ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen."

Transkript

1 ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektivisering av ägarkontrollen. Koncernbolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Moderbolaget skall tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda ägardirektiv, uppdrag enligt årsplan, gällande styrdokument, samt övergripande planer (ex Vattenplan, Energiplan, Naturvårdsplan) efterlevs av dotterbolagen. Moderbolaget skall tillse att jämförbarhet mellan bolags- och nämndområdet råder för de nyckeltal som efterfrågas i kommunens samlade redovisning. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen. EKONOMISKA OCH FINANSIELLA DIREKTIV Avkastningskravet från ägaren, Eskilstuna kommun, riktas för koncernen mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Ägarens krav på avkastning har en basnivå. Denna är grundad på avtalad ränta på de reverser som uppkom vid koncernbildningen. Ägaren kan besluta om förhöjd eller reducerad avkastning mot basnivån. Detta kan göras till följd av förändringar, såväl positiva som negativa, i bolagets räkenskaper. För att uppnå den nivå för avkastning från Eskilstuna Kommunföretag AB som uttryckts i kommunens ekonomiska planeringsförutsättningar för 2008, innehåller ägardirektiven för 2008 ett avkastningskrav på totalt 50,6 Mkr. Detta innebär en avkastning utöver den basnivå som är grundad på de reverser som uppkom vid koncernbildningen.

2 AVKASTNINGSKRAV OCH RISKRAMAR FÖR VERKSAMHETEN Långsiktigt : Ägaren och moderbolaget skall med början från 2008 gemensamt upprätta soliditetsmål på 3-5 års sikt för bolagskoncernen. Målen ska beakta kända risker och åtaganden inom perioden. Vid fastställelse av sådana mål ska också kommunens behov av avkastning övervägas utifrån kända kostnads- och intäktsfluktuationer för samma tidshorisont. En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå skall eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag. Kortsiktigt : Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år. Detta innebär att bolagskoncernen inom sig kortsiktigt kan justera soliditesmål ned till en kritisk lägsta nivå, men med beaktande att fastställd avkastning ska levereras till ägaren. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen. STYRNING AV ESKILSTUNA KOMMUNS BOLAG För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige i maj 2006 antagit God sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag. ÖVRIGA ÄGARDIREKTIV 2008 En särskild utredning i syfte att kartlägga samordningsmöjligheter och koncernsamverkan avseende kommunens samlade IT-resurser ska göras under Kommunstyrelsen kommer att fastställa direktiv för utredningen. Hela kommunkoncernen, nämnder och bolag ska omfattas. Bolaget skall ge berörda bolag inom koncernen direktiv om att : - medverka i Eskilstunas utvecklingsarbete för att kommunen skall vara attraktiv som näringslivs-, bostads-, besöks-, och högskoleort. - samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.

3 - delta i nätverk och projekt för effektivisering och samverkan. - verka för att mångfalden bland personalen skall öka och spegla samhället i övrigt. Bolaget skall ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB följande direktiv : Kommunfastigheter skall trygga god service i bostadsområden och stadsdelar genom ett aktivt ägande. Bolaget skall erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsområden med egna stadsdelscentra som är utformade efter kommuninvånarnas behov och därmed ge möjlighet till samverkan och medinflytande för hyresgästerna. I arbetet med att forma Eskilstuna till en attraktiv kommun har bolaget en viktig roll i kommunens integrationsarbete. Munktellstaden Bolaget skall tillsammans med Miljö- och räddningstjänstförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen färdigställa och utveckla Munktellstaden. En levande stadsdel dygnet runt förutsätter bostäder. Förutsättningar för detta skall utredas. Odlaren Bolaget skall spela en aktiv roll i stadsplaneringen för att bygga bostäder i form av hyresrätter på Vattentornsberget. Torshälla Bolaget skall komplettera bostadsbeståndet i Torshälla utifrån den specifika struktur som råder där. Energifrågor Bolaget skall tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB och kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt energiplan Bolaget skall undersöka möjligheten att på lämpliga platser i sitt fastighetsbestånd göra försök med att installera solceller, och där det idag saknas fjärrvärme, solfångare. Bolaget skall i samband med nyproduktion eller omfattande renoveringar göra det möjligt för hyresgäster att individuellt för varje lägenhet mäta förbrukningen av vatten och värme. Miljöanpassning Bolaget skall arbeta för att förbättra miljöanpassningen av byggnader till exempel vad gäller innehåll av miljöskadliga material.

4 Medborgarnas trygghet Bolaget skall skapa ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Bolaget skall arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Ökad andel äldre i befolkningen Bolaget skall skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer. Bolaget skall ge Eskilstuna Energi och Miljö AB följande direktiv : Kvalitet Eskilstuna Energi och Miljö AB skall öka tillgängligheten och servicen för bolagets kunder. Effektivisering Eskilstuna Energi och Miljö skall aktivt söka samordning med kringliggande kommuners företag i syfte att effektivisera verksamheten. För verksamhetsåret 2008 skall målet vara att behålla låga taxor, i avsikt att finnas med bland de billigaste i landet. Energikombinat Bolaget skall utreda förutsättningarna för investering i ett energikombinat. Uppvärmning Bolaget skall i egen regi arbeta med närvärme i form av mindre anläggningar för grupper av hus, men framförallt bistå andra intressenter som är beredda att erbjuda närvärmelösningar. Bolaget skall arbeta för att utöka användningen av fjärrvärme i såväl centrala kommunen som i de mindre tätorterna. VA-lösningar Bolaget skall vara en resurs för rådgivning avseende enskilda kretsloppsanpassade VA-lösningar och därvid samverka med berörda nämnder Dagvattenhantering Bolaget skall i enlighet med kommunens vattenplan tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnads-, miljö- och räddningstjänstnämnden, utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen. Restmaterialhantering mm. Bolaget skall införa system för omhändertagande av lätt nedbrytbart biologiskt avfall, samt arbeta för ökad produktion av biogas.

5 Bolaget skall ge Parken Zoo i Eskilstuna AB följande direktiv : Parken Zoos verksamheter med djurpark, bad, underhållning, attraktioner, restauranger och gästboende, skall vara av hög klass. Verksamheten skall präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, utbildning / information, service, variation och förnyelse. Hotade djurarter Bolaget skall i sin verksamhet delta i bevarandeprogram för hotade djurarter Attraktivt besöksmål Genom samverkan med andra aktörer skall bolaget delta i utvecklingen av Eskilstuna som attraktivt besöksmål. Förstärkt samarbete Bolaget skall utveckla och förstärka samarbetet med de kommunala nämnder som ansvarar för barn-, ungdoms- och äldrefrågor. Prispolitik Bolaget skall genom en aktiv prispolitik skapa grund för att alla skall kunna besöka parken och ta del av dess utbud.

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Kommunstyrelsen 1 (7) Kommunledningskontoret Ledningskansli Jan Rundgren 016-710 25 41 Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska bedrivas

Läs mer

Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (10) Kommunledningskontoret KSKF / 2013:184 Ledningsstaben Jan Rundgren 016-710 25 41 Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer