Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004"

Transkript

1 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan förstås också av en icke medicinskt skolad person. - Bakgrund en kort beskrivning av problemområdet och dess relevans - Registrets syfte - Viktigaste process- och resultatmåtten - Täckningsgrad - både av behandlande enheter och behandlade patienter - Analys/återkoppling - Exempel på förbättringar som registret har bidragit med eller som ett nytt register kan förväntas bidra med Bakgrund; Blåscancer är den femte största tumörsjukdomen för män och den tionde för kvinnor. Dessa tumörer har stor risk för recidiv och spridning och kräver omfattande kontroller och ofta ett flertal operationer. Detta medför att kostnader för handläggning av patienter med blåscancer överstiger kostnader för patienter med prostatacancer trots 4-5 gånger fler patienter drabbas av den senare sjukdomen. Cancer i urinblåsan har flera olika kliniska former varav en form med ytligt växande tumörer, en form med djupväxande tumörer och en mellangrupp som kan utvecklas till djupväxande tumörer ofta med dödlig utgång. Ytligt växande tumörer utgör knappt hälften av alla patienter med blåscancer. Vid denna form av sjukdomen föreligger hög andel recidiv men liten risk för tumörprogress. Flera operationer kan bli nödvändiga innan man får tumörsjukdomen under kontroll och ofta används sköljningar av blåsan med cytostatika eller BCG i kombination med operation. Täta kontroller med cystoskopier är nödvändiga för att upptäcka recidiv på ett tidigt stadium när de fortfarande är behandlingsbara på ett enkelt sätt. Djupväxande tumörer utgör 25-30% av all blåscancer. Dessa tumörer har stor risk för att leda till spridning av tumören och död i tumörsjukdom trots aggressiv terapi med operation och cytostatika eller strålbehandling. Registrets syfte; Inom ramen för Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer har patienter registrerats Registreringen av primärtumör och primär behandling har pågått sedan 1997 i syfte att kartlägga dessa tumörer och dess behandling i ett Nationellt perspektiv. Denna har sedan kompleterats med en registrering av recidiv, progress och död i tumörsjukdom fem år efter primär diagnos. Vidare har en registrering av alla större operationer med bortoperrerande av hela urinblåsan pågått sedan två år. Viktigaste process och resultatmått: Väntetider till handläggning och behandling. Handläggning och behandling i enlighet med Nationellt Vårdprogram. Recidiv, progress och död i tumörsjukdom frö oliak sjukdomsgrupper. komplikationer till behandlingen. Täckningsgrad: procent natioenllt varierande något olia år. Analys/återkoppling; Årliga rapporter nationellt och regionealt. Rapportmallar för uttagande av resultat online vid varje enhet. Redovisning av data och forskningsrapporter vid nationella och internationella möten och i internationella tidskrifter. Förbättringar; fler patienter i mellangruppen genomgår en kompletterande operation och får sköljningar med cellgift i urinblåsan, fler patienter med djupväxande tumör utreds och får kurativt syftande behandling och denna kompletteras idag oftare med adjuvant cellgiftsbehandling, fler patienter får snabbare handläggning fram till diagnos, koncentration av behandling till större enheter med högre volym och mer resuser pågår. Motivera om registret anser sig ligga på annan certifieringsnivå än för registret tilldelad Styrgruppen och andra personer knutna till registret arbetar mycket aktivt med olika projekt för att förbättra registrets innehåll, tillgänglighet och möjligheter att inom registrets ram göra vetenskapliga studier. Vi arbetar även med att

2 förbättra resultatredovisning från registret genom mallar till kliniker för resultat online. Vi har även projekt för att påbörja registrering av patienenkäter. Valider av registerdata som kontinuerlig förbättring av inregistrerad datakvalite pågår. Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången. Ex. om registret har webbaserats, förbättringsprojekt initierats, styrgrupp breddats etc. Syftet med denna fråga är primärt att på ett enkelt sätt följa upp det som hänt sedan den förra ansökningsomgången. Inkludera de åtgärder som initierats till följd av förra årets utlåtande. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg) Styrgupp breddas med ytterligare en urolog och en onkolog från varje region. Patologer diskuterar vi med för komplettering av styrgruppen. Nationellt Vårdprogram för Urothelial cancer i urinblåsa, njurbäcken och uretär har skrivits och förts ut till alla regioner där möten hålls för implementering. Validering av inrapporterade data har initierats, är avslutade i vissa regioner och pågående i övriga. Rapportmallar för förbättrad och snabbare redovisning av resultat har konstruerats och förs ut till kliniker. Deltagit i öppna jämförelser. Ange de viktigaste planerade aktiviteterna/ förändringarna i registret för det kommande året Ange i punktform de viktigaste planerade aktiviteterna/förändringarna i registret. Ex. om registret ska webbaseras, förbättringsprojekt initieras, styrgrupp breddas etc. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg) Ytterligare breddning av styrgruppen med patologer. Fortsatt implementering av Nationellt vårdprogram planeras regionalt o på olika kliniker. Validering - information om resultat ut till kliniker och fortsatt validering av data för nya tumörgrupper. Rapport mallar för redovisning av resultat on-line planeras. Resultatredovsining via rapportmallar till allmänheten planeras. Patientenkät för vissa tumörformer och behandlingsformer planeras. Samkörning av blåscancerregistret med andra urologiska regiaster samt Socialstyrelsens Hälsodataregister och vissa andra register planeras för ytterligare fördjupning av kunskapen om blåscancersjukdomen. Har registret fått extra anslag föregående år för särskilda satsningar? Ja Beskriv aktiviteterna samt resultat Tilldelade medel för validering av data i registret. Vi räknar med kontiuerlig validering av data från registret i framtiden. Årsvisa satsningar på vissa nyckelgrupper av tumörtyper kommer att ske. Detta kommer att medföra dels förbättring av redan inrapporterade data och dels sannolikt en förbättring av data som inrapporteras. Den första valideringen pågår fortfarande och resultat för hela landet föreligger inte. I samband med Urologidagarna om två veckor kommer resultatet av valideringen för södra regionen att rapporteras. Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Registrets kortnamn Blåscancerregistret Nummer 4

3 Nummer 4 Startår 1997 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret saknas Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Östergötlands läns landsting Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Moa Wallermark Certifieringsnivå 3 Kategori Tumörsjukdomar Kontaktperson saknas Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Staffan Efternamn Jahnson Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Univeristetssjukhuset Arbetsplats Urologiska klinken Adress gatan 1 Postnummer Stad Linköping Steg 3 - Relevans Volym i Sverige Ange totalt antal berörda patienter/brukare/individer per år i Sverige (ange källhänvisning). Sker förändringar i volymen? Drygt 2000 patienter per år diagnosticeras med nyupptäckt blåscancer. Därtill kommer att många av dessa får återfall och behandlas i omgångar samt genomgår omfattande kontroller i syfte att tidigt upptäcka och behandla dessa recidiv. Man kan räkna med att minst patienter genomgår sådana kontroller eller behandlingar årligen. Antalet nyupptäckta tumörer ökar långsamt. Källa; Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer rapporter Kostnad Beskriv om möjligt, kända kostnader för vården av patientgruppen, ex läkemedel, behandlingar och vårddagar, samt samhällskostnader (ange källhänvisning). Kostnad per pat i genomsnitt cirka en miljon kronor över hela sjukdomsperioden. Kostnaden varier givetvis med typ av behandling men många kontroller och flera operationer under många års tid kostar mycket pengar. Beskriv patientens hela vårdkedja och totala vårdbehov samt registrets del i uppföljningen av vården inom denna vårdkedja Symtom-cystoskopi, röntgen urinvägar- TUR(resektion av tumören via urinröret) - patolograpport - mutlidisciplinär konferens med ställningstagande till ev ytterligare operationer eller strålbehandling.

4 Om inte kontrolelr med cystoskopi var 3e månad 2 år sean var 6e månad 3 år ev darefter beroende på primärtumör en kontroll årligen till tio år eller livslång. Om återfallstumör ny övervakning från början av schemat Om mer allvarlig tumör - sköljningar i urinblåsa med cellgift och ytterligare operationer samt senare övervakning enl om inga återfall. Om den allvarligaste foremn av tumör cystektomi (bortoperrerande av urinblåsan) eller strålbehandling. Fortsatta kontroller enlig ovan därefter Ge argument för behovet av ett kvalitetsregister för att säkra och utveckla verksamheten inom det område registret avser Beskriv problemets allvarlighetsgrad, kunskapsläge vad gäller behandlingsmöjligheter och deras effekter på överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet. Finns det evidensbaserade metoder? Finns nationella riktlinjer? Hur är utvecklingen; är nya metoder på väg in? Lågt kunskapsläge o sjukdomen i professionen och hos allmänheten. All ytterligare kusnkap och information om denna är viktig. Tumör sjukdom som är behaäftad med hög dödlighet i sina allvarligaste former och hög andel återfall i sina mindre allvarliga ormer. Förutom mänskligt lidande medför även sjukdomen stora konstnader för sjukvården och samhälelt i stort. Evidensvbaserade metoder finns delvis men ytterligare studier och ytterligare utveckling är viktig. Där kan kunskaper från registret bidra till bättre och emr rationell vård. Nationella Vårdprogrammet utgör en bas i vidare utvecklingsarbete och implementering av optimal behandling av patienter. Nya metoder finns tyvärr inte i sikte och man måste därför förlita sig på gamla bepövade inte alltid så framgångsriak som dock kan förbättras. En effektivare cellgiftsbehandling skulle vara ett viktigt stöd i ett sådant arbete. Syfte Ange syftet med det nationella registret och hur registerdata kan bidra till verksamhetsutveckling inom området. Beskriva blåscancersjukdomen i ett nationellt perspektiv. Sprida kunskap om sjukdomen, dess tidiga symtom och behandling o prognos. Studera blåscancersjukdomen och undersöka prognostiska faktorer för att förbättra logistik och effektivitet i handläggning och behandling och förbrättra resultat. Studera blåscancersjukdomen genom samkörning med andra register för en fördjupad kunskap om tumörsjukdomen och dess relation med andra sjukdomar, socioekonomiska faktorer och genetiska faktorer (genom tvillingregister och ferlgenerationsregister). Beskriv avgränsning till närliggande register Mot prostatacancerregistret - i huvudsak organbegränsning prostatacancer i prostataurinblåsecancer i urinblåsan. Men det finns en form av urothelial cancer i prostata och denna kommer från urinblåsan och benämns blåsca eller uretra cancer. Mot rectum/colon organbegränsning. Steg 4 - Samverkan Hur sker samverkan med närliggande register? Studier sker gemensamt med andra urologiska tumörregister. Samordning av möten med monitorer och inrapportörer i urologiska tumörregister.

5 Beskriv även annan relevant samverkan Saknas Har registret haft kontakt med ett Registercentrum eller Regionalt Cancercentrum? Benämning RC VGR- Registercentrum i Västra Götaland RC-Syd- Registercentrum Syd (tidigare NKO) eller EyeNet UCR, Uppsala Clinical Research Center QRC Stockholm RC Norr RC Sydost Regionalt cancer centrum Värde Kommentar angående kontakt med Registercentrum eller RCC Naturlig samarbetsaprtner kan vara Registercentrum Syd. Kontakt kan tas för att undersöka hur samverkan kan fungera. Samverkan med näringslivet Registret har samverkan med näringslivet Svar: Beskriv pågående och planerade aktiviteter (ex rapportering av biverkningsdata till läkemedelsföretag, produktuppföljning, innovation och produktutveckling) Steg 5 - Kompetens och förankring inom vård och omsorg Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Staffan Jahnson Docent Urolog kliniken, Linköping Läkare Per-Uno Malmström Professor Urologiska kliniken, Uppsala Läkare Fredrik Liedberg Docent Urologiska kliniken, Malmö Läkare Sten Holmäng Docent Urologi kliniken, Göteborg Läkare Abofalz Hosseini Aliabad Med Dr Urologiska kliniken, Stockholm Läkare Börje Ljungberg Professor Urologiska kliniken, Umeå Läkare Georg Jancke Med Dr Urol klin, Linköping Läkare Johan Johansson Med dr Urol klin, Kalmar Läkare Kristina Arnljots Med DR Onkol klin, Jönköping Läkare Sigurdur Gudjonsson Med Dr Urol kliniken, Malmö Läkare Magdalena Cwiekel Med Dr Onkol Kliniken, Lund Läkare Elisabeth Öfverholm Med Dr Onkol klin, Göteborg Läkare Erika Jonsson - Onkol klin, Sundsvall Läkare Amir Sherif Med Dr Urologiska kliniken, Umeå Läkare

6 Hur är gruppens kompetens att driva ett kvalitetsregister? Tydliggör specifikt styrgruppens, och eventuella andra centrala gruppers, kompetens och erfarenhet gällande: Att driva ett Nationella Kvalitetsregister Långvarig god erfarenhet varav några varit med om att starta studier. Tillförsel av nya medlemmar bidrar till forsatt dynamik i gruppen och nya ideer kan användas och testas. Förbättringsmetodik Ingen bra kompetens inom området och sådan kan och bör sökas inom en nära framtid sannolikt i Registercentrum-Syd. Biostatisk och epidemiologi Ingen bra kompetens inom område och sådan har sökts utanför stygruppen vid behov. Relevanta kliniska ämnen Hög klinisk och vetenskaplig kompetens inom dessa ämnen. Mycket lämpade at bedriva klinisk forskning inom registrets ram och utveckla registret för anvädning i praktisk sjukvård. Hur kompenserar man för den kompetens man inte har? IT kompetens får man via INCA och statistiker kompetens via RCC. Förankring Beskriv registrets professionella och geografiska förankring, exempelvis via specialistföreningar och nationella nätverk. Finns planer på förändringar under kommande år? Regsitrets stöds av Svensk Urologisk förening. Nordisk grupp för urothelialcellscancer är en sammanslutning av urologer som arbetar med tumörer i urinbklåsan. Detta är basen för ett nationellt och nordiskt nätverk av urologer med intresse för blåscancersjukdomen. Möten sker en eller två gånger per år och regelbundna mailkontakter vid större möten eller vid gemensamma rapporter eller vetenskapliga artiklar. Finns patient/ brukarrepresentant eller motsvarande med i registrets styrgrupp? Finns annan samverkan med patient/brukare Beskrivning kommentar till ovanstående frågor Frågan om sprining av kunskap till almänheten om blåscancersjukdomen är mycket viktig och i detta sammanhang är det viktigt med någon form av patientförening. Planer har funnits att medverka till att starta patientföreningar. Dock har vi funnit att det är svårt att lokalt finna ett tillräckligt stort antal patienter som är ganska unga och friska och som därför skulle vara lämpliga personer för att starta sådana föreningar. Därför har vi i frösta hand funderat på att starta ett nätverk av patienter på nationell basis för genemsamt utbyte av information. Vi arbetar för att skapa ett sådant nätverk som senare på lite sikt skulle kunna byggas ut till någon form av nationell patientförening.

7 Steg 6 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår Vilka är inklusionskriterierna för registret? Tumör i urinblåsan verifierad med patologisk undersökning av provexcision. Utesluter tumör funnen vid obduktion. Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Täckningsgraden är i täljaren patienter registrerade i Blåscancerregistret och i nämnaren patienter registrerade i Cancerregistret med samma definition som ovan. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 94% Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 0 st Hur många enheter deltar i registret? 0 st Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 0% Deltagande enheter Om registret har låg täckningsgrad ange vilka enheter som deltar, om registret har hög täckningsgrad ange vilka som inte deltar. Alla enheter med urologisk verksamhet deltar. Vid låg täckningsgrad, ange plan för ökad täckningsgrad ej tillämplig Hur har registerdatas validitet och reliabilitet undersökts och vad blev resultatet? Med valida data avser vi hur väl måtten beskriver det som avses att mätas. Med reliabla data avser vi hur reproducerbara och pålitliga data är. Hur har exempelvis registret hanterat problem med bortfall och felregistreringar. Hur har täckningsgraden undersökts?

8 Mindre validitetssutdier har tidigare genomförts. Nu finns planer på kontinuerlig validitets- och reliabilitetskontroll av data. Under året har detta påbörjats för patienter med T1 tumör i urinblåsan diagnosticerade Nästa år planeras en patienter med en annan tumörgrupp att undersökas. Vi räknar med att kontinuerligt studera patienter med olika tumörgrupper under många år framåt och på så vis förbättra både inrapporterade data och kommande data inrapportering eftersom resultat av valideringsstudier komemr att föras ut till inrapporterare och kliniker. Bortfall försöker vi förhindra genom återkommande kontakt med kliniker- om ändå bortfall ahnteras detta vid undersökningar och studier med att patienten bortfalelr vid analys av den aktuella variabeln. Felregistreringar borde korrigeras när detta upptäcks och ändrignar ske i datafilen. Om det finns ett principbeslut om detta är jag osäker på och måste undersöka. Täcksnignsgraden undersöks genom att jämföra med Cancerregistret. Register i andra länder Registret används i andra länder / planer finns på användning i andra länder Beskriv kortfattat dess omfattning och på vilket sätt. Vi har haft kontakter med intresserade kollegor i Norge sedan flera år och i Danmark. Något konkret samarbete eller någon mer kontinuerlig registrering förekommer dock inte. Kommentar till ovanstående frågor Register kan vara viktigt att ha gemnsamma i alla nordiska länderna men hittils har inte våra kontakter lett dit. Vi arbetar dock på att detta skall komma att genomföras. Steg 7 - Mått Bakgrundsdata Ange de viktigaste demografiska data som samlas i registret för att karaktärisera deltagande individer. Vilka data samlas i registret för att karaktärisera deltagande enheter? Deltagande individer - kön, ålder, bostadsort Deltagande enheter -inga karaktäristika insamlas men man kan i efterahnd karaktärisera enheterna beroende på patientvolym, operationsvolym, region, universitetssjukhus etc Processmått på kvalitet Ange de viktigaste processmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått? Andelen patienter som får första operatioen inom en månad från remiss. Andelen patienter med T1 tumör som får intavesikal behandling. Andelen patienter med T2-T4 tumör som får kurativt syftande behandling. Andelen patienter med T2-T4 tumör som får sk neoadjuvant cellgiftsbehandling Andelen patienter med T1-T4 tumör som diskuteras på multidisciplinär konferens Resultatmått Ange de viktigaste resultatmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått?

9 Andelen recidiv efter fem år. Antalet recidiv efter fem år. Andelen progress efter fem år. Andelen död i tumörsjukdom efter fem år. Andelen patienter opererade med cystektomi som får kompliaktioner. Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D SF36/RAND 36 Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Annat patientrapporterat mått Beskriv hur det mäts och i vilken utsträckning (inkl datainsamlingsmetod och svarsfrekvens)? Vi arbetar för att vissa patienrelaterade mått kommer att införas inom en snar framtid. Steg 8 - Datafångst Beskriv rutiner/flöden för datafångst och registrering till registret Beskriv gärna om användaren får stöd med förifyllnad av uppgifter, från registret och/eller från journalen. Beskriv gärna om uppgifterna först registreras i registret och därefter i journalen och om det finns uppgifter i registret som vanligtvis inte finns i journal. Registrering sker från journal till register av forskningssköterka/sekreterare med stöd av en ansvarig läkare vid varej klinik.

10 Uppskatta fördelning hur rapportering sker (i procent) Benämning Värde Webb 95% Filöverföring 0% Papper 5% Annat 0% Kommentar: Hur stor del (procent) av patienterna registreras Under vårdtillfället : 0% Inom en vecka : 0% Inom en månad : 50% I samband med vilken/vilka patientkontakter registreras data? Vid upprepade registreringar om samma individ; ange antal tillfällen och tidsintervall. Oftast sker registreringen efter att man fått svar på PAD från den operation som genomförts och som tillåter att man kan bestämma stadiunm och grad och andra parametrar. Kommentar till ovanstående frågor PAD är patologens bedömning som är central för att man skall kunna klassificera i TNM och grad. Patologens svar drjer i allmenhet 3-4 veckor. Pågår arbete med att anpassa registrets variabler till nationella standarder? Exempelvis ensning av termer register emellan och/eller enligt Nationellt fackspråk. nej Steg 9 - Analys av registerdata Statistisk bearbetning och analys Beskriv hur registerdata analyseras på olika nivåer (aggregerat resp. lokalt, ålders- och könsspecifika data och tidsserier) och ange de viktigaste deskriptiva/analytiska utfallen. Ange exempel på utfall som är anmärkningsvärt positiva eller negativa. Förklara hur analysen utformas för att stödja lärande och förbättring i berörda verksamheter. Nya register: endast analysplan. Utifrån tidigare definierade kvalitetsvariabler görs analyser som som via rapproter och rapportmallar återförs till klinkerna. Detta framkomemr även vid möten regionalt och nationionellt. Dessa tidserier och andra data av vikt exvis tid från remiss till besök på urologmottagning eller liknande presenteras i tidserier för att påvisa förbättringar eller försämringar. Ange hur varierande sjukdomsgrad, case-mix, confounders etc. hanteras Varierande sjukdomsgrad - tumörer registreras enligt TNM och grupperas för att praktiskt underlätta analys och förståelse. Case-mix och comfounders svårare att kontrollera för eftersom det i behandling av tumörsjukdomar förekommer mycket bias både lite mer och även mindre tydlig sådan

11 Steg 10 - Återföring och spridning av analysresultat Webbmodul för utdata Webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst finns Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region Med bästa enheter Kommentarer till ovanstående fråga Jämförelse mellan sjukhus är bra men inte alltid så fruktbart efter som enheternas storlek varierar och små enheter tar lång tid p åsig att få tillräckligt många pat för jamförelse med större enheter. Resultatrapporter till deltagande kliniker Resultatrapporter till deltagande kliniker skickas frekvent, dvs minst kvartalsvis Svar: Könsuppdelad visning av data Data redovisas könsuppdelat i årsrapport eller motsvarande Om inte, när införs könsuppdelad redovisning? Redovisning av resultatdata för identifierbara enheter/kliniker Resultatdata redovisas för identifierbara enheter/kliniker öppet - även för allmänheten - i årsrapporteringen Om inte, när planeras öppen redovisning på enhets-/kliniknivå? Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats

12 Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården Registret har det senaste året bidragit med data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården Svar: Var och när sker de professionella diskussionerna kring resultaten? Nationelal och regionala möten. Vid publicerande av artiklar i nationella o internationella tidskrifter. Beskriv eventuell övrig rapportering / återföring och analysresultat til registrerade enheter Rapport amllar på INCA där kliniken kan välja tidsintervall och variabel som man vill titta på. Steg 11 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat På vilket sätt har och kan registerdata användas för verksamhetsutveckling och lokalt förbättringsarbete? Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata kan och har använts för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt från våra fem kvalitetsindikatorer kan man se hur varje klinik ligger till i förhållande till riksgenomsnit. De kliniker som ligger sämre bör stimuleras att bli bättre än riksgenomsnitet på ett eller två års sikt. På detta sätt kan man öka kvaliten i våerden och psoitivt påverka resultaten för behandling av blåscancersjukdomen på lite längre sikt. Vilka resultat har uppnåtts på lokal, regional och nationell nivå? Vad i vården har blivit bättre? Beskriv nytta och effekter av detta förbättringsarbete. På senare år har vi fått: -felr pat som fått diagnos och operation inom 4 v -fler pat med T1 tumör som fått intravesikal BCG -fler patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens -fler patienter med T2-T4 tumör som genomgår kurativt syftande behandling -fler patienter med T2-T4 tumör som genomgår neoadjuvant cellgiftsbehandling Finns det nationella riktlinjer eller andra måldokument på registrets område? Nationellt Vårdprogram blev färdigt i juni 2013 och implementeras nu under hösten gnom möten i alla landets regioner. Har registret kvalitetsindikatorer kopplade till dessa riktlinjer? Ja.

13 Vilka är de identifierade viktigaste förbättringsområdena inom vården kommande år? Öka medvetenheten inom professionen om vikten av symtomet makroskopisk hematuri som bör leda till utredning (ett symposium kommer på Rikstämman och en artikel i Läkartidningen kom i våras). Öka andelen patienter med T1 tumörer som genomgår re-resektion, intravesikal BCG och som diskuteras på multidisciplinär konferens. Öka andelen patienter med T2-T4 tumör som genomgår kurativt syftande behandling. Har registret satt vägledande målnivåer för förbättringsarbetet i vården under kommande år? Lista de viktigaste Andel tid remiss-operation inom 4 v (målnivå 80% Ansdel T1 som får intravesikal BCG (målnivå 70%) Andel T1 som genomgår re-resektion (målnivå 80%) Andel T1-T4 som genomgår multidisciplinär konferens (målnivå 70%) Andel T2-T4 som genomgår kurativt syftande behandling (målnivå 70%) Andel T2-T4 som genomgår neoadjuvant behandling (målnivå 50% - måmga har för dålig njurfunktion för att få denna behandling) Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Svar: Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 50 Kommentar Siffran inte säkert känd utan snarare en uppskattning Steg 12 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 5 st Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 5 st

14 Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 10 st Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Abstracts från vetenskapliga konferenser/motsvarande anges endast om motsvarande inte finns publicerat på annat sätt. 1. Residual tumour in the edge of the resection area in TUR-B is a predictive factor for recurrence in Ta/T1 utinary bladder cancer. Georg Jancke, Johan Rosell, Staffan Janson, Scan J Urol Nephrol Bladder wash cytology at diagnosis of Ta/T1 bladder cancer is a predictive factor for recurrence and progression Georg Jancke, Johan Rosell, Staffan Janson, Scan J Urol Nephrol Impact on hospital volume on local recurrence and distant metastasis in bladder cancer patients treated with cystectomy in Sweden Staffan Jahnson1, Sten Holmäng2, Fredrik Liedberg3, Börje Ljungberg4, Per-Uno Malmström5, Wiking Månsson6, Hans Wijkstöm7 Scand J Urol Lymphovascular invasion is correlated to progress in primary T1 urinary bladder cancer. Hans Olsson¹, Per Hultman¹, Johan Rosell, and Staffan Jahnson² Avd för patologi och Urologiska klinken, Universitetssjukhuset Linköping Scan J Urol and Nephrol Immunohistochemical evaluation of cell cycle regulators: Impact on prediction prognosis in stage T1 urinary bladder cancer. Hans Olsson¹, Per Hultman¹, Johan Rosell and Staffan Jahnson² Avd för patologi och Urologiska klinken, Universitetssjukhuset Linköping Open J of Urology Mdm2 SNP309 promotor polymorphism and p53 mutations in urinary bladder carcinoma stage T1. Hans Olsson, Per Hultman¹, Johan Rosell, Peter Söderkvist and Staffan Jahnson² Avd för patologi och Urologiska klinken, Universitetssjukhuset Linköping British Open j of Urology Urinary bladder cancer treated with radical cystectomy: Perioperative parameters and early complications of radical cystectomy in a national population-based prospectively registered database. Tomas Jerlström, Truls Gårdmark, Malcolm Carringer, Sten Holmäng, Fredrik Liedberg, Abolfazl Hosseini, Per-Uno Malmström, Börje Ljungberg, Oskar Hagberg, Staffan Jahnson Scand J Urol Location around the ureteric orifices in primary Ta/T1 bladder cancer is predictive for recurrence Georg Jancke1, Johan Rosell2, & Staffan Jahnson1Division of Urology, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden 2, Statistician, Oncology Centre, University Hospital, Linköping, Sweden Scand J Urol VALIDERING AV T1 TUMÖRER I SÖDRA REGIONEN -GUIDELINES FÖLJS I ALLTFÖR LITEN UTSTRÄCKNING

15 Staffan Jahnson, Malcolm Carringer, Truls Gårdmark Sten Holmäng, Fredrik Liedberg, Abofazl Hosseini Aliabad, Per-Uno Malmström, Börje Ljungberg, Urologiska klinikerna; Linköpings Universitetssjukhus, Örebro Universitetssjukhus, Danderyds sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Skåne Universitetssjukhus, Malmö, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, och Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Abstract Urologidagarna T1 urinary bladder cancer - long time observation population-based material Staffan Jahnson1,, Sten Holmäng2, Fredrik Liedberg3, Börje Ljungberg4, Per-Uno Malmström, Abolfazl Hosseini Aliabad6, Johan Rosell7 Departments of Urology, 1) University Hospital, Linköping, Sweden 2) Sahlgren University Hospital, Göteborg, Sweden, 3) University Hospital, Malmö, Sweden, 4 Northern University Hospital, Umeå, Sweden, 5) Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden, 6) Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, 8) Oncologic Center, Linköping, Sweden Abstract EAU congress 2013 Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Steg 13 - Finansieringsbehov Totalt sökt belopp Ange belopp som ni väljer att söka : :- Kostnader I år finns det möjlighet för register att ansöka om flerårsanslag (dock ej registerkandidater). Fyll då i budgeterad kostnad både för år 2014 och Specificera följande planerade kostnader för finansieringsbehovet i registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön. Förklaring till nedanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Kontinuerlig validering av registret : :- Administration/koordination Nationella tjänster-administration, koordination : :- Statistik

16 Statistik Nationella tjänster - statistiker stöd : :- IT Nationella tjänster - Registerspecifikt konstruktörsarbete : :- Publicering samt årsrapport publicering rapporter o ventskapliga artiklar : :- Möten Nationella möten för styrgrupp, monitorer och inrapportörer : :- Resor Resor i samband med möten : :- Registercentrum Förvaltningskostnader Nationella tjänster - INCA plattformen : :- Övrigt arbete med patientrelaterade variabler samtr med nordiskt samarbete : :- Summering Beskrivning av kostnad inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön 2014 Summa kostnader : :- Varav kostnader mot RC 0:- 0:- Varav IT-relaterade kostnader : :- Redovisning av annan finansiering av registerverksamheten Finansiering som ej utgår från SKL/Beslutsgruppen oavsett om den är beviljad, sökt eller planerad Finansiär Sökt belopp i kr. Beviljat belopp i kr. Inväntar beslut 0:- 0:- Motivering kring finansieringen Ange i punktform de viktigaste planerade aktiviteterna/förändringarna i registret. Ex. om registret ska webbaseras, förbättringsprojekt initieras, styrgrupp breddas etc.

17 Fortsatt kontinuerlig valideringsprocess av inregistrerade data Patientrapporterade variabler såsom enkät för utvärdering efter operation och i samband med intravesikal behandling Mer aktivt arbete för nordisk registersamverkan. Förbättring av rapportmallar och återföring av data till klinikerför ett mer strukturerat nationellt förbättringsarbete. Steg 14 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning validering av registerdata :- Administration/koordination Nationella tjänster -administration :- Statistik Nationella tjänster - statistik stöd :- IT Nationella tjänster - konastruktörsarbete :- Publicering samt årsrapport Publicering rapporter och vetenskapliga artiklar :- Möten Möten för monitorer, inrapportörer o styrgrupp :- Resor Registercentrum Förvaltningskostnader Nationella tjänster INCA :- Övrigt Summa kostnader :-

18 Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC 0:- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Ännu inga patientrapporterade mått i registret men detta skall bli aktuellt till nästa år. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret från föregående år. Ex. om registret har webbaserats, förbättringsprojekt initierats, styrgrupp breddats etc. Syftet med denna fråga är primärt att på ett enkelt sätt följa upp det som hänt sedan den förra ansökningsomgången. Inkludera de åtgärder som initierats till följd av förra årets utlåtande. Ekonomin behöver stärkas för att öka möjligheter till aktivitet. Framförallt gälellr detta förbättringsarbete, valideringsarbete, arbete med patientrapporterade mått och arbete med nordisk gemensam eller samordnad registrering. Steg 15 - Register som fått anslag 2012 Register som fått anslag för år 2012 skall bifoga årsrapport årsrapport2012.pdf 15 kb Register som fått anslag för år 2012 skall bifoga verksamhetsberättelse. verksamhetsberättelse2012.pdf 20 kb Kommentarer rörande årsrapporteringen Avser kommentarer rörande årsrapporteringen och verksamhetsberättelse. Ex. Vi har valt att göra tertialrapporter istället för årsrapporter, den finns endast elektroniskt osv Jag hade inte möjlighet att få till PDF filer på verksamhetsberättelse eller årsrapport under kväleln sänder imorgon

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Nationellt lungcancerregister

Nationellt lungcancerregister Nationellt lungcancerregister, FAR14-152 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt lungcancerregister Registrets kortnamn

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregister ECT Registrets kortnamn ECT Nummer 183

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret Svenska Höftprotesregistret, FAR14-030 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Höftprotesregistret Registrets kortnamn SHPR

Läs mer

Nationella prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret Nationella prostatacancerregistret, FAR14-003 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella prostatacancerregistret Registrets

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn)

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn), FAR14-079 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Svenska kärlregistret, FAR14-024

Svenska kärlregistret, FAR14-024 Svenska kärlregistret, FAR14-024 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska kärlregistret Registrets kortnamn Swedvasc Nummer

Läs mer

Svenska BPSD-registret, NKR14-156

Svenska BPSD-registret, NKR14-156 Svenska BPSD-registret, NKR14-156 Svenska BPSD-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Bröstimplantatregistret, NKR14-203

Bröstimplantatregistret, NKR14-203 Bröstimplantatregistret, NKR14-203 Bröstimplantatregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143 Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR14-143 Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, NKR14-021

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, NKR14-021 Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, NKR14-021 Svenska Hjärt-lungräddningsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Svenska Internetbehandlingsregistret, NKR14-163

Svenska Internetbehandlingsregistret, NKR14-163 Svenska Internetbehandlingsregistret, NKR14-163 Svenska Internetbehandlingsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård, NKR14-027

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård, NKR14-027 Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård, NKR14-027 Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Kvalitetsstjärnan, NKR14-142

Kvalitetsstjärnan, NKR14-142 Kvalitetsstjärnan, NKR14-142 Kvalitetsstjärnan Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi, FAR14-035 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Svenska knäprotesregistret, NKR14-031

Svenska knäprotesregistret, NKR14-031 Svenska knäprotesregistret, NKR14-031 Svenska knäprotesregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Svenska PAH Registret, NKR14-127

Svenska PAH Registret, NKR14-127 Svenska PAH Registret, NKR14-127 Svenska PAH Registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Swedeheart, FAR14-020

Swedeheart, FAR14-020 Swedeheart, FAR14-020 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Swedeheart Registrets kortnamn Swedeheart Nummer 20 Startår 2008 Webbadress

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

HAKIR- Handkirurgiskt kvalitetsregister, NKR14-160

HAKIR- Handkirurgiskt kvalitetsregister, NKR14-160 HAKIR- Handkirurgiskt kvalitetsregister, NKR14-160 HAKIR- Handkirurgiskt kvalitetsregister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer