Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016"

Transkript

1 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

2 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Inledning Inför beslut om Strategisk plan och ekonomiska ramar vid fullmäktigesammanträdet i juni föreslog Alliansen minskade ramar för kommunstyrelsen och ökade ramar för omsorgsnämnd, barn- och bildningsnämnden samt arbetsmarknads och socialnämnden. Detta förslag vann inte gehör då. Under hösten har dock budgetberedningen utarbetat ett förslag till reviderade ekonomiska ramar som i stort följer de intentioner som Alliansen föreslog i juni. Kommunstyrelsens ram förslås minska och de stora nämndernas öka. Vi ser dock ytterligare möjligheter att stärka kärnverksamheten genom en omfördelning från kommunstyrelsen till skolan och äldreomsorgen. Ett långsiktigt arbete för att få en driftbudget i balans Allianspartierna har i flera mandatperioder påtalat vikten av en driftbudget i balans. För att lyckas med detta måste både ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen. Med den nya styrmodell, nya organisationen, kvalitetsarbete och förändringsarbete som införts i Borlänge kommun är vi på rätt väg. Men det finns mycket kvar att utveckla för att kunna möta de utmaningar som väntar. Många fler äldre, konkurrens om arbetskraft, globaliserad ekonomi, stigande energipriser och ett stort behov av att klimatanpassa vårt samhälle. 2

3 Under hösten har ett flertal angelägna frågor varit aktuella; kvalitén och arbetsmiljön i Borlänges skolor har ifrågasatts, förslag kring drift av idrottsanläggningar har skapat oro, fler borlängebor behöver försörjningsstöd, behoven av äldreomsorg ökar. Därför vill vi inför revideringen av strategisk plan och ekonomiska ramar föreslår följande tillägg i uppdragen till nämnderna: Barn- och bildningsnämnden Skolans huvuduppgift är att göra det möjligt för eleverna att nå sina mål. För att lyckas med det kravs ett tydligt ledarskap som fokuserar på den pedagogiska uppgiften, skapar i en stimulerande miljö byggd på en tydlig värdegrund. Genom ett utvecklat ledarskap säkerställa tryggheten samt arbetsglädjen i skolan för både elever och personal. Arbetsmarknad och socialnämnden Vår största utmaning i Borlänge är att bryta det utanförskap som för många Borlängebor hamnat i. För att lyckas med det måste vi skapa en bättre samverkan både mellan kommunens egna verksamheter men framför allt med externa aktörer som besitter stor kompetens. Genom att tillämpa riksnormen för försörjningsstöd frigör vi ca 2,5 miljoner som skall användas för att utveckla metoder som kan få människor från bidragsberoende till egen försörjning. Att skapa en samverkan mellan olika aktörer för att göra det möjligt för fler att gå från bidragsberoende till egen försörjning 3

4 Kultur och fritidsnämnd Det rika föreningslivet är en stor tillgång för vår kommun. Det är viktigt att utveckla samspelet mellan kommunen och föreningarna utifrån de behov och förutsättningar som råder. Att skapa en samlad strategi för att i samverkan med berörda föreningar klara driften av idrottsanläggningar i kommunen Miljö- och byggnadsnämnden Vi behöver skapa fler attraktiva boendemiljöer i Borlänge. Att bereda beslut om ett flertal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Omsorgsnämnden Vi behöver fler aktörer som tillgodoser det ökade behovet av äldreomsorg i Borlänge Att förbereda införandet av LOV i Borlänge kommun. 4

5 Investeringsram: Planeringen av framtidens skola tar längre tid än planerat och den beslutade investeringsramen har inte kunna nyttjas. Samtidigt finns en äldreboendeplan som ännu inte konkretiserats varken i tid eller pengar. Alliansen bedömer det mycket angeläget att snarast börja investera i de nya äldreboenden som vi vet behövs. Dels för att skapa trygghet för de äldre och en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt att rekrytera personal. Vi ser också ett akutbehov av nya förskoleplatser och renovering av våra skolor. Vi föreslår en omfördelning i investeringsramen där vi parallellt med att bygga framtidens skola realiserar en äldreboendeplan. Genom att verkställa tidigare fullmäktigebeslut om att sänka borgensramarna för de kommunala företagaren med 2% per år frigör vi ett investeringsutrymme på 130 miljoner. Vidare föreslår vi att beslutet om investeringar vid Domnarvsvallen rivs upp och minskas med 20 miljoner. Det ger oss 150 miljoner att investera i äldreboenden, förskoleplatser och renovering av skolor. Ulla Olsson, gruppledare M Sören Hellberg, gruppledare C Monica Lundin, gruppledare FP Jonas Hillerström, gruppledare KD ff. bifogade bilder. Förändringar, drift och investeringar

6 !""#$%&'%& ()*+%,*#%- $.,*#(/01,-'/!"#$!"#%!"#& 2344! #' 67881%&/9*'"&'%.'*5&$8:'/&&/), ( %%% ( %%% ( %%% #" &&% )*+,* -./*0*+!' ;7"5'/& <1& % """ $ %"" $ """ #( %"" )*+, (' =1(('*/ " #" &6% 67$&( 78 #(7 9:; >? AAA >>C CDC &' <54* =>- % """ #" """ (& "#7 %# "#7 340B1 5C *D B.4?E=;5 AA 6' ( %%% 7 6(" %" """ &!!7% G40B1 5C AA AAA >>C CDC!""#$%&'%& ()*+%,*#%- $. #%.'&/'*#%-&01,-'/!"#$!"#%!"#& '()*+*,-.'/ #0 456%$*.&.$""'% :59;4<=4!0 91&:$-'% 8 ;< 888 ;< 888 =>8 888 >71?83< A B83< 716=?5=4719?43> CB4 E?166$ ;< 888 ;< 888 =< #%&5$, 01,-'/$%&"$- F5$,' 01,-'/$%&"$- 2#%&3$,' 01,-'/$%&"$- &0 A6&5*-&%+6%,'% 7<888 B< = CDEE FG4HIJAIC4I F0 J$*% 5K: 0#",%#%-&%+6%,'% 7<888 7<888 <8 888 CL$ ()*&35"'M"$/&'* H'%5.'*#%- $. &35""53$"'* =<

7 !"#$% &'!()* +,-. &/012% &/012%32"204#4124 5) :;): +,-. <=">40"#41 +,-. +,-. &9!57( + BCC +D, CE ED, + BE-,,, >40"#41, + BE-,,, 52F#02"G0 H=I%24 +,-C *J*78 + BCC +D, CE ED, *J*78 + BE-,,,, *J*78 + BE-,,, KLMM/4I%N"2OI24 C+E,,D -B B+D C-, CP, P DDD C,- P+D!"#$ %&'()#*+&"))",-.// /7.01 8'$&")*#'(9#-: ;9"&<'#";=9 7 / / /.3!"#-)*;>?, / /01 1 0/ /01 1 0/ /01 C>#9D *#'(: +E>>$#' B"%&F(>;9<./ / GH';9<)>;%)&9+&"& I&)&'%&'#-& *&-&> 26 3/ LRH 3N114G0I4>M4024 -P -+, ++D -P C.D, -P C.D K/O%/" LRH $"#%#0I4>M4024 SE BC, - PED SS D,D, SS D,D &G"4 LRH 3#O04#41I4>M4024 -,C+ -PD +D ++, -,DE.,D D,,, -,B+.,D 7"32%IMG"T4G0 LRH ILR#GO4>M40 +P..C, -B B+D C,-,DD, C,-,DD JMIL"1I4>M4024 PBE ED, -, D-, PEP +B, C DDD PP- P-D 52F#I#L ,,, + -,,, + -,, UF2"$="MN40G"24.,C, P, C SD,, C SD, ;A2R#$#TG%#L4 8'$&")*#'(9#- =F+ ;9"&<'#";=9 A,'),'?9;9<))", A J*)='<)$=&9-& KLMMNIO 7/ 2/ /.71 1 /.71!LPP8 26 3/ !"#$ %&'()* +,-. /0120$342" % ":"78" ;)< =>>!=?/)? +,-C +,-. +,-. /DE3 +.F,,, GH.IF -HJ F,F B"61:"7 C,,,, -IJ F,F ;8#:68126 KAL08" +,-C *M*=> +.F,,, GH.IF *M*=> -HJ F,F C,,,, *M*=> -IJ F,F NOPP5"L0Q184L8" ++H +,, GH.IF -.I G,F C,,,, -GI G,F!"#$#%&'%()''*' +,-.. +,-. +,,,, / "3*4%* 0,,.. 0,,., 0,, / , '$9%:";<=3*4(%$:>*'*# 1/,... 1/,.., 1/,..?*4(%$:>*'%;)($;*4 /-+ /.. F,,,, /.. BCD;)$'*4"#E%D4)<*(' 1/ E:4RA OSK 9Q77"26L"BP"68",,,,, N54051 OSK T1:0:6L"BP"68". +F,,. +F,,. +F, %21" OSK 9:46":"7L"BP"68" -- H,,, -- H,,, -- H,, =1980LP21U"26 OSK LOS:24"BP"6 -,,, -,,, -,, MPLO17L"BP"68" + JF,, + JF,, + JF, /&EE= +.F,,, GH.IF -HJ F,F C,,,, -IJ F,F 7

8 !"#$% &'() *+,- &./ %65"530# ('':();8) *+,- <=">03"#04 *+,- *+,- 1:!7(B * C+D CE+ -* CC+ * C-F -++ >03"#04 + * C-F G#35"/3 H=I%50 *+,E JKJ(' * C+D CE+ -* CC+ JKJ(' * C-F JKJ(' * C-F -++ LMNN20I%O"5.I50 EPD PQ-, D+- EPP QQ+,Q CE+ E*D,-+!"#$ %&'()#*+&"))",-./ / '$&")*#'(8#-9 :8"&;'#":<8 = /01 3 = /01 3 = /01!"#-)*:>?, 46 = = / / / /23 3 2/ /23 3 2/ /23 C>#8D *#'(9 +E>>$#' B"%&F(>:8; = = =2 533 GH':8;)>:%)&8+&"&8 = = I&)&'%&'#-& *&-&> 10 /33 0 = /3.30/1 65 MSH 6O440/3I0>N0350,Q -Q+ **-,Q Q+- +,Q Q+- L2.%2" MSH $"#%#3I0>N0350 FF CF+, QC-,+, DD- +,+, DD- 1/"0 MSH 6#.30#04I0>N0350, +-* QE- *- **+, +CQ +--,+ +++, +QQ +-- ("65%IN/"T0/3 MSH IMS#/.0>N03 *F, E*+,D D*- E+C FP- + E+C FP- KNIM"4I0>N0350 QF, P-+,+ -,+ F+, FD+ Q CE+ F,+ DF+ 75G#I#M050 *,-+ + *,-+ + *,-+ UG5"$="NO03/"50 P,*+ Q+ P +P+ + P +P+ ;A5S#$#T/%#M0 7'$&")*#'(8#- <F+ :8"&;'#":<8 A,'),'?8:8;))",- 4 = = =33 6A J*)<';)$<&8-& KLMMNIO =63 64 =/3.30/1 =/ 151!LPP7 10 / /3 65 /51!"#$ %&'()* +,-. /0120$342" % ":"78" ;)< =>>!=?/)? +,-C +,-. +,-. /DE3 +,,,,, - F+, +,- F+, B"61:"7 -,,,,, C,- F+, ;8#:68126 GAH08" +,-C *I*=> +,,,,, - F+, *I*=> +,- F+, -,,,,, *I*=> C,- F+, JKLL5"H0M184H8" -NN +., - F+, -NO,N, -,,,,, +NO,N,!"#$#%&'%()''*' +,,, -,, + -,,, + -,,."/*0%* 1,2,, 1,2,, 1,2, ,,, 6 7,,, 6 7,, 4'$8%9":;</*0(%$9=*'*# >> -,,, >> -,,, >> -,,?*0(%$9=*'%:)($:*0 ->> - 2>, ->1 +,, -,,,,, >>1 +,, ABC:)$'*0"#D%C0);*(' -+ E,,, -+ E,,, -+ E,, E:4PA KQG 9M77"26H"BL"68" R,,, R,,, R,, J54051 KQG S1:0:6H"BL"68" R R.,, R R.,, R R., %21" KQG 9:46":"7H"BL"68" -. -,,, -. -,,, -. -,, =1980HL21T"26 KQG HKQ:24"BL"6 -,,, -,,, -,, ILHK17H"BL"68" + N,,, + N,,, + N,, /&EE= +,,,,, - F+, +,- F+, -,,,,, C,- F+, =UJ&E&>);=* RR.,,, NR VN. CN, C+. -C,,,,.,, C+. 8

9 !"#$% &'() *+,- &./ %65"530# ('':();8) *+,- <=">03"#04 *+,- *+,- 1:!7(B * CDD ED+ FE *G+ * CCG G++ >03"#04 + * CCG G++ 75H#35"/3 I=J%50 *+,D KLK(' * CDD ED+ FE *G+ KLK(' * CCG G++ + KLK(' * CCG G++ MNOO20J%P"5.J50 E*+ F-+,+F E*+ EFF C- +,C DDE EDG!"#$ %&'()#*+&"))",-./ // /..12 6'$&")*#'(7#-8 97"&:'#"9;7 < /<2 2 < /<2 2 < /<2!"#-)*9=>, / / /0 3. < < /2 < 222 5/ 0/2 2 5/ 0/2 B=#7C *#'(8 +D==$#' A"%&E(=97: <2 / <0 5/2 2 <0 5/2 FG'97:)=9%)&7+&"&7 <5 3/2 5 0<2.1 /H2 2.1 /H2 I&)&'%&'#-& *&-&=.<. < /5H3 34 NRI 6P440/3J0>O0350,S DD+ **F,S FFF +,S FFF M2.%2" NRI $"#%#3J0>O0350,+* *++, CGF,+E +GF +,+E +GF 1/"0 NRI 6#.30#04J0>O0350, +GF CC+ *F **+,,+,,++ D- +,C,,DG,,C ("65%JO/"T0/3 NRI JNR#/.0>O03 *SG F*+,- -*F D,E,EF + D,E,EF LOJN"4J0>O0350 S,, F*+,+ F,+ S** +D+ F+ +++ SG* +D+ 75H#J#N050 * *++ + * *++ + * *++ UH5"$="OP03/"50 E **+ C+ E,E+ + E,E+ ;A5R#$#T/%#N0 6'$&")*#'(7#- ;E+ / <22 2 / <22 2 / < J*);':)$;&7-& KLMMNIO /5H3 </ /44!LPP6.<. < !"#$ %&'()* +,-. /0120$342" % ":"78" ;)< =>>!=?/)? +,-C +,-. +,-. /DE3 +,,,,, F+ GH, +F+ GH, B"61:"7, +F+ GH, ;8#:68126 IAJ08" +,-C *K*=> +,,,,, F+ GH, *K*=> +F+ GH,, *K*=> +F+ GH, LMNN5"J0O184J8" -G- PH, F+ GH, +HQ G,,, +HQ G,,!"#$#%&'%()''*' +, /--, + /-- 0"1*2%* +,-- - +,--, +, , +-- -, +--,, +-- 4'$6%7"89:1*2(%$7;*'*#.<,-- = < >--, /--,.>+ /-- BCD8)$'*2"#E%D2)9*('., <>- = <=-.> <--,.> <-- E:4RA MSI 9O77"26J"BN"68",,,,, L54051 MSI T1:0:6J"BN"68" F.H,, F.H,, F.H, %21" MSI 9:46":"7J"BN"68" -+.,,, -+.,,, -+.,, =1980JN21U"26 MSI JMS:24"BN"6 -,,, -,,, -,, KNJM17J"BN"68". G,,,. G,,,. G,, /&EE= +,,,,, F+ GH, +F+ GH,, +F+ GH, =VL&E&>);=*.QH,,, F,GH.HC,GH -C,,,, GFC,GH E:"JU26 9M178"J12N +,-. W5JI278" -C,,,, 9

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) Apostel Xerxes Första Inskription vid den heliga Orderns sista sammankomst, dag 1. Kapitel 2 Ont regn

Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) Apostel Xerxes Första Inskription vid den heliga Orderns sista sammankomst, dag 1. Kapitel 2 Ont regn (2011-12-10) I Vem nyckelmakaren är förblir en väl dold hemlighet. Ett står dock klart, nyckelmakaren hade tillgång till den förnämsta av maginerna. Denna magi smiddes in i nyckelmakarens samtliga nycklar.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum "Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum "Djur som resurs" SOFN-2014-524 Sammanfattning

Läs mer

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949.

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Telefon 08-555 10 70 bengt.andersson@nykvarn.se om att få köpa fastighet Ströpsta 3:312 KS/2016:75 Beslut avseende begäran

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet

Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling Kerstin Rosenberg Malin Iwarsson Det är politiskt korrekt att arbeta med jämställdhet - en utvärdering av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt EXAMENSARBETE Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt en jämförande studie mellan ett storskaligt och ett småskaligt företag veksamma inom livsmedelsindustrin Daniel Fornander

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#&

! !# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& ! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& #!"!# $ %$&$ ' $ $(& $) ) $&)$ )$ * $ $"$ #$ $ $( $$ " * ( + $,&& $ $&$( $ "&&$$) $ - $ $(.$ $ - $ $ $))))- $ $ ) ( *$/) $&/ %$&$ - $ $(!$ $ $$ $ $ $$ #(#$) /$- 01 %$&$ $) &

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Hälleforsnäs Allehanda

Hälleforsnäs Allehanda Hälleforsnäs Allehanda Den lokala lokaltidningen J>==?AKJ>'!$!"&%!$$!65 &02"('-L1,6+652(:!,3- +!)7(2!$);6'(,!:%,)(2('3,2("(,*&("/ '%+ '6"7)&0+(,85(,2('9!,&!"!)&1"'!:;1 (')#(+"0,),%,+"12(",30,2!'%$$4$5)/!"#$%&%'$%'()'*""(%+(,-.!)/

Läs mer

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Sammanträdesdatum Sida Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Utvecklingsnämndens förslag till beslut 3.). ' Beskrivning av ärendet 7 5=. $' CCCCC #$ Sammanträdesdatum Sida! Behovsutredning

Läs mer

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård www.torsbysamfall.org Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening, den 6 mars 2004, i Värmdö bygdegård!"!# $!" & '( # Föreslagen dagordning godkändes med tillägget av punkt under 19. Övriga frågor

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

2010-03-25 Bildningsnämnden

2010-03-25 Bildningsnämnden 1 2010-03-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (FP), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Svar på återremiss i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda

Svar på återremiss i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda Södertälje U kommun 2009-04-20 Persona lavdelningen Arvodesnämndens sekreterare Till Kommunstyrelsen Svar på återremiss i ärendet om semesterförmåner för heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Dellenbanan inför kommunalvalet 2010 HUDIKSVALL LJUSDAL 1. Vilken roll eller vilka roller vill ert parti se för Dellenbanan på längre sikt? Välj ett eller flera alternativ V MP KD C FP M SRD S MP C FP

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M)

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M) --------------- ------------- ---- SAM MANTRÄDESP ROTOKOJ..L. 1(22) 2919 99 9&-~1 03 0\ Plats och tid Beslutande Ledamöter Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ)

Läs mer

-*/+&3*/("3 47&/4,5 )676% &9".&/41"11&3,0--&(*&) '5&/ (-04) '5&/ '03."5 -*/+&3*/("3 4*%03 4,0-) '5&/ www.ibnfmjo.el 4,0-1"11&3 LINEX gör det roligt att lära Matematik behöver inte bara handla om siffror

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte

Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte Datum: 2013-10-07 Tid: 18.00 21.15 Plats: Företagarecentrum Sickla, Nacka Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte Närvarande Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Revisor Valberedning Anmält förhinder Lars

Läs mer

Förslag till lokala miljömål för Nacka.

Förslag till lokala miljömål för Nacka. 6 (57) 52 Dnr MSN 2012/156-003 Förslag till lokala miljömål för Nacka Beslut Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutar att remittera bifogat förslag till lokala miljömål för Nacka till berörda nämnder i

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2016-03-21 1 (10) Allhelgona/Skeppsås, kl. 13:00-16:10

Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2016-03-21 1 (10) Allhelgona/Skeppsås, kl. 13:00-16:10 Utbildningsnämnden 2016-03-21 1 (10) Plats och tid Allhelgona/Skeppsås, kl. 13:00-16:10 Beslutande Jennifer Myrén, S Rainer Fredriksson, S Gun-Inger Andersson, L Marie Karlsson, S Tony Lingeby, C Kristina

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM Dok.Id 103306 Postadress Besöksadress

Läs mer

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och b/gg studentbostäder nu!

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och b/gg studentbostäder nu! ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:6 Dnr. KS 2012/403-100 Utdrag: akten, KS Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S)

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om aktuella ärenden i regionen. 5. Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om aktuella ärenden i regionen. 5. Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 21 februari 2013 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

1. FORSKNINGSFÄLTET. Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1* .!( 1%20!34

1. FORSKNINGSFÄLTET. Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1* .!( 1%20!34 1. FORSKNINGSFÄLTET Bakgrund %$ & '( %) *) & ) # ) )'(+&$ & ) ** $ ) ) )*,) &-.) + * ) & / ) ** * # 0! 1 1*.!( 1%20!34 5267 &! )&) 1 ) ) * 1 *& ) +,) **1 & * & # & ** + & ) ) 8!3391 & *1 '% :1 ) )& **

Läs mer

"!#$!%&'()*'*)&!+*,-)#!./!/0-1'1+!,22(#&#(+#1!'&!%.+*+'/*'(! )$./!/0-1'"!.34!5'1$46(+.&71-#$!

!#$!%&'()*'*)&!+*,-)#!./!/0-1'1+!,22(#&#(+#1!'&!%.+*+'/*'(! )$./!/0-1'!.34!5'1$46(+.&71-#$! "#$%&'()*'*)&+*,-)#.//0-1'1+,22(#&#(+#1'&%.+*+'/*'( )$.//0-1'".345'1$46(+.&71-#$ " +.84#'(*4'$--)#* 3.$&#1+'*).$+)$/'*#1$)*9'$-34)(-4#'(*4:#(8'1#3()$)3+ "#$#%&'&($))*% '&(*$+%#",*(-. /+%&0123+)- "#$%&"'

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Delegering av beslut i personalärenden

Delegering av beslut i personalärenden Bilaga KS 2013/9/1 1(3) 2013 01 09 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen Delegering av beslut i personalärenden Bakgrund Kommunens delegering enligt

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen I. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-10-08 KF: s HANDLING NR 64 2015 16 (27) 170 Dnr 2015/392 Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid

Läs mer

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- 0 5 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 529-13 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge MOTPART Ställföreträdare: 1. 2. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-672 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-17 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Motion - Inrätta en social investeringsfond

Läs mer

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 KRISTIANSTADS KOMMUN STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15 Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Strategisk färdplan

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

6?8'EY:'XGK78=D7D><D'

6?8'EY:'XGK78=D7D><D' ''''()**+,'+'-.)/*+/,0' 1/2342.56'!"#'' 0789#,:7;'*?:='' 3'@9ABC8C>' OP797K8>

Läs mer

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15

Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tentamen STA A10 och STA A13, 9 poäng 19 januari 2006, kl. 8.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare: Räknedosa, bifogade formel- och tabellsamlingar, vilka skall returneras. Christian Tallberg Telnr:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret PM 2005 RI (Dnr 119-1789/2005) Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 212 354 258 176 117 483

Läs mer

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009.

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. Riktlinjer inför löneöversyn Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. 1(4) Grundläggande principer för lönesättning Enligt gällande centralt löneavtal

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 11-12, 13-13.55 Beslutande Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2012:141 RIV (Dnr 001-1124/2012) Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Utökad

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Stefan Brandberg, förvaltningschef Joakim Lundin, enhetschef Ungdom Annette Carlsson Haddad, ekonom Eva Emanuelsson, nämndsekreterare

Stefan Brandberg, förvaltningschef Joakim Lundin, enhetschef Ungdom Annette Carlsson Haddad, ekonom Eva Emanuelsson, nämndsekreterare Fritidsnämnd 2010-01-25 1/15 Plats och sammanträdestid Beslutare Ungdomens Hus, Sandgatan 9, Enköping kl 17:00 21.45 Monica Hallgren (C) Carina Sjöberg (S) Tore Ohlsson (M) Nils Vaernholt (M) Berit Andersson

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST!

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 Del 1: Näringslivsvision Del 2: Mål Innehållsförteckning INLEDNING DEL 1 - NÄRINGSLIVSVISION VAD? NÄRINGSLIVSVISION

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Landstinget ~ DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 215-9-28 Sida 1 (4) Dnr LD15/1867 Uppdnr 193 215-8-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 215-9-14 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten.

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. INNEHÅLL Förskola/skolplan: Barn och utbildningsnämndens verksamhetsidé för förskola/skola.

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD)

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD) Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson fk6 \J~ 'M{k]~lufu - Verksamhet Genomsnittligt meritvärde för elever i år 9 r- -~-----

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Mål och ramar 2014. Information 20130607

Mål och ramar 2014. Information 20130607 Mål och ramar 2014 Information 20130607 Gävle kommun 2013-06-10 2 Jobb Vad vill vi? Vi vill få fler personer i arbete och ha ett attraktivt näringslivsklimat. Vad gör vi? Skapar en ny nämnd - Näringslivs-

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

KUNSKAP Kunskapsstaden Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

KUNSKAP Kunskapsstaden Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 KUNSKAP Kunskapsstaden Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 Kunskap I valrörelsen 2010 ska Allians för Umeå möta väljarna med ett valmanifest som tydligt visar på ett politiskt alternativ

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Melleruds kommunkontor,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Melleruds kommunkontor, Nr Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, sammanträdestid klockan 09:00 12:00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh (PRO-Skållerud) Ingrid

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer