*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1"

Transkript

1 !"# $&%' ( #)!"#"$"

2 %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +,-%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). /'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 *2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 %%+%%%0*,%0'(%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%%('%%%0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0*!#'+%%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) '+%**,-!#'/+**+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). '(%0#*%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%'&%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 0%0%%+%%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4 '-%%0*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),%%%%'(0,%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 00%'%+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5 '%,%%2(*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 -'(!%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 2

3 2+,-%%*+% ":796"6 ; 9<66=" 9<7 >"7"7 6 96"6" $69 7'76=:66 B 6"7 B "66 <66*6) >"6?96"6"9<66"?="7"7<6"7="A767$>>"?77"$66"6?9"7:7 9 B $?$= =7?6? 66?67" ' $69 7 %<?7 7 9$6 "= 6" 9 7"6=" 9 7 B"= 9 7" ="66 B $6?A7="77" 7 C 9 C6 >7""7?= " $6?A7="7 67A"7 7C?:76 7"6) " 9$"77 >:*6 =" >76 6 AB> $667< $="7 ="6 < *6$69 7" ="66 7"$7"7) "66 $ " " "B 66 7 ="B 6 9 7"67" " "6 B $ " 6"B6 A "B B 7 >66 6? =" " >6 B:A66 B"= 7"6D#"$"3E) :*6 676=" 9 7 6:7 "=?7 ="6 B: B?7 ">6 6 B ="6?"7 $?$=6"6?7 B C6 66 =7? 9 7"6 B"=" 7$>> B?7 :?:7>"7=" >: ="6? : =" =" 7%<?7B"=CA>? G 1 B B"=?"7B"6 B" "67"7) 0<"6 7 A6 $="7 >"76?"6 6:7 67 B 9$"76 B"8"B>" $6:>$69 7=$"7$="7*6,A667667AC$97$:7) *6,A67=9 7$6B66?67"B'7 7"6 A=" 66"6$B"7 BA7 9 7"? B A$6"A76<=)0""$F"977"?=$=+?"76"6B76$="76=" B 9 7"BB"7 >7C"6"6 B"66 7>7C"6 3

4 D0""$F" E) 7 7A?6 67 6"7? :A667 *6,A67$="7>"7="2:66 "66H+>76"7>6 BB B"=*6$=+?"76"6B6'B "B6 9 7'7B6=" D''E) >76"7>"6 ="B:) B"= $= +?"76"6 6 "66 "B $6?A7="7? =">7C"6 B >76"7>"6)?: <676="?"7B"6"7 7 $6?A7="76 2?7? =" 6$=" B*6,A6 A7 ="") " =7 <676="?"7B"6"B7$6?A7="76A7*6<7""67">7" 7A?""9666"6$="B?76$6>:*6)?6B:A66=" $6?A7="77 7? >7C"6" 9 7B"= =" $> B $6?A7="77 "66<"7=>"7?$6?A7="777 6B CB:"666 BB B"=9 7"67A=7"97:>7C"6") +="7 6"C7=""="7>>76"B"B6"7$>>6B"=B D#"$" E) +>>6" 9$"77 >: *6 B C"6"7?:7"6"7?= 7">7=$6 67 CA>? "7 D44E >7=6"7"7 <"? >7C"6"6 "B =" $>>6?7 >7C"6"6)"6797:?:7>"7?7?"BB$ "A7:6"B$6?A7=" 7"),=$ "B?A=="6 I 66$6?A7="7>7C"6"6B:A667" "77"$66?76""6667"66"76?9 7" :<676=?"7B"6),? "$="7?=BA="$="7=">"7=?79 7) "66 "?7 =" 7$=A=" 97: >7"$6?A7="7 D E) 66?67" C B?"7" B 66"66?66 <96" B"= $"A7:6?=">7""7 B $ " $667<6""66 A76 67""? 1 Genom Europeiska Socialfonden driver Svenska ESF-Rådet programmet Equal som ger ekonomiskt stöd åt s.k. utvecklingspartnerskap som syftar till att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. 2 Med intressenterna menas framförallt ansvariga och medarbetare inom Bastas organisation, men innefattar även omgivande aktörer i Basta Västs nätverk. 4

5 66 =$B"6"7 $6?A7="7 =" >76 6 AB>"?*6 =" <96"6 B"= =" $6?A7="7 A C >7""7 $="7*6,A6 B6 66 $="7 $7 *6 =" 9 76: >76"7? #$7BA66=">76"I #$7>:?"776"*6?66*6,A676 BB6I +="7$6?A7="7"6 >>""6=: 66="$>B$6?A7="7"""7"77 6B CB: >=" "$6?""="677"6"7= $6?A7="7B"6=D677 :B:6"BB C6$="7$6?A7="7":)"6""?7K ) "797:"6A7K ) 66?ACB"6=K ) +69 7="K.) <6 :6 B6"7K ) <?B6"7K 5) "=?=$"7797B"79 7="66) " 6"7?C$"7 C7= 97: 6" 6 BB7".) 6"7?C$"7 7?6 $6 ""6) " 7 6 >7C"6"=") " B 7 6"7?C$6 7 97B"76 B 6"7?C$ <96" 2 66?7"66 7"=> 9 7 >7C"6"=" B"=?"7B"6" $6?") ="6 6<=6 66 B: 9$="77 7*6 %<?7 97BB "B 6"7?C$"7 >:*6,A6 7C??"7B"6")*6?A="B"9 7"B: =: >6? B=7" >6? 9 96"7B =" 67 5

6 $="?7 7""? ="? 97*6 66 6"7?C$"7 A?" 976A66?$ "6 ="*6< *6,A6B$=""B"B66="??=B="6"7?C$"7) 6"7?C$"77?76"B67$6$7"7="B"6 :667""?6=>:7)6$="B*6,A6 7?76"? 67" $6?A7="77 B C76 B"= 66?7 ="677"6"7=) " =7 6?: $6?A7=" B"= <66"77" >"7>"6?9 76:""9 776"*6),=:66 6 9A" 7 C 6"7?C$6 97 >:*6,A6)L7A?":6"7BB="6"7?C$67">7""66"797:*6%<?72="B 7"9"6"7?"7 7""?6 >7""7 A=""7) $6" 7 C 6"7?C$6 7">7""66"7 97: BB$ B >: 7="6B"669<7666"7?C$"7B?7"76A= B" "?6BB"6 ""?6BB") 6 9A"9 7="A767$>>B9 769<66="6 7?="66 6 B 6") " 7?76"66 >"76 7B 6"" >7"9"7" B6"66 6"B"=7">7""66"797: =" 6""966 B"=?"7B"6?7" =" 6 9A" 7 $>>=6"76 B B$6?""? 76 BB 6 976:"" 97?= A=""7 7">7""6"77 76" $6?") : : A66 7 "B B"= B6=A7?9 7 6">:?A"6A=""7$79"7<?7<"?A8697B), 7 A?" 67A996?="66 >7 6 9A" =$6"7 A=""7 >" ?$6?A7="7") 3 De andra två utvärderingarna som gjorts inom EU-samarbetet är Makt, kön och identitet En utvärdering om att vara kvinna på Basta (Heule 2005) samt YES pedagogik för utsatta med ideologiska förtecken (Heule 2005) 6

7 2,! 6=7"6$="7="69 7"6"6*6D0""$F"M C67 B #E 7""77 977"?"7 $7$?= B "*6 B"66 9 7"6" "7 B" 97? =$"7<>"7 6? B=" "7 B" 97B? BC ="B766 7"7= 9 7"6B"6 B B"7 66 B B" 97? "67=" 99"6"67=">7?6"67D0""$F"3E) M C67 B # 76" N IN D443E = $6"7:6"7BB=" =" >A $>> B" >"76?"6 $>>96 =" B:A66 B 9 7"6=") 76" =7 A96 9$"77 B >: ="6 B $>>"?"7 C"7 7"67 97: >76 =: B:A "6B"6" ")*= 6 67 # M C67 BB>"76 7"6"=7") 6$=" B*6,A6 7 ="6?= $>>7">=" 6 9A"?6 9 >A7B" 7"77$>>"7B76")0"6 =97:?= # M C67 B 6<="7 >"7 $6?A7="77"$66" >: 6A A77 =: 9 7"6="6?76 B B"6 97B:76) B?A=7=7C?=6"7?C$6 9A"=:9 7"6B"6"?76B=7"6"? =: B B"= $>> ="7"?"7B"6" $6 6"7 66 ="6 $>>6:66 >A7B" >"76?"66 7"7B"=96"7B667=7$>>"77)' 7 76:="B667=796"7:BB"7C"=66CAB9 7*6="?B9 7"6B"6B"=7?99B6"7"7B6666$6"7) 9 7"6" B 76"*6 7" "B"B =" B $667< "B "8 : =" 7$=>"7") " 7?76 "=6CA ?"7B"6 9$"7=") 7$=>"7 <=" :5EG 7

8 ) 7 7C"B">>"7"6? 766?$>>9 7B: 66$B:BB$"7B"==7BA7) ) )*(+%$%&,$-)$%*.-$26AB"66"6"B66?"6">7A" 7=">76) ) /'('0+&/%%1./*.-$2=7B"67A?"96"7A"$=?6"96"7 ) ) #$"'$.-$%&&%'(%2$% 2 >: =?=" 97"6 97: B 6 7:="6 "8"B>"? 99"6"67) 5) 3$,4($%&,*/% 2 <967 >: BB >"= B $667<"6 7 6"?= =$ A"7 $6?= =$ 7N) "B "=7 B= <B7 $9>>B""$6?") 76"=" 97B:76 97"6=""66$B6 B " 97"676 B?" 6"=""7 66 "7 B B "7?:7=7A66 )D"6"80""$F"#: MC67 L 7? AB6 M C67 B # <? B6A667 B" 7"7 97"6"=7") B C 7 976:66? ="7 7""B 6<="7 =" 66"66 97B:76 97"6=" $ " $ 6: B66 6 ""99"6? D" M C67 B # " " E) : 67" B $6>"6 $="7*6,A6 B6A66 "66 >6"6" 6 6 =<B6 97"6=" BB"7 C "= 66 4 Som lärling under det första året på Basta får man en fadder. Faddern har varit på Basta i över ett år och skall bistå med hjälp och vara gott exempel. 5 Man gör skillnad mellan begreppet rehabilitering som syftar på organisationens hjälp till självhjälpsmetoder och mer expertkrävande begrepp som behandling eller vård. 8

9 " 66 66$6" B 7? 7C? 56"6 7">7""6"77 B66" 6?= *6 67A?7 "96"7) -=: 9 ="6 7"7 66 " 76 B*6 BB7 =" 6 >: 7$=? 76"?="6) 99B B"7 66" 66$6 B?A7B7 B"="BB7 97: <66"7?A7="A7" 6666$6)*6 B"= B9A""7" 76) =" 66 66$6"7 7 9A""7?:7="B B"6C$$ 99B B"7 66 =" "67 "B"BB $6"7 A7 66 B?6? ">7"77?"6 67" 9A7"7K 76" 97" 7$>>"7? BA7) : =" BA7 6"7 C$6 7$>> ="66"$="7?"7??>"7?7$?$=$>>96A726"?A"=$6 "67 7$>> B 6"7 "66 B=7" 6?"7?=" >"7) A6"7 D" "7 =" 6" "7 "6"7E "?"7 >: 66$6"7 66 B"= 7$6B7) :?6:="6B" 66 " >:?7=7 B"= A? 6"7"6<> 97"6A7 >7A="? >: 9767"=") B" =" 6?: 6 " " B 67) 76 66? BB$6 " =?A= A7"? =" 6A= 9$ B"= 97B6 97: =" 6 6 7" >"7?:"7) 97B6B>"777 $667A) " 7"676"7 A=" 66 B" >"7 6 " 976A7 =" =" 7$>>"7 7??7=7)?6:="6 7 ="6A667"9 7>"7666"7>?<B>6=:7"676"7" "7=77A66"6"7 B:6"?=6) : =" 66 66$6"7 97?A6 96 =" 6 $69 7 : 6<>? "66 = 6""6 =" <6"B" "7 7B"7 B 7:="7 BA"6 $69 7) 9

10 9 76"" "79 7B<"6B"7 *667A?7B666 66"B9 67A?"96"7 $>>"66 9 7"6 6 BB B"= BA7?7? =" 9"6 7 *6="7$=>"7"99B6"7BB"7669$"7B<7"=> =: C 9 C=" >6" 9 7 "7 BB966*6,A : 676"? 9 7""'+%:7) 2!# 67">7" 7"B="669 "6"7B'7 "669 7"69 9 7"" '+% A7 =" B $6:6 >"79"76 76"? "6=" =" A?" $>>"?6 >: A7 :) A76 B6?"7="?9 & B 66"8"B>"? >>" B =7"?? 9 7" B" B<"6 $6: B:B"=?"6" >"7 B $="7 " $6?"" 7 96" " $>>:) D"#"$" 3E-?" C B 7 9 C6 >: =6 $="7 9"7 7 $6 B:B"=?"6""6 " 9 7B: 6 :6 >"7) "6 9 9"7"8"B>" >: $66="6=6"7?C$"7B9"7:7"7"97697="A6$" B6<="7 >:"=B"=?"6""6B?6>7""7*6,A6$6?") B<"6 6""797""6" B "67">7" " 76 B 7 $6BA "66A=")#" 10

11 "797""6"7? 9 7"6=" A77 7=" 97:"" 68?"7B"6 B" =" A?" NL7A76BB<"6?"9"=A7)#?7B<"6< 7=<=">:) 9BB6 6?A7="7=" 6)#9 666A7"6?6 B9 7"6"6$6?")ND6"7?C$E ' "7?C$"7$667<69"767B$7"=9 7"6"=7"9 7":7B"= "6666"8"B>")B66?7"67">7" 7="9 C="$="7"6"7?C$?:7"K N66?7"67">7" 7:6:9 7 "7B $>>:="666 B76"66 B C?A7)"66A76":?62A?"="B =7?"7 =" B6 97BA799A7 B:6" 6A >: ="66 A66) ">"7 B C "7?6 A7 66 "? 7"B 97B9 7: 66 " 6=" 7A B"= "?="?BA79 77=?"7"6"=)N 7""'+%966B"=*6$69 7%<?7 BCB:=:7C7=""669 9=""667"6"8"B>">:$7B$=" B"6$B"7="?*6 =" C7="" 6 $697: 7"6=") +="7 =" 6= B 9 C=" 97B 6 9<66" 6 ; =7"? 97B:6 >7 " 6 >:?:"7) "6 A=" 66 7"7<6"7 B $=" CA> ?"7?") B6=6 $ "" B7= > 9 7 >"76?"6 6CA6"7) "66 A=" 66"7 B"= BB$ 7B?:7= AC? B6 9 7ACB7= 9 7 >"76?"6 >7=$6"7) 6"" A767$>> B$=" "= $6?"?"7B"6"?= 676" 6?7 9 7A77):C?=B9 766"7?C$B"=B'7 9 >: $>> 6 9 7"6"6 B 6" $ " " $>>?= B6:7)'"7 =" BA66667""9 11

12 66 9"7? ="B B ="?:76 66 BB*6 9 7"66A=") $667<6" ="6 >: 9 C=" A66 " 6"7?C$$="7 6"K B B"= BA7="7C$ =:" B=" A*6 B"= " >: 9 B "B 66 *6 7="$="6""66 B C" A7B?AA=7B7)797""6"7??"6>:*6:B " 6<7 < >"76?"6)/66"77" :B"="797""6"7? =7 7"7<6"7=" $697:)' A767$>>" >: =" BB=" ?"6 BB ="B B"66 6"B 6=" B $6?7%9 5 #="A?"66 $="7*66 B $=">"76 667">7=$"7"76B*67A?"766B9 76:7$7="9$"77)B 7 $=" C $="7 B"=?7% < 6 =" 6"? =$"7 B 9 7=" 97B "=7>) <"7"6 B 97: B>"76 66B>:*6,A6? "?A6 C="A66K N"6A7A7CA66"?:797:7B"?B:6"6A>:="66)L6<"766="6A7: 6 66?767$6>" :66:6<"7="9"6="6A7)"6A7"9 7?77B=7")N D6"7?C$E,=?7="6=:B::9 7?77="I76"*676<7="7) >"76?"67"6<7"""9 7"6"=">"76 77$>>)>"76 7"7 A7="B97B" 6 A7"6 >"76?"6)0"=>"76 7>"6BB"7? 9 7B:"797B9 7 6B6"7" :=B":9 <) 76" B <96" 97B $="7 B:6"7BB6 6"7?C$"7 7"7B6":?7 6 Utbildningen genomfördes på Basta och bekostades genom medel från Länsstyrelsen. Den innefattade kunskaper om att driva företag, demokratiskt ledarskap, planering, kommunikation och konflikthantering. 12

13 97"6="$69 766="6:66">"76 7A766="="?76B"=A") *6 6"7?C$"7 C C76 B"= ="B 66 9"7? >"76?"6 6= >"76 7"7 6" ="?76 A76 ="8"B>") = 97:*6,A6 = ="B7"7<6"7=" 669<666 ="< 7"7K ="B>7?B"=$6)=:6?="6B6A666BB=":6>:$="7"66:7 :6$6:$6?=""66>"76 7>):$="BC$B"=67?A7="6A66B ="?76A7$="7"66:7):9<66="$6)Q?7C$?="9 76:7") #?7 C$ " "=79$7 $6 ="6?7 C$/ B 6"777"7=" NP)N B >7="?"=A7="6?="66 >:669 Q 7)"6"9"9"B 6 6>"7"7A7666$6"6>:4)?="?A=6?:7666BB:B"= >7=$6")BBCAB9 7B"='+%)0<"696"7B""=?A86"C$R >" C) "= = C$ H $>> 41;43 B 7"B"="6666 "8"B>" B $=" "= >7C"6"6 97"6)*6 ="?=66 97A=77 B >"76 77$>>" =" 9"6?7?"7" B 66 ="6 $?7=" "=7>"6"7=">:"66B"79 7"= B6?)-=:$>>"?="=6"B" 969"6 "=7>"6B67?"="9"76"7?C$"77="A??=B :6"7>"6)'"7?7 A?" $>>: B="776" 67" =: =" 6 "7""7 B" "= A77) 76 = 6"6"7 6"7 B 66 <967 B" "= 969 $=" "= 6 $ " =" 7*6,A6) 13

14 A"?7="676?"69 7:="=">"76?"$ "6?7=7="6?7:697:?"666=">::6A66$"?7>>="6?7=7)66=""= B 66 : BB 76 : $="7 BB?7$B 7?76" >7" B9 76"69 B6 76"7 6<7""7 =A7 B >: : B=" "6) 97B9 76B"=66B>76"7> +>7C"6"6 =A7*6 CAB6""66 6 >76"7 =" "7"?" "6?A67?"7"B"66?B:A667) 1 *6B66>""? 7="79 7 >"76?"6?A6=:=" 6 96"6" $69 7'76=) 6= B 96?:7"6"7 66 : B"= =" $BB =" =A7"B6 $="7" 676>"7=?6 <7 ="? B"= CA>?>"797:0* 3 ) 7"6 9 6 BB B"=*6"797 66"7"77" "B9 7=" B BB"7" $>>=7$="7 >7;0C 2B"7 A"66?:7 B 9:66?7" A77" "7 96"6)*6 >7C"6"6?7? $=66"?="B9 7="6?$>>=7"6) : =" 9<7 A767$>>" 9<66=" 6 96"6" $69 B"7 >:66) "6 $ " BB 66 =7 C <66"77""66 >7 B:="7 =" 9 76 A7" $ " BB) "7?7? B: 9 >: 66"66"7 B"= +="7 6"7?C$"7 97:66" "? "=7>)? 97:*6 =""797""6? =6$="7? B 66 B"= =B676? <7) " =7 B 7"7<6"76 97:*6 =" $="7 6" B"= 9"7 7"6"69 766N:$="?7BN)"?766:97B$ " 7 Övriga parter var Folksam och Lunds Universitet och andra målsättningar var bland annat att starta utbildningar inom socialt företagande på universitets och gymnasienivå. EU-programmet heter EQUAL. 8 Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries fond för åtgärder inom programmet Mobilisering mot Narkotika. 14

15 976A66B>7=$6")"A767$>>"B9 7$6B'7 6:9 7>"76?"6NBC$7"N$>>96"7) 7$>>" B?"66 BB =" =$"7 $="7?7% $7 =" A "7"96"7 9<66" 6 =" < 96"6")?:? $667<6" $="7 6"7?C$"7 6 77" A"7"6 9 7 < 7"7) "="B=7"?" B6="9 7?"96"7:7B:="7) 7C="A779<666 =" BA6?A $667<6" $>>66 $="7 6"7?C$"7) 0" C " "7B?=:66 9A"6$6B"=>"797:67"6) =" "67">7"=$>>=7 B"= "7 "7? 6:) L 9 76= 7="?7?7"66B<"66"?6 $="7 " ="6 9 76:7"6 B"= 9: >$"7" "7 "="6"7),= 9"7 6 9A"?7 C 7A== 66 =" $6 B" C B 66" 976 >="? >6BB 97B9 7:)9 $="7 6"=:C?6"66="9<7A77=" 76"7?C$"7)L?77A==66 =" =" $>>"?6 6= >:*6,A6 B"66 0" 6A"6 9 7 $>>?""6 B 66" C? =""6$B 66"6) A77 A="66 $>>66=" ="="A766B"=B'7 "7:) "6"7>)><=67"7B>"7>:?7CB:7=:6)"69$76":) 0AA7>= >:9 $6"<"A66B6"<"A66)#:"7B>:B"="=:<"A66: DA7B="?76>:*6,A69"BB:="7E N:6?6"A="="6BB="9 7 6"CA76?A66B)'7::66>:B7"6 C$>:?A""=B 6""8:"7?")NPN' 7B9$7="6A7)#7C 15

16 "666 :666<"A66BB"=9 DA7B="?76>:*6,A66?:B:="7E C="6A7"C966)"6A7C$"66 N"6 A7 6$6) 0" B?AC"7?= 66 L 7 C$ 6" 9<6"=9A""6)NP DA7B="?76>:*6,A6C$B:="7E 76""? B:="7CA7"BB"6="="6?7>7"B66?7>:" >>"66) L6<6"6"66B=":976=?"7$?$=6"6)%$"7BC$6967A ? A7 $6? =" A7 7 C$ A67 B A7 " N%B 7=A7)=6B$77B :7=A7A7>6?)"6A ="A7 C=B"=="69 7="67?=)N DA7B="?76>:*6,A69<7B:="7E =7"$="7:7"6="="69 BB $667A)'7B9 7 >6?=:796" ="6 $ 9$6=$6 97 >"76?"6 :"=="="$>>96"76"?6BB6 B?7>:" >>"666"A="?:976=)0$"A7$ :6"7<6 6 99B 7""B >: 4 B?"6 67" 9A7"7) : A7" >: BB 6A" =" 976= "7=" 77" 6 6=7"?6""7 >: 66 66$6"7 6 = 97: =: $6" B"= 6?"77" >: B7=") :B'7 $7?66 97*6,A6) "6 $ " C$ 7"CA B6A 97 97"6"6)# 97:=" : B " >76 ="6=" =" 96 16

17 @"6<=""?"66""666=7"?=7"?"7?=""96"6")#B"=" 6"?7A"7>:66 $ " 7?*6,A6 7A6 =" CA? 2 6" 6 A7"?6"6) 66?7 >79"" A7 C$ : 66 " 66 7 B B >: B " 66"6)N D6"7?C$ B=" 6"7?C$"7 B C76 BB) : 97: B $7 $ "9:'+%66>7A?*6="?7=">:9 C="A66G C)BA7677C66="66A7?66266"66A79?=B):67 "99"6>:B 9 )N D6"7?C$E,= $6"6? B 66" C" 76?7 9$? "6$B ) "= A77 6 BB B6 "B"BB B:)?A8=" 76 = ="""7? " $6B =: ="6 A"7 66 >" A7"6A B" A77 "=) +="7 A6?66 BB"7 C B :7? ="?:7"6"7B>"76?"679:666"7) +="7?:7"."B>"76?"6"7B"6766 ="A? 6 97"=6A"" ""6 B:6"7>" 97":"="?66) "6 $>>6=" 97 67"="7B" >7 7B 6 >: 7" 66" A7 7="7$>>B="6 17

18 ="?76 >>"B="66) 4 A7"=">::A669:66 =<9<6=">: :B?7="9 "= B 7"6" B6 97"6"6 >7>"7 A=" 7"6"7 ="="6"666 66?6:=" "="6B6B" "=A77) B'7 >:?79 7 A77?76 :?6:=6=") " =" $="7" A7" 6= "?6 B"=" "=B="6:9 7:6C7=""666)#$7$="="66A=IB '7 $>>77"6? "="7:=>:*6,A6) ' 767"="7:= A7" 6"7B B BB"7 97:?" 66"7 =" 6 9<6="7 >: 9A""7) 66 C$6 ="66"96"797:=" 6<="7 >: 66" =" A77 >:*6,A6 7C6 " >:?"7B"6" B" 66 66$6) B '7B:77"7?7?A6="$="79 7"6"69 A7?"B6A?"BB="6 :6 "797""6"797:<6"776" %<?7)"6B 6"7?=6B" 6?: A=""7 *6,A6 67 B:6"7>"7 "6 B6 $6?""="),==" A"6$>>"?="C"""6""B"BA=C"?"7*6,A69 7"6BA97B6")A77A?="6 $>>66="9 9 För dem som kommer nya och som inte har en relation finns en så kallad sexmånadsregel. Denna innebär att man under det första halvåret som lärling inte får inleda en ny relation. Syftet med regeln är att uppmuntra de nykomna lärlingarna till att använda tiden till att bygga en ny självständig och drogfri identitet. 18

19 97 :76 B6 A7"6" 6 B 7">7""6"7=" >"76?"6 "=),= ="6 =7 6 9A"6 $>>"?=" A77" <96 B" "= 969 " B67 $6 ) B 9 ="6" = B"?= "=" =" 66 B C7=" $7 B 966 "7=")' 7 A77 >7A="? : 66$6?6""7 6=7" 7 ="6?76 A66 66 ""?"7B"6 B *6 "B B? N66$696"7N) " 7 96" "> B6 $676"6"7 " =: ="" 97B: E) 66 $6?" 97B:7 97"6 B =7?? =" A77 7?6 7A?"66 6<=6 97"= B6 "=7> B =" >=" >:?:"7):B67B6"="?A86"B="6?6"7=""8"B>"69 A77 B 6"7BA7B="99B6666$6) BA76" 66 < A77 6"="7=" 66 9 C7"7 B?7 67>7=$6?BB? 9 7"67")">7A="?6=7"66?6""7G 0:BA7 7B6 :6B?6"A7="6:?A=6976)B="6 BB"7 6?: 6<"B"=67"=7B" 7$B?6""766 = 6=" ="B 6 >>"66>:B=7" A"?")"=="66B:="7666$7="B="6B="6":7):="6A7C$ ="69 76B 6"627"7<6"7"2B?6<"766?A79 7=:>:),A"76" 6 7A6B"=""7796 6=" $=B 6?7A7"B6"66:7)A79 7B:6"??7B"7"B6A6?=7"7<6"7" 66 9 C $>> ="6?= 67"B:="7B6"6 =: =" $6 =) A7B"=? CA> =?=" :66="6"7BB B" "= 7"7<6"7=? 97" ="66 B? =7? 97"6B"6" 66?7"66 66"8"B>" 97 <B7 7?76 =" 6 76 $6B"9 7B'7 @"7>A6"7="?=?:7 6 6"7?C$ $7?66 ="6 A7 97" AB B =:?7 66"79 766$">6:6"<="66"6<?7G 19

20 666 ="6B?"6) ="6A7969 7>>6B"=?7"6"7BB?AC"766?7)$ 7"66"6 :7 $>>966?7" =" $6? "=" B" ="6 :7 6" > A7 =$ "= >: "B"6"7 $B:=7>"7B"=BA7B=$766$6)A77=$ B =$ B:6" >>? =$" = "6"=7") =: B:6" =$ " 6" 9$ "6"6 = 7"6"7B=$7"BB)' 76="6"ABB?67697: >"7"97:B""7"="BB6)"=79 76:7C$6"?= 7 B"="6A7=A79 7B<)' BB" CA>="<B"66"66="6"A7=B>7)" 7)N A77 >:*6,A6?7?= B 6"7?C$"7 6" : >:A6 B?*6 "8 ="7$=>"7"?7)0"B6:9 76:""9 7?=*66=9 7 ="6? =" "9"7"76 6 >7>"7 =: 6"7?C$"7 7"9"6"76?"7?"7B"6"$6?"G "A7A7>:6?:)"6A797? "B">? >7=$"7?6"6???7=7?6"6A66"6B?9 7 97:*6 : A"7 ="6 66 C ""7"77 : B<"6 6 *6 : B7""BB66="6A7>6?666 7B"66<66>"7>"6?66">:=" " B"=?"6""6 B B $7?66 ="6?7 B"= 6 66 B 6" >6"6" 97"6"=7" >: 7C7$6<66C="66"7B9>:> <$="7), 7C7: A7"7"==:="A7A77)L67766="6=7B6666BA7B7 20

21 7A=766?)"6B?6" 7:6="B)"=B:6"B 97B"79 7=">"7:66B6"6>>7="796")0"" 7666?7>:="BA7B?"7" ":6:66B6"7:69676":6B6"A7 6676?69 7="B)' 97B"79 7BA7)"6"=<"7$>>" B?"7""8>="79 7"6"6)B=:7? "B:B6 "8"B>" B:= " "7B66$9<66$6:A7="6?6666?9 7 "76 "A7 B6B:A66) D6"7?C$E B$66="?A7A7667"6"96"7B="66B:7$>>>7" ="6 "7 B $6>"6 >:*6,A6 $="7 ="6 "6":7"6 =: B 6A6" *6,A6 7 "= 676" $6BA76 "B $7 97"6="6 B :) "=="="96"6C="="6 97$="7 7="="?A767$>>" B 676="*6,A6 9 B <7 >"7 $697:" "7 6 "7 "B?7" 7?"= 6"7?C$"7 66 B B>"76?*6,A6 7"666"76A6"7)B?7"7?"= N,=C67766B7=:="6BA"76 B:6766?76A="7:7 ">:>666>76B"==A7"7")B:6766?76A="7A7:7?"66 ' 2? =77 > 97"6"=" >767) B :6 A="7 =A7 : B:6" >76 @"6>7"6 : B:6" =" "769"7 A797:) L 7?:76 66 " 66 : $ " BB$697:)"6B:6"BB:A797:B:"7"7)N 21

22 ,= >:*6,A6 $="7 BA76" C 66 "=" =" 66 97"6"6=" 9$6 97B"7 97 >7" C" B"= 66 >: 97":"=" =) A7 B"=? 7"$7"7 $>"7 =" "96"7 C$ B:="7 A76= 66 $7 6A6 B >7=$6"9)# =" 9<666 97: >"76?"6 6 7*6,A66CA6"$6<77"6"7?"G N#"B$6 B C$ 6 B A7 B" $6?" 7 C$ :66 "66 "6 6 6"B>) B 7? C$" B7="B)# 7 :66 >: 7 B AC7" 97 L 6767" "*"" B =676),= 7"7<6"7"6="C$B?=="9 7B>"6")0"="6=A77BC$ 76: 9$6B7"7="6<=6?6:=6 ="=7)#?7A79 766? "BB: 9<69 ="6C$66$ "BB$6=:? "??"B?7)"6= C$$>>"66676 )"="96"76?:=7="C$66" "$69 7?6"66="66"66=7 BB 7 )# =7"6 6?7 "B 66 CA? >7=$"7 " 6=")# ""7=" 9)# 9 C$ $77 >: =" A7 BA7) 7C="? >> =" B"=BB =666>?76):B?>: "B>76="B"="66$="<966"7?"6"BC:7 ) A7 6" B"7) A7B"= $=" C C$?"7:6 B)0""96"7B?7A7:B=""?:76$6)#$>>>: 67" "B7=9 7:6 B$ """7"7B*6 A77 >"7 B : B:B $ " $ "= 6 " 6A 97 B6=6?7C$="7B>"96"7B?7A7>7"B="):B="C$ "CA66"?:76$6)#="=B"?"76 766"7:6"B7CA?B"= A796":>:6A7")A7<6"B"6A7C$:=6)N *"$6" "7 : B:766 B B C7=" =: B 6A="? AB=" A7 "96"7 "=6 C$ B:="7?7 66 7"66A="B"7:697:"66 66$6)' 7B="?7 ="6 :?66 B" B7" : A Totalservice är en företagsinriktning på Basta Väst som bemannar byggarbetsplatser i Göteborgstrakten på beställning om personaluthyrning. 22

23 6A>:*6,A6B"669 7 B $6" 7""7=" 7CB"=9 767<79"7"66"7?")"69$76") "6="A7="66"6>:*6),97:7="B?=="6A79 $69 76)A7B"=9:7?969 7?=="A7"? 7)"=:7?$6A"7? =" " 66 B 7 B6?77 ="66 66 ="6 6" 7 >:76 $7) " "7)L$967"BA7=A7="6B=7"B9 7="B =A7 B 6 $6 CA??"" 796 : 66 B67 ="6 B:B9:7?="B>:7A66$7) D6"7?C$4E +6?"7? AB=" >7=$6?7" B BB6 B A79 7?"76?::7"=B?6666?7)# >:66?A8 9 7?67 B6 B"= $6?"B6) 6 =" =7 "=" =" $="7 6=7" 7"7 >"79 7$6"7 6:66 96?= $>>96"7?= =" "B"BB?") 7$>>" B ="?7 9 7 "="? 6 9 7"6"6 $69 7'76=$="7="$9<7>"7"7)+6?"7B'7 =" 9<7 97: A767$>>"?7 AB" B?7=" 9 7 "B7"=?) # =" 9<666 $6 97: >"76?"6 =" 9:66 " 6A)'"B:7"96"7 66 >7C"6=O 9 76 "76 6?::7"96"7 9<66" 6 *6 %<?7 9< =""? ?>>" '76=) 76 B"= 6:7"797""6"7? B6:7 97B:7 $> >76"66"8"B>">:66?"?7"B

24 97""'+% $ " BB 66 : 76"*6 6A=" A?"*6 66"7B6"7" 7"$7"76 *6,A69 79=">:"666A66) 66*6 =" : >"=6 97B$"76? B CC7="" 76 "B A767$>>" 976:"" 97 =" "8 7$=>"7) B 6=7" AB6 =="=$"7A76B"=7>A772B7$=>"7N"8"B>"6 B6N 7N N=76"6 B"= =7N) >"76 797: 97666" 66?"7B"6" BB6 :) B >"76 7B="776"*6)#7""7=">:9 C="?K NB>"76 76<"7C66B6>:"C"66??A8)"66C$ B A"7C6="66)0"B66>"76 7>9C$7?BA7A6666"B=" $>>9< " "7"C) "66 B C$ =7??=7" $6?"")#$7 ="9"77? >"76 7"7I:>"76 7B 6"67?69666??A8)"69 66 :6 >"96 B A 9"B :7) "8? B"= 67"66 97 ="66?"B B 9 C $>>I "6 9"7C"9 7="6=A7)N *6:=7$="7="::7"C769 77$>> 97"6"=)'7:"6A7 97: =" < 76"?A6" 67 NL C6A"66<66?7?$)"6A7B"=>"76 7>"6 "C$""6" 7"7"96"7"66:7)"=9 7=":6B"66" >7?>"76 7"7"96"7B??A86" =""9 7?A :7"6?7"66$=:7"=$ "B$66 7)66 $6:6=7:"6)L$6$"=7$>>":=$6"77?6">"76 7C 7")N D6"7?C$3E A7 CA?7) 0" =" <676="?"7B"6"72*6,A6="<<7""67">7" 24

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD Fastighet Äganderätt Gislaved Markås 2:6 Adress Beskrivning Norra Markås 6, 333 91 Smålandsstenar. Belägen i Gislaved kommun och

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

676 Giltighetstid juni augusti 17 Noter b Går 26 juni 7 juli samt 14 augusti. n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Norrtälje Stockholm Norrtälje Övrig information Linje 696 går via Rimbo till

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial Sex i skolan Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen Ett stödmaterial 1 Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget»insatser mot hiv/aids och andra smittsamma

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik

Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik Idag: Reguljära språk Beskrivs av Reguljära uttryck DFA Grammatik Först några definitioner: Alfabet = en ändlig mängd av tecken. Ex. {0, 1}, {a,b}, {a, b,..., ö} Betecknas ofta med symbolen Σ Sträng =

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet

Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet 1 (5) Appendix A3 CoClass och PBL/Lantmäteriet 2 (5) 3 (5) 1 Appendix A3: CoClass och PBL/Lantmäteriet I detta appendix beskrivs hur definieras i CoClass i jämförelse med Plan- och bygglagen (PBL) och

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

4 Strängarnas matematik

4 Strängarnas matematik UPPSALA UNIVERSITET Föreläsningsanteckningar Institutionen för lingvistik och filologi Grundläggande datalogi II Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/~matsd/uv/uv04/gd2/ September 2004 4 Strängarnas matematik

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever

VECKOBLAD v Till elever VECKOBLAD v. 36 2009 Till elever Veckans ordspråk: Den största uppenbarelsen är stillheten. Lao-Tse Hej! I veckan som kommer är det tid för årets första föräldramöte. Föräldramötet kommer vara på onsdag

Läs mer

Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013

Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013 Slutredovisning 2013-08-30/Gunnar Persson Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013 Syfte KBAB gjorde sin senaste övergripande kundundersökning för nio år sedan 2004. I samband med kommunkoncernens

Läs mer

05.37 05.43 05.53 06.02 06.10 06.31 06.45 05.50 05.56 06.06 06.15 06.23 06.44 06.58 06.02 06.08 06.18 06.27 06.35 06.56 07.10

05.37 05.43 05.53 06.02 06.10 06.31 06.45 05.50 05.56 06.06 06.15 06.23 06.44 06.58 06.02 06.08 06.18 06.27 06.35 06.56 07.10 676 Giltighetstid juni augusti Noter b Går juni 8 juli samt 19 augusti. n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Norrtälje Stockholm Norrtälje Övrig information Linje 696 går via Rimbo till Tekniska

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning. Bilaga 6 Sid 1(10) 2010-02-10.

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning. Bilaga 6 Sid 1(10) 2010-02-10. Ärendenummer Strukturfondspartnerskapet Västsverige Ärendelista ESF Genomförande, Kompetensförsörjning EBS nr 2009-3050 Sökande/Projektnamn Målgrupp 1 248 Saab Automobil AB / Entré Målgrupp: Sysselsatta

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61.

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61. Föreläning 8 Problem hämtade från boken idan 15 A 510 a) Rätvinklig triangel med vinkel och katet given. Mottående katet efterfråga. tan4 = x 5 x = 5tan 4 Svar:.6 cm x.6 A 510 b) Vinkel och hypotenuan

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Sidor i boken Figur 1:

Sidor i boken Figur 1: Sidor i boken 5-6 Mer trigonometri Detta bör du kunna utantill Figur 1: Triangeln till vänster är en halv liksidig triangel. Varje triangel med vinklarna 0,60,90 är en halv liksidig triangel. Hypotenusan

Läs mer

de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet

de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet Institutionen för naturvetenskap och teknik de Bruijn-sekvenser Det effektiva paketbudet Anders Löthgren Örebro universitet Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik C, 76 90 högskolepoäng

Läs mer

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E ABCDCBCFF DFFCF ABCDFF ACDC CCCC A CCACDDC ACCA AAD ACACCD DCCAD ACCDDA CCDCDDA ACBCBD BCCCBCCD ACDCA AACD ADD ADA AAACCA B CADAA DBDBDCA DCC DC BDACDD AAD CCAAAA DA DBDACA ACBAD ABCCCD BCDFDB BBB DDFB

Läs mer

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet Innehåll Värdegrunder 2 UTVECKLINGSPLAN SIMHOPP 3 1. RESULTATMÅL 3 2. UTVECKLINGSMÅL 4 3. PLANERAD TRÄNING (4-årsperiod) 5 4. NORMALVECKA: skola/arbete, simhopp, övrig träning. Hur ser en dag ut?6 5. AKTIVITETSPLAN

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Kombinatorik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Kombinatorik - 1

Kombinatorik. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Kombinatorik - 1 Kombinatorik Teori Multiplikationsprincipen..2 Teori Permutationer 3 Teori Kombinationer...5 Modell Dragning utan återläggning & sannolikheter 8 Teori Duvslageprincipen 11 Teori Pascals triangel & Mosertal...13

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Smålandskavlen 2004 må :26 Resultat skapad av OS2003 för Smålandskavlen Stephan Krämer 2003

Smålandskavlen 2004 må :26 Resultat skapad av OS2003 för Smålandskavlen Stephan Krämer 2003 Smålandskavlen 2004 må 2004-11-01 17:26 Resultat skapad av OS2003 för Smålandskavlen Stephan Krämer 2003 Pl tartnr Lag Diff. Namn VäxPl Tid Tid StrPl Gaffling BanPl VäxlTid H21 (172) 1 132 OK ORION 1 5:22:09

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

729G09 Språkvetenskaplig databehandling 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Föreläsning 2, 729G09, VT15 Reguljära uttryck Lars Ahrenberg 150409 Plan för föreläsningen Användning av reguljära uttryck Formella språk Reguljära språk Reguljära

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment Giltig 2014-06-01 till 2015-05-31 010014 Solid Angle Plate set 585 011033 Kabel Till 011028 189 011041 Interface 209-3546 011041N Interface 209-3546

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter

TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter Innehåll 1 Informationsteoretiska begrepp........................ 1 2 Källkodning................................... 4 Copyright c 2004 Bildkodningsgruppen, Linköpings

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Tankeläsaren Skolpojkens dröm: Multiplikationstabellen 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 Bin 1 *

Läs mer

Schema T11 Individ och samhälle HT 2015. Sölve Elmståhl

Schema T11 Individ och samhälle HT 2015. Sölve Elmståhl vecka 46 08.30-09.30 Alla Introduktion Introduktion Anders Beckman, Patrik Midlöv, Peter Krantz, Catarina Nordander, Aulan, CRC, SUS Malmö Må 9 Nov Sölve Elmståhl Må 9 Nov 10.00-11.30 Alla Föreläsning

Läs mer

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010 FAT32 steg för steg Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. 1 Utvinn en diskavbild > sudo sfdisk -l Disk /dev/sdb: 91201 cylindrar, 255 huvuden, 63 sektorer/spår

Läs mer

TDDD02 Föreläsning 2 HT-2013. Reguljära uttryck och reguljära språk Lars Ahrenberg

TDDD02 Föreläsning 2 HT-2013. Reguljära uttryck och reguljära språk Lars Ahrenberg TDDD02 Föreläsning 2 HT-2013 Reguljära uttryck och reguljära språk Lars Ahrenberg Översikt Reguljära uttryck sökproblem i texter definitioner och exempel UNIX-funktionen grep Reguljära transformationer

Läs mer

Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar

Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar Uppgift 1: Big data och deras användningsutmaningar Läs först noggrant bakgrundsmaterialet nedan och besvara sedan de påföljande frågorna. Ute i världen mäts kontinuerligt en stor mängd olika saker, till

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Själständigt tänkande. VECKOBLAD v Till personal

Kunskap-Glädje-Trygghet-Själständigt tänkande. VECKOBLAD v Till personal Kunskap-Glädje-Trygghet-Själständigt tänkande VECKOBLAD v. 36 2007 Till personal Veckans ordspråk: Att ibland stanna upp ett tag, kan vara enda möjligheten att orka gå vidare. Olle Wedholm Hej! Skadegörelse

Läs mer

26:e Städernas turnering, Våren 2005

26:e Städernas turnering, Våren 2005 6:e Städernas turnering, Våren 005 Problem med facit till A-omgången Y1. Två punkter M och N ligger på en graf y=px +qx+r, där koefficienterna p,q,r är heltal. Visa att om avståndet MN är ett heltal så

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

ADAD. Sverige. Utskrivning och Överflyttning

ADAD. Sverige. Utskrivning och Överflyttning ADAD Sverige Utskrivning och Överflyttning Version November 2003 Utskrivning och Överflyttning 1 M1 Namn: M2 Personnummer: bbbbba bbba M10 Datum för inskrivning på enheten: aaa M3 Ärendenummer: M4 Datum

Läs mer

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss.

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss. 8-2 Förenkling av uttryck. Namn: eller Konsten att räkna algebra och göra livet lite enklare för sig. Inledning I föregående kapitel lärde du dig vad ett matematiskt uttryck är för någonting och hur man

Läs mer

Datainsamling från Diab-Base

Datainsamling från Diab-Base 1 Datainsamling från Diab-Base Kort redovisning av urval och metod inför planerad datainsamling hösten 2006 2006-07-21 Journalia AB 2 I Journalia-grenen för diabetes även kallad DiabBase gå till Modul

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter. Varje deltagare behöver 5 rutade kort 10 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter. Varje deltagare behöver 5 rutade kort 10 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 10 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter En fullständig redovisning

Läs mer

Handledning LIA 1. Tisdag 14 maj (förstudien) 26/6 Redovisning slutrapport. Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5)

Handledning LIA 1. Tisdag 14 maj (förstudien) 26/6 Redovisning slutrapport. Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5) Handledning LIA 1 Vecka 18 Vecka 20 Vecka 23 Vecka 26 Torsdag 2 maj Tisdag 14 maj (förstudien) Onsdag 5 juni 26/6 Redovisning slutrapport Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5) Dagens program Processer, Ständiga

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer

Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Klinikchef Anna Lena Sundell/HJ Första utgåvan 1972. Rev. tills. m. käkkir. klin. maj 2010 Behandling av barn och ungdomar med traumaskadade tänder och käkar, riktlinjer Allmänt Dessa riktlinjer har tagits

Läs mer

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL Matematikens grunder för lärare Anders Månsson Extramaterial till boken Matematikens grunder för lärare (art.nr. 38994), Anders Månsson. Till Tallära-kapitlet: Andra

Läs mer

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Sammanträdesdatum Sida Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Utvecklingsnämndens förslag till beslut 3.). ' Beskrivning av ärendet 7 5=. $' CCCCC #$ Sammanträdesdatum Sida! Behovsutredning

Läs mer

PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag

PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag PROJEKTLEDARE ANTHON SAMUELSSON Mall från Tieto PPS (MESvK01, 1.1.0) PM4 Förtydligande av förfrågningsunderlag Upphandlingsnummer 2014/1023 Projekt Bilagor till PM1 Örby - Högdalen Bilaga 1 B3 Uppdragsbeskrivning_version

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

! ' %!(!#!. /# % %$ % % %% 0 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %! % ) % 4 * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&! !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5"

Läs mer

Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik

Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik Summaregeln Om och B är disjunkta mängder så B = + B, ty innehåller inga upprepningar Produktregeln Om och B är disjunkta mängder så är B = B Exempel:

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Begravda i Elfbrinkska gravkoret

Begravda i Elfbrinkska gravkoret Begravda i Elfbrinkska gravkoret De tre släkttabellerna nedan visar samtliga de 81 personer som f.n. (2015) är begravda i Elfbrinkska gravkoret på Gävle gamla kyrkogård, och deras släktskap med varandra.

Läs mer

God hydrografi i nätverk. Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson

God hydrografi i nätverk. Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson God hydrografi i nätverk Britt-Marie Eriksson Håkan Olsson 20121003 Innehåll Pilotprojekt God hydrografi i nätverk Tillämpning av den svenska standarden för vattensystem GEOINFO 2012 2 Bakgrund, milstolpar

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

8-3 Kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Namn:

8-3 Kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Namn: 8-3 Kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Namn: Inledning I kapitlet med matematiska uttryck lärde du dig hur man förenklade ett uttryck med en faktor framför en parentes genom att multiplicera varje

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006 STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1 Läkemedel statistik för år 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Fråga 11. Vad skrivs ut? Fråga 12. Vad skrivs ut? Fråga 13. Vad skrivs ut? x=x+y; y=x-y; x=x-y;

Fråga 11. Vad skrivs ut? Fråga 12. Vad skrivs ut? Fråga 13. Vad skrivs ut? x=x+y; y=x-y; x=x-y; Håkan Strömberg KTH STH 1 Fråga 1. Vilka värden har c, e och f efter att de tre tilldelningssatserna har exekverats? int a=3, b=10; float c,d=2.0,e,f; c=b/a; e=b/a+d; f=d*b/a; Fråga 2. Skriv ett logiskt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING II. Föreläsning II. Mikael P. Sundqvist

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING II. Föreläsning II. Mikael P. Sundqvist Föreläsning II Mikael P. Sundqvist Att bygga matematisk teori Odefinierade begrepp Axiom påstående som ej behöver bevisas Definition namn på begrepp Sats påstående som måste bevisas Lemma hjälpsats Proposition

Läs mer

Linjära ekvationssystem

Linjära ekvationssystem CTH/GU STUDIO 1 LMA515c - 2016/2017 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Linjära ekvationssystem Denna studioövning börjar med att vi påminner oss om matriser i Matlab samtidigt som vi börjar se på matriser

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A0 s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande biskopsvigningar A1a 1 1932-1948 2 1949-1957 3 1959-1966

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Webbaserat kanotbokningssystem

Webbaserat kanotbokningssystem IT 11 086 Examensarbete 15 hp November 2011 Webbaserat kanotbokningssystem för Friluftsfrämjandet i Uppsala Sara Ingmar Sandra Nyström Institutionen för informationsteknologi Department of Information

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36718016-93DB30 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36718017-2611ED Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Det bästa ur två världar Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Värmlands Arbetslivsforum har haft som mål att skapa bättre förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Projektet

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Reflektionsprincipen

Reflektionsprincipen 156 eflektionsprincipen Dag Jonsson Uppsala Universitet 1. Inledning. Något om permutationer. Eempel 1. Vi skriver bokstäverna A, B, C i rad. å hur många olika sätt kan de tre bokstäverna ordnas inbördes

Läs mer

665st nya glasögonfodral, Blammo.

665st nya glasögonfodral, Blammo. 130par nya skor. 27st 13581ao 36-41 7st 13570af 35-38, 41 9st 13581aa 35-41 4st 13570ao 35,36,38,40 24st 13247ak, 36-39 8st 13573ab 37-41 6st 13546a 36-41 ej 39 18st 13532d 36,37,40,41 19st blandade par

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella.

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Förord Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Är du ung tar det bara några år men som vuxen kan det ta betydligt

Läs mer

Medarbetarundersökningen 2012

Medarbetarundersökningen 2012 Kod: 36717886-60C754 Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende på hanteringen av Kod: 36717887-54CA5A Vi från garanterar fullständig säkerhet och sekretess både med avseende

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer