!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!("

Transkript

1 !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0 & 0'!%!,.!()6) %'! 3)%!!7' 8 & ( ) 6) * /! ",. * /!!%!%0))' 0 $ *! $ 7% *! " #!%!:% ; *! "!%!: 2!; *! " 6!%! : 2!0 &8 "/ &; *3! " 6 "%! )' ) 0!! *! +,-(" 6 "%!!'!)&8$ *! " 6-82 <!)%'! *! 7= 6 "%!0!' &, )%' :!(&'!(220!(%; "0 0 %&'8 220! &:20& %)); *.!!% " 6.!!% *! $$= 6!2!0! 0)%' *.! " 6.! *6 2%.! " #36 5'.! &8 *6 " >7))! $$= 6 )) % >!))!!%! +,- #6,! 71)!0

2 @ %<)!2%!! 6 5A&)! 6 /) 6 +!' %<)!! '%0!A<)'& )!) 3 5A&)!!A<)!A< # /) # 7A<)!< %<!A<: ; # 7A<)& %<)!! /) %<)!! =!' /) %<)!! '2'!A<) 6 3 %!!' 6 )!<< 3 )!<! 3 /) 3 =0 3 )!< B )!< CA 6 + ' <! AC %!!' 3,<!<!8! CA /) 78! <!<'<!< %!!'?< '228)'& )! B?< 6 6?< 3 3?< # # %!!' D! %0) )!!'& ) 6 & )!! 6 /) 6

3 & )!)!'22) 6 + ' <!! % 6 %<!%0)<'! % <<!B%0B 6 3 +< )A 66 +!2 63 # 6# %!!' 6 3 /) 3 ) 2 0A'& )! A'& )!2 3 <)!<45%0 )'& ) 3 6 <)!<4"* 36 3,<!<%0)! 3 3 # %!!' 3 58!!<!'! /)!'!A0B)!%0 C'< 6 %!!', 6

4 $? 2) BA%<) 0A'& ) E 2B0A'& ) 9!'))! C%0 )&! 9!A)C<)!< B D%0 2 4 A<AA!') AC A!! ) )A%<) 4 78)< :2 A0B) '& )!2!! '& )!)! 7% %%A%<) 0A'& ) E 5A %<)!! '!<! %0'2!<' 9 %0&!)2BA22< -A'& )!<&) 9 + 0A'& 1;9 F)! F0 < ) /! 9 0C)< 2 & ))!%<)!2%!! * 0 %<) F F D ) '& ) %<) A)!B<% %<)!2%!!2B)!!'& ) D 2! A %<) '& )! 0B! 0'')!< %<) F F%0F&)) F:&)) '& ) ;!B<%!!2BFF! :)!<< ;%0! :D! %0 ) )!!'& ) ; 7/0 A2 %<) '& )!2 2B!! B <!<'& ) FF! @ 2 2B )'& )! B) %0 2B '& )!2 :$!7% %; '& &2B!< )<'!<'! )' * 0'!)'& <!<!))! D B) :,%080%),! )" % (/7,2C<; '2%

5 1 Allmänt om ackrediteringsprocessen Arbete med ansökan Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och and sökande utbildningsanordnare Rapport av självutvärdering; val av ackrediteringskriterier Sökande förbereder tillgång till lokaler och kontakter med alumni 1.1 F-rberedelse 1.2 Ans-kan Formell kontroll av ansökan Vid behov Betalning Ackrediteringsinstitutet bekräftar mottagandet av ansökan, skickar kvitto Insändande av ansökan 1.3 Utv.rdering 1.4 Beslut Utseende av utvärderare Platsbesök Rapporter från utvärderarna Publicering av positivt beslut Sökandens aktiviteter Ackrediteringsinstitutets aktiviteter Gemensamma aktiviteter 1.1 Förberedelse Inledning )!A<) '& )!)! %<)!! ' ) ) %0 8)!B AC (!B < '& )!) 0 < '22 A A!< %<) ( 0' %<)!2%!! A! %0 < <! %<)!! ' &<! < ( %0 'A A&))%<) < )!) 2 %0 A %<)!! '! B!<'A )! <%0! &A!<! A! 8%<!A<) 6

6 )A'& )!) :C; Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och sökande utbildningsanordnare Vad, varför och hur? )) << )!A<) '& )!) %0 %<)!! '!< A 2) ) < AC 0 0B %<) < %! B A <'!A< %<) <! ) B < & ) ) < ) <<! &0A!7A<)!<B!B < & ) 2%!! %0 <!<!'! A%<) < %!< A 0B %<)!< %0 2'& %)2B%<)!! '1&& D&!< %0 & %<)!<!< 2B %<)!! '!1&& Aktiviteter 7A<)'& )!)<< %!< : & 8" ;:5; %<)!! ' A!<! ') %<)!< :7%) %%) " ; *!! :!% ; A) )AF=)) F(F78<')! F(%,)!!<( (2!%0 %<)!! ' ) ') %<)!< )!A<)'& )!) Ingångsdata (inputs) & )!) : / ; :5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& & )!)<< %!< : & 8" ;:5;!! 2'& %)2B%<)!! '!1&& & )%<)!< :D2 %%) " ;:5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& Resultat (outputs) %<)!! %<)')%<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) 3

7 %<)!! ' %< '<! %<)!<< : %%) "%;:; )2!'22 '& )!) Aktörer 7A<)'& :/ ;:5;( < %!< : & 8 " ; :5;! &!< ) %<)!< :D2 %%) " ; :5; 2B %<)!! '! 1&& 7A<) '& )!) << %<)!! ' A '22B )%<)!< %<)!! '! A '& )!) 0B )<' %0 )!! <0B! %<)!! ' ') %<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) %<)!! ' '<! %<)!<< : %%) "%; :; ) 2!'22 A %<)!2%!! '& )!) Kriterier 5( Förberedelser av sökanden Vad, varför och hur?!a<) '& )!) & )!A< ') )! %<)!! '0 AC 0&C')'A <!'<! 0'< )! &! < <!< B + ' < %<)!! ' '%<5G Aktiviteter & %0 8 ) A )<' %0 :( %0 5;! ) <! ) )<' :%!! %0 < ; Ingångsdata (inputs) )%<)!< :7%)%%) " ;:; <' %0 :( %0 5; ) <! ) )<' 7A<) '& )!)! )<' %0 '& )!)!< %<!B!< %<! Resultat (outputs) 2;:;

8 <' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Aktörer & ) < 2 %<)!! ' &!B ) H*)(A%00'EF & 2;:; & )!)!') %0 A&) %0 0B )<' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%) %%) " ;:; Kriterier / 1.2 Ansökan Inledning 'A %<)!2%!!! )! 5A )!< &!B <! AC '& )!) 0 C! &< )!!'< ( ) &!< ) %<)!<! ) %<)!< ) ) B! '& B <( ''! % & )!) B! %<!B << )!')):' ; / 0 ) '<! <<! F+!' %<)!! ' %0!A<) '& %<)!! '!'! <<%0<' )&!A<! Sökanden skickar ansökan (formulär och dokument) Vad, varför och hur?!a<)'& )!)!< %<!A<!A<!A<) B )!!'& )! < %0 ''! A )!2 ) %<)!! '! A )!')):' ; %<)!! Aktiviteter 7A<) B! &) B '& )!! '! < %0 ''! A )!2 ) %0 A @) & < ) #

9 7A<) B!<'A )<< ) )!')) Ingångsdata (inputs)!a<! % ;:5;B%<)!! '!1&& 2;:; B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Resultat (outputs) %<)!! )!A<:;%0!A<) %<)!2%!!!!B! &! %<)!! ' &!' ) %<) <!( )!! 2'! < ) <!):A.)<' %0!<!); ) A!<!! F+!' %<)!! ' %0!A<)'& )!)F %<)!! '!< %<<':/ %;:; Aktörer & :22 % ; :7' 2; :; %0 A B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%) %%) " ;:; %<)!! ' )!A< :; %0!< %< <' :/ %;:; Kriterier / Sökanden betalar avgifterna Vad, varför och hur? Aktiviteter %<)!2%!! B!!'! 8 B))<') &22&!) )! A!<! '<! <<! F+!' %<)!! '%0!A<)'& )!)F Ingångsdata (inputs) 5<':/ %;:; Resultat (outputs) + 2B & :; Aktörer & )!)&<':/ %;:;

10 Kriterier / %<)!! '!< %<< :; Ackrediteringsinstitutet granskar ansökan formellt Vad, varför och hur? %<)!! '!!<!A<()<' %0)2)!<!!H F'!82'<!A<<!! ))<'!<!( 2%!! 2 % / 2 % 2!< )! ' &0A '2B! F5A&)!FAC! Aktiviteter!<!< A! B) -! < 0!A<!<!A<) < 2) : B%<; )! A! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Ingångsdata (inputs)!a<:! ; Resultat (outputs) 7A<) B %0 %<)!2%!! 2B&AC! :; Aktörer %<)!! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Kriterier 5(5 1.3 Utvärdering %0 &)A!A< 'A )! <!< ) ) A!'2! &)%0< 2)!<.2!.2 2B )!!'& ) %0 F A)< B)'22< 0B ) < 2B 2%!! B %<)!! '(

11 C '2 B!.2 ' <8 %<)!! ' Ackrediteringsinstitutet utser utvärderare Vad, varför och hur? %<)!! ' A%< &) A'!) 2B 0 0 '& )!2! 0B( F F %0 2 Aktiviteter $! '!! A C %<)!< '!!!B ) 0 < 2 )A) 7A<)< %<)!! '&0A ACA!2BA! ) ) Ingångsdata (inputs) 5A%< A :5; %0!A<) '& )!) A! Resultat (outputs) Aktörer & %<)!! Kriterier / Platsbesök Vad, varför och hur? * ) &0 )! &!A<! < )!B) B! < '& )!! '! &! )( B AC 0 C' %0!'))!&!A<(!B!<B!B!B) C'! &!<!! A! / B ) %'< %0 )!<2 Aktiviteter A&) &!A< ) &!A< 7 %'< %0 )!<2 ) &!A<( %0 C' A! ) %0!') *!! C'< A!B )<!

12 Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)"0%<!:; Resultat (outputs) < ') ) 2%!!! %0!')!!A<!)<' %0 B %<) 8%<( C'22 %0 ) &! B &!A< %0!<!) &!A<!22:*! ; :; Kriterier / Rapporter från utvärderarna Vad, varför och hur? 22!< 0B ) ' 0!!A<) %0!< ) A&) A %<) '& )!) D AC!< '& )!) '22! < ) A8)!A< A&!B)')8 7))!;:5; Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)9 &!A<!22 :*! ; :;9 & B ' Resultat 2;:; Kriterier 5(5

13 1.4 Beslut Inledning 7!! %<)!2%!!'A!&!'! )!' )!A<)'& )!) Ackrediteringsinstitutet rapporterar resultatet till sökanden Vad, varför och hur? =!' '%0 Aktiviteter %! ;:6; )!A<) '& )!)! %<)!! ' :!!!! %! ; :3; :!!!! 2; :;!< )!< A!C Ingångsdata 2;:; Resultat (outputs)!!!!! %! :6;9!!!! %! :3;!!!! 2:; < )! :!!!!! %! ;:6; )!)! %<)!! ' & )!) )!< A :!!!! 2; :; :!!!! %! ;:3; A! Kriterier /

14 1.5 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 7A<) D&!< I!( ) << 2B!! ); 5!A<! %<! ' /8!4 7A<) D&!<, 4D / %<! ' /8!4 7A<) %<! ' 5, 4D / %<)!2%!! D&!< C %!< %<! ' D&!< C 7 5 ) %<! ' D&!< C 7 %<)!< 5 5A%< %<! ' D&!< C 7 )%<)!< %<! ' D&!< I <(!( <! %<)!<< %<! ' D&!< I <(!( %<! ' D&!< I!( 5<' %<! ' D&!< I!( + 2B & %<! ' D&!< I!( =<! % < D&!< I!( D&!< I!( %<! %<! ' D&!< I $2B! D&!< I 7A<)< A) 6! %<! ' D&!< C!( 3 %<! ' D&!< I!(

15 1.6 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# +!' %<)!! '%0!A<) 7A<)%0 %<)!! ' 5(5(5 ( $AC A!2)'22 J2!A<)J 7A<)A&)! 7A<) (A (A 6 : ;( ) 7A<)& ( %<)!! '!< %< < %<)!! '!<!A< 7A<)%0 %<)!! ' 7A<)%0 %<)!! ' %<)!! ' (5(A ( )<' %0 5(D(A 3 %<)!! ''! %<)!! )<' %0 %<)!! '<<<!A<)AB2%! D <!! C' )<' %0 %<)!! ' ))!A<)!' %<)!! ' 63 &!' 6

16 2 Pedagogiska kriterier 2.1 Pedagogisk Design Inledning + A 2)!< )! AC A A 8! '& )!2!2 2<!2)!< & ) A! < ) 2 2 2<( )!! 2)!< CA %0 )!< <<!)! $)!!< 2)!< B'22B! /)! A!A< &!AC)B4 *A!2 E * << 2&!B2 E * < < ( 2 )!! 2)!< A! )F!0F! A) AC &<)2)!<<.%0)2)!< CA! 009)& ) AC &! )!< < A< < <!< )!! < A )!B)! AC A <%! 2B!2% < <!< 2'<!!A) <0! )! %0 ) ) < A!B) <'! <'!2 ) <!'22)!< B )!< &0A! 8 8! A A!B 0' )!! 0! <'! <'! Behov &0 B! <. : <)(! ( ) )!&0;A <<'!'& <) < Vad, varför och hur? =0!! B!A<4 '& %0!! 0 2)!< )!)) B'22 BAC)B&!)4 -)'C&0!8!E -' A)! )E : <)!8!( 1&&')!A< ( ) %'22( C' )8%<(%; -'))')!'!!! %<) ) )!2% <<'!<&0E 3

17 -' )!! <'!<&0 2B <( )B %0 B! < CAE 2)!< ) B!<'A<4 A)2 8!<'!<&0E * <!2% * < B%0!'!)'22BE /) )!)) B'22!< )B <' ) )!0!%0A<'!<2 4 +A%0B)!< B) & %0! $ Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %02B!'22B))!'! <<! A!A B )!!!' %0!'! A '& )!2! )( < 0' <'!2 0 '%<! ')B! 0'2)!< )%0 Ingångsdata (inputs) 4 )<' )8!'& )!&0 )<'! &!< '& )!2! 2)!< ) %0! A<%0)C) )'& )!&0! 8!! )<'! )C) ) Resultat (outputs) 7 <'!2 A 2! A) 5A%< 2'< ) A 0 0! 0B!8!9 B'22 %0 ) 2)!< ) %0 '& )!&0 Aktörer 7A<)8 )<' 5A2

18 Standarder & kriterier $) $$!5-4. $$$) /3$ 8!'& 2 /) A 2B ; < ) &; )B ) %; B AC 0!A. )B2 )<!< ') *)) )<!< 2)AB '& )! B *)) )<!< 2 <!<!A) *)) )<!< ) A&00! B'22 +'!'2288!'& )!&0 & ') B! < ') )! 0!%0A<'!<2 0)0B AC) 4 ; <A &; B) %;!< B) ); '& &<') ;! &<') 0 ; 0; $B'2&00&<!)! ' '& )! B & )! B<'228!)!<!<!A) '& )! CA #

19 2.1.3 Pedagogiska mål Vad, varför och &00 <!2% 0 %0 &0 ) 0 %0 '& )!< A ) 0 ')!! '& )! B *A!<'& )! B)!.< '& )!2 A AC A < 8! 0' %0 ) < '22B! K )! ) L A '8%<) <!B AC A!2% < %0 2 B 8) ) <! ) ) %0 '& )!! A B!!'!B& ) AC ) &)A! )( ) < < A B '22B!9 < )B M )CM &! 0 '& )!2%!!B2)!<!82'< < (!B <'& )! B 0 < < %0 ) A! ( ) ) < < & < )! 2 B %0! < ) 0 ) B '22 <%! 0 < '& )!2 B *A!< B0 <!<E5A)A!!B AC < A << &)A 2BB) '& )!!' <'! 2B ) <! %0! B * )!B %<)!! '! &)A!2%!!(! ) < <'! 2B!! F F '& )!2 Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %0 0B Ingångsdata (inputs) 5A%< 2B '& )! B( < &8! ) 2B '22B)) 0 %0 - < ) '& )! B:.! ) ;,)!!<A'22B B Resultat (outputs) / %08!A! 2B B:) %D&C%!5 ; :5; )& %<)!! '&)A 4 0B ( <'! %< B C'9 <0! 0! ) ) B ) &<)!' ) &0!8! : 0;9 B0 <!!<! B! <0 ) )! < 2

20 Aktörer 7A<) '& )!) 8 A 2)!< B :) % D&C%! 5 ;:5;%0& & %<)!! ' )&) )&!A<0!'& )!)%0 ) C' Standarder & kriterier $) $$*6 6$ $$$) 6.. /3$ & )! ') & )! <!< %0! &) '& )! B B8) <'!)'& )! ) ')AC<'!!'B8!'& )!)'& )! B!'B8!'& )!&00&<! '& )!2!<'!2 & )!2! B ' '228 B'2 &0:<(A<'!<2; & )!2! B '!A)!)) )<!< ) & )!2! B < '& )! CA /) )! B * ) <

21 2.1.4 Pedagogisk miljö Vad, varför och hur? $B A A! ) 2)!<!!A<) '& )!) 0 C A '& )!2 A '228 '& )! B %0)!'))!'& )!&0! )!'))0 < < &C') <! )4 ) )'!') ( '22&( <&! &( 2C<&( 2& A!!!< %0 ' 22 $ )!! < ) <!!' %0! '2 * ) B! '& )! CA <!!A) )!')) 2 7')) B! 0 %0 0' )!< 0! ) %0 )2 0 AC 0 < ' % )< ) CA(! <') 2& A! ( & ( / & ( )! ' ( '22& ) 2& %0 2C<( 2< ) %0 '! 2 %0 2!!A)!'))!! & )!!'& ) "7"N :" 2' 7'22) "2 N<; < A) )!!'& )!')) B < ')!! (! AC 0 < ) )'!! ) B! < ')!! %0 2)!< B '228 '& )!2 <)!< %0 2)!< B < CA )A Aktiviteter 7A<) )<'! A<0')2)!< B'228! ) < < <' B! %0 & )!'!!< '228!( ) <! A! A '228 )!!! )! & - '& )!2! ') B )(!B 0'2 '%<!%00')2)!< %0 A!')B 7A<)'& )!)!<!2% % <)%0 %0 < ')!! ) ) 2B!2 2B )!!4 <!!'!')! ( A ( 2& A! (! ( = :2& 2C<&( '22&( )! ' :< /&!) & ; %0 < ' <! :!8<%0!8<; *C!< B!<!! B)!!<'22B!%0) < )!<AC)! )4!'))!A<'!< B 2)!< :!B! 0))(!!! %; %0 )!

22 <'! 0B%0 )2 2) < ( A ( 2C<&( 2& A! (! ' %;!'))! A)): ) )'(! B'22(<!!' : )( C')&) (!< ( < & %; A ')!! : A )!')) :' ( %; A<< )! B%0 0'!'))!))%0!'!!%0&&!!B)B ) < ( <!<!!'))! ))) ) A)2%;!! A! %0&! &)A! :2(A (2C<&%;! A&)A ) <A< 2B'& )!! % Ingångsdata (inputs) 7A<)'& )!)A&))<' 0'8!!<!<!) 2B!B)2'<! ) B!!' )!AC) 4 5A%< '& )!%0')!! )%0 )! AC 0 ) )' Resultat (outputs) / ) 8! A! 2B A 2)!< CA :) % 5 :5; )& %<)!! '&)A 4!%0< )B!2 B <0!%0<! %0&! '22B))!' Aktörer 7A<)'& )!)8 CA:) % 5 :5;%0& & %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0

23 Standarder & kriterier $) /3$ $B'2 )!! &C')! < ')!!!B! ; /) )'!') &; '22& %; +&! & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <')!!! %0 A<'!<2 <')!!!'& )!2! ) )<!< B $$) 4 46 /0B!!'<'!2!) )<!< B $$$5. 8- $!$ !!..4 ')!! B)!'))) )!'< %0 D )AB! - )AB C!A &))E D )AB'228 B'2 A )!A <'!<!!'%0!A &<!!<&!< A! 0!A!2< *) 2 A<'! 0B *) 2 A)!'))%00!0! *) 2 A B'22 *) 2 0!) ) %0 < ' <!<

24 2.1.5 Kommunikationsmöjligheter Vad, varför och <!')) < 0 < ' <! AC 0 &A)! %0 B! ) &C')! AC 0!8< %0!8< < ' '& )! %0 ')!!2 :"$79 " > $ 78! ; A <'!'<' ) ) )2 7 ) B )!')) A A B < < ' <! (! & A )! )! C!< < ' B!A'& )!2 < )!')) B! B &!) ) )! )! Aktiviteter 7A<) '& )!)!< 8) 2B2< < < ' <! AC 0 ) &C')! )<'! <! C! %0 ) A) C'! )!! '& )! 0! <( < ' < %0 O <&A4 <)%0 )2!'))0&C')! &!< %0 0 Ingångsdata (inputs) 5A%< ' <!!8! C C C )<!!8! =!< A0' << ' 72% 2& ( %0 0 Resultat (outputs) / %08!A! 2B ' <! AC 0:" ' % /!!'!5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A < ' <! AC 0 :" ' % /!!'!5 ;:5; )& %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! '

25 @ < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ D << ' <! AC 0:) ;&C')!A )!')) D << ' <! AC 0:!8<!8<( 0! << ' <!!B! (%0( % 7'))B!2B! B :%<!' '); $B'2 )!! ') < ' 2)A ' <! Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 )!<)! %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< B %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< CA %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 + ' <! AC 0 %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 6

26 2.1.7 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# ))) %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! 2)!< B 7A<) 5 5(& 6 3 %<)!! 2)!< %<)!! < ' <! AC 0%0 %0< %<)!! ' %0 %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 3

27 2.2 Teknisk systemmiljö Inledning H,<!<!8! < 2B)<!<!8!! &0A!A ) B!A)C)2)!<< 5A'! < 2! '& (!B AC A F78! <!< '<!<F A!A<) '& )!)!<2!8!< & ) ) '< '& )!2! <!<!8! &C') B )C) 8! ) '< 2 &C')(! )!) B ) &C') '< ) )! '< A '& )!&0 %0 2 B $!< <' '22 <8! <0! ) ))2)!<)! Systemteknisk funktionskarta Vad, varför och &!< ) A!A)C ) 2)!< <,! < A! %0 ) ) B B '& )!),&!< 8! ) )! A< "$7 < &C') %0 ) 2)!< B! < '22B! ) ) <!< A! ) 2)!< <! 0%0'& )!&0 <' &0A!)!/B:! 2 ) <!<!2% % < & <'9 B! '& %0A!)(!B )!!B ) < B ) <!<!8! A <' 2 )!! &!A< < ) &0 %<!B & <' A B A& %< 0' '& )!) 2 ) < C' ) <!< %0 ) ) %0!')) Aktiviteter 7A<) '& )<' 2 ( <!< ''! )&0A %0 < 2 :!; B) B & 5 A&) ) &!A< A ) &!A< 7 %( ) %0 2)!< < ) &!A< C' ) ) %0!'))/)< C'!<2B)!! )<!

28 . :!2B2<) 5; A F 2 F B! A! B!4 ) AC )CA!B0' '& ) 0))!;9!&!!2B)F<!<!<2F! < )) ) 8! B! %<!B A!!B ') A!) &)A %0 )B& )! '22 )! '%0)! )!!'22'& )!2 < )<' %0!' A C' ) &)) A B )! B! ('!B)! A! ) Ingångsdata (inputs) /)<' Resultat (outputs) 54!<20!"$7 Aktörer 24)) C'%0!2 ()! %0 B!A<!)<' ( %0 8%< )!' B&!A<%0!<!)&!A<!22 2B 0 H 2%!!F 02 &!A<!A<) '& )!) %0 A C' A ) A B ''!) ) <8!!A)C )!!! ) %0 A! < <' < ) <! <!<!<2 )2)!< BA!B)<!<8! Standarder & kriterier : ;" #

29 Användarprofiler $ <*. 5 $$# 4. 0<* /3$ $AC 0!!<22 $AC 0!!<2 <&0A $AC 0!A!!2%!! ) $AC 0!&B)A)!A%0A!')) A! +'!2!)!A0!A!!2%!! %0 '!< ) Q) A!)< A!'!<' )!A&0A<<! $$$ %5 4 )!&C')!:.A 5. 0<* '22 (A&!'!! AC 0 AC 0!2%!! B) )!')) 0 AC )!A<<'!< ) <)2 %0!! Forum /3$ $* $AC 0!!<2 <A <<'! <!'))'22 $$ (%0()<' %; $AC 0!!<2 <A <<'! < 5.. 7!'))'22 (%0()<' %;

30 $$:5;* $$$* $!* ! !$.-85!$$$ /3$ Q! ) &C')!2B0A B:B)!'<'2B' ) %0!<!'! $AC 0&C')!!!'<' &! $AC 0&C')!<A8! ) < B) B)' :! )));&C')!! AC 0& %0! <&! $))) ' < '!< 7$,D < 7'))0 B )0))! %0<)! ))) +!< ))) ' &C')! )0))! AC 0.2 )))! AC 0!2 )))! AC 0) ) )))! AC 0& ) ))) 78! B!B)&%0) $AC 0&C')! ))) < ) $AC 0&C')!A 0B) 8 )))%0 )!<'!!

31 Meddelanden $* Chat $ 485- $$< $$$< $!% /3$!8< $)))!8! &C') )! AC 0!..&!)%0') )<! AC 0 )!! )))!8! L ) ' < /3$ =B)! 2 %0&C')! D <!B)! B&C')!A2 %0 D <%0 AC 0&C')! $AC 0&C')! &C') %0 "0&C') AC 0!<2 <%0' "0&C') AC 0 2 %0<! ) ) $AC 0&C')!!2& ) $AC 0&C')!) %0%!'A!<)) ')%0<! $)< & )%0 ))) 0!!'!:.!8 '28 ; <%0 %!! 8!! ) 7'! : ;!!

32 Tillgång till kursmaterial $' $$ $$$/ $!" ! !$+5- : ; !$$ <'! B!2% H2'!F2B< +'! <B! <2!8! *! <'!! ( %0'!< &! *!!<'! <B! %0 '!< & )!<'! &C')! 800&! +'! &C')!! ' ) +'! 00A < +'! < : ) )!; +'! B! <'! ; 5A<8! 5A<8! 0 :A<8; 0.:

33 Prov online och resultatregistrering $! 56-- $$& $$$ 3. 4 $! ! !$ /3$ D (! 4 ; $' &; $' 2%0 %( %; <! );!!% ; 58 ;?2 ; 4RRRRRRRRRRRRRRRR 0; 4RRRRRRRRRRRRRRRRR!'!<! :!)8! $AC 0!) A!!! $AC $AC 0)!!)!')!! + '< 0)0B!:. ;,)! 0)0B!:.2 )<6 <3; ))! 2< ) ))! &)A 2 7'))0B )))2< ) %0 &)A 2 ) /) $AC $AC 0C AC!:AB )!; $AC 0!B! B 8 2<!!

34 Video $= $$)44- :4>; $$$ /3$ =)0! )! =)0! %0& )! =)0! %0& )! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 ))) Audio $ $$ /3$ "< &C')!:)!+-S(3& (7; -A< &C')!:)!+-S(3& ($;,< &C')! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 )))

35 Observation av studerande $%. 4. $$#44 4 $$$! 4457 )4 ; &!A< &;,)2B %; ) ); )!8<%0!8<< ; ;! )' ; ; ) $AC 0!<!'22 A!< B $AC 0!!< 22 /""; 0A Virtuellt klassrum $$ 4 - $$ $$$ :44 3 ; /3$ 7$/; $) 28 78! )!A<!<!! 7'))<!<!! '!< &C') &C')!C) <H2' F'!<2B &C')( ) B! $' &C') ) ) % 1F; 2 6

36 $!" !" 4 5- B :.& )<84 ; =!<8A)! %0 %! &; $AC 0<!'B %; =!<8AB)CC Whiteboard $$'. 5.- $$$! $!' /3$ H7'))A! H7'))A! U! H7'))A! &C')<84 ; &; D < %0<8A < %; & ) ); $AC 0!2 ) 3

37 Agenda $ $$! /3$ B!<2 <)A ;A ;A '22)!A%0&<!B):!;A B!< %<2B! ) )!)!A00!!!B)A) A)(%<( B)%0B 5! AC 0&C')! A Användaranpassning $& $$ $$$& /3$ @)! 0C!!2% <! )! <'A!2!<!)&C<4 ; &; =) %;,8 );,. ; ; 8'

38 Stöd $A $$ $$$$ $!/ /3$,<!<) )<!<)! ) ) $!B&!B <H02 <F 7 5G&C')!2B1&& Tekniska krav på klient $/ $$/ $$$= /3$ Användbarhet $A $$" /3$ N"!))'228! )!BN"!))'228! /N"!))'228! #

39 2.2.3 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5!<20!"$7 %<! ' D&!< D N&& 5!<20!"$7 7A<) D&!< D N&& Processummering '"( /'$!$'"'!"* $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'# ("&%*+#1 "# 7A<) Övervakning och utvärdering Inledning 5A! '22B '22B %0 2)!< B 5A A ) <%! 2'<(<!)!!%0&!< )

40 2.3.2 Utvärdering av kravuppfyllanden Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( < %0&!!!% <'228! 7B)< )!2!! 0 ) <!<'%<!)!( &!!'%< ( A0B)%;4. &! <) 2 )!<2 %0 0 Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A A ) )!')) : & ))!!A %<! %0 ))!!A%0 )!')) B!! 0!'%<!)! %0 )! '%<!)!,. 2 < B! %0 < ' CA!8<,)! )!<'< <%<!BB!

41 Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 <<!) B '! & Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;!%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; '! )!2 %<)!! '8 A!%0' 5 ;:5; %0& & %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) /3$ & )!)&C')<'!'& )!2! +'!!<'!!2!2! &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <'& )! H F00!2%

42 $$ A&<B!<'! '& )!2! 0B <'! '& )!2! & &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 5A&<) <'& )!! BB) <'& )! H F 00!2%

43 2.3.3 Utvärdering av uppfyllande av utbildningsmålen Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( <!2% <2) <%02)!< B'228! /! )!< < '& )! B4 ) )'!') ( '22&(<& &(2& A! (!< %0 ' 2 )!! < <2<!! <!!' %0! ' )%<!B / D <'& < &A A AC 0 '%< <2% A '2 &( B! &0A! 2B < 2. &! <),. 2 B! < < %0 <' &!!A0 A! < <!<2& :A )! :A< <; Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A )!')) ) %<! %0 ))!!A%0 )!'))! %0! 0 )! '& )!2! )!') A<)!<%02)!< B Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 B '! & ) )!! ') & )!2 0)0B!'& )!)! 0! ) <)!< <'! 0B / '& )!2 2 0 %0! 0! ) < '& )! A & %0 :! ) )'!') ( '22&( <& &( 2C<&( 2& A! (!< %0 ' 22 ; 7< 0B <!!'!')! ( %0 &!2<!') /%0& - < '& )! 0 B!2% &8)! & %0 E Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;

44 !%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; B ' :! & %0! 0 B! &!0 '& )!2 ; ' 8 ' %0 :' $ ) ' 5 ;:5;%0& %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ ' < < 0 ' 00B 8%<< A&! <) ' <AC!! )! ' < A)!% <2B! &! '!B!<'! '& )!2 A)!C&& 0B <'!'& )!2! &C')! <'& )! <&<!! A)'!&%0 4 0; /) )'!') ; '22& C; +& & <; C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 ' &<) <'& )!! A! ')& BB) <'& )! H F 00!2% &8)!A'!&%0

45 2.3.4 Övervakning av och bedömning av inlärningen Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' )!A<) '& )!)! A<! %0 &)A!! A ')!A< %00')A!<)< '228! '228! 7'))!!<&)A! Aktiviteter )<'!)4!'))!' 0 '22B! ) ) 2)!< B:<0!9< ;!! '& )!2 &)A 0)) %0! ) 2 Ingångsdata (inputs) %0.!!'( &)A! 2 22 A!'))(!'<A!)<' (!8) C'()'$7 Resultat (outputs) + %0< )! '& )!< Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 &)A! A22. 22BBA C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' 6

46 Standarder & kriterier $$. 5$ $$# ) <) + 0)0B! + 0)0B!!'!'))!!!&') B 4 ; <'!<2 0 %; < 2)!< ))2)!< B 7')) 7'.!< ) C<&%0! &! B/ '& )! Övervakning och utvärdering av studerandes tillfredsställelse Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' &8)!' 4)!'22 (< %0A! Aktiviteter B ) 2)!< CA A )!!') < %0 L!' (< <( 0B(%; Ingångsdata (inputs) 78)22(!8) Resultat (outputs) 54+ B2B!'))! Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 3

47 A C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' A! ) %<)!2%!! < %<)!! C'!'))) < Standarder & kriterier $) /3$ B2B!A)%0!! )2BB! )0))' 7'))<'8%<! B! <%0'22 ) ))!'))&8!') :')6V; D ) B%0 &!! Övervakning och utvärdering av pedagogisk effektivitet hos använda inlärningsverktyg Vad, varför och hur? / A 4 * 0)) '& )! Ingångsdata (inputs) 78)

48 Resultat (outputs) 54+ Aktörer %<)!! ' 0)) 2)!< ) ')! Kriterier Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 5A!%0' %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5?<!%0 7A<) /8!47A<) 5 I!( 5?<!%0 7A<) /8!4' 5 I!( 5?<!%0 7A<) 5 I!( /8! 4!'))! 7')) 5?<!%0 @!<8 7A<) /8!4 5 I!( #

49 2.3.8 Processummering '"( /'$!$'"' 0"!"#&'+# $&)' %)')' /%**"&'#"# ))) &0A %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! A%< A 7A<) 5 5 A ) &!!0;! & )!!A %<)!! '!< %< A A!%0' A<! %<! ' 5 5 %<! %0 )A%0 5A8 A!%0' A! A<!%0 %<)!! %<)!! ' 5A :%0; 5 5(& 6 %<)!! A 3 %<)!! '!< %<A<!%0 A<! B ' : ) &!!0 '& )!2 ; ' 8 A<!%0 %0 %<)!! %<)!! ' # %<)!! A %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' )) %<! ' 5 5 %<! B ' ' 5 5(& %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' ))

50 !'<A%0' 6

51 3 Organisation och ledning av distansutbildning 3.1 Utbildningens organisation Inledning )!<2 ( &) A0B! %0 %0!'<'! '& A )( 2 %0 '& )!2 B! '8C ) )( B %0 <!! A!2 ) &) A0B! %0 ) ) 0 )! )! 0'')! 4 & )!! ( %0 58!!<!'! 5A! 0'')! ( H& )!! F 8! &( ) ( 2 ( < ' < %0! A '& )!2!B! ) A2 5AC)< &0)! )! 4 & '& )! B % A0B! %0 A ) '& )!2 0%0 0) < %0.< ' <!! % % - <<!B%0B +< ) A!) <'!'%< ( '&8!2 % +!2 A ) A!8!< A ).!) '& )!2 + ' 2%!!%0< & )%0A! '%< %0&)) )!2 )!! <!B )! )! ')! 4 & )!)!'22)(+ ' <!! %(!%0)<'! %( - <<!B %0 B( +< ) A! %0 +!2? B! 58!!<!'!; AC! %0 6

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet

Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet 1 (5) Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet 2 (5) 3 (5) 1 Appendix A3: CoClass och PBL/Lantmäteriet I detta appendix beskrivs hur definieras i CoClass i jämförelse med Plan- och bygglagen (PBL) och

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Sidor i boken Figur 1:

Sidor i boken Figur 1: Sidor i boken 5-6 Mer trigonometri Detta bör du kunna utantill Figur 1: Triangeln till vänster är en halv liksidig triangel. Varje triangel med vinklarna 0,60,90 är en halv liksidig triangel. Hypotenusan

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61.

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61. Föreläning 8 Problem hämtade från boken idan 15 A 510 a) Rätvinklig triangel med vinkel och katet given. Mottående katet efterfråga. tan4 = x 5 x = 5tan 4 Svar:.6 cm x.6 A 510 b) Vinkel och hypotenuan

Läs mer

Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik

Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik Först några definitioner: Alfabet = en ändlig mängd av tecken. Ex. {0, 1}, {a,b}, {a, b,..., ö} Betecknas ofta med symbolen Σ Sträng =

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment Giltig 2014-06-01 till 2015-05-31 010014 Solid Angle Plate set 585 011033 Kabel Till 011028 189 011041 Interface 209-3546 011041N Interface 209-3546

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning. Bilaga 6 Sid 1(10) 2010-02-10.

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning. Bilaga 6 Sid 1(10) 2010-02-10. Ärendenummer Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning EBS nr 2009-3050 Sökande/Projektnamn Målgrupp 1 248 Saab Automobil AB / Entré Målgrupp: Sysselsatta

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015273-4EDD20 Kod: 35015274-3B8D36 Kod: 35015275-0F4A36 Kod: 35015276-1F8B23 Kod: 35015277-860103 Kod: 35015278-BF5703 Kod: 35015279-84AD82 Kod: 35015319-26C3AF Kod: 35015545-8C9D82 Kod: 35015546-91D178

Läs mer

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010 FAT32 steg för steg Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. 1 Utvinn en diskavbild > sudo sfdisk -l Disk /dev/sdb: 91201 cylindrar, 255 huvuden, 63 sektorer/spår

Läs mer

PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag

PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag PROJEKTLEDARE ANTHON SAMUELSSON Mall från Tieto PPS (MESvK01, 1.1.0) PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag Upphandlingsnummer 2014/1023 Projekt Bilagor till PM1 Örby - Högdalen Bilaga 1 B3 Uppdragsbeskrivning_version

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever

VECKOBLAD v Till elever VECKOBLAD v. 36 2009 Till elever Veckans ordspråk: Den största uppenbarelsen är stillheten. Lao-Tse Hej! I veckan som kommer är det tid för årets första föräldramöte. Föräldramötet kommer vara på onsdag

Läs mer

God hydrografi i nätverk. Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson

God hydrografi i nätverk. Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson God hydrografi i nätverk Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson 20121003 Innehåll Pilotprojekt God hydrografi i nätverk Tillämpning av den svenska standarden för vattensystem GEOINFO 2012 2 Bakgrund, milstolpar

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kombinatorik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Kombinatorik - 1

Kombinatorik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Kombinatorik - 1 Kombinatorik Teori Multiplikationsprincipen..2 Teori Permutationer 3 Teori Kombinationer...5 Modell Dragning utan återläggning & sannolikheter 8 Teori Duvslageprincipen 11 Teori Pascals triangel & Mosertal...13

Läs mer

HDMI via IP-förlängare p

HDMI via IP-förlängare p HDMI via IP-förlängare - 1080p Product ID: IPUSB2HD3 Med denna HDMI över IP-förlängare kan du dela en HDMI-skärm eller -projektor med en trådlös eller trådad dator på ditt nätverk. Med intuitiva kontroller

Läs mer

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD Fastighet Äganderätt Gislaved Markås 2:6 Adress Beskrivning Norra Markås 6, 333 91 Smålandsstenar. Belägen i Gislaved kommun och

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Teknisk specifikation samt planlösningar för Brf Grindstugan i Uppsala. Brf Grindstugan. Specifikationer Planlösningar. Maj 2016

Teknisk specifikation samt planlösningar för Brf Grindstugan i Uppsala. Brf Grindstugan. Specifikationer Planlösningar. Maj 2016 Specifikationer Planlösningar Maj 2016 Brf Grindstugan Teknisk specifikation samt planlösningar för Brf Grindstugan i Uppsala Säljstart: 25/5 kl 18.30 Botaniska trädgården Uppsala ROSENDAL FASTIGHETER

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella.

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Förord Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Är du ung tar det bara några år men som vuxen kan det ta betydligt

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken för den och Agrarkammaren för den A ALLMÄNT...2 1 Giltighet... 2 2 Definitioner... 2 3 Avgifter och betalningsanvisningar... 2 4 Anvisningar gällande kommunikation... 2 5 Tidsperioder... 2 B FÖRFARANDEREGLER...3

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

Uppgifter i TDDC75: Diskreta strukturer Kapitel 8 Ordning och oändlighet

Uppgifter i TDDC75: Diskreta strukturer Kapitel 8 Ordning och oändlighet Uppgifter i TDDC75: Diskreta strukturer Kapitel 8 Ordning och oändlighet Mikael Asplund 19 oktober 2016 Uppgifter 1. Avgör om följande relationer utgör partialordningar. Motivera varför eller varför inte.

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet

de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet Institutionen för naturvetenskap och teknik de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet Anders Löthgren Örebro universitet Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik C, 76 90 högskolepoäng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " ### Beslutande $%&'()%+,%-. /0(.) 12() $34.(") 2 2() 0'()%+,%-. $%&$() /(,) 56() 5 "(,) '/5()%- 6.7"1() 8 (,)%-+ ()+ 96.%()%-+ Övriga deltagande 504. 1" : ;","%+,%-. '8 71&.+

Läs mer

HDMI-över-trådlös-förlängare p

HDMI-över-trådlös-förlängare p HDMI-över-trådlös-förlängare - 1080p Product ID: ST121WHD2 Denna HDMI -över-trådlös-förlängare låter dig sända din audio/video-signal från en HDMI-källa till en fjärrenhet som är placerad upp till 50 m

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Processbeskrivning: Hur man involverar studeranden med mindre möjligheter i internationella utbyten

Processbeskrivning: Hur man involverar studeranden med mindre möjligheter i internationella utbyten Be Processbeskrivning: Hur man involverar studeranden med mindre möjligheter i Före utbyte Uppdatering av budgeten Diskussion gällande studerande Förkastar ansökan NEJ Mottar budgeten Information om möjligheterna

Läs mer

Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM

Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM Opera&vt inköp Ø Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM Ø Karriär Egen företagare Addtech AB Ericsson Radio ABB Hafo

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Tentaexempel. Maria Kihl

Tentaexempel. Maria Kihl Tentaexempel Maria Kihl Linjekodning Följande signaler har kodats med Manchester. Hur ser bitströmmen ut om den inleds med en 0:a? 2 Lösning Övergång från hög-låg spänning = 0 Övergång från låg-hög spännning

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR Certifieringssystem som utvecklats inom PROCERTU projektet (Translation into Swedish from the original in English) Sida 1 till 7 INNEHÅLL INLEDNING DEL 1 - KRAV

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

Reflektionsprincipen

Reflektionsprincipen 156 eflektionsprincipen Dag Jonsson Uppsala Universitet 1. Inledning. Något om permutationer. Eempel 1. Vi skriver bokstäverna A, B, C i rad. å hur många olika sätt kan de tre bokstäverna ordnas inbördes

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F.

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. Kanotklubben Wågen grundades 1947, men beslutet hade fattats redan i december året före. Fram till början av 1960-t nådde Wågen stora framgångar på tävlingsbanorna. Föreningens

Läs mer

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz Product ID: SV431DPU3A2 Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss.

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss. 8-2 Förenkling av uttryck. Namn: eller Konsten att räkna algebra och göra livet lite enklare för sig. Inledning I föregående kapitel lärde du dig vad ett matematiskt uttryck är för någonting och hur man

Läs mer

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG 31.01.2014 1 / 10

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG 31.01.2014 1 / 10 Audio Audioaktor 4kanals 0531 00 Audioaktor 4kanals Audioaktor Mono Audio Audioaktor 4kanals 0531 00 Audioaktor 4kanals Audioaktor Stereo Belysning Dimmer 0555 00 Tronic-dimmeraktor 20-500 W Norm ljusreglering

Läs mer

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL Matematikens grunder för lärare Anders Månsson Extramaterial till boken Matematikens grunder för lärare (art.nr. 38994), Anders Månsson. Till Tallära-kapitlet: Andra

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Fotoceller - Avståndmätning

Fotoceller - Avståndmätning Fotoceller - Avståndmätning Kapsling Anmärkning Laser Automation Handhållna Avkäningsavstånd Sida 15x50x50 mm 40-60 mm 8.030 15x50x50 mm 45-85 mm 8.040 188x70x47 mm Noggrannhet ± 1,5 m 0,2-100 m 8.050

Läs mer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Klinikchef Anna Lena Sundell/HJ Första utgåvan 1972. Rev. tills. m. käkkir. klin. maj 2010 Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Allmänt Dessa riktlinjer har tagits

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Tankeläsaren Skolpojkens dröm: Multiplikationstabellen 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 Bin 1 *

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Marinstabens klassificeringssystem

Marinstabens klassificeringssystem Marinstabens klassificeringssystem I I A I Aa I Ab I Ac I Ad I Ae I Af I Ag I Ah I Ai I Ak I An Försvarsväsende i allmänhet Allmän försvarslitteratur Tidskrifter Encyklopedier Krig och försvar, fred och

Läs mer