STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION"

Transkript

1 STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering Ansvarigt Cancercentrum

2 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box STOCKHOLM Besöksadress: Västgötagatan 2 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syftet med det nationella bröstcancerregistret... 5 Mätbara mål / Kvalitetsindikatorer... 5 Organisation och drift... 6 Styrgruppens sammansättning... 6 Huvudman... 7 Registrets uppbyggnad... 7 Datavalidering... 7 Nationellt samordnande Regionalt cancercentrum... 7 Samtycke... 7 Inklusionskriterier... 7 Exklusionskriterier... 8 Variabler i registret... 8 Datainsamling... 8 Tillgång till registerdata... 8 Registerrapporter... 8 Publikationer utgående från Bröstcancerregistret... 9 Registrets betydelse för kliniskt förbättringsarbete... 9 Ekonomi... 9 Överenskommelse Appendix till STYRDOKUMENT för Nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion Bakgrund Syfte med ett nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion 12 Organisation och drift Styrgruppens sammansättning Huvudman Registrets uppbyggnad Datavalidering Nationellt samordnande Regionalt cancercentrum Samtycke Inklusionskriterier Exklusionskriterier Variabler i registret Datainsamling

4 Tillgång till registerdata Publikationer utgående från Bröstcancerregistret Registrets betydelse för kliniskt förbättringsarbete Ekonomi Överenskommelse

5 Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen för kvinnor. Cirka 8000 kvinnor insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige och endast 50 män. Sjukdomen ökar stadigt sedan cancerregistret infördes i slutet av 50-talet medan dödligheten minskat. Det finns geografiska skillnader i överlevnad. Förbättrad överlevnad är en funktion av flera samverkande faktorer. De viktigaste är tidig upptäckt, systematiskt användande av strål-, hormon- och cellgiftbehandling och handläggning av subspecialiserade läkare. Genom att optimera utredning, kirurgi och efterbehandling kan dödligheten sannolikt minska ytterligare och livskvaliteten förbättras. Behandling av bröstcancer kan ge biverkningar som kan vara både besvärande och kostsamma. Den europeiska samarbetsorganisationen för bröstcancer (EUSOMA) där både profession och patientföreningar ingår, ställer krav på att enheter som behandlar bröstcancer skall delta i kvalitetssäkringsprogram. Syftet med det nationella bröstcancerregistret Att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos till eventuellt återfall och död. Att ge möjlighet att kartlägga regionala skillnader. Att samlat relatera till aktuella riktlinjer och kvalitetsmål som ställs upp av specialistföreningar och Socialstyrelsen. Att stödja forskning och utveckling kring bröstcancer. Mätbara mål / Kvalitetsindikatorer Registret innehåller uppgifter om preoperativ diagnostik, tumördata, operationstyp, väntetider i diagnostik och behandling, lång- och kortsiktig komplikations- och återfallsfrekvens, patientnöjdhet inklusive kosmetik och given adjuvant behandling. Huvudsakliga resultatmått är överlevnad, komplikations- och återfallsfrekvens, och andel nöjda patienter. Täckningsgrad: 100 % täckningsgrad kommer att eftersträvas vilket redan uppnåtts i de regionala registren genom ett nära samarbete med Regionala cancercentrum. Registret ger möjlighet till jämförelser och återkoppling på nationell, regional och lokal nivå avseende diagnostik, behandlingsmönster och utfall. Registret ger också en möjlighet till registrering av de nationella kvalitetsindikatorer som utarbetas i anslutning till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröstcancer. 5

6 De kvalitetsindikatorer som idag kan mätas är: Ledtider Recidivfri överlevnad. Andelen patienter med preoperativt fastställd malignitet. Andelen patienter reopererade på grund av tumördata. Andel patienter med invasiv bröstcancer opererade med sentinel node. Andel patienter reopererade på grund av komplikationer. Andel bröstbevarande kirurgi. Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos. Tid från första kontakt till vårdplan. Tid från första besök Bröstmottagning till vårdplan. Tid från vårdplan till operation. Tid från operation till patientens PAD-information. Tid från patientens PAD-information till adjuvant terapibeslut. Tid från adjuvant terapibeslut till start av adjuvant behandling. Organisation och drift Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är det samordnande centrat för bröstcancerregistret och har tillsammans med landets övriga Regionala cancercentrum ansvaret för uppbyggnad och drift. Styrgruppen för Nationella bröstcancerregistret har ett övergripande ansvar för registrets utformning, användning och utveckling. Styrgruppens sammansättning Styrgruppen består av representanter från samtliga regioner i landet samt representanter från två Regionala cancercentrum. I styrgruppen skall kirurg, onkolog och patolog finnas representerade samt representant för patientförening. Styrgruppens representanter, se lista under följande länk 11/styrgrupp/ 6

7 Huvudman Registerhållarens landsting (Stockholms läns landsting) kommer tills vidare att vara huvudman för registret. Registrets uppbyggnad Efter regional validering på Regionalt cancercentrum lagras data i en nationell databas för bröstcancer. Grupper av användare eller enskilda användare kan utöver de obligatoriska data lägga till egna data om det godkänns i regional samverkan. Dessa data utnyttjas och bearbetas fritt av gruppen eller den enskilde och valideras inte centralt. Kliniska studier kommer att kan administreras i registret. För att få in kompletterande registeruppgifter kommer det att finnas en ärendehantering i det webbaserade inrapporteringssystemet. Det är önskvärt att varje inrapporterande enhet har två kontaktpersoner, en läkare och en sjuksköterska alt sekreterare med vilka ärenden kan diskuteras. Datavalidering En validering av uppgifterna i registret jämfört med journaluppgifter bör utföras regelbundet av en oberoende person som är utbildad för uppgiften. Nationellt samordnande Regionalt cancercentrum Stödteamet från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland består av: Charlotta Lönnqvist, utvecklingssjuksköterska Annette Asterkvist, monitor Vania Godoy-Ramirez, registerkonstruktör Kamilla Krawiec, statistiker Samtycke Informerat samtycke behöver inte inhämtas från varje individuell patient men varje enskild patient har möjlighet att aktivt avböja registrering. Patienterna ska informeras om att de kommer att registreras i registret, detta kan göras i form av anslag i väntrum, utdelad information eller motsvarande. Inklusionskriterier Nydiagnostiserad primär bröstcancer hos kvinnor och män. Endast en bröstcancer per sida (den tidigaste upptäckta). Invasiv cancer samt in situ cancer. 7

8 Exklusionskriterier Det finns en tidigare bröstcancer (invasiv eller in situ) registrerad på den aktuella sidan. Phyllodestumörer, sarkom och lymfom. Obduktionsupptäckta fall. Patient med skyddad identitet. Patient som avböjer deltagande i registret. Patient med reservnummer. Variabler i registret För information om de variabler som registreras hänvisas till variabelbeskrivningen som finns på 11/dokument/ under rubriken kvalitetsregister inom cancerområdet -bröstcancer, -manual och support. Datainsamling Registrering skall ske via webben direkt i INCA-systemet eller via blankett. Den första anmälningsblanketten som också gäller som canceranmälan görs vid diagnos. Därefter finns formulär för neoadjuvant och adjuvant behandling samt uppföljning. Tillgång till registerdata Varje klinik har rätt att från INCA-systemet eller via sitt Regionala cancercentrum få tillgång till sina egna inrapporterade data. Sammanställningar av data på regional nivå kan göras efter överenskommelse på regionmöte eller motsvarande och utförs av Regionalt cancercentrum. Sammanställning och tolkning av registerdata på nationell nivå ska godkännas av styrgruppen och utförs vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Styrgruppen tar också ställning till externa förfrågningar om tillgång till nationella data. Registerrapporter Sammanställning av nationella data i Bröstcancerregistret skall göras årligen och rapporten bör vara klar senast september månad. Rapportens innehåll och utformning skall godkännas av styrgruppen. Skulle någon region ha en täckningsgrad som understiger 80 % så utesluts denna region ur den nationella rapporten. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har det nationella ansvaret och sammanställer den nationella rapporten. Regionala sammanställningar ansvarar respektive regions Regionala cancercentrum. Alla sammanställningar sker i samarbete med representanter från styrgruppen. 8

9 Publikationer utgående från Bröstcancerregistret Styrgruppen bör aktivt arbeta för att göra registret känt samt för att registrets data används i vetenskapliga syften. Såväl projektupplägg som senare publikation inklusive författarlista skall diskuteras i styrgruppen. Registrets betydelse för kliniskt förbättringsarbete Registret syftar till att öka kunskapen om bröstcancer i Sverige, peka på svagheter i utredning och behandling för att förbättra denna i hela landet. Registreringen syftar också till att vara hypotesgenererande för framtida forskning. Ekonomi Registrering i kvalitetsregister anses vara en del av klinikernas ordinarie verksamhet och bekostas således av klinikerna. För att kunna införa och utveckla registret vidare krävs dock insatser lokalt, regionalt och inte minst nationellt. Det är framför allt de regionala arbetsgruppernas möten och styrgruppens möten som är kostsamma både när det gäller arbetsinsatser, resor, konferenslokaler och eventuella övernattningar. Det är därför av största vikt att ansökan om anslag från SKL görs årligen. 9

10 Överenskommelse Den klinik/enhet där jag verkar som förordnad verksamhetschef, kommer aktivt att verka för att det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion kan fullfölja sina åtaganden. Genom klinikens åtagande påtar sig kliniken att inrapportera data rörande diagnostik och behandling inom kliniken/enheten. Jag garanterar också att kliniken/enheten deltar i och är registerhållaren behjälplig vid valideringsarbetet rörande inrapporterande parametrar. Underskrift verksamhetschef Namn i klartext Datum Lokal kontaktperson (Läkare, sjuksköterska, sekreterare) Klinik Adress E-post adress Återsändes ifylld till: Regionalt cancercentrum 10

11 APPENDIX STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering Ansvarigt Cancercentrum 11

12 Bakgrund Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige i bröstcancer och sjukdomen ökar stadigt medan dödligheten minskar. Detta innebär att många kvinnor som drabbats lever länge efter bröstcancerdiagnosen och behovet av bröstrekonstruktion ökar således. På 70-talets slut infördes bröstbevarande kirurgi, men fortfarande opereras mellan 40 och 50 % av kvinnorna med mastektomi. Med användande av plastikkirurgiska tekniker ökas också förutsättningarna att utföra estetiskt acceptabla bröstbevarande ingrepp och minska antalet mastektomier. Omformning av bröstet i samband med bröstcanceroperationen kallas onkoplastikkirurgi och innebär att man med hänsyn till tumörens karaktär och bröstens storlek och form tillsammans med patienten återskapar bröstformen. Kunskapen om antal utförda rekonstruktioner, typ av använda tekniker, indikationer, korrigerande ingrepp, kontralaterala åtgärder, tillgänglighet till rekonstruktion, tidsaspekter mm är otillräcklig. Den europeiska samarbetsorganisationen för bröstcancer (EUSOMA) där både profession och patientföreningar ingår, ställer krav på att enheter som behandlar bröstcancer skall delta i kvalitetssäkringsprogram. Det Nationella bröstcancerregistret baserat på INCA-plattformen togs i bruk av alla sex sjukvårdsregioner Detta har gett förutsättningar att på samma IT-plattform införa ett nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion. Registret ger möjlighet till jämförelser och återkoppling på nationell, regional och lokal sjukhusnivå. Rekonstruktionsregistret ingår som del i nationella bröstcancerregistret och drivs av en exekutiv ledningsgrupp tillsammans med stödteam från RCC. Syfte med ett nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion Att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. Att ge möjlighet att kartlägga nationella och regionala skillnader beträffande bland annat bröstrekonstruktioner och onkoplastikkirurgiska ingrepp, tidsintervaller, typer av använda rekonstruktionstekniker och tillgänglighet. Att stödja forskning och utveckling kring bröstrekonstruktioner. Organisation och drift Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är det samordnande centrat för bröstcancerregistret och har tillsammans med landets övriga Regionala cancercentrum ansvaret för uppbyggnad och drift. Styrgruppen för Nationella bröstcancerregistret har ett övergripande ansvar för registrets utformning, användning och utveckling. 12

13 Styrgruppens sammansättning Styrgruppen för Nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion utgörs av en exekutiv ledningsgrupp bestående av representanter från specialiteterna rekonstruktiv plastikkirurgi, allmänkirurgi/bröstkirurgi. Styrgruppens representanter, se lista under följande länk /Styrgrupp1/ Huvudman Registerhållarens landsting (Stockholms läns landsting) kommer tills vidare att vara huvudman för registret. Registrets uppbyggnad Grupper av användare eller enskilda användare kan utöver de obligatoriska data lägga till egna data om det godkänns i regional samverkan. Dessa data utnyttjas och bearbetas fritt av gruppen eller den enskilde och valideras inte centralt. Kliniska studier kommer att kunna administreras i registret. För att få in kompletterande registeruppgifter kommer det att finnas en ärendehantering i det webbaserade inrapporteringssystemet. Det är önskvärt att varje inrapporterande enhet har två kontaktpersoner, en läkare och en sjuksköterska alt sekreterare med vilka ärenden kan diskuteras. Datavalidering En validering av uppgifterna i registret jämfört med journaluppgifter bör utföras regelbundet av en oberoende person som är utbildad för uppgiften. Nationellt samordnande Regionalt cancercentrum Stödteamet från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland består av: Charlotta Lönnqvist, utvecklingssjuksköterska Vania Godoy-Ramirez, registerkonstruktör Kamilla Krawiec, statistiker Samtycke Informerat samtycke behöver inte inhämtas från varje individuell patient men varje enskild patient har möjlighet att aktivt avböja registrering. Patienterna ska informeras om att de kommer att registreras i registret, detta kan göras i form av anslag i väntrum, utdelad information eller motsvarande. 13

14 Inklusionskriterier Patienten ska vara mantalsskriven i Sverige vid operation. Kvinnor rekonstruerade i samband med eller efter bröstcancerdiagnos. Kvinnor med första rekonstruktionstillfället utfört från och med Registrering av åtgärder för kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer från och med och är registrerade i INCA. Exklusionskriterier Kvinnor rekonstruerade före Cancerdiagnos före Täckning av defekter på bröstområdet annat än för bröstrekonstruktion. Bröstrekonstruktion utan cancerdiagnos i anamnesen (t.ex. asymmetri, komplikation efter tidigare bröstreduktionsplastik, kongenital bröstdeformitet, efter trauma). Patient som avböjer deltagande i registret. Patient med skyddad identitet ska inte registreras. Patienter med reservnummer ska inte registreras. Variabler i registret För information om de variabler som registreras hänvisas till variabelbeskrivningen som finns på /dokument1/ Datainsamling Registrering skall ske via webben direkt i INCA-systemet eller via blankett 14

15 Tillgång till registerdata Varje klinik har rätt att från INCA-systemet eller via sitt Regionala cancercentrum få tillgång till sina egna inrapporterade data. Sammanställningar av data på regional nivå kan göras efter överenskommelse på regionmöte eller motsvarande och utförs av Regionalt cancercentrum. Sammanställning och tolkning av registerdata på nationell nivå ska godkännas av styrgruppen och utförs vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Styrgruppen tar också ställning till externa förfrågningar om tillgång till nationella data. Publikationer utgående från Bröstcancerregistret Styrgruppen bör aktivt arbeta för att göra registret känt samt för att registrets data används i vetenskapliga syften. Såväl projektupplägg som senare publikation inklusive författarlista skall diskuteras i styrgruppen. Registrets betydelse för kliniskt förbättringsarbete Registret syftar till att öka kunskapen om bröstrekonstruktioner och onkoplastikkirurgi i Sverige, t.ex. genom att peka på regionala skillnader i tillgänglighet till rekonstruktion, typ av rekonstruktionstekniker etc. Registreringen syftar också till att vara hypotesgenererande för framtida forskning. Ekonomi Registrering i kvalitetsregister anses vara en del av klinikernas ordinarie verksamhet och bekostas således av klinikerna. För att kunna införa och utveckla registret vidare krävs dock insatser lokalt, regionalt och inte minst nationellt. Det är framför allt de regionala arbetsgruppernas möten och styrgruppens möten som är kostsamma både när det gäller arbetsinsatser, resor, konferenslokaler och eventuella övernattningar. Det är därför av största vikt att ansökan om anslag från SKL görs årligen. 15

16 Överenskommelse Den klinik/enhet där jag verkar som förordnad verksamhetschef, kommer aktivt att verka för att det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion kan fullfölja sina åtaganden. Genom klinikens åtagande påtar sig kliniken att inrapportera data rörande diagnostik och behandling inom kliniken/enheten. Jag garanterar också att kliniken/enheten deltar i och är registerhållaren behjälplig vid valideringsarbetet rörande inrapporterande parametrar. Underskrift verksamhetschef Namn i klartext Datum Lokal kontaktperson (Läkare, sjuksköterska, sekreterare) Klinik Adress E-post adress Återsändes ifylld till: Regionalt cancercentrum 16

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3

Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3 Strategi och styrdokument för nationellt kvalitetsregister för Blodcancer Version 3 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av styrgrupp 1/2008-04-21 2/2011-06-30 3/

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Statistiskt appendix

Statistiskt appendix Statistiskt appendix Nationell validering av formulär Anmälan, Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer Rapportdatum: 2015-09-25 1 2 Innehållsförteckning STATISTISK METOD... 6 Cohen s Kappa (κ)...

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår 2009 Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Onkologiskt Centrum, S3:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 STOCKHOLM Tfn 08 517 746 84 Fax 08

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer 2016-11-01 Utarbetad av: Karin Olsson och Anna Gustafsson RCC Uppsala Örebro November 2016 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förutsättningar

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Projektrapport Validering av Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Projektrapport Validering av Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer Projektrapport Validering av Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer Rapportdatum: 2015-09-25 Projektgrupp Charlotta Lönnqvist, projektledare, diagnoskoordinator, Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

RCC i samverkan. En nationell strategi 2009:11. Process Vårdprogram, SVF, nivåstrukturering. Cancerforskning

RCC i samverkan. En nationell strategi 2009:11. Process Vårdprogram, SVF, nivåstrukturering. Cancerforskning Rapporter: RCC i samverkan, RCC kansli omvärldsspaning internt arbete-nuläge höstens arbete inför revision av Cancerplan 2017 RCC i samverkan Filippa Nyberg RCC Styrgrupp Internat Kungsörstorp 26 september

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet.

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet. Lång väg till patientnytta Vårdanalys Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet nina.viberg@regeringskansliet.se Lång väg till patientnytta Vårdanalys 2015:7 Vissa positiva effekter men ett otillräckligt

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014 Indikatorer Bilaga 1.1. Femårsöverlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad för person som diagnostiserats med

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Program: Lunch

Program: Lunch Nationellt kvalitetsregister för öron,- näs- och halssjukvård bjuder in till Registrerardag 2017 2017-02-03 Göteborg, Registercentrum Västra Götaland Kvalitetsregistret drivs på uppdrag av SFOHH Program:

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011

Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 1. Överlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom,

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er Datum

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Användarmöte. Jönköping

Användarmöte. Jönköping Användarmöte Jönköping 2016-04-19 Jönköpings kommun 133 000 invånare, totalt i länet nästan 348 000 invånare Länssjukhuset Ryhov Traumagrupp på Ryhov Trauma i siffror 2014 Antal traumalarm totalt 374 Stort

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Screening för bröstcancer

Screening för bröstcancer Screening för bröstcancer Indikatorer SCREENING FÖR BRÖSTCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer