!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!("

Transkript

1 !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0 & 0'!%!,.!()6) %'! 3)%!!7' 8 & ( ) 6) * /! ",. * /!!%!%0))' 0 $ *! $ 7% *! " #!%!:% ; *! "!%!: 2!; *! " 6!%! : 2!0 &8 "/ &; *3! " 6 "%! )' ) 0!! *! +,-(" 6 "%!!'!)&8$ *! " 6-82 <!)%'! *! 7= 6 "%!0!' &, )%' :!(&'!(220!(%; "0 0 %&'8 220! &:20& %)); *.!!% " 6.!!% *! $$= 6!2!0! 0)%' *.! " 6.! *6 2%.! " #36 5'.! &8 *6 " >7))! $$= 6 )) % >!))!!%! +,- #6,! 71)!0

2 @ %<)!2%!! 6 5A&)! 6 /) 6 +!' %<)!! '%0!A<)'& )!) 3 5A&)!!A<)!A< # /) # 7A<)!< %<!A<: ; # 7A<)& %<)!! /) %<)!! =!' /) %<)!! '2'!A<) 6 3 %!!' 6 )!<< 3 )!<! 3 /) 3 =0 3 )!< B )!< CA 6 + ' <! AC %!!' 3,<!<!8! CA /) 78! <!<'<!< %!!'?< '228)'& )! B?< 6 6?< 3 3?< # # %!!' D! %0) )!!'& ) 6 & )!! 6 /) 6

3 & )!)!'22) 6 + ' <!! % 6 %<!%0)<'! % <<!B%0B 6 3 +< )A 66 +!2 63 # 6# %!!' 6 3 /) 3 ) 2 0A'& )! A'& )!2 3 <)!<45%0 )'& ) 3 6 <)!<4"* 36 3,<!<%0)! 3 3 # %!!' 3 58!!<!'! /)!'!A0B)!%0 C'< 6 %!!', 6

4 $? 2) BA%<) 0A'& ) E 2B0A'& ) 9!'))! C%0 )&! 9!A)C<)!< B D%0 2 4 A<AA!') AC A!! ) )A%<) 4 78)< :2 A0B) '& )!2!! '& )!)! 7% %%A%<) 0A'& ) E 5A %<)!! '!<! %0'2!<' 9 %0&!)2BA22< -A'& )!<&) 9 + 0A'& 1;9 F)! F0 < ) /! 9 0C)< 2 & ))!%<)!2%!! * 0 %<) F F D ) '& ) %<) A)!B<% %<)!2%!!2B)!!'& ) D 2! A %<) '& )! 0B! 0'')!< %<) F F%0F&)) F:&)) '& ) ;!B<%!!2BFF! :)!<< ;%0! :D! %0 ) )!!'& ) ; 7/0 A2 %<) '& )!2 2B!! B <!<'& ) FF! @ 2 2B )'& )! B) %0 2B '& )!2 :$!7% %; '& &2B!< )<'!<'! )' * 0'!)'& <!<!))! D B) :,%080%),! )" % (/7,2C<; '2%

5 1 Allmänt om ackrediteringsprocessen Arbete med ansökan Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och and sökande utbildningsanordnare Rapport av självutvärdering; val av ackrediteringskriterier Sökande förbereder tillgång till lokaler och kontakter med alumni 1.1 F-rberedelse 1.2 Ans-kan Formell kontroll av ansökan Vid behov Betalning Ackrediteringsinstitutet bekräftar mottagandet av ansökan, skickar kvitto Insändande av ansökan 1.3 Utv.rdering 1.4 Beslut Utseende av utvärderare Platsbesök Rapporter från utvärderarna Publicering av positivt beslut Sökandens aktiviteter Ackrediteringsinstitutets aktiviteter Gemensamma aktiviteter 1.1 Förberedelse Inledning )!A<) '& )!)! %<)!! ' ) ) %0 8)!B AC (!B < '& )!) 0 < '22 A A!< %<) ( 0' %<)!2%!! A! %0 < <! %<)!! ' &<! < ( %0 'A A&))%<) < )!) 2 %0 A %<)!! '! B!<'A )! <%0! &A!<! A! 8%<!A<) 6

6 )A'& )!) :C; Konsultationer mellan ackrediteringsinstitutet och sökande utbildningsanordnare Vad, varför och hur? )) << )!A<) '& )!) %0 %<)!! '!< A 2) ) < AC 0 0B %<) < %! B A <'!A< %<) <! ) B < & ) ) < ) <<! &0A!7A<)!<B!B < & ) 2%!! %0 <!<!'! A%<) < %!< A 0B %<)!< %0 2'& %)2B%<)!! '1&& D&!< %0 & %<)!<!< 2B %<)!! '!1&& Aktiviteter 7A<)'& )!)<< %!< : & 8" ;:5; %<)!! ' A!<! ') %<)!< :7%) %%) " ; *!! :!% ; A) )AF=)) F(F78<')! F(%,)!!<( (2!%0 %<)!! ' ) ') %<)!< )!A<)'& )!) Ingångsdata (inputs) & )!) : / ; :5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& & )!)<< %!< : & 8" ;:5;!! 2'& %)2B%<)!! '!1&& & )%<)!< :D2 %%) " ;:5;!!2'& %)2B%<)!! '!1&& Resultat (outputs) %<)!! %<)')%<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) 3

7 %<)!! ' %< '<! %<)!<< : %%) "%;:; )2!'22 '& )!) Aktörer 7A<)'& :/ ;:5;( < %!< : & 8 " ; :5;! &!< ) %<)!< :D2 %%) " ; :5; 2B %<)!! '! 1&& 7A<) '& )!) << %<)!! ' A '22B )%<)!< %<)!! '! A '& )!) 0B )<' %0 )!! <0B! %<)!! ' ') %<)!< :7%) %%) " ;:; '& )!) %<)!! ' '<! %<)!<< : %%) "%; :; ) 2!'22 A %<)!2%!! '& )!) Kriterier 5( Förberedelser av sökanden Vad, varför och hur?!a<) '& )!) & )!A< ') )! %<)!! '0 AC 0&C')'A <!'<! 0'< )! &! < <!< B + ' < %<)!! ' '%<5G Aktiviteter & %0 8 ) A )<' %0 :( %0 5;! ) <! ) )<' :%!! %0 < ; Ingångsdata (inputs) )%<)!< :7%)%%) " ;:; <' %0 :( %0 5; ) <! ) )<' 7A<) '& )!)! )<' %0 '& )!)!< %<!B!< %<! Resultat (outputs) 2;:;

8 <' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Aktörer & ) < 2 %<)!! ' &!B ) H*)(A%00'EF & 2;:; & )!)!') %0 A&) %0 0B )<' %0 :( %0 5;! B! ) ') %<)!< :7%) %%) " ;:; Kriterier / 1.2 Ansökan Inledning 'A %<)!2%!!! )! 5A )!< &!B <! AC '& )!) 0 C! &< )!!'< ( ) &!< ) %<)!<! ) %<)!< ) ) B! '& B <( ''! % & )!) B! %<!B << )!')):' ; / 0 ) '<! <<! F+!' %<)!! ' %0!A<) '& %<)!! '!'! <<%0<' )&!A<! Sökanden skickar ansökan (formulär och dokument) Vad, varför och hur?!a<)'& )!)!< %<!A<!A<!A<) B )!!'& )! < %0 ''! A )!2 ) %<)!! '! A )!')):' ; %<)!! Aktiviteter 7A<) B! &) B '& )!! '! < %0 ''! A )!2 ) %0 A @) & < ) #

9 7A<) B!<'A )<< ) )!')) Ingångsdata (inputs)!a<! % ;:5;B%<)!! '!1&& 2;:; B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%)%%) " ;:; Resultat (outputs) %<)!! )!A<:;%0!A<) %<)!2%!!!!B! &! %<)!! ' &!' ) %<) <!( )!! 2'! < ) <!):A.)<' %0!<!); ) A!<!! F+!' %<)!! ' %0!A<)'& )!)F %<)!! '!< %<<':/ %;:; Aktörer & :22 % ; :7' 2; :; %0 A B) )<' %0 :( %0 5; ') %<)!< :7%) %%) " ;:; %<)!! ' )!A< :; %0!< %< <' :/ %;:; Kriterier / Sökanden betalar avgifterna Vad, varför och hur? Aktiviteter %<)!2%!! B!!'! 8 B))<') &22&!) )! A!<! '<! <<! F+!' %<)!! '%0!A<)'& )!)F Ingångsdata (inputs) 5<':/ %;:; Resultat (outputs) + 2B & :; Aktörer & )!)&<':/ %;:;

10 Kriterier / %<)!! '!< %<< :; Ackrediteringsinstitutet granskar ansökan formellt Vad, varför och hur? %<)!! '!!<!A<()<' %0)2)!<!!H F'!82'<!A<<!! ))<'!<!( 2%!! 2 % / 2 % 2!< )! ' &0A '2B! F5A&)!FAC! Aktiviteter!<!< A! B) -! < 0!A<!<!A<) < 2) : B%<; )! A! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Ingångsdata (inputs)!a<:! ; Resultat (outputs) 7A<) B %0 %<)!2%!! 2B&AC! :; Aktörer %<)!! %<)!! '!< )&(!')) %0 ' Kriterier 5(5 1.3 Utvärdering %0 &)A!A< 'A )! <!< ) ) A!'2! &)%0< 2)!<.2!.2 2B )!!'& ) %0 F A)< B)'22< 0B ) < 2B 2%!! B %<)!! '(

11 C '2 B!.2 ' <8 %<)!! ' Ackrediteringsinstitutet utser utvärderare Vad, varför och hur? %<)!! ' A%< &) A'!) 2B 0 0 '& )!2! 0B( F F %0 2 Aktiviteter $! '!! A C %<)!< '!!!B ) 0 < 2 )A) 7A<)< %<)!! '&0A ACA!2BA! ) ) Ingångsdata (inputs) 5A%< A :5; %0!A<) '& )!) A! Resultat (outputs) Aktörer & %<)!! Kriterier / Platsbesök Vad, varför och hur? * ) &0 )! &!A<! < )!B) B! < '& )!! '! &! )( B AC 0 C' %0!'))!&!A<(!B!<B!B!B) C'! &!<!! A! / B ) %'< %0 )!<2 Aktiviteter A&) &!A< ) &!A< 7 %'< %0 )!<2 ) &!A<( %0 C' A! ) %0!') *!! C'< A!B )<!

12 Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)"0%<!:; Resultat (outputs) < ') ) 2%!!! %0!')!!A<!)<' %0 B %<) 8%<( C'22 %0 ) &! B &!A< %0!<!) &!A<!22:*! ; :; Kriterier / Rapporter från utvärderarna Vad, varför och hur? 22!< 0B ) ' 0!!A<) %0!< ) A&) A %<) '& )!) D AC!< '& )!) '22! < ) A8)!A< A&!B)')8 7))!;:5; Ingångsdata (inputs)!a<! :22 % 5 ; :7' 2; :;! )<' %0 :( %0 5;( '& )!)9 &!A<!22 :*! ; :;9 & B ' Resultat 2;:; Kriterier 5(5

13 1.4 Beslut Inledning 7!! %<)!2%!!'A!&!'! )!' )!A<)'& )!) Ackrediteringsinstitutet rapporterar resultatet till sökanden Vad, varför och hur? =!' '%0 Aktiviteter %! ;:6; )!A<) '& )!)! %<)!! ' :!!!! %! ; :3; :!!!! 2; :;!< )!< A!C Ingångsdata 2;:; Resultat (outputs)!!!!! %! :6;9!!!! %! :3;!!!! 2:; < )! :!!!!! %! ;:6; )!)! %<)!! ' & )!) )!< A :!!!! 2; :; :!!!! %! ;:3; A! Kriterier /

14 1.5 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 7A<) D&!< I!( ) << 2B!! ); 5!A<! %<! ' /8!4 7A<) D&!<, 4D / %<! ' /8!4 7A<) %<! ' 5, 4D / %<)!2%!! D&!< C %!< %<! ' D&!< C 7 5 ) %<! ' D&!< C 7 %<)!< 5 5A%< %<! ' D&!< C 7 )%<)!< %<! ' D&!< I <(!( <! %<)!<< %<! ' D&!< I <(!( %<! ' D&!< I!( 5<' %<! ' D&!< I!( + 2B & %<! ' D&!< I!( =<! % < D&!< I!( D&!< I!( %<! %<! ' D&!< I $2B! D&!< I 7A<)< A) 6! %<! ' D&!< C!( 3 %<! ' D&!< I!(

15 1.6 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# +!' %<)!! '%0!A<) 7A<)%0 %<)!! ' 5(5(5 ( $AC A!2)'22 J2!A<)J 7A<)A&)! 7A<) (A (A 6 : ;( ) 7A<)& ( %<)!! '!< %< < %<)!! '!<!A< 7A<)%0 %<)!! ' 7A<)%0 %<)!! ' %<)!! ' (5(A ( )<' %0 5(D(A 3 %<)!! ''! %<)!! )<' %0 %<)!! '<<<!A<)AB2%! D <!! C' )<' %0 %<)!! ' ))!A<)!' %<)!! ' 63 &!' 6

16 2 Pedagogiska kriterier 2.1 Pedagogisk Design Inledning + A 2)!< )! AC A A 8! '& )!2!2 2<!2)!< & ) A! < ) 2 2 2<( )!! 2)!< CA %0 )!< <<!)! $)!!< 2)!< B'22B! /)! A!A< &!AC)B4 *A!2 E * << 2&!B2 E * < < ( 2 )!! 2)!< A! )F!0F! A) AC &<)2)!<<.%0)2)!< CA! 009)& ) AC &! )!< < A< < <!< )!! < A )!B)! AC A <%! 2B!2% < <!< 2'<!!A) <0! )! %0 ) ) < A!B) <'! <'!2 ) <!'22)!< B )!< &0A! 8 8! A A!B 0' )!! 0! <'! <'! Behov &0 B! <. : <)(! ( ) )!&0;A <<'!'& <) < Vad, varför och hur? =0!! B!A<4 '& %0!! 0 2)!< )!)) B'22 BAC)B&!)4 -)'C&0!8!E -' A)! )E : <)!8!( 1&&')!A< ( ) %'22( C' )8%<(%; -'))')!'!!! %<) ) )!2% <<'!<&0E 3

17 -' )!! <'!<&0 2B <( )B %0 B! < CAE 2)!< ) B!<'A<4 A)2 8!<'!<&0E * <!2% * < B%0!'!)'22BE /) )!)) B'22!< )B <' ) )!0!%0A<'!<2 4 +A%0B)!< B) & %0! $ Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %02B!'22B))!'! <<! A!A B )!!!' %0!'! A '& )!2! )( < 0' <'!2 0 '%<! ')B! 0'2)!< )%0 Ingångsdata (inputs) 4 )<' )8!'& )!&0 )<'! &!< '& )!2! 2)!< ) %0! A<%0)C) )'& )!&0! 8!! )<'! )C) ) Resultat (outputs) 7 <'!2 A 2! A) 5A%< 2'< ) A 0 0! 0B!8!9 B'22 %0 ) 2)!< ) %0 '& )!&0 Aktörer 7A<)8 )<' 5A2

18 Standarder & kriterier $) $$!5-4. $$$) /3$ 8!'& 2 /) A 2B ; < ) &; )B ) %; B AC 0!A. )B2 )<!< ') *)) )<!< 2)AB '& )! B *)) )<!< 2 <!<!A) *)) )<!< ) A&00! B'22 +'!'2288!'& )!&0 & ') B! < ') )! 0!%0A<'!<2 0)0B AC) 4 ; <A &; B) %;!< B) ); '& &<') ;! &<') 0 ; 0; $B'2&00&<!)! ' '& )! B & )! B<'228!)!<!<!A) '& )! CA #

19 2.1.3 Pedagogiska mål Vad, varför och &00 <!2% 0 %0 &0 ) 0 %0 '& )!< A ) 0 ')!! '& )! B *A!<'& )! B)!.< '& )!2 A AC A < 8! 0' %0 ) < '22B! K )! ) L A '8%<) <!B AC A!2% < %0 2 B 8) ) <! ) ) %0 '& )!! A B!!'!B& ) AC ) &)A! )( ) < < A B '22B!9 < )B M )CM &! 0 '& )!2%!!B2)!<!82'< < (!B <'& )! B 0 < < %0 ) A! ( ) ) < < & < )! 2 B %0! < ) 0 ) B '22 <%! 0 < '& )!2 B *A!< B0 <!<E5A)A!!B AC < A << &)A 2BB) '& )!!' <'! 2B ) <! %0! B * )!B %<)!! '! &)A!2%!!(! ) < <'! 2B!! F F '& )!2 Aktiviteter 7A<) )<'! <' B! %0 0B Ingångsdata (inputs) 5A%< 2B '& )! B( < &8! ) 2B '22B)) 0 %0 - < ) '& )! B:.! ) ;,)!!<A'22B B Resultat (outputs) / %08!A! 2B B:) %D&C%!5 ; :5; )& %<)!! '&)A 4 0B ( <'! %< B C'9 <0! 0! ) ) B ) &<)!' ) &0!8! : 0;9 B0 <!!<! B! <0 ) )! < 2

20 Aktörer 7A<) '& )!) 8 A 2)!< B :) % D&C%! 5 ;:5;%0& & %<)!! ' )&) )&!A<0!'& )!)%0 ) C' Standarder & kriterier $) $$*6 6$ $$$) 6.. /3$ & )! ') & )! <!< %0! &) '& )! B B8) <'!)'& )! ) ')AC<'!!'B8!'& )!)'& )! B!'B8!'& )!&00&<! '& )!2!<'!2 & )!2! B ' '228 B'2 &0:<(A<'!<2; & )!2! B '!A)!)) )<!< ) & )!2! B < '& )! CA /) )! B * ) <

21 2.1.4 Pedagogisk miljö Vad, varför och hur? $B A A! ) 2)!<!!A<) '& )!) 0 C A '& )!2 A '228 '& )! B %0)!'))!'& )!&0! )!'))0 < < &C') <! )4 ) )'!') ( '22&( <&! &( 2C<&( 2& A!!!< %0 ' 22 $ )!! < ) <!!' %0! '2 * ) B! '& )! CA <!!A) )!')) 2 7')) B! 0 %0 0' )!< 0! ) %0 )2 0 AC 0 < ' % )< ) CA(! <') 2& A! ( & ( / & ( )! ' ( '22& ) 2& %0 2C<( 2< ) %0 '! 2 %0 2!!A)!'))!! & )!!'& ) "7"N :" 2' 7'22) "2 N<; < A) )!!'& )!')) B < ')!! (! AC 0 < ) )'!! ) B! < ')!! %0 2)!< B '228 '& )!2 <)!< %0 2)!< B < CA )A Aktiviteter 7A<) )<'! A<0')2)!< B'228! ) < < <' B! %0 & )!'!!< '228!( ) <! A! A '228 )!!! )! & - '& )!2! ') B )(!B 0'2 '%<!%00')2)!< %0 A!')B 7A<)'& )!)!<!2% % <)%0 %0 < ')!! ) ) 2B!2 2B )!!4 <!!'!')! ( A ( 2& A! (! ( = :2& 2C<&( '22&( )! ' :< /&!) & ; %0 < ' <! :!8<%0!8<; *C!< B!<!! B)!!<'22B!%0) < )!<AC)! )4!'))!A<'!< B 2)!< :!B! 0))(!!! %; %0 )!

22 <'! 0B%0 )2 2) < ( A ( 2C<&( 2& A! (! ' %;!'))! A)): ) )'(! B'22(<!!' : )( C')&) (!< ( < & %; A ')!! : A )!')) :' ( %; A<< )! B%0 0'!'))!))%0!'!!%0&&!!B)B ) < ( <!<!!'))! ))) ) A)2%;!! A! %0&! &)A! :2(A (2C<&%;! A&)A ) <A< 2B'& )!! % Ingångsdata (inputs) 7A<)'& )!)A&))<' 0'8!!<!<!) 2B!B)2'<! ) B!!' )!AC) 4 5A%< '& )!%0')!! )%0 )! AC 0 ) )' Resultat (outputs) / ) 8! A! 2B A 2)!< CA :) % 5 :5; )& %<)!! '&)A 4!%0< )B!2 B <0!%0<! %0&! '22B))!' Aktörer 7A<)'& )!)8 CA:) % 5 :5;%0& & %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0

23 Standarder & kriterier $) /3$ $B'2 )!! &C')! < ')!!!B! ; /) )'!') &; '22& %; +&! & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <')!!! %0 A<'!<2 <')!!!'& )!2! ) )<!< B $$) 4 46 /0B!!'<'!2!) )<!< B $$$5. 8- $!$ !!..4 ')!! B)!'))) )!'< %0 D )AB! - )AB C!A &))E D )AB'228 B'2 A )!A <'!<!!'%0!A &<!!<&!< A! 0!A!2< *) 2 A<'! 0B *) 2 A)!'))%00!0! *) 2 A B'22 *) 2 0!) ) %0 < ' <!<

24 2.1.5 Kommunikationsmöjligheter Vad, varför och <!')) < 0 < ' <! AC 0 &A)! %0 B! ) &C')! AC 0!8< %0!8< < ' '& )! %0 ')!!2 :"$79 " > $ 78! ; A <'!'<' ) ) )2 7 ) B )!')) A A B < < ' <! (! & A )! )! C!< < ' B!A'& )!2 < )!')) B! B &!) ) )! )! Aktiviteter 7A<) '& )!)!< 8) 2B2< < < ' <! AC 0 ) &C')! )<'! <! C! %0 ) A) C'! )!! '& )! 0! <( < ' < %0 O <&A4 <)%0 )2!'))0&C')! &!< %0 0 Ingångsdata (inputs) 5A%< ' <!!8! C C C )<!!8! =!< A0' << ' 72% 2& ( %0 0 Resultat (outputs) / %08!A! 2B ' <! AC 0:" ' % /!!'!5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A < ' <! AC 0 :" ' % /!!'!5 ;:5; )& %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! '

25 @ < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ D << ' <! AC 0:) ;&C')!A )!')) D << ' <! AC 0:!8<!8<( 0! << ' <!!B! (%0( % 7'))B!2B! B :%<!' '); $B'2 )!! ') < ' 2)A ' <! Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 )!<)! %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< B %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 )!< CA %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5 + ' <! AC 0 %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 6

26 2.1.7 Processummering '"( /'$!$'"'!"*("&%*+#1 $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'#"# ))) %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! 2)!< B 7A<) 5 5(& 6 3 %<)!! 2)!< %<)!! < ' <! AC 0%0 %0< %<)!! ' %0 %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 7A<) 5 5(& %<! ' 5 5(& ) )!&!A<! ) C' ) ) <!<%0)! 3

27 2.2 Teknisk systemmiljö Inledning H,<!<!8! < 2B)<!<!8!! &0A!A ) B!A)C)2)!<< 5A'! < 2! '& (!B AC A F78! <!< '<!<F A!A<) '& )!)!<2!8!< & ) ) '< '& )!2! <!<!8! &C') B )C) 8! ) '< 2 &C')(! )!) B ) &C') '< ) )! '< A '& )!&0 %0 2 B $!< <' '22 <8! <0! ) ))2)!<)! Systemteknisk funktionskarta Vad, varför och &!< ) A!A)C ) 2)!< <,! < A! %0 ) ) B B '& )!),&!< 8! ) )! A< "$7 < &C') %0 ) 2)!< B! < '22B! ) ) <!< A! ) 2)!< <! 0%0'& )!&0 <' &0A!)!/B:! 2 ) <!<!2% % < & <'9 B! '& %0A!)(!B )!!B ) < B ) <!<!8! A <' 2 )!! &!A< < ) &0 %<!B & <' A B A& %< 0' '& )!) 2 ) < C' ) <!< %0 ) ) %0!')) Aktiviteter 7A<) '& )<' 2 ( <!< ''! )&0A %0 < 2 :!; B) B & 5 A&) ) &!A< A ) &!A< 7 %( ) %0 2)!< < ) &!A< C' ) ) %0!'))/)< C'!<2B)!! )<!

28 . :!2B2<) 5; A F 2 F B! A! B!4 ) AC )CA!B0' '& ) 0))!;9!&!!2B)F<!<!<2F! < )) ) 8! B! %<!B A!!B ') A!) &)A %0 )B& )! '22 )! '%0)! )!!'22'& )!2 < )<' %0!' A C' ) &)) A B )! B! ('!B)! A! ) Ingångsdata (inputs) /)<' Resultat (outputs) 54!<20!"$7 Aktörer 24)) C'%0!2 ()! %0 B!A<!)<' ( %0 8%< )!' B&!A<%0!<!)&!A<!22 2B 0 H 2%!!F 02 &!A<!A<) '& )!) %0 A C' A ) A B ''!) ) <8!!A)C )!!! ) %0 A! < <' < ) <! <!<!<2 )2)!< BA!B)<!<8! Standarder & kriterier : ;" #

29 Användarprofiler $ <*. 5 $$# 4. 0<* /3$ $AC 0!!<22 $AC 0!!<2 <&0A $AC 0!A!!2%!! ) $AC 0!&B)A)!A%0A!')) A! +'!2!)!A0!A!!2%!! %0 '!< ) Q) A!)< A!'!<' )!A&0A<<! $$$ %5 4 )!&C')!:.A 5. 0<* '22 (A&!'!! AC 0 AC 0!2%!! B) )!')) 0 AC )!A<<'!< ) <)2 %0!! Forum /3$ $* $AC 0!!<2 <A <<'! <!'))'22 $$ (%0()<' %; $AC 0!!<2 <A <<'! < 5.. 7!'))'22 (%0()<' %;

30 $$:5;* $$$* $!* ! !$.-85!$$$ /3$ Q! ) &C')!2B0A B:B)!'<'2B' ) %0!<!'! $AC 0&C')!!!'<' &! $AC 0&C')!<A8! ) < B) B)' :! )));&C')!! AC 0& %0! <&! $))) ' < '!< 7$,D < 7'))0 B )0))! %0<)! ))) +!< ))) ' &C')! )0))! AC 0.2 )))! AC 0!2 )))! AC 0) ) )))! AC 0& ) ))) 78! B!B)&%0) $AC 0&C')! ))) < ) $AC 0&C')!A 0B) 8 )))%0 )!<'!!

31 Meddelanden $* Chat $ 485- $$< $$$< $!% /3$!8< $)))!8! &C') )! AC 0!..&!)%0') )<! AC 0 )!! )))!8! L ) ' < /3$ =B)! 2 %0&C')! D <!B)! B&C')!A2 %0 D <%0 AC 0&C')! $AC 0&C')! &C') %0 "0&C') AC 0!<2 <%0' "0&C') AC 0 2 %0<! ) ) $AC 0&C')!!2& ) $AC 0&C')!) %0%!'A!<)) ')%0<! $)< & )%0 ))) 0!!'!:.!8 '28 ; <%0 %!! 8!! ) 7'! : ;!!

32 Tillgång till kursmaterial $' $$ $$$/ $!" ! !$+5- : ; !$$ <'! B!2% H2'!F2B< +'! <B! <2!8! *! <'!! ( %0'!< &! *!!<'! <B! %0 '!< & )!<'! &C')! 800&! +'! &C')!! ' ) +'! 00A < +'! < : ) )!; +'! B! <'! ; 5A<8! 5A<8! 0 :A<8; 0.:

33 Prov online och resultatregistrering $! 56-- $$& $$$ 3. 4 $! ! !$ /3$ D (! 4 ; $' &; $' 2%0 %( %; <! );!!% ; 58 ;?2 ; 4RRRRRRRRRRRRRRRR 0; 4RRRRRRRRRRRRRRRRR!'!<! :!)8! $AC 0!) A!!! $AC $AC 0)!!)!')!! + '< 0)0B!:. ;,)! 0)0B!:.2 )<6 <3; ))! 2< ) ))! &)A 2 7'))0B )))2< ) %0 &)A 2 ) /) $AC $AC 0C AC!:AB )!; $AC 0!B! B 8 2<!!

34 Video $= $$)44- :4>; $$$ /3$ =)0! )! =)0! %0& )! =)0! %0& )! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 ))) Audio $ $$ /3$ "< &C')!:)!+-S(3& (7; -A< &C')!:)!+-S(3& ($;,< &C')! $AC 0! &AA!0 0 ) :! ; $AC 0! AA ):! ;))) $AC 0 )))

35 Observation av studerande $%. 4. $$#44 4 $$$! 4457 )4 ; &!A< &;,)2B %; ) ); )!8<%0!8<< ; ;! )' ; ; ) $AC 0!<!'22 A!< B $AC 0!!< 22 /""; 0A Virtuellt klassrum $$ 4 - $$ $$$ :44 3 ; /3$ 7$/; $) 28 78! )!A<!<!! 7'))<!<!! '!< &C') &C')!C) <H2' F'!<2B &C')( ) B! $' &C') ) ) % 1F; 2 6

36 $!" !" 4 5- B :.& )<84 ; =!<8A)! %0 %! &; $AC 0<!'B %; =!<8AB)CC Whiteboard $$'. 5.- $$$! $!' /3$ H7'))A! H7'))A! U! H7'))A! &C')<84 ; &; D < %0<8A < %; & ) ); $AC 0!2 ) 3

37 Agenda $ $$! /3$ B!<2 <)A ;A ;A '22)!A%0&<!B):!;A B!< %<2B! ) )!)!A00!!!B)A) A)(%<( B)%0B 5! AC 0&C')! A Användaranpassning $& $$ $$$& /3$ @)! 0C!!2% <! )! <'A!2!<!)&C<4 ; &; =) %;,8 );,. ; ; 8'

38 Stöd $A $$ $$$$ $!/ /3$,<!<) )<!<)! ) ) $!B&!B <H02 <F 7 5G&C')!2B1&& Tekniska krav på klient $/ $$/ $$$= /3$ Användbarhet $A $$" /3$ N"!))'228! )!BN"!))'228! /N"!))'228! #

39 2.2.3 Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5!<20!"$7 %<! ' D&!< D N&& 5!<20!"$7 7A<) D&!< D N&& Processummering '"( /'$!$'"'!"* $&(2&(' #")0'' &*3/%**"&'# ("&%*+#1 "# 7A<) Övervakning och utvärdering Inledning 5A! '22B '22B %0 2)!< B 5A A ) <%! 2'<(<!)!!%0&!< )

40 2.3.2 Utvärdering av kravuppfyllanden Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( < %0&!!!% <'228! 7B)< )!2!! 0 ) <!<'%<!)!( &!!'%< ( A0B)%;4. &! <) 2 )!<2 %0 0 Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A A ) )!')) : & ))!!A %<! %0 ))!!A%0 )!')) B!! 0!'%<!)! %0 )! '%<!)!,. 2 < B! %0 < ' CA!8<,)! )!<'< <%<!BB!

41 Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 <<!) B '! & Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;!%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; '! )!2 %<)!! '8 A!%0' 5 ;:5; %0& & %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) /3$ & )!)&C')<'!'& )!2! +'!!<'!!2!2! &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 <'& )! H F00!2%

42 $$ A&<B!<'! '& )!2! 0B <'! '& )!2! & &C')! <'& )! <&<!! 4 ; /) )'!') &; '22& %; +& & ); C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 5A&<) <'& )!! BB) <'& )! H F 00!2%

43 2.3.3 Utvärdering av uppfyllande av utbildningsmålen Vad, varför och hur? /)!)<)!<<'! B%0 BA'& )!2 B!'228!( <!2% <2) <%02)!< B'228! /! )!< < '& )! B4 ) )'!') ( '22&(<& &(2& A! (!< %0 ' 2 )!! < <2<!! <!!' %0! ' )%<!B / D <'& < &A A AC 0 '%< <2% A '2 &( B! &0A! 2B < 2. &! <),. 2 B! < < %0 <' &!!A0 A! < <!<2& :A )! :A< <; Aktiviteter 7A<) '& )!)!< %< A%< A )!')) ) %<! %0 ))!!A%0 )!'))! %0! 0 )! '& )!2! )!') A<)!<%02)!< B Ingångsdata (inputs) 5A%< A!A %0 B '! & ) )!! ') & )!2 0)0B!'& )!)! 0! ) <)!< <'! 0B / '& )!2 2 0 %0! 0! ) < '& )! A & %0 :! ) )'!') ( '22&( <& &( 2C<&( 2& A! (!< %0 ' 22 ; 7< 0B <!!'!')! ( %0 &!2<!') /%0& - < '& )! 0 B!2% &8)! & %0 E Resultat (outputs) / %0 8! A! 2B A! <! %0 :$ ) ' 5 ;:5; )& Aktörer 7A<) '& )!) 8 A! %0 ' :5! ) ' 5 ;:5;%0!< %<) ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; A:%0;

44 !%08 A!%0' 5 ;:5;%0 & & ' %<)!! '!< %<A!%0' 5 ;:5; B ' :! & %0! 0 B! &!0 '& )!2 ; ' 8 ' %0 :' $ ) ' 5 ;:5;%0& %<)!! ' %<)!! ' )&) ) &!A< 0! '& )!) %0 ) C' ) ) <!<%0)!! < ) B B )! 0 Standarder & kriterier $) $$/ /3$ ' < < 0 ' 00B 8%<< A&! <) ' <AC!! )! ' < A)!% <2B! &! '!B!<'! '& )!2 A)!C&& 0B <'!'& )!2! &C')! <'& )! <&<!! A)'!&%0 4 0; /) )'!') ; '22& C; +& & <; C<& ; & A! ; 7< 22 ; $' 22 ' &<) <'& )!! A! ')& BB) <'& )! H F 00!2% &8)!A'!&%0

45 2.3.4 Övervakning av och bedömning av inlärningen Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' )!A<) '& )!)! A<! %0 &)A!! A ')!A< %00')A!<)< '228! '228! 7'))!!<&)A! Aktiviteter )<'!)4!'))!' 0 '22B! ) ) 2)!< B:<0!9< ;!! '& )!2 &)A 0)) %0! ) 2 Ingångsdata (inputs) %0.!!'( &)A! 2 22 A!'))(!'<A!)<' (!8) C'()'$7 Resultat (outputs) + %0< )! '& )!< Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 &)A! A22. 22BBA C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' 6

46 Standarder & kriterier $$. 5$ $$# ) <) + 0)0B! + 0)0B!!'!'))!!!&') B 4 ; <'!<2 0 %; < 2)!< ))2)!< B 7')) 7'.!< ) C<&%0! &! B/ '& )! Övervakning och utvärdering av studerandes tillfredsställelse Vad, varför och hur? / )! <'!! 0 2B 0' &8)!' 4)!'22 (< %0A! Aktiviteter B ) 2)!< CA A )!!') < %0 L!' (< <( 0B(%; Ingångsdata (inputs) 78)22(!8) Resultat (outputs) 54+ B2B!'))! Aktörer %<)!! '!< %<!A<)'& )!)4 3

47 A C' 7A<) '& )!)!< %< )<' %<)!! ' %<)!! ' < )<' %0!A<( ( %0)C))<' A! ) %<)!2%!! < %<)!! C'!'))) < Standarder & kriterier $) /3$ B2B!A)%0!! )2BB! )0))' 7'))<'8%<! B! <%0'22 ) ))!'))&8!') :')6V; D ) B%0 &!! Övervakning och utvärdering av pedagogisk effektivitet hos använda inlärningsverktyg Vad, varför och hur? / A 4 * 0)) '& )! Ingångsdata (inputs) 78)

48 Resultat (outputs) 54+ Aktörer %<)!! ' 0)) 2)!< ) ')! Kriterier Processdokument att sändas in /% &*& 0"!"#&'+# /#! /%&$"&'$"00 0"!"#& 5 5A!%0' %<! ' /8!47A<) D&!< I!( 5?<!%0 7A<) /8!47A<) 5 I!( 5?<!%0 7A<) /8!4' 5 I!( 5?<!%0 7A<) 5 I!( /8! 4!'))! 7')) 5?<!%0 @!<8 7A<) /8!4 5 I!( #

49 2.3.8 Processummering '"( /'$!$'"' 0"!"#&'+# $&)' %)')' /%**"&'#"# ))) &0A %<)!! '!! 7A<) 5 %0!'< B! A%< A 7A<) 5 5 A ) &!!0;! & )!!A %<)!! '!< %< A A!%0' A<! %<! ' 5 5 %<! %0 )A%0 5A8 A!%0' A! A<!%0 %<)!! %<)!! ' 5A :%0; 5 5(& 6 %<)!! A 3 %<)!! '!< %<A<!%0 A<! B ' : ) &!!0 '& )!2 ; ' 8 A<!%0 %0 %<)!! %<)!! ' # %<)!! A %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' )) %<! ' 5 5 %<! B ' ' 5 5(& %<! ' 5(& 5(& ))! &!A<%0 C' ))

50 !'<A%0' 6

51 3 Organisation och ledning av distansutbildning 3.1 Utbildningens organisation Inledning )!<2 ( &) A0B! %0 %0!'<'! '& A )( 2 %0 '& )!2 B! '8C ) )( B %0 <!! A!2 ) &) A0B! %0 ) ) 0 )! )! 0'')! 4 & )!! ( %0 58!!<!'! 5A! 0'')! ( H& )!! F 8! &( ) ( 2 ( < ' < %0! A '& )!2!B! ) A2 5AC)< &0)! )! 4 & '& )! B % A0B! %0 A ) '& )!2 0%0 0) < %0.< ' <!! % % - <<!B%0B +< ) A!) <'!'%< ( '&8!2 % +!2 A ) A!8!< A ).!) '& )!2 + ' 2%!!%0< & )%0A! '%< %0&)) )!2 )!! <!B )! )! ')! 4 & )!)!'22)(+ ' <!! %(!%0)<'! %( - <<!B %0 B( +< ) A! %0 +!2? B! 58!!<!'!; AC! %0 6

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial Sex i skolan Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen Ett stödmaterial 1 Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget»insatser mot hiv/aids och andra smittsamma

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

ORGANISATIONEN OCH DESS OMGIVNING FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE. Irland Nr.006 ÖVERSIKT

ORGANISATIONEN OCH DESS OMGIVNING FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE. Irland Nr.006 ÖVERSIKT FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN Irland Nr.006 FALLSTUDIE ÖVERSIKT WesternConnect är ett konsultföretag inom IT och telekommunikation baserat i norra Irland. För närvarande håller organisationen på att

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) IT bland individer 2014 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET Eeva Dahlberg Novia, Formgivning, Åbo 2014 METODEN; HANDLEDNING ÖVER NÄTET Beskrivning av metoden för nätundervisning,

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer