Svenska Skulder och Armbågs Registret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Skulder och Armbågs Registret"

Transkript

1 Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets kortnamn SSAR Nummer 55 Startår 1999 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Danderyds Sjukhus AB Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Jonas Nilsson Certifieringsnivå 3 Kategori Rörelseorganens sjukdomar Kontaktperson Hans Rahme Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Björn Efternamn Salomonsson Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Danderyds Sjukhus AB Arbetsplats Ortopedkliniken Adress Ortopedmottagningen Postnummer Stad STOCKHOLM Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Lisbeth Eriksson Fil Dr Norrbottens Läns Landsting Sjukgymnast David Magnusson Reumatikerförbundet Östersund Patientrep. Hans Rahme Docent Elisabethsjukhuset Ortoped Björn Salomonsson Med Dr Danderyds Sjukhus Ortoped Anders Nordquist Docent Skånes Universitetssjukhus Ortoped Henrik Ahlborg Med Dr Skånes Universitetssjukhus Ortoped Anders Ekelund Docent St Görans Sjukhus Ortoped

2 Anders Ekelund Docent St Görans Sjukhus Ortoped Jan-Åke Nilsson Skånes Universitetssjukhus Statistiker Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Antalet rapporter om behandling med kirurgiskt ingrepp till registret (täljare) jämfört med patientregistrets antal som rapporterats för samma år (nämnare). Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 90 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 50 Hur många enheter deltar i registret? 50 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 70 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D Ja idag Till alla patienter vid 5 och 10 års uppföljning, samt till de kliniker (ca 25 %) som rapporterar elektiva patienters score pre-operativt och dessa patienter även 1-års-uppföljning SF36/RAND 36 Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet

3 Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Ja idag WOOS, (Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index). Till alla patienter vid 5 och 10 års uppföljning, samt till de kliniker (ca 25 %)som rapporterar elektiva patienters score pre-operativt och dessa patienter även 1-års-uppföljning Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Ja idag WOOS score (se ovan) innehåller 19 frågor av sådan natur som även kan analyseras i grupper (domäner: Fysiska symptom, Fritid/Arbete, Livsstil, Känslor) eller separat för de enskillda frågorna, som rör bl. a. funktion, värk, smärta, ADL, rörlighet och oro. Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Ja idag Nöjdhet. Till alla patienter vid 5 och 10 års uppföljning, samt till de kliniker (ca 25 %) som rapporterar elektiva patienters score pre-operativt och dessa patienter även 1-års-uppföljning Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Annat patientrapporterat mått Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Svar: Ja Med andra jämförbara enheter Svar: Mellan landsting och region Svar: Med bästa enheter Svar: Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Svar: Ja Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Svar:

4 Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Vi har i första han använt WOOS % av frisk axel för att få så många enheter som möjligt med resultat att jämföra med ett genomsnitt i riket. Uppdelning har skett på de två vanligaste diagnoserna samt de två vanligaste koncepten för att inte casemix skall ge alltför skeva utfall. Vi har kunnat visa på en båttre funktion mätt med WOOS % för totalplastik än halvplastik vid artros. Detta talar för att man om det i övrigt är lämpligt bör rekommendera totalplastik vid artros. Vi har även kunnat ge en prognos för förväntad genomsnittlig förbättring för artros och reumatisk sjukdom som en vägledning för patienterna i patientinformationen. För frakturplastiker har vi kunnat konstatera att vår rekommendation om att vid behandling med kirurgisk behandling i form av hemiplastik så är det bäst resultat vid kirurgi inom två veckor efter skadan. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 0 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 3 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 2 Ange titel på dessa forskningsprojekt Preoperative delay of treatment with hemiarthroplasty for proximal humerus fractures An analysis of patient reported outcome measurements. (Manuscript pågår för publikation) Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder index (WOOS) som utvärderingsinstrument av hemiartroplastik efter en proximal humerusfraktur - en valideringsstudie (Analys klar, manuscript planeras inom kort för publikation) Funktion mätt med WOOS 5 år efter operation med ytersättande axelprotes, jämförelse med stammad hemiplastik. (Uttag av data planerat efter 2013 uppföljning är avslutad). Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 5 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive st: A review of national shoulder and elbow joint replacement registries. Rasmussen JV, Olsen BS, Fevang BT, Furnes

5 O, Skytta ET, Rahme H, Salomonsson B, Mohammed KD, Page RS, Carr AJ. J Shoulder Elbow Surg Oct;21(10): Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Arbete 5% Hans Rahme (Armåge) :- Arbete 12 % Björn Salomonsson (Axel) :- Arbete 3% Henrik Ahlborg (Luxationer) :- Administration/koordination Sekreterare 50% (Axel ) :- Sekreterare 2% (Armbåge) 6 000:- Kontor, materiel :- Statistik Analyser och tjänster :- IT Databas och justeringar :- Hemsida 2 500:- Publicering samt årsrapport Årsrapport, layout, tryck och utskick :- Möten Styrgruppsmöten 3 tillfällen (resor, förtäring, lokal, ersättning) :- Resor Registerkonferens :- Övriga resor :-

6 Registercentrum Årsavgift RC Syd :- Ja Förvaltningskostnader Övrigt Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC :- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Sekreterarkostnaderna står för merparten av den kostnaden. Vi har centrala utskick till patienterna som utförs av sekreterare, dessutom kommer svaren dit i retur för mätning och införande av värdena i databasen. Dock är det olika perioder med mer eller mindre av det arbetet jämfört med inmatning av andra data som t ex operationsrapporter och preoperativa värden. Jag skulle uppskatta att minst 2 tredjedelar av sekreterarkostnaden gäller patientrapporterade mått, dvs :- samt merparten av kontorsmatrialet för utskicken ca 15000:-. Dessutom så är stora delar av våra resultat och analyser baserade på PROM, och 2012 var det nog i princip all statistik och analyskostnad 60000:- Totalt ca :- /år och ökande pga ökande antal rapporter för varje år. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Vi fick oväntat en fördubblad tilldelning av driftsbidraget för 2012, och vi hade initialt inte planerat för en verksamhet med de kostnaderna. Vi fick dessutom börja första halvåret med att efterkomma de önskemål som fanns på registret med att bredda och utöka styrgruppen, vilket tog ett tag innan vi hittade villiga deltagare och kom igång i styrgruppsarbetet. Dessutom fick vi ett starkt önskemål om att ta fram fler värden att mäta i registret (processmått och liknande), det arbetet blev också fördröjt för att styrgruppen skulle hinna deltaga i urvalet. När vi sedan skulle utforma årsrapporten i augusti så slutade vår kontaktperson på RCSyd sin anställning och på grund av resursbrist på RCSyd fick vi svårt att få deras hjälp med att arbeta med registrets utveckling och analyser av våra data. Allt detta gjorde startsträckan för registrets arbete så lång att vi bara hann med de basala delarna och före sommaren och när vi var redo att börja använda driftsmedlen hos RCSyd kunde dom inte åta sig mer arbete, så vi fick svårt att använda medlen under rätt år och vissa kostnader som planerats 2012 har nu kommit 2013 istället. Nu har det ljusnat något inför sommaren 2013 och vi har nu mer regelbunden hjälp planerad av RCSyd, så vi håller på att organisera oss för att kunna utnyttja driftsstödet mer påtagligt framöver. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år

7 Vi har svårt att få ut exakta data från sjukhusets ekonomisystem då det inte finns en användbar kontoplan som motsvarar ansökans krav på uppställning i olika rubriker för ett sådant projektkonto som hanterar registrets ekonomi inom sjukhuset. Dock har vi de faktiska verifikationerna och kontoställningen per datum så att det manuellt med små avrundningar går att beskriva enligt ovanstående översikt. Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år Den utökade styrgruppen har börjat att arbeta. Registrets databas har justerats och innehållet rensats för säkrare analyser. Tryckt Årsrapport har distribuerats. Vi har fått tid till analyser med hjälp av RCSyd. Forskningsprojekt har genomförts och planeras framöver. Vi har levererat variabel-listor som SoS registerservice efterfrågat. Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Patientinformation i Årsrapporten, samt på hemsidan: Forskarinformation på hemsidan: Formulären för rapportering har utökats med fler mått och uppdaterats i databasen. RCSyd har tagit fram en funktionsom vi kommer att använda för uppdatering av rapporter för klinikvis redovisning typ "on-line". En tryckt Årsrapport har producerats. Vi har validerat WOOS score för frakturplastiker för användning i registret samt validerat rekommendation om op av fraktur inom 2 veckor. Vi har fått en gemensam portal för de ortopediska kvalitetsregistren i Sverige Vi har påbörjat diskussion om möjligt samarbete med andra register med anknytande intresse, t ex. BOA-registret och frakturregistret angående axeldiagnoser. Vi har deltagit vid internationella registermöten och påbörjat diskussioner om samarbete med andra axelregister i norden och övriga länder. Bifoga årsrapport rapp13.pdf kb Bifoga verksamhetsberättelse

8 vbaxelreg2012.pdf 91 kb Övrigt

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Rekommendationerna i denna rapport är baserade på en omfattande

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer