Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv."

Transkript

1 Strategisk plan med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur, ett mångsidigt näringsliv och ett rikt utbud av kultur och föreningsverksamhet. I vår kommun finns den mångfald av människor och miljöer som ger oss förutsättningar att utvecklas. Med en gemensam värdegrund bygger vi Borlänge för framtiden. Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Ett företagsamt Borlänge Företagsamhet byggs av drömmar, mod och vilja. Drömmar att förverkliga sina idéer, modet att satsa och viljan att arbeta hårt. I Borlänge ska vi minska hindren för företagande, lyfta goda exempel och uppmuntra entreprenörskap. Entreprenörer är samhällsbyggare och jobbskapare - de lägger grunden för vår välfärd. Det är viktigt att de kommunala företrädarna har en positiv inställning till företagande och försöker underlätta kontakterna när det gäller olika administrativa krav. Fler kan skapa egen försörjning genom eget förtagande om vi minskar den kommunala organisationen och ger det lokala näringslivet chansen att utföra verksamheter på kommunens uppdrag. Genom att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och ge de lokala företagen rätt att utmana skapar vi fler företag i Borlänge. I Borlänge har utvecklats framgångsrika företag bland annat inom stålindustrin. Här finns en stor utvecklinspotential när det gäller nya material och metoder. Genom att underlätta samverkan mellan olika företag och Högskolan Dalarna kan vi stimulera utvecklingsarbetet och säkra framtiden för våra tillverkande företag. Ett hushållande Borlänge Förutsättningarna för att Borlänge ska bli den framgångsrika kommun vi vill se, är att ekonomin är i balans. Vi som är verksamma idag måste ha kontroll på ekonomin och inte skjuta över stora skulder och underskott på kommande generationer. I Borlänge har vi lånat stora belopp för att bygga bostäder, företagsfastigheter och energilösningar. Lånetaket är uppnått. Nu måste vi minska vår skuld för att inte kommande generationer skall belastas. Genom att sälja fastigheter, och särskilt då fastigheter som inte hör samman med den kommunala verksamheten minskar vi både driftskostnader och frigör vi utrymme för upprustning och eftersatt fastighetsunderhåll. Trots att skatteintäkterna är omkring 300 miljoner kronor mer än i motsvarande kommuner görs stora underskott i driften. Sedan slutet av förra mandatperioden pågår ett omfattande utvecklingsarbete i kommunen. En tydlig värdegrund och styrmodell ger förutsättningar för den fördelning av ansvar och befogenheter som är förutsättningen för att klara både kvalitet och ekonomi. 1

2 Den genomlysning av verksamheten som nu inletts visar ett stort behov av tydligt ledarskap och helhetssyn i kommunen. Det är nödvändigt att både kraftfullt effektivisera inom de verksamheter vi bedriver och samtidigt noga pröva vilka uppgifter som fortsättningsvis skall anses vara kommunens ansvar. Kommunala uppdrag kan med fördel utföras av andra aktörer. Det ger kommuninnevånarna valmöjligheter och vi kan jämföra kvalitet och effektivitet. Förutsättningen är att tydliga mål, såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska, kopplat till en väl fungerande uppföljning. Ett tryggt Borlänge Alla borlängebor skall ha förutsättningar att trivas, må bra och känna sig värdefulla. Varje borlängebo är en tillgång för vår kommun och ska få förutsättningar att vara delaktig och ta ansvar både för sin egen och för den gemensamma utvecklingen. Människor har olika förutsättningar, men alltid lika rätt och värde. Alla barn måste få möjlighet till en trygg uppväxt, alla gamla måste få känna sig trygga på äldre dagar. Personer med funktionsnedsättning måste få stöd att klara sin vardag. Den som blivit sjuk, råkat illa ut eller har problem måste få hjälp att hantera sin situation. Grunden är vars och ens personliga nätverk - men när de inte räcker till måste det finnas fungerande stöd i vår kommun. Kommunens uppgift är att underlätta för alla som vill skapa nätverk mellan människor och erbjuda ett stöd till dem som behöver, byggt både på kompetens och på engagemang. Ett klimatsmart Borlänge Borlänge har sedan lång tid tillbaka varit en framgångsrik kommun vad gäller arbetet med energioch klimatfrågor. Källsortering, fjärrvärme och sammanhållen upphandling gör oss till en föregångarkommun. Vi behöver nu gå vidare och bygga ut möjligheterna till alternativa drivmedel i våra fordon. Bussarna skall drivas fossilfritt. Det måste vara möjligt att ladda el i Borlänge. Fullmäktiges mål Människors möjligheter att leva ett gott liv i Borlänge ska förbättras Målet är att - öka sysselsättningsgraden - höja utbildningsnivån - stärka hälsotalen Borlängeborna skall - uppfatta sig som en tillgång för Borlänge - veta hur de kan påverka besluten i kommunen - känna tillit till den kommunala organisationen Företagarna i Borlänge skall - uppfatta Borlänge kommun som en kommun med goda framtidsutsikter Föreningarna i Borlänge skall - uppfatta samarbetet med kommunen som gott 2

3 Uppdragen till nämnder och bolag En skola där eleverna når målen Borlänge ska bli en kommun som uppmärksammas för en skola av hög kvalitet. År 2020 ska Borlänge vara bland de 150 bästa av landets kommuner och 2025 bland de 30 bästa när det gäller skolresultat. Arbetet med att höja måluppfyllelsen måste bli mer intensiv. Grunden för att klara skolans kunskapsmål läggs redan i förskolan. Därför är det så viktigt att barn som behöver särskilt stöd verkligen får det direkt från början. Genom att kontinuerligt följa elevernas utveckling kan de som riskerar att inte klara grundskolan få stöd i tid. En mångfald av aktörer som jämte kommunen driver förskolor och skolor gör att vi kan mäta och jämföra kvalitén mellan olika verksamheter. Det stimulerar till utveckling hos samtliga. Många bra skolor att välja mellan gynnar eleverna. Genom att ge ett tydligt uppdrag till skolorna skapar vi engagemang och ansvar. Utifrån skollagens och läroplanens ramar, under ledning av förskolechef/rektor, utformas den organisation och pedagogik som på bästa sätt tar tillvara skolpengen och gör det möjligt att nå de mål som är uppsatta. I Borlänge ska det vara en självklarhet att få förskoleplats eller annan barnomsorg inom lagstadgad tid. Det kräver enlångsiktig och kontinuerlig planering. Lärarna är, vid sidan om eleverna, skolans viktigaste resurs. Läraryrkets status behöver stärkas och ett viktigt steg är att höja lönerna. Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. För att klara kostnadsutvecklingen måste lokalbehoven ses över. En värdig omsorg i Borlänge Omsorgen skall präglas av värdighet, valfrihet och individuell anpassning. Vi vill skapa en verksamhet där offentliga och privata utförare kompletterar varandra. På så vis får borlängeborna möjlighet att välja. Lagen om valfrihetssystem behövs i Borlänge. En omsorgspeng likaså. Det stärker omsorgstagarens ställning samtidigt som det uppmuntrar dem som vill utveckla en bra omsorgsverksamhet. Det förtjänar borlängeborna. Den som har behov av omsorg ska få ett värdigt bemötande. Att värna människors integritet är extra viktigt när resurserna är begränsade. Den som behöver stöd ska själv få avgöra hur och av vem stödet utförs. Det är att visa respekt. Anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats. Stödet till dem måste förbättras. Genom att erbjuda möjlighet till avlastning, nätverk och personligt stöd i olika former kan vi underlätta deras tillvaro. Antalet äldre ökar och det innebär utmaningar. Flera nya äldreboenden behöver startas de närmaste åren. För att kunna rekrytera personal dit måste det uppfattas som attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Då måste vi ge förutsättningar för en fungerande vårdkedja och ett ledarskap som skapar inflytande, delaktighet och personligt engagemang. 3

4 Arbetsmarknad och egen försörjning Andelen borlängebor som har egen försörjning måste öka. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste säkerställas genom täta och regelbundna kontakter De åtgärder som kan ge resultat måste grundas både på individens förutsättningar och de behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver ta del av hur framgångsrika kommuner arbetar. Ett ökat individfokus, samtal i syfte att specifika och anpassade lösningar utifrån varje persons situation, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. Vi måste kunna erbjuda en mångfald av insatser till de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Då ser vi behov av att engagera externa aktörer med dokumenterad god erfarenhet av att få människor att utvecklas och bryta utanförskap. Gymnasieskolan i Borlänge ska i högre utsträckning erbjuda program som speglar kompetensbehovet på den lokala arbetsmarknaden. En skola som säkerställer att alla elever når sina mål är centralt för att unga skall kunna få ett arbete. Alla människor har rätt att känna sig behövda. Försörjningsstöd ska kopplas till någon form av praktik eller utbildning efter förmåga. Ersättningen skall följa riksnorm. Vi vill se ett mer målfokuserat integrationsarbete i Borlänge där både näringsliv och frivilligorganisationer engageras i högre utsträckning. Genom att involvera fler aktörer och samverka bättre kan många mötesplatser skapas som främjar integration. Vi behöver fler som jobbar och bor i Borlänge om vi ska klara välfärden i framtiden. Kultur och fritid För att människor ska trivas och må bra måste det finnas möjligheter till kultur, idrott och naturupplevelser. Det är Borlänges föreningar som gör detta möjligt! Kommunen skall underlätta för föreningar att utveckla sin verksamhet. Ett bra samarbete skapas genom ömsesidig respekt där föreningslivets mångfald får berika utbudet av verksamheter. Kommunens roll är att stödja och uppmuntra alla de ideella krafter som bär upp föreningslivet. Förutsättningarna för föreningslivet förändras. För att klara de framtida behoven med begränsade resurser behöver vi utveckla samarbetet mellan olika föreningar och mellan föreningar och kommunen. Vi behöver en samlad strategi för att klara lokalbehoven för kultur och idrottsverksamhet. Vi behöver samverka för att engagera ledare och andra ideella krafter. Bygg- och miljö Vi vill att Borlängeborna skall uppfatta sin kommun som attraktiv och att fler skall välja Borlänge som bostadsort. Då behöver vi kunna erbjuda många olika boendemiljöer, hyresrätter, bostadsrätter och egna hus både centralt och på landsbygden. Det måste finnas utrymme att utveckla friluftsliv, aktiviteter och företagande. Vi har många vackra platser nära vatten där det ska vara möjligt att bygga för att skapa utveckling på landsbygden. Kollektivtrafik skall vara tillgänglig i hela kommunen. Gång och cykelvägar ökar både hälsan och samvaron mellan människor. Där människor bor behövs mötesplatser som stärker de sociala nätverken. Kommunens lokaler skall kunna användas av föreningar, grupper och privatpersoner som vill arrangera aktiviteter. Vi vill att alla Borlängebor skall leva ett gott liv här. Ett arbete du trivs med, en bostad där du känner dig hemma och sociala nätverk är grunden för det goda livet i Borlänge. 4

5 Borlänge Kommuns Förvaltning AB (BKF) Bolaget ägs till 100 % av Borlänge kommun och är ett koncernbolag med uppdraget att äga kommunens bolag Fastighets AB Hushagen, AB Stora Tunabyggen, AB Borlänge Energi, Norra Backa i Borlänge AB samt Maserhallen AB. Motivet för kommunens ägande av koncernbolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll i ovan nämnda bolag samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering. Fastighets AB Hushagen Bolaget skall främja näringsverksamheten i Borlänge och tillgodose näringslivets behov av lokaler till konkurrenskraftiga priser när företagen är i en uppstartsfas. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 1 miljon kronor samt under planperioden minska sitt engagemang i sitt äldre fastighetsbestånd. Varje nytt fastighetsprojekt skall finansieras genom försäljning av andra fastigheter. Därför minskas borgensramarna med 247 mkr år 2016 och ytterligare 67 mkr år AB Stora Tunabyggen Bolaget ägs i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 10 miljoner kronor samt under planperioden investera i nya bostäder. För att öka takten i bostadsbyggandet höjs borgensramarna från 1880 mkr till 2130 mkr. Att öka antalet boenden i Borlänge är nyckeln till en god kommunal ekonomi med fler skattebetalare. AB Borlänge Energi Bolaget har till uppgift att tillhandahålla kommuninnevånarna nyttigheter som elkraft, fjärrvärme, IT-nät samt förbrukningsvatten, att ombesörja av kommunen åvilande renhållning och rening av avloppsvatten samt att driva annan med någon av förestående rörelsegrenar förenlig verksamhet samt på kommunens uppdrag handha stadsmiljöverksamheten. Bolagets uppdrag är att årligen generera en vinst om 100 miljoner samt under planperioden göra nödvändiga erforderliga investeringar som har snabb återbetalningstid. Därför höjs borgensramarna år 2015 till 792 mkr och 2016 till 685 mkr. Norra Backa i Borlänge AB Bolaget har till uppgift att förvärva, avyttra, äga och förvalta egendom i Borlänge Kommun i samband med IKEA etableringen. När denna är slutförd fusioneras bolaget med moderbolaget BKF. Maserhallen AB Bolaget har till uppgift att driva och bedriva uthyrning av anläggning för vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation samt erbjuda skolor lokal för idrott. Bolagets uppdrag är att skapa balans mellan kostnader och intäkter. Under planperioden behövs stora investeringar i Tunets bad och Maserhallen. Företaget behöver få en mer självständig ställning vad gäller ägande av fastigheterna. 5

6 DriftBUDGET2015 Plan ALLIANSEN Budget Beslutad S+Mp+SD ändring 2015 Våren2014 Dec TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Stabverksamhetsstöd Arbetsmarknad,integration Stadsmiljö Kollektivtrafik Kommunfastigheter Plan/mark,hållbarutveckling Näringslivsenheten Reserverademedel Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden Revisionen Överförmyndaren SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd f personalsatsningar BUFFERT SUMMA

7 DriftPlan2016 Plan ALLIANSEN PLAN Beslutad S+Mp+SD ändring 2016 Våren2014 Dec TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Stabverksamhetsstöd Arbetsmarknad,integration Stadsmiljö Kollektivtrafik Kommunfastigheter Plan/mark,hållbarutveckling Näringslivsenheten Reserverademedel Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden Revisionen Överförmyndaren SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd f personalsatsningar BUFFERT SUMMA

8 DriftPLAN2017 ALLIANSEN PLAN BudgetberedningenS+Mp ändring 2017 Våren2014 BIDRAG TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Stabverksamhetsstöd Arbetsmarknad,integration Stadsmiljö Kollektivtrafik Kommunfastigheter Plan/mark,hållbarutveckling Näringslivsenheten Reserverademedel Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden Revisionen Överförmyndaren SpecifikationRESERVERADEMEDEL Arbetsmarknadochintegration försörjningsstöd f personalsatsningar BUFFERT SUMMA

9 Borgensramar Beslutdec2013 S+Mp+V+Ofa+SD Ackumulerat Mkr ändring % 2016 ändring % 2017 ändring % ändring % TOTALT , , , ,0% BKF , , ,0 15 3,1 Tunabyggen , , ,0 19 1,0 BorlängeEnergi , , , ,2 Hushagen , , ,0 20 2,0 NorraBacka , , ,0 0 0,0 Alliansensförslag,beslutat2%perårbetyder5,9%efter3år Ackumulerat Mkr ändring % 2016 ändring % 2017 ändring % ändring % TOTALT , , , ,9% BKF , , ,0 15 3,1 Tunabyggen , , , ,5 BorlängeEnergi , , , ,2 Hushagen , , , ,2 NorraBacka , , ,0 0 0,0 Inv.BUDGET2015 Strat.plan Budgetberedningen REV ALLIANSEN 2015 Förändring S+Mp+SD ändring Dec.2013 TOTAL TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Finansutskottet Diverse ISIT Stadsmiljöverksamheten Verksamhetslokaler Exploateringsprojekt Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden SUMMA

10 Inv.BUDGET2016 Strat.plan Budgetberedningen REV ALLIANSEN 2016 Förändring S+Mp+SD ändring Dec.2013 TOTAL TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Finansutskottet Diverse ISIT Stadsmiljöverksamheten Verksamhetslokaler Exploateringsprojekt Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden SUMMA ACKUMULERAT Inv.BUDGET2017 Budgetberedningen ALLIANSEN S+Mp ändring TOTAL TOTAL TOTAL Kommunstyrelsen Finansutskottet Diverse ISIT Stadsmiljöverksamheten Verksamhetslokaler Exploateringsprojekt Miljöochbyggnadsnämnden Kulturochfritidsnämnden Barnochbildningsnämnden Arbetsmarknadochsocialnämnd Omsorgsnämnden SUMMA ACKUMULERAT

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer