Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie"

Transkript

1 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Sammanfattning % Författare: Jeanette Strandelin Examinator: Peter Brynte, Högskolan Väst Handledare: Björn Hedlund JM AB Program: Lantmäteriingenjör 0 högskolepoäng Ämne: lantmäteriteknik Utbildningsnivå: Grundnivå Datum: Rapportnummer: 200: LA7 Nyckelord: ägarlägenhet, ägarlägenhetsförening, bostadsrätt, bostadsrättsförening, stadgar, föreningens ekonomi, boendeinflytande, försäljning och uthyrning Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 46 6 Trollhättan Tel: Fax: Web:

3 EXAMENSARBETE The tenant-ownership and the ownership a comparison Summary &'(' '& '& ' ' ' ' ' ) ('* * & (' (' + ', (' (' (' & '* ('* & ) ' '('' ' ' * & ' ' %' ' ' ' ''-( ''& '' ' Author: Jeanette Strandelin Examiner: Peter Brynte Advisor: Björn Hedlund, JM AB Programme: Land survey Engineer, 0 hp Subject: Land survey Engineering Level: Basic Date: August 7th 200 Report Number: 200: LA7 Keywords ownership, tenant-ownership, association, regulations, economic of the association, influence of housing, selling, letting Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-46 6 Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web:

4 Förord.) /%/ 0 %.) 2 &3

5 Innehållsförteckning ::7;757 55< = A 7 55B 6< 57 C< 5<5 7. B 75 DB 77 B < E <5 E <55 4E <57 FE <5< 9G HG <5B => <5E I <5G ) I <7 I <75 I <77 D 55 <7< 4 55 F 57 << 57 <<5 ) 5< <<7 5< <<< 5< B D % 7:

6 @5< ) B A<5 B5 <5 B55 0=<5 B57 << B5< B7 <B B75 <B B77 A <E E 9<G E5 9 <G E55 <G E57 %<> E7 H <> E75 D<I E77 E< E<7 G5 G5< G7 DB: Bilagor ) 5J 5J

7 Förkortningar 97::7;75 /) /7::7 0= = = )= ) F0= F C= C( = ( =

8 Inledning 6 5 K L M L A 7 < K)=M N 0= =. Bakgrund.. Varför examensarbete om ägarlägenheter? 5 4 <( 7::> 7::I // I betänkandet från 2002 har utredningen föreslagit att den gemensamma egendomen ska förvaltas av en samfällighetsförening som har benämningen ägarlägenhetsförening. I lagrådsremissen från 200 (s.65) föreslås inte att samfällighetsföreningen ska benämnas ägarlägenhetsförening eller att föreningsförvaltning ska vara obligatorisk. Samfällighetsföreningen benämns dock ägarlägenhetsförening fortsättningsvis i denna rapport. 2 AL 3 3 s. 63 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5

9 A 7::I.)..2 Betänkandet SOU 2002:2 9 7::7/)/K9 7::7;75M 9..3 Lagrådsremiss Ägarlägenheter dnrju200/34l /) / 7::> 4 4 = 7::I..4 Grundläggande utformning / = B & 4 s. Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 Med begreppet ägarlägenhetsfastighet menas endast det fastighetsindelade utrymmet. När benämningen ägarlägenhet omnämns innefattar det även de samlade rättigheter som knutits till lägenheten. 7

10 /..5 Vad skiljer ägarlägenheten från bostadsrätten? 6 K6M9.0 4 G 4 L0=.2 Problemformulering % ( > 4N7I7::>% 0 D I 6 s.39 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 7 BRL kap 4 JB 46 2 st. p.6 9 s. 32 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <

11 0.3 Syfte och mål. 7::> C K M..3. Avgränsningar? D ; 4 L? ; % 6? ; = 0 0=? ;

12 2 Metod 2. Komparativ D 4 <:( 4 0= 2.2 Fallstudie 4 5= 9 B

13 3 Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen 3. Bostadsrättshavarens skyldigheter 5: 3.. Insats < 3..2 Årsavgift 4 I B O0= F ( ( 0 7 kap 4 BRL s. 99 Anders Victorin 2 s. 206 Bostadsrättslagen en kommentar 3 9 kap 3 BRL 4 s.20 Anders Victorin E

14 5B 3..3 Upplåtelseavgift 9 5E ) 5G & ) 5> Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift H H 5I 7P 7: C K M C C5P 5 s. 5 Björn Lundén Bostadsrättslagen 6 9 kap 5 st. 4 p. BRL 7 s. 273 Anders Victorin s. 20 Bostadsrättslagen en kommentar 9 9 kap 5 st. 5 p. 20 G

15 3..5 Legal panträtt 75 % > 5M 7M 77 &> D 7< C A > BO0= K M 2 7 kap 6 a BRL 22 7 kap 3 BRL 23 kap BRL 24 s Bostadsrättslagen en kommentar >

16 3..6 Betalningsansvar vid överlåtelse E > O 0= 9 K M > N 7B 3..7 Avsägelse av bostadsrätt 7E & 7G ) % 7> 3.2 Bostadsrättsföreningens ekonomi 3.2. Ekonomisk plan 4 C 25 s. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 26 4 kap st. BRL 27 S. 07 Bostadsrättslagen en kommentar 2 6 kap st. BRL I

17 ) 5BO 7I Den ekonomiska planens innehåll 9 <: 5O K5II5;E<:M ; 5M 7M <M D BM D EM D GM >M IM K5II5;E<:M; 5M D 7M <M BM kap BRL 30 s. 75 Bostadsrättslagen en kommentar 5:

18 EM H GM 4 >M H O K5II5;E<:M ( Kostnadskalkyl och dess innehåll D <5 D <7 >O K5II5;E<:M Intäkter och kostnader ; 4 KM 4 K M 4 ( 4 ( % 3 5 kap 3 2 st BRL 32 s. Bostadsrättslagen en kommentar 55

19 << 4 D KM ( ) Årsredovisning ) ) 7 5 O F0= F. F ( 5::: M 7:: K M <B <E Ägarlägenhetshavarens skyldigheter <G 33 BRL 9 kap 5 p s Björn Lundén bostadsrätt 35 s Bostadsrättslagen en kommentar 36 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:3) SFL 57

20 3.3. Andelstal och uttaxering 9 N ) ) 4 5BO7)= <> Debiteringslängd 9 4 <I = ( Föreningens förmånsrätt 3 s. 67 Tommy Österberg SFL 40 s. 70 Tommy Österberg 4 s. 39 Margareta Brattström 5<

21 D A Betalningsansvar vid äganderättsövergång. 3.4 Ägarlägenhetsföreningens budget 4 ( A A 5I O 3.4. Intäkter och kostnader = K 42 s. 3 Björn Lundén samfälligheter 43 s. 40 Margareta Brattström SFL samt s.70 Tommy Österberg 45 4 SFL 46 s Tommy Österberg

22 4 9 5I O = 5M K( M 7M <5O7=4 5I O = ( Exempelbudget 4&5 K ) D %& 7B?Q * 0 '()) B::::KRM 7B::: 7B:::K(M ) 7:::: 9 K M KM E::::KRM 7BB:::KRM 47 Intervju med fastighetsförvaltare Helene Ferm på JM AB den 9 juni 200 är bakgrunden till antaganden i exemplet. 5B

23 & K4 KM M A K7IM A & +,--% 2& 5::::: 6 7::::./(0 : +,--% +,--%5%*679%:+;5%* <B::: 7I::: )) 9 7BG7Q 4.()) F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; ;.= Kommentarer till budget Kapitalkostnader.434)) 5::P 5E

24 Avsättningar 7B?Q Driftskostnader D & F? <: 7: 5: AB &. - ;B B ;&B 4 S Björn Lundén Samfälligheter, tredje uppl. 49 S. 45 Tommy Österberg 5G

25 B: N B5 % ( ( 7::(B::? B Kommunal fastighetsavgift 4 ( B< E::: :GB P 57:: P BB 50 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. 9 Björn Lundén 52 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 54 S. 23 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 55 S. 5 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 5>

26 4 Den enskildes inflytande över boendet 4. Bostadsrättsföreningens bestämmanderätt 4.. Hur får bostadsrättshavaren använda lägenheten? BE ( ) ) 577<O BG B> BI GEO E: KE5M 4... Förverkandegrund ) 5>O< 56 7 kap 6 st BRL 57 s Bostadsrättslagen en kommentar 5 kap 3 p. PBL 59 s. 90 Victorin 60 s. 77 Bostadsrättslagen en kommentar 5I

27 E5 ) % > 0= N G5>O 4..2 Styrelsen och dess tillståndsgivning 4 K I 57 O0=M E7 E< ) EEO= 6 K75O0=M K<5O0=M KI5<O0=M( KI>O0=M EB E I O = 5M 7M <M 4 EE 6 7 kap 9 BRL 62 6 kap 4 2 st. FL 63 9 kap 2 2 p. BRL 64 s. 29 Bostadsrättslagen en kommentar 65 s. 293 Bostadsrättslagen en kommentar 66 7 kap 7 BRL 7:

28 4 EG & E> 4..3 Bostadsrättsföreningens stadgar 5 7 B E G > I 5: EI K M 67 s. 79 Bostadsrättslagen en kommentar 6 kap 4 p. PBL 69 9 kap 5 BRL 75

29 G: A G5 7?< G7 G< 4.2 Ägarlägenhetsföreningens bestämmanderätt 4.2. Användandet av ägarlägenheten A < E(55 OO 9 <. ( GB Ägarlägenhetsföreningens styrelse 70 7 kap 2 BRL 7 s. 0 Björn Lundén Bostadsrätt 72 9 kap 23 BRL 73 9 kap 24 BRL 74 3 kap JB 75 s. 5 SOU 2002:2 77

30 GE GG G> GI B7O= 7?< 4 7::7 9 >: >5 >7 = >< 76 s. 35 Tommy Österberg SFL 7 s. 93 Björn Lundén Samfälligheter 79 2 p.4 SFL 0 s SOU 2002:2 s. 65 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 2 37 SFL 3 3 SFL 7<

31 Ägarlägenhetsföreningens stadgar ; 5M 7M % BM % EM GM A 5IO >M % IM >B K M 7?< 4 = Exempel på stadgar K M +;%*9%29%795; SFL 5 2 SFL 6 Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar har använts i detta exempel.

32 =.C 5 + (C ;5 S 9 & /C -. 7O 4C + )C +& 3C. 4 + 'C 7B

33 D D = C H C ; +& <C E

34 B E &.C 0..C 5?5J<5?57,.(C & ( 7B?²./C (.4C 7G

35 4 5<O -.)C.. * &.3C ; 5 7 B E G > ( I 5: < 57<E5< *&&.'C 7>

36 4 +.0C N >&?.<C & (C.. 7I

37 (.C BO 7 ((C BO & (/C 7?< (4C TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:

38 5 Grannelagsrättsliga bestämmelser 5. Störningar i boendet 5.. Sundhet, ordning och gott skick enligt BRL N % 57O 70= 5 7 ) >G ) 7BO = >> 0 % 7 7 kap 9 BRL S. 3 Bostadsrättslagen en kommentar <5

39 >I I: I5 I I<. % & IB 9 S. 4 Bostadsrättslagen en kommentar; (NJA 99 s.574) 90 7 kap 2 2 st. 2 p. BRL 9 7 kap 5 p. BRL 92 S. 94 Victorin 93 S. 6 Bostadsrättslagen en kommentar 94 S. 97 Björn Lundén 95 S. 94 Victorin <7

40 5..2 Störningar mellan ägarlägenheter IE K 55O57OM; <55O; / BO < / <5O A < 5 O 0 <74 96 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <<

41 IG Sanktioner mot störande fastighetsägare 4 9 7::7;75 I> II Sanktioner mot störande nyttjanderättshavare KB55M 5..3 Ordningsregler gällande samfälld egendom 5:: ; 5IO=; / S. 69 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 9 S SOU 2002:2 99 S. 70 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 00 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l

42 < / = 0 5:5 5.2 Vanvård av egendom 5.2. Bostadsrättsföreningens rätt till tillträde G5<O0= 57 O G 5> O E D % 5:7 0 S Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 02 S. 204 Bostadsrättslagen en kommentar <B

43 5.2.2 Granneslagsrätt enligt jordabalken 5:< 5:B 4 <>O5 5:E Rätt till tillträde <BO 5:G 4 03 S. 76 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 04 3 kap st. JB 05 3 kap 2 st. JB 06 2 Bostadsförvaltningslag 07 3 kap 7 st. JB <E

44 6 Uthyrning och försäljning 6. Uthyrning av bostadsrätt > 5:> 5:I 6.. Styrelsens tillstånd & 55: < % 0 7 kap 0 BRL 09 7 kap BRL 0 7 kap BRL S. 93 Bostadsrättslagen en kommentar 2 S. 92 Bostadsrättslagen en kommentar 3 S. 6 Victorin <G

45 N 55B 6..2 Hyreslagens bestämmelser % 55E A 55G % 55> % 55I % 57: 6.2 Överlåtelse av bostadsrätt H N 4 7 kap 2 st. BRL 5 7 kap st 2 p. BRL 6 2 kap 45 st. p. JB 7 2 kap 45 3 st. JB 2 kap 55 e JB 9 2 kap 55 JB 20 S. 9 Bostadsrättslagen en kommentar <>

46 6.2. Köplagens bestämmelser D Felansvar 0 5>O 5I O A /N / A 5GO 5I O // 5IO // 57< 57B 4 2 S. 24 Folke Grauers Köplagen Köplagen Köplagen Köplagen <I

47 N 9 57E A IO 57G Formkrav enligt D. 57> % 57I C G B O. 7<OI5:O0= N 0= 7 < O 0= ) 26 S Bostadsrättslagen en kommentar 27 S. Victorin 2 6 kap 4 BRL 29 6 kap 5 3 st.

48 5<: L 5< Föreningens godkännande av köpare 5<7 A % 5<< 5<B 5<E 5<G 5<> 5<I % 30 S. 24 Victorin 3 S. 25 Victorin 32 2 kap 3 BRL 33 S. 49 Bostadsrättslagen en kommentar 34 6 kap 9 Brottsbalken 35 S. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 36 S. 33 Victorin 37 2 kap 2 st. p. BRL 3 2 kap 4 BRL 39 2 kap 0 BRL 40 6 kap BRL 4 6 kap 2 st.

49 H H Förpliktelser mot föreningen N ) <5E 6.3 Uthyrning av ägarlägenhet 6.3. Oinskränkt uthyrningsrätt % 0 0 % 0 / / Hyreslagens bestämmelser % ( % % % 42 6 kap 5 st p. BRL 43 6 kap 6 2 st.2 p. BRL 44 S. 7- Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 45 2 kap 45 a 2 st 2 p. c JB, s. Lagrådsremiss ägarlägenheter,

50 ::>;<> BP 9 7::> 6.4 Överlåtelse av ägarlägenhet B: 6.4. Jordabalkens bestämmelser = 5B5 5BPK<P M 46 2 kap 46 st 6 p. JB 47 2 kap 55 JB 4 S. 25 SOU 200:3 49 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 50 S. 79 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 20 kap och 2

51 5B7 A KMN H 5B< A A D 5BB % 5BE 5BG K M Köparens undersökningsplikt D 5B> 9 5BI 52 Se 22 kap JB 53 kap JB 54 kap 3 JB 55 kap 4 JB 56 7 kap JB 57 7 kap 2 JB 5 4 kap 9 2 st JB 59 S. 24 Grauers Nyttjanderätt

52 5E: K E755M Formkrav enligt JB D % 9 5E5 5E< H 5EB K M 5EE D ) 5EG 5E> Arealförvärv 5EI D 5G: 60 S. 26 Grauers Nyttjanderätt 6 4 kap JB 62 S. 43 Grauers fastighetsköp 63 S. 54 Grauers fastighetsköp 64 7 kap 5 ÄktB kap 7 st. p. JB 66 4 kap 3 JB 67 4 kap 4 JB 6 4 kap 6 JB 69 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 70 4 kap 7

53 7 Slutsatser 7. Analys och slutsats 7.. Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen / /. )

54 = = ( D 7..2 Den enskildes inflytande över boendet 0 K6M 7..3 Grannelagsrättsliga bestämmelser 6

55 4. % 7..4 Uthyrning och försäljning % % / / % <:( 5>::( % /

56 7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 6

57 Källförteckning 5 ) K7::<M 9;4 7 %L%NL94 <;N ) < = UL9 57;= H& I ;N ) B = <;= U4) E.K5IIIM 9;4 G A 57= ; > A%= ; I = ; 5: 9 97::7;75/) /& ; 55 CJ & B:

58 A. Budget för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till 7::>; 9 9? %U A? ' ' 9 2 U D& = 9 C ) & D ;7>5:::::M 0 ;5<BEEE> );>::::.4/3330 %& 7B?Q * 0 '()) B:::: 7B::: 7B::: );5

59 ) 7:::: E:::: 9 7BB::: K M G:::: & 5G:::: K4 KM M A A & 7:::: +,--%./30 2& : <B::: 7I::: +,--% 34 +,--%5%*679%:+;5%* (<4.(.0 F 7BG7Q.00<(.0 F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; (<4.(.0 );7

60 B. Stadgar för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till stadgar för ägarlägenhetsförening.c 5 (C 9. + /C 4C 5?5J<5?57 - )C 75:O 3C. %& 'C ;5

61 F >O F 9 7BP 5P C ) %&& & & 0C ) 7B?Q + ;7

62 <C. ) ) = ).C..C &.(C %&./C 9 + ;<

63 .4C ) KM KM KM ) ) ) ) &.)C. 0; ) ).3C.'C D

64 D. ) D -.0C. *.<C C 5M 9 K M 7M <M BM EM GM >M IM 5:M 55M 57M 5<M 5BM 5EM H ;B

65 C (C C < C (.C 0. 4 J J I5E5I7<OO ) ;E

66 && & ((C D. & (/C % 9 > 9 > & > (4C ;G

67 4 ()C 4 & (3C ('C 5 7 < (0C (<C N ;>

68 % ) /C 7EO 5 > 7 /.C & & 4 & /(C ;I

69 & ; ( (( ( 5 7 M M M & //C <7O ;5:

70 ; /4C <<ON <BO > %&& /)C ) & & /3C N <G<>OO ; 5 7 7E7>O ;55

71 B E 7IO G > I /'C N 9 9 <EO< <EOE <:<5OO /0C 7IO <EOB> ;57

72 <EO< /<C <EO7 5 J J G 7G7>OO 7 J J G7G7> OO 5 <EO G7<O %& 4C <EO57B(G I <EO7<IO <EO7 <IO, ;5<

73 4.C ;& 4(C % <EO > 2& 4/C I7IO 44C 9

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Reglering av enskilt och gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar En analys av de två första årens praktiska tillämpning

Reglering av enskilt och gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar En analys av de två första årens praktiska tillämpning 2011-06-15 Reglering av enskilt och gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar En analys av de två första årens praktiska tillämpning Per Rune Karlsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjörsprogrammet Institutionen

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Jennie Fasth

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisning

Bostadsrättsföreningars årsredovisning Bostadsrättsföreningars årsredovisning Hur används årsredovisningen av olika intressenter? Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2012 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt

Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt Institutionen Bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nr 76 Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt Ownerships of flats Utfört av: Pernilla Arnrud och Annika Larson Handledare och

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 149 Andrahandsuthyrning av bostadsrätter Författare: Johan

Läs mer

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 60 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar En säker och lönsam investering? Författare: Thomas Jungell

Läs mer

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer