Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola"

Transkript

1 GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry

2

3

4 GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry

5 MAGNUS FERRY, ISBN (tryckt) ISBN (pdf) ISSN Akademisk avhandling i idrottsvetenskap, vid Institutionen för kostoch idrottsvetenskap Avhandlingen finns även i fulltext på: Prenumeration på serien eller beställningar av enskilda exemplar skickas till: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, Göteborg, eller till Detta avhandlingsarbete är finansierat av Vetenskapsrådet samt Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap. Foto: Eivor Ferry Tryck: Kompendiet, Göteborg 2014

6 )* +),"+) "*- "*)*)),,-./01.21/'341/.(1/56./01.21/'341/.( ' )9+) %+ )),+ )"*) +),9,*)+))+) )2./79)+ *)+))+ + +)+),12..7+, +)- "*))+*)+))),:,+ ), )"*) +),9 ;<)+,*9) ),+ ) +), ) *) +) +) + +-% =, ) +)),+)+))+-,+9 ) ) 9 ) * *) + +) +) >,+)+) - ) )))),+) )+,+,,+++++, ) + +),? +) 9 +)) ( 5

7 *+,-),9) )*))++)++ *))+ )+)++),) ++-)) ) +),< ++)-)+)9) )* ) ) + )*), > +, +) +) - +) )+=++, ))*)+) ) ) +,+ + +)+)- ++ ) ), ) +) +)) +9)) + +)),+ ) - 4 6

8 @ 1 "+),56 2 -) +), AA,"+) -% ) A, +) 9, +) ) :,, A A,:- @ " +) A, :A) BC,,DE +- #A++,:++,+,)E )&+)F++), A,, +),,=- )- %,;,) E9F9G9"&99H99)9 %9999F"9H&9"F9F9&9 +), =- ),+ +) =,- 2 / 7

9 ,,EF 9$+9;9#99%99G9 %%9%!9),9" 99F)99G,+)- + +),,D+)=- %, E %9 9 ;9 9 9"9 F +) G-",,,, - 9,,,,:, 1 :A-A),- " & &9,, 9 AA +) 1 - # 9,9, ; %), A, +),,,- "9+)9,,,,,AA, ),:- A),,+)A,A :,,),,-,

10 ) I!!# / ;!& G%;&2E!# G G%;&8E%G! #$#%!!"G G%;&'E!"G!%B!G 22 2' J 2' 2( #, ;+,, 20 " +) A 2. %) 87 %)A 88 8' #A A,)A+ 8' #,+ 83 #, 8/ 8. I+) '8 '0 ",,,, '. 32, 32 A 3' G 34 (7 "+)) (8. 9

11 G%;&3E#&"G%B%&$" #!%" I!%# (( %),, (/ 47 "+) 4( B+) 4( G%;&(E"%%%%B%!G&%!% 4. -"+)"*E*)9)*+,J4. -"+))E*)),J /7 -"+)"*)++)E +*)J /2 B-+)+)E*) + J /8 G%;&4E"& "%"!$#"G "" # 9+)A, %,, /' /' /. 0' G%;&/E&"" %!K 0/!!"! 272 %!G&%!1B

12 A- +), +)9 +)9,), 9,+:,, + A, +9 )+99*9A A +) A -A+,,A, 99 A - A A,,,9,A,- A:8770 :9 9 -A,,, A ++), 22 11

13 AA,,)=+):A,27+,,-,,, J,,A AJ BA,:+) AAJA, ):)),

14 G2E #)),,E )+-,),,: ),A= +,, +9, + '7 9 )- -&A9 A877,, +), +),9)A,, A,,+))A 5=-&L++)9 877'6- )A,A A, +) 1, =, 9 +)-",,)+ =,9, 2./71-2' 13

15 #!";!&!%# &# +), :,, - A,),,A,+,1 +), A A ) ), =, K =,, ) A, ),,M") +)C +, M59L # -AA,A+), ))- KA,:A) 9 A +),, A,,, A, A

16 !# G,+)))+)1 +)+5=-%98770?" N,,A,+)AA+) +A,,,A 5=- 9&9 O L AA,- 5=- A ?!L$9877/6-#AA, 9,,!,9,A L$9877/6- "+, A, 9 + A-! +) : A, +), A +) A 9 A " A 2( 15

17 #!";!&!%# &# 5= A, 51+) +,6 +), 51+)C1 +)++,65;L9872'?" A +) 9,A,,,5=-98727?"9L98727? I L O)9 @ A +) A )A A+,,, 1+), 5&98727? 9877/6- +) 5,> "+) +) 5&)9 = %,9, +) 872'6- A,)A)AA, 9,), +),,

18 !# G,,, +) + + A A:A, 5% #) AA +, 1 +) 8773?& # +)% , AA) +9, +) ) A, A- # ), +,+,A ),, A),1 + A 1,AA,,59877.? &98770?&) )A +, +) ?;, ) 2/ 17

19 #!";!&!%# &# =,, A, 5%98770?& !" %)A +; = +) - B 1 A A 9 5=- $)9%,9 L F9 877'?;9 +9 L 9 872'? ) ) 5=- +, A, 69, +) A,,) A,+,;5877/ A,, + A+)9,, GA+)1 +)A, 1 - %,,)A +), +) A 1 - #" $ "A:A+) )) A-B 20 18

20 !# G 2./89,A A,: 1 5,:6, + A A )A,5 )A6-, +) AA,) A +) A AJ "%$& %), - + A, ) +),A= 2. 19

21 #!";!&!%# &# # )AE 2- B A+,, +J 8- B +)AAJ '- BA, +) 3- B A A +) ' 1 - %? 9 A +) ) +,, ) @

22 !# G %? 9 ) A+)) +) A -, :,(7+) +),9+)+- %? ): A+), A, - 4// A9 +)A )+),1 %B? 9 ) :A A+)) +),, 1,)-,27.A1 A,++)

23 #!";!&!%# &# '% & %),+)=,,9,,) +) +A,+) -# )9,,,,9 @,, :9! 5 L )"## # ,,, B A,- A A, +) A +)-,, 9, )9,,,,-%),,, ))

24 G8E+) #,+ A G,,, +- && %&" #A A,)AA=, A- 9, +) A AA-+9A"9 M M A +A, A- + " =5IL O) ) 1 ))A A:A9,,99: +)A,+5, ,,++A A1 -&587226,A: D+- A, 8' 23

25 #!";!&!%# &#, A +), 5,> ,> ) F) =, "%+)",, 9 A, +) ),- +) A A:A +), A,,) ) A,, #98774?&)-9872'? ),,, A +9, +) - " 2.(71 +) A)+, +) , + A, ), 5&98774?")9877(6-A,9,, ), , 2./7 L &98778?&)

26 %G! #$#%!!"G ,,,, 8773? #9 1 +,, 5F)9 @,,1 + @ 5,> F) L& ",),> )A,,,, +) A " : A: 5,>98773?# ,, ), " A" ++) 8( 25

27 #!";!&!%# &# A, 5,>9 8773?# &9 +),+, 5#8772E286- A877.C27: 3/+,+)2(+-",,+ 88+,+)27 +5"98727?B+) :A, A +) 9 A,+ ),A 9 +) )9 9 =, 9 5B+)9 ) ) +),-#,,,,1 5#98774?&98774?!L& ,, +, +) 5F)9 8773? & , + +,, 9877/6-,1 +) A,.777 5" 8770E8/6- +,, A, 5"

28 %G! #$#%!!"G 5"" +) - ),, @ 5!6 5 L ? L )D9 2.7'9,",1+) 5" A A+,,, /?ILO) ) ? +,,9 8727? 9!*LB !E +, A +), 5/ ) %AA+, 5877(6+)" 8770E(.9,A,.7+ 8/ 27

29 #!";!&!%# &# 5,987226, A8(+,,5" = A, A AA,)+)1, A +) A -, =, +)A,A598727? 9 L O*)9 8722?; L 9 872'? " AA A, A +) A /6-AA, A A, 5877/6+ +) A+- +) )),- ),,A5= ? 9 P 9 1"P+9 L%9 8728?" ?& # A 5, 80 28

30 %G! :9,, 9,AA1 9 A :, 1+),,)-",=, "%", 8723)/7 5***--6-,,, :, +) 9 =,"*"%+,5***-*+,-+,69 GA+ 5***-+-6 +) " 5877/6 1, + 1 -, +), A,-! 20879, % A,, 9 A 5,6 -; A + : +) A,

31 #!";!&!%# &# ", A A, 56 : +) H2.2.+)2.80,A,,,, +),% A,, - A,)+), +) +, ) 5& L ++) A, A,:)A9) +)+56,,9 + +),A 5,6 5& L ++)9877'6- :+) +,)- A,) + : ) 1, 9 +) A),, + ) A, A, % A, +) + - H A9 +)+ 5&L++) A, 2.07, H -&A ) :A A '7 30

32 %G! #$#%!!"G ),,5% ") 5877(6),,, A- A, 9 9++)+)5% , 2..3 )A +A, A )A- +) A )A9,+), '6-", + 9 @, A +) 1 ) A: A, 5& & 226) A, + ) +, $#%, +) A,, +)M5-26-, B +) '2 31

33 +), -F))A,- A, =, 2.7( 1, - A,A,=+) ) 2.((5& ),, =, A9+)52.((69,991 +) , +) ) +,+)) +, - H + 1 '8 32

34 %G! #$#%!!"G +) 07 +, 9, A),'98 +)893,59877/6- +) ) +) + +) ,,, 5***--6-, +), A,,)A1 A,+ = 9 A- B1,),: ", A,9 '' 33

35 #!";!&!%# 1 M @1 +9, +, M5"G&"877'E206-#+, '4 ++)A, 5877/6 +, @,- @-,+,877'+)877/+) /6-",, +,, 877/3'+, )) :, @)1 +) +) A,, 59 A, A,9::+) /6-, '3 34

36 +) @,,) A,,MM11 - ")),=,%999 5A198778?!L$9877/6-#A1 5!6 =?, ) ", @ A5 '( 35

37 #!";!&!%# &#,,) A 8(77 ' A=5877/6,A,,!+) +),1,-,!,5!6+)&,5& ",!A 9!9!+)&1, & "+! +) A! +)",,9,! ,,!+) &A+A,,:A- & A 1 A, - & /3+,,+), )+)-",, & :,A+),1 +) -", A,A ) A+"E 5& % AA,+5L , '4 36

38 %G! #$#%!!"G ) +,A,, +) :, +) A, A A 5 6- & +) &:), +1 +) N, /,,,2/+, /6-BA '/ 37

39 #!";!&!%# &# ,9A : 1 +))A +) A : A ,, ) @+),,- A 2.((- #),, A, +),+) -, "%1 5 +A -, +), ,,,, A, +) A,+,-H877/ '0 38

40 %G! A +) "E- A + 5 L ) "E A=,A,+)), - N @ A, )"E +),, +) 5=- A ),9 +),- =,9+),A )9A,) =,9 A,,, 2./719, +, '. 39

41 #!";!&!%# +,? A, 9 A, +))A, +,,

42 G'E, ) 37 ) +; =,AA, A +), ) 5 L O+> ) +) - % )A,A'775 A, 6 2.(0) ( %, +) ) +A,,, A +),, + +))A:* 59 2.//69")' +, *./# )'0 5LO+>

43 #!";!&!%# &# ),LR #AA, 9 )),,, +),- ) - A)),, +) A9+))5=-LO+>92..8? ? *9 877(6- A A9,+) 9,+991 +) -# A +)O+>52..86,

44 !"G!%B!G *& + AA587776A1 A,,),,)+ A5), A)) + +) 5), L R9 2.0.?& A 5+,9 8727? + A A-+)!52.0(6 A, S,9,1+*),*) +9,) ),) =,,, A,,,)AA,+),, A- 3' 43

45 #!";!&!%# &# '6,, A+),1 A, A -; A +,), A+)A,A A,, =, +, A9AD9:9 9 +),+A=9 +) , A A!9 "9",,,D, 52./06 + A =, 9 +)+) - G, A, 9, -;, A 8727? 9 2..'6- A9, A : A +) - ",, A),,)A),+),,)A-,) +) A A A+),

46 !"G!%B!G ), A,, 5=- +, ?;, =)52./ ),, +) +,- A,, @+)+ A,,+) 5=-A,A6+), A,,, 9,+, + A,, +) +),,, = +),- A A 5) A : + ) 1,, A, - + A ", =,, A A1 9 " 5877(9 877/6 A,9,, A +)) A -=,A)5877.6,,*1 3( 45

47 #!";!&!%# &# A K =, A * 5877(6, A1 A+))A1 A,A A #+, A ) +),, ), B,+ A+)A, A)AA +)A-#A+ ),A A9,1 A,,,592..7?& AA,A,9 +) ? L O+>9 2..8? ), L R9 2.0.? 9 2..'6-# + +,,AA +),+ A ?"9 877/69 =, 5=- &98770?&L )5= ?":9 A A + +, 34 46

48 !"G!%B!G A A- =, A A, +) + 5 L;9 ),),, 9 =, @ A +) A, + A ,S5, +*)) )+9 +, *) + + **) + +*)+) + A, A = +),,) 5& #,+,A,M, + A, A +) A AM /26-% - #9,)9+, ) +9A, A- ) =,*5877(6 A 3/ 47

49 #!";!&!%# &# +)A, 1,A- )5=-!9877.?B9 A= A5Q,L# ",1 A,,,)A -=, A,,- 3 9=,+) A ,?#,+, +) 30 48

50 !"G!%B!G ?LO+> ),) AA,5! #,,A,,,9A)A,,, A ) =,,AA!5877.6,,,,+)),+)+,=-! A+,,AA =,+)=,9,A1 +),A " )1 5=-;, )5= &587706A1 +),,-,+,1 9, )+), 3. 49

51 #!";!&!%# &# &+) A1,,9 1 )+),A,- + ) , MTU, M5-('6+),,,+),A )9 A +), 8727?&9877.?! )A ) +) + +) )99+)A,+A+) A- ) +,,9 + +), +, A 98772?92..'6- );,587706, ) ) +) -& =,1 A +) A,) (7 50

52 !"G!%B!G ) A,, +) ), S, 1 5) ),6 +), +), M5-3' ) @ 8770?!9 8778?":9 872' '? ;, ) 1 A5&98770?Q,L#98728?"9877(? +),)A9 52./06S+) ),+ +9) =+,?) ) )+++,) +M5-0'(6 A ?O)L #, A A)9,1 (2 51

53 #!";!&!%# &# 8770?++L",)98728?"9877(?":9872'6-, )A+,A= +),+9+9 "9877(?":9872'?) A, 5877(6 +)& , 5877(6 ), + 1,,),) +), 1 ), :,),- "% % #A,A 9+)9,1 1,+)9A )A A,,,9 +) A M9 +)A9)+) 1 +)+,,) 55-3/6-N" +)! )A,+ ++) A (8 52

54 !"G!%B!G /71 +) +),)A- # A + 1 A- ),AA, A A +),A A- =, A+,,,, 9 +) A-,,,,A1 5=-&9877.?) ,,,,5=- 9 A : +?S),* R, ) ) *)=>,9) ++ 9 ) + +M /2706- A,,, A,+))A 5=-*9877(?&9877.?!9L& (' 53

55 #!";!&!%# A, ) 9=,! )1 AA,+))A9,& A- ) +) A9,):))A A,,- (3 54

56 G3E+), ,A,,,,,, +-",, -F , +) A, + - #,, ) :?" 5 L ) : "# # # ! ",,! ,:+1 (( 55

57 #!";!&!%# &# A,+),!+),,, +,, +) 9 A, +) "?,A +)A- A +, 1 5 L #,, : : =, + -A : A, &+) B- :, - )),,,, + 0(3 " 1 +),, 5"!"69 :,(7+)A- ;: +, #,,,, : : +) (7 (4 56

58 #&"G%B%&$" #!%"I!%# '% %), A, 9,, A +) A : 1 :)+ - #, A A,,,,,++),-#,) ) @A5=-LF )AA,AA +),,&,"-A,,, ) 9 A, ) +) A +) 9 A + 9,9+) ) A "1 A1 +))A5"987736, &+) A)) + +) + A A (/ 57

59 #!";!&!%# &# - A++) &+) @A1 9,9 -#, ) +)- +),,, A, - $ #, A A A, A A, + 5" , - :) "!", 0(3 +) A ",9 (0 58

60 #&"G%B%&$" #!%"I!%#,-A,1,,, -, #(7 :,+)=A5: - : 1,,)+) 9,A +), 9, A,, : , - 5+:,+)& / -61 -#A99,+),,1 : =+1,A::+),1 :,:-#1 :,1 +),+ :,A + 1,,-AA:1 )) @,+-+ (. 59

61 #!";!&!%# &#,A5=-1 +)A6,A=, ), + +) )+ +)- ) A,,,,9), A, 9 -:+)A1-4A,, ),, A F), 1 +),,+ A-F))) 9;,587706,"+),-#)A) +),-52..'6+), +) A A A 1, A-), ) A, A+)+),)+)- G +) ,

62 #&"G%B%&$" A- AA A, ;5877/ ,,+ 9,B, A 3 )),-9,, 9A,,9+) +A : 9,)9A A,,,, A - A & , Föräldrarnas utbildningsnivå Låg Medel Hög Elevernas val av gymnasieprogram Yrkesförberedande Studieförberande *, % :-;;<= A)AA 42 61

63 #!";!&!%# &# +),,-1,,791 )A+, +) & +) Ingen Uppgift Antalet positiva svar för pappan Ingen uppgift Låg Låg Medel Antalet positiva svar för mamman 0-1 Låg Låg Låg Medel 2-3 Låg Låg Medel Hög 4-5 Medel Medel Hög Hög *. % ->6 7 * >899?= @ 48 62

64 B, ) A +),A,1 A:A1 -A9+),1,, A % )) ),9 A+)A-=,, A,,A 9AA),,+) + ) A, 9 )+)A9A+ 5&9 877.?!9 8778? ":9 872'? ) ) A, A, +)5=-&9877.?"9877(?) %,, A, A, +) +)B- A)1 -+) )+), 4' 63

65 #!";!&!%# &# BA) +) A9 )A ),),,+))+),AA - "% #,,+)) "+)A 9,BA A-#,, +)18 +), A,)<=-"A + +1,, A A+),+,, =,, A + # +1,,) A, A +) A A, - B ) -" ) (V5W7-7(

66 #&"G%B%&$" #!%"I!%#! B +),)A 5B9 9, A 9 :),, ) ) ),1 +),+,,,:+)A): :-,)+,, : +) A ) 9, : A- G ), )1 A, ) :, )+, ") / "% +))1 + 4( 65

67 #!";!&!%# &# +) 5$)9 L 9 @,A1, +)),) A,9, 9 +) A A ! 9+)=9A# =,,,9 )9 9, +)) 5 =- $) /? - A 9, +),, 5F ! @: :A+),A9+)1,,,, ) +) 5877/6A,,- A:,! 1 +), 569 5C9,,C69), 5,,C 1 6+)

68 #&"G%B%&$" #!%"I!%# 27 +,, -"A27 +, A,, A,,, 5 37,, +),, -,, 9,, +) ",,1 -#: ),1 +) 9C 6-2 "+ +),, )- AA:AA :- AA+) A A+ A,587786/70(+-:)A/( + +)AA0(+- 4/ 67

69 #!";!&!%# G +),587276D:+A A) +) A, : )- 1 ) +) A) A :,,1, -" +,,, @A, + :,A,+)1,,,,-# G+),587276,:, )- ' %,+)) 9,,A +)A-AA1,, :A! +)" -,A):=1 9,+) )+)A - =,): ),; A, 1 -,A) : A, &

70 ) +)- -"%% 0 %", ),A= +) + A A,)A- A A,)A AA,,),,+), '7-!,, +) +, A,- B -% +;587706,, + A +) 9 A, A AA, A

71 #!";!&!%# &# @A,,,1 +)A,1,) 9 A A,, @, 9 +) 9 A, : +,, A,)A9,)A, 9 A),9) 9 D, 1 : A, +) %, )+, - /7 70

72 "%%%%B%!G&%!% - "% % " "% " % +) 9,, + +) " ),, @A- " 4// A A @ + +) ) A A)- /2 71

73 #!";!&!%# &# A,A,++)A1,A,,- A,+ AA,+)A, A9,,1 +)) A9, 27.AA9,9+) A+)-!, 9,,: A ) A 5:,69, A) A-!,A,,+ A, +,A? + A)- ), ,)!9,, A9AA A+- /8 72

74 G4E"+), )), - ) + +) A,,, +)9,+), - G,,, +), =,,,5: @!E 2./719 +,, +), 5& ) ?9 877/6- A +) /' 73

75 #!";!&!%# &# AA9,)A, 9, ) +9 +) 5 =-%9 8772?&9 8723? A=,5: -92..'69A+51 +9,, 9 6 : : -%98772?&98770?;, ", +) 1 =,, A :- 1,A,,,,, +9, +) 9, +),-"1,A,9,G)5872'6+9, ), ),, 1 :,(7 A : F) L& A 9,,9) /3 74

76 "& "%"!$#"G "" A,=,,,5: +),, 5=- ) F -$ % : A ) A +, A:,5: -G) ), +, %,, 1 +),, ;, 1 A,+,,+),,, /( 75

77 #!";!&!%# &#, +),, - 1 A,,A:- )A+), 30+9,+ 530V69)+523V6+)522V6,1 52'V6+))A522V6,1 : ) A,, A A +) A, A:A-, A + +) A, 1-2 %,,,,A:A: A 5" A, + + /4 76

78 "& "%"!$#"G )A,+) A+ 5= ?"9877/?":9 872'69,AA9) ),, AA-,) 1 5 : , +) 5 A, A, + 51 )69+)A, A+,, :,9:,, 1 ) 9,, A -% A + 5 L 9 A+) // 77

79 #!";!&!%# &# % A 9, A 1 +), A A, A9,A, 7 %B9AA, 1 A A,,,,1 -:A,A9)+) A5A6:A,A- A A,, +) 1 A, ) D L ++)9 +,69 ) A,:A+) %:,, -, )A,A +) /0 78

80 "& "%"!$#"G "" A,+))A,9, A,, ) A+ A,5" L ,, 9, B9 AA,A- A9) A9+) 5: - 9 A,+)A,A, A5=- A- ), 9 /. 79

81 #!";!&!%# A A A A9A - =, A 1 5 ) 69 +) AA,A 9, + +), - =,",)5872'6 +,A+)A+))A ), ) @),+),, +)A, +) %

82 "& "%"!$#"G )- ) 9 +) - -+A++, A9, A+ AA -#)1 @ +9), 1 A9, A A, 9 A @ A1+):,:5=-:9 877(? G A 02 81

83 #!";!&!%# &# )+)+)A,+) +)AA- K =, ) ) 9 @,: 1 :, A) A )- )),A -A: 1 "9):,A,)A, A - =,,, A,+)91,,-, 1 9A),)- K)A), A A+)+5=

84 "& "%"!$#"G "" &9877.?!98778?":9872'?) =, A:,+)-%1 ) A- ) + ) 1,, - 5= ,, +) )-#A,A+1 - ) A ) )9),) =,+++)",)587286A- ' ), ++),+), 5 =- B+) ), " #A ) )A:A,,,,-#,1, +) ) + 1,A,, 5" 8770E8/6-", + +) +), A 0' 83

85 #!";!&!%# : 5&) 5&226 +), A A, 5A, , +) ),, 1 )5: A +) "9 +) N, +))A) +1 9A +))AA,+)1 )A, +) A,-% 03 84

86 "& "%"!$#"G M A,-", 9,") M 5"" 8727E X6- +), 9,),) A, 5,,, A, ))A9,AA1 A B +,, +),, A - B +), A,,, ) +) +)A,, 9 A +) A ) A-# A ) 0( 85

87 #!";!&!%# -, 9 +9 =, 86

88 G/E)",, )* +), "+)"* " ))+, ) ) "*)+),9,)+ +)9*)+) )+ ++)+), , - O) ) + *)+) ) ),:,+ ), "*)+)'71379)+ *)+))"*)+),),+9 )*)+) +)+- ) +) +; < )+,*9 ) +) +) )))9 ) *) + )) +) + +-,+9 ) ) * +) :+ +)R+ +),+)-O)),*9 + ***),+)> ) )- 0/ 87

89 #!";!&!%# &# ' "%1 )),+ )"*) +),-+9),+ ),+ R +) ))) ) +) "*)+)- )+)>)*E 2-O)+)+R)"*)+),*)) ), ),J 8 O)) +) +) +) *), +)J 'O))++))*) + +)++ +*) ) R + +)J 3O))+)+)*)+) *)+))*),+,+)+)J 23 9 ) ), +) +,R+)5&98772?"9 877.?; L 9 872'6-%, ),*1*, +))%,+),9*),+) +)++, )))<+)5--9%98770?-98722? "

90 &"" %!K "*) +=9 ) ++ +) +,,R)+++*))+= + +,,)++)+,+) -"+))="*+)2./79*)) +) 5!,9!6* +9*)),)) *) &9 8723? ):+S+ M*+)+,+2.//C/09*)+) + + +) - ) : ), )+ -# ) )*) +)) =+)1+,,5!,-!6+,,5&,9&6* ,+)9)+ +:+ +)- 9,+)), )< 569*)+)+ +,)))+ %+ ) = :+ 5"" 8727E0776-)<*,,*)+), 2..39*)+), +) ), +)-*, +,+)9*)+))+) + ))9*))+),+ +)+) )* R "* + ) += )"+,598727?" ),9 ) +)< 0. 89

91 #!";!&!%# &# < )+ + * *, +E ) +, ),,- ) +) ))++ +)+9 *) ),, +,- )+)++"* ))+,*))+59!*LB ,"*) ) +) 9,, ) 9,, + 5,9 877(6-% + )"*),*)+)),, )+9)R,) + 9 ) +,< <+,-+,*)9 =,) "9*)+), )++ 9*),+, )+),5"9877.?98727?;L9 872'69 ) + +,, +) *+)), +)"*9) ), ",, +), ) O*9 )"*) +),),:+))'737 &)-5872'69)+)+)+ "*) +)- + ) + +9 ) +), ) +R9, : + ), +)+, +, 565,>98773?& )+)*, )),9 + ) + +) +)9) +,9 = )+)-+>+ ).7 90

92 &"" %!K,,,)+>1,9*)+)+) )<9) ? &9 8770? &) "+) ) ) +R9+),* +,598727?;, )* ),9 ), +5%98770?& %" ) )+,* ) ) ) +) +; < ) ++- ) +)+ +)9 ) 5+ - $) '?; '?"9 877(9 877/? ) ?& ? 9 2..', *69 )*))))+++ 9 ))* % )+R + 9 )) +=)++R 9*)+) ),)+,,),-) + )**)) 5),L R *)+) =,, *) ) ) )+ +5+,98727?92..'6- #))++) )*)*)+) + ++5),LR92.0.? & ) +*)++ ) 5+,98727?92..'6-! 52.0(6+ S,9,1+*),*)+9,) ), )+M5-4(

93 #!";!&!%# &# ))9)++,%+ ) ) )9%+B) + +)+)9+ *);5877/ =)+ ) ) = +9 9 *) "+ +*)+)) +) *9*)+)+) 5& ) ) ? Q, L # O) + + +, +,)+) -)*)),,*))) ),)+ +,+ + + *),, ?& )), +? ), +,,,+, ))9, +) ) +)9+)-%+9)), + +, ) + +)-%+9,+ +*)+)) )+ +) - ) +9 ) < = ) < ++-%+B9)++,+ +) ) + +)+)- )++ )+STU,

94 &"" %!K +++M ('6-)), +,9*)+) +)++ ++*+9)),1) ?! % <), ) +)) )+ )))9* )+ =+++,,))+) ),592..0?O)L %, ) )9 ) <), = )))+)+ 999)) ?"9877(9?":9872'?O)L ))9 )) +9 ++)+ *-)++ ) )),+) + %+B-%+9)++ )) *)),+ +),-%+B9 ) ++ ) + *) + +,+)*)+)+))- 4% ),+, ))*++))* +):+E) ):++ 5 L ) :+#, ) +*++) *,! SM ++)*)* +)-),+ )))):+%+=, ).' 93

95 #!";!&!%# &# "*), +) - ) >< ++ ) :+9 )*) +,, & > ,+ %+-)>+)+),+%+B- ):+#,* ))R ),)))) :+< >1 19 *)+) ))) ) R +)),+) //+,+-),+,):+ =,%+9)(7)**) +):++),+ %+- " -,)++9%++), )"*), +),:+), )+-))*) )"*)+),)+ +) + + ) +9*)+) + ) "*), +), ) +-%+)*)"*),) +))'7-)=+ +) *, +< +,9*))+ )++)-9+;< )+)), ) ) +))+ )*

96 &"" %!K - ) + %+),)9++ +)+9) ++)<+ +)9*),+) +)- #* ),R + +,, +) "*9 ), ) + ) +< =+++,)++),9) ) +))-O) +<++ +9)= +))+), )+)9, +-"+) +,++)+)9)<++ )+)<++- ),9)+)*)*) ++) )<"*)+9 +,+9++ 9,+)9+)<)<,- - %+ +)*)R+ + < + +)++ +*) ) + +)+<++) -))*)+)9)))+, )* +9)++, ++))+-O) )R+ +9) )* ) +) "*, +,*)+,+,,,-), ) +) )),+ *)+) ++)- 9)) )).( 95

97 #!";!&!%# &# ), ) 9 *) "*) +9*)))+- ),9 4// < > 9 ) )*)), +))< ++)++-#*)< +9) )* ) *) + + +,,*))), - < +9 ) )* ) >)) +, + 9)+) <, - A- ) + )+)+)> +,+) +)+,+ +-"*))++):+) ) +9)*, + ),>,,) 9* >, 27. +)9 ) + =, ) +,+9++ +)+)- ) )* )9 ), >, +) + ++)++)9 ) +,)) + +,++-)*)*9,) +9 )++)+51+,+6,: )+)9 *) *)+)+-),9))* ))+)<+ +*))),9 *)+)+**)),:+ +? )<- ))) + +) +) *), +)+,=+)9+) +!9 +, ).4 96

98 &"" %!K +-9+) ) )= +),*) ),,- ) +, ) ++) + +,+ +*)+) ))+,+)+)- 2" " )))++, ), '69 *)+) + 5+) +,9 + +) ,9 +6+,565+ -%98772? &98770?;, ))+9)+)), +,, "*) +)9,, ) G) 5872'6 ) +)))+*- )++9))*)), )+) ++,) ++),-+R9)+))) * +*) ) + +, ) +), 5+ -;, ),9 ) *) + + ), %9 8770?& = ), +"*5+ -,9877(69*)+),) ),+,-%)=), + + ) $ ) 9 +)+), - ++ )))+)9 )))++) )+),9), +,, )++),5+ -G)9./ 97

99 #!";!&!%# &# )), + +)+ )++)-"+))),+ )=+,+,:++, )+>1,-,)9))*+) R +*)+)* ) - +) +R, 9 +, 9+)) *,) +)+)<+,)++),- )9+),+,9)"*) +),9+) +?,))9*) +<)+,*9+ +,++- ",9 ) ) +) + *)+)+)+)+)-) +)9)+)+),),) +- $,,++)++ ))),, ) +, +9 +*1 + ))1,9))S)M )+)- ) )9),+) )+)), ++- ) + ) ),: ) +) +),9)"*) ) ++) +- *9 *) +) + +*)+) >+,+)-), )9 )9)++)+=+ +,)),++ +) -",9 ) +)<, )+)),+.0 98

100 &"" %!K =+9*)+) )+ +)))= *:++)*E)+, :+ )+ + ) 9 ), +))9*), + +- ) + ) * :+,)),,9*)) + ) )+ + ), +)++,5--9))69*)), +)))),- ),9) )+) ++) ),) ) +)<,++9)+)= ) )) ) +-! ),9 ) +, =) +) ) ++)-)+)+9)*99 ) +))),, ) ) +- ) +9 +), +)9+,+)+,+ +9*- ) + +) ) + ) "*),-= )),++)9 +, +) +) 9*) ) ) -),)) ))*9)+) +) -)) ) +) ) *+ )

101 #!";!&!%# # )"*) +,),9 * - +) 9 )) + +) + +)9 *,,5 6+-O))+)9+)) + +9)"*)"$, )"+"),* ++)-) +)),+)) +),=+ ) +)),+ +)+ +)+)+)+- % *)+) +), +) + +) - ) 9 =,)%+ +9)"*) " $ ) +) +):+)++9+*)) ))+)++)+) ++) - ) +, ) *,, ) + ) +) ) 9 ) *) >,),,),- O)+),+)+,*) +)9*)+),9*) + +) * ) +- ),+)+)+ +)) ++) - +) :+9 ) +* *

102 ! %9-9LGA,9#-5877/6-$+,E,+,),-'6$9B ( %9 $ ! ) %+ )- %9$-5877(6-;)++))"*-- L -;)Y5-69 -= EL- %9$ ;)++"+*) + "*E +,+-. 2 C.;B5369'7'1'20- %9-O $,1:+> +, ) A- 2. 5#)6- "+),E#, +%; - 9% O)Z"+ "+ J ;B5369/'31/3'

103 #!";!&!%# &# 9"- F "- F-9 9&- -9 L /6-2 EF -&E!- 9-%-9L9F-! "++) )"+*-;B5369(4/)<:8-,>9; )+)+E;R "*) * + ) C' B:5869 2'.12((- 9;-52.//6-*-$,?$, ;- 9;- 52./06-" &E!LG9;- 9; ), +- F-!+) 5-69 % $ (06-OE*;- 9; ;, + 9 G<92('1242-9; $,E;;- 9; * -" E " ;

104 !!"! 9; " - 9; $0- $)+E ) $)+; 9;-5877(6--F--9L-!5-69E % '13.6-%)E%);) &,- 9;-9L;9F-$-52./.6-))E+)" )!$-$)+E) $)+ ;- 9 ;-9 L!9 G- 52.0(6- # ;+ ), (41/7-9;-9 L O+>9&- F-# ' $0 -$)+E) $)+;- 9# *./# 9 # G, + 992( *9#-5877(6-%+, ++J&+) )+ +, ) + ; <,+-29;95269'18'-,9% ' 103

105 #!";!&!%# &# F #) - &E " $) > >E $ + ),, +) +)+ + "*-G2.8< $9 F K) "E O) + S; #,JM-GB<5'69'741'83- $)9&-9 9&-9 L 9 G- 5877/6- $ 54)-6-&E!- $)9$-F-9%,9G--9LF9!-&-5877'6-$+)+ +,E=+ ++)-H9<<5'6982(18'7- #9 F ; ) $R+)! , "*-F-[:5!-69".2- $5-/(1/.6-#+)E"- # 8772E28-3 ) 2*1 #-"+),E,- )9 G- -9 L /6- ), +E+)-'6G <952698(1'8- :9-5877( &E"

106 !!"! L "### , +, %'01 9$-99G-9F)9-99F-9Q9-9!9 G-9"9-9 L"9&- 5877'6- -2 #8998- "+),E"- 9"-5877/6-#) 9" ! $E1) ;???1899? E'6- $,, ' 2BBI-E$,,- 27( 105

107 #!";!&!%# &# 9-9L J) 899:49? )9F-9L&9-5872'6-"+)"*E *)9)*+,J;K546907(1020-9%-9 9!-9 L O*)9" ;, ))>)+++))) +) ) $;D5'69 '321'( #)6- 9F-!-9O9--9L %" 2$250)-6-*KE+*1- ),9$1 19LR9! /)-2-5#)6-,E;- 9F \O)<*)J<), + )=-2G:5'692.'1820-9$-LF $-&E!- 9$-9!*9-9LB9F , + +E ) $;%"";:+-2G:52C

108 !!"! # 89;;-"+),E"-,9& "- &-, 5! A 5-8(018/(6-"+),E ++9#-9 L",)9% %, J = ) + +))+<1 +)1*-7-) -E C78423'4/-8728-/2(202 9 O :,9-9L&9" %- 9F-9&9-9O9-9L9F $R E 9 )+ +, + "+) +)-/ G 2 B /.- F+9G # -OA 9#-L ":A9G-5!-69!)3# F) ) 5#)6-,E;- F)9-9 L &9 F ],,+ 27/ 107

109 #!";!&!%# &# +)+)+-G2$<I58692/'1 20/- G9"-9 L,9" ",- &E"- G)9 " ;)+ + +) + ) +, *)< *) )+ + +)*J-.2.;<5'69 88/1832- G)9"-5872'6-,9P^ ^ - - +, L&-& 5! (1/.6-&E"- & !,# 5#)6- "+),E ; - &9& # 5#)6-"+),E#, +%; - &9" E!1, * +"*-LM2N ;B94/102- &,9% "+) +)+ "*E +,+9 +) + - G 2$<I546942(14'

110 !!"! -; ! & 22-7 # # 89;;- "+),E"- &.3-7 #-"+),E"- &.3-7 # # -"+),E"- &9 " ) &9 " $)+ ) ) "*) ,-G 2.8B54694''1430- &9 " ) E86- &9" !++E*,+)"*)++- 2;?5' (/- &9"-9L&:), F

111 #!";!&!%# &# &9 "-9 L B, A J, +) - A2/ 928(12(7- &)9& "*E +R9 9 >1,)*)JG2.;D546940/14./- +,R)"*)*-2+I5'69 3./1(2/- &9 -; BJG-A5!-69 #-7 # (46- &9 " ",) ) - "-& 5! '06-"+),E,1+) &9"-9 L ++)9 F- 5877'6-2 #- E +)A- &9"-9L++)9F ,*),*)J ) +) ) :+ )+ + )) ))+-$;?5'13694'1/(- 9G !6 2 #. / 5#)6-,E;

112 !!"! A $,+,+E *1+, )+),)" 9"*-2.2$:5' P 9B-9 1"P+9F-9L%9& ;+J) +,+1 +,+ + +)< +, )++-;< /- 9 ;- 52..'6-5#)6- 9 F-! (6-)+++ )+ + "*9 2.3(1877'E, ) <,, ),< J- 2. 2$;;5' ' /6- )"*),, ); +) '?, +)- G2$9<;586924'120' ; )( ) %""$ (99"- ;, "- ;??:1899: 5#)6- E

113 #!";!&!%# &# ;9-9+9#-9L9;-5872'6-\#)+)+J<) +,, $), < )+ + + %- 2 - E C 2'(/''88-872'-0''(73 ;9-5877/6- F -*%, ; O)) +) )+ +-2B5'690'1./- ; , 1 ;9-9L9-5872'6-R) + +) E +, ) + += +) ) )) "%-;K /(- Q,9-9 L#9" ,,, E = ) +, + < )) E C2'(/''88-872'-/4('..!9"-9 L $9-5877/6- ' $ 5! )"+) " 6-"E "!9 G

114 !!"!!9 G- 5872'6-% : +) A-,,+)A)-$-#+)LF-;)5! %*,++)-;B /7'-!9 G L& ",+ + )++))E9*J)) A - '7 )ECC***--C+)C!9G ,,++- G-!L$-"5-69H./ 5-27(12246-#+)E""++_-B- ")9-5877(6-2 #F ;?K #)6- "+),E,, 9 +)- 22' 113

115 #!";!&!%# &# "9%-5877/6-!, -* - "9 $-9 L!9 G E%+) > -G-!L$-"5-69H. / #+)E " "++ _ -B- "9`-99-9L9F-! E" "+"+-;B5369(4'1(44- "" 8727E8'(- # # ;??8B?I- "+),E,- ""8727E077--"+),E,- ;-9 L )D9 F ) " ) E +9 R,R "*) $,"-;B5369/731/2/- "9 - H- 5877(6-%+< %*+- E) /283- "9 - H- 5877(6- + +J %+< + *E% +-$I95'69 '7/'87- "9-H-5877/6-)* +) + < ) + *-2GI586927'122(

116 !!"! "G&"877'E2/-# #>3*7;??I;= # # -"+),E,- "G&"877'E20-# #>3*7;??I8= ;??I # - "+),E,- " F 899B-% ) 1 #, 5!8('6-"+),E"- " /899D-"+),E "- " "+),E "- " #5!'/36-"+),ER- ",)9%-5872'6-;,+))++++)E +, "+)";) )1* E C 2'(/'' /328- " 8770E8/- ) -"+),E,- " 8770E(.- # 2 #-"+),EG,- 22( 115

117 #!";!&!%# &# " / 2246-"+),E"+-- "1F)9 G-9 L& G9 G )) R =+ * #,- ;B "9! "+ + )) +) )+ ) "E)++,- ; ' ":9-5872'6-++E++R =+-2-) -E C2'(/''88-872'-08/(40 ) F9-9&9"-9!9 G-9 ) + "*) $9;:5'69'120- ) ,,, )+ $E =)) +,=- G8K (24- D9%-9 L ++)9 F- 5+,6- A+) 2.4/872'-,9-5877(6-! #- 2 # 5! 877(E.6-"+),E, F

118 !!"!, F )A1%*-2 #5, 8722E26- "+),E,- B ,),1,)A -"+),EB- B+)9 F- &-, 5!-69 3-A $-5877.=-722*1 #-"+),E,- B % < )+$-G-!L$-"5-69H./ #+)E""++_-B- O9% $+)+ ;<581'6927/1288- O;9& /-2 O/P,O O 5#)6- ^^- O)9"-9 L 9 G ; +)< +E+),+ 7 - ) - E C 78423'4/-8728-/7/88/ 22/ 117

119 #!";!&!%# &# I9-9LO)9F <))*)< ),J)+ ++ ), \< \))< +R "* E C2'(/'' /8482/ O!!"! ***-,- ***-+- ***-- ***-- ***-*+,-+,

120 %1B ' 9-9++)9F-L&9-5872'6-"+)"*E *)9)*+,J;K546907(1020- O),,+- ' 9-5%++ +6-"+))E*) ),J2G- O),,O=,EY- ' 9-L&9"-5!,6-"+)"*) ++)E+*)J '/ 9-5!,6-+)+)E*) +J

121 GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola talet har utbudet av idrottsprofilerade utbildningar i Sedan mitten av 1990-talet har utbudet av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige ökat markant och därigenom också antalet involverade elever och lärare. Denna avhandling behandlar denna utveckling och syftar till att bidra med en djupare förståelse av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar och beskriver och analyserar systemets framväxt och utformning. Avhandlingen belyser vidare vilken betydelse de idrottsprofilerade utbildningarna har dels för svenska skolor och dels för den svenska idrottsrörelsen, samt belyser vilka de deltagande eleverna och lärarna är. Empiriskt baseras avhandlingen på två större projekt varigenom registerdata, telefonintervjuer med skolledare, samt enkäter till elever och lärare involverade i de idrottsprofilerade utbildningarna samlats in. Inom ramen för avhandlingen har fyra artiklar skrivits och resultatet av dessa visar att det ökade utbudet av idrottsprofilerade utbildningar är nära sammankopplat med avregleringen av skolan och den därigenom ökade konkurrensen mellan skolor. Vidare visare resultatet att utbudet av idrottsprofilerade utbildningar verkar vara bättre anpassat till vissa elevers bakgrunder och behov samt att de lärarna som deltar skiljer sig från övriga lärare i skolan i vissa avseenden. arbetar som lärare och forskare vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. arbetar som lärare och forskare vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Foto som läggs in av tryckeriet Magnus Ferry arbetar som lärare och forskare vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Har en bakgrund som lärare i idrott och hälsa och har ett stort intresse för idrott både i skolan och i föreningar. ISBN (tryckt) 95-7(tryckt) ISBN (pdf) ISSN

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut 2014-08-06 Sea-Doo SPARK Vattenskoterns brister: Styrkolonnen/styrstången kan ha tillverkningsfel och kan brista under hårda körförhållanden. Risknivå:

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid & '' (')*)* Beslutande +,-./ 0.1/./ 2./ 3!2./ 14 5./ +2./ 6783./ - -./ &9.8/.8/ 96./!./ :. / ;./ 9%./')* :

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Verksamhetsområdet: Karis, Pojo och Ingå Andra benämningar: Karis-Karjaa Rotary Club, Karis-Karjaa Rotary Klubben bedrivit verksamhet på de båda inhemska språken,

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Campingtillbehör för husvagn, husbil & båt KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Priser gäller from 2011-02-10 Priserna är rekommenderade ca priser inkl.moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Aktuell prislista

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (20) -10 Tid och plats!"# $!"# Omfattning Närvarande &' ( )!* ' + ),* ' "-'.# ),/* "-' 0/#1)!* 20#)3* 4 4 5+ )!* 4 4 6"/ )!* /+ )!* 4 4 57" 4 4,85# )9/*,91),* 8# )+* 4 4 $ 9-:;')*,-)!* < 7

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 02 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 08:52 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 04 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 18:08 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012

Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012 Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012 Göran Ericsson, Anne Marie Dalin och Jonas Malmsten Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 6 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL)

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL) Lagrumregister 913 Lagrumsregister Aktiebolagslagen (ABL) 2 kap. 7 ABL, 139 2 kap. 13 ABL, 139 2 kap. 13 2 st. ABL, 139 Bokföringslagen (BFL) 1 kap. 2 BFL, 419 4 kap. 2 BF, 421 5 kap. 2 BFL, 419 Inkomstskattelagen

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A0 s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande biskopsvigningar A1a 1 1932-1948 2 1949-1957 3 1959-1966

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby ARBETSLAG BLÅ: 6A, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Tel: 08-55 55 83 23 Alsö, Caroline (Aö) 6B caroline.also@taby.se Arbetslagsledare/ Ankn. 8305 Augustson, Camilla (An) 6B camilla.augustson@taby.se Borg, Cecilia (Br)

Läs mer

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H Vektorer Detta material bygger på valda och delvis omarbetade delar av kompendiet Vektoralgebra av Hasse Carlsson. Dessutom har ett helt nyskrivet avsnitt om strömtriangeln lagts in. Inledning Du är säkert

Läs mer

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 GR711 2x6000 GAS 9300 Spis 2-plattor GR721 4x6000 GAS 14890 Spis 4-plattor GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 Spis 6-plattor 3 GR722 4x6000+6000 GAS 22650 Spis med 1/1 GN gasugn Ugn med tändning, termostat,

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717 VÄGLEDNING 2004 vid val av ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD vid olika typer av miljöer för TAPPVENTILER OCH BLANDARE Tillämpning av SS-EN 1717 Förord Dricksvatten är enligt livsmedelslagstiftningen klassat som livsmedel.

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 18-2012 301-322 Plats: Telefon Datum: 2012-12-11 Tid: 19.30-22.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Hans Björkborg, Yvonne

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla Almen 150122:Betyg från anhörig till OV: Det var gott och blandat, men i stort sett bra En del personal fungerar klockrent, andra inte alls Det var väldigt rörigt

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer