!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!("

Transkript

1 !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0 & 0'!%!,.!()6) %'! 3)%!!7' 8 & ( ) 6) * /! ",. * /!!%!%0))' 0 $ *! $ 7% *! " #!%!:% ; *! "!%!: 2!; *! " 6!%! : 2!0 &8 "/ &; *3! " 6 "%! )' ) 0!! *! +,-(" 6 "%!!'!)&8$ *! " 6-82 <!)%'! *! 7= 6 "%!0!' &, )%' :!(&'!(220!(%; "0 0 %&'8 220! &:20& %)); *.!!% " 6.!!% *! $$= 6!2!0! 0)%' *.! " 6.! *6 2%.! " #36 5'.! &8 *6 " >7))! $$= 6 )) % >!))!!%! +,- #6,! 71)!0

2 @ %<)!2%!! 6 5A&)! 6 /) 6 +!' %<)!! '%0!A<)'& )!) 3 5A&)!!A<)!A< # /) # 7A<)!< %<!A<: ; # 7A<)& %<)!! /) %<)!! =!' /) %<)!! '2'!A<) 6 3 %!!' 6 )!<< 3 )!<! 3 /) 3 =0 3 )!< B )!< CA 6 + ' <! AC %!!' 3,<!<!8! CA /) 78! <!<'<!< %!!'?< '228)'& )! B?< 6 6?< 3 3?< # # %!!' D! %0) )!!'& ) 6 & )!! 6 /) 6

3 & )!)!'22) 6 + ' <!! % 6 %<!%0)<'! % <<!B%0B 6 3 +< )A 66 +!2 63 # 6# %!!' 6 3 /) 3 ) 2 0A'& )! A'& )!2 3 <)!<45%0 )'& ) 3 6 <)!<4"* 36 3,<!<%0)! 3 3 # %!!' 3 58!!<!'! /)!'!A0B)!%0 C'< 6 %!!', 6

4 $? 2) BA%<) 0A'& ) E 2B0A'& ) 9!'))! C%0 )&! 9!A)C<)!< B D%0 2 4 A<AA!') AC A!! ) )A%<) 4 78)< :2 A0B) '& )!2!! '& )!)! 7% %%A%<) 0A'& ) E 5A %<)!! '!<! %0'2!<' 9 %0&!)2BA22< -A'& )!<&) 9 + 0A'& 1;9 F)! F0 < ) /! 9 0C)< 2 & ))!%<)!2%!! * 0 %<) F F D ) '& ) %<) A)!B<% %<)!2%!!2B)!!'& ) D 2! A %<) '& )! 0B! 0'')!< %<) F F%0F&)) F:&)) '& ) ;!B<%!!2BFF! :)!<< ;%0! :D! %0 ) )!!'& ) ; 7/0 A2 %<) '& )!2 2B!! B <!<'& ) FF! @ 2 2B )'& )! B) %0 2B '& )!2 :$!7% %; '& &2B!< )<'!<'! )' * 0'!)'& <!<!))! D B) :,%080%),! )" % (/7,2C<; '2%

5 1 Allmänt om ackrediteringsprocessen Arbete med ansökan Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och and sökande utbildningsanordnare Rapport av självutvärdering; val av ackrediteringskriterier Sökande förbereder tillgång till lokaler och kontakter med alumni 1.1 F-rberedelse 1.2 Ans-kan Formell kontroll av ansökan Vid behov Betalning Ackrediteringsinstitutet bekräftar mottagandet av ansökan, skickar kvitto Insändande av ansökan 1.3 Utv.rdering 1.4 Beslut Utseende av utvärderare Platsbesök Rapporter från utvärderarna Publicering av positivt beslut Sökandens aktiviteter Ackrediteringsinstitutets aktiviteter Gemensamma aktiviteter 1.1 Förberedelse Inledning )!A<) '& )!)! %<)!! ' ) ) %0 8)!B AC (!B < '& )!) 0 < '22 A A!< %<) ( 0' %<)!2%!! A! %0 < <! %<)!! ' &<! < ( %0 'A A&))%<) < )!) 2 %0 A %<)!! '! B!<'A )! <%0! &A!<! A! 8%<!A<) 6

6 )A'& )!) :C; Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och sökande utbildningsanordnare Vad, varför och hur? )) << )!A<) '& )!) %0 %<)!! '!< A 2) ) < AC 0 0B %<) < %! B A <'!A< %<) <! ) B < & ) ) < ) <<! &0A!7A<)!<B!B < & ) 2%!! %0 <!<!'! A%<) < %!< A 0B %<)!< %0 2'& %)2B%<)!! '1&& D&!< %0 & %<)!<!< 2B %<)!! '!1&& Aktiviteter 7A<)'& )!)<< %!< : & 8" ;:5; %<)!! ' A!<! ') %<)!< :7%) %%) " ; *!! :!% ; A) )AF=)) F(F78<')! F(%,)!!<( (2!%0 %<)!! ' ) ') %<)!< )!A<)'& )!) Ingångsdata (inputs) & )!) : / ; :5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& & )!)<< %!< : & 8" ;:5;!! 2'& %)2B%<)!! '!1&& & )%<)!< :D2 %%) " ;:5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& Resultat (outputs) %<)!! %<)')%<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) 3

7 %<)!! ' %< '<! %<)!<< : %%) "%;:; )2!'22 '& )!) Aktörer 7A<)'& :/ ;:5;( < %!< : & 8 " ; :5;! &!< ) %<)!< :D2 %%) " ; :5; 2B %<)!! '! 1&& 7A<) '& )!) << %<)!! ' A '22B )%<)!< %<)!! '! A '& )!) 0B )<' %0 )!! <0B! %<)!! ' ') %<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) %<)!! ' '<! %<)!<< : %%) "%; :; ) 2!'22 A %<)!2%!! '& )!) Kriterier 5( Förberedelser av sökanden Vad, varför och hur?!a<) '& )!) & )!A< ') )! %<)!! '0 AC 0&C')'A <!'<! 0'< )! &! < <!< B + ' < %<)!! ' '%<5G Aktiviteter & %0 8 ) A )<' %0 :( %0 5;! ) <! ) )<' :%!! %0 < ; Ingångsdata (inputs) )%<)!< :7%)%%) " ;:; <' %0 :( %0 5; ) <! ) )<' 7A<) '& )!)! )<' %0 '& )!)!< %<!B!< %<! Resultat (outputs) 2;:;

8 <' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Aktörer & ) < 2 %<)!! ' &!B ) H*)(A%00'EF & 2;:; & )!)!') %0 A&) %0 0B )<' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%) %%) " ;:; Kriterier / 1.2 Ansökan Inledning 'A %<)!2%!!! )! 5A )!< &!B <! AC '& )!) 0 C! &< )!!'< ( ) &!< ) %<)!<! ) %<)!< ) ) B! '& B <( ''! % & )!) B! %<!B << )!')):' ; / 0 ) '<! <<! F+!' %<)!! ' %0!A<) '& %<)!! '!'! <<%0<' )&!A<! Sökanden skickar ansökan (formulär och dokument) Vad, varför och hur?!a<)'& )!)!< %<!A<!A<!A<) B )!!'& )! < %0 ''! A )!2 ) %<)!! '! A )!')):' ; %<)!! Aktiviteter 7A<) B! &) B '& )!! '! < %0 ''! A )!2 ) %0 A @) & < ) #

9 7A<) B!<'A )<< ) )!')) Ingångsdata (inputs)!a<! % ;:5;B%<)!! '!1&& 2;:; B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Resultat (outputs) %<)!! )!A<:;%0!A<) %<)!2%!!!!B! &! %<)!! ' &!' ) %<) <!( )!! 2'! < ) <!):A.)<' %0!<!); ) A!<!! F+!' %<)!! ' %0!A<)'& )!)F %<)!! '!< %<<':/ %;:; Aktörer & :22 % ; :7' 2; :; %0 A B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%) %%) " ;:; %<)!! ' )!A< :; %0!< %< <' :/ %;:; Kriterier / Sökanden betalar avgifterna Vad, varför och hur? Aktiviteter %<)!2%!! B!!'! 8 B))<') &22&!) )! A!<! '<! <<! F+!' %<)!! '%0!A<)'& )!)F Ingångsdata (inputs) 5<':/ %;:; Resultat (outputs) + 2B & :; Aktörer & )!)&<':/ %;:;

10 Kriterier / %<)!! '!< %<< :; Ackrediteringsinstitutet granskar ansökan formellt Vad, varför och hur? %<)!! '!!<!A<()<' %0)2)!<!!H F'!82'<!A<<!! ))<'!<!( 2%!! 2 % / 2 % 2!< )! ' &0A '2B! F5A&)!FAC! Aktiviteter!<!< A! B) -! < 0!A<!<!A<) < 2) : B%<; )! A! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Ingångsdata (inputs)!a<:! ; Resultat (outputs) 7A<) B %0 %<)!2%!! 2B&AC! :; Aktörer %<)!! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Kriterier 5(5 1.3 Utvärdering %0 &)A!A< 'A )! <!< ) ) A!'2! &)%0< 2)!<.2!.2 2B )!!'& ) %0 F A)< B)'22< 0B ) < 2B 2%!! B %<)!! '(

11 C '2 B!.2 ' <8 %<)!! ' Ackrediteringsinstitutet utser utvärderare Vad, varför och hur? %<)!! ' A%< &) A'!) 2B 0 0 '& )!2! 0B( F F %0 2 Aktiviteter $! '!! A C %<)!< '!!!B ) 0 < 2 )A) 7A<)< %<)!! '&0A ACA!2BA! ) ) Ingångsdata (inputs) 5A%< A :5; %0!A<) '& )!) A! Resultat (outputs) Aktörer & %<)!! Kriterier / Platsbesök Vad, varför och hur? * ) &0 )! &!A<! < )!B) B! < '& )!! '! &! )( B AC 0 C' %0!'))!&!A<(!B!<B!B!B) C'! &!<!! A! / B ) %'< %0 )!<2 Aktiviteter A&) &!A< ) &!A< 7 %'< %0 )!<2 ) &!A<( %0 C' A! ) %0!') *!! C'< A!B )<!

12 Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)"0%<!:; Resultat (outputs) < ') ) 2%!!! %0!')!!A<!)<' %0 B %<) 8%<( C'22 %0 ) &! B &!A< %0!<!) &!A<!22:*! ; :; Kriterier / Rapporter från utvärderarna Vad, varför och hur? 22!< 0B ) ' 0!!A<) %0!< ) A&) A %<) '& )!) D AC!< '& )!) '22! < ) A8)!A< A&!B)')8 7))!;:5; Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)9 &!A<!22 :*! ; :;9 & B ' Resultat 2;:; Kriterier 5(5

13 1.4 Beslut Inledning 7!! %<)!2%!!'A!&!'! )!' )!A<)'& )!) Ackrediteringsinstitutet rapporterar resultatet till sökanden Vad, varför och hur? =!' '%0 Aktiviteter %! ;:6; )!A<) '& )!)! %<)!! ' :!!!! %! ; :3; :!!!! 2; :;!< )!< A!C Ingångsdata 2;:; Resultat (outputs)!!!!! %! :6;9!!!! %! :3;!!!! 2:; < )! :!!!!! %! ;:6; )!)! %<)!! ' & )!) )!< A :!!!! 2; :; :!!!! %! ;:3; A! Kriterier /

14 1.5 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 7A<) D&!< I!( ) << 2B!! ); 5!A<! %<! ' /8!4 7A<) D&!<, 4D / %<! ' /8!4 7A<) %<! ' 5, 4D / %<)!2%!! D&!< C %!< %<! ' D&!< C 7 5 ) %<! ' D&!< C 7 %<)!< 5 5A%< %<! ' D&!< C 7 )%<)!< %<! ' D&!< I <(!( <! %<)!<< %<! ' D&!< I <(!( %<! ' D&!< I!( 5<' %<! ' D&!< I!( + 2B & %<! ' D&!< I!( =<! % < D&!< I!( D&!< I!( %<! %<! ' D&!< I $2B! D&!< I 7A<)< A) 6! %<! ' D&!< C!( 3 %<! ' D&!< I!(

15 1.6 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# +!' %<)!! '%0!A<) 7A<)%0 %<)!! ' 5(5(5 ( $AC A!2)'22 J2!A<)J 7A<)A&)! 7A<) (A (A 6 : ;( ) 7A<)& ( %<)!! '!< %< < %<)!! '!<!A< 7A<)%0 %<)!! ' 7A<)%0 %<)!! ' %<)!! ' (5(A ( )<' %0 5(D(A 3 %<)!! ''! %<)!! )<' %0 %<)!! '<<<!A<)AB2%! D <!! C' )<' %0 %<)!! ' ))!A<)!' %<)!! ' 63 &!' 6

16 2 Pedagogiska kriterier 2.1 Pedagogisk Design Inledning + A 2)!< )! AC A A 8! '& )!2!2 2<!2)!< & ) A! < ) 2 2 2<( )!! 2)!< CA %0 )!< <<!)! $)!!< 2)!< B'22B! /)! A!A< &!AC)B4 *A!2 E * << 2&!B2 E * < < ( 2 )!! 2)!< A! )F!0F! A) AC &<)2)!<<.%0)2)!< CA! 009)& ) AC &! )!< < A< < <!< )!! < A )!B)! AC A <%! 2B!2% < <!< 2'<!!A) <0! )! %0 ) ) < A!B) <'! <'!2 ) <!'22)!< B )!< &0A! 8 8! A A!B 0' )!! 0! <'! <'! Behov &0 B! <. : <)(! ( ) )!&0;A <<'!'& <) < Vad, varför och hur? =0!! B!A<4 '& %0!! 0 2)!< )!)) B'22 BAC)B&!)4 -)'C&0!8!E -' A)! )E : <)!8!( 1&&')!A< ( ) %'22( C' )8%<(%; -'))')!'!!! %<) ) )!2% <<'!<&0E 3

17 -' )!! <'!<&0 2B <( )B %0 B! < CAE 2)!< ) B!<'A<4 A)2 8!<'!<&0E * <!2% * < B%0!'!)'22BE /) )!)) B'22!< )B <' ) )!0!%0A<'!<2 4 +A%0B)!< B) & %0! $ Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %02B!'22B))!'! <<! A!A B )!!!' %0!'! A '& )!2! )( < 0' <'!2 0 '%<! ')B! 0'2)!< )%0 Ingångsdata (inputs) 4 )<' )8!'& )!&0 )<'! &!< '& )!2! 2)!< ) %0! A<%0)C) )'& )!&0! 8!! )<'! )C) ) Resultat (outputs) 7 <'!2 A 2! A) 5A%< 2'< ) A 0 0! 0B!8!9 B'22 %0 ) 2)!< ) %0 '& )!&0 Aktörer 7A<)8 )<' 5A2

18 Standarder & kriterier $) $$!5-4. $$$) /3$ 8!'& 2 /) A 2B ; < ) &; )B ) %; B AC 0!A. )B2 )<!< ') *)) )<!< 2)AB '& )! B *)) )<!< 2 <!<!A) *)) )<!< ) A&00! B'22 +'!'2288!'& )!&0 & ') B! < ') )! 0!%0A<'!<2 0)0B AC) 4 ; <A &; B) %;!< B) ); '& &<') ;! &<') 0 ; 0; $B'2&00&<!)! ' '& )! B & )! B<'228!)!<!<!A) '& )! CA #

19 2.1.3 Pedagogiska mål Vad, varför och &00 <!2% 0 %0 &0 ) 0 %0 '& )!< A ) 0 ')!! '& )! B *A!<'& )! B)!.< '& )!2 A AC A < 8! 0' %0 ) < '22B! K )! ) L A '8%<) <!B AC A!2% < %0 2 B 8) ) <! ) ) %0 '& )!! A B!!'!B& ) AC ) &)A! )( ) < < A B '22B!9 < )B M )CM &! 0 '& )!2%!!B2)!<!82'< < (!B <'& )! B 0 < < %0 ) A! ( ) ) < < & < )! 2 B %0! < ) 0 ) B '22 <%! 0 < '& )!2 B *A!< B0 <!<E5A)A!!B AC < A << &)A 2BB) '& )!!' <'! 2B ) <! %0! B * )!B %<)!! '! &)A!2%!!(! ) < <'! 2B!! F F '& )!2 Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %0 0B Ingångsdata (inputs) 5A%< 2B '& )! B( < &8! ) 2B '22B)) 0 %0 - < ) '& )! B:.! ) ;,)!!<A'22B B Resultat (outputs) / %08!A! 2B B:) %D&C%!5 ; :5; )& %<)!! '&)A 4 0B ( <'! %< B C'9 <0! 0! ) ) B ) &<)!' ) &0!8! : 0;9 B0 <!!<! B! <0 ) )! < 2

20 Aktörer 7A<) '& )!) 8 A 2)!< B :) % D&C%! 5 ;:5;%0& & %<)!! ' )&) )&!A<0!'& )!)%0 ) C' Standarder & kriterier $) $$*6 6$ $$$) 6.. /3$ & )! ') & )! <!< %0! &) '& )! B B8) <'!)'& )! ) ')AC<'!!'B8!'& )!)'& )! B!'B8!'& )!&00&<! '& )!2!<'!2 & )!2! B ' '228 B'2 &0:<(A<'!<2; & )!2! B '!A)!)) )<!< ) & )!2! B < '& )! CA /) )! B * ) <

21 2.1.4 Pedagogisk miljö Vad, varför och hur? $B A A! ) 2)!<!!A<) '& )!) 0 C A '& )!2 A '228 '& )! B %0)!'))!'& )!&0! )!'))0 < < &C') <! )4 ) )'!') ( '22&( <&! &( 2C<&( 2& A!!!< %0 ' 22 $ )!! < ) <!!' %0! '2 * ) B! '& )! CA <!!A) )!')) 2 7')) B! 0 %0 0' )!< 0! ) %0 )2 0 AC 0 < ' % )< ) CA(! <') 2& A! ( & ( / & ( )! ' ( '22& ) 2& %0 2C<( 2< ) %0 '! 2 %0 2!!A)!'))!! & )!!'& ) "7"N :" 2' 7'22) "2 N<; < A) )!!'& )!')) B < ')!! (! AC 0 < ) )'!! ) B! < ')!! %0 2)!< B '228 '& )!2 <)!< %0 2)!< B < CA )A Aktiviteter 7A<) )<'! A<0')2)!< B'228! ) < < <' B! %0 & )!'!!< '228!( ) <! A! A '228 )!!! )! & - '& )!2! ') B )(!B 0'2 '%<!%00')2)!< %0 A!')B 7A<)'& )!)!<!2% % <)%0 %0 < ')!! ) ) 2B!2 2B )!!4 <!!'!')! ( A ( 2& A! (! ( = :2& 2C<&( '22&( )! ' :< /&!) & ; %0 < ' <! :!8<%0!8<; *C!< B!<!! B)!!<'22B!%0) < )!<AC)! )4!'))!A<'!< B 2)!< :!B! 0))(!!! %; %0 )!

22 <'! 0B%0 )2 2) < ( A ( 2C<&( 2& A! (! ' %;!'))! A)): ) )'(! B'22(<!!' : )( C')&) (!< ( < & %; A ')!! : A )!')) :' ( %; A<< )! B%0 0'!'))!))%0!'!!%0&&!!B)B ) < ( <!<!!'))! ))) ) A)2%;!! A! %0&! &)A! :2(A (2C<&%;! A&)A ) <A< 2B'& )!! % Ingångsdata (inputs) 7A<)'& )!)A&))<' 0'8!!<!<!) 2B!B)2'<! ) B!!' )!AC) 4 5A%< '& )!%0')!! )%0 )! AC 0 ) )' Resultat (outputs) / ) 8! A! 2B A 2)!< CA :) % 5 :5; )& %<)!! '&)A 4!%0< )B!2 B <0!%0<! %0&! '22B))!' Aktörer 7A<)'& )!)8 CA:) % 5 :5;%0& & %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0

23 Standarder & kriterier $) /3$ $B'2 )!! &C')! < ')!!!B! ; /) )'!') &; '22& %; +&! & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <')!!! %0 A<'!<2 <')!!!'& )!2! ) )<!< B $$) 4 46 /0B!!'<'!2!) )<!< B $$$5. 8- $!$ !!..4 ')!! B)!'))) )!'< %0 D )AB! - )AB C!A &))E D )AB'228 B'2 A )!A <'!<!!'%0!A &<!!<&!< A! 0!A!2< *) 2 A<'! 0B *) 2 A)!'))%00!0! *) 2 A B'22 *) 2 0!) ) %0 < ' <!<

24 2.1.5 Kommunikationsmöjligheter Vad, varför och <!')) < 0 < ' <! AC 0 &A)! %0 B! ) &C')! AC 0!8< %0!8< < ' '& )! %0 ')!!2 :"$79 " > $ 78! ; A <'!'<' ) ) )2 7 ) B )!')) A A B < < ' <! (! & A )! )! C!< < ' B!A'& )!2 < )!')) B! B &!) ) )! )! Aktiviteter 7A<) '& )!)!< 8) 2B2< < < ' <! AC 0 ) &C')! )<'! <! C! %0 ) A) C'! )!! '& )! 0! <( < ' < %0 O <&A4 <)%0 )2!'))0&C')! &!< %0 0 Ingångsdata (inputs) 5A%< ' <!!8! C C C )<!!8! =!< A0' << ' 72% 2& ( %0 0 Resultat (outputs) / %08!A! 2B ' <! AC 0:" ' % /!!'!5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A < ' <! AC 0 :" ' % /!!'!5 ;:5; )& %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! '

25 @ < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ D << ' <! AC 0:) ;&C')!A )!')) D << ' <! AC 0:!8<!8<( 0! << ' <!!B! (%0( % 7'))B!2B! B :%<!' '); $B'2 )!! ') < ' 2)A ' <! Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 )!<)! %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< B %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< CA %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 + ' <! AC 0 %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 6

26 2.1.7 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# ))) %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! 2)!< B 7A<) 5 5(& 6 3 %<)!! 2)!< %<)!! < ' <! AC 0%0 %0< %<)!! ' %0 %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 3

27 2.2 Teknisk systemmiljö Inledning H,<!<!8! < 2B)<!<!8!! &0A!A ) B!A)C)2)!<< 5A'! < 2! '& (!B AC A F78! <!< '<!<F A!A<) '& )!)!<2!8!< & ) ) '< '& )!2! <!<!8! &C') B )C) 8! ) '< 2 &C')(! )!) B ) &C') '< ) )! '< A '& )!&0 %0 2 B $!< <' '22 <8! <0! ) ))2)!<)! Systemteknisk funktionskarta Vad, varför och &!< ) A!A)C ) 2)!< <,! < A! %0 ) ) B B '& )!),&!< 8! ) )! A< "$7 < &C') %0 ) 2)!< B! < '22B! ) ) <!< A! ) 2)!< <! 0%0'& )!&0 <' &0A!)!/B:! 2 ) <!<!2% % < & <'9 B! '& %0A!)(!B )!!B ) < B ) <!<!8! A <' 2 )!! &!A< < ) &0 %<!B & <' A B A& %< 0' '& )!) 2 ) < C' ) <!< %0 ) ) %0!')) Aktiviteter 7A<) '& )<' 2 ( <!< ''! )&0A %0 < 2 :!; B) B & 5 A&) ) &!A< A ) &!A< 7 %( ) %0 2)!< < ) &!A< C' ) ) %0!'))/)< C'!<2B)!! )<!

28 . :!2B2<) 5; A F 2 F B! A! B!4 ) AC )CA!B0' '& ) 0))!;9!&!!2B)F<!<!<2F! < )) ) 8! B! %<!B A!!B ') A!) &)A %0 )B& )! '22 )! '%0)! )!!'22'& )!2 < )<' %0!' A C' ) &)) A B )! B! ('!B)! A! ) Ingångsdata (inputs) /)<' Resultat (outputs) 54!<20!"$7 Aktörer 24)) C'%0!2 ()! %0 B!A<!)<' ( %0 8%< )!' B&!A<%0!<!)&!A<!22 2B 0 H 2%!!F 02 &!A<!A<) '& )!) %0 A C' A ) A B ''!) ) <8!!A)C )!!! ) %0 A! < <' < ) <! <!<!<2 )2)!< BA!B)<!<8! Standarder & kriterier : ;" #

29 Användarprofiler $ <*. 5 $$# 4. 0<* /3$ $AC 0!!<22 $AC 0!!<2 <&0A $AC 0!A!!2%!! ) $AC 0!&B)A)!A%0A!')) A! +'!2!)!A0!A!!2%!! %0 '!< ) Q) A!)< A!'!<' )!A&0A<<! $$$ %5 4 )!&C')!:.A 5. 0<* '22 (A&!'!! AC 0 AC 0!2%!! B) )!')) 0 AC )!A<<'!< ) <)2 %0!! Forum /3$ $* $AC 0!!<2 <A <<'! <!'))'22 $$ (%0()<' %; $AC 0!!<2 <A <<'! < 5.. 7!'))'22 (%0()<' %;

30 $$:5;* $$$* $!* ! !$.-85!$$$ /3$ Q! ) &C')!2B0A B:B)!'<'2B' ) %0!<!'! $AC 0&C')!!!'<' &! $AC 0&C')!<A8! ) < B) B)' :! )));&C')!! AC 0& %0! <&! $))) ' < '!< 7$,D < 7'))0 B )0))! %0<)! ))) +!< ))) ' &C')! )0))! AC 0.2 )))! AC 0!2 )))! AC 0) ) )))! AC 0& ) ))) 78! B!B)&%0) $AC 0&C')! ))) < ) $AC 0&C')!A 0B) 8 )))%0 )!<'!!

31 Meddelanden $* Chat $ 485- $$< $$$< $!% /3$!8< $)))!8! &C') )! AC 0!..&!)%0') )<! AC 0 )!! )))!8! L ) ' < /3$ =B)! 2 %0&C')! D <!B)! B&C')!A2 %0 D <%0 AC 0&C')! $AC 0&C')! &C') %0 "0&C') AC 0!<2 <%0' "0&C') AC 0 2 %0<! ) ) $AC 0&C')!!2& ) $AC 0&C')!) %0%!'A!<)) ')%0<! $)< & )%0 ))) 0!!'!:.!8 '28 ; <%0 %!! 8!! ) 7'! : ;!!

32 Tillgång till kursmaterial $' $$ $$$/ $!" ! !$+5- : ; !$$ <'! B!2% H2'!F2B< +'! <B! <2!8! *! <'!! ( %0'!< &! *!!<'! <B! %0 '!< & )!<'! &C')! 800&! +'! &C')!! ' ) +'! 00A < +'! < : ) )!; +'! B! <'! ; 5A<8! 5A<8! 0 :A<8; 0.:

33 Prov online och resultatregistrering $! 56-- $$& $$$ 3. 4 $! ! !$ /3$ D (! 4 ; $' &; $' 2%0 %( %; <! );!!% ; 58 ;?2 ; 4RRRRRRRRRRRRRRRR 0; 4RRRRRRRRRRRRRRRRR!'!<! :!)8! $AC 0!) A!!! $AC $AC 0)!!)!')!! + '< 0)0B!:. ;,)! 0)0B!:.2 )<6 <3; ))! 2< ) ))! &)A 2 7'))0B )))2< ) %0 &)A 2 ) /) $AC $AC 0C AC!:AB )!; $AC 0!B! B 8 2<!!

34 Video $= $$)44- :4>; $$$ /3$ =)0! )! =)0! %0& )! =)0! %0& )! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 ))) Audio $ $$ /3$ "< &C')!:)!+-S(3& (7; -A< &C')!:)!+-S(3& ($;,< &C')! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 )))

35 Observation av studerande $%. 4. $$#44 4 $$$! 4457 )4 ; &!A< &;,)2B %; ) ); )!8<%0!8<< ; ;! )' ; ; ) $AC 0!<!'22 A!< B $AC 0!!< 22 /""; 0A Virtuellt klassrum $$ 4 - $$ $$$ :44 3 ; /3$ 7$/; $) 28 78! )!A<!<!! 7'))<!<!! '!< &C') &C')!C) <H2' F'!<2B &C')( ) B! $' &C') ) ) % 1F; 2 6

36 $!" !" 4 5- B :.& )<84 ; =!<8A)! %0 %! &; $AC 0<!'B %; =!<8AB)CC Whiteboard $$'. 5.- $$$! $!' /3$ H7'))A! H7'))A! U! H7'))A! &C')<84 ; &; D < %0<8A < %; & ) ); $AC 0!2 ) 3

37 Agenda $ $$! /3$ B!<2 <)A ;A ;A '22)!A%0&<!B):!;A B!< %<2B! ) )!)!A00!!!B)A) A)(%<( B)%0B 5! AC 0&C')! A Användaranpassning $& $$ $$$& /3$ @)! 0C!!2% <! )! <'A!2!<!)&C<4 ; &; =) %;,8 );,. ; ; 8'

38 Stöd $A $$ $$$$ $!/ /3$,<!<) )<!<)! ) ) $!B&!B <H02 <F 7 5G&C')!2B1&& Tekniska krav på klient $/ $$/ $$$= /3$ Användbarhet $A $$" /3$ N"!))'228! )!BN"!))'228! /N"!))'228! #

39 2.2.3 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5!<20!"$7 %<! ' D&!< D N&& 5!<20!"$7 7A<) D&!< D N&& Processummering '"( /'$!$'"'!"* $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'# ("&%*+#1 "# 7A<) Övervakning och utvärdering Inledning 5A! '22B '22B %0 2)!< B 5A A ) <%! 2'<(<!)!!%0&!< )

40 2.3.2 Utvärdering av kravuppfyllanden Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( < %0&!!!% <'228! 7B)< )!2!! 0 ) <!<'%<!)!( &!!'%< ( A0B)%;4. &! <) 2 )!<2 %0 0 Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A A ) )!')) : & ))!!A %<! %0 ))!!A%0 )!')) B!! 0!'%<!)! %0 )! '%<!)!,. 2 < B! %0 < ' CA!8<,)! )!<'< <%<!BB!

41 Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 <<!) B '! & Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;!%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; '! )!2 %<)!! '8 A!%0' 5 ;:5; %0& & %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) /3$ & )!)&C')<'!'& )!2! +'!!<'!!2!2! &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <'& )! H F00!2%

42 $$ A&<B!<'! '& )!2! 0B <'! '& )!2! & &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 5A&<) <'& )!! BB) <'& )! H F 00!2%

43 2.3.3 Utvärdering av uppfyllande av utbildningsmålen Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( <!2% <2) <%02)!< B'228! /! )!< < '& )! B4 ) )'!') ( '22&(<& &(2& A! (!< %0 ' 2 )!! < <2<!! <!!' %0! ' )%<!B / D <'& < &A A AC 0 '%< <2% A '2 &( B! &0A! 2B < 2. &! <),. 2 B! < < %0 <' &!!A0 A! < <!<2& :A )! :A< <; Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A )!')) ) %<! %0 ))!!A%0 )!'))! %0! 0 )! '& )!2! )!') A<)!<%02)!< B Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 B '! & ) )!! ') & )!2 0)0B!'& )!)! 0! ) <)!< <'! 0B / '& )!2 2 0 %0! 0! ) < '& )! A & %0 :! ) )'!') ( '22&( <& &( 2C<&( 2& A! (!< %0 ' 22 ; 7< 0B <!!'!')! ( %0 &!2<!') /%0& - < '& )! 0 B!2% &8)! & %0 E Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;

44 !%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; B ' :! & %0! 0 B! &!0 '& )!2 ; ' 8 ' %0 :' $ ) ' 5 ;:5;%0& %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ ' < < 0 ' 00B 8%<< A&! <) ' <AC!! )! ' < A)!% <2B! &! '!B!<'! '& )!2 A)!C&& 0B <'!'& )!2! &C')! <'& )! <&<!! A)'!&%0 4 0; /) )'!') ; '22& C; +& & <; C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 ' &<) <'& )!! A! ')& BB) <'& )! H F 00!2% &8)!A'!&%0

45 2.3.4 Övervakning av och bedömning av inlärningen Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' )!A<) '& )!)! A<! %0 &)A!! A ')!A< %00')A!<)< '228! '228! 7'))!!<&)A! Aktiviteter )<'!)4!'))!' 0 '22B! ) ) 2)!< B:<0!9< ;!! '& )!2 &)A 0)) %0! ) 2 Ingångsdata (inputs) %0.!!'( &)A! 2 22 A!'))(!'<A!)<' (!8) C'()'$7 Resultat (outputs) + %0< )! '& )!< Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 &)A! A22. 22BBA C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' 6

46 Standarder & kriterier $$. 5$ $$# ) <) + 0)0B! + 0)0B!!'!'))!!!&') B 4 ; <'!<2 0 %; < 2)!< ))2)!< B 7')) 7'.!< ) C<&%0! &! B/ '& )! Övervakning och utvärdering av studerandes tillfredsställelse Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' &8)!' 4)!'22 (< %0A! Aktiviteter B ) 2)!< CA A )!!') < %0 L!' (< <( 0B(%; Ingångsdata (inputs) 78)22(!8) Resultat (outputs) 54+ B2B!'))! Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 3

47 A C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' A! ) %<)!2%!! < %<)!! C'!'))) < Standarder & kriterier $) /3$ B2B!A)%0!! )2BB! )0))' 7'))<'8%<! B! <%0'22 ) ))!'))&8!') :')6V; D ) B%0 &!! Övervakning och utvärdering av pedagogisk effektivitet hos använda inlärningsverktyg Vad, varför och hur? / A 4 * 0)) '& )! Ingångsdata (inputs) 78)

48 Resultat (outputs) 54+ Aktörer %<)!! ' 0)) 2)!< ) ')! Kriterier Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 5A!%0' %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5?<!%0 7A<) /8!47A<) 5 I!( 5?<!%0 7A<) /8!4' 5 I!( 5?<!%0 7A<) 5 I!( /8! 4!'))! 7')) 5?<!%0 @!<8 7A<) /8!4 5 I!( #

49 2.3.8 Processummering '"( /'$!$'"' 0"!"#&'+# $&)' %)')' /%**"&'#"# ))) &0A %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! A%< A 7A<) 5 5 A ) &!!0;! & )!!A %<)!! '!< %< A A!%0' A<! %<! ' 5 5 %<! %0 )A%0 5A8 A!%0' A! A<!%0 %<)!! %<)!! ' 5A :%0; 5 5(& 6 %<)!! A 3 %<)!! '!< %<A<!%0 A<! B ' : ) &!!0 '& )!2 ; ' 8 A<!%0 %0 %<)!! %<)!! ' # %<)!! A %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' )) %<! ' 5 5 %<! B ' ' 5 5(& %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' ))

50 !'<A%0' 6

51 3 Organisation och ledning av distansutbildning 3.1 Utbildningens organisation Inledning )!<2 ( &) A0B! %0 %0!'<'! '& A )( 2 %0 '& )!2 B! '8C ) )( B %0 <!! A!2 ) &) A0B! %0 ) ) 0 )! )! 0'')! 4 & )!! ( %0 58!!<!'! 5A! 0'')! ( H& )!! F 8! &( ) ( 2 ( < ' < %0! A '& )!2!B! ) A2 5AC)< &0)! )! 4 & '& )! B % A0B! %0 A ) '& )!2 0%0 0) < %0.< ' <!! % % - <<!B%0B +< ) A!) <'!'%< ( '&8!2 % +!2 A ) A!8!< A ).!) '& )!2 + ' 2%!!%0< & )%0A! '%< %0&)) )!2 )!! <!B )! )! ')! 4 & )!)!'22)(+ ' <!! %(!%0)<'! %( - <<!B %0 B( +< ) A! %0 +!2? B! 58!!<!'!; AC! %0 6

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken för den och Agrarkammaren för den A ALLMÄNT...2 1 Giltighet... 2 2 Definitioner... 2 3 Avgifter och betalningsanvisningar... 2 4 Anvisningar gällande kommunikation... 2 5 Tidsperioder... 2 B FÖRFARANDEREGLER...3

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

Fotoceller - Avståndmätning

Fotoceller - Avståndmätning Fotoceller - Avståndmätning Kapsling Anmärkning Laser Automation Handhållna Avkäningsavstånd Sida 15x50x50 mm 40-60 mm 8.030 15x50x50 mm 45-85 mm 8.040 188x70x47 mm Noggrannhet ± 1,5 m 0,2-100 m 8.050

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Datainsamling från Diab-Base

Datainsamling från Diab-Base 1 Datainsamling från Diab-Base Kort redovisning av urval och metod inför planerad datainsamling hösten 2006 2006-07-21 Journalia AB 2 I Journalia-grenen för diabetes även kallad DiabBase gå till Modul

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Tankeläsaren Skolpojkens dröm: Multiplikationstabellen 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 Bin 1 *

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E ABCDCBCFF DFFCF ABCDFF ACDC CCCC A CCACDDC ACCA AAD ACACCD DCCAD ACCDDA CCDCDDA ACBCBD BCCCBCCD ACDCA AACD ADD ADA AAACCA B CADAA DBDBDCA DCC DC BDACDD AAD CCAAAA DA DBDACA ACBAD ABCCCD BCDFDB BBB DDFB

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE

PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Mottagen på tävlingsexpeditionen: Datum och tid... Sign... Protest nr... PROTESTBLANKETT OCKSÅ FÖR ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE OCH ÅTERUPPTAGANDE Fyll i och kryssa för de alternativ som passar 1. TÄVLING...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Genvägen till det perfekta ljudet

Genvägen till det perfekta ljudet Genvägen till det perfekta ljudet - Hemförsök i försöksplanering IEK 0, 005-0-8 LTU Magnus Blomberg Anders Drott Esbjörn Lilja Hannes Skirgård 1 Inledning Sedan århundraden tillbaka har trumman använts

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska 3432 Bilagor Bilaga 1 Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska Inledande av medicinering Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning N01BB20 Lidokain-prilokain plåster ytbedövning

Läs mer

Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015

Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys. Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015 Input till IT-risker i internrevisorns riskanalys Daniel Gräntz 20 maj, GRC 2015 Agenda Tillvägagångssätt för att identifiera IT-relaterade risker. Exempel på olika typer av ITrelaterade granskningar.

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APL

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APL 36 1/9 Överlämnande konferens åk 2-3 HA, RL 15.00 2/9 Överlämnande konferens åk 2-3 NA/TE, BF, VO 15.00 3/9 Utvärderingsgrupp/ övriga konferenser 15.00-16.00 APT 16.00-17.00 4/9 Panelen Anne-Marie 13.00-14.00

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p

PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Salling (070-6527523) PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p 19 mars 2004 SKRIVTID: 15-20. POÄNGGRÄNSER: 18-27 G, 28-40 VG. MOTIVERA ALLA

Läs mer

TV & Media Streaming från Ixanon

TV & Media Streaming från Ixanon TV & Media Streaming från Ixanon Vi på Ixanon är erfarna konsulter inom system och produkt design och utvecklar hela tiden våra produkter. Vi erbjuder väldigt pålitliga och prisvärda system inom digital

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform.

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform. MAPS-enhet Landskod Sverige Namn, enhet Enhetskod Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Intervjupersoner Funktion på enheten Intervjuarkod 7 5 2 M1a Enhet 1=Separat enhet 2=Underavdelning inom enhet M1b Om underavdelning,

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

c99jsk@cs.umu.se! " # $%& ' ($ ) #)%

c99jsk@cs.umu.se!  # $%& ' ($ ) #)% c99jsk@cs.umu.se! " #$%& ' ($)#)% *! ""#! $" $! $""!!% $!! $ $!&! $$'$%("! $ $ $ "" ) $ * $ "" "!!! +! %, $! # $!!%!!$! "!!" %$!!! " $!"!! $"!! " " "!% "! ""! ' "! " "!" % +!, '' '" - -./! /''!% //'---

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever

VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever Veckans ordspråk: Var mot dina föräldrar som du vill att dina barn ska vara mot dig. Grekiskt ordspråk Hej! Ännu en vecka i hamn! Det är fortsatt lika trevligt att ha med

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori. Användarmanual. för simulatorn JFLAP

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori. Användarmanual. för simulatorn JFLAP MÄLARDALENS HÖGSKOLA CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori Användarmanual för simulatorn JFLAP Innehållsförteckning Att komma igång med JFLAP... 3 Att köra en sträng... 5 Att köra flera

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

Varför? För att ge och få återkoppling på arbete i kursen För att rekapitulera vad vi gjort och lärt oss Formell examination

Varför? För att ge och få återkoppling på arbete i kursen För att rekapitulera vad vi gjort och lärt oss Formell examination Kursmål Att göra Hålltider Portföljer beskrivna i narrativ + exempel Att ge feedback = kritik = återkoppling Betygsättning Att få feedback Format Blandade kommentarer Övrigt Regler Far & flyg 1 Efter genomgången

Läs mer

Fredrik är dessutom en social tillgång i varje team där han bidrar med positivitet och god stämning."

Fredrik är dessutom en social tillgång i varje team där han bidrar med positivitet och god stämning. CV Fredrik Dyrkell Skräddaregården 25 423 54 TORSLANDA fredrik.dyrkell@gmail.com 031 92 63 11 Född: 1977 09 07 Familj: Fru Josefin, två barn, Edvin 6 år och Signe 3 år "Fredrik har en förmåga att kombinera

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross VOLVO C70 Cab. 2.3 20V T-5 239 03.98- B 5234 T3 VOLVO C70 Cab. 2.5 20V VOLVO C70 Cab. 2.5 20V Turb 170 06.98- B 5254 S 193 03.98- B 5254 T, B 5244 T VOLVO C70

Läs mer

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare.

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare. J Märsta Södertälje centrum Giltighetstid dec. och tills vidare. Noter b Går 2-4 minuter senare 7/4-2/8. f Går endast 7/4-/6, dock ej /5. t Går ej /-5/1, /5, /6-2/8. u Kommer från Arlanda C/Uppsala C.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W 15-03 / SE-W Sågar med sväng- och lutningsbara snitt I Randeks serie SP720 hittar man pålitliga kapsågar som har visat sig vara en stor tillgång för husoch takstolstillverkare i hela världen. Kapsåg SP728

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software $QYlQGDUKDQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software,QIRUPDWLRQHQLGHWKlUGRNXPHQWHWNDQlQGUDVXWDQI UHJnHQGHPHGGHODQGHRFKPHGI ULQJDXWIlVWHOVHUIUnQ&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG,QJHQGHODYGHQKlU KDQGERNHQInUUHSURGXFHUDVHOOHU

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid!!# Beslutande $%& ()*+$,& -+$%& +($%&./$%& / /$%&00#1# 2%3)$,& 24$56& 6+$7& ()*($%&)800#9#: $%&)8 6/3 $-&)8 Övriga deltagande ()*($%&))800#1# /6$%&))8,65 $%&))8 )2;$,

Läs mer

Scandinavian Designs Trading Group International

Scandinavian Designs Trading Group International Företags profil Scandinavian Designs Trading Group International kontakt Sverige Baldersgatan 2A 3tr SE-411 02 Göteborg Tel. +46(0) 735 23 05 78 Info@scanddesigns.com www.scanddesgns.com Öst Afrika UMA

Läs mer

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM SLUSS Konstituerande möte 27 oktober Intresseanmälan Beslutsmöte 27 december, vilka intressenter vidare Förfrågningsunderlag Utvärdering Beslutsmöte 27 april, anbudsgivare

Läs mer