Kunskap för integration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap för integration"

Transkript

1 Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet Stockholm Fax: Telefon: Tryckt av Elanders Gotab AB Stockholm 2004 ISBN ISSN X

3 " # $ % # $% # # & # # ' # # ) # # ) * # # #"* # ### # * ## # # + %, % %- %" $ %".

4 / 0 # # 1 2 $ " " $ $

5 " #$ %% &&' )'&$ * % +, #-., / 0' % $ " 1 % $ " -

6

7 " # $ # % & " ' " ' ))# ) )

8 * + %+,& - " ) ) #" )) + + $.. / 0, ",, #

9 # $# "% $ $$ % 7489:8& " 0 $ 7, " : ; 0 $. + 7 ) )%1 4<78& : 0 ) ) / 744*797.79:

10 79 = >, + 6 > 0 + ))'2 ' $?. & " % & & 0 $ %$/ =, - :99:7A8.7*:

11 # $# "% 77 B 74A9 % $ 5 ) ) < - ; -. 0 )CD ) %6 ## B %- :99::97.:7:& 5, < $

12 7: 5 ) ), 74*8 ) ) 8, 74*9 74* =99 6 %- :99::=9.:=:& + 74*9? +, /? )) 0 8 % $&

13 # $# "% 7= ) ) 0 74A9%+ :99:&B 0+ %:99:=8& # :999>97 8: 17449>47 $ 0 %+ " 0 + % # 744< :9 :9977= - 74A %+ :99:=<&

14 7? , %- :99::B9&, + ) )+ %+ 4:E& :99BA7 ":4 )<)$ %+ :99B& +, + + # 0, F$ ) ) ) '8 ) *'""%9"5$,,&' + : 751 '

15 # $# "% ))% <A& 0$ G ' H ; )) 0 G + %- B 6 7*99 0 0F % 7449& 3 74A

16 2 ) %- :99:7*=.:97&, 7449, + 744A $ %+ 744A78.7A& B :99:>9=8 + %+ :99=&

17 # $# "% 7A + #$ %B +:999 & ) ). #$ ' 0 744A %/ 744*& B 79, / 744*

18 7* <A =: + I 7: J, %/ K - 74*4<*# / 744*==.=<& - 77 # + =7 0 1 %48 & 7: ) > ')

19 # $# "% 74 7= ". B $. 1 6 ) ) )) % & * 7=, )2 ') %77= & %49 &

20 :9 6.. )). )) + # %$+23744A77*& ; + + ".. - $ / ) ) )) 3 $ 2

21 # $# "% :7 7<. $ 2 % :997=74&.$. B ) )?? B + )).% ))& -- % & + 1 7< B ) $), +:997

22 :: " - " + 0 +%+,& $ I 78 +, B 6 %&; 1+, 78 +,, %+23:99=AA77=&

23 # $# "% := ) ) +, ) ) I L )) +, + 0? A A 3 % / 744***.*4& 7A 0744A 77* # + :99984 <:&

24 :<? $+ + + # ', )) + " + " + B %7*.:4& / )) $ + " " - :999 / :99=+ 74*9

25 # $# "% :8 ))- $.. + )) " ' " B)) )) / + :99:

26 $ +-..

27 # $# "% :A B/ /+:999+,-./ # "/? - H744A)6 ) + / H " " / 0 " /1+ - H :99: 1** &" * / 3B33 :997)0 0 )J,M J /1** " "/ " & 2 1** %+23 :9978A& +,M H 7449 * / & "/+ BNOK?0 3&#&" #&", + B>- H "5 )H3&#&", 4 " " / <*# "* 5 /+,M )LM ) 5 6 # 7/L L3/ / 2 J J5 BK 744*- "#/- & ##$889/+ +?+, / 2 BK ;- 74*4 "/+ L - / 6 "& *"# // / // 6 + +,+74*87799";$89<=$$>>?/ + " " + +

28 :* + 744A / 5 #&" " "# # / :99:: #&% " % " & & " / :99=:& /4 C>>PPP > > >Q > 9=> *""#&/+, F/+,M A77*'7" *& * / H F %+3:999&+,M +23:99=AA1 *"*" % #&* /-+ +,M + / :997 )B ) 1 - % " " 7" /3- F-

29 "#$ %&''&) " * + *, $ -. # &''/ &, 0 ) " 1- " 2 $ $, &''' &''' & 1 #&''/

30 /' / 1 " $ ". $ $ "# &''& $7 1 $1. 1 $ / 8$ 8$2 29:99;9;69999/<=9;9<=$ >$ 99<? 9;9< > 5 99< 5? 9; 1. $ - $

31 "# $"/. $-" A8 1-8 = $". $ 6. 99' 0 1 $-" "> 1 " > E F " / - F?>0. E + -

32 /& $$ F $ > 3 G $ 1 ", 1.,= 8 H : 1 $ 1$ 3 C$ ) $ - ; 1 - : 1" $ ; 4 $

33 "# $"// 4 $ B$ I 1 F ") $799;<=99; $ 9, C 1 3 B, 1 $ $"4J 4 &/ &6 1 $ B

34 /6 $... - I 0 1= - - = ) 1 -, $ > = = B ) = C. =. 1 1 = ) I

35 "# 1$ I 0 = B = B ) ) 1 C" $ = 1,L 4 = ) B ) = B = 0.. I=$ +. $ " $. ' 3 $ - $ $ ' 1$ "1$

36 /E = $ 7 " M. 99&A'< B 99&A6 1 1 "- 3 B 1 " B 4 " = $ I - = 1 -, %- 4 ")J&''/<&''& &. $ + $ = 99;AEE. $ " & = $= 89;/ $ $

37 " "# $"/: B$ 7 +$ $ >$ 3 $ 1 " $ B, + 0)99&<4 &''& $ $ - " < 2. = 1.B0)99&A: $ 1$ % 8 $ 8

38 /; #$, 0 ) 99& - 0.$ - $ 7$. - 0 $ + "# 999A;9G$ $") 9;9<# 99' - 1,$ 1 3 " $ $ I - $ C 96 $

39 "# $"/ $ 4 C $ $ 3$ %&, - I $F99:A-6';6-;E $ $ $ F 3 # -" 1 F99:A-6';6-;E, $ $ )> 1 1 -

40 6',F - 3$7, 1. 2 $ F 0 )$B99; - $ 5 + * 0 *. " = 1 >$) $ -8 NO1 3 8 I$ I11 1 N.O 0 NO $

41 "# $"6 I $ $ 3. $ $ 3 7 $ 1 $ 1 - I $ ", > 99A& 0 1 $ $, ) $ /, C G /,$ $ 1 $

42 6& ' 0, C $ " 1 A1$ I 3 & > 8 B )8 A+ 8 I 8 7,$$ $- 1 3 C 99/< % 99 -

43 "# $"6/ $ = 8" ) $ 8 -- B *) =. C, - B B - # & $ " $ -, $ " B 99E A/& G $ 7,.7 ' ).099:A&A&;E$ A

44 66 > G $ 1 $ 1, $ - " )J &''/< 4 &''&, B " $ 1, 3 $ B $+ $G

45 "# $ B 6' $ - " $ 1 B " - ", 4 C. 1 I$ $- B B$ 2 8 $. 1

46 6E G -, $ ", $. - F 1 $ -. C 8 $ 8 $ > >1 3 %$ <.$$

47 "# $"6: 3 I 8 A -3 $ " 81 P). P3 0 $ 8 C $ " 6 $ $ 3 3 F &''&A;/299& I$ $

48 6; 1 + $ 8 "$ $ $ F > 2 F 0 " &, $ > - $"?996< 2. = 7 I $ 0 " 1 $ $ 299'-

49 "# $"69 > 1 " 1 3$ $ $ $, , + 0 $ $1 $ $$,, < 1 $. C " 1

50 @' 1 $1 E 1 5 *0 " * C " 1 1 " I " - )C19;EA-;&/&.99/1 1 $ - F " $ 1 $ ) E 1$

51 "# )& 8= 9;/* CA+ =899;K.K0 + 6EE-E&; = 9;9 ),. H.A.$ =$? >$ 99, - ) CA #? > ) 9A/'&- //;?, > 9;9 ' ) ), =A3 1 I$ F 6 8=8 1 C 9;E ) )? A $? 4 B =$ 99& 5 /-: B99E F B / ) $. A)C. B)$99; IAI$ 1" F I $ 99: 0. " "CA# 2 8$ 9:9. ) ) =$A $?4 2 8$ 9; 8 $ $ 8 +? 5 1 5? ) )1 23 =A# $ 9;6 2 ) & )?A4$4

52 @& 2 8$ 99. $ 4? 28=$ 1>$2) CA# 2 8$ 99/ 4? 2, CA3 2. I C = F 3 4)E;A6;-E6 2B99''# ))RA4= & 2 ) )) #3)0A. $4 2 3 &''& 5 ) 6) 0A )59;9 )/ LA>C3 ) 3 3 $7 99;. ) + )JF&''/, ) 1. A8, &''/ 77 I E > - =$A3. > 8 4 * A#74 9 ), CA. >, > 8"? :. A.HC 5$ 3 - $ J 3

53 "# 5# 99. $RR? 28=$ 1>$, -) CA# 5?519;, 8+? 5 1 5? ) )1 23 =A# 54 CD5996' CA. C :. A 3 C 4 99/ ' 23 ) ) CA # 0 B, = $, ; &//-6; 0 ). B 99& ' $ ' ) C 99&A=9. A8 099E=$A5 4 3 &''& * 1. A. 4 6 &''' 3 4J K F$ 3 &''? "8 34J KF$ <). 9 CI 8 4 #$ 4 3 % &''& = ' I A, # ' ' CA. # 8 &''/. A 4. 8$ 99/ 1 >? 99:A& '1 )' A

54 @6.=99:C3" 28 '% %$ CA. )&''&, #. A8 % 4 99? 2A # Q,3&''' %% 29. A8 M 8?. 99& 5 " ;-&'

55 " # $ % # & % '# & ) * +,$ # -$##.& # # / 0112" & # ' & $&3 & 4 " %& & % 54678" # & &$9&# $ '& #&$ #9& &6:&# & ;:&# & ;- & '. & '$ & # # & ' "9&& & ## $$&&## ##'#

56 87 # $ # #&; ' #% % %% &< & %& #%* & %% #1 & %9% # % &%&& # & 0 % $% 9 $ & & & #9 && # &# & &#9&# & + # # ## &&#" &&## & $ # /0112"' # ##&# ##) %$%#& 0 = >011 # #? # & & # & # '$ 011" :&. 011? #$& # $#. " & # #9$ #$ #

57 85 * & '& ##& & & &&#' & & &, 0112" 9 & & & # & & - ; 3 $ & ##& #&9 #&$## $ # '$ & ## & # & # 3$ & 9 &6 # # $ # # ## 9# ##% # &% # & & '# # % %### B # & & % %;C&; - & & # + ) & &##&6

58 8 * ## #&07*&80 '& #&##&&+&$ # # # D& #& 51# & #&&# # $&&#& & ##&# *# &##9# 9 & 9 /#+7## &&# & # & 6 *$&#& &9&& #&&&& $# & # # # 9 $ # && # # &$ ##& +$ & + = 1 # 1 # >.:& & # # # ## & ' & #&9& $ 9#& 19& &%%%$% #3 9%%&&& %$%#&#& #& + # #% &% # & & & #* # & ' # & &#

59 8 & # 2 & %% & # & ## ## #&+ 9#%% # 9 & %% ) % % # " #& B ## # & & #. /E9#F51A?#B"'#&&. $$+516 < ## & ' &# & C#& +&#&' $#*& &9#&& '&&3 #&)#& &; + G #& & + /E 9 # F &## 9# &'# & $&GB# 2 & # " # #/$# & &*# $# % $% $ # &? # B"

60 71 &$ &&#& 9& &&&9 &#G.& & #& 9 & 60>00" ) # &# & & HI 7A H 5" & $ % % /E9#F51" 9 % # &&%#% %) &% % $ 8 9 # & $ 1 # 1 $# & D&. & %%.# % %&& $ #& $& $ % # && %% % #$ & D& % %" # & & & 7 # & $ % % % &% # & & %' % & 9 # # # &&%%#%$% 9 %%&.#& & 8 5 & + 2 # # #B" 7? $ + 1>8 72 2?"

61 7 ##$&9%$%& # $& $ * & # # & $&? " C & %% %$%. & ##$ & %&%%% & %&% # $ &&$ 9 %$% & % %% &%#%%# &&$ B #'"? & && # #" # $& $ # & #$#&& 9& & % % $ $ ## % %# % #% & && % & #% $ # & # # & %% 9B, 8" %- & J #&K; > / % & & # $ & +8" 9 & & # & % &% & $ &#& D& & & # &

62 70 & B=& # / # # #& & #& '#&#&, %% ' $ % % $ #& # & # #, # # #& & & & # B, & &. & #& # #& $ & # $ ' $ & ' # $# $ / 011A, 0112" #$ #& - #;: &&# & $ $ %% # %% # H " 9 #&$&# # && # &" 9. &# &# ## ## & #&& # 9 & #%%& $# &. #& & &# $# # " # ' & &

63 72 %% # & 9 # # & # &# # C. ##&# # $& $& % % %% # L#'#"? && $# #& & %9%# & M# # # &. $ & & ' && & #% &% # &# # 9& & & # 9 $ # &#&D&##& # & #&& D& $ # &# #& & & & B& & # #& &, 0112" #6 &$# #$

64 >9## &9# # & ' = '# 0116>" #&&6 & #& #.,$ & # & & # # - # &# & # C &>. & # & >&# # )# #& %&% &?6 " & ## #& ##" " & & " " & & B # $& $& # # # & & &,$&## & >? $ &&'# 5 & $ # # # ) 5 9 & +,$-$, # '&# =# & # " " # & &"C #&&&

65 78 & $ & & $? & B' # '# & # # 011 & /#/ $" ' & 9 & # $ $ && " N# '&#" # & 8 # "'# & N#78 &# 5? & # & & $ & N# # /$ & & # & #$ & $ "## #$" >B87 2 $0111 # $55'# 6, 85'&#710,$ 22 # -$ 810 / #$#&" &&,$07& 01>08 $ "#$ &# ' # ### 9 =#&' ',' 9 6 '# - - '&/$#<9# 5

66 77 ' & #&% &%# ' B#& & &. &,$$0111 '&# &21 C # & # && #' & $., 5> B $9# $ & & $ % % &$ > & ## $ #& <. # & '# &##& $ & #9# && #. # # # $*#& & # &$ #&$ # % +: && % '& # # # /011A/#+011A /0112"#& $"&

67 75, # # # & $ # C $&# & $& # :## 1 # &6 " ' # $ # '& $ # # & & & ## # 6 %- && 9& $#& %D& #$ & # 6 %9& & %? % G% $ " %G & #% : # # ;+&# 9 # & # #&& $ 1# 1 # # & 9 # # # # % % & & & # 4 D& #$ & ## 9 & # #&## & # ## # $ &

68 7 9 # & # & &&# " ' $ &##. &." & 9"& # # & & & ##%&%# # # $ %%# #& #$.?"& & & ##4 C # & $ # # & & & & &$ 6- # & 1 # # # $ # # &# % &%#;- #& 5467" # &;* #& # & #. # # /55 1"F. / 011" &?#.' & O#D&# #$#

69 7 $+ &## "&& # & & & - & & # & $# # > >#&9&#& & &# > > '& & & # &6 %* + *# +&%) & $ & 6 %* & % + # $ * $ #&$&% &% 1 > : # $ $ 9 & & ##&#& 9&& $ &9& 9&##& B & 9 & & &# &D&+#,$ &&G & > >*&&# #&&+ &G&& &#& )## &&+ # 9 # #? $ $ & # & ###+- # &. %&%## + : &?; ' # % &% 1 %' &%$ &&

70 51 + ## 9 #&?&# # $ & #+ # # # & ' & ## # &.-## $&& -&+# $#-% $% # % & + & &% & # # # % % &? / 55" & 9 $ &#% % & #. # # $ & #?' #& + $6 %9 # #&%# #&& & &&" % %%%$ &&#,$D $#%%#%% & # %%" $# # & $ # &&& %% # %$% #&%%'?+$#&6 > " >*'& >#

71 5 >-# " #&&' & B & & # % % # %% < &#%%$ 0 = & + &+ &6%D -'/%* # & 9 &# #& # +#6%9&-'/%9 &&# & -'/9& +$#? + $ 21 $ # # $ $ & # 3 #& & + ##$ & $ #& & $& %&% 9&# 9& # #& # # #'& & &.# #,& $ & # *& & # ' 0 D B # *# ' " # $ #%%#%%

72 50 3&# # &.#&# > #. > $& #%%'$ $ # #' # & # ## #9# & ## 3## #& # % &% # #&#& # & #&B# &#.$# # && # & # & $ & # # 3 # & $ $'$ # $ # L & # '$& #& # #& &# #&& 3&&&& # & ) $# # & # #

73 52 & # ; B ##% &% /011" #&# & # B #&&# & & # & # # # '& & # <&# & > $ >*& && ##&& ##& # #&)## )# && & #& & $ 9. # && #& &$ # > >*&& $G&$&&#&.& ##& #9& ##&&#)# ## $ &:#$ #& &# $B&# $9& > $ > F$"G?G#G# #& #&###& & & # & )#

74 &&#& & #&# & #& &#&)#&& # # > $ >: &&# & :$& && &$ #& & & & # & 3 & # $ 9 # # 9&# &#&### # & 9 & & #& & # $ &#& 3 #& # & &$ $&* #& & : & & $ & $ # & & & && ) & ' # # ' - # $ ' >' && #&' &####& && # 9 & # # & *&& & # 9&# &' &# /$ &&: & '&# & > > 9 # & & # :

75 58 # $ ' #& # / &### 9 ), $ # ># $ >*& 3# # & & * ' & #&)$ # &? # &" # & & & 9&? & & # # # %% %% "? & # $& ##& # & & # #&9&& #&%%3& #&&# & P & & & 3& $ <50" # && & #&#& & #>$ # > # & 9& # $ # # &# 9 # #&& # $ - $

76 57 && # D& < ## #6 >* & $&&& #&& & & &&&3 & &&&# #&6%-&&&%-&& & &# &# > >9. # # ## # &*& & &&3& # & 9 & $ '&$$&&#&$ $ &.$ & &#&# ### ##&# ##&# 9# # &&9& #& 9# $ ## ##&& & &.#&& & )##9 ##& ) & & < &%%6 3& $ $ # &#)&&% #%& # & & 9 & ' #

77 55 ' -& $# # & & /#.:' #& * & & #& & ' #&9 & &: & <##%% & & # # # %% < $"$3 & # #& D & #&& / &#&$# $ 9 #& *#$ # % &#% # & # &#? # & # # # # # & '. # # $ # # $ # # # # * # # & # ## #*##& &# # $ &? & % % $ &

78 5 &##&# # 9& %% $# 9& &# ## # & # # # # 9. && #& # #& # $ & # /0112") #&# 9&& #& &

79 5?/ % ' #64<?, & $ $ =6? ) # / B ' '#6'#3 /E ) * 9 # * F 51 ) '#64D / 55 $$ O6 O= $ ' $ O6 - = $ /1$$$'6'= $ /D#011 '#4'#6'$ /D#0112' $ & $ )$ -6'# /D#0112 D6 / D# 0112 %3& & % * + &201>08 /D##+011, - '#6? B D # *# ' % $ F6? <B 50'#6,M#' 011+ $ D *. /D6 5 % /=6?= =,5467& $

80 1, $ $ ) $ '#6'$, B 8 %-Q # # K $;K?/$%# 3 %$ )$026>0,? & $ '#6 ' ',' ', # $" = < >'$>D$ R# Q S ')= $ / 9&'M'#63E ')= 560 & '& 'M'#63E + O 8 %O #$6 9 # $ Q% # 3 %$ )$02602>20 = & /'#6'# HI F 7 %, 6, I$ # # # #$ # #% BE 0 $F6/Q H 5 <6, H H * O#6 : L? # O= '# *- $?#6

81 " # # $% &'')*+,*'-. / ) &'+'0'1 2

82 +3. &''', " &' $:; &''<= > 3113)+*,'+- &' &+11&'116 4?

83 +* / A # > B 9 9.4&'11 $CD &'+3= C &'+&)+',&3&- # &'11 2 B ED C ) $ &''+)+-C F B " #$ $B ED $ 311&- ED. BB4

84 + # G ED $ 311&)&*- # $ 311&- $ 311&)&*= H 3113)',&1-? $ 311& 311&- G B B C 9 9#

85 # # $% &'<')*3,*'-4$ - 99 $H 3113)',&1-5 F &''1 A 99C 4 $&'')388,38<- A &''1 C $H3113)'+,&1*- / E? 5 6

86 +< &'+1 &'71 I F..4.4 B G 99 # C 99 C # F / 99,99, C G 44 H" A

87 +7 $J &'+3= &'')3*1,3*3-/ $ &'+3= C &'+&)- B # B $H:&'+3-" $ &'')37- C E A 9 9 F 4 $ /.4 &'11 G.4 &'81,<1 71 " # > &'+3

88 ++ H 3113= K 3111= 4 G 3111=C &''7=311*- &'+'0'1. C $H311*- >? $? &'+<)&'7,&'+- G 6 B 4 &'7' C? %&' C H

89 +' $?&'7'-A $>&'''- 9 9$: &''<- A 9 9 $ &'')&*<,&*7-9 9) B2 9 9 $/ &''3)3,*= H &''7)38- B 99,,? H $C &'+'= C &''+=: J &''8=: &'''- B2 G # 6 $D &'71= J &'+'= &''1-

90 '1 6 B C H C %)#ALM.4) $C &''7- A 99 / ) 5 /? = $ 311&-? > &''7 $> &''')73- >

91 '& G B *+%+ B A A A A C A &''1 9G G9 $3-> H 6 A. A $ - C&811 *8 # B &3 A % B 5H

92 '3 $ H A 78? > : C &''3 &''' > / C C " & $- "A " ) # % 5

93 '* $&1- B 9B N 9$3-G A F 6 # ) 9C 6 N 9$&1-9 9$3&-9 G % 9$31-/A > "A > C 4 ) GN N C G C N

94 ' % N $&8- # 9 N 9$&- C &'<3 99 )95 O9$&+- ),% B B % N G $&< C A 9 9 # 2

95 '8 99 ) 9E 9$&- # 6 " &'<1 &'<3 9 P PCPP C 965 &'<3 $5 &''1)&'+- / 6 A &'<3 ) A > &'7< )

96 '< G A C 4 $3- ) 9 9 A $+-A = B 99 A G ) E NN C N N N N % $+- B > A $"Q &'''- M A = 9B G 9 )9$- 9$ &8-

97 '7 H 9 9 A.9 9 &'+1B 2 9B2 4 9 $ ) &''8 ) 4 N # I N PFPP P $+- " &'' C 9# 9

98 '+ 2 A G 2 &''1 $ > R? 3111= 311&=? A? A 99 B $4 G &'<*= &'<< &''+)&'-A 4 " # G A " A C

99 '' 9 9 G 5 F " A C > B % 78 G N : " $&*G ST- 999E E 9 : $- 99 # $- )9% G 9 C / $- ) 9 %

100 &11 9 $ > - " A 99 # )9# " 9 B A $" 311&)*&8,*&+- C A # G C 6 A C A 99 # 9 9 E $" 311&)*&+- # 99#.A

101 &1& &''1 C # 9#9 %#N % 5 $+- 4 =9 9 C 99 A B IA 9 9$31- AN A A4 P P N 4 G $&&-

102 &13 9 9?, &'+'0'1, A &''1 / 9 9 $ 311&)&1- A / C F #

103 &1*? 6 E? 99 B 3113 )? S T C $? 311&013)&++)**- E $ 311* $E- $6 H 3113-? / 9G 9 $6 H 3113)&*- 4

104 &1 6 H A 6 H?&'+ &'81) $E.&'+)37)*- &'1 $E.&'+)37)3*- B A > 5 B.4

105 &18 B $? &'+<=5 &''1-. &'81 &'<34 C 5 FE 4 &''1 = F C 4C H # HE $H&''7)7*, >>3113)3

106 &1< C $" &''=> : / : C

107 &17 4 : 4 G &'<* &, " ) ". " 4CH?G 3111" " "-. + )#Q >> H 3113 * + %+ )A# >> H 311* 9 ) A9 4 " - H) > : &'''- / " #: > R" >? ) )4 > % &' &'11,&'19>%J# " 1 234,254 D ). B " > : G : " / : 3111 " 6 &6 H )" " > )4.. >A&'''--1 )" D > &''3S&'71T& AL >L) / " H &'+3 9 4%L9>%J# " 1 234,254 D ). B " 5 &'<<)7# *6" )". " 5 &''+9H L )4 Q 9 SLLL 0 00 T

108 &1+ : &''181 )A? &''9 F 9? %E% - )D : % >J &''891" >) E. " : % U 5? > J # % &''', >)E. " : H&''<9 3& 9? 8 D D 4 A E A &*,&<&''8 :; / &''< - " 8 ) D. " 5 6 &''1 :+,.)4.. %? &'<' & #,6#"?: B VBG/5) CA % %E&''9. ) 9? % E % -- )D 64> CH3113/"-. ++ ) # H: % &'+3 94 B 9>%J# "1234,254D ). B " H C &''7 94 )? 9CBH 4 W ; <1 1D)D. " H 4C 3113 "? 13 )/

109 &1' H H &''7 ".1 -#% 25.)> 2 H H 311* 9 9 SLLL *181T H D H >>? E " % " E? 3113 # 0 = +++ )A# CD % # &'+3 9/ 4Q &'&,&'389 > % J # " D ). B " C H &''7 *$ ALM )? 5 C B &''7 - ".)4.. C &'+&##- *6>:6ALM )D. " C "" H HL? &'+' -& )E> "Q BC&'''"? )5H # " "&'')6 <1& D) D. " "? 311& ) ) A /1 A? > &'+< ) < H) 4? > 3113<6,H )"? C > C " C % E &'7'%- D)5. "

110 &&1 C &'' 94 9? % % - )D E.&'+)3725B+ + " 311*,.) 4.. H 6C &''+*CA, H )/#" &''+0 ) 311& % + ) + / ) 311&,-# D ) $A - / 311&? ) ,D444.) 4.. /6 &'' / # H - ' D) D. " J > % &'+3 9B 9 > % J # " 1 234,254 D ). B " J %X&'+'7E 6ALM )>> K ), # ) 5.

111 " # $%&%' $%%)* + " *, " # $%%$'- $%%$' $%&.$%%/* "$%%%* 1 ' ' 6 "2 * 0 "7&%,%8* 0

112 $$9 : ; <52 12, = > , < ? 9889*0 988)3 5 A 99 )8 3? B, 2

113 $$) "# C$%D%*E E " 1 $%%9' $%%%*< , B , 2 C C "5A$%%D'3$%%%*

114 $$. : : # F " 1 $%%D* 5, 0,, , E, 5 2 " # $%%/*

115 $$/ 2 $$%%$ C %. 1 > +$%%D,$%%& "7.* 2 C%. "7.* 7 "7.*E A C1 $%%.79&, A C198897$% 1 "1 $%%.7&%/* 1 3 "1 $%%.7&%/* 0

116 $$G "A C1 $%%.79&* 7 "1* A "79* "7)*E "79* + 7 A "79 *? 2 "C%.7$D)*7 A F H 2 "+ $%%D,$%%&* C 2

117 $$D "7/' 6 $%%%7&%,%8*< 0 7 C)7: 1"* " ; 0 C)7 : I A 0 0 F C)7<, JK,, 0 $%%/ 2 # A

118 $$& 2 12 E A 7 :??5,0 "C9* E 7 E 0 "C&*: 7F < "CD* 7 A,, "C)* 2 E 7 : 2 : 2 ;, A

119 $$%?, "C9* 1 < = 2, 1 C$ 7 : F,? 5 JK0 JK " * 0 5JK0 :"C$* A ' "5 C 988$' 9888* " > B>6+ 5 $%%9"1$%%97.8)*

120 $98 -LM $%%&* 2, E 3 1 > 2 * 12 < 7, E, + > 2 A 2,, > E " H C %. 0

121 $9$ 12 = E 7 : "C.* :?, "C9* < 2 2 <, " #$%%G'4I9888' N - $%&& $%%9* E 5 7 ' E, 3 E 5, F"CG*

122 $99 JK0 0 I,,,0 H : 2, "C$* 3, 51 2 E A 2 ' 7 F, "C$* 5 4 "$%%9* 3L,0 L 4

123 $9) <B B 0 > 2 B O " $%%%* , #$% & 12 ; >P 1 7 A? E 7 F : : A E, I "4$%%979DD* 1 12 & 9889* < + 1, 70, 3

124 $9., H E H < 2 7 F 5 F A < A12 < 5 7 <73 2 <71? 2, < " < 9888* C F E 5 4 7

125 $9/ 350 : 2 A, " < 9888* 7 "0 * E 7?, 4, A,? 2 ; , "E* 4 + < "9888*? "5? 988$* "6 9888B8$7D9* A ? " ' $%&.$%%)$%%/*

126 $9G E ' 7 " * < 2 E 12 2, Q"C/*A 2 70, "CG*H 2 1 < 4 > 7 C 5, - C 5 12

127 $9D ; E "C$* 12 2 E "C/* 7 1, 2,, C$ ' 4 2 7,? 0 5, 0 " *; , H 1 2 I 2 7 F 0 0 E , "CD* 2

128 $9& 2 7 > < 12? , 0 F"C$* = F,,, "C%* C , ; 1 C 2, 2 7, 0 0

129 $9% 0 2 F"C)* "C%* 7,R R"CG* F 0, "C)* 1 0,,< 7 <7>, ; <7H <7 0,5 2 F< + < C 1 < A 0 " C $%%D7$%%,9.$ 988$7&$,&D* >

130 $)8 "C $%%D798)* H 12 "C)* F " 2 *, 2 : 12, JK,, 1 "A C1 $%%.79&*; JFK 2 "79&* E "C$* 4 S " * 3 "C $%%D7 98)* 0, "798)* " C988$' $%%)* E C "7.$* > 0

131 $)$ ' + 2 " E $%%&' $%%& 9888* + 2 E 2 "7%* "98887)D*70 0 E, "$%%87$8,$$'98887$/9,$/G * # "$%%87$$* > 2 R R "7$$* 2 2 < 0 2, 2 "7$$2$D* 0 0 "7&)*C $%%/* C 5 "988$7&)*E "7.$*

132 $)9, A 1, 2 <- 179,C R2 R 1 1 "A C1 $%%.79&* 2 "5 C $%%G* "7/* 7 2 R R"7/*2 5 C "7/,$8* "< , C 7/* E 2, "7/*S " # $%%%' $%%)* 12 2

133 $)) 2 "7%* "7%* ' "C $%%G* 1 "4 $%%G7/* 3 ' 2 5 " # $%%%*C $%%."A C1 $%%.79&* 2 "C $%%G79G&* A 2 "79G&,9G%*0 E 2 2, E "C9* ,, 12, 2 1

134 $). ' "C%* , < "C $%%G79G. * 0 2 " C $%%D* E "C)* 7 2 0, 5,, 0 E 0? " D* # "7)GG* 0 988) 12 " +988)7DD*?

135 $)/ ,? ? E "+$%%D,$%%& > * )% + 2 "56$%%D* A # I "988$* 7,

136 $)G E R2 R R R R R "79*0 2 02, 6 < "C$*E 2 "CG* 2 12 "C $%%G79D/* <# I > "# I988$ 12 0 # IR 1-3 L 7 98 L $&29$ 988$# I

137 $)D "C $%%G79D.* , "%& 2 H "# $%&9$%%$* 0 " N$%%)* O *12, 5H , 5 > 1 B # 988)* 0 5 " > 988)*

138 $)& " 4 M 988)' C $%%%' 988$* E " * 2 2 E 7 E " $%%D7$DG*C 5 2 "7$DG* S 12 0 O"$%%8* 5 2, " # $%%)*0 12 7, 2 5 > #988)* 0 "O $%%8* 0,5 5,

139 $)% 0 2 :, "E* 5 12 E # 12 5 " C $%%G79D/*,,? 4 5, "# $%&.$%%$*, '< 98887)&*

140 $.8? # M 988$ " # 7 4 #> $%%G $% + - # - C 3 C $%D% # & 7N N # A E4IE N$%%%& '7 # #$%&% # #C7? # $%%)E,E I #27 2 I # I A 988$ E5-2 $&,9$ 988$ # - $%& # - $%&., 0 *$79D,/. # - $%%$ 7 -- # - $%%/ 0 - #, # - #> 9889* $ ' * > 7 0 # 2 1 L7 A $,9 988)

141 $.$ E3$%%& ; A.D7/,$. 1 < CL$%%D. # / E7#S 1 U 988.? 5,2 5A4 C * 0 #C7 4 $%%9 3 L 7 0 L 4 # > M 1 988)2 # & 7? 4I ,? * 0 $,9 $)D,$/& 4 A $%%G 1 A 4 '/ *#C7 A $%%D % 3 C7 C 2E $%%D / # " 7#?# C 2E 988$ 4 $ ) #7# C $%%%5 "#2 0 #7? C $%%G 5 "* A 4 ' / *# C7 2 C $%%D?,? 2 #? E 6 A A <I * #1 2 3# > 7

142 $.9 C % A 988$E,1? E C 1 * $, #17# < 3$%%% E E #M # % 60 #< 7<05 #$%%) #> 70 < 17 9 < # 9888 / # 20 #E57C $%%$ 3 7+9G7D/,%/ -LM 3 $%%& * # #<LO B8$7D956 6# 6 > $%%% * $ * C7 64 $%%D ) 3 C7 $%%% 0 A # #C7 1$%%97.8)16 1$%%.7&%/1 A C1 $%%.79& 1 A C198897$%19*)1* :;;<8=> # $%%D5 '. $ #6 $)$ 7 0 $%%) 6 0 $ 46 #C76

143 $.) D#1 ## I 71 M +988)7DD5$ ##2 71 M > 988)7 $2 =??= 62 # # + - # $%%) + - # $%%/ * $ 0 C7 C> N $%%) 2 ; A 2? 0 $, *#7C + 6 $%% $.7),$D 6 $%%&C,.D7$/,9& #4 7-3 $%%%? T L 7 3 / * 7 9$7./%,.DD +$%%D,$%%&> N : - $%&& 6 $ #C7- N :- $%%9 8 % N O #

144

145 " # $% & ' ) * +

146 +,, / /* / 0*1 / ) *,, & ) * # ' + ' &

147 / /,,,,. # 39:7 $ $% 34; <,, & ) 2 "

148 # 3977,, # ). #=. + ) ' "# + & & $ = 3477 ) 3477 &,, =& #

149 B ),, & $ ) ) / & 2) ) " $ % & ' )*+,-*,*'.$//$+#0 " 1 & & ) 2 &

150 3/ 6776* " +. #. < #, "/03 & " 2 &&', &

151 3. # & ) $ $. +,,#

152 3$ #$ $ &. $ - ),-), >- '3477 &34;7 $ 5 5 C %,,&,,) ),,. 2 & & ' % &,-4

153 3" # % ) ) B " "

154 3 & 34?7?7 0 & $ 34:: -$ 0 $ 3 + <,, #.3D & 6773 B 3 2 & 5 & 6 7, ) 8 &9 ' 5& $//$+/

155 33 ) $ $ & $ :E $ 36:;776;? * 34;7 34?7, $, 3447 * :: $ 3477 B ' %$3447 *34:: 349:E99.,, : 5 & 7#"9, ;4 7##9,: ;<&7/9, 79,= #9

156 3 34:: 6777 %349:E99 5 # '. *+$8: 6777E73 39 = * + $ & & ) & $?46 $&874 * # % &,>$// 4 6 $//"

157 3 & 6778 $ " $E % $,, % 6777E73 $ 6; & ) 8: # # & +. &A1, , >&A & -

158 3# / &A & &3; # &5,, 37 # 4 $ 0 % &A1B 39564,, 3449* 3777 *?? & 2 3? & + / % &,?< $///++30/ 5 & &'& &, &

159 3 $% &') * &))' % : #0$ A 7 9 A & 7 9 A = 7 9 &7 &9 #/3$ 3 " 2 "/" / # % "$ " / B $ / * 5& # % $# 3 # & # " ". 3/ $ $ $ $$" # : $ $ " 4 $$33 3 $ < $ " $ " 3 $ " ) 3 # 3 ) 3# # # <A $/ / # % $$ " $ C #3 " " C $3 8 / "$$ 3 : # $## # +)*$/// # 36

160 / & 38 & '&# + #,, & & $ ) & 3? 8 &;. & # =< ' " *$ %. $,,

161 * * $,,< 3477 %+. ) ) &A " ; ; ;3 DD 6773E76 F $ 3456;

162 $, " = # $ D? >&A & >47 # : : = 0 # # & &. F ) & % ->? & % B) " & 39

163 " F 3; % 38 ' 36 0 *$ G %% 4 - # )+ 3444E6777 & * ).< $ & % E >+ *,, $ C=4C = 4

164 2. 0 " & & /+ /& / +,, # ) +,, 3444,, 0,, 0 F,, ) #

165 3,, B & & && ) 1 " ) $ +. $ ' % " $ ' " < 7?< $///+9 ' $/// &

166 & >&' $ ",, / -- $ < # >= C5 &' & ' 5 & &' 5 & ' $,, >+ B

167 9:;#367 < ' <?63C# 377> >< & F % F $ 0 ' & + & + )

168 #. + 1 A'' & &= & & & D && 75 *$//"9 $ % ".$1 *? ' 7? $//"+"9 & % ' ) % $,, D " ' &6, &6

169 , & 7 &$//$+9 " $ # ) 1 2&' && 5 C -,&6,, & 7. $//;$+3+9 ),,,, B & $ ' = & 6 % &6,&& & ' 6 7< &$//"9 0 ',, & ',, 37

170 / C. G. 1 2 ' &6 & &&, &, 7E< &$//$+9 G,, & & # ) < B $,,.

171 $/ *$< / $ $,$,,,/ ) $# B ).,, * & 5% + +

172 $ % F 0 # %,, $.. -

173 " = 6776, 3447,0 $ & 1 +. < J J 3448 % & ' % 1K & 6776 ) D76& 1+ & 6776 * D3;& 1+ & 6776 # ' ;69& ,= +6778, &&344613D8D +,--.&,/0/1' +3449#.2 &,-33' <& " ' <& % '.22.' & & >< ", ' <& , -, -)6776,+ -),

174 -%34446 & ' & 1&#A 6778, 6778, F = 6773E7613; < 6773E7613; # ' <.6776 ' 7 '& 1) < & 6778,F 6776E6778, F M1EELLLE EE6778E33N78O < 6776,#, = & 1 ' < J 3444 & '& 1P P &A 6777, , & ' 34 & 7773& 1& &A6778,,= &A + " : & 1 & & A & ",9925,-/2& 1#Q P) &' 67771D: * ' & 1K & 6776 " & 1 & '6778,+ 6778, P 6773 % : %1 % ) G 6776,+,

175 " #$%&& ' ) * +

176 , -, " #$ %... ) / 0 1 / / 01/) 0$1 20.$%%3$%% , 0: $%%41 0; $%%% < / /// " *0 1 - = & & & ' )**%+",)**-.

177 0$%%>1? 2 0$%%>1 ) $&88? 0 $%%45 *. A $%%71 ), / 0 11*# 0 11-%2 113% % 11%/ #4 5)**)% )**-.

178 6? 0= $%%91 - $%>8 0B $%%71 = $%>8 /C / '? / / 0: $%% : : $%%>5 $%%D1 ) C 2 0'1 = + =.. E, F' G G /07887,$%1 =

179 1 0$%&>1? 0$%& $%>8 D8? E?"H = 98 0"H788$,D31, & 0 # 0 7 8)**)9-.? 0""78881 ' + 0 $%%D5 ; $%%%5 : :& 0 & ;00 0 & ; : 169*). & <& : 9 <= ;0 ;: 169.

180 6* ', & ; 0 0 ; ; 0 ; > 0 ; ; 0? ' )***9?. + I 6. '

181 6 2 $%% < 7$I7307& ) = < J, o o + o o o o o o o o o o ' + 3 &A )**-9: 0# B*# CD )**E*) )B3 0 B*# B- # -1 : A )**-9. F 9 :G )**E*) B 0 0. H 0:9)).

182 6) 2 + < = ' + 2 E?? B 0 $%%31?, = 0 &00 ; 0 0 ; ; ; ; CD& 0 ; 0 0 ; 0 & 0 F ; CD= ; ' B G I 11B% 78 )**% / )**% / )**% )**-.

183 6-2 '? = 2 >8, I 0> 0 ; ; 0 0 # = 0? 00 0 J 0 A ; ; 0 0? ; 0 0 ; K #, )**9. " 0J K ' *?0788$1 " < BC

184 ,$4%I$>3 9$DI9781 C L M ) B ' 0= 78891? 0E = 788$, 9>1 + =? L * / / - / / = ' + + //

185 6B / / *? 0$%%D1 ' ' + I = " * + 0*78891 * 0= ' $%&>,341 0$%%95 $%% J $%&> $%%4 6 $%%8 : ' 0$%%71

186 6?? 0* 78891?? ' L //? / / "? / / // 2 0 $%%D5 C 78881? ' < * = 2,

187 6 H 0 ; : : ; 5 ;? ; C$D H ; 0 ; 0 ; 0.K #, )**9B. 2 N J / / ' # *? E =, & 0 0?? ). ; ; 0 -. ; 3. ; 0 0 K #,)**)9). L, G09 K #, )** 0 % M&= 116 # %N 116 %K5)**-

188 66 =. 2 C $%%> 6? $%%& C / / 1 - I 2#2,. 7 ; ". )**- 6 O )**) 0 # ' 0. 1, ' I :G :" A.M

189 61 ) " J J * 2 // ,$%1 ) " <? < * L " 0 GAP 0? 11)/ 11).L? 0 =? 4 )**). A0 ) )*

190 1* <? < =? : 7888J ) + = + E 788$ - < " +? ".7887 $88. = 2,

191 1 0 C$D E L 0 )**). 2 ", # $ $ % & 2 2 / / 2 " L? / /?

192 1) < 2? = 0$%%3,$9%1 / / #??,

193 1- $ J J $%&> ' & & * J, 2 B ' " $%%4 ) &* + )& 2, 22 $%%D, & -. & = J, 2 = *L; " * J = :7887% & /*,= * C LL=) $%%7) & &, 2 * 788$ 0& )+ $ /&*,= *L78891 &2 + & L, 2 L * L B. E. = )788$ $& < $,,$ 3 & < 7, ' $ & 2$ & $4I$D $%%% J L, L B *? * CO :+ $%%7 4 &&&, B

194 13 B) B ) $%%& 3 *,2 =* $7I$9P /. / = $%&>, 2? $%&9Q$%9DR056 7,2 '? $%%4Q$%77R, 2 ' *= S. A $%%7 8,B?*$%%D &* $&,J.'? 788$/?,' /' I * ' = 3788$ L C 7887 / T / )? )B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R. *$%%3F) / ' < : = J 9 +. &',C*. *$%%4 /?, J G / C* B=L* &"TO,= 2. E $ & + &),= & $ :;;<&, CB?7889 & = &),)?

195 1B CB7888,/ T T/2*?,B:* E =? 7887 )? ) B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R E =?) 788$ & &,)2 E;? = & & *, MJ J $%%4 ) > + &,J. J K * ;7887,/)/ *L % &)*,= = L = = C ' $%&> 7&= & B,2 B = ' *K 7889?, & J,G) = $%%9/, / )+ &, B?'6 ""7888% 3. & 6 2, = ) "H E 788$ :;;;& $+ $, "H? 788$ ' > $ $ $+ & =.J "H? 7887 $ $ & *, =

196 1 6C =T, JT? 6M$%%8,, & &L, ;= $%%% &, + +,.J $%%3,B? 7888 & %. & B, 2 B : / & *, = :6B 7888 > $ &,J := $%%4 & $&,* :$%%92 > $ + $&*,= : 7889,$ & &, : $%%3/J I T T/, & A ), % 79I737%9I9$ & "&,6 $%%7-. &) B&J,K * $%%9$&*, $, $%%D 0 & *,= 788$ / ' / **#,

197 / ), / = 7887TTT : : $%%> * $ *, = $%%D + > $ &, 788$ &, >84 M'=0OM= & ) ) 9 *,? O B B? A < : $%%& & & =T "T C J, JT?

198

199 " # $ "

200

201 Statens offentliga utredningar 2004 Kronologisk förteckning 1. Ett nationellt program om personsäkerhet. Ju. 2. Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 3. Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. S. 4. Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. M. 5. Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. Fö. 6. Översyn av personuppgiftslagen. Ju. 7. Ledningsrätt. Ju. 8. Folkbildning och lärande med ITKstöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. U. 9. Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. Ku. 10. Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. N. 11. Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 12. Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. S. 13. Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. S. 14. Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. Fi. 15. Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. Ju. 16. Digital Radio. Ku. 17. Turistfrämjande för ökad tillväxt. N. 18. Brottsförebyggande kunskapsutveckling. Ju. 19. Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 20. Genetik, integritet och etik. S. 21. Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Ju. 22. Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. Ju. 23. Från verksförordning till myndighetsförordning. Fi. 24. Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. UD. 25. Informera om samhällets säkerhet. Fö. 26. Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. N. 27. En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. U. 28. Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. Fi. 29. Tre vägar till den öppna högskolan. U. 30. Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. U. 31. Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. UD. 32. Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. Fö. 33. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Ju.

202 Statens offentliga utredningar 2004 Systematisk förteckning Justitiedepartementet Ett nationellt program om personsäkerhet. [1] Översyn av personuppgiftslagen. [6] Ledningsrätt. [7] Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. [15] Brottsförebyggande kunskapsutveckling. [18] Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. [21] Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. [22] Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. [33] Utrikesdepartementet Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. [24] Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. [31] Försvarsdepartementet Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. [5] Informera om samhällets säkerhet. [25] Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. [32] Socialdepartementet Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. [3] Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. [12] Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. [13] Genetik, integritet och etik. [20] Finansdepartementet Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. [2] Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. [11] Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. [14] Långtidsutredningen 2003/04. [19] Från verksförordning till myndighetsförordning. [23] Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. [28] Utbildningsdepartementet Folkbildning och lärande med ITK-stöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. [8] En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. [27] Tre vägar till den öppna högskolan. [29] Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. [30] Kulturdepartementet Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. [9] Digital Radio. [16]

203 Miljödepartementet Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. [4] Näringsdepartementet Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. [10] Turistfrämjande för ökad tillväxt. [17] Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. [26]

204