Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?"

Transkript

1 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet Stockholm Fax: Telefon: Tryckt av Elanders Gotab AB Stockholm 2004 ISBN X ISSN X

3 ! " # $!!! # % # # " &'! # ) # &'' % ## * ) % ## +! #!, % # # - # # # # " ## "% #. / 0) 1 21$*34-5!. ) 6 ) 7) " -5! 8 " 1 9 # :. ;# -5!

4 #-,< $= :. >" ",,

5 & < # $ % & A 0 &?' ' #$ : # &? % $$ )! *!$.B0# &!C # $$+ $, ' > &!& -$ '.) & " & *

6

7 0 # )) D " D &'< & " $< &'A) &' &&! &! " % 5 " # *# 8 " % # # #!" 0 # #0 % # #, &'? # > +! &'A*! 0 #&'% ) ## # * #. &'' ###0, # # # 0 $ $) /$ / 0 /1 /$ 2 % # # *# # # #"E"- ##

8 # " F #!!.!#!! #!#!!#8 # 0 # # 0 B? 1 /$ 0 G # - ". # ) HI # " ## G *! # " 8# #%# # ># # # #!0!! D# # 25 )! 4 "# G #G J ># # ) # # #% # 8 #

9 #!!!!! $ # % % % # %! $##! # * # # # C % #.! 6 + K )6 ) /L )6 ) 0 *M; " ) 1 7 ) 7 ) >. ) F 8 8# > 8 F 1 21$*34-5!.! 6 ) 8 F / L #!! % # D # >! # % #*#&' %&'% % # # &' #! " &' - &' # #

10 & D##!&'&' #, &'' E# &'' " %. #.! 6 + K 0 *M;% #&'' ) ## # )! % "! &'0#1))> + &', &'' # " # & # 8 # &'! # # % % 8 #!> ## %##!% #!# # ) # )! ) 3 # 0!! %##! #)! )

11 % # "# # " # # # #! 1 7 >.# % #! # % # #! ##$ # G"G 25 #4! % # # "! 7.! 8!! # " # % * #E )- " # * # K # 0 # # % *) ) # % ## #!#! *8F 8#> * &') # # &A 8

12 & " * # # # % #056 # # *. ) %# 1 6 M "M ) " /0 )1$*3)-5! ) 0 " " * # # % "# # # D # # # #. " 0. D " # # % #! # # * # D ;. # 0

13 %! # # 0 =! >$ )"3*) " / 0) 7.M)7%)/ 8# 0 E ) 1$*3) -5! % # % > $ 0 =! 0 # ### % 0! % )! % E # # 0.# -# # % # # * #! 8 # % # $ =! "#$ % 7.M) 7 %) / 8# 0E -!!%>!"! %! 8! %!!! 6 -!

14 &< %!,-, "! # #! #! / 0 " # # #*#5# %GF"" G "#&'&'' - *! # #!! %5 8# # 0 # # D# ##

15 3,! # +#!! * #! # % 5 # ) 0!! -! % # ## # 3 # # # # 8 ##! #$ ## % #!) N $.!6 /L#!G #G " * # * # $ "

16 &A #&'?/# 2 4! # #!! 7 # 5 "3, &''AB?? &''?J&''AB % # #! 0 #!# ) ) # # 8 - #) ) " :## % # # 8# # #8 '! #!B* " %!, # # # # ) 0! # " &'< "!, "# #K,&'? &'A" #&'A

17 4/$51 & # *# &'## #" )! 5, #! % # # ) # # $? A!! ) #) B &'?<) ) ) #" )!!0 8#? A # *, &'? # 6 #- -,? # K,&'?ADA! # ) # / A! # D A # K A ", # ) # ##%! A% 0! &'A'! # * # O &'?< " "!!*# # 8# # 0 # 7! 1,

18 & #8# $ $ % &'# 8 7! '! #!% # # # % # / 8 # " $ " # & % 24" 5 ) "1.B #) "3*B # =! 3 2&'?4P/ 2&'4P 6 ) L $ 2&''4P 0 6 2&''?4P 2&'''4P" 2&'''4P.24PF 2&40 O2&4 +& # ##"1#! 3#5& # 5& 0#!% # # # # &'' " E 2 #

19 4/$51 &'!" ##$% &#' ### O 8 E " &'? & &'A &? & &< &'A && &'? '' & & &' '< & ' 'A ' &'' < '? < &''< A& '&? &''' A' A & A +6 B# *!55O&'A5 &? # #&AA<#? O # 8 &' # # 0&' #5 &'?)&'A &'?)$:,&')&'')&''<)&''') 4 #. # G"G ## >#? A! % # 5# & " # # &'?5 &)

20 ! " #$%& ' )*+#!**,-.!/' 0 *& 1 2 $% 3 4 % $%! 5 $ 6 % + % % +/! % $ 1 + $% * 8 **,% 7 & $% # 2 ** % $ $ 2 % ** % %7 6 9 $% ** : $ **! **#$%*** 5 $% 1 ;! :! "! 6! 0!< 0 ; % 0 = 7 > > 2!;!1! >0!5!2!!!?! $! ;! ; A! 6$%BC! 6!8!460!"0!5!1 C!)! <! <! D! =! =! 67! 87$! 87$! 4! 4! :! " 5.$! 9! E!! D! 6!6 <

21 ! "# $ = ; 2 : " < F 0 0 *&* G G / G G G G G *+ $ G G +* G # G G G G *+ G ** G */ G G G G G ** */ * +& *# + + +/ & + **# +# *, * * #, ## #& &* # *** +# */ +* & / &, & %$% 5 H 7*&*' %$% H 7 $% 5 0?4*' %$% 0?4 7! $% &G,0 &G&, &, $% &#G, 5 0?4*+' %$% 0?4 7! $% &G,0 &&, &, $% &#G, 6!$% : 460!? $%I$ >)*+/' 6 $ **G***

22 ! $% 0 ;$% $** $%% #$! ***4$ : " 5 6 $ ** $% **# % $% $ *** $ % // $% 5 3 0!< $%0 **#$%***8 $% $ 0 $% * 8 $ 5 % % * % 0 * $ ) *+ % %! 7 : : $% % ' $ * 1 / 6!$% % %6$%< ** $% **# 7 7 %

23 ! "# $ /! "# # > F 2*& *&G *+ *+G *+# *+&G ** **G **# **&G *** ** * +& + &* G G **# +* +, & /, G *** * +# & && & # E %$% >) 6 $ **G*** I / $ % $*$%****#:!*** $% /,$%! + %0 + * $ )$%=%-)!< $%F -)$% F / % *** ** $" # 2! $% ) % $% % 1% % $% %8 $%

24 $% / 1 $% $% % $ 0!%6B%$D!6HD, 4 &G&,$% 7*+***! $1 % 0 $% E **,'! ) $%E **#'$%)$%F ' # : % ' *+G *** $%! ; % 1 / 65 **'!E $%6C ***'!:%'; 6 9.;?.)?' **/G*, 7 #***,' /*/ % 7 * 7,/ 2 % $% % 7 $ % $%% $ D ) $% ; % $ $ E **', 6HD = =85'*+ $! $ $ $ & 8 $ ' **!*+!JKL$%**+6 $% / $% 2***%! 7 % $ : 6HD % =85 1 % *+G*** 2 ' $% 1 % % 695 $%*** # 0 0 $%E **,'$%)$%E **#' *+G**!)$%F '**G*** % 8 % % 7% 7 *&+!! %

25 ! "# $ # : 7 & 4! &,; 2 $% ** 2 % % $% % *+/ $% ** 7 #$ % **/ D % $% 1 7 $ *+6)? #$%7? % 7 $7 ) % +! * 7 $ 1 % / $ *++ **, $% 1 $ * % F *** $ 6)? 6 % $% 7#$ ; + % $!?7 7 + $ ; 7 * $% 7 $ **$%**,6 **% % : $,/ $%7 $% $/6)?

26 & %&""'# ")*+#' 1 7 % 6 $ * $ $% % < + $ $% *+ 4 * %$%$ 7 1% +$*+***, $ * % $ 7 $% $*6)? 2 % % % % % 7

27 ! "# $ %,"'#")*+ -*""""*+ * 1% $ : & $ $% &*$ ;! 7 0 $% & : 7 / ) % 7 7 0%$%$* 7 % $ $%%% F% % D & 2 /G#, &G&,% 0 %

28 + %!,"'#")*+ -*""""*+ %,"'#")*+..#.-*""""*+

29 ! "# $ * * /1 *+/% % $% ##G&# % 1 + $% * 7 7 $ $% 0, % *! $% $% /*+" 1 1 % $% 2 % $% 71!!$ % $% 6$% % 1$ 7 6 % %! % 7 ; )! $% )! ;! 0 $% ; % $% % I 6 27 > 0! 5! 1! 2! 2!!!?!<!;!;!; A! 6$%BC!6 $%;!8!460 "

30 /?%/'5 $% % 6 % % % $% 6D MN M ) ) ;!0 $%; A 1% $$% % I % 7 % $%% % % %!$%$ % I 7 M M $% ). $% 2! #$%&! * 3 I & 2 MN M 0 % $! 7 N $%!,: % N 7 N % % + 8 : M4 M 2; $ M

31 ! "# $ / $*+")) ;N 6N 4 ;N 6N 4 F$% *G* *+,* +& &&/ /,,/, *+* *&# #* ### /,# & +&* ***,/* +,,,& / &/# /* /G#, *+ +&, /# +& *&*/ /*++ /,& *+* +/,/, /, /*,,++,*, *** */, &+# +&&# *# & //, ##G&# *+ #/ &+ /*, *+* /#/ &,**,& &,& *** /*, &,,# /## & */# >5 6HD $% $ ;, 1 0 N $ $ 5 /G## $ 1 % N %! N $% : N 8 % 8 % %! N % 7

32 / %.,"'")" -*"""" *+ #!" $%!"? 7 % O : % $ $%7 2 # & ) N % 7 % 1 7 N $% ; * 7 F% 7 * 8 N /+N, $ **, ' #N##$***1 + %1$ N

33 ! "# $ // %,"'#" #-*"" ""*+ #!" $%!" **$%**,&*N&,/*N,$ N' 3 4 % ' $*!+ $ % 7,!#$ :% 1 %! N $% 2 % O 4 % %! 7 5 % % 7 &!$% 7 &!/$%

34 /, %',"'#")"! #.-*"""" *+ #!" $%!" *+$%*** % $1% N $% * ; /G## ) $ N %%: % N $ 1 7 /$ 7 5 N % * 1 % 4 *** $% % *+ % % &!#$2,!/ $ % &!/$%

35 ! "# $ /# %,"'#"!.-*"" ""*+ #!" $%!" $,$ 7 $7 ) /G## % %$%$ * 7 :,$,,$! % ; ##G&, $ 1 % % % : $ % 7 % N $% N ##G&# % 7 2N % % /$

36 /& %,"'#")"..-*"""" *+ #!" #$.% + $%**, /+$ 1% N $ $%+$ : % $ $% %!% 6 $ % * % 4 %? O : 7 / 1 8 #

37 ! "# $ / %,"'#"..#-*"" ""*+ #!" $%!" ) # $% $%)% % 1 % 460 < #$ <!6! $%6 ) 6 % / ***1% 7 : % %

38 /+.$*+" *+ 0 ' 6 *& *# ;N 460 &, *& + 8 *, , * * ; # ++ */ 1, +, * 2 +* + 6NI 4 # # + =, # &+ / D && * E, # #/ =, *,+,* 3 / /,+ # 5 * *,/,, 4, # # # 9% / ## &+ ) # &/, *,/, ) & #, #* 8, /+ /* < * / * 6 # # / + & & 6 #, & $67 >5 6HD

39 1*+"! "# $ /* D % 1 7 $ I $% % $% 2! $% %; $% $1%! &, 1 % $% : *,+G#*!*&G&*!*G*! *+G+* **G**$% < % 7% *,+G#* *&G&* 2 N $% N : *,+G#* 6 % % 6 & 1 & % % ; # 6% *,+G#*N *,+ 7 /! /!JL! *,+G#*! *,* *!/JL $ 8 % % 7% 7 % =85 $% =85 6 '

40 , %,"'#2)") #-*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' " %,"'#2) #-*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' "

41 ! "# $, & $ < &, $ + $ 1 % ; N / $%,'!!% : ) # 6% *,+G#* N # $! &,$ 2, N 6$% & 7 // $ % 6 7 $ $% + / $ <, % 7 N #$%& 1 $ 6 & % % : % $ : $ 5 % : $ % $ 3

42 , %!,"'#2") -*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' " %,"'#2 #-*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' "

43 ! "# $,/ %.,"'#" ")-*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' " %,"'#" -*" """*+ & & & & & '& ' ' ' ' "

44 ,, 2 # $% & ) 4 & 7 / $ 2 + $ $ $% 6 G,$!G/#$G#/$1% % $"#"" % % $% $% $ *+*** : $% $% $% $$ * %$%$%$ 1 % / : % * $ ##G&#! $% 4 % % D $% $% ; % $ &G* ##G&#E 1! *,+G#* % $%

45 ! "# $,# $% % % ) ; $% % 1 /G## ##G&# : % :%!$% 1 $ N 1 $ N $ $ / :% $ $ $% ) ) ; % 7 : % 1% <!6! $%6 : % $% ) #!&$% 7 % % 7 2 >. $ $% ) $% ) 8! % / 1 6 % *# $% *& % 1 /G##$%##G&#% $ N

46 ,& % 1 % % ) % 7!$% % )% $ N ) 7 $ N $% 1++)0*+3 2 % %!% % $%% : $%% O0% $ : % 6 2! $% % 6 % E % $% E *+,- 6$ ***- 5 ***! - 5 $% 6 ; -. /': $ 8% % 0 7 6,, 1 ) 8 7 % $ $% %

47 ! "# :!! $% # 1 % % 6) %! 7 % 1 % $% % % % & 1 $ 1 ) 7 > I + $% *! #$%& O2 5! 9 $% =7 **- 5P **&-5P$%5$ **+' I % + $%* 7 7 ' ' 6 7 %'! $% % 4$% $ $%. % %! % $ # ) 1$ < ***' & 6H 7**' $% **& 7! % % $% 7 % 6$ **+'

48 ,+ '$% $ ) $ 0$ 7 $ 1 7 % 6 % $% $% % % $%$ 6 % $% 00!=P$%6$%***' $% $% % 7% : 1 % $% % < 6% $ $% 7 1 % % % 6 %!$%$ % 7 1 $!! ) 7 % % 6 %! % $ $% 0 % % $ % $" $% % $ *+&' 0! =$% **'? $% 9 $%H 7***'1

49 ! "# $,* 6 7 O1 5! P! % 7 I % $ 7 % 1 % $ : % $% * % 6 = 6$%BC $%6 % 6 % 7 $% % $ % $ 64** 6 8 $ $ % % 1 % : *+ 6 6 % 7 ; $ 6 * 5**' ** 6$%BC! 6 % 6H': % 6 < $%% $ 61 %

50 # $ 7'1 7 6$% 1 % 6 % % ) M. 6 M! $ 7 *+ 6 7 ** 6 $ % E $! $% $ 2 $% 7% 1 % 7% I $%! $% 7 $ ) 6 ) $% =% ' $ ) $! = = **#N**&>! E $% % % % 1 $ $ % % ) ** ) 6=%***' 6 )! 2 $% F '- ) $% I% '. '

51 ! "# $ 17 7% ** 4"""" 1 % $ ' % 7% = *# 7%! % $% 1 % 1 % % $%7 1 $% 4 % 2 1 % $% 6 $$% 7$% 7 D $% 1 % * % $% 4 * 7 $% * 2 * 1 % 1 $ D %$%$ $

52 # 2 % $ : $% ) % % % $% :% 7 %$%% 7 ) $% 7 1% $ 7% $% $ 6 $ $ 6 I 6 % % $% I % 1 M. 6 M $% % $, 0! = $% 57 E **, M 6BQ %*+M# % & />/*G, %!. =P $% < 6$% *** ' $ ) 5 < 6$%>2 5!0*** + 4 > 4! ;

53 ! "# $ #/ 5!D***M8% 6BM%, - #>,##G,&+ 5! D ".< >< 5! D $%. 6 ; M1$ $$ 6B>I $% $$M % /,,>,,#G, 5!D!59 $=7 **" 0 $ 1 2 # 1 $ - +6$%>6;6 D 2$% $% 8% 6 % ** M8% $ $ % $ > 0 $ $ M. 3 />#G #/# 5P!D!0? 5$!9%< %$%=I% **& $4 5 $), # #0 5 #5 5 6$$)6$%>6;6 5P! D $% 0? 5$ ** ## +6$%>6;6 9!1 $%)H 7***" 8+ " #+ 0 % > 0 % 4D )! D0! D 2 $% I F M6 $ % $$ $$ M I F 1 4 >; 4 )! D0! = < $% I F M) > )$ 6BM., / 9#.>&/G, )!D0$%IF M ** MF5 2 # 0?P : 6I4 >#, 6$%> 2C )! 3 *+/ " # # < > < )!3 *+#: ;<=>0 + "# 0 = =! 6$% 6$%>= )! 3 **, M)$$ 6BM# % & />,+G#

54 #, )! 3 $% 57 E **# "# 5 $0 +6$%>6;6 )!3 ***M % $$$$ % 6BM % /,>,G,/ )!3 I%M2 M, 8$+>,/G,/* )! 3 $% 1 GI =% + $ # = = = :7> )$$!:74 E! 3 5 B *+, M8% $$ B 6BM # %,+&>//G/# E! 57 ** M 7M 4 ) $%5 <$ #>;>6 6:' A $%= 0 **"#0 - #. :7> M1 $$B 6BM " % & $5) ;<<?+ /M$B 6BM9#. " &,*>+#G/ 3! 9% *+ -.. $ 9 2,38. $ +6$%><2 / 9. < >0RSH <!8 ***M6 M 6$ $ # "1 / *6$%>6$ E! 9 $% =C 6C *** M 65! $% M$ $ ##>+*G E!9 $%=C 6C / #,A 0#

55 ! "# $ ##.+6$%> $!6$% I%! = *# "# 5 $ < > 6 =**#N**&>! 5 # $ 5!>>>+ =! 6 0 *+ B 5 $, # $ $ $ B 5 ;<==C;<=<+ 6$%> < 2 N0 =$%! 0%** M $ $% 8% 9 $*G*+&M" - 9#. &>G =%!1 I***9.+, # $ < > ; < 6$!?**** A< > %!< 6$ **+ #5 #0 3 1 "1/ *+ 6$%>6$ 6 $!8%*+&- $ + 9 >5 = $% 6I4 **&>##! # $%> 0 4$%! = **, M8% $ $ $ M 6 % 6$ " + 6 %>8% H 7! ) */ " < > 6 H 7! ) ** M) B% %% $ 6BM 4 )0<)6 7!H B$!) H! T M.% > M.,/ 9#.>G##

56

57 ! /*+ D6 * $ 0 0 $ $% 8 7 ; $% % $% 7 1 $% $ 6 % 2 $ % 7 % 2 $% D $% 8 $ 6 $ 5;D 6 1 : % % U4 = $%20$%6$ : $ ) H 7 : $ %

58 #+ $ $% % ; 7%! '$%% 1 : ) %!$% 7%$%.! $% 7 $% O. 7 $%7! % $% %$ O. O ) % % $% $%%. $ $% *+***O.! $% O: $ $% $% 8 6 % % ) % + %!$% * 6 ) $%. ' % % ) %. $% ) $%%

59 E B #* % 0 % $% 6 $ % T % $% % $% 8 6 % %.7**#- 6 R $%3% **-:- /' 1 % 7 $% 1 % 6$ % 7% % $ % % $ $%! % 7!!! % $% % 1 6! $' % % % $% 8 3 **+' % - $% = 7 >

60 & $ 6$%% 0/% $%% % 0, 5 % # 1 7 & % $% %! $% % $ 0+ 8 % = % 6!? **#$%') 6 = *+'1 *+$%*+ 2$% 5 *+= % % 6% E $%3 ) **&' 6 **+' *++**/ % )!$! $% <! $ % 7! $% $ 5 ' 2 % 6$% 2! $ $% %

61 E B $E **$%. ' : 7 : % : $% $% $E $% *+ *** 6 %*+ 6$ $ $% *+***% $% 47 **,' *+G**/ % * $ ) $ % $% * **? % % &$% % % % %7 ** $ D % $% 7 **/! **# $% 7 ** F*** $ %! $ %

62 & $ 4 % $ $% 7 ) 08D % $ 4$%08D $ ; $% 7! 0$$ )% %!%! % $% 6$!! $% ) % 5 % $% 7 D 2 % % 7 $%% 6 $ V8% 6B% $ D! 6HDV 1 6 1% $ $% 61 =8

63 E B &/ =85'1 $%% 1 8 =85 1 =85% % P ) ; 1 % ' =85 %% 6HD =85*+ $! $ $ $ & 8 $ ' **! *+! JKL $% **+ 6 $% /$%2 *** %! 7 % $ : 6HD % =85 1 % *+G*** 2 ' $% 1 % % 695 $%***.%! %! 7! $% :% 6HD &G&, 2 7 # $ 6 7 *+ 7 $% 4 % $ $% $%

64 &, $ %$ )* &)* )* )* )* )* )* & & & & & = $! > :! *+!**$% *** 1 8 $% 2 $ $%,!$% % 1,G&, : $8 # $ *+! % $ $%**$%*** 6 $% 6 % 7 6

65 E B &# $0*+ 5*6 *+ ** *** 4 4 &G/*!,!!,!/!#!+,G,* /!,,! /!& #!,!!, #G#*! #!,!/! *!& *!# &G&,,!+ //!/ /,!&,&!,!+ /*? &G/*!!!/!+!&!,G,* /! &!,!# *! &!,!+ #G#*!&!,!#! /!# #!* &G&,!/ /! /!,/!# *!,!+ $ E#G#* $%.! : 7 : #G#*$ $%, $ &$ 4$ &G&, #G#*2 7 * $% 7 ) $ % F***,/$ /*$ 7 /$ #$

66 && $ %-*).. & & & & & % & & & & &

67 E B & 7"0 * *+ ** *** 4 4 &G/*,+& #/ #&, &* ##+ &*,G,* +/+ ++/ +, *,& +& *, #G#* +*# *, *,# **& *&& * &G&, *,* **/ **,,+ //? &G/*,& #&,,+ &#,,# &,/,G,* &+ / &#+ && / #G#* &&* &* # + / +/& &G&, #, #*+ &, /, + +& 2 2! $ 7 ) **/$ $% $&G&, 1 **/!$% #G#* :,G,* $ **/ 67 $% O 8 ) % % ) % % % $% % %08D "' $%7 + % %! $ )

68 &+ $ % % % $%0 % % $%! $%! % $ $ &G&,! % %*+0 *+ : % 6! % 8 / 6$% ; 5 6 $% # $! G# G+ $ $%$ $ 2 6 $%# %!% 8 )8 / *** 7 6$%% $ $% 0 '*** 2 / : $%.! 6 % ) &G/*

69 E B &*!$ *+5*6?$% *+ ** G# &G / # / G# + + &G G# # / &? G# &G / & / G# * * &G # G# & & :% % 6 % 6 7 % % 1 % $ $% 1 6 $ $% 1 *** 00') 7 E % + % 6 E $%#G#* ***

70 $ %!$ & +"'!, +"!,!! -$.", -$!", /"'!$0!' ", /"'!$0!' ",!!!" 0 E % =,G,*,/$! #G#* 7 $% &G&,# $ '3 $% 8 % $ % 1 % 7 #G#* 1% % 2 7 %1% % ) 2! $% !!

71 E B %!$ & +"'!', +"'!,!!' -$.", -$!", /"'!$0!' ", /"'!$0!' ",!!!" 2 % 2 % 1 % 1! ;! D $% 4 : % % #G#*$% < $%6 ) 1 % $% 460$%6 $% $ 8! 5.$ 7 7 *

72 $ %!*$ & +"'!', +"'!,!!' -$.", -$!", /"'!$0!' ", /"'!$0!' ",!!!" 1) 6 % $ 1 % $%$! 7 $% $ D $% 6 ' $ 6 / :$! / D $% 6 $ $ $ $% 1 # %

73 E B / %$"+"" #! & & & & ' ' ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' ' %$"+"" # & & & & ' ' ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' '

74 , $ $% %! $% $%!!!JKL 0! 7. % O 2, % $%, ) % 6 &G&,% $ : $% 1 1 % $ $% 2 % % %!7! 5 % 0 7 % 1 % % 1 $ % % 4 7$! %. % % $ O2 # :% % % % $!, :% 7 7! 7 : $

75 E B # %.$++""*"" 489 #! & & & & & & ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' ' %.$++""*"" 489. #. & & & & & & ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' '

76 & $ $ %% % % % $% $% % % % % $ 1%,,+$ 0,G,* % < $!%+$ &G&, ) 2 &! 7! 7 1 $% 0 6)? 7 G+#$$% 1 1 7! 7 6 $% $% : %,G,* ) 7!! : % % % $% 7 $% 1 %

77 E B %4"":" : # ' ' ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' ' %'/*")G! ' ' ' ' ' ' ' '!

78 + $ %'/*") G ' ' ' ' ' ' ' ' '! %'*/*"). #. ' ' ' ' ' ' ' ' '!

79 E B * %'/*") G ' ' '& ' ' ' ' ' ' ' ' ' '& ' ' ' '! :% $%% % # ) 2 4! &G/*!% $ & % %! $%,G,* #!!! %! $ $% $ 6 % $% & 1 % 7

80 + $ % 2 % 7 $% $ 2 7% 4$% 7 $ $% 4 % $ % : %!% O2 % /$%/ $% $% &G /*% $% # $ 2 7 $ /G,+ $ : $ ## $! % %)" %! $% % 7 % 0 *+! ** $% *** % = 0 0G0#' : %!!! $!$%% G 72 $% % $% % 6 %

81 E B +!*+ 7!**$% *** ) 3 % % % % 1 *+ ** $% *** 7 $% 1 $%M6M % : 7 1 % 7 N! % % % % % *+ $%3 $% E $%4% 7 1 ** $% *** 2 3 $ **$%***!*% **, % *** 1 3 * $! % % G/ $% $%!!! $! $% % % ***! &G/*!,G,*!#G#*$%&G&,'% I % % E**,'

82 + $ : % 7?! % O I! &G/*! $%! $% 2 $% ) % $% % 1 % 1 $! 7 % 2 $!! $% ) $ * %! 1 $ %!% $ 8 E / 2 7 $! % +%! ; #G#* % 2 E % +! +!$%! 3! D $% 8 $ % #G#*. &G&,

83 E B +/ % /'$% M M,' 4 7 $% 2$! #G#*I 7 % % $ $% $% 4 1 % $% *+G***%7 $ 2 $% 6 % % : % % $% $%% *+G***57 * #$%!,G,* $ $% : *** & $ #G#*$ 7,$ *$ $%$ 6 ) % % $% 7% $% = $$% 2,% $ $% %

84 +, $ < D %7 : 7 $% 7 1 %7 $% $ % $ 7% ) % % % 6 $ % 1% $ $ 6 % $%! % 6 % % % E! 3 $% 8 ' 2 1% % % 1! ;!D$%4 =! $ $ $ % 6 % 7, 5!?! E. $%? 0 MD$ $ G0 B $ $! %! $ M# % /$ *>,G )3 **&M M #0, )! 3 M M, 8$ />/,/G/#

85 E B +# E!4 **,7 $ # $ +, #6 6$%> 2 6$%! E!57**M 7M4)$% 5 <$ #+;>6 M8% $ 6BM" -/+>/*G&+.7! 0 **# - +, =!6)3%!D) $% 3 6 R / MH! % % 0 B $ M F -#&>G, 3! 8 5 **+ M C $ $ $ >2$ $M" % & >G//?!. "# ;<<>0 +6$%>=?!. **# M2 $% 7 ** $% M 6$ "# 5 + 6$%> 6$ 6 **, ) =! $% %*+G**/> = 6$ 6$%>6= 6/. #. 6$%> 2 6 =! 6 0 *+ M2 M 6 0 = $%. 6B 7 $ #+ *#5 + 6$%> 1 **+:1 5 $0 G # $4>4 6 R! 3 $% 6) 3% ** M< 6BM -,,>+*G*+

86 +& $ :! 3 $% 6) 3% " # # ) 2 # # 5 <>0 +6$%>6 9 " 8, # " "0 *E>;!. %

87 E B + $ 1 6&#!$%! % &% % 2&% 7% )7 1 >! $% 0 $ M M D >!! $% 1 D!! % % 1 $% 7 $% % 2 % 7 7 $% 7 7I I % 1 $ 7 % % 7 $% %! W! %! X' 2 $ $% 7! 0$$ 8 % 1 7 %!7

88 ++ $ %$,)") 2* 3 ;7 ;7 *G*7 ' 3 ;7 3!&/G&# *G*,7 ' 3 3!&/G&# 3!&/G&# *,G*&7 ' 3 3!&G&# 3!&/G&# *#G**7 ' 3 3!&G&, 3!&G&, **G**' 3 ;7 3!&G&, **G7 ' 3 ;7 ;7 % %$% 6 % % 7 7 ' =!% $'7 2 % M% % M8 % <B 4$%6 8% D>67 $%=2:>>,/ 7 1 $! %! % $% 5 I 02<' 7 N7 2 N7 6$ $% 0 =2: **>,>/' 6$ ) 7 5 $% 7 $%

89 E B +* 2 7% % % D! 1 7 % 2 $ $%. ' %. % D?58'$%. $ 08D *$ ; % G $%08D5 $% 0 $% $% 5 2 ** 1 **/ $%, 6 +. $ N, % % )4N))6 % 6 2 $% % 6! % + ; $%7 /, '

90 * $ : V V % $% 1 % 6 &% 2 %,N# 7! 1 7. % N%! 08D 1 7 $%08D % 2 7! 7 $% %! $ 2 08D % / 7 :/ $ N/ %7 %7 * ) % %! 2 08D! % % % & : % % 1 % 08D 7$%&,> 2 $% 08D % 6 $% * **+ 2 *** $ *** 7,$ 1 % %7 $$ /,/$ &,N' #

91 E B * ) 1 602<I! 602 D8? $% I 6% % N% 08D $% 7 1 $% 2 )4N))6 $% )4N))6 6 $% / 1% )4N)) % )4N))6! 5.C!?! 6! 6!?!? $!Y $!8 $%9% 2 1 N% > '!! $$%, 0 =2: **&>, 7 G7H+ D # 6$%> 2 0 =2: **>, 7 G7H+ D # I6$ 6$%>2 ) D E! 09% 6% $% ) H 7 **& # # 61 $ 6$%> 4! $ <B 4 $% D 6 8% 65# +, $# # # + 6$%>=

92 * $ H 7)$%E 67$ 6 +, 9 # 6$%> 4! $

93 E B */ $ $%*+5*6 67) &G /* F,G,* #G #* &G &, 6 # # # # 1 & / * & / 2 /,,& ; + + # # E * /,* / 3 & # // & D * /& 8 + / # 4 & + / + * / ",, +, 6 * +,, : # #, + ), G G 0 / G 6 6 % / / / G 460 & G 9% # & + G <,,, +?!0,, G G $%; A # + & G,, # G 8 # & / # " 0$%, + & I$ 67 #, G 5.$ G 6 / G G ) / G G G 6 / * G ) G G / / = / / / G < # # # G 6 & / G # / # G

94 *, $ &G /*,G,* F #G #* &G &, 6 &+ & / / 1 / / + / /+ 2,* / &,+ ; # /+ E, /,,/, +# 3, &, #& & D / & / # 8 & # / 4 + +, " / #, +, G 6, # + / & :, # & ) / G G 0 + / * G G 6 6 %, G G 460 / &, G 9% + + // < &, G?!0, & G G G $%; A # & G # * + 8 # #,& &+ " 0$%, # / I$ 67 # / / * 5.$ / #, 6 & G G G ) G G G 6, /, /& ) # G & = + / * + < # / /+ G 6 & / / G, + G G

95 $;#< =9# E B *# : *+ ** *** F 0! 0! 0 2 =>6 1!+# 0! 0 2 0' 0. 0 ;!*+ 0!' 0!' E!0 0!' !!0 D 0.! 0' 0' 8!+,+ 0!! 4 0.!!0 0 "!&&!,&* 0.!! 6!#/!0 0! :!/+!#,!& 8!* 0'' 0' 0 0!!, 0' 67!#!,/!* " 0!. 0! 0 4>=>E $% E ' E / ! 4/ 0!. 0 0' 4/ 0'! 0.' 0 0! 0!0! 4$% E 0. 0.! 0.! E / 0 0! 0!' 4/ 0'' 0' 0'' 4/ 0! 0. 0.!*# 0.!! 0!' 6!#

96 *& $ $%) : *+ ** *** 9>=>) E 0. 0! 0.' 6 0 0!0! 5>=>6$% E 0' 0! 0!#+! !.! " ' 5 >=> G $% G G 0!'. 0 0'. / G 0.'!&+ 0. 4$% G G / G 0 0! 0! 0,++, ##,,# &,+&, : ##&,/*# #&#/ 6!#

97 $!;#< =7)# E B * : *+ ** *** F 0. 0! 0! 2 =>6 1 0.!&, 0!. 2 0' 0. 0' ;!+&!+,/!*** E!+/ !' 0 0! D!**, 0!! !++ 0' ' 0' "! 0.! : 0!+/ 0' 8!&+#!0!!0. 0 0!!,, 0' 67!*+!&!* " 0!!+& 0. 4>=>E $% E E / 0! 0!! 0!! 4/ 0! 0 0' 4/ 0 0! 0. 0'' $% E E / / 0 0' 0! 4/ 0 0! 0!!+* 0' 0! 6!#

98 *+ $ $!%) : *+ ** *** 9>=>) E 0!' 0' 0. ' >=>6$% E 0! 0!! 0'! 0 6 0!! 0! 0 " 0..!*!**, 5 >=> G $% G G 0!. 0! 0!. / G 0.' 0'. 0!'. 4$% G G 0''!& 0. / G!*&!&* 0.' 0 #*& #+++ & :,* /*&,+, 6!#

99 $;#< =9# E B ** : &G/*,G,* #G#* &G&, F 0' 0 '! 0! 0. 2 =>6 1!&&, ! ; 0 0.'!+ 0' E!&// 0! 0 0! 3!+#*!0.0 0 D! 0!! 0 0.! 8 0!!&! 0. 4!** 0.!0 0 "!# 0!! 0!*,# 6!,&!/# 0.0! :!&/!+/!/!#& ! 0 0 0!+! 0.! 67 0!!&&!,!##* " 0 0'. 0!!#/ 4>=>E $% E 0!! 0. 0'!++ E / 0! 0!! 0..!&, 4/ 0! 0' 0. 0' 4/ 0 0 0! 0! 0!!&#!#&! 4$% E E / 0' 0. 0!'' 0 4/ 0 0' 0 0! 4/ ! 0 0! 0' 0 '. 6!#

100 $ $%) : &G/*,G,* #G#* &G&, 9>=>) E !/!+& 0. 0.' 5>=>6$% E!&!, 0!' 0! 0! 6 0'! 0!. 0'. " 0! ' 5 >=> G $% G G 0!. 0.!* > / G!#,!//, U!#* 4$% G G 0' 0.! 0'' U / G 0. 0!!#&+ U 0 /,## #+, #+ * : #, #, *# 6!#

101 E B $.;#< =7)# : &G/*,G,* #G#* &G&, F 0! 0! 0! 0 2 =>6 1!,!* 0.' 0. 2!**!& 0 0.! ; 0'!*/#!!+ E!# 0! 0!0 3 0 '!//!0' 0! D!&+!##!0! 0. 8!,/ 0!!!/!+# 4!*!&, 0! 0 "!,++!, 0 0! 6 0' 0 0'!0 : 0 0!!*/!/ 8!+ 0'.0'.0!. 0 0!& 0'. 0 67!+,!+*!/ 0! " 0.!** 0!+/ 4>=>E $% E 0!! 0.!+&!+& E / 0. 0! 0! 0. 4/ 0 ' 0 0!!! 0. 4/ 0. 0! 0' 0!' 0.!0!+!+/# 4$% E 0'!+,*!*!*+# E / / 0. 0! 0!' 0!' 4/ '.!* ! 0 6!#

102 $ $.%) : &G/*,G,* #G#* &G&, 9>=>) E ! 0.! 6 >!&/ 0!!&+# 5>=>6$% E!,! 0'!!++!* 6 0'!*, 0 0 " 0! '!*!*&,!+/ 5 >=> G $% G G 0 0.' 0!&# / G 0! 0!. > U 4$% G G 0!. 0 0!*/ / G 0. 0.!*,&!&/# 0 /,* #** /& / : #& * & 6!#

103 *+ *" #),# 7JK ** 7 %? $ $% $ % 1 ) $% E **#- =% ***- 6$ ' ) $% % % 2 % 1 %= *# 7%! % $% 3% $%% 7%7 7 ) % $ 2 CP -. ' ) $ $ 7 $ *+ $% ** $ $

104 , 7JK E 7$ $ $% % % $ '27 % $ 0 $ %% **?! $% 1 $% $)%$ % $ 7%DN>'5 $ $ $% % % $ $ % % $ $$ 2 7% 1 $ 2 $% %5' I $ $ 1 $ 1 $ 6$ **,! **! *** - 6 $ *+'1 $ 6$ *+,-= **,-3$%6 ***'. $ 1 $ %! 1 % 7 $ 3 $ 3 = 6$ $% %7 F **& $ % 1!+ 7 $ 6 7 ** $ &7 '

105 L "# $ # $ $% % % % % $% $ 6$ **#- 6 $ ' 7 $% 6 $ $% % 2 7$ % 7!7 % 7 1 % 7! $! 7 ) % % $ % %% % D**#')7 2 % % %0 7% % 7% 7D**#- 57 ***'1 57 ***' 4 7% $. % %!!! % % $ 6 1 6$ *+ 4 D!9%!8 $% 7 #$ 6 + % $% % 6 4 % % *+

106 & 7JK $% $% $% 17,, $%6 *+G*+*1 % 7 **& 6 $%& 1 % 7% 7 6 $% % 0 % $% $ % 1 $%. $% $ **G**# 1 % % % 7 > $! 7 $% 0?"*+ ))" ) % $% $ % 0 6 % $ 6 2 $ 7% % 1 % % HD! $ $%$

107 L "# $ $% % % 6 % M # 6 5 # # M 6 **>/,') % $% 1% $%6**' $% 5% 6 M# # # 6 # 0 # ## M 3% *>#' 1! % 6!!! $ % $% 2 $ $%. **-) $%8%*+,-2C$%< 'I % $ $% $ % *&-. **- 6 **,' 4 % %$ $% % $% 6**#- =**#-=***-.' % %$% $%! % $%! $ = **#- = ***' 8 $ % D )4% $ $% $%$ 0'1!7%!! %! % 8 $ $ ) $ $ % % 0 $ : % $ M M! %

108 + 7JK % % ) $% 8% *+,- 6$ ***- 2C $% < ' 6$ 6$ **- 6 $ *+- 8% **/'? $ % $ $ 6$ **'1 $. **! **! - 2 **,-6I4**&>,&'0$ % % $. **! '1 % N%% $ % $% F % $ ) % 1 $ %7E *+!-I$%**#'6 $!$% $. **! ' 8 $ 7 6 $ *+' $ % 7 1 $% 1 $% % % 7 % %!$ $% 1 : $ % %% 6$ *** ' < $ 6$ ** 7 $ $% $ $! *+&N+ $% **,N*# 3 % 7 1 $ 7 6 7

109 L "# $ * $$ % $ $ 3 $ % %! $ % $ % $ % $ $% 7;*+*-E *+/-5 **-6$ $ $ 5 **- $% 6 *+- 3 **&- 6$ *** ' 1 $ % D *+#- 6B $ 6$ / 6! 9%!!D$%8 % 6$% % 7 $ % #$ 6 +! / 6! 2% $%. % 6$ $ >< % % 6$ **+>'! 6$ $% 9%!!D$%8 6$ ***>*'!2!$%6$ ***>'! I! % 6$ >/' % $ 8 < '!9 '!6 R '$%5 5 ***' 6$ % 6$ ***' 1 1 $%

110 7JK $ 6$% $,$, 1 % $% 6! % 7% *+ 7 &+ $ # 17,, $%6 *+G*+*1 % 7 6 $%&6 % % *+ $% $% $% D *+# $! M. 6 6 M 1 $ % $ 4 $ $ % + %7 6 $ % 4<2'% $ & 7 6, 4 D! * 9%!# 8 & # 4 /6$ * $%#*/#!# 9%!#& 8 $%#&+ D5 7 $% 1% 7! 7 7 % $% D % 7 $ & 6 $ 695'% 6 *, $ 695> % 4<2' $%% % $ 6$ 4<2 % % 7 %!!% $

111 L "# $ $ **& 7 ** 1 % %! **&! 9:) 7! $! **&. G& 2 $ $% 8 ' 1 $ $% $% 4 % % $ **& 1 $ $% $ 1 7 1!!$7 $ + 1 % 1)) 7 6 $ % 7 % 6$ $%! + 8!!7!! %!!$

112 7JK <"*+")) I 0 : ) 6 %> ' % %. 67 % > %!!$ D 6$ $ D > 77 % $%7 %7 5 7>!!' 5! % % 7 2 >8$!7!! %!!!!!!7 %!! $! O2 % % $ % 2 >. $ % 8$%!! %! $! O2 % % 7 % $ % ) $% 8% *+,-. $%. ***- 2C $% < ' %% 2!! %! $% $ $ 1 %! ) $ % )4 $ 0'

113 L "# $ :5*6 6$ 5 #Z 5 #Z 2 D *!#,#!,#!, 9% &!& //!*+ /*!, 8 /!/ /+!* /!+ //!* /!/+ &!&/ #!#,?,!#,&!+* +!& F G/ +!* /&!** /,!+ /+G,+!& /*!, /*!#,*G&!+ /!& #! +G+, /!&,!*#,#!+* +&G+* +! /#!++ /#!, 4% E /! /*!+ *!/ E!*# /&!+,!,. #!/& /!#&,!+ 2 7 )!, #!&*!* ),,!!&,,! 6!+,#!,! 6!/,*!&* +!+ 0,#& *,/

114 , 7JK / 7. 1 % 72$% $ D $ $ % 7 % 9%! 8 $% 6 D $ % 7 : 7 %!? % 7 1 % % $% % :! % 7 $% $ % 7$% : 7 % % 8 7 $ 7 6 % % 7 7% % : % % % % 8 ) $

115 L "# $ # %=$**+ #. D$ 6 D 9% 8 ** ** ** **/ **, **# >6B%$D 6HD' 0 $ %% ** ) $% **, ) $ $ ) 7 $% $ $. ' $ **G**# 1! 6HD 6B% $ D ' $ >$ $%$ * % **& :7!**! 8 % $ $% *.% 6HD $% 4! **G **#

116 & 7JK. $%<***-2 CP' % #, $ % 7 /$2 7! 8 $% $% % 7 5 ) $ $ 7:3 2 $. $%<***-. -2 CP'2 $ ) % 6 2 $ $ 7 2 % % 7 )!!. 7 = $ $% 1 %7 $ % 7% ) % %! %

117 L "# $!4++:?)"""5* 6 6$ 5 #Z 5 #Z D,+!/ *!*' #!, /!+' /&! &!' 9% &! /!*'!# /!,'!& #*!+' 8 &*! /*!'! /!,'! #!#' +! #!/' *! /!'!+,/!*' D,+!# *!'!+ /!' /+!#!&' 9% &+! /#!' +!+!' /! &!,' 8! /+!' +!,!'!, #*!' +!& #!/'!& /!' /!&,#!#' * ;>,, '! %! %!% 6! 6 #G/,!6 % % N 6 *!>,, '! %! %!% 6! 6$ #G/,! 6 % N 6 / % 7. %,! $%,! % 61 % % - %! % %! 6 #G/, : % $%% : % 6 $% % % % % %

118 + 7JK % $% %% 1 6 $% % 2 % $! % % 7 7 ; $! % $ D : 71 % $ 6 % % 7 D$ % % 72 % 7! 6 % 7 $ D % % % 7 $% 71/& $ & $ % % % 7! / $ 1$ % %,, $ 9% $% 8 $ % 7 6 $ % 7 : % 7 % % $% 7 ) 1 6 $% 1

119 L "# $ * =! % 6 % $2 % % % % % $% 7% 77 <)*+*" 6%% % % % 7 $! = % 7% % 7 2 7$%$% O 8 %. $%.***'7 $% $ 6 7 % 0 % 7! $E $7%! = % 1! ; % ), 2 7 $

120 7JK <+))"< : I 6 6 I 6 67 % I 6 2 D' 9% 8!&*!,* $!, $!&!++!+&*!#+ $!/!&,!&*!*,+!*/!,* $!&# '?!##!,!!#&!*!# F!/!*/!!*,!#!+* F!*&!&!*# $!//!/! 2 7 ) ' )!/!&&!*/!*,!!* 6 6!&/ $!#* $!!!,!#!#!&,+!& $!& $!/!# 4 E ' E 4! $!&* $!&!/#!+&!#&!&#!/+!&+ $! $!#,+!# 27 6$ ' 5 [#Z 5 [#Z!#,!!,/#!#,!*!,!,&!,&!,&!,#!,*!,, 0 7 Z $ Z#Z #ZZ

121 L "# $ %) D I I 6 $ I 6 2 D' 9% 8!&!**!!/&!+&!/*&!!*#!/+ '?!!+&+!, $!+!,! F!, $!/&! $!+#!!*+ F!* $!//*!*& $!&!*&!/ 2 7 ) ' )!,*!/*!,!*!,!# 6 6!*/!!//&!&**!++ $!**!*+,!#+!++!**!#!, 4 E ' E 4!& $!/#!+#!,**!#/!*!#/#!*!#/!*!+,,! 27 6$ ' 5 [#Z 5 [#Z!,!& $!&!+! $!*!/+!/#! $!* $!&+,!&&& 0 7! $ 0 7!# 0 7!

122 7JK $% 7 : $ 1 $ % % < $ % $ % % 7 %!! % 7 % $!! % 7 4 $?%% 0 % 7 % 1 % % 7 : 6 % **& 0 % $% 1 7 : 7$ $% 2 4 % ) $ 2! % % : $. $ % = 7 2 % 7 $! 9%$% D E % 1 %! %

123 L "# $ / $% % 4 9%% % $% $ 0% D 4 D% ) 8.! % F 8!! $% $ 6 $ % $% 7 1 $ 1 % # 6$ % 7 1 6$ $! % $% 7 % 1 % $ % ) 7 7 $ % $ 7 % $ %. &$ $ % 5 7 * # $ 1 % % $ $% 2 $ $ $ 0 %! % % 1 $% % %

124 , 7JK.$"+))" 5*6 : 6$ 5 #Z 5 #Z 6,, & 6 % #, * 67 %,+ + * D, + 5 $ #, / $ +/ 0!,!, /!/ 0! /!& //!, 0!& +! +! 0 /!& +!& &! 0 /!!/ *! $"" 1 % % D!9%!8 $% $% 6 *+G*+* 6 % 7 $% 87 **&7>$! 7 0 6$ *+ 1 7 $%$1 $% % % 7 )

125 L "# $ # $% 7 $ % $ 7 1 % % 2C$%< ' ; % % $% 7 D **#- 57 ***' = %2 % % 1 7 $% $ 4 %! $ % $ $ $ 7 $ % 1 % $ 2 $ % $% % $ % 7 %!! % $ % $ = $ $ % $ 7 ) $ $% $ % % 7 2 %F $ $% % % $ F % $ $% $ 1 %7

126 & 7JK $ 1 $ $% % ) $% $% ) % 7 % % 0 % $% 1 7 ) $ 7 ) $%9% ) D ) % 61$! $% % % 1 8% % ) %% %. % O 1 % % 77 $ ) $ $ $ $ $ $ )7 % % % 1 $% $% %! $ $

127 L "# $, 0!8!5 $%5 ; + *,B + I> I 4D 5 5! < *** - +< > < 4 5! F ** $ 6+ 6$%> 6$%4 5!? >0$ ! E *** #N + " ;B3>D$4D 9! 1 M6 $$ B % $ % 6BM 1 9. & + 6$ %>6$%4 )! 3 $% 57 E **# "# 5 $0 +6$%>6;6 )! = 8% *+, M6 M=) $% = F 6$%>D 2 **,, + 9,A0 +6$%>2C 2 CP!) M6$ > % 6M 7 /G,>*G/* 2C! 3% $% I < #5 ;<<> K # $ 6$%>2C E!)**/" # + 2 $ 6 $ 5 # $+ 6$ %> $ E! 57 *+ M6 O I 7 $ M $>,/G# E! 57 M0 $ $M, % & #>,*G#+.!57**8 # # 0 $+< >0.!57**M2 $% >) M3:!$%<. 6

128 + 7JK!>05 # ;<=OG;<<O "- 6$%> 6 $ 695'.! 57 M6$ $% M 0 D $ +6$%>E%.! 57 *** MD $ $ %;$$ 57.! $% ; D #. :7> <***" ) A01$.! 3%! 3 < E $% 1 D $% B0 A ;BT>I4D %! E *& 7 +, # 5# + 6$%> 6$%? $ C #), 60 # # $ # ;>!? $% < 6 *+ / $ $ 6$%> 6$ 3%! 6 * 2 ##5 6$%> 0 3! **& 5# $ 6$%> 6$ %!6$%4 3! < = $% 5 6 *** " C A # # $ $+ < > 6$ % <! 0 81 ;> ;!E*+* 7 #< >6$ % I$%! H **# 9 J 0 # 00 0 $+0%>0 D! 07 **# *,.1 ;B T> = 6 2 D! 0 *+# 6 6$%> 6$%4!6$ %

129 L "# $ * = **, M0 B % > =$\ $B M% & >G, = N>! # # 5 # # $$ 5 ;<<<!>>L5 / =! E % **# D + * A + 5>8%DD =!E % ***M6$ $! %$% M " % & />&&G + =%!1 I***9.+, # $ + < > < 6!8 **, 6$%>D $ 6$!? *** * A1.1 ;<=<G;<<> < > < 6! 0 ** "P A >. 4D 6!. **# M=$$ C $ > 8% $ $ MEE=!9% E $% 3P 5 2 A 9 + E> < 6 <6' 6$ **, ;<<L 6$%> 6$ 6$ **# "# 5 6$%>6$ 6$ ** ;<<=+ 6$%> 6$ 6$ **+ #5 #0 6$%>6$ 6$ *** 5# $ ;<<>0 6$%>6$ 6$ *** $ # "1 / *+ 6$%>6$ 6$ ***$ 71 # /6$%6$

130 / 7JK 6$ 2 # C +, $ # "1 / *+ 6$%>6$ 6I4 **&>,&! $1 = 6$%> ;8$05 6I4**+>&!/5 6$%2C 6$! D *+,. <> QD 5RM #M C 0 $ 1 5 0? >? 4 6 $ *+ $ #0 5 ;<?EG?O6$%>6 $ 6 $ " # # ) 2 # # 5 <>0 ">6 $ 6 R! 3! < 5 5! 3% $% 6) 3% M $ %$! $ $$ $ +M * % # >/#G/&# 6B!. M4 $ M 0 D $ + 6$%>E% 8%!. **/ M8 $ $ $ 6B $ *,#M # % & >#+G&& 8!9% D 6 < >0

131 L "# $ / $ $7!0""" 6$ 5 #Z :? 6? 6 $!++//!+&& G!+/!+#+? '?!,&#!+##!*&!&, F G!! G!//#!+* 2 D' 9%!#+!//!+*!* 8!*,&!&!+!/!,+!&*!#+!/* 6 % G!#!, G!#&+!## 0!!*+&!#!* 0 % G!#*+!#*!&!, 4E ' E G!#*#!+ G!/!&. G!+,,!/*!/+!# 2 7' D!*,/!&!*!#*# 0 G!,#,!/#,& G!/&!++# G!,!#!,#,!,,. G!/,!,+# G!*!/,+ F&G,' #G/,!##+!,!*#!*, /,G#!&+#!/+#+!/+/!/// 2 7 ' )!*,+!#*!+#!,#* 6 G!&#&!/# /!+*!/* 6!+,,#!*+ /!&!/#*#

132 / 7JK $%) 6$ 5 #Z :? 6? 6 5 G!,&!* G!&,+!* 57 G!/##/!&/!*&!* 67 %!&&!## G!/!,+ E7 G!/&!+# G!,/&!+ D!#/!&!**!, )7!&/!+*# G!#*!+,

133 ., ) ") / D# 3 6! % 7 % %%! 7 % $% 7'6 % % % $%. $% % 7! $% $% P! $ $% " $% 7 $ 7 $% % 7 $% 1 % $% % ;! ) $%; % 7 * 0 %!7 $%

134 /, D# P! 71$ $% % %!!$ $%! $ 2!< %' 1 $% $ %!! %!$'1 6 2 % 6 #0 $%# #$% % % 76$% $% :% **+- =% ' 1! $% P % 7 $%" 2 0!=$%6$%***-< E $%6C ***-=%'1 7 % 7 $%" 27 # *& $% $% *+$%** % 6$ < % $% I% **,-5P**&-6$***-5 ' %! % 2 7 $ # % % =%***!-)!2 $%F -)$%. -< %' 1 %!

135 O 9 # # 5!>>> /# '! $!$ 1 % G % $ % 6$ $% )$%F '1 $% % $% 1 $ : %! 6$ $%! % 1 $ 7! 2 $ % %!!! 7!!!! 2 $% D 7 $ % % 7 % % $% 1 %!!%%1 %! 5! 9 $% =7 **' 0 **&' 7% 6$%! $ 2% 6$ %! 7 ) $% I% '

136 /& D# $% $% $% E7$%: 6 % **% +#G++ $ $% <! % G# $ D 3 $% %% % $%$ < % ' 76$ % $% 3 $%? 0! 0 $% 6 1$ $! $% P $ % $ 7 8 $ $% ; $% : $% E 1! % 695> 1 #G&! 6N$2 7!$!!!!! 5! % ' %! 8 $ $%!,G#$ $%,G#$

137 O 9 # # 5!>>> / 1 :? 5 > 6 I > F F 9 4% ' : 2 N 8 6 0% 0% 7 0% 7? #G& ) ;N E E ) )7 ' * *G*+ *+G** **G 6 ; 6' : ;' 6 " ; ' 0 6 4$%% = $ 6 $ 6 ' 6' 0 0

138 /+ D# $% % 77 % '! 0!$! $% % G 0 % % D % 2 6 > ; 6'!: ;'!6!"! ; $% I$! @ '! %!! 2! %. $% %! 2 $% % % %$% % $% % $ $% 1 %7 $ $ :% % ; ;!! $%M7M ; >G+ 6! 0' $%! %! $ $%

139 O 9 # # 5!>>> /* % 4 % 7! 0'> 6 ' 4$%%4!.!<!"!:!4!3' / = $! % 5! 6 N.!:7!EN6!;!? N=!" ', 6 $ 2 N:!<N EN:!: NE7NE!IN? %! I % ' # 6 N<7!<!. N:!.7!6%!.! 5N1 )' & NI N!:!. N;! 07!5NI!E!6!. ; $! $! $% 5=D' 0 %!! $% 0 G&, % $ + $' $% #$' 7 G+$; >/' $ % $%! $% 7$% %$% 7 % $ $% $%% $% $!$%% $% $% % $% 7 $ $% I %

140 , D# 4)")) ": 6 4 $% = % $ 6 $ 6! 6! 8 +!+ *! /!/,!/,!+ //!, 5 % *!/!*!&!!/!/. &!!/! +! &!+ +! D 7!,!+,!*,! #! #! 2 27!*!! +!!!/ I %,!*,!* &! /!, /!,! 4 #!, &! #!,!#,!& #!& :,!, #!,,!*,! /!# &!/ 3! /!, /! #!/,!!/ )!!#!/!!/!/ 6!!!!!! >; 6$! 7 %! $ $% 6 7% 7 $% 0 / **G $ $% 7 %! 7 $% %! $%%$% $

141 O 9 # # 5!>>>,!A*'# )": " 6 4 $% % = $ 6 $ 6! 6! 8!,!!#!, G!!/ 5 %!/!,!/!&!#!+.!#!/!!!! D 7 /!!+!+!& G!,!# 2 7 *!* &!/ #! #!,!+ /!& I % G! G!+ G! G!+ G,!* G,! 4 /!/!&!#!#!,!, :!!,!*!#! 3 G!/ G!* G!, G!* G/! G!& ) G!# G/!, G/!, G/! G*! G+! >;, 8, $% $% 7 6! 7 ; $% :! 7 6 $% "! 0 $% I$! 6 $% 6 $% "! 0, % 2! '!%

142 , D# $")*+": 5*6 2 N 6 4 = $ 6 $ 6 6!! & + +, + ; / &* #, : / # & && " & &# &+ /, &, 6 #* & & &+ & ; I$ & & & &# &/ #,+,,+,* #/ " 0 #+ #+ #* #* 0 ## # ## #, & # 6 && & &# / # && >695!= 6! 0 $ $% %2 0 % %1 %!$ ;! : $% ; NI$ $% $% $ % % 1 $% % $ 7 2 $ 7! + $% ++ $ #G&6 % $%

143 O 9 # # 5!>>>,/.B*+)":*+;$ = 7 <0 2 N. < 6. < Z * &, /Z ; / #, Z +/ / Z : # && /Z * *Z 6 #* +Z +&, Z ", & *Z ++,/ Z ; NI$ &# # /Z *,# Z # &# #Z * /# #/, Z * /# +&Z " 0 #+ Z * *,Z 0 & # +Z +&,,Z M % $% $%' N1 $$% >695!= $ 2! # 6 7 ;! % $! $ 6$%" '$%0 I $% 2 <0%*$$%&,$! $ /$ 2! $%'$%

144 ,, D# 1 %! $ 7, $ $% % 7 77% 2 $ % 7 $% $ %' % 7! 1! $! $%! % $% & $%! 7' $% % !! P $% P % % 7 2 $% 6 $ " $%7 % % 7 $ $% 2 P! $% $% '! $ 7$% $%0 $% $% % 77 $% 7 7 % % 77 O! 7 7!

145 O 9 # # 5!>>>,# C++ +)": ")0" 6 ; : $ 6 " " 0 0 6!!!!!!!!!! 4 0!*#!*#!*+!+!&!# 0!*+!*/ = $ 0'!+& 0' 0'!/!!*+ 0'!*! 6 $!*!*!*/!+!#!*,!!* 6! 0!& 0 0.!,* 0'!&!/!/* 6! 0'!&* 0 0'!+!*! 0!!+ 0 0% 0. 0!**!**! !*+!* 2 0!, 0! 0 0 0! >:!!$! $% 4 #$ $%# $ I #$!$] 46 $ 4; I$ >695!= 7!$! $% $% $ % $% 0 % % % 7 7! $% 1 $ 7$% $% % 7!$% P

146 ,& D# 'C++ :)""40": 5<6 6 4 = $ 6 $ 6 6!! 2 N 6!!!!!! ; 0 0' 0 0 0'! 0' : 0' !#!* ' 0 0'!+/ " 0! 0.! 0' 0!# ; ' 0.!&+ 0. I$ ! ! 0 0!. 0 " 0 0! ! 0 0' ' 0! 0 0 0! 0%!**! >:!!$$% 4,$ $%,$! 7 #$ $%# $ I #$!$] >695!= 2 $% $ 2 ;! "! 6 $%6$%" % 2 P $%0 %

147 O 9 # # 5!>>>, D.! % $% % 7!$%$% P! $ $% " $%74 P 7 $% % 7 $% 0 0 %!7%! %7 % 1! %! $% $% 7!! $%. 7 % 7 0!! % % 7!7' $% 1 7 % 6$ 7 $ $% % % 7! % 1.! 7 % $% :$

148 ,+ D#! %$% ) 7% $% 1 % $% $% 0$%1 C' 6 <0 6! %! <0 $%%!!$ 1 $7 6 $%!, 0! = **& M8% %$ $ > )$ 6B %$ D$M D**&> %!. =$%< 6$%***' $0 )! 5 & < ***2 6$%>2 0! 0 % $% 3P 0 1 C 9 ;> 5! D ".1 ;<=>C;<<O+ < N6$%> 0RSH 5!D!59 $=7 **" 0 $ 1 2 # 1 $ - +6$%>6;62 5P!D!0? 5$!9%< %$%=I% **& M$M 5 $) # 0 5 #5 5 6$$) 6$%>6;62

149 O 9 # # 5!>>>,* )! D0! D 2 $% I F M6 $ % $$ $$ M I F >1 )$$!4 4 )!D0$%I F "# 5 ;<<>0 $+4 >204 )!3 I%M2 M, 8$1 #!,/G,/* )! 3 M M, 8$1,!/,/G/#/ < E! 9 $% =C 6C *** M 6>5! $% M$ F $ #1!+*G < %! 9% $% = I% **, 75 $ #+6$%>6;62 < %! 9%! < 5$%57! = I%! D 3 D $% 1 I =% $) 6Q "# # 6$%>6;62 ; 9 5!>>!+, #A # 6$%>; =%!1 I***9 ".+, # $ + < >< =%!1 IM2 > % \ \OM, 8$1 #!,,G,,* =%!1 IM)$%\6$\ G $% OM, 8$1+!#/#G#,& 6$%! < $% = :% **+ M\6$\ % $% M, 8$1+!#*#G& 6$!?**** A 3.1 ;<=>C<E+ < >< 4 D

150 # D# $ %$;$*+""D 4*+"=4 :!:!"! :!3!)!.!5!6!.! 8!4 5!;!8!1!6! 6$%!67!; $!6!6!<! : %!;7!6!;%!.!E! 6!8 /=8!4!)!"%!. / D2<=;!I, 9+"2%21=:!2!? % # 8=) & D=2!;!6! : + 1)"2&:2&=E7!E! : * 7!.!:!3 D):=;7!67!:!)7 2F2$=T!0!8 G"+2<=%!I / 1):=0!:7!4!<!8 # B21""=.!: & %!. + 1)=: * &=E <"29+"=I!? % 92,=?!= 4"+"2"=8!6%

151 O 9 # # 5!>>> # / B=6!"7!57!D!?!F!5!<!.!.! %, 92B)+"=" E!5!?!.%!6 # 7"=6!5!:!?! )!T!8 & B"2;+"2B=.!.!< % %21=2!: + &=? $!.!D!"$! 6!87!I!0!<!:!< )! * % / 4"2"=8!6 )!5 /?=5!8!67!.7! 5!4$% // ;2&21=:!E!< /, 424=8!6!6!.7!8 %! /# 42=8!6 /& 929+"=?!.!2%! / A:)=F7 /+ %2B)=2!. /* B=., $28=)!0, 4)2A"=F!6, H=<!.!"!?!0!<!;!<,/ 9=6!1!?,, 1)=6 %!. %!:! 6,# %=6!;!2,& 92$29=?!?!0, 1=:,+

152 # D# # %2?)=E!<!=!2! 5!6 # $2B"=.!0 # ;=<7!67 $!< #/ &)24=!I$!.! E!6 #, ;:=<7 ## 4+"=6% #&?)2<=I!5 # B2D=;!. #+ 42B)=F!8!.! 6 #* 429"=?!6 & H=" & 4"=6 & A=F &/ B):=.7 &, H==!5$!?!5!" &# 4"=6 && 4=6 & F &+ /"=;!57 %!:!=! :!4 &* 42D:=;7!6 $:=07 $:=07 / E"=3, H=" # 9=? & H=" -:=D 7 + &)=E * ;2%=!<!D!5 + B=. + 9=?

153 O 9 # # 5!>>> #/ %$,":*+"5;$ 6D 4 /*++ 4!.!<!"!:!4!3!,* 5!2!6N6!? N?%!6 N.!2 N 5!:7!. N< %N.!? N.%!? N"!EN 6!< N2!;! )!? N=!" 4)* 2 N:!?N0 N?! ;7!E!<NEN:! 6% N8!: NE7NE! IN? %!6 N8!;N I!8 NTN0!07! 6N;7!?!% NI!0 N.!I %!? %N2.4"0) N<7!F!<!2!. N :!.7!F7!?!3!6%!:!.!5N1 )!2 N. NI N!:!. N N)!"!6 N8!?!6!

154 #, D# <7!E!"! :% N1 NF!6!D 7!.

155 O 9 # # 5!>>> ## $$");$A <0 6 ; : 6 " " !,!+! &!, &!& &! &!, #+!/ &! #*!!/ +,!# /!*!+ &!& #*! &!, &/! #!& #,!# #!+ &*!# / +! #!,!& &! &#! &,!# &#!/,/!& #&! /+!/,!, +#! &&! +! &,! +! +!& &!,#!, &,!+ /!!# # +!/ &,! /!/ #+! &,! #&! #,!+ /!# &!+,/!& &/!* & +! &+!+ &+!+ &!& &&! #+!* &!& #/! &,!,,,!/! +/! &*!+! #!# #*!/ &#!# #+!,#!/ #/!#,#!, &! + *!* +!# +#!& +#! +!+ &!& +*! #! +&! &#! +&! * ++!, #!* &!,!+,!!,!, #&!+,!&!! +!+ /!!!* +!, ##!* +!* &!!+!* +!* +#!&!* #! +!& +! &*!&,! &,! #! &*! +!* +*!,!+ +! +! /! *!/!,!+ &! +#! +,! / *! +!! &!# +!, +!# #! #! +!* &#!# +/!, +&!,!+ &+!, &!* &*! &/!& &/!* #! +! #&!/,! # +&!# &&! #,! &!/ /! /!# &#!#,!+ /!/ #!,! & +,!!& &! &#!& &! ##! &,!/,#! &!#,#!*,!# +! +! &#!/ *!# ++! #+!/ &&! &*!/ #*! G +!/ + +!! &,!& &,! &,! &!!, #!!,,!,! * +/!& &,! &!* #*!/ #,!* #&!+ &/!,,,!, &!,!+ #! +/!* +! ++!/ &! &&!# &+!+,&! /+!* &+!, &,! &! +/! &+!! #&!/,/! #! #!,#!* /!# G!/ +,!+ &*!+ &#!, #+!/ &/!/!+!+ G,! G! / +/!# &!* &*!/ #! #*!# #/!& /! /&!/ #!&,!+ &,!+, +#!!+ &#!& #,!+ &#!* &! #,!,,! &/!/ #*+!/ # +!/ &!* &/! #!& ##!&,#! ##! /,!*,&!, /+!+ #*!& & +/!! &#!/ #+!* &#!/ #/! #!+,,!/ &,!, #!! +!/!, &&! #!* &,! &!# &#!&,#!& &! /&!!, I$

156 #& D# $%) <0 6 ; : 6 " " #!& &*!/ &+! #*!/ &!* #&! &!#,&! #*!,,!# &&!, * +,!* &*! &/! #&! &&!#,&!* &#!,,!, ##!,,*!!+ / +!# /+!+ &&!! #!* G +!& #&!/ G +! &/! / *! &&! #/!/ &! G ##!& &!#!, G +/!/! / +!&!,! &#!+!!*!& G #,!+ #&!& /!+ // +*!# &*! /! &!, +!, &#!!,+!*,! &#!/ +!, /, +#!* /!*! &&! &/!+ &!, #/! #/! G &#!& &!/ /# +!& #!/ &! &#!# &! G +!/ &,! G,! #! /& +!# &*!* /! #! #*!, &! &!,,,!,,,!,+!*!+ /!* /!,,! /!/ //!/ G G /+! G G #,!# /+! &+! &!# ##!& &,!/ &/!& G,!# #! &! &*!& /* +!# &/!*,!&,/!+,,!, G G #+!/ G G!#, *!*,/! #&! #!# &&! /! #!,,! ##!& /*! &!, +,!& &! &/!*,*!, #/!+ #+!+ &! #,!# G ##!& #!, +,!#!& #! #+!& &/!+ #,!+ &!,#!* &! /*!# &+!*,/ +#!,!! #/! &!* #!* &!*,&!* ##!/,! /!&,, +,!& &!,! &,!& &&!/ #/!* ##!,,!, &#!&,+! &*!+,# +/!+ #! +!&!! +!# &! &!* &!* &&! &!,& +!,! &!& #*!# &*!+,+! G,#! #!* #!/!/, *! +!, &!* &! G &&! G!, G &&! +!,+ *! &&!!/ +#! G &! G &/! G G,!,,* +!/ &+!/ &!,&!# &/!&!, &+!+ #/! G,!,!& # +!&!,!, &!*! #/!,&!/,+! &!&,&!/ /!/ # +!*,! &&!! #/!/!, &&! #+!+ *!/,!/ &! # +!, &*!# &!/ &/!*,! ##!*!# #!&!+!+,! #/ +/! #!#! &!+ ##!+ &&!# &/!/,*! &! G!* #, +!+ &&! &+!+ #!* &&! //!/ G +!& #+!+,!! ## +!+ &!&! &!# &!# #,!# G,#!+!+ &*!,! I$

157 O 9 # # 5!>>> # $%) <0 6 ; : 6 " " #& +/, +,!,!*,!* ##& G,+!/ &/!& ##!!& # +!#!/!/ &#!* ##!&,#!# /#!/ G G &!,! #+ +!&,! &#!+ #! #+!/ &#! &,!/,+!/ #!,*! /!& #* +!& &! &&!,!+,&! &*! &+!+ #!, &! &/!&,!# & +/!*,!+ +!, &!,! #+!/ &#!, //! G #!*!, &!# #,!* /!# &!# G G G +!& G!, /! & +!+ &&! #&! &&! G ##!& G ##!& G +! &! &/ +! +! &&! &! G G G! G G +!, &, +!, &+!/ #*!& #+!/ &*!,+!* #&! #!&! #!#,! &# +!& #!! G G G G G G G #!* && +!, +!+ G G G G G G G G +! &!+ &&! &!# &!# G G G G *! G! &+ +!! #*!* #!& #/! #! &! &!#,!/,#! &+! &* +#!& &*! +!# #!, G G &!#,,!/ #! &!# &! +,!!!# #! &! &,! G,! &*!+ #! &!& +! #!!+ G G G G,#!* G G &! #!* &&!,&! G G G G! G G!+ /! #/!,!* &#! G G G G G G!, +! /*! G G G G G G G G! # #! #/!& G #! &/!& G G #!, G &! &#!* & &*! #!# G G G G G G G G #! &,!, #*!, G G &&! G G G G G &!* + +!#! *!* &! G G #! ##!& +!!+ &! * *!# &+!/ &!& #!& #!,+!, #&!,,!* #,!/,&!#! + &*!+ /+! G #! G G G G G G,/! + &!+!& /!/,#!# G /! &*! &!#,! #*!!+ I$

158

159 8" * / F,7!$! !!+7! $ 1 $% $ % % : 7 2 % $% $ 2 % $% <$ O : % - $%! % 6 I % *#$% *& $% H 7*-)*+/'6

160 & / % $ $% $E!A $%0 **-) $% F CP /' 5 % % $% " - :% '0 ) $%=%/-5%C$% < %' 8 % $% % **/' 1 % % % 2 % $ % 6 % $% 3 **' 5 % 6% % % % $% % "' 1 7 > / $% *# 2 $%$ 7 ** : $% 7, % # % 0 & $%

161 @, $ # $ : $% 6*1 #: %!695>+ ' $% ' * $% : % $ *#$% $% 1 G &,*#1% 6 *G *&*8 % :% $%$ ** D$ $% 1 6$%G&, ** 6 $ # 6! 2 7 $% $ $% % 7 3 % 7!$% *8 % % 1 > 2! " ;! 3! E!!8!5!67!87$! 4! D! ;! 0$% < 7 1 $% $% $% 2 % % $ 0

162 & /,*+ ; Z' Z' 2 &*#/ /&!&,&/ #+*& /&!& /&& " ; ##,! /,##,!,/ / 3,, *!#,,,,,# *!,,,, E ** /!# * /! # # #,, &&! /& /* &*! & 8,## /,!,&, /! /* 5,&& #!# /&#,#* #*!* /, + 67, /&!,,, /&!* *, * 87$ &,! /,,!/ 4 &, #!,#, #& #!& // D &&,#!&,/,,#!* # : /*!,, *#!& +, & ##!, / + #&! +#, ; // #*! # /, &!# * # 0 #&!* /*,+, #!, /+# 6 &+# #!* &+,*/ ## #! &&, 8 /$%8, $ $% $ $% 08 1 % ) 1 6* 7 *

163 @, $ # $ &/ 1 $ % $ 1 " ;! :! 0 $% <!! 5! $% ;!% 7 2 2! 3! E $% 8!!/$1$!2 $%6!% $ % 8 % [** $% 7 8 5! 67 $% D $, 1 % 3! E! ;! / 1 % 1 5!D$%67 $ *, $% *# 3 %7 % *& 0 8 [ I [ * $ 4 % E! $% ; + $ + $ 1 % [ 7

164 &, / &"*+"") '*+:)") ; E 0 [ E 7 E 0 [ 7 0 [ E 7 0 [ 7 2 /! +!+ //!# *! /! +&!/ //! ++!* " /&!+ ++!& /+! *! /&!* +&!# /+! +*!# ; / 3! +/!/ /! *!! +!& /!+ ++!, E &!& #! /!/ *! &!!& /! ++!# # /! +!, /#! *!+ /!# +/!* /,!* +,!+ & 8 &!* *!& //!* ++!* &!! //!& +!* 5 /+! +*!*,! *!+ /+! +*!&,! +*!/ + 67,!, +&!,!# *!,! ++!&,!# +!& * 87$ /,!, ++!# /&! */!, /!/ +*! /&! ++!& 4 /!/ +! /#! *! /!& +&! /#! *!& D /!* +&!,! +*!, /! +!,!, +*!, : /,!+ *! /&! *!, /,!+ +!* /&!/ +*!+ &! *!& *! *!/ &!, +!& *!& +#!*, ;!/ +! /! +*!+! +! /!, *!+ # 0 /!# ++! /#!* */!, /! +!, /#!* *! & < /! ++!* /,! +*! /!& ++! //!* *! 6 //!# +!* /#!, *! //!# +&!/ /#!# +*!

165 @, $ # $ &# 5 1 [ E $% 8 % [ $ 0 67 $% 5 % 7 8" 8 /$%8, 1 G ** $% G 1 $ ) G!+ % +! $ 1 7 M M? & $ $% % $% # 7 M M 8 / $%8,= 2 $%2 5 G $% $ G % 5 :!87$! < 5 > % % $% $ 8 > 5 $% <! % % % > % $% 6 2! %! /#! $% % % %

166 && /!4"*' "*+:)"") 6 $% 6 $% 6 $ $% ; 2 *# Z' *# Z' ** Z' $ ** $ ** Z' $ ** Z' $ 2 G!&, G!& G!,, G!#/!,!# " ; G!&, G!&& G!* G!+!,!/ / 3 G!+, G!# G!+ G!!//!/, E G! G!// G!/& G!/,!,! # G!, G!# G!&/ G!,!/!* & 8 G!# G! G!&+ G!/!*!,+ 5 G!#,!# G!+!!/ G!* + 67 G!&+ G!/* G!# G!**!! * 87$ G!+!/ G!+, G!## G! G!+* 4 G!& G!* G! G!#!,!/ D G!*& G!# G!,, G!,!+!# : G!&&! G!/, G!*!/ G!/ G!& G!/!* G!+*!&!&, ; G!// G!++ G!#// G!,&&!,!& # 0 G!,!& G!, G!&!& G! & < G!/# G!+!&!/# G!+ G!& 6 G!+ G!&&!+ 6 6 % [*# 6 % [**

167 @, $ # $ & = $ M M1 1! ;! 2!! 3!D! 67 5! 4 1 % E!8 $%; 7; % $ 1 % % $ 0 E % $% $ ) % 7 ) %!! % E $% % M 0 % %$ $ ** 7% 7! % 2% 0 > % $ 7 % 7 % 6% % 1 % % % % 7 ) 7 % +!$7! % &!& $ 1$ 5 $!+$%% 6 8, $% 2 $% 08, $% $+!$2 $% 7 /! $?

168 &+ / %,"*+:* ' 0 =/54 +## ;# = 657 </2 9:/ 55 &" " 3- -2/ 0 # $:* 0 87$!< $%5 % % 1 % :! 87$ $% 5 $ 2 E $% ; $%$ % 6 % $! $% % : 7 $ $% $ 1 % 8 % % $% $

169 @, $ # $ &* 4"*' "*+:)"") 6 $% 6 $% 6 $ $% ; 2 *# Z' *# Z' ** Z' $ ** Z' $ ** Z' $ ** Z' $ 2 G!&& G!+ G! G!//!,!* " ; G!+ G!+/ G!+# G!&!! / 3 G!+* G!&& G!# G!#/!!,, E G! G! G!+, G!+!//!+ # G!# G!/ G!+ G!,!/!+ & 8 G!+ G!&&!+ G!, G!,!, 5 G!#!&!/!&! G!, + 67 G!+ G! G!,+ G!*!#! * 87$ G!&!!+!,&! G! 4 G!/ G!+ G!, G!*!#! D G!+ G!#! G!#!#! : G!#*! G!#!/ G!, G!& G!/+ G!* G!, G!+#!!/,, ; G!/+, G!// G!, G!+!!#/ # 0 G!,!** G! G!!/,! 6 G!+ G!/! 6 6 % [*# 6 % [**

170 / %,"*+:* ' = 657 </2 9:/ &" " # #12 ;# #5+2 0' =/54-2/ $:* 0 +" :% % $% $? 1 % % % % 2 / $% 2, $ 7 7 % $ 7 7 % $% = 8 #$%8 & I $%

171 @, $ # $ %!$":)"*+ 5")6 0 0," 0 0 0! ! 0 0 0," 5 8 # $ G/ : $!*$%! $! / 6 $! % I $ % $% I $%! M B % M M M 1 / < $$

172 /.,:)"" ""*+ ""5")0)"6 : )? 2 G!/ G!*&'!*/,!//' 9 ^!#/ ^& 6 % % % % 7 I $ 6 $ $!* $ % 1 % 460!,# 57 **/', E 7 % 8 & $% 2, D $!#&1 $% $ **/' # < $ 1 % $% % $% 1 %, 8 $ 6 % 460 # 57 $

173 @, $ # $ /,:)"" ""*+ ""50)"6 : )? 2!/!+*'!##,!*' 9 ^!& ^& %$":)"*+ 56 0," ! 0 42 =/54-2/ = +# # ;# </2 9:/ 55 # ! ,"

174 , / "+" 1 7 % % 1! $%! 2! $%! : $ % 6**' = 8 $%8 +1 $ % 6 7 $ 6? M M !$%! 2! 7$ $% $! 1 $ 2!; $%E $ 1 = $ % 8 + $ $% 0 % % < % % D 2 $!&! &$ 2 E!:!" ; $%2 $!

175 @, $ # $ # '7"+") )5"6 2 5 [ 3 [ = = 7 2 " ; /3,E # & *87$ 4 D : #0 &<!#!/'!,!,'!/!/#'!!'!#!#+'!!*'!#!+'!+!,'!,!#'!!/*'!!,'!,*!&'!*!' G!!*'!&!*,'!,!+'!&!,'!,&!#'!!/,'!/!#/'!#!,,'!!#'!!'!,!,+'!!,,'!*!/*'!&!#'!&!'!/+!&,'!!+'!++!+*'!/#!/+' * *, # & / & / + # #, / +, & #, & / 6!/*!'!##!'

176 & / 7"+ )5"6 2 5 [ 3 [ = = 7 2 " ; /3,E # & *87$ 4 D : #0 &<!+#!#'!*&!&'!!,/'!*!*,' G!+!&'!/!+*'!&!/'!#!#'!&#!&#' G!#!,,'!&,!#,'!**!' G!,#!/#'!*!'!#!*' G!&&!' 6!*!+'!&!'!,*!'!+#!,'!+,!+/'!!&'!*+!*'!*!//'!*!&'!+!#+'!#!,&'!&!##'!#!'!,&!,/'!*!#,'!*!*,'!,!+&'!/!*' # +, # /, / & * / +, #, / * # & & #

177 @, $ # $ 5 $ $ 1 87$! 8! 0!! $%< 7 = % $!87$ $%<! % $ 1"" )3 < % ) % % % % 2 % 5;D $ 1 % % 5$ $% 8 *+&' $% % I% G % M MG $% 8 * $ 1 % 1 5;D $ $% 8 * $ $

178 + /,:)"" ""5)" 6 ' $ ' /',' #'? G!&/ G!/# G!/+ G!&* G!/ G/!/+' G#!&#',!,' G#!&' G!/' 5;D$!+&!,#!#'!' E!/&!#!/!'!&,'!&'!+/!*,!++!###!+*'!/+'!&'!&' 2!&!*+' 9!!/,!+*!#/+!&# & & & 45;D$ * $ 3!5!67!87$!4$% D 5;D # % 5;D $ $% & %$% % 7 % 8 $% 2 $% 7 1 5;D % 61$$ 2!! D 77 #' $%

179 @, $ # $ * %.,"+*+?D-' 0!. 7545= =/ # </2 #12," 42-2/ 45 0 #5+2?D-*! %,"+*+ +," 0!. =/54-2/ </2 +# #12 17 ;# = 9:/ #5+2 0 ' 0

180 + /,:)"" ""5)" 6 ' $ ' /',' #'? G!/ G!&,, G!# G!/!#* G!&/' G!&&' G!*' G!/&'!+' 5;D$!/&*!&,+!&'!*' E!,!* G!,!#/'!/' G!+' G!+&!!!!#'!/'!*'!' 2!&/,!+' 9!&&!,&,!!#!&, & & & 45;D$ * $ 3!5!67!87$!4$% D 5;D = $ % 8 % % % $% 4""*+ % % 6 6 % % % $% = % $% % $ 1 = % $ 7

181 @, $ # $ + %',"+*+?D-' 0! 7545= </ #," #12 0 =/54-2/ #5+2!?D-* 7? % $ $% 2 % :! 87$! < 5 1 % ; $% E 1 6 % % % = %!% % % 1$MB % M 1 )7 % %. 7 $% 2 $ % % 2 % <!

182 + / 87$ $% 8! % ;! E 5 % % 2 %D!E $%: 2 % 87$ $% <! < $ 5 % 87$! <! ; $% E $ $%< 7 5 E $% ; 5 : % 7 7 $% 2 87$ $% < % % 2E %% 1 % % 2 5;D % % 2 5;D! %! % 1 $% 6*5 6 * 7 I % % % % %

183 @, $ # $ +/ $% 6 % = $ 7, 5$!E 6$%;8*+&M. $ % M% $,,>G/* 5%C!< M0 G M $ F $ #+>+G*/ 3**M $ 6B $ % 4 6 M, 9#.+>*G+ 57! E 3 **/ M8% M% $,>/G/, )!D0$%IF M ** MF5 $%I5$ 2 # + 6$%>2C )!3 **M. OM$ F $ #/>#G& )!3 $%1 I=%/M4 $ D $ %$ M% /, &>+G+, 2 CP!) /" # #+ # # $ E> $ E A $%= 0 **"#0 - #. :7> M. 7 M, 8$/>,G,& < % 9%! < 5$%57! = I%! D 3 D$%1 I=%$) 6Q: 6$%>6;6 6!E **M $%4 6 M, 9#.+>/*/G,+

184 +, / H 7! ) * " < > ; < :%! =,. $ 6$%> ;! 6$% "! 8, # E> ; E

185 ' 9" "" *+3 > 3 1 9J J %,$ ) % $ 0 % 6! 6 )$% E **#'? 6 % $ 5 $%!% $% % $ F*+ #,$ 6 ;! + $% ) # % % $% % % $% % $% 7 1 % 1 : U : $ 8% $%)H 7

186 +& 1 J,$ $% $% ) $ % %! % $% 7 = 6 *#! & $% %! % $% $ ) **,- ) $% E **#' 2 6 $ )$%. ' 1 0!' : 7 G 6 G ) **' * 2 * % " ' % 1 % $ %! % % $% :%-=%$%)/' :! % $%! $ $ $% 7% $% ) H 7**,' 6 H 7 ** % 'D < *,! *+ $% ** *, % 61%!$! : H 7 % )! 1 % $%

187 = 5 $ + $ $ % '0 7! %!6 $ 0?4'! $% ** % $ 7 7 G 7E% 0?4 **! **/! **, $% **# % $ 7 % : 0?4> % $% 2 6$% % % 2 6 $% ! $! 0! $% 1 $% %% ) $% % _ M $ $% $$' ) 0?4> )$%. **+' 1 E $%6C ***'

188 ++ 1 J,$ _ M $%$% $$' 2! % $% ' % $% 6$!$%$!! $ $% % ) 7 % MJKL B% $! JL B% % M)$%E%**>&' ) %! $! % % $ $%% 5$ *&, *,' E % D $ %7 $% $% $% % % % $% % 0 %!! $ %! / $% $%! $% $%! % 8 7 < <$% 8 **/' I % % % $ 7% % $% % $ / 1 $ % %! % $ ) $% $% $% 0 % $%2 *+$%07$%6% *+'

189 = 5 $ +*! $% $% : _ $ M%! $% $ %%!%%$% $% $ %%7 2 % E $% $% % $!$ $ $%, 0 % 1 $% % %! $4 $ $% D *+*- 8 $1**/')%!$$%! $! $% 7% 7 1 % $% % $% % ) $! $! $, )! $%! %7

190 * 1 J,$ # 1 %$ 7 $% 1 %! % %! D% *' 0 % $% $%! $% 0 7 $%N % 1!! $% % %! $% $% % 7! %! % %! % D! %!! % % 0 %!! $% % $! % 1$ # 5$ *#' 7 M $ M! % $ %! 5$ M M %!!% 7

191 = 5 $ *! % $ % $%% 7 %$% %! 7 0! $! $% 7 & 1 $ 1 '% $% %!' %! %! $' 1$ $ ) ; 1 % 1 % 7 & I % % 7 1 $ 6 ) **'! 7 7! $ 0 D ) _$ M'! $% $%! 1 %

192 * 1 J,$ < % 6 $% ; $% $% = % % $% 66 $% % 6 $ $ 7 1 7% :% 7 G ' ; $% :! ' )! ' )! 7 $%! 6!$% I $%!! % % )! $%! $ % $% 1 ) % % 7 1 7$%7! 7

193 = 5 $ */ 1 0 0?4' **! **/! **, $% **# 0?4 7! 6 $ $% 6 &G&, 6 0 % $% : $ 6 **% 0?4 7 _ M 695> % ': 77 % 1 $ % E 0?4 % $,#0 % 7 $% $ 1 0 $ # $% &# ' 1 * : %! 0?4> % < 0?4 > 2 % = _ $!!!!$! I5!7 $% M _ M! _ $ M! _ $M! _ M $% _ M 8 > M1 ` #\ % `$#

194 *, 1 J,$ #\ ` $ #\` #\O D % > '1 % - '< $ % $- $'< $ % $- '< N,/,#' $ % 1 _ M % 2 %% $ 7 $% 7$ %!# % 77 +#$%+& 1 % +& %!+ * 7 +1 $ ' : % $ %!! ) _ M % %! $% %'! $ $% 7 / $ ## %7'+ "# ) % 77 # >'! $%, 1! 2!! ;! 5! 2!! 6$%BC! 8!"!0!?!3!; A!460'-' #,- /' # # ' # 7 '>I 6G!G!3 '

195 = 5 $ *# 9 B$ 5% G * +' +' / $ #)0?4 % % + : % >G&G ' 5 % ) % #G&% ##'$% %! M#M% # * %!! %$%! % ) 0?4**G**#% **/! **, $% **# D %, 6! % % $% : 6 $% $% % 1 % $%! $%! 7 + 0?4 7! %! 1 % D % $! % : M %M * :!

196 *& 1 J,$ 4)*++0 4*+5*+6 )7 6 2 N %7 0 0 &G&# #,* # &, #&,, / &/ & &++ #, /&* 4 /& &, &* ##&,,, ;N: &/ / & & # * " ) / &* +& #,/ /+ +#+ " #,,& &+ /#* # &+ : G #&,/* # /++ /+ /* G /#, &,& +# #& /+ &# /# &&/ #* ++, E N ',#& #,,, #, /&# &#/ )7 /& &,, #&&,& /,, = 8 % = % 57 **+>? /' % 8 & 7 & $': $ $% ',$ $%#,$ : $ $%N % 6) $% % %!

197 = 5 $ * 8 *&& +#* *, # 4! #* #& #, D % /& /** #, #* 0 & & *+ > 0 *& +,/ 6 0 /# # 4 > :N; ] #+# &*+ " ) * *, " # 0 Z' *,,,#' #,,' ## /#' +*#,' % % % % 6 $% % 0 $ +$ $%+# $ 6, $ % ) G G %. $% 4 7 / $ $% + % G /* #$

198 *+ 1 J,$ 6 ; : 2 '0,$$%/ $ < *+ " *+) $% 6 8 /! 7 &# $!,$1 0?4**G**# H 7**,>8 $% ' < <;4' **G+$%#* ) 7 <;4 ** $ $% 0?4**G*# % ** 1 % ** %!! 2 6 ** % $ %!!! % % 1!% 8 % % : $ % $ $% ) %$% _ $M$% $% % 0 57 **+>?,' ) % % % ** $%$1 %

199 = 5 $ **!&"""*+ 6? $'? $' $ G&#,UU G,, G+&UU G//UU ]#UU ]UU U6!#-UU! < $ 1 $ % $ '6 8 0 % ** I % %! % %! $% 1!! 7 % '% D 8 / 6 $% % % 0 $% 8 0! $%! ' / :! $ $%!.$ `B$ \:% % % 1 $ $ / 6 0?4>! 7 1 $ ) % 1 $! %$ $ H%*+' $% ' ' 7?$$%

200 1 J,$ $% 2 $% % % 7 2! %! %$%!+&$ 2 G 7 /,$% %! D /8 / _ M $%%! %$% % $% $% 8 0 ' 1 % $ $% $% 6 % % $ _ M $% % ) $ +$ % $% % 2 $ $% 1 $ $% % /, $ 1! / 8 /! % $#! $! % $% 1 % % 6 8 / $%! % %!%: % H 7 <;4 **' $% 0?4 <;4** 1

201 = 5 $ 1 _ $% $% 8, % 68 0! / $%, '2' 6! $ $ 1 6 $%$% ',$2 $%7 $ $ % $ 6! % $% %2 6 $ 7 $ $ < $% 2 $ 6< $% $ 2 $% $2 ' 7 1 % $ % : $ M $ M % 1 7! 1 $

202 1 J,$,5"6"#.=? :6 G6 G, G+ #'UU /*'UU G6 G* G#,#'UU G#, G/ /,'UU /' 4 ;$%:! 6$%" " G+!' G,,!#'UU G */'UU G* 'U G# +'UU G+* /&'UU U6!#-UU!I<6 \ \. H% B$% $'1 8 0'$%0/ ' % % $ $% : / % 6 = / $%, 8, $ 0 ;$%:!% 1 $% 0 $% %

203 = 5 $ /.,5"6"#.=? 45)"6 / ;N: " ) " G6 G// G/+ G*/ /' /'UU #'UU G6 G* G,* G#& #',&'UU G G& G/+ 'U 'UU /,'UU U6!#-UU!I<6 \ \. H% B$% $'1 8 0/! /G# 6 $% 7, $ %! 6 $% & $ 1 7 $ $% %? 7 *$ 1 0 8,% 6 :$ $% 6 = 8 # ; $% : % 6 6 ', 6, 5! 7 $%?

204 , 1 J,$,5"6"#.? E G&, ' +' )7 G*+ G,/ /'UU,+'UU U6!#-UU!I<6 \ \. H% B$% $'1 8 0, $%! % # ) 6 $% " ' % <, $ 6! 7 $ 6/ ) < $% $ $!, $ 6 $% % 44 8 &' 6! $ 6 '$% ) % 6 1 # < $ ' 1!! ' 8! $!

205 = 5 $ # 2 $% $% 1 G G % 6! % $% M6$M % 4)*++ 1 $ $% $ % $% ) % %$% 0! = $% 6$%') $=$% H') % $%6 $% :% $ % 7 % $6 $ $% % 2*+ % # $ 6 *+ ** )$%F -)';/' 6% 0! % 7 %% 7 % % $% 2 %$ 2

206 & 1 J,$ % 6$ ***- 5 5 $%< % ' % $ % ) 6 % 61 % % 0! = $% 6$% ' 6 %! % % $% 1 $ 7 %! % % % 1##$ 7 5 $,&$6 $% %! %$% 7% $ < $% 0 $%:%'7 % $% ** **# ** = % $% $ 6 %! %! %! %% ' % % 1 $% $ 0$ $% 6 % 1 6 $% 6$1% $% 6 $ % 6 $%

207 = 5 $ % %$% 6 $% ) - =% - =% $% )/'2 $% % 7 6$ $% 07 % % )7% $% ; $ % 1 7% 1 ) $ F++ T $ : % % % $% H**+-< % $ O $ $,$ )4N))6! **G**$% *##*,'% $ *$ % 5$%I 'D$ $ % $ $% ) $ 5 % &/$ *&$ 6 &, $ $% & $ '1 7 % N%% $ 1 $ :

208 + 1 J,$ $% )4N))6 1 $%%7 %V7V $E 7 $ E $ % ; T $ % 6 $%% $% ; ' 1 ) $ $% % % 0 $ % ) $% % % % 1 % % 7 % D 7 1 $%N % % ) 6 % 7! %% $% < % 7 $ :

209 = 5 $ * % % % $% D % $ $% % % 3 % % % 7 % % )% $%%$ $% % $% 7 %% )% % %%. $ $ % $% )**' $ $%$ % 4 0?4 1 $% $ 0?4 1 $ $% $ $ $ 6$ $ 5 ) %# $ $%$ 1% : )**,' % %%7 6 * 1 7 *G** 8 7 $ 7 '1 7 % $% * %%! $% '1 &*$%/& ** : % $ % 2 $ '% $%

210 1 J,$ 5 % 1 $ $ ' E!3 $% 2 % % 1 $ $ 1 % 5 7 % 6 4 % % % : 6 4""*+ 6! $%%% ; G, ; $%%% #G& E < $% % % : $! %$% 6 % 6$ $%! % 1_6$ M% $ = $

211 = 5 $ $ 1 $$ $% < $% % 62 $ $ 6% $% %1 $% $ % $% $ $ 2 $ $G G / : % ;! 6;$%:!% 7 0 G$ G%$ % % $% $% $ $ $ 1 $ 7 76!, 8 6 $% % : $% D $ $% % 1 6$% 0 **G**#! $%! 7 H 7 < ** ) 7 %** % **G**#!

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samtal inför ett nytt årtusende

Samtal inför ett nytt årtusende Samtal inför ett nytt årtusende SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende Slutbetänkande från Millenniekommittén Stockholm 2000 Socialdepartementet SOU 2000:49 SOU och Ds kan köpas från Fritzes Kundservice.

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Lättläst sammanfattning Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ansvarsfull hälso- och sjukvård

Ansvarsfull hälso- och sjukvård Ansvarsfull hälso- och sjukvård Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, Ds 2013:51

Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, Ds 2013:51 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Magnus Thyberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, P 13 1 (2) HSN 1307-0818 Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen,

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Uppdaterade högkostnadsskydd

Uppdaterade högkostnadsskydd Os 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen balso- och sjukvård samtläkemedel i~ -;CR=EG=ER=f N GSKA NSLI ET Socialdepartementet SOD och Ds kan köpas från Prirzes kundtjänst. För remiss utsändningarav

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området Lättläst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet.

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet. 1(1) 2013-08-20 LJ 2013/952 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar angående delbetänkande SOU 2013:45 Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Landstinget

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL)

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL) Lagrumregister 913 Lagrumsregister Aktiebolagslagen (ABL) 2 kap. 7 ABL, 139 2 kap. 13 ABL, 139 2 kap. 13 2 st. ABL, 139 Bokföringslagen (BFL) 1 kap. 2 BFL, 419 4 kap. 2 BF, 421 5 kap. 2 BFL, 419 Inkomstskattelagen

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Ds 2013:13 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Ärende 4. Remiss Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Ärende 4. Remiss Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Ärende 4 Remiss 2013-03-14 Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Tjänsteskrivelse 2013-03-27 KS 2013.0102 Handläggare: Lars Näsström S2013/2055/SFÖ Remiss - Regionalt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM Dok.Id 103306 Postadress Besöksadress

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet

Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Mobil med bil Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst. Bilaga. Stockholm 2005 SOU 2005:26

Mobil med bil Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst. Bilaga. Stockholm 2005 SOU 2005:26 Mobil med bil Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst Bilaga Stockholm 2005 SOU 2005:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

Riktiga betyg är bättre än höga betyg

Riktiga betyg är bättre än höga betyg Riktiga betyg är bättre än höga betyg Förslag till omprövning av betyg Betänkande av Betygsprövningsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:96 2010_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2010-12-02 10:58:19 SOU och

Läs mer

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 GR711 2x6000 GAS 9300 Spis 2-plattor GR721 4x6000 GAS 14890 Spis 4-plattor GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 Spis 6-plattor 3 GR722 4x6000+6000 GAS 22650 Spis med 1/1 GN gasugn Ugn med tändning, termostat,

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Vissa frågor om gode män och förvaltare Vissa frågor om gode män och förvaltare Betänkande av Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Stockholm 2013 SOU 2013:27 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

HYDAC. Filterpatroner "D"

HYDAC. Filterpatroner D Passar till filterhus av modellerna: DF,MDF,LF, LPF,DF-MA, DF-QE, DFF,DFDK,FLND/FMND HYDAC Filterpatroner "D" MODELL FILTER TRYCK µm Δp 1250487 0060 D 010 BN4HC 10 25 364,00 1250488 0110 D 010 BN4HC 10

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

Det svenska medborgarskapet

Det svenska medborgarskapet Det svenska medborgarskapet Betänkande av Medborgarskapsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven Ds 2010:32 Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven förslag till genomförandeåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Ändringar i växtskyddslagen

Ändringar i växtskyddslagen Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

En enklare ledighetslagstiftning

En enklare ledighetslagstiftning Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Skatteincitament for riskkapital. Delbetankande av F oretagsskattekommitten. Stockholm 2012 rmf~ ---i--- STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:3

Skatteincitament for riskkapital. Delbetankande av F oretagsskattekommitten. Stockholm 2012 rmf~ ---i--- STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:3 Skatteincitament for riskkapital Delbetankande av F oretagsskattekommitten Stockholm 2012 rmf~ ---i--- STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:3 SOU och Ds kan kopas fran Fritzes kundtjanst. For remissutsandningar

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Avskaffande av systemet med etableringslotsar Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Remiss. Betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Remiss. Betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Remiss REGERINGS KANSLIET 2008-06-20 S2008/4967/ST Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist Fe/efon 08-40559 23, Telefax 08-10 36 33 E-post karin.hellqvist@social.ministry.se STOCKHOLMS

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner Betänkande av Utredningen om Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet Stockholm 2011 SOU 2011:57 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Utökad målgrupp för samhällsorientering

Utökad målgrupp för samhällsorientering Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

Upplåtelse av den egna bostaden

Upplåtelse av den egna bostaden Upplåtelse av den egna bostaden Betänkande av Utredningen om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden Stockholm 2007 SOU 2007:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

KVADRATISKA FORMER. Definition 1. ( av en kvadratisk form) En kvadratisk form är ett uttryck av typ. Några exempel på kvadratiska former:

KVADRATISKA FORMER. Definition 1. ( av en kvadratisk form) En kvadratisk form är ett uttryck av typ. Några exempel på kvadratiska former: KVADRAISKA FORMER Definition. ( av en vadratis form) En vadratis form är ett uttryc av typ nn nn aa iiii xx ii xx jj ii= jj= Några exempel på vadratisa former: QQ = 4xx + 5xx xx + 8xx xx 3 + 9xx + xx xx

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer