Kunskap för integration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap för integration"

Transkript

1 Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet Stockholm Fax: Telefon: Tryckt av Elanders Gotab AB Stockholm 2004 ISBN ISSN X

3 " # $ % # $% # # & # # ' # # ) # # ) * # # #"* # ### # * ## # # + %, % %- %" $ %".

4 / 0 # # 1 2 $ " " $ $

5 " #$ %% &&' )'&$ * % +, #-., / 0' % $ " 1 % $ " -

6

7 " # $ # % & " ' " ' ))# ) )

8 * + %+,& - " ) ) #" )) + + $.. / 0, ",, #

9 # $# "% $ $$ % 7489:8& " 0 $ 7, " : ; 0 $. + 7 ) )%1 4<78& : 0 ) ) / 744*797.79:

10 79 = >, + 6 > 0 + ))'2 ' $?. & " % & & 0 $ %$/ =, - :99:7A8.7*:

11 # $# "% 77 B 74A9 % $ 5 ) ) < - ; -. 0 )CD ) %6 ## B %- :99::97.:7:& 5, < $

12 7: 5 ) ), 74*8 ) ) 8, 74*9 74* =99 6 %- :99::=9.:=:& + 74*9? +, /? )) 0 8 % $&

13 # $# "% 7= ) ) 0 74A9%+ :99:&B 0+ %:99:=8& # :999>97 8: 17449>47 $ 0 %+ " 0 + % # 744< :9 :9977= - 74A %+ :99:=<&

14 7? , %- :99::B9&, + ) )+ %+ 4:E& :99BA7 ":4 )<)$ %+ :99B& +, + + # 0, F$ ) ) ) '8 ) *'""%9"5$,,&' + : 751 '

15 # $# "% ))% <A& 0$ G ' H ; )) 0 G + %- B 6 7*99 0 0F % 7449& 3 74A

16 2 ) %- :99:7*=.:97&, 7449, + 744A $ %+ 744A78.7A& B :99:>9=8 + %+ :99=&

17 # $# "% 7A + #$ %B +:999 & ) ). #$ ' 0 744A %/ 744*& B 79, / 744*

18 7* <A =: + I 7: J, %/ K - 74*4<*# / 744*==.=<& - 77 # + =7 0 1 %48 & 7: ) > ')

19 # $# "% 74 7= ". B $. 1 6 ) ) )) % & * 7=, )2 ') %77= & %49 &

20 :9 6.. )). )) + # %$+23744A77*& ; + + ".. - $ / ) ) )) 3 $ 2

21 # $# "% :7 7<. $ 2 % :997=74&.$. B ) )?? B + )).% ))& -- % & + 1 7< B ) $), +:997

22 :: " - " + 0 +%+,& $ I 78 +, B 6 %&; 1+, 78 +,, %+23:99=AA77=&

23 # $# "% := ) ) +, ) ) I L )) +, + 0? A A 3 % / 744***.*4& 7A 0744A 77* # + :99984 <:&

24 :<? $+ + + # ', )) + " + " + B %7*.:4& / )) $ + " " - :999 / :99=+ 74*9

25 # $# "% :8 ))- $.. + )) " ' " B)) )) / + :99:

26 $ +-..

27 # $# "% :A B/ /+:999+,-./ # "/? - H744A)6 ) + / H " " / 0 " /1+ - H :99: 1** &" * / 3B33 :997)0 0 )J,M J /1** " "/ " & 2 1** %+23 :9978A& +,M H 7449 * / & "/+ BNOK?0 3&#&" #&", + B>- H "5 )H3&#&", 4 " " / <*# "* 5 /+,M )LM ) 5 6 # 7/L L3/ / 2 J J5 BK 744*- "#/- & ##$889/+ +?+, / 2 BK ;- 74*4 "/+ L - / 6 "& *"# // / // 6 + +,+74*87799";$89<=$$>>?/ + " " + +

28 :* + 744A / 5 #&" " "# # / :99:: #&% " % " & & " / :99=:& /4 C>>PPP > > >Q > 9=> *""#&/+, F/+,M A77*'7" *& * / H F %+3:999&+,M +23:99=AA1 *"*" % #&* /-+ +,M + / :997 )B ) 1 - % " " 7" /3- F-

29 "#$ %&''&) " * + *, $ -. # &''/ &, 0 ) " 1- " 2 $ $, &''' &''' & 1 #&''/

30 /' / 1 " $ ". $ $ "# &''& $7 1 $1. 1 $ / 8$ 8$2 29:99;9;69999/<=9;9<=$ >$ 99<? 9;9< > 5 99< 5? 9; 1. $ - $

31 "# $"/. $-" A8 1-8 = $". $ 6. 99' 0 1 $-" "> 1 " > E F " / - F?>0. E + -

32 /& $$ F $ > 3 G $ 1 ", 1.,= 8 H : 1 $ 1$ 3 C$ ) $ - ; 1 - : 1" $ ; 4 $

33 "# $"// 4 $ B$ I 1 F ") $799;<=99; $ 9, C 1 3 B, 1 $ $"4J 4 &/ &6 1 $ B

34 /6 $... - I 0 1= - - = ) 1 -, $ > = = B ) = C. =. 1 1 = ) I

35 "# 1$ I 0 = B = B ) ) 1 C" $ = 1,L 4 = ) B ) = B = 0.. I=$ +. $ " $. ' 3 $ - $ $ ' 1$ "1$

36 /E = $ 7 " M. 99&A'< B 99&A6 1 1 "- 3 B 1 " B 4 " = $ I - = 1 -, %- 4 ")J&''/<&''& &. $ + $ = 99;AEE. $ " & = $= 89;/ $ $

37 " "# $"/: B$ 7 +$ $ >$ 3 $ 1 " $ B, + 0)99&<4 &''& $ $ - " < 2. = 1.B0)99&A: $ 1$ % 8 $ 8

38 /; #$, 0 ) 99& - 0.$ - $ 7$. - 0 $ + "# 999A;9G$ $") 9;9<# 99' - 1,$ 1 3 " $ $ I - $ C 96 $

39 "# $"/ $ 4 C $ $ 3$ %&, - I $F99:A-6';6-;E $ $ $ F 3 # -" 1 F99:A-6';6-;E, $ $ )> 1 1 -

40 6',F - 3$7, 1. 2 $ F 0 )$B99; - $ 5 + * 0 *. " = 1 >$) $ -8 NO1 3 8 I$ I11 1 N.O 0 NO $

41 "# $"6 I $ $ 3. $ $ 3 7 $ 1 $ 1 - I $ ", > 99A& 0 1 $ $, ) $ /, C G /,$ $ 1 $

42 6& ' 0, C $ " 1 A1$ I 3 & > 8 B )8 A+ 8 I 8 7,$$ $- 1 3 C 99/< % 99 -

43 "# $"6/ $ = 8" ) $ 8 -- B *) =. C, - B B - # & $ " $ -, $ " B 99E A/& G $ 7,.7 ' ).099:A&A&;E$ A

44 66 > G $ 1 $ 1, $ - " )J &''/< 4 &''&, B " $ 1, 3 $ B $+ $G

45 "# $ B 6' $ - " $ 1 B " - ", 4 C. 1 I$ $- B B$ 2 8 $. 1

46 6E G -, $ ", $. - F 1 $ -. C 8 $ 8 $ > >1 3 %$ <.$$

47 "# $"6: 3 I 8 A -3 $ " 81 P). P3 0 $ 8 C $ " 6 $ $ 3 3 F &''&A;/299& I$ $

48 6; 1 + $ 8 "$ $ $ F > 2 F 0 " &, $ > - $"?996< 2. = 7 I $ 0 " 1 $ $ 299'-

49 "# $"69 > 1 " 1 3$ $ $ $, , + 0 $ $1 $ $$,, < 1 $. C " 1

50 @' 1 $1 E 1 5 *0 " * C " 1 1 " I " - )C19;EA-;&/&.99/1 1 $ - F " $ 1 $ ) E 1$

51 "# )& 8= 9;/* CA+ =899;K.K0 + 6EE-E&; = 9;9 ),. H.A.$ =$? >$ 99, - ) CA #? > ) 9A/'&- //;?, > 9;9 ' ) ), =A3 1 I$ F 6 8=8 1 C 9;E ) )? A $? 4 B =$ 99& 5 /-: B99E F B / ) $. A)C. B)$99; IAI$ 1" F I $ 99: 0. " "CA# 2 8$ 9:9. ) ) =$A $?4 2 8$ 9; 8 $ $ 8 +? 5 1 5? ) )1 23 =A# $ 9;6 2 ) & )?A4$4

52 @& 2 8$ 99. $ 4? 28=$ 1>$2) CA# 2 8$ 99/ 4? 2, CA3 2. I C = F 3 4)E;A6;-E6 2B99''# ))RA4= & 2 ) )) #3)0A. $4 2 3 &''& 5 ) 6) 0A )59;9 )/ LA>C3 ) 3 3 $7 99;. ) + )JF&''/, ) 1. A8, &''/ 77 I E > - =$A3. > 8 4 * A#74 9 ), CA. >, > 8"? :. A.HC 5$ 3 - $ J 3

53 "# 5# 99. $RR? 28=$ 1>$, -) CA# 5?519;, 8+? 5 1 5? ) )1 23 =A# 54 CD5996' CA. C :. A 3 C 4 99/ ' 23 ) ) CA # 0 B, = $, ; &//-6; 0 ). B 99& ' $ ' ) C 99&A=9. A8 099E=$A5 4 3 &''& * 1. A. 4 6 &''' 3 4J K F$ 3 &''? "8 34J KF$ <). 9 CI 8 4 #$ 4 3 % &''& = ' I A, # ' ' CA. # 8 &''/. A 4. 8$ 99/ 1 >? 99:A& '1 )' A

54 @6.=99:C3" 28 '% %$ CA. )&''&, #. A8 % 4 99? 2A # Q,3&''' %% 29. A8 M 8?. 99& 5 " ;-&'

55 " # $ % # & % '# & ) * +,$ # -$##.& # # / 0112" & # ' & $&3 & 4 " %& & % 54678" # & &$9&# $ '& #&$ #9& &6:&# & ;:&# & ;- & '. & '$ & # # & ' "9&& & ## $$&&## ##'#

56 87 # $ # #&; ' #% % %% &< & %& #%* & %% #1 & %9% # % &%&& # & 0 % $% 9 $ & & & #9 && # &# & &#9&# & + # # ## &&#" &&## & $ # /0112"' # ##&# ##) %$%#& 0 = >011 # #? # & & # & # '$ 011" :&. 011? #$& # $#. " & # #9$ #$ #

57 85 * & '& ##& & & &&#' & & &, 0112" 9 & & & # & & - ; 3 $ & ##& #&9 #&$## $ # '$ & ## & # & # 3$ & 9 &6 # # $ # # ## 9# ##% # &% # & & '# # % %### B # & & % %;C&; - & & # + ) & &##&6

58 8 * ## #&07*&80 '& #&##&&+&$ # # # D& #& 51# & #&&# # $&&#& & ##&# *# &##9# 9 & 9 /#+7## &&# & # & 6 *$&#& &9&& #&&&& $# & # # # 9 $ # && # # &$ ##& +$ & + = 1 # 1 # >.:& & # # # ## & ' & #&9& $ 9#& 19& &%%%$% #3 9%%&&& %$%#&#& #& + # #% &% # & & & #* # & ' # & &#

59 8 & # 2 & %% & # & ## ## #&+ 9#%% # 9 & %% ) % % # " #& B ## # & & #. /E9#F51A?#B"'#&&. $$+516 < ## & ' &# & C#& +&#&' $#*& &9#&& '&&3 #&)#& &; + G #& & + /E 9 # F &## 9# &'# & $&GB# 2 & # " # #/$# & &*# $# % $% $ # &? # B"

60 71 &$ &&#& 9& &&&9 &#G.& & #& 9 & 60>00" ) # &# & & HI 7A H 5" & $ % % /E9#F51" 9 % # &&%#% %) &% % $ 8 9 # & $ 1 # 1 $# & D&. & %%.# % %&& $ #& $& $ % # && %% % #$ & D& % %" # & & & 7 # & $ % % % &% # & & %' % & 9 # # # &&%%#%$% 9 %%&.#& & 8 5 & + 2 # # #B" 7? $ + 1>8 72 2?"

61 7 ##$&9%$%& # $& $ * & # # & $&? " C & %% %$%. & ##$ & %&%%% & %&% # $ &&$ 9 %$% & % %% &%#%%# &&$ B #'"? & && # #" # $& $ # & #$#&& 9& & % % $ $ ## % %# % #% & && % & #% $ # & # # & %% 9B, 8" %- & J #&K; > / % & & # $ & +8" 9 & & # & % &% & $ &#& D& & & # &

62 70 & B=& # / # # #& & #& '#&#&, %% ' $ % % $ #& # & # #, # # #& & & & # B, & &. & #& # #& $ & # $ ' $ & ' # $# $ / 011A, 0112" #$ #& - #;: &&# & $ $ %% # %% # H " 9 #&$&# # && # &" 9. &# &# ## ## & #&& # 9 & #%%& $# &. #& & &# $# # " # ' & &

63 72 %% # & 9 # # & # &# # C. ##&# # $& $& % % %% # L#'#"? && $# #& & %9%# & M# # # &. $ & & ' && & #% &% # &# # 9& & & # 9 $ # &#&D&##& # & #&& D& $ # &# #& & & & B& & # #& &, 0112" #6 &$# #$

64 >9## &9# # & ' = '# 0116>" #&&6 & #& #.,$ & # & & # # - # &# & # C &>. & # & >&# # )# #& %&% &?6 " & ## #& ##" " & & " " & & B # $& $& # # # & & &,$&## & >? $ &&'# 5 & $ # # # ) 5 9 & +,$-$, # '&# =# & # " " # & &"C #&&&

65 78 & $ & & $? & B' # '# & # # 011 & /#/ $" ' & 9 & # $ $ && " N# '&#" # & 8 # "'# & N#78 &# 5? & # & & $ & N# # /$ & & # & #$ & $ "## #$" >B87 2 $0111 # $55'# 6, 85'&#710,$ 22 # -$ 810 / #$#&" &&,$07& 01>08 $ "#$ &# ' # ### 9 =#&' ',' 9 6 '# - - '&/$#<9# 5

66 77 ' & #&% &%# ' B#& & &. &,$$0111 '&# &21 C # & # && #' & $., 5> B $9# $ & & $ % % &$ > & ## $ #& <. # & '# &##& $ & #9# && #. # # # $*#& & # &$ #&$ # % +: && % '& # # # /011A/#+011A /0112"#& $"&

67 75, # # # & $ # C $&# & $& # :## 1 # &6 " ' # $ # '& $ # # & & & ## # 6 %- && 9& $#& %D& #$ & # 6 %9& & %? % G% $ " %G & #% : # # ;+&# 9 # & # #&& $ 1# 1 # # & 9 # # # # % % & & & # 4 D& #$ & ## 9 & # #&## & # ## # $ &

68 7 9 # & # & &&# " ' $ &##. &." & 9"& # # & & & ##%&%# # # $ %%# #& #$.?"& & & ##4 C # & $ # # & & & & &$ 6- # & 1 # # # $ # # &# % &%#;- #& 5467" # &;* #& # & #. # # /55 1"F. / 011" &?#.' & O#D&# #$#

69 7 $+ &## "&& # & & & - & & # & $# # > >#&9&#& & &# > > '& & & # &6 %* + *# +&%) & $ & 6 %* & % + # $ * $ #&$&% &% 1 > : # $ $ 9 & & ##&#& 9&& $ &9& 9&##& B & 9 & & &# &D&+#,$ &&G & > >*&&# #&&+ &G&& &#& )## &&+ # 9 # #? $ $ & # & ###+- # &. %&%## + : &?; ' # % &% 1 %' &%$ &&

70 51 + ## 9 #&?&# # $ & #+ # # # & ' & ## # &.-## $&& -&+# $#-% $% # % & + & &% & # # # % % &? / 55" & 9 $ &#% % & #. # # $ & #?' #& + $6 %9 # #&%# #&& & &&" % %%%$ &&#,$D $#%%#%% & # %%" $# # & $ # &&& %% # %$% #&%%'?+$#&6 > " >*'& >#

71 5 >-# " #&&' & B & & # % % # %% < &#%%$ 0 = & + &+ &6%D -'/%* # & 9 &# #& # +#6%9&-'/%9 &&# & -'/9& +$#? + $ 21 $ # # $ $ & # 3 #& & + ##$ & $ #& & $& %&% 9&# 9& # #& # # #'& & &.# #,& $ & # *& & # ' 0 D B # *# ' " # $ #%%#%%

72 50 3&# # &.#&# > #. > $& #%%'$ $ # #' # & # ## #9# & ## 3## #& # % &% # #&#& # & #&B# &#.$# # && # & # & $ & # # 3 # & $ $'$ # $ # L & # '$& #& # #& &# #&& 3&&&& # & ) $# # & # #

73 52 & # ; B ##% &% /011" #&# & # B #&&# & & # & # # # '& & # <&# & > $ >*& && ##&& ##& # #&)## )# && & #& & $ 9. # && #& &$ # > >*&& $G&$&&#&.& ##& #9& ##&&#)# ## $ &:#$ #& &# $B&# $9& > $ > F$"G?G#G# #& #&###& & & # & )#

74 &&#& & #&# & #& &#&)#&& # # > $ >: &&# & :$& && &$ #& & & & # & 3 & # $ 9 # # 9&# &#&### # & 9 & & #& & # $ &#& 3 #& # & &$ $&* #& & : & & $ & $ # & & & && ) & ' # # ' - # $ ' >' && #&' &####& && # 9 & # # & *&& & # 9&# &' &# /$ &&: & '&# & > > 9 # & & # :

75 58 # $ ' #& # / &### 9 ), $ # ># $ >*& 3# # & & * ' & #&)$ # &? # &" # & & & 9&? & & # # # %% %% "? & # $& ##& # & & # #&9&& #&%%3& #&&# & P & & & 3& $ <50" # && & #&#& & #>$ # > # & 9& # $ # # &# 9 # #&& # $ - $

76 57 && # D& < ## #6 >* & $&&& #&& & & &&&3 & &&&# #&6%-&&&%-&& & &# &# > >9. # # ## # &*& & &&3& # & 9 & $ '&$$&&#&$ $ &.$ & &#&# ### ##&# ##&# 9# # &&9& #& 9# $ ## ##&& & &.#&& & )##9 ##& ) & & < &%%6 3& $ $ # &#)&&% #%& # & & 9 & ' #

77 55 ' -& $# # & & /#.:' #& * & & #& & ' #&9 & &: & <##%% & & # # # %% < $"$3 & # #& D & #&& / &#&$# $ 9 #& *#$ # % &#% # & # &#? # & # # # # # & '. # # $ # # $ # # # # * # # & # ## #*##& &# # $ &? & % % $ &

78 5 &##&# # 9& %% $# 9& &# ## # & # # # # 9. && #& # #& # $ & # /0112") #&# 9&& #& &

79 5?/ % ' #64<?, & $ $ =6? ) # / B ' '#6'#3 /E ) * 9 # * F 51 ) '#64D / 55 $$ O6 O= $ ' $ O6 - = $ /1$$$'6'= $ /D#011 '#4'#6'$ /D#0112' $ & $ )$ -6'# /D#0112 D6 / D# 0112 %3& & % * + &201>08 /D##+011, - '#6? B D # *# ' % $ F6? <B 50'#6,M#' 011+ $ D *. /D6 5 % /=6?= =,5467& $

80 1, $ $ ) $ '#6'$, B 8 %-Q # # K $;K?/$%# 3 %$ )$026>0,? & $ '#6 ' ',' ', # $" = < >'$>D$ R# Q S ')= $ / 9&'M'#63E ')= 560 & '& 'M'#63E + O 8 %O #$6 9 # $ Q% # 3 %$ )$02602>20 = & /'#6'# HI F 7 %, 6, I$ # # # #$ # #% BE 0 $F6/Q H 5 <6, H H * O#6 : L? # O= '# *- $?#6

81 " # # $% &'')*+,*'-. / ) &'+'0'1 2

82 +3. &''', " &' $:; &''<= > 3113)+*,'+- &' &+11&'116 4?

83 +* / A # > B 9 9.4&'11 $CD &'+3= C &'+&)+',&3&- # &'11 2 B ED C ) $ &''+)+-C F B " #$ $B ED $ 311&- ED. BB4

84 + # G ED $ 311&)&*- # $ 311&- $ 311&)&*= H 3113)',&1-? $ 311& 311&- G B B C 9 9#

85 # # $% &'<')*3,*'-4$ - 99 $H 3113)',&1-5 F &''1 A 99C 4 $&'')388,38<- A &''1 C $H3113)'+,&1*- / E? 5 6

86 +< &'+1 &'71 I F..4.4 B G 99 # C 99 C # F / 99,99, C G 44 H" A

87 +7 $J &'+3= &'')3*1,3*3-/ $ &'+3= C &'+&)- B # B $H:&'+3-" $ &'')37- C E A 9 9 F 4 $ /.4 &'11 G.4 &'81,<1 71 " # > &'+3

88 ++ H 3113= K 3111= 4 G 3111=C &''7=311*- &'+'0'1. C $H311*- >? $? &'+<)&'7,&'+- G 6 B 4 &'7' C? %&' C H

89 +' $?&'7'-A $>&'''- 9 9$: &''<- A 9 9 $ &'')&*<,&*7-9 9) B2 9 9 $/ &''3)3,*= H &''7)38- B 99,,? H $C &'+'= C &''+=: J &''8=: &'''- B2 G # 6 $D &'71= J &'+'= &''1-

90 '1 6 B C H C %)#ALM.4) $C &''7- A 99 / ) 5 /? = $ 311&-? > &''7 $> &''')73- >

91 '& G B *+%+ B A A A A C A &''1 9G G9 $3-> H 6 A. A $ - C&811 *8 # B &3 A % B 5H

92 '3 $ H A 78? > : C &''3 &''' > / C C " & $- "A " ) # % 5

93 '* $&1- B 9B N 9$3-G A F 6 # ) 9C 6 N 9$&1-9 9$3&-9 G % 9$31-/A > "A > C 4 ) GN N C G C N

94 ' % N $&8- # 9 N 9$&- C &'<3 99 )95 O9$&+- ),% B B % N G $&< C A 9 9 # 2

95 '8 99 ) 9E 9$&- # 6 " &'<1 &'<3 9 P PCPP C 965 &'<3 $5 &''1)&'+- / 6 A &'<3 ) A > &'7< )

96 '< G A C 4 $3- ) 9 9 A $+-A = B 99 A G ) E NN C N N N N % $+- B > A $"Q &'''- M A = 9B G 9 )9$- 9$ &8-

97 '7 H 9 9 A.9 9 &'+1B 2 9B2 4 9 $ ) &''8 ) 4 N # I N PFPP P $+- " &'' C 9# 9

98 '+ 2 A G 2 &''1 $ > R? 3111= 311&=? A? A 99 B $4 G &'<*= &'<< &''+)&'-A 4 " # G A " A C

99 '' 9 9 G 5 F " A C > B % 78 G N : " $&*G ST- 999E E 9 : $- 99 # $- )9% G 9 C / $- ) 9 %

100 &11 9 $ > - " A 99 # )9# " 9 B A $" 311&)*&8,*&+- C A # G C 6 A C A 99 # 9 9 E $" 311&)*&+- # 99#.A

101 &1& &''1 C # 9#9 %#N % 5 $+- 4 =9 9 C 99 A B IA 9 9$31- AN A A4 P P N 4 G $&&-

102 &13 9 9?, &'+'0'1, A &''1 / 9 9 $ 311&)&1- A / C F #

103 &1*? 6 E? 99 B 3113 )? S T C $? 311&013)&++)**- E $ 311* $E- $6 H 3113-? / 9G 9 $6 H 3113)&*- 4

104 &1 6 H A 6 H?&'+ &'81) $E.&'+)37)*- &'1 $E.&'+)37)3*- B A > 5 B.4

105 &18 B $? &'+<=5 &''1-. &'81 &'<34 C 5 FE 4 &''1 = F C 4C H # HE $H&''7)7*, >>3113)3

106 &1< C $" &''=> : / : C

107 &17 4 : 4 G &'<* &, " ) ". " 4CH?G 3111" " "-. + )#Q >> H 3113 * + %+ )A# >> H 311* 9 ) A9 4 " - H) > : &'''- / " #: > R" >? ) )4 > % &' &'11,&'19>%J# " 1 234,254 D ). B " > : G : " / : 3111 " 6 &6 H )" " > )4.. >A&'''--1 )" D > &''3S&'71T& AL >L) / " H &'+3 9 4%L9>%J# " 1 234,254 D ). B " 5 &'<<)7# *6" )". " 5 &''+9H L )4 Q 9 SLLL 0 00 T

108 &1+ : &''181 )A? &''9 F 9? %E% - )D : % >J &''891" >) E. " : % U 5? > J # % &''', >)E. " : H&''<9 3& 9? 8 D D 4 A E A &*,&<&''8 :; / &''< - " 8 ) D. " 5 6 &''1 :+,.)4.. %? &'<' & #,6#"?: B VBG/5) CA % %E&''9. ) 9? % E % -- )D 64> CH3113/"-. ++ ) # H: % &'+3 94 B 9>%J# "1234,254D ). B " H C &''7 94 )? 9CBH 4 W ; <1 1D)D. " H 4C 3113 "? 13 )/

109 &1' H H &''7 ".1 -#% 25.)> 2 H H 311* 9 9 SLLL *181T H D H >>? E " % " E? 3113 # 0 = +++ )A# CD % # &'+3 9/ 4Q &'&,&'389 > % J # " D ). B " C H &''7 *$ ALM )? 5 C B &''7 - ".)4.. C &'+&##- *6>:6ALM )D. " C "" H HL? &'+' -& )E> "Q BC&'''"? )5H # " "&'')6 <1& D) D. " "? 311& ) ) A /1 A? > &'+< ) < H) 4? > 3113<6,H )"? C > C " C % E &'7'%- D)5. "

110 &&1 C &'' 94 9? % % - )D E.&'+)3725B+ + " 311*,.) 4.. H 6C &''+*CA, H )/#" &''+0 ) 311& % + ) + / ) 311&,-# D ) $A - / 311&? ) ,D444.) 4.. /6 &'' / # H - ' D) D. " J > % &'+3 9B 9 > % J # " 1 234,254 D ). B " J %X&'+'7E 6ALM )>> K ), # ) 5.

111 " # $%&%' $%%)* + " *, " # $%%$'- $%%$' $%&.$%%/* "$%%%* 1 ' ' 6 "2 * 0 "7&%,%8* 0

112 $$9 : ; <52 12, = > , < ? 9889*0 988)3 5 A 99 )8 3? B, 2

113 $$) "# C$%D%*E E " 1 $%%9' $%%%*< , B , 2 C C "5A$%%D'3$%%%*

114 $$. : : # F " 1 $%%D* 5, 0,, , E, 5 2 " # $%%/*

115 $$/ 2 $$%%$ C %. 1 > +$%%D,$%%& "7.* 2 C%. "7.* 7 "7.*E A C1 $%%.79&, A C198897$% 1 "1 $%%.7&%/* 1 3 "1 $%%.7&%/* 0

116 $$G "A C1 $%%.79&* 7 "1* A "79* "7)*E "79* + 7 A "79 *? 2 "C%.7$D)*7 A F H 2 "+ $%%D,$%%&* C 2

117 $$D "7/' 6 $%%%7&%,%8*< 0 7 C)7: 1"* " ; 0 C)7 : I A 0 0 F C)7<, JK,, 0 $%%/ 2 # A

118 $$& 2 12 E A 7 :??5,0 "C9* E 7 E 0 "C&*: 7F < "CD* 7 A,, "C)* 2 E 7 : 2 : 2 ;, A

119 $$%?, "C9* 1 < = 2, 1 C$ 7 : F,? 5 JK0 JK " * 0 5JK0 :"C$* A ' "5 C 988$' 9888* " > B>6+ 5 $%%9"1$%%97.8)*

120 $98 -LM $%%&* 2, E 3 1 > 2 * 12 < 7, E, + > 2 A 2,, > E " H C %. 0

121 $9$ 12 = E 7 : "C.* :?, "C9* < 2 2 <, " #$%%G'4I9888' N - $%&& $%%9* E 5 7 ' E, 3 E 5, F"CG*

122 $99 JK0 0 I,,,0 H : 2, "C$* 3, 51 2 E A 2 ' 7 F, "C$* 5 4 "$%%9* 3L,0 L 4

123 $9) <B B 0 > 2 B O " $%%%* , #$% & 12 ; >P 1 7 A? E 7 F : : A E, I "4$%%979DD* 1 12 & 9889* < + 1, 70, 3

124 $9., H E H < 2 7 F 5 F A < A12 < 5 7 <73 2 <71? 2, < " < 9888* C F E 5 4 7

125 $9/ 350 : 2 A, " < 9888* 7 "0 * E 7?, 4, A,? 2 ; , "E* 4 + < "9888*? "5? 988$* "6 9888B8$7D9* A ? " ' $%&.$%%)$%%/*

126 $9G E ' 7 " * < 2 E 12 2, Q"C/*A 2 70, "CG*H 2 1 < 4 > 7 C 5, - C 5 12

127 $9D ; E "C$* 12 2 E "C/* 7 1, 2,, C$ ' 4 2 7,? 0 5, 0 " *; , H 1 2 I 2 7 F 0 0 E , "CD* 2

128 $9& 2 7 > < 12? , 0 F"C$* = F,,, "C%* C , ; 1 C 2, 2 7, 0 0

129 $9% 0 2 F"C)* "C%* 7,R R"CG* F 0, "C)* 1 0,,< 7 <7>, ; <7H <7 0,5 2 F< + < C 1 < A 0 " C $%%D7$%%,9.$ 988$7&$,&D* >

130 $)8 "C $%%D798)* H 12 "C)* F " 2 *, 2 : 12, JK,, 1 "A C1 $%%.79&*; JFK 2 "79&* E "C$* 4 S " * 3 "C $%%D7 98)* 0, "798)* " C988$' $%%)* E C "7.$* > 0

131 $)$ ' + 2 " E $%%&' $%%& 9888* + 2 E 2 "7%* "98887)D*70 0 E, "$%%87$8,$$'98887$/9,$/G * # "$%%87$$* > 2 R R "7$$* 2 2 < 0 2, 2 "7$$2$D* 0 0 "7&)*C $%%/* C 5 "988$7&)*E "7.$*

132 $)9, A 1, 2 <- 179,C R2 R 1 1 "A C1 $%%.79&* 2 "5 C $%%G* "7/* 7 2 R R"7/*2 5 C "7/,$8* "< , C 7/* E 2, "7/*S " # $%%%' $%%)* 12 2

133 $)) 2 "7%* "7%* ' "C $%%G* 1 "4 $%%G7/* 3 ' 2 5 " # $%%%*C $%%."A C1 $%%.79&* 2 "C $%%G79G&* A 2 "79G&,9G%*0 E 2 2, E "C9* ,, 12, 2 1

134 $). ' "C%* , < "C $%%G79G. * 0 2 " C $%%D* E "C)* 7 2 0, 5,, 0 E 0? " D* # "7)GG* 0 988) 12 " +988)7DD*?

135 $)/ ,? ? E "+$%%D,$%%& > * )% + 2 "56$%%D* A # I "988$* 7,

136 $)G E R2 R R R R R "79*0 2 02, 6 < "C$*E 2 "CG* 2 12 "C $%%G79D/* <# I > "# I988$ 12 0 # IR 1-3 L 7 98 L $&29$ 988$# I

137 $)D "C $%%G79D.* , "%& 2 H "# $%&9$%%$* 0 " N$%%)* O *12, 5H , 5 > 1 B # 988)* 0 5 " > 988)*

138 $)& " 4 M 988)' C $%%%' 988$* E " * 2 2 E 7 E " $%%D7$DG*C 5 2 "7$DG* S 12 0 O"$%%8* 5 2, " # $%%)*0 12 7, 2 5 > #988)* 0 "O $%%8* 0,5 5,

139 $)% 0 2 :, "E* 5 12 E # 12 5 " C $%%G79D/*,,? 4 5, "# $%&.$%%$*, '< 98887)&*

140 $.8? # M 988$ " # 7 4 #> $%%G $% + - # - C 3 C $%D% # & 7N N # A E4IE N$%%%& '7 # #$%&% # #C7? # $%%)E,E I #27 2 I # I A 988$ E5-2 $&,9$ 988$ # - $%& # - $%&., 0 *$79D,/. # - $%%$ 7 -- # - $%%/ 0 - #, # - #> 9889* $ ' * > 7 0 # 2 1 L7 A $,9 988)

141 $.$ E3$%%& ; A.D7/,$. 1 < CL$%%D. # / E7#S 1 U 988.? 5,2 5A4 C * 0 #C7 4 $%%9 3 L 7 0 L 4 # > M 1 988)2 # & 7? 4I ,? * 0 $,9 $)D,$/& 4 A $%%G 1 A 4 '/ *#C7 A $%%D % 3 C7 C 2E $%%D / # " 7#?# C 2E 988$ 4 $ ) #7# C $%%%5 "#2 0 #7? C $%%G 5 "* A 4 ' / *# C7 2 C $%%D?,? 2 #? E 6 A A <I * #1 2 3# > 7

142 $.9 C % A 988$E,1? E C 1 * $, #17# < 3$%%% E E #M # % 60 #< 7<05 #$%%) #> 70 < 17 9 < # 9888 / # 20 #E57C $%%$ 3 7+9G7D/,%/ -LM 3 $%%& * # #<LO B8$7D956 6# 6 > $%%% * $ * C7 64 $%%D ) 3 C7 $%%% 0 A # #C7 1$%%97.8)16 1$%%.7&%/1 A C1 $%%.79& 1 A C198897$%19*)1* :;;<8=> # $%%D5 '. $ #6 $)$ 7 0 $%%) 6 0 $ 46 #C76

143 $.) D#1 ## I 71 M +988)7DD5$ ##2 71 M > 988)7 $2 =??= 62 # # + - # $%%) + - # $%%/ * $ 0 C7 C> N $%%) 2 ; A 2? 0 $, *#7C + 6 $%% $.7),$D 6 $%%&C,.D7$/,9& #4 7-3 $%%%? T L 7 3 / * 7 9$7./%,.DD +$%%D,$%%&> N : - $%&& 6 $ #C7- N :- $%%9 8 % N O #

144

145 " # $% & ' ) * +

146 +,, / /* / 0*1 / ) *,, & ) * # ' + ' &

147 / /,,,,. # 39:7 $ $% 34; <,, & ) 2 "

148 # 3977,, # ). #=. + ) ' "# + & & $ = 3477 ) 3477 &,, =& #

149 B ),, & $ ) ) / & 2) ) " $ % & ' )*+,-*,*'.$//$+#0 " 1 & & ) 2 &

150 3/ 6776* " +. #. < #, "/03 & " 2 &&', &

151 3. # & ) $ $. +,,#

152 3$ #$ $ &. $ - ),-), >- '3477 &34;7 $ 5 5 C %,,&,,) ),,. 2 & & ' % &,-4

153 3" # % ) ) B " "

154 3 & 34?7?7 0 & $ 34:: -$ 0 $ 3 + <,, #.3D & 6773 B 3 2 & 5 & 6 7, ) 8 &9 ' 5& $//$+/

155 33 ) $ $ & $ :E $ 36:;776;? * 34;7 34?7, $, 3447 * :: $ 3477 B ' %$3447 *34:: 349:E99.,, : 5 & 7#"9, ;4 7##9,: ;<&7/9, 79,= #9

156 3 34:: 6777 %349:E99 5 # '. *+$8: 6777E73 39 = * + $ & & ) & $?46 $&874 * # % &,>$// 4 6 $//"

157 3 & 6778 $ " $E % $,, % 6777E73 $ 6; & ) 8: # # & +. &A1, , >&A & -

158 3# / &A & &3; # &5,, 37 # 4 $ 0 % &A1B 39564,, 3449* 3777 *?? & 2 3? & + / % &,?< $///++30/ 5 & &'& &, &

159 3 $% &') * &))' % : #0$ A 7 9 A & 7 9 A = 7 9 &7 &9 #/3$ 3 " 2 "/" / # % "$ " / B $ / * 5& # % $# 3 # & # " ". 3/ $ $ $ $$" # : $ $ " 4 $$33 3 $ < $ " $ " 3 $ " ) 3 # 3 ) 3# # # <A $/ / # % $$ " $ C #3 " " C $3 8 / "$$ 3 : # $## # +)*$/// # 36

160 / & 38 & '&# + #,, & & $ ) & 3? 8 &;. & # =< ' " *$ %. $,,

161 * * $,,< 3477 %+. ) ) &A " ; ; ;3 DD 6773E76 F $ 3456;

162 $, " = # $ D? >&A & >47 # : : = 0 # # & &. F ) & % ->? & % B) " & 39

163 " F 3; % 38 ' 36 0 *$ G %% 4 - # )+ 3444E6777 & * ).< $ & % E >+ *,, $ C=4C = 4

164 2. 0 " & & /+ /& / +,, # ) +,, 3444,, 0,, 0 F,, ) #

165 3,, B & & && ) 1 " ) $ +. $ ' % " $ ' " < 7?< $///+9 ' $/// &

166 & >&' $ ",, / -- $ < # >= C5 &' & ' 5 & &' 5 & ' $,, >+ B

167 9:;#367 < ' <?63C# 377> >< & F % F $ 0 ' & + & + )

168 #. + 1 A'' & &= & & & D && 75 *$//"9 $ % ".$1 *? ' 7? $//"+"9 & % ' ) % $,, D " ' &6, &6

169 , & 7 &$//$+9 " $ # ) 1 2&' && 5 C -,&6,, & 7. $//;$+3+9 ),,,, B & $ ' = & 6 % &6,&& & ' 6 7< &$//"9 0 ',, & ',, 37

170 / C. G. 1 2 ' &6 & &&, &, 7E< &$//$+9 G,, & & # ) < B $,,.

171 $/ *$< / $ $,$,,,/ ) $# B ).,, * & 5% + +

172 $ % F 0 # %,, $.. -

173 " = 6776, 3447,0 $ & 1 +. < J J 3448 % & ' % 1K & 6776 ) D76& 1+ & 6776 * D3;& 1+ & 6776 # ' ;69& ,= +6778, &&344613D8D +,--.&,/0/1' +3449#.2 &,-33' <& " ' <& % '.22.' & & >< ", ' <& , -, -)6776,+ -),

174 -%34446 & ' & 1&#A 6778, 6778, F = 6773E7613; < 6773E7613; # ' <.6776 ' 7 '& 1) < & 6778,F 6776E6778, F M1EELLLE EE6778E33N78O < 6776,#, = & 1 ' < J 3444 & '& 1P P &A 6777, , & ' 34 & 7773& 1& &A6778,,= &A + " : & 1 & & A & ",9925,-/2& 1#Q P) &' 67771D: * ' & 1K & 6776 " & 1 & '6778,+ 6778, P 6773 % : %1 % ) G 6776,+,

175 " #$%&& ' ) * +

176 , -, " #$ %... ) / 0 1 / / 01/) 0$1 20.$%%3$%% , 0: $%%41 0; $%%% < / /// " *0 1 - = & & & ' )**%+",)**-.

177 0$%%>1? 2 0$%%>1 ) $&88? 0 $%%45 *. A $%%71 ), / 0 11*# 0 11-%2 113% % 11%/ #4 5)**)% )**-.

178 6? 0= $%%91 - $%>8 0B $%%71 = $%>8 /C / '? / / 0: $%% : : $%%>5 $%%D1 ) C 2 0'1 = + =.. E, F' G G /07887,$%1 =

179 1 0$%&>1? 0$%& $%>8 D8? E?"H = 98 0"H788$,D31, & 0 # 0 7 8)**)9-.? 0""78881 ' + 0 $%%D5 ; $%%%5 : :& 0 & ;00 0 & ; : 169*). & <& : 9 <= ;0 ;: 169.

180 6* ', & ; 0 0 ; ; 0 ; > 0 ; ; 0? ' )***9?. + I 6. '

181 6 2 $%% < 7$I7307& ) = < J, o o + o o o o o o o o o o ' + 3 &A )**-9: 0# B*# CD )**E*) )B3 0 B*# B- # -1 : A )**-9. F 9 :G )**E*) B 0 0. H 0:9)).

182 6) 2 + < = ' + 2 E?? B 0 $%%31?, = 0 &00 ; 0 0 ; ; ; ; CD& 0 ; 0 0 ; 0 & 0 F ; CD= ; ' B G I 11B% 78 )**% / )**% / )**% )**-.

183 6-2 '? = 2 >8, I 0> 0 ; ; 0 0 # = 0? 00 0 J 0 A ; ; 0 0? ; 0 0 ; K #, )**9. " 0J K ' *?0788$1 " < BC

184 ,$4%I$>3 9$DI9781 C L M ) B ' 0= 78891? 0E = 788$, 9>1 + =? L * / / - / / = ' + + //

185 6B / / *? 0$%%D1 ' ' + I = " * + 0*78891 * 0= ' $%&>,341 0$%%95 $%% J $%&> $%%4 6 $%%8 : ' 0$%%71

186 6?? 0* 78891?? ' L //? / / "? / / // 2 0 $%%D5 C 78881? ' < * = 2,

187 6 H 0 ; : : ; 5 ;? ; C$D H ; 0 ; 0 ; 0.K #, )**9B. 2 N J / / ' # *? E =, & 0 0?? ). ; ; 0 -. ; 3. ; 0 0 K #,)**)9). L, G09 K #, )** 0 % M&= 116 # %N 116 %K5)**-

188 66 =. 2 C $%%> 6? $%%& C / / 1 - I 2#2,. 7 ; ". )**- 6 O )**) 0 # ' 0. 1, ' I :G :" A.M

189 61 ) " J J * 2 // ,$%1 ) " <? < * L " 0 GAP 0? 11)/ 11).L? 0 =? 4 )**). A0 ) )*

190 1* <? < =? : 7888J ) + = + E 788$ - < " +? ".7887 $88. = 2,

191 1 0 C$D E L 0 )**). 2 ", # $ $ % & 2 2 / / 2 " L? / /?

192 1) < 2? = 0$%%3,$9%1 / / #??,

193 1- $ J J $%&> ' & & * J, 2 B ' " $%%4 ) &* + )& 2, 22 $%%D, & -. & = J, 2 = *L; " * J = :7887% & /*,= * C LL=) $%%7) & &, 2 * 788$ 0& )+ $ /&*,= *L78891 &2 + & L, 2 L * L B. E. = )788$ $& < $,,$ 3 & < 7, ' $ & 2$ & $4I$D $%%% J L, L B *? * CO :+ $%%7 4 &&&, B

194 13 B) B ) $%%& 3 *,2 =* $7I$9P /. / = $%&>, 2? $%&9Q$%9DR056 7,2 '? $%%4Q$%77R, 2 ' *= S. A $%%7 8,B?*$%%D &* $&,J.'? 788$/?,' /' I * ' = 3788$ L C 7887 / T / )? )B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R. *$%%3F) / ' < : = J 9 +. &',C*. *$%%4 /?, J G / C* B=L* &"TO,= 2. E $ & + &),= & $ :;;<&, CB?7889 & = &),)?

195 1B CB7888,/ T T/2*?,B:* E =? 7887 )? ) B, 6 ' %I$$ 7887 Q,PPTTTP P R E =?) 788$ & &,)2 E;? = & & *, MJ J $%%4 ) > + &,J. J K * ;7887,/)/ *L % &)*,= = L = = C ' $%&> 7&= & B,2 B = ' *K 7889?, & J,G) = $%%9/, / )+ &, B?'6 ""7888% 3. & 6 2, = ) "H E 788$ :;;;& $+ $, "H? 788$ ' > $ $ $+ & =.J "H? 7887 $ $ & *, =

196 1 6C =T, JT? 6M$%%8,, & &L, ;= $%%% &, + +,.J $%%3,B? 7888 & %. & B, 2 B : / & *, = :6B 7888 > $ &,J := $%%4 & $&,* :$%%92 > $ + $&*,= : 7889,$ & &, : $%%3/J I T T/, & A ), % 79I737%9I9$ & "&,6 $%%7-. &) B&J,K * $%%9$&*, $, $%%D 0 & *,= 788$ / ' / **#,

197 / ), / = 7887TTT : : $%%> * $ *, = $%%D + > $ &, 788$ &, >84 M'=0OM= & ) ) 9 *,? O B B? A < : $%%& & & =T "T C J, JT?

198

199 " # $ "

200

201 Statens offentliga utredningar 2004 Kronologisk förteckning 1. Ett nationellt program om personsäkerhet. Ju. 2. Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 3. Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. S. 4. Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. M. 5. Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. Fö. 6. Översyn av personuppgiftslagen. Ju. 7. Ledningsrätt. Ju. 8. Folkbildning och lärande med ITKstöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. U. 9. Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. Ku. 10. Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. N. 11. Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 12. Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. S. 13. Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. S. 14. Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. Fi. 15. Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. Ju. 16. Digital Radio. Ku. 17. Turistfrämjande för ökad tillväxt. N. 18. Brottsförebyggande kunskapsutveckling. Ju. 19. Långtidsutredningen 2003/04. Fi. 20. Genetik, integritet och etik. S. 21. Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Ju. 22. Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. Ju. 23. Från verksförordning till myndighetsförordning. Fi. 24. Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. UD. 25. Informera om samhällets säkerhet. Fö. 26. Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. N. 27. En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. U. 28. Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. Fi. 29. Tre vägar till den öppna högskolan. U. 30. Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. U. 31. Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. UD. 32. Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. Fö. 33. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Ju.

202 Statens offentliga utredningar 2004 Systematisk förteckning Justitiedepartementet Ett nationellt program om personsäkerhet. [1] Översyn av personuppgiftslagen. [6] Ledningsrätt. [7] Tolkförmedling. Kvalitet registrering tillsyn. [15] Brottsförebyggande kunskapsutveckling. [18] Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. [21] Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter. [22] Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. [33] Utrikesdepartementet Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering. [24] Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. [31] Försvarsdepartementet Från klassificering till urval. En översyn av Totalförsvarets pliktverk. [5] Informera om samhällets säkerhet. [25] Informationssäkerhet i Sverige och internationellt en översikt. [32] Socialdepartementet Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. + Bilagor. [3] Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen en översyn. [12] Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring. [13] Genetik, integritet och etik. [20] Finansdepartementet Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till Långtidsutredningen 2003/04. [2] Sveriges ekonomi utsikter till Bilaga 1 2 till Långtidsutredningen 2003/04. [11] Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. [14] Långtidsutredningen 2003/04. [19] Från verksförordning till myndighetsförordning. [23] Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader. [28] Utbildningsdepartementet Folkbildning och lärande med ITK-stöd en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. [8] En Ny Doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt. [27] Tre vägar till den öppna högskolan. [29] Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. [30] Kulturdepartementet Bokpriskommissionens fjärde delrapport. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV. [9] Digital Radio. [16]

203 Miljödepartementet Förnybara fordonsbränslen. Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas. [4] Näringsdepartementet Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen. [10] Turistfrämjande för ökad tillväxt. [17] Arbetstid vid vägtransporter förslag till ny lag. [26]

204

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Utökad målgrupp för samhällsorientering

Utökad målgrupp för samhällsorientering Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Genvägen till det perfekta ljudet

Genvägen till det perfekta ljudet Genvägen till det perfekta ljudet - Hemförsök i försöksplanering IEK 0, 005-0-8 LTU Magnus Blomberg Anders Drott Esbjörn Lilja Hannes Skirgård 1 Inledning Sedan århundraden tillbaka har trumman använts

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

! " # $ $% /)0 / ! "# $%&$ ' # ( " (# '

!  # $ $% /)0 / ! # $%&$ ' # (  (# ' ! " # $ $% &# + # - #!#! "# $%&$ '"& #" ' # ( " (# ' '()* ',( + (& $.) /)0 / 12344244 ') * "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, *- ) '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,* ')++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.,*/

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC)

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Realtidsprogrammering En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Utan timing Periodtid varierar beroende på funktionernas exekveringstid. Specificera endast maxtid ( Worst case) och eventuellt

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Statligt bildade stiftelser

Statligt bildade stiftelser Statligt bildade stiftelser regeringens insyn och uppföljning RiR 2008:7 ISBN 978 91 7086 146 8 RiR 2008:07 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Datum 2008-06-03 Dnr 33-2008-0142 Statligt

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Planering av personalresurser

Planering av personalresurser EXAMENSARBETE 2006:038 CIV Planering av personalresurser En fallstudie på Elektroskandia THERESE NYKVIST ANNA ÖBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Rapport Kartläggning av regleringsbrev. Förändring av regleringsbreven mellan år 2008 och 2009 ESV 2009:16

Rapport Kartläggning av regleringsbrev. Förändring av regleringsbreven mellan år 2008 och 2009 ESV 2009:16 Rapport Kartläggning av regleringsbrev Förändring av regleringsbreven mellan år 2008 och 2009 ESV 2009:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

*44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724*

*44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724* *44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724* 44725 SKRIVARE 3-FÄRG DJ6940 14ML 344 C9363EE#ABB 84301 SKRIVARE 3-FÄRG NR17 DJ840C/843C/845C 15ML

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Tjänsteanteckning 2013-06-11 1 (1) Dnr 43-2011:1859 Huvudmannens svar på fråga i uppföljningen av regelbunden tillsyn av Bäckskolan 3-6 (se nedan). Telefonsamtal med Tor Andersson Enligt huvudmannen sammanfattar

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid!!# Beslutande $%& ()*+$,& -+$%& +($%&./$%& / /$%&00#1# 2%3)$,& 24$56& 6+$7& ()*($%&)800#9#: $%&)8 6/3 $-&)8 Övriga deltagande ()*($%&))800#1# /6$%&))8,65 $%&))8 )2;$,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se

www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se GfG Nordic AB I Nolgårdsvägen 15 I SE663 41 Hammarö I Tel: +46(0)54 51 99 00 I Fax: +46(0)54521 521 I info@gfgnordic.se www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se GfG Nordic AB Vi är ett företag

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering - ett samtal med tio myndigheter

Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering - ett samtal med tio myndigheter Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering - ett samtal med tio myndigheter Jämi Rapport 2010 nr 2 Helena Olofsdotter Stensöta, docent Linnéuniversitetet & Program Jämi, Nationella Sekretariatet

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, Bredband för Sverige in i framtiden

Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, Bredband för Sverige in i framtiden Ärende 25 01054 1(3) Datum 2014-10-15 Diarienummer RS 140270 n.registrator@regeringskansliet.se maria.solberg@regeringskansliet.se Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Mottagen på tävlingsexpeditionen: Datum och tid... Sign... Protest nr... PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Fyll i och kryssa för de alternativ som passar 1. TÄVLING...

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

9($)0,)%$()#':)6$$)+776)(.,6)'2/)$+::6)($$);65.6,) !"#$%$&$%'"(")*+,)*'-./0-#'1)'2/)34,53($("#.67) 84,53($("#.67 9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Motion&angående&avveckling!av#! Dataföreningen+i+Sverige!Service'AB!

Motion&angående&avveckling!av#! Dataföreningen+i+Sverige!Service'AB! Motion&angående&avvecklingav# DataföreningeniSverigeService'AB DataföreningeniSverige,Riksföreningen,ägerfleradotterbolag,ettavdessaär DataföreningeniSverigeServiceAB(SB)somhartilluppgiftattansvara för

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer