(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,"

Transkript

1 TIMBRO

2 $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', DE=(.-,,-(%-/9<A52B(/#F!! G2)0-4)B50&HE5'0&)/.I5'JKE0596(L('-,57'L/22/%) M>NOP!QRSTTQUV!QW JJJ?,52B(/?)' 5%./K,52B(/?)' XJJJ?,52B(/?)'Y5%%'<-00YZ5)B%[P!RSTTUV!W\ #

3 INNEHÅLL >$]]$OE$AAOMO*????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????S MO8^_OMO*??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????R!? A+(5)2'%54:(??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????P!?# A+(5)2'%5&-4???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!F #? V? V?! A+(5)2'%)'..'6,'(3:'6/%/25)6,50071e,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!V V?# A+(5)2'%)'..'6,'(5/056-01%&'(???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!W V?V *0/B-05)'(5%4/9<5%./(2-,5/%))3(5&%5%4??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!S V?W '/9<+,01%&)6,14-%&'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!T V?S b/23-(-,57-.=(&'0-(/9<0=%'%57:'(???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!r V?T b(5,56'%2/,.0f4',?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!u V?R *-22-06(5,565%f-601&'(?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!P W? $I>8`AOMO*?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????#! S? V

4 W

5 SAMMANFATTNING M.=('0544-%&' (-33/(,,-( &' 3/)5,57- -)3'6,'(%- -7,+(5)2 /9< 75)-( <+( B')=6)%1(5%4'% 5 2:%4-01%&'(1('%756,54.-6,/(.=(=6-&,50071e,/9<.-,,54&/2)B'6123%5%4?A+(5)21(',,)1,,-,, =6-6-35,-05%.0=&',5',,0-%&/9<1(+('6/%/25)6)f%3+%6,'%'e3/(,7-(-g3('95))/2,'0'./%'('00'( 601&'(?_'%'%&-)6500%-&'%1(-,,&',1(6/%)+2'%,'%)/2,(-%)3/(,'(-)? ]'%,(/,)(')-%&',)3/)5,57--)3'6,'(.=('6/22'(/96):'%/2.-,,-%&'6(5,56'2/,,+(5)2'%g7506'% 1(5%(56,-&3:5<+7+&)-6,7:/2(:&'%?E=(&',.=(),-<17&-(6(5,56'(%--,,5%,16,'(%-.(:%,+(5)25%,' 6/22'(&'.-,,54-01%&'(%-,5004/&/'.,'()/23'%4-(%-0196'(75&-(',500-%&(-01%&'(?E=(&',-%&(- )14).0f4',/9<(')-%&',5)54/()-6-),/(-)6-&/(3:250C=%? _'% )-20-&' 6(5,56'% 2/,,+(5)2 1( &/96 /., %&'(Bf44&? M.0'(- 756,54- -7)''%&'% Bf44'( 6(5,56'%3:)-22-,+%%--(4+2'%,)/2.(5<-%&'0)2/,),:%&-(%--%71%&'5B=(C-%-7#FFFQ,-0',%1( 40/B-05)'(5%4'%5.(:4-)-,,')? ^% 4'%/24:%4-7 &'% '6/%/25)6-./()6%5%4'% 75)-(,f&054, -,, -(4+2'%,'% / ' 1( =7'(&(57%-?I5))'(054'%6/22'(5%,'-00-5%,16,'(.(:%'%(')-71(&0-%&',,500&'0g2'%&'3'%4-()/2.-6,5)6,),-%%-(67-(+,4=('%),/(5%6/2),6100-.=(2:%4-21%%5)6/(?b(5,56'(% (%-(16%-5% ):&-%- 5%,16,'( ', )/2 (52054,75) 5%,' B=(, ,+(5),0-%&',? ^,, 'e'23'0 1( 3(5)',.=(.0f4B50C',,'(g7506',)C ',4:(,500(')3'6,57'.0f4B/0-4?E/()6%5%4'%75)-(/96):,f&054,-,,&')/2 -(B',-( 5,+(5),)'6,/(% 5 +,7'9605%4)01%&'(%- 5 75))-.-00,500<=( &'% 2'(- B'2'&0-&' &'0'% -7 B'./06%5%4'%? E0f4',)0133'(+,6/0&5/e5&+,)0133g&',1(6/(('6,?]'%.0f4',),:(B-(-.=(%:4(-'%),-6-3(/9'%,-7 &',/,-0-40/B-0- +,)0133'%? ]'& '% '..'6,575)'(5%4-7.0f4', /9< B1,,(' 6//(&5%-,5/% 2'00-% /056-01%&'().0f40'&%5%4-( )6+00' +,)0133'% 6+%%- 25%)6- f,,'(054-('? _',.5%%) 4/&- 2=C054<','( -,,.=(B1,,(-.0f4', /9< 25%)6-250C=3:7'(6-% +,-% -,, 75 %=&71%&54,75) 2:),' B'4(1%)- 21%%5)6/() (=('0)'.(5<',? I5.5%%'(/96):-,,2/,),:%&',2/,,+(5)25%,'<-(),=&-7B'./06%5%4'%5),/(,?^%%f+%&'()=6%5%4 )/2_'2/)6/34C/(,3:+33&(-4-7A52B(/75)-(-,,P-7!F)7'%)6-()7-(-(C-3:.(:4-%/2&',(/( -,,,+(5)2,500.-,,54-01%&'(1(B(-.=(01%&'(%-)+,7'9605%4? ]/,),:%&',2/,&-4'%),+(5)24(+%&-()545%,'3:,500.=(05,054./()6%5%4+,-%5'%25))+33.-,,%5%4/2 7-&'6/%/25)6,50071e,5%%'B1(?A+(5)2<-(5056<',2'&7-%054<-%&'02f96',3/)5,57-'..'6,'(3:0:%4 )56,?$,,21%%5)6/((')'(4=(5%,'71(0&'%)12('?A71(,/2?h+.0'()/2(')'(/9<B')=6'(%f-01%&'(g &'),/ B1,,('.=(+,)1,,%5%4-( 4'( 75.-,,54-01%&'( -,, +,7'960-) /9< <=C- 057)67-05,','%.=( )5%- 2'&B/(4-('?M0C+)',-7&',,-B=(75(')-2'(/9</.,-('? S

6 T

7 INLEDNING >'&-%)/0/9<B-&B0'7'%3/3+01(('6('-,5/%),(-e'.,'(.=(),-71(0&)6(54',<-()1,,',75)'2'),(-(3:.=(1%&(-,)? E(:% 9<-(,'(%) ',-B0'(5%4 3:!PSFQ,-0',,500-7('40'(5%4'% -7.0f42-(6%-&'% 5 B=(C-% -7!PPFQ,-0',<-(7:(-(')7-%/(.=(1%&(-,)?I5(')'(%+/.,-('g)1)/%4)21))54,2'(+,)3(5,,/9<01%4(' ),(196/( 1% %:4/%)5%? A+(5)2g.(-2.=( -00, 2'&.0f4 )/2,(-%)3/(,2'&'0g 1( 5%,' 01%4(' '%B-(, ',, %=C'.=( '% B'4(1%)-& )6-(- 5 )-2<100', +,-% '% 6/%)+2,5/%)7-(-,50041%4054 /96):.=( 0:4Q /9< 2'&'05%6/2),,-4-('? ]'&,5&'% <-( (')2:0'% B0575,.0'(g 6/),%-&'(%- 25%)6-, /9< +,B+&', B0575, -00,2'(7-(5'(-,? _'% )'%-),',5&'%) &5)6+))5/% /2,+(5)2 <-(.(-2.=( -00, 6(',)-, 6(5%4 &' %'4-,57- -)3'6,'(%- -7 (')-%&'g 5 )f%%'(<', <-( &'% ): 6-00-&' -00 5%90+)57'Q,+(5)2'% 6(5,5)'(-,)? N'4('33', 'g 5 B',f&'0)'%-,,'%&'0-75%,16,'(%-.(:%,+(5)2'%5%,'),-%%-(5&'0/6-0-'6/%/25'(%-+,-%i0196'(i,500-%&(-01%&'(.=(',(1&')75)571),71(0&'%g1(9'%,(-0,56(5,56'%?E0f4',<-(/96):7-(5,.=('2:0.=( <:(& /9< ),+%&,-0) 0:%4,4:'%&' 6(5,56? M _-4'%) Of<','( #FFU 5.(:4-)-,,' )6(5B'%,'% b-c)- ^65) ^62-%g2'&-%0'&%5%4-7.0f4',)6/0&5/e5&+,)0133g(')-%&',)'e5),'%)B'(1,,54-%&'?iE(:4-%1(5%,' 7-(.=(./06(')'(+,-%7-(.=(&',,-1(,500:,',ji!! _',.5%%).=(),:) %'4-,57- -)3'6,'( 2'& %)6054 7'(6)-2<',? A+(5)2 /9<.0f45%&+),(5% 1( 5%4- +%&-%,-4 /9< 7-(C' B(-%)9< B=( 5 ): ),/( +,),(196%5%4 )/2 2=C054, -(B',-.=( -,, 25%52'(- &')) )6-&054- '..'6,'(? ]'% 457', -,, &'% 4'2'%)-22-2:0)1,,%5%4'% 1( -,,.=(B1,,(- )5,+-,5/%'%.=(.-,,54-01%&'(/9<)6-3-0:%4)56,54,<:00B-(-0=)%5%4-(7/('&',.=(=&-%&'/275,5001,B'4(1%)%5%4-( -7&'%40/B-0-,+(5)2'%?E(-2.=(-00,.=(&'21%%5)6/()/2<-(&',-00(-)12),),100,5&'.-,,54-),' 01%&'(%-? _'%<1((-33/(,'%)f.,-(,500-,,%f-%)'(-&'B-,,'%/9<(56,-+3321(6)-2<',2/,&'40=2&-/9<.=(, ',.=(B5)'&&- 3/)5,57- -)3'6,'(%- -7,+(5)2 /9< (')-%&'? A+(5)2<-(52:%4-01%&'(7-(5,'% ),-(6 &(576(-., B-6/2 '6/%/25)6,50071e, /9< 17'% B5&(-45,,500 -%&(- )'6,/('() +,7'9605%4? N(1%)0'.=(B(+6%5%4'%.=(.0f4<-(25%)6-,&(-),5)6,)'&-%!PRFQ,-0',?k7'%/2.0f4',/.,-.(-2),100) )/2 &'% 71(),- 250C=B/7'% 1( &')) -%&'0-7 &' 40/B-0-6/0&5/e5&+,)0133'% 5 ('-05,','% <-( /96):.0'(- -%&(- 71(&'.+00- &52'%)5/%'(g &1(5B0-%& &')) +%&'(01,,-%&' -7 2=,'% 2'00-%21%%5)6/(/9<+,Bf,'2'00-%/ ,+('(? b(5,56'(%- -7,+(5)2 /9< (')-%&' 4=( &', /.,- 01,,.=( )54g 'e'23'075) B'(16%-) ', 5B0-%& /.=()56,54,?]5)),-4',-,,.=()=6-C12.=(-01%&'('00'()5,+-,5/%'()/2<-(710&54,05,'4'2'%)-2,2'& 7-(-%&(- 5%%'B1( /96): '% 3:,-4054 (5)6 -,, +33.-,,%5%4'% /2 -,, '%B'4(1%)-&,+(5)2g'00'(5%4'%,+(5)2-00)g1(B1,,('1%%+7-(-%&'(')2=%),'(g.:()3(5&%5%4?G9<%1(2-%6(5,5)'(-(0=%'%57:'(%-5,+(5),01%&'(1(&',54(+%&/9<B/,,'%'%&-),'%+33('3%5%4-7&'-(4+2'%,.=(3(/,'6,5/%5)2)/2 )'&-%01%4'-%71%,)2/,'e'23'075)+,01%&)6,5007'(6%5%4)5%&+),(5?E=('6/%/25'(&1('%),/(&'0-7 5%6/2),'(/9<)f))'0)1,,%5%41(&5('6,'00'(5%&5('6,B'(/'%&'-7,+(5),%1(5%46-%&'%%-,f3-76(5,56.:0:%4,4:'%&'%'4-,57-6/%)'67'%)'(?! ^62-%l#FFUm?! R

8 U

9 1. TURISMEN FÖRR OCH NU 1.1 Turismen i går _',1()7:(,-,,-74=(-%1(,+(5)2B0'7',,-0021%,61%,B'4('335>7'(54'?]'%('&-%!UWF.=('6/2 /(&', 5 -(,56'0% i;7-& 1( '%,/+(5),Zig! )6(57'% -7 L-(0 h/%-) 8/7' $02n75), /9< 3+B059'(-& 5 $.,/%B0-&',? # I5))'(054'%7-(&',5%/2&'%)7'%)6--&'0%('&-%+%&'(!TFFQ/9<!RFFQ,-0'%7-%054,.=(+%4-21%-,,4'%/2.=(-'%):6-00-&4(-%&,/+()/2'%&'05)5%+,B50&%5%4/9<+,7'9605%4? V _',,- 5%%'B-(5&'.0'),-.-00'%(')-,500',,'00'(.0'(-01%&'(5^+(/3-g,500'e'23'0M,-05'%'00'(E(-%6(56'g.=( )3(:6),+&5'( '00'( -%&(-./(2'( -7.=(6/7(-% 75& %:4/, +%57'()5,',? _'%%- &'0-7 &', -&054- B50&%5%4)5&'-0', 7-(.=('%-, 2'& <=4-6/),%-&'( /9<.=(',''0)'% 7-( ):0'&') (')'(7'(-&.=( '% 2f96',05,'%&'0-7B'./06%5%4'%?O1(B/(4'()6-3',71e,'.(-2+%&'(!UFFQ,-0',6/2(')-%&',-,, )3(5&-)? >%-(, ,.0'( 5%/2 &'% B('&-(' 2'&'060-))'% /96): (:& -,, (')-? d%4b:,'% /9< C1(%714),(-.56'%).(-271e, 5 25,,'% -7!UFFQ,-0', )6-3-&' 2=C054<','(.=( 0:%4714-,(-%)3/(, 5.=(<:00-%&'75) <=4 <-),54<', )-2,5&54, )/2 6/),%-&'(%- 25%)6-&'? >7'%)6- A+(5),.=('%5%4'% B50&-&')!UUSg +%4'.1( )-2,5&54, )/2 2:%4- '+(/3'5)6-2/,)7-(54<','(? W `%&'( )-22-3'(5/& 7-(.=(),'.,'(.=(),-71(0&)6(54',))0+,)/2)/0/9<B-&)0/454'%/23:B('&.(/%,?>/0B(1%%-%4596.(:% -,, 7-(- '% 60-))2-(6=(.=( 21%%5)6/( )/2 -(B',-&' +,/2<+),500 -,, B05 ',,,'96'% 3: -,, 3'()/%'%7-(2:%/2)5,,+,)''%&'g/9<6-%)6'756,54-('g<-&'(:&-,,6/ )/0'%?O1(&'%.=(),- )'2'),'(0-4'% 5 >7'(54' -%,/4) -7 (56)&-4'%!PVU 0-&') 4(+%&'%,500 &'%,+(5)2.=( &'% -0021%%- B'./06%5%4'% )/2 71e,'.(-2 +%&'( &' '.,'(.=0C-%&' :(,5/%&'%-? M%0'&%5%4)75) ('),' )7'%)6-(%-.(-2.=(-00,5%/20-%&',)4(1%)'(g2'%,-967-('B50'%)/9<)'%-('17'%.0f4',))%-BB- +,7'9605%4B=(C-&''%71e-%&'-%&'0/96):-,,)'2'),(-+,/20-%&)? _'%.=(),-9<-(,'(7'(6)-2<','%5>7'(54'),-(,-&'525,,'%-7!PSFQ,-0',?A500'%B=(C-%('),'2-%.(12),,500>3-%5'%?E0f4B(-%)9<'%7-(75&&'%%-,5&./(,.-(-%&'<:(,('40'(-&/9<&'(')/()/2):0&') 5%60+&'(-&' B:&' </,'0075),'0)' /9< <'03'%)5/%? _', &(=C&' 1%&-,500!PPV 5%%-%.0f42-(6%-&'%./(2'00, -7('40'(-&')g 7506', 0'&&',500 -,, ('4+0C1(,(-.56'% 3: -007-( 6/%6+(('%)+,)-,,') /9< 17'% +,01%&)6--6,=('(6+%&')10C-(')/(,500)7'%)6-,+(5),'(? E0f4',) ',-B0'(5%4 /9< +,B('&%5%4 B5&(/4,500 ',, =6-, +,B+& -7 (')2:0g 2'% /96):,500.=(1%&(-&' 3('.'('%)'(?>3-%5'%g)/2,500'%B=(C-%&/25%'(-,g.5966/%6+(('%)-7M,-05'%g*('60-%&/9<A+(65',? 8:43(5).0f4B/0-4'%).(-271e,.=(1%&(-&' (')'B(-%)9<'% f,,'(054-('? M &-4 1(,500 'e'23'0 >-22-%,-4',<-(&',,-,500)-22-%)2'&.0f4',),'6%/0/45)6-+,7'9605%44',,+33</7,500.=(1%&(5%4-( 2'(01,,50041%4054-/9<'%)/0)'2'),'(+%&'(75%,'(<-07:(',+,4=(&1(.=(',,2=C054,-0,'(%-,57,500'% (')-+%&'()/22-(2:%-&'(%-?M&-46-%2-%.0f4-&5('6,.(:%>,/96</02,500A<-50-%&3:&(f4,,5/ # $)3'05%l!PT!m? V A'%405%4',-0l#FFWm? W >AEl#F!!m? P

10 ,522-(? _', )6- C12.=(-) 2'& &'%.=(),-.0f4%5%4'% 2'00-% >,/96</02 /9< ]-00/(9-!PSS? _:,75%4-&') 2-% 2'00-%0-%&- 5 B:&' *=,'B/(4g ]-02=g >,+,,4-(, /9< ]-()'500') /9< 30-%', 0-%&-&' 5%,'3:.0f430-,)'%3:]-00/(9-.=((1%&-4'%'.,'(-7(')-%? S 1.2 Turismen i dag A+(5)2'%.=(71%,-) +%&'( #F!! B5&(- 2'& +%4'.1( Pg! 3(/9'%,,500 &'% 40/B-0- B(+,,/%-,5/%-03(/&+6,'%g NOog 5%&5('6,- '..'6,'( 5%60+&'(-&'? _', 2/,)7-(-( 95(6- SPP# 250C-(&'( &/00-(? T A+(5)2'%) B5&(-4,500 >7'(54') NOo B'(16%-) 7-(- SgT 3(/9'%, :( #F!! R g 2'&-% &',/,-0- '..'6,'(%--7,+(5)2525%&('5%&+),(5-05)'(-&'01%&'(1(B',f&054,),=(('?^e'23'075)1(2/,)7-(-%&' -%&'0.=(]-0&57'(%-RFgS3(/9'%,? U >',,,500 )f))'0)1,,%5%4 1(,+(5)2'% 71(0&'%) ),=(),-,C1%),')'6,/(? d( #F!! B'(16%-),+(5)2 /9< (')-%&')f))'0)1,,-vgw3(/9'%,-7&',,/,-0--%,-0',-%),100&-571(0&'%?g22-%5%60+&'(-(5%&5('6,- '..'6,'(1(-%&'0'%1%%+<=4('g<'0-UgU3(/9'%,? P *'%/2,+(5)2'%),50071e,/9<+,B('&%5%4<-(/96):)f%'%3:(')-%&'/9<,+(5),'(.=(1%&(-,))'&-% L-(0 h/%-) 8/7' $02n75),.(:4-&' )54 7-& '%,+(5), 1(? E=( -,, <- 7-(5, '% /B054-,/(5)6 &'0-7 +,B50&%5%4'% -7 +%4- -&'0)21% <-(,+(5)2 +,7'960-,),500 -,, 5 7:(,5& 7-(- '% 756,54 'e3/(,7-(-? M 60-()3(:64'%'('(-(,+(5)2,50071e,?]'%+,7'9605%4'%-7,+(5)2'%<-(0=3,3-(-00'00,2'&'%71e-%&' 6(5,562/,(')/()/2.'%/2'%? A500 'e'23'0.=(bc=& &'% 4-2B5)6- ('4'(5%4'% :( #FFF,+(5),'( -,, B/ 3: -00 5%90+)57'Q</,'00? ]:0', 2'&.=(B+&',7-(-,,25%)6-&','6/%/25) ',?!F G9<&'%!C-%+-(5#F!!,(1&&'%f5,-05'%)6 +,'%)3'95'00)6-,,.=(,+(5),'(?N'(/'%&'3:B/),-&)),-%&-(&'%1()6-,,'%!pV'+(/3'(&f4%?>f.,', &'!F'00'(S.=(),-%1,,'(%-+%&'(75),'0)'%gB'(/'%&'3:/22-%B/(3:</,'00'00'(75),-)3:'% 9-235%430-,)?!! _',.5%%))-%%/056,.0'('e'23'0?*'2'%)-2,.=(3/059f.=(1%&(5%4-(%-5*-2B5-/9<M,-05'%1(-,,&' '%&-),3:7'(6-&'01%&'(%-),+(5)2?M*-2B5-7500'2-%)',500-,,'%),=(('&'0-75%6/2),'(%-.(:%,+(5)2'% ),-%%-&' 5 0-%&',? 8-4'% +33<17&') &/96 B-(- ',, :( '.,'( 5%.=(-%&', '.,'( -,,.0'(- (')'-((-%4=('(<'0,'%6'0,<-&')0+,-,)10C-(')/(,5000-%&',?A+(5),)6-,,'%5M,-05'%6/22'(-%,-4054'% 2'% 5%,16,'(%-.(:% )6-,,'% 1( 0:4-g.=( -,, 5%,' )14-.=()+2B-(-g5('0-,5/%,5003/,'%,5'00-)6-&/(?E=(,7:3'()/%'()/2B/(,('%1,,'(3:',,,('),C1(%54, </,'00 B05(,/,-0)+22-%!# '+(/g 7506', 2/,)7-(-( 6/),%-&'%.=(,7: 6/33-( %/ 7-(&'(- 5 B0-%&B')=6-(%-g)1()650,'.,'()/2)6-,,'%2:),'B',-0-)6/%,-%,75&+,9<'96%5%4'%.(:%</,'00',? S E(5,5&)(')/(l#F!!m? T qaall#f!!-m? R qaall#f!!bm? U qaall#f!!9m? P qaall#f!!-m?!f $)<0'fgN/f&r*//&J5%l#FFFm?!!

11 2. DEN FRAMFÖRDA KRITIKEN ',.(:%,+(5)2'% '2'00'(,5& ),=((' 5 +,7'9605%4)01%&'( 1% 5 5%&+),(5-05)'(-&' 01%&'(? I5&-(' 3:7'(6-)(')+0,-,',5),/(+,),(196%5%4-7<+(B'(16%5%4'%4=()/9<<+(),/(&'0-76/),%-&'(%-.=('% (')-2-%,-(<1%)f%,500/9<-%)'(B=(, (&0-%&',? b/330-,,500 &5)6+))5/%'% /2 B'4('33', ' 3:),:) &', /.,- -,,,+(5)2 +,-(2-( &', 0/6-0- %1(5%4)057',?_',,-4100'(.(-2.=(-00,):6-00-&#$%&'!()*+,-.g%1(,+(5),'(%-<+7+&)-6054'%),-%%-( 5%/2 ',, B'4(1%)-, /2(:&' 5 ',, 0-%& /9< )3'%&'(-( 2-C/(5,','% -7 )5%- 3'%4-( 5%/2 &')) <14%? b(5,56'%1(,7:b'%,?^,,-(4+2'%,1(('%,'6/%/25)6,?a+(5),'()/2,500b(5%4-()5%)'2'),'()650&-.(:% /96):.:,,6(5,56'.,'()/2,+(5),'(% %<',<-(B'4(1%)-&6/%,-6,2'&0/6-0B'./06%5%4'%/9< 5%,',-(&'0-76+0,+('%50-%&',?]f96',-76(5,56'%<-(5%(56,-,)3:-005%90+)57'Q,+(5)2g'%(')'./(2 &1( (')'%1('(%- ('&-% 75& 6=3', -7 (')-% B',-0-(.=( -%&(-,C1%),'( +,=7'(.0f4B50C',,'% /9< </,'0075),'0)'%g,500 'e'23'0 2:0,5&'(g &(f96 /9< /056- %=C')-6,575,','(? I-& )/2 5%4:( )650C'( )54 %-,+(054,75):,2'00-%/056-(')/(/9<-((-%4=('(? s,,'(054-(' '% )f%3+%6, )/2 /.,-.=().(-2g )3'95'00, 5 &5)6+))5/%'% /2-00 5%90+)57'Q,+(5)2g 1( -,, </,'00'%)/2'(BC+&'(&'%<1(,f3'%-7-96/22/&'(5%45%,'&(57)'00'(14)-70/6-0-'%,('3('%=('( +,-% -7 40/B-0- </,'006'&C/( '00'( (')'-((-%4=('(? _'%%- &'0-7 &5)6+))5/%'% 1(,f&054, 6/330-&,500 &'B-,,'%/ '?M7506'%+,),(196%5%46(5,56'%1(B'./4-&B'(/(3: %&'(2-%),+&'(-(g 3('95))/275&B'(16%5%4-( '? $(B',)75006/('%.=(&'0/6-0,-%),100&-1(',,-%%-,:,'(6/22-%&'&5)6+))5/%)12%'g&1(C12.=('0)'% 2'00-%0=%'%.=('%-%),100&3:',,</,'005^4f3,'%/9<0=%'%.=('%)7'%)6</,'00-%),100&-775))- -%)'),f&- 3: &C+3- /9< ),/(0'6'% 3: &'))- )6500%-&'( 3:7'(6-) -7 <+( C12.=('0)'% 4=()? $00,.=( /.,- 6=36(-.,)C+),'(-) 5%,' 0=%'(%-? h12.=('0)'(%- 4=() &'))+,/2 %1),-% -00,5&2'00-%/056-01%&'(5),100',.=(2'&&'0/6-0--0,'(%-,57)/2.5%%),500-,,-(B',-3:',,</,'00g,500 'e'23'0-(b',), '%5c/(&b(+6))'6,/(%'00'(3:&'%0/6-0,14&-('),-+(-%4'%? k7'%.0f4(')/(%-.=(-%0'&'( 6(5,56g 5 )f%%'(<', <+(.0f4',) 6/0&5/e5&+,)0133 3:7'(6-( 250C=%? ]'% /96):-,,&',B-(-1('%05,'%&'0-771(0&'%)B'./06%5%4)/2=7'(<+7+&,-4',.0f4'('%4-4'(-(/9< 7196'(6(5,56?M('0-,5/%,500EOH)6052-,2:0)0133'('%.0f4(')-,500A<-50-%&+,2'(1%&'%3'(3'()/%,500:,%- 67/,'%.=( 7-& )/2 6(17).=( -,, %: &' +33)-,, ,2:0'%? h'%%5' _5'0'2-%) )6(57'( 5 B/6'%/0%1)..#!(,%%!2&+&3,-(4/26052-,6/23'%)-,5/%-7.0f4(')/(g&',7500)14-2=C054<','%-,, B',-0- ',, <=4(' 3(5).=(.0f4-%&', /9< 4'%/2 &', B5&(-,500 'e'23'075) 30-%,'(5%4-7 )6/4 '00'( 5%7'),'(5%4-(5250C=71%054'%'(45,'6%56?b052-,6/23'%)-,5/%1('%500+)5/%-7-,,&',4:(-,,6=3-)54.(5.(:%)5,,250C=-%)7-(g)-22-%.-,,-(</%6(5,56'%2/,B'4('33',g/9<2'%-(-,,&'%(56-&'0'%-7 71(0&'%&1(.=(i6-%./(,)1,,-(')-3:B'6/),%-&-7.-,,54-('21%%5)6/()250C=+,(f22'i?!# >0+,054'%(f2)56(5,56'%-7,+(5)2'%/96):',,3:,-4054,2/,),:%&2/,'%75))057)),50/9<',,75)),)1,, -,, )'2'),(-? b(5,56'(% %90+)57'Q,+(5)2./6+)'(-( 5%,' B-(- 3: -,, &', 1( ',, )1,,.=(!# _5'0'2-%)l#FFUm?!!!

12 (')'B/0-4'%-,,.=(B1,,(-)5%-2-(45%-0'(g+,-%/96):3:-,,&',0'&'(,500'%=6-&6/%)+2,5/%gB:&' -7 2-, /9< -7-06/</0<-0,54- &(f96'(?!v >9<f), (')-%&') (-33/(, 5(-*6#,#6! &'! ',--&7! 6*%31&#(! 89+! &#3+&: 5%%'<:00'( '%.10,),+&5' +,.=(& 5 _/25%56-%)6- ('3+B056'%? M )650&(5%4-(%-.1),'(.=(.-,,-('% 5%,'B-(-756,75&-,,</,'00',/(&%-&'&'.0'),--7-6,575,','(%-g7506',25%52'(-&'6/%,-6,'%2'& 7-(6'%,-0-'%4'0)6-'00'()3-%)6-g7506',/96):4C/(&'6/%,-6,'%2'&0/6-0B'./06%5%4'%)7:(i? ^% &'0-7 6(5,56'(%- 7'(6-(,f96- -,, 2-% )/2,+(5), 5%,' B-(- <-( ',, -%)7-(.=( &' '6/%/25)6-6/%)'67'%)'(%--7)5,,(')-%&'g+,-%-,,2-%/96):2:),',-&'0-7&'%0/ ,+('%/9<01(-)54 )3(:6',.=(-,,7-(-'%-%)7-().+00,+(5),?!V >7'(54')(-&5/l#F!!mt>9<f),(')-%&'l#F!!m!#

13 3. OCH VARFÖR DEN MISSAR MÅLET 3.1 Turismens effekter på ekonomisk tillväxt ^6/%/25)6,50071e, 1( ',, 6/23059'(-, B'4('33 )/2 5%,' 1( <'0, '%6'0, -,,,-,500 )54? A50071e, 21,) 7-%054'%5<+(2f96',NOo<-(=6-,3(/9'%,+'00,C12.=(,2'&.=('4:'%&':(?$7&'%-%0'&%5%4'%1( &', 01,, -,,.:.=( )54 -,,,50071e, 5.=(),- <-%& 1( -7 5%,('))'.=( ),-,5),56'( /9< '6/%/2'(? ]'%,50071e,B'4('33',-%4:(/))-00-'.,'()/2&',3'6-(3:&'%21%4&7-(/(/9<,C1%),'()/23(/&+9'(-) 5',,0-%&?h+<=4('NOog&'),/),=(('2=C054<','(.=(5%7:%-(%--,,6/%)+2'(-g-%,5%4'%5./(2-7.0'( 7-(/( /9<,C1%),'( '00'( 4'%/2 <=4(' 67-05,', 3: &'))-? O1( ',, 0-%& =6-( )5% 'e3/(,.=(b1,,(-) )-2,5&54,2=C054<','%-,,=6-523/(,'%-7):&-%,)/25%,'6-%3(/&+9'(-)5%/20-%&',)4(1%)'(?E=(.-,,54-01%&'(5%%'B1(,50071e,560-(,'e,-,,.0'(21%%5)6/(.:(2=C054<',-,,1,-)5421,,-g.:(,5004:%4,500%:4/%./(2-7)C+67:(&)-2,'6/%/25)6-2=C054<','(-,,0:,-)5%-B-(%4:5)6/0-%?! $002/&'(%./()6%5%475)-(-,,<=4/9<),-B50,50071e,1('%%=&71%&54.=(+,)1,,%5%4.=(-,,',,0-%&)6-60-(- -7 -,,,- )54 +(.-,,54&/2 /9< 25)1(?!W E=( -,, B' ,,54&/2 1( &', &1(.=( -7 ),=(),- B',f&'0)'-,,2-%+%&'()=6'(7506'%,f3-73/05,56)/20'&'(,500<=4(',50071e,'.,'()/2&',,-1(&'% '%&- 2',/& )/2 B'75)054'%.+%4'(-( 3: 0:%4 )56,? _', 1( /96): 756,54, -,, %/,'(- -,, 17'% )2: =6%5%4-(5,50071e,'%.:(B',f&-%&''..'6,0:%4)56,54,?o:)-22-)1,,)/2'%%:4/%3(/9'%,)<=4(' (1%,-'.,'(',,-%,-0:((')+0,'(-(52f96',2'(3'%4-(3:B-%66/%,/,6/22'(',,0-%&2'&%:4/, ),=((',50071e,1%4(-%%01%&'(%-)%-BB,-,,B05-7)'71(,2f96',(56-('? _',.5%%)',,),/(,-%,-03+B059'(-&'%-,5/%-0'6/%/25)6-./()6%5%4)-(,560-()/24(-%)6-(,+(5)2'%) '..'6,'(3:,50071e,'%?M75))-<-(',,'%)650,0-%&),+&'(-,)g5-%&(-<-(./()6-(%-,5,,-,3:.0'(-01%&'( 3-(-00'00,.=(-,,)'/2&',.5%%)4'%'('00-)-2B-%&?^%-7-%0'&%5%4-(%-,500-,,2f96',-7&'%%-./()6%5% %<',5%,'<-(,-45,)+331()-%%/056,-,,&'%1()7:(4'%/2,(1%4054? E/()6-(%- o-+0/ O+%') /9< A5-4-/ >'n+'(5-.(:% +%57'()5,',', 5 N'5(- 5 o/(,+4-0 <-( 5 '% -(,56'0 3+B059'(-&5,5&)6(5.,'%$3305'&^9/%/259)75)-,<+(,+(5)2'%3:7'(6-(,50071e,'%5PW/056-01%&'(?!S O+%')/9<>'n+'(5-75)-(-,,'%=6%5%4-7,+(5)2'%2'&!3(/9'%,0'&'(,500=6-&'6/%/25)6,50071e, 3:Fg!3(/9'%,?*57',&'),/(-2=C054<','()/2.5%%).=('%=6-&,+(5)252:%4-01%&'(1(&',,-',, 710&54,6(-.,.+00,(')+0,-,?E/()6-(%-<-(/96):4'%/2.=(,,'),'(.=()2:.-,,54-01%&'(g7506',4'(056- ),-(6-'..'6,'(?M)5%-(,56'0)6(57'(&'H ie-6,+21(-,,)2:01%&'(5%,'4f%%-)-7-,,)3'95-05)'(-)543:,+(5)22'(1%&',4'%/2)%5,,054-0-%&',? _1('2/, 4f%%-) -00,5&.-,,54-01%&'( -7 -,, )3'95-05)'(- )54 3:,+(5)2?i!T le=(.-,,-(%-) =7'()1,,%5%4?m 3+B059'(-&')5,5&)6(5.,'%A/+(5)2]-%-4'2'%,g3'6-(3:),/(-,50071e,'..'6,'(-7,+(5)2?!R E/()6-(%- <-( ),+&'(-, SS /056-01%&'(g +33&'0-&' 5 G^L_Q01%&'(g $)5'%g >f&-2'(56- /9< $.(56- )=&'( /2 >-<-(-? >,+&5'(')+0,-,'% 75)-( -,, =6-&,+(5)2 <-( ),=((' B',f&'0)'.=(,50071e,'% 5.-,,54-01%&'(!W $4<5/%r;/J5,,l#FFUm?!S O+%')r>'4+'5(-l#FFUm?!T MB5&?!R L<-%4rL<5'%QL<5-%4l#FFUm?!V

14 C12.=(, 2'& 5 (56-(' 01%&'(? _',,- 1( 5%,('))-%, '.,'()/ ',.(:%,+(5)2-00,5& 1( ),=((' 5.-,,54-('01%&'(1%5(56-01%&'(?E/()6-(%-))0+,)-,).=(,C1%-(-,,95,'(-)H im0c+)',-7&'))-(')+0,-,b=(-00-('4'(5%4-(<c103-,+(5),5%&+),(5%'e3-%&'(-):2f96',)/22=c054, /9<)-2,5&54,./6+)'(-3:756,54-0:%4)56,54-('./(2'(?ilE=(.-,,-(%-)=7'()1,,%5%4?m!U _'),/(-5%,16,'(%-.(:%,+(5)2'%4=(&',2=C054,.=(.-,,54-01%&'(-,,)-,)-3:('./(2'(.=(-,,=6-3(/&+6,575,','%g&1(5B0-%&5%.(-),(+6,+(/9<+,B50&%5%4? 3.2 Turismens effekter i olika länder >,+&5'()/2,-(+33.0'(-01%&'(l):6-00-&'3-%'0'(m1(/.,-),B(-.=(-,,.:%4-&'),/(-,('%&'(%-/9< )' =7'(4(53-%&'.'%/2'%? ]'% &', 6-% /96): 7-(- B(- -,, 0f.,-.(-2 '(.-('%<','(.(:% '%)650&- 01%&'(? _',.5%%) ),+&5'( 3: &'.0'),- ),/(-,+(5),%-,5/%'(? M &'%%- (-33/(, 6/22'( 75 -,, ('&/75)- ),+&5'( =7'( >3-%5'%g ^4f3,'% /9< A+(65', '.,'()/2 &'))- 01%&'( 1( 2f96', 3/3+01(-,+(5),&'),5%-,5/%'(.=()7'%)6-(')'%1('(? Spanien >3-%5'% <-( )',, '% '%/(2 =6%5%4-7 -%,-0', B')=6-(' )'&-% E(-%9/('452'% =33%-&' 0-%&',.=( +,01%&)6-,+(5),'(!PSP?N:&'b-%-(5'=-(%-/9<]-00/(9-1(1%5&-4)f%%'(054'%3/3+01(-(')2:0.=( )7'%)6- )'2'),'(.5(-('? _' )3-%)6- %-,5/%-0'6/%/2'(%- h-95%, N-0-4+'( /9< ]-%+'0 L-%,-7'00-Q h/(&-<-(),+&'(-,&'0:%4)56,54-,50071e,'..'6,'(%--7.=(1%&(5%4-(%-?!p _'6/%),-,'(-(-,,,+(5)2'% 5%%'B-(',,),/(,5%.0=&'-7+,01%&)6,6-35,-0)/2B5&(/4,500-,,>3-%5'%6+%&'5%7'),'(-52-)65%'( /9<5%.(-),(+6,+()/27-(%=&71%&54-.=(-,,6+%%-Bf44-+33'%.+%4'(-%&'5%&+),(5?M2/,)-,),500,'/(5%/ '%/,'(-(./()6-(%--,,5%.0=&',-7+,01%&)6,6-35,-0<-(0',,,500),/(-3/)5,57-'..'6,'( 17'%3:-%&(-/2(:&'%? Egypten A(/,)'%),/(=6%5%4-7,+(5)2'%5^4f3,'%1(0-%&',./(,.-(-%&'5%,')1()650,(56,?_',,-B'(/(3(521(, 3:0:%47-(546/((+3,5/%/9<5%'..'6,575,',5'6/%/25%,500.=0C&-7&',&56,-,/(5)6-),f(',50-%&',?_'%,f)6' %-,5/%-0'6/%/2'% L<(5),5-% >,'5%'( <-( 3'6-, 3: <+( 3/)5,57- '..'6,'(,+(5)2'% <-(g,(/,) B'4(1%)%5%4-(-73/05,5)6-/9<6/%),5,+,5/%'00-.=(+,)1,,%5%4-(? #F >,'5%'(%/,'(-(B0-%&-%%-,-,,&'.0'),- 6(5,56'( -7,+(5)2 5%,' )1,,'( C/BB'% 5,+(5),)'6,/(% 5 ('0-,5/%,500 -%&(- 0/6-0- C/BB? _', 1(.=(75))/ )-%, -,, '% </,'00-%),100& 5 ^4f3,'% <-( '%.=(<:00-%&'75) 0:4 0=% C12.=(, 2'& '% </,'00-%),100& 5 >7'(54'? ]'% 5 C12.=('0)' 2'& -%&(- ('0'7-%,-g 0/6-0- C/BB 5 ^4f3,'% 1( 0=%'(%- 5,+(5),)'6,/(%<=4-g.-6,5)6,):<=4--,,&'-%),100&-,500<=(&'%(56-),',('&C'&'0'%-7B'./06%5%4'%? ^% 4'%/2)%5,,054 :()0=% 5%/2,+(5),)'6,/(% 7-( :( #FFS (+%,!WUF &/00-(g 2'&-% &'% 5%/2 C/(&B(+6))'6,/(%B-(-7-(#SF&/00-(?$,,6(5,5)'(-&'0:4-0=%'(%-5%/2,+(5),)'6,/(%1('%054,>,'5%'( &1(.=( ',, +,) %-57 5&'-05)2 /9< '% -00,.=( 71),'(01%&)6 /9< /('-05),5)6 )f% 3: '6/%/25)6 +,7'9605%4? k7'% /2 &', 3/05,5)6- )f),'2', 1( 5 B'</7-7 /2.-,,-%&'.=(B1,,(5%4-( 1( &', /.(:%6/2054,-,,,+(5)2'%<-(.=(B1,,(-,057',.=(250C/%,-0)'4f3,5'(?!U MB5&?!P N-0-4+'(rL-%,-7'00-Qh/(&-l#FF#m? #F >,'5%'(l#FFTm?!W

15 Turkiet ^%056%-%&'+,7'9605%46-%2-%)'5A+(65',?A(/,)3/05,5)6-3(/B0'2<-(0-%&',<-.,<=4,50071e,&' )'%-),' :('%? ^% 756,54.=(60-(5%4 1( 5%,16,'(%-.(:%,+(5)2'%? _',+(65)6- %-,5/%-0'6/%/2'(%- 8/62-% *+%&+u /9< $B&+0%-))'( ;-,'25Qh B')6(57'( &', )/2,+(5)20'&&,50071e,g '% 7-(5-%, 3: B'4('33', 'e3/(,0'&&,50071e,? #! o: )-22- )1,, )/2 &' )f&/),-)5-,5)6-,54(-(%- B0'7 (56-4'%/2 'e3/(,-7b (/(.5%%)&',01%&'(g&1(5b0-%&a+(65',g)/2+,7'960-)4'%/2,+(5)2? 3.3 Globalisering och informationsspridning A+(5)2'%<-(/96):-%&(-3/)5,57-'..'6,'(?b-%)6'-00(-756,54-),1(&'))B5&(-45),(17-%-,,.:,500 ),:%& '6/%/25)6g 3/05,5)6 /9< )/95-0 +,7'9605%4 /9<.=(B1,,(-& 6/%,-6, 2'& /271(0&'%? >3-%5'%g *('60-%&gA+(65',/9<^4f3,'%1('e'23'03:01%&'()/2-00-<-(B0575,2'(40/B-05)'(-&'5,-6,2'& -,,,+(5)2'%=6-,?_',,-0'&'(&'075),500<=4(',50071e,g2'%&',1(/96):'%756,54+,7'9605%45)54?M'% -(,56'0-7 %-,5/%-0'6/%/2'(%- $%&('-) N'(4< /9< A<'(')' O50))/% )/2 3+B059'(-&') 5,5&)6(5.,'% q/(0&_'7'0/32'%,6/%),-,'(-)-,,40/b-05)'(-&'01%&'(<-(<=4('2'&'0057)01%4&1%01%&'()/21( 25%&(' 40/B-05)'(-&'g 17'% %1( 2-% 6/%,(/00'(-(.=( -%&(-.-6,/('(g,500 'e'23'0 NOo? ## ^% =6-& 40/B-05)'(5%41(&1(.=(756,54?*57',75).5%%)&',21%4&'(-7.(-2.=(-00,3/05,5)6-:,41(&'()/22:),',500.=(-,,',,0-%&)6-B052'(40/B-05)'(-,g2'%=6-&,+(5)21('%756,54.-6,/(? a7'( <+7+&,-4', 6-% 2-% 6/%),-,'(- -,, 5%.0f,-%&'.(:% /271(0&'% 1( 3/)5,57,? M '% -(,56'0 5 q-)<5%4,/% o/), B')6(57'( C/+(%-05),'(%- O596 *500')35' /9< ]-,, q'09<g 7-%054,75) ]-4-u5%'g <+(,7Q)'(5'% _-00-) 3:7'(6-&' 5 3/)5,57 (56,%5%4? #V _'%,5&54-('&56,-,/(%gO59/0-'L'-+v')9+g7-0&'-,,,500:,-,7Q)'(5'%&1(.=(-,,<-%,(/&&'-,,&'%)6+00' 75)- (+21%'(%- <+( &'6-&'%,- /9< 45(54-2'&B/(4-(%- 5 `>$ B0'7 &/96 &'% /271%&-? _'.-,,54- (+21%'(%-.=(+%&(-&') 5 ),100', =7'( &'% 0fe /9< 3(-6, )/2.-%%) 5 `>$? 856%-%&' <5),/(5'(.5%%).(:% -%&(- 01%&'( B-6/2 C1(%(5&:%? N0-%& -%%-, 75)-&').502'% I('&'%) &(+7/(5>/7C',.=(-,,75)-<+(-(B',-(%-5`>$+,%f,,C-&')/9<)0',5C/(&B(+6',?]'%5),100',.=(-,, B05+33(=(&-<13%-&',7Q,5,,-(%--7-,,17'%-(B',-(60-))'%5`>$<-&'(:&2'&%:4/,):'e60+)57, )/2'%AQE/(&? k7'%5&56,-,+('%)b+b-<-(,+(5)2'%b5&(-45,,500',,75)),g/21%b'4(1%)-,g5%.0=&'-75%./(2-,5/%,500&'%),1%4&-=%?*+5&'%e-b5-%*+),-7))/%b')6(57'(<+('%05,'%3/c6'&(=22'(/2-,,b05'%,+(5),%1(<-%b05(),/(? #W O1(2-%)'(<+(2f96',B1,,('0'7%-&).=(<:00-%&'%-1(5-%&(-01%&'(4'( &',%1(5%4:,&''4%-&(=22-(%-/2'%B1,,('.(-2,5&?E=(</33%5%4)75)6/22'(2:%4-3:b+B--,, 5%)' -,, &', 1(,-96 7-(' &', '6/%/25)6- )f),'2', 5 71), )/2,+(5),'(%- 1( ): 2f96', (56-(' 1% 6+B-%'(%-/9<&1(2'&-(B',-.=(.=(1%&(5%4-7&'%5%'..'6,57-30-%'6/%/25%? ;5),/(5'(%-1(457',75)-7-%'6&/,5)66-(-6,1(g2'%=33%-5%./(2-,5/%)6-%-0'(/9<6/22+%56-,5/% 2'&/271(0&'%1(',,3(/B0'2.=(,/,-05,1(-('452'(?_',4:(5%,'-,,B/(,)'5.(:%-,,+,Bf,'2'00-% 01%&'( %<', 1( -7 4/&/ /9< B5&(-(,500 -,, 5%)35('(- B'./06%5%4-(%- 5.-,,54-01%&'( -,, ),100- <=4('6(-73:)5%-3/05,5)6-0'&-('?_56,-,+('(Bf44'(3:-,,.=()=6-25%)6-B'./06%5%4'%),5004:%4,500 #! *+%&+ur;-,'25qhl#ffsm? ## N'(4rO50))/%l#F!Fm #V *500')35'rq'09<l#FFUm? #W *+),-7))/%l#F!!m?!S

16 5%./(2-,5/% /9<.(-2<:00- &', '4%- 0-%&',) =7'(014)'%<',? M 40/B-05)'(5%4'%),5&'7-(7 /9< 4'%/2,+(5)2B05(&',,--00,)7:(-('? 3.4 Läckage och utländskt ägande _'%&'0-76(5,56'%2/,,+(5)2)/2<-%&0-(/ 'Bf44'(3:-,,,50071e,'%B05(014(''.,'()/2'% &'0-7 3'%4-(%-.=()75%%'( +, +( 0-%&',? _', 1( )-%, -,, ', 5 2:%4-01%&'( 1( 2f96', ),/(,g 5B0-%& 2'( 1% RF 3(/9'%,? ]'% 2',/&'% )/2 -%71%&).=( -,, B'(16% ' 1( <=4), / '.,'()/2 2-% 5%60+&'(-( 6/),%-&'( )/2 5%,' (52054,75) B=( <1%.=(-),500 71(&0-%&',? E/()6-(%- L-(/05%' $)<0'f /9< h/%-,<-% ]5,9<'00 75& G7'()'-) _'7'0/32'%, M%),5,+,'g '% -7 >,/(B(5,-%%5'%) 0'&-%&',-%6')2'&C/(.=( +,7'9605%4).(:4/(g <-( 4(-%)6-, B'4('33', '? #S N'(16%5%4-(% ' 5%60+&'(-( /.,- 6/),%-&'%.=(.0f4B50C',,'%g,(/,) -,, 5%,'(%-,5/%'00-.0f4(')/( 6%-33-), 1( %:4/, )/2 3(/&+9'(-) -7 71(&01%&'(%-? $,, 5%,16,'(%-.(:% '% (')- 2'00-% >7'(54' /9< *('60-%&, '(&',)7'%)6-.0f4B/0-4',/9<5%,'&'%4('65)6-),-,'%,/(&'4=(-.:+33(=(&-?]'%'.,'()/2.0f4B50C',,'% 1( '% ),/( &'0-76/),%-&'%.=('%9<-(,'((')-5%%'B1(',,5%60+&'(-%&'-7&'%%--,, ',3'(-+,/2-,566/22'(-,,B052f96',<=4,g17'%5&'.-00%1(0/6-0B'./06%5%4'%.:('%),/( -%&'0-7=7(54-5%,16,'(? I5&-('1(&',5%,'21(6054,-,,2-%'e'23'075)523/(,'(-(-06/</0,5002+)052)6-01%&'(&1(&',)100-%.5%%)0/6-0-B(f44'(5'(?>/2$)<0'f/9<]5,9<'006/%),-,'(-(4(+%&-() ,,%5%4'%/ ' /.,-3:&:0542-,'2-,56/9<1(&1(.=()100-%('0'7-%,.=(+,./(2%5%4'%-73(-6,5)63/059f?M23/(,1( 5%,' 3'( &'.5%5,5/% %:4/, %'4-,57,g 17'% /2,+(5)26(5,56'( /., (-2<:00- -,, -00, )/2 5%,' 1( 0/6-03(/&+9'(-,)6+00'7-(-&:054,.=(,+(5),0-%&',?_',,-1(056-.'0-6,54,)/2-,,,(/-,,&'B/'%&'5 *=,'B/(4 )6+00' 3:7'(6-) %'4-,57, -7 -,, 2:%4- -7 &'0-(%-,500 &' B50-( )/2,5007'(6-) 3: I/07/.-B(56'%3:/(,'%g+()3(+%4054'%6/22'(.(:%+%&'(0'7'(-%,=('(5-%&(-01%&'(? 856-):1(&',5%,'5)54%'4-,57,-,,',,.=(',-4<-(+,01%&)6-14-('?$,,%12%&-I/07/14)-765%')5)6- *''0f 1( 6%-33-), )1()650, 6/%,(/7'()5'00,? ]:%4- ),/(- )7'%)6-.=(',-4 14) 5 &-4 5.(:% +,0-%&',g -%,5%4'% &5('6, )/2 &/,,'(B/0-4 '00'( 75- /056-5%7'),2'%,B/0-4? _', 5%%'B1( 5%,' -,, >7'(54' 1( 'e30/-,'(-, '00'( +,%f,,c-,? E/()6%5%4 75)-( /96): -,, +,7'9605%4)01%&'( )/2 <-( 2f96', +,01%&)6- &5('6,5%7'),'(5%4-(71e'()%-BB-('1%&'2)/25%,'<-(&',? #T o:)-22-75)1(&',21(6054,-,,-%,--,,b-(-.=(-,,'%7-(-3(/&+9'(-)5',,0-%&):)6--00.=(,c1%), -7.=()10C%5%4'%, C+), &', 0-%&',? k4-(' /9< +%&'(0'7'(-%,=('(g )/2 2:%4-4:%4'(.5%%) 5 -%&(-01%&'(g6/22'(457',75)/96):-,,,-&'0-75%,16,'(%-?_',1(&1(.=(21(6054,-,,&5)6+))5/%'% / ',)),/(0'65,+(5)25%&+),(5%):,f&054,1(5./6+)%1(5%4'%01%4('&5)6+,'(-(2/,)7-(-%&' '5%/2,5007'(6%5%4)5%&+),(5%?_',1(457',75)0:%4,5.(:%-0075%),.(:%'%,5007'(6-&M3</%')/2, '( E0'e,(/%59) )/2 )1,,'( )-22-%,'0'./%'% 5 )5%-.-B(56'( 5 b5%-? _', 2'),- 4:(,500 $330') <+7+&6/%,/(5b-05./(%5'%5`>$?_',1(71(,-,,.(:4-)543:7506',)1,,b5%-)6+00'3:7'(6-)3/)5,57,/2,5007'(6%5%4)5%&+),(5%g )/2 )f))'0)1,,'( 250C/%'( 21%%5)6/(g.=()7-%% +( 0-%&',? _', 1( <'00'( 5%,' (52054,-,,-0075%),-7,5007'(6%5%4'%-77-(/()6-, b5%-?k7'%&')/2+,7'960-(/9<2-(6%-&).=( 7-(/(<-((1,,-,,.:B',-0,.=()5,,-(B','?N'4('33',0196-4'1(3(/B0'2-,5)6,.(12),'.,'()/22-% 2'&&',-%,f&'(-,,01%&'(%-)/2,-('2/,,+(5),'(%-<-((1,,, %),/9<-,,5%4',)6-4:,500&'2 #S $)<0'fr]5,9<'00l#FFRm? #T

17 )/2.5%-%)5'(-(.0f4-%&', /9< )/2 5 2:% '% B5&(-45,, Bf44%-&'% -7,500 'e'23'0 5%.(-),(+6,+(? _',.5%%) /96): 3:, /)5,57- -)3'6,'( -7 +,01%&)6, 14&- </,'00 5./(2-7 =6-&' 6/%,(/002=C054<','(gB:&'7-&4100'(-(B',)250C=/9<0=%'-7,-0?G2&')7'%)6-(')'-((-%4=('(%-14'( </,'00'%-0,'(%-,57,<-(',,),-(6,)-2-(B','2'&0/6-0-'%,('3('%=('(+%&'(01,,-)6/%,(/00'%-7-,, 0/ ,-0.=0C)? _',.5%%) /96): f,,'(054-(' -)3'6,'( -7 6/%,(/00g 'e'23'075) <f45'%.-6,/('(? $,, 01%&'(B05(3/3+01(-,+(5),2:0<-%&0-(5%,'B-(-/2)/0/9<B-&+,-%/96):/2-,,(')'%1('(5%,')6- (5)6'(--,,B05)C+6--70/6-02-,/9<&(f96?^%,+(5),)/2'%4:%4B0575,2-,.=(45.,-&3:'%(')-1( -%,-4054'%5%,')1()650,B'%14'%-,,6/22-,500B-6-,500) ,)?G26/%,(/00'%-7<f45'%=6-( 25%52'(-( 2-% (5)6'(%-.=( &',,- /9< B5&(-( 3: &', )1,,', B:&',500 -,, 21%%5)6/( 710C'( -,, :,'(6/22-)-2,,500-,,.0'(=7'(<+7+&,-4',=7'(714'(0-%&',)/2',,2=C054,(')2:0? ]-%B=()0+,054'%)1,,-5%,16,'(%-.(:%,+(5)2'%5('0-,5/%,500=7(54-0/6-0-5%,16,'(?A(/,)',,('0-,57, <=4,0196-4'6-%&',7-(-):-,,5%,16,'(%-1(710&54,),/(-5.=(<:00-%&',500-0,'(%-,57',?^6/%/2'% L<(5) >-%&B(//6,-( 5 '%./()6%5%4)-(,56'0 +33 `4-%&-? _1(.=(<:00'( &', )54 3: 3('95) &',,- )1,,? ',,500,(/,) ): =7'(),54'( 5%,16,'(%-.(:%,+(5)2 75& %&(-,50041%4054-5%6/2),6100/(.=( B'./06%5%4'%? #R >-%&B(//6 B',/%-( )1()650, -,, ', 5 )54 5%,' )14'( %:4/, /2 <+( B',f&'0)'.+00,+(5)2'% 1(? M &' /2(:&'% 5 `4-%&- <-% <-( ),+&'(-, 7/(' &', &1(2'& ',, ),/(, 25)),-4 -,, )',+(5)2'% )/2 '% %'4-,57.-6,/(? A71(,/2.(-2<:00'( <-% C+), &')) B',f&'0)'.=(.-,,54&/2)B'6123%5%4'%? _', 1( &1(.=( -%21(6%5%4)71(, -,, >9<f), (')-%&' 710C'( -,, 95,'(- C+), >-%&B(//6)/ %4:'%&'&',<= ',g+,-%-,,%12%-<-%)3:3'6-%&'-,,,+(5)21%&:1( 7104=(-%&'? #U 3.5 Komparativa fördelar och lönenivåer E=(+,/2 -,, ),+&'(-,+(5)2'%) B',f&'0)'.=( &'% '6/%/25)6-,50071e,'% 6-% &', /96): 7-(- 3: )5% 30-,)-,,4:54'%/2&','/(',5)6--(4+2'%,'%.=(7-(.=(&',1((52054,-,,-%,--,,,+(5)2B5&(-(,500,50071e,5.-,,54-01%&'(?E-,,54-01%&'(6-%.(-2.=(-00,6/%6+(('(-2'&)5%B (B',)6(-.,'.,'()/2 &')-6%-(-7-%9'(-&,'6%/0/45'00'(),/(-6-35,-0,5004:%4-(?_',,-B(+6-(6-00-)6/23-(-,57-.=(&'0-(g -00,):-,,01%&'(./6+)'(-(3:&',)/2&'('0-,57,)',,1(B1),3:?;+(+75&-&',.5%%)-%&(-01%&'()/2 1(B1,,('5C12.=('0)'1(5%,'-74=(-%&'g&',756,54-1(-,,2-%.:(&',B1,,('4'%/2-,,)-,)-3:-,, 3(/&+9'(-&',2-%1(('0-,57,)',,B1),3:/9<523/(,'(-&',2-%1()12('3:?M+,7'9605%4)01%&'( <-%&0-(&',/.,-/2-,,)-,)-3:5%&+),(5'()/21(-(B',)6(-.,)5%,'%)57-<'0,'%6'0,&1(.=(-,,2-% <-(),/(,5004:%4,500B50054-(B',)6(-.,?^%.=(&'02'&-,,'e3/(,'(-,C1%),'(1(/96):-,,&'))-,'%&'(-( -,, 7-(- -(B',)6(-.,)5%,'%)57-g &', 7500 )14- -,, 2:%4-3'()/%'( 6(17).=( -,, 3(/&+9'(- &'2? I-(+3(/&+6,5/%6-%2-%575))2:%'()1,,-2'&2-)65%'(g2'%1%):01%4'.5%%)&',5%4-2-)65%'( )/26-%'()1,,-7-(')54'%6/96gB-(,'%&'('00'(,+(5),4+5&'? M01%&'()/2&'))+,/2<-(',,7-(2,/9<B'<-4054,6052-,1(,+(5)2)C ','%B(-'e3/(,7-(-?>/0 /9< B-& 6-% &/96 5%,' )6596-) +,/20-%&)g 5 ),100', 2:),' 6/%)+2'%,'(%- 6/22-,500 0-%&', /9< 6/%)+2'(-,C1%),'%3:30-,)?A+(5)2'%)6-3-(3:&',,-)1,,'%2=C054<',.=(01%&'(%--,,-%71%&-'% 756,54%-,+((')+()l6-%)6'&'%'%&-m)-2,5&54,)/2&',1('%-(B',)6(-.,)5%,'%)575%&+),(5? #R >-%&B(//6l#F!Fm? #U >9<f),(')-%&'l#F!!m?!R

18 E0'(--7&'),=(),-,+(5),),1&'(%-1(+33Bf44&-'%&-),.=(,+(5)2/9<-0,'(%-,57,%1(5%4)057-,,.-00-,500B-6-3: )-6%-) 2:%4-4:%4'(? M 2:%4- -7 &'))- 01%&'( 1( 6052-,', /9< %-,+('% 'e,('2, /41),71%054/9<0123-()54&1(.=(5%,'.=():2f96',-%%-,1%C+),,+(5)2?;+(4<-&-/9<><-(2'0Q ><'56<5^4f3,'%2'%17'%b-%-(5'=-(%-1('e'23'03:&',,-?;+(4<-&-7-(,500).=(B-(-%:4(-:( )'&-%'%05,'%.5)6'Bf5>-<-(-=6%'%2'%<-(3:6/(,,5&7+e5,/9<<-(5&-4.0'(&+BB0-,)5%),/(0'6.=( -,, 6+%%-,- '2/, B:&' 5%<'2)6-,+(5),'( /9< (')'%1('(.(:% +,0-%&',? >,-&'% 1( +33Bf44& 6(5%4.(-2.=(-00,&f6%5%4/9<7-,,'%)3/(,'(/9<1(',,3/3+01(,(')2:017'%3:75%,'(%'.,'()/2/2(:&', 1(710&54,)/054,?_'%4'%/2)%5,,054-:(054-%'&'(B=(&'%1(&(f4,S22?k%):01%4'<-(5%,16,'(%-.(:%,+(5)2'%5%,'4'%'('(-,%:4/%),=(('-0,'(%-,57)f))'0)1,,%5%45%/2'e'23'075)5%&+),(5%? G2,+(5)2'%.=()7-%%)6+00'2:%4-21%%5)6/(5),-&'%5%,'01%4('6+%%-057%1(-)54g'.,'()/2&',5%,'.5%%)%:4/,-0,'(%-,57,500)f))'0)1,,%5%45/2(:&',? ]-%6-%C12.=(-2'&'%B',f&054,(56-('),-&g8-)I'4-)5`>$?>,-&'%0544'(25,,5O'7-&-=6'%/9< 1(7-&&'%1(5&-4'%&-),,-967-(')5%-)-,)%5%4-(3:,+(5)2/9<<-)-(&)3'0?*'%/2&'))-%1(5%4-( 6+%&'8-)I'4-)+,7'960-).(:%'%)=2%5%4)2:),-&,500&-4'%)250C/%),-&? _', 1( /96): 756,54, -,, 6/22-5<:4 -,, 0=%'( )/2 1( 0:4-2'& 71),'(01%&)6-2:,, 21,, 5%,' %=&71%&54,75)1(0:4-.=(&'%5%<'2)6-B'./06%5%4'%?_'.0'),-.-,,54-21%%5)6/(0144'(710&54,05,' 3'%4-(3:(')/(+,/20-%&)'00'(3:523/(,'(-&'7-(/(?_'6=3'(.(-2.=(-00,)5%2-,/9<)5%-601&'( 3:<'22-2-(6%-&'%?o(5)',3:2-,5A<-50-%&1(B',f&054,014('1%5>7'(54'g0=%'(%-2:),'&1(.=( -%3-))-),500 0/6-0-.=(<:00-%&'%.=( -,, 6+%%- +,71(&'(-)? _',, ) -,, 6=36(-.,)C+),'(-? _', 5%,('))-%,- 1( 5%,' 7-& &', ),:( 3: '%) 0=%'+,B',-0%5%4 +,-% <+( 2f96', 2-% 6-% 6=3-.=( &'% )+22-%?k7'%/2.-,,54&/2'%1(+,B('&&52:%4--7&'01%&'()/2)7'%)6-(/.,-,+(5),-(51(&', 5%,'-00,5&.+00,):'01%&54,)/2'%&'0('3/(,-4'75004=(-4100-%&'? 3.6 Kritiken mot flyget ^%&'0-76(5,56'%2/,&',=6-%&'.0f4-%&',Bf44'(3:-,,.0f4',./(,.-(-%&'1(',,,(-%)3/(,2'&'0 )/25<=4+,),(196%5%41((')'(7'(-,.=('%710&54,05,'%&'0-771(0&'%)B'./06%5%4?_'%<+7+&) (5,56'%,-( &/96 )56,' 3: &' 6/0&5/e5&+,)0133.0f4', /()-6-( /9<.0f45%&+),(5%) 3:7'(6-% 3: 250C=%? ^%054,EOQ/(4-%',M%,'(4/7'(%2'%,-0o-%'0/%L052-,'L<-%4'gMoLLg),:(.0f4',.=(95(6-#3(/9'%,-7 &'40/B-0-6/0&5/e5&+,)0133'%? #P ]'%B(1%)0'.=(B(+6%5%4'%g/9<&1(2'&+,)0133'%g1(5&-425%&(' 1%<10.,'%-72/,)7-(-%&'%57:'(3:!PRFQ,-0',g&',,-.(12),,500.=0C&-7/2.-,,-%&''..'6,575)'(5%4 5%/2.0f4',? VF I5&-(' <-(.0f4),(196/(%- 5 )54 /9< )1,,', 2-% ),-(,-( /9< 0-%&-( 7-(5,.=('2:0.=( '..'6,575)'(5%4g.(-2.=( -00, +%&'( &', )'%-),' :(,5/%&',? *(=%- 5%.0f4%5%4-( 1( ',, ('0-,57, %f,, B'4('33)/25%%'B1(-,,2-%6//(&5%'(-(.0f40'&%5%4-(%-75&),-(,/9<0-%&%5%4.=(-,,&1(54'%/2 +%&756--,,.0f430-%.:(71%,-50+.,'%3:-,,6+%%-0-%&-3:.0f430-,)'%75&2:0',?I5&-('6-%2-% '%054,&',,-)1,,-,,.0f4-/96):-%71%&-2/,/(%25%&('/9<405&.0f4-&'%)5),-&'0'%-7.0f4),(196-%? _1(2'&25%)6-(+,)0133'%f,,'(054-('? V! ^,, -74=(-%&' 3(/B0'2 2'& -,, 5230'2'%,'(- &',,-.0f4)1,, 1( B(5),'% 3: 6//(&5%-,5/% 2'00-%.0f40'&%5%4-( 5 /056-01%&'(? 8+.,(+22'% 14) &1(,500-7 (')3'6,57' ),-, /9<.=( -,,.:.0f4-54'%/2 &'))- u/%'( 6(17).0f4B/0-4'% 3: '% -745.,? _' /(4-%5)-,/(5)6- /9< Bf(:6(-,5)6- <5%&('%.=( -,, #P >J'&-75-l#F!!m? VF I/07/$'(/l#F!!m? V! $(0-%&->,/96</02$5(3/(,l#F!!m?!!U

19 '..'6,575)'(-.0f4',1():0'&')B',f&-%&'?_'%g+(250C=3'()3'6,57g5%'..'6,57-/(4-%5)-,5/%'%5%%'B1( /96):-,,2:%4-.0f4),(196/(5%,'1(&'%6/(,-),'714'%.(:%),-(,,5002:0?]-%.0f4'(2'&-%&(-/(& /2714-(?G20+.,+,(f22',=7'(N'045'%1(.+00,6-%',,.0f430-%,75%4-),-714'%-%,5%4'%71),'(Q '00'(=),'(+,75&'%.0f4%5%42'00-%E(-%6(56'/9<>7'(54'g2'&=6-&'+,)0133)/2.=0C&? N(1%)0'6/),%-&'%),:(.=(+%4'.1('%,('&C'&'0-7/26/),%-&'(%-.=(.0f4B/0-4'%?_',.5%%)):0'&') ),-(6-5%95,-2'%,-,,25%)6-B(1%)0'.=(B(+6%5%4'%?^e'23'075)0-%)'(-&'.=(',-4',$5(B+)5)0+,',-7.=((- :(', '% /2-(B',-& 7'()5/% -7.0f42/&'00'% $V#F 2'& &'% )6500%-&'% -,, &'% %f- 7'()5/%'%.=(B(+6-(!S 3(/9'%, 25%&(' B(1%)0'? E0f430-%),f3'% <-( )'&-% &')) B0575, &'% 2'), ):0&- 5 <5),/(5'%? V# $7)0+,%5%4)75)B=(&',, )-,,.0f4-%&',.=(71%,-)=6-&'6/22-%&':('%gB:&'5.('67'%)/9<5 -%,-0 (')'%1('(? _'075) B5&(-( &' )'%-),' :('%) 6(-.,54-3(5).-00g 2'%.(-2.=( -00, B'(/( &', 3: -,, 5%6/2),'(%-.=(2:%4-21%%5)6/(571(0&'%),54'(?$,,5%,',500:,-&'2-,,(')-3:)-22-)1,,)/2.0'(- 4'%'(-,5/%'( 71),'(01%%5%4-( 5%%-% &'2 7/(' '% )f%%'(054'% %'4-,57 +,7'9605%4? M ),100', B=( 2:0',7-(--,,.0'()6-4')2=C054<','%-,,(')-g5%,'.1(('? ]:0',.=(6(5,56'%B=(-00,):5%,'7-(-.0f4-%&',)/2.'%/2'%g+,-%&'+,)0133.0f4',/()-6-(?*'%/2 -,,'..'6,575)'(-.0f4B(-%)9<'%/9<.=(B(1%%5%4)2/,/('(%-6-%2-%./(,)1,,-&',756,54--(B',',2'& -,, 25%)6- +,)0133'% -7 / C=)6-&054-12%'%? E(5 (=(054<', /9< 7-0.(5<', 5 <+( 2-% (')'( 1( 756,54- B'),:%&)&'0-( 5 7:(, )-2<100'? $,,.=()=6- ),/33- <5),/(5'% '00'( -,,g )/2 75))- 6(5,56'( 7500g.=()=6-)3/0-,500B-6-B-%&',g1(5%,'',,6/%),(+6,57,)1,,-,,0=)-3(/B0'2',? 3.7 Gammal kritik i nya kläder E=( +%4'.1( ',, &'9'%%5+2 )'&-% 7-( &'B-,,'% /2 40/B-05)'(5%4 /9<.(5<-%&'0 5%,'%)57? G(4-%5)-,5/%'( )/2 $,,-9 3(/,'),'(-&' 2/, 7-& &' +330'7&' 7-(- '% /(1,,75) <-%&'0)3/05,56 &1( 71(0&'%)(56-01%&'(7-%%=6-,710),:%&3:&'.-,,54-01%&'(%-)B'6/),%-&? A5/:()'%-('6-%2-%6/%),-,'(--,,/(4-%5)-,5/%'()/2$,,-9g)/2)-&') =(21%%5)6/(5,('&C'71(0&'%g<-&'.'0?E(5<-%&'0g&',7500)14-<-%&'0+,-%,+00-('00'(523/(,67/,'(g1(B(-.=(-00-3-(,'(g7506',7-('%,5&54+33,196,5%/2%-,5/%-0'6/%/25%?$%0'&%5%4'%,500&',,-1(g)/2,5&54-(' %12%,)g -,, 2-% 5%,' 2:),' 7-(- B1), 3: -00- /2(:&'% +,-% 6-% &(- %f,,- -7 )5%- )7'%)6-'6/%/2'(%-^05;'96)9<'(/9<N'(,50G<05%)-2,-2'(56-%'%o-+0b(+42-%?N:&'G<05%/9< b(+42-%<-(.=(=7(54,b'0=%-,)2'&o/b'03(5)',5'6/%/25.=()5%./()6%5%43:/2(:&',? VV _',,'/(',5)6-/9<'235(5)6-),=&',.=(.(5<-%&'0%)3/)5,57-'..'6,'(<-(0',,,500'%=6-&-99'3,-%).=( +,Bf,' /9< <-%&'0 2'& +,7'9605%4)01%&'(? ]'% &5)6+))5/%'% <-( <5,,500).(-2.=( -00, <-%&0-, /2 'e3/(, -7 7-(/(? AC1%),'( 1( 5.0'(- -7)''%&'%./(,.-(-%&' '% 6/%,(/7'()5'00.(:4-? O1( &', 0',,5)6- Bf44.=(',-4',8-7-0+%3-(,%'(5',-B0'(-&')545>7'(54'0'&&'&',,-'e'23'075),500),/(-3(/,'),'( /9<'%/2.-,,-%&'&'B-,,/20=%'&+23%5%4?_'.0'),-,C1%),'()/26/%)+2'(-)3(/&+9'(-)&/96 0/6-0,/9<1(5%,'+,)-,,-.=(40/B-06/%6+(('%)?E::6'(,500'e'23'0+,/20-%&).=(-,,60533-<:(',? >:0'&') 1( &', 5%,' 21(6054, -,, 2-%.=(71%,-( )54 -,, +,7'9605%4)01%&'(.(-2.=( -00, )6- 'e3/(,'(- V# ;<!=$)#).,-(l#f!!m? VV b(+42-%rgb),.'0&l#fftm?!p

20 7-(/()/2C/(&B(+6)3(/&+6,'('00'(601&'(?]'%5'%&5)6+))5/%/2,50071e,.5%%)&','4'%,054'%5%4- &5('6,-)6500%-&'(2'00-%-,,',,0-%&3(/&+9'(-('%7-(-3:<'22-30-%/9<)6596-(&'%,500',,-%%-, 0-%&&1(&'%6/%)+2'(-)g/9<-,,6+%&'%6/22'(,5000-%&',/9<6/%)+2'(-(7-(-%3:30-,)?_'% ),/(-&'B-,,'%5>7'(54'-%4:'%&'8-7-0<-%&0-&')%-(-('/2-,,Bf44B(-%)9<'%<5),/(5)6,)',,5%,' 7-(5,7-%75&+,01%&)66/%6+(('%)/9<&1(.=(('-4'(-&'):6(-.,54,.=(-,,.=(<5%&(-'%+,7'9605%4)/2 )6+00'7-(-%'4-,57.=(&'(-)2'&0'22-(2'%3/)5,57.=(('),'%-7B'./06%5%4'%? $7 C+), &',,- )610 1( &'B-,,'% /2.(5<-%&'0 ('0'7-%, /96):.=(,+(5),)'6,/(%? o: )-22- )1,, )/2 +,7'9605%4)01%&'( 4f%%-) -7 -,, 6+%%- )10C- )5%- 7-(/(,500 -%&(- 2-(6%-&'( +,-%,+00-( '00'( -%&(- <5%&'(g4f%%-)&'))-01%&'(-7-,,,+(5),'(6/%)+2'(-(7-(/(/9<,C1%),'(3:30-,)? ]/,),:%&', 2/,,+(5)2 2:),' &1(.=( )1,,-) 5 ',, )-22-%<-%4? M 2:%4-,+(5),01%&'( 1( ',, 7-(2, 6052-, /9< 0:%4- )-%&),(1%&'( &' '%&- i(:7-(/(i )/2.5%%) -,,,5004:? ^.,'()/2 &', 1( )7:(, -,, 'e3/(,'(-)/0)6'%/9<b-&1(&',/.,-'%&-),2=c054,-,,&(-'6/%/25)6%f,,--7&'))-,5004:%4-(/2 2-%0:,'(21%%5)6/(.(:%-%&(-01%&'(6/22-3:B')=6?*'%/2-,,2/,7'(6-5%,'(%-,5/%'00,+(5)2 (5)6'(-(2:%4-+,7'9605%4)01%&'(-,,4:25),'/2),/(-'6/%/25)6-.=(,C1%),'(/9<2=C054<','(-,, +,7'960-)? ^,, ),/33.=(,+(5)2 )6+00' )-%%/056,.: )-22-.=(=&-%&' '..'6,'( 3: &'))- 01%&'( )/2 2-))57-,+00-( 3:,(1 /9< C1(%2-02 )6+00' <-.:,, 3: >7'(54' /2 /271(0&'% 75&,5&'%.=( 5%&+),(5-05)'(5%4'%5)0+,',-7!UFFQ,-0',<-&'7-0,'%-%%-%714?! #F

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36718229-9A3302 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36718230-99704E Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial Sex i skolan Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen Ett stödmaterial 1 Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget»insatser mot hiv/aids och andra smittsamma

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software $QYlQGDUKDQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software,QIRUPDWLRQHQLGHWKlUGRNXPHQWHWNDQlQGUDVXWDQI UHJnHQGHPHGGHODQGHRFKPHGI ULQJDXWIlVWHOVHUIUnQ&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG,QJHQGHODYGHQKlU KDQGERNHQInUUHSURGXFHUDVHOOHU

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC)

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Realtidsprogrammering En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Utan timing Periodtid varierar beroende på funktionernas exekveringstid. Specificera endast maxtid ( Worst case) och eventuellt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 GR711 2x6000 GAS 9300 Spis 2-plattor GR721 4x6000 GAS 14890 Spis 4-plattor GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 Spis 6-plattor 3 GR722 4x6000+6000 GAS 22650 Spis med 1/1 GN gasugn Ugn med tändning, termostat,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum

SSL Damer 2015/16. Spelprogram Omg Hemma Borta Datum SSL Damer 2015/16 2015-05-27 Spelprogram Omg Hemma Borta Datum 1 Rönnby Västerås IBK IKSU 2015-09-19/20 1 Malmö FBC Huddinge IK 2015-09-19/20 1 IBF Falun Pixbo Wallenstam IBK 2015-09-19/20 1 Linköping

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill UTVÄRDERING PROJEKT ORANGERIET Coompanion Östergötland Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

$ % % & % & % ' ' ' ' ($ ) * + +

$ % % & % & % ' ' ' ' ($ ) * + + Stockholms län Möjligheternas Stockholm Verksam hets- berättelse 2009 ! "# $ % % & % & % ' ' ' ' ($ ) * + +,# -- -- -. - / - 01 -% 2 -' + 3 1 4 ) 2# %,## % 5 ## %% 5## D istriktsstyrelsen och personal

Läs mer

Genvägen till det perfekta ljudet

Genvägen till det perfekta ljudet Genvägen till det perfekta ljudet - Hemförsök i försöksplanering IEK 0, 005-0-8 LTU Magnus Blomberg Anders Drott Esbjörn Lilja Hannes Skirgård 1 Inledning Sedan århundraden tillbaka har trumman använts

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs!

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 3 för fordon Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 5,6-7,0. Inbyggd kopplingsbox. Sid 4 Kamerasystem 5,6-7,0, visirkamera. Inbyggd kopplingsbox. Sid 5 Kamerasystem 5,6-7,0. Extern

Läs mer

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5 C30 Turbo T5 019-9AR AR 019-4AR 019-5CR 019-MC 019-HCR S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-4 019-M 019-H 019-2 S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-2 019-4P 019-M 019-HP S40/V40 (Fas II/Phase

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

c99jsk@cs.umu.se! " # $%& ' ($ ) #)%

c99jsk@cs.umu.se!  # $%& ' ($ ) #)% c99jsk@cs.umu.se! " #$%& ' ($)#)% *! ""#! $" $! $""!!% $!! $ $!&! $$'$%("! $ $ $ "" ) $ * $ "" "!!! +! %, $! # $!!%!!$! "!!" %$!!! " $!"!! $"!! " " "!% "! ""! ' "! " "!" % +!, '' '" - -./! /''!% //'---

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 5 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Mottagen på tävlingsexpeditionen: Datum och tid... Sign... Protest nr... PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Fyll i och kryssa för de alternativ som passar 1. TÄVLING...

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD TORI SKALOR INTRVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARRN FLR SÄTT ATT STÄMMA GITARRN ACKORD av Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen C och spelar bara vita tangenter (på

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Schema Juridisk Introduktionstermin 2010.

Schema Juridisk Introduktionstermin 2010. Medborgarperspektivet: Rättsteknik 34 26 aug 12:30 14:00 Introduktion till Juridisk Introduktionstermin MP, MT m fl 13-15 B 22 Introduktion med fraktionerna Carolus Rex KS 13-15 B 23 Utdelning av uppgift:

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes.

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes. LIV OCH DÖD i det tidigmedeltida Västerås En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes Lisa Hartzell, 2010 Fou rapport 8 !"#$%&'$!"#$%&#'#()*%$#+,-.-(#/$0*$("#$1)"-**#%$2'),&3$45%(#67%3$6#86#%#*($8-6($)9$-*$#-6':$;#/0#.-'$

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: Bill och Georg har gått till puben tillsammans. De beslutar sig för att spela dart (vilket betyder kasta pil mot en tavla). Sedan gammalt vet

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Reservsystem för telefoni

Reservsystem för telefoni Reservsystem för telefoni Förslag Fasta och vanliga 3 G mobiltelefoner, som även kan användas som redundans för bortfall av larm. Bakgrund Reservsystemet skall omfatta: Samtliga sjukhus med dygnetruntverksamhet

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010

Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 Preliminärt schema Kurs: Kursstart: Cellen I Introduktionskurs för farmaceuter 7.5hp Distans Kurskod: 1BK010 14-07-30/AKS 1 september 2014 från kl 9.00 via Internet. Länk: Skriftlig tentamen: Ti 21 oktober

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer