Nationella prostatacancerregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella prostatacancerregistret"

Transkript

1 Nationella prostatacancerregistret, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella prostatacancerregistret Registrets kortnamn NPCR Nummer 3 Startår 1996 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Uppsala läns landsting Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Mats Holmberg, ULL Certifieringsnivå 1 Kategori Rörelseorganens sjukdomar Kontaktperson Mats Lambe - fel kategori ska vara cancer Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Pär Efternamn Stattin Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Norrlands universitetssjukhus Arbetsplats Kirurgcentrum, Urologi Adress Norrlands universitetssjukhus Postnummer Stad Umeå Förnamn Pär Efternamn Stattin Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Norrlands universitetssjukhus Arbetsplats Kirurgcentrum, Urologi Adress Norrlands universitetssjukhus Postnummer Stad Umeå Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp

2 Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Pär Stattin Professor Norrlands Universitetssjukhus Läkare urolog Anders Widmark Professor Norrlands Universitetssjukhus Läkare onkolog Camilla Thellenberg med dr Norrlands Universitetssjukhus Läkare onkolog x Ove Andren docent Universitetssjukhuset Örebro Läkare urolog x Anna Bill-Axelsson docent Akademiska sjukhuset, Uppsala Läkare urolog Ann-Sofi Fransson Sjukhuset i Gävle Läkare onkolog Magnus Törnblom med dr Södersjukhuset, Stockholm, privatpraktiker Läkare urolog Stefan Carlsson med dr Karolinska Universitetssjukhuset Solna Läkare urolog x Marie Hjälm-Eriksson Karolinska Universitetssjukhuset Läkare onkolog Bodil Westman Karolinska Universitetssjukhuset sköterska processansvarig Bill Pettersson Universitetssjukhuset Linköping Läkare urolog Mats Andrén Länssjukhuset, Kalmar Läkare onkolog Jan-Erik Damber professor Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkare urolog x Jonas Hugosson professor Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkare urolog Ingela Frank-Lissbrant med dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läkare onkolog Maria Nyberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset sköterska Göran Ahlgrén med dr Universitetsjukhuset, MAS Läkare urolog Ola Bratt docent Helsingborgs lasarett Läkare urolog René Blom docent Universitetssjukhuset, Lund Läkare onkolog Lars Egevad professor Karolinska Universitetssjukhuset Läkare patolog Calle Waller Prostatacancerförbundet Olof Akre docent Karolinska Universitetssjukhuset Läkare urolog Per Fransson docent Norrlands Universitetssjukhus sköterska Eva Johansson med dr Akademiska sjukhuset, Uppsala Läkare urolog Fredrik Sandin RCC Uppsala Örebro Biostatistiker Hans Garmo fil dr RCC Uppsala Örebro Biostatistiker Mats Lambe professor RCC Uppsala Örebro Läkare epidemiolog Anette Wigertz med dr RCC Uppsala Örebro Läkare epidmiolog Erik Holmberg med dr RCC Väst biostatistiker x regional processledare Pca Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare?

3 Nya fall av invasiv adenocarcinom och annan cancer i prostata. I de fall PAD saknas men klinisk undersökning samt PSA visar tecken på en prostatacancer görs också anmälan, antal kliniska diagnoser mindre än 100 fall/år. Täljare är antalet fall med diagnostikformulär ifyllt i INCA, nämnare är antalet inrapporterade fall till Cancerregistret grundat på PAD-diagnos "prostatacancer". Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 98 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 72 Hur många enheter deltar i registret? 72 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 80 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Nej De data som finns avseende diagnoser och åtgärder utförda pga symtom kan vi återfinna via vår samkörning med Patientregistret i PCBaSe, men vi registrerar för närvarande inga professionsbedömda symtom i NPCR. Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D Nej Notera att till skillnad från många andra diagnosgrupper så mäter vi bieffekter av behandling som symtom eftersom botbar prostatacancer i regel inte ger symtom. Män som genomgår radikal prostatektomi eller strålterapi får mer lokala symtom från urinvägarna och tarmen och nästan alltid nedsatt sexuell förmåga. Det vi mäter med vår enkät är alltså de biffeffekter som uppstår efter kurativ behandling- till skillnad från andra register där effekten av en symtomlindrande behandling värderas. Vi distribuerar enkäten till de män som ska genomgå kurativ behandling. SF36/RAND 36 Nej Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Ja idag I vår enkät finns 2 frågor om allmän livskvalitet. Denna enkät bifogas där såväl PREM som PROM-relaterad information insamlas. Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Ja idag Vi har 40 frågor i vår enkät som är specifikt utformade för att mäta sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet bland våra patienter. Bifogas. Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom

4 Ja idag 40 frågor i vår enkät som distribueras till män som ska genomgå kurativ behandling före behandling och ett, tre och fem år efter behandling. Frågorna berör temata urinvägssymtom, tarmsymtom och erektil förmåga. Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Ja idag Vi har 8 frågor rörande nöjdhet med vården from Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Ja idag Se bifogad enkät där 3 frågor rör information/delaktighet och 5 frågor rör information från vården om sjukdomen och behandlingen Annat patientrapporterat mått Nej Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region Med bästa enheter Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Sedan våren 2013 finns en hemsida; med bla årsrapporter med data ner på sjukhusnivå, vilka presenteras grafiskt och kan läsas av patienter och kan användas i diskussion om behandlingsval mm. Där publiceras också nyhetsbrev varje år som riktar sig till en bredare läsekrets och som lyfter fram de viktigaste trenderna genomförde vi en användarundersökning genom att skicka ut en web-enkät via SUNe - Swedish Urology Network till medlemmar i Svensk urologisk förening, där i princip alla svenska urologer är medlemmar. Enkäten

5 visade att man inte var nöjd med den utformningen av återrapporteringen i INCA men att cirka 70% svarade att de använde sig av data från årsrapporten. Det var startpunkten för vårt utvecklingsarbete med en onlinerapport i realtid på INCA med samma grafiska utseende som data i årsrapporten kommer vi att i samarbete med SKL göra en förnyad användarundersökning där vi också tillfrågar de onkologer som behandlar Pca. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 70 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 15 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 15 Ange titel på dessa forskningsprojekt 5alfa reduktas och osteoporotiska frakturer 5-alfareduktas och bröstcancer 5-alfareduktas och hjärtsjukdom Användning och förskrivning av läkemedel för erektil dysfunktion före och efter diagnos av Pca och per behandling och riskkategori Tid till död bland män med metastatisk Pca, sporadisk och familjär form Stadiespecifik prevalens av Pca, dynamisk modell för nuvarande och beräknad framtida prevalens Vem dör av Pca? Statiner, NSAID, ASA och Pca Karakteristika av långtidsöverlevare med avancerad Pca vid diagnos Infektioner efter TRUL-biopsi av prostata Långtidsbiverkningar efter operatioin och strålning Behandlingsmönster efter införande av robotkirurgi Sfinkterimplantat efter prostectomi Biverkningar 10 år efter diagnos- enkätstudie Incidens och duration av andra-linjens hormonbehandling Karakteristik av fall som rapporterats till NPCR Validering av data för 731 män med Pca diagnosår 2009 Komorbiditet via Läkemedelsregistret Femårsuppföljning genomgång med mera

6 Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 26 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Se separat bifogad publikationslista! Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Nej. Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Registerledning, friköp av tid ordförande :- Nej Administration/koordination Administration :- Nej Statistik Löner :- Nej IT INCA-drift :- Ja IT-konsult nya lösningar, driftsstöd etc :- Nej Publicering samt årsrapport Enkätutskick och hantering :- Nej Möten 2 Styrgruppsmöten, 1 inrapportörsmöte :- Nej Resor

7 Resekostnader :- Nej Registercentrum Förvaltningskostnader Övrigt Diverse utplock data patologkliniker, 2 700:- Nej Övrigt :- Nej Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC :- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Cirka kronor för utskick, läsning i scanner av enkäter på UMDAC, Umeå, konsulthjälp med överföring och datainmatning i INCA. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Vi hade kvarvarande medel beroende på att vi inte hunnit rekrytera och bemanna registret i den takt vi önskat och vi hade dessutom fått in extramedel till projekt från SKL och projektet "Bättre rapport" skedde under En viss buffert är önskvärd så att vi inte är tvungna att ställa in planerade aktiviteter beroende på brsit på medel. Under 2013 har vi bal rekryterat en registersköterska som stöttar en rad olika verksamheter med fokus på snabb inrapportering av korrekta data. Ökad tid för registerledning, sekreterarstöd för registerledning. Infrastruktur behövs nu för att nå nästa nivå. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Vi har haft förmånen att få utökade medel under såväl 2012 och ytterligare för 2013 och 2014 vilket gör att vi kunnat sjösätta en rad aktiviteter. Men det finns en startsträcka för sådana aktiviteter det tar tid att rekrytera rätt personal och orkestrera nya aktiviteter. Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år INDATA Revision av befintliga enkäter avseende innehåll kurativt syftande behandling före /ett och fem år efter behandling, utarbetande av e-enkäter för PROM och PREM från patienter och pilotundersökningar av dessa - pågår Utformning av separat prostatektomiformulär - pågår Utforming av e-enkät till patienter med metastaserad sjukdom; symtom, livskvalitet, behandling- planeras

8 Utformning elektronisk inhämtning av enkätsvar- strukturering av dessa data i INCA datamanager behövs - pågår Utökad stödfunktion för inrapportörer- bemannad av ny sköterska - utfört Inrapportörsmöte för urologisköterskor workshop maj - utfört Inrapportörsmöte onkologsköterskor work shop25-26 november- inplanerat Utarbetande av tutorial för inrapportörer baserat på svagheter som noteras i valideringsstudien-data berabetning pågår och ett utkast till manuskript skrivs just nu. UTDATA Online-rapport tillgänglig i realtid för NPCR data med samma grafik som i årsrapporten INCA oktober 2013 som vi lanserat på Urologidagarna 4 oktober Linköping, och kommer att lansera på möte för klinikchefer för urologikliniker 14 november i Örebro och detta redovisades på registertorget och med poster på Kvalitetsregisterdagarna 9-10 oktober i Stockholm. Vi har anmält abstract till Europeiska urologiföreningens konferens och till konferens om Quality and Health care i Paris våren Utbildningsinsats på regionsnivå för användande av on-line användning av data i INCA som instrument för kvalitetsförbättring ute på klinikerna- pågår och planeras. Publik hemsida sedan maj Enkät till användare utskick november Patientenkäter Sänds ut ett år efter diagnos till män som genomgått kurativ behandling oavsett om baseline enkät inkommit eller ej. Registersköterska Maria Nyberg ( representant i styrgruppen) anställd 50% för NPCR-arbete. "Prostataprocess" dvs registrering av läkemedelsbehandling och effekt vid kastrationsresistent Pca- pågår, pilot november-december i Göteborg och Stockholm. Patientföreningens representant Calle Waller ansöker om bidrag från SKL för utbildning av patientföreningarnas medlemmar. 13 publikationer hittills under 2013 varav en i BMJ och en i J Natl Cancer Inst,bägge tidskrifter med mycket hög sk "impact factor". Allt felr yngre forskare använder data från NPCR. två doktorander följer SKL s seminarieserie. Unga forskare Fyra doktorander arbetar med data i NPCR; Magdalena Lycken, Uppsala handledare Annas Bill-Axelson, Fredrik Jansson Stockholm (Olof Akre) Katarina Tomic och Jon Fridriksson, Umeå (Pär Stattin) och Josphin Persson, Malmö ( Anders Bjartell). Jon och Katarina följer SKLs seminarieserie om kvalitetsregister. Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Se ovan! Bifoga årsrapport NPCR-Rapport-1.pdf kb Bifoga verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012_2013 SKL_OKT 2013.pdf 82 kb

9 Övriga bilagor Intyg Nat Prostata.pdf 191,9 kb FINAL NPCR-enkät 2013 SVE.pdf 123,44 kb NPCR_PUBLIK_OCT 11_2013.pdf 92,01 kb Övrigt Årsrapporten för 2012 är försenad på grund av tekniskt missöde i registrering av patienter inrapporterade från privatpraktiker i Stockholm. Bifogas preliminär analys där tabeller och figurer är beräknade på 2012 års data men texten är oförändrad i väntan på slutgiltigt dataset som sammanställs och analyseras i slutet av oktober.

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, FAR14-033 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Registrets

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i

Läs mer

Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056

Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056 Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056 Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Luftvägsregistret, NKR14-122

Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175

Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175 Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175 Nationellt kvalitetsregister för habilitering Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive

Läs mer