Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret"

Transkript

1 Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

2 Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Årsrapport Bröstcancer ISBN: Stockholm, januari

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER... 5 ORGANISATION... 7 Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret... 7 BAKGRUND... 9 PROCESS OCH RESULTATMÅTT TÄCKNINGSGRAD, ÅLDER VID DIAGNOS OCH SJUKHUSENS OPERATIONSVOLYMER PRE- OCH POSTOPERATIV MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS KLAR DIAGNOS INNAN OPERATION PREOPERATIV BEHANDLING BRÖSTKIRURGI KOMPLETTERANDE KIRURGI I BRÖST AXILLKIRURGI SLUTRESULTAT AXILLOPERATION KOMPLETTERANDE KIRURGI I ARMHÅLA TIDER I VÅRDKEDJAN TILLÄGGSBEHANDLING Strålbehandling Cytostatika Hormonell behandling Immunoterapi SENA KVALITETSINDIKATORER OCH FORTSATT UTVECKLING AV REGISTRET REFERENSER APPENDIX VÄNTETIDER

4 INLEDNING Föreliggande rapport är den tredje sedan det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer togs i bruk. En grundtanke när det Nationella bröstcancerregistret skapades var att faktorer av betydelse för den enskilda bröstcancerdrabbade kvinnan skulle belysas. Alla nya primära fall av invasiv och icke invasiv bröstcancer hos kvinnor och män registreras. Syftet med registret är flerfaldigt. Det kommer, när det är i full funktion, ge möjligheter att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos till eventuellt återfall och död, att kartlägga skillnader mellan regioner och vårdgivare och att samlat relatera till aktuella riktlinjer och kvalitetsmål som ställs upp av specialistföreningar och Socialstyrelsen. Slutligen kan det användas för att stödja forskning och utveckling kring bröstcancer. Årsrapporten beskriver som tidigare år det primära omhändertagandet vid bröstcancer och data hämtade ur processen för diagnostik och primär behandling dominerar. Tyngdpunkten ligger därmed fortfarande på handläggningen vid kirurgiska enheter. Med ökad täckning gällande data om icke-kirurgisk handläggning på onkologklinikerna kommer snedfördelningen minska i kommande rapporter. I den föreliggande rapporten gällande redovisas utvalda parametrar på sjukhusnivå och länsnivå. Rapporten är framför allt deskriptiv och ger inte några mera ingående tolkningar av skillnader. För jämförelse har i vissa fall även och års resultat redovisats. Data från de sjukhus i landet som primärt handlägger bröstcancer ingår i redovisningen. Vidare sker som tidigare redovisning på riksnivå och uppdelat på landets sex regioner (, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland,, och ). Resultaten ställs i relation till rikets som helhet och kommenteras med utgångspunkt från ett urval av de ingående variablerna. Rekommendationer enligt Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFBK) har i förekommande fall lagts in i figurerna för att markera de målvärden som angetts. Rapporten avser att ge en beskrivande bild över bröstcancerprocessen inom de olika regionerna och på sjukhusen, utan att kunna göra anspråk på att i detalj spåra skillnader i utfall som kan hänföras till täckningsgrad, lokala faktorer och vårdkedjor etc. Således måste data tolkas med försiktighet och ödmjukhet. Registret är fortfarande inte komplett då till exempel uppföljningsdelen startade senare och information om den givna adjuvanta behandlingen ännu inte rapporteras fullständigt. Kommentarer ges i första hand angående data som har relation till de riktlinjer och rekommendationer som finns och angående vissa observerade skillnader sedan. Rapporten avslutas med ett appendix som innehåller ledtider uppdelade på regioner. 4

5 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER Handläggningen av bröstcancer är enligt normer en multidisciplinär angelägenhet. Inrapportering gällande den fortsatta processen, efter operation, vid onkologiska kliniker är dock fortfarande ofullständig. Detta återspeglas i rapportens dataurval och i texten. Långtidsresultat omfattas inte av denna rapport. Bröstcancerdödligheten i Sverige visar på en svagt nedåtgående trend sedan slutet av 80-talet. Överlevnaden vid bröstcancer är i förhållande till andra cancerformer hög med en relativ 5-årsöverlevnad på 87 % [1]. Rapporten är den tredje från Nationella bröstcancerregistret. Den redovisar nya primära fall av invasiv och icke invasiv bröstcancer, cancer in situ. Täckningsgraden är hög, 98,5 %. Det finns en tradition där bröstcancerdata sedan länge rapporterats regionalt och det bidrar till den höga täckningsgraden. Vidare är den obligatoriska canceranmälan och anmälan till kvalitetsregistret kombinerade i ett elektroniskt formulär, för att undvika dubbelarbete, vilket också är en förklaring till att täckningsgraden snabbt blivit nära komplett. Denna nationella satsning har samtidigt inneburit att betydligt mer data än tidigare registreras. Många användare vittnar om svårigheter. Registreringen innebär nytt manuellt arbete och det finns ett rättmätigt krav på ökade resurser för stödfunktioner på klinikerna samt system där uppgifter automatiskt levereras till registret. Det finns i landet 57 sjukhus som genomfört bröstcanceroperationer, inklusive dem som bara rapporterat enstaka operationer. Det sker en centralisering vilket följer nationella och internationella riktlinjer. Resultaten visar stora likheter i utredning och behandling av bröstcancer men också vissa skillnader. Till exempel används sentinel node-teknik, så kallad portvaktskörteloperation, för diagnostik av lymfkörtelmetastaser i armhålan i påfallande lika stor utsträckning i landet. Det finns skillnader, till exempel i vilken utsträckning bröstbevarande operationer (partiella mastektomier) utförs, andelen patienter som genomgår samtidig bröstrekonstruktion eller i vilken omfattning tilläggsbehandlingar planeras. Förklaringar till detta kan inte utläsas enbart ur registerdata och måste därför analyseras med hjälp av regionala och lokala data. Ledtiderna vid handläggning av bröstcancer är varierande och speglar bland annat problem med diagnostiken, som att få mammografi utförd och besvarad. Likaså finns svårigheter att få den mikroskopiska analysen av punktionsprov utförd inom rekommenderad tid. De resultat som anges skall dock tolkas med försiktighet då det visat sig att processerna kring diagnostik och primärbehandling varierar i landet, samt att vi inte kan utgå från att innebörden av registrets variabler uppfattats lika i hela landet. Här finns generellt avsevärda förbättringspotentialer. I appendix återfinns ledtider presenterade per region och år. Bröstrekonstruktioner utfördes i betydligt högre grad i Stockholm-Gotlandregionen där flera sjukhus har tillgång till plastikkirurgisk expertis (såväl plastikkirurger som utbildade bröstkirurger) jämfört med övriga regioner. Uppföljning av patientnöjdhet har testats i enkätform och förefaller som ett användbart alternativ. 5

6 Styrgruppen vill uttrycka sitt stora tack till alla de som levererat och bearbetat data till registret. Den föreliggande rapporten har utarbetats av Lars Löfgren, Kerstin Sandelin, Henrik Lindman, Kamilla Krawiec, Ulla Johansson och Jan Adolfsson. 6

7 ORGANISATION Det Nationella bröstcancerregistret har ersatt de regionala kvalitetsregistren för bröstcancer som tidigare drivits av de regionala vårdprogramgrupperna inom ramen för regionala onkologiska centra. Det nationella registret är aktivt i landets alla regioner och har representation av kliniker från alla regioner i styrgruppen. Deltagande sjukhus rapporterar via det webbaserade bröstcancerregistret till respektive Onkologiskt Centrum (OC), där OC i Stockholm-Gotlandregionen har varit primärt samordnande med OC i Umeå som stödjande centrum. Från och med 2012 tar Regionala cancercentra över dessa funktioner. De två cheferna vid Onkologiskt Centrum i Stockholm-Gotland och Umeå har ansvarat för registeruppbyggnaden. Registret använder INCA (Informationsnätverk för cancervården) en nationell webbaserad IT-plattform för hantering av register Anslag för registrets utveckling har mottagits från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Landsting sedan Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret Sammankallande Kerstin Sandelin, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm regionen Stefan Emdin, Kirurgkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Nils-Olof Bengtsson, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå regionen Gunilla Christenson, Kirurgkliniken, Falu Lasarett, Falun Henrik Lindman, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Stockholm-Gotland regionen Tommy Fornander, Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Lars Löfgren, Kirurgkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm. Elisabeth Göransson, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm regionen Lars-Gunnar Arnesson, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Elham Hedayati, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping 7

8 regionen Zakaria Einbeigi, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Stig Holmberg, Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg regionen Christian Ingvar, Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Dorthe Grabau, Avdelningen för patologi/cytologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund Patientrepresentant Ingrid Kössler, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Adjungerad för vårdutvecklingsfrågor Lena Marie Petersson, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm Stödteam från Onkologiska centra (OC)/Regionala cancercentrum från och med 2012 Jan Adolfsson, avdelningschef, Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen Lena Damber, verksamhetschef, Onkologiskt Centrum, regionen Marie Abrahamsson, utvecklingssjuksköterska, Onkologiskt Centrum, Stockholm- Gotlandregionen Annette Asterkvist, monitor, Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen Vania Godoy, systemadministratör, Onkologiskt Centrum, Stockholm- Gotlandregionen Ulla Johansson, datamanager, Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen Kamilla Krawiec, statistiker, Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen 8

9 BAKGRUND Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör cirka 30 % av all cancer hos kvinnor. Sjukdomen har ökat stadigt sedan cancerregistret infördes i slutet av 50-talet, medan dödligheten minskat. Den genomsnittliga årliga ökningstakten för invasiv bröstcancer har varit 1,3 % under de senaste tjugo åren enligt Socialstyrelsens cancerincidens [1]. Enligt Nationella bröstcancerregistret registrerades 7919 kvinnor med nyupptäckt primär invasiv och/eller icke invasiv bröstcancer i Sverige. Bilateral sjukdom registrerades hos 176 av dem. Bröstcancer konstaterades också hos 35 män. Data i rapporten bygger därmed på information om 8130 tumörfall (tabell 1). Definitionsmässigt finns bröstcancer i en invasiv och en icke invasiv form (cancer in situ). I den invasiva formen tränger cancercellerna igenom cellernas basalmembran som är gränsen till omgivande vävnad och kan därmed metastasera. Den icke invasiva formen växer inte igenom basalmembranet och den förekommer ofta i anslutning till den invasiva. Cancer in situ utgör cirka 10 % av all bröstcancer. Fördelningen i de olika regionerna åren framgår av figur 1. Fallen med enbart icke invasiv cancer upptäcks främst vid mammografi, då den sällan ger symtom i form av en knöl i bröstet. En uppskattning är att cirka 20 % av all bröstcancer som hittas via mammografisk hälsokontroll är cancer in situ men det saknas samlad statistik för riket. Tabell 1. Antal nya fall av bröstcancer (invasiv och icke invasiv cancer) i Sverige per region och diagnosår. Region Total Sthlm/Gotland Total

10 Sthlm/Gotland Riket Procent Invasiv/Invasiv och in situ Enbart in situ Uppgift saknas Figur 1. Andel fall med invasiv cancer +/- cancer in situ och enbart cancer in situ. Primärutredningen när en kvinna söker för ett nytt symtom startar oftast vid de kirurgiska klinikerna eller i primärvården. Sjukhus med större patientunderlag har särskilda bröstenheter, i nära samarbete med diagnostiska och andra terapeutiska specialiteter. Ett fåtal sådana enheter finns i landet. Det andra stora flödet som leder fram till besked om bröstcancer initieras av röntgenfynd hos symtomfria kvinnor vid mammografiscreening. Prognosen vid bröstcancer i Sverige är generellt god och resultaten är jämna över landet. Överlevnaden är en av de högsta i Europa. Enligt cancerregistret och Öppna jämförelser 2011 från Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen finns nästan inga regionala skillnader i överlevnaden utan 1-årsöverlevnaden är 97,0 97,7 % och 5-årsöverlevnaden 85,9 88,3 %. Mellan landstingen är skillnaderna något större med 5-årsöverlevnad 82,3 90,3 % för patienter diagnostiserade 2005 och för hela riket var överlevnaden 87,0 % efter 5 år [2]. 10

11 Bröstcancerbehandling involverar ett multidisciplinärt team och utöver kirurgisk behandling ingår behandling med cytostatika, hormonella läkemedel, strålbehandling och antikroppsbehandling. Den förbättrade överlevnaden är ett resultat av flera samverkande faktorer. Väsentligt är tidig upptäckt, förbättrad diagnostik och individualiserad kirurgi. Vidare systematiskt användande av strål-, hormon- och cytostatikabehandling, målstyrd terapi både vid ny- och återinsjuknande samt multidisciplinär handläggning och ett systematiskt vårdprogramarbete. Det finns geografiska skillnader i Sverige avseende överlevnad men för bröstcancer är dessa jämförelsevis små mätt i relativ 5-årsöverlevnad [1-3]. Att medicinsk behandling har använts olika i landet och möjligen givit olika förutsättningar att överleva sin sjukdom är tänkbart, men inte vetenskapligt visat. Däremot har såväl svenska som internationella studier visat på variationer i omhändertagandet för äldre patienter som får senare diagnos, genomgår mindre omfattande utredning och får mindre aggressiv behandling [4-6]. Operation av tidig bröstcancer innebär att hela bröstet (mastektomi) eller delar av bröstkörteln tas bort (bröstbevarande kirurgi eller partiell mastektomi). Om bröstbevarande kirurgi kombineras med strålbehandling mot kvarvarande bröstvävnad är långtidsprognosen likvärdig med om hela bröstet avlägsnas. Detta har redovisats i flera randomiserade studier med hög evidensgrad [7-10]. Vid invasiv bröstcancer är information om tumörspridning till armhålans lymfkörtlar av prognostisk och behandlingsprediktiv betydelse. Med sentinel nodetekniken ges möjlighet till korrekt diagnos med ett mindre kirurgiskt axillingrepp. Med denna metod identifieras den första lymfkörteln portvaktskörteln till vilken bröstcancern kan ge ifrån sig tumörceller. Påvisande av tumörceller i portvaktskörteln leder enligt våra gällande riktlinjer till att ytterligare lymfkörtlar avlägsnas i armhålan. Det sker i så fall i de flesta fall samtidigt eftersom analysen av portvaktskörteln sker under pågående operation. Om den å andra sidan är fri från cancer undviks borttagande av friska lymfkörtlar. Operationsmetoden utförs vid majoriteten av sjukhusen som opererar bröstcancer. Tekniken infördes under kontrollerade former i Sverige under slutet av 90-talet. Utfall och kvalitet har dokumenterats i detalj [11-13]. Bröstrekonstruktion innebär att en ny bröstform skapas, samtidigt med borttagande av hela bröstet, eller efter genomgången tumörbehandling. Nationella och internationella riktlinjer stödjer kvinnans rätt till bröstrekonstruktion [14-22]. Det erbjuds dock och utförs främst vid enheter som har tillgång till plastikkirurgisk kompetens (specialutbildade kirurger eller i samarbete med plastikkirurger). Brist på kompetens leder i ett nationellt perspektiv till, att direkta bröstrekonstruktioner i samband med mastektomi, i realiteten sällan utförs. Bröstcancer är den cancerform som först av alla fick ett vårdprogram inom varje region. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröstcancer (2007), de nationella riktlinjerna utgivet av Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG (2011) tillsammans med regionala vårdprogram och tillämpningar samt riktlinjer fastslagna av Svensk Förening för Bröstkirurgi, SFBK (), är de dokument som styr bröstcancerpatienternas handläggning [14, 15, 20, 21]. Laboratorieresultat rapporteras baserat på kvalitetsmått enligt KVAST och Svensk Förening för Patologi [23]. Internationellt finns europeiska riktlinjer utformade av The European Society of 11

12 Mastology (EUSOMA) och flera nationella liknande dokument som de svenska utgivna av bland andra Danish Breast Cancer Cooperative Study Group (DBCG) och British Association of Surgical Oncology [16-19, 22]. Den europeiska samarbetsorganisationen för bröstcancer (EUSOMA) där både profession och patientföreningar ingår, ställer krav på att enheter som behandlar bröstcancer skall delta i kvalitetssäkringsprogram. Sedan många år har kliniska data om bröstcancer rapporterats till regionala kvalitetsregister vid landets onkologiska centra men registren har tidigare inte varit samordnade. Genom ett intensivt samarbete i en multidisciplinär styrgrupp, med representanter från landets hälso- och sjukvårdsregioner skapades det nationella bröstcancerregistret. 12

13 PROCESS OCH RESULTATMÅTT En nyhet i denna rapport är att data för ett urval parametrar presenteras på sjukhusnivå. Därmed framkommer en del skillnader som kräver eftertanke och ödmjuk analys. Skillnaderna har ibland naturliga förklaringar i exempelvis geografiska förutsättningar eller organisatoriska lösningar där man på goda grunder valt att dela upp kategorier av patienter eller behandlingar på olika enheter. Svensk Förening för Bröstkirurgi har utarbetat riktlinjer för diagnostik och kirurgisk behandling med process och resultatmått och dessa ligger till grund för denna rapport. I de fall det finns konkreta riktlinjer och målnivåer anges de i anslutning till figurer och/eller tabeller. Regionernas/sjukhusens resultat jämförs i förekommande fall med rekommendationerna i dessa och även med andra etablerade riktlinjer [15]. Registret avser att rapportera alla nydiagnostiserade primära bröstcancerfall även de fåtal som inte blir opererade. Vägen till diagnos, ledtider för diagnostik, ledtider för väntan på behandling och förslag om tilläggsbehandlingar samt detaljuppgifter angående kirurgiska resultat registreras. Kirurgidelen innehåller vidare information om rekonstruktiv kirurgi har utförts liksom kontralateralt ingrepp för att uppnå symmetri, behov av reoperationer och orsak därtill samt eventuella komplikationer kopplade till det kirurgiska ingreppet. Via anmälningsblanketten registreras även information om tumörens karakteristika och rekommenderad tilläggsbehandling (cytostatika-, hormonell-, strål- och antikroppsbehandling). Vidare innehåller registret en del med specifika onkologiska variabler med information om vilken pre- och postoperativ adjuvant tilläggsbehandling som givits. Denna del fylls i av behandlande onkologkliniker från och med år /. Slutligen registreras uppgifter från den fortsatta uppföljningen av patienten. Den delen innehåller uppföljning av det kirurgiska ingreppet med avseende på sena biverkningar av operation och det kosmetiska resultatet bedömt av patienterna själva. Där finns också uppgifter om tidpunkt för eventuella återfall och i förekommande fall, dess lokalisation. 13

14 TÄCKNINGSGRAD, ÅLDER VID DIAGNOS OCH SJUKHUSENS OPERATIONSVOLYMER Som ett basalt kvalitetsmått skall registret ha närmast 100 % täckningsgrad. Täckningen blev i riket snabbt mycket hög i det nystartade nationella bröstcancerregistret (figur 2). Canceranmälan som är obligatorisk sedan tidigare och anmälan till kvalitetsregistret är kombinerade i ett elektroniskt formulär. Därmed undviks dubbelarbete och vi tolkar det som en bidragande förklaring till att täckningen snabbt blivit nästan helt komplett. Siffrorna för är något lägre jämfört med tidigare år vilket sannolikt beror på viss eftersläpning i inrapporteringen. Sthlm/Gotland Riket Procent Figur 2. Täckningsgrad per region och diagnosår. 14

15 Percent 91,3 % av alla nya bröstcancerfall blev opererade. Mycket liten variation förekom mellan regionerna. Den höga andelen opererade patienter avspeglar det faktum att i Sverige upptäcks bröstcancer tidigt. Medianstorleken för primärt opererade invasiva brösttumörer är 17 mm, vilket gör att kirurgi nästan alltid är möjlig att utföra enligt nationella och internationella riktlinjer. De som inte blir opererade är huvudsakligen patienter som på grund av tumörkarakteristika eller av andra medicinska skäl inte lämpar sig för kirurgi. Medianåldern vid diagnos var 64 år, och har stigit från 63 år de föregående två åren (figur 3) Ålder vid diagnos Figur 3. Åldersfördelning vid diagnos, diagnosår. 57 sjukhus har genomfört bröstcanceroperationer och rapporterat till registret. Opererande enheter och volymer anges i tabell 2a 2c. Antalet enheter som rapporterat färre än 10 opererade bröstcancerfall per år har de senaste åren varit cirka tio stycken. Nio kliniker har för bara rapporterat enstaka fall och man kan anta att det rört sig om särskilda omständigheter och oväntad diagnos i samband med till exempel diagnostiska ingrepp vid enheter som annars inte bedriver bröstcancerkirurgi. Det var 23 enheter som utförde färre än 50 ingrepp och 22 som utförde mer än 150. Ett multidisciplinärt förhållningssätt finns om än specialister inte fysiskt finns samlade på samma plats vilket bör tas med i tolkningen av antalet opererande sjukhus. Kirurger administrerar ibland även den onkologiska behandlingen i nära samarbete med onkologisk klinik. 15

16 Tabell 2a. Antal opererade fall per sjukhus. Region Opererande sjukhus Sthlm-Gotland Capio S:t Görans sjukhus AB 509 Danderyds sjukhus 248 Karolinska Univ sjh, Solna 421 Sabbatsbergs sjukhus 1 Sophiahemmet 13 Södersjukhuset 370 Södertälje sjukhus 4 Visby Lasarett 34 Uppsala-Örebro Akademiska sjukhuset 242 Arvika sjukhus 32 Centrallasarettet i Västerås 214 Centralsjukhuset i Karlstad 205 Lasarettet i Enköping 47 Falu lasarett 172 Hudiksvalls sjukhus 8 Karlskoga lasarett 48 Kullbergska sjh i Katrineholm 18 Lindesbergs lasarett 26 Länssjh Gävle-Sandviken 231 Mora lasarett 40 Mälarsjukhuset Eskilstuna 206 Universitetssjukhuset Örebro 179 Höglandssjukhuset i Eksjö 90 Länssjukhuset i Kalmar 108 Länssjukhuset Ryhov (Jönköping) 139 Motala lasarett 1 Universitetssjukhuset i Linköping 154 Vrinnevisjukhuset i Norrköping 128 Värnamo sjukhus 48 Västerviks sjukhus 51 Syd Akademikliniken Öresund AB 1 Blekingesjukhuset i Karlskrona 145 Centrallasarettet i Växjö 139 Centralsjukhuset i Kristianstad 198 Helsingborgs lasarett 254 Ljungby lasarett 11 Länssjukhuset i Halmstad 92 Universitetssjukhuset i Lund 316 Universitetssjukhuset MAS

17 Väst Alingsås lasarett 1 Bassjukhuset i Lidköping 55 Borås lasarett 175 Carlanderska sjukhuset i Gbg 1 Kungälvs sjukhus 1 Kärnsjukhuset i Skövde 97 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 623 Uddevalla sjukhus 230 Varbergs sjukhus 84 Norr Kiruna lasarett 1 Läkarhuset Norr 2 Norrlands Universitetssjukhus 163 Skellefteå lasarett 25 Sollefteå sjukhus 1 Sunderby sjukhus Luleå 161 Sundsvalls sjukhus 155 Örnsköldsviks sjukhus 16 Östersunds sjukhus 102 Tabell 2b. Antal opererande sjukhus i förhållande till operationsvolym. Antal opererade fall Diagnosår >150 Totalt Tabell 2c. Antal opererade fall per region och diagnosår. Region Diagnosår Sthlm- Gotland Uppsala- Örebro Riket

18 PRE- OCH POSTOPERATIV MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS Rekommendationen om terapikonferenser följer europeiska riktlinjer och bygger på Svenska och internationella erfarenheter. Synpunkter från fler discipliner belyser patientens situation från olika perspektiv och enligt Socialstyrelsen bör kirurg, onkolog, bröstradiolog, patolog/cytolog och kontaktsjuksköterska ingå i det multidisciplinära teamet [21]. Behandlingsförslag skall utformas vid en multidisciplinär konferens både inför behandlingsstarten och efter operation. Vid den postoperativa konferensen fastställs vilken tilläggsbehandling som ska rekommenderas utifrån tumörbiologiska data och analys av prognostiska och prediktiva faktorer I figurerna 4a till 5b redovisas andelen patienter som diskuterades vid multidisciplinära konferenser inför behandling och efter operation för bröstcancer. Resultaten ger en bild av om regioner och sjukhus har en struktur för omhändertagandet av patienter med bröstcancer och hur ofta den används. Variationen kan verka mycket stor mellan sjukhusen men de flesta ligger i intervallet %. Stora skillnader mellan sjukhusen, kan bero på skillnader i vad som registreras som multidisciplinär konferens. På vissa håll utnyttjas telemedicin vid konferenserna. regionen redovisar generellt en betydligt lägre andel behandlingskonferenser. Detta avspeglar lokala traditioner där endast bröstkirurg och radiolog ansvarat för den preoperativa bedömningen och föreslagit behandling enligt regionala riktlinjer. Ett annat skäl är att det saknas specialister, särskilt patologer, som kan delta. Man kan utläsa att det över åren sker en successiv utjämning av skillnaderna mellan regionerna. De multidisciplinära konferenserna, både före och efter operationen, tillämpas i mycket högre utsträckning inom bröstcancersjukvården än för de flesta andra cancersjukdomar. 18

19 Sthlm/Gotland Riket Procent Ja Nej Uppgift saknas Figur 4a. Andel fall med beslut om åtgärd fattat vid preoperativ multidisciplinär konferens. 19

20 Sthlm/Gotland Danderyd Karolinska St Göran Södersjukhuset Visby Arvika Eskilstuna Falun Gävle Karlskoga Karlstad Lindesberg Mora Uppsala Västerås Örebro Eksjö/Nässjö Jönköping Kalmar Linköping Motala Norrköping Värnamo Västervik Halmstad Helsingborg Karlskrona Kristianstad Ljungby Lund Malmö Växjö Borås Lidköping Sahlgrenska Skövde Uddevalla Varberg Luleå Skellefteå Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund Procent Ja Nej Uppgift saknas Figur 4b. Andel fall med beslut om åtgärd fattat vid preoperativ multidisciplinär konferens uppdelat efter rapporterande sjukhus 1, diagnosår. 1 Sjukhus med 10 eller färre rapporterade bröstcancerfall redovisas ej. 20

21 Sthlm/Gotland Riket Procent Ja Nej Uppgift saknas Figur 5a. Multidisciplinär postoperativ bedömning vid terapikonferens som stöd för rekommendation av adjuvant behandling. 21

22 Sthlm/Gotland Danderyd Karolinska Sophiahemmet St Göran Södersjukhuset Visby Arvika Enköping Eskilstuna Falun Gävle Karlskoga Karlstad Katrineholm Lindesberg Mora Uppsala Västerås Örebro Eksjö/Nässjö Jönköping Kalmar Linköping Norrköping Värnamo Västervik Halmstad Helsingborg Karlskrona Kristianstad Ljungby Lund Malmö Växjö Borås Lidköping Sahlgrenska Skövde Uddevalla Varberg Luleå Skellefteå Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund Procent Ja Nej Uppgift saknas Figur 5b. Multidisciplinär postoperativ bedömning vid terapikonferens som stöd för rekommendation av adjuvant behandling uppdelat på opererande sjukhus 1, diagnosår. 1 Sjukhus med 10 eller färre opererade bröstcancerfall redovisas ej. 22

23 KLAR DIAGNOS INNAN OPERATION Enligt SFBK s riktlinjer bör de diagnostiska metoderna ha en sådan god precision att mer än 90 % av patienterna med cancer får diagnosen fastställd före operation [15]. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancervård noteras också att fastställd malignitet före operation är en indikator som är viktig att följa upp [21]. Det är viktigt för att kvinnan ska slippa ovisshet och för att hon bara ska behöva gå igenom en enda operation. I Sverige finns en tradition med högt satta mål och nationellt når man också upp till det definierade målet. Alla regioner ligger på en hög jämn nivå. Enstaka enheter med små operationsvolymer ligger relativt långt under målet men siffrorna bör tolkas med försiktighet då bakomliggande orsaker inte kan utläsas av registret. Sthlm/Gotland Riket Procent Figur 6a. Andel fall med preoperativt fastställd malignitet bland alla opererade fall. 23

24 Sthlm/Gotland Danderyd Karolinska St Göran Södersjukhuset Visby Arvika Eskilstuna Falun Gävle Karlskoga Karlstad Lindesberg Mora Uppsala Västerås Örebro Eksjö/Nässjö Jönköping Kalmar Linköping Norrköping Värnamo Västervik Halmstad Helsingborg Karlskrona Kristianstad Ljungby Lund Malmö Växjö Borås Lidköping Sahlgrenska Skövde Uddevalla Varberg Luleå Skellefteå Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund Procent Figur 6b. Andel fall med preoperativt fastställd malignitet bland alla opererade fall uppdelat efter rapporterande sjukhus 1, diagnosår. 1 Sjukhus med 10 eller färre rapporterade bröstcancerfall redovisas ej. 24

25 PREOPERATIV BEHANDLING Kirurgi är förstahandsbehandling vid operabel bröstcancer. Andelen patienter som fått preoperativ (även benämnd neoadjuvant) medicinsk behandling varierar i landet från 4,5 13,3 % (figur 7). Sådan behandling med cytostatika ges i syfte att förbättra förutsättningarna för det kirurgiska ingreppet genom att minska tumörstorleken. En stor andel preoperativ cytostatika används inom ramen för kontrollerade studier eftersom metoden också erbjuder en unik möjlighet att studera tumörens svar på cytostatika. Deltagandet i dessa studier vilka bedrivs i varierande omfattning, påverkar därmed andelen patienter som får sådan behandling och det förklarar en del av skillnaderna. Användandet av preoperativ behandling i Sverige är generellt relativt lågt och avspeglar det faktum att man saknar vetenskapliga bevis för dess fördelar för överlevnaden. Till patienter, oftare äldre kvinnor, som av andra skäl, medicinska eller av egen vilja, inte är aktuella för primär operation är endokrin behandling ett alternativ. Siffrorna avspeglar eventuellt tolkningsvariationer. Endokrin behandling före operation är en relativt sällan utnyttjad terapi men vissa patienter ordineras primär endokrin behandling under en period med avsikt att genomgå operation i senare skede. Avsedd operation utförs inte alltid eftersom patienten kan råka ut för andra komplicerande medicinska tillstånd eller ha andra skäl som gör att avsedd operation inte blir av. 25

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår 2009 Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Onkologiskt Centrum, S3:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 STOCKHOLM Tfn 08 517 746 84 Fax 08

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

rapport från Nationella bröstcancerregistret 2012 Årsrapport Sammanfattning Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

rapport från Nationella bröstcancerregistret 2012 Årsrapport Sammanfattning Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Årsrapport rapport från Nationella Sammanfattning bröstcancerregistret 2012 Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Handläggningen av bröstcancer är enligt riktlinjer en multidisciplinär angelägenhet.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår 2008 Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Beställningsadress Onkologiskt Centrum, S3:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 STOCKHOLM Tfn 08

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked.

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked. Fråga 1) Du arbetar som underläkarvikarie på lasarettet i S-stad. Till kirurgmottagningen kommer som extra patient en 63-årig kvinna som opererades i vänster bröst för fyra dagar sedan p.g.a. en cancer.

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer