Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie"

Transkript

1 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Sammanfattning % Författare: Jeanette Strandelin Examinator: Peter Brynte, Högskolan Väst Handledare: Björn Hedlund JM AB Program: Lantmäteriingenjör 0 högskolepoäng Ämne: lantmäteriteknik Utbildningsnivå: Grundnivå Datum: Rapportnummer: 200: LA7 Nyckelord: ägarlägenhet, ägarlägenhetsförening, bostadsrätt, bostadsrättsförening, stadgar, föreningens ekonomi, boendeinflytande, försäljning och uthyrning Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 46 6 Trollhättan Tel: Fax: Web:

3 EXAMENSARBETE The tenant-ownership and the ownership a comparison Summary &'(' '& '& ' ' ' ' ' ) ('* * & (' (' + ', (' (' (' & '* ('* & ) ' '('' ' ' * & ' ' %' ' ' ' ''-( ''& '' ' Author: Jeanette Strandelin Examiner: Peter Brynte Advisor: Björn Hedlund, JM AB Programme: Land survey Engineer, 0 hp Subject: Land survey Engineering Level: Basic Date: August 7th 200 Report Number: 200: LA7 Keywords ownership, tenant-ownership, association, regulations, economic of the association, influence of housing, selling, letting Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-46 6 Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web:

4 Förord.) /%/ 0 %.) 2 &3

5 Innehållsförteckning ::7;757 55< = A 7 55B 6< 57 C< 5<5 7. B 75 DB 77 B < E <5 E <55 4E <57 FE <5< 9G HG <5B => <5E I <5G ) I <7 I <75 I <77 D 55 <7< 4 55 F 57 << 57 <<5 ) 5< <<7 5< <<< 5< B D % 7:

6 @5< ) B A<5 B5 <5 B55 0=<5 B57 << B5< B7 <B B75 <B B77 A <E E 9<G E5 9 <G E55 <G E57 %<> E7 H <> E75 D<I E77 E< E<7 G5 G5< G7 DB: Bilagor ) 5J 5J

7 Förkortningar 97::7;75 /) /7::7 0= = = )= ) F0= F C= C( = ( =

8 Inledning 6 5 K L M L A 7 < K)=M N 0= =. Bakgrund.. Varför examensarbete om ägarlägenheter? 5 4 <( 7::> 7::I // I betänkandet från 2002 har utredningen föreslagit att den gemensamma egendomen ska förvaltas av en samfällighetsförening som har benämningen ägarlägenhetsförening. I lagrådsremissen från 200 (s.65) föreslås inte att samfällighetsföreningen ska benämnas ägarlägenhetsförening eller att föreningsförvaltning ska vara obligatorisk. Samfällighetsföreningen benämns dock ägarlägenhetsförening fortsättningsvis i denna rapport. 2 AL 3 3 s. 63 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5

9 A 7::I.)..2 Betänkandet SOU 2002:2 9 7::7/)/K9 7::7;75M 9..3 Lagrådsremiss Ägarlägenheter dnrju200/34l /) / 7::> 4 4 = 7::I..4 Grundläggande utformning / = B & 4 s. Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 Med begreppet ägarlägenhetsfastighet menas endast det fastighetsindelade utrymmet. När benämningen ägarlägenhet omnämns innefattar det även de samlade rättigheter som knutits till lägenheten. 7

10 /..5 Vad skiljer ägarlägenheten från bostadsrätten? 6 K6M9.0 4 G 4 L0=.2 Problemformulering % ( > 4N7I7::>% 0 D I 6 s.39 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 7 BRL kap 4 JB 46 2 st. p.6 9 s. 32 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <

11 0.3 Syfte och mål. 7::> C K M..3. Avgränsningar? D ; 4 L? ; % 6? ; = 0 0=? ;

12 2 Metod 2. Komparativ D 4 <:( 4 0= 2.2 Fallstudie 4 5= 9 B

13 3 Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen 3. Bostadsrättshavarens skyldigheter 5: 3.. Insats < 3..2 Årsavgift 4 I B O0= F ( ( 0 7 kap 4 BRL s. 99 Anders Victorin 2 s. 206 Bostadsrättslagen en kommentar 3 9 kap 3 BRL 4 s.20 Anders Victorin E

14 5B 3..3 Upplåtelseavgift 9 5E ) 5G & ) 5> Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift H H 5I 7P 7: C K M C C5P 5 s. 5 Björn Lundén Bostadsrättslagen 6 9 kap 5 st. 4 p. BRL 7 s. 273 Anders Victorin s. 20 Bostadsrättslagen en kommentar 9 9 kap 5 st. 5 p. 20 G

15 3..5 Legal panträtt 75 % > 5M 7M 77 &> D 7< C A > BO0= K M 2 7 kap 6 a BRL 22 7 kap 3 BRL 23 kap BRL 24 s Bostadsrättslagen en kommentar >

16 3..6 Betalningsansvar vid överlåtelse E > O 0= 9 K M > N 7B 3..7 Avsägelse av bostadsrätt 7E & 7G ) % 7> 3.2 Bostadsrättsföreningens ekonomi 3.2. Ekonomisk plan 4 C 25 s. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 26 4 kap st. BRL 27 S. 07 Bostadsrättslagen en kommentar 2 6 kap st. BRL I

17 ) 5BO 7I Den ekonomiska planens innehåll 9 <: 5O K5II5;E<:M ; 5M 7M <M D BM D EM D GM >M IM K5II5;E<:M; 5M D 7M <M BM kap BRL 30 s. 75 Bostadsrättslagen en kommentar 5:

18 EM H GM 4 >M H O K5II5;E<:M ( Kostnadskalkyl och dess innehåll D <5 D <7 >O K5II5;E<:M Intäkter och kostnader ; 4 KM 4 K M 4 ( 4 ( % 3 5 kap 3 2 st BRL 32 s. Bostadsrättslagen en kommentar 55

19 << 4 D KM ( ) Årsredovisning ) ) 7 5 O F0= F. F ( 5::: M 7:: K M <B <E Ägarlägenhetshavarens skyldigheter <G 33 BRL 9 kap 5 p s Björn Lundén bostadsrätt 35 s Bostadsrättslagen en kommentar 36 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:3) SFL 57

20 3.3. Andelstal och uttaxering 9 N ) ) 4 5BO7)= <> Debiteringslängd 9 4 <I = ( Föreningens förmånsrätt 3 s. 67 Tommy Österberg SFL 40 s. 70 Tommy Österberg 4 s. 39 Margareta Brattström 5<

21 D A Betalningsansvar vid äganderättsövergång. 3.4 Ägarlägenhetsföreningens budget 4 ( A A 5I O 3.4. Intäkter och kostnader = K 42 s. 3 Björn Lundén samfälligheter 43 s. 40 Margareta Brattström SFL samt s.70 Tommy Österberg 45 4 SFL 46 s Tommy Österberg

22 4 9 5I O = 5M K( M 7M <5O7=4 5I O = ( Exempelbudget 4&5 K ) D %& 7B?Q * 0 '()) B::::KRM 7B::: 7B:::K(M ) 7:::: 9 K M KM E::::KRM 7BB:::KRM 47 Intervju med fastighetsförvaltare Helene Ferm på JM AB den 9 juni 200 är bakgrunden till antaganden i exemplet. 5B

23 & K4 KM M A K7IM A & +,--% 2& 5::::: 6 7::::./(0 : +,--% +,--%5%*679%:+;5%* <B::: 7I::: )) 9 7BG7Q 4.()) F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; ;.= Kommentarer till budget Kapitalkostnader.434)) 5::P 5E

24 Avsättningar 7B?Q Driftskostnader D & F? <: 7: 5: AB &. - ;B B ;&B 4 S Björn Lundén Samfälligheter, tredje uppl. 49 S. 45 Tommy Österberg 5G

25 B: N B5 % ( ( 7::(B::? B Kommunal fastighetsavgift 4 ( B< E::: :GB P 57:: P BB 50 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. 9 Björn Lundén 52 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 54 S. 23 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 55 S. 5 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 5>

26 4 Den enskildes inflytande över boendet 4. Bostadsrättsföreningens bestämmanderätt 4.. Hur får bostadsrättshavaren använda lägenheten? BE ( ) ) 577<O BG B> BI GEO E: KE5M 4... Förverkandegrund ) 5>O< 56 7 kap 6 st BRL 57 s Bostadsrättslagen en kommentar 5 kap 3 p. PBL 59 s. 90 Victorin 60 s. 77 Bostadsrättslagen en kommentar 5I

27 E5 ) % > 0= N G5>O 4..2 Styrelsen och dess tillståndsgivning 4 K I 57 O0=M E7 E< ) EEO= 6 K75O0=M K<5O0=M KI5<O0=M( KI>O0=M EB E I O = 5M 7M <M 4 EE 6 7 kap 9 BRL 62 6 kap 4 2 st. FL 63 9 kap 2 2 p. BRL 64 s. 29 Bostadsrättslagen en kommentar 65 s. 293 Bostadsrättslagen en kommentar 66 7 kap 7 BRL 7:

28 4 EG & E> 4..3 Bostadsrättsföreningens stadgar 5 7 B E G > I 5: EI K M 67 s. 79 Bostadsrättslagen en kommentar 6 kap 4 p. PBL 69 9 kap 5 BRL 75

29 G: A G5 7?< G7 G< 4.2 Ägarlägenhetsföreningens bestämmanderätt 4.2. Användandet av ägarlägenheten A < E(55 OO 9 <. ( GB Ägarlägenhetsföreningens styrelse 70 7 kap 2 BRL 7 s. 0 Björn Lundén Bostadsrätt 72 9 kap 23 BRL 73 9 kap 24 BRL 74 3 kap JB 75 s. 5 SOU 2002:2 77

30 GE GG G> GI B7O= 7?< 4 7::7 9 >: >5 >7 = >< 76 s. 35 Tommy Österberg SFL 7 s. 93 Björn Lundén Samfälligheter 79 2 p.4 SFL 0 s SOU 2002:2 s. 65 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 2 37 SFL 3 3 SFL 7<

31 Ägarlägenhetsföreningens stadgar ; 5M 7M % BM % EM GM A 5IO >M % IM >B K M 7?< 4 = Exempel på stadgar K M +;%*9%29%795; SFL 5 2 SFL 6 Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar har använts i detta exempel.

32 =.C 5 + (C ;5 S 9 & /C -. 7O 4C + )C +& 3C. 4 + 'C 7B

33 D D = C H C ; +& <C E

34 B E &.C 0..C 5?5J<5?57,.(C & ( 7B?²./C (.4C 7G

35 4 5<O -.)C.. * &.3C ; 5 7 B E G > ( I 5: < 57<E5< *&&.'C 7>

36 4 +.0C N >&?.<C & (C.. 7I

37 (.C BO 7 ((C BO & (/C 7?< (4C TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:

38 5 Grannelagsrättsliga bestämmelser 5. Störningar i boendet 5.. Sundhet, ordning och gott skick enligt BRL N % 57O 70= 5 7 ) >G ) 7BO = >> 0 % 7 7 kap 9 BRL S. 3 Bostadsrättslagen en kommentar <5

39 >I I: I5 I I<. % & IB 9 S. 4 Bostadsrättslagen en kommentar; (NJA 99 s.574) 90 7 kap 2 2 st. 2 p. BRL 9 7 kap 5 p. BRL 92 S. 94 Victorin 93 S. 6 Bostadsrättslagen en kommentar 94 S. 97 Björn Lundén 95 S. 94 Victorin <7

40 5..2 Störningar mellan ägarlägenheter IE K 55O57OM; <55O; / BO < / <5O A < 5 O 0 <74 96 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <<

41 IG Sanktioner mot störande fastighetsägare 4 9 7::7;75 I> II Sanktioner mot störande nyttjanderättshavare KB55M 5..3 Ordningsregler gällande samfälld egendom 5:: ; 5IO=; / S. 69 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 9 S SOU 2002:2 99 S. 70 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 00 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l

42 < / = 0 5:5 5.2 Vanvård av egendom 5.2. Bostadsrättsföreningens rätt till tillträde G5<O0= 57 O G 5> O E D % 5:7 0 S Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 02 S. 204 Bostadsrättslagen en kommentar <B

43 5.2.2 Granneslagsrätt enligt jordabalken 5:< 5:B 4 <>O5 5:E Rätt till tillträde <BO 5:G 4 03 S. 76 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 04 3 kap st. JB 05 3 kap 2 st. JB 06 2 Bostadsförvaltningslag 07 3 kap 7 st. JB <E

44 6 Uthyrning och försäljning 6. Uthyrning av bostadsrätt > 5:> 5:I 6.. Styrelsens tillstånd & 55: < % 0 7 kap 0 BRL 09 7 kap BRL 0 7 kap BRL S. 93 Bostadsrättslagen en kommentar 2 S. 92 Bostadsrättslagen en kommentar 3 S. 6 Victorin <G

45 N 55B 6..2 Hyreslagens bestämmelser % 55E A 55G % 55> % 55I % 57: 6.2 Överlåtelse av bostadsrätt H N 4 7 kap 2 st. BRL 5 7 kap st 2 p. BRL 6 2 kap 45 st. p. JB 7 2 kap 45 3 st. JB 2 kap 55 e JB 9 2 kap 55 JB 20 S. 9 Bostadsrättslagen en kommentar <>

46 6.2. Köplagens bestämmelser D Felansvar 0 5>O 5I O A /N / A 5GO 5I O // 5IO // 57< 57B 4 2 S. 24 Folke Grauers Köplagen Köplagen Köplagen Köplagen <I

47 N 9 57E A IO 57G Formkrav enligt D. 57> % 57I C G B O. 7<OI5:O0= N 0= 7 < O 0= ) 26 S Bostadsrättslagen en kommentar 27 S. Victorin 2 6 kap 4 BRL 29 6 kap 5 3 st.

48 5<: L 5< Föreningens godkännande av köpare 5<7 A % 5<< 5<B 5<E 5<G 5<> 5<I % 30 S. 24 Victorin 3 S. 25 Victorin 32 2 kap 3 BRL 33 S. 49 Bostadsrättslagen en kommentar 34 6 kap 9 Brottsbalken 35 S. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 36 S. 33 Victorin 37 2 kap 2 st. p. BRL 3 2 kap 4 BRL 39 2 kap 0 BRL 40 6 kap BRL 4 6 kap 2 st.

49 H H Förpliktelser mot föreningen N ) <5E 6.3 Uthyrning av ägarlägenhet 6.3. Oinskränkt uthyrningsrätt % 0 0 % 0 / / Hyreslagens bestämmelser % ( % % % 42 6 kap 5 st p. BRL 43 6 kap 6 2 st.2 p. BRL 44 S. 7- Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 45 2 kap 45 a 2 st 2 p. c JB, s. Lagrådsremiss ägarlägenheter,

50 ::>;<> BP 9 7::> 6.4 Överlåtelse av ägarlägenhet B: 6.4. Jordabalkens bestämmelser = 5B5 5BPK<P M 46 2 kap 46 st 6 p. JB 47 2 kap 55 JB 4 S. 25 SOU 200:3 49 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 50 S. 79 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 20 kap och 2

51 5B7 A KMN H 5B< A A D 5BB % 5BE 5BG K M Köparens undersökningsplikt D 5B> 9 5BI 52 Se 22 kap JB 53 kap JB 54 kap 3 JB 55 kap 4 JB 56 7 kap JB 57 7 kap 2 JB 5 4 kap 9 2 st JB 59 S. 24 Grauers Nyttjanderätt

52 5E: K E755M Formkrav enligt JB D % 9 5E5 5E< H 5EB K M 5EE D ) 5EG 5E> Arealförvärv 5EI D 5G: 60 S. 26 Grauers Nyttjanderätt 6 4 kap JB 62 S. 43 Grauers fastighetsköp 63 S. 54 Grauers fastighetsköp 64 7 kap 5 ÄktB kap 7 st. p. JB 66 4 kap 3 JB 67 4 kap 4 JB 6 4 kap 6 JB 69 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 70 4 kap 7

53 7 Slutsatser 7. Analys och slutsats 7.. Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen / /. )

54 = = ( D 7..2 Den enskildes inflytande över boendet 0 K6M 7..3 Grannelagsrättsliga bestämmelser 6

55 4. % 7..4 Uthyrning och försäljning % % / / % <:( 5>::( % /

56 7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 6

57 Källförteckning 5 ) K7::<M 9;4 7 %L%NL94 <;N ) < = UL9 57;= H& I ;N ) B = <;= U4) E.K5IIIM 9;4 G A 57= ; > A%= ; I = ; 5: 9 97::7;75/) /& ; 55 CJ & B:

58 A. Budget för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till 7::>; 9 9? %U A? ' ' 9 2 U D& = 9 C ) & D ;7>5:::::M 0 ;5<BEEE> );>::::.4/3330 %& 7B?Q * 0 '()) B:::: 7B::: 7B::: );5

59 ) 7:::: E:::: 9 7BB::: K M G:::: & 5G:::: K4 KM M A A & 7:::: +,--%./30 2& : <B::: 7I::: +,--% 34 +,--%5%*679%:+;5%* (<4.(.0 F 7BG7Q.00<(.0 F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; (<4.(.0 );7

60 B. Stadgar för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till stadgar för ägarlägenhetsförening.c 5 (C 9. + /C 4C 5?5J<5?57 - )C 75:O 3C. %& 'C ;5

61 F >O F 9 7BP 5P C ) %&& & & 0C ) 7B?Q + ;7

62 <C. ) ) = ).C..C &.(C %&./C 9 + ;<

63 .4C ) KM KM KM ) ) ) ) &.)C. 0; ) ).3C.'C D

64 D. ) D -.0C. *.<C C 5M 9 K M 7M <M BM EM GM >M IM 5:M 55M 57M 5<M 5BM 5EM H ;B

65 C (C C < C (.C 0. 4 J J I5E5I7<OO ) ;E

66 && & ((C D. & (/C % 9 > 9 > & > (4C ;G

67 4 ()C 4 & (3C ('C 5 7 < (0C (<C N ;>

68 % ) /C 7EO 5 > 7 /.C & & 4 & /(C ;I

69 & ; ( (( ( 5 7 M M M & //C <7O ;5:

70 ; /4C <<ON <BO > %&& /)C ) & & /3C N <G<>OO ; 5 7 7E7>O ;55

71 B E 7IO G > I /'C N 9 9 <EO< <EOE <:<5OO /0C 7IO <EOB> ;57

72 <EO< /<C <EO7 5 J J G 7G7>OO 7 J J G7G7> OO 5 <EO G7<O %& 4C <EO57B(G I <EO7<IO <EO7 <IO, ;5<

73 4.C ;& 4(C % <EO > 2& 4/C I7IO 44C 9

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Ägarlägenheter - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2010 Författare: Rebecka Magnusson Handledare: Ingmar Svensson

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske.

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske. Kommentarer Stadgar Sida 1 av 5 2007-06-04 Kommentarer Stadgar Följande kommentarer är till stor del hämtade från HSBs PM framtaget av Kjell Ring i samarbete med HSB Skåne avseende förändringar i stadgar

Läs mer

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström Ägarlägenheter En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Beatrice Bäckström Aktuell termin VT 2015 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter. - En jämförelse med bostadsrätter

Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter. - En jämförelse med bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr: 444 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter - En jämförelse med bostadsrätter Författare: Olof Melin

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå Masteruppsats, 15 hp 2010-11-02 Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt

Från hyresrätt till äganderätt Från hyresrätt till äganderätt Betänkande av 2012 års ägarlägenhetsutredning Stockholm 2014 SOU 2014:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform

Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Oscar Hillmann Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Johan Adestam

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie stämma 2012-05-12. Ordförande

Läs mer

Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening

Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening Sa fungerar en bostadsra ttsfo rening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger någon form av flerbostadsboende. Föreningen drivs utan vinstintresse och har två huvudsakliga syften att

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 11 april 2012 och extra

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 3 maj 2012....... Lena

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Det bristande konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt Risker förknippade med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar

Det bristande konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt Risker förknippade med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar LIU-IEI-FIL-G--15/01318--SE Det bristande konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt Risker förknippade med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar The lack of consumer protection in the purchase of cooperative

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08 Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se Informationsmöte 2012-11-08 Dagordning Brf Näsby Kulle Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete Ikano

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33) LANTMÄTERIET 1 (9) YTTRANQE 2014-10-23 Dnr 102-2014/3250 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - En kartläggning av de praktiska åtgärder samt de juridiska problem vilka omgärdar fenomenet ombildning Magisteruppsats, 2005 Affärsjuridiska programmet med

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden.

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. 1 2 Föreningen har till ändamål främja

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund Folke Grauers Fastighetskôp Artonde upplagan 2007 Juristfôrlaget i Lund Fôrord 3 Innehâll 5 Fôrkortningar 11 1 Allmân bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Nâgot om inskrivning, lagfart och pantrâtt 15 121 Inledning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Ägarlägenheter Utredning av rättigheter och skyldigheter i grannelagsrättsliga frågor.

Ägarlägenheter Utredning av rättigheter och skyldigheter i grannelagsrättsliga frågor. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 13 Ägarlägenheter Utredning av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN 1 (9) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN BÅTSMAN LUSTIGS GATA 1 181 (ojämna nummer) HISINGS BACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN Undertecknade styrelseledamöter intygar följande stadgar blivit

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer