!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!"

Transkript

1 Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd

2 "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$ #)1%131:%; D6:992)3E3(; G1*+)13(; 8399#)1&$5+).01&)3%; D)#[&'1=&23)&; I$%(3)0E:1)&23)&; ]&2*+)*3113)&; "(3=01&1%E)3$%'$0$E; F<D H3==:$3IJ>K0$'+90$E%%=#11>LM??MK0$'+90$E7NNN7.3==:$37%&7 "./)*(0102$*0$&%1)$341)*+()*0$&5%$16#27H3==:$3IJ W=0%35&1/K:$2'(0%1YH3==:$3IJZ7 W=0%35&1/K:$2'(0%1YH3==:$3IJZ O#N&X#=45#)$YH3==:$3IJZ71#N&7/#=45#)$\.3==:$37%& ^#/$I%'=0$EYH3==:$3IJZ S#1#$; _H3==:$3IJ#40$E&13$$313$E&% V4%=3E%*#1#; b$1&)$9)#[&'1'#2; D)#(*0%'&0`a%1&)6%*[a)2&$

3 ,, C Innehåll " #$%%$&'$((&)&*+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+, A7A7 I$=aEE$0$E%%'&2&1-"#$%&'(&$%&)0(311&$*+)&'#4%1&) Q A7?7 I$=aEE$0$E%%'&2&1-"#$%&'(&$%&)965&%16$2%$0( M A7C7 I$=aEE$0$E%%'&2&1-"#$%&'(&$%&)*+))0'%0$1)&%%&$>40=[+'(3=01&1%$#)4&)#./40=[+46= M A7B7 "#$%&'(&$%&)02)0*1%'&2& U -".&/01&)&*+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+?7A7 J3'E):$210==:992)3E& AA?7?7 <,*1&#./46=4&2:1)&2$0$E&$ AA 2" 34*56&7&)&*$5+89:+;01<%&)&*7*5=&105+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+- C7A7 <3'=0E3(E)a$%$0$E A? C7?7 O02%4a%%0E3(E)a$%$0$E A? C7C7 c&#e)3*0%'3(e)a$%$0$e a? C7B7 ]&1#2'#$%&'(&$%5&2+4$0$E AC C7L7 80'%0$1)&%%&$>40=[+'(3=01&1%$#)4&)#./40=[+46=%#4'#$%&'(&$%5&2+4% AB C7Q7 J&)+)2340=[+46= AL B7A7 I==4a$ AR B7?7 J0#=#E0#./)+)&=%&4+$%1&)0]a=3)&$/#%2&(0'10E3%1&'#44&)%0&==3#./*)0102%*0%'32&3)1&)$ AM B7C7 c3=1&$ ?? B7B7 J=3.'&$ ?C B7L7 `a%1&)6%*[a)2&$ ?c B7Q7 c)3$*[a)2&$ ?b B7R7 VT*[a)2&$#./I)$+*[a)2&$ ?B B7M7 D)a%1*[a)2&$ ?Q B7U7 be&=%13(0'&$#./x3==%*[a)2&$ ?q," L7A7 D=3$&)32&61Ea)2&)3$=aEE$0$E%%'&2& ?M L7?7 d#==3=1&)$310(3$=aee$0$e%%'&2& ?u L7C7 L7B7 E" Q7A7 D6(&)'3$%*3'1#)&):$2&)3$=aEE$0$E%%'&2& CA Q7?7 D6(&)'3$%*3'1#)&):$2&)2)0*1%'&2& CL B" R7A7 V44#2&==&)$ CR R7?7 c3=1&$ cr R7C7 J=3.'&$ B? R7B7 `a%1&)6%*[a)2&$ bb R7L7 c)3$*[a)2&$ br R7Q7 VT*[a)2&$#./I)$+*[a)2&$ BM R7R7 D)a%1*[a)2&$>$#))3'3$3=&$ LB R7M7 be&=%13(0'&$#./x3==%*[a)2&$ ll D" M7A7 M7?7 J=3.'&$ QQ

4 M7C7 M7B7 c)3$*[a)2&$ rc M7L7 VT*[a)2&$#./I)$+*[a)2&$ RB M7Q7 D)a%1*[a)2&$Y<+2&)1a=[&$#))3'3$3=Z RM M7R7 be&=%13(0'&$#./x3==%*[a)2&$ ru L" U7A7 J&%16$20]a=3)&$ MC U7?7 J&%16$20':%140=[+$YbE&=%13(0'&$gX3==%*[a)2&$Z MQ K" 80'%0$1)&%%&$ MR ]"dh*0%'-#./4:%%&=(311&$ mr ]0=[+46= MR " O0'050&705+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+DL 3II0&1)P+"#$%&'()*)'%+,,#$-#.(/.0//$%&'+1)23+4$5&'&%&'+4*#-+($6 B

5 ,, 1. Sammanfattning <[+*3)1%(&)'&1 9=3$&)3) 311 *+)5a11)3 %[+%a'&)/&1&$ #./ 10==Ea$E=0E/&1&$ 0 2& 3==4a$$3 *3)=&2&)$3 E&$#4 <+2&)1a=[& '3$3= 10== /34$3)$3 0 `a%1&)6% #./ "+90$E7 H3==:$3 IJ /3) 5&2+41'#$%&'(&$%&)3(2&113*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27O0==E):$2 *)6$1020E3)&E&$#4*+)239)#(*0%'&$>0$*#)4310#$#4(0'10E3=&'-#./:99(aT1#4)62&$*+) #=0'33)1&)#.//:)#=0'33)1&))+)%0E0]a=3)&$:$2&)6)&1%3414#2&==&)0$E3)+(&)/:) 93)10'=3) *)6$ 4:22)0$E #./ 2:49$0$E %9)02% 0 (311&$40=[+$7 e&$$3 0$*#)4310#$ a) 0$/a4132 5=3$2 3$$31 *)6$,)'&%*0%'3)&> <+1(311&$%=35#)31#)0&1> X3(%- #./ (311&$4,$20E/&1&$ YX3`Z #./ $310#$&== %&)7 <]Xb /3) :1*+)1 %9)02$0$E%4#2&==&)0$E3)7 e& *0%'3)1&) %#4 a) 0 *#':% 0 :1)&2$0$E&$ a) 2& %#4 a) '#44&)%0&==1 (0'10E3> (0'10E3 *+) *)0102%*0%'&1> 2& %#4 a) (0'10E3 0 &'#%,%1&4&1 Y%#4 5,1&%2[:)Z>a))+2=0%132&&==&)963$$31%a11%',22%(a)237 "#$%&'(&$%&) 5&2+4% *+) 3$=aEE$0$E%%'&2&1 #./ 2)0*1%'&2&1 0 [a4*+)&=%& 4&2 $#==3=1&)$310(&17b(0%%3(311&$#4)62&$a)3$=aEE$0$E%3)5&1&$34,.'&15&E)a$%32&#./2&1 '3$ /3$2=3 #4 $6E) )% 4:22)0$E &==&) %9)a$E$0$E 0 4,.'&1 5&E)a$%32&,1#)7 <623$3 #4)62&$ 5&/3$2=3% &$23%1 +(&)%0'1=0E1 0 :1)&2$0$E&$7 "#$%&'(&$%&)$3 a) 5&2+423 :13$ %',22%61Ea)2&)> 4&$ 4&2 3$13E3$2& )5&1&$ 0 3$=aEE$0$E%%'&2&1 Y4:22)0$E>2:49$0$E>%9)a$E$0$EZ0]a=3)&$:1*+)%*)6$A3:E:%10#./*)3410==0%=aEE$0$E> 2&1(0==%aE30$1&:$2&)(6)#./%#443)7b<+2&)1a=[&'3$3=>bE&=%13(0'&$#./X3==%*[a)2&$ YS0E:) AZ '#44&) 3)5&1&$3 0 3$=aEE$0$E%%'&2&1 311 *#)1E6 0.3 C 46$32&) Y&**&'10( 102Z :$2&)C6)%1027 e&96(&)'3$%*3'1#)&)%#45&2+41%':$$3e&$&e310(3&**&'1&)#./'#$%&'(&$%&)96*0%' #./g&==&) *0%'& a) *)a4%1 E):4=0$E> 61&)2&9#%010#$> 5:==&) #./ *+)a$2)0$e 3( 5#11$3) 10== *+=[2 3( 4:22)0$E> 2:49$0$E &==&) %9)a$E$0$E%3)5&1&$7 <',22%61Ea)2&) *+)&%=6% 2a) 2&1 5&2+4%*+)2&=3'10E17 "#$%&'(&$%5&2+4$0$E&$ 0$$&5a) 311 2&1 *0$$% *+):1%a11$0$E3) Y&==&) )0%'&)Z *+) 9#9:=310#$%*+)a$2)0$E3) &==&) /350131*+)a$2)0$E3)> 4&$ 2&1 5&1,2&) 0$1& 311 2& 0 (&)'=0E/&1&$ '#44&) 311 %'&7 I$=aEE$0$E%%'&2&1 0$$&5a) %#4 4&%1 &$ 4611=0E1 $&E310( '#$%&'(&$% *+) *0%' #./ *0%'&> (0='&1 5&1,2&) 311 /350131*+)=:%1&) &==&) *+)a$2)0$e 0 /350131'(3=01&10$1)a**3)0 4&)a$L 4&$40$2)&a$AL i3(3)&3=&$4&2%623$3(0'10e3 / e&1 /3) 3$13E01% 0$$&5a) #9:=310#$%%1#)=&'3) '3$ 40$%'3 4&2 43T043=1 ALi7ea)40$2)&a$Li3)&3=96(&)'3%/3)H3==:$35& '#$%&'(&$%&$'3$5=0%#4 4&%1=01&$7b46$E3*3==2a)=0(%40=[+$96(&)'3%3(9)#[&'1&1a)9#9:=310#$%96(&)'3$a$26 #%3$$#=0' 5&)#&$2& (&)'3$ a) '#)1(3)0E7 S+) *=&)13=&1 *0%'3)1&) '(3)%16) 0$E&$ 96(&)'3$ &*1&) 311 3)5&1&$3 3(%=:131% #./ 5&%16$2 &==&) 9#9:=310#$&) 61&)/a413) %0E %$35517]&$*+)6='3$&$5&%16&$2&=01&$'#$%&'(&$%0$1)a**3260$20(02&)'3$2+:$2&) 4:22&)43%%#)7 e)0*1%'&2&1 0$$&5a) &$ 9#%010( '#$%&'(&$%> *)a4%1 *+) 311 #=,.'%)0%'> E):4=0$E>&)#%0#$#./%(3==40$%'3)[a4*+)14&2$#==3=1&)$310(&17 L

6 Figur 1. Vattenförekomster i Mälaren och i kustområdet vid Södertälje. Galten, Blacken, Västeråsfjärden, Granfjärden, Oxfjärden, Arnöfjärden, Prästfjärden, Igelstaviken samt Hallsfjärden berörs i denna utredning Anläggningsskedet - Konsekvenser i vattenförekomster -$#+). YS0E:) AZ 5&2+4% (3)3 2&1 (311&$#4)62& 0 ]a=3)&$ 4&2 %1+)%1 )0%' *+) $&E310( 96(&)'3$ 26 2& 4&%1 #4*3113$2& 3)5&1&$3 '#44&) 311 :1*+)3% 2a)7 ]:22)0$E%- #./ 2:49$0$E%3)5&1&%'&):$2&).3A46$32%102Y&**&'10(102Z#./4:22)0$E%3)5&1&1*=,113) %0E =a$e% *3)=&2&$7 c):4=0$e%$0(6&)$3 *+)(a$13% 5=0 /+E3 0$#4.3 4 *)6$ %[a=(3 4:22)0$E%- #./ 2:49$0$E%9=31%&)$3 4&$ 3(13) %$3551 &*1&) 3(%=:131 3)5&1&7 da) 4:22)0$E%3)5&1&1:9913%0&11$,11#4)62&/3)E):4=0$E&$0%1#)1=3E1%0E02&1*+)&E6&$2& 3)5&1%#4)62&17 e& *=&%13 *+)&'#443$2& *0%'3)1&) 0 c3=1&$ a) 3$93%%32& 10== E):4=0E3 *+)/6==3$2&$ 26 (311&$*+)&'#4%1&$$31:)=0E1102(0%a)4,.'&1E):4=0E7e&1*0$$%2#.'&$=01&$)0%'311+'32 E):4=0$E>#)%3'323(4:22)0$E#./2:49$0$E>1&49#)a)1'3$%1+)3*+2#%+'#./0$(&)'3 $&E310(196*)a4%1355#))&>Ea223>$#)%>%0'=+[3#./%0'7 j1&)2&9#%010#$&$*)6$%&204&$1%90==5=0)%1+)%1$a)34:22)0$e%-#./2:49$0$e%9=31%&)$3 Y.3L44Z7I)5&1&$3%'&)96/+%1&$#./2&1a)53)3/+%1=&'3$2&3)1&)Y%0'#./%0'=+[3Z%#4 10==*a==0E1'3$*6%1+)2)&9)#2:'10#$0%46#4)62&$7<1+)$0$E3(5#11$3)E&$#44:22)0$E> 2:49$0$E #./ 61&)2&9#%010#$ E&) &$ 4611=0E1 $&E310( 1&49#)a) '#$%&'(&$% 3==4a$1 *+) *0%' #./ *0%'&> 4&$ &$ 5&%16&$2& =01&$ '#$%&'(&$% *+) 6= %#4 5&E)3(% :$2&) 4:22&)43%%#)&==&)2+)(024:22)0$E7e[:93#4)62&$0c3=1&$a)(0'10E34&$%a==%,$13> J:==&) :$2&) 3)5&1%102&$ a) E&$&)&==1 %1+)3$2& *+) *0%'> 4&$ 0$$&5a) *)a4%1 311 )+)&=%&4+$%1)&$10==*a==0E1a$2)3%7e&$$&E310(3'#$%&'(&$%&$3(5:==&)5&2+4%5=0=01&$ #./1&49#)a)*+)*0%'&17 Q

7 ,, H3==:$35&2+4&)2&$%3443$=3E23'#$%&'(&$%&$*+)*0%'#./*0%'&0c3=1&$ 10==4611=0E1 $&E310(#./1&49#)a)7W$5&%16&$2&=01&$$&E310('#$%&'(&$%'3$:991)a23*+)6=7e&1a) 2#.' 0$1& 'a$1 0 (0='&$ #4*311$0$E 6=&$ +(&)(0$1)3) 0 c3=1&$> &*1&)%#4 (311&$#4)62&1 a) E):$1>4&$2&1'3$0$1&:1&%=:13%3110$20(02&)'#44&)3112+(024:22)0$E#./2:49$0$E7 <',22%61Ea)2&) %#4 5+) (0213% a) '#99=32& 10== %9)a$E$0$E%3)5&1&$ #./ E6) : %a'&)%1a==3311*0%'&$96*+)/3$2a):$23$%')a42(03&t&49&=(0%5#))=[:2>4#1#)=[:2*)6$ 561&==&)'$3==%'#117 /,0#$1*).,'12,3451*67.86'9%:8)+YS0E:)AZ'#44&)3)5&1&1:1E+)3%3(2:49$0$E%341 =01& %9)a$E$0$E #./ 4:22)0$E7 D=3$&)32 2:49$0$E 3( 43%%#) (02 5&)a'$3% 96E6 a)2[:91yk?l4z#./2&=(0%%,)&*)0117h3==:$35&2+4&)311#4)62&1023e%=ae&10$1&:1e+) &$(0'10E=#'3=*+)*0%'03==4a$/&17H3==:$35&2+4&)2#.'3112&1*0$$%&$=01&$)0%'3116= E&$&)&==12[:9#4)62&$02&(a%1)353%%a$E&)$3Y0$'=:%0(&J=3.'&$Z(0$1&)102#./E6)2a)0 2(3=37j1&)2&9#%010#$10==*+=[23(2:49$0$E'3$96(&)'3%0'-#./%0'=+[&aEE$&E310(1#4 2:49$0$E %'&) &*1&) 311 2& =&'17 S+)a$2)32 5#11&$%1):'1:) :99%16) (02 %9)a$E$0$E #./ 4:22)0$E7 e&1 *0$$% &$ =01&$ )0%' 311 =&'#4)62&$ *+) *)a4%1 %0'=+[3> %0' #./ 3%9 '3$ 96(&)'3%$&E310(1> a(&$#45&)+)233)&3=&)a)%467 c):4=0$e>5:==&)#./61&)2&9#%010#$ 5&2+4%':$$3#)%3'3&$=01&$1&49#)a)$&E310('#$%&'(&$%*+)*0%'&1%#4*)a4%1#)%3'3% 3(*+)a$2)32&*6$E%14+$%1&)7 H3==:$3 5&2+4&) 2&$ %3443$=3E23 '#$%&'(&$%&$ *+) *0%' #./ *0%'& 0 J=3.'&$ 10== =01& $&E310( #./ 1&49#)a)7 J&%16&$2& =01&$ $&E310( '#$%&'(&$% '3$ :991)a23 *+) 6= #4 2&$ 3$(a$2&) *+) %0$ (0$1&)2(3=3 #./ *+) 3%9 #4 =&'#4)62&$ *+)%1+)% 0 "(0.'%:$27 `02 %9)a$E$0$E 5+) 43$ %a'&)%1a==3 311 *0%'&$ 96 *+)/3$2 a) :$23$%')a42 (03 5#))=[:2> 4#1#)=[:2*)6$561&==&)'$3==%'#117 /, ;"6+)%:6<("%8). YS0E:) AZ a) )0%'&$ *+) $&E310(3 '#$%&'(&$%&) *)a4%1 '#99=32& 10== *+)a$2)0$e 3( 5#11$3) (02 <1#)3 <3$2%'a)> %+2&) #4 I=4+-K0$2+> 2a) 4:22)0$E%3)5&1&$ 9=3$&)3%0&11(0'10E1=&'#4)62&*+)E+%#./2a)*)0102%*0%'&1a)#4*3113$2&7J&%16&$2&=01&$ $&E310('#$%&'(&$%:991)a2&)*+)6=%#42+)0%3453$24&24:22)0$E#./*+)2&$=#'3=3 E+%9#9:=310#$&$ 0 E):$2#4)62&1 %+2&) #4 I=4+-K0$2+ (02 4:22)0$E> #4 3)5&1&$3 4&2*+)&$*+)%a4)0$E%#4=&'=#'3=7 /,-%$.<("%8).,YS0E:)AZ5&2+4&)H3==:$33114:22)0$E#./2:49$0$E>%#4:1*+)%:$2&) /+%1&$ #./ 13) 40$2)& a$ &$ 23E 96 (3)[& =#'3= YIEE3)+ #./ Xa%1/#=4&$Z> 0$1& 0$$&5a) $6E)3'#$%&'(&$%&)7W$=01&$1&49#)a)$&E310('#$%&'(&$%'3$:991)a23*+)%0'=+[3#./ %0'(02%9)a$E$0$E3(/6)25#11&$#42&=&'1$a)3)5&1&$3:1*+)%7G99%'311$0$E%(0%5&)+)% &$23%1&$9)#.&$13((311&$#4)62&1%/6)25#11$3)7`02%9)a$E$0$E5+)43$%a'&)%1a==3311 *0%'&$0$$3$%9)a$E$0$Ea):$23$%')a42(035#))=[:2>4#1#)=[:2*)6$561&==&)'$3==%'#117 :99/#( 10== #4*3113$2& 4&$ '#)1(3)0E E):4=0$E7 e:49$0$e #./ 4:22)0$E %'&) $a)3 (3)3$2)3 0 #4)62&1 4&==3$ `a%1)3 ]a)%+$ #./ O&23)+$ #./ E&) :99/#( 10== )&=310(1 #4*3113$2& E):4=0$E7 <0'=+[3 =&'&) *)&'(&$1 0 #4)62&1 #./ 2a) :99E):4=31 431&)03= #./ 61&)2&9#$&)3)*0$$%2&1&$=01&$)0%'*+)&$1&49#)a)>$&E310(96(&)'3$96%0'=+[3$%Y#./ &(&$1:&==1 %0'&$%Z )#4'#)$7 <9)a$E$0$E%3)5&1&$ 96(&)'3) &$ 4,.'&1 =01&$ 3$2&= /6)25#11&$ 0 #4)62&17 J:==&) 5&2+4% ':$$3 96(&)'3 *6$E%14+$%1)&$ *+) *0%'&1 =01& $&E310(1:$2&)3)5&1&1%E6$E7 e&$%3443$(ae23'#$%&'(&$%&$*+)*0%'#./*0%'&3==4a$15=0)=01&$&e310(#./1&49#)a)> 4&$=01&$&E310(#./5&%16&$2&*+)6=%#45&E)3(%:$2&)2:49$0$E%43%%#)&==&)2+)(02 4:22)0$E7]3$5+)%a'&)%1a==3311*0%'&$0$$3$%9)a$E$0$Ea):$23$%')a42(035#))=[:2> 4#1#)=[:2*)6$561&==&)'$3==%'#117 R

8 AZ 0$1& :99(0%3) $6E)3 %9&.0*0'3 (a)2&$ :) *0%'- #./ *0%'&%,$9:$'17 Xa) a) 40=[+$ %13)'1 4#20*0&)32 #./ H3==:$3 5&2+4&) 311 *0%')&'),1&)0$E #./ *0%'& 0 2&113 #4)62& a) *+)%:453)17 H3==:$3 5&2+4&) 311 9=3$&)32& 3)5&1&$ 0$1& 96(&)'3) *0%' #./ *0%'& 0 $#))3 '3$3=#4)62&17 #./2:49$0$E%3)5&1&$*#)1E6:$2&).31)&46$32&)Y&**&'10(102Z:$2&)&$9&)0#23(1)& 6)7]:22)0$E%3)5&1&$E&)%1#)E):4=0$E:$2&)3)5&1%9&)0#2&)$30*)34*+)3==1bE&=%13(0'&$7 b$e3 4:22)0$E%3)5&1&$ :13$ &$53)1 2:49$0$E E+)% 0 X3==%*[a)2&$7 H3==:$3 5&2+4&) 311 *+)a$2)325#11&$%1):'1:)1&49#)a)1'3$96(&)'3*0%'=01&$&e310(17 <3443$13E&1 5&2+4&) H3==:$ $=aEE$0$E%%'&2&1 '3$ 0$$&5a)3 &$ =01&$ 1&49#)a) $&E310( '#$%&'(&$% *+) *0%'5&%16$2 0 be&=%13(0'&$ #./ X3==%*[a)2&$7 b$e3 9&)43$&$13 '#$%&'(&$%&)5&2+4%:99'# Anläggningsskedet - Konsekvenser på beståndsnivå H3==:$3 5&2+4&) 311 3$=aEE$0$E%%'&2&1 0 ]a=3)&$ '3$ 0$$&5a)3 &$ =01&$ $&E310(> 4&$ 5&%16&$2&'#$%&'(&$%*+)6=>260$20(02&)'3$'# (024:22)0$E#./2:49$0$E7 j=&$ *#)19=3$13) %0E 0$1& 0 ]a=3)&$ #./ 3==3 *+)=:%1&) a) 9&)43$&$13 &*1&)%#4 :1%a11$0$E 0$1&=a$E)&%'&)7b23E%=aE&1'3$H3==:$30$1&5&2+43/:)(0'10E32&5&)+)234:22)0$E%- #./2:49$0$E%#4)62&$3a)0*+)/6==3$2&10==3$2)39#1&$10&==3(0=##4)62&$*+)6=>4&$2&1 a)%3$$#=0'1311&$23%1&$=01&$4a$e26=2+)7 <0'=+[3 #./ %0' '3$ 1&49#)a)1 96(&)'3% =#'3=1 10== *+=[2 3( %9)a$E$0$E%3)5&1&$ &==&) 61&)2&9#%010#$ #4 =&' %'&11 0 5&)+)23 #4)62&$ $a) 3)5&1&$3 :1*+)%7 J&%16$2&$ 96 ]a=3)$0(65&2+4%0$1&96(&)'3%2#.'&*1&)%#4%46#4)62&$96(&)'3%3(%9)a$e$0$e#./ 4&2 %1#) %3$$#=0'/&1 a) 3$2)3 (311&$#4)62&$ 4&2 %1+))& 3$2&= /6)25#11&$ (0'10E3)& =&'40=[+&) *+) 2&%%3 3)1&)7 I%9 #./ E+% '3$ =#'3=1 96(&)'3% 5&%16&$2&> #4 a$ 0 =01&$ #4*311$0$E> 10== *+=[2 3( *+)a$2)32& 5#11$3) 0 9#1&$10&==3 =&'#4)62&$ Y"(0.'%:$2 #./ <1 <3$2%'a)Z7 J&%16$2&$ 96 ]a=3)$0(6 96(&)'3% 0$1&7 V4*3113$2& E):4=0$E a) E&$&)&==1 $&E310(1*+)3==3*0%'3)1&)4&$&$23%1355#))&>Ea223>$#)%>%0'=+[3#./%0'5&2+4%':$$3 96(&)'3% $&E310(1 0 =01&$ #4*311$0$E 0 c3=1&$7 <1+)$0$E&$ a) 1&49#)a) #./ 0$$&5a) 0$E3 '#$%&'(&$%&)965&%16$2%$0(67 f()0e33)1&)0]a=3)&$%#45&/3$2=3%02&$$3)399#)15&2+4%0$1&96(&)'3%0$a4$(a)2 #4*311$0$E10==*+=[23(9)#[&'1&1#./2a)4&20$1&/&==&)965&%16$2%$0(67 H3==:$3 5&2+4&) 311 3$=aEE$0$E%%'&2&1 0 f%1&)%[+$ YbE&=%13(0'&$ #./ X3==%*[a)2&$Z 0$1& '#44&)96(&)'3$6E)3*0%'5&%16$ Anläggningsskedet - Konsekvenser för riksintressen, miljökvalitetsnormer och miljömål. H3==:$35&2+4&)3113$=aEE$0$E%%'&2&14&2*+)&$1&49#)a)>=01&$$&E310('#$%&'(&$%*+) ]a=3)&$ %#4 )0'%0$1)&%%& *+),)'&%*0%'&1> 4&$ &$23%1 0 5&)+)23 (311&$#4)62&$7 S+) 2& *=&%133)1&)%#4*6$E3%'#44&)%0&==1'3$3$=aEE$0$E%*3%&$0$$&5a)310==*a==0E1*+)a$2)32& *6$E%14+$%1&) 0 (0%%3 (311&$#4)62&$> 4&$ 0$E3 '#$%&'(&$%&) *+),)'&%*0%'&1 96 =a$e)& %0'1 :99'#44&)7 S+) 6= '3$ 9=3$&)32& 3)5&1&$ 0$$&5a)3 &$ 5&%16&$2& =01&$ $&E310( '#$%&'(&$%965&%16$2%$0(67J&2+4$0$E&$'#49=0.&)3%3(3115&%16$2%:1(&.'=0$E&$*+)6= a) #%a'&) 26 *0%'&20%9&$%&) #./ :1%a11$0$E3) a) *3'1#)&) %#4 0 40$%1 =0'3 %1#) E)32 %#4 2&113 9)#[&'1 96(&)'3) 5&%16$2&17 S)0102%*0%'&1 5&2+4% ':$$3 96(&)'3% =#'3=1 #./ 1&49#)a)10=01&$$&E310(#4*311$0$E>4&$0$E35&%16&$2&'#$%&'(&$%&)*+)(a$13%:99%167 O0==Ea$E=0E/&110==*0%'&#4)62&$'3$96(&)'3%$&E310(10%3453$24&29=3$&)32&3)5&1&$7 M

9 ,, <[+*3)1%(&)'&1 '#44&) 2#.' 0 %34)62 4&2,)'&%*0%'3)& 311 9=3$&)3 3)5&1&$3 %6 311 %1+)$0$E3)40$04&)3%7 ]0=[+'(3=01&1%$#)4&$ &'#=#E0%' %131:% Y*+) 93)34&1&)$ *0%'Z 5&2+4% 0$1& 96(&)'3% 10== (311&$*+)&'#4%1&) #./ H3==:$3 %&) 0$E&$ )0%' 311 %131:%&$ %#4 023E a) 4611=0E 0 (311&$*+)&'#4%1&)$3 0 (a%1&) #./ 4611=0E 10== E#2 0 +%1)3 2&=3)$3 *+)a$2)3% 10== *+=[2 3( 9)#[&'1&17 E):4=0$E %#4 #)%3'3% 3( 4:22)0$E #./ 2:49$0$E E+) 311 $#)4(a)2&1 #4?L 4E %:%9&$2&)31431&)03=g=+(&)%')02%>4&$53)3'#)1(3)0E1#./0%46#4)62&$7e&15&2+4% 0$1&0$$&5a)35&%16&$2&%'32#)96*0%'7 e& 40=[+46= %#4 5&2+41% (3)3 )&=&(3$13 *+) *0%' #./ *0%'& a) lk&(3$2& %[+3) #./ (311&$2)3El> lw11 )0'1 (at1- #./ 2[:)=0(l> lc0*1*)0 40=[+l> lb$e&$ +(&)E+2$0$El %341 lx3( 0 53=3$%#./=&(3$2&':%1#./%'a)E6)2l7 ]0=[+46=&$ lc0*1*)0 40=[+l #./ lb$e&$ +(&)E+2$0$El 5&2+4% 0 <1&)$5&.' ]6=&1 lk&(3$2&%[+3)#./(311&$2)3el0$$&5a)5=3$23$$313119)#2:'10#$3(*0%'505&/6==%#./ 311,)'&%- #./ *)0102%*0%'&1 %341 40=[+&) *+) 2&113 %'3 (a)$3%7 J623 2&%%3 2&=46= '3$ 96(&)'3% $&E310(1#./1&49#)a)1 0 =01&$ #4*311$0$E :$2&) 3$=aEE$0$E%%'&2&17 ]0=[+46=&1 lw11 )0'1 (at1- #./ 2[:)=0(l 0$$&/6==&) 2&=46= %#4 '3$ 5&)+)3% 3( 3$=aEE$0$E%%'&2&17 S)3E4&$1&)0$E3(9#9:=310#$&)#./=0(%40=[+&)'3$%'&0=01&$#4*311$0$E#4/6)25#11$3) %9)a$E%5#)1#./2&=46=&1311'a$%=0E3$31:)#4)62&$&[%'3&T9=#31&)3%'3$5&)+)3%(02 %9)a$E$0$E%3)5&1&$#./02:49$0$E%#4)62&$7]0=[+46=&1lX3(053=3$%#./=&(3$2&':%1 #./%'a)e6)2l5&2+4%0$1&96(&)'3%$&e310(17 Liten gös från Västeråsfjärden. Foto från Callunas provfisken Konsekvenser i driftskedet `a%1&)6%*[a)2&$[:%1&)3%&$*3)=&2%%1)a.'$0$e(02<1#)3<3$2%'a)>%+2&)#4i=4+-k0$2+>0 +()0E1 a) 2&1 &$53)1 5)&22$0$E3) #./ *+)2[:9$0$E3) 3( *3)=&2&$7 n13$ %+2&) #4 I=4+- K0$2+ %#4 5&)+)% 3( 2&$ [:%1&)32& *3)=&2%%1)a.'$0$E&$ =0EE&) 0$1& 0 &11 #4)62& %#4 U

10 :1$,11[3%3(,)'&%*0%'&1>2a)&4#1*+)&'#44&)*)0102%*0%'&#./*0%'=&'0#4)62&1023E%=aE&17 ^:%1&)0$E&$ 3( *3)=&2&$ 0$$&5a) 2a)*+) &$ =01&$ $&E310( '#$%&'(&$% *+) *)0102%*0%'&1 0 `a%1&)6%*[a)2&$ [a4*+)1 4&2 $#==3=1&)$310(&17 "#$%&'(&$%&) 3( *3)=&2%5)&22$0$E &==&) *+)2[:9$0$E%#46%132'#4%E&$#4%9)a$E$0$E/3)5&2+41%:$2&)3$=aEE$0$E%%'&2&17 `0$1&)*0%'&1 96 0% 5&2+4% 0$1& 96(&)'3% $&E310(1 10== *+=[2 3( /:(:23=1&)$310(&1 26 /3%10E/&1%5&E)a$%$0$E&$(02=0EE3$2&0%=0EE&)'(3)96%3443$0(6%#40$#==3=1&)$310(&1 #./262&$+'32&*3)=&2%,13$0$#49)#[&'1&1a)*+)%:453)7b%&$'#44&)0$1&5),13%02&$ (a%1)3 *3)=&2&$ Y(a%1&) #4 <17 <3$2%'a)Z 0 `a%1&)6%*[a)2&$> (0='&1 40$04&)3) 96(&)'3$ 0 #4)62&1%#4/&=/&17d#==3=1&)$310(&10$$&5a)0$1&/&==&)$6E#$96(&)'3$96(0$1&)*0%'&17 V=,.'%)0%'> )0%' *+) E):4=0$E> &)#%0#$> 5:==&) #./ (05)310#$&) 40$%'3) 4&2 9=3$&)32& 61Ea)2&) [a4*+)1 4&2 $#==3=1&)$310(&1> 10== *+=[2 3( *a))& *3)1,E%1)3$%9#)1&)> +'31 3(%16$2 4&==3$*3)1,E%5#11&$#./%[+5#11&$%3415)&2232*3)=&201)6$E393%%3E&)7e&10$$&5a)&$ 9#%010('#$%&'(&$%*+)*0%'7 80%'&$*+)0$1)#2:'10#$3(*)a443$2&3)1&)a)40$2)&4&2E&$#4*+)2361Ea)2&)[a4*+)1 4&2 $#==3=1&)$310(&1> *)a4%1 10== *+=[2 3( *a))& *3)1,E%1)3$%9#)1&)7 e&113 a) &$ 9#%010( '#$%&'(&$%7 Nät tas upp i Västeråsfjärden. Foto från Callunas provfiske

11 ,, 2. Inledning 2.1. Bakgrund till uppdraget c#2%1)3$%9#)1&)$3 0 ]a=3))&e0#$&$ %'&) 96 (ae> [a)$(ae #./ 4&2 *3)1,E7 <6(a= (ae$a1&1 %#4[a)$(aE&$a)023E/6)15&=3%132&78&E&)0$E&$/3)2a)*+)E&11<[+*3)1%(&)'&10:992)3E 311*+)5a11)30$*)3%1):'1:)&$*+)%[+*3)1&$96]a=3)&$7e&113:99$6%E&$#4]a=3)9)#[&'1&1 %#4 0$$&5a) &$ *+)2[:9$0$E #./ 5)&22$0$E 3( 2& 3==4a$$3 *3)=&2&)$3 10== `a%1&)6% #./ "+90$E%341:99E)32&)0$E3(<+2&)1a=[&'3$3=#./%=:%%7 e&3==4a$$3*3)=&2&)$3*)6$<+2&)1a=[&10==/34$3)$30`a%1&)6% #./ "+90$E %1)a.'&) %0E E&$#4*,)3=a$#./10#'#44:$&)7G14&22&3==4a$$3*3)=&2&)$310==`a%1&)6%#./"+90$E *0$$% 023E *=&)3 1)6$E3 #./ E):$23 93%%3E&) 2a) 2&1 *0$$% &$ *+)/+[2 #=,.'%)0%'7 S+) ]a=3)%[+*3)1&$ /3) 2&1 :$2&) %&$3)& 6) %'&11 &$ 1,2=0E :1(&.'=0$E 0 )0'1$0$E 4#1 3$(a$2$0$E 3( %1+))& *3)1,E #./ &$ (at3$2& 3$2&= 3( *3)1,E%1)3*0'&$ =0EE&) $a)43)& E)a$%&)$3 *+) 2& *3)=&2%5&E)a$%$0$E3) %#4 *0$$% 023E7 W$ %1#) 2&= 3( 2&1 E#2% %#4 1)3$%9#)1&)3% 10== #./ *)6$ /34$3)$3 0 ]a=3)&$ 93%%&)3) %=:%%&$ 0 <+2&)1a=[&7 c&$#4 ]a=3)9)#[&'1&1 *0$$% 4&2 0 O)3*0'(&)'&1% $310#$&==3 9=3$ 4&2 &11 E&$#4*+)3$2& :$2&) H3==:$3 IJ /3) 96 :992)3E 3( <[+*3)1%(&)'&1 #./ F<D 5& =[+'#$%&'(&$%&) *+) *0%'5&%16$2%341*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&110==*+=[23(3$=aEE$0$E%%'&2&1#./2)0*1%'&2&17 "#$%&'(&$%&)$3 [a4*+)% 4&2 $#==3=1&)$310(&17 O0== E):$2 *+) 2&%%3 5&2+4$0$E3) =0EE&) 5=3$2 3$$31 9)#(*0%'&$ E[#)23 0 #4)62&$ %#4 20)&'1 &==&) 0$20)&'1 '3$ 5&)+)3% 3( *3)=&2%3)5&1&$37 H3==:$3 /3) E&$#4*+)1 9)#(*0%'&$ 0 c3=1&$ #./ 0 VT*[a)2&$ #./ I)$+*[a)2&$ 80'132& *0%'&$ *+) 40=[+E0*1%3$3=,% /3) 2&%%:1#4 E&$#4*+)1% 0 `a%1&)6%*[a)2&$>.&$1)3=3 D)a%1*[a)2&$ #./ 0 X3==%*[a)2&$ YS0E:) AZ7 8&%:=131 *)6$ D)a%1*[a)2&$Z 9=3$&)3% 4:22)0$E%- #./g&==&) 2:49$0$E%3)5&1&$ YS0E:) MZ7 H&$1)3=3 D)a%1*[a)2&$a)&11#96(&)'31)&*&)&$%#4)62&7 H3==:$3 /3) #.'%6 %3443$%1a==1 :99E0*1&) *)6$ 1020E3)& E&$#4*+)23 9)#(*0%'&$ 0 2& 3'1:&==3 (311&$*+)&'#4%1&)$3 #./ /3) 0$/a4131 ':$%'39 *)6$ 5=3$2 3$$31,)'&%*0%'3)&> <+1(311&$%=35#)31#)0&1(02<KG>*0%'&)0'#$%:=&$1&)96Ka$%%1,)&=%&)$347*=7*+)311*6&$%6 E#250=2%#44+[=0E1+(&)(3)#=0'3*0%'3)1&)/3)%0$3(0'10E3%1&=&'-#./:99(aT1#4)62&$> /:) #=0'3 *0%'3)1&) )+) %0E 0 ]a=3)&$ :$2&) 6)&1 #./ (0='3 *6$E%1#4)62&$ %#4 :1$,11[3% :$2&)#=0'32&=3)3(6)&17<]Xb/3)4#2&==&)31/:)93)10'=3)*)6$4:22)0$E#./2:49$0$E %9)02&) %0E 0 (311&$40=[+$ #./ )&%:=131 *)6$ 2&%%3 /3) (3)01 (0'10E3 0 '#$%&'(&$%5&2+4$0$E&$7 8&%:=131&$ *)6$ E&$#4*+)23 #./ [a4*+)&=%&) 4&2 1020E3)& 2313 *0$$% 2.2. Syfte och mål med utredningen <,*1&1 4&2 2&$$3 :1)&2$0$E a) 311 5&%')0(3 #./ 5&2+43 '#$%&'(&$%&) *+),)'&%- #./ *)0102%*0%'&1#./*+)*0%'5&%16$23(9=3$&)32&61Ea)2&)%341/:)2&40=[+46=>)0'%0$1)&%%&$ #./40=[+'(3=01&1%$#)4&)%#45&)+)*0%'#./*0%'&'3$'# (&)'3%3(9)#[&'1&17 AA

12 3. Avgränsningar och bedömningsgrunder 3.1. Saklig avgränsning "#$%&'(&$%&) *+),)'&%- *)0102%*0%'& %341 *+) *0%'5&%16$2 5&2+4% *+) 3$=aEE$0$E%%'&2& #./2)0*1%'&2&#./[a4*+)%4&2$#==3=1&)$310(&17S#':%=0EE&)962&*0%'3)1&)%#4; o)(0'10e3*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1 o))+2=0%132&>%a==%,$13>40%%e,$$32&&==&)963$$31%a11%',22%(a)23 X3)$,.'&=)#==&)0&'#%,%1&4&1 "#$%&'(&$%&)$35&2+4%96*=&)3$0(6&)7D63)1$0(613%/a$%,$10==/:)3)1&)$3%4+[=0E/&1 10== )&9)#2:'10#$ #./ :99(aT1 96(&)'3% #./ /:) =0(%40=[+&) %#4 2& 3$(a$2&) :$2&) =0(%.,'&=$ 96(&)'3%7 "#$%&'(&$%&) 3( 2&113 5&2+4% 562& 96 =#'3= $0(6 0 2& &$%'0=23 (311&$*+)&'#4%1&)$3#./965&%16$2%$0(6*+)/&=3]a=3)&$&==&)0':%1#4)62&1%+2&)#4 <+2&)1a=[&7 "#$%&'(&$%&) *+) *0%'&'#%,%1&4&1 5&2+4% #.'%6> &T&49&=(0% #4 $,.'&=3)1&) 96(&)'3%0%623$:1%1)a.'$0$E311a(&$3$2)33)1&)0%0$1:)'3$96(&)'3%7":$%'39&$#4 #=0'3 3)1&) (3)0&)3) %1#)1 #./ 3==3 3)1&) /3) 0$1& ':$$31 5&2+43% 96 %3443 %a117 f(&)e+2$0$e3((311$&110==*+=[23(311$a)0$e%a4$&$*)0e+)%*)6$%:%9&$2&)31%&204&$1 `023)&5&2+4%/:)40=[+'(3=01&1%$#)4&)>)0'%0$1)&%%&$#./40=[+46='#99=32&10==*0%'#./ *0%'&96(&)'3%3(9=3$&)32&3)5&1&$7e&%%39)&%&$1&)3%$&23$ Tidsmässig avgränsning D)#[&'1&1% 3$=aEE$0$E%%'&2& a) 5&)a'$31 10== C 6) Y0$#4 ]:22)0$E%- #./ 2:49$0$E%3)5&1&$%#49=3$&)3%0*3)=&2&$'#44&)2#.'311E&$#4*+)3%:$2&)&$%a%#$E %#4%1)a.'&)%0E*)6$2&$A3:E:%10#./*)3410==0%=aEE$0$E7I)5&1&$30<+2&)1a=[&'3$3=#./ 2:49$0$E0bE&=%13(0'&$#./X3==%*[a)2&$'#44&)311%'&:$2&)&$1)&6)%9&)0#2>a(&$#4 2&$%3443$=3E23102&$*+)4:22)0$E#./2:49$0$Ea).31)&46$32&)7e&1135&)#) $%:..&%%0(13)5&13)%0E*)3402&113#4)62& Geografisk avgränsning G1)&2$0$E&$#4*3113)(311&$#4)62&$0]a=3)&$#./0':%140=[+$%+2&)#4<+2&)1a=[&%#4 96(&)'3%20)&'1&==&)0$20)&'13(4:22)0$E&==&)2:49$0$E&$=0E19)#[&'1&1%02&$10*0&)32& 96(&)'3$%#4)62&$ YS0E:) MZ %341 &$=0E1 <]Xb;% %9)02$0$E%4#2&==&) *+) E):4=0$E #./ 61&)2&9#%010#$Y9)&%&$1&)3%0'3901&=QZ7`311&$#4)62&$0]a=3)&$%#45&2+4%0$E6&$2& a) c3=1&$> J=3.'&$ `a%1&)6%*[a)2&$> VT*[a)2&$ #./ I)$+*[a)2&$ #./ %+2&) #4 <+2&)1a=[& 5&2+4%96(&)'3$96bE&=%13(0'&$#./X3==%*[a)2&$%#4=0EE&)0f%1&)%[+$7 ]:22)0$E%-g%9)a$E$0$E%3)5&1& #./ 2:49$0$E '#44&) a(&$ 311 %'& (02 IEE3)+ #./ Xa%1%'a) %341 0 $#))3 #./ %+2)3 2&=&$ 3( <+2&)1a=[& '3$3=7 e&%%3 #4)62&$ =0EE&) 0 (311&$*+)&'#4%1&)$3 c)3$*[a)2&$ YIEE3)+ #./ Xa%1%'a)Z> D)a%1*[a)2&$ Y$#))3 '3$3=&$Z #./ be&=%13(0'&$ Y%+2)3 '3$3=&$Z7 b 2&%%3 #4)62&$ 9=3$&)3% 40$2)& #4*3113$2& 3)5&1&$ YIEE3)+#./Xa%1%'a)Z&==&)%6%3'$3%)&23$023EE#23*+):1%a11$0$E3)*+)*0%'Y<+2&)1a=[& '3$3=Z#./*#':%0:1)&2$0$E&$=0EE&)2a)*+)962&#4)62&$2a)%1+)%196(&)'3$*+)(a$13% %'&7 G1)&2$0$E&$ #4*3113) 0$1& 2& 3)5&1&$ %#4 3( /34$3)$3 9=3$&)3% 0 /34$#4)62&$3 0 `a%1&)6%#./"+90$e7e#.'0$'=:2&)3)2&$0$#49)#[&'1&19=3$&)32&2:49$0$e&$a(&$2& C %#4:99'#44&)(024:22)0$E&$3( "+90$E%#./`a%1&)6%/34$3)#./'#$%&'(&$%&)10==*+=[23(2&1135&2+4%7 A?

13 ,, 3.4. Metod konsekvensbedömning G1E6$E%9:$'1 *+) '#$%&'(&$%5&2+4$0$E&$ a) 2& )0'1=0$[&) %#4 3)5&131% *)34 #4 '#$%&'(&$%5&2+4$0$E 3( 50#=#E0%' 46$E*3=2 10== '#$(&$10#$&$ #4 50#=#E0%' 46$E*3=2 b 2&1 *+)%13 %1&E&1 %'&) &11 :)(3= 3( (32 %#4 %'3 '#$%&'(&$%5&2+43%7 Xa) (a=[% 2& 5&(3)3$2&0$1)&%%&$:1%#4a))&=&(3$13*+)2&$1,93(96(&)'3$9)#[&'1&1'3$'# /37e&$$33(E)a$%$0$E/3)+(&)%0'1=0E15&%')0(01%:$2&)%1,.'&1I(E)a$%$0$E3)#(3$#./ 0$$&*3113)3==1%60*+)%13/3$22&'#44&)%0&==1(0'10E3*0%'3)1&)$3%%131:%0]a=3)&$#./0 X3==%*[a)2&$>4&$#.'%62&*0%'3)1&)%#4/3)(0'10E3*:$'10#$&)0&'#%,%1&4&1>&T&49&=(0% %#4 5,1&%2[:)7 "#$%&'(&$%&) *+) )0'%0$1)&%%&$> 40=[+46= #./ 40=[+'(3=01&1%$#)4&) 5&2+4%#.'%67e&%%35&%')0(%4&)$#EE)3$1$&23$7 b2&13$2)3%1&e&1'=3)=aee%#)%3'%%3453$2&$4&==3$96(&)'3$#./&**&'17wt&49&=(0%a) E):4=0$E &$ 96(&)'3$%*3'1#) #./ 2&%% &**&'1 '3$ (3)3 311 *0%'aEE %,)&%a11% %a4)& #./ '=a.'$0$e%*)&'(&$%&$40$%'3)7e&(0'10e3%1&&**&'1&)$35&%')0(%0'3901&=q7 b2&11)&2[&%1&e&15&3'13%(0='3'#$%&'(&$%&)&**&'1&$y10==%16$2%*+)a$2)0$e&$z*6)*+)2& 5&(3)3$2&0$1)&%%&$ %#4 /3) 9&'31% :17 "#$%&'(&$%&)$3 4#10(&)3% :10*)6$ *+=[3$2& 3%9&'1&); X:)#*13&==&)/:)=a$E&%'&)96(&)'3$p o)96(&)'3$1&49#)a)&==&)5&%16&$2&p o)96(&)'3$=01&$&==&)%1#)pxa)5&2+4%562&2&$e&#e)3*0%'3#4*311$0$e&$#./ 96(&)'3$%E)32&$>10==&T&49&=#4E):4=0$E&$a)%1#)&==&)=01&$4a1104Eg=7 X:)%1#)1(a)2&/3)2&1%#496(&)'3%p o)96(&)'3$9#%010(&==&)$&e310(p <'3=3$ *+) '#$%&'(&$% *+=[&) ]"J #./ 2&=3% :99 0 =01&$> 4611=0E &==&) %1#) '#$%&'(&$%7 "#$%&'(&$%&)5&2+4%:13$/a$%,$10==%',22%61Ea)2&)7<',22%61Ea)2&)*+)&%=6%02&*3== '#$%&'(&$%&$5&2+4%(3)33(5&1,2&=%&7 O0==E):$2*+)5&2+4$0$E3)$3#4/:):(023'#$%&'(&$%&$a)=01&$>4611=0E&==&)%1#)=0EE&) 5&2+4$0$E3) #4 /:) %1#) &$ 9#1&$10&== *+)a$2)0$e 3( 9#9:=310#$%%1#)=&'&$ '3$ 5=0 *+) #=0'3 3)1&) 10== *+=[2 3( 20)&'1 96(&)'3$ *)6$ &T&49&=(0% E):4=0$E &==&) 0$20)&'1 (03 &$ 9#1&$10&=='(3=01&1%*+)a$2)0$E#./3)&3=3((0'10E3/ "#$%&'(&$%5&2+4$0$E&$ 0$$&5a) 311 2&1 *0$$% *+):1%a11$0$E3) Y&==&) )0%'&)Z *+) 9#9:=310#$%*+)a$2)0$E3) &==&) /350131*+)a$2)0$E3)> 4&$ 2&1 5&1,2&) 0$1& 311 2& 0 (&)'=0E/&1&$ '#44&) 311 %'&7 D#9:=310#$%*+)a$2)0$E3) /3) #*13 '#49=0.&)32& #)%3'%%3453$2 #./ '3$> *+):1#4 2& 96(&)'3$%*3'1#)&) %#4 5&/3$2=3% 0 2&$$3 )399#)1> 5&)# 3( &$ 4a$E2 3$2)3 *3'1#)&)> 10== &T&49&= '=0431*+)a$2)0$E3)> *+)a$2)0$e3) 0 $a)0$e%10==*+)%&=g(311&$'(3=01&1>%[:'2#43)&1.7i11'=3)e+)3%623$3#)%3'%%3453$2')a(&) #*13%1#)3>=6$E(3)0E3#./'#$1)#==&)32&%1:20&)562&96=35#)31#)0:4#./0*a=17 H3==:$3/3)3$%&11311&$9#1&$10&=='(3=01&1%*+)a$2)0$E040$2)&a$Li3(3)&3=&$(0'10E3 /350131%#44&%1'3$0$$&5a)3&$=01&$'#$%&'(&$%*+)*0%'9#9:=310#$&)7e&1a)%(6)1311 2)3 E)a$%&$ *+) 2a) 0$E&$ '#$%&'(&$% :99%16) #./ 2a) H3==:$3 a) #%a')3 96 #4 &$ *+)a$2)0$e0$$&5a)96(&)'3$969#9:=310#$&)/3)5&2+4$0$e&$%311%10===01&$'#$%&'(&$% &$=0E1*+)%0'10E/&1%9)0$.09&$7e&1a)0$1&'=3)=3E1/:):(0232&1*0$$%1)+%'&=(a)2&$2a)&$ /350131*+)=:%1g*+)a$2)0$E E&) &$ 9#9:=310#$%40$%'$0$E #./ 2a)*+) 3$13) H3==:$3 311 &$ /350131*+)=:%1&==&)*+)a$2)0$E'3$0$$&5a)34#1%(3)3$2&*+)a$2)0$E09#9:=310#$%%1#)=&'7 AC

14 W$ %623$ 9#1&$10&== 9#9:=310#$%*+)a$2)0$E 96 43T043=1 L i 0$$&5a) %#4 4&%1 &$ =01&$ '#$%&'(&$%(3)&%0E2&$aE&)):40&$&$%'0=2(311&$*+)&'#4%1&==&)965&%16$2%$0(67W$ *+)a$2)0$e 96 40$2)& a$ L i a) 0 3==4a$/&1 #%a'&) #./ 4&==3$6)%(3)0310#$&) 0 9#9:=310#$%%1#)=&'3) '3$ *+)(a$13% =0EE3 0$#4 2&113 0$1&)(3==7 e&1 E6) 2#.' 0$1& 311 :1&%=: &$ %623$ *+)a$2)0$e #)%3'31% 3( 2&$ 96(&)'3$ 9)#[&'1&1 0$$&5a) #./ 3( *+)%0'10E/&1%%'a=%a11%2a)*+)2&$9#1&$10&==3'#$%&'(&$%&$10==q=01&$q0%1a==&1*+)q0$E&$q #42&10$1&a):99&$53)13110$E&$'#$%&'(&$%'3$*+)(a$13%7 W$ *+)a$2)0$e 0 4&) a$ AL i 3( (0'10E3 / /3) 5&2+41% %#4 &$ %1#) '#$%&'(&$%7 D)#.&$1%31%&$'$,1&)3$10==/:)&$9#9:=310#$%*+)a$2)0$E96ALi&==&)4&)=6$E%0'10E1 96(&)'3) 2&%% %131:%7 I) $'&$ 5&2+4&) 311 &$ 9#9:=310#$%40$%'$0$E #4 AL i 0$#4 102%*+$%1)&1 6) &==&) C E&$&)310#$&) Y5&)#) 96 (0='&13(102%%93$$&$%#4a)=a$E%1Z:1E+)E):$2&$*+)'=3%%$0$E*)6$=0(%')3*10EYKHZ10== $a)3/#132ydoz7w$9#9:=310#$%40$%'$0$e#4ali3(2&'#44&)%0&==1(0'10e33)1&)$3 3$%&% #.'%6 0$$&5a)3 &$ %1#) $&E310( &'#$#40%' '#$%&'(&$% *+),)'&%*0%'&17 <93$$&1 4&==3$ L #./ AL i *+)a$2)0$e 0 (0'10E3 / &==&) 9#1&$10&== 9#9:=310#$%*+)a$2)0$E 0$$&5a)%6=&2&%&$4611=0E'#$%&'(&$% Riksintressen, miljökvalitetsnormer och miljömål som konsekvensbedöms Riksintressen X&=3 ]a=3)&$ /3) (0'10E3 *6$E%1#4)62&$ 4&2 #4*3113$2& r%'&3'10(01&1 &==&) :$0'3 *+):1%a11$0$E3) *+) (0%%1 r%'& YS0E:)?Z7 c3=1&$ a) %a)%'0=1 :19&'31 %#4 (0'10E1 =&'- #./ Figur 2. Riksintresse för fisk och fiske i Mälaren, samt muddrings- och dumpningsområden. AB

15 ,, Miljökvalitetsnorm för Ekologisk status W'#=#E0%' %131:% %,*13) 10== 2&$ '=3%%$0$E %#4 :1*+)% 96 (311&$*+)&'#4%1$0(6 &$=0E1 5&2+4$0$E%E):$2&)$3 %#4 13E01% *)34 3( d31:)(6)2%(&)'&1 <'3=3$ a) *&4E)320E Y26=0E> #10==*)&2%%1a==3$2&> 4611=0E> E#2 #./ /+EZ #./ 2& 1(6 /+E%13 '=3%%&)$3 &*1&)%1)a(3% &$=0E1 )3420)&'10(&1 *+) (311&$7 H3==:$3% 2313 *)6$ 9)#(*0%'&$3 I)$+*[a)2&$7 e313 a) %6=&2&% %34%1a440E3 4&2 `311&$4,$20E/&1&$% '=3%%$0$E 3( (311&$*+)&'#4%1&)$3YO35&==AZ7 Tabell 1. Vattenmyndighetens klassning av ekologisk och kemisk status i berörda vattenförekomster. Gamla vattenförekomster Nya vattenförekomster Klassning Ekologisk status MKN Ekologisk status (år 2021) Klassning Kemisk status* MKN Kemisk status* (år 2015) Galten Galten Måttlig God God God Blacken Blacken Måttlig God God God Västeråsfjärden Granfjärden Gisselfjärden Oxfjärden Björkfjärden Arnöfjärden God God God God Prästfjärden m.fl. Igelstaviken Igelstaviken Måttlig God God God Hallsfjärden Hallsfjärden Måttlig God God God * Undantaget kvicksilver Miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten D6(&)'3$3(40=[+E0*1&)>$a)0$E%a4$&$#./:99%= &)03=5&/3$2=3%4&):1*+)=0E10 <1&)$5&.' S+)#)2$0$E #4 40=[+'(3=01&1%$#)4&) *+) *0%'- #./ 4:%%&=(311&$0$$&/6==&)93)34&1&)$l:99%=34432&*3%13%:5%13$%&)l>%#40$#)43=*3==&1 0$1&*6)+(&)%')023?L4Eg=Y%#4E&$#4%$011=0E1(a)2&Z%6(023$31:)=0E3*+)/6==3$2&$0$1& E+)311%623$3/3=1&)$#)43=1:99'#44&) Berörda miljömål e&(0'10e3%1&$310#$&==340=[+46=&$%#45&)+)]a=3)&$#./'3$'#99=3%10==96(&)'3$ Levande sjöar och vattendrag ]a=3)&$ /3) %1#) 5&1,2&=%& *+) 562&,)'&%- #./ *)0102%*0%'&17 ]&23$,)'&%*0%'&1 E&) 3)5&1%10==*a==&$ E&) *)0102%*0%'&1 $+[& #./ 3('#99=0$E7 I(%0'1&$ 4&2 40=[+46=&1 lk&(3$2& %[+3)#./(311&$2)3Ela)5=3$23$$31311%[+3)#./(311&$2)3E%(0'10E3&'#%,%1&41[a$%1&) %'3(0243'1/6==3%7W11&T&49&=96&'#%,%1&41[a$%1a)9)#2:'10#$3()6(3)#)>&T&49&=(0% *0%'7`023)&%,*13)46=&110==311 $31:)1,9&)#./ $31:)=0E1*+)&'#443$2&3)1&)'$:1$310== %[+3) #./ (311&$2)3E %'3 /3 E,$$%34 5&(3)3$2&%131:% #./ 10==)a.'=0E E&$&10%' (3)0310#$ 0$#4#./4&==3$9#9:=310#$&)7<1)3$240=[+&)>%[+3)#./(311&$2)3E%(a)2&$*+)*)0102%*0%'& %'3(a)$3%#./505&/6==3%7]a=3)&$%(311&$(6)2%*+)5:$2/3)%31146=#4311]a=3)&$%'3 /3&$lE#2,1(311&$%131:%l4&23(%&&$2&963)1%3443$%a11$0$E%341311,)'&%*0%'&#./ *)0102%*0%'&%'3*)a4[3%7S0%'5&%16$2&$%'35&%'3113%0$#450#=#E0%'1%a')3E)a$%&)#./96 &11 %623$1 %a & $31:)=0E1 *+)&'#443$2& *0%'3)1&)$3 '3$ *#)1=&(3 0 =0(%')3*10E3 5&%16$27 W$'+90$E% '#44:$ 3$E&) 311 2& %'3 (&)'3 *+) 311 %[+3) #./ (311&$2)3E a) &'#=#E0%'1/6==53)37 AL

16 Ett rikt växt- och djurliv W11 )0'1 (at1- #./ 2[:)=0( a) (0'10E1 *+) 311 5=3$2 3$$31 *0%'9#9:=310#$&) %'3 /6==3 %0E =0(%')3*10E3 #./ )#5:%137 b$1&$10#$&$ 4&2 40=[+46=&1 lw11 )0'1 (at1- #./ 2[:)=0(l a) 311 5&(3)3$2&%131:%&$*+)0<(&)0E&$31:)=0E1*+)&'#443$2&$31:)1,9&)#./3)1&)a)E,$$%34 #./ 311 %131:%&$ *+)5a11)31% *+) /#132& 3)1&) % ==)a.'=0E E&$&10%' (3)0310#$ a) 505&/6==&$ 0$#4 #./ 4&==3$ 9#9:=310#$&)7 `023)& %'3 2&1 *0$$3% &$ *:$E&)3$2& E)+$ 0$*)3%1):'1:)> %#4 :99)a11/6==% E&$#4 &$ '#450$310#$ 3( %',22> 61&)%1a==3$2& #./ /6==53)1$,11[3$2&0$#4%&'1#)&)>%6311*)3E4&$1&)0$E3(9#9:=310#$&)#./=0(%40=[+&)0$1& %'&)#./3112&$50#=#E0%'346$E*3=2&$0=3$2%'39&15&(3)3%7W1146=311*)34/a(3a)311 W$'+90$E%'#44:$%'33)5&13*+)3112&$50#=#E0%'346$E*3=2&$%'35&(3)3%%341+'30 (0%%3#4)62&$7"#44:$&$%'3a(&$(&)'3*+)31143)'-#./(311&$#4)62&$4&2%a)%'0=1 /+E3$31:)(a)2&$=0'%#4&'#=#E0%'1'a$%=0E3$31:)#4)62&$:$23$13%*)6$&T9=#31&)0$E Giftfri miljö S+)#)&$0$E3) '3$ %1+)3 %[+3)% 3==4a$10==%16$2 #./ %6 a(&$ *0%'9#9:=310#$&)% =0(%')3*17 ]0=[+46=&1 lc0*1*)0 40=[+l %,*13) 5=3$2 3$$31 10== 311 2&$ %3443$=3E23 &T9#$&)0$E&$ *+) '&40%'3 a4$&$ (03 3==3 &T9#$&)0$E%(aE3) 0$1& %'3 (3)3 %'32=0E *+) 4a$$0%'#) &==&) 2&$ 50#=#E0%'346$E*3=2&$7W1146=311=,*13*)34a)]a=3)&$%(311&$(6)2%*+)5:$2%46=#4311 ]a=3)&$% (311&$ 0$1& %'3 0$$&/6==3 a4$&$ #./ #)E3$0%4&) 0 /3=1&) %#4 '3$ /#13 4a$$0%'#)% /a=%3 &==&) 40=[+$7 <+2&)1a=[& '#44:$ /3) &11 46= # $E3 %[+3) &==&) Ingen övergödning f(&)e+2$0$e '3$ 96(&)'3 *0%'9#9:=310#$&) $&E310(1> 4&$ a(&$ a$2)3 %[+3)% 3)1%3443$%a11$0$E 4&2 3$=&2$0$E 3( *+)a$2)32& *+):1%a11$0$E3) *+) #=0'3 3)1&)7 b$1&$10#$&$ 4&2 40=[+46=&1 lb$e&$ +(&)E+2$0$El a) 5=3$2 3$$ %[+3)> (311&$2)3E> ':%1(311&$#./E):$2(311&$:99$6)40$%1E#2%131:%*+)$a)0$E%a4$&$7<+2&)1a=[&/3)&11 46= # $E3 %[+3) &==&) (311&$2)3E *6) *+)%a4)3%7 W$'+90$E% '#44:$ 3)5&13) *+) 40$%'32& :1%=a99 3( +(&)E+23$2& $a)0$e%a4$&$ 10== %[+3) #./ (311&$2)3E7 ]6$E3 '#44:$&)> 2a)05=3$2 `a%1&)6% #./ "+90$E> /3) 46= #4 311 :1%=a99 10== =:*1> 43)' #./ Hav i balans samt levande kust och skärgård X3(>':%1#./%'a)E6)2/3)%1#)5&1,2&=%&*+)562&,)'&%-#./*)0102%*0%'&17]0=[+46=&1lX3( 0 53=3$% %341 =&(3$2& ':%1 #./ %'a)e6)2l %,*13) 10== 311 ':%1- #./ /3(%(311&$ %'3 /3 E#2 40=[+%131:% 4&2 3(%&&$2& 96 *,%0'3=0%'3> '&40%'3 #./ 50#=#E0%'3 *+)/6==3$2&$ % ':%1(311&$ /3) 40$%1 E#2 &'#=#E0%' %131:% &==&) 9#1&$103= #./ E#2 '&40%' %131:%7 ]6=&1 0$$&5a) #.'%6 311 ':%1&)$3% #./ /3(&$% (0'10E3 &'#%,%1&41[a$%1&) a) (0243'1/6==$37 W11 &T&49&=96&'#%,%1&41[a$%1a)/3(&$%*+)46E33119)#2:.&)3=0(%4&2&=0*#)43(*0%'#./ 3$2)32[:)%#4(04a$$0%'#)a1&)7`023)&a)46=&1%0$1&$10#$311E):$23':%1$a)340=[+&) 9)aE=3%3(&$)0'50#=#E0%'46$E*3=2#./3(&$$31:)=0E)&'),1&)0$E3(*0%'% &$ &)5[:2&) =0(%40=[+&) #./ %9)02$0$E%(aE3) *+) (at1- #./ 2[:)3)1&) %#4 &$ 2&= 0 &$ E)+$ 0$*)3%1):'1:)7 ]6=&1 %,*13) #.'%6 10== 311 $31:)1,9&) #./ $31:)=0E1 *+)&'#443$2& 3)1&) '$:1$3 10== ':%1 #./ /3( /3) E,$$%34 5&(3)3$2&%131:% #./ 10==)a.'=0E E&$&10%' (3)0310#$ 0$#4 #./ 4&==3$ 9#9:=310#$&) % $31:)=0E1 *+)&'#443$2& *0%'3)1&) #./ 3$2)3 /3(%=&(3$2&3)1&)*#)1=&(&)0=0(%')3*10E35&%16$27 `023)&0$$&5a)46=&1311/3(%->':%1-#./%'a)E6)2%=3$2%'39&$%(a)2&$*+)*)0102%*0%'&#./ 3$$31*)0=:*1%=0((a)$3%#./505&/6==%#./31196(&)'3$*)6$5:==&)40$04&)3%7 AQ

17 ,, 4. Förutsättningar för fisk och fiske i Mälaren 4.1. Allmänt ]a=3)&$5&%16)3(&11%1+))&3$13=/:(:253%%a$e&)>(3)#./&$4&2#=0'3*+)/6==3$2&$#./ *+):1%a11$0$E3)*+)*0%'#./2a)4&2*0%'&7<[+$a)4,.'&1)0'96+3)>%'a)>*[a)23)#./(0'3)> (0='&1%'393)*+):1%a11$0$E3)*+)%1#)/350131)0'&2#47]a=3)&$a)&$)&=310(1E):$2%[+4&2 e&1a)*)a4%12&+%1)32&=3)$33(]a=3)&$%#4/3))&=310(1=6$e%1)a.'13#./2[:93*[a)23) 4&23$ 2& (a%1)3 2&=3)$3 a) E):$23)& #./ 4&) $a)0$e%)0'3 S=3.'3 E):$2#4)62&$/3)#*13&$(3%%56)2(0='3'3$(3)3(0'10E3=&'-#./:99(aT140=[+&)*+)*0%'7 D&)0#2(0% a) 2& 2[:93 2&=3)$3 0 $6E)3 3( ]a=3)&$% 2&=53%%a$E&) 0 9)0$.09 %,)&*)03 G$2&) %&$%#443) 1020E /+%1 /3) %+1(311&$%=35#)31#)0&1> <KG> '#$%131&) &196(0%%3%1a==&$0J=3.'&$>c)3$*[a)2&$#./%+2)3J[+)'*[a)2&$05=3$2 '3$ (3)3 &11 5#11&$$a)3 %'0'1 %#4 a) *0%'1#41> 43$ /3) a(&$ 96(0%31 26=0E3 %,)&*+)/6==3$2&$ (02 2&%%3 10==*a==&$7 ]3$ /3) a(&$ / &$ %,)&*3110E16=0E3 3)1&$ 8/3"5"(9$%97Y9=3$'1#$4,EE=3)(Z(02%344310==*a==&$YIT&$)#14:$1=0E&$Z7 ]a=3)&$ /3).3 CL $31:)=0E1 *+)&'#443$2& *0%'3)1&) #./ a) 2a)4&2 4,.'&1 3)1)0' 4&2 3(%&&$2&96*0%'7e&%%:1#4*0$$%0$9=3$1&)32&3)1&)%#4'3$323)+20$E>(a11&)$)+20$E>=3T #./ /3(%+)0$E7 j=5&%16$2&1 a) a(&$ 2&1 10== %1+)%13 2&=&$ 5&)#&$2& 3( %1+2:1%a11$0$E 26 4,.'&1*6 6=3) (3$2)3) 0$ 0#./ :1 :) ]a=3)&$7 b 2&$ $310#$&==3 6=*+)(3=10$E%9=3$&$> %#4 %'&0(311&$#4)62&$%#4a)#96(&)'32&3(*0%'&YX3`Z#./0$E&$%1+2:1%a11$0$E/3)%'&110 ]a=3)&$%&23$2&%%7 f%1)3#./(a%1)32&=&$3(%[+$%'0=[&)%0e61(32ea==&)*0%'*+)&'#4%17c+%&t&49&=(0%>=&'&) 0 E):$23 #4)62&$ *)a4%1 0 (a%1)3 2&=3)$3 3( ]a=3)&$ #./ *=,113) :$2&) %#443)&$ 10== 2[:93)&2&=3)0.&$1)3=3%[+$YJ&0&)4:$1=0E&$Z7b+%1&)*6$E3%4,.'&1(:T&$%0'=+[34&23$ 2&$ *+)&'#44&) '$3991 3==% 0 (a%1&)7 o(&$ $#)%&$ 61&)*0$$% 4&2,$E)& &T&49=3) 0 2& (a%1)32&=3)$3#./a=2)&&t&49=3)02&+%1)353%%a$e&)$3yit&$)#14:$1=0e&$z7oa1/&1&$ 3($#)%a)4,.'&1%1#)0]a=3)&$>4&23$%1+))&=3T*0%'3)*+)&'#44&)0)&=310(15&E)a$%32 #4*311$0$E7 e&1a)a(&$'a$13112&(a%1)3g(3)4353%%a$e&)$3/,%&)/+e)&5&%16$23(6=a$2&+%1)3 53%%a$E&)$3YF0.'%1)+44:$1=0E&$Z7o(&$0$#4(3)[&53%%a$Eg(311&$*+)&'#4%1%'0=[&)%0E *0%'%34/a==&161#443$[a4*+)=01#)3=s#$&$Y%1)3$2s#$&$Z4&22&$*)03(311&$43%%3$7b %1)3$2s#$&$/0113)43$3)1&)%#4Ea223>355#))&>E+%>=3'&>4+)1#./5[+)'$34&23$2&$ *)03(311&$43%%3$2#40$&)3%3($#)%>E+%#./%0'=+[37 G) *0%'- #./ *0%'&%,$9:$'1 *3%1%=#E% 3( Ka$%%1,)&=%&$ 0 %343)5&1& 4&2 5=3$2 3$$31 d31:)(6)2%(&)'&1 #./ S0%'&)0(&)'&1> 311 ]a=3)&$ a) l$310#$&==1 %a)%'0=1 (a)2&*:==l e&1 %9&.0&==1 :19&'32& (a)2&1 (3) )0'%0$1)&%%&1 *+),)'&%*0%'&1 26 E#23 5&%16$2 3( E+%> 355#))&> Ea223 #./ 6= *0$$% 0 ]a=3)&$7 e&1 *0$$% #.'%6 *=&)3 %',22%(a)23 3)1&) 0 ]a=3)&$> 2a)05=3$2 2& )+2=0%132& *0%'3)1&)$3 3%9 YdOZ> (0443 YdOZ> e&1 *0$$% &11 '$3991 (&)'%3443,)'&%*0%'3)& 0 ]a=3)&$ b$)399#)1&)32 *6$E%1%1310%10' *)6$,)'&%*0%'&1 0 ]a=3)&$ 61&)*0$$% 0 S0E:) C7 e&$4&%1*6$e32&3)1&$a)e+%y.3aqb1#$g6)z7ea)&*1&):1e+)6=y.3bl1#$g6)z>ea223y.3 *6$E%1&)$37 b ]a=3)&$ /3) %a)%'0=1 10==%16$2 311 *0%'3 6= 1)#1% 2&1 e0%9&$% *+) *0%'& $a%1'#443$2& 6) '3$ &$23%1 E&% 10==,)'&%*0%'3)& %#4 /3*1 AR

18 20%9&$%&$ 6)&1 0$$3$ YX3`Z7 e&1 a) #'=3)1 #4 20%9&$%&) '#44&) 311 *+)=a$e3% &*1&) #./ 5+)[3$ 3( ca223 *6$E3% 0 /:(:2%3' %#4 50*6$E%1 0 2&1 )0'132& E+%*0%'&1 O020E3)& (3) %0'=+[3$ &$ (0'10E '#44&)%0&== 3)1 4&$ 0 %=:1&1 96 e& '#44&)%0&==3 *6$E%1&)$3 3( %0'=+[3 =0EE&) *#)1*3)3$2& 96 /0%1#)0%'1 %&11 e&15&2)0(%a(&$&11#4*3113$2&*)0102%*0%'&0]a=3)&$6)&1):$1> 2a)*)a4%13)1&)$3E+%> Ea223 #./ 355#))& &*1&)1)3'13% K+93$2& *6$E%1%1310%10' %3'$3% 96 2&$$31,93(2313YJ&0&)4:$1=0E&$Z7 "###"###" &'%()*)%(+)$',--"'+(',.($/01#)+$2%#3$ $/01#)+('$:$655$%#;0'$ ##"###" #"###" "#$$%#$ "###" ##" #" " $%&" '(" $)**+",-./&.+0" " " 8+.4" 1&9" 8+6" Figur 3. Fångststatistik yrkesfisket i Mälaren åren Observera logaritmisk skala. Fritidsfisket har ingen motsvarande fångststatistik. Felstaplarna visar +/- en standardavvikelse Biologi och rörelsemönster i Mälaren hos de viktigaste kommersiella och fritidsfiskade arterna "#$ c+%&$*0$$%046$e31,9&)3((311&$>4&$1)0(%5a%10%1+))&$a)0$e%)0'3#./=&)e):4=0e3 %[+3)7 D6 (6)&$ (3$2)3) E+%&$ 10== E):$23)& (311&$ Y*)a4%1 0 2& (a%1)3 53%%a$E&)$3 4&$ a(&$10==e):$23)&(0'3)02&+%1)353%%a$e&)$3z*+)311*#)19=3$13%0eyit&$)#14:$1=0e&$>> J&0&) 4:$1=0E&$Z7 b ]a=3)&$ =&'&) 2&$ :$E&*a) 4&==3$ 2&$ L 43[ YAA HZ 96 %1)+4%3113 /6)23 =&)5#11$3) 96 A-C 4 2[:9 Ye&E&)43$ 4:$1=0E&$Z7 D6 /+%1&$ (3$2)3) E+%&$ :1 10== 2[:93 (311&$ Y*)a4%1 0 +%1&)Z *+) 311 a13 :99 %0E YJ&0&) 4:$1=0E&$Z7 c+%&$ =a4$3) (0'3) %#4 a) E):$23)& a$ L 4 96 (0$1&)$ Ye&E&)43$ 4:$1=0E&$Z7 S)a4%1 /0113) 43$(:T$30$20(02&)02&+%1)353%%a$E&)$3>10==&T&49&=0D)a%1*[a)2&$>%#4*+)4#2=0E&$ a)(0'10e3*0%'&(311&$yit&$)#14:$1=0e&$z7n)'&%*0%'3)$3*6)4&%1e+%:$2&)(3$2)0$e&$ #./2&1%'&)3==1%6:$2&)(6)#.//+%17e&113Ea==&)*)a4%1E+%*)6$.3B-L6)%6=2&)Y2&1(0== %ae3'+$%4#e&$e+%>*)6$.3cl.4%1#)=&'z7`0243e3$3=,%&)3(e+%0]a=3)&$*3$$43$ AM

19 ,, 311 (0%%3 0$20(02&) *)a4%1 61 $#)% #./ %0'=+[3 4&23$ 3$2)3 *)a4% )1 #./ 355#))&7 <'0==$32&$ *+)'=3)3% 4&2 (3) *0%'&$ /3) :99&/6==01 %0E> 0 2&$ *)03 (311&$43%%3$ &==&) 0 %1)3$2$a)340=[+&)7e&1a)&4&==&)102#'=3)1/:)*+)2&=$0$E&$%&):14&==3$0$20(02&)%#4 (a=[&)311%13$$3'(3)96e):$23(311&$)&%9&'10(&(3$2)3:102&$9&=3e0%'3s#$&$yj&0&) 4:$1=0E&$Z7 %&$'(")&*#+,)-$.,+/01(*$234$ j=&$a)4,.'&1=6$e=0(324&$0$e&$(&1/:)e3443=&$6='3$5=07]3$/3)10==&t&49&=0 *6$E&$%'39 /6==01 &$ 6= 0 '$3991 6) YX3`Z7 j=&$ =&'&) 0$1& 0 ]a=3)&$ :13$ &$23%1 0 <3)E3%%#/3(&1 (02 3$%&$=0E 6=2&) (3)96 2&$ 2+) #./ 3)1&$ 3$%&% E=#53=1 (3)3 3':1 :1)#1$0$E%/#1327 ]3[#)01&1&$ 3( 6=&$ 0 ]a=3)&$> 4&) a$ i> a) %1+2:1%311 YF0.'%1)+4 4:$1=0E&$Z>4&$&$2&=6=/0113)*#)1*3)3$2&0$0]a=3)&$*)6$"3%90%'3/3(&17G1%a11$0$E3( 6=E+)%0$1&=a$E)&0]a=3)&$YX3`Z%66=5&%16$2&10*)34102&$96(&)'3%2&=%3(311E=3%6=3) 2&=% 3( *0%'&1),.'&1 *)6$ 20%9&$%E0(&1,)'&%*0%'&7 J&%16$2%:1(&.'=0$E&$96%0'1a)2a)*+) %(6)3115&2+437 e&1 *0$$% 0$E&$ 2&13=[&)32 ':$%' E%=aE&1 #4 (3)1 6=&$) :99&/6==&) %0E :$2&) #=0'3 102&) 96 6)&1 0 ]a=3)&$ 4&$ 43$ (& &%16$2&$ a) %1+))& 0 2& (a%1)3 a$ 0 2& +%1)3 53%%a$E&)$37b&$%1:20&4&24a)'13%0=(&)6=3)0]a=3)&$'#$%131&)32&43$311(02AAtH 40$%'3)6=&$%3'10(01&10]a=3)&$ 2)3%10%'1 #./ &$23%1 '#)1(3)0E3 3'10(01&1&) 96E6)7 ]3$ $#1&)32&a(&$3116=&$*)6$4011&$3($#(&45&)10==4011&$3(39)0==6E%10==3>$&25#))320 0$#(&45&)#./):$1BtH262&$(3'$32&10==96(6)&$7 5)),$ ca223$ =&'&) :$2&) (6)&$ 96 E):$23> Ea)$3 (&E&1310#$%'=a223> 5#11$3)> 05=3$2 a(&$ 96 +(&)%(a4432& =3$2#4)62&$7 ca22#) /6==&) *)a4%1 10== 96 E3$%'3 E):$23 #4)62&$ 4&$ E6)=01&2[:93)&96(0$1&)$>a(&$$6E#12[:93)&96%#443)&$262&1a)%#4(3)43%17I)1&$ a)*+)/6==3$2&(0%%1310#$a)7e&$a)'a$%=0e*+)e):4=0$e262&$a)&$(0%:&==9)&231#)7]3$ /3) 4,.'&1 5&E)a$%32 ':$%'39 #4 Ea225&%16$2&1 26 2&$ 0$1& *6$E3% )&9)&%&$1310(1 0 93%%0(3)&2%'39%#49)#(*0%'&$a1YJ&0&)4:$1=0E&$Z7 6*.&"7,$ <0'=+[3$ 0 ]a=3)&$ =&'&) [:9 96 /6)23 YE):%g%3$2Z #./ %1&$0E3 %=a$1&)7 K&'&$ %'&) &$ 96 $#(&45&) #./ aee&$ %011&) '(3) 96 5#11$&$ *)34 10==.3 43)% Ye&E&)43$ 4:$1=0E&$Z7 ]3$ /0113) *=&) $,)&'),1&)32& %0'=+[#) 0 2& E):$23 $a)0$e%)0'3)& #4)62&$3 0 (a%1 #./ a=2)&> (:T$3> &T&49=3) :$2&) %9)6$E%'0'1&1 0 2& 2[:93 +%1)3 53%%a$E&)$37 ea)*+) 1)#) 43$ 311 %0'=+[3$ Ea)$3 *#)19=3$13) %0E 0 E):$2#4)62&$3 0 (a%1 Y&==&) 0 E):$23 (0'3) 0 +%1Z *+) 311 %&23$ $a) (a)4&$ '#44&) l1),.'3% :1l 0 2& 2[:93)& '3==3)&> %'0'132& 53%%a$E&)$3 0 (a%17 e& 40$2)& %13$$3)g/3) 0$1& /:$$01 :1 10== +%1&) 2&1 *+)%13 6)&1 2#.'7 ]3$ /0113) $a%13$ 0$E3 6)%,$E&= 3( %0'=+[#) 0 9&=3E03=&$ 0 2& +%1)3 53%%a$E&)$3YIT&$)#14:$1=0E&$Z7 8991((/$ I55#))&$=&'&)#.//6==&)*)a4%110==96E):$23#4)62&$4&$E6)=01&2[:93)&96(0$1&)$> 2#.'&[%a)%'0=12[:917I55#))&$a)*+)/6==3$2&(0%%1310#$a)>/3)&$1020E9&=3E0%'Y=&(&)0 *)03 (311&$43%%3$Z,$E&=*3% #./ a) 'a$%=0e *+) E):4=0$E 26 2&$ a) &$ (0%:&== 9)&231#) YJ&0&)4:$1=0E&$Z7 :(,;/<$ J)3T&$=&'&)96E):$23#4)62&$:$2&)&$:12)3E&$9&)0#2:$2&)1020E%#443)Y.343[- [:$0Ze&$=&(&)96(aT12&=3)>5#11&$2[:)#./2[:)9=3$'1#$7<1#)35)3T&$61&)*0$$%96%1#)1 AU

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt EXAMENSARBETE Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt en jämförande studie mellan ett storskaligt och ett småskaligt företag veksamma inom livsmedelsindustrin Daniel Fornander

Läs mer

Från konsument till medproducent

Från konsument till medproducent Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Från konsument till medproducent Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige From consumer to co-producer

Läs mer

1. FORSKNINGSFÄLTET. Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1* .!( 1%20!34

1. FORSKNINGSFÄLTET. Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1* .!( 1%20!34 1. FORSKNINGSFÄLTET Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) )*,) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1*.!( 1%20!34 5267 &! )&) 1 ) ) * 1 *& ) +,) **1 & * & # & ** + & ) ) 8!3391 & *1 '% :1 ) )& **

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum "Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum "Djur som resurs" SOFN-2014-524 Sammanfattning

Läs mer

! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#&

! !# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& ! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& #!"!# $ %$&$ ' $ $(& $) ) $&)$ )$ * $ $"$ #$ $ $( $$ " * ( + $,&& $ $&$( $ "&&$$) $ - $ $(.$ $ - $ $ $))))- $ $ ) ( *$/) $&/ %$&$ - $ $(!$ $ $$ $ $ $$ #(#$) /$- 01 %$&$ $) &

Läs mer

%&! &' '! (#!'!!& & )'!!''&'!'' &$ '! )!'& ( &!' ' & +&-! '&!& $ '!! &! (2!! & '!!!!!!! '!'!& '! (2& $&&$!!

%&! &' '! (#!'!!& & )'!!''&'!'' &$ '! )!'& ( &!' ' & +&-! '&!& $ '!! &! (2!! & '!!!!!!! '!'!& '! (2& $&&$!! !"##!$ %&! &' '! #!'!!& & )'!!''&'!'' &$ '! )!'&!"#& * +!*,,,' -.*!!!'!/%0!&!+!-$ ))$!') 1' )!)"'!'!& '!)'% ''! +-&&' &!' ' &! $'' +&-! '&!& $ '!! &! 2!! & '!!!!!!! '!'!&3& &&& 2! '' ' &'&&!& '! 2& $&&$!!!!)&!2!&)

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet

Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling Kerstin Rosenberg Malin Iwarsson Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet - en utvärdering av

Läs mer

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949.

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Telefon 08-555 10 70 bengt.andersson@nykvarn.se om att få köpa fastighet Ströpsta 3:312 KS/2016:75 Beslut avseende begäran

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Sammanträdesdatum Sida Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Utvecklingsnämndens förslag till beslut 3.). ' Beskrivning av ärendet 7 5=. $' CCCCC #$ Sammanträdesdatum Sida! Behovsutredning

Läs mer

en empirisk studie Anders B rjeson !"#"$#!$##% vers ttning av svenska passiva satser till ryska Slaviska institutionen

en empirisk studie Anders B rjeson !#$#!$##% vers ttning av svenska passiva satser till ryska Slaviska institutionen "#"$#$##% vers ttning av svenska passiva satser till ryska en empirisk studie Anders B rjeson Slaviska institutionen Specialarbete 15 hp Lingvistik Ryska 4 30hp H stterminen 2010 Examinator: Elisabeth

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Luleå 2011-01-25 Till medlemmar i föreningen Lule Volley. Kallelse till årsmöte Härmed kallas DU till årsmöte i föreningen Lule Volley. Tid: Torsdagen den 24 februari, 2010, kl 19.00. Plats: BRF Berget

Läs mer

Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) Apostel Xerxes Första Inskription vid den heliga Orderns sista sammankomst, dag 1. Kapitel 2 Ont regn

Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) Apostel Xerxes Första Inskription vid den heliga Orderns sista sammankomst, dag 1. Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) I Vem nyckelmakaren är förblir en väl dold hemlighet. Ett står dock klart, nyckelmakaren hade tillgång till den förnämsta av maginerna. Denna magi smiddes in i nyckelmakarens samtliga nycklar.

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. 2015-07-22 meddelad i Nacka Strand

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. 2015-07-22 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen D O M 2015-07-22 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3707-15 K L A G A ND E Berns Group AB, Box 16340, 103 27 Stockholm Ombud: Cajsa Sydhoff Weibring, Box 55719,

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård www.torsbysamfall.org Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård!"!# $!" & '( # Föreslagen dagordning godkändes med tillägget av punkt under 19. Övriga frågor

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SIBBO

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SIBBO %HIRONQLQJHQVnOGHUVVWUXNWXUL6LEERnUHQRFK BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SIBBO ÅREN 1987-2003 Sibbo kommun/ Förvaltningsavdelningen/ rlö 23.6.2004 Tilläggsuppgifter: planeringssekreterare Rita Lönnroth, tfn

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen. organisationsnummer 769619-4286

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen. organisationsnummer 769619-4286 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen organisationsnummer 769619-4286 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

! " #$%#& ' ' )#$ * +,-&.

!  #$%#& ' ' )#$ * +,-&. ! " #$%#& ' ' (&# &! )#$ * +,-&. ! / # 0&& # 1 0%. # & & 0 #& & # 2 0 # & & & 23 & & 2+ & %# & #2 0 & & & # &. # 024 &%.&1#. ##& 2+0 # # & # #& # 5 %#2 & 0# 0 # & # 2 / & #567# # 0 %# & # 2 0.& # & & #

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

-*/+&3*/("3 47&/4,5 )676% &9".&/41"11&3,0--&(*&) '5&/ (-04) '5&/ '03."5 -*/+&3*/("3 4*%03 4,0-) '5&/ www.ibnfmjo.el 4,0-1"11&3 LINEX gör det roligt att lära Matematik behöver inte bara handla om siffror

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

"!#$!%&'()*'*)&!+*,-)#!./!/0-1'1+!,22(#&#(+#1!'&!%.+*+'/*'(! )$./!/0-1'"!.34!5'1$46(+.&71-#$!

!#$!%&'()*'*)&!+*,-)#!./!/0-1'1+!,22(#&#(+#1!'&!%.+*+'/*'(! )$./!/0-1'!.34!5'1$46(+.&71-#$! "#$%&'()*'*)&+*,-)#.//0-1'1+,22(#&#(+#1'&%.+*+'/*'( )$.//0-1'".345'1$46(+.&71-#$ " +.84#'(*4'$--)#* 3.$&#1+'*).$+)$/'*#1$)*9'$-34)(-4#'(*4:#(8'1#3()$)3+ "#$#%&'&($))*% '&(*$+%#",*(-. /+%&0123+)- "#$%&"'

Läs mer

Sheet1. A B C D G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Fil:Storskiftestabell korr på Z 2009 Storskiftet i Östnor 1848

Sheet1. A B C D G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Fil:Storskiftestabell korr på Z 2009 Storskiftet i Östnor 1848 A B C D G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Fil:Storskiftestabell korr på Z 2009 Storskiftet i Östnor 1848 Carl Carlsson Morell x B 1 3 till 11 9 44 144 46,5 7,2 53,7 A 1 45,78 7,46 53,24 37,68

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25)

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25) Rydjabäcken St Ullfjärden Svartviken Håtunaholmsviken Sigtunafjärden L Ullfjärden Skarven Kalmarviken Lejondalssjön Björkfjärden Namn Rydjabäcken EU_ID (VISS) NW661177-159791 Vattenförekomst nej DelARO

Läs mer

Hälleforsnäs Allehanda

Hälleforsnäs Allehanda Hälleforsnäs Allehanda Den lokala lokaltidningen J>==?AKJ>'!$!"&%!$$!65 &02"('-L1,6+652(:!,3- +!)7(2!$);6'(,!:%,)(2('3,2("(,*&("/ '%+ '6"7)&0+(,85(,2('9!,&!"!)&1"'!:;1 (')#(+"0,),%,+"12(",30,2!'%$$4$5)/!"#$%&%'$%'()'*""(%+(,-.!)/

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar - Bakgrund - Situationen i Kalmar län Vad är problemet? - Arbetsplan Syfte med recipientkontrollen Åtgärder

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

6?8'EY:'XGK78=D7D><D'

6?8'EY:'XGK78=D7D><D' ''''()**+,'+'-.)/*+/,0' 1/2342.56'!"#'' 0789#,:7;'*?:='' 3'@9ABC8C>' OP797K8>

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön

Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Hur vill vi att övervakning av vatten(förekomster) ska se ut 2016? Ann-Karin Thorén Södra Östersjön Business as usual? Regeringens ståndpunkt enligt svar till EU kommissionen: Sverige har en prispolitik

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

! "! # # $% &!$ ' ( $ $ +,,-

! ! # # $% &!$ ' ( $ $ +,,- Plats: Hotel Quality SPA Strömstad Tid: juni 010 Bakgrund till arbetsmötet # # $% & $ ' ( $ $ )* +,,- ' $ $% # & Hur har vi arbetat med att främja hållbar tillväxt inom besöksnäringen utan att äventyra

Läs mer

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare: Räknedosa, bifogade formel- och tabellsamlingar, vilka skall returneras. Christian Tallberg Telnr:

Läs mer

+. <#, +<0:-0:;07 . <. +<0:-0:;0=

+. <#, +<0:-0:;07 . <. +<0:-0:;0= - - $.(+*($./ 0 1$2+#$($.2("#(.3.(#4#(2#(%#($/ / #(5*.($($#6 6 3*%(4#*#.%#($#(7 8 ####.(2(.($%2$.#+4%$.3.+94-: ; 2.#-:!" #$%&#$# ( # %(*+,* 0 +.

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Priset på vatten / Värdet av vatten Kan vatten prissättas utifrån några inneboende

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (s)

x Stockholms läns landsting i (s) x Stockholms läns landsting i (s) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2015-03-19 TR 2015-0016 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Verksamhetsområdet: Karis, Pojo och Ingå Andra benämningar: Karis-Karjaa Rotary Club, Karis-Karjaa Rotary Klubben bedrivit verksamhet på de båda inhemska språken,

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Miljösituationen i Västerhavet Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Hur mår havet egentligen? Giftiga algblomningar Säldöd Bottendöd Övergödning

Läs mer

"#$$%&'()&(!*!+#,-./0&! 1233!

#$$%&'()&(!*!+#,-./0&! 1233! "#$$%&'()&(*+#,-./0& 1233 2012:13 Titel: Bottenfauna i Vombsjön 2011 Foto framsida: Malin Anderson, Calluna AB. Utgiven av: Copyright: Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer:

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Främjande av fritidsfiske och fisketurism. Daniel Melin (50 %) Tobias Kreuzpointner (50 %)

Främjande av fritidsfiske och fisketurism. Daniel Melin (50 %) Tobias Kreuzpointner (50 %) Främjande av fritidsfiske och fisketurism Daniel Melin (50 %) Tobias Kreuzpointner (50 %) Frågeställningar Vad inkluderas i fritidsfiske? Vilka målsättningar jobbar vi mot? Vilka är myndigheternas roller

Läs mer

Va#enförvaltningen: e" vässat verktyg för a" förvalta våra va"en! Mats Wallin Norra Östersjöns va"endistrikt

Va#enförvaltningen: e vässat verktyg för a förvalta våra vaen! Mats Wallin Norra Östersjöns vaendistrikt Va#enförvaltningen: e" vässat verktyg för a" förvalta våra va"en! Mats Wallin Norra Östersjöns va"endistrikt Det krävs e+ helt ny+ sä+ a+ tänka för a+ lösa de problem vi skapat med det gamla sä+et a+ tänka

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

MAX 3 FÖRP/HUSHÅLL JFR. PRIS 22,26/KG, ORD. PRIS 9,95

MAX 3 FÖRP/HUSHÅLL JFR. PRIS 22,26/KG, ORD. PRIS 9,95 MAX 3 FÖRP/HUSHÅLL JFR. PRIS 22,26/KG, ORD. PRIS 9,95 6 skivor kassler 6 skivor ananasringar 1 dl ananasspad 1 msk färskriven ingefära 1 msk kycklingfond 1 msk senap 800 g potatis 1 msk matolja salta efter

Läs mer

CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon

CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon 20 1 CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon SKANDINAVIENS STÖRSTA BIL & MC MÄSSA FÖR ENTUSIASTFORDON FERINGE HOT ROD ASSOCIATION MARS 2000 Nr:22 "# "#!$ $ %!$

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån BILAGA 7 Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003 Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån Lund 2004-03-04 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-08-30 Beställare:

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Version 1.0 2015-04-29 2 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ")+,! /&!0.! 0'#!%! 5$!!6$! 7) 8 "$2$!&' "9&!6!! 8%! 0!! 7! ;)&!! 2-9 = = 6 5#7! 0!+! 5!/4!!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = )+,! /&!0.! 0'#!%! 5$!!6$! 7) 8 $2$!&' 9&!6!! 8%! 0!! 7! ;)&!! 2-9 = = 6 5#7! 0!+! 5!/4!! -'&.#;&: ; &,#/&& -'&.#D "#$%&' ()#$ *(% ")+, "%-.# /&0. 0'#% "&$ 0-$& $$ ) "$$&' "& :)(## % 0 %($ ;)& '# *#&.# - "# $ % &'() # %'&* +, -&./ 0 '"",,0,,)0,0#,'() #,,,&,# :,,,,,,,,,,;, &,,,+,,,,,,+0, (,&

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13) registrator@naturvardsverket.se ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se Stockholm 30 november 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

N*OEBIP;5KCA !"#$%&'(!$" R2%&+$%) L"(+**6") ^#*87) H,%#) ^2&876$*$" <5CB7:H:BIBJKKLK:;M 456PC7"6QR"J679HB7"ST5 G5CB79ACKK"/("U?V/("!0? >0!

N*OEBIP;5KCA !#$%&'(!$ R2%&+$%) L(+**6) ^#*87) H,%#) ^2&876$*$ <5CB7:H:BIBJKKLK:;M 456PC76QRJ679HB7ST5 G5CB79ACKK/(U?V/(!0? >0! "#$%&'($" R2%&+$%) L"(+**6") ^#*87) H,%#) ^2&876$*$" ) GHMJVJBCCJCA) CKJCKJCA) ASB) GHMJVJBCCJCAE ) GHMJVJBCCJCAE) BCCYJCBJCT) ASI) GHMJVJBCCJCA 0WVXY 456PC7"6QR"J679HB7"ST5

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten

Fiskbestånd i hav och sötvatten Institutionen för akvatiska resurser Ål Anguilla anguilla Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Ål Hela landet UTBREDNINGSOMRÅDE Ålen finns i nästan hela landet med undantag för fjällregionen

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Sida 1 (4) KAMMARRÄTTEN I T^r^A A Mål nr 8363-8367-12 GÖTEBORG

Sida 1 (4) KAMMARRÄTTEN I T^r^A A Mål nr 8363-8367-12 GÖTEBORG Sida 1 (4) KAMMARRÄTTEN I T^r^A A Mål nr 8363-8367-12 GÖTEBORG JLJWlVl Avdelning 1 2013-06" 2 8 Meddelad i Göteborg KLAGANDE u 1. Kils kommun /Vé/jZs/X 2. Munkfors kommun'/ Q'^-/gdiTé 3. Hagfors kommun'

Läs mer

Metall bundet porslin

Metall bundet porslin Vintage MP Metall bundet porslin BRUKSANVISNING VINTAGE MP är en ultrafin mikro keramik utvecklad efter de senaste rönen inom porslins teknologin. Inom det rekommenderade CTE 13.6 x 10-6 K -1-15.2 x10-6

Läs mer

Budget 2016 för Tjörns Måltids AB. Beslutad av Tjörns Måltids AB 2015-12-10 40. Tjörn Möjligheternas ö

Budget 2016 för Tjörns Måltids AB. Beslutad av Tjörns Måltids AB 2015-12-10 40. Tjörn Möjligheternas ö Budget 2016 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2015-12-10 40 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag producera, servera och leverera

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Övervakning av skogsvatten i Sverige, utvärdering av Balån och framåtblick

Övervakning av skogsvatten i Sverige, utvärdering av Balån och framåtblick Övervakning av skogsvatten i Sverige, utvärdering av Balån och framåtblick Stefan Löfgren Inst. f. vatten & miljö, SLU Eva Ring Skogforsk Lars Högbom Skogforsk Jakob Schelker Universitetet i Wien, Österrike

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Tullstorpsån. från vattenrening. till Landskapsprojekt. Skånska Landskapsdagen 27 mars 2014. Otto von Arnold ordförande. Vy från visningssträckan

Tullstorpsån. från vattenrening. till Landskapsprojekt. Skånska Landskapsdagen 27 mars 2014. Otto von Arnold ordförande. Vy från visningssträckan Tullstorpsån från vattenrening till Landskapsprojekt Skånska Landskapsdagen 27 mars 2014 Otto von Arnold ordförande Vy från visningssträckan I Begynnelsen var vattnet Jordberga 1767 Ängen var åkerns moder

Läs mer