Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi."

Transkript

1 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 1 av 6 Reviderad version Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Bakgrund Huvud- och halscancer omfattar alla maligna tumörer som uppträder i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihåla, i spottkörtel och thyroidea. För thyroideacancer finns särskilt vårdprogram och innefattas därför inte i detta kvalitetsregister. Varje år diagnostiseras i Sverige drygt 1100 patienter med huvud- och halscancer. Hur dessa fördelar sig på de olika lokalerna visas i nedanstående tabell. Uppgifterna i tabellen är hämtade ur Cancer incidence in Sweden. Incidens av huvud- och halscancer i Sverige år 1984,1994 samt antal Läpp-tunga munhåla ca Pharynx ca Larynx ca Näsa-bihålor ca Spottkörtel ca Utredning av misstänkt huvud- och halscancer sker vanligtvis på närmaste öron-, näs- och halsklinik. Beslut om behandling och behandlingens genomförande sker företrädesvis på regionsjukhus i dialog och samverkan mellan öron- näs- och halsklinik och onkologisk klinik. I förekommande fall sker multidisciplinär samverkan med andra specialiteter såsom plastikkirurgi, käkkirurgi, neurokirurgi eller thorax/allmänkirurgi. Vårdprogram för huvud- och halscancer, utarbetade i samarbete med Onkologiskt centrum, finns i Stockholmsregionen och i Södra regionen. Speciellt vårdprogram för strupcancer finns utarbetat i Uppsala/Örebro regionen också i samarbete med Onkologiskt centrum. I övrigt finns på regionklinikerna lokala vårdprogram med mer eller mindre officiell prägel. Vissa variationer i strategier avseende utredning och behandling finns idag mellan regionerna

2 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 2 av 6 Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård innefattar också maligna tumörer. I detta register registreras och analyseras ledtider avseende utredningsgången från remiss till behandlingsstart. Registrering och uppföljning av huvud- och halscancer i Sverige är sålunda idag inte systematisk. Cancer i detta område utgår från flera lokaler och de grupper av patienter som drabbas är relativt små och blir därmed svåra att utvärdera vid respektive klinik. Av den anledningen finns det ett stort behov av ett register som innefattar hela Sverige. Arbetssätt och process I samband med Svenskt Sällskap för Huvud- och Halskirurgis möte augusti 2005 i Umeå diskuterades behovet av ett nationellt cancerregister för huvud- och halstumörer. Mötet tillsatte en arbetsgrupp som fick uppdraget att arbeta fram ett förslag. Gruppen har träffats och arbetat under fem heldagar, 17/2-06, 15/5 06, 16/2 07, 11/5 07 samt 14/9-07. Varje deltagare i arbetsgruppen har haft uppdraget att ta in synpunkter från sin egen region till gruppen. Projektbeskrivningen daterad som gruppen tagit fram har varit ute på remiss för synpunkter till 1. Svensk förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi 2. Svensk förening för huvud- och halsonkologi 3. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukdomar 4. Sveriges onkologiska centra Alla remissinstanser kom in med stödjande synpunkter och var positiva till fortsatt arbete med att utveckla registret. Vid de tre senaste mötena deltog två representanter för Onkologiskt centrum, Lena Damber, OC i Umeå och Erik Holmberg, OC i Göteborg. Information om registret har givits till verksamhetscheferna inom båda professionerna och det finns ett starkt stöd för registret. Deltagare i arbetsgruppen: Björn Sjöström / Göran Laurell, ÖNH-kliniken, NUS, Umeå Björn Zackrisson, Onkologiska kliniken, NUS, Umeå Mats Engström, ÖNH-kliniken, UAS, Uppsala Anders Westerborn, ÖNH-kliniken, USÖ, Örebro Johan Reizenstein, Onkologiska kliniken, USÖ, Örebro Britt Nordlander / Anders Högmo, ÖNH-kliniken, KS, Stockholm Magnus Niklasson, ÖNH-kliniken, US, Linköping Martin Beran, ÖNH/käkkirurgiska kliniken, NÄL, Trollhättan (sammankallande) Johan Wennerberg, ÖNH-kliniken, USiL, Lund Målsättning Kvalitetsregistrets målsättning är i det vidare perspektivet att öka kunskapen om huvudhalscancer i Sverige och peka på eventuella svagheter i utredning och behandling så att förbättringar kan ske. Registreringen skall också vara hypotesgenererande för framtida forskning genom att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder nationellt och internationellt. Vid skillnader i utfall kan fördjupade studier initieras. Registreringarna skall ha en hög kvalitet och hög täckningsgrad mot cancerregistret

3 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 3 av 6 Möjliga kvalitetsindikatorer Ledtider från remiss till terapistart Följsamhet mot vårdprogram och vårdplan Andel patienter som fått behandling i kurativt syfte Andel patienter som fått kirurgisk behandling, radioterapeutisk behandling eller medicinsk tumörbehandling. Antal patienter tumörfria efter behandling Total överlevnad uppdelad på tumörlokal och stadium. Patientuppskattade sena biverkningar Styrgruppen kommer successivt att ta ställning till vilka kvalitetsindikatorer som kommer att användas. Organisation Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer skall organiseras av en styrgrupp bestående av en ordförande samt en onkolog och en öron-, näs- och halskirurg från varje sjukvårdsregion. Uppsala/Örebro regionen har två regionsjukhus och får delta med två representanter från varje sjukhus. Två representanter i chefsställning från Sveriges onkologiska centra skall ingå i styrgruppen. På de enskilda klinikerna skall det finnas en läkare med huvudansvar för registret. Läkaren skall ansvara för att organisationen för registreringen fungerar på kliniken och ha det yttersta ansvaret för att registrering genomförs på de patienter som ingår i upptagningsområdet. Ansvaret till läkaren skall ges med skriftlig delegation av verksamhetschefen. Dessutom skall det finnas en registeransvarig person, t.ex. en sköterska eller en sekreterare, som på formellt uppdrag av verksamhetschefen sköter hanteringen av blanketter och inregistreringen i INCAsystemet. Den registeransvariga personen skall också vara klinikens kontaktperson mot Onkologiskt Centrum. I varje region skall det utses en regional arbetsgrupp för registret. Denna skall ansvara för registret regionalt avseende användning, utvärdering och återkoppling till verksamheterna. I arbetsgruppen skall de ansvariga läkarna på klinikerna ingå samt minst en representant från regionalt onkologiskt centrum. Styrgruppens sammansättning Verksamhetscheferna inom våra specialiteter i varje region har fått uppgiften att utse de regionala arbetsgrupperna för registret. Från dessa utses sedan de som skall delta i styrgruppen. Ordföranden, kan men behöver inte, utses bland styrgruppens medlemmar. Ordförande Onkologrepresentanter Norra regionen Stockholm/Gotland Uppsala Örebro Sydöstra regionen Västra regionen Södra regionen Martin Beran, med. dr. ÖNH/käkkirurgiska kliniken, NÄL, Trollhättan Björn Zackrisson, docent, Onkologiska kliniken, NUS, Umeå Gunnar Adell, överläkare, Onkologiska kliniken, SöS, Stockholm Lena Cederblad, avdelningsläkare, Onkologiska kliniken, Uppsala Johan Reizenstein, överläkare, Onkologiska, kliniken, USÖ, Freddi Lewin, Onkologiska kliniken, Ryhov, Jönköping Jan Nyman, docent, Onkologiska kliniken, SU, Göteborg vakant tillsvidare - 3 -

4 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 4 av 6 Öron-, näs- och halsrepresentanter Norra regionen Göran Laurell, prof, ÖNH-kliniken, Umeå Universitet Stockholm/Gotland Anders Högmo, med dr, ÖNH-kliniken, KS, Stockholm Uppsala Mats Engström, med dr, ÖNH-kliniken, UAS, Uppsala Örebro Anders Westerborn, verksamhetschef, ÖNH-kliniken, USÖ Sydöstra regionen Magnus Niklasson, med dr, ÖNH-kliniken, US, Linköping Västra regionen Eva Hammerlid, docent, ÖNH-kliniken, SU, Göteborg Södra regionen Johan Wennerberg, prof, UsiL, Lund Representanter från Onkologiska Centra Erik Holmberg, Göteborg Lena Damber, Umeå Ansvariga på Onkologiskt Centrum Norra regionen Stockholm/Gotland Uppsala/Örebro Sydöstra regionen Västra regionen Södra regionen Birgitta Fransson Ingrid Månsson Karin Hellström Margareta Åswärd Carina Gustafsson Camilla Palmqvist Britt-Marie Lundh Ansvariga på klinikerna Ansvarig läkare och registeransvarig person på klinikerna skall redovisas i ett dokument som kommer att bifogas som en bilaga. Detta kommer att göras under våren Registreringen Inklusionskriterier Samtliga patienter med nyupptäckt primär huvud- och halscancer förutom cancer i thyroidea, skall registreras i Svenskt kvalitetsregister för Huvud- och halscancer. Utöver detta skall också halsmetastas med okänd primärtumör registreras. Patient med ny primärtumör registreras dubbelt. Detta innebär att alla fall med följande diagnos och diagnosnummer skall registreras. Malign tumör i läpp C00.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Malign tumör i tungbas och tunga C01, C02.0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 Malign tumör i tandköttet C03.0, 1, 9-4 -

5 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 5 av 6 Malign tumör i munbotten C04.0, 1, 8, 9 Malign tumör i gom C05.0, 1, 2, 8, 9 Malign tumör i annan del av munhålan C06.0, 1, 2, 8, 9 Malign tumör i parotiskörtel C07 Malign tumör i andra stora spottkörtlar C08.0, 1, 8, 9 Malign tumör i tonsill C09.0, 1, 8, 9 Malign tumör i orofarynx C10.0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 Malign tumör i rinofarynx C11.0, 1, 2, 3, 8, 9 Malign tumör i fossa piriformis C12 Malign tumör i hypofarynx C13.0, 1, 2, 8, 9 Malign tumör med ofullständig angiven lokal inom läpp, munhåla och svalg C14.0, 1, 2, 8 Malign tumör i näshåla och mellanöra C30.0, 1 Malign tumör i näsans bihålor C31.0, 1, 2, 3, 8, 9 Malign tumör i struphuvudet C32.0, 1, 2, 3, 8, 9 Sekundär malign tumör i lymfkörtel i huvud, ansikte och halsen C77.0 Datainsamling Registreringen sker via webben direkt i INCA-systemet eller via blankett. Den första registreringen som inkluderar canceranmälan görs lämpligen efter att terapibeslutet tagits. Vid det tillfället är samtliga primära data tillgängliga (blankett 1). Nästa registrering görs efter att tumörbehandlingen genomförts av behandlande läkare (blankett 2). Alla återbesök som gäller tumörkontroll registreras (blankett 3). Canceranmälan Canceranmälan sker som en del av anmälan till registret i anmälningsblanketten. Uppgifterna överförs sedan till cancerregistret. All canceranmälan från klinikerna kan ske i samma formulär även för de tumörgrupper som inte skall inkluderas i registret. När anmälan är gjord kommer systemet ange om tumören ingår i fortsatt registrering eller inte. Huvud- och halscancerregistrering Denna omfattar registrering av ledtider från remiss till behandlingsstart, beslutad behandling, genomförd behandling, uppföljande kontroller, avslutning av kontroller, avliden patient samt patientuppskattade sena biverkningar. Registreringen omfattar obligatoriska data samt frivilliga data. I de regioner som har beslutat att inte registrera frivilliga data kommer dessa delar att tas bort ur webbformuläret i INCA. Ett register med ett relativt begränsat antal data kommer lättare att få full acceptans och därmed kan man också få hög kvalitet på registreringarna. Utökning av antalet data kommer att kunna genomföras efter hand om det anses motiverat. Styrgruppen ansvarar för utvecklingen av registret och tar beslut om förändringar. De regionala arbetsgrupperna ansvarar för sin regions registreringar avseende kvalitet och hur data får användas. De data som skall registreras framgår av blanketterna som finns i slutet av styrdokumentet. Inrapportering av data skall ske till Onkologiskt centrums nationella rapportsystem (INCA) direkt från den egna arbetsplatsen efter att man fått tillgång till systemet. Hur man praktiskt genomför inrapporteringen av data kan variera regionalt. Arbetsgrupperna och klinikerna ansvarar för att lämpligt inrapporteringssystem införs. I och med samarbetet med onkologiskt centrum kommer registreringen att kopplas till cancerregistret och då finns goda förutsättningar för en mycket hög täckningsgrad. Ledtiderna från remiss till behandlingsstart tas in och uppgifterna förs över via fil till Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård som hanterar presentationen av - 5 -

6 Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer doc Sidan 6 av 6 dessa data. Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer kommer att ha kvar dessa data i onkologiskt centrums databas. Rapporter Varje regional arbetsgrupp ansvarar för återkoppling till verksamheterna regionalt och till den nationella styrgruppen. Styrgruppen ansvarar för årliga sammanställningar av registerdata och bör rapportera dessa vid specialiteternas vetenskapliga möten. De regionala arbetsgrupperna skall träffas regelbundet för diskussion avseende registerkvalitet och utveckling av registret. I förlängningen skall dessa också arbeta för att registret används för riktade studier. Utformningen av rapporter och hur registret får användas kommer styrgruppen att utveckla och fastställa successivt. Ekonomi Kvalitetsregister anses vara en del av klinikernas ordinarie verksamhet och bör därmed till stor del bekostas av klinikerna. För att kunna införa och utveckla registret vidare krävs dock insatser lokalt, regionalt och inte minst nationellt. Det är framför allt de regionala arbetsgruppernas möten och styrgruppens möten som är kostsamma både när det gäller arbetsinsatser, resor, konferenslokaler och eventuella övernattningar. Ansökan om anslag från SKL för det fortsatta utvecklingsarbetet av registret har sökts och kr har erhållits för år Sammanfattning Detta dokument har primärt sammanställts av en arbetsgrupp som utsetts av Svenskt sällskap för huvud- och halskirurgi. Det fortsatta arbetet med registret har nu övertagits av styrgruppen som hade sitt första möte den 14 januari Styrdokumentet är den plattform som skall gälla för det fortsatta arbetet och revideras årligen. Denna reviderade version har gjorts för att ligga som presentation i INCA. Arbetet med registret har varit intensivt de sista månaderna. Blanketterna har utformats och färdigställts. Utformningen av blanketterna i INCA har testats och är nu klara. Skarp start för registret genomförs under vecka Alla patienter med huvud- och halscancer som fått sin diagnos efter den 1 januari 2008 skall registreras. De regionala arbetsgrupperna ansvarar nu för att registreringarna kommer igång i alla regioner. Styrgruppen kommer att träffas den 15 maj 2008 för uppföljningen av arbetet. 4 mars 2008 För Styrgruppen För Svenska sällskapet för Huvud- och Halskirurgi För Svensk förening för Huvud- och Halsonkologi För Sveriges onkologiska centra Martin Beran Ordförande och registerhållare Mats Engström Ordförande SFHH Johan Reizenstein Lena Damber - 6 -

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer