Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31"

Transkript

1 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid* Bamyl Profylaktisk behandling metoprolol* Migränframkallande faktorer kan vara sömnbrist, sova för länge, oregelbundna måltider, psykisk stress, alkohol, vissa födoämnen, mens, p-piller av sekvenstyp mm. Det är viktigt att läkemedel vid migränanfall tas i tidig huvudvärksfas. Obs! Daglig huvudvärk är inte migrän! Kronisk daglig huvudvärk kan bero på överanvändning av analgetika och triptaner!

2 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 2(7) Akutbehandling Nedanstående terapitrappa kan tjäna som underlag för terapival: 1. Icke-farmakologiska metoder som vila, sömn, mörker och tystnad. Detta steg är ofta tillräckligt, särskilt hos barn. 2. Paracetamol mg, ASA mg, naproxen mg. Brustabletter och kombinationspreparat med koffein kan vara fördelaktigt eftersom koffein kan underlätta absorptionen av analgetika. 3. Något av ovanstående kombinerat med metoklopramid 10 mg peroralt vid uttalat illamående. 4. Sumatriptan 50 mg peroralt (ev. nasalt, parenteralt (sc) eller rektalt). Ett alternativ kan vara en annan triptan. Vid återfallshuvudvärk inom timmar kan ytterligare 1 dos tas. Triptaner skall dock inte ges en andra gång inom 24 timmar om utebliven effekt av första dosen. (En tumregel kan vara att inte ge triptaner oftare än två gånger per dygn, inte oftare än tre gånger per attack, inte använda mer än 10 dagar under en månads period). Var observant på överkonsumtion. Profylax Man bör överväga profylaktisk behandling vid anfallsfrekvens på mer än två anfall per månad eller då anfallen är speciellt långdragna eller besvärliga. I första hand används betablockeraren metoprolol mg dagligen. Epilepsiläkemedlet topiramat är godkänt som profylax mot migrän och kan användas som alternativ om behandling med metoprolol inte fungerar. Amitriptylin används också på indikationen kronisk smärta och kan därför av det skälet vara lämpligt för patienter med långvariga huvudvärksbesvär.

3 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 3(7) Hortons huvudvärk Anfallsbehandling Syrgas sumatriptan Sumatriptan injektionsvätska 12 mg/ml Profylaktisk behandling verapamil* Inhalation av 100 % syrgas har oftast mycket god effekt på attackerna och får betraktas som förstahandsval (7 l/min i 10 min). Attackerna är ofta så kortvariga och frekventa att flertalet farmaka inte hinner verka, som anfallsbehandling med läkemedel rekommenderas därför sumatriptan i subkutan injektionsform. Som profylaktisk behandling rekommenderas verapamil, upp till 480 mg per dygn. Ta hänsyn till eventuella kontraindikationer och vid behov ta kontakt med kardiolog. Trigeminusneuralgi karbamazepin Tegretol Tegretol Retard Karbamazepin som profylaktisk behandling har oftast god effekt. Initialdos mg x 2 som successivt ökas. Det är ibland indicerat med koncentrationsbestämning, men doseringen sker i första hand utifrån det terapeutiska svaret (observans på biverkningar särskilt hos äldre). Vid otillfredsställande behandlingseffekt bör neurolog konsulteras.

4 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 4(7) Epilepsi hos barn och vuxna karbamazepin lamotrigin valproinsyra levetiracetam gabapentin diazepam* Tegretol Tegretol Retard Trimonil Retard (barn) lamotrigin generika Ergenyl Ergenyl Retard Orfiril long (barn) levetiracetam generika gabapentin generika Akut behandling De flesta anfall går över spontant inom 3-4 minuter. Behandla akuta anfall hos vuxna med mg diazepam i.v. eller rektalt ifall anfallet varat mer än dessa 3 4 minuter. För barn ger man som klysma 5 mg för vikt upp till 12 kg och 10 mg däröver, alt intravenöst ,5 mg/kg (max 20 mg). Samma dos kan upprepas men observera då risken för andningsdepression. Viktigt med snabbt omhändertagande på sjukhus om utebliven förbättring. Alternativ kan vara lorazepam 2-8 mg i v, (Ativan, licenspreparat) eller fosfenytoin i infusion (Pro-Epanutin). Profylaktisk behandling Denna bör initieras av (eller i samarbete med) neurolog/barnneurolog. Behandlingsmålet är bästa möjliga anfallskontroll med så få biverkningar som möjligt. Enstaka oprovocerat anfall skall i regel inte behandlas med profylax. Monoterapi eftersträvas. Se också Läkemedelsboken. Rekommenderade förstahandspreparat Fokal epilepsi Idiopatisk generaliserad epilepsi Karbamazepin Valproat till män och kvinnor där graviditet ej är aktuell Lamotrigin till kvinnor där graviditet kan bli aktuell.

5 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 5(7) Rekommendationer för initial underhållsdos och insättning samt monitorering av läkemedel vid fokal epilepsi: Läkemedel Initial måldos Upptitrering Lab Karbamazepin 400 mg 4 veckor Blodstatus, S- Na, leverstatus, TDM* Vanliga och/eller viktiga biverkningar. Hyponatremi, leukopeni, leverpåverkan, hudutslag, dubbelseende Lamotrigin 150 mg 6 veckor TDM* Steven Johnson, hormonell antikonception ökar clearence av lamotrigin Gabapentin 1200 mg 2 veckor Vikt Viktuppgång Topiramat 150 mg 6 veckor Vikt Metabol acidos, humörförändring, anorexi Oxcarbazepin 900 mg 3 veckor S-Na Hyponatremi Levetiracetam 1000 mg 3 veckor Trötthet, aggressivitet Rekommendationer för initial underhållsdos och insättning samt monitorering av läkemedel vid generaliserad eller oklassificerad epilepsi: Läkemedel Initial måldos Upptitrering Lab Valproat 1200 mg 3 veckor TDM^ leverstatus, vikt Vanliga och/eller viktiga biverkningar. Viktuppgång, leverpåverkan, trombocytdysfunktion- blåmärken Lamotrigin 150 mg 6 veckor TDM^ Steven Johnson, minskad effekt av hormonell antikonception Topiramat 150 mg 6 veckor Vikt Metabol acidos, humör förändring, anorexi Levetiracetam 1000 mg 3 veckor Trötthet, aggressivitet ^ TDM Therapeutic drug monitoring = läkemedelskoncentration i blodet

6 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 6(7) För barn kan vissa beredningar vara lättare att svälja och fördra. Förutom droppar och mixtur finns även depotabletter eller innehållet i kapslar, som kan lösas i lite dryck (tabl Trimonil Retard, Orfiril long kapslar). Principiellt är depotformer att föredra. Antiepileptika interagerar med många andra läkemedel vilket kräver särskild observanda. Karbamazepin och fenytoin försvagar p-pillers effekt. Hormonella antikonceptionsmedel kan sänka lamotriginnivåerna i blodet och tvärtom. Lamotrigindosen kan därför behöva justeras vid in- eller utsättning av hormonella preventivmedel. Se FASS. Vid behov diskussion med neurolog. Graviditet Inför graviditet skall neurolog kontaktas p.g.a. risken för teratogen effekt. Se Läkemedelsboken. Tillskott av folat samt noggrann uppföljning rekommenderas. För mer information se aktuellt vårdprogram för epilepsi på Plexus. Parkinsons sjukdom levodopa + dekarboxylas hämmare pramipexol* ropinirol* Madopark Madopark Quick Madopark Quick mite Madopark Depot pramipexol generika Fysisk aktivitet inklusive specifik sjukgymnastik bör påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet. Patienterna rekommenderas allmän fysisk aktivitet som exempelvis gång dagligen kombinerat med ett specifikt hemprogram 2-3 ggr/v. FYSS Endast funktionsinskränkande symptom behöver behandlas. L-dopa är den terapi som oftast ger bäst symptomlindring och är förstahandsalternativ för flertalet patienter, framför allt vid debut efter 60 års ålder. Startdosen vid L-dopa behandling är mg dagligen, vilken ökas med mg per vecka, fördelat på 3 4 dostillfällen. Då dygnsdosen är mg görs utvärdering efter 2 3 månader. Lägsta effektiva dos eftersträvas. Vid bristande symptomkontroll trots dygnsdos av L-dopa på mg föreslås remiss till neurolog. Psykiska symptom som hallucinationer och konfusion är vanliga biverkningar av parkinsonmedicinering framför allt hos äldre. Här är oftast L-dopa i monoterapi bästa alternativet. Depressioner är vanliga vid Parkinsons sjukdom och vid behandling av dessa bör interaktionsrisken beaktas. Vid hallucinationer skall behandlingen med det misstänkta läkemedlet reduceras eller avbrytas.

7 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 7(7) Vid fluktuerande symptombild med on/off-problematik fördelas L-dopadosen på ett större antal dostillfällen alternativt konsulteras neurolog. Intag av L-dopa 1/2 timme innan, eller 1 timme efter måltid kan innebära ett jämnare upptag. Vid illamående kan medicinen tas tillsammans med exempelvis en bit banan. Madopark Quick och Madopark Quick mite kan lösas i vatten varvid en snabb effekt erhålles. De kan emellertid också sväljas hela varvid de fungerar som de vanliga Madoparktabletterna. Pramipexol (Sifrol) och ropinirol (Requip) kan vara indicerat hos yngre patienter (yngre än 65 år) som förstahandsbehandling. Upptrappning enligt FASS. Restless legs (RLS) levodopa + dekarboxylas hämmare pramipexol* Madopark Madopark Quick Madopark Quick mite Madopark Depot pramipexol generika Vid lindriga besvär kan icke-farmakologisk behandling prövas, exempelvis stretching eller massage. OBS Rökstopp. Vid medelsvåra eller svåra besvär kan vid sporadisk behandling med L-dopa mg till natten prövas. Läkemedlet saknar dock indikationen RLS. Vid kontinuerlig behandling uppstår ofta s.k. augmentation, innebärande att symptomen förstärks efter hand. Dopaminagonister orsakar inte augmentation i samma höga omfattning. Startdos är 0,09-0,18 mg en gång dagligen, och kan vid behov trappas upp till rekommenderad maximal dos på 0,54 mg. Tabletterna tas 2-3 timmar före sänggåendet eller vid uppträdande av svåra kvällssymtom.

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi Behandlingsrekommendation Behandling av migrän Epidemiologi Migrän definierad i enlighet med kriterier från International Headache Society (IHS) förekommer hos drygt 10% av befolkningen. Sjukdomen debuterar

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Läkemedelsupphandlingen

Läkemedelsupphandlingen Nr 5 6 2012 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland I detta nummer Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar sid. 1 Metforminassocierade laktatacidoser sid.

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Allmän neurologi och multipel skleros

Allmän neurologi och multipel skleros Neurologi 929 Allmän neurologi och multipel skleros Jan Lycke, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mats Elm, Primärvården Södra Älvsborg, Borås Inledning Nervsystemets sjukdomar

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C.

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C. H U V U D V Ä R K (CN) Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. Vad är det som gör ont? - Nociceptiv innervation i - Kärl - Hjärnhinnor - Periost - Skalp- och nackmuskulatur

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer