Svenska Multipel Skleros Registret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Multipel Skleros Registret"

Transkript

1 Svenska Multipel Skleros Registret, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets kortnamn SMSreg Nummer 15 Startår 2001 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Karolinska Universitetssjukhuset Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Daniel Håkansson Certifieringsnivå 2 Kategori Sjukdomar i nervsystemet Kontaktperson Karin Lycke Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Jan Efternamn Hillert Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Arbetsplats Neurologkliniken Adress R54 Postnummer Stad Stockholm Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Jan Hillert professor KI läkare Oluf Andersen professor Göteborgs Universitet läkare Jan Lycke docent Göteborgs Universitet läkare Anne-Marie Landtblom docent Linköpings Universitet läkare Lotta Dahle med dr Linköpings Universtet läkare Leszek Stawiarz doktorand KI fysiker

2 Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Andelen av prevalenta patienter (n=17485 vid utgången av 2008 är senaste prevalensuppskattningen) som är registrerade (n=13.430) Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 77 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 58 Hur många enheter deltar i registret? 58 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 0 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? EDSS (expanded disability status score) är standardinstrumentet för funktionsskattning vid MS. Det skattas vid ett typiskt besök hos läkare och vi har minst ett EDSS-värde hos nästan 80 % av registrerade patienter. Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D EQ5-D SF36/RAND 36 Nej Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Första frågan i SF-36 ingår i standardbesöket

3 Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Nej MSIS-29, ett MS-specifikt instrument om 29 frågor täckande den fysiska (n=20) såväl som psykiska domänen (n=9) Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Fatigue Severity Score Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) TSQ (treatment satisfaction questionnaire) Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Nej Annat patientrapporterat mått Arbetsförmåga Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Svar: Ja Med andra jämförbara enheter Svar: Ja Mellan landsting och region Svar: Ja Med bästa enheter Svar: Nej Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Svar: Nej Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Ja Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Svar: Nej Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Vi utvecklar för närvarande en version av registret där patienterna ska kunna se sina registrerade kliniska data och dessutom de patientrapporterade. Detta kommer att lanseras under 2014.

4 Den grafiska översikt av patientens som är centralt i beslutsstödsdelen används av många kollegor i samtalet med patienterna (bl a av undertecknad registerhållare) eftersom den ger en fin översikt av genomförda behandlingar och deras effekt. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 10 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 4 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 4 Ange titel på dessa forskningsprojekt Effect of CYP46A1 genotypes on susceptibility and prognosis in MS Riskfaktorer för MS med fokus på körtelfeber Natalizumab sick leave long term follow-up Konsekvenser av MS; integrerad analys av läkemedelsanvändning och miljömässigaq/genetiska faktorer för att bättre förstå vad som reglerar sjukdomsförloppet Ett integrerat perspektiv på hälsorelaterade och socioekonomiska utfall vid multipel skleros Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 26 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Hedström et al. Smoking and risk of treatment-induced neutralizing antibodies to interferon β-1a. Muliple Sclerosis Journal, in press Sundqvist E, et al. Cytomegalovirus seropositivity is negatively associated with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, in press. Wickström et al. Improved ability to work after one year of natalizumab treatment in multiple sclerosis. Analysis of disease-specific and work-related factors that influence the effect of treatment. Multiple Sclerosis Apr;19(5): Boström I, et al Age-specific sex ratio of multiple sclerosis in the National Swedish MS Register (SMSreg). Mult Scler Aug 6.

5 Boström I, et al. Sex ratio of multiple sclerosis in the National Swedish MS Register (SMSreg). Mult Scler Jan;19(1): Flensner et al.. Work capacity and health-related quality of life among individuals with multiple sclerosis reduced by fatigue: a cross-sectional study. BMC Publ Tedeholm et al. Mult Scler May;19(6):76 full Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Registret används som datafångstverktyg (CRF) i det s.k. IMSE-projektet (Immunomodulation in MS Epidemiology) där nästan alla patienter som erhållit behandling med de två medicinerna Tysabri (natalizumab) (sedan 2006) och Gilenya (fingolimod) (sedan 2011) följs prospektivt. Den akademiska enhet som monitorerar behandlingenerhåller ekonomiskt stöd från respektive läkemedelsföretag. Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Administration/koordination Lönekostnad Gunn Johansson, Koordinator Svenska MS registret 20% :- Nej Lönekostnad Karin Lycke, KI, Koordinator Svenska MS registret 50% :- Nej Lönekostnad Ulrika Mundt Pettersson, Koordinator Svenska Parkinsonregistret 75% :- Nej Lönekostnad Leszek Stawiarz, KI, Koordinator Svenska Neuroregister 100% :- Nej Statistik IT Systemleverantör Carmona drift och utveckling av registret :- Nej Publicering samt årsrapport Möten Arvode Dr. Eva Lindström 5 699:- Nej

6 Arvode Juristkonsult Andreas Hager :- Nej Resor Flygresor, tågresor för klinikbesök och möten :- Nej Registercentrum Förvaltningskostnader Lokalhyra :- Nej Telefon- och faxkostnad fasta linjer 1 006:- Nej Övriga fastighetskostnader :- Nej Övrigt Patienttransporter 560:- Nej Dröjsmålsränta 361:- Nej Lönekostnader inklusive PO-tillägg :- Nej Administrativa tjänsteinköp :- Nej Sjukvårdstjänster :- Nej Övriga personalkostnader :- Nej Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC 0:- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Vi har under 2012 varit långsamma med att tillsätta den personal som nu arbetar med registret, varför vi arbetat upp ett öveskott som vi under det kommande året kommer att dra nytta av med den snabba utveckling vi nu planerar. Vi kommer att tillsätta tillfällig personalförstärkning. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Vi har missat att ta fram den ekonomiska redovisningen på en sådan nivå som krävs för denna rapport. Vi be om överseende med detta och hoppas få komplettera med fullständiga data snarast Ekonomisk redovisning för 2012 är nu kompletterad av koordinator Karin Lycke. Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år

7 Den viktigaste utvecklingen är att vi utvecklar registret till ett sant Neuroregister genom att arbeta fram delregister för andra diagnoser inom neurologin än MS. Sedan flera år har patienter med myastenia gravis och Guillain-Barrés syndrom kunnat följas och sedan 2012 är vi igång med Parkinsons sjukdom och narkolepsi. Dessa register har under året utvecklats vidare och fått upp fart. Vi har arbetat fram principer för hur registren arbetar tillsammans vad gäller organisation och praktiskt arbete och förankrat detta hos alla delregister. Under året har vi arbetat vidare med prototypregister för epilepsi och svår vaskulär huvudvärk och bägge finns nu i avancerade betaversioner. MS-registret har gradvis utvecklats innehållsmässigt, mest väsentligt avseende införandet av en modul för rehabilitering publicerades den första rapporten baserad på SMSreg som studerade den långsiktiga effekten av de förloppsmodifierande behandlingar (bromsmediciner) sm introducerades i mitten av 1990-talet (se Tedenholm et al på publikationlistan). Studien visade att dagens bromsmedicinerade patienter har en halverad risk att under en tolvårsperiod försämras till det stadium då de övergår till en sekundärt kroniskt progressiv sjukdom. VI har i dagarna bekräftat denna studie i en analys som visar att med åren allt färre MS patienter vid 45 års ålder uppnått sekundärprogress. Därmed har vi levererat data avseende en av de viktigaste målsättningarna med registret, att studera långtidseffekten av bromsmediciner. Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Parkinsonregistret startas 2012 Narkolepsiregistret startas 2012 Formell anknytning till QRC i Stockholm Skapandet av Svenska Neuroregistret med antagandet av principerna för samverkan mellan delregister. Utvecklandet av nya delregister för epilepsi och svårt vaskulär huvudvärk att startas sent hösten Vi har i dagarna lagt en order på utveckling av en modernisering av vår PROM-modul som kommer att få flera nya funktioner. Vi arbetar aktivt på en ny plattform för analys av data direkt ur registret, vilket inkluderar såväl enkla deskriptiva data som avancerade analyser med överlevnadsanalyser. Detta kommer att att presenteras på Kvalitetsregisterkonferensen i oktober. Vi har slutfört de åtgärder som utfördts som resultat av Datainspektionens granskning av vårt register för tre år sedan. Vi kommer att presentera dessa åtgärder vid ett seminarium på Kvalitetsregisterkonferensen i oktober. Bifoga årsrapport -- Bifoga verksamhetsberättelse --

8 Övrigt Vi återkommer med Årsrapport och Verksamhetsberättelse inom några veckor enligt överenskommelse.

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Rekommendationerna i denna rapport är baserade på en omfattande

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret Registerhållare Per Lewander, Landstinget i Östergötland Svenska Barnnjurregistret Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Rapporteringsperiod... 2 Bakgrund

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Tidig immunterapi vid MS minskar risk för senare handikapp Sekundärprogressivt förlopp fördröjs, enligt studie med virtuell placebo

Tidig immunterapi vid MS minskar risk för senare handikapp Sekundärprogressivt förlopp fördröjs, enligt studie med virtuell placebo originalstudie Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Tidig immunterapi vid MS minskar risk för senare handikapp Sekundärprogressivt förlopp fördröjs, enligt studie med virtuell

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Februari 2013 Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Martin Neovius

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer