Renovering v krypgrundläggning för småhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering v krypgrundläggning för småhus"

Transkript

1 LUNDS TKNSKA HOGSKOLA FUKTCNTRUM VD LUNDS UNVRSTT Avd Byggnadsmaterial Renvering v krypgrundläggning för småhus Bertil Perssn TVBM-7193 Lund 27

2 Lunds Tekniska Högskla Byggnadsmaterial Bx 1 18 Tel: Fax: www. byggnadsmaterial. lth. se 221O LLND

3 Renvering av krypgrundläggning för småhus Förrd Föreliggande uppföljning av ett långtidsflrsök 199l-25 i Tingsryd beträffande markislerade krypgrunder utftirdes efter ytterligare ett års försökstid med datainsamling från hösten 25 till hösten 26. Datainsamling av temperatur ch relativ fuktighet utfördes av LTH Byggnadsmateial, Lund. Vissa mätvärden saknas till följd av batteriurladdning. Mikrbilgisk analys av lika material placerade i krypgrunderna utlrdes vid Btaniska analysgruppen, Götebrg. Kstnader ñr uppfljning dvs. datainsamling ch mikrbilgisk analys samt hälften av kstnad ftjr manus till en slutrapprt finansierades av Peab Sverige AB, Förslöv. Hälften av kstnaden ftir manus till slutrapprten finansierades av Tepr Byggmaterial AB, Stckhlm. Rapprten granskades av Prfessr Lars-Olf Nilssn, LTH ByggnadsmateÅal, Lund. För finansieringen ch granskningen framftires ett varmt tack. Tryckningskstnaden för rapprten finansierades av LTH Byggnadsmaterial, Lund. Bara i mars 27 Bertil Perssn

4 nnehåll Förrd nnehåll l. Material ch metder samt läsanvisningar 2. Relativ fuktighet, temperatur ch risk för mögelpåväxt på trä 2.1Hus 1 2.2Hus 2 (referenshus) 2.3 Hus 3 2.4Hus 4 (tidigare markislerad krypgrund) 2.5 Hus Hus Husl 2.8 Hus 7 utmhus 3. Mögelpåväxt 4 Ånghalt 4.1Hus 4.2Hus 2 (referenshus utan renvering) 4.3 Hus Hus 4 (tidigare markislerad krypgrund) 4.5 Hus Hus 6 5 Analys ch diskussin 5.l Temperatur 5.2 Relativ fuktighet, RF 5.3 Risk ñr mögelpåväxt på trä 5.4 Ånghalt 6. Samband mellan bserverad ch beråiknad risk ftir mögelpävax pàträ 7. Sammanfattning ch slutsatser av huvudlrsök 199l-25 ch uppñljning26 Referenser ii J t3 l4 1s 16 T ll

5 1. Material ch metder samt läsanvisningar Ttalt studerades krypgrunder till sju hus belägna i samma kvarter i Tingsryd. Husen var ftjrtillverkade i samma utförande. tt vid byggnatinen av mrådet med 3-35 cm lattklinker markislerat hus n 4 ingick i flrsöksserien. Detta hus hade ingen plastflie på marken. Samtliga renverade hus hade före ätgard plastflie på marken. Plastflien tgs brt i samband med renveringen. Hus n 2 bibehölls sm referenshus i fürutvarande skick med traditinell krypgrund dvs. utan markislering ch med plastflie på marken. nga av husen hade några pâttagliga prblem füre renveringen - mer än med påväxt av mögel på underkanten av bjälklagen. Påväxten av mögel på underkanten av bjälklagen före renveringen kartlades nga ch redvisas i denna rapprt. Renveringen av krypgrundema 24 innebar aff markislering av lättklinker utfördes efter det att behntlig mögelpåväxt på trä på underkanten av bjälklaget i krypgrunden hade eliminerats genm behandling med brsyra. Befintliga ventilatinsöppningar i grundmuren runt krypgrunden behölls i ft)rändrat skick ch antal. Underkanten av bjälklaget i krypgrunden bestd efter åtgärd av hård träfiberskiva (masnite). Markisleringen bestd av 3-35 cm lättklinker utan plastflie mt underliggande mark. Material ch metder i detalj ges i [1]. Mätningar av temperatur ch relativ fuktighet, RF, frtsatte kntinuerligt under hösten 25 med datainsamling ch batteribyte på instrument dessftirinnan samt under juni 26. Under försöksåret, 24-25, stabiliserades frhållandena i krypgrunden efter renvering i fråga m byggfukt från lättklinkem. Byggfukten från lättklinkern ledde till att börja med till en någt förhöjd ånghalt i krypgrunderna till de nyligen markislerade husen jämflrt med ånghalten i krypgrunden till det sedan länge markislerade huset n 4 i fürsöksserien. Med anledning av eventuell risk för skadr till följd av denna byggfukt avfuktades de nyligen markislerade krypgrunderna direkt efter läggning av lättklinkern 24. slutet av uttrkningsperiden blev därför temperaturen någt högre ch RF någt lägre i de uttrkade krypgrunderna jämfrt med mtsvarande förhållanden i krypgrunden till det sedan länge markislerade huset n 4 i ftirsöksserien. Uttrkningen av byggfukt avslutades i mars 25 varefter temperatur- ch RF-förhållanden i de nyligen markislerade krypgrunderna trde ha stabiliserats fram till starten av uppñljningen under hösten 25. Temperatur-/RF-mätarna av typ HOBO placerades mt underkanten på taket i krypgrunden [2]. Nggrannheten i HOBO-givama får efter kalibrering ha ansetts vara L.2 "C samt + 3Y RF. Under hösten 25 mnterades nya serier av prvbitar av behandlat hyvlat trä (gran), hård träfiberskiva, fibercementskiva ch cementbunden trâullsplatta i samtliga försökshus n 1-7. Prvbitarna demnterades under ktber 26 fr analys [3]. Resultatpresentatin från uppflljningen sker av i frm av temperatur ch RF samt risk ft)r mögelpåväxt på trä beräknad enligt ekvatin (1) t1]. Tabellema visar temperatur, RF ch risk för mögelpåväxt på behandlat trä (g.utr) samt skillnad i temperatur, RF ch risk ft)r mögelpåväxt på behandlattrà (g.an) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch 24, dels ft)r 2 veckr, dels flr 3 dygn. Tidsperiderna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk för mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Risk ñr mögelpåväxt pàtra beräknades enligt ekvatin (l) tll ch krreleras med bserverad mögelpåväxt pä tra [3-8]. Samma tidsperider valdes ftir samtliga hus. Resultatfigurerna visar temperatur, RF ch risk ft)r mögelpåväxt på behandlat trä (gran) Resultat från mikrbilgisk analys presenteras [3]. Ä.nghalten presenteras därefter. Därefter genmft)rs en diskussin i frm av en jämfrelse av ftirhållandena ftire renvering ch l-2 år efter renvering beträffande temperatur ch RF samt risk fr mögelpåväxt på trä i krypgmnderna. Slutligen ges slutsatser av ft)rsöket sm sin helhet. 1

6 2. Relativ fuktiehet. temperatur ch risk för möselpåväxt på trä 2.1 Hus 1 Tabell 1 - Temperatur, RF ch risk ñr mögelpåväxt på behandlattrã (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk ft)r mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch24 dels ftir 2 dels ñr 3 Risk för mögelpåväxt på behandlat tra (/) Änghalt (e/m') Årperid Temperatur ("C) RF (%) Medel 24,2 veckr Medel 24,3 dygn t2.s Medel25,2 veckr Medel 25,3 dygn Medel 26,2 veckr s t2. Medel 26,3 dygn 16.l Skillnad 25-24, 2 veckr Skillnad 25-24, 3 dysn Skillnad 26-24, 2 veckr Skillnad 26-24, 3 dysn 1.5 -r r -.5 t a! (! ft Ê ft trl -rffi ìç fitfrtr Êr- U tj t \-, ^. rt il ffi +Temperatur ('C) +RF (%) + Mögelrisk (%) at, J., G fl JN rh. m ffiú ffiæ ffid ffi ffi FW ffi H - T rr q ffi l^ + ra ^ : l...'tm K 2ô Temperatur ('C) +RF (%) + Mögelrisk (%) Figur 1 - Temperatur, RF ch risk ñr mögelpåväxt på behandlattra (gran)

7 2.2 Hus 2 (referenshus) Tabell 2 - Temperatur, RF ch risk fr mögelpåväxt på behandlat trä (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk ftir mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch24 dels ftir 2 veckr dels ftir 3 d Risk för mögelpåväxt År - perid Temperatur (C) RF (%) på behan dlat trâ (/) Medel24,2 veckr t Medel 24,3 dygn Medel 25,2 veckr Medel 25,3 dygn Medel, 26,2 veckr Medel,26,3 dygn Skillnad 25-24, 2 veckr Skillnad 25-24, 3 dygn t Skillnad 26-24, 2 veckr Skillnad 26-24, 3 dygn (\ an L fl (! L - 1 BO H Lf+ âb -é ]å-n ffi- *H -t Änghalt (e/m3) 13. t *Temperatur ('C) +RF (%) + Mögelrisk (%) - e# F* #',. Figur 2 - Temperatur, RF ch risk ftir mögelpåväxt på behandlattrà (gran) tl a --t

8 2.3 Hus 3 Tabell 3 - Temperatur, RF ch risk fr mögelpåväxt på behandlattrà (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk för mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samtmellan 26 ch24 dels ft)r 2 veckr dels ñr 3 År - perid Medel 24,2 veckr Medel 24,3 dyen Medel 25,2 veckr Medel 25,3 dyen Medel 26,2 veckr Medel 26,3 dygn. Skillnad 25-24, 2 veckr Skillnad 25-24, 3 dygn Skillnad 26-24, 2 veckr Skillnad 26-24, 3 dyen 1 Temperatur (C) RF (%) r Risk ftir mögelpåväxt på behandlat trù ('/'l JJ s7.t Ånghatt (g/m') 12.s 12.s l c) an J P fl Hrïffi "G4 l-+ fi- trr fuë,ëw r! \ 'î!fl! u F q 7 \ ^d *Temperatur ("C) +RF (%) + Mögelrisk (%) (Ð tt, (! À 1 BO J ^fr8- ÉLd H fiüjf Ë Ftrmñç t ^. A t tt t / â ærr. ñ å Èn =- SF F arc ffi- 1"^ a \^-^ Temperatur ('C) +RF (/) + Mögelrisk (%) Figur 3 - Temperatur, RF ch risk ftir mögelpåvåixt på behandlattrà (grutt)

9 2.4 Hus 4 (tidigare markislerad krypgrund) Tabell 4 - Temperatur, RF ch risk lr mögelpåväxt på behandlattra (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk för mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch24 dels för 2 veckr dels flr 3 Risk för mögelpåväxt Ånghalt År - perid Temperatur (C) RF (%) på behan dlat tra (/\ (e/m') Medel 24,2 veckr t2.8 Medel 24,3 dygn Medel25,2 veckr Medel 25,3 dygn 17.r Medel 26,2 veckr Medel 26,3 dygn, Skillnad veckr -t Skillnad 25-24, 3 dysn Skillnad 26-24, 2 veckr Skillnad 26-24, 3 dysn 1 \f al, 8 6 å t&j r _tr :H rffi H - J É/lHl ( L (! fl 4 2 Ê nlr Uh W rl +Temperatur ("C) +RF (%) +- Mögelrisk (%) Figur 4 - Temperatur, RF ch risk lr mögelpåväxt på behandlatträ (gratt)

10 2.5 Hus 5 Tabell 5 - Temperatur, RF ch risk ftr mögelpåväxt på behandlat trä (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk fr mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch2 dels ftir 2 veckr dels lr 3 Risk ftir mögelpåväxt på behan dlat trä (/\ Ånghalt (e/m') År - perid Temperatur ("C) RF (%) Medel 24,2 veckr t Medel 24.3 dyen t t2.4 Medel25,2 veckr t7.2 rt.7 Medel 25.3 dyeï Medel 26,2 veckr Medel 26.3 dyen s Skillnad 25-24, 2 veckr.8 -t Skillnad dyen.6, Skillnad 26-24, 2 veckr Skillnad dyen r.4-9.r rf' at = fl G ct À l*fr *r r-b.ß flffi r Ë l 5 l F e- Ëffi 1+ tf A l 2 V:r r a \---^ \ì f ^ tr T +Temperatur ('C) +RF (%) + Mögelrisk (%) t U' t! G #H, Æ_J A ffiffi \ \ ÊH -, ^ t rf;" hñ. \ 1 1 l1 N \ TÚ t t l..rfr- i r tl FTÏ * Temperatur ("C) + RF (%) + Mögelrisk (%) Figur 5 - Temperatur, RF ch risk ñr mögelpåväxt på behandlatträ (gran)

11 2.6 Hus 6 Tabell 6 - Temperatur, RF ch risk ñr mögelpåväxt på behandlattra (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk för mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 dels ft)r 2 veckr dels för 3 År - perid Temperatur (C) RF (%) Risk för mögelpåväxt på behandlat trä (%) Ånghalt (e/m') Medel 24,2 veckr 1s Medel 24,3 dysn Medel 25,2 veckr r.2 tt.4 Medel 25.3 dyen Medel 26,2 veckr Medel 26.3 dyen Skillnad veckr 1 -t Skillnad dyen r Skillnad veckr Skillnad dyen 7

12 2.7 Hus 7 Tabell 7 - Temperatur, RF ch risk fr mögelpåväxt på behandlattra (gran) samt skillnad i temperatur, RF ch risk för mögelpåväxt på behandlat trä (gran) mellan 25 ch 24 samt mellan 26 ch dels för 2 veckr dels Íìir 3 d År - perid Temperatur ("C) RF (%) Risk für mögelpåväxt på behandlattra ("/") Änghalt (e/m') Medel 24,2 veckr Medel 24.3 dyen Medel 25,2 veckr Medel25. 3 dyen Medel 26,2 veckr Medel 26.3 dyerr. t t2.2 Skillnad veckr Skillnad dyen Skillnad veckr Skillnad dyen r t- tt, q) q) (ú G fl BO Hnï# ß* ilh t Ê ìl , - = ËJT L T r ÆìG tr é b- +Temperatur ("C) +RF (%) + Mögelrisk (%) l\ tn (, G (! ryry ffidffim h / tfill l* A t t" A rtL Wffi -tl Fq r ^^ ^ lgf Temperatur ("C) +RF (%) + Mögelrisk (%) Figur 6 - Temperatur, RF ch risk ftir mögelpåväxt på behandlattra (gtan)

13 2.8 Hus 7 utmhus J Ì- Ø J # fll (! - 1 BO ffiffi ffi l ffi :f q_j å (5' ÈL lr ò üq-j lén wìwt Temperatur ('C) -+ RF (%) Figur 7 - Temperatur ch RF ftlr vintern (mätvärden frän saknas till fllj d av batteriurladdning). 1 8 l'-, J! (!. À Figur 8 - Temperatur ch RF för smmaren Temperatur ("C) +RF (%) 9

14 3. Möselpåväxt Mikrrganismer på prvbitaí ay fibercementskiva (minerit), cementbunden träullsplatta, hård trähberskiva (masnite) ch trä analyserades vid lljande tillfìillen: l. Under ett år före renvering,23-9--:24-1, i krypgrunderna für hus 1,3,5,6 ch7. 2. Under ett år efter renvering, , för alla krypgrundema med mntage av prvbitarna medelbart före dess. 3. Under ett år, , med början ett år efter renvering för alla krypgrunderna med mntage av prvbitarna medelbart fre dess. Tabell 8 ges förekmst av mögelsvamphyfer på lika material i krypgrunderna. Tabell 9 ges frekmst av mögelsprer på lika material i krypgrunderna [3-8]. Tabell i ges exempel på mikrrganismer på prvbitama i krypgrunderna, (mikrrganismer för övriga prvperider ges i tll). Tabell 8-Förekmstav Material Hus/tid Före renverins, z 1: ngen ngen Måttlie Riklie 1: Måttlie Riklie 3: ngen ngen Måttlie Riklie 3: ngen ngen Måttlie-riklie Riklie 5: ngen Måttlie Riklie Riklig 5: ngen Sparsam Måttlie-riklig Riklig 6 ngen ngen Måttlie-riklie Måttlie 7: ngen ngen Sparsam - måttlig Riklie 7:l ngen ngen Sparsam Riklie Året efter renverins, 24-ll-25-9: 1 ngen ngen ngen Sparsam ngen ngen Måttlig Riklig,Ëtvròv4rrrprryr Fibercementskiva material i Cementbunden träullsplatta Hård trâfiberskiva Hyvlat trä (gran) 2 (referenshus utan renvering) -) ngen ngen Sparsam Sparsam 4 (tid. markislerat) ngen ngen ngen Måttlig 5 ngen ngen ngen Riklie 6 ngen nqen ngen Sparsam 7 ngen ngen ngen Sparsam Under ett år, , med börian ett år efter renvering: 1 ngen ngen ngen Sparsam 2 (referenshus utan renvering) ngen Måttlig Riklig Riklig J ngen ngen Sparsam Sparsam 4 (tid. markislerat) ngen ngen Sparsam Måttligriklie 5 ngen ngen ngen Sparsam 6 ngen ngen Sparsam Sparsam 7 ngen Sparsam Måttlie Riklie 1

15 Tabell9 förekmst av å material i Material Hus/tid Fibercementskiva Cementbunden träullsplatta J Hård träfiberskiva Hyvlat trä (gran) Före renverins, z 1: ngen ngen Måttlie Riklig l: Riklie Riklig 3: ngen ngen Måttlie-riklie Riklie 3: ngen Sparsam Måttlis Riklig 5: ngen Måttlis Riklie Riklie 5: Sparsam Måttlis Riklig Riklie 6 Sparsam ngen Riklie Riklie 7: ngen ngen Riklig Riklie 7: ngen ngen Måttlie Riklie Året efter renverins, 24-ll : 1 ngen ngen Sparsam Sparsammåttlie 2 (referenshus utan renvering ngen Sparsam Riklig Riklig J ngen ngen Sparsam Måttlie 4 (tid. markislerat) ngen Sparsam Sparsam Måttligriklie 5 ngen ngen Sparsam Riklie 6 ngen ngen ngen Sparsam 7 ngen ngen Sparsam Månligriklie Under ett år, , med börian ett år efter renvering: ngen ngen Sparsam Måttligriklie 2 (referenshus utan renvering) Sparsam ngen Riklig Riklig a J ngen ngen Sparsam Måttlis 4 (tid. markislerat) ngen Sparsam Sparsam Riklie 5 ngen ngen Sparsam Sparsam 6 ngen ngen Sparsam Måttlis 7 ngen Sparsam Sparsam Riklie Tabell 1 - xempel på mikrrganismer på prvbitama i krypgrunder, :2.6-1 smer ftir van 8 Hus/lllaterial Hård träfiberskiva Hwlat trä (sran) 2 (referenshus utan renvering) a J 4 (tid. markislerat) 5 6 Olika svamparter 7 Aspergillus spp Dit, fruktkrppar av urtium ffllda med sprer 1l

16 4 Ånehalt 4.1 Hus 1 Figur 9 visar ånghalt (e m') för samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 11. Tabell 11 - m' Skillnad mellan krypgrund Perid Krypsrund (e/m3) Utmhus (e/m') ch utmhus (g/m3) Vinter t.2 Smmar 26 1r ) an! (ú ct) Krypgrund u Utmhus r Skillnad ct) Ø J (! ct) tr tr É.#l ì,hffi - T,ftS ffiidfi q. _ H-# 1L ilhê... u Jc ' É -!i r -HU #fl 7 ^ t l^aâ. ra "5, f^ t/ l rf T l Ð ra- tlt1-' A' l FÉ ÆH,å# GT 1 tr ffi 6 &n- 7Ftr 4 {t _v_ 2 ^ 7 ìlt/ -- rl a - a tll -4 A B-21 L-f^ l^h r-^,l Krypgrund tr Utmhus a Skillnad Figur 9 - Ånghalt (g/m3) fr samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. t2

17 4.2 Hus 2 (referenshus utan renvering) Figur 1 visar ånghalt (elm') för samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 12. Tabell 12 - Perid Krypsrund (e/m') Utmhus (e/m3) Skillnad mellan krypgrund ch utmhus (g/m3) Vinter Smmar 26 ct ôt.n Ë G, ct c B lq Ë flëfl.'.-{- ffi{_ r-.ë7 r ^ THT t--!u, t ôth f l--- 5-r!fH ] #Hi\,,4.^ får ',t tç ^ Krypgrund tr Utmhus r Skillnad Figur 1 - Ånghalt (g/m3) ftir 26 samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. 13

18 4.3 Hus 3 Figur l1 visar ånghalt (elm') för samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 13. Tabell 13 - M ter Skillnad mellan krypgrund Perid Krypgrund (e/m') Utmhus (e/m3) ch utmhus (g/m') Vinter Smmar 26 tl ) (9 J (l ct a..{ Æ f Fruf, H, ffi* HH.^ t...4 l-ta Õ - tlt- - të; \-,ll 'lr 7 a- :V- 7 rrl n 'T - t'r --t Þ1 (',8 at,.ê6 ( D tr Krypgrund tr Utmhus r Skillnad U.l È+i ñé -É n ffi,fi tr HË* l- H' g U ffi ffiæ L B l ffi ffi L tl^t L ^î" À AA, t^ L1 :^ -å lr t A,{ A ffrï n l- ftt Ë.1 TT 4 r- - - T' tr ta-- A Krypgrund tr utmhus a skillnad Figur - Ånghalt (glm3) fr samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. u l4

19 4.4 Hus 4 (tidigare markislerad krypgrund) Figur 12 visar ånghalt (gl^') ftir 26 samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 14. Tabell 14 - Perid Krypgrund (e/m3) Utmhus (e/m3) Skillnad mellan krypgrund ch utmhus (g/m3) Vinter t Smmar 26 1B ) $ Ø (ú r ld ffi #+l' a ffi ffi^l þh -ÀS nff ß. t fl'-f l 7 ilß;r ^wqh 7-.'v / l L ft ilfr a--r Krypgrund Utmhus r Skillnad Figur 12 - Anghalt (g/m3) fr samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. 15

20 4.5 Hus 5 Figur l3 visar ånghalt (g/m') för 26 samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 15. Tabell 15 - Mede Skillnad mellan krypgrund Perid Krvpsrund (e/m3) Utmhus (e/mt) ch utmhus (g/m3) Vinter s.83.s9 Smmar ct) r ) (, J! t! ct 1B ffih ]H ffi H{H^ J ll Ar.r^ ^çlh q WtT t'v! \.-- rf r lfc --r -l_-- t.a :,ò a{' ^^-a lú.,f.fj Krypgrund Utmhus Skillnad cn r al, = g tú ct) É ffi,h U t-t- ÆÉ,l ü+t ËHfl U ËË- 1'P H UJ n-dèrn n L tu l ffi ffi 4 \. A^. rl^ t. tl r. l Ar^ A,.lltrÆ ^ f ^TF F' ra tr r r l- {. - A r -al ^ll l U Krypgrund Utmhus a Skillnad Figur 13 - Ånghalt (g/m3) fr 26 samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. 4.6 Hus 6 Mätvärden saknas till följd av batteriurladdning. 6

21 4.7 us 7 Figur 14 visar ånghalt (gl^') för 26 samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. Medelånghalten ges i Tabell 16. Tabell 16 - Mede Skillnad mellan krypgrund Perid Krypgrund (e/m3) Utmhus (e/m') ch utmhus (g/m3) Vinter Smmar 26 r ) t\ at J =õ '' Ê, B ln Ën H+ ) a-t ffi TË-.l -- rrj H a. ) Çta. 7 ù ;,tr q { rt r!f-l -T_ 7 7 rf t a Krypgrund Utmhus r Skillnad ctt l\ Ø =G ) c 1B t É# ft ffi,fi fæh ffilf, H u- e LL: 1'H t+i Ëffi H \ A U B f ffi ffi âi^{ \t. 4 ^å\,ll, 1-, r^ l t- ^ -l. U l,l 'Ð-.t TilT tf^4 f,f f TF Ï jft -^TF F _ - A r ft,1 frl- ^ll t - A L m_ Krypgrund tr Utmhus a Skillnad Figur 14 -,Anghalt (gim3) Tr samt skillnader mellan ånghalt i krypgrund ch utmhus. t7

22 5 Analys ch diskussin 5.1 Temperatur Tabell 17 visar en sammanställning av temperaturutveckling i krypgrunderna samt skillnad i temperatur mellan de lika krypgrunderna ("C). Tidsperidema, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk ftjr mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Figur 15 ges en sammanställning av temperaturutveckling i krypgrundema berende av typ av krypgrund ('C). Figur 16 ges en sammanställning av temperaturskillnader i krypgrunderna berende av typ av krypgrund ("C). fter renvering ökade således temperaturen i krypgrunderna med ca 2 "C (klimatberende minskning i referenskrypgrunden ch tidigare islerade krypgrund med ca 1.1 'C plus ökning i den renverade krypgrunden med.9 'C). Tabell 17 - Sammanställning av temperaturutvecklingen i krypgrunderna samt skillnad i mellan de lika Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Medel 24.2 veckr s Medel 24.3 dygn Medel 25.2 veckr l t6.2 Medel 25.3 dyen t4.l 14. l1.r 1s Medel 26.2 veckr Medel 26.3 dygn. t6.r 16. t Skillnad veckr r Skillnad dyen Skillnad veckr t Skillnad dygn 1.5 r Referenshus n 2 Renverade Tidieare markislerad n veckr 15.3 t ,3 dygn t t7.9 25,2 veckr 14.3 ts dyen t4.t t ,2 veckr ,3 dyen veckr ,3 dygn ,2 veckr r dyen

23 2, 15, J - 1, 5,, 24,2 veckr 24, 3 dygn 25,2 veckr 25, 3 dygn 26,2 veckr 26, 3 dygn tr Referenshus Renverade Tidigare markislerad Figur 15 - Sammanställning av temperaturutveckling berende av typ av krypgrund ("C) C) =.Y tt, fl t! CL 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, 25-24,2 veckr 25-24,3 dygn 26-24,2 veckr 26-24,3 dygn Medelskillnad Referenshus Renverade trtidigare markislerad Figur 16 - Sammanställning av skillnader i temperatur berende av typ av krypgrund ('C). t9

24 5.2 Relativ fuktighet, RF Tabell 18 visar en sammanställning av RF i krypgrunderna samt skillnad i RF mellan de lika krypgrunderrra (%). Tidsperiderna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk för mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Figur 17 ges en sammanställning av RF-utveckling i krypgrundema berende av typ av krypgrund (%). Figur 18 ges en sammanställning av RF-skillnader i krypgrunderna berende av typ av krypgrund (%). fter renvering minskade således RF i krypgrunderna med ca9y (klimatberende minskning i referenskrypgrunden ch tidigare islerade krypgrund med ca 1.1% minus minskning i den renverade krypgrunden med e.8%). Tabell 18 - Sammanställning av RF-utvecklingen i krypgrunderna samt skillnad i RF mellan de lika Hus Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Medel 24.2 veckr r Medel 24.3 dygn Medel 25.2 veckr 9s Medel 25.3 dygn Medel 26.2 veckr 8s Medel 26.3 dyen Skillnad veckr r.4 -t2.9 Skillnad dygn , Skillnad veckr -r Skillnad dyen -r t2. Referenshus n 2 Renverade Tidigare markislerad n 4 24,2 veckr ,3 dym ,2 veckr 9s ,3 dygn ,2 veckr dyen ,2 veckr ,3 dyen ,2 veckr ,3 dysn -rt.2 2

25 1 95 àe L ú. 9 B5 8 24,2 24, 3 dygn 25,2 25, 3 dygn 26,2 26, 3 dygn veckr veckr veckr B Referenshus Renverade trtidigare markislerad Figur 17 - Sammanställning av RF-utveckling berende av typ av krypgrund(%). s L rït r! v.n 4,, -4, -8, -12, 25-24,2 veckr 25-24,3 dygn 26-24,2 veckr 26-24,3 dygn Medelskillnad tr Referenshus Renverade OTidigare markislerad Figur 18 - Sammanställning av skillnader i RF berende av typ av krypgrund (%). 2l

26 5.3 Risk för mögelpåväxt på trä Tabell 19 visar en sammanställning av beräknad risk för mögelpåväxt pätra i krypgrunderna samt skillnad i beräknad risk ñr mögelpävaxt på trä mellan de lika krypgrunderna, ekvatin (l) (%) [1]. Tidsperiderna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk ftir mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Figur 19 ges en sammanställning av risk för mögelpåväxt pätra i krypgrundema, ekvatin (1) (W lll Figur 2 ges en sammanställning av skillnader i risk fr mögelpåväxt pätra i krypgrunderna, ekvatin (1) (%) lll fter renvering minskade risken för mögelpåväxt på trä i krypgrundema, ekvatin () (%) [1] med ca 49/ (klimatberende minskning i referenskrypgrunden ch tidigare islerade krypgrund med ca l.8% minus minskning i den renverade krypgrunden med 6.8%). Tabell l9 - Översikt över beräknad risk ftir mögelpåväxt på trä i krypgrunder samt skillnad i beräknad risk för trä mellan de lika ekvatin 1 1 Hus Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Medel 24.2 veckr r 82.1 Medel 24.3 dygn 9.8 9t Medel 25.2 veckr Medel25. 3 dygn Medel26.2 veckr Medel 26.3 dygn Skillnad veckr Skillnad dyen s Skillnad veckr s Skillnad dyen -73.r Referenshus n 2 Renverade Tidigare markislerad n veckr t ,3 dygn 9r ,2 veckr r dyen ,2 veckr dym 2t veckr s r ,3 dysn -t ,2 veckr dyen

27 àe x :G' "(ú - ') : :c).y 24,2 veckr 24, 3 dygn 25,2 veckr 25, 3 dygn 26,2 veckr 26, 3 dygn JP QX 't :aú G= c =!'9 f/je, tr Referenshus! Renverade trtidigare markislerad Figur 19 - Översikt över risk flr mögelpåväxt på trä i krypgrunderna, ekvatin (1) (%) ll 25-24,2 veckr 25-24,3 dygn 26-24,2 veckr 26-24,3 dygn Medelskillnad (nll. Figur 2 - Referenshus Renverade trtidigare markislerad Översikt över skillnader i risk ftir mögelpåväxtpäträ i krypgrunderna, ekvatin (1) 23

28 5.4 Ånghalt Tabell 2 visar en sammanställning av änghalt i krypgrundema samt skillnad ånghalt mellan de lika krypgrunderna (glm'). Tidsperiderna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk för mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Figur 2l ges en sammanställning av ånghalt i krypgrunderna (g/m'). Figur 22 ges en sammanställning av skillnader i änghalt i krypgrunderr.la (glm'). fter renvering ökade ånghalt i krypgrunderna med ca.6 g/m3 (klimatberende minskning i referenskrypgrunden ch tidigare islerade krypgrund med ca 1.2 glm3 minus minskning i den renverade krypgrunden med.6 glm3). Tabell2 - S AV Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Medel 24.2 veckr t Medel 24.3 dygn t2.5 Medel 25.2 veckr 1.8 lt tt.7 rt.4 Medel 25.3 dyen t tt Medel 26.2 veckr t2.3 Medel 26.3 dygn Skillnad veckr Skillnad dysn Skillnad veckr Skillnad dygn Referenshus n 2 Renverade Tidieare markislerad n 4 24,2 veckr ,3 dygn ,2 veckr 11.8 T.4 tt dyen T.7 ll ,2 veckr t2.t 26,3 dyen t2.l veckr -r ,3 dysn ,2 veckr dyen

29 15 l =G ct c ,2 veckr 24, 3 dygn 25,2 veckr 25, 3 dygn 26,2 26, 3 dygn veckr tr Referenshus Renverade tr Tidigare markislerad Figur 2l - Sammanställning av ånghalt i krypgrunderna (g/m3). cn g G ct) ç :: fit =j (t,, -,5-1, -1,5-2, 25-24,2 veckr 25-24,3 dygn 26-24,2 veckr 26-24,3 dygn Medelskillnad tr Referenshus Renverade tltidigare markislerad Figur 22 - Sammanställning av skillnader i ånghalt i krypgrunderna (g/m3). 25

30 6. Samband mellan bserverad ch beräknad risk för möpeln åväxt nå trä För analys av bserverad mögelpåväxt pätra ch beräknad risk Íìir rnögelpåväxt på trä enligt ekvatin (l) [1], Figur 2311,9), användes klassindelning enligt Tabell2l. R : ( RF RF n t7624.RF RF )-( 'RF5+O RF RF RF RF ( RF Z4Z 4.pp z.rf s.2 5 s 6 4)) - (2 -T) t 6 {7 < RF < 1%; < temperatur T <2 'C} (1) 1 2 "c ^6 t X :(!.f! õ 4 U' : io ü2 É. 8./,/ / /,1, t, t, / f á ë - ---: = 7 75 B ":. Relativ fuktighet, RF (%) 1 Figur 23 - Risk för mögelpåväxt på behandlat hyvlat trä (gran) sm funktin av temperatur ch RF {7<RF<1Y;<T<2 'C} [1,9]. Tabell2l - ft)r ft)rekmst av på trä [1] Klass ) 3 Ansrepp nga Sparsam Måttlie Riklie Ttalt användes 23 analyser av påväxt av mögelsvamphyfer päträ [3-8]. Figur 24 visar samband mellan frekvens ñr mögelpävàxtpätra ch risk ftir mögelpåväxt päträ enligt ekvatin (1) t1l. Ur Figur 24 erhölls ftiljande samband: F...u.h :.2'R ' {R3:.54} (2) Fm.s.',.h betecknar frekvens av mögelsvamphyfer pätra R betecknar under 3 dygn beräknad risk ftir mögelpåväxt på trä enligt ekvatin (1) tll 26

31 kvatin (2) har mycket låg krrelatinskefficient vilket visar att ett samband mellan under 3 dygn beräknad risk för mögelpåväxt på trä enligt ekvatin (l) t1l ch bserverad mögelpåväxt på trä är svagt. n jämförande analys fr en 2-veckrs expnering visade än lägre krrelatin (R':.46 dvs. ingen krrelatin). ekvatin (1) ingår temperatur ch RF sm parametrar men uppenbart påverkar även andra faktrer än dessa mögelpåväxt på trä i krypgrunder. rg "(ú CL e >L (n c-tr >ì cl >c S ll9 ct) : Y=,28x+1,7 R2 =, Risk för mögelpåväxt på trä under 3 dygn (%) Figur 24 - Samband mellan frekvens ftir mögelpåväxt pätre ch risk ñr mögelpåväxt pätra enligt ekvatin (1) t1l. 11

32 7. Sammanfattnins ch slutsatser av huvudförsök 199l-25 ch unnfölinins S ammanfattningsvi s genmft)rdes uppfölj ningen på ñlj ande sätt : 1. Ytterligare 1 års mätningar av temperatur ch relativ fuktighet utfrdes i fem i efterhand markislerade krypgrunder (utan plastflie på marken), i en referenskrypgrund utan markislering (med plastflie på marken) ch i en sedan länge markislerad krypgrund (utan plastflie på marken). 2. Därefter beräknades risken ftir mögelpåväxt på trä med ledning av de uppmätta värdena für temperatur ch relativ fuktighet. 3. Parallellt med mätningarna av temperatur ch relativ fuktighet expnerades ffra nymnterade material för mögelpäväxt i krypgrunden, fibercementskiva, cementbunden träullsskiva, hård träfiberskiva ch trä. 4. fter ett års expnering av dessa material i de lika krypgrunderna genmfördes analyser av mikrrganismer på materialen. Följande slutsatser drgs av huvudftirsöket ch av uppfljningen 25-26: 1. fter renvering ökade temperaturen i krypgrunderna med ca 2 "C jämfrt med temperaturen i referenshusets krypgrund ch minskade relativa fuktigheten i krypgrunderna med ca 9% jämförtmed relativa fuktigheten i den islerade krypgrunden. Ätgärderna medftirde att temperaturen höjdes, vilket var avsikten med åtgärden. Denna temperaturhöjning medftjrde att RF minskade med nästan så mycket sm den brde enligt terin. 2. fter renvering minskade den beräknade risken ftir mögelpåväxt pä tra i krypgrunderna med ca 5Y. 3. Fukten i markislerade krypgrunder rör sig i temperaturgradientens riktning nedåt smmartid (under lr mögelpåväxt kritisk perid) ch uppåt under vinterperiden. 4. ngen förekmst av mögelsvamphyfer kunde knstateras på fibercementskiva eller på cementbunden träullsskiva (utm sparsam fürekmst på traullsskiva i en krypgrund, ftire ch efter renveringen). 5. Måttlig-riklig förekmst av mögelsvamphyfer på hård träfiberskiva minskade väsentligt på ny, under år expnerad hård träfiberskiva i ch med renveringen (sparsam frekmst i tre krypgrunder samt måttlig i en krypgrund efter renvering). 6. Riklig fürekmst av mögelsvamphyfer pätrà i alla krypgrunder füre renvering minskade efter renveringen till sparsam ftirekmst på trä i tre av krypgrunderna ch måttlig ft)rekmst på trä i en krypgrund medan mögelsvamphyfer frtfarande ftlrekm rikligt på tra i tvä av de renverade krypgrundema. 7. Renveringsmetden var ej effektiv dâlr:e expnerades. Ätgärderna minskade RF med ca 9 Y under smmarperiden, men detta har inte kunnat hindra riklig ftirekmst av mögelsvamphyfer på tra i två av de sex under 26 studerade krypgrundema. Någn förklaring till detta har inte kunnat klarläggas. Dessa tuå krypgrunder var inte fuktigare än övriga. huvudftirsöket utftirdes varaktighetsanalyser för helår ch ftir smmarperiden 3 mån. men med sämre krrelatin mellan risk flr mögelpåväxt ch uppmätt mögelpåväxt under de bägge senare perider än för 2 veckr ch ftir 3 dygn. 28

33 Referenser 2 a J Bertil Perssn, Renvering av krypgrundläggning för småhus, TVBM-3128, SBN , LTH Byggnadsm aterial, Lund, 2 5, 8 3 sid. Stefan Backe, Datafiler från HOBO instrument n 13, 22,23,25,27,35, 4 ch 41, LTH Byggnadsmaterial, Lund, 26. lisabeth Gilert, Btaniska analysgruppen, Rapprt M6 548, Götebrg,26. lisabeth Gilert, Mikrbilgisk analys l l42 425, ibid,22. lisabeth Gilert, Mikrbilgisk analys } , ibid,22. lisabeth Gilert, Mikrbilgisk analys M ibid,23. lisabeth Gilert, Mikrbilgisk analys ll44 7 2, ib id, 24. lisabeth Gilert, Mikrbilgisk analys M5 698, ibid,25. Lars-rik Nevander, Bengt lmarssn, Fukthandbken, Sv. Byggtjänst, 1994, sid

34

35 sid Rad AV Står tt stycke 1 varav ett underkanten av taket daterad 8aru Brde stå Stycket brde delas upp i flera mindre stycken, för att öka läsbarheten. Nytt stycke brde börja åtmnstne på raderna 8,22 ch25. SJU varav.. underkanten av bjälklaget LLR.. "taket" Kmmentar Utþrt Utfört Utfört Utfört eliminerats behöll bestd.. dels för 2 veckr, dels ftir 3 dygn likadana hus eliminerats genm att (HUR?) behölls.. bestd efter åtgärd VLKA två veckr respektive vilka tre dygn på året det âr fräga m. Det har str betydelse för tlkningen av resultaten. Skillnadema mellan de lika husen, efter åtgärd, brde beskrivas klarare. VAR grunderna exakt "likadana" lre åtgard? Hade de samma prblem eller fanns det skillnader? Har både referenshuset ch det "tidigare" markislerade huset" plastflie på marken? Är det "tidigare markislerade huset islerat med lättklinker ch i så fall med hur mycket? eliminerats behandl med br Utfört Utfört Tidsperiderna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hänsyn till de perider då högst risk för mrigelpåvcixt berrilcnades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch RF. Ttalt studerades krypgrunder till sju hus belägna í samma hvarter i Tingsryd. Husen var ft)rtillverkade i samma utförande. tt vid byggnatinen av mrådet med 3-35 cm rittklínker markislerat hus n 4 ingick i þrsölrsserien. Detta hus hade ingen plastþlie på marken. Samtliga renverade hus hade före åtgard plastþlie på marken. Plastflien tgs brt ì samband med renveringen. Hus n 2 b ib ehd lls s m refer ens hus i förutv ar ande s kick med traditinell krypgrund dvs. utan markislering ch med plastflie på marken. nga av husen hade några påtagliga prblem före renveringen - mer cin med påvcixt av mögel på underkanten av bjdlklagen. Påväxten av mögel på underkanten av biälklagen ftire

36 t2-1 7 t2- T7 Fig 1 Fig 5 Fie 8 Tab 8 Tab 9 Fig 9-r4 Fig 9-r4 Undre diagram saknar rutmönster Ovre diagram saknar rutmönster Figurtext:.. smmarn Under ett är, Under eft är, Diagram med svårläslig text vid hrisntalaxeln Vertikalaxelns gradering med decimalnllr Rutmönster ökar läsbarheten, se diagrammet vanfür ch di l senare Dit. smmaren Under ett är, Under ett år, Flytta hrisntalaxeln nedåt, till lägsta värde på vertikalaxeln Ta brt decimaler på vertikalaxelns gradering renveringen kartlades nga ch redvisas i denna Utfc;rt Utfc)rt Utþrt Utfört Utförr Utþrt Tab n&, Fig ls& 6 Fig 6 6 Tab Temperaturskillnader mellan lika år Medelskillnad krypgrinden Änghalter i de lika husen Temperaturskillnaderna mellan lika år är svårft)rståeliga utan infrmatin m vilken tid på året det gäller. Temperaturskillnader mellan de lika grunderna vre intressantare, ch mnämns i slutsatser. Ar medelvärdet medelvärdet av en medeltemperatur under två veckr ch en under tre dygn? så fall är det ett egendmligt medelvärde. Ta brt den delen i diagrammet i så fall.. krypgrunden Änghalten i uteluften under samma perider Tabell 7 visar en sqmmanställning av temp er aturutv eckl ing i lcryp grunderna s amt skillnad i temperatur mellan de lika lwypgrunderna ("C). Tidsperideyna, dels 2 veckr, dels 3 dygn, valdes med hdnsyn till de perider då högst riskþr mögelpåväxt beräknades, dvs. mest gynnsam kmbinatin av temperatur ch NF. Behålls - visar sammantagna effekten av renveringen. Utþrt Finns i Tabellerna - 6.

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

RENOVERING AV KRYPGRUND- LÄGGNING FÖR SMÅHUS

RENOVERING AV KRYPGRUND- LÄGGNING FÖR SMÅHUS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial RENOVERING AV KRYPGRUND- LÄGGNING FÖR SMÅHUS Renovation of ventilated floor sub-space foundation beneath small houses Bertil Persson TVBM-3128

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

1--861". o '" CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: '" OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut

1--861. o ' CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: ' OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 114 Ut 1 1 59 9.. POSTVAGAR 22 1--861". n ;-1'1-- J : Q..: ;: : 2 x OJ 2 OJ : C Q. C OJ Q. - ;..:..: ë3 V' - "' c n - a. OJ l: l: OJ l: l: OJ ;: C C Q. Q) : - C Q.

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Luftströmning i byggnadskonstruktioner Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72 Lunds Universitet

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il .. STOCKHOLMS UNVERSTET Statistiska institutionen J cssica Franzcn TENTA:t\EN STATSTSK TEORJ NED TLLÄNPNNGAR l 2018-11-26 Skrivtid: 12.00-17.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon. Tentamen

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I -;; '=, f"rrjj. j (. 11 bo/.1 _..,; BODO " 1 '--.------215,.1 '---1 f-2!- 2265.------------ -865 -----------------+-.----2265 1---.----.-.--.-----,--------1318 285 -.--;r--------- 778 nrt-- t L' - '! lll!,,!

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VTInotat. T Väyøcb MM_ Statens vag- och trafiklnstltut. Projektnummer: ,

VTInotat. T Väyøcb MM_ Statens vag- och trafiklnstltut. Projektnummer: , VTIntat Hummer: T 56 Datum: 1989-04n25 Titel: Hastighetsutvecklingen för persnbilar, utan släp, på landsvägar i Sverige. - Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m juni 1988, Författare: Göran K Nilssn Avdelning: Trafik

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 011 Student sida 1 / 8 NAMN KLASS / GRUPP Pängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tm m du inte vill besvara den frågan. Gissa

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna BETALT FÖR ATT BO En kassaflödesanalys av pris- ch kstnadsutvecklingen under de senaste fem åren på villa- respektive bstadsrättsmarknaderna i Sverige 2014-06-09 1 INNEHÅLL Bstadsmarknaden i Sverige sedan

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte Infrmatin till vårdnadshavare Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema sm heter Energi ch hållbar utveckling. Temat är ett av nittn lika naturvetenskapliga teman inm sklutvecklingsprgrammet NTA Naturvetenskap

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken JUL Trafikförvaltningen S^Vs STOKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (24) 2015-12-04 SL 2014-0784 ilaga A.2 Prduktinsberäkning, detaljerat tra- infsäk. klass

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

PM Utvärdering av alternativ

PM Utvärdering av alternativ Sida 1 av 9 Prjekt Ny Br 2020 Handläggare av (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Gdkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) Sinna Brberg/ATKINS

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Virkesförrådsuppskattning

Virkesförrådsuppskattning Virkesförrådsuppskattning - En beskrivning av skgstillståndet rraryd 7:3 ngeistad Församling Växjö Kmmun nventeringen utförd av: Kent Dahlin-Vlsing Krnbergs distrikt Dackegatan 40 362 30 Tingsryd Tel:

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

ffilj.s1tr Fress release f-e-n? IEF '\ Mkr från 6 3o7 Mkr för 1989.

ffilj.s1tr Fress release f-e-n? IEF '\ Mkr från 6 3o7 Mkr för 1989. f-e-n? IEF ffilj.s1tr Aktieblaget SKF Fress release Kvartalapprt från SKF 1990 '\- SKF-kncernens resultat efter finansiella intäkter ch kstnader ökade med 22 prcent til1 72L ml\jner krnr för första kvartalet

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Till Tekniska förvaltningen Planavdelningen Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Parkeringar vid Tälthyddan Beträffande parkeringsmöjligheter

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Serpentinen 1 januari 31 december 2010

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Serpentinen 1 januari 31 december 2010 Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Serpentinen 1 januari 31 december 2010 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intressen genm att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Resultat från ett delprojekt inom WOODBUILD Lars-Olof Nilsson/Anders Sjöberg Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola/Avd Byggnadsmaterial

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

MANUAL AVFUKTARE.

MANUAL AVFUKTARE. MANUAL AVFUKTARE www.drybox.se Innehållsförteckning Introduktion...... Allmänt om avfuktare... 2 Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK)... Vridpotentiometer (gäller endast X2)... 5 Strömställare

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande,

Läs mer

Policy Bästa utförande av order

Policy Bästa utförande av order Plicy Bästa utförande av rder Versin 2019.1 Utfärdad av Styrelsen i Strukturinvest Fndkmmissin (FK) AB nedan kallat SI Datum för utfärdande 2019-02-20 Gäller för Strukturinvest ch samtliga anställda inm

Läs mer

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN W Mark MARKS KOMMUN [Marks kmmun loit m -02-2 4 Hedb, Skene ^appfit Geteknisk undersåtar (RBm Götebrg 2010-02=11 Swec Infrastructure AB, Geteknik Uppdragsnymmer 230S 376 SWECO zf Gullbergs Strandgata 3

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state 9.3 Vi skriver en tillståndstabell och börjar med att dela in i grupper med olika utsignal, dvs nolla respektive etta. I tabellen markerar asterisker (*) stabila tillstånd. Vi kompletterar alltså Figur

Läs mer