Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)"

Transkript

1 Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Registrets kortnamn SNR Nummer 120 Startår 2007 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Landstinget i Jönköpings län Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Jan Albinsson Certifieringsnivå 3 Kategori Mag/tarmsjukdomar Kontaktperson Susanne Gabara Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Bengt Efternamn Rippe Telefonnummer (inklusive riktnummer) alt E-post Sjukhus/Vårdcentral Skånes Universitetssjukhus Arbetsplats Njur- och transplantationskliniken Adress Barngatan 2, 1 vån Postnummer Stad Lund Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Bengt Rippe Professor, överläkare Njur- och transplantationskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Karl-Göran Prütz Överläkare Medicinska kliniken, Sektionen för Njursjukdomar, Helsingborgs Lasarett, Helsingborg Lars Bäckman Docent, överläkare, verksamhetschef Transplantationskliniken, Uppsala Marie Evans Specialistläkare, Med Dr Njurmedicinska kliniken, Huddinge

2 Marie Evans Specialistläkare, Med Dr Njurmedicinska kliniken, Huddinge Maria Stendahl ST-läkare, Med Dr Medicinska kliniken, Njursektionen, Jönköping Staffan Schön Kvalitetsansvarig chef, överläkare Diaverum AB, Lund/Jönköping Håkan Hedman Ordf i Njurförbundet Klintevägen 9, Sävedalen Agneta Pagels Leg ssk, fil mag vårdpedagogik Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Gunilla Welander Överläkare Njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Transplanterade patienter (tp-pat): Antalet tp-pat i SNR dividerat med antalet med diagnoskod njur-tp i pat-registret + tp-pat i SNR som ej finns i pat-registret (OBS! Pat-registret är ej heltäckande!). Dialyspatienter: Här sållas pat bort som haft dialys <3 mån med särskild metodik (Passmark/Prütz). CKD: I CKD(4+5) (ej i AUV) är ca 8000 kända av sjukvården. ~85 % av dessa finns i SNR. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 97 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 65 Hur många enheter deltar i registret? 65 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 97 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D

3 SF36/RAND 36 Planeras RAND 36 Hälsa och livskvalitet Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Planeras Patientens egen registrering (PER) med hjälp av s.k. läsplatta Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Annat patientrapporterat mått Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region Med bästa enheter Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Svar: Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet?

4 Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Ett antal av Sveriges klinikchefer vid de större dialysklinikerna samlades i Linköping i april 2012 för att delge oss sin syn på registrets funktionalitet. I stort sett var man nöjd med registret. Datainmatning kräver extraresurser på klinikerna. Ytterligare utbildning att framtal rapporter i OLAP krävs. Förenkling av OLAP-systemet är planerat. Avstämning rörande olika lämpliga indikatorer gjordes. Ökat fokus på dialysdos, speciellt dialystid, med parametrar utöver standard Kt/V förordades. Blodtrycksmål <140/90 har störst relevans för patienter i CKD. En av brukarna, prof Mårten Segelmark, Njurmed klin, Linköping, omksriver SNR som ett av Europas bästa register för njursjukvård med hög täckningsgrad och stor tillförlitlighet. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 30 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 10 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 10 Ange titel på dessa forskningsprojekt Incidens och prevalens av parathyroidektomi för aktivt uremivårdade i Sverige Njurcancer hos patienter i dialys Populationsbaserad epidemiologisk studie av systemisk lupus erythematosus (SLE): Från ärftlighet och familjär klustring till kliniska riskfaktorer för och förekomst av komorbiditet Metabola rubbningar och inflammation i relation till kronisk sjukdom, baserat på AMORIS-populationen EQUAL - studien Glomerular filtration rate estimating equations for patients with advanced chronic kidney disease Behandlingsmönster och prognos hos dialyspatienter med kardiovaskulär sjukdom Kartläggning av TTP/HUS som diagnos i SNR Epidemiologiska studier efter hjärt- och lungtransplantation Betydelse av kost- och livsstilsfaktorer, genetik och andra biologiska markörer för uppkomsten av typ 2-diabetes

5 Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 9 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Kramer A, Jager KJ, J, Prütz KG, et al. Nephrol Dial Transplant. 2012;27: Welander A, Prütz KG, Fored M, Ludvigsson JF. Increased risk of end-stage renal disease in individuals with coeliac disease. Gut. 2012;61:64-8 van Stralen KJ, Krischock L, Schaefer F, Verrina E, Groothoff JW, Evans M, et al. Nephrol Dial Transplant. 2012;27: Harambat J, van Stralen KJ, Espinosa L, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7: Evans M, van Stralen KJ, Schön S, Prütz KG, Stendahl M, Rippe B, et al. Glomerular filtration rate-estimating equations for patients with advanced chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2013;28: Schroijen MA, van de Luijtgaarden MW, et al. Diabetologia. 2013;56: Van Stralen KJ, et al. Nephrol Dial Transplant. 2013;28: Sommar JN, Svensson MK, Schön SM, et al. Environ Health Jan 23;12:9 Qureshi AR, Evans M, Stendahl M, Prütz KG, Elinder CG. Clin Kidney J 2013;6: Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Styrelseledamöters arvoden/kompensation för mistad arbetstid :- Administration/koordination Administration/koordination :- Statistik

6 IT Drift, underhåll, support enl avtal, registerkostn DIAD, säker autentisering, vidareutv OLAP, registeruppbyggn, rapportuttag :- Publicering samt årsrapport Möten Kontaktmannamöten, styrelsemöten/internat, deltagande i internationella/nationella konferenser med SNR-data :- Resor Resor :- Registercentrum Förvaltningskostnader Övrigt Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC 0:- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Beräknas att ca kr har lagts ner på förberedelser för genomförande av RAND 36. Agneta Pagels har varit drivande. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Kvarvarande medel på kontot, kronor , har uppstått genom att återbetalning av administratörslön (för ett halvår 2011) för Anna-Lena Blom har skett till registret under Posten "Administration/koordination" skulle således ha hamnat runt kr. Under 2012 planerades en tryckt publikation och för arbete med densamma, tryckning etc. beräknades kr, som dock ej kom att utnyttjas. En revidering och modernisering av SNR:s IT-system beräknades påbörjas under 2012, men kom att fördröjas till 2013, vilket medfört lägre än beräknade kostnader för IT och registerutbyggnad. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år

7 Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år 1. Migrering av DIAD:s databas till SNR 2. Uppdatering av "snronline.se". Förbättring av OLAP-systemet och inrättandet av fler standardiserade OLAP-rapporter 3. Förberedelser för införandet av PROM genom modifikation av SF 36 (RAND 36) 4. Förberedelser för införandet av transplantationsmodul 5. Förberedelser av SNR för en s.k. biopsimodul (se bilaga) 6. Införandet av nya diagnoskoder enl ERA-EDTA (+ Snomed). Implementeras 2014 Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Som ovan + - SNR:s hemsida är under omarbetning - Årsrapporten kommer 2013 att föreligga i tryckt och elektronisk form. Ökad informationsaktivitet (+ broschyr) om SNR - Monitoreringsfunktion är under inrättande där representant för SNR kommer att åka ut till kliniker som inte uppfyller kraven på kvalitet Bifoga årsrapport Årsrapport_2013_SNR.pdf kb Bifoga verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013.pdf 743 kb Övriga bilagor Protokoll SNR Njurbiopsiregister.pdf 1 074,51 kb Ekonomisk redovisning 2012.pdf 223,03 kb Övrigt Årsrapporten är ännu ej färdigredigerad och komplett, men bifogas ändå i föreliggande form.

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, FAR14-033 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Registrets

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Luftvägsregistret, NKR14-122

Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret Registerhållare Per Lewander, Landstinget i Östergötland Svenska Barnnjurregistret Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Rapporteringsperiod... 2 Bakgrund

Läs mer

Svenskt NjurRegister

Svenskt NjurRegister Svenskt NjurRegister Årsrapport 2012 Aktiv uremivård i Sverige 1991-2011 Kronisk njursvikt - CKD Njurtransplantation Dialyskvalitet Version 2012-09-24 Innehåll 1 SAMMANFATTNING OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 STYRGRUPP Pär Myrelid (Ordf.) Hans Strid (Utbildningsansvarig) Jonas F. Ludvigsson Mattias Block Susanna Jäghult Henrik Hjortswang Jonas Halfvarson Michael Eberhardsson Urban

Läs mer