzymet i dopaminsyntesen och järnbrist ökar risken för RLS. Det finns också behandlingsstudier som talar för positiv effekt av järn, dock inte konklusiva. Symtom Patienten lider av obehagliga sensationer såsom krypningar (dysestesier) och/eller smärtor djupt inne i benen, framför allt underbenen. I svårare fall kan symtom även förekomma i armarna. Symtomen stör sömnen och lindras av att röra på sig (så kallade night walkers). Sänkt livskvalitet på grund av sömnbrist med trötthet och sekundär depression är inte ovanligt i svårare fall. Ofrivilliga rörelser i benen under sömnen (periodic limb movements during sleep, PLMS) är associerat till RLS och bidrar i sig också till sömnstörning. Utredning Vid primär RLS skall neurologiskt status vara normalt. En basal laboratorieutredning omfattar Kreatinin, urinsticka, Hb, ferritin, B12/folsyra, P-glukos och HbA1C. Vid sekundär RLS ska grundsjukdomen om möjligt behandlas, till exempel järnbrist. Övrig medicinering bör ses över; neuroleptika, antidepressiva och antihistaminer kan utlösa eller förstärka symtomen. Nikotin, koffein och alkohol kan också förvärra. Läkemedel L-dopa (Madopark, Sinemet samt synonymer) som är prekursor till dopamin används traditionellt. Dessa preparat är inte registrerade på indikationen RLS och dokumentationen i form av kontrollerade studier är sparsam. Dock anses behandlingen evidensbaserad. Det finns en påtaglig risk för augmentation (symtomförstärkning med behov av tidigare dosintag) varför regelbunden behandling inte rekommenderas. Förslagsvis kan mg L-dopa ges till kvällen och vid behov upprepad dos under natten några gånger per vecka. Dopaminagonister: De nyare agonisterna pramipexol (Sifrol, 0,18-0,54 mg till natten), ropinirol (Requip, Adartrel, 0,25-2 mg till natten) samt rotigotin (Neupro, plåster 2 mg) är registrerade för behandling av måttlig till svår RLS. Man skall vara medveten om att risken för augmentation på lång sikt till stor del är okänd. De kliniska prövningar som legat till grund för registrering av dessa agonister utgörs av korttidsstudier. De äldre agonisterna bromokriptin (Pravidel) och kabergolin (Cabaser) är ergotderivat med risk för fibrotiska biverkningar och ska därför inte användas. Antiepileptika. Gabapentin är effektivt i dosen mg/dygn både för primära symtom och för sömnkvalitet. Karbamazepin och valproat har också visats ha positiva effekter vid RLS med är sannolikt mindre effektiva än gabapentin. Inget av dessa preparat är registrerat på indikationen RLS. Opioider (positiv effekt beskrevs redan av Thomas Willis, 1672) Kodein har använts traditionellt. Opioider räknas dock som tredjehandsbehandling. Ett flertal andra substanser har prövats men tillräcklig dokumentation saknas. 14

29 Parkinsons sjukdom Initial behandling levodopa + benserazid levodopa + karbidopa Madopark Madopark Quick Madopark Depot Sinemet Sinemet Depot Levodopa är ett effektivt och säkert förstahandsval vid Parkinsons sjukdom

30 Parkinsons sjukdom Initial behandling levodopa + benserazid Madopark Madopark Quick Madopark Depot levodopa + karbidopa Sinemet Sinemet Depot Levodopa är ett effektivt och säkert förstahandsval vid Parkinsons sjukdom Inga förändringar i Kloka Listan 2011 jämfört med Kloka Listan Levodopa är förstahandsval vid Parkinsons sjukdom. Madopark och Sinemet anses vara två likvärdiga förstahandspreparat med god sortimentsbredd. Expertgruppen rekommenderar att Får ej bytas ut anges på receptet vid förskrivning av Madopark och Sinemet. 15

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Förändringar 2012: Stroke dipyridamol återupptas

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2017 EXPERTRÅDET FÖR NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

KLOKA LISTAN 2017 EXPERTRÅDET FÖR NEUROLOGISKA SJUKDOMAR KLOKA LISTAN 2017 EXPERTRÅDET FÖR NEUROLOGISKA SJUKDOMAR Förändringar Mer text om bland annat livsstilsfaktorer Warfarin andra handsmedel vid stroke med förmaksflimmer Ny indikation på KL, ondansetron

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Medlemmar Neurologer: Anders Johansson (KS-S) Elisabet Waldenlind (KS-H) Fredrik Piehl (KI/KS-S) Joakim Tedroff

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

NEUROLOGI MIGRÄN. Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning

NEUROLOGI MIGRÄN. Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning NEUROLOGI MIGRÄN Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval naproxen, tablett, supp. (ej enterotablett) Tredjehandsval ibuprofen, tablett,

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer

Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer Per-Erik Lygner, öl Neurologimottagn Frölunda Specialistsjukhus Varför? Restless Legs Syndrom (RLS) prevalens 5-15% i vuxna befolkningen Liten andel med svåra,

Läs mer

Levetiracetam Actavis/ Sandoz valproinsyra Ergenyl Retard

Levetiracetam Actavis/ Sandoz valproinsyra Ergenyl Retard Neurologi neurologi l Epilepsi karbamazepin Tegretol Retard 75+ levetiracetam 1) Levetiracetam Actavis/ Sandoz valproinsyra Ergenyl Retard 75+ l Migrän Anfallskupering I första hand paracetamol 1) Panodil

Läs mer

Levetiracetam Orion/ Stada valproat Ergenyl Retard 75+

Levetiracetam Orion/ Stada valproat Ergenyl Retard 75+ Neurologi NEUROLOGI l Epilepsi karbamazepin Tegretol Retard 75+ levetiracetam 1) Levetiracetam Orion/ Stada valproat Ergenyl Retard 75+ l Migrän Anfallskupering I första hand paracetamol 1) Panodil acetylsalicylsyra

Läs mer

Kapitel 14 Neurologi. Följande tillstånd kräver akut utredning eller behandling Urakut debuterande kraftig huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Kapitel 14 Neurologi. Följande tillstånd kräver akut utredning eller behandling Urakut debuterande kraftig huvudvärk (subaraknoidalblödning). 14 Kapitel 14 Neurologi Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning.

Läs mer

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Återkommande (minst 2 oprovocerade) paroxysmala episoder av okontrollerad

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

l Epilepsi karbamazepin Tegretol Retard 75+ valproinsyra Ergenyl Retard 75+

l Epilepsi karbamazepin Tegretol Retard 75+ valproinsyra Ergenyl Retard 75+ Neurologi neurologi l Epilepsi karbamazepin Tegretol Retard 75+ valproinsyra Ergenyl Retard 75+ l Migrän Anfallskupering I första hand paracetamol 1) Panodil acetylsalicylsyra Bamyl acetylsalicylsyra+koffein

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat.

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat. Behandling av migrän Sammanfattning Migrän karakteriseras av en kraftig ensidig huvudvärk som kommer anfallsvis. Värken åtföljs ofta av illamående och kräkningar, och föregås ibland av en samling varningssymtom

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr Stroke sekundär prevention Signild Åsberg specialistläkare, med dr Läkemedelsboken Hjärta Kärl Cerebrovaskulära sjukdomar 375 Livsstilsfaktorer rökning högt alkoholintag lågt intag av frukt, grönsaker

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2010-06-07 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

Sekundärprevention efter Stroke/TIA. Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

Sekundärprevention efter Stroke/TIA. Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Sekundärprevention efter Stroke/TIA Bo Carlberg Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet Sekundärprevention efter stroke Vad handlar det om? Vad vet vi om effekter av åtgärder? Kan vi få

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-12-12

BESLUT. Datum 2012-12-12 BESLUT 1 (5) Datum 2012-12-12 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN Skånes universitetssjukhus Lund Vad är stroke? Arne Lindgren Professor i Neurologi, överläkare Skånes universitetssjukhus Lund Innehåll Allmänt om stroke Vad händer

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning AKUT STROKE Bernice Wiberg, al Akutsjukvården, Stroke 85 AM, Akademiska Patientfall Akut handläggning Neuroanatomi Cirkulation Symtom Sekundärprofylax Epidemiologi Körschema Katarina 56 år Soc: Gift, vuxna

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Handläggning av diabetes typ 2

Handläggning av diabetes typ 2 Handläggning av diabetes typ 2 DEFINITION Typ 2 diabetes orsakas av insulinresistens i kombination med relativ insulinbrist. Majoriteten (ca 80%) är överviktiga/feta och sjukdomen ingår som en del i ett

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

N NERVSYSTEMET. N02 Analgetika

N NERVSYSTEMET. N02 Analgetika N NERVSYSTEMET N02 Analgetika All smärtbehandling bör relateras till smärtans patofysiologiska uppkomstmekanismer och inte som hittills varit vanligt till diagnos (t ex cancer-, icke-cancerrelaterad) och

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

Har du obehag i benen som

Har du obehag i benen som Har du obehag i benen som pirrar bränner sticker bubblar smärtar hettar kryper svider Då kanske du har Willis-Ekbom Disease WED www.wedforbundet.se 1 Willis-Ekbom Disease, WED, kallas även Restless Legs

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pramipexol Stada 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 7.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2017-01- 01 och därefter För registrering av TIA-diagnos efter trombolys eller trombektomi

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er. Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova

Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er. Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova APOTEKET Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova Rastlösa ben ger nätter utan sömn Sten Sevborn lider

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU:s sammanfattning och slutsatser I denna systematiska kunskapsöversikt

Läs mer

N Nervsystemet. N02 Analgetika

N Nervsystemet. N02 Analgetika N Nervsystemet N02 Analgetika All smärtbehandling bör relateras till smärtans patofysiologiska uppkomstmekanismer och inte som hittills varit vanligt till diagnos (t ex cancer-, icke-cancerrelaterad) och

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (5) Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

NEUROLOGI. OBS! Imigran Novum är ej förmånsberättigad. Analgetika/NSAID. Andra/tredjehandsval. Antiemetikum. Triptaner Förstahandsval

NEUROLOGI. OBS! Imigran Novum är ej förmånsberättigad. Analgetika/NSAID. Andra/tredjehandsval. Antiemetikum. Triptaner Förstahandsval NEUROLOGI MIGRÄN Analgetika/NSAID R ASA, brustabl. ev kombin m. koffein R paracetamol, brustabl., oral lösn. R ibuprofen, tabl. kaps., oral susp. R diklofenakkalium, T-tablett R diklofenaknatrium, supp.

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Vad är livskvalitet hos patienter med Restless Legs Syndrom? enkät i Sverige 2006/2007 bland medlemmar i RLS Förbundet

Vad är livskvalitet hos patienter med Restless Legs Syndrom? enkät i Sverige 2006/2007 bland medlemmar i RLS Förbundet Etiologin till RLS är ännu så länge till största delen oklar men troligtvis multifaktoriell. Vid RLS är det ingen brist på neuronalt dopamin utan troligtvis en störning i den neuronala dopaminfunktionen.

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Huvudvärk, stroke och epilepsi

Huvudvärk, stroke och epilepsi Huvudvärk, stroke och epilepsi Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE Version 10.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2010-01-01 och därefter. För registrering av TIA-diagnos använd särskilt TIA-formulär! RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING

Läs mer

Värt att veta om stroke

Värt att veta om stroke Värt att veta om stroke Patient - närstående Innehåll Vad är stroke 2 Symtom 7 Utredning och behandling 10 Riskfaktorer 19 Läkemedel 23 Framtiden 26 Ordlista 30 På Danderyds sjukhus vårdas drygt 1000 patienter

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA En varningssignal! Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Men det gick ju över Vad är en TIA? TIA = transitorisk

Läs mer

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Förr Ingen brådska Inläggning på avd där det fanns plats Lågprioriterad grupp Lokalt egna rutiner för strokevård Nu Trombolys

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer