*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1"

Transkript

1 !"# $&%' ( #)!"#"$"

2 %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +,-%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). /'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 *2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 %%+%%%0*,%0'(%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%%('%%%0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0*!#'+%%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) '+%**,-!#'/+**+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). '(%0#*%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %%'&%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 0%0%%+%%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4 '-%%0*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),%%%%'(0,%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 00%'%+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5 '%,%%2(*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 -'(!%%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 2

3 2+,-%%*+% ":796"6 ; 9<66=" 9<7 >"7"7 6 96"6" $69 7'76=:66 B 6"7 B "66 <66*6) >"6?96"6"9<66"?="7"7<6"7="A767$>>"?77"$66"6?9"7:7 9 B $?$= =7?6? 66?67" ' $69 7 %<?7 7 9$6 "= 6" 9 7"6=" 9 7 B"= 9 7" ="66 B $6?A7="77" 7 C 9 C6 >7""7?= " $6?A7="7 67A"7 7C?:76 7"6) " 9$"77 >:*6 =" >76 6 AB> $667< $="7 ="6 < *6$69 7" ="66 7"$7"7) "66 $ " " "B 66 7 ="B 6 9 7"67" " "6 B $ " 6"B6 A "B B 7 >66 6? =" " >6 B:A66 B"= 7"6D#"$"3E) :*6 676=" 9 7 6:7 "=?7 ="6 B: B?7 ">6 6 B ="6?"7 $?$=6"6?7 B C6 66 =7? 9 7"6 B"=" 7$>> B?7 :?:7>"7=" >: ="6? : =" =" 7%<?7B"=CA>? G 1 B B"=?"7B"6 B" "67"7) 0<"6 7 A6 $="7 >"76?"6 6:7 67 B 9$"76 B"8"B>" $6:>$69 7=$"7$="7*6,A667667AC$97$:7) *6,A67=9 7$6B66?67"B'7 7"6 A=" 66"6$B"7 BA7 9 7"? B A$6"A76<=)0""$F"977"?=$=+?"76"6B76$="76=" B 9 7"BB"7 >7C"6"6 B"66 7>7C"6 3

4 D0""$F" E) 7 7A?6 67 6"7? :A667 *6,A67$="7>"7="2:66 "66H+>76"7>6 BB B"=*6$=+?"76"6B6'B "B6 9 7'7B6=" D''E) >76"7>"6 ="B:) B"= $= +?"76"6 6 "66 "B $6?A7="7? =">7C"6 B >76"7>"6)?: <676="?"7B"6"7 7 $6?A7="76 2?7? =" 6$=" B*6,A6 A7 ="") " =7 <676="?"7B"6"B7$6?A7="76A7*6<7""67">7" 7A?""9666"6$="B?76$6>:*6)?6B:A66=" $6?A7="77 7? >7C"6" 9 7B"= =" $> B $6?A7="77 "66<"7=>"7?$6?A7="777 6B CB:"666 BB B"=9 7"67A=7"97:>7C"6") +="7 6"C7=""="7>>76"B"B6"7$>>6B"=B D#"$" E) +>>6" 9$"77 >: *6 B C"6"7?:7"6"7?= 7">7=$6 67 CA>? "7 D44E >7=6"7"7 <"? >7C"6"6 "B =" $>>6?7 >7C"6"6)"6797:?:7>"7?7?"BB$ "A7:6"B$6?A7=" 7"),=$ "B?A=="6 I 66$6?A7="7>7C"6"6B:A667" "77"$66?76""6667"66"76?9 7" :<676=?"7B"6),? "$="7?=BA="$="7=">"7=?79 7) "66 "?7 =" 7$=A=" 97: >7"$6?A7="7 D E) 66?67" C B?"7" B 66"66?66 <96" B"= $"A7:6?=">7""7 B $ " $667<6""66 A76 67""? 1 Genom Europeiska Socialfonden driver Svenska ESF-Rådet programmet Equal som ger ekonomiskt stöd åt s.k. utvecklingspartnerskap som syftar till att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. 2 Med intressenterna menas framförallt ansvariga och medarbetare inom Bastas organisation, men innefattar även omgivande aktörer i Basta Västs nätverk. 4

5 66 =$B"6"7 $6?A7="7 =" >76 6 AB>"?*6 =" <96"6 B"= =" $6?A7="7 A C >7""7 $="7*6,A6 B6 66 $="7 $7 *6 =" 9 76: >76"7? #$7BA66=">76"I #$7>:?"776"*6?66*6,A676 BB6I +="7$6?A7="7"6 >>""6=: 66="$>B$6?A7="7"""7"77 6B CB: >=" "$6?""="677"6"7= $6?A7="7B"6=D677 :B:6"BB C6$="7$6?A7="7":)"6""?7K ) "797:"6A7K ) 66?ACB"6=K ) +69 7="K.) <6 :6 B6"7K ) <?B6"7K 5) "=?=$"7797B"79 7="66) " 6"7?C$"7 C7= 97: 6" 6 BB7".) 6"7?C$"7 7?6 $6 ""6) " 7 6 >7C"6"=") " B 7 6"7?C$6 7 97B"76 B 6"7?C$ <96" 2 66?7"66 7"=> 9 7 >7C"6"=" B"=?"7B"6" $6?") ="6 6<=6 66 B: 9$="77 7*6 %<?7 97BB "B 6"7?C$"7 >:*6,A6 7C??"7B"6")*6?A="B"9 7"B: =: >6? B=7" >6? 9 96"7B =" 67 5

6 $="?7 7""? ="? 97*6 66 6"7?C$"7 A?" 976A66?$ "6 ="*6< *6,A6B$=""B"B66="??=B="6"7?C$"7) 6"7?C$"77?76"B67$6$7"7="B"6 :667""?6=>:7)6$="B*6,A6 7?76"? 67" $6?A7="77 B C76 B"= 66?7 ="677"6"7=) " =7 6?: $6?A7=" B"= <66"77" >"7>"6?9 76:""9 776"*6),=:66 6 9A" 7 C 6"7?C$6 97 >:*6,A6)L7A?":6"7BB="6"7?C$67">7""66"797:*6%<?72="B 7"9"6"7?"7 7""?6 >7""7 A=""7) $6" 7 C 6"7?C$6 7">7""66"7 97: BB$ B >: 7="6B"669<7666"7?C$"7B?7"76A= B" "?6BB"6 ""?6BB") 6 9A"9 7="A767$>>B9 769<66="6 7?="66 6 B 6") " 7?76"66 >"76 7B 6"" >7"9"7" B6"66 6"B"=7">7""66"797: =" 6""966 B"=?"7B"6?7" =" 6 9A" 7 $>>=6"76 B B$6?""? 76 BB 6 976:"" 97?= A=""7 7">7""6"77 76" $6?") : : A66 7 "B B"= B6=A7?9 7 6">:?A"6A=""7$79"7<?7<"?A8697B), 7 A?" 67A996?="66 >7 6 9A" =$6"7 A=""7 >" ?$6?A7="7") 3 De andra två utvärderingarna som gjorts inom EU-samarbetet är Makt, kön och identitet En utvärdering om att vara kvinna på Basta (Heule 2005) samt YES pedagogik för utsatta med ideologiska förtecken (Heule 2005) 6

7 2,! 6=7"6$="7="69 7"6"6*6D0""$F"M C67 B #E 7""77 977"?"7 $7$?= B "*6 B"66 9 7"6" "7 B" 97? =$"7<>"7 6? B=" "7 B" 97B? BC ="B766 7"7= 9 7"6B"6 B B"7 66 B B" 97? "67=" 99"6"67=">7?6"67D0""$F"3E) M C67 B # 76" N IN D443E = $6"7:6"7BB=" =" >A $>> B" >"76?"6 $>>96 =" B:A66 B 9 7"6=") 76" =7 A96 9$"77 B >: ="6 B $>>"?"7 C"7 7"67 97: >76 =: B:A "6B"6" ")*= 6 67 # M C67 BB>"76 7"6"=7") 6$=" B*6,A6 7 ="6?= $>>7">=" 6 9A"?6 9 >A7B" 7"77$>>"7B76")0"6 =97:?= # M C67 B 6<="7 >"7 $6?A7="77"$66" >: 6A A77 =: 9 7"6="6?76 B B"6 97B:76) B?A=7=7C?=6"7?C$6 9A"=:9 7"6B"6"?76B=7"6"? =: B B"= $>> ="7"?"7B"6" $6 6"7 66 ="6 $>>6:66 >A7B" >"76?"66 7"7B"=96"7B667=7$>>"77)' 7 76:="B667=796"7:BB"7C"=66CAB9 7*6="?B9 7"6B"6B"=7?99B6"7"7B6666$6"7) 9 7"6" B 76"*6 7" "B"B =" B $667< "B "8 : =" 7$=>"7") " 7?76 "=6CA ?"7B"6 9$"7=") 7$=>"7 <=" :5EG 7

8 ) 7 7C"B">>"7"6? 766?$>>9 7B: 66$B:BB$"7B"==7BA7) ) )*(+%$%&,$-)$%*.-$26AB"66"6"B66?"6">7A" 7=">76) ) /'('0+&/%%1./*.-$2=7B"67A?"96"7A"$=?6"96"7 ) ) #$"'$.-$%&&%'(%2$% 2 >: =?=" 97"6 97: B 6 7:="6 "8"B>"? 99"6"67) 5) 3$,4($%&,*/% 2 <967 >: BB >"= B $667<"6 7 6"?= =$ A"7 $6?= =$ 7N) "B "=7 B= <B7 $9>>B""$6?") 76"=" 97B:76 97"6=""66$B6 B " 97"676 B?" 6"=""7 66 "7 B B "7?:7=7A66 )D"6"80""$F"#: MC67 L 7? AB6 M C67 B # <? B6A667 B" 7"7 97"6"=7") B C 7 976:66? ="7 7""B 6<="7 =" 66"66 97B:76 97"6=" $ " $ 6: B66 6 ""99"6? D" M C67 B # " " E) : 67" B $6>"6 $="7*6,A6 B6A66 "66 >6"6" 6 6 =<B6 97"6=" BB"7 C "= 66 4 Som lärling under det första året på Basta får man en fadder. Faddern har varit på Basta i över ett år och skall bistå med hjälp och vara gott exempel. 5 Man gör skillnad mellan begreppet rehabilitering som syftar på organisationens hjälp till självhjälpsmetoder och mer expertkrävande begrepp som behandling eller vård. 8

9 " 66 66$6" B 7? 7C? 56"6 7">7""6"77 B66" 6?= *6 67A?7 "96"7) -=: 9 ="6 7"7 66 " 76 B*6 BB7 =" 6 >: 7$=? 76"?="6) 99B B"7 66" 66$6 B?A7B7 B"="BB7 97: <66"7?A7="A7" 6666$6)*6 B"= B9A""7" 76) =" 66 66$6"7 7 9A""7?:7="B B"6C$$ 99B B"7 66 =" "67 "B"BB $6"7 A7 66 B?6? ">7"77?"6 67" 9A7"7K 76" 97" 7$>>"7? BA7) : =" BA7 6"7 C$6 7$>> ="66"$="7?"7??>"7?7$?$=$>>96A726"?A"=$6 "67 7$>> B 6"7 "66 B=7" 6?"7?=" >"7) A6"7 D" "7 =" 6" "7 "6"7E "?"7 >: 66$6"7 66 B"= 7$6B7) :?6:="6B" 66 " >:?7=7 B"= A? 6"7"6<> 97"6A7 >7A="? >: 9767"=") B" =" 6?: 6 " " B 67) 76 66? BB$6 " =?A= A7"? =" 6A= 9$ B"= 97B6 97: =" 6 6 7" >"7?:"7) 97B6B>"777 $667A) " 7"676"7 A=" 66 B" >"7 6 " 976A7 =" =" 7$>>"7 7??7=7)?6:="6 7 ="6A667"9 7>"7666"7>?<B>6=:7"676"7" "7=77A66"6"7 B:6"?=6) : =" 66 66$6"7 97?A6 96 =" 6 $69 7 : 6<>? "66 = 6""6 =" <6"B" "7 7B"7 B 7:="7 BA"6 $69 7) 9

10 9 76"" "79 7B<"6B"7 *667A?7B666 66"B9 67A?"96"7 $>>"66 9 7"6 6 BB B"= BA7?7? =" 9"6 7 *6="7$=>"7"99B6"7BB"7669$"7B<7"=> =: C 9 C=" >6" 9 7 "7 BB966*6,A : 676"? 9 7""'+%:7) 2!# 67">7" 7"B="669 "6"7B'7 "669 7"69 9 7"" '+% A7 =" B $6:6 >"79"76 76"? "6=" =" A?" $>>"?6 >: A7 :) A76 B6?"7="?9 & B 66"8"B>"? >>" B =7"?? 9 7" B" B<"6 $6: B:B"=?"6" >"7 B $="7 " $6?"" 7 96" " $>>:) D"#"$" 3E-?" C B 7 9 C6 >: =6 $="7 9"7 7 $6 B:B"=?"6""6 " 9 7B: 6 :6 >"7) "6 9 9"7"8"B>" >: $66="6=6"7?C$"7B9"7:7"7"97697="A6$" B6<="7 >:"=B"=?"6""6B?6>7""7*6,A6$6?") B<"6 6""797""6" B "67">7" " 76 B 7 $6BA "66A=")#" 10

11 "797""6"7? 9 7"6=" A77 7=" 97:"" 68?"7B"6 B" =" A?" NL7A76BB<"6?"9"=A7)#?7B<"6< 7=<=">:) 9BB6 6?A7="7=" 6)#9 666A7"6?6 B9 7"6"6$6?")ND6"7?C$E ' "7?C$"7$667<69"767B$7"=9 7"6"=7"9 7":7B"= "6666"8"B>")B66?7"67">7" 7="9 C="$="7"6"7?C$?:7"K N66?7"67">7" 7:6:9 7 "7B $>>:="666 B76"66 B C?A7)"66A76":?62A?"="B =7?"7 =" B6 97BA799A7 B:6" 6A >: ="66 A66) ">"7 B C "7?6 A7 66 "? 7"B 97B9 7: 66 " 6=" 7A B"= "?="?BA79 77=?"7"6"=)N 7""'+%966B"=*6$69 7%<?7 BCB:=:7C7=""669 9=""667"6"8"B>">:$7B$=" B"6$B"7="?*6 =" C7="" 6 $697: 7"6=") +="7 =" 6= B 9 C=" 97B 6 9<66" 6 ; =7"? 97B:6 >7 " 6 >:?:"7) "6 A=" 66 7"7<6"7 B $=" CA> ?"7?") B6=6 $ "" B7= > 9 7 >"76?"6 6CA6"7) "66 A=" 66"7 B"= BB$ 7B?:7= AC? B6 9 7ACB7= 9 7 >"76?"6 >7=$6"7) 6"" A767$>> B$=" "= $6?"?"7B"6"?= 676" 6?7 9 7A77):C?=B9 766"7?C$B"=B'7 9 >: $>> 6 9 7"6"6 B 6" $ " " $>>?= B6:7)'"7 =" BA66667""9 11

12 66 9"7? ="B B ="?:76 66 BB*6 9 7"66A=") $667<6" ="6 >: 9 C=" A66 " 6"7?C$$="7 6"K B B"= BA7="7C$ =:" B=" A*6 B"= " >: 9 B "B 66 *6 7="$="6""66 B C" A7B?AA=7B7)797""6"7??"6>:*6:B " 6<7 < >"76?"6)/66"77" :B"="797""6"7? =7 7"7<6"7=" $697:)' A767$>>" >: =" BB=" ?"6 BB ="B B"66 6"B 6=" B $6?7%9 5 #="A?"66 $="7*66 B $=">"76 667">7=$"7"76B*67A?"766B9 76:7$7="9$"77)B 7 $=" C $="7 B"=?7% < 6 =" 6"? =$"7 B 9 7=" 97B "=7>) <"7"6 B 97: B>"76 66B>:*6,A6? "?A6 C="A66K N"6A7A7CA66"?:797:7B"?B:6"6A>:="66)L6<"766="6A7: 6 66?767$6>" :66:6<"7="9"6="6A7)"6A7"9 7?77B=7")N D6"7?C$E,=?7="6=:B::9 7?77="I76"*676<7="7) >"76?"67"6<7"""9 7"6"=">"76 77$>>)>"76 7"7 A7="B97B" 6 A7"6 >"76?"6)0"=>"76 7>"6BB"7? 9 7B:"797B9 7 6B6"7" :=B":9 <) 76" B <96" 97B $="7 B:6"7BB6 6"7?C$"7 7"7B6":?7 6 Utbildningen genomfördes på Basta och bekostades genom medel från Länsstyrelsen. Den innefattade kunskaper om att driva företag, demokratiskt ledarskap, planering, kommunikation och konflikthantering. 12

13 97"6="$69 766="6:66">"76 7A766="="?76B"=A") *6 6"7?C$"7 C C76 B"= ="B 66 9"7? >"76?"6 6= >"76 7"7 6" ="?76 A76 ="8"B>") = 97:*6,A6 = ="B7"7<6"7=" 669<666 ="< 7"7K ="B>7?B"=$6)=:6?="6B6A666BB=":6>:$="7"66:7 :6$6:$6?=""66>"76 7>):$="BC$B"=67?A7="6A66B ="?76A7$="7"66:7):9<66="$6)Q?7C$?="9 76:7") #?7 C$ " "=79$7 $6 ="6?7 C$/ B 6"777"7=" NP)N B >7="?"=A7="6?="66 >:669 Q 7)"6"9"9"B 6 6>"7"7A7666$6"6>:4)?="?A=6?:7666BB:B"= >7=$6")BBCAB9 7B"='+%)0<"696"7B""=?A86"C$R >" C) "= = C$ H $>> 41;43 B 7"B"="6666 "8"B>" B $=" "= >7C"6"6 97"6)*6 ="?=66 97A=77 B >"76 77$>>" =" 9"6?7?"7" B 66 ="6 $?7=" "=7>"6"7=">:"66B"79 7"= B6?)-=:$>>"?="=6"B" 969"6 "=7>"6B67?"="9"76"7?C$"77="A??=B :6"7>"6)'"7?7 A?" $>>: B="776" 67" =: =" 6 "7""7 B" "= A77) 76 = 6"6"7 6"7 B 66 <967 B" "= 969 $=" "= 6 $ " =" 7*6,A6) 13

14 A"?7="676?"69 7:="=">"76?"$ "6?7=7="6?7:697:?"666=">::6A66$"?7>>="6?7=7)66=""= B 66 : BB 76 : $="7 BB?7$B 7?76" >7" B9 76"69 B6 76"7 6<7""7 =A7 B >: : B=" "6) 97B9 76B"=66B>76"7> +>7C"6"6 =A7*6 CAB6""66 6 >76"7 =" "7"?" "6?A67?"7"B"66?B:A667) 1 *6B66>""? 7="79 7 >"76?"6?A6=:=" 6 96"6" $69 7'76=) 6= B 96?:7"6"7 66 : B"= =" $BB =" =A7"B6 $="7" 676>"7=?6 <7 ="? B"= CA>?>"797:0* 3 ) 7"6 9 6 BB B"=*6"797 66"7"77" "B9 7=" B BB"7" $>>=7$="7 >7;0C 2B"7 A"66?:7 B 9:66?7" A77" "7 96"6)*6 >7C"6"6?7? $=66"?="B9 7="6?$>>=7"6) : =" 9<7 A767$>>" 9<66=" 6 96"6" $69 B"7 >:66) "6 $ " BB 66 =7 C <66"77""66 >7 B:="7 =" 9 76 A7" $ " BB) "7?7? B: 9 >: 66"66"7 B"= +="7 6"7?C$"7 97:66" "? "=7>)? 97:*6 =""797""6? =6$="7? B 66 B"= =B676? <7) " =7 B 7"7<6"76 97:*6 =" $="7 6" B"= 9"7 7"6"69 766N:$="?7BN)"?766:97B$ " 7 Övriga parter var Folksam och Lunds Universitet och andra målsättningar var bland annat att starta utbildningar inom socialt företagande på universitets och gymnasienivå. EU-programmet heter EQUAL. 8 Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries fond för åtgärder inom programmet Mobilisering mot Narkotika. 14

15 976A66B>7=$6")"A767$>>"B9 7$6B'7 6:9 7>"76?"6NBC$7"N$>>96"7) 7$>>" B?"66 BB =" =$"7 $="7?7% $7 =" A "7"96"7 9<66" 6 =" < 96"6")?:? $667<6" $="7 6"7?C$"7 6 77" A"7"6 9 7 < 7"7) "="B=7"?" B6="9 7?"96"7:7B:="7) 7C="A779<666 =" BA6?A $667<6" $>>66 $="7 6"7?C$"7) 0" C " "7B?=:66 9A"6$6B"=>"797:67"6) =" "67">7"=$>>=7 B"= "7 "7? 6:) L 9 76= 7="?7?7"66B<"66"?6 $="7 " ="6 9 76:7"6 B"= 9: >$"7" "7 "="6"7),= 9"7 6 9A"?7 C 7A== 66 =" $6 B" C B 66" 976 >="? >6BB 97B9 7:)9 $="7 6"=:C?6"66="9<7A77=" 76"7?C$"7)L?77A==66 =" =" $>>"?6 6= >:*6,A6 B"66 0" 6A"6 9 7 $>>?""6 B 66" C? =""6$B 66"6) A77 A="66 $>>66=" ="="A766B"=B'7 "7:) "6"7>)><=67"7B>"7>:?7CB:7=:6)"69$76":) 0AA7>= >:9 $6"<"A66B6"<"A66)#:"7B>:B"="=:<"A66: DA7B="?76>:*6,A69"BB:="7E N:6?6"A="="6BB="9 7 6"CA76?A66B)'7::66>:B7"6 C$>:?A""=B 6""8:"7?")NPN' 7B9$7="6A7)#7C 15

16 "666 :666<"A66BB"=9 DA7B="?76>:*6,A66?:B:="7E C="6A7"C966)"6A7C$"66 N"6 A7 6$6) 0" B?AC"7?= 66 L 7 C$ 6" 9<6"=9A""6)NP DA7B="?76>:*6,A6C$B:="7E 76""? B:="7CA7"BB"6="="6?7>7"B66?7>:" >>"66) L6<6"6"66B=":976=?"7$?$=6"6)%$"7BC$6967A ? A7 $6? =" A7 7 C$ A67 B A7 " N%B 7=A7)=6B$77B :7=A7A7>6?)"6A ="A7 C=B"=="69 7="67?=)N DA7B="?76>:*6,A69<7B:="7E =7"$="7:7"6="="69 BB $667A)'7B9 7 >6?=:796" ="6 $ 9$6=$6 97 >"76?"6 :"=="="$>>96"76"?6BB6 B?7>:" >>"666"A="?:976=)0$"A7$ :6"7<6 6 99B 7""B >: 4 B?"6 67" 9A7"7) : A7" >: BB 6A" =" 976= "7=" 77" 6 6=7"?6""7 >: 66 66$6"7 6 = 97: =: $6" B"= 6?"77" >: B7=") :B'7 $7?66 97*6,A6) "6 $ " C$ 7"CA B6A 97 97"6"6)# 97:=" : B " >76 ="6=" =" 96 16

17 @"6<=""?"66""666=7"?=7"?"7?=""96"6")#B"=" 6"?7A"7>:66 $ " 7?*6,A6 7A6 =" CA? 2 6" 6 A7"?6"6) 66?7 >79"" A7 C$ : 66 " 66 7 B B >: B " 66"6)N D6"7?C$ B=" 6"7?C$"7 B C76 BB) : 97: B $7 $ "9:'+%66>7A?*6="?7=">:9 C="A66G C)BA7677C66="66A7?66266"66A79?=B):67 "99"6>:B 9 )N D6"7?C$E,= $6"6? B 66" C" 76?7 9$? "6$B ) "= A77 6 BB B6 "B"BB B:)?A8=" 76 = ="""7? " $6B =: ="6 A"7 66 >" A7"6A B" A77 "=) +="7 A6?66 BB"7 C B :7? ="?:7"6"7B>"76?"679:666"7) +="7?:7"."B>"76?"6"7B"6766 ="A? 6 97"=6A"" ""6 B:6"7>" 97":"="?66) "6 $>>6=" 97 67"="7B" >7 7B 6 >: 7" 66" A7 7="7$>>B="6 17

18 ="?76 >>"B="66) 4 A7"=">::A669:66 =<9<6=">: :B?7="9 "= B 7"6" B6 97"6"6 >7>"7 A=" 7"6"7 ="="6"666 66?6:=" "="6B6B" "=A77) B'7 >:?79 7 A77?76 :?6:=6=") " =" $="7" A7" 6= "?6 B"=" "=B="6:9 7:6C7=""666)#$7$="="66A=IB '7 $>>77"6? "="7:=>:*6,A6) ' 767"="7:= A7" 6"7B B BB"7 97:?" 66"7 =" 6 9<6="7 >: 9A""7) 66 C$6 ="66"96"797:=" 6<="7 >: 66" =" A77 >:*6,A6 7C6 " >:?"7B"6" B" 66 66$6) B '7B:77"7?7?A6="$="79 7"6"69 A7?"B6A?"BB="6 :6 "797""6"797:<6"776" %<?7)"6B 6"7?=6B" 6?: A=""7 *6,A6 67 B:6"7>"7 "6 B6 $6?""="),==" A"6$>>"?="C"""6""B"BA=C"?"7*6,A69 7"6BA97B6")A77A?="6 $>>66="9 9 För dem som kommer nya och som inte har en relation finns en så kallad sexmånadsregel. Denna innebär att man under det första halvåret som lärling inte får inleda en ny relation. Syftet med regeln är att uppmuntra de nykomna lärlingarna till att använda tiden till att bygga en ny självständig och drogfri identitet. 18

19 97 :76 B6 A7"6" 6 B 7">7""6"7=" >"76?"6 "=),= ="6 =7 6 9A"6 $>>"?=" A77" <96 B" "= 969 " B67 $6 ) B 9 ="6" = B"?= "=" =" 66 B C7=" $7 B 966 "7=")' 7 A77 >7A="? : 66$6?6""7 6=7" 7 ="6?76 A66 66 ""?"7B"6 B *6 "B B? N66$696"7N) " 7 96" "> B6 $676"6"7 " =: ="" 97B: E) 66 $6?" 97B:7 97"6 B =7?? =" A77 7?6 7A?"66 6<=6 97"= B6 "=7> B =" >=" >:?:"7):B67B6"="?A86"B="6?6"7=""8"B>"69 A77 B 6"7BA7B="99B6666$6) BA76" 66 < A77 6"="7=" 66 9 C7"7 B?7 67>7=$6?BB? 9 7"67")">7A="?6=7"66?6""7G 0:BA7 7B6 :6B?6"A7="6:?A=6976)B="6 BB"7 6?: 6<"B"=67"=7B" 7$B?6""766 = 6=" ="B 6 >>"66>:B=7" A"?")"=="66B:="7666$7="B="6B="6":7):="6A7C$ ="69 76B 6"627"7<6"7"2B?6<"766?A79 7=:>:),A"76" 6 7A6B"=""7796 6=" $=B 6?7A7"B6"66:7)A79 7B:6"??7B"7"B6A6?=7"7<6"7" 66 9 C $>> ="6?= 67"B:="7B6"6 =: =" $6 =) A7B"=? CA> =?=" :66="6"7BB B" "= 7"7<6"7=? 97" ="66 B? =7? 97"6B"6" 66?7"66 66"8"B>" 97 <B7 7?76 =" 6 76 $6B"9 7B'7 @"7>A6"7="?=?:7 6 6"7?C$ $7?66 ="6 A7 97" AB B =:?7 66"79 766$">6:6"<="66"6<?7G 19

20 666 ="6B?"6) ="6A7969 7>>6B"=?7"6"7BB?AC"766?7)$ 7"66"6 :7 $>>966?7" =" $6? "=" B" ="6 :7 6" > A7 =$ "= >: "B"6"7 $B:=7>"7B"=BA7B=$766$6)A77=$ B =$ B:6" >>? =$" = "6"=7") =: B:6" =$ " 6" 9$ "6"6 = 7"6"7B=$7"BB)' 76="6"ABB?67697: >"7"97:B""7"="BB6)"=79 76:7C$6"?= 7 B"="6A7=A79 7B<)' BB" CA>="<B"66"66="6"A7=B>7)" 7)N A77 >:*6,A6?7?= B 6"7?C$"7 6" : >:A6 B?*6 "8 ="7$=>"7"?7)0"B6:9 76:""9 7?=*66=9 7 ="6? =" "9"7"76 6 >7>"7 =: 6"7?C$"7 7"9"6"76?"7?"7B"6"$6?"G "A7A7>:6?:)"6A797? "B">? >7=$"7?6"6???7=7?6"6A66"6B?9 7 97:*6 : A"7 ="6 66 C ""7"77 : B<"6 6 *6 : B7""BB66="6A7>6?666 7B"66<66>"7>"6?66">:=" " B"=?"6""6 B B $7?66 ="6?7 B"= 6 66 B 6" >6"6" 97"6"=7" >: 7C7$6<66C="66"7B9>:> <$="7), 7C7: A7"7"==:="A7A77)L67766="6=7B6666BA7B7 20

21 7A=766?)"6B?6" 7:6="B)"=B:6"B 97B"79 7=">"7:66B6"6>>7="796")0"" 7666?7>:="BA7B?"7" ":6:66B6"7:69676":6B6"A7 6676?69 7="B)' 97B"79 7BA7)"6"=<"7$>>" B?"7""8>="79 7"6"6)B=:7? "B:B6 "8"B>" B:= " "7B66$9<66$6:A7="6?6666?9 7 "76 "A7 B6B:A66) D6"7?C$E B$66="?A7A7667"6"96"7B="66B:7$>>>7" ="6 "7 B $6>"6 >:*6,A6 $="7 ="6 "6":7"6 =: B 6A6" *6,A6 7 "= 676" $6BA76 "B $7 97"6="6 B :) "=="="96"6C="="6 97$="7 7="="?A767$>>" B 676="*6,A6 9 B <7 >"7 $697:" "7 6 "7 "B?7" 7?"= 6"7?C$"7 66 B B>"76?*6,A6 7"666"76A6"7)B?7"7?"= N,=C67766B7=:="6BA"76 B:6766?76A="7:7 ">:>666>76B"==A7"7")B:6766?76A="7A7:7?"66 ' 2? =77 > 97"6"=" >767) B :6 A="7 =A7 : B:6" >76 @"6>7"6 : B:6" =" "769"7 A797:) L 7?:76 66 " 66 : $ " BB$697:)"6B:6"BB:A797:B:"7"7)N 21

22 ,= >:*6,A6 $="7 BA76" C 66 "=" =" 66 97"6"6=" 9$6 97B"7 97 >7" C" B"= 66 >: 97":"=" =) A7 B"=? 7"$7"7 $>"7 =" "96"7 C$ B:="7 A76= 66 $7 6A6 B >7=$6"9)# =" 9<666 97: >"76?"6 6 7*6,A66CA6"$6<77"6"7?"G N#"B$6 B C$ 6 B A7 B" $6?" 7 C$ :66 "66 "6 6 6"B>) B 7? C$" B7="B)# 7 :66 >: 7 B AC7" 97 L 6767" "*"" B =676),= 7"7<6"7"6="C$B?=="9 7B>"6")0"="6=A77BC$ 76: 9$6B7"7="6<=6?6:=6 ="=7)#?7A79 766? "BB: 9<69 ="6C$66$ "BB$6=:? "??"B?7)"6= C$$>>"66676 )"="96"76?:=7="C$66" "$69 7?6"66="66"66=7 BB 7 )# =7"6 6?7 "B 66 CA? >7=$"7 " 6=")# ""7=" 9)# 9 C$ $77 >: =" A7 BA7) 7C="? >> =" B"=BB =666>?76):B?>: "B>76="B"="66$="<966"7?"6"BC:7 ) A7 6" B"7) A7B"= $=" C C$?"7:6 B)0""96"7B?7A7:B=""?:76$6)#$>>>: 67" "B7=9 7:6 B$ """7"7B*6 A77 >"7 B : B:B $ " $ "= 6 " 6A 97 B6=6?7C$="7B>"96"7B?7A7>7"B="):B="C$ "CA66"?:76$6)#="=B"?"76 766"7:6"B7CA?B"= A796":>:6A7")A7<6"B"6A7C$:=6)N *"$6" "7 : B:766 B B C7=" =: B 6A="? AB=" A7 "96"7 "=6 C$ B:="7?7 66 7"66A="B"7:697:"66 66$6)' 7B="?7 ="6 :?66 B" B7" : A Totalservice är en företagsinriktning på Basta Väst som bemannar byggarbetsplatser i Göteborgstrakten på beställning om personaluthyrning. 22

23 6A>:*6,A6B"669 7 B $6" 7""7=" 7CB"=9 767<79"7"66"7?")"69$76") "6="A7="66"6>:*6),97:7="B?=="6A79 $69 76)A7B"=9:7?969 7?=="A7"? 7)"=:7?$6A"7? =" " 66 B 7 B6?77 ="66 66 ="6 6" 7 >:76 $7) " "7)L$967"BA7=A7="6B=7"B9 7="B =A7 B 6 $6 CA??"" 796 : 66 B67 ="6 B:B9:7?="B>:7A66$7) D6"7?C$4E +6?"7? AB=" >7=$6?7" B BB6 B A79 7?"76?::7"=B?6666?7)# >:66?A8 9 7?67 B6 B"= $6?"B6) 6 =" =7 "=" =" $="7 6=7" 7"7 >"79 7$6"7 6:66 96?= $>>96"7?= =" "B"BB?") 7$>>" B ="?7 9 7 "="? 6 9 7"6"6 $69 7'76=$="7="$9<7>"7"7)+6?"7B'7 =" 9<7 97: A767$>>"?7 AB" B?7=" 9 7 "B7"=?) # =" 9<666 $6 97: >"76?"6 =" 9:66 " 6A)'"B:7"96"7 66 >7C"6=O 9 76 "76 6?::7"96"7 9<66" 6 *6 %<?7 9< =""? ?>>" '76=) 76 B"= 6:7"797""6"7? B6:7 97B:7 $> >76"66"8"B>">:66?"?7"B

24 97""'+% $ " BB 66 : 76"*6 6A=" A?"*6 66"7B6"7" 7"$7"76 *6,A69 79=">:"666A66) 66*6 =" : >"=6 97B$"76? B CC7="" 76 "B A767$>>" 976:"" 97 =" "8 7$=>"7) B 6=7" AB6 =="=$"7A76B"=7>A772B7$=>"7N"8"B>"6 B6N 7N N=76"6 B"= =7N) >"76 797: 97666" 66?"7B"6" BB6 :) B >"76 7B="776"*6)#7""7=">:9 C="?K NB>"76 76<"7C66B6>:"C"66??A8)"66C$ B A"7C6="66)0"B66>"76 7>9C$7?BA7A6666"B=" $>>9< " "7"C) "66 B C$ =7??=7" $6?"")#$7 ="9"77? >"76 7"7I:>"76 7B 6"67?69666??A8)"69 66 :6 >"96 B A 9"B :7) "8? B"= 67"66 97 ="66?"B B 9 C $>>I "6 9"7C"9 7="6=A7)N *6:=7$="7="::7"C769 77$>> 97"6"=)'7:"6A7 97: =" < 76"?A6" 67 NL C6A"66<66?7?$)"6A7B"=>"76 7>"6 "C$""6" 7"7"96"7"66:7)"=9 7=":6B"66" >7?>"76 7"7"96"7B??A86" =""9 7?A :7"6?7"66$=:7"=$ "B$66 7)66 $6:6=7:"6)L$6$"=7$>>":=$6"77?6">"76 7C 7")N D6"7?C$3E A7 CA?7) 0" =" <676="?"7B"6"72*6,A6="<<7""67">7" 24

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial

Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen. Ett stödmaterial Sex i skolan Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen Ett stödmaterial 1 Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget»insatser mot hiv/aids och andra smittsamma

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

! ' %!(!#!. /# % %$ % % %% 0 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %! % ) % 4 * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&! !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5"

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv

Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Det bästa ur två världar Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv Värmlands Arbetslivsforum har haft som mål att skapa bättre förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Projektet

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Vägen ut! blev vägen in

Vägen ut! blev vägen in Socialt företagande och empowerment Några slutsatser ur forskningsrapporten Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i -projektet från Göteborgs universitet, Institutionen för

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer