Kunskap för integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap för integration"

Transkript

1 Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet Stockholm Fax: Telefon: Tryckt av Elanders Gotab AB Stockholm 2004 ISBN ISSN X

3 " # $ % # $% # # & # # ' # # ) # # ) * # # #"* # ### # * ## # # + %, % %- %" $ %".

4 / 0 # # 1 2 $ " " $ $

5 " #$ %% &&' )'&$ * % +, #-., / 0' % $ " 1 % $ " -

6

7 " # $ # % & " ' " ' ))# ) )

8 * + %+,& - " ) ) #" )) + + $.. / 0, ",, #

9 # $# "% $ $$ % 7489:8& " 0 $ 7, " : ; 0 $. + 7 ) )%1 4<78& : 0 ) ) / 744*797.79:

10 79 = >, + 6 > 0 + ))'2 ' $?. & " % & & 0 $ %$/ =, - :99:7A8.7*:

11 # $# "% 77 B 74A9 % $ 5 ) ) < - ; -. 0 )CD ) %6 ## B %- :99::97.:7:& 5, < $

12 7: 5 ) ), 74*8 ) ) 8, 74*9 74* =99 6 %- :99::=9.:=:& + 74*9? +, /? )) 0 8 % $&

13 # $# "% 7= ) ) 0 74A9%+ :99:&B 0+ %:99:=8& # :999>97 8: 17449>47 $ 0 %+ " 0 + % # 744< :9 :9977= - 74A %+ :99:=<&

14 7? , %- :99::B9&, + ) )+ %+ 4:E& :99BA7 ":4 )<)$ %+ :99B& +, + + # 0, F$ ) ) ) '8 ) *'""%9"5$,,&' + : 751 '

15 # $# "% ))% <A& 0$ G ' H ; )) 0 G + %- B 6 7*99 0 0F % 7449& 3 74A

16 2 ) %- :99:7*=.:97&, 7449, + 744A $ %+ 744A78.7A& B :99:>9=8 + %+ :99=&

17 # $# "% 7A + #$ %B +:999 & ) ). #$ ' 0 744A %/ 744*& B 79, / 744*

18 7* <A =: + I 7: J, %/ K - 74*4<*# / 744*==.=<& - 77 # + =7 0 1 %48 & 7: ) > ')

19 # $# "% 74 7= ". B $. 1 6 ) ) )) % & * 7=, )2 ') %77= & %49 &

20 :9 6.. )). )) + # %$+23744A77*& ; + + ".. - $ / ) ) )) 3 $ 2

21 # $# "% :7 7<. $ 2 % :997=74&.$. B ) )?? B + )).% ))& -- % & + 1 7< B ) $), +:997

22 :: " - " + 0 +%+,& $ I 78 +, B 6 %&; 1+, 78 +,, %+23:99=AA77=&

23 # $# "% := ) ) +, ) ) I L )) +, + 0? A A 3 % / 744***.*4& 7A 0744A 77* # + :99984 <:&

24 :<? $+ + + # ', )) + " + " + B %7*.:4& / )) $ + " " - :999 / :99=+ 74*9

25 # $# "% :8 ))- $.. + )) " ' " B)) )) / + :99:

26 $ +-..

27 # $# "% :A B/ /+:999+,-./ # "/? - H744A)6 ) + / H " " / 0 " /1+ - H :99: 1** &" * / 3B33 :997)0 0 )J,M J /1** " "/ " & 2 1** %+23 :9978A& +,M H 7449 * / & "/+ BNOK?0 3&#&" #&", + B>- H "5 )H3&#&", 4 " " / <*# "* 5 /+,M )LM ) 5 6 # 7/L L3/ / 2 J J5 BK 744*- "#/- & ##$889/+ +?+, / 2 BK ;- 74*4 "/+ L - / 6 "& *"# // / // 6 + +,+74*87799";$89<=$$>>?/ + " " + +

28 :* + 744A / 5 #&" " "# # / :99:: #&% " % " & & " / :99=:& /4 C>>PPP > > >Q > 9=> *""#&/+, F/+,M A77*'7" *& * / H F %+3:999&+,M +23:99=AA1 *"*" % #&* /-+ +,M + / :997 )B ) 1 - % " " 7" /3- F-

29 "#$ %&''&) " * + *, $ -. # &''/ &, 0 ) " 1- " 2 $ $, &''' &''' & 1 #&''/

30 /' / 1 " $ ". $ $ "# &''& $7 1 $1. 1 $ / 8$ 8$2 29:99;9;69999/<=9;9<=$ >$ 99<? 9;9< > 5 99< 5? 9; 1. $ - $

31 "# $"/. $-" A8 1-8 = $". $ 6. 99' 0 1 $-" "> 1 " > E F " / - F?>0. E + -

32 /& $$ F $ > 3 G $ 1 ", 1.,= 8 H : 1 $ 1$ 3 C$ ) $ - ; 1 - : 1" $ ; 4 $

33 "# $"// 4 $ B$ I 1 F ") $799;<=99; $ 9, C 1 3 B, 1 $ $"4J 4 &/ &6 1 $ B

34 /6 $... - I 0 1= - - = ) 1 -, $ > = = B ) = C. =. 1 1 = ) I

35 "# 1$ I 0 = B = B ) ) 1 C" $ = 1,L 4 = ) B ) = B = 0.. I=$ +. $ " $. ' 3 $ - $ $ ' 1$ "1$

36 /E = $ 7 " M. 99&A'< B 99&A6 1 1 "- 3 B 1 " B 4 " = $ I - = 1 -, %- 4 ")J&''/<&''& &. $ + $ = 99;AEE. $ " & = $= 89;/ $ $

37 " "# $"/: B$ 7 +$ $ >$ 3 $ 1 " $ B, + 0)99&<4 &''& $ $ - " < 2. = 1.B0)99&A: $ 1$ % 8 $ 8

38 /; #$, 0 ) 99& - 0.$ - $ 7$. - 0 $ + "# 999A;9G$ $") 9;9<# 99' - 1,$ 1 3 " $ $ I - $ C 96 $

39 "# $"/ $ 4 C $ $ 3$ %&, - I $F99:A-6';6-;E $ $ $ F 3 # -" 1 F99:A-6';6-;E, $ $ )> 1 1 -

40 6',F - 3$7, 1. 2 $ F 0 )$B99; - $ 5 + * 0 *. " = 1 >$) $ -8 NO1 3 8 I$ I11 1 N.O 0 NO $

41 "# $"6 I $ $ 3. $ $ 3 7 $ 1 $ 1 - I $ ", > 99A& 0 1 $ $, ) $ /, C G /,$ $ 1 $

42 6& ' 0, C $ " 1 A1$ I 3 & > 8 B )8 A+ 8 I 8 7,$$ $- 1 3 C 99/< % 99 -

43 "# $"6/ $ = 8" ) $ 8 -- B *) =. C, - B B - # & $ " $ -, $ " B 99E A/& G $ 7,.7 ' ).099:A&A&;E$ A

44 66 > G $ 1 $ 1, $ - " )J &''/< 4 &''&, B " $ 1, 3 $ B $+ $G

45 "# $ B 6' $ - " $ 1 B " - ", 4 C. 1 I$ $- B B$ 2 8 $. 1

46 6E G -, $ ", $. - F 1 $ -. C 8 $ 8 $ > >1 3 %$ <.$$

47 "# $"6: 3 I 8 A -3 $ " 81 P). P3 0 $ 8 C $ " 6 $ $ 3 3 F &''&A;/299& I$ $

48 6; 1 + $ 8 "$ $ $ F > 2 F 0 " &, $ > - $"?996< 2. = 7 I $ 0 " 1 $ $ 299'-

49 "# $"69 > 1 " 1 3$ $ $ $, , + 0 $ $1 $ $$,, < 1 $. C " 1

50 @' 1 $1 E 1 5 *0 " * C " 1 1 " I " - )C19;EA-;&/&.99/1 1 $ - F " $ 1 $ ) E 1$

51 "# )& 8= 9;/* CA+ =899;K.K0 + 6EE-E&; = 9;9 ),. H.A.$ =$? >$ 99, - ) CA #? > ) 9A/'&- //;?, > 9;9 ' ) ), =A3 1 I$ F 6 8=8 1 C 9;E ) )? A $? 4 B =$ 99& 5 /-: B99E F B / ) $. A)C. B)$99; IAI$ 1" F I $ 99: 0. " "CA# 2 8$ 9:9. ) ) =$A $?4 2 8$ 9; 8 $ $ 8 +? 5 1 5? ) )1 23 =A# $ 9;6 2 ) & )?A4$4

52 @& 2 8$ 99. $ 4? 28=$ 1>$2) CA# 2 8$ 99/ 4? 2, CA3 2. I C = F 3 4)E;A6;-E6 2B99''# ))RA4= & 2 ) )) #3)0A. $4 2 3 &''& 5 ) 6) 0A )59;9 )/ LA>C3 ) 3 3 $7 99;. ) + )JF&''/, ) 1. A8, &''/ 77 I E > - =$A3. > 8 4 * A#74 9 ), CA. >, > 8"? :. A.HC 5$ 3 - $ J 3

53 "# 5# 99. $RR? 28=$ 1>$, -) CA# 5?519;, 8+? 5 1 5? ) )1 23 =A# 54 CD5996' CA. C :. A 3 C 4 99/ ' 23 ) ) CA # 0 B, = $, ; &//-6; 0 ). B 99& ' $ ' ) C 99&A=9. A8 099E=$A5 4 3 &''& * 1. A. 4 6 &''' 3 4J K F$ 3 &''? "8 34J KF$ <). 9 CI 8 4 #$ 4 3 % &''& = ' I A, # ' ' CA. # 8 &''/. A 4. 8$ 99/ 1 >? 99:A& '1 )' A

54 @6.=99:C3" 28 '% %$ CA. )&''&, #. A8 % 4 99? 2A # Q,3&''' %% 29. A8 M 8?. 99& 5 " ;-&'

55 " # $ % # & % '# & ) * +,$ # -$##.& # # / 0112" & # ' & $&3 & 4 " %& & % 54678" # & &$9&# $ '& #&$ #9& &6:&# & ;:&# & ;- & '. & '$ & # # & ' "9&& & ## $$&&## ##'#

56 87 # $ # #&; ' #% % %% &< & %& #%* & %% #1 & %9% # % &%&& # & 0 % $% 9 $ & & & #9 && # &# & &#9&# & + # # ## &&#" &&## & $ # /0112"' # ##&# ##) %$%#& 0 = >011 # #? # & & # & # '$ 011" :&. 011? #$& # $#. " & # #9$ #$ #

57 85 * & '& ##& & & &&#' & & &, 0112" 9 & & & # & & - ; 3 $ & ##& #&9 #&$## $ # '$ & ## & # & # 3$ & 9 &6 # # $ # # ## 9# ##% # &% # & & '# # % %### B # & & % %;C&; - & & # + ) & &##&6

58 8 * ## #&07*&80 '& #&##&&+&$ # # # D& #& 51# & #&&# # $&&#& & ##&# *# &##9# 9 & 9 /#+7## &&# & # & 6 *$&#& &9&& #&&&& $# & # # # 9 $ # && # # &$ ##& +$ & + = 1 # 1 # >.:& & # # # ## & ' & #&9& $ 9#& 19& &%%%$% #3 9%%&&& %$%#&#& #& + # #% &% # & & & #* # & ' # & &#

59 8 & # 2 & %% & # & ## ## #&+ 9#%% # 9 & %% ) % % # " #& B ## # & & #. /E9#F51A?#B"'#&&. $$+516 < ## & ' &# & C#& +&#&' $#*& &9#&& '&&3 #&)#& &; + G #& & + /E 9 # F &## 9# &'# & $&GB# 2 & # " # #/$# & &*# $# % $% $ # &? # B"

60 71 &$ &&#& 9& &&&9 &#G.& & #& 9 & 60>00" ) # &# & & HI 7A H 5" & $ % % /E9#F51" 9 % # &&%#% %) &% % $ 8 9 # & $ 1 # 1 $# & D&. & %%.# % %&& $ #& $& $ % # && %% % #$ & D& % %" # & & & 7 # & $ % % % &% # & & %' % & 9 # # # &&%%#%$% 9 %%&.#& & 8 5 & + 2 # # #B" 7? $ + 1>8 72 2?"

61 7 ##$&9%$%& # $& $ * & # # & $&? " C & %% %$%. & ##$ & %&%%% & %&% # $ &&$ 9 %$% & % %% &%#%%# &&$ B #'"? & && # #" # $& $ # & #$#&& 9& & % % $ $ ## % %# % #% & && % & #% $ # & # # & %% 9B, 8" %- & J #&K; > / % & & # $ & +8" 9 & & # & % &% & $ &#& D& & & # &

62 70 & B=& # / # # #& & #& '#&#&, %% ' $ % % $ #& # & # #, # # #& & & & # B, & &. & #& # #& $ & # $ ' $ & ' # $# $ / 011A, 0112" #$ #& - #;: &&# & $ $ %% # %% # H " 9 #&$&# # && # &" 9. &# &# ## ## & #&& # 9 & #%%& $# &. #& & &# $# # " # ' & &

63 72 %% # & 9 # # & # &# # C. ##&# # $& $& % % %% # L#'#"? && $# #& & %9%# & M# # # &. $ & & ' && & #% &% # &# # 9& & & # 9 $ # &#&D&##& # & #&& D& $ # &# #& & & & B& & # #& &, 0112" #6 &$# #$

64 >9## &9# # & ' = '# 0116>" #&&6 & #& #.,$ & # & & # # - # &# & # C &>. & # & >&# # )# #& %&% &?6 " & ## #& ##" " & & " " & & B # $& $& # # # & & &,$&## & >? $ &&'# 5 & $ # # # ) 5 9 & +,$-$, # '&# =# & # " " # & &"C #&&&

65 78 & $ & & $? & B' # '# & # # 011 & /#/ $" ' & 9 & # $ $ && " N# '&#" # & 8 # "'# & N#78 &# 5? & # & & $ & N# # /$ & & # & #$ & $ "## #$" >B87 2 $0111 # $55'# 6, 85'&#710,$ 22 # -$ 810 / #$#&" &&,$07& 01>08 $ "#$ &# ' # ### 9 =#&' ',' 9 6 '# - - '&/$#<9# 5

66 77 ' & #&% &%# ' B#& & &. &,$$0111 '&# &21 C # & # && #' & $., 5> B $9# $ & & $ % % &$ > & ## $ #& <. # & '# &##& $ & #9# && #. # # # $*#& & # &$ #&$ # % +: && % '& # # # /011A/#+011A /0112"#& $"&

67 75, # # # & $ # C $&# & $& # :## 1 # &6 " ' # $ # '& $ # # & & & ## # 6 %- && 9& $#& %D& #$ & # 6 %9& & %? % G% $ " %G & #% : # # ;+&# 9 # & # #&& $ 1# 1 # # & 9 # # # # % % & & & # 4 D& #$ & ## 9 & # #&## & # ## # $ &

68 7 9 # & # & &&# " ' $ &##. &." & 9"& # # & & & ##%&%# # # $ %%# #& #$.?"& & & ##4 C # & $ # # & & & & &$ 6- # & 1 # # # $ # # &# % &%#;- #& 5467" # &;* #& # & #. # # /55 1"F. / 011" &?#.' & O#D&# #$#

69 7 $+ &## "&& # & & & - & & # & $# # > >#&9&#& & &# > > '& & & # &6 %* + *# +&%) & $ & 6 %* & % + # $ * $ #&$&% &% 1 > : # $ $ 9 & & ##&#& 9&& $ &9& 9&##& B & 9 & & &# &D&+#,$ &&G & > >*&&# #&&+ &G&& &#& )## &&+ # 9 # #? $ $ & # & ###+- # &. %&%## + : &?; ' # % &% 1 %' &%$ &&

70 51 + ## 9 #&?&# # $ & #+ # # # & ' & ## # &.-## $&& -&+# $#-% $% # % & + & &% & # # # % % &? / 55" & 9 $ &#% % & #. # # $ & #?' #& + $6 %9 # #&%# #&& & &&" % %%%$ &&#,$D $#%%#%% & # %%" $# # & $ # &&& %% # %$% #&%%'?+$#&6 > " >*'& >#

71 5 >-# " #&&' & B & & # % % # %% < &#%%$ 0 = & + &+ &6%D -'/%* # & 9 &# #& # +#6%9&-'/%9 &&# & -'/9& +$#? + $ 21 $ # # $ $ & # 3 #& & + ##$ & $ #& & $& %&% 9&# 9& # #& # # #'& & &.# #,& $ & # *& & # ' 0 D B # *# ' " # $ #%%#%%

72 50 3&# # &.#&# > #. > $& #%%'$ $ # #' # & # ## #9# & ## 3## #& # % &% # #&#& # & #&B# &#.$# # && # & # & $ & # # 3 # & $ $'$ # $ # L & # '$& #& # #& &# #&& 3&&&& # & ) $# # & # #

73 52 & # ; B ##% &% /011" #&# & # B #&&# & & # & # # # '& & # <&# & > $ >*& && ##&& ##& # #&)## )# && & #& & $ 9. # && #& &$ # > >*&& $G&$&&#&.& ##& #9& ##&&#)# ## $ &:#$ #& &# $B&# $9& > $ > F$"G?G#G# #& #&###& & & # & )#

74 &&#& & #&# & #& &#&)#&& # # > $ >: &&# & :$& && &$ #& & & & # & 3 & # $ 9 # # 9&# &#&### # & 9 & & #& & # $ &#& 3 #& # & &$ $&* #& & : & & $ & $ # & & & && ) & ' # # ' - # $ ' >' && #&' &####& && # 9 & # # & *&& & # 9&# &' &# /$ &&: & '&# & > > 9 # & & # :

75 58 # $ ' #& # / &### 9 ), $ # ># $ >*& 3# # & & * ' & #&)$ # &? # &" # & & & 9&? & & # # # %% %% "? & # $& ##& # & & # #&9&& #&%%3& #&&# & P & & & 3& $ <50" # && & #&#& & #>$ # > # & 9& # $ # # &# 9 # #&& # $ - $

76 57 && # D& < ## #6 >* & $&&& #&& & & &&&3 & &&&# #&6%-&&&%-&& & &# &# > >9. # # ## # &*& & &&3& # & 9 & $ '&$$&&#&$ $ &.$ & &#&# ### ##&# ##&# 9# # &&9& #& 9# $ ## ##&& & &.#&& & )##9 ##& ) & & < &%%6 3& $ $ # &#)&&% #%& # & & 9 & ' #

77 55 ' -& $# # & & /#.:' #& * & & #& & ' #&9 & &: & <##%% & & # # # %% < $"$3 & # #& D & #&& / &#&$# $ 9 #& *#$ # % &#% # & # &#? # & # # # # # & '. # # $ # # $ # # # # * # # & # ## #*##& &# # $ &? & % % $ &

78 5 &##&# # 9& %% $# 9& &# ## # & # # # # 9. && #& # #& # $ & # /0112") #&# 9&& #& &

79 5?/ % ' #64<?, & $ $ =6? ) # / B ' '#6'#3 /E ) * 9 # * F 51 ) '#64D / 55 $$ O6 O= $ ' $ O6 - = $ /1$$$'6'= $ /D#011 '#4'#6'$ /D#0112' $ & $ )$ -6'# /D#0112 D6 / D# 0112 %3& & % * + &201>08 /D##+011, - '#6? B D # *# ' % $ F6? <B 50'#6,M#' 011+ $ D *. /D6 5 % /=6?= =,5467& $

80 1, $ $ ) $ '#6'$, B 8 %-Q # # K $;K?/$%# 3 %$ )$026>0,? & $ '#6 ' ',' ', # $" = < >'$>D$ R# Q S ')= $ / 9&'M'#63E ')= 560 & '& 'M'#63E + O 8 %O #$6 9 # $ Q% # 3 %$ )$02602>20 = & /'#6'# HI F 7 %, 6, I$ # # # #$ # #% BE 0 $F6/Q H 5 <6, H H * O#6 : L? # O= '# *- $?#6

81 " # # $% &'')*+,*'-. / ) &'+'0'1 2

82 +3. &''', " &' $:; &''<= > 3113)+*,'+- &' &+11&'116 4?

83 +* / A # > B 9 9.4&'11 $CD &'+3= C &'+&)+',&3&- # &'11 2 B ED C ) $ &''+)+-C F B " #$ $B ED $ 311&- ED. BB4

84 + # G ED $ 311&)&*- # $ 311&- $ 311&)&*= H 3113)',&1-? $ 311& 311&- G B B C 9 9#

85 # # $% &'<')*3,*'-4$ - 99 $H 3113)',&1-5 F &''1 A 99C 4 $&'')388,38<- A &''1 C $H3113)'+,&1*- / E? 5 6

86 +< &'+1 &'71 I F..4.4 B G 99 # C 99 C # F / 99,99, C G 44 H" A

87 +7 $J &'+3= &'')3*1,3*3-/ $ &'+3= C &'+&)- B # B $H:&'+3-" $ &'')37- C E A 9 9 F 4 $ /.4 &'11 G.4 &'81,<1 71 " # > &'+3

88 ++ H 3113= K 3111= 4 G 3111=C &''7=311*- &'+'0'1. C $H311*- >? $? &'+<)&'7,&'+- G 6 B 4 &'7' C? %&' C H

89 +' $?&'7'-A $>&'''- 9 9$: &''<- A 9 9 $ &'')&*<,&*7-9 9) B2 9 9 $/ &''3)3,*= H &''7)38- B 99,,? H $C &'+'= C &''+=: J &''8=: &'''- B2 G # 6 $D &'71= J &'+'= &''1-

90 '1 6 B C H C %)#ALM.4) $C &''7- A 99 / ) 5 /? = $ 311&-? > &''7 $> &''')73- >

91 '& G B *+%+ B A A A A C A &''1 9G G9 $3-> H 6 A. A $ - C&811 *8 # B &3 A % B 5H

92 '3 $ H A 78? > : C &''3 &''' > / C C " & $- "A " ) # % 5

93 '* $&1- B 9B N 9$3-G A F 6 # ) 9C 6 N 9$&1-9 9$3&-9 G % 9$31-/A > "A > C 4 ) GN N C G C N

94 ' % N $&8- # 9 N 9$&- C &'<3 99 )95 O9$&+- ),% B B % N G $&< C A 9 9 # 2

95 '8 99 ) 9E 9$&- # 6 " &'<1 &'<3 9 P PCPP C 965 &'<3 $5 &''1)&'+- / 6 A &'<3 ) A > &'7< )

96 '< G A C 4 $3- ) 9 9 A $+-A = B 99 A G ) E NN C N N N N % $+- B > A $"Q &'''- M A = 9B G 9 )9$- 9$ &8-

97 '7 H 9 9 A.9 9 &'+1B 2 9B2 4 9 $ ) &''8 ) 4 N # I N PFPP P $+- " &'' C 9# 9

98 '+ 2 A G 2 &''1 $ > R? 3111= 311&=? A? A 99 B $4 G &'<*= &'<< &''+)&'-A 4 " # G A " A C

99 '' 9 9 G 5 F " A C > B % 78 G N : " $&*G ST- 999E E 9 : $- 99 # $- )9% G 9 C / $- ) 9 %

100 &11 9 $ > - " A 99 # )9# " 9 B A $" 311&)*&8,*&+- C A # G C 6 A C A 99 # 9 9 E $" 311&)*&+- # 99#.A

101 &1& &''1 C # 9#9 %#N % 5 $+- 4 =9 9 C 99 A B IA 9 9$31- AN A A4 P P N 4 G $&&-

102 &13 9 9?, &'+'0'1, A &''1 / 9 9 $ 311&)&1- A / C F #

103 &1*? 6 E? 99 B 3113 )? S T C $? 311&013)&++)**- E $ 311* $E- $6 H 3113-? / 9G 9 $6 H 3113)&*- 4

104 &1 6 H A 6 H?&'+ &'81) $E.&'+)37)*- &'1 $E.&'+)37)3*- B A > 5 B.4

105 &18 B $? &'+<=5 &''1-. &'81 &'<34 C 5 FE 4 &''1 = F C 4C H # HE $H&''7)7*, >>3113)3

106 &1< C $" &''=> : / : C

107 &17 4 : 4 G &'<* &, " ) ". " 4CH?G 3111" " "-. + )#Q >> H 3113 * + %+ )A# >> H 311* 9 ) A9 4 " - H) > : &'''- / " #: > R" >? ) )4 > % &' &'11,&'19>%J# " 1 234,254 D ). B " > : G : " / : 3111 " 6 &6 H )" " > )4.. >A&'''--1 )" D > &''3S&'71T& AL >L) / " H &'+3 9 4%L9>%J# " 1 234,254 D ). B " 5 &'<<)7# *6" )". " 5 &''+9H L )4 Q 9 SLLL 0 00 T

108 &1+ : &''181 )A? &''9 F 9? %E% - )D : % >J &''891" >) E. " : % U 5? > J # % &''', >)E. " : H&''<9 3& 9? 8 D D 4 A E A &*,&<&''8 :; / &''< - " 8 ) D. " 5 6 &''1 :+,.)4.. %? &'<' & #,6#"?: B VBG/5) CA % %E&''9. ) 9? % E % -- )D 64> CH3113/"-. ++ ) # H: % &'+3 94 B 9>%J# "1234,254D ). B " H C &''7 94 )? 9CBH 4 W ; <1 1D)D. " H 4C 3113 "? 13 )/

109 &1' H H &''7 ".1 -#% 25.)> 2 H H 311* 9 9 SLLL *181T H D H >>? E " % " E? 3113 # 0 = +++ )A# CD % # &'+3 9/ 4Q &'&,&'389 > % J # " D ). B " C H &''7 *$ ALM )? 5 C B &''7 - ".)4.. C &'+&##- *6>:6ALM )D. " C "" H HL? &'+' -& )E> "Q BC&'''"? )5H # " "&'')6 <1& D) D. " "? 311& ) ) A /1 A? > &'+< ) < H) 4? > 3113<6,H )"? C > C " C % E &'7'%- D)5. "

110 &&1 C &'' 94 9? % % - )D E.&'+)3725B+ + " 311*,.) 4.. H 6C &''+*CA, H )/#" &''+0 ) 311& % + ) + / ) 311&,-# D ) $A - / 311&? ) ,D444.) 4.. /6 &'' / # H - ' D) D. " J > % &'+3 9B 9 > % J # " 1 234,254 D ). B " J %X&'+'7E 6ALM )>> K ), # ) 5.

111 " # $%&%' $%%)* + " *, " # $%%$'- $%%$' $%&.$%%/* "$%%%* 1 ' ' 6 "2 * 0 "7&%,%8* 0

112 $$9 : ; <52 12, = > , < ? 9889*0 988)3 5 A 99 )8 3? B, 2

113 $$) "# C$%D%*E E " 1 $%%9' $%%%*< , B , 2 C C "5A$%%D'3$%%%*

114 $$. : : # F " 1 $%%D* 5, 0,, , E, 5 2 " # $%%/*

115 $$/ 2 $$%%$ C %. 1 > +$%%D,$%%& "7.* 2 C%. "7.* 7 "7.*E A C1 $%%.79&, A C198897$% 1 "1 $%%.7&%/* 1 3 "1 $%%.7&%/* 0

116 $$G "A C1 $%%.79&* 7 "1* A "79* "7)*E "79* + 7 A "79 *? 2 "C%.7$D)*7 A F H 2 "+ $%%D,$%%&* C 2

117 $$D "7/' 6 $%%%7&%,%8*< 0 7 C)7: 1"* " ; 0 C)7 : I A 0 0 F C)7<, JK,, 0 $%%/ 2 # A

118 $$& 2 12 E A 7 :??5,0 "C9* E 7 E 0 "C&*: 7F < "CD* 7 A,, "C)* 2 E 7 : 2 : 2 ;, A

119 $$%?, "C9* 1 < = 2, 1 C$ 7 : F,? 5 JK0 JK " * 0 5JK0 :"C$* A ' "5 C 988$' 9888* " > B>6+ 5 $%%9"1$%%97.8)*

120 $98 -LM $%%&* 2, E 3 1 > 2 * 12 < 7, E, + > 2 A 2,, > E " H C %. 0

121 $9$ 12 = E 7 : "C.* :?, "C9* < 2 2 <, " #$%%G'4I9888' N - $%&& $%%9* E 5 7 ' E, 3 E 5, F"CG*

122 $99 JK0 0 I,,,0 H : 2, "C$* 3, 51 2 E A 2 ' 7 F, "C$* 5 4 "$%%9* 3L,0 L 4

123 $9) <B B 0 > 2 B O " $%%%* , #$% & 12 ; >P 1 7 A? E 7 F : : A E, I "4$%%979DD* 1 12 & 9889* < + 1, 70, 3

124 $9., H E H < 2 7 F 5 F A < A12 < 5 7 <73 2 <71? 2, < " < 9888* C F E 5 4 7

125 $9/ 350 : 2 A, " < 9888* 7 "0 * E 7?, 4, A,? 2 ; , "E* 4 + < "9888*? "5? 988$* "6 9888B8$7D9* A ? " ' $%&.$%%)$%%/*

126 $9G E ' 7 " * < 2 E 12 2, Q"C/*A 2 70, "CG*H 2 1 < 4 > 7 C 5, - C 5 12

127 $9D ; E "C$* 12 2 E "C/* 7 1, 2,, C$ ' 4 2 7,? 0 5, 0 " *; , H 1 2 I 2 7 F 0 0 E , "CD* 2

128 $9& 2 7 > < 12? , 0 F"C$* = F,,, "C%* C , ; 1 C 2, 2 7, 0 0

129 $9% 0 2 F"C)* "C%* 7,R R"CG* F 0, "C)* 1 0,,< 7 <7>, ; <7H <7 0,5 2 F< + < C 1 < A 0 " C $%%D7$%%,9.$ 988$7&$,&D* >

130 $)8 "C $%%D798)* H 12 "C)* F " 2 *, 2 : 12, JK,, 1 "A C1 $%%.79&*; JFK 2 "79&* E "C$* 4 S " * 3 "C $%%D7 98)* 0, "798)* " C988$' $%%)* E C "7.$* > 0

131 $)$ ' + 2 " E $%%&' $%%& 9888* + 2 E 2 "7%* "98887)D*70 0 E, "$%%87$8,$$'98887$/9,$/G * # "$%%87$$* > 2 R R "7$$* 2 2 < 0 2, 2 "7$$2$D* 0 0 "7&)*C $%%/* C 5 "988$7&)*E "7.$*

132 $)9, A 1, 2 <- 179,C R2 R 1 1 "A C1 $%%.79&* 2 "5 C $%%G* "7/* 7 2 R R"7/*2 5 C "7/,$8* "< , C 7/* E 2, "7/*S " # $%%%' $%%)* 12 2

133 $)) 2 "7%* "7%* ' "C $%%G* 1 "4 $%%G7/* 3 ' 2 5 " # $%%%*C $%%."A C1 $%%.79&* 2 "C $%%G79G&* A 2 "79G&,9G%*0 E 2 2, E "C9* ,, 12, 2 1

134 $). ' "C%* , < "C $%%G79G. * 0 2 " C $%%D* E "C)* 7 2 0, 5,, 0 E 0? " D* # "7)GG* 0 988) 12 " +988)7DD*?

135 $)/ ,? ? E "+$%%D,$%%& > * )% + 2 "56$%%D* A # I "988$* 7,

136 $)G E R2 R R R R R "79*0 2 02, 6 < "C$*E 2 "CG* 2 12 "C $%%G79D/* <# I > "# I988$ 12 0 # IR 1-3 L 7 98 L $&29$ 988$# I

137 $)D "C $%%G79D.* , "%& 2 H "# $%&9$%%$* 0 " N$%%)* O *12, 5H , 5 > 1 B # 988)* 0 5 " > 988)*

138 $)& " 4 M 988)' C $%%%' 988$* E " * 2 2 E 7 E " $%%D7$DG*C 5 2 "7$DG* S 12 0 O"$%%8* 5 2, " # $%%)*0 12 7, 2 5 > #988)* 0 "O $%%8* 0,5 5,

139 $)% 0 2 :, "E* 5 12 E # 12 5 " C $%%G79D/*,,? 4 5, "# $%&.$%%$*, '< 98887)&*

140 $.8? # M 988$ " # 7 4 #> $%%G $% + - # - C 3 C $%D% # & 7N N # A E4IE N$%%%& '7 # #$%&% # #C7? # $%%)E,E I #27 2 I # I A 988$ E5-2 $&,9$ 988$ # - $%& # - $%&., 0 *$79D,/. # - $%%$ 7 -- # - $%%/ 0 - #, # - #> 9889* $ ' * > 7 0 # 2 1 L7 A $,9 988)

141 $.$ E3$%%& ; A.D7/,$. 1 < CL$%%D. # / E7#S 1 U 988.? 5,2 5A4 C * 0 #C7 4 $%%9 3 L 7 0 L 4 # > M 1 988)2 # & 7? 4I ,? * 0 $,9 $)D,$/& 4 A $%%G 1 A 4 '/ *#C7 A $%%D % 3 C7 C 2E $%%D / # " 7#?# C 2E 988$ 4 $ ) #7# C $%%%5 "#2 0 #7? C $%%G 5 "* A 4 ' / *# C7 2 C $%%D?,? 2 #? E 6 A A <I * #1 2 3# > 7

142 $.9 C % A 988$E,1? E C 1 * $, #17# < 3$%%% E E #M # % 60 #< 7<05 #$%%) #> 70 < 17 9 < # 9888 / # 20 #E57C $%%$ 3 7+9G7D/,%/ -LM 3 $%%& * # #<LO B8$7D956 6# 6 > $%%% * $ * C7 64 $%%D ) 3 C7 $%%% 0 A # #C7 1$%%97.8)16 1$%%.7&%/1 A C1 $%%.79& 1 A C198897$%19*)1* :;;<8=> # $%%D5 '. $ #6 $)$ 7 0 $%%) 6 0 $ 46 #C76

143 $.) D#1 ## I 71 M +988)7DD5$ ##2 71 M > 988)7 $2 =??= 62 # # + - # $%%) + - # $%%/ * $ 0 C7 C> N $%%) 2 ; A 2? 0 $, *#7C + 6 $%% $.7),$D 6 $%%&C,.D7$/,9& #4 7-3 $%%%? T L 7 3 / * 7 9$7./%,.DD +$%%D,$%%&> N : - $%&& 6 $ #C7- N :- $%%9 8 % N O #

144

145 " # $% & ' ) * +

146 +,, / /* / 0*1 / ) *,, & ) * # ' + ' &

147 / /,,,,. # 39:7 $ $% 34; <,, & ) 2 "

148 # 3977,, # ). #=. + ) ' "# + & & $ = 3477 ) 3477 &,, =& #

149 B ),, & $ ) ) / & 2) ) " $ % & ' )*+,-*,*'.$//$+#0 " 1 & & ) 2 &

150 3/ 6776* " +. #. < #, "/03 & " 2 &&', &

151 3. # & ) $ $. +,,#

152 3$ #$ $ &. $ - ),-), >- '3477 &34;7 $ 5 5 C %,,&,,) ),,. 2 & & ' % &,-4

153 3" # % ) ) B " "

154 3 & 34?7?7 0 & $ 34:: -$ 0 $ 3 + <,, #.3D & 6773 B 3 2 & 5 & 6 7, ) 8 &9 ' 5& $//$+/

155 33 ) $ $ & $ :E $ 36:;776;? * 34;7 34?7, $, 3447 * :: $ 3477 B ' %$3447 *34:: 349:E99.,, : 5 & 7#"9, ;4 7##9,: ;<&7/9, 79,= #9

156 3 34:: 6777 %349:E99 5 # '. *+$8: 6777E73 39 = * + $ & & ) & $?46 $&874 * # % &,>$// 4 6 $//"

157 3 & 6778 $ " $E % $,, % 6777E73 $ 6; & ) 8: # # & +. &A1, , >&A & -

158 3# / &A & &3; # &5,, 37 # 4 $ 0 % &A1B 39564,, 3449* 3777 *?? & 2 3? & + / % &,?< $///++30/ 5 & &'& &, &

159 3 $% &') * &))' % : #0$ A 7 9 A & 7 9 A = 7 9 &7 &9 #/3$ 3 " 2 "/" / # % "$ " / B $ / * 5& # % $# 3 # & # " ". 3/ $ $ $ $$" # : $ $ " 4 $$33 3 $ < $ " $ " 3 $ " ) 3 # 3 ) 3# # # <A $/ / # % $$ " $ C #3 " " C $3 8 / "$$ 3 : # $## # +)*$/// # 36

160 / & 38 & '&# + #,, & & $ ) & 3? 8 &;. & # =< ' " *$ %. $,,

161 * * $,,< 3477 %+. ) ) &A " ; ; ;3 DD 6773E76 F $ 3456;

162 $, " = # $ D? >&A & >47 # : : = 0 # # & &. F ) & % ->? & % B) " & 39

163 " F 3; % 38 ' 36 0 *$ G %% 4 - # )+ 3444E6777 & * ).< $ & % E >+ *,, $ C=4C = 4

164 2. 0 " & & /+ /& / +,, # ) +,, 3444,, 0,, 0 F,, ) #

165 3,, B & & && ) 1 " ) $ +. $ ' % " $ ' " < 7?< $///+9 ' $/// &

166 & >&' $ ",, / -- $ < # >= C5 &' & ' 5 & &' 5 & ' $,, >+ B

167 9:;#367 < ' <?63C# 377> >< & F % F $ 0 ' & + & + )

168 #. + 1 A'' & &= & & & D && 75 *$//"9 $ % ".$1 *? ' 7? $//"+"9 & % ' ) % $,, D " ' &6, &6

169 , & 7 &$//$+9 " $ # ) 1 2&' && 5 C -,&6,, & 7. $//;$+3+9 ),,,, B & $ ' = & 6 % &6,&& & ' 6 7< &$//"9 0 ',, & ',, 37

170 / C. G. 1 2 ' &6 & &&, &, 7E< &$//$+9 G,, & & # ) < B $,,.

171 $/ *$< / $ $,$,,,/ ) $# B ).,, * & 5% + +

172 $ % F 0 # %,, $.. -

173 " = 6776, 3447,0 $ & 1 +. < J J 3448 % & ' % 1K & 6776 ) D76& 1+ & 6776 * D3;& 1+ & 6776 # ' ;69& ,= +6778, &&344613D8D +,--.&,/0/1' +3449#.2 &,-33' <& " ' <& % '.22.' & & >< ", ' <& , -, -)6776,+ -),

174 -%34446 & ' & 1&#A 6778, 6778, F = 6773E7613; < 6773E7613; # ' <.6776 ' 7 '& 1) < & 6778,F 6776E6778, F M1EELLLE EE6778E33N78O < 6776,#, = & 1 ' < J 3444 & '& 1P P &A 6777, , & ' 34 & 7773& 1& &A6778,,= &A + " : & 1 & & A & ",9925,-/2& 1#Q P) &' 67771D: * ' & 1K & 6776 " & 1 & '6778,+ 6778, P 6773 % : %1 % ) G 6776,+,

175 " #$%&& ' ) * +

176 , -, " #$ %... ) / 0 1 / / 01/) 0$1 20.$%%3$%% , 0: $%%41 0; $%%% < / /// " *0 1 - = & & & ' )**%+",)**-.

177 0$%%>1? 2 0$%%>1 ) $&88? 0 $%%45 *. A $%%71 ), / 0 11*# 0 11-%2 113% % 11%/ #4 5)**)% )**-.

178 6? 0= $%%91 - $%>8 0B $%%71 = $%>8 /C / '? / / 0: $%% : : $%%>5 $%%D1 ) C 2 0'1 = + =.. E, F' G G /07887,$%1 =

179 1 0$%&>1? 0$%& $%>8 D8? E?"H = 98 0"H788$,D31, & 0 # 0 7 8)**)9-.? 0""78881 ' + 0 $%%D5 ; $%%%5 : :& 0 & ;00 0 & ; : 169*). & <& : 9 <= ;0 ;: 169.

180 6* ', & ; 0 0 ; ; 0 ; > 0 ; ; 0? ' )***9?. + I 6. '

181 6 2 $%% < 7$I7307& ) = < J, o o + o o o o o o o o o o ' + 3 &A )**-9: 0# B*# CD )**E*) )B3 0 B*# B- # -1 : A )**-9. F 9 :G )**E*) B 0 0. H 0:9)).

182 6) 2 + < = ' + 2 E?? B 0 $%%31?, = 0 &00 ; 0 0 ; ; ; ; CD& 0 ; 0 0 ; 0 & 0 F ; CD= ; ' B G I 11B% 78 )**% / )**% / )**% )**-.

183 6-2 '? = 2 >8, I 0> 0 ; ; 0 0 # = 0? 00 0 J 0 A ; ; 0 0? ; 0 0 ; K #, )**9. " 0J K ' *?0788$1 " < BC

184 ,$4%I$>3 9$DI9781 C L M ) B ' 0= 78891? 0E = 788$, 9>1 + =? L * / / - / / = ' + + //

185 6B / / *? 0$%%D1 ' ' + I = " * + 0*78891 * 0= ' $%&>,341 0$%%95 $%% J $%&> $%%4 6 $%%8 : ' 0$%%71

186 6?? 0* 78891?? ' L //? / / "? / / // 2 0 $%%D5 C 78881? ' < * = 2,

187 6 H 0 ; : : ; 5 ;? ; C$D H ; 0 ; 0 ; 0.K #, )**9B. 2 N J / / ' # *? E =, & 0 0?? ). ; ; 0 -. ; 3. ; 0 0 K #,)**)9). L, G09 K #, )** 0 % M&= 116 # %N 116 %K5)**-

188 66 =. 2 C $%%> 6? $%%& C / / 1 - I 2#2,. 7 ; ". )**- 6 O )**) 0 # ' 0. 1, ' I :G :" A.M

189 61 ) " J J * 2 // ,$%1 ) " <? < * L " 0 GAP 0? 11)/ 11).L? 0 =? 4 )**). A0 ) )*

190 1* <? < =? : 7888J ) + = + E 788$ - < " +? ".7887 $88. = 2,

191 1 0 C$D E L 0 )**). 2 ", # $ $ % & 2 2 / / 2 " L? / /?

192 1) < 2? = 0$%%3,$9%1 / / #??,

193 1- $ J J $%&> ' & & * J, 2 B ' " $%%4 ) &* + )& 2, 22 $%%D, & -. & = J, 2 = *L; " * J = :7887% & /*,= * C LL=) $%%7) & &, 2 * 788$ 0& )+ $ /&*,= *L78891 &2 + & L, 2 L * L B. E. = )788$ $& < $,,$ 3 & < 7, ' $ & 2$ & $4I$D $%%% J L, L B *? * CO :+ $%%7 4 &&&, B

194 13 B) B ) $%%& 3 *,2 =* $7I$9P /. / = $%&>, 2? $%&9Q$%9DR056 7,2 '? $%%4Q$%77R, 2 ' *= S. A $%%7 8,B?*$%%D &* $&,J.'? 788$/?,' /' I * ' = 3788$ L C 7887 / T / )? )B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R. *$%%3F) / ' < : = J 9 +. &',C*. *$%%4 /?, J G / C* B=L* &"TO,= 2. E $ & + &),= & $ :;;<&, CB?7889 & = &),)?

195 1B CB7888,/ T T/2*?,B:* E =? 7887 )? ) B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R E =?) 788$ & &,)2 E;? = & & *, MJ J $%%4 ) > + &,J. J K * ;7887,/)/ *L % &)*,= = L = = C ' $%&> 7&= & B,2 B = ' *K 7889?, & J,G) = $%%9/, / )+ &, B?'6 ""7888% 3. & 6 2, = ) "H E 788$ :;;;& $+ $, "H? 788$ ' > $ $ $+ & =.J "H? 7887 $ $ & *, =

196 1 6C =T, JT? 6M$%%8,, & &L, ;= $%%% &, + +,.J $%%3,B? 7888 & %. & B, 2 B : / & *, = :6B 7888 > $ &,J := $%%4 & $&,* :$%%92 > $ + $&*,= : 7889,$ & &, : $%%3/J I T T/, & A ), % 79I737%9I9$ & "&,6 $%%7-. &) B&J,K * $%%9$&*, $, $%%D 0 & *,= 788$ / ' / **#,

197 / ), / = 7887TTT : : $%%> * $ *, = $%%D + > $ &, 788$ &, >84 M'=0OM= & ) ) 9 *,? O B B? A < : $%%& & & =T "T C J, JT?

198

199 " # $ "

200

201 Statens offentliga utredningar 2004 Kronologisk förteckning 1. Ett nationellt program om personsäkerhet. Ju. 2. Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 3. Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. S. 4. Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. M. 5. Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. Fö. 6. Översyn av personuppgiftslagen. Ju. 7. Ledningsrätt. Ju. 8. Folkbildning och lärande med ITKstöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. U. 9. Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. Ku. 10. Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. N. 11. Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 12. Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. S. 13. Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. S. 14. Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. Fi. 15. Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. Ju. 16. Digital Radio. Ku. 17. Turistfrämjande för ökad tillväxt. N. 18. Brottsförebyggande kunskapsutveckling. Ju. 19. Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 20. Genetik, integritet och etik. S. 21. Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Ju. 22. Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. Ju. 23. Från verksförordning till myndighetsförordning. Fi. 24. Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. UD. 25. Informera om samhällets säkerhet. Fö. 26. Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. N. 27. En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. U. 28. Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. Fi. 29. Tre vägar till den öppna högskolan. U. 30. Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. U. 31. Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. UD. 32. Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. Fö. 33. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Ju.

202 Statens offentliga utredningar 2004 Systematisk förteckning Justitiedepartementet Ett nationellt program om personsäkerhet. [1] Översyn av personuppgiftslagen. [6] Ledningsrätt. [7] Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. [15] Brottsförebyggande kunskapsutveckling. [18] Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. [21] Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. [22] Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. [33] Utrikesdepartementet Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. [24] Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. [31] Försvarsdepartementet Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. [5] Informera om samhällets säkerhet. [25] Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. [32] Socialdepartementet Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. [3] Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. [12] Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. [13] Genetik, integritet och etik. [20] Finansdepartementet Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. [2] Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. [11] Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. [14] Långtidsutredningen 2003/04. [19] Från verksförordning till myndighetsförordning. [23] Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. [28] Utbildningsdepartementet Folkbildning och lärande med ITK-stöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. [8] En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. [27] Tre vägar till den öppna högskolan. [29] Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. [30] Kulturdepartementet Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. [9] Digital Radio. [16]

203 Miljödepartementet Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. [4] Näringsdepartementet Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. [10] Turistfrämjande för ökad tillväxt. [17] Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. [26]

204

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

5. En välfärdsstat för alla? Frontlinjebyråkrater och invandrarklienter

5. En välfärdsstat för alla? Frontlinjebyråkrater och invandrarklienter 5. En välfärdsstat för alla? Frontlinjebyråkrater och invandrarklienter Isabell Schierenbeck Välfärdspolitiken utgör en viktig del i invandrares möjlighet till deltagande. Länderjämförande studier visar

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning.

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning. Promemoria 2016-08-26 FA2016/01035/JA Förvaltningsavdelningen Juridik- och affärsenheten Arkiv- och registratursektionen Beskrivning över Regeringskansliets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets-

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Ds 2013:13 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Samtal inför ett nytt årtusende

Samtal inför ett nytt årtusende Samtal inför ett nytt årtusende SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende Slutbetänkande från Millenniekommittén Stockholm 2000 Socialdepartementet SOU 2000:49 SOU och Ds kan köpas från Fritzes Kundservice.

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, Ds 2013:51

Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, Ds 2013:51 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Magnus Thyberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, P 13 1 (2) HSN 1307-0818 Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen,

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ansvarsfull hälso- och sjukvård

Ansvarsfull hälso- och sjukvård Ansvarsfull hälso- och sjukvård Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Campingtillbehör för husvagn, husbil & båt KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Priser gäller from 2011-02-10 Priserna är rekommenderade ca priser inkl.moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Aktuell prislista

Läs mer

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet.

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet. 1(1) 2013-08-20 LJ 2013/952 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar angående delbetänkande SOU 2013:45 Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Landstinget

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen

Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Uppdaterade högkostnadsskydd

Uppdaterade högkostnadsskydd Os 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen balso- och sjukvård samtläkemedel i~ -;CR=EG=ER=f N GSKA NSLI ET Socialdepartementet SOD och Ds kan köpas från Prirzes kundtjänst. För remiss utsändningarav

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Lättläst sammanfattning Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Arkivbeskrivning för Statskontoret

Arkivbeskrivning för Statskontoret ARKIVBESKRIVNING 1.1 1 (5) för Statskontoret Denna arkivbeskrivning tar upp perioden efter 2006-01-01. För tidigare perioder se 1.0 (2013-09-04). Statskontorets verksamhet Statskontorets uppgifter redovisas

Läs mer

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut 2014-08-06 Sea-Doo SPARK Vattenskoterns brister: Styrkolonnen/styrstången kan ha tillverkningsfel och kan brista under hårda körförhållanden. Risknivå:

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE 1. Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening c/o AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ Dok.Id 125374

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F.

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. Kanotklubben Wågen grundades 1947, men beslutet hade fattats redan i december året före. Fram till början av 1960-t nådde Wågen stora framgångar på tävlingsbanorna. Föreningens

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2016-03-31 ON 2016/0059 0480-453515 Omsorgsnämnden Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området Lättläst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Ärende 4. Remiss Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Ärende 4. Remiss Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Ärende 4 Remiss 2013-03-14 Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Tjänsteskrivelse 2013-03-27 KS 2013.0102 Handläggare: Lars Näsström S2013/2055/SFÖ Remiss - Regionalt

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

)4KOMMISSIONEN RAPPORTÀ

)4KOMMISSIONEN RAPPORTÀ Allmänna förlaget / C E Fritzes AB, Domstolsverket, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, Institutet för Rättsinformatik, Stockholms universitet, Institutionen för ADB och datalogi, Uppsala universitet,

Läs mer

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer