*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1"

Transkript

1 !"# $&%' ( #)!"#"$"

2 %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +,-%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). /'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 *2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 %%+%%%0*,%0'(%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%%('%%%0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0*!#'+%%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) '+%**,-!#'/+**+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). '(%0#*%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%'&%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 0%0%%+%%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4 '-%%0*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),%%%%'(0,%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 00%'%+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5 '%,%%2(*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 -'(!%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 2

3 2+,-%%*+% ":796"6 ; 9<66=" 9<7 >"7"7 6 96"6" $69 7'76=:66 B 6"7 B "66 <66*6) >"6?96"6"9<66"?="7"7<6"7="A767$>>"?77"$66"6?9"7:7 9 B $?$= =7?6? 66?67" ' $69 7 %<?7 7 9$6 "= 6" 9 7"6=" 9 7 B"= 9 7" ="66 B $6?A7="77" 7 C 9 C6 >7""7?= " $6?A7="7 67A"7 7C?:76 7"6) " 9$"77 >:*6 =" >76 6 AB> $667< $="7 ="6 < *6$69 7" ="66 7"$7"7) "66 $ " " "B 66 7 ="B 6 9 7"67" " "6 B $ " 6"B6 A "B B 7 >66 6? =" " >6 B:A66 B"= 7"6D#"$"3E) :*6 676=" 9 7 6:7 "=?7 ="6 B: B?7 ">6 6 B ="6?"7 $?$=6"6?7 B C6 66 =7? 9 7"6 B"=" 7$>> B?7 :?:7>"7=" >: ="6? : =" =" 7%<?7B"=CA>? G 1 B B"=?"7B"6 B" "67"7) 0<"6 7 A6 $="7 >"76?"6 6:7 67 B 9$"76 B"8"B>" $6:>$69 7=$"7$="7*6,A667667AC$97$:7) *6,A67=9 7$6B66?67"B'7 7"6 A=" 66"6$B"7 BA7 9 7"? B A$6"A76<=)0""$F"977"?=$=+?"76"6B76$="76=" B 9 7"BB"7 >7C"6"6 B"66 7>7C"6 3

4 D0""$F" E) 7 7A?6 67 6"7? :A667 *6,A67$="7>"7="2:66 "66H+>76"7>6 BB B"=*6$=+?"76"6B6'B "B6 9 7'7B6=" D''E) >76"7>"6 ="B:) B"= $= +?"76"6 6 "66 "B $6?A7="7? =">7C"6 B >76"7>"6)?: <676="?"7B"6"7 7 $6?A7="76 2?7? =" 6$=" B*6,A6 A7 ="") " =7 <676="?"7B"6"B7$6?A7="76A7*6<7""67">7" 7A?""9666"6$="B?76$6>:*6)?6B:A66=" $6?A7="77 7? >7C"6" 9 7B"= =" $> B $6?A7="77 "66<"7=>"7?$6?A7="777 6B CB:"666 BB B"=9 7"67A=7"97:>7C"6") +="7 6"C7=""="7>>76"B"B6"7$>>6B"=B D#"$" E) +>>6" 9$"77 >: *6 B C"6"7?:7"6"7?= 7">7=$6 67 CA>? "7 D44E >7=6"7"7 <"? >7C"6"6 "B =" $>>6?7 >7C"6"6)"6797:?:7>"7?7?"BB$ "A7:6"B$6?A7=" 7"),=$ "B?A=="6 I 66$6?A7="7>7C"6"6B:A667" "77"$66?76""6667"66"76?9 7" :<676=?"7B"6),? "$="7?=BA="$="7=">"7=?79 7) "66 "?7 =" 7$=A=" 97: >7"$6?A7="7 D E) 66?67" C B?"7" B 66"66?66 <96" B"= $"A7:6?=">7""7 B $ " $667<6""66 A76 67""? 1 Genom Europeiska Socialfonden driver Svenska ESF-Rådet programmet Equal som ger ekonomiskt stöd åt s.k. utvecklingspartnerskap som syftar till att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. 2 Med intressenterna menas framförallt ansvariga och medarbetare inom Bastas organisation, men innefattar även omgivande aktörer i Basta Västs nätverk. 4

5 66 =$B"6"7 $6?A7="7 =" >76 6 AB>"?*6 =" <96"6 B"= =" $6?A7="7 A C >7""7 $="7*6,A6 B6 66 $="7 $7 *6 =" 9 76: >76"7? #$7BA66=">76"I #$7>:?"776"*6?66*6,A676 BB6I +="7$6?A7="7"6 >>""6=: 66="$>B$6?A7="7"""7"77 6B CB: >=" "$6?""="677"6"7= $6?A7="7B"6=D677 :B:6"BB C6$="7$6?A7="7":)"6""?7K ) "797:"6A7K ) 66?ACB"6=K ) +69 7="K.) <6 :6 B6"7K ) <?B6"7K 5) "=?=$"7797B"79 7="66) " 6"7?C$"7 C7= 97: 6" 6 BB7".) 6"7?C$"7 7?6 $6 ""6) " 7 6 >7C"6"=") " B 7 6"7?C$6 7 97B"76 B 6"7?C$ <96" 2 66?7"66 7"=> 9 7 >7C"6"=" B"=?"7B"6" $6?") ="6 6<=6 66 B: 9$="77 7*6 %<?7 97BB "B 6"7?C$"7 >:*6,A6 7C??"7B"6")*6?A="B"9 7"B: =: >6? B=7" >6? 9 96"7B =" 67 5

6 $="?7 7""? ="? 97*6 66 6"7?C$"7 A?" 976A66?$ "6 ="*6< *6,A6B$=""B"B66="??=B="6"7?C$"7) 6"7?C$"77?76"B67$6$7"7="B"6 :667""?6=>:7)6$="B*6,A6 7?76"? 67" $6?A7="77 B C76 B"= 66?7 ="677"6"7=) " =7 6?: $6?A7=" B"= <66"77" >"7>"6?9 76:""9 776"*6),=:66 6 9A" 7 C 6"7?C$6 97 >:*6,A6)L7A?":6"7BB="6"7?C$67">7""66"797:*6%<?72="B 7"9"6"7?"7 7""?6 >7""7 A=""7) $6" 7 C 6"7?C$6 7">7""66"7 97: BB$ B >: 7="6B"669<7666"7?C$"7B?7"76A= B" "?6BB"6 ""?6BB") 6 9A"9 7="A767$>>B9 769<66="6 7?="66 6 B 6") " 7?76"66 >"76 7B 6"" >7"9"7" B6"66 6"B"=7">7""66"797: =" 6""966 B"=?"7B"6?7" =" 6 9A" 7 $>>=6"76 B B$6?""? 76 BB 6 976:"" 97?= A=""7 7">7""6"77 76" $6?") : : A66 7 "B B"= B6=A7?9 7 6">:?A"6A=""7$79"7<?7<"?A8697B), 7 A?" 67A996?="66 >7 6 9A" =$6"7 A=""7 >" ?$6?A7="7") 3 De andra två utvärderingarna som gjorts inom EU-samarbetet är Makt, kön och identitet En utvärdering om att vara kvinna på Basta (Heule 2005) samt YES pedagogik för utsatta med ideologiska förtecken (Heule 2005) 6

7 2,! 6=7"6$="7="69 7"6"6*6D0""$F"M C67 B #E 7""77 977"?"7 $7$?= B "*6 B"66 9 7"6" "7 B" 97? =$"7<>"7 6? B=" "7 B" 97B? BC ="B766 7"7= 9 7"6B"6 B B"7 66 B B" 97? "67=" 99"6"67=">7?6"67D0""$F"3E) M C67 B # 76" N IN D443E = $6"7:6"7BB=" =" >A $>> B" >"76?"6 $>>96 =" B:A66 B 9 7"6=") 76" =7 A96 9$"77 B >: ="6 B $>>"?"7 C"7 7"67 97: >76 =: B:A "6B"6" ")*= 6 67 # M C67 BB>"76 7"6"=7") 6$=" B*6,A6 7 ="6?= $>>7">=" 6 9A"?6 9 >A7B" 7"77$>>"7B76")0"6 =97:?= # M C67 B 6<="7 >"7 $6?A7="77"$66" >: 6A A77 =: 9 7"6="6?76 B B"6 97B:76) B?A=7=7C?=6"7?C$6 9A"=:9 7"6B"6"?76B=7"6"? =: B B"= $>> ="7"?"7B"6" $6 6"7 66 ="6 $>>6:66 >A7B" >"76?"66 7"7B"=96"7B667=7$>>"77)' 7 76:="B667=796"7:BB"7C"=66CAB9 7*6="?B9 7"6B"6B"=7?99B6"7"7B6666$6"7) 9 7"6" B 76"*6 7" "B"B =" B $667< "B "8 : =" 7$=>"7") " 7?76 "=6CA ?"7B"6 9$"7=") 7$=>"7 <=" :5EG 7

8 ) 7 7C"B">>"7"6? 766?$>>9 7B: 66$B:BB$"7B"==7BA7) ) )*(+%$%&,$-)$%*.-$26AB"66"6"B66?"6">7A" 7=">76) ) /'('0+&/%%1./*.-$2=7B"67A?"96"7A"$=?6"96"7 ) ) #$"'$.-$%&&%'(%2$% 2 >: =?=" 97"6 97: B 6 7:="6 "8"B>"? 99"6"67) 5) 3$,4($%&,*/% 2 <967 >: BB >"= B $667<"6 7 6"?= =$ A"7 $6?= =$ 7N) "B "=7 B= <B7 $9>>B""$6?") 76"=" 97B:76 97"6=""66$B6 B " 97"676 B?" 6"=""7 66 "7 B B "7?:7=7A66 )D"6"80""$F"#: MC67 L 7? AB6 M C67 B # <? B6A667 B" 7"7 97"6"=7") B C 7 976:66? ="7 7""B 6<="7 =" 66"66 97B:76 97"6=" $ " $ 6: B66 6 ""99"6? D" M C67 B # " " E) : 67" B $6>"6 $="7*6,A6 B6A66 "66 >6"6" 6 6 =<B6 97"6=" BB"7 C "= 66 4 Som lärling under det första året på Basta får man en fadder. Faddern har varit på Basta i över ett år och skall bistå med hjälp och vara gott exempel. 5 Man gör skillnad mellan begreppet rehabilitering som syftar på organisationens hjälp till självhjälpsmetoder och mer expertkrävande begrepp som behandling eller vård. 8

9 " 66 66$6" B 7? 7C? 56"6 7">7""6"77 B66" 6?= *6 67A?7 "96"7) -=: 9 ="6 7"7 66 " 76 B*6 BB7 =" 6 >: 7$=? 76"?="6) 99B B"7 66" 66$6 B?A7B7 B"="BB7 97: <66"7?A7="A7" 6666$6)*6 B"= B9A""7" 76) =" 66 66$6"7 7 9A""7?:7="B B"6C$$ 99B B"7 66 =" "67 "B"BB $6"7 A7 66 B?6? ">7"77?"6 67" 9A7"7K 76" 97" 7$>>"7? BA7) : =" BA7 6"7 C$6 7$>> ="66"$="7?"7??>"7?7$?$=$>>96A726"?A"=$6 "67 7$>> B 6"7 "66 B=7" 6?"7?=" >"7) A6"7 D" "7 =" 6" "7 "6"7E "?"7 >: 66$6"7 66 B"= 7$6B7) :?6:="6B" 66 " >:?7=7 B"= A? 6"7"6<> 97"6A7 >7A="? >: 9767"=") B" =" 6?: 6 " " B 67) 76 66? BB$6 " =?A= A7"? =" 6A= 9$ B"= 97B6 97: =" 6 6 7" >"7?:"7) 97B6B>"777 $667A) " 7"676"7 A=" 66 B" >"7 6 " 976A7 =" =" 7$>>"7 7??7=7)?6:="6 7 ="6A667"9 7>"7666"7>?<B>6=:7"676"7" "7=77A66"6"7 B:6"?=6) : =" 66 66$6"7 97?A6 96 =" 6 $69 7 : 6<>? "66 = 6""6 =" <6"B" "7 7B"7 B 7:="7 BA"6 $69 7) 9

10 9 76"" "79 7B<"6B"7 *667A?7B666 66"B9 67A?"96"7 $>>"66 9 7"6 6 BB B"= BA7?7? =" 9"6 7 *6="7$=>"7"99B6"7BB"7669$"7B<7"=> =: C 9 C=" >6" 9 7 "7 BB966*6,A : 676"? 9 7""'+%:7) 2!# 67">7" 7"B="669 "6"7B'7 "669 7"69 9 7"" '+% A7 =" B $6:6 >"79"76 76"? "6=" =" A?" $>>"?6 >: A7 :) A76 B6?"7="?9 & B 66"8"B>"? >>" B =7"?? 9 7" B" B<"6 $6: B:B"=?"6" >"7 B $="7 " $6?"" 7 96" " $>>:) D"#"$" 3E-?" C B 7 9 C6 >: =6 $="7 9"7 7 $6 B:B"=?"6""6 " 9 7B: 6 :6 >"7) "6 9 9"7"8"B>" >: $66="6=6"7?C$"7B9"7:7"7"97697="A6$" B6<="7 >:"=B"=?"6""6B?6>7""7*6,A6$6?") B<"6 6""797""6" B "67">7" " 76 B 7 $6BA "66A=")#" 10

11 "797""6"7? 9 7"6=" A77 7=" 97:"" 68?"7B"6 B" =" A?" NL7A76BB<"6?"9"=A7)#?7B<"6< 7=<=">:) 9BB6 6?A7="7=" 6)#9 666A7"6?6 B9 7"6"6$6?")ND6"7?C$E ' "7?C$"7$667<69"767B$7"=9 7"6"=7"9 7":7B"= "6666"8"B>")B66?7"67">7" 7="9 C="$="7"6"7?C$?:7"K N66?7"67">7" 7:6:9 7 "7B $>>:="666 B76"66 B C?A7)"66A76":?62A?"="B =7?"7 =" B6 97BA799A7 B:6" 6A >: ="66 A66) ">"7 B C "7?6 A7 66 "? 7"B 97B9 7: 66 " 6=" 7A B"= "?="?BA79 77=?"7"6"=)N 7""'+%966B"=*6$69 7%<?7 BCB:=:7C7=""669 9=""667"6"8"B>">:$7B$=" B"6$B"7="?*6 =" C7="" 6 $697: 7"6=") +="7 =" 6= B 9 C=" 97B 6 9<66" 6 ; =7"? 97B:6 >7 " 6 >:?:"7) "6 A=" 66 7"7<6"7 B $=" CA> ?"7?") B6=6 $ "" B7= > 9 7 >"76?"6 6CA6"7) "66 A=" 66"7 B"= BB$ 7B?:7= AC? B6 9 7ACB7= 9 7 >"76?"6 >7=$6"7) 6"" A767$>> B$=" "= $6?"?"7B"6"?= 676" 6?7 9 7A77):C?=B9 766"7?C$B"=B'7 9 >: $>> 6 9 7"6"6 B 6" $ " " $>>?= B6:7)'"7 =" BA66667""9 11

12 66 9"7? ="B B ="?:76 66 BB*6 9 7"66A=") $667<6" ="6 >: 9 C=" A66 " 6"7?C$$="7 6"K B B"= BA7="7C$ =:" B=" A*6 B"= " >: 9 B "B 66 *6 7="$="6""66 B C" A7B?AA=7B7)797""6"7??"6>:*6:B " 6<7 < >"76?"6)/66"77" :B"="797""6"7? =7 7"7<6"7=" $697:)' A767$>>" >: =" BB=" ?"6 BB ="B B"66 6"B 6=" B $6?7%9 5 #="A?"66 $="7*66 B $=">"76 667">7=$"7"76B*67A?"766B9 76:7$7="9$"77)B 7 $=" C $="7 B"=?7% < 6 =" 6"? =$"7 B 9 7=" 97B "=7>) <"7"6 B 97: B>"76 66B>:*6,A6? "?A6 C="A66K N"6A7A7CA66"?:797:7B"?B:6"6A>:="66)L6<"766="6A7: 6 66?767$6>" :66:6<"7="9"6="6A7)"6A7"9 7?77B=7")N D6"7?C$E,=?7="6=:B::9 7?77="I76"*676<7="7) >"76?"67"6<7"""9 7"6"=">"76 77$>>)>"76 7"7 A7="B97B" 6 A7"6 >"76?"6)0"=>"76 7>"6BB"7? 9 7B:"797B9 7 6B6"7" :=B":9 <) 76" B <96" 97B $="7 B:6"7BB6 6"7?C$"7 7"7B6":?7 6 Utbildningen genomfördes på Basta och bekostades genom medel från Länsstyrelsen. Den innefattade kunskaper om att driva företag, demokratiskt ledarskap, planering, kommunikation och konflikthantering. 12

13 97"6="$69 766="6:66">"76 7A766="="?76B"=A") *6 6"7?C$"7 C C76 B"= ="B 66 9"7? >"76?"6 6= >"76 7"7 6" ="?76 A76 ="8"B>") = 97:*6,A6 = ="B7"7<6"7=" 669<666 ="< 7"7K ="B>7?B"=$6)=:6?="6B6A666BB=":6>:$="7"66:7 :6$6:$6?=""66>"76 7>):$="BC$B"=67?A7="6A66B ="?76A7$="7"66:7):9<66="$6)Q?7C$?="9 76:7") #?7 C$ " "=79$7 $6 ="6?7 C$/ B 6"777"7=" NP)N B >7="?"=A7="6?="66 >:669 Q 7)"6"9"9"B 6 6>"7"7A7666$6"6>:4)?="?A=6?:7666BB:B"= >7=$6")BBCAB9 7B"='+%)0<"696"7B""=?A86"C$R >" C) "= = C$ H $>> 41;43 B 7"B"="6666 "8"B>" B $=" "= >7C"6"6 97"6)*6 ="?=66 97A=77 B >"76 77$>>" =" 9"6?7?"7" B 66 ="6 $?7=" "=7>"6"7=">:"66B"79 7"= B6?)-=:$>>"?="=6"B" 969"6 "=7>"6B67?"="9"76"7?C$"77="A??=B :6"7>"6)'"7?7 A?" $>>: B="776" 67" =: =" 6 "7""7 B" "= A77) 76 = 6"6"7 6"7 B 66 <967 B" "= 969 $=" "= 6 $ " =" 7*6,A6) 13

14 A"?7="676?"69 7:="=">"76?"$ "6?7=7="6?7:697:?"666=">::6A66$"?7>>="6?7=7)66=""= B 66 : BB 76 : $="7 BB?7$B 7?76" >7" B9 76"69 B6 76"7 6<7""7 =A7 B >: : B=" "6) 97B9 76B"=66B>76"7> +>7C"6"6 =A7*6 CAB6""66 6 >76"7 =" "7"?" "6?A67?"7"B"66?B:A667) 1 *6B66>""? 7="79 7 >"76?"6?A6=:=" 6 96"6" $69 7'76=) 6= B 96?:7"6"7 66 : B"= =" $BB =" =A7"B6 $="7" 676>"7=?6 <7 ="? B"= CA>?>"797:0* 3 ) 7"6 9 6 BB B"=*6"797 66"7"77" "B9 7=" B BB"7" $>>=7$="7 >7;0C 2B"7 A"66?:7 B 9:66?7" A77" "7 96"6)*6 >7C"6"6?7? $=66"?="B9 7="6?$>>=7"6) : =" 9<7 A767$>>" 9<66=" 6 96"6" $69 B"7 >:66) "6 $ " BB 66 =7 C <66"77""66 >7 B:="7 =" 9 76 A7" $ " BB) "7?7? B: 9 >: 66"66"7 B"= +="7 6"7?C$"7 97:66" "? "=7>)? 97:*6 =""797""6? =6$="7? B 66 B"= =B676? <7) " =7 B 7"7<6"76 97:*6 =" $="7 6" B"= 9"7 7"6"69 766N:$="?7BN)"?766:97B$ " 7 Övriga parter var Folksam och Lunds Universitet och andra målsättningar var bland annat att starta utbildningar inom socialt företagande på universitets och gymnasienivå. EU-programmet heter EQUAL. 8 Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries fond för åtgärder inom programmet Mobilisering mot Narkotika. 14

15 976A66B>7=$6")"A767$>>"B9 7$6B'7 6:9 7>"76?"6NBC$7"N$>>96"7) 7$>>" B?"66 BB =" =$"7 $="7?7% $7 =" A "7"96"7 9<66" 6 =" < 96"6")?:? $667<6" $="7 6"7?C$"7 6 77" A"7"6 9 7 < 7"7) "="B=7"?" B6="9 7?"96"7:7B:="7) 7C="A779<666 =" BA6?A $667<6" $>>66 $="7 6"7?C$"7) 0" C " "7B?=:66 9A"6$6B"=>"797:67"6) =" "67">7"=$>>=7 B"= "7 "7? 6:) L 9 76= 7="?7?7"66B<"66"?6 $="7 " ="6 9 76:7"6 B"= 9: >$"7" "7 "="6"7),= 9"7 6 9A"?7 C 7A== 66 =" $6 B" C B 66" 976 >="? >6BB 97B9 7:)9 $="7 6"=:C?6"66="9<7A77=" 76"7?C$"7)L?77A==66 =" =" $>>"?6 6= >:*6,A6 B"66 0" 6A"6 9 7 $>>?""6 B 66" C? =""6$B 66"6) A77 A="66 $>>66=" ="="A766B"=B'7 "7:) "6"7>)><=67"7B>"7>:?7CB:7=:6)"69$76":) 0AA7>= >:9 $6"<"A66B6"<"A66)#:"7B>:B"="=:<"A66: DA7B="?76>:*6,A69"BB:="7E N:6?6"A="="6BB="9 7 6"CA76?A66B)'7::66>:B7"6 C$>:?A""=B 6""8:"7?")NPN' 7B9$7="6A7)#7C 15

16 "666 :666<"A66BB"=9 DA7B="?76>:*6,A66?:B:="7E C="6A7"C966)"6A7C$"66 N"6 A7 6$6) 0" B?AC"7?= 66 L 7 C$ 6" 9<6"=9A""6)NP DA7B="?76>:*6,A6C$B:="7E 76""? B:="7CA7"BB"6="="6?7>7"B66?7>:" >>"66) L6<6"6"66B=":976=?"7$?$=6"6)%$"7BC$6967A ? A7 $6? =" A7 7 C$ A67 B A7 " N%B 7=A7)=6B$77B :7=A7A7>6?)"6A ="A7 C=B"=="69 7="67?=)N DA7B="?76>:*6,A69<7B:="7E =7"$="7:7"6="="69 BB $667A)'7B9 7 >6?=:796" ="6 $ 9$6=$6 97 >"76?"6 :"=="="$>>96"76"?6BB6 B?7>:" >>"666"A="?:976=)0$"A7$ :6"7<6 6 99B 7""B >: 4 B?"6 67" 9A7"7) : A7" >: BB 6A" =" 976= "7=" 77" 6 6=7"?6""7 >: 66 66$6"7 6 = 97: =: $6" B"= 6?"77" >: B7=") :B'7 $7?66 97*6,A6) "6 $ " C$ 7"CA B6A 97 97"6"6)# 97:=" : B " >76 ="6=" =" 96 16

17 @"6<=""?"66""666=7"?=7"?"7?=""96"6")#B"=" 6"?7A"7>:66 $ " 7?*6,A6 7A6 =" CA? 2 6" 6 A7"?6"6) 66?7 >79"" A7 C$ : 66 " 66 7 B B >: B " 66"6)N D6"7?C$ B=" 6"7?C$"7 B C76 BB) : 97: B $7 $ "9:'+%66>7A?*6="?7=">:9 C="A66G C)BA7677C66="66A7?66266"66A79?=B):67 "99"6>:B 9 )N D6"7?C$E,= $6"6? B 66" C" 76?7 9$? "6$B ) "= A77 6 BB B6 "B"BB B:)?A8=" 76 = ="""7? " $6B =: ="6 A"7 66 >" A7"6A B" A77 "=) +="7 A6?66 BB"7 C B :7? ="?:7"6"7B>"76?"679:666"7) +="7?:7"."B>"76?"6"7B"6766 ="A? 6 97"=6A"" ""6 B:6"7>" 97":"="?66) "6 $>>6=" 97 67"="7B" >7 7B 6 >: 7" 66" A7 7="7$>>B="6 17

18 ="?76 >>"B="66) 4 A7"=">::A669:66 =<9<6=">: :B?7="9 "= B 7"6" B6 97"6"6 >7>"7 A=" 7"6"7 ="="6"666 66?6:=" "="6B6B" "=A77) B'7 >:?79 7 A77?76 :?6:=6=") " =" $="7" A7" 6= "?6 B"=" "=B="6:9 7:6C7=""666)#$7$="="66A=IB '7 $>>77"6? "="7:=>:*6,A6) ' 767"="7:= A7" 6"7B B BB"7 97:?" 66"7 =" 6 9<6="7 >: 9A""7) 66 C$6 ="66"96"797:=" 6<="7 >: 66" =" A77 >:*6,A6 7C6 " >:?"7B"6" B" 66 66$6) B '7B:77"7?7?A6="$="79 7"6"69 A7?"B6A?"BB="6 :6 "797""6"797:<6"776" %<?7)"6B 6"7?=6B" 6?: A=""7 *6,A6 67 B:6"7>"7 "6 B6 $6?""="),==" A"6$>>"?="C"""6""B"BA=C"?"7*6,A69 7"6BA97B6")A77A?="6 $>>66="9 9 För dem som kommer nya och som inte har en relation finns en så kallad sexmånadsregel. Denna innebär att man under det första halvåret som lärling inte får inleda en ny relation. Syftet med regeln är att uppmuntra de nykomna lärlingarna till att använda tiden till att bygga en ny självständig och drogfri identitet. 18

19 97 :76 B6 A7"6" 6 B 7">7""6"7=" >"76?"6 "=),= ="6 =7 6 9A"6 $>>"?=" A77" <96 B" "= 969 " B67 $6 ) B 9 ="6" = B"?= "=" =" 66 B C7=" $7 B 966 "7=")' 7 A77 >7A="? : 66$6?6""7 6=7" 7 ="6?76 A66 66 ""?"7B"6 B *6 "B B? N66$696"7N) " 7 96" "> B6 $676"6"7 " =: ="" 97B: E) 66 $6?" 97B:7 97"6 B =7?? =" A77 7?6 7A?"66 6<=6 97"= B6 "=7> B =" >=" >:?:"7):B67B6"="?A86"B="6?6"7=""8"B>"69 A77 B 6"7BA7B="99B6666$6) BA76" 66 < A77 6"="7=" 66 9 C7"7 B?7 67>7=$6?BB? 9 7"67")">7A="?6=7"66?6""7G 0:BA7 7B6 :6B?6"A7="6:?A=6976)B="6 BB"7 6?: 6<"B"=67"=7B" 7$B?6""766 = 6=" ="B 6 >>"66>:B=7" A"?")"=="66B:="7666$7="B="6B="6":7):="6A7C$ ="69 76B 6"627"7<6"7"2B?6<"766?A79 7=:>:),A"76" 6 7A6B"=""7796 6=" $=B 6?7A7"B6"66:7)A79 7B:6"??7B"7"B6A6?=7"7<6"7" 66 9 C $>> ="6?= 67"B:="7B6"6 =: =" $6 =) A7B"=? CA> =?=" :66="6"7BB B" "= 7"7<6"7=? 97" ="66 B? =7? 97"6B"6" 66?7"66 66"8"B>" 97 <B7 7?76 =" 6 76 $6B"9 7B'7 @"7>A6"7="?=?:7 6 6"7?C$ $7?66 ="6 A7 97" AB B =:?7 66"79 766$">6:6"<="66"6<?7G 19

20 666 ="6B?"6) ="6A7969 7>>6B"=?7"6"7BB?AC"766?7)$ 7"66"6 :7 $>>966?7" =" $6? "=" B" ="6 :7 6" > A7 =$ "= >: "B"6"7 $B:=7>"7B"=BA7B=$766$6)A77=$ B =$ B:6" >>? =$" = "6"=7") =: B:6" =$ " 6" 9$ "6"6 = 7"6"7B=$7"BB)' 76="6"ABB?67697: >"7"97:B""7"="BB6)"=79 76:7C$6"?= 7 B"="6A7=A79 7B<)' BB" CA>="<B"66"66="6"A7=B>7)" 7)N A77 >:*6,A6?7?= B 6"7?C$"7 6" : >:A6 B?*6 "8 ="7$=>"7"?7)0"B6:9 76:""9 7?=*66=9 7 ="6? =" "9"7"76 6 >7>"7 =: 6"7?C$"7 7"9"6"76?"7?"7B"6"$6?"G "A7A7>:6?:)"6A797? "B">? >7=$"7?6"6???7=7?6"6A66"6B?9 7 97:*6 : A"7 ="6 66 C ""7"77 : B<"6 6 *6 : B7""BB66="6A7>6?666 7B"66<66>"7>"6?66">:=" " B"=?"6""6 B B $7?66 ="6?7 B"= 6 66 B 6" >6"6" 97"6"=7" >: 7C7$6<66C="66"7B9>:> <$="7), 7C7: A7"7"==:="A7A77)L67766="6=7B6666BA7B7 20

21 7A=766?)"6B?6" 7:6="B)"=B:6"B 97B"79 7=">"7:66B6"6>>7="796")0"" 7666?7>:="BA7B?"7" ":6:66B6"7:69676":6B6"A7 6676?69 7="B)' 97B"79 7BA7)"6"=<"7$>>" B?"7""8>="79 7"6"6)B=:7? "B:B6 "8"B>" B:= " "7B66$9<66$6:A7="6?6666?9 7 "76 "A7 B6B:A66) D6"7?C$E B$66="?A7A7667"6"96"7B="66B:7$>>>7" ="6 "7 B $6>"6 >:*6,A6 $="7 ="6 "6":7"6 =: B 6A6" *6,A6 7 "= 676" $6BA76 "B $7 97"6="6 B :) "=="="96"6C="="6 97$="7 7="="?A767$>>" B 676="*6,A6 9 B <7 >"7 $697:" "7 6 "7 "B?7" 7?"= 6"7?C$"7 66 B B>"76?*6,A6 7"666"76A6"7)B?7"7?"= N,=C67766B7=:="6BA"76 B:6766?76A="7:7 ">:>666>76B"==A7"7")B:6766?76A="7A7:7?"66 ' 2? =77 > 97"6"=" >767) B :6 A="7 =A7 : B:6" >76 @"6>7"6 : B:6" =" "769"7 A797:) L 7?:76 66 " 66 : $ " BB$697:)"6B:6"BB:A797:B:"7"7)N 21

22 ,= >:*6,A6 $="7 BA76" C 66 "=" =" 66 97"6"6=" 9$6 97B"7 97 >7" C" B"= 66 >: 97":"=" =) A7 B"=? 7"$7"7 $>"7 =" "96"7 C$ B:="7 A76= 66 $7 6A6 B >7=$6"9)# =" 9<666 97: >"76?"6 6 7*6,A66CA6"$6<77"6"7?"G N#"B$6 B C$ 6 B A7 B" $6?" 7 C$ :66 "66 "6 6 6"B>) B 7? C$" B7="B)# 7 :66 >: 7 B AC7" 97 L 6767" "*"" B =676),= 7"7<6"7"6="C$B?=="9 7B>"6")0"="6=A77BC$ 76: 9$6B7"7="6<=6?6:=6 ="=7)#?7A79 766? "BB: 9<69 ="6C$66$ "BB$6=:? "??"B?7)"6= C$$>>"66676 )"="96"76?:=7="C$66" "$69 7?6"66="66"66=7 BB 7 )# =7"6 6?7 "B 66 CA? >7=$"7 " 6=")# ""7=" 9)# 9 C$ $77 >: =" A7 BA7) 7C="? >> =" B"=BB =666>?76):B?>: "B>76="B"="66$="<966"7?"6"BC:7 ) A7 6" B"7) A7B"= $=" C C$?"7:6 B)0""96"7B?7A7:B=""?:76$6)#$>>>: 67" "B7=9 7:6 B$ """7"7B*6 A77 >"7 B : B:B $ " $ "= 6 " 6A 97 B6=6?7C$="7B>"96"7B?7A7>7"B="):B="C$ "CA66"?:76$6)#="=B"?"76 766"7:6"B7CA?B"= A796":>:6A7")A7<6"B"6A7C$:=6)N *"$6" "7 : B:766 B B C7=" =: B 6A="? AB=" A7 "96"7 "=6 C$ B:="7?7 66 7"66A="B"7:697:"66 66$6)' 7B="?7 ="6 :?66 B" B7" : A Totalservice är en företagsinriktning på Basta Väst som bemannar byggarbetsplatser i Göteborgstrakten på beställning om personaluthyrning. 22

23 6A>:*6,A6B"669 7 B $6" 7""7=" 7CB"=9 767<79"7"66"7?")"69$76") "6="A7="66"6>:*6),97:7="B?=="6A79 $69 76)A7B"=9:7?969 7?=="A7"? 7)"=:7?$6A"7? =" " 66 B 7 B6?77 ="66 66 ="6 6" 7 >:76 $7) " "7)L$967"BA7=A7="6B=7"B9 7="B =A7 B 6 $6 CA??"" 796 : 66 B67 ="6 B:B9:7?="B>:7A66$7) D6"7?C$4E +6?"7? AB=" >7=$6?7" B BB6 B A79 7?"76?::7"=B?6666?7)# >:66?A8 9 7?67 B6 B"= $6?"B6) 6 =" =7 "=" =" $="7 6=7" 7"7 >"79 7$6"7 6:66 96?= $>>96"7?= =" "B"BB?") 7$>>" B ="?7 9 7 "="? 6 9 7"6"6 $69 7'76=$="7="$9<7>"7"7)+6?"7B'7 =" 9<7 97: A767$>>"?7 AB" B?7=" 9 7 "B7"=?) # =" 9<666 $6 97: >"76?"6 =" 9:66 " 6A)'"B:7"96"7 66 >7C"6=O 9 76 "76 6?::7"96"7 9<66" 6 *6 %<?7 9< =""? ?>>" '76=) 76 B"= 6:7"797""6"7? B6:7 97B:7 $> >76"66"8"B>">:66?"?7"B

24 97""'+% $ " BB 66 : 76"*6 6A=" A?"*6 66"7B6"7" 7"$7"76 *6,A69 79=">:"666A66) 66*6 =" : >"=6 97B$"76? B CC7="" 76 "B A767$>>" 976:"" 97 =" "8 7$=>"7) B 6=7" AB6 =="=$"7A76B"=7>A772B7$=>"7N"8"B>"6 B6N 7N N=76"6 B"= =7N) >"76 797: 97666" 66?"7B"6" BB6 :) B >"76 7B="776"*6)#7""7=">:9 C="?K NB>"76 76<"7C66B6>:"C"66??A8)"66C$ B A"7C6="66)0"B66>"76 7>9C$7?BA7A6666"B=" $>>9< " "7"C) "66 B C$ =7??=7" $6?"")#$7 ="9"77? >"76 7"7I:>"76 7B 6"67?69666??A8)"69 66 :6 >"96 B A 9"B :7) "8? B"= 67"66 97 ="66?"B B 9 C $>>I "6 9"7C"9 7="6=A7)N *6:=7$="7="::7"C769 77$>> 97"6"=)'7:"6A7 97: =" < 76"?A6" 67 NL C6A"66<66?7?$)"6A7B"=>"76 7>"6 "C$""6" 7"7"96"7"66:7)"=9 7=":6B"66" >7?>"76 7"7"96"7B??A86" =""9 7?A :7"6?7"66$=:7"=$ "B$66 7)66 $6:6=7:"6)L$6$"=7$>>":=$6"77?6">"76 7C 7")N D6"7?C$3E A7 CA?7) 0" =" <676="?"7B"6"72*6,A6="<<7""67">7" 24

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial Sex i skolan Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen Ett stödmaterial 1 Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget»insatser mot hiv/aids och andra smittsamma

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E ABCDCBCFF DFFCF ABCDFF ACDC CCCC A CCACDDC ACCA AAD ACACCD DCCAD ACCDDA CCDCDDA ACBCBD BCCCBCCD ACDCA AACD ADD ADA AAACCA B CADAA DBDBDCA DCC DC BDACDD AAD CCAAAA DA DBDACA ACBAD ABCCCD BCDFDB BBB DDFB

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Tankeläsaren Skolpojkens dröm: Multiplikationstabellen 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 Bin 1 *

Läs mer

TYRBLADET. Skolan. 10-Mila. Nr1 2009. Läs om äventyret i den skånska skogen. En lärares inflytande på Västerstrandsskolan. En tidsskrift från OK Tyr

TYRBLADET. Skolan. 10-Mila. Nr1 2009. Läs om äventyret i den skånska skogen. En lärares inflytande på Västerstrandsskolan. En tidsskrift från OK Tyr TYRBLADET Nr1 2009 10-Mila Läs om äventyret i den skånska skogen Skolan En lärares inflytande på Västerstrandsskolan En tidsskrift från OK Tyr Har du smärtor från muskler och leder? Behöver du rehabilitera

Läs mer

Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar

Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar Läs först noggrant bakgrundsmaterialet nedan och besvara sedan de påföljande frågorna. Ute i världen mäts kontinuerligt en stor mängd olika saker, till

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Datainsamling från Diab-Base

Datainsamling från Diab-Base 1 Datainsamling från Diab-Base Kort redovisning av urval och metod inför planerad datainsamling hösten 2006 2006-07-21 Journalia AB 2 I Journalia-grenen för diabetes även kallad DiabBase gå till Modul

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

! ' %!(!#!. /# % %$ % % %% 0 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %! % ) % 4 * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&! !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5"

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever

VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever VECKOBLAD v. 37 2009 Till elever Veckans ordspråk: Var mot dina föräldrar som du vill att dina barn ska vara mot dig. Grekiskt ordspråk Hej! Ännu en vecka i hamn! Det är fortsatt lika trevligt att ha med

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Webbaserat kanotbokningssystem

Webbaserat kanotbokningssystem IT 11 086 Examensarbete 15 hp November 2011 Webbaserat kanotbokningssystem för Friluftsfrämjandet i Uppsala Sara Ingmar Sandra Nyström Institutionen för informationsteknologi Department of Information

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Det bästa ur två världar Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Värmlands Arbetslivsforum har haft som mål att skapa bättre förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Projektet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

OBS! Vissa priser är nu uppdaterade i denna fil...upp & ner.

OBS! Vissa priser är nu uppdaterade i denna fil...upp & ner. Sandby 412 Lindegård S-247 34 Södra Sandby Sweden Telefon 046-20 22 70 int 46-46-20 22 70 Fax 046-20 11 30 int 46-46-20 11 30 www.kgtrimning.com mail@kgtrimning.com KGE Trimning AB 5566728662 KATALOG 16

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Rätt information vid rätt tillfälle

Rätt information vid rätt tillfälle Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2011 2012-01-27 Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APL

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APL 36 1/9 Överlämnande konferens åk 2-3 HA, RL 15.00 2/9 Överlämnande konferens åk 2-3 NA/TE, BF, VO 15.00 3/9 Utvärderingsgrupp/ övriga konferenser 15.00-16.00 APT 16.00-17.00 4/9 Panelen Anne-Marie 13.00-14.00

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD TORI SKALOR INTRVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARRN FLR SÄTT ATT STÄMMA GITARRN ACKORD av Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen C och spelar bara vita tangenter (på

Läs mer

PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p

PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Salling (070-6527523) PROV I MATEMATIK Automatateori och formella språk DV1 4p 19 mars 2004 SKRIVTID: 15-20. POÄNGGRÄNSER: 18-27 G, 28-40 VG. MOTIVERA ALLA

Läs mer

Kreditkorgsobligation lån 599

Kreditkorgsobligation lån 599 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Matriser och vektorer i Matlab

Matriser och vektorer i Matlab CTH/GU LABORATION 3 TMV206-2013/2014 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Matriser och vektorer i Matlab I denna laboration ser vi på hantering och uppbyggnad av matriser samt operationer på matriser En

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska 3432 Bilagor Bilaga 1 Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska Inledande av medicinering Läkemedel Sjukdomstillstånd Avgränsning N01BB20 Lidokain-prilokain plåster ytbedövning

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

Kolborstar. Innehållsförteckning

Kolborstar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid Innehåll 3-6 Artikelnummerreferenser 7-10 Bildreferenser ML = Med signalkabel Passande ABB Truck ABB4391158-Y (6,25+6,25)x25x32 ABB4391158-M 6x28x30 16.287 ABB4391158-F 7,52x22,

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Inom YES kan man utbilda sig till:

Inom YES kan man utbilda sig till: På Basta, vackert beläget några mil utanför Södertälje vid sjön Vällingen, finns Yrkes- och Entreprenörsutbildningen YES. En filial till YES finns också i Arbetsmarknadscentrums lokaler i Södertälje på

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

RUC Matematiksatsningen. Projektledning www.projektvision.se

RUC Matematiksatsningen. Projektledning www.projektvision.se RUC Matematiksatsningen 2011-10-04 Projektledning www.projektvision.se Lennart Ljung lennart@projektvision.se 070-2305570 Tomas Jansson tomas@projektvision.se 070-5844215 Era svåra projektsaker..kritiskt

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Elteknik - inlämning 1

Elteknik - inlämning 1 Elteknik - inlämning 1 Marcus Olsson 15 november 2014 Innehåll 1 intro 2 2 A 2 2.1 a.................................... 2 2.1.1 Fasströmmar......................... 2 2.1.2 Impedanser..........................

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36718229-9A3302 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36718230-99704E Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid!!# Beslutande $%& ()*+$,& -+$%& +($%&./$%& / /$%&00#1# 2%3)$,& 24$56& 6+$7& ()*($%&)800#9#: $%&)8 6/3 $-&)8 Övriga deltagande ()*($%&))800#1# /6$%&))8,65 $%&))8 )2;$,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt budgetförslag 2013

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt budgetförslag 2013 UNDERLAG 2013-02-21 Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt budgetförslag 2013 Årsstämma 2013 1 2013-02-01 (org. nr 769616-9734) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Styrelsen för lämnar

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING 1 (13) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING... 4 3 ADMINISTRATION... 5 4 RIKTLINJER

Läs mer

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs!

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 3 för fordon Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 5,6-7,0. Inbyggd kopplingsbox. Sid 4 Kamerasystem 5,6-7,0, visirkamera. Inbyggd kopplingsbox. Sid 5 Kamerasystem 5,6-7,0. Extern

Läs mer

Betydelsen av fast etableringsställe i EU-rätten

Betydelsen av fast etableringsställe i EU-rätten Betydelsen av fast etableringsställe i EU-rätten Internationell mervärdesskatterätt, Örebro 27. - 28.11.2014 JM, EM, doktorand Kenneth Hellsten Helsingfors universitet kenneth.hellsten@helsinki.fi 1 Finland

Läs mer

Nya lägenhetsregistret

Nya lägenhetsregistret Femkampsgatan 2A Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 57 1001 58 1002 67 1101 68 1102 77 1201 78 1202 87 1301 88 1302 97 1401 Femkampsgatan 2B Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 59 1001 60 1002 69 1101 70

Läs mer

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software $QYlQGDUKDQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software,QIRUPDWLRQHQLGHWKlUGRNXPHQWHWNDQlQGUDVXWDQI UHJnHQGHPHGGHODQGHRFKPHGI ULQJDXWIlVWHOVHUIUnQ&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG,QJHQGHODYGHQKlU KDQGERNHQInUUHSURGXFHUDVHOOHU

Läs mer

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W 15-03 / SE-W Sågar med sväng- och lutningsbara snitt I Randeks serie SP720 hittar man pålitliga kapsågar som har visat sig vara en stor tillgång för husoch takstolstillverkare i hela världen. Kapsåg SP728

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer