Nationellt register för peniscancer, NKR14-186

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt register för peniscancer, NKR14-186"

Transkript

1 Nationellt register för peniscancer, NKR Nationellt register för peniscancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan förstås också av en icke medicinskt skolad person. - Bakgrund en kort beskrivning av problemområdet och dess relevans - Registrets syfte - Viktigaste process- och resultatmåtten - Täckningsgrad - både av behandlande enheter och behandlade patienter - Analys/återkoppling - Exempel på förbättringar som registret har bidragit med eller som ett nytt register kan förväntas bidra med Bakgrund: Peniscancer är en ovanlig tumörform. Med undantag av primär uretracancer är det den minst vanliga av maligna tumörer inom urinvägarna. De fem senaste åren har det rapporterats ca 85 nya fall per år till det nationella cancerregistret, vilket inte inkluderar in situ tumörer. Incidensen enligt nationella cancerregistret är cirka 1,6-2,3/ män med en svagökning de senaste åren. Incidensen i kvalitetsregistret, där även Tis registreras, är 3.0 per män. Peniscancer är vanligast mellan 60 och 80 års ålder, men även yngre män drabbas. Syfte: Det nationella register för peniscancer startades för att öka kunskapen om denna ovanliga tumörform och vara underlag för en årlig nationell sammanställning, kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete och studier. Processmått: Incidens av peniscancer, given primärbehandling samt användandet av lymfkörtelkirurgi. Resultatmått: är cancerspecifk dödlighet och förekomst av komplikationer till behandling, ffa lymfkörtelkirurgi. Täckningsgrad: Mycket hög, 99% , i jämförlelse med nationella cancerregistret. Samtliga vårdenheter som handlägger patienter med peniscancer rapporterar till registret. Analys/återkoppling: Årliga rapporter publiceras på hemsidorna alt. med redovisning på säväl region som sjukhus nivå. Resultat redovisas och diskuteras på minst två möten styrgruppsmöten per år. resultaten sprids även på urologimöten Förbättringar: Tydliga överlevnadsvinster finns visade om patienter med peniscancer tidigt genomgår lymfkörtelkirurgi. Registerdata visar dock att enbart cirka hälften av de män som enligt de europeiska riktlinjerna (EAU Guidelines 2004 respektive 2010) bör lymfkörtelutrymmas får denna behandling i Sverige. En sannolik förklaring är peniscancervården hittills bedrivits vid 30 olika sjukhus i Sverige, varav endast 6 utför 10 eller fler ingrepp per år. Frågan har därför lyfts och indikationerna diskuterats på nationell nivå, bla på Urologidagarna Registreringsblanketten har också modifierats i syfte att understryka vikten av att efterfölja riktlinjerna (se även sida 3). I det nyligen fastställd< och publicerade nationellt vårdprogrammet har stor vikt lagts på denna fråga. Informationen i registret har också använts för att starta en utveckling mot centralisering av peniscancervården till 6 regionala centra samt start av nationell multidisciplinär konferens på videolänk som ska omfatta ALLA patienter. Motivera om registret anser sig ligga på annan certifieringsnivå än för registret tilldelad Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången. Ex. om registret har webbaserats, förbättringsprojekt initierats, styrgrupp breddats etc. Syftet med denna fråga är primärt att på ett enkelt sätt följa upp det som hänt sedan den förra ansökningsomgången. Inkludera de åtgärder som initierats till följd av förra årets utlåtande. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg)

2 - Sedan föregående ansökan har ett nationellt vårdprogram för peniscancer stadfästs och finns nu publicerat på - Inom ramen för arbetet med nivåstrukturering med målet att säkerställa att alla peniscancerpatienter erbjuds optimal vård har en nationell multidisciplinär konferens inrättats. Alla regionala centra har möjlighet att koppla upp sig mot konferensen. -Styrgruppen har utökats med en onkolog från varje region. -Registerstyrgruppen och vårdprogramgruppen har deltagit i SKL utredningen om nationell nivåstrukturering av cancervården. Registret har där fått gehör för kraven på en nationell MDK samt centralisering av peniscancervården till 6 regionala centra. Ange de viktigaste planerade aktiviteterna/ förändringarna i registret för det kommande året Ange i punktform de viktigaste planerade aktiviteterna/förändringarna i registret. Ex. om registret ska webbaseras, förbättringsprojekt initieras, styrgrupp breddas etc. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg) Innom ramen för registret har ett nationellt nätverk för onkologer som behandlar peniscancer bildats med deltagare från samtliga regioner. Registret kommer att breddas för att även innefatta mer detaljerad registrering av onkologisk behandling. Ett internationellt samarbete, i första hand med Norge och Danmark planeras och kommer att påbörjas under Vi avser att undersöka möjligheter för gemensam registrering och utvärdering i analogi med vad som sker med embryonal testiscancer. Ett instrument för patientrapporterad livskvalitetsmätning har tagits fram. Detta kommer att utprovas i två regioner. Data från 5-års uppföljningar kommer att sammanställas och analyseras En länkad forskningsdatabas, PenCBase är under konstruktion på SCB och socialstyrelsen. En separat styrgrupp för PenCBase kommer att tillsättas. Vid ett inlednade möte har 3 inledande vetenskapliga studier identifierats och projektbeskrivningar till dessa håller på att tas fram. En revision av blanketter till registret planeras. Har registret fått extra anslag föregående år för särskilda satsningar? Beskriv aktiviteterna samt resultat Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt register för peniscancer Registrets kortnamn NPR Nummer 186 Startår 2000 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Landstingsstyrelsen i Uppsala län Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Mats Holmberg Certifieringsnivå 3 Kategori Tumörsjukdomar Kontaktperson Karin Hellström Telefon till extra kontaktperson

3 Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Bengt Efternamn Friedrich Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Norrlands Universitetssjukhus Arbetsplats Urologen, Kirurgcentrum Adress Norrlands Universitetssjukhus Postnummer Stad Umeå Steg 3 - Relevans Volym i Sverige Ange totalt antal berörda patienter/brukare/individer per år i Sverige (ange källhänvisning). Sker förändringar i volymen? De 4 senaste åren har det rapporterats ca nya fall fall per år, inklusive ptis till cancerregistret. Incidensen enligt cancerregistret är cirka 1,6-2,3/ män och den tenderar att öka de senaste åren (Cancer Incidence in Sweden). Peniscancerregistret omfattar nu 1696 patienter. Kostnad Beskriv om möjligt, kända kostnader för vården av patientgruppen, ex läkemedel, behandlingar och vårddagar, samt samhällskostnader (ange källhänvisning). Peniscancer är den minst vanliga formen av urologisk cancer hos män. Den totala kostanden för peniscancersjukvård är mycket svår att skatta och några systematiska utvärderingar av vårdkostnader förknippade med denna sjukdom är inte gjorda. Beskriv patientens hela vårdkedja och totala vårdbehov samt registrets del i uppföljningen av vården inom denna vårdkedja Peniscancerdiagnosen ställs vid provbiopsi eller primäroperation av en tumörmisstänkt förändring på penis. I detta skede registreras patienten genom en anmälan till peniscancerregistret. Anmälan innehåller uppgifter om bla tumörstadium och väntetider för besök på specialistmottagning. Efter diagnos sker ofta en primär kirurgisk behandling. Denna raporteras till registret via en primärbehandlingsblankett där uppgifter om kirurgi, lymfkörtelkirurgi, komplikationer inom 3 månader, eventuell kompletterande onkologisk behandling och slutlig diagnos samlas. Uppföljning av patienten sker antingen vid den opererande kliniken eller vid eventuell hemortsklinik. Behandling av lokala tumörrecidiv registreras i en speciell blankett för lokala recidiv i registret. Efter 5 års uppföljning registreras överlevnadsstatus, metastasering och långtidskomplikationer till behandling. Ge argument för behovet av ett kvalitetsregister för att säkra och utveckla verksamheten inom det område registret avser

4 Beskriv problemets allvarlighetsgrad, kunskapsläge vad gäller behandlingsmöjligheter och deras effekter på överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet. Finns det evidensbaserade metoder? Finns nationella riktlinjer? Hur är utvecklingen; är nya metoder på väg in? Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk och innebär i vissa fall omfattande, ibland mutilerande kirurgi. Detta medför stora konsekvenser för den enskilde patienten ffa avseende sexuell funktion. På senare år har det skett en utveckling mot mera begränsad organbevarande kirurgi med större möjlighet att bevara sexuell funktion (Pizzocaro et al. Guidelines on Penile Cancer. European Association of Urology 2010). Peniscancer metastaserar i första hand via regionala lymfbanor. Det har därför varit känt att lymfkörtelkirurgi ffa. av lymfkörtelstationer i ljumskar kan medföra en förbättrad prognos för den enskilde patienten. (Pizzocaro et al. Guidelines on Penile Cancer. European Association of Urology 2010). Sedan många år tillämpas därför olika former av lymfkörtelutrymningar i ljumskar som dock tyvärr medför hög risk för komplikationer både omedelbart postoperativa och på lång sikt (Protzel et al. Lymphadenectomy in the surgical management of penile cancer. Eur Urol Maj;55(5): ). Under senare år har trenden därför gått mot mera begränsade former av lymfkörtelingrepp, i första hand så kallad sentinel node diagnostik (Neto et al. Dynamic sentinel node biopsy for inguinal lymph node staging in patients with penile cancer: a systemic review and cumulative analysis of the literature. Ann Surg Oncol Jul;18(7): ). Med utgångspunkt från detta har europeiska behandlingsriktlinjer skapats (EAU Guidelines). Sedan cirka 10 år har dessa riktlinjer ersatt det svenska vårdprogram som fanns för peniscancer. Under 2013 har ett nytt svenskt vårdprogram för peniscancer som är bättre anpassat till svenska förhållanden publicerats. Syfte Ange syftet med det nationella registret och hur registerdata kan bidra till verksamhetsutveckling inom området. Syftet med det nationella peniscancerregistret är ytterst att bidra till att säkerställa att alla patienter får rätt vård för sin peniscancer. Med rätt vård avses den vård som på basen av samlad dokumenterar erfarenhet är beskriven i bla. EAU guidelines och det nationella vårdprogrammet. Behandlingsval som görs kan ha stora konsekvenser för patienten både avseende livskvalitet (sexuell funktion) och prognos. I registermatrialet finner vi att det fortsatt föreligger en diskrepans mellan vår behandling av patienter med peniscancer och de aktuella riktlinjerna vad avser diagnostik av inguinal lymfkörtelstatus, kurativ lymfkörtelutrymning och organsparande kirurgi. Andelen penisbevarande kirurgi (laser/lokal excision) visar sig vara anmärkningsvärt låg sett till andelen patienter som hade kunna erbjudas sådan behandling som medger bibehållen sexuell funktion. Vidare finner vi att endast ca hälften av patienterna som enligt rådande riktlinjer ska erbjudas lymfkörtelkirurgi får denna behandling. En möjlig förklaring är att denna ovanliga tumörform - med nya fall per år inkl cancer in situ (Tis)- handläggs på ett mycket stort antal sjukhus i Sverige. Behandlingen är i princip kirurgisk och operationerna utförs på 48 olika kliniker, men endast 6 av dessa gör fler än 10 operationer per år. Här finns ett behov av kvalitetssäkring och utbildning. Peniscancer och dess behandling medför stora konsekvenser för patientens livskvalitet. Detta kan även medföra konsekvenser i nära familjerelationer. Peniscancerregistret med dess unika samling av patienter med denna infrekventa diagnos erbjuder ett kraftfullt verktyg att bedriva forskning kring livskvalitet och sexualitet. Beskriv avgränsning till närliggande register Det föreligger inga avgränsningsproblem mot andra register eftersom peniscancerregistret är det enda registret för pensicancerregistrering i Sverige. Steg 4 - Samverkan Hur sker samverkan med närliggande register? Täckningskontroller görs regelbundet mot nationella cancerregistret. Forskningsdatabaseb PenCaBase är f n under konstruktion med länkningar mot bl a flergenerationsregistret,

5 befolkningsregistret, dödsorsaksregistret, patientregistret,läkemedelsregistret och sociala databaser. Detta öppnar bla möjligheter att belysa olika aspekter på jämlik vård. Beskriv även annan relevant samverkan Se ovan avseende forskningsdatabase. Har registret haft kontakt med ett Registercentrum eller Regionalt Cancercentrum? Benämning RC VGR- Registercentrum i Västra Götaland RC-Syd- Registercentrum Syd (tidigare NKO) eller EyeNet UCR, Uppsala Clinical Research Center QRC Stockholm RC Norr RC Sydost Regionalt cancer centrum Värde Faktisk anslutning/samverkan Kommentar angående kontakt med Registercentrum eller RCC Registret är beroende av samverkan med RCC för insamling av data, kvalitetskontroll, täckningsgrad, analys samt av rapportframställning. Dessutom har arbetet med det nyligen publicerade nationella vårdprogrammet skett i nära samverkan med RCC. Samverkan med näringslivet Registret har samverkan med näringslivet Svar: Beskriv pågående och planerade aktiviteter (ex rapportering av biverkningsdata till läkemedelsföretag, produktuppföljning, innovation och produktutveckling) Steg 5 - Kompetens och förankring inom vård och omsorg Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Bengt Friedrich MD Urol. Klin. NUS Överläkare Amir Sherif MD Urol. Klin. NUS Överläkare Sussie Tegenborg MD Onkolog. Klin. NUS Överläkare Peter Kirrander MD Urol. Klin. USÖ Överläkare Elisabeth Skeppner MD Urol. Klin. USÖ Kurator Bengt Johansson MD Onkolog. Klin. USÖ Överläkare Jesper Rosvall MD Urol. Klin. Södersjukhuset Överläkare Mats Hedlund MD Urol. Klin. Södersjukhuset Överläkare Lillemor Nygren MD Radiumhemmet, KS Överläkare Mecius Simanaitis MD Karolinska Universitetslaboratoriet Överläkare

6 Mecius Simanaitis MD Karolinska Universitetslaboratoriet Överläkare Reidar Källström MD Urolog. Klin. Linköping Överläkare Maria Albertsson MD Onkolog. Klin. Linköping Överläkare Svante Bergdahl MD Urolog. Klin. Sahlgrenska Univ. Sjukhuset Överläkare Hector Torres MD Urolog. Klin. Sahlgrenska Univ. Sjukhuset Överläkare Ulf Håkansson MD Urolog. Klin. Skånes Univsjukhus Överläkare Rene Blom MD Onkolog. Klin. Skånes Univ. Sjukhus Överläkare Annika Johansson MD Hud Klin. Skånes Univsjukhus Överläkare Hur är gruppens kompetens att driva ett kvalitetsregister? Tydliggör specifikt styrgruppens, och eventuella andra centrala gruppers, kompetens och erfarenhet gällande: Att driva ett Nationella Kvalitetsregister Lång erfarenhet finns inom styrgruppen att driva kvalitetsregister Förbättringsmetodik Kunskap i förbättringsmetodik finns på stödjande RCC. Biostatisk och epidemiologi Styrgruppen understöds av stödteam från RCC innehållande register-, epidemiologisk och biostatistisk kompetens. Relevanta kliniska ämnen I styrgruppen ingårförutom urologer även representanter från andra discipliner som är inblandade i diagnostik och vård av peniscancer, dvs. onkologrepresentanter, hudläkare, patolog och kurator. Hur kompenserar man för den kompetens man inte har? Se ovan, via kompetens och erfarenhet tillgänglig på RCC Uppsala-Örebro. Förankring Beskriv registrets professionella och geografiska förankring, exempelvis via specialistföreningar och nationella nätverk. Finns planer på förändringar under kommande år? Peniscancerregistret har en mycket god förankring bland landets urologiska kliniker samt de kirurgiska kliniker som handlägger peniscancerfall. Vi upplever också ett gott stöd genom Svensk urologisk förening. Finns patient/ brukarrepresentant eller motsvarande med i registrets styrgrupp? Finns annan samverkan med patient/brukare Beskrivning kommentar till ovanstående frågor Det finns i nuläget ingen patientförening för peniscancerpatienter. Steg 6 - Volym och täckningsgrad i registret

7 Ange antal registreringar per kalenderår Vilka är inklusionskriterierna för registret? Primär peniscancer inklusive skivepitelcancer in situ (ptis) Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Täckningsgraden för peniscancer definieras som kvoten mellan antalet anmälda fall i kvalitetsregistret och antalet i cancerregistret. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 99% Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 48 st Hur många enheter deltar i registret? 61 st Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 0% Deltagande enheter Om registret har låg täckningsgrad ange vilka enheter som deltar, om registret har hög täckningsgrad ange vilka som inte deltar. Täckningsgraden mot cancerregistret är god och har under åren varierat mellan 90-99%. Inrapporterande enheter är kirurg-, urolog-, hud- och plastikkirurgiska kliniker samt i enstaka fall privatläkare och vårdcentraler. Alla enheter deltar. Vid låg täckningsgrad, ange plan för ökad täckningsgrad Regionala cancercentrum gör regelbundna kontroller mot nationella cancerregistret och efterhör saknade anmälningar till peniscancerregistret. Med den nyligen framtagna årsrapporten som underlag kommer diskussion att föras i styrgruppen hur inrapporteringen tidsmässigt kan förbättras i de regioner som nu släpar efter. Hur har registerdatas validitet och reliabilitet undersökts och vad blev resultatet? Med valida data avser vi hur väl måtten beskriver det som avses att mätas. Med reliabla data avser vi hur reproducerbara och pålitliga data är. Hur har exempelvis registret hanterat problem med bortfall och felregistreringar. Hur har täckningsgraden undersökts?

8 Alla ärenden passerar monitor vid regionalt cancercentrum som kontrollerar uppgifterna i formuläret och även jämför mot inrapporterade uppgifter i cancerregistret. Där det finns oklarheter skicka monitor tillbaka formuläret till kliniken med frågor. Register i andra länder Registret används i andra länder / planer finns på användning i andra länder Svar: Beskriv kortfattat dess omfattning och på vilket sätt. Kommentar till ovanstående frågor Steg 7 - Mått Bakgrundsdata Ange de viktigaste demografiska data som samlas i registret för att karaktärisera deltagande individer. Vilka data samlas i registret för att karaktärisera deltagande enheter? Demografiska data registreras i form av patientålder och hemkommun vid diagnos. Deltagande enheter registreras avseende antalet anmälda fall och i förekommande fall avseende given behandling på årsbasis. Processmått på kvalitet Ange de viktigaste processmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått? 1) Andel patienter som genomgår lyfkörteldiagnostik/kirurgi av de patienter där detta föreskrivs i internationella riktlinjer. Motivering: Det är väl visat att korrekt genomförd lymfkörtelutrymning är av stor prognostisk betydelse vid förekomst av enstaka inguinala lymfkörtelmetastaser 2) Andel patienter som erbjuds organsparande kirurgi där detta är tillämpligt. Motivering: Goda belägg finns för att patienter efter organbesparande behandling har en bättre sexuell funktion och livskvalitet. 3) Andel patienter som erbjuds Sentinel Node diagnostik av inguinala lymfkörtlar. Motivering: Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar medför stor risk för långtidskomplikationer. Det är därför värdefullt om det senare ingreppet reserveras till dem som har kända metastaser. 4) Antal opererande enheter. Motivering: Peniscancer är en relativt ovanlig sjukdom. Enheter som behandlar flera patienter per har lättare att upprätthålla kompetens vilket sannolikt leder till bättre resultat. 5) Ledtider. Motivering: långa ledtider medför plågsam väntan för patienter och riskerar att försämra behandlingsresultat. Resultatmått Ange de viktigaste resultatmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått? För närvarande pågår insamling av femårsuppföljning av patienter med peniscancer. Där framkommer bland annat bestående biverkningar av given behandling. Vidare kommer överlevnad beroende på vilken typ av behandling som givits kunna analyseras. Ett livskvalitetesformulär har tagits fram och kommer att utprovas i 2 regioner (se nedan).

9 Forskningsdatabasen PenCabase innebär att en rad resultatmåtts dimensioner kommer att kunna belysas genom att tockså använda data från andra källor, t ex patientregistret (komplikationer), LISA databasen (återgång i arbete), läkemedelsregistret (proxy för livskvalitet) mm. Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D SF36/RAND 36 Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Planeras Ett instrument för patientrapporterad livskvalitetsmätning speciellt avpassat för patienter med peniscancer har tagits fram. Formuläret skall under kommande år utprovas i 2 regioner Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Se ovan Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Planeras Se ovan Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Planeras Se ovan Annat patientrapporterat mått Beskriv hur det mäts och i vilken utsträckning (inkl datainsamlingsmetod och svarsfrekvens)? Pilotstudie för att definienera lämpliga utfallsmått vad gäller bla. sexuell funktion, hälsorelaterad livskvalitet och patienttillfredställelse är under planering. Steg 8 - Datafångst Beskriv rutiner/flöden för datafångst och registrering till registret Beskriv gärna om användaren får stöd med förifyllnad av uppgifter, från registret och/eller från journalen. Beskriv gärna om uppgifterna först registreras i registret och därefter i journalen och om det finns uppgifter i registret som vanligtvis inte finns i journal.

10 Inrapportering sker via INCA, ett webbaserat inmatningssystem, till en gemensam nationell databas. Uppskatta fördelning hur rapportering sker (i procent) Benämning Värde Webb 85% Filöverföring 0% Papper 15% Annat 0% Kommentar: Hur stor del (procent) av patienterna registreras Uppgift saknas I samband med vilken/vilka patientkontakter registreras data? Vid upprepade registreringar om samma individ; ange antal tillfällen och tidsintervall. Data registreras i samband med diagnos, primär behandling, eventuella recidiv och sedan 2010 även efter 5 år. Målet är att registrering skal ske inom 12 veckor efter respektive händelse. Kommentar till ovanstående frågor Ovanstående uppgifter gäller 2009 års data. Webbinmatning sker från alla större kliniker såsom urolog och kirurgkliniker. De kliniker som endast har några enstaka fall per år rapporterar in via pappersformulär till regionala cancercentrum där monitor matar in uppgifterna i databasen. Inrapporteringen släpar efter tidsmässigt i vissa regioner samt från en del mindre kliniker. Pågår arbete med att anpassa registrets variabler till nationella standarder? Exempelvis ensning av termer register emellan och/eller enligt Nationellt fackspråk. Steg 9 - Analys av registerdata Statistisk bearbetning och analys Beskriv hur registerdata analyseras på olika nivåer (aggregerat resp. lokalt, ålders- och könsspecifika data och tidsserier) och ange de viktigaste deskriptiva/analytiska utfallen. Ange exempel på utfall som är anmärkningsvärt positiva eller negativa. Förklara hur analysen utformas för att stödja lärande och förbättring i berörda verksamheter. Nya register: endast analysplan. Deskriptiv sammanställning, uppdelat på region, sjukhus, ålder, pt-stadium, grad, N-stadium, diagnosår. Därvid tas särskild hänsyn till andel patienter som genomgår lymfkörteldiagnostik och där organbesparande behandling genomförts Anmärkningsvärt negativa resultat: Många vårdgivare på ett lågt antal patienter, för enbart ca hälften av de patienter där lymfkörtelutrymning ska utföras enligt nationella riktlinjers, utförs lymfkörtelutrymning, organbesparande kirurgi skulle kunna användas i högre grad än vad som nu görs. Analyser följer dessa dimensioner och återrapporteras via rapport och styrgrupp till berörda verksamheter.

11 Ange hur varierande sjukdomsgrad, case-mix, confounders etc. hanteras Sjukdomens allvarlighetgrad vid diagnos framgår av inrapporterade data. Med denna information samt en 99 % täckningrad bör case mix inte utgöra ett problem. Steg 10 - Återföring och spridning av analysresultat Webbmodul för utdata Webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst finns Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region Med bästa enheter Kommentarer till ovanstående fråga Resultatrapporter till deltagande kliniker Resultatrapporter till deltagande kliniker skickas frekvent, dvs minst kvartalsvis Könsuppdelad visning av data Data redovisas könsuppdelat i årsrapport eller motsvarande Svar: Om inte, när införs könsuppdelad redovisning? Ej tillämpligt Redovisning av resultatdata för identifierbara enheter/kliniker Resultatdata redovisas för identifierbara enheter/kliniker öppet - även för allmänheten - i årsrapporteringen Om inte, när planeras öppen redovisning på enhets-/kliniknivå? Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats

12 Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården Registret har det senaste året bidragit med data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården Svar: Var och när sker de professionella diskussionerna kring resultaten? I samband med framtagning och publicering av nationell rapport, bifogas. Vid regionala och nationella diagnosspecifika möten. Vid urologidagarna. Beskriv eventuell övrig rapportering / återföring och analysresultat til registrerade enheter Nationell rapport, dvs skriftligen. Bifogas. Muntliga diskussioner och presentationer (regionala oc hnationella möten, urologidagarna) Steg 11 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat På vilket sätt har och kan registerdata användas för verksamhetsutveckling och lokalt förbättringsarbete? Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata kan och har använts för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling. Identifierade problem presenteras i rapporten. Respektive regionansvarig i registret återför till den egna regionen. Diskussioner förs på regionmöten samt på nationell nivå (bla urologidagarna). Erfarenheten visar att det trots fortgående redovisningar på regional och nationell nivå fortfarande kvarstår problem men altför stor variation i handläggning, bland annat ett underutnyttjande av lymfkörteldiagnostik och ett underutnyttjande av organbesparande behandling. För att förbättra och standardisera behandlingen har är ett nationellt vårdprogram tagits fram där data från kvalitetsregistret varit vägledande. Vilka resultat har uppnåtts på lokal, regional och nationell nivå? Vad i vården har blivit bättre? Beskriv nytta och effekter av detta förbättringsarbete. Arbetet med centralisering inlett. Start av nationell multidisciplinär konferens på videolänk. Finns det nationella riktlinjer eller andra måldokument på registrets område? Arbetet med ett nationellt vårdprogram har slutförts. Målet är att 1. centralisera vården 2. optimera följsamhet till riktlinjer (bland annat typ av lokal primärbehandling, lymfkörtelkirurgi och uppföljning). Se ovan

13 Har registret kvalitetsindikatorer kopplade till dessa riktlinjer? Ja genom mätning av antalet behandlande enheter, antal behandlingar per enhet, andel patienter som genomgår lymfkörteldiagnostik och andel patienter som genomgår organbesparande behandling. Vilka är de identifierade viktigaste förbättringsområdena inom vården kommande år? Utveckling och tillämpning av nationell multidisciplinär konferens för att säkerställa optimal vård enligt gällande riktlinjer till samtliga patienter. Samtliga patienter tas upp för diskussion i nationell MDK Ökning av andelen patienter som behandlas vid ett regionalt centrum Ökad andel patienter som genomgår lymfkörteldiagnostik i de tumörstadier där detta skall genomföras enligt internationella riktlinjer. Ökat antal patienter som erbjuds organbesparande behandling där sådan är tillämplig enligt nationella riktlinjer Har registret satt vägledande målnivåer för förbättringsarbetet i vården under kommande år? Lista de viktigaste Samtliga patienter tas upp för diskussion i nationell MDK Ökning av andelen patienter som behandlas vid ett regionalt centrum Ökad andel patienter som genomgår lymfkörteldiagnostik i de tumörstadier där detta skall genomföras enligt internationella riktlinjer. Ökat antal patienter som erbjuds organbesparande behandling där sådan är tillämplig enligt nationella riktlinjer Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Ska genomföras med SKLs mall. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 0 Kommentar Steg 12 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 1 st

14 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 1 st Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 1 st Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Abstracts från vetenskapliga konferenser/motsvarande anges endast om motsvarande inte finns publicerat på annat sätt. Peniscancer: följsamhet till riktlinjer avseende lymfkörteldiagnostik i Sverige Poster presenterad vid Kvalitetsregisterkonferens 2013 Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Steg 13 - Finansieringsbehov Totalt sökt belopp Ange belopp som ni väljer att söka : :- Kostnader I år finns det möjlighet för register att ansöka om flerårsanslag (dock ej registerkandidater). Fyll då i budgeterad kostnad både för år 2014 och Specificera följande planerade kostnader för finansieringsbehovet i registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön. Förklaring till nedanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Ersättning för styrgruppsmedlemmar i arbete med rapport och hantering av data 4 veckor a : :- Administration/koordination Nationell koordinator/monitor/datamanager. 2 månader a : :- Ja Statistik

15 RCC statistiker nationella rapporter och analyser. 2 månader a : :- Ja IT Registerspecific utveckling/anpassning/drift av INCA platform : :- Ja Publicering samt årsrapport Möten Resor till möten, ett endagsmöte för styrgrupp och monitorerer : :- Resor Registercentrum Nationellt registerspecifikt konstruktörsarbete. Månader 2 månader a : :- Ja Förvaltningskostnader Övrigt Summering Beskrivning av kostnad inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön 2014 Summa kostnader : :- Varav kostnader mot RC : :- Varav IT-relaterade kostnader : :- Redovisning av annan finansiering av registerverksamheten Finansiering som ej utgår från SKL/Beslutsgruppen oavsett om den är beviljad, sökt eller planerad Finansiär Sökt belopp i kr. Beviljat belopp i kr. Inväntar beslut 0:- 0:- Motivering kring finansieringen Ange i punktform de viktigaste planerade aktiviteterna/förändringarna i registret. Ex. om registret ska webbaseras, förbättringsprojekt initieras, styrgrupp breddas etc. Kostnader mot RCC är beräknade utifrån ny schablonmall. Detta gäller även kostnader för INCA. Därtill kommer kostnader för styrgruppsmedlemmar i arbete med utvärdering av data samt arbete med rapport. Dessa kostnader ökar i och med bildandet av forskningsregistret PenCaBase och utprovning av livskvalitetsinstrument. Kostnader för resor för styrgruppsmedlemmar och monitorer förväntas öka när styrgruppen breddas samt tillkomst av onkologiskt nätverk

16 Steg 14 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Administration/koordination Nationell koordinator/monitor/datamanager - RCC stödteam :- Ja Statistik Statistiker för nationella rapporter och analyser, 1 mån,lön kr plus sociala avg :- Ja IT Registerspecific utveckling/anpassning/drift av INCA plattform :- Ja Publicering samt årsrapport Korrekturläsning, anpassning mm, 1 veckas arbete :- Ja Möten Möten för styrgrupp och vårdprogramsgrupp :- Resor Registercentrum Förvaltningskostnader Övrigt Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC :- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått.

17 Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Kvarvarande medel i daglsläget kr. Debitering till RCC enligt ny taxa om ej ännu uttaget kommer att tas ut innom kort. Kvaravarande överskott efter detta Kr Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret från föregående år. Ex. om registret har webbaserats, förbättringsprojekt initierats, styrgrupp breddats etc. Syftet med denna fråga är primärt att på ett enkelt sätt följa upp det som hänt sedan den förra ansökningsomgången. Inkludera de åtgärder som initierats till följd av förra årets utlåtande. Kostnad mot RCC för Kr ännu ej debiterat men kommer att dras av innom de närmaste dagarna Steg 15 - Register som fått anslag 2012 Register som fått anslag för år 2012 skall bifoga årsrapport NatPenisCa_130919[1].pdf 783 kb Register som fått anslag för år 2012 skall bifoga verksamhetsberättelse. Verksamhetberaẗtelse anso kan 2013.pdf 42 kb Kommentarer rörande årsrapporteringen Avser kommentarer rörande årsrapporteringen och verksamhetsberättelse. Ex. Vi har valt att göra tertialrapporter istället för årsrapporter, den finns endast elektroniskt osv

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

PsoReg (Register för Systembehandling av

PsoReg (Register för Systembehandling av PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis), FAR14-047 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Rättspsykiatriskt kvalitetsregister, FAR14-101 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Registrets

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Peniscancer. Nationellt register för peniscancer. Redovisning av material för år

Peniscancer. Nationellt register för peniscancer. Redovisning av material för år Peniscancer Nationellt register för peniscancer Redovisning av material för år 2005-2009 Denna rapport är framtagen av styrgruppen för Nationellt register för peniscancer i samarbete med Regionalt cancercentrum

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

ANVISNING REGISTERPROFIL

ANVISNING REGISTERPROFIL 1 (14) 2018-05-01 ANVISNING REGISTERPROFIL 2 (14) FRÅGOR Lale Björne-Fergéus, lale.bjorne-fergeus@skl.se, 08-452 70 71 Kansliet för Nationella Kvalitetsregister 3 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Styrdokument Nationella lungcancerregistret och. Mesoteliomregistret

Styrdokument Nationella lungcancerregistret och. Mesoteliomregistret Styrdokument Nationella lungcancerregistret och Mesoteliomregistret 2018 Nationella lungcancerregistret Bakgrund Den svenska planeringsgruppen för lungcancer beslutade 2001 att införa ett nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation registry, FAR14-108 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom, FAR14-013 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal cancer, FAR14-085 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Peniscancer. En rapport kring nivåstrukturering. Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Peniscancer. En rapport kring nivåstrukturering. Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer Peniscancer En rapport kring nivåstrukturering Januari Nationellt kvalitetsregister peniscancer INNEHÅLL Innehåll Förord..................................................... Datakvalitet.................................................

Läs mer

Senior alert, FAR14-118

Senior alert, FAR14-118 Senior alert, FAR14-118 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Senior alert Registrets kortnamn Nummer 118 Startår 2006 Webbadress

Läs mer

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregister ECT Registrets kortnamn ECT Nummer 183

Läs mer

Nationella bröstcancerregistret

Nationella bröstcancerregistret Nationella bröstcancerregistret, FAR14-048 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 48 Startår 2007 Webbadress

Läs mer

Nationellt lungcancerregister

Nationellt lungcancerregister Nationellt lungcancerregister, FAR14-152 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt lungcancerregister Registrets kortnamn

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP)

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP) CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP), FAR14-057 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn CP-uppföljningsprogrammet i Sverige

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen December 2014 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år

Läs mer

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret Svenska Höftprotesregistret, FAR14-030 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Höftprotesregistret Registrets kortnamn SHPR

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn)

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn), FAR14-079 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Läs mer

Nationella prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret Nationella prostatacancerregistret, FAR14-003 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella prostatacancerregistret Registrets

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143 Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143 Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), FAR14-040 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Registrets

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer, NKR14-060

Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer, NKR14-060 Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer, NKR14-060 Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. uppföljning av åren

Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. uppföljning av åren Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer uppföljning av åren 2015-2016 Regionala cancercentrum i samverkan Juni 2017 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Sydöstra regionen. April Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Sydöstra regionen. April Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 April 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2017-02-20 Version 1.0 Innehållsförteckning BAKGRUND... 5 SYFTE... 5

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning HUDMELANOM INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Uppsala-Örebro. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Uppsala-Örebro Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT

Läs mer

Bröstimplantatregistret, NKR14-203

Bröstimplantatregistret, NKR14-203 Bröstimplantatregistret, NKR14-203 Bröstimplantatregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

ANVISNING BUDGETÄSKANDE OCH PLANER FÖR KOMMANDE ÅR

ANVISNING BUDGETÄSKANDE OCH PLANER FÖR KOMMANDE ÅR 2018-08-21 ANVISNING BUDGETÄSKANDE OCH PLANER FÖR KOMMANDE ÅR Sista inlämningsdag 10 september 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Direktiv för ansökan om medel för 2019... 3 Förutsättningar... 3

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning. Hudmelanom

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning. Hudmelanom Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Hudmelanom November 2017 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Norra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Norra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Innehåll Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 4 Vi vill gärna veta vad du tycker!... 6 LÖFTE 1... 7 Alla cancerpatienter i regionen ska

Läs mer

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för njurcancer. Version 1.2

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för njurcancer. Version 1.2 Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för njurcancer Version 1.2 Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av styrgrupp 1.0/2004-02-13 Börje Ljungberg

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Hudmelanom INNEHÅLL Inledning... 3 Sammanfattande analys... 3 Regionala processledarens kommentar...

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER Löften till cancerpatienter Resultatredovisning URINBLÅSECANCER Innehåll Vi vill gärna veta vad du tycker!... 3 Inledning... 4 Regionala processledarens kommentar... 4 LÖFTE 1... 7 Alla cancerpatienter

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016 2017-12-18 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Staffan Khan Kvalitetsdeklaration Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016 Ämnesområde Hälso- och sjukvård Statistikområde Hälsa och sjukdomar

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Innehåll Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 4 Vi vill gärna veta vad du tycker!... 6 LÖFTE 1... 7 Alla cancerpatienter i regionen ska

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Hudmelanom INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling

Läs mer

Urinblåsecancer. Urinblåsecancerrapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen. December Urinblåsecancer

Urinblåsecancer. Urinblåsecancerrapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen. December Urinblåsecancer Urinblåsecancer Urinblåsecancerrapport för diagnosår 2012-2016 Uppsala-Örebroregionen December 2017 Urinblåsecancer Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA URINBLÅSECANCER

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Årsrapport RMPG, ÖAK cancer

Årsrapport RMPG, ÖAK cancer Årsrapport RMPG, ÖAK cancer Om annat inte är angivit är källan till data årsrapport från de register som beskriver behandling av aktuella sjukdomar. För bukspottkörtel är det årsrapport för diagnosår 2017

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning KOLONCANCER

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning KOLONCANCER Löften till cancerpatienter Resultatredovisning November 2017 INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor...

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Njurcancer. Årsrapport PROM data för 2017

Nationellt Kvalitetsregister för Njurcancer. Årsrapport PROM data för 2017 Nationellt Kvalitetsregister för Njurcancer Årsrapport PROM data för 2017 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 20180903 1:a versionen Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Läs mer

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning PROSTATA

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning PROSTATA Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Innehåll Vi vill gärna veta vad du tycker!... 3 Inledning... 4 Regionala processledarens kommentar... 4 INRAPPORTERING... 7 LÖFTE 1... 10 Väntetid... 10

Läs mer