PROJEKTPLAN Lån för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN Lån för alla"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig Lina Dokumentidentitet 1213 Version 1 Datum Status Under framtagande

2 Dokumenthistorik Version Datum Ändrad av Utförda förändringar Sidan 2 av 12

3 Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 BESKRIVNING OMFATTNING PROJEKT-/ PRODUKTMÅL AVGRÄNSNING TIDPLAN KOSTNAD AVSLUTSKRITERIER AVVIKELSER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.8 BEROENDEN... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3 ORGANISATION... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1 BESKRIVNING AV ANSVAR... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2 RESURSER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4 GENOMFÖRANDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4.1 START AV PROJEKTET... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4.2 BESLUTSPUNKT... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4.3 UPPFÖLJNING/ RAPPORTERING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4.4 AVSLUT AV PROJEKTET... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5 PÅVERKAN PÅ/AV PROJEKTET... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6 NYCKELANTAGANDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7 SAMVERKAN... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8 KOMMUNIKATION... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8.1 INOM PROJEKTET... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8.2 KOMMUNIKATIONSPLAN... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 9 KVALITETSPLAN... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 10 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Sidan 3 av 12

4 1 Direktivet Avsikten är att ge en kort beskrivning till vad som ligger till grund för projektet, vilka problem skall lösas och varför/vad syftet är med projektet. Beroende på storleken på uppdraget kan man välja att klista in direktivet, sammanfatta direktivet eller lägga in webbadressen till direktivet. Statens kulturdepartement fått större utrymme i sin budget och vill att biblioteken ska utvecklas så att fler medborgare ska kunna få ta del av deras utbud. Idag kan boklånaren beställa böcker från andra kommuners bibliotek via tjänst kallad Fjärrlån. Denna tjänst kräver involvering av den lokala bibliotekarien som sköter den administrativa delen av fjärrlånet. Den vanlige boklånaren kan alltså inte sköta denna process på egen hand. Med internets framväxt och samhällets utvecklign kommer nya krav på tillgänglighet, både fysisk och tidsmässig, och biblioteken vill inte vara sena med att hänga med denna utveckling. Internet möjliggör ett nytt slags bibliotek - ett bibliotek som kan nås var som helst, när som helst. Syftet med detta projekt är att undersöka hur kan IT möjliggöra lån av böcker från valfritt svenskt bibliotek samt ett förslag på en design av ett system som hanterar detta. Genom att möjliggöra sökning av böcker hemifrån samt möjligheten att få böcker hemskickade innebär att alla medborgare får tillgång till alla Sveriges biblioteks samlade resurser. Det finns dessutom en grupp som speciellt tjänar på ett sådant system, och det är alla de personer som av olika anledningar inte kan, eller finner det mycket svårt att ta sig till ett bibliotek på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp. 2 Beskrivning 2.1 Omfattning Ange ev. delmoment i projektet och vad som omfattas, kan avse både moment, antal eller tid. Projektet som löper mellan v. 17 och v. 21 kommer att omfatta följande moment: 1. undersöka och lära oss om situationen med hjälp av SSM s Finding out. Detta görs genom att kontakta bibliotekspersonal, låntagare och ev. andra intressenter. Vi kommer att arbeta med rollanalys, social och politisk analys som ingår i den kulturella analysen. Då vi undersöker värderingar, uppfattningar och åsikter lämnar vi den logiska analysen. En rik bild över situationen kommer att produceras. 2. analysera det vi kommit fram till med hjälp av modeller från Modelling-steget, genom att ta fram modeller över meningsfulla aktiviteter i relevanta system, för att få ytterligare förståelse för och lära om problemsituationen 3. diskutera och vidareutveckla med hjälp av Comparison & Debate, som leder till ett designförslag för ett nytt system, en lösning som alla berörda parter kan enas om (eg intressenterna som ska göra det kan vi använda det ändå?) 4. Take action: genomföra förändringarna som vi och våra intressenter enats om. 5. Baserat på insikter från ovan (presentationen ingår inte i projektet utan som en del av kursen?? /J) Sidan 4 av 12

5 2.2 Mål Målet är att ta fram en design av ett nytt IT-system för bibliotekets tjänster som möjliggör lån från valfritt svenskt bibliotek Effektmål De effekter som skall uppstå i verksamheten. Effektmålen är ofta definierade (eller finns antydda) i direktiven. Ofta är det så att ett projekt inte ensamt levererar till effektmålen utan effekterna uppnås i kombination med andra projekt och/eller andra verksamheter. Effektmålen påverkar hur produktmålen definieras. Frågor: Om vi lyckas med projektet vad händer i organisationen då? Vad vill vi skall hända? Är effekten mätbar. Hur vet vi om/när vi uppnår effekten? Direkta respektive indirekta effekter De direkta effekterna av ett lyckat projekt blir att fler människor kan utnyttja bibliotekets tjänster. Det kan leda till ett ökat användande som på sikt kan innebära fler arbetstillfällen. Blir efterfrågan på tjänsterna stor kan det finnas möjlighet att diskutera kultursponsring då sponsorerna kan se ett intresse i att nå ut till alla som använder tjänsten. Detta kan göras genom sponsrade bokpåsar t.ex. Indirekta effekter av att ett bibliotek är modernt, användbart och nåbart av alla Sveriges medborgare kan komma att ses genom högre bildning hos befolkningen, ökad läskunnighet hos skolbarn, bättre forsknings- och studieresultat. Effekten kan mätas genom att se flödet i systemet. Utöver det kommer de biblioteksanställda som administrerar själva utskicken att märka en ökad arbetsbelastning. Ett ökat användande av bibliotekens tjänster innebär en uppnådd effekt. Direkta effekter: Produktmål De egenskaper och innehåll en tänkt produkt (produkt i den vidaste av definitioner) ska ha samt det projektet avser leverera. Vad krävs av produkten för att nå effekterna (eller delar av effekterna) (funktion/innehåll, egenskaper, övriga leveranser). Försök ställa upp målen så att de är mätbara, relaterade i tid (d v s när de skall uppstå - jmf milstolpar). Ett designförslag över en produkt som ska vara: Lättillgänglig, det ska gå att logga in via nätet från alla tänkbara moduler (dator, mobil etc.) Lättmanövrerad, det ska vara få knapptryck och lättläst text, tydliga bilder, stora knappar att trycka på så att sidan fungerar med såväl stor dataskärm som liten mobilskärm. Uppdaterad och aktuell information, både vad gäller sortiment och tillgängliga böcker (el andra resurser) Flexibel, man ska kunna få produkten hemskickad i bokpåse, hämta på biblioteket samt som e-bok(om det finns). Gratis, bibliotekets tjänster ska inte kosta något. (Ev kan ett samarbete med t.ex Posten, CityMail el liknande vara aktuellt för att bekosta portokostnaden) Sidan 5 av 12

6 Den nya tjänsten ska vara väl kommunicerad i landet, och de som vill ha genomgång av tjänsten kan få det antingen via sitt lokala bibliotek eller i en instruerande film på nätet. Alla ovanstående punkter ska fungera innan produkten sjösätts. 2.3 Avgränsning Endast lån inom Sverige är möjligt. Biblioteken ställning till vilka produkter som inte går att skicka exempelvis uppslagsverk, cd-skivor eller referensmaterial. 2.4 Tidplan Vilken tidplan gäller? Skriv åtminstone ner start och avslutsdatum. Om det är ett stort projekt så bör även delprojektens tidplan redovisas exempelvis med en milstolpeplan. Momenten bör även tidsuppskattas. Finns det beslutspunkter under projektets gång? Startdatum för projektet är den 27 april och slutdatum den 31 maj. Under april månad genomförs Finding out och Modelling. Under maj de andra två stegen (samt testkörningar och implementeringar). I maj tas kontakt med kommunikationsbyrå som hjälper till med informationskampanj. I augusti lanseras tjänsten lagom till skolorna börjar och människor börjar komma tillbaka från sina sommarsemestrar. En massiv informationskampanj drar igång. Lägger in GANT schema bara för att visa att det går- från VISIO ID Task Name Start Finish Duration 1 Skapa projektplan d 2 Kontakta resurspersoner d 3 Task 3 4 Task 4 5 Task 5 6 Task 6 7 Task 7 8 Task 8 9 Task 9 10 Task 10 apr 2010 maj Milstolpar: Sidan 6 av 12

7 Milstolpe Projektplan färdigställd Fasen Finding out (inkl analys ett, två och tre samt rik bild) utförd Fasen Modelling utförd Datum 5 Maj 7 Maj 13 Maj Fasen Comparision/Depate utförd Fasen Take action utförd Designförslag färdigt 18 Maj 20 Maj 25 Maj 2.5 Kostnad Ange projektets totala budget eller beräknade kostnad om det inte finns i direktivet. Vi kommer att bekosta alla omkostnader för detta projekt, ex resor för egna pengar. För ett riktigt projekt tror vi den beräknade kostnaden är: 3 systemutvecklare á 20 h / vecka (kostnadsfria pga studentarbete) Bibliotekarie som stöd i processen ca 10 h / vecka under arbetstid? (Fokusgrupp á 15 personer ca 10 h / månad)gäller inte detta projet? (Informationskampanj över hela landet i 2 månader)gäller inte detta projekt? Projektets totala budget beräknas därför till 0 kr (?) 2.6 Avslutskriterier Vad gäller vid avslut av projektet? Vilket perspektiv ska vi ha? Ska vi skriva om vårt projekt eller ett Låssas projekt? Projektet avslutas då ett förslag på ett förändringsarbete som all berörda parter kan acceptera har åstadkommits, samt ett designförslag på det nya systemet producerats. (Projektet avslutas i och med att designen implementeras och fungerar som den ska. Beräknad tid för att upptäcka ev barnsjukdomar och buggar beräknas till ca 2 månader efter start. Då detta projekt avslutas tar ett nytt projekt vid som blir att underhålla och uppdatera designen.)/utanför dett projektets ramar? 2.7 Avvikelser Vid varje projektmöte kommer avvikelser att diskuteras, protokollföras och en plan för att arbeta med avvikelsen kommer att tas fram om behovet finns. Varje aktivitet och milstolpe i projektet kommer att kontrolleras gentemot projektplanen varje vecka.om det behövs kommer arbetsuppgifter att omfördelas. 2.8 Beroenden Påverkas projektet av något annat projekt eller planerat arbete Projektet har systemutvecklarnas fulla fokus. Däremot kommer både bibliotekens representanter och de fokusgrupper som deltar ha andra åtaganden vid sidan av Sidan 7 av 12

8 projektet. Hur detta kommer att påverka vet vi ännu inte men alla inblandade godkänner projektplanen med ett löfte om att lägga ner de resurser som planerats för. 3 Organisation Beskriv vilka roller som ska finnas, Vilket ansvar som gäller för olika roller, Hur arbetsuppgifterna är fördelade, Vilken beslutsordning som skall gälla. 3.1 Beskrivning av ansvar Uppdragsgivarens ansvar Uppdragsgivaren är statens kulturutskott. De ansvarar för att bidra med utlovade finansiella medel. De ansvarar även för att ta fram en uppdragsbeskrivning Styrgruppens ansvar Styrgruppens ansvar är bidra med sina specialkunskaper samt att fullfölja sin del av arbetet med projektet ska följa den utsatta planen Projektledarens ansvar Projektledarens ansvar är att ta fram en projektplan som utgår från uppdragsbeskrivningen, övervaka och avsluta projektet samt reda ut eventuella problem Projektmedlemmars ansvar Projektmedlemmarnas ansvar är att lägga ner de i förväg bestämda resurserna samt att förhålla sig till projektplanen. Medlemmarna ska slutföra sina uppgifter under den tid som är avsatt. I de fall tiden eller kunskaperna inte räcker till ansvarar medlemmarna för att kontaktas de andra medlemmarna för eventuell omfördelning av ansvar eller diskussion. 3.2 Resurser Uppdragsgivare Statens kulturutskott. 2 personer ansvarar för att ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning. Uppdragsgivaren bör tillhandahålla den information som är nödvändig för projektets slutförande Styrgrupp Består av biblioteksrepresentanter (2 st) och systemutvecklare (3 st) Projektgranskare Projektgranskare är en grupp bestående av en representant från kulturutskottet, en representant från bibliotekens ledning samt fem representanter från lokala bibliotek. Sidan 8 av 12

9 3.2.4 Projektledare Projektledare är systemutvecklarna Erika Enberg, Jenny Mörk och Lina Hallblom Resurspersoner(uppdateras senare) I detta läge kan resurspersoner inte anges med namn. Vi tror att följande kompetenser kommer att behövas. Bibliotekarie: huvud eller special kompetens. Denna ska kunna svara på frågor om ex. fjärrlåns funktioner. Vi tror även att vi kommer att behöva resurspersoner i form av en fokusgrupp bestående av olika typer av låntagare; studenter, äldre medborgare, yngre, föräldrar och föreningsaktiva. I resurspersoner ingår även de programmerare som ska göra den utvecklade designen till verklighet. Om möjlig namnges personerna alternativt beskrivs vilken kompetens som projektet behöver. Försök att även beräkna omfattningen. Deltagarna i projektet ska redovisa nedlagd arbetstid i projektet, tiden bör rapporteras mot de planerade aktiviteterna i projektet Övriga resurser Materiella behov, tillgång till datorlabb mm. Materiella behov är tillgång till datorlabb, programmerare, resor etc. Vi kommer för denna uppgift att använda oss av våra personliga datorer och vår nuvarande och för tidigare kurser använd litteratur. Resor kommer den enskilde gruppmedlemmen att bekosta på egen hand. 4 Genomförande Etappindela projektet (etapp1, steg1, milstolpe1, moment1) Lägg upp de rubriker som är relevanta för projektet, beslutspunkterna bör framgå. 4.1 Start av projektet Projektet startar vecka 17 med med en projektkickoff. 4.2 Beslutspunkt Är projektet genomförbart? Har vi tillräckliga resurser i form av tid och männskliga resurser för att genomföra projektet? Svar: Ja Beslutspunkter är viktiga, de ligger till grund för om projektet skall fortsätta eller inte??? Sidan 9 av 12

10 4.3 Uppföljning/ Rapportering Alla gruppmedlemmar kommer att redovisa sin del av arbetet via någon av våra kommunikationsverktyg. Projektet rapporteras i form av en Rapport där genomförandet och resultatet beskrivs i detalj. De tre systemutvecklarna anvarar för att producera denna rapport. 4.4 Avslut av projektet Vilka kriterier skall vara uppnådda för att projektet skall avslutas Innan projektet avslutas ska alla grupper involverade i projektet vara nöjda eller acceptera den lösning som framkommit under projektets gång. Ett designförslag finn beskrivet. 5 Påverkan på/av projektet Exempel. Ange här om det identifierats att projeket kommer att påverka en viss personalgrupp eller den organisatoriska strukturen, eller påverkan av andra projekt. De resurspersoner vi kommer att tala med kommer att ta tid från sitt arbetsschema för att svara på våra frågor. Möjligen föds även en tanke hos någon av resurspersonerna om att genomföra det projekt vi ska utreda möjligheten för. Detta skulle i så fall påverka strukturen hos biblioteken på lång sikt. 6 Nyckelantagande Exempel. Projektdeltagare får tid avsatt att jobba i projetket när projektet behöver dem, förutsätttningar som måste uppnås, beslut som måste tas Biblotekarie får tid avsatt att jobba i projetet när projektdeltagarena behöver dem. 7 Samverkan Identifiera vilka enheter/funktioner/personer som det skall ske samverkan med. Samverkan ska ske mellan systemutvecklare, bibliotekarier och en grupp av representanter för bibliotekets användare (fokusgrupp). 8 Kommunikation 8.1 Inom projektet Hur skall kommunikationen ske, projektarkiv, projektplats på webben, anslagstavla, muntligt, epostsbrev, möte, internetkonferens, videokonferens, telefonkonferens? Vad skall den innehålla? Systemutvecklare kommer internt att kommunicera via det grupprum vi upprättat på Fronter. Här kommer vi att lämna rapporter, delar av arbeten och bestämma datum för träffar samt meddela diverse ändringar via vårt forum. Vi kommer även att kommunicera via Windows Live Messenger(MSN) och träffar kommer att ske via vårt Adobe grupprum eller Skype. Sidan 10 av 12

11 Kommunikationen inom projektet sköts via webbsidan Projektplatsen.se där alla inblandade parter kan logga in och ta del av dokument och filer inlagda av övriga projektmedlemmar. Där kan även möten hållas vilket underlättar då alla parter inte behöver resa till mötesplatsen. På Projektplatsen sparas alla dokument som rör projektet och tjänsten tillåter att projektledaren utformar sin egen bästa lösning för det specifika projektet. All kommunikation som innebär att projektets medlemmar träffas (i verkligheten, via nätet el tfn) schemaläggs i matrisen nedan. När förändringar sker meddelas medlemmarna via Projektplatsen samt via mail eller sms om så önskas. Varje medlem gör sina personliga inställningar för hur de vill kontaktas. En hemsida som är öppen för alla startas om projektet där information uppdateras löpande. Detaljplan för intern kommunikation Aktivitet Datum Syfte Målgrupp Kanal Ansvarig Möte Inledande möte m proj.grupp. Uppdragsgivare, styrgrupp, projektledare, projektmedlemmar Möte Avstämning Projektledare, projektmedlemmar Webbinfo Löpande Informera om Internt och externt arbetet Etc. Konferensrum Stockholms Stadsbibliotek Webbmöte Projektets officiella hemsida Fig 1. Kommunikationsplan inspirerad av 8.2 Kommunikationsplan Ta fram en kommunikationsplan, se mallen k_plan.doc Projektledare Projektledare Projektledare, projektmedlemmar Detaljplan för extern kommunikation Aktivitet Datum Syfte Målgrupp Kanal Ansvarig Webbinfo Informati on om projektet Webbinfo Löpande Informati on Informationskampanj och löpande Informati on om projektet Allmänheten Allmänheten Allmänheten Projektets officiella hemsida Projektets officiella hemsida TV, radio, lokala bibliotek, annonskampa nj Projektledare Fig 2. Kommunikationsplan inspirerad av Projektmedlemmar Projektledare (i samarbete med kommunikationsbyrå ) 9 Kvalitetsplan Processen för framtagandet av samt designens kvalitet tar hänsyn till organisatoriska och tekniska förutsättningar, informationskrav samt till användare i form av Sidan 11 av 12

12 bibliotekets anställda och medborgare (låntagare). Alla dessa aspekter ska tas hänsyn till i desigen för att hålla den kvalitet som efterfrågas. För att säkerställa denna kvalitet kommer systemutvecklarna att använda WISDM och SSM som metoder för framtagande av designen. En utvärdering gentemot användare (bibliotekarier, fokusgrupp) kommer att ske. Både processkvalitet och produktkvalitet kommer att värderas. Processkvaliteten utvärderas av systmvetare i slutet av projektet i form av reflektion och utvärdering av denna. 10 Risk- och sårbarhetsanalys Oftast bara aktuellt i större projekt För detta projekt är den största risken för projektets genomförande att resurspersoner vägrar samarbeta med vår grupp. Om vi inte kan få denna information blir resultatet lidande. Om detta sker kommer gruppen tvingas ta vissa antaganden och grunda sina analyser enbart på observation. Kvaliteten på projektet kommer därvid att riskeras då metoden SSM som används, förutsätter att alla intressenter engageras i diskussioner om förändringsprocessen Om gruppmedlemmarna inte lyckas slutföra uppgifterna i tid på grund av andra uppgifter, tidsbrist eller svårigheter att få fram information är projektet också i fara. Vi kommer att förebygga denna risk genom noggran kontroll av projektet genom tät uppföljning av aktiviteter och milstolpar. 11 Referenser Luleå Tekniska Universitets hemsida: Sidan 12 av 12

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning (Sidan 1 av 9) PROJEKTPLAN Webbadress www.idrefiber.se Projektnamn Idrefiber Fastställt av Dokumentansvarig Agne Fredriksson Dokumentidentitet Version pa3 Datum 2014-10-22 Status Godkänd/ (Sidan 2 av 9)

Läs mer

Att bli hälften vid Umeå universitet

Att bli hälften vid Umeå universitet Dnr UmU 300-3441-08 PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET... 3 2 BESKRIVNING...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai PROJEKTPLAN Införande av VO-plattformen Sakai webbadress http://www8.umu.se/it/umu_internt/voplattform/ Projektnamn Införande av VO-plattformen Sakai Fastställt av Dokumentansvarig Daniel Lind Dokumentidentitet

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn Sid 1 (10) PROJEKTPLAN vid Umeå universitet Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn vid Umeå universitet Fastställt av Rektor Dokumentansvarig Dokumentidentitet Projektplan

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

FÖRPROSJEKTRAPPORT. Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter

FÖRPROSJEKTRAPPORT. Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter FÖRPROSJEKTRAPPORT Projektnamn: Projekttitel: Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter Simuleringsmodell för mikro regenerativa applikationer i fastigheter Planlagt startdatum:

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig:

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: DNR] 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 20015-04-01 Styrgruppen Copy/print Niagara Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-03-23 Första utkast av projektplanen

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Hantera projekt med bidrag. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &12

Hantera projekt med bidrag. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &12 Hantera projekt med bidrag Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2016-11-08&12 Målsättningen är att projekten skall vara framgångsrika så att vi kan vara stolta över vår insats såväl under som efter

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur IT-avdelningen/systemenheten 2013-10-11 Projektplan e-beställning delprojekt 5 Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur Projektledare:

Läs mer

Motionspass på lunchtid

Motionspass på lunchtid Motionspass på lunchtid Förstudierapport Grupp 8 Version 1.0 Version Datum Kommentar Ändrad av 1.0 2015-09-22 Första version Grupp 8 Historik Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer