Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allians för Borlänge Budgetförslag 2014"

Transkript

1 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

2 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring av kommersiella fastigheter Sänkning av kommunens skulder och finansiella kostnader Fokus på kärnverksamheten vilken även får förstärkta anslag Satsning på bättre måluppfyllelse i skolan Genomförande av Lag om valfrihet i omsorgen med omsorgspeng Fler omsorgsplatser med fler aktörer inom omsorgen genom konkurrensutsättning Motverka utanförskap och bidragsberoende med ändrat arbetssätt Ansvarsfull och hållbar budget för Borlängeborna och de anställda i kommunkoncernen. Inledning Den ekonomiska utvecklingen i Borlänge kommun är mycket oroväckande. Trots att skatteintäkterna är omkring 200miljoner kronor mer än i motsvarande kommuner görs stora underskott i driften. Skolan, omsorgen och socialtjänsten klarar inte att hålla budget. Sedan slutet av förra mandatperioden pågår det omfattande utvecklingsarbete i kommunen som vi i Alliansen länge efterlyst. En tydlig värdegrund och styrmodell ger förutsättningar för den fördelning av ansvar och befogenheter som vi anser vara utgångspunkten för att klara både kvalitet och ekonomi. Den genomlysning av verksamheten som nu inletts visar ett stort behov av tydligt ledarskap och helhetssyn i kommunen. De anmärkningar som revisorerna gett kommunstyrelsen och flera nämnder ger uttryck för att insatserna inte är tillräckliga. Det är nödvändigt att både kraftfullt effektivisera inom de verksamheter vi bedriver och samtidigt noga pröva vilka uppgifter som fortsättningsvis skall anses vara kommunens ansvar. 2

3 Vi partier i Alliansen har länge förespråkat att ett flertal kommunala uppdrag borde utföras av andra aktörer. Med flera olika utförare ger vi kommuninnevånarna valmöjligheter och vi kan jämföra kvalitet och effektivitet. Att införa Lagen om valfrihetssystem är en mycket viktig insats för att stimulera utvecklingen av servicen till Borlängeborna. Detta budgetförslag som Alliansen i Borlänge lägger, syftar till att stärka kärnverksamheterna skola, omsorg, socialtjänst både vad gäller investeringsutrymme och drift. Vår strategi för detta är minskade åtaganden i näringslivsfrågor och ökat egenansvar för de kommunala bolagen. En skola med högsta kvalitet Borlänge ska bli en kommun som uppmärksammas för att ha en skola av hög kvalitet. År 2020 ska Borlänge vara bland de 30 bästa av landets kommuner när det gäller skolresultat. Arbetet med att höja måluppfyllelsen måste bli mer intensivt. Grunden för att klara skolans kunskapsmål läggs redan i förskolan. Insatser till barn i behov av särskilt stöd ska därför göras redan på detta stadium. Därför gör Alliansen en ramförstärkning till för- och grundskola. Resurserna i för- och grundskolan har tidigare varit eftersatta. Det gör att gymnasieskolan står inför stora utmaningar. Elever som inte fått det stöd de behövt tidigare behöver mycket hjälp för att kunna klara gymnasieprogrammen. Samtidigt behöver gymnasieskolan anpassa sin organisation till det minskande elevunderlaget. Alliansen vill se en mångfald av aktörer som jämte kommunen driver förskolor och skolor. När vi kan mäta och jämföra kvalitén mellan olika verksamheter stimulerar vi till utveckling hos samtliga. Det gynnar eleverna. Genom att ge ett tydligt uppdrag till skolorna skapar vi engagemang och ansvar. Utifrån skollagens och läroplanens ramar, under ledning av förskolechef/rektor, utformas den organisation och pedagogik som på bästa sätt tar tillvara skolpengen och gör det möjligt att nå de mål som är uppsatta. I Borlänge ska det vara en självklarhet att få förskoleplats eller annan barnomsorg inom lagstadgad tid. 3

4 En värdig omsorg i Borlänge Omsorgen skall präglas av värdighet, valfrihet och individuell anpassning. Vi vill skapa en verksamhet där offentliga och privata utförare kompletterar varandra. Där borlängeborna har möjlighet att välja. Lagen om valfrihetssystem behövs i Borlänge. En omsorgspeng lika så. Det skulle stärka omsorgstagarens ställning samtidigt som det uppmuntrar dem som vill utveckla en bra omsorgsverksamhet. Det förtjänar borlängeborna. Den som har behov av omsorg måste få ett värdigt bemötande. Att värna människors integritet är extra viktigt när resurserna är begränsade. Vi vill öka möjligheten att själv få avgöra hur och av vem stödet utförs. Det är att visa respekt. Anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats. Insatserna för dem måste förbättras. Genom att erbjuda möjlighet till avlastning, nätverk och personligt stöd i olika former kan vi underlätta deras tillvaro. Antalet äldre ökar och det innebär utmaningar. Flera nya äldreboenden behöver startas de närmaste tre åren. För att kunna rekrytera personal dit måste det uppfattas som attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Då måste vi ge förutsättningar för en fungerande vårdkedja och ett ledarskap som skapar inflytande, delaktighet och personligt engagemang. Arbetsmarknad och egen försörjning Utgångspunkten i Alliansens förslag är att öka andelen borlängebor som har egen försörjning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste säkerställas genom täta och regelbundna kontakter De åtgärder som kan ge resultat måste grundas både på individens förutsättningar och de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver ta del av hur framgångsrika kommuner arbetar. Ett ökat individfokus, samtal i syfte att specifika och anpassade lösningar utifrån varje persons situation, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. Vi måste kunna erbjuda en mångfald av insatser till de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Då ser vi behov av att engagera externa aktörer med dokumenterad god erfarenhet av att få människor att utvecklas och bryta utanförskap. Gymnasieskolan i Borlänge ska i högre utsträckning erbjuda program som speglar kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. En skola som säkerställer att alla elever når sina mål är centralt för att unga skall kunna få ett arbete. Alla människor har rätt att känna sig behövda. Försörjningsstöd ska kopplas till någon form av insats. 4

5 Vi vill se ett mer målfokuserat integrationsarbete i Borlänge där både näringsliv och frivilligorganisationer engageras i högre utsträckning. Genom att involvera fler aktörer och samverka bättre kan många mötesplatser skapas som främjar integration. Vi behöver fler som jobbar och bor i Borlänge om vi ska klara välfärden i framtiden. Ordning och reda i kommunens finanser Det arbete som pågår med att få ordning på kommunens ekonomi har visat sig otillräckligt. Borlänge behöver en ekonomisk utveckling som ger oberoende, handlingsfrihet, långsiktighet och inte minst en möjlighet till utveckling av verksamheten. Förutsättningarna för att Borlänge ska bli den framgångsrika kommun vi vill se är att ekonomin är i balans. Att ha kontroll på ekonomin innebär att möjligheten ökar för att kunna erbjuda god kvalitet i kommunala kärnverksamheter som äldreomsorg, barnomsorg och skola. Driftbudget Rörelseresultatet för Borlänge kommun år 2012 visar ett överskott 77,9 miljoner kronor. Avskrivningar och räntor reducerar dock resultatet till 7,5 miljoner kronor. Driftbudgeten har visat likartade avvikelser år från år. De stora nämnderna med ansvar för utbildning, omsorg och sociala insatser visar underskott. Övriga visar överskott. Den slutsats Alliansen drar är att följande förändringar måste göras för att höja driftbudgeten för kommunens kärnverksamheter Barn- och bildningsnämnd, 25 miljoner kronor Omsorgsnämnden, 20 miljoner kronor Arbetsmarknad och socialnämnd, 15 miljoner kronor För att kunna omfördela dessa medel krävs nedanstående åtgärder. Integrationsutskottet Med inriktningen att nya arbetsmarknads- och socialnämnden har fulla ansvaret för integrationsarbetet kan integrationsutskottet avvecklas. 2 miljoner koronor omfördelas Näringslivs och planutskottet Hanteringen av planärenden i både Miljö- och byggnadsnämnden samt Näringslivs- och planutskottet innebär en dubblerad process med dyr administration. Näringslivsfrågorna förs över till Finansutskottet. Därför föreslås en avveckling av Näringslivs och planutskottet. Besparingen blir ca 2 Mkr. 5

6 Folkets Hus Avtalet löper ut Med tanke på föreningens stora kommersiella verksamhet är stöd tveksamt av konkurrensskäl. Besparingen blir 7 Mkr per år. Verksamhetsstöd År 2012 redovisades ett överskott på 10,8 Mkr. Budgeten för år 2014 reduceras med detta belopp. Kommunfastigheter År 2012 redovisades ett överskott på 6,9 Mkr. Budgeten för år 2014 reduceras med detta belopp. Internationella kontoret Med hänvisning till att kärnverksamheten har prioritet så måste vänortsverksamheten reduceras. Därför halveras föreslagen budget för det internationella kontoret. Besparingen blir 0,6 Mkr. Näringslivskontoret Med IKEA satsningen så har kommunen skaffat sig en magnet för företagsetableringar och näringslivet växer mer av egen kraft. Därför kan driftbudgeten för näringslivskontoret reduceras med 10 %. Besparingen blir 1,9 Mkr. Bygglovsavgifter Avgifterna för bygglov höjs med 20 %. Detta är en engångskostnad för byggaren och inte alls avgörande. Driftbidraget från kommunen kan härmed reduceras med 0,7 Mkr Boom Town EU projektet upphör i mitten av år Kommunen ger ett hyresbidrag med 3 Mkr per år. Projektet föreslås avslutas vilket ger en besparing på 1,5 Mkr år 2014 samt 3,0 Mkr följande år. Det är inte kommunens uppgift att finansiera högskolor, detta är statens uppgift. Försörjningsstöd - riksnorm Riksnorm bör användas vid utbetalning av försörjningsstöd. Besparingen blir 3,0 Mkr. LOV För att få svar på frågan om kommunens verksamhet bedrivs effektivt samt ge medborgarna valfrihet bör ett äldreboende och en hemtjänstgrupp privatiseras. Förslagsvis säljs Kungsljuset. Räntor och avskrivningar kommer härmed att sänkas med 2,2 Mkr vid själva försäljningen av rörelsen. Detta innebär att driftbudgeten kan ökas med detta belopp. 6

7 Ökad borgensavgift för bolagen Vi bedömer det som möjligt för bolagen att kunna betala en högre borgensavgift till kommunen. Från nuvarande 0,3% till 0,8% Detta ger en inkomst för kommunen på 21,4 Mkr som kan användas till att höja den totala driftbudgeten. SAMMANFATTNING (miljoner kronor) Integrationsutskottet 2,0 Näringslivs och plantskottet 2,0 Folkets Hus 7,0 Verksamhetsstöd 10,8 Kommunfastigheter 6,9 Internationella kontoret 0,6 Näringslivskontoret 1,9 Bygglovsavgifter 0,7 Boom Town 1,5 Riksnorm försörjningsstöd 3,0 LOV, effekt räntor avskrivningar 2,2 Sparkrav bolagen 21,4 Total 60,0 Analys av låneram och investeringar Tillsammans har kommunkoncernen en omsättning på 4 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 486 miljoner kronor. Räntor och avskrivningar utgör tillsammans 450 miljoner kronor som reducerar resultatet till 14 miljoner kronor. Driftunderskottet på 80 Mkr motsvarar 2 % av hela omsättningen. Räntor och avskrivningar utgör 11 % och är den primära orsaken att kommunens ekonomi sviktar. Kommunkoncernen har nått lånetaket vilket skapar den finansiella krisen i kommunens ekonomi. De stora tillgångarna motsvarar ett värde på 6,9 miljarder kronor och medför stora avskrivningskostnader. Det finns inte utrymme för ytterligare investeringar. Borlänge kommun äger byggnader och mark för ett beloppet motsvarande 5,3 miljarder kronor. Om detta kan reduceras sjunker automatiskt de stora avskrivningar som belastar resultaträkningarna. När skuldsidan i balansräkningen studeras och pensionsskulden tas med där konstateras att det egna kapitalet uppgår till 457 Mkr och att soliditeten är 6,6 %. 7

8 Det innebär att ekonomin är mycket skör. Kommunkoncernen har en stor skuldsättning med långfristiga lån på 4,1 miljarder kronor. De kommunala bolagen utnyttjar låneramen med mer än 90 % vilket reducerar kommunens egna möjligheter till investeringar i skolor och äldreboenden. Vi föreslår att fastigheter som inte är kopplade till driftbudgeten säljs så att effekten blir reducerade avskrivningar. Att sälja fastigheter och sedan hyra lokalerna för egen verksamhet innebär att ägarens kostnader för räntor och avskrivningar läggs på hyran och kommunen får betala dessa även efter försäljningen. Det som är längst från kommunens kärnverksamhet är fastighetsinnehaven inom Fastighets AB Hushagen. Eftersom det är skattefritt att sälja bolag föreslår alliansen att Hushagens alla sex dotterbolag säljs. Bokförda fastighetsinnehav för dessa är totalt ca 500 Mkr. Om denna utförsäljning kompletteras av en utförsäljning av Kungsljuset för 100 Mkr så skulle totalt 600 Mkr i friskt kapital frigöras. Detta innebär att investeringar i nya äldreboenden kan göras åren 2014, 2015 och Förutom detta frigörs kapital till Tunabyggen för bostadsbyggande. Investeringsplanen i nuvarande strategisk plan med redan beslutade ramöverföringar skall gälla med följande tillägg. EXTRA INVESTERINGAR Bostäder Stora Tunabyggen 300 Mkr Äldreboenden (ett nytt per år à 100 Mk 300 Mkr FINANSIERING Utförsäljning 6 dotterbolag Hushagen 500 Mkr Utförsäljning av Kungsljuset 100 Mkr Borgensramar och skolhusplan Med ovanstående investeringar och försäljningar förändras borgensramarna för AB Hushage- -sänkt ram med 500 Mkr AB Stora Tunabyggen -höjd ram med 200 Mkr Borlänge kommun får därmed kvar ett låneutrymme på 300 Mkr som skall utnyttjas för äldreboenden. 8

9 Yrkande Med ovanstående motiveringar yrkar vi att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: att fastställa bifogade ramar för driftbudget år 2014 och planer för åren 2015 och 2016 att fastställa föreslagna investeringsramar Ulla Olsson, gruppledare M Sören Hellberg, gruppledare C Monica Lundin, gruppledare FP Jonas Hillerström, gruppledare KD Borlänge,

10 Bilaga 1 10

11 Bilaga 2 B 11

12 Bilaga 3 12

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING BUDGET 2015 Falköpings Kommun FALKÖPING 2 Nya Moderaterna Falköping Budget Falköpings Kommun 2015 Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet. Ett mer attraktivt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer