!"# $%&'! "#$ '!"# $%&'! ()*+,-%&./%&01 $%& 2! :$+(; "#!$%&!$%& ) $+%& <=$>% <A0$%&!$%&BC DE 8FGBH IJKL MN0OF 4 PQRS T 056U) $%&VW<A$%&U"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"# $%&'! "#$ '!"# $%&'! ()*+,-%&./%&01 $%& 2! :$+(; "#!$%&!$%& ) $+%& <=$>% <A0$%&!$%&BC DE 8FGBH IJKL MN0OF 4 PQRS T 056U) $%&VW<A$%&U""

Transkript

1 !"# $%&'! "#$ '!"# $%&'! ()*+,-%&./%&01 $%& 2! :$+(; "#!$%&!$%& ) $+%& <=$>% <A0$%&!$%&BC DE8FGBH IJKL MN0OF 4 PQRS T 056U) $%&VW<A$%&U"# XY!) $%&2Z[AU \]$%&2^_`abc $%&0!) L W!$%&!$%&F 0 Q "#$!$%& $ %&!$%&DE MN) $%&<A$%&!$%&!-%&!/%&! % $ '% "#$%& "'!$%&'&& '!"#$%& '! ()* +, ' -.!/0 1! ()* : ; 1 AB CDE F GH3 IJ# >KLMNO!"$% ; 6 P!"' QRSTUV WX 45Y!"' UVZ[\!"]^_`^ ' a^b c!"' = ()*+,-./01 3# >K X ^!"' 2!"' 7 X ' X F ^!" =K' 6!" = = < 1, '; &&% && 2345aQ %,8 R, * 6789' 4 3a 99,8 C ^ R

2 :; <=> $%& % $$ : # >K X ^ $' ' X F ^ ; 3 ^ 4^ Y ' 3 a 3S! " \!" 3 X=K! a"# J a $ %!"$ &'$ <E c ( )* +:, -. 3/01 #B _Xa$ E'.!2 34 >56' :E4;! a! " )L 3 ^ > L^ & ) LU99 :La< =^ AB % CD!" D ' E &' ' (4 FE 3?GHIJK8L MN O2 CD ' P QR 99MNST UV W 'X F W+:* CY, Y a 3!()*+ $' : X% a" 9 Z[ LU \]^K!" \! " 3 _=K`M ab ' c!" OV!/!/9!/LU! / ] ^X + 'S 0 L\1 ab c!" = (3G MN=K *! " ' =K F ^!" E!",8 >&!" = SG C'< O!" = 3!"6!" <+ O ' ( 8: C 0 - *! /! \ * UVC 7!/!/!" <] O % % NO!" 8 NO!" 8 C N 8 &!/ K` Y E: [< C 0!/ < 0 -!/ <!/ < ]!/ =K!/

3 <] 9!/ =K ' 9!/ < E!/-!/!/ 0 O NO ( T8] 7 9 CD =K# # C % ' F ^ C!/ <! - % & / % & : 8NO! " 8 NO!" 8 C 1 ),! /!/ 0 C( 3 G =O 1 ' ( = F : CD =K!/ $!"!" =K C ( $ 8. 7 =K!"!" =K 49!" 4 9 C 3 6 ( ' 1 >&!" = ' ' ( \] 8:! / < 1! () *+ 7 '!" ' ' ( ^ 8 = *1! () *+$%7 \]!" =! " 1 $ % > '!/0 -. )H 1! ()*+ 0 &!/ $% %!$%& :U' ' 3 ' ' ( ^ 8 =! "#!/ ' G 8 $ ' C (3!" '!" 8.!" 8 C 8 $ M #!/!/ ' B O' &!" $ % 3 ' (!"#$% '! ()*+C ]8'!"? <M ' '< _ ' '< ' S ' 2 '< ' 6 C>' ( 6'< ' 6'' _ ' 6 ' X 6 \ 3 S 6 S 4 _ ')3 ' )3 ' E ' 6, 56M ' 6'<6' 6M ' ' _

4 ' ' L6 D' E ' BP! ' 4" & ' 6Y!")L'P!/!/* E Y!"S C' #6 3P$9!" 'Y!"S! AC ' ' `^%& P $ _ $ B '' ' U # <E 45 < U!")*+8!" '4"& 6'< E 6' 6 ' E 6 ' BY!"S )L' ' M!" ' $ 8.!" & :L!/ $ & L $9!" &: L!/& 7!" Y!" '2 (!" ) =KE 8 a!"!" 3 ' *+ ' ( C P,!" ) =K!/ -, 9!/!/ ' M ' <.$ <' E4".$ <M 'C PT/D 020 ' 6 20 M1Y' ' M (' 3!" 6 P ' 20 O /!! " '(O!"! '! / % P-!/! /LU9!/ B Y!/ P!/!/ %' LU O Y!"P$9!" $ 9!" $9!" - 3! M!"'&QR O' 3 \E 204SM '' ' ' M ' D 0' '.C 5 ( 0 6! ' 708 9S MY! : 7 M;! ' % ()*-FGH

5 !$%&0! " ' 2 F (#! )*& "+!", 45 2 F45a A '*. ' D Y > 2 F45 <2 < < < & Y < -(.!/!0)#"1!D '*!*$ < A +*"1+ < W B $ 2=K a C < :CS( < > 6. '*ADE ) ) T ' ( < EC! CD _< LC=K D ' >(4 2 F 45T=K`M& _ /1)!#"/!/(/!#+, ) a LS FG!"' HI J K ".!+!#.("!#L MN ".!+).("!# ) 45 a `M O % ] K K S 4 ;! $c` MN# P * )#!*$% (=O MN M QR 0 ST0 MN U 0 MNV VSTW 3^ XY E 8 & S # )+.) D MN ab ab c MN8 L MN K &L MNEF R Z &L MN C =K (= (4 E K & M [ C\ E QR*+89 [] ^8P * K 454 L MN _` & K!a / MN: 3& AC Z CY Sb3&'<,^ G 9 LU4; 9 Sb & 64; 2(* )+#,,!"!,% 7cN& MNL K ST $< 3!3&, : K L MN 8 $ C _ /E C99K O *)!)*+3 4)# & S!#.("! )".!)/5 > MNEF.,4;'*(4 ^H E4 1 '* 9 ' 4+)) & Y K V K V:C G MN : EX % $0 *+9 9 MNHI,< D : K 45: _ MN :! Y *+9 9 ] E:K LU : E E % O * K CF '* 7!"' I ()*;J-=>KL MN a!"8 HIM $ ab c Y0 ab '!/0V? : E ' % Y : EX % : )'!" 3 abc -. 0 % 6 > 2S!/ 4; C9_ E 3!/ \ =K9 ^ S!/ %Y : H :!/!//

6 ' >&a 6 ' F S(!/' a (ax!"' 2S\1 % a ^ Ra8 &!/!"2 F!"AD %' E!" D 6_ ; >& a= :C4 7 % -.!/0 V 2S O ' 6!/. ' C )L' *.4; < EC Y O a M! % -. 0 H ' O & ' %' a 9 =K X.>&a 6 '<!/!/*!" a X >& *!/' a BE!"' 3^H a b8 X3 ab $ 7 - ^ a 8 O!"L& E a ; ^!" D 3C\ T a!"' ], LU=K&' 8 % * G ' M!"' a C W 3 _ = 2 F45 9. $ X! *'<!" a 6 Y8 a!f6! " ' 7 ^ % > a!/ ' a ' L6. % a! 2 < $ $% V' ' ' V (!/& %!/& % _ a % a (!/' $ a ' L6% a < E!/! ' a!/ $ ay 0 ' $'G $ E\!!/' a >!/ $a ' 0 M a 6 0 ' a Y8 a3 6 ' Y8 a P!7" #$%LU!/0 ' &' ' &$ * M ' ae _!"S '!/S ' a ( V!/' a $ F6'E0 F? G() # * -. /07c 1 V(!/& '!/& '? (!/&!/& 0 ). ' ' $ '$ 0 &' ' &$ * &3$!7" #$% a`^!/0 ' 2 7!/U % =34 )56! / % ' 98T <H L6 '! 0% '$ 9: 'V' Y;&3 -_ _ NO93S

7 6' a ( \ = _a!"'. a a H MN3\!"'a a LD 2 L' L!"' & C'' M# E ' 5<8 P' $ <= 56: > > LU3A> B* ## F!"' ] C D &!"'E < #^ > *A MNSaF>GHI E JK > E#L 5Z[M_ %Y C **!.)/+ %!"' N 2!"'Ba a V 8 aod E 3!"'M ^b8 a!"' 8= K'!" 'P&=K Q2!! C\ )L< )L R YS! ^?T T '> =K (!)*+' /a ) \&'!"! a S \ a^b )*+S ' :C O:; ()*- - P!"' < ( 3\] U C C 3 LT/ $< 4 "#) $%&!" BV ' JK a VSa )L8!"!"3 ' V,!" ' 3!/' 2!/,!"W ',!" U,: E U,,$ LU E,S 7,8 8 4& 7X Y% UL6 H 2U ' 7 2 U % E CH 7 % 2 U ) 3 HM H]8 9 9,!" =K 1*,!"'aE 3,! "$<<_ 6 ' 9!/ Z!",- a 6 a K ^9!" [ \ Z]E Z #9ZU ^ _` E3 8 ; Z! 9[ ]!" -.!" ) ' ] 7 -. AB 3T. a2 CY a 3!"CY 9 LU )*+8 E %-. $9! "!/!/ *'! " 0 8 ' P!/02 $ 0 0!/!/!" 4 * ) P 4L<A$%& <A0$%& b$..# < EVS!/ <!.. '! E M:!/!/-!/ 9!/LU$9!" c <' 7!/ $ '$ 2 & '! & L6> $

8 <& 2 ' 7!/ & 2 &! & <& $ 2 % $$! & < & $ $ 2 ' 7-!/ & 2 & % $! & '! & ' 7 9!/ & % 2 & %! & '! & $9!" M % 8 $9!"P H Y &! M Y& ' $9! " <&,Y 0 $9!"! 0 V < '( % 8 $9!" 7 6R7)L8!/ $9!" '[: EV : 3 'V \ ]-. ] 7CY :!"H M ]! "' ] D : Q:;R S-)*T 4 $%&!"' \] 3?T3 % T \] ^ ' B 3 V ',!/3 E'? : : E' : CM#O 4;!"4;!" _!" `^ ' 7) c <'#! ' 2C 20 & % 2 C P C 7 # <`^ b$. < & 'BC < 3 6: _ M7!/ & ' 2 P $ ' 2!6 C? < $ ' P H 77 ' 7!/ $' 2 E' <. % 2 )L 3 6: V : Y O 2 O 7!/ % V Y 6 7 CM#!"! "' T ' C / E?., \, E27 ' & E # P O M$X ' <M!/!/ 3 D!" _!/ _!/ # _#! P <M E!/ 3! P 1 (! P : P65 > * CY!/ B ' 2)3 ' [M

9 % 4 $%&!"' D a ] a `^ P ab$ _ < ` a a ] a C'E R 3 9 =! _&'' $ )3 8 a V 3!/< -Q T CM)3 & A> D a] 4!"' E &' L >#!" D$X E ('<, \ A> 56*<6 ' 6!! 7:! 56 \ 3!"&'' E!"G$X! 8L!" 8 3LE _$ Y * &!" [M E 3 &' 6 _ T M A!$X!! / )3 H C 8: E 2 8: M 7 Y * 3! "' ] C ' C C UVK:; ()*-WX Y 3 %\!"]^_ `^ ' a^b c6%!"' G!"' JKS LUa )!$%&0 3 T!"' & *! ()*+ ' * ' [O ' L!/ $9!" ' & > L!/ $ ' &: ' S X > \]!" ] & 5!"'!$%&0 *! ()*+ ' $% a!"' c& ' ' 7 56 > > E ' M ' /! ' '6L! & E!"' a^b (!" '&QR3? 73 % E:!" E D \!"' 6 *)*+ V!/ 6, =K] B!"'6L'& V( * ' [O ' 8 a' (!" _, P,!"9!/ Z!" -.!" * E (!" _VJK P#!/ 3 JK \ (!" 3 6 ' V!" C ' M\O '!"'6 $X > \]!" ' E V 8 a a 6 Ya!" =K '<^H!/ )'!"' U> Y6 U4S QRS U! M NS* M K 3 > \] T!"' a 1! / $9!" ' BX\]-! /9!/!/' ]E\] $' $X'<

10 !"'!$%&0!/ ' 2 < $9!"!/'] -!/9!/!/ <]! < $ ]!/'!/ ' 49 $9!" ' $ 'V, '!/-!/9!/ ' L6 %!$%&0O '< O!"'!"'!" ' [ =K!"' H!"'&:C :!" '< V!"-.!" LU $9!" '!"'!" V U : Y ESC LU> \ C ' < E!" E! "S ]S &O $ '< '!"!"' > 3 6 C=K'!" (4 E 'P!"' ] \] T ' 6 S!" 3! ' 6=K S!" P H M,+:!/ \ C=K ', V, M a "% ; =, _,a" * E& '!" "# ;' ) 0 8 %'& 5 MN 8 & MN0F " ; 8!0$ 8! &' W<A!!0 W 8! &' MN 8 '&'' & * %&+ 8 > %&%!"##$.% &0'N ) 8 &! 8 & '0()* 8 $&'' +, DE -*0./ 0 1 8$&' D ) 0( 8 '& 2 %03W. 8! :;,: H X Y ) 780 3W! & & 29: 2 44 % 8!#/ :) */ # 4.!+ #.("!#!*)./*+/)&;)#)*+-*2, 5,)#/+# 4.!+ -+!*" 2(* )+#,,!"!# *( ")" *)!)* + 71) #/) /-*4.!+ #.("!# 7*#/ +! + (# +/!# 1 / +! + * *)!)* 3 9# )*"/+#!# 4.!+ #.("!# 1 /!.)"-*.1! *)#.+".!+!#.("!# 1/, 2:: $% )").("9# -*+#.+!""(*! +!*" 4)(! :4 7!/!0)#"1! +# 4.!+ +"+# /1)* 2"+5" +,3*! ) +,3*! )9#! )*"!/5 *)"

11 2+)*+ )-*1)+/1.+*)!# )+/1 +/+;+#.) 2#!.+/*" : 2 (3!"1!# 1 /! * $'$ 1)+/1 +#.)&& &)# 23)*+ )- *! +/) )#"!#"!# )#"!#"+/+ ;+#.):)/!*),)#/&!#.,)45"/),"!# 2 +# ; (#/*!)" : 2(3!"1!# 1 /! * $'$ )#"!# +#.)&&$&)# 2 2: 4(*-+.)7)#"!# +.) )*/5!.5&-*, )*/5/4.!+2.("!#,!.+/!#"-!".(*"! )41!-/"!# 2(* )+# 9#!# )*/5!.5 $ (# (3!"1) 1 /1)"!" 9#! )*"!/5- +! +/ +,!/# !+ #.("!# #/!&*+.!", +# ),.*+/!.!/!0)#"1! : 71) +! + (# +/!# 42 ) ),)#/+" *)), ) <* #.1* " ; 9 % )-+*)+# ) 5 # # +* )"/)* 1)+/"1)+- 9 ;=(+# &"1!!" # $ % &#' ## '!"# )-*)/1)*)-*, +# )#!# &( 1!#+ " ".!+").(*!/5. )*) ) )*5#)!# +(#!/ 35 )-+*) "1+*!#!# +(#!/ +-/)*/1)*)-*,+# )#!# &( 1!#+"".!+").(*!/5) )*!)#.) /1).1+# )-*,")/!# ( /1)!#"/!/(/!#"/) +# /1) (+/!# "1+*!#. )*+ ) /) /)#"! ). )*+ ) +# (3). )*+ ) /1) ' /1 +/!#+ # *)"-/1) )-!#) /1)-(. )*+ ) +"/1) (!!# *!#.! )- 1!#+>"".!+").(*!/5 * ") /+.1!) )/1) +--(. )*+ )- 1!#)")".!+").(*!/5+//1)/!,)-+..,!"1!# +&*(# )& -".!)/5.#"/*(./!#!# 71)-(. )*+ )-".!+").(*!/5,)+#"/1+/ 1!#)")"5"/),. )*"+ 1!#)") ) )+# /1+/+ 1!#)") ) )+*)-( 5. )*) 35".!+").(*!/5! ) + 1!#)") ) ) 1#)) ".!+ ").(*!/5!3). )*) 71)-(. )*+ )-".!+").(*!/5*)-)./" )-+*)! )+"-(#! )*"+!",+# ),3!)"/1) +,!#!"/*+/! ) *!#.! )-*.(#/)*!# ".!+).("!# +# *,/!# ".!+!#/) *+/!# 1!#+"1( "/!. //1) (! )!#)- 3+"!.,(/! )+# "("/+!#+3)".!+").(*!/5 (")!#"/!/(/!#+.#"/*(./!# / *! ) )*+ (+/!#. )*+ ) /+ )-(. )*+ )-/1)3+"!. )#"!# +#,!#!,(,!!# (+*+#/))"5"/), +"/1) 3*)+ /1*( 1 /+ )/1)-(. )*+ )-".!+").(*!/5 ".!+*)!)-+# ".!+ )-+*)+"/1)!, */+#.) *+ (+5 )*-)./., ),)#/+*5".!+").(*!/5"5"/),-*/1)-(. )*+ ) +# "/) 35"/) *,/)/1) *.)"-/1)-(. )*+ )-".!+").(*!/5 ( *)#/5 1!#+"1( )*+!#!/!+/)/1)-(. )*+ ) +# -".!+").(*!/5 3) *)+ 5/-!#!"1 7 &)+ )* )"! # -*-(. )*+ )!.5-".!+").(*!/5 +..,!"1 #+/!#+".!+").(*!/5!#-*,+/!# #)/ * +""# +" "!3) *+/!#+!0)-(. )*+ )#)/ * +# +! -( 5. )*+ )/*+ $ % # -(. )*+ )-".!+").(*!/5 (#! )*"+!", ".!+!#/) *+/!# -(. )*+ )"5"/), -(. )*+ )- (+/!# 1! 1 )-+*)/*+ )-+*)/*+ #+/!#+".!+").(*!/5!#-*,+/!# #)/ * -(. )*+ )-+ (#!/ ) /)#"! ). )*+ )-".!+").(*!/5 (3). )*+ )-".!+").(*!/5 & '" %$ '% '! $%&'&&

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

154 ( ) Vol.15 No JournalofNorthwestA&FUniversity(SocialScienceEdition) Jul.2015 ⒇,, (, ) :,!" #$%&' ()*'+,-./, ; :;, +

154 ( ) Vol.15 No JournalofNorthwestA&FUniversity(SocialScienceEdition) Jul.2015 ⒇,, (, ) :,! #$%&' ()*'+,-./, ; :;, + 154 ( ) Vol.15 No.4 2015 7 JournalofNorthwestA&FUniversity(SocialScienceEdition) Jul.2015 ⒇,, (, 266100) :,!" #$%&' ()*'+,-./,01 + 2345;67 8 + 9:;, + 9 < =>?@ ABCDE./ : + F GHIJ59KL, MNO H O D,DPQR STU9,DV

Läs mer

)*+ () # *) +)," -. +)(,/ )," "0,1. "#(+ # ' $%56578$, $ (,1.) 0 "2,#3( '6&% '6 5$ ' $ '$ 9 4,3( '! %1!"#$% &' ( )*+!",-./ 01 '!" #$ 2 ()345( 6&789:;

)*+ () # *) +), -. +)(,/ ), 0,1. #(+ # ' $%56578$, $ (,1.) 0 2,#3( '6&% '6 5$ ' $ '$ 9 4,3( '! %1!#$% &' ( )*+!,-./ 01 '! #$ 2 ()345( 6&789:; )*+ ' $%56578$, $ (,1.) 0 "2,#3( '6&% '6 5$' $ '$9 4,3( '! %1!"#$% &'( )*+!",-./ 01 '!" #$ 2 ()345(6&789:;?@A BCD,#$E % && ' FG '& ' ' ' (( && ' #) && ' *+#, -.%0E,-HI JK /.- L!M#$NO 01 % & K -.( 1

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

!" " # "! "# $ % & ' 4- ( ) *

!  # ! # $ % & ' 4- ( ) * ! " # $% " " " " & "!"# $ % '" " &' # $ % '"& & ()*'+ & ',- $ % '"''./01 "& 23456789:;01 ()*+ "& 2) ()*+ ?@A 4,*-$ B C D! E F G H"& F G HI.$/ 3 4 J K LCDMNO +01(I * N P ; +** I "& Q R5 6 ; 34 S T UV

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Repetition inför tentamen

Repetition inför tentamen Sidor i boken Repetition inför tentamen Läxa 1. Givet en rätvinklig triangel ACD, där AD = 10 cm, AB = 40 cm och BC = 180 cm. Beräkna vinkeln BDC. Läxa. Beräkna omkretsen av ABC, där BE = 4 cm, EA = 8

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

# 7+øùF C 9455< g í#qrs± À ù F À C V ~ F `ÀN ' 8 G65+G «F Cú

# 7+øùF C 9455< g í#qrs± À ù F À C V ~ F `ÀN ' 8 G65+G «F Cú !#$$%%% '%%# $# % $### '% #$$ #% ##!#$ $ $ % $!$## %!%%###%! #$!$##(( %%'()*+-./01 %'./356789:; ( (?@ AB $ )$ '## C * DE '$$. $56 FGHI +- JGKL1 M % %'./3NO$. 8 PQRSTGKL F.UVW789: XY M %%' Z[\]^56_`

Läs mer

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180.

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180. FACIT Ö1A 1 a 25 b 40 c 50 d 500 2 a 24 b 36 c 40 d 400 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180 Ö1B 1 a 3311 b 2042 2 a 2468 b 3579 c 1953 3 a 5566 b 7432 c 9876 4 a 1205

Läs mer

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande

Läs mer

Lexmark färglaserskrivare MFP Information om förbrukningsmaterial EEA, Schweiz

Lexmark färglaserskrivare MFP Information om förbrukningsmaterial EEA, Schweiz Lexmark färglaserskrivare MFP Kompatibilitetstabell CX310 serie CX410 serie CX510 serie Levereras med utrustning 1 750 sidor 1 400 sidor 8,000 sidor 750 sidor 1,000 / 2,500 sidor 1,000 / 2,500 sidor 1,000

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

!" # $%&' ' '!! '('" %$'& ) ** **!" /01 ( ( 234)*! " '$! " $! "#"! $% & '! -! 2! 3'4!! 5! 2!"#$ % & '!)* 1 ' #& ' $ & $% &!&%4" 6'7 7%& 7 &'$ 8! ' ' &

! # $%&' ' '!! '(' %$'& ) ** **! /01 ( ( 234)*!  '$!  $! #! $% & '! -! 2! 3'4!! 5! 2!#$ % & '!)* 1 ' #& ' $ & $% &!&%4 6'7 7%& 7 &'$ 8! ' ' & !"#$%&'''!!'('"%$'& )** **!" /01((234)*!"'$!"$!"#"!$%&'! -! 2! 3'4!!5!2!"#$ %&'!)* 1'#&' $&$%&!&%4"6'77%&7&'$ 8!''&7 &'&%'4&$%!' 8&,! 1"9!$!"'4'!6 #1 ''!'!&!$&# $%&!&!"'' 3&&' '"% #:&&! 4&"' (' #%!!"'"'

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Algebra Negativa tal, Parenteser, Potenser, Bråk, Kvadreringsreglerna, Konjugatregeln

Algebra Negativa tal, Parenteser, Potenser, Bråk, Kvadreringsreglerna, Konjugatregeln Bastermin HT, Matematik Högskolan i Halmstad Version 00-08-0/0-08-5 Bertil Nilsson/Mats Gunnarsson Häfte A Algebra Negativa tal, Parenteser, Potenser, Bråk, Kvadreringsreglerna, Konjugatregeln. Förenkla

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

VANLIGA UPPLAGAN. som samlas om tornet i dag.

VANLIGA UPPLAGAN. som samlas om tornet i dag. N:R 2 (428) A 27:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN ONDAGEN DEN 24 MA] 94 TORNET A F KGOC AN ~NIL/ZON DET TORNET KADAR VIDA y : y D y : y D y; y D B O B P H D D UTGIFVARE: JOHAN NORDLING y Ä U y : y y B! F y y y

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Carl Olsson Carl Olsson Linjär Algebra / 18

Carl Olsson Carl Olsson Linjär Algebra / 18 Linjär Algebra: Föreläsn 1 Carl Olsson 2018-03-19 Carl Olsson Linjär Algebra 2018-03-19 1 / 18 Kursinformation Kurschef Carl Olsson arbetsrum: MH:435 tel: 046-2228565 epost: calle@maths.lth.se Carl Olsson

Läs mer

Röd kurs. Multiplicera in i parenteser. Mål: Matteord. Exempel. 1 a) 4(x- 5) b) 5(3 + x) 3 Om 3(a + 4) = 36, vad är då 62 2 FUNKTIONER OCH ALGEBRA

Röd kurs. Multiplicera in i parenteser. Mål: Matteord. Exempel. 1 a) 4(x- 5) b) 5(3 + x) 3 Om 3(a + 4) = 36, vad är då 62 2 FUNKTIONER OCH ALGEBRA Röd kurs Mål: I den här kursen får du lära dig att: ~ multiplicera parenteser ~ använda kvadreringsregler ~ använda konjugatregeln ~ uttrycka formler på olika sätt Matteord första kvadreringsregeln andra

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

St. Rycketofta 250, Påarp

St. Rycketofta 250, Påarp R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009 SIDA 1 Viol Viol Stat: Viol Övr 1-år Övr 1-år Frekv örtogräs örtogräs Rel fältv Rel % av VIOSS Rel Rel fältv Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2 tal

Läs mer

Numerisk Analys, MMG410. Exercises 2. 1/33

Numerisk Analys, MMG410. Exercises 2. 1/33 Numerisk Analys, MMG410. Exercises 2. 1/33 1. A är en kvadratisk matris vars alla radsummor är noll. Visa att A är singulär. Låt e vara vektorn av ettor. Då är Ae = 0 A har icke-trivialt nollrum. 2/33

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel 1

Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel 1 Lösningar till utvalda uppgifter i kapitel. Vi utnyttjar definitionen av skalärprodukt som ger att u v u v, där α är (minsta) vinkeln mellan u v. I vårt fall så får vi 7 =. Alltså är den sökta vinkeln

Läs mer

Reservsystem för telefoni

Reservsystem för telefoni Reservsystem för telefoni Förslag Fasta och vanliga 3 G mobiltelefoner, som även kan användas som redundans för bortfall av larm. Bakgrund Reservsystemet skall omfatta: Samtliga sjukhus med dygnetruntverksamhet

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda).

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). SFS 1988:293 Strålskyddsförordning; i sin lydelse 2001-09-01 (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). utfärdad den 19 maj 1988. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 Växjö möte 14 Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 1 Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för växtproduktionsekologi, Uppsala 2

Läs mer

KS övning 1. Problem 1. Beräkna Problem 2. Förenkla. (x 1 3 y

KS övning 1. Problem 1. Beräkna Problem 2. Förenkla. (x 1 3 y KS övning 1 Problem 1. Beräkna 48 1 3 Problem 2. Förenkla 6 1 3 (x 1 3 y 1 3 )(x 2 3 +x 1 3 y 1 3 +y 2 3 ) Problem 3. I ABC är AB = 15 cm och AC = 12 cm. En rät linje parallell med BC träffar AB i D och

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

FTK:s Motionsdubbel Våren 2017

FTK:s Motionsdubbel Våren 2017 Grupp A Hem Mobil E-post A Magnus Wenåker 202 29 0706-20 66 30 magnus@weneberg.se B Riku Horkamo 0760 60 82 19 r_horkamo@hotmail.com C Jan-Olof Eriksson 584 85 073-424 45 52 jan-olof.eriksson@getinge.com

Läs mer

Matematiska uppgifter

Matematiska uppgifter Elementa Årgång 67, 984 Årgång 67, 984 Första häftet 3340. a) Vilket av talen A = 984( + + 3 + + 984 ) är störst? b) Vilket av talen B 3 = 3 + 3 + 3 3 + + 984 3 är störst? A / = 984( + + 3 + + 984) B =

Läs mer

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln Algebra, kvadreringsregler och Uppgift nr 1 Multiplicera in i parentesen x(9 + 2y) Uppgift nr 2 Multiplicera in i parentesen 3x(7 + 5y) Uppgift nr 3 x² + 3x Uppgift nr 4 xy + yz Uppgift nr 5 5yz + 2xy

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS.

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS. Lösningar till några övningar i Kap 1 i Vektorgeometri 17. I figuren är u en spetsig vinkel som vi har markerat i enhetscirkeln. Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät

Läs mer

1 (3k 2)(3k + 1) k=1. 3k 2 + B 3k(A + B)+A 2B =1. A = B 3A =1. 3 (3k 2) 1. k=1 = 1. k=1. = (3k + 1) (n 1) 2 1

1 (3k 2)(3k + 1) k=1. 3k 2 + B 3k(A + B)+A 2B =1. A = B 3A =1. 3 (3k 2) 1. k=1 = 1. k=1. = (3k + 1) (n 1) 2 1 Uppgift Visa att srin (3k 2)(3k + ) konvrgrar och bstäm summan Lösning Vi har att a k = (3k 2)(3k+) Vi kan använda partialbråksuppdlning för att skriva om a k : a k = (3k 2)(3k + ) = A 3k 2 + B 3k(A +

Läs mer

Kvävebehov hos olika höstvetesorter L7-150

Kvävebehov hos olika höstvetesorter L7-150 SORTER VÄXTNÄRING OCH ODLINGSTEKNIK Mattias Hammarstedt Av NAMN, Av NAMN, a titel titelsson,, Magnus titelsson, Nilsson epost@epost epost@epost b E-post: mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se Kvävebehov

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

Rel fältv Rel % av CENCY Rel Rel fältv Rel % av GAESS Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal F Ö R S Ö K S L E D:

Rel fältv Rel % av CENCY Rel Rel fältv Rel % av GAESS Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal F Ö R S Ö K S L E D: R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010 SIDA 1 Blåklint Blåklint Blåklint Dån Dån Stat: Dån Frekv Frekv Rel fältv Rel % av CENCY Rel Rel fältv Rel % av GAESS Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2

Läs mer

s i m ÖS ^Me ^i-oij & ^émo^öl Ila 7 J uu^\a <ft o f 5Vy / ( 2 i ^3 y3 S:a pc^\^ oyh^oa^ A^^-^o^^S o ^0 '^cwrl,uaupxj (TD^L ^C^)^5 ^.

s i m ÖS ^Me ^i-oij & ^émo^öl Ila 7 J uu^\a <ft o f 5Vy / ( 2 i ^3 y3 S:a pc^\^ oyh^oa^ A^^-^o^^S o ^0 '^cwrl,uaupxj (TD^L ^C^)^5 ^. Ungdmerematch Frdrtten Hu nn....m...ik:. uu\a Pjkar Frnamn Eternamn -TT-e-rr WRc- ån? -Wn kr m ÖS Me -J ém,ajtu( W-U 00m Bana Pac.0 -.z 6. 0 Hjd _ r 6 _ 6 0,0

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet

Läs mer

Formelblad Atom- och Kärnfysik

Formelblad Atom- och Kärnfysik melbla Atm- ch Känfysik Rybe: ν = 1 λ = R ( 1 n 2 1 m 2 ) Z 2 E n = hcr Z2 n 2 hcr = m e(e 2 /4πɛ ) 2 2 2 = 1, 66 ev M R = R m e + M (massk.) Alkalilika system, me n = n δ l : E = hcr (Z eff ) 2 E S =

Läs mer

LKT325/LMA521: Faktorförsök

LKT325/LMA521: Faktorförsök Föreläsning 3 Innehåll Reducerade försöksplaner Generatorer Denierande relationer Ord Upplösning Reducerade försöksplaner Varje mätning kommer med en kostnad. I många fall är den kostnaden så dyr att man

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm kvm

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm kvm igväge, ckhl 73-9 kv Välke ill igväge, l 7- Fsighe e cel bli e i å el. ä å ik igväge (ksige Gg/igväge), ebjus e kslkl e e ulä ch eeseiv läge. ä u klive i i e iglse eé s u v e ljus, e ch eeseiv ilj. All

Läs mer

Nordic Field Trial System Version:

Nordic Field Trial System Version: Sida 1 av 13 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.25636 Försöksdokumentation L3-1040-2014-001. iokol Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Lennart

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Uddevallakonferensen 2015

Uddevallakonferensen 2015 Uddevallakonferensen 2015 Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 1 Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för växtproduktionsekologi,

Läs mer

Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson:

Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson: Förteckning enligt tillståndsvillkor, gällande år 2009/2010. Institution/motsv som bedriver arbete med strålning inom Uppsala universitet skall lämna in underlag till central förteckning enligt krav i

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Finaltävling i Uppsala den 24 november 2018

Finaltävling i Uppsala den 24 november 2018 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svenska matematikersamfundet Finaltävling i Uppsala den 4 november 018 1. Låt ABCD vara en fyrhörning utan parallella sidor, som är inskriven i en cirkel. Låt P och Q vara skärningspunkterna

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 44, 1961 Årgång 44, 1961 Första häftet 2298. Beräkna för en triangel (med vanliga beteckningar) ( (b 2 + c 2 )sin2a) : T (V. Thébault.) 2299. I den vid A rätvinkliga triangeln OAB är OA

Läs mer

Sannolikhetsteori FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR I, FMS 120, HT-00. Kap 2: Sannolikhetsteorins grunder

Sannolikhetsteori FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR I, FMS 120, HT-00. Kap 2: Sannolikhetsteorins grunder LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR I, FMS 10, HT-00 Saolikhetsteori Kap : Saolikhetsteoris gruder Följade gäller för saolikheter: 0

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer