Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997"

Transkript

1 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:29

2 Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Karlstad University Studies 2006:29

3 Mona Sundh. Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Doktorsavhandling Karlstad University Studies 2006:29 ISSN ISBN Författaren Distribution: Karlstads universitet Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap KARLSTAD SVERIGE Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2006

4 !" " " " # " "$" " "# % &''& &''( )* )* +, " -(' &." %&'''&''( " %&'''& " / 0 " (''' - &''( &! " # $ 1 " 2 3 " " " % &''( )* )* +,

5

6 4 5,6# ) ) &''93 " "# " : -&23%! &''(3; < : &2%3('(' &''%3 1! < &2-3-(-!( " = < : "/, ; 1 < " 23 > 555 3

7 / -? ' /*<,6' * & - (,,! ** * & 4, **& 6, && >, * &9 *&9 4&( 6&( & *-' ),= - ;A- *-- -% -! 4-8,659- DC 99 *69( C 9% E,*9 4

8 , 9!,9 A<(& /"C: (& 5C* (- *,55 (9 85*,*=(( >55*= (( / " ( / " ( / " ( /" ( / ( % /% %& / %- %9 /) %9 %% /) %% % 4%! 8!5*,,*6 = %! 8!5*, *,=% 8!5*5=' 8*!5*,*= 8,6!5*,*= - >, 9 E,* % " 5

9 /) 6

10 * *!5*,, ",,6,5*, "!5*45, 5 5, 5,! 5* 55, ;, ** * * A **/ " * 4*5,6!5* 5 * 4 *,6!5*,* 4,* * ",,5*,,,5-2" -3, 5 %, ;, *,,*6 %5E,5*, A!' 5**; *,,6,*, 5 " 5* * *, * ' 2DA '#&3,,,,*6! 5 * 5,,5*,4* 55* * FF,,, *,6 * 5**5 ", *5FF55: 4,,5, 5*,*6 ; 5* 5,*6* / 7

11 , ": 5*5*,%:5",,6# F * : 4*, *6!5F6*" 5G5* :* 6 ( 5 E * 5" **, 5*,, * 5 5 2E * (3 5 *, 5* ** *; * 5E *,!5*,, *,4 * &!, -!9 5 5, H,,5*E *(96 5 E * 2(3 5 5 * 5*,*,6:,! 5 5, *, *6 5 * *! 5 2E -#(! &3B,6*56 /**, 4 5 "* ", ***, 5,,,*" *,, : I, 5,5** 5* E /55,,6 5 % E 1, * 5 8, H * 5 E5,5*,,5 E * 2 *3 E H54*,H 5# *5 5&"#+,)* 8

12 * )* * " *, %&''' &''( *,, "! 5*,,, +, )* * )* *",,6!5*,,,, >,, % &''& &''(),, 6 6* A* 5* 2 G 80!G &''G &''-G80&''93 9

13 ,6 * ) " " 5? *5,5**,,/ 55 *: / 4,, 4* 5 5, G > 7 J 3 /* * * K >2&''(3 ;5*1 6, 9'', 5E5('' * * 5 * *, 5* *, * *2>7J 3 4, 5,," 2+79G>7J * " * 2&''(3H*, *5L, , 4,, 2 *&''%'-'3 ;, E 5!&9 5!'' *,;!'',6,6 6* 4,A/5!'2+7 93; *, ; 10

14 *5 -'52%!%9!3,*?,* A 5 %& ; :,, 2>7J 34, * > J F *F 5 A / * M E 5 %-- *5, : *,, *5 6*6* N1BL > J *:56 E5%'' *''55* **,?5 * **, * O & ,55* A&'' 5 5 * 2 %(3 * * 5 % %( / %(3 4,6 # 5 * 2'93 2(&3 5 * * 2-'9&3 29-(%3,2(%(3 '',6*, *,6 5 5 *6 5 E5!'' 5,* " 6**, /* * *!'' 5 *, * *2&''(3 1 5 E, 5,,*!''O'9,P*** 6* 11

15 ,**,*65, 5 A (' %',6, *,, * ",,, 6** 4 **,,6, G>7J 3 O(/??, *, 5,6, * 2&''(3 E ,5 5 *, 5*,,6 ", 4, '' 2&''(3 E5'',6 *, 5 5 O % * " 2&''(3 " *,5,5 *5 " /? / 4 5 :, *,,6 *,6 5 %', 5 *),,* 5* :55(286%(3 ;,6 / 5 5 5, * 5 : 4,,, *, 5 * 12

16 5* *, 5 5, 2 &''(3 ; : 5 * /5%(, 5 * 5 5,,,N/ *, * 6 2B, &3N5*, *6 * 5, 2B, &3E5*,55,6* 9,,/ 5 5 2&''(3, "5" 55 O & / +, * * " - 6 E, & * * &''( 9 -'' 2 &''%3 + " 5 *,*6 * *,, 5,6,*? /> P M 4, *, * ' *&''%'-'3 8,* * *, * " 5, 5 5,/, 5*,,,55** 2H6,&''(3 4* * * *,*6 5, %,*6 2 " &''-3)* * 2J 8D3 *-6,*4* 6 * * *, *:**,2:H"I 13

17 H3 "2 "&''-3 * 5 * /, ", 2D &''-3 K,* * O ( /*-!66*,&&!! 6 5&''' /**, *, * D, * /, : J 8D# 2 5 F, F3 :,*6 5,*6 ",,6,*, * "1 )*5* 55 2 &''-3 H A/ * :, 5 * " * 4,,J 8D#5,, + 2: 1" B M H / ;" +3** " 2;/ &''-3 5 * *, ('**' 8,5 * J 8D# 5 *, 2:> "3 * ;A, -' : 2J 8 DQ&''-34*, *, * *, ;A# * 4 * ;A :,6, 5 * 5 55*,,, * 5 * * "/ 2:? H 3*6** ** 14

18 , &''-3E"*<? < * &' * * * 9& 6 * 5 4 5" 4 ",,, 4,,,, /,* * * 5 *,*6 * * 4* 5,*, *,6 5 * *** : 5 : 5,6, * * * " J 8D# * * 5 5*5H + *" R, >",,6 * 24 &''-3 * %' * %, 4 *,,,** 5 " : 6 + * 5 J 8D# 5 "; * * * 5 " * * ,,*5,6,,*6,6'' 23 5 ('' 2 /%(3E,*6 %'O%!5&9''2"!%3 E, *, 6, 5,5*: ", *,6,*6,!5"-9''!!59(9 2&''%3 5! 5 (-9 O&''- 5 % %& 4* 15

19 *,*6%''5" &''-**5,*6"2&''%3 4,*65%&'5 &% 2"!%3 E5 9',,*6 9( 5&! N *,,*6, 5,65'!''',5 5A5,*6 5&''- 9%% 2Statveca.com, 2006).;* *,*6555&''- 5 ;5* * *6,,, "5 5 %- ((''' * 5!% 5 9 * &-,2"!%3O!'C!-2A 5 "5,, 53 5%!95,6*, %5&''9+,,, * * *,* * *, * % * 5!' 5 5, - 5!- 2A* * 5 # * %!- * "!%3O!!C!!%5%!9 5 6*, &! 5 &''( 2A 5 "5,, 53 ; &''&3, 5, * 5&- 2!%3923A,5 && -' D *, *5 **5 55,5;A *; 7 E&''%3 " **,,**,,,,6 ", ;P6 P2&''-3"*,!' '6* 16

20 /,,, 5 ' &''9 55, E Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år !"#$%&'%%"()*+,&,"-+.)"-+- $% &$ % %%/ "-0*1 % $%&' %"*)02,/3 '&,%,$%$,1 5E*,,*, 5 4,*,6 '/ 5 5, +*, ** E *&''( 2?,&''(3, 5 5,6,*5 E,,, 5 * * 2 * 5 "5,, 53?*5%!95 5!!C!%! 5 '% O&''( * 5 %!9 5 * &&&! 17

21 /, * *,,6 /,555,E& Pojkar Flickor ! 4# 5% % %,%- % & $% 6'/ %4..(1 / 5 5,C*,E5' 5,6*4 555,C* 66*,*** C* - ; * &''% 21,, " * 5 &''%'%-' & O&''9 28 6%55, 18

22 @,6E,('%'5,** * **4,*, "21,, "&''(3 : *, * %9%*5,6*, % % 2? 7 8 %3; : 5 *,A9',,21,, "&''(3O&'''C&'', 2 * 6 * 3 5%!95&&2A *5"5,, 53/, * 5, 2 * 6 * 3 && *6**,*5 %!9 5&'''C&'' &'-, 6** 2%!9 53&'''C&'', " 6*, * 6**, 6**, '- * '9 5 "5,, 5 5 *,, *, * 21,, " * &''9 5, 6*, *,,,* 2& - 3 E, 55,, 5,,,, E Män Kvinnor / B* 6** 8, 6**! 7 # $% &' %, "*)02, % %&%, " 8' 3$% $, 9: 19

23 2&'''3 5, *5* *,), N * * " 2A * 5 "5,, 53)!!C! 6*, 6* O %C 5 5 6* 6* 6* ;,280 &''93, 5 " A,",6 ",, *,, 280&'''3 N " 5&, 55 "280&''%3 20

24 /,55 *,, 6, *, 6, * * 4*, 5 5* /* *,*, *; **:,,*,,*,* * 5*! O!&! ",6,, * "*P*,6 * *!!% F*F D " FE, F E,5,,5 * 5 5 * " 5 52&''(3 " 4,,,, * "5,6&' -'5 *, 4,6 *('5,2478('GB('G ('GJ"7P ('3 O(9, *, (93 ( 5* (%'' *4*, 556*<, 5 *G, G,, 5 5,5"545 5,6, ",, 4789'&9* 9'(%9* I''* 5 -( 5 "%(!*5 -(52S3"* 21

25 & 5 2 (93!, *,-(5 5** *,, " *,,, 4 "5,,, 6*47 8 5,6 * * ( 2478(%G478 %9G47>%G4&''(G493 H, * * * *,,655 "665, * 6*,, 2A &''93 5, P 1 > " : ", *,5 5 6 *, 2; 3 *?A 2!3, * 5 * &(, 5,6, 4,,2A &''93, " 2" 7 ; &''(3 O&''- 6 %%' * --9 B, *5, * 2"&''(36*,,(' 5 5 6*,, 2A &''93 N,, 2A48 8&''93 * 5 &''- % ",, 2"&''(34,5,, 6C5C* * 5 2A &''

26 ,,('''"5&''- 5, 6* *65: 6* *2A4 8 8 &'''G E * (3 *,,, 2; 1 7 />;1 &''93 6**6* ",,,6*,,,* 5 6 *2A48 8&''93 : ", " 6 4, * 6 5 5, 5,6; 6 **,**, "*** 52MQ3*,5255 3,6 5 5 *, '4 5 5, 2> 7 J 3 5 *,,,6*,, *2*,* 5 * 6 5, *,2;3 E,* 5,: * 5*,, * * 2A &''93 4,,,,552;3 H, *, * ), 5 :,45,,,,,,, 2A &''93 * ",, *, 2/ &''%3 5,* 5 23

27 )5,6, 2:::3,,6,2>7J #,6 5!', 64,,6*, 5 5,,,2)&''93;65,,,,,6*,,,!9*2DA!9#%3,,,, 6**6 + 6* *,6"5,,*4*, 2DA '#&3&''% A/# * * *, *,,2A48 8&''%3 *,, * 5 *:,,,,, *,,,* ): *,,,, 6* *6) 2 3,,* " 5 :*: 4 5 " * * * * "* *4 5 * ; 2" QK E3A/ * * 5 5 *,*/,,6* 5 *5 521&''(3 24

28 " E5 5" 2" 7; &''3; 5 1 2&''(3,, ***65,5 *55 * 5 * * ", 5 *, ; 1 2&''(3 5 5 *4, :,*42 E &''-3 * * 5 5 * 5 * 6*, *2,3,?T 2&''%3 5 *555 **, *6 *, 21 &''(3,,* *,;*,* * 55 I * * " 5 *, 21 &''(3 5, " 5 * ; * 5* 5 * ; * 5 5 ** 5 * O &''-69((* &(9 5! 2" &''(3 ; 12&''(355 * * * 5 *4*5*, O&''-69&*9%% 2,3 &' 25

29 2"&''(345 *, *65*21 &''(3) * "; 1 2&''(3,, 4 * " * 2"&''(3, O&''- 6 -'& * '- & '9 * *, *, 21 &''(3 * 5 * 2? &''(G I 3 5 5,, * B D" 21 &''93 5,*F 1F *, *, 4*,, **,6* 5 6* *" *,"2 "3 * * 5 5 * * 21 &''(3 4 6*,,,, ", 612&''(35* *,,5 6*4 6**, 9', 6*, 6* E 2: /&'' ,,6, 6**4* 28 3,5,,6,, 4 * 5 * *2E&''-3 )**,6 5 5 " * 21&''(34*, 6* 5, 2; &''(3 ",,,, P? 5 * 6* H6 2 *&''%'% 26

30 '&3 * *,,65 * * *,, * * * 5, * 4 *5* * $ 5* *,5* *, " 2D$B &''&3; * F 1 4F 2?A!3, *,5*";, * * * * *5,6,,,*, * 5 *** **, 5 6* ' ),, :, * 5,2?A!3,5**55, 5, * 28 7 J &''%3 P6 B02&''(C&''%3 *, ", 4 5 " * 6, *, * 5 5,, E,5,*,5 +6,,! 5 5, *:,2J * &''93 * * " *5** 27

31 ,5*5** 2E&''-3 % * 5, 2 6 5, 3 /, 5 5,,?, 5 5 2; 93 5 " * 4EQ 2&''&3 " 5 ",6, A " 5, 4 +*, " 5 4EQ 2&''&3 5 E " 6*, 6 "5;,, 6* 4EQ 2&''&3,, 5 F6*F, 5 4,6,, 5 * 2+ 3 * 5 5 5( 5,6: 4,,,* 5- (55 5,,6, 2J *&''93 *, E,6 : 5 5 * *5J *# o :, 5 o,* " " o, : 2* 3 o " 5 *, 4 * " 5 * : " 5, o * 28

32 o : /* *,, ; 6* " 6 29

33 !,6,, * *, * N, *,,,6, * *F3 &' D6**65,6 6*,2J?3* ''' *, 6 5, *&',2 *55 6* *,,*5 * "!-' ''' 2, 65 65,5 *3 E,*, *,6, % 5 5,M*,*,, 5, ",,;, 55"9''',? B 2&''93, *,,5 *54,,2&'' &% 6 5 * *, * 65 2* 6* 3, 4, 5 5?*,*655-(!95E, 5*5 &'' & 6 5 **28&''93 ;,,*6*, **, 4/BI" 24/BIU 4"/6 B I3 4 * " * )* J 8D 2+" 7 30

34 BQ%GJ?-3;4/BI"*&''''' 55,65,6,2 *!3 )*, 6* * *,* **4,***, 528&''93!( N *, * > * */,, 5 * 2/ 78&''93,,6,,?*"55&'-' 6*,5*, 2;" &''3 ",?? * -' 65** * 6 ", 5/,?, ' 5* 9! * & 2 " &''-3 H *,,? **,5* * '( 6 * 5 4, -(' 5 ( 5 *62;"&''3, * * * * 6,*;5*:, *,* ** ;***,**2>7J 3 )% D ; 6!' * ;A6 N5*, ;A** ''' 6; 5 2; 1 7 />;1 &''93;A# 5 31

35 ,, * 6,* O&';A#, 32

36 + * F 5*,* * 5 5 * 5,,+55*,66,,6,, * * F 2M&'''!3 ; P H2&''(3,, *+ * 5 *,, * */ *,: 5 ",* *, 4 P H * " * 65P H* :, * 5,* *? *" *:5 *,*5, 5 6, * :, 5** *"5 *5 * 27P&''93;P H *,,* * * *" 6, * 6,* * * ** *+2P H&''(3E94 ** 6*, 5, 4 *,5 *)5 55 *, : 33

37 #!)*)") C Hälsofrämjande arbete: Faktorer som är: strategier för utbildning predisponerande Arv förstärkande Beteende och levnadsvanor Hälsa Livs kvalitet policy föreskrifter organisering möjliggörande Miljö #!+*))" ""Q!2) &

38 / * * * 5 * ", 5 * 2<,G&<,G - <,G 9 < ", 3 4* 5 * * *, N 5 " 2( < G % < *G < *G! < * 53 N, * <5*,,* **6, A * 5, 5 *, 2E * (3 6,? E *, 4 ", 5, " 8 * ",*55 "*;2&'''34 5*,, + * " * J 8D 5 * * 5, **,, 2J 8 DQ &''-3 5, ",5 *,6 * 4, 5 5 * *5,2M&''' &%3O*,5,*55 *," 5B :5"5,,*, 5,* 5,, * * 2:,6 5,6, 3, 27P&''93 4, *: 5 '' 5, 35

39 5 5 * *, H, * * *,, *: E 1 7 P 2&''9!3 * *,* ***,5* * * * * * 5 B, 2&3 8 " *,, ",,, 6, 2> 7 J 5 %,, " 23, ",6 2?A!G&''(3%!4F+,F 2&''(3 5,*,6* " 5, * 4* * *,5,,62B, &3 ", * 5*, 5 * 5 5 *, 2" -3 5 * %5# )6 5, 5 ( 5 *:55,6,,6 & 6, :* **:, -,, 9 /,6 *,5 *,*,"* * % O,65, E,*65! ;5*5%5,5,, E,*6 5 ' D :

40 E,, & E,,, ) - + (, *, % *, 5, D : 5,, ' +" 5,,*5,6,:5+ 55 *,* :*, "*5* * 6 2?&''93 A!' 6 6,,!! )*, A,6 ', & * E * 5D, 5-,,5*,,*6O,%5 A &''&&''9 '65>,5%' 6 ( 6, 6 1, * 2 *&''%'(%3;,&''('655&''( &''%+,5,6565, *"5 5 6*, * * " ;5 52M&''93 4 5# +*,6*;,,652J *&''93 * * " F *5 F 5 &''- ; 5! 5,6, 5 &'9 2&''&3 E, * 37

41 ,6 * * 6* *,,6 5 ** 2: 5*,,, 3 * " * * 2? &''93* 5, *,,6*,6 : 5 *,,5*,4 * " * * 5* 5 *, 6 "*235*,, ; *,6&''(,,6, 4, 5 5 * 5,-! ; * " 5, J 8D 6&''- " *,6 * *, H 5,,, *,,, 5 * H *,:2 * " )*,:5,* ; * *, 5*,, 4 5 5,, 5,,,6,5 &''( ' 9'# 2 5,, 38

42 3,6*6&''(, * 4 * *""-'* 26&''%3* " - 2E -#(!3 B,* 5,6 5 4,,* *,6 4 6, 5*,, O&''& * " :,6 O &''9,,,556&''(I* 6 6&''( 5 J 8D#E,*&''(* *,,, *,*6 4* 5 * * *5 5, 5 ; * 5&''-2&''(3*,5 -( 5!-,,,55", N * 6&''(5,,2,6 **, * 5,3 B *"**,*5* )* * 2J? &''-3 ",6, 5 *,, "*5, *, 5 * * *,,, 2B" &''93) * ",6,, *:5*,,,5 /,*,5, * **,,,, * " 39

43 5 **28 &''(3N A/,, 5 * " E *5,, 5 5 "",2&''(3 *,, 5 *,, 6*,**5, 5,,, 5 6&''9 *5 * "****,6 2B &''(3 N ",, 5 2 * * * * *, N * 5," /*9", 6 *,, *,66,, 5 * *, ;, * 6,, 2/6, 7 "5 &''%3 * *,, 5 *5&''(9%,, 5 5! &( 2/6, 7 "5&''&3 * 5 ) N *,6, * * 5 B,6, * * * B * )* 2J?&''-3 B"2&''93* 55 *"5 5,6 4 * 5? /V 2&''93, 5, 4, 5*,,5,5;:55,5* 40

44 * *55? /V,*, 4,5!5N, 5! 5, 5* " 5 ; 5 5 *6 * ***5 ", * ",,*6) 5 " 5* 5 6,*6*5*655* 5,5 4*,*6,"5*5* *6 B*",6 5 5, ",*6* ** "" 4 *, 5* 5 * / *,,,5*2P&''-3+, 5* 5*,, 5,6, 5*,, 55**5*, / 5* * * 5*, 5, * " 5*, 5,, * 5 "4*: * 6*5 "55* 5,6 6** 2&''(3 * 5 - ( &''- * 5*,5, 5 &''- "! *,5*,5,O9 5*,, 5,6, +, 41

45 5* 5 5 A* 5*,,, 5 5,*2 780&''%3 > 5 : 5 *, ) :552* *,3, *, : 5 2; 1 7 />;1 &''93 B : * 5 *5"": *-'" 5"9' ;: 5 :*# : * : ",6# F4 * * F 155 5" * 5 ;: 5 5** 6* : P**,**N55 5 ; M 2&''93 * : 5 E, * : * * ", * *, ; M 5 H? / *?"6:*,,, *,, * *,,; 28 &''-3 5 :*,, * " * 5 * *"",*) *, " * * 5 * 1**5*6256 &''%3 *5,6*6" 42

46 . ;,,*,6 5 2P &''&G BQ &'''G B G &''93, B" 2&''93 5,,,, H K E Q " R A/ 5) B"2&''93***:, 5 E 5, 5 * 5,,6, 2B 7 1 &''93, 5 A/ 5 5 ", 5,, 24&''(GH&''34,5, 5,,, 5 4 *,*5:H2 &''93,65 *287 H*5&''&3 *,6 5 * *,6% 5, 5-99(' ;,6,; * 5, ('2 *&''9'9'-3NE,6 5*,,E,6 5&''- 5&''965 * E *(' 4 E " ;5E,*6 - &''- 6*, 5&( &''& 2 * &''9'%&3 43

47 + - ; FBCF 5"5 * "5*,,,*,6,*4 5*,, " 2E * (355":* * *,6,* : >5* 5,* 5 *P2&''93 5*5,5* 6*, 5 : ** * E, 5 5* * * 80 2&''(3 5* 5, % 25 5, 5,3 &''' 25, 5 5,3 H!5*,55* E 2&''-3 6*, * 555* :5 5, 5 * 4 ",, 5 5 : *, 5, *, 5 *) 5*,, :, ; 5 5, * *,M2&''93, :, 6,, * ;, ) 5, 55 5 E, ) 44

48 ",,6, 24 &''-G4&''9G&''(G&''(3 * * 6*,A/,,*,,*,5 2: >3 5,,6 5*, *, 6* * * 6 J * 2&''93,,56, ;: 5 6 * )6** 55 * I*6,6* 6*, 6*5* :*55 * 65,,6 *,B"2&''93 6 *, 6** ", *,", ; 6*,,**4" **6 5 *5 2DA&''%#(3**6 5 &''45*5!5, 5, *"*,5* *5 H 6*,*, 6 * 2 Q +Q &''(3 * ; 2P &''-3 ",5,56, 2!& 3*,,5, ** ",, H 5,, 6*,,) 6*5,, ; * &''&3, 5-5*5, 45

49 ,, *D, * ** *2&''(35-( 5 5 &''- 9!, 25 C, C*3,%, 6,,, 6 (( 4 " * * 5,# *,2(95*5" * ", 2(- 5 * 5 " --553,2-95*5" -!553 C 6, 2-' 5 * 5" -553 ;, 5&'' 2? 7 B &''3 *,",,, 5 *G " 5 :, *,*,,* 6* *, 5,,6,,, 5 5 2? &''9G) &''-3, 6, 6*5*,, - N * F"F " BC*6A, 5 / 2/U / 3 4 " *, 5 5 * *"* *, 5 * 2J *&''93; &''&3, 5( 5,6,,,6,6*,555 4, 46

50 H*5&''&3 4 5 "," 55 6*, ;2&''(3,,, 6 * *,, 5 5/:,,,,* * 2&''(3 5% * *4""5 / 45, 5 *,6 * 5 (',,, ", 2 &''3 E " *, : 5,,*,2DA'#&3*F FFF5, * * 2 &''3),,5 * *65 *" 5 * 2E * (3 A**,,* ) * * 9 * 2> 7 P6 3) " * 6*,5 5 4* 5,6 5 ** 5 * *:* * 5 * 2; 3 * 5 *,*,, ** 5 ;A,, ;A 2;17 />;1&''93,5, * *, "* 47

51 ) * 5 * 5 *,*, $ >55 5 * 5 ; * /6, H5 5 5,,6 >5 *5 *", * * * ", ",!5*,6 N >5 5 5, 5 : ", 5 5** 9*,,, 5"* FJ + "F F)5 >F ; 6 5 ( 5 *, * " ",), F),=F4655%" 5*A, 5, 5*, /,,**: 86*B 45",G:* 48

52 56,* 2>7J 3 J 8D 9 * * 2E * 3; 5 :* D 2!%3, F F *,6 6, * * *, * ** 65," 5 " D,6 M23*5 4 # *6, *, 5 *, **6, *,6 **, * 4,6 /2!!3 +:2&'''3 ; J8D#, * 2 E 113 J 8D 5 5 5, * O&''%* 5, + 6* J 8D * 6 " * 5 6, J 8D "&''-3 5 *,, ** * J 8D# F8*, 5 &'''F 2J 8 DQ!3 +5 * 5 &'&' F * * *,, *F; 5* 5 : * " * 5 & 5&'( 5 : * 5 5 &,!': *'' *! ;A!% F;/ 1F 2E * 3 5 * * 5 49

53 * *5 ;A & +, 2, * -3 5 * 5," 6 *6 6,, *" * 4 5* * /, 2*63(&F,5", * * *, F O&''& ", 5* *5 4 ", 5 5 &''- &''! 2;&''&3,) 5** * 5 4",5;A 5 5 * 5 ;A 4 5*#6 *6, ;A56;5:* ;A4/>62 *&''%3** "," * 6;A* 5 6 5&-, ;;A6,* F8;B>F H6 55 &''! & 6 ;/ 8;B>* * ;A* *65) 4 5 *, ;I>/ * *, 6*", *;I>/ 5 6 : 1 1 ; : 5 * * 5* ; >2;>3 4 ;A, 5 F 8 ; A > F 2;17 />;1&''93* ;A 5, : 5, **, : " 6*5 5455& * *,6 *6 2 3 E, *,: 50

54 *, **6 5 ;A * * 5 * 6 * 5, 51

55 % A55 5 *, " 6, : * 5,, 6,/",,6#!5*,, 5C * A *,5 5 /" C:!(;$,'%,&%,6, 0-1 O*,, " 5 " 5 :J R 235* *,*55**,* 5* 6 2&''93 5 6*,5 :5 ;**6,, 5 :,*, 52

56 , *;,, 5*,, 5 " *, 6 * 2J *&''93 * 5 *** *** *5,6,5,*, " * 5, 5 5 *,*, 6*,6, 6*,,*, 2+!G 2&''-3,*, *,,,,6 5* " * 5 ",,,,6, H " *,*5** *,, 5 5,,* * / 2E " 3 5*,,*6 5,,, */, :* *, *,,2BQ&'''3 - * 5* * 5 * *6 5 * 2!93;,6, *6, *,,6 25 * 5,3 5, /L 2&''&3 5* ", 2E *(35* * * 5*, 5 ) E * * * G, * *,* 5 *6,,5: 5* BQ 2&'''3,,, 5,6 ",6,5,, 5 53

57 ** :) * " 5 * * 6 A/L,6', * ", 6 5&*, 5*,,,24EQ74&''(34 * * F "/F + " 24EQ7P %3A,65 F "/F, 5# 5,6 **6!5, 4 5, 5,>,,,*, 5 * *6,,6/*,6,* 55,*5, *5* ( 4,6,,* *;: 5 * 5 5*,55:*",,* :, 5 6*55*; 5*",,6, 5,,6 5 5 * E555280&''9G 780 &''(3 *24EQ71&''GE&''-3 *5*,,,, *4*,5* *5 21 &''-G E &''(3 54

58 . ' * * * ",* 5* 4EQ, 2&''(3 5 A/ 6,,*5*,65A!',6'6,,5,6,, 6 5 A* * 5 " 5 2/ 3 *,,,5 *65*,,:B:5,6" * *,E,*,5*6,*),*" 5* *,,,6,,,,6, * 5, 5 24EQ&''(3*,,*5*,6,G, 5, *6 5G,,6 + * * 55 #' E5 5 * 5* 5 * 5, 5* 5 " BQ 7B&'''3 ; 21 &''-G 4EQ 7 3* *, **, *5*5, 5,; 5 " * 5!' ' 3 4 * ,55,,,B" 5 * 5 5 5** 5 5 5* 5 21 &''-G4EQ &''(3 D * * 5, 55

59 * ; ", 5* 5, 4 " 5* 5 5,* 5 I*4EQ2&''(35*, 5 * 5 5, * 5 *, 5, 5*5*,6, * E 23 * * *, 5,*65,6)**655 5* 24EQ&''(3 / " &'5* " * 6*, 5*,, *, 5 " 5, 2J &''(3 5,,"5:5* ",," /, 5 * **, * * 56

60 0 4, " 5 0 4, " 5*,, 5,6, /*5"5 5*,,* 65"4, 5* ",,6,,,A/H / 0 E,, " "# 5*,,,5*,*, 5*,,,* ",6, "!5*,,,,6!5*,, E,** 5 57

61 "%%&, 4 " +? " "# " : ; < : 1! < )4 "=< : " ) < " /" 6*,,6, 5*5!5, ** 55, /,6,!5* 5,6, 5 *, "5*,, /!5*,,,*,, 5,6 5*5, /",*,6,% &''() " ",6, " "!5* / ",*,,!5*,, >, ;* >, >, 6 ;* %,(', 6*&5 +,)** )**/,&9,*5*,"(', 6*& 5!&'5%>,, "**6 % &'''5 5&" +,)**)*** 9%''*% &''' H''% "!''5&''' :,5*!5* % &''&,(',5 "55,,5!%,2*, 3O %&5955& 5!&'5 &''&*5& 5!&'5 % &''&,(',5 &''(,'', 9!," 5,5%5,* 5*E,",5*5:,5&!6,5 &''(,, %&''' &''(5 *5, 9-!(*/,5

62 0,6 ", 5 E, * #%< "*# " 6*,,6, 5*5!5, * * 5 5, Metod A,(',, %55*,, (',, 5 5, 5*>,,#)** )** +, "256 53,O%,9 * 6*,, 5 * 5 5,*5" N 5 6 5,4,*26*,%3!5*, * 5, >, " 5 "+,)* )*! 5 * * * * 5 "*,,,), 6, 6,, 4* ",,, * 5, 5 5,**5"4 59

63 , 5!&' 5,5%(&'5 )6,%,5,64,, *, * 6,,, 5 " 6 45,,,,, 2 +,3 C,,,,4*, * 5 5*, *5*,, H,,"4 *,*, *; 55,, 6* > 5,* A *, * *,,, *5, 5) ", =) : :=E5:5,5=),6,=; 6, 5," 5 " H, 6 6 D,,, 4, 5,,,,, 45,%5*, 5,, * 5* &9,, * 5*(-%,*5* 4 5, " 5 5, >, 555,6 *6, 5! 5 *, 5 * 6 * *6 *,,, 5,, 5 4, 6, 5!54,6 60

64 , 5! 5 * 5,-(, 45, "",5,5,, " *, *, ",,,,, 5 5 6*Q2H6-3 Resultat %,, 2!( * 5* 9*5*3O!5*, &,,,,, 5!5;6*,5% 5,5,, 5*/,,,,, 5* E, 5,/**,5 &&,, E5 *, 5!52,536*,,5, 5!5-9,46*,,55!5 * ', #%<< " *,,5, #,6, 6*,!5* 5,6,5 "5*,, Metod "55*,,% &'''5 5& 61

65 "+,)**)** &9 5 % &%' 5 &''', O % &'-' * * 5!!&9&*5&'''* 5&'9?5,5 * /*5%! :, 5 *!5* - 2!( 3 O&'''!&' :, 5 %%& A 5 *!5* 6 :5*4 *" **,5*5 *6, 545* * * 5 5* 5* * E5 % &''', 5 * 5*, 5, 555*, 5*,2&'''3,2%34 5** /" 6 6* " 6*,;: 5 5 *, 5,,; 6* Q 2H6-3 5:5* 5* * * 5 4 5* 5,, 4 *, 6* : 4 6 5* *: Resultat * *,2, 35, 5!5*,) 62

66 ,5*5 5*, 2 * 53 4, 5*,5%&'''5,, 5*,256 3,5% &'''?,,, 5* 5 % &''' 5 6 5,5&"/5 *, 5* * 2%3,5* 2&'''3, % &''',,5*5,, 5***, #%<<< "*#!5*,,,*,, 5,6 5*5, Metod /"52%&''&3, &(', 5, *,&&(',4,%595 &''&!5*5, 5! 5 8, " 55,,&''&65 * -%, 5, " -!-, : * 5!%, O % 5*,, 5 #,, * 5*,, * 63

67 5*), 5 &''& " 55,, 5! 5! 5 *,, 6 5,5 " 5* " " E, Q 2H6-3 * 4*, " 5 5 &''&6,,5,6 Resultat, 5,,,5*% -, 6 * 5*,, O!',, +&''&%-4 &''&*,&''& " N,5 5,5,5!5 5 5, 6*,, 5! 5 *4 5* O&''& ** * 5, 6*, +, )* 5*,*, 5,,,* 5*,,E,5* *,5 5, 5 5 *,,,5 *!5* #%<= ")*"#,*,6, %&''(,6, 64

68 "!5* Metod / " #, 6 " C 5*,, >,,%&''& &''( #+, )* * )* * &(', 5, % &''& &''(,-'', *, -(', >, %&''&, &''( 5,,,, 5, ,, 5, 5 5, A5,, 9! " 5, >,,5 O&''( 5 6* 6 C *,, " 6 5 6,5*" 6 *,5 6, : *,,&&655, " 5*,, )6 6 (, 6 6*66 ",, %,, * 5*, *,(-%, 6 * 5* O &''& &''(,,,55!'5 4*-(,, &-,5&''&O &''(,, *, (,6,,(( I (,

69 &''(,,,,, 5 * "&-', **,-%,,,"5 E, 5 " * 4 Q2H6-3 Resultat 5*,,,*O&''(55 5*,, 9!,; ", 5 +, 6*,*,555 &''((!,, )*,,*,* &''&O&''( 9',,, )*,,*,* 5&''& &''( 5 * 5 5*,, 5,6, 5,5 * 5* 655 C ", 5 * 5*,*",&''&45"5 5 5 ", 5* #%= ")*"#,*,,!5*,, Metod "5**5 +, )* * )* * 4, *, 66

70 % &''' 5&''(; 5* " 45",# 45%5%!955 %%% 5+,)*)*?!9'9 & 45&'''55(5 %%& 5+,)*)*? '%%- - 45&''(55!9!5+, )* )*9-95+, )*?'%- 9 45&''(55-&95)*?-? * 5 * G6 G66,3 8, = 2)6 G * 6 G G *6*5G*3 A5 5 * 5 5 #, " " 5 5# 2U, "# 3,*, 6 5, C* * *&''( 6*, % 5 )* )*+,*5, % &''( ", 5 *,,*,E,5*,*% % &''(

71 " 4 5 5* ",,6,? *, 6,6 *6!5 45 5** 4 5* ",,6, * 5 A/ H 5, * 4 * * *,,, 5*,,*6 ",,6,*/"5*,,,* * 5 "". 23( ' 4, ) 55,,*"!5* 5,* O % 5*,,, 5 &''( 9!,,,,,;,, 5*/ 5, 5, 5 5, 5 N*, * 5 % &''' N **,* 4*, 5 4 5,5 ;!5* * 5*, 5 5, * 5*, N, 5*,6, * 5 5 * 5* 68

72 211"&''&G4EQ&GM%G 7B&'''G&''-3. 23( ' 4,, 5 5, * " 5 *,5,, * 24EQ &''(3 5 *, 5,, *,,6, 4* 5 ", 5* 5"*,* 5 ** 5!' ' * 5 5,, 5, 5,,* * 5 * 5,6 5*, * 5 **,6 ;*,*,* :, * * :*6*!5 5 *,, * 5*,,5**,6*, /,**,,5, 6**:,4EQ2&''(3,5* 5* * * 5*, 5E, 55 5*,, ;, 5 ***:5,* * * * 5 5 E,

73 *"* * 4EQ2&''(3 *,, * 5,5 55 * * * 5** N 4EQ 2&''(3,?, 5*"555* 2J 35,5 *.23( ' D5*555 * * 5 5*5*,*= 4EQ2&''(3, &' 5*,,, 4EQ * " 55*,, 5 5 *, 4EQ 4 2&''(3, A/ -' F" F, 8 " 5*,, * N2P *&''93 * * 5* /*5*6 *, 5, C 25 5*3 *, 2,, :3 * 5 C * * * " 2",* 3 5 * E 5*,6,,* **,2?!3?,**5,6, /*55*5 " ),,,,,6 5* 5,6,,* 5, 5, 55&''(6*,% 5 70

74 * ** 6 *,,*/ 5* *,*,,4EQ 2&''(3 N 5 1,, " , 5*, ; * &''% 2 *&''%'%-'3 " 6 5, * 6 ; 6 5* 5 4 * 6 *,&''%*,* 6*, &''( *, &''% 5 &''( /6 *,*O 555*,!65,-/6 ' 4*5 *5*,,*,5,,5* * * 5 * 5 ;:55, *5*,,55* * 5,,, 5,*,. 23(' ; 4EQ 4 2&''(3 5*A/*** ",,*), 5***6 A/ *5?,5* 6,,*5*A/ *, ",,,), ", 5*,,* ", 5 * *,6 ; *6 5 *,, * 71

75 , : 5 4 " " > E * &C9 &''%3/,6 *,* ",*!5*,"*,6,*6 4***6 5"IL6+, 5 5 +, 8 8 *,,5:5! 5 5, 2,,3 H *, * E,,6*,!5,, * 5&(5" E,,* 5*" 5 5 " N *5 &''- **, ", * *6 6,:,**6,46 6)56 ",*,6 *, E, " *,6 *,6* ",6,C E, 6**,6 * " *,6 5* E, *" " 5** 5 * 5 5 ;,6,,* ",*6,, *,, 5 5 * " P*,,*6, * 5* * " 5 5 *, P ",,*6, *,, 6,,*5*,,*6 5,,H +, 4," *, * A ",, 72

76 ,6 *,, 6 6*,,5,62;&''% *"5* " *, 5 5,*;L 5 *5 *,,*5* ",* 5, 5 ",*6 6* " " *&(5 5, 4" *" 565,, *5 2"&''(3,, 5&'&-55,,?5 *,,*, (''',54,&''(,*,, ),,?)* 4 5, ;: 5 " &(5 ",6 *, * *6;&(5**&- 5= E, " 5 ** * 4 5 &(2&-535, * *6,, 5 * ", ) *,* " * 5 * * *, 55,. 23(' N,,,65* 5* *5 * * *,6,* 5*, 4, 5* 5 5,6, 4, *55*,?* **6"*,,*6 ** ", 73

77 ",,*6) 5 " 5*,* ,*6:, 6* 4 *6 5,,*!5 * H 5 *, " * *6 ; 5* ,,* 4,,, 6 6*,5 "5 55 *5*,6 ;*,,* *55, * 6 5 5*, **;5*, 5*2,"" *:53,*,* 5*4,;,5,, ", 4 * * *,6 < +, )* * )* * <,6 % # ), 266*3,,,,5 * 4 *, *6,,,, 5F/" F4 *, *,*" P,, 5,*,, 6 5, ) 5* 5, ) * *5 F F,A,*655* * 5, 74

78 ,,%, 5!5:,4**, * "" : , *,* 4, * **,,5,, >,, 5*5,,4, * 5 * * *6*5,* : * * * 6 75

79 / *2)5'35F *,*, 5 * F 2 (3) 5 * * * * 5 *, 4 "5, * " 5 *,5, ; * " * 5 *, X F, " :, 5 5 *, " ",,6 *F 2)5 ' (3 " 5 " * 5# H * * 6 ", E, 5, 6 * * 5, 5)5 * * " 4 5 " 5, 6* 5 * 4 5, ",* 4,, 5 5,6 *5,,* *, 5 * 5 * 5 6,6,,,," & " 4 * F, * 6* *, F 2)5'3 4, 5,6 *55 * 76

80 , % 5, "*5 4,,!56 *55 " * 2 3, ),4, * * 6* *4*6 6*5,5 - H 4 * 5,,,6,55*,, *,55** 5, 55** *, ) * " 4,, **6** H * * * * * 5 5 5,6,* 9 "6 4 * 5 *, * *5 5 5, * /Q 23, 5,4,,,,,, *,, *,,6,,,5 6, ),,,, 5, ", 77

81 4**,,, * ",55, 5 ",55** *, * *,, 4*, 5,,,*,,, 78

82 Summary. 4 '05( ;? 8 J %" "-8 M" " <!" "" " " %" (! " % E %"!"(%"!(!"% " 4 %" &''9 A/ 1 / 0 : " " " # " "$" " "# %&''&&''( %! &''& &''( 79

83 " /!6 "!"6!" / 2" "3 " " E &''( " $ " " $ D C" "? " 0 " E " " " " " " 2 6" " " 3 > " / 0 " > " " E" -(' &. " %&'''&''( " %&'''& 80

84 " / 0 " "" " 0 " (''' - &''( " : && " " # # :#;<<=>#.?8 " # "!" : % " 4 % " %Y 2!(Y "9Y " 3 &Y " " / % $" " 81

85 # 8)(551 0?8 " 0 # "" " " 0 " " $ 4 % &''' 0 %&'-' &'''&9& "" " " 2 3 %&''' " 2 "3 &''' % # 8* 5(523 5 :#;<<A. )!80B#?8 " # " $ " 2%&''&3 " " G -!- " : % -Y "!'Y&''&%-Y /6 &''& 0" &''& " 82

86 ! 2U 3 " "! &''& " )*" # &8 " ( 5 0 '51 0 : ) >#.?8 ") # $ %&''( $ " # %&''& &''( " 2&''(3 $ +, &''((!Y )* )* 9'Y " " / " C" " " 83

87 # &8 (5 0 5 :? ") # "!" " " "%&'''&''( 9-!( 0"" " " &''( % 2)* )*3 2+,3 :$ " "? 0 " " " &''( " "+, )*)* " # $ 1 &''( :" " " 2 3 J " " " " % &''( )* )* +, &''( 84

88 +, $ 85

89 A4, 6* 5 S >1 ;* ,5, 5,6 5 *E *M*,4 6* 45 6*S > E * 5 * 554 6*, 5 6* H B )* *,,,66 H 5 *",;6 ; E M "? D; 4, 4 " 566 A;,6, *255 "S3,5, 5 55A ;,6 5 6* 6S /*< *<*55* * <.<, 5 *, 4* **S 6++B ++, * 6 *", 5 55 * * ", *S +* 86

90 ,&'5, *5 * **)6 64= 87

91 ! / /+781P2&''93> # >(23%&-%-' $ &&%2&3 &-%&9' /? BQ 8 7 J P 2&''%3 ",, *,?'%'-2!3(&!(& #&!23!!- /L2&''&3>",/L2;3 &''&#2&%(&!&3 # * /6,7"52&''&3#&5$4.."A % &4.." #CC A *&''%'%& /6,7"52&''%3#&5$4..(&' #CC A *&''%''& /HMA7"?2&''-3 # " % -923(9(? 1 B 7 B M 2&''3 / #& :&(2-3!-'?+M1J 17M2!38 "" " " =/ " P 9 9 &&92-3&'&%? P 1? 4 1? M 7 P P/ 2&''93 D " # E %23 88

92 ?T P 2&''%3), *:= 4, %&!6&''%? >/? J ; 7// 2&''(3 < 992%3&(? H 7 B? 2&''93 $% B % # *?P78B2%3&!5,6* E*,?'%-29! ?, P B * 2&''(3 " 7 ;!%' 4..( 2 &!-''3 # " ;1?+7/VB;2&''93/: #& #& '23&-'&-!? 2&''93 ' B %%/ # 1 1 " 2&''&3# C > 1 1 " " + D # 1 1 " 1,, " 1/ 2&''(3 % # 1,, " > B + "L D> P7J /&''(#( # * H 1) P I? 7; P E 2&''93? D(2&3'! 1H+8"/>M7P/2&''-3 " " $ (2939%(9 4 +/ M 4? + B ; B P M M / +?MM78 E2&''-3; 89

93 # "? -%&2&%3&!&!( 4/+J 8 DQE7J D " J " D 4 7 P P; 2; /#/" J 8DA/1 4EQ " D M82;3!&%2 ''3 I#8 923(! 4EQ &''3 " " 9 '293-&--&! < "/ &&'''# 992&3-! J 2%3" # 9(2&3&- 4EQ / E H D M H +/41+7J 12&''&34" " #-' 4/4I "92-3&&!&-( 4/2&''(31# E :;! M+>M>7P;/2&''934 =#& 923 &-&99 >" :; &-9! " # + M (9##9((3:; &''9#-&!G29((3(&(-- 90

94 #/ "? :; &--23#''% 7 8/? 2%93 +" # "$? :; &9!23#-9' 9%' 9% 7 2%3 +" # &' "$? :; &-23#(&((-% M7 2&''(3+" #('"? : 9&2-39&%9& 293+" # 9'"$? : ; -'2%(3' 4?6// D2&''38" # "? 9'2-3&&& ;/ E J 8 DQ E 7; D " ; " D 4 7 P P; 2; (3/#/ "J 8DA/1 ;+M>"18;+>7PP/293 P#>"#&!9293(9-(9 ; B M M + M B H +/ I H E 7 1 2&''(3/ " #& DF! #CC A * &''%'' ; 1P 2;3 23 %$% ' % &% %% #B, 91

95 ; 1P 23,, ; 1P 2;3 %$% ' % &% %%2&-&3 #B, ; 1P 23, ; 1 P 2;3 %$% ' %&% %% 2 % &'%3 #B, ;1P23 5,;1 P2;3%$%'%&%%%2-'9%3 #B, ; 1 2&'''3 8 / >"+# 1I /B 4+2;3<& # &&?8A %F40) 7.D"---2&%&%!38)#&'''#P,# >8 J 8 DQ ; 1 P > &''%3! %)$B& 5%$5!3) 4..7)4..( K 8* ;2&''&3&,"+0*64..46F 47 & 4..4 & & $ &%,' $ %'&,/4..7)4..01?"#; ;17 />;12&''93 3B:#;1 E ";/47 P23 #" 1 #;#&%%2&&3-%!- E * 2(3#% & % G' %$'5H * ( # E * E * 23 & % E 9 #E * E M 1 )? >" 1 7 " 2&''-3 : "" 9&2&39!(9 92

96 E M B J + 7 +" > " " 9 + # >D> "#& ;-2-3%9 E B? + 7 E, H 2&''-3; 23 9&293-9-( P #!23!-! P &''(C&''%3 /?'%&%2!&!-(3 #/ P;/ B B 7 > M > 2&''93 4 " := ;-!293 9!(9 P M/; +? &''-3 # 9&&(2-3-9-%% PBJ 7H+J 2&''(3& E I#+P 81 P ;2;32%3#%%$'%' #7 H P P /? 1 / H P 1 2&''-3>0 ( " 9 & &2%39(9%9 P P; 7 I 4 2&''&3 " # : 923-(9-8012&''' %9! &''%3 8 0 < $ 801 2&''93 %"--* 4... $% & ;&$ 93

97 ='& =' H# H A" &''9#9 H 801 $% & ;&$ ='& =' A!#! H# 1, * 8,H 84E P+4>J H 2&''-3 1 J 9&293--( 8/7H*512&''&38%%'"% $ &&' 5 %%$% & & # * 86 B 2%(3, / D& % &%"-"()"-*( # / 8?2;32&''93%'5%%& # * 8? 7 J 2;3 2&''%3=&H # * 7 1, * < * 8 E 2&''(3 # " 992&3-9 8 E B); + M A 7/ H 23 " # " #& %3!9' 8 B 2&''(3 % ' #1,, " M A 2&'''3!%'% >% # 7 * MQB 23, **6 ;1 P 2;3 %$% ' %&% %% 2 &- &3 #B, 94

98 MB? J # " #:#& MB2&''93 40?# ; >?1E H6PH2-3 D1/# +/ 1 E;" B 7 / + 2&''3 : 1#& 2&3&-&99 # * BQ > + M > 4 J H; J M > 8/?M7/ /2&'''3" # 9239%- B + B P 8 7 P 2('3 1 / " #&;# %--! B ; + 8"/ H + 23 > "9%23&9 B"41 E7P M2&''93 # ;&'293--!-(- B B 7 1 E M 2&''93 4 " 923'9 B + B M/V B; 7 8 M 2&''(3 D# 18 > B, / 2&3 $%, %% % % #> + 7 > 293 D& %:% %&& % #EQ + A 23 % ' & #E * 95

99 + A 2!3 5 $ 5 %' "7)"+), % %%!#% # " +"1MB7BQ/42%31 +/#8A"> +V B 2&''&3 /4 > 9& 8# 1 / # * 2;3 &$ $ B,# *AB, >2&''(3&% %(9-& 9- / 2&''(3, * '' M81BM7+82;3%%' %%2-'(-%&3 # * +8,/7MA2&'''3 <0 "=/" 92%39%'9%- "/2;32&''(39 '%%&B $%&$ #1 " D$B MH 4EQM"+7>P2&''&3 #0$ 92&3&'&' D /CE ; / "D4 7 PP;2;34..72& -3/#/ " J 8D A /1 > H 7 J? 23 %% B $%& % $'&$5B# 96

100 >/7P6823%%%'5%%%B 8 DQE 7 D " "D4 7PP;2; !9'3/#/ "J 8DA/1 +/J2&''(3 " D&;%&2&3!!(!! 0 = # / A 2&''93 # & &% )&% C B# B, <;&(&2(3 7 1 > 2&''(3 992%39'(9'! 2-3? & C & P#J / 2&''-3 1 / " " " "C &293(!9 97

101 @ 2&''(3;% H P P6 8 7/ / 2&''-3 # " H P P6 8? 7/ / 2&''&3 " ;-92%3%9%(9 M+7II2&''3A &&9 4"9P# J 8 DQ P 1 M 8 > 8 Q+Q2&''(3E&%BA CH # * M4? +B/ +6/+PMM; B11> 48 E74+/2&''(3 ;: + # / A /%2(3!- M44+/? +B+B/MM/ +?78 E2&''&3) 4 = #& ;&&2-3-9(?A 2, *3 2!3 ; $ $%'5?A-! 9'9(! 8 + M >>/ J 8 DQ E D / " / "D4 7PP; 2; &--3/# /"J 8DA/1 E-#(!% # "D 4 7P P;2;3 2&'' /#/ " J 8D A/1 98

102 +8 H;D+78I2&''93 6 1# Q &-2!3! "M+7P MP 2&''3 $ ZB F ZA B F 9'23&- +//?1 ; " 992(3-''-'% 2&''&3 ;, $ %' ( # "2-3%$%,% #>/*, " 2!%3 % "!%# #" " 7 ; 2&''3!%' 4.." #"7; " 7 ; 2&''(3!%' 4..( #"7; DA!9#% 2!93 9 % $ & & :'% %&& I #BC/*, DA '#& 2'3 %:'% % # /*, DA &''%#( 2&''%3 5 & %'%& '% 3&5&%'%& #EQ6* +? 1 + 7/ > 2&''-3 =;-2(3(&(-- *2!35%&$%#?E)%% # * * 2&''-3 ' = # * 99

103 "5 2&''%3 #CC A$% $, A * 5 "5 * *, 5 + "5 J;1/ #CC A *&'%%'- ' B E 7 B 2&'''3/ " 92&3%% 6 +B D BQ 7 > 2&''93 F F # $ ; (2-3(-(!- 6 +B > 7 J ; 23 = ', $'5'H, & &&,'%%$ $"--* #H * 2&''%3 1, * #CC A *&''%'%&& %$%,%$&$$%$ "0),' $ %%$ H A" &''#& H# H ='& ' =' ' H A" &''-#-( H#H % $ $'5$ $ % &,, $ %$ A #' H# 1, * &''(3; < :&2%3('(' &''%3 4 "=< : " 100

104 + A * 5 + #CC A *&''%'9! /2%(3D&% &%"-"()"-*( #/ / 2%(3 A /D&% &%"-"()"-*(2&!-&!3 #/ "2&''(3&4..(.24+ #CC " A *&''%'&! 11E B?J M>1QP/11/ MH1-7EQ/B2&''93:: A ;&'2%39'9% B ; 1P 2;3 %$% ' %&% %% 2!3 #B, ;1 * 86*B B* #CC A *&''9 &''% H 7 P M 2&''93 & B A48 82&'''33# F/# A > 1 1 4>8 >7D 8 A48 82&''939J &%#FJ 41#A > > 8 > 7 D8 A48 82&''%39J <>&%#F> A > > 1 101

105 1 4 > 8 > 7 D 8 J ;2&''(3&'='%&%&$ $ % &H # 1,, "7,, J # * )5 2'3!%% & &%) &'% % 4 * 5 #CC :CC C A *&''%'%&' J+17R J+23 " # #&&2(3(!( ) >/6 +? > E ; E P I P>18 /+;ME M"B H +MJ 8;J @9<%2&3'% J +EMB1:/M7+"4+23/ $ #&!293%9%(. J?2-3<A & II# D:A"> J? 23 9 & & & J 41# J? J? 2&''-3 #CC CA *&''%'9' J 8 DQ 2!3 ' 4" B ' $, 4...) %? ", 5 F8 &# / " J8DF E * " 7 E *L J 8 DQ " ; 2&''-3 " D 102

106 4 7PP;2; %-3 /# / " J 8D A/1 J 8 DQ2&''-3A D!&C% P#J 8 DQE J ";-2-3&'&! J";B7P ;/2('3 /": " #&# 9--&--% I J ;,/ " D 23 " " < 9!-2&3&&-&& 103

107 Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Den 1 januari 1997 infördes i Sverige en lagstadgad åldersgräns vid 18 år för inköp av tobak. Syftet var att minska tillgängligheten till tobak för ungdomar och därmed minska konsumtionen av tobak. Det övergripande syftet med avhandlingen var att: studera om den svenska åldersgränsen för inköp av tobak påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak, studera hur efterlevnaden av åldersgränsen kan förbättras, vidareutveckla metoder för att följa efterlevnaden av 18-årsgränsen. Det empiriska underlaget för avhandlingen har utgjorts av: Provinköp av tobak som genomfördes 1996, 1999, 2002 samt 2005 i Malmö, Värmland och Västernorrland Enkätstudier om tobaksvanor och attityder som genomfördes 1996, 2000 samt 2005 bland elever i årskurs 7 och 9 samt 1996 och 2000 i årskurs 2 på gymnasiet totalt cirka elever i nämnda tre regioner Strukturerade telefonintervjuer med nyckelpersoner i det tobakspreventiva arbetet. Analyserna av datamaterialet redovisas i fem artiklar som visar att: åldersgränsen har begränsat ungdomars möjlighet att köpa tobak. Efterlevnaden av lagen är dock fortfarande bristfällig kunde ungefär varannan provinköpare köpa tobak utan att behöva bevisa sin ålder sämst var efterlevnaden i Malmö andelen dagligrökande ungdomar i årskurs 9 i grundskolan har minskat från 1996 till 2005 i Värmland och Västernorrland medan det inte skett någon förändring i Malmö den metod som använts för provinköp av tobak har fungerat väl. Karlstad University Studies ISSN ISBN

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Skolmiljö, mobbning och hälsa

Skolmiljö, mobbning och hälsa Skolmiljö, mobbning och hälsa Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstad University

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Platser för rovdjursturism?

Platser för rovdjursturism? Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för geografi och turism Marcus Ednarsson Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland Karlstad University Studies 2005:16

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Laguppställningar. Falkenbergs GK. AF5 Flicka 5. AP6 Pojke 6 AP7 Pojke 7. Bro Bålsta GK. BF4 Flicka 4 BF5 Flicka 5. BP7 Pojke 7.

Laguppställningar. Falkenbergs GK. AF5 Flicka 5. AP6 Pojke 6 AP7 Pojke 7. Bro Bålsta GK. BF4 Flicka 4 BF5 Flicka 5. BP7 Pojke 7. Laguppställningar A Falkenbergs GK AF1 Flicka 1 Anna Nilsson AF2 Flicka 2 Amanda Häggqvist AF3 Flicka 3 Madeleine Tham-Johansson AF4 Flicka 4 Elin Arvidsson AF5 Flicka 5 AP1 Pojke 1 David Brämersson AP2

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor

Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor Enkätundersökning i Landskrona år 2007 2014 Stefan Åberg, ANDT samordnaren (140630) Inledning Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

Hur ser vi på hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Begrepp; sjukdom, skada, handikapp, funktionsnedsättning

Hur ser vi på hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Begrepp; sjukdom, skada, handikapp, funktionsnedsättning Karlstad universitet Avdelningen för sociala studier Delkurs: Funktionsnedsättning 15 hp Hösttermin 2011 Vecka 45 vecka 3 202 Vecka 45 Tisdag 8/11 Introduktion till kursen. 10.15-15.00 9E125 A-LT Hur ser

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2011

Skriv- och vaktschema vårterminen 2011 nne Louise Liljedahl Skriv- och vaktschema vårterminen 2011 Sammanställning Vecka 20 Dag Klass/Grupp Plats Tid Ämne Vakt Måndag Op2 Medicinsk Ole 16 maj grundkurs Måndag ktiekunskap Maa 16 maj Obs! Frivilligt!

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige Del E: Vårt land 65 E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige inte absolut 4 18 51 20 7 7 22 41 21 9 NV, SP, IB 4 20 53 18 6 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 6 18 48 21

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak ANDT-undersökningen 216 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak Årskurs 9-216 Antal deltagare: 85 Bortfall i antal: 15 Bortfall i procent: 15% Redovisade enkäter: 7 ANDT-undersökningen 216 Årskurs 2-216 Antal

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Ung i Värmland

Ung i Värmland Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Curt Hagquist Erik Forsberg Ung i Värmland 1988-2005 En undersökning bland niondeklassare Karlstad University Studies 2007:24 Curt Hagquist

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum:

Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum: Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum: 2004-08-21 Observera att lösningarna inte alltid är av tentamenslösningskvalitet. De skulle inte ge full poäng vid tentamen. Motiveringar

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2011

Skriv- och vaktschema vårterminen 2011 Skriv- och vaktschema vårterminen 2011 Sammanställning Vecka 10 7 mars 158 9.05-11.15 9 mars 7 mars val årskurs 3 Elever från: Sp3a Sp3c Te3 Smbf3 Sp1a, 30 st Sp1b, 26 st Smbf1, 28 st (totalt ca 83 st)

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

Mobbning och kränkningar bland ungdomar på nätet

Mobbning och kränkningar bland ungdomar på nätet Mobbning och kränkningar bland ungdomar på nätet Lisa Hellström PhD Folkhälsovetenskap Universitetslektor Malmö Högskola Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstad http://www.kau.se/cfbuph

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer