$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)"

Transkript

1 !"#%&"#'(*#"+,-(".,. / #(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6<"(*.+,:9"#' 6<<*#B9B'D<#B(",(696-"E%#%&"#'F L##",G%(.9"#',- M%-B#M698*;9 N97!B-((6#!"#8BL(,#C(

2 /

3 Förord P,..BC-8,#7%-(.BB+.-,8,9-,86+"(#"#'B-B+1F12&-6I,.,.QN&&8-B'('"+B-,C- E%#%&"#'(6<<*#Q?B:."99(699,8#"#'R9C-B-,6:;,9,+,-(6<'I6-8,S,(%,#6:;"#.,-+I*,-#B&T(696-#B <%I9"'BQA...B:6:(T."99U;-"(."B#A,#(.,8.QKB#'T-",#'D<#B(",(69B"V6.D-B 6<<*#6:;;B-.B'".+"((BB+6-.,#."99-B&&6-.,#Q O

4 W

5 Innehåll! "##%&#''%(%!***************************************************************************************************************************************!+,*!(%'-./01'(.%!*****************************************************************************************************************************************!2 1Q1VLXMGNYPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3 3*!'41%("1!0'54617(%!**************************************************************************************************************************!,2 8*!".6(#7#!9-.64""4-!******************************************************************************************************************************!38 :*!7;-#%/49-.64""4-!****************************************************************************************************************************!8, <*!(%/(5(/0477#!&=-0'";''%(%#-!*************************************************************************************************!82 >*!#/(%("'-#'(5#!9-.64""4-!***********************************************************************************************************!:, 2*!"##%&#''#%/4!5;-/4-(%!******************************************************************************************************!>8-4&4-4%"4-!*************************************************************************************************************************************************!>+ B(7#.-!*********************************************************************************************************************************************************!>2 V5!LMLWb5Y?AG>ENMN5PAb5?ZAPLM[Md![XL!ZG[EAX?!APLGAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ11` V5!LML4b5Y?AG>ENMN5PA2!_GLGAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ113 V5!LMLab5Y?AG>ENMN5PA2A!A>QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1/1 4

6 a

7 Sammanfattning PB.B."998,##B8,9(.*8",B+1F12&-6I,.,.;B-(B<9B.("#B+76-(B-,',#6<"#.,-+I*,-R,#C.,-6:;8,9.B'B#8,6S(,-+B."6#Q E%#%&"#'( 6<<*# ;B- 9D:B.( *.+,:9B 1F12&-6I,.,. (,8B# &"96.&-6I,.,. ',#6<7%-8,( &T VC:B8B9('D<#B(",. -,(&,."+, 5 ;*+*8(B *&&7B..B-ST8,,9,+,-6:;9C-B-,B...,#",##*<,-B7*#',-B-."997-,8((.C99B#8,Q B#(,- #C(.B# a0 &-6:,#. B+ 9C-B-#B B.. 1F12&-6I,.,. <,87%-. B..,9,+,-#B&-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B.IC<7%-.<,8."8"'B-,T-QK*+*88,9,#B+9C-B-#B&T8, B#8-B(696-#B;B-86:*&&7B..#"#',#B..1F12&-6I,.,.C##*"#.,<,87%-.B..,9,+,-#B &-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B.Q=-C<(.;B-8B.6-,-#BB#+C#.(7%-B8<"#"(.-B."6#6:;"#.,+B-".,##B.*-9"'8,9B+8,#&,8B'6'"(B&-6:,((,#QM,#6<'T,#8,""#.,-+I*,-#B<,89C-B-, 6:;,9,+,-7-B<'T-B..8,.(B#B('68B,e,<&,9&T;*-<B#&T,..<,-B"##6+B."+.,99,- B##6-9*#8B (C.. B# (.%8IB 9C-B#8,&-6:,((,-#B ',#6< B.. B#+C#8B 8B.6- " *#8,-+"(#"#',#QKC-7"##(8,.<D:,.B..'%-BQ `

8 c

9 1. Introduktion 1.1 Bakgrund L#+C#8#"#',#B+5?;B-(&-"8".(."9969"B(B<;C99((,.6-,-6:;*.'%-,..#B.*-9"'."#(9B' "+B-8B',#7%-<T#'B<C##"(6-Q=%-B..*##BT(.B86<<B,#<68,-#*.S"98#"#'(6< C-"7B(<,8."8(,#9"'B-B+7"##(S,;6+B+B..*.#D..IB5?C+,#"#6<*.S"98#"#'(+C(,#8,.Q A..B#.B97-"(696-;B-8D.*&&&T(:,#,#6:;8,((B6#*--,-B-<,88,#6<<*#B9B (69B#Q5?;B-"<T#'B(B<<B#;B#'S9"+".,..6#*--,#(<,8,96:;,#%B88B.6-.C.;,. &T(696-#BC-"8B',##B."6#,99.-,#8Q E%#%&"#'( 6<<*# ;B-,# B<S"."6# B.. 8, 6<<*#B9B (696-#B (B99 9"''B 9T#'. "##,SC-B..,9,+,-6:;9C-B-,7T-."99'T#'."99,',#SC-SB-8B.6-QZ-6I,.,."#".",-B8,((6<,.. &"96.&-6I,. HT- 03d10J 8C- 9C-B-, 6:; (B<.9"'B,9,+,- " T-(*-( 1 &T.+T 69"B 'I6-8,,'#B*.+C-8,-"#'B-B+&"96.&-6I,.,.',#6<,#C.*#8,-(%#"#'B-6:;',#6<B.. ',#6<9D(#"#' B+ 1F1Q N&&8-B'('"+B-, 7%-,# (T8B#,e.,-# *.+C-8,-"#' +B- E%#%&"#'( 6:; VB-#6<(6-'(7%-+B9.#"#' 6:; B+8,9#"#',# " E%#%&"#'( 6<<*#Q N&&8-B'(.B'B-, +B- 76-(#"#'('-*&&,# +"8 5#(.".*."6#,# 7%-,6#6<"( 6:; "#8*(.-",99 *.+,:9"#'R!"#%&"#'( N#"+,-(".,. H!"NJ " (B<+,-B# <,8 K%'(69B# " E%#%&"#' HKEJQ L#(+B-"' 7-T# +B- Z-67,((6- M%-B# A# '-*#8.B#, <,8 1F1 +B- B.. 8,. (*99, 9,8B."99 B.. 9C-B-#B (&B-B8,."8 (6< "(.C99,. *#8,6<<B,9,+,-#B."99'686Q1F1(*99,S9QBQ*#8,-9C..B(B<B-S,.,.<,99B#&,8B'6',- 6:; '%-B 8,. <%I9"'. B.. SD''B *&&,# SB# B+ 69"B *#8,-+"(#"#'(<B.,-"B9Q A# B##B#.B#, +B- B.. 1F1 *#8, *.'%-B,.. +"."'. 6<&9,<,#.."99 B#8-B *#8,-+"(#"#'(76-<,- 8C-,# :,#.-B9 <T9S"98 +B- B.. 1F1 *#8, S"8-B."99 B..,9,+,-#B( (.*8",-,(*9.B. 7%-SC..-B8,(QA#*&&7B..#"#'(6<7-B<7%-8,(+B-B..1F12&-6I,.,.%B8,<%I9"';,.,#B.. +C9IB 8,# *#8,-+"(#"#'(76-< (6< C- <,(. 'D##(B< 7%- -,(&,."+,,9,+ HK69',-((6# P,."#"."B9B(D7.,.<,88,#,e.,-#B*.+C-8,-"#',#+B-B..8,#(*99,*.'%-B,#8,9B+,.. S,(9*.(*#8,-9B' 7%- ;*-*+"8B 1F1 (*99, *.+"8'B( " 6<7B..#"#'Q P,. +"(B8, ("' 86: B.. 79,-B :,#.-B9. &9B:,-B8, &,-(6#,- "#6< (697%-+B9.#"#',# -,8B# ;B8,,# S,(.C<8 *&&7B..#"#' B.. 8,.,',#.9"',# "#., 7B##( #T'6. B9.,-#B."+ C# B.. " ;%'-, '-B8 #D..IB 8B.6-,- " 8, 6<<*#B9B (696-#BQ P,. S,-688, "#., SB-B &T B.. 7-"(696- *.(B.., 8,# 6<<*#B9B (69B# 7%- (.B- 6#*--,#( 6<,9,+,-#BQ P,. ;B#89B8, 6:(T 6<,.. ',#,-,99. S,;6+ B+ B.. %B,9,+,-( 5?26<&,.,#( 6:; B.. (+B-B *&& <6. (B<;C99,.( 7%-+C#.#"#'B-Q A...,:,# &T 8,..B +B- 69"B D..-B#8,# 7-T# (69+,-,. (6< <B# -,7,-,-B8,."99"&-6I,.&9B#,#7%-1F1&-6I,.,.F ED'8<2*+'*F=+1*=&=<0/><1'=18&*+<GHH+=;>*F82*=2*&I'=5=&2(&5&1&:=2 JD7J416'8<=&HI+=HI+>*+*5=*<*2*+1&HI+*G+'*6<125(+JD7J4(+*&=/+<1:1&6<=:"E HZ-6I,.&9B#7%-1F1J 3

10 V,(9*.(&-6:,((,# 7%- 1F1 76-.(-,8 (#BSSB-, C# +B8 (6< *#8, 7%-*.(,(Q P,. 7B..B8,( S,(9*. 6< B.. 1F1 &-6I,.,. (*99, *.+"8'B( 6:; 6<7B..B B99B 6<<*#B9B (696- " E%#%&"#'6:;B..,#,e.,-#*.+C-8,-"#'(*99,6&&9B(."998,..B*.+,:9"#'("#"."B."+QA# =6N2&9B# *&&-C..B8,( 6:; "##,+B-B#8, -B&&6-. C-,# 8,9-,86+"(#"#' 7-T# *.+C-8,-"#'((.*8",# -"#' 1F12&-6I,.,. " E%#%&"#'( 6<<*# HT- 10d11JQ GB&&6-.,# S,(-"+,-,# "#9,8B#8,,e&96-B."+ B-.9C''#"#' 6:; ;".."99(,-;T99#B -,(*9.B. 6:;,-7B-,#;,.,-7-T#8,##B(.*8",Q 1.2 Uppdraget och vilka som gjort studien P,#%+,-(".9"'B&9B#,#C-B..=6N2*&&8-B',.(B99',#6<7%-B(".-,,.B&&,-QP,#7%-(.B,.B&&,# ',#6<7%-( *#8,- 9C(T-,. /010d/011Q A.B&&.+T (B99 6<7B..B 9C(T-,. /011d/01/6:;,.B&&.-,(.%--,8,9,#B+9C(T-,./01/d/01OQ,! 3! 8! P,9-,86+"(#"#',.B&&1 7CDEFGH!3I,IJ3I,,! 7CDEFGH!3I,,J3I,3! 7CDEFGH!3I,3J3I,8! ^-(*-(1 ^-(*-(/ ^-(*-(O ^-(*-(1 ^-(*-(/ ^-(*-(1RB##B#6<<*# ^-(*-(1 N#8,-(%B(696-<,8 69"B&,8B'6'"(B*&&9C''?BS,991FN#8,-(%#"#'(*&&9C''#"#'".-,,.B&&,-Q A#(9*.-B&&6-.(B99&-,(,#.,-B("B&-"9T-/01OQP,9-,86+"(#"#'7%-B+(.C<#"#'B+;*- *.+C-8,-"#',# 6:; 1F1 &-6I,.,. 76-.(-"8,- (B (,,7.,- +B-I,,.B&&Q P,((B -,86+"(#"#'B-(B99(,ST8,(-"7.9"',#6:;<*#.9"',#QA#<*#.9"'-,86+"(#"#'B+,.B&& 1 ',#6<7%-8,( " I*#" /011Q P,##B -B&&6-. *.'%- 8,# (-"7.9"'B 8,9-,86+"(#"#',# B+,.B&&1HB+(,,#8,9C(T-,.10d11JQ =6-(B-#B( "#(B.(,- *.'%-( B+ (T B99B8 *&&8-B'(76-(#"#'Q N&&8-B'('"+B-, C- E%#%&"#'( 6<<*# 6:; B#(+B-"' *&&8-B'(.B'B-, C-!"#%&"#'( N#"+,-(".,. ',#6< M%-B# (.*8",# ;B- ",.B&& 1 *.7%-.( K69',-((6#R L##", G%(.9"#',-R!"#8BL(,#C(6:;N97!B-((6#QP,.-,7%-(.#C<#8B76-(B-#B.IC#(.'%-+"8!"#%&"#'( *#"+,-(".,. 6:; 8,# ("(. #C<#8B.IC#(.'%- +"8 K%'(69B# " E%#%&"#'Q 1.3 Syfte, målgrupp, frågeställningar och 6:; E%#%&"#'( 6<<*#( *.S"98#"#'(8"-,.%- S,.-C77B#8,,77,.,# B+ B.. "#7%-B 1F1Q L+(".,# +B- B.. ',#6<7%-B T.,-6<<B#8, <C.#"#'B- " T-(*-( 1 (B<. 6#."#*,-9"'B *&&7%9I#"#'B-B+,9,+,-#B"T-(*-(/6:;O7%-B..&T(T(C..*##B8-B(9*.(B.(,-6<;*- B-S,.,. *.+,:9B( " (696-#BQ ZT '-*#8 B+ B.. 1F1 &-6I,.,. +B- &T +C' B.. "#7%-B(,99,- 10

11 ;B8, "#7%-.( #C- =6N2*&&8-B',. "#9,88,( +B- 8,. 86: "#., <%I9"'. B.. '%-B,# <,8 8,.+T 8,9-,86+"(#"#'B-#B C- B.. 8, (B99 *.'%-B,.. *#8,-9B' 7%- 8,. 76-.'T,#8,*.+,:9"#'(B-S,.,."E%#%&"#'(6<<*#((69+,-(B<;,.QG,86+"(#"#'B-#B +C#8,-("'&-"<C-.."99&-6I,.,.((.D-'-*&&Q K*+*87-T',(.C99#"#',#7%-(.*8",#;B#89B-6<B..9D7.B7-B<69"B,77,.,-B+"#7%-B#8,. B+ 1F1 (T(6<,+,#.*,99B ("99#B8,- +B8 'C99,-.Q,eQ B-S,.(S,9B(.#"#',# 7%- 9C-B-,R <%I9"';,.,# B.. 6#.-699,-B 9C-(".*B."6# " 9B((-*<<,. 6:; "#76-<B."6#(*.SD., <,99B#,9,+,-6:;9C-B-,*#8,-":,9,."6#(."8QP,.7"##(C+,#B#8-B.D&,-B+7-T',(.C99#"#'B- (6< C- "#.-,((B#.B 6:; B# S"8-B."99 *.+,:9"#',# B+ 1F12&-6I,.,.Q?"99,e,<&,9 6< *.S"98#"#',# +"8 "#7%-B#8,. B+ 1F12&-6I,.,. +B-".."99-C:9"',99,- 6< 8,. -C+( <,- 6<<*#"B."6#Q >B8'C99,-&-6:,((2(.*8",#(T;B-8,#B+'-C#(B.(."99(IC9+B(698B',#QP,.;B8,7*##".( <%I9"';,. B.. 7%9IB,9,+,- 6:; 9C-B-, C+,#,7.,- (69."8R <,# 8,..B ;B- "#., 'I6-.( 6:; 6-(B,# C- B..,.. (T8B#. 7%-7B-"#'((C.. "#., -D<8,( "#6< (.*8",#( -,(*-(-B<B-Q L+ (B<<B6-(B;B-"#.,"#.,-+I*,-',#6<7%-.(<,87%-C98-B-*.B#S,'-C#(B.("'."99,9,+,- 6:;(69&,-(6#B9Q 1.4 Planerat och faktiskt tillvägagångssätt Z9B#,#+B-B..(B<9B"#8B.B',#6<F 2 A#C.,- 2 PI*&"#.,-+I*,- 2?"8((.*8",d&-6:,((.*8",',#6<8,9.B'B#8,6S(,-+B."6# 2!C-B-,d,9,+,-(,'#B."8((.*8",- 2 X*#(B&(.,(. 2 *#"+,-(".,. 6:; E%#%&"#'( 6<<*# ;B8, 69"B T.B'B#8,# +B8 'C998, 8B.B"#(B<9"#',#H(,76-(#"#'(&9B#JQ Enkäter A#C.*#8,-(%#"#'B-#B 7%- 9C-B-, 6:;,9,+,- 8"(.-"S*,-B8,( A#C.,-#B &9B#,-B( B.. B#+C#8B( T.,-6<<B#8, *#8,- 8, #C-<B(., T-,# (6<,.. +,-.D'7%-B..S,8%<B&-6'-,(("6#,#"#6<1F12&-6I,.,.Q A#C.,-#B 6#(.-*,-B8,( "#"."B9. ',#6< B.. *.+C-8,-B."8"'B-,,#C.,- "#6< &"96.&-6I,.,.7%-1F1"E%#%&"#'6:;,#C.,-7-T#B#8-B6<<*#,-(6<B-S,.B.<,8 9"#B#8,&-6I,.Q[9"B7%-(9B'&T,#C.,-8"(*.,-B8,("76-(#"#'('-*&&,#Q=%-(9B'&T,#C.,- 8"(*.,-B8,( 6:(T <,8 (.B."(."B+8,9#"#',# &T 5#.,-#B."6#,99B 11

12 ;B#8,9(;%'(69B# " E%#%&"#'Q L#(+B-"', 76-(B-,# 7%-,#C.,-#B.,(.B8, (,8B# 69"B +,-("6#,-B+,#C.,-#B<,89C-B-,6:;,9,+,-+"8.-,B+(696-#B7%-B..7T(D#&*#.,- &T(.-*.*-6:;76-<*9,-"#'B-QPC-,7.,-,-;%99(6<<,#.B-,-&T"##,;T99,.",#C.,-#B 7-T# 'D<#B(",:;,7,-#B (B<. &T 8,("'#,# B+,#C.,-#B 7-T# B#(+B-"'B *.76-<#"#'.6'(B+'D<#B(",:;,7,-#B+"8,..<%.,*#8,-+T-,#/011Q A#C.,-#B +B- %&&#B 7%- 9C-B-, 6:;,9,+,- *#8,-."8,# /c <B-( b 14 B&-"9 /011Q A.. "#.-68*."6#(S-,+ (C#8,( &,-,&6(.."99 6#.B.&,-(6#,- &T -,(&,."+, (69B 7%- B.. B#+C#8B(+"8"#".",-"#'B+,#C.,-#BR(,S"9B'B1Q A9,+,#C.,-#BS,(+B-B8,(B+.6.B9.3O/,9,+,-7%-8,9B8,<,99B#(696-#B,#9"'..BS,99/ #,8B#Q?BS,99/FV,(+B-B8,,9,+,#C.,-Q S,(+B-B8,( B+.6.B9. /1O 9C-B-, 7%-8,9B. <,99B# (696-#B,#9"'..BS,99 W #,8B#Q 'KGKGF! 1LMMNF! 'OHNMH! VC:B8B9('D<#B(",. W/ 1O1 1`O A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 1/c 114 /WO Z,-V-B;,'D<#B(",. /1O 3a 3` 110 /0` 9OPQMNHLOR! #RHNM! DSNFNRTG! "SNFDU VFGWSGRD! VC:B8B9('D<#B(",. W41 1`O Ocg A-"PB;9S,-'('D<#B(",. W0/ /WO a0g Z,-V-B;,'D<#B(",. W3/ O03 O0/ /0` a3g 'KGKGF! 1LMMNF! 'OHNMH! VC:B8B9('D<#B(",. /c O1 43 A-"PB;9S,-'('D<#B(",. /O 1c W1 Z,-V-B;,'D<#B(",. OW OO // /W Wa!!!!?BS,99WFV,(+B-B8,9C-B-,#C.,-Q 1/

13 @+B-(7-,+,#(,#7%-8,9B8,&,-(69B7%-9C-B-,9"'',-<,99B#OO6:;4W&-6:,#.Q 9OPQMNHLOR! #RHNM! DSNFNRTG! "SNFDU VFGWSGRD! VC:B8B9('D<#B(",. 1c0 43 OOg A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 34 W1 WOg Z,-V-B;,'D<#B(",. 1/W a` 100 Wa 5S"9B'B/6:;O-,86+"(B(-,(*9.B.,.B+8,S,(+B-B8,,#C.,-#BQ Djupintervjuer 5#.,-+I*,- B+ 9C-B-, 6:;,9,+,- ',#6<7%-8,( &T (B<.9"'B 7D-B 'D<#B(",(696-Q?6.B9. ',#6<7%-8,(W1"#.,-+I*,-R+B-B+WB#(+B-"'B7%-5?&,8B'6'"R1/9C-B-,6:;/4,9,+,-Q 5#.,-+I*,-#B',#6<7%-8,(,#("9.<,8+B-6:;,#Q=%-5?&,8B'6',-6:;9C-B-,.6'8,." <,8,9,#."<<,6:;7%-,9,+,-#B.6'8,.:"-B,#;B9+."<<,Q5#.,-+I*,-#B(&,9B8,("# 6:;;B-86*<,#.,-B8,(',#6<B..8,9+"(-,#(-"+B(Q A.. "#.,-+I**#8,-9B' H(, S"9B'B W2aJ.6'( 7-B<."99(B<<B#( " 76-(#"#'('-*&&,# <,8 76*( &T B.. "8,#."7",-B 7%-C#8-"#'B- 7%-,9,+,- 6:; 9C-B-, " 69"B B+(,,#8,# (T(6< B8<"#"(.-B."6# 6:; &,8B'6'" (B<. ;*- 7%-C#8-"#'B-#B ;B- &T+,-B.( B+.,#"(B 6:; 6-'B#"(B.6-"(B 7%-*.(C..#"#'B-Q 5#.,-+I*,-#B 9B8,( *&& (T B.. 8, "#.,-+I*B8, ;B8, <%I9"';,.,- B.. &-B.B 7-".. 6< ;*- 8, ;B- *&&9,+. 7%-C#8-"#'(&-6I,.,.Q 5#.,-+I*B-,# *#8, (,8B# 'T "# &T 7-T'6- -"#' *&&7B..#"#'B- 6< 7%-8,9B- 6:; #B:8,9B- <,8 1F1Q 5#.,-+I*,-#BB+(9*.B8,(<,8,#8"B96'6<;*-.,#",#(*99,*##B#D..IB(7-B<%+,-Q 5#.,-+I*&,-(6#,-#B +B98,( *. B+ 6#.B.&,-(6#,- &T -,(&,."+, (69BQ P,. 7B##(,.. %#(,<T9 6< B.. "#.,-+I*B &,-(6#,- <,8 69"B *&&7B..#"#'B- 6< &-6I,.,. 6:; 69"B +B#BB..B#+C#8B8B.6-QL99B"#.,-+I*&,-(6#,-;B-86:%+,-9B'+B-".&6("."+."#(.C998B."99 &-6I,.,.6:;C+,#.D:.B..8,.;B-+B-".+"."'.B..&-6I,.,.(B*.+C-8,-B(QA7.,-(6< 8,((B*&&7B..#"#'B-"#.,;,9.%+,-,#((.C<<,-<,88,(+B-(6<,#C.,-#B;B-'"+".RB# 8,.+B-B(TB..B99BT(".,-"#.,;B-.C:.(*&&B+"#.,-+I*,-#BQ Tidsstudie/processtudie genom deltagande observation P,#8B.B"#(B<9"#'(6<*.7%-("#6<*.+C-8,-"#'((.*8",#(-B<*#8,-,.B&&176*(,-B-."99(.6-8,9&TB(&,.,-(6<8"-,.-,9B.,-B-."991F12&-6I,.,.6:;8,(("#7%-B#8,h.Q,e 7-T'6-."99,9,+,--"#'B#+C#8#"#'B+8,#SC-SB-B8B.6-#QA#B+(".<,81F12&-6I,.,. C- B.. 7%-SC..-B,9,+,-#B( "#9C-#"#' 6:; &-,(.B."6#,-Q =%- B.. 7T,# <,- S-,8 6:; 1O

14 7%-*.(C..#"#'(9%( S"98 %+,- 8,# (69(".*B."6# 8C- 8, SC-SB-B 8B.6-,-#B C- B+(,88B B.. B#+C#8B(',#6<7%-(C+,#&-6:,((.*8",-"(69<"9I%',#6<8,9.B'B#8,6S(,-+B."6#Q A#76-(B-,;B-',#6<7%-.6S(,-+B."6#,-&T(B<.9"'B7D-B'D<#B(",(696-Q?6.B9.7%9I8,( 7,< 9B((,-Q N-+B9,. B+ 9B((,- 'I6-8,( (T B.. (.%-(.B <%I9"'B S-,88 (*99,,-;T99B(Q ZT '-*#8B+B..ST8,9C-B-,6:;,9,+,-;B-S9"+".96+B8,B..8,."#.,(B997-B<'T+,<(6< ;B-6S(,-+,-B.(-,86+"(B("#.,+"9B9B((,-(6<7%9I.(*#8,-6S(,-+B."6#((.*8",#Q A9,+,-#B7%9I8,(;,9B8B',#Q[S(,-+B.%-,#+B-<,8C+,#"<B.(B96:;&T-B(.,-Q?6.B9. 6<7B..B-6S(,-+B."6#((.*8",#419,."6#(."<<B-R+"9,.C+,#"#9*8,-B--B(.,-Q #,8.,:#B8,(Q [S(,-+B.%-,# ;B- <D:,. (.6-,-7B-,#;,. B+ 6S(,-+B."6#((.*8",- (,8B#."8"'B-, 6:; +B- C+,# 8,# (6< ',#6<7%-8, 6S(,-+B."6#,-#B *#8,- &"96.(.*8",#Q P,. ;C#8, B..,9,+,- +"99, (, +B8 (6< B#.,:#B8,(R +"9,. 8, 6:(T 7": '%-BQ 5##B# 6S(,-+B."6# &TS%-IB8,( &-,(,#.,-B8, 6:; 7%-9B-B8, 6S(,-+B.%-,# 6-. ("# -699Q ZT -B(.,-B#+C#8,("#.,B#.,:#"#'(S6,#QP,..B7%-B.."#.,(.%-B(B<.B9,#QP,.;B8,S9"+". 6#(."'.6<#T'6#(B..6:;B#.,:#B8,B99.;,9B."8,#QZT-B(.,-#B7B##(<%I9"';,.7%- 6S(,-+B.%-,#B..(.C99B7-T'6-."99,9,+,-Q5##B#6:;,7.,-B-S,.(8B',#(S%-IB#d(9*.7B##( 67.B."8 7%- 6S(,-+B.%-,# B.. &-B.B <,8 *&&(.68 "S9B#8 C+,# *#8,-9,."6#,-#BQ>"88,((B7C9."#.,-+I*,-7-B<6<<D:,.B#+C#8SB-"#76-<B."6#(6< *#8,-9C..B8,.69#"#',#B++B8(6<(,88,"9B((-*<<,.Q?"99,e,<&,9*&&7B..B8,6S(,-+B.%-,#+"8,..."997C99,8,.(6<6<,#,9,+(B..6:;(&,9B8, (&,96:;"#.,B99(;C#'8,<,8"8,.(6<(B8,(&T9,."6#,#Q!C-B-,#6<(,#B-,*#8,- 9,."6#,#7-B<."99,9,+,#6:;-,86+"(B8,-,(*9.B.,.B+,#.,(.QA9,+,#;B8,+C98"'.S-B -,(*9.B.Q!C-B-,#(B8,B..8,.(D#.,(;*-"#.-,((,-B8;B#+B-B+C<#,.QP,#6<,8,9SB-B -,B."6#,#;6(6S(,-+B.%-,#+B-B..,9,+,#7B."(.;B8,;C#'.<,8&T9,."6#,#6:;B.. 6S(,-+B.%-,# ;B8, <"((.B'". +B- 6S(,-+B.%-,# +B# +"8 69"B 76-<,- B+ 7C9.(.*8",-6:;;B8,,#C#(9BB+B..,9,+,#.-6.(B99."#.,;C#'.<,8&T+B8(6<(B8,( *#8,-9,."6#,#Q>"89*#:;,#(B..6S(,-+B.%-."99(B<<B#(<,8B.*,99,9,+6:;T.<B.Q P,.7-B<6<B..,9,+"#.,;B8,+B-".6#:,#.-,-B8&T9,."6#,#QKB#;B8,,#<B<<B (6<+B-9C-B-,QK6#9C(.,<,8;6#6<6:;(T'."99B..;B#;C#'8,<,8S-B"(69B#Q 5+"9,#*.(.-C:#"#';B-6S(,-+B.%-,#(#C-+B-6&T+,-B.(.*8",6SI,.,.R8+(,9,+,-6:; 9C-B-, " (69(".*B."6#,#i >"8 #T'-B,#(.BB."997C99,# *&&'B+ 9C-B-, B.. 6S(,-+B.%-,#( #C-+B-6&T+,-B8,9B((,#(*&&.-C8B#8,',#6<B..8,+B-.D(.B-,C##6-<B9.Q579,-B7B99 *&&'B+86:9C-B-,(&6#.B#.B..8,.+B-7%-+T#B#8,%+,-B..,9,+,-#B"#.,+,-B8,S-D ("'6<6S(,-+B.%-,#%+,-;*+*8.B',.Q[S(,-+B.%-,#7":'686#.B.<,8,9,+,-#BQL.. 6S(,-+B.%-,#;C#'8,<,88,<&T-B(.,-6:;9*#:;,-+B-(B##69".,#7-B<'T#'(7B.6-Q V,8%<#"#'C-B..6S(,-+B.%-,#;B8,,#+"((&T+,-B#&T,9,+,-#B(*&&.-C8B#8,R<,# B..8,#"#.,+B-(.6-7%-*.6<+"8,..&B-9,."6#,-Q >B8 'C99,- 6S(,-+B.%-,#( &T+,-B# &T 9C-B-,# (T "B..6'( &-6S9,< -,8B# +"8 8, "#9,8B#8,6S(,-+B."6#,-#BQP,.<,87%-8,B..(C..,.B..S6B*&&6S(,-+B."6#(."997C99,#B C#8-B8,(QYC-+C9,#9C-B-,',#6<7%-8,,#9,."6#+B-S,8%<#"#',#B..6S(,-+B.%-,#( &T+,-B#+B-9".,#QA#9C-B-,;B8,7*99.*&&<,8B..6#:,#.-,-B("'&T9B((,#QPC-,<6. *#8, 6#(.B.,-B( B.. +"((B 9C-B-, 'I6-8, 9,."6#,- 9"., B##6-9*#8B #C-,# 6S(,-+B.%- +B- #C-+B-B#8,Q P,. ;C#8, B..,9,+,- *&&'B+ B.. 8,. +B- 7%-(.B 'T#',# (6< 8, 7T.. 1W

15 B#+C#8B 8B.6-# " *#8,-+"(#"#',# 7%-,# +"(( 9C-B-, 6:; B.. 8,..B (B<<B#7%99 <,8 6S(,-+B."6#(."997C99,.Q=%-B..<"#"<,-BB..9C-B-,96:B8,(B..*.76-<B(&,:"B99,."6#,- +"8 6S(,-+B."6#(."997C99,. S6B8,( S,(%,# *&& &T,7.,-<"88B',# 8B',# "##B#Q P,. S,.6#B8,( 6:(T B.. 6S(,-+B.%-,# +B- "#.-,((,-B8 B+ B.. (,,# (T #6-<B9 9,."6# (6< <%I9"'. 6:; B.. 8,. "#., (*99, 7-B<'T " -B&&6-.,# +"9B 9B((,-,99,- 9C-B-, (6< ;B8, S,(%.(Q >"8 #T'6.."997C99, +C:., 8,. 9"., "--".B."6# B.. <,88,9B#8, 6< 6S(,-+B.%-,#( #C-+B-6 6< (T (,#.Q \,# #C-,# 7%-9B-"#' 9C<#B8,(."99 +B-7%- (T "#7B## ("',# B::,&.B#(6:;7%-(.T,9(,7%-8,..BS,;6+Q Lärare/elevers egna tidsstudier P,.+B-.C#.B..8-D'.O09C-B-,6:;O0,9,+,-(*99,',#6<7%-B,'#B."8((.*8",-(6< 6<7B..B8,<"#(..-,8B'B-+B-Q=%-8,..BC#8B<T9(B&B8,(.+T6S(,-+B."6#(<B99B-b,# 7%-,9,+,-H(,S"9B'B`J6:;,#7%-9C-B-,H(,S"9B'BcJQP,.7B##(S,;6+B+,#',#6<'T#' <,8 9C-B-, ;*- 6S(,-+B."6#(<B99,# (*99, 7D99B( "Q \,# #T'6. (T8B#.."997C99,."99,# (B<9B8 ',#6<'T#' 7B##( "#.,Q A9,+,-#B 7": 86: "#(.-*."6#,- " (B<SB#8 <,8 B.. 6S(,-+B."6#((.*8",#*.7%-8,(Q\,#8,7B##(6:(T,9,+,-7-T#B#8-B9B((,-#BC#8,(6< "#'": " 6S(,-+B."6#((.*8",# (6< 7D998, "."8((.*8",-#BQ P,((B ;B8, "#., 7T.. #T'-B "#(.-*."6#,-Q P,.+B-O19C-B-,6:;/3,9,+,-(6<7D998,"."8((.*8",-#B&T,..(T8B#.(C..B..8,.'": B..B#+C#8B"#76-<B."6#,#R<,#8,7D998,SB-B",#8B'+B-Q L#.B9."8((.*8",- +B- 6IC<#. 7%-8,9B8, <,99B# (696-#BQ A# (69B ;B8, 9B-. ;%'-, -,&-,(,#.B."6# +B8 'C99,- 9C-B-,Q A# B##B# +B8 'C99,-,9,+,-Q A# (69B ;B8, +C98"'. 7T."8((.*8",-B+(,,#8,ST8,9C-B-,6:;,9,+,-QL+8,#B#9,8#"#',#6<<,-8,."#.,(, #T'6#&-,(,#.B."6#B+*.7B99,.7%-8,9B.&,-(69BQP,#S,'-C#(B8,6<7B..#"#',#&T8B.B 6:; S-"(.,- #C- 8,. 'C99,- 7%-9B-"#',# ;*- 6S(,-+B."6#(<B99,# (*99, 7D99B( " '%- B..."8((.*8",# (#B-B-, S%- *&&7B..B( 6:; B#+C#8B( (6<,# "#8"B.6- &T B.. +"((B 7%-;T99B#8,#,e"(.,-B-Q P,. +6-, %#(+C-. B.. ',#6<7%-B,#."8((.*8", *#8,- ;%(.,# /011Q P,# (*99, *##B *.'%-B,..*#8,-9B'7%-<C.#"#'B-"#7%-(9*.-B&&6-.,#Q Kunskapstest E%#%&"#'( 6<<*# B#(+B-B8, 7%- B..,9,+,-#B (*99, ',#6<7%-B,# *#(B&(.,(.Q YT'6#(T8B#',#6<7%-8,("#.,Q 14

16 1.4.6 Användningsstudie av Skolkompassen A#9"'. =6N2&9B#,# +B- B+(".,# B.. ',#6<7%-B,# -".,-",SB(,-B8,e&,-.+C-8,-"#' A# (T8B#.D& B+ *.+C-8,-"#' (*99, " 8,..B 7B99 "##,SC-B B.. 76-(B-, (.*8,-B- 6:; =6-(B-, B',-B- B#+C#8B-, (B<. #6.,-B- 6S(,-+B."6#,- 7-T# 8,#,'#B B#+C#8#"#',# 7%- B.. (,8B# B#B9D(,-B 6:; -,9B.,-B (C..B#<B#S,9D(B5?2(D(.,<,.6:;8,((<%I9"'BB#+C#8#"#'*."7-T#,#<,-',#,-,99 6:;6S,-6,#8,(D#+"#,9Q\,#8,..B-C+,-B..8,#(6<(.*8,-B-(D(.,<,.6:(T;B-7*99."99'T#'."995?2(D(.,<,.QP,B#+C#8#"#'((".*B."6#,-(6<B#(B&B(7%-B..*.7%-B(T8B#B.,(.,- ;B- S,.D8,9(, 7%- 8, <%I9"'B -,(*9.B. (6< B#+C#8#"#'(.,(.,-#B B# ',Q =%- B.. *&&#T "#.-,((B#.B 6:; -,9,+B#.B -,(*9.B. -C+( B.. B8,+B.B 6:; -,B9"(."(B B#+C#8#"#'((".*B."6#,-B#(B&B(Q 5 8,..B 7B99 ;B#89B- 8,. 6< B.. (B&B.,(.(".*B."6#,- (6< "."99-C:9"' *.(.-C:#"#' %+,-,#((.C<<,- <,8 8, B#+C#8#"#'((".*B."6#,- (6< 'C99,- 7%- 9C-B-,R,9,+,- 6:; B#+C#8B-B.,'6-",-#BQ58,#(".*B."6#(6<7%-,9T'8T.,(.B#+C#8#"#'(*99,(,R+"(B8, 8,. ("' 86:R B.. (T8B#B.,(.(".*B."6#,- "#., *#8, (B&B( &T,.. %#(+C-. (C..Q A# C-,.. 5?2(D(.,< <,8 <%I9"';,.."99 (.6-7*#."6#B9".,. <,# 8C- 8,##B (,((6<,#-B<<,869"BSB(+,-.D'*-+"9BS,;%-"'B&,-(6#,-B#',#,-,-BB#&B((B8 69"B.D&,- B+ 7*#."6#B9".,. (6< B# B#+C#8B( B+ 69"B B#+C#8B-,Q L#+C#8#"#' B+ S,;%-"';,.(#"+T,- 7%- 8,("'# 7"##(Q P,..B "##,SC-.Q,eQ A.. B#+C#8#"#'(.,(. "##,SC- B.. (.*8,-B 69"B,',#(B&,- &T.Q,eQ B.*,99 B#+C#8B-B.,'6-"R B#+C#8B--699R S,;%-"';,.(B.,'6-" 6:; 8,. 8,("'#+B9 (6< 'C99,- 7%- 8,# +,-("6# (6< (6< (.*8",6SI,. S9"- 8C-7%- "#., '"+,. 8,7"#",-B8R *.B# 8,. 6SI,.,. (6< (B.,(.B( +"8 B#+C#8#"#'S9"-79D.B#8,6:;69B-.Q A7.,-(6<(.*8",6SI,.,."#.,+B-;,9.9B-.8,7"#",-B.6:;8,.,#8B(.+B-<%I9"'B..(B&B,# (.B-. S,'-C#(B8.,(.(".*B."6# 6< +" 7-B<."99 B..,# (.-". -".,-",SB(,-B8,e&,-.+C-8,-"#' +B- 6."99-C:9"'. 7%- " 8,# B.*,99B (".*B."6#,# B...B 7-B<,.. S-B 8"B'#6(-,(*9.B.Q N#8,- &-6I,.,.(,.B&& 1 ;B- +" 8C-7%- +B9. B.. ',#6<7%-B,# <D:,. S,'-C#(B8.,(.B#+C#8#"#'(6<;B-6<&9,..,-B.(<,8(.*8",-B+"#76-<B."6#(<B.,-"B9 (B<. <,8 "#.,-+I*,- B+ 7,< &,-(6#,- (6< C- +C9 7%-.-6'#B 1a

17 1.5 Disposition G,(*9.B.7-T#(.*8",#,.B&&1-,86+"(B("8,##B-B&&6-.*."7-T#(,e69"B6<-T8,#(6< ;B-.D89"'B6&&9"#'B-."99+B-B#8-BF 2?,#"(*.+,:9"#' 2 5#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B- 2 L8<"#"(.-B."+B&-6:,((,- 2!C-B#8,&-6:,((,- 2 2 P"8B."(B7-T'6-5(9*.,.B+-B&&6-.,#&-,(,#.,-B(,#6-.(B<<B#7B..B#8,+C-8,-"#'Q 1`

18 1c

19 2. Teknisk utveckling 6#(.B.,-B8,( B.. 8,. 7B##( +"((B.,#"(B &-6S9,<R 7-B<7%-B99. 7B##(,.. S,;6+ B+ B.. K=5:(<<*+1&<8::&1&:615*+H1&&65**>*F82=6*I2*+F/+1&<8::&1&:'=& /&5*+<(=689FF/+/00'800<1&:'=&:I+=6;*+*HH*'1289F5+1H6('*+LM8<:*+668& ND*1:*++8FO,P!PO615=&!BQ" P,.C-,#&T.B'9"'("99#B8+B8'C99,-9B'6<T9,#&T.,#",#<,99B#*.+C-8,-"#',#B+ &"96.&-6I,.,.6:;8,.(6<7-B<6<<"."8,##B(.*8",Q5*.+C-8,-"#',#(6<'I6-8,(B+ &"96.&-6I,.,.(T+B-,..T.,-6<<B#8,.,<BB..8,(6<"#.,-+I*B8,(S,9B'B8,("'%+,- B.. "#96''#"#',# +B- &-6S9,<B."(Q >"8 8, "#.,-+I*,- (6< ',#6<7%-8,( *#8,- 8,##B 7-B<6< +"8 8, 6S(,-+B."6#,- (6< ',#6<7%-8,(Q >"8 *.+C-8,-"#',# B+&"96.&-6I,.,.+B-8,.+B#9"'.B..,9,+,-;B8,&-6S9,<<,8"#96''#"#',#R<,8B#8,. SB-B "#.-C77B8, " *#8B#.B'(7B99 " (B<SB#8 <,8 8,##B (.*8",Q L+ (+B-,# &T,#C.,-#B 7-B<'T-B..9C-B-#B%+,-9B'*&&9,+,-B...,#",#7*#',-B-+C9QP,&-6S9,<(6<#C<#( <,(.7-,+,#."7-".,e.(+B-,#C-(+T-"';,.,-B..6&&9B*&&("'<6.8,..-T89%(B#C.,.6:; B..6&&9B"#&-6I,.6-,-R(B<.B..B#+C#8#"#',#B+#C.+,-,."S9B#8B#*&&7B..B((6< (,'.Q XNY!HZ[WGF!TGH!VQRYGFNF!\Z[WGH!]FN!NHH!MOYYN!LR!PE DWOMNRD!RCHSGFW!O[^!L!"WOMWO\PNDDGR 40g W4g W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 13

20 P,#.,#"(B #"+T# ("9I,- ("' T. <,99B# 69"B 9B((-*<Q 5,# 8,9 (B9B- 7"##( 8,. &-6I,.6-,-".B,.6:;"+"((B7B99C+,#(TB99B8,(<B-.S6B-8(R<,8B#B#8-B(B9B-;,9. (B#B-8,#76-<,#B+.,#"Q ="'*-/F5,#8,9(B9B-7"##(<%I9"';,.B..#D..IB#D.,#"Q 58,.+T(696-(6<&"96.&-6I,.,.',#6<7%-8,(7"##(,#(.%--,<%I9"';,.7%-9C-B-,B...B ;IC9&B+#D.,#""8,.&,8B'6'"(BB-S,.,.Q5(.*8",#;B-8,.S9"+"..D89"'.B..SB-B7%- B..8,.7"##(#D.,#"."99'C#'9"'"##,SC-8,."#.,B*.6<B."(.B..8,#B#+C#8(QK*-8,# #DB.,#",#B#*.#D..IB(7%-B..(B&B(.%-(.B<%I9"'B+C-8,7"##(,..D..,-9"'B-,S,;6+ B+ B.. (.*8,-BQ L.. "#+,(.,-B (.6-B (*<<6- " #D.,#" *.B# B.. '%-B,# 6-8,#.9"' ',#6<9D(#"#'B++"#(.,#<,8,#(T8B#(B.(#"#'C-"#.,."99-T89"'.Q >"8 "#.,-+I*,- ;B- 8,. 7-B<6<<". B.. 1F12&-6I,.,. "#., '%- B.. S,;6+,. B+ (.B."6#C-B 8B.6-,-"(B9B-;,9.7%-(+"##,-Q5+"((B7B99-C:,-"#.,B&B:".,.,#"1F18B.6-,-#B."997%- B..%-B+"((B&-6'-B<QP,.(*99,8,((*.6<S9"+C98"'.8D-.6<B99B1F18B.6-,-"##,;%99 (T ;B- 8,. (,..,#.,#"( *.+,:9"#' 7-T# &"96.&-6I,.,. (6< '%- B.. 9B'6<T9,# &T.,#",# #*<,-B C- (<TQ P,. 7"##(,.. S,;6+ B+ B.. (C,-(.C99B B.. 9C-B-, (6< -TB- *. 7%-.,#"(B &-6S9,< (#BSS. (B99 *##B 7T (.%8 6:; B.. 8,. (B99 7"##B(S,7B..#"#'(;B+B-,(6<;B-B#(+B-B..(,."99B...,#",#7*#',-B-"9B((-*<<,#Q A.. <"#8-, ',#,-,99. 7%-C#8-"#'(S,;6+ (6< 6#(.B.,-B.( C- B.. 8,. S%- 7"##B( 79,- 9C.."99'C#'9"'B6#.B.,-"9B((-*<<,#Q /0

21 ="'*-OFA#+B#9"'(D#"9B((-*<Q L#8-B%#(,<T9&T7%-C#8-"#'(6<7-B<6<<".+"8"#.,-+I*,-C-B..8,.+6-,S-B6<,# 9C-B-,*#8,(.C#'BB+"#.,-#,.*&&6&&9"#',#",..9B((-*<QM,#6<8,..B<,#B-9C-B-, 7"##((.%--,<%I9"';,.,-B..;"#8-BB..,9,+,-#B76*(,-B-&T#T'6.B##B.C#9,."6#,#Q /1

22 //

23 3. Sociala processer P,#%B8,."99'C#'9"';,.,#."99(6:"B9B<,8",-',#6<1F12&-6I,.,.6:;(QQ(<B-.&;6#,( &T+,-B-8,(6:"B9B&-6:,((,-#BQP,.C-+"."'.B.."#.,SB-BS,'-C#(B(.*8",#."99,#+"((.,#"(SC-B-,QP,(6:"B9B&-6:,((,-#B-%-ST8,8,.(6<;C#8,-*#8,-6:;,7.,-(69."8Q ="'*-WFA#+B#9"'(D#"6--"86-,-#BQ P,. ;B- 7-B<6<<". B.. B#+C#8#"#',# B+ 8B.6-,- &T -B(.,- '%- B.. 8,. S9"- <"#8-, (&-"#'6:;.D(.B-,R+"9,.*&&9,+((6<&6("."+.R<,#(B<."8"'.;B-,9,+,-7-B<7%-.B..F ER(+;=&6'=<<2=+=6891=<HG616'(+5=8+&*F1&5*+O;*&&(+;=&(+6'1<5S(+ 5**>+=6891=<;*51/;E L+,9,+,#C.,-#B7-B<'T-86:B..;*+*88,9,#B+,9,+,-#BB#(,-B..8,.S9"+".9C..B-,B.. #D.B(6:"B9B-,9B."6#,-&T'-*#8B+1F12&-6I,.,.F /O

24 Det gör det lättare att knyta sociala relationer när alla i ettan har en egen dator i skolan O0g /4g /0g VC:B8B9('D<#B(",. 14g A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 10g Z,-V-B;,'D<#B(",. 0g 1 / O W 4 a 0?6.B9. 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. ="'*-4F(+B-&T,9,+,#C.7-T'B/OBQ A9,+,- B# ("..B S-,8+"8 +B-B#8-B 6:; 6<<*#":,-B +"B :;B. "(.C99,. 7%- B.. &-B.B <,8 +B-B#8-BQ \,#R 8,. C- "#., SB-B 6&&9B.."99 B.. 6<<*#":,-B ;B- 7%-C#8-B.( ',#6< B#+C#8#"#' B+ S9QBQ 6:; :;B.Q 1F12&-6I,.,. 7%-(.C-,- 8,##B <%I9"';,.7-B<7%-B99."(B<SB#8<,89,."6#,-Q ="'*-afa#+b#9"'7%-,.,,9(,"+"((b9b((-*<r:;b. Q \,# :;B.2 6:; 7B:,S6626<<*#"B."6# S,;%+,- "#., SB-B ;B#89B 6< &-"+B.B 7%-;T99B#8,# *.B# B# ;B 6&&9"#'."99 9,."6#,#Q P,. 7%-,6<<,- B..,9,+,- 6<<*#":,-B-<,8+B-B#8-B*#8,-9,."6#,#6<8,.C-#T'6.8,"#.,7%-(.T-QP,.B# '%-B B.. 8, +T'B- -C:B *&& ;B#8,# #C- 8, "#(,- B.. 8,. C- 79,- (6< "#., 7%-(.T- +B8 9C-B-,#-,86+"(B-QP,.B#;B,#&6("."+"#+,-B#&T8"B96',#"9B((-*<<,.Q /W

25 L+,9,+,#C.,-#B7-B<'T-B..*#',7C-.+T.-,8I,8,9B-B+,9,+,-#B*#8,-9,."6#(."867.B,99,- #T'6# 'T#' 8T 6:; 8T 6<<*#":,-B- <,8 B#8-B (6<,# 8,9 B+,# (69*&&'"7.R <,8B#,#.-,8I,8,9B98-"',99,-"(.6-.(,..B98-"''%-8,..BQ Hur ofta använder du dig av din dator under stid för att kommunicera andra som en del av en skoluppgift, t.ex. via mail, chatt, Facebook? W4g W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. >"8B-, 7-B<'T- B+,9,+,#C.,-#B B.. 8,. C- *#',7C- 9"B +B#9"'. B..,9,+,-#B *#8,- 9,."6#(."8B#+C#8,-8B.6-#7%-B..6<<*#":,-B<,8B#8-B*.B#B..8,.C-,#8,9B+,# (69*&&'"7.Q /4

26 Hur ofta använder du dig av din dator under stid för att kommunicera andra utan att det är en del av en skoluppgift, t.ex. via mail, chatt, Facebook? W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. ;B- 7-B<7%-. B.. I*(. 8"B96',# " 9B((-*<<,. C- +"."'Q P,. S,;%+(,# ',<,#(B<;,. " -,9B."6#,-#BR <,# 9C-B-, <,#B- B.. 6<<*#"B."6#,# <,8,9,+,-#B "S9B#8 C##( ;,9. 8%8 #C-,9,+,-#B C- 76*(,-B8, &T #T'6. B##B.Q \T#'B 9C-B-, ;B- 7-B<7%-. B.. 8, &T+,-B( #,'B."+. *#8,- 9,."6#,# #C-,9,+,- B#+C#8,- 7B:,S66 6:; :;B.,.:Q1F12&-6I,.,.;B-"##,S*-".B..8,.S9"+".,#9B-,B..;B<#B8C-"(.C99,.7%-B.. 7C(.B ("# *&&<C-(B<;,. &T 9,."6#,#Q P,. C- <T#'B,9,+,- (6< C- 66#:,#.-,-B8,Q A9,+,-;B-7-B<7%-.B..8,.D:,-8,.C-(%#.6<9C-B-#B(C',-B..,9,+,-#B<T(.B(.C#'B 96:,.."99 8B.6-,-#BQ P,. S9"- 8T (+T-B-, B.. "#+69+,-B( " (6:"B9B &-6:,((,- *#8,- 9,."6#(."8Q!C-B-#B ;B- 86: 7-B<7%-. B.. 8,. C- (+T-. B.. 8-B (B-&B '-C#(,-Q A# 8,9,9,+,- ("..,- 6:; B#.,:#B- <,8 ;IC9& B+ 8B.6-,-#BQ P,. 7"##( "#'B.D89"'B 7%-;T99#"#'((C.. (6< -,'9,-B- ;*- 9C-B-#B (B99 B',-B 6:; 7%-;T99B ("'."99 8,# #DB (".*B."6#,#QA#8,9"#.,-+I*,-"#8",-B-B..&-6S9,<,.<,87B:,S662B#+C#8#"#',.:&T 9,."6#(."8;B-S9"+".<"#8-,QP,.+B-#D;,.,#(S,;B'QY*<,-B-%-8,.("'SB-B6<,.. 7T.B9,9,+,-Q[S(,-+B."6#((.*8",-#B&,B-&TB..8,."S9B#8C-<T#'B,9,+,-(6<"#.,C- 6#:,#.-,-B8, &T 9,."6#,-#B *.B# "(.C99,. B#+C#8,- 8B.6-#."99,e,<&,9+"( :;B.Q L+ 9C-B-,#C.,-#B7-B<'T-B..<,-C#.+T.-,8I,8,9B-B+9C-B-#BB#(,-B..8,.S9"+".(+T-B-, B..7T#'B,9,+,-#B(*&&<C-(B<;,."9B((-*<<,."6:;<,8"#7%-B#8,.B+1F128B.6-,-Q /a

27 Det är svårare att ha elevernas uppmärksamhet i klassrummet i och införandet av 1:1-projektet W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g L+,9,+,#C.,#7-B<6<<,-B..,9,+,-#B"#.,."99<C.,-1F12&-6I,.,.(B<<BS,.D8,9(, +B8'C99,-8,((&T+,-B#&T6#:,#.-B."6#,#Q Att ha en egen dator gör det svårare för mig att koncentrera mig på skolarbetet. O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 56:;<,8B..(TB99B8,(<B-.&;6#,(;B-S9"+".<,-6:;<,-+B#9"'B;B-S,.D8,9(,#B+ 1F128B.6-,-#B (6<,.. (.%-B#8, <6<,#. <"#(B.Q A9,+,-#B B# 8,9.B " 69"B (6:"B9B /`

28 &-6:,((,- <,8 ;IC9& B+ ("#B.,9,76#,-Q P, C- <D:,. (#BSSB <,8 <6S"9.,9,76#,# +B8 'C99,- B.. 6#.-699,-B 6< 8,. 7T.. #T'6. 6< 8,. C- #T'6# "#76-<B."6# &T 7B:,S66(6<8,S%-C##B."99Q ="'*-11F\6S"9.,9,76#,-b,#+"."'8,9",9,+,-#B((6:"B9B&-6:,((Q N#8,- 6S(,-+B."6#((.*8",# ;B- 8,. S9"+"..D89"'. B.. 8,. C- <D:,. (+T-. B.. *##B 6#.-699,-B,9,+,-#B(<6S"9B#+C#8#"#'QP,;B-,#7%-<T'BB..*##B6<<*#":,-B<,8 <6S"9.,9,76#,#*.B#B..9C-B-,#<C-,-8,..BQL...B*&&,#.,9,76#R*.7%-B,#T.'C-86:; (,8B# 8%9IB.,9,76#,# "',#R ;"##,-,9,+,-#B <,8 6< 9C-B-,# 7%-,.. %'6#S9": +C#8,- -D'',#."99Q5,..,e,<&,9(6<6<<,-&-,(,#.,-B(#,8B#7-B<'T-B..9C-B-,#SB-B;B8, *&&.C:. B..,#,9,+ B#+C#8, ("# <6S"9 +"8,..."997C99, *#8,- 9,."6#,#Q P, %+-"'B."997C99,#B (T' "#., 9C-B-,# B..,9,+,-#B 6<<*#":,-B8, <,8 ("#B -,(&,."+,.,9,76#,-Q P,. S,-688, "#., &T B.. 9C-B-,# +B- 6*&&<C-(B< *.B# &T,9,+,-#B( ;%'B 7%-<T'B B.. *.7%-B,#(T8B#;B#89"#'*.B#B..9C-B-,#*&&.C:.,8,..BQ ="'*-1/FA9,+,-#B"8,.B.*,99B9B((-*<<,.Q /c

29 ="'*-1OF?"997C99,##C-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q ="'*-1WF?"997C99,##C-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q ="'*-14FYC-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q \,99B#96:B#10QO46:;96:B#10Q4`;B8,9C-B-,#,#',#6<'T#'&T.B+9B#QPC-,7.,- ;B8,,9,+,-#B,',. B-S,., " 9B((-*<<,.Q YC- 9C-B-,# (9*.B8, <,8 ',#6<'T#',# S9,+ 8,.,# 9B-. 9C'-, 7-,+,#( +B8 'C998, B.. 6<<*#":,-B <,8 <6S"9.,9,76#,#Q P, ;B8, /3

30 "#.,8B.6-#*&&,(T8,.+B-"#.,(TB..8,SD..,6<<*#"B."6#((C..QG,(.,-B#8,8,9B+ 6#.-699 B+ 6< 8,. ;C#. #T'6. &T 7B:,S66Q A# 8,9,9,+,- ;B- 7-B<7%-. B.. 8, +"99 6#.-699,-B+B8(6<;C#8,-&T7B:,S667%-B..*##B8,<,#.,-B+"((B&T(.T,#8,#Q[< 8,. "#., '%- 8,..B 6<'T,#8, (T B# 8,. *&&(.T,.. -D., (6< B# -C+B 6<7B..B#8, B#(.-C#'#"#'B..;B#.,-B&T-B(.,#QP,.S9"-#C(.B#,#76-<B+(6:"B9..-D:B..+B-B*., &T7B:,S667%-,#8,9,9,+,-Q=%-;T99B#8,.C-(+T-.B...B-,8B&T,7.,-(6<,9,+,-#BB# '%-B 8,. ;C- <,-,99,- <"#8-, 6<,8+,.,.Q P,. B# 86: 7"##B(,# B#9,8#"#' B.. +B-B <,8+,.,# 6< 8,##B &-6S9,<B."Q >"9,. B#(+B- ;B- (69B# +B8 'C99,- <6SS"#'R *.(.C#'#"#' 6:;,#(B<;,. &T (6:"B9B <,8",-i P,. 7"##(,.. S,;6+ B+ B.. +*e#b C- #C-+B-B#8,6:;6S(,-+B#.B&T+B8(6<;C#8,-"<B.(B9B-R9B((-*<6:;*&&,;T99(-*<R <,# ;*- (B99 (69B# ;B#.,-B 8,. (6< ;C#8,- " 8,# +"-".*,99B +C-98,#i >B- 7"##( +*e,#6#.-699,#6:;(.%8,.i \T#'B9B((,-;B-,#7B:,S6629"(.B8C-B99B"9B((,#C-<,8QA9,+,-#BB#7-T'B+"9,# 9CeB8,;B-,#+"((8B'6:;B#(.C99B7-T'6-6<8,"#.,7%-(.68,#+"((*&&'"7."#7%-,.. &-6+QP,.7%-,6<<,-B..,9,+.B'".&T("'-699,#(6<9B((B#(+B-"'6:;(,-."99B..S9QBQ "#76-<B."6#,#6<9Ce6-,.:QS9"-*&&8B.,-B8QP,.C-+C98"'.69"B;*-9B((,-#B'%-6:; ;*-<B#;B#.,-B-(6:"B9B<,8",-Q[B+(,..;*-*.SD''87B:,S662B#+C#8#"#',#C-",# +"((9B(((TC'#B-,9,+,-',#,-,99.(,..<D:,.."87-B<7%-,#8B.6-QL+,9,+,-#B(,',#."8((.*8",7-B<'T-B..8,*.6<(69."8C'#B-"',#6<(#"../."<<B-6:;O0<"#*.,-&,- 8B' T. \T#'B,9,+,- 6#.-699,-B- 86: +B8 (6< ;C#8,- &T (6:"B9B<,8",-7-T#B..8,+B#B-."99B..8,(6<#B-R<,#7-B<7%-B99.B..8,;B-,#7%-;%I8 B."+".,.(#"+T *#8,-,.. &B-.-,."<<B- &,- 8B' H8,# (6< -,86+"(B(JQ?"99 ;,<<B 6:; 1F12&-6I,.,. ;B- 8C-7%- "#., (T (.6- S,.D8,9(, +B8 'C99,- 8,-B( 8B.6-B#+C#8#"#'*.6<(69."8QPB.6-,-#B;,<<BC-67.B(#BSSB-,(T8,B#+C#8,-;,99-, 8,((BR<,#+"((B,9,+,-<,#B-B..(698B.6-#C-S-B7%-8T(9"&&,-8,6#*--,-B<,8 #T'6#B##B#6<8B.6-#Q 58,..BB+(#"..;B-;"."#."99("(.6-.(,..SB-B(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#,9,+,-S,;B#89B.(R <,#8,.7"##(6:(TB#8-B(6:"B9B&-6:,((,-QYC-8,.'C99,--,9B."6#,#9C-B-,2,9,+;B-8,. +"8 "#.,-+I*,- 7-B<6<<". B.. 1F12&-6I,.,. 7T..."99 7%9I8 B.. "#76-<B."6#(*.SD.,. ;B- S9"+".<,-7-,+,#.Q\B#.-C77B("#.,SB-B*#8,-9,."6#(."8R*.B#C+,#+"8B#8-B."8,-R C+,#6<8,."#.,(,-7D("(.*.B#SB-B',#6<.Q,eQ<B"96#.B.Q YC- 8, 'C99,- 8,# (6:"B9B &-6:,((,# <,99B# 9C-B-, 6:; 7%-C98-B- 7"##( ST8,,# 7%-;6&&#"#'6:;(-C:S9B#89C-B-#BQ!C-B-,*&&9,+,-B..8,C-'B#(B*.(B..B6:;B.. 8,. C- 9C.. B.. ', -"."Q L.. %B."99'C#'9"';,. B# %&&#B 7%- -"." 6:; 79,-B (6< "#.,-+I*B8,( *#8, "#., -"."'. (, 7%-8,9B-#B <,8 B.. 7%-C98-B-#B 7T-."99'T#'."99 <,- "#76-<B."6#6<+B8(6<S,;B#89B("S9QBQ9B((-*<<,#Q_#(T9C#',;B-"#.,7%-C98-B-#B #*.".(."991F12&-6I,.,.Q>B8'C99,-8,#(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#,9,+6:;7%-C98,-;B-,..79,-.B9,9,+,-*..-D:.B..8,"#.,+"99SI*8B"#("#B7%-C98-B-"("#B(6:"B9B&-6:,((,-Q P,+"999B-B("'(IC9+B6:;"#.,;B7%-C98-B-#B";B(6-#B;,9B."8,#Q V,.-C77B#8,8,#(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#69"B9C-B-,(TC-+"((B9C-B-9B'<,-B."+B6:; ;B- <D:,. 6#.B. 6:; (B<B-S,.,Q 1F12&-6I,.,. ;B- " +"((B 7B99 9,..."99,.. %B. (B<B-S,., 6:;,# ;%'-, "#.,-B."6# <,99B# 9C-B-, ',#6< B.. <B.,-"B9 9B'.( *. " ',<,#(B<<B-*<Q O0

31 4. Lärandeprocesser N#8,-8,##B&*#.S,;B#89B(;*-9C-B#8,&-6:,((,#;B-7%-C#8-B.(',#6<"#7%-B#8,. B+1F12&-6I,.,.QA#<BI6-".,.B+9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.;B-'I6-.8,.<%I9"'.B.. "#7%-B#DB<6<,#.d"#(9B'"*#8,-+"(#"#',#Q 1:1-projektet har gjort det möjligt att införa nya moment/inslag i min undervisning ("# (!"# '"# '!"# &"# &!"# %"# %!"# "#!"# %# &# '# (# # #!# BCDE717-9FG0=79<.3#?/<E#H72-8./F9FG0=79<.3# I./#B/72.FG0=79<.3# J7=17FG0=79<.3# K:37-3# ZT7-T'6-#B6<;*-67.B,9,+,-#BB#+C#8,-("#B8B.6-,-."9969"B(B,-*#8,-9,."6#(."8 7-B<6<<,-B..8,&T9,."6#(."87-C<(.B#+C#8,-8B.6-#7%-"#76-<B."6#((%#"#'&T "#.,-#,. HaW &-6:,#. '%- 8,. +B-I,,99,- +B-B##B# 9,."6#JR B.. '%-B B#.,:#"#'B- HaW &-6:,#.J6:;B..6<<*#":,-B<,8B#8-B+"B.Q,eQ<B"9d:;B.d=B:,S66(6<8,9B+B.. 9%(B,#*&&'"7.HO3&-6:,#.JQW3&-6:,#.B#',-B..8,6<<*#":,-B-<,8B#8-B+"B.Q,eQ <B"96:;:;B.*.B#B..8,.;B-B..'%-B<,89,."6#,#QO3&-6:,#.B#',-B..8,9D((#B-&T <*("(6<B+6&&9"#'*#8,-9,."6#(."8Q!C-B-,7%-(%,-&T69"B(C..B.."#.,'-,-B8B.6-,-#B"*#8,-+"(#"#',#R,e,<&,9+"(F 2!D7.B7-B<#D;,.,-R"#(9B'R8,SB..,-R7"9<,-&T,#',9(B6:;(+,#(B 2 GC#B*.B.*,99B&-"(,-RS%-(*.+,:9"#'6:;,e,<&9"7",-B-,9,+B#.B*.-C#"#'B- (6<B..<%I9"''%-B."99C<&B8<B.,<B." 2 L.. B#+C#8B M66'9, AB-.; 7%- B.. T(T89"''%-B,# &9B.(,e,<&,9+"( 7%-,.. ;"(.6-"(.(9B' PC-,<6. C-,.. T.,-6<<B#8,.,<B +"8 "#.,-+I*,- B.. 9C-B#8,<T9,. S6-8, +B-B ;*+*8(D7.,.<,81F12&-6I,.,.R<,#B..m21F11&1<<61&*+1'1:F=+<G9'=6HS1<<5*mQK*- <D:,.8B.6-,-#B6<<,-."99B#+C#8#"#'C-."99(.6-8,9S,-6,#8,B+,#("98B9C-B-,( O1

32 ,',. "#.-,((, 6:;,',# 7%-<T'BQ!C-B-, " +"((B C<#,('-*&&,- ;B- S%-IB. 8,9', (".. <B.,-"B9."99B#8-B6:;;B-&TS%-IB.8"(*(("6#,-<,8B#8-B9C-B-,;*-<B#B#B#+C#8B 8B.6-,-7%-9C-B#8,Q>"8"#.,-+I*,-7-B<'T-B..8,.+,-B-(6<8,9B#8,.B+<B.,-"B9;B- %B.R <,# 8,. *&&7B..B( "#., ;B.B'".(,.. (B<9B. '-,&& %+,- *#8,-+"(#"#',# 6:; ;*- 8B.6-,-#B &T SC(.B (C.. (B99 *##B *.#D..IB( ",9,+,-#B( 9C-B#8,&-6:,((,-Q P,# &,8B'6'"(B +,-(B<;,.,# *&&7B..B( " 9".,# '-B8 ;B C#8-B.( 7%- B.. *#8,-9C..B "#7%-B#8,.B+1F12&-6I,.,.Q Jag tycker att den pedagogiska verksamheten har förändrats för att underlätta införandet av 1:1-projektet O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. VT8,."8((.*8",-#B (6< 9C-B-, 6:;,9,+,- (IC9+B 'I6-. +"(B- B.. 8-D'. O0 &-6:,#. B+ 9,."6#(."8,#"',#6<(#"..C'#B(T.B."+".,.,-8C-,9,+,-9D((#B-&T,#',#6<'T#'(6<,#9C-B-,;T99,-"Q! ="'*-1cFA#9C-B-9,88',#6<'T#'<,8;IC9&B+8B.6-Q O/

33 L+."8((.*8",#(6<9C-B-#B7D99."7-B<'T-B..8,+"88-D'.40&-6:,#.B+',#6<'T#'B-#B B#+C#8, 8B.6-R <,8B#,9,+,-#B(."8((.*8", &,B- &T B.. 8,. -%- ("' 6< /0 &-6:,#. B+ ',#6<'T#'B-#BQP,.B#+B-B(TB..;*+*88,9,#B+8,9C-B-,(6<9C<#B8,"#."8((.*8",- C-8,9C-B-,(6<C-,e.-B&6("."+B."991F12&-6I,.,.6:;79"."'B8B.6-B#+C#8B-,QP,.B# +B-B 6-(B,#."99 B.. ("77-6-#B ("9I,- ("' (T &B(( <D:,. T.Q [S(,-+B."6#((.*8",# <,8."99;%-B#8, 7C9."#.,-+I*,- "#8",-B- B.. +"((B 9C-B-, 67.B B#+C#8,- ("' B+,# 8B.6- +"8 ',#6<'T#'B-R<,8B#8,.7"##(B#8-B9C-B-,(6<(C99B#B#+C#8,-("'B+8,..B;IC9&<,8,9Q P,("(.#C<#8B.D:,-8,.C-SC..-,B...Q,eQ#D..IB(-"+.B+9B#,99,-*.7%-B,..,e&,-"<,#. "8,7B99#T'6.(B99T(T89"''%-B(Q_+,##C-8,.'C99,-,9,+,-#B(B#+C#8#"#'B+8B.6-,- *#8,- 9,."6#(."8 ("9I,- ("' ("77-6-#B T. <,99B# 9C-B-#B( 6:;,9,+,-#B(."8((.*8",Q L+ 9C-B-#B(."8((.*8",7-B<'T-B..,9,+,-#BB#+C#8,-8B.6-*#8,-8-D'.W0&-6:,#.B+."8,#R <,8B#,9,+,-#B."8((.*8",&,B-&TB..8,.(,-*#8,-#B&&.O0&-6:,#.B+."8,#QP,. (6<7-B<6<<".+"86S(,-+B."6#((.*8",#9"'',-<,-"9"#I,<,8,9,+,-#B(*&&(B..#"#'R ST8, +B8 'C99,- 9C-B-#B( B#+C#8#"#' B+ 8B.6-,- +"8 &-,(,#.B."6#,- 6:;,9,+,-#B( B#+C#8#"#'B+8B.6-,-*#8,-9,."6#(."8QA#9"#B#8,("99#B8<,99B#9C-B-,6:;,9,+,-" *&&(B..#"#' B+ 8B.6-B#+C#8#"#',# 7-B<'T- B+,#C.(.*8",#Q!C-B-#B( +C-8,-"#'B- B+ ;*-7-,+,#.,9,+,-#B(8B.6-B#+C#8#"#'C-"69"BC-#C<#,#C-',#,-,99.(,..9C'-,C#,9,+,-#B(,'#B +C-8,-"#'B-Q 5.Q,eQ,#',9(B B#',- co &-6:,#. B+ 9C-B-#B B..,9,+,-#B B#+C#8,- 8B.6-# <"#(. +B-B##B# 9,."6# <,8B#,9,+,-#B (IC9+B B#',- a` &-6:,#.Q =%- <B.,<B."C-7%-;T99B#8,./0<6.14R7%-#B.*-*#(B&4c<6.W1R7%-(B<;C99(*#(B& `3 <6. O4 6:; 7%- (+,#(B c0 <6. aa &-6:,#.Q A#8B C-#C<#,. 8C- 9C-B-#B B#',-,.. 9C'-,+C-8,C-"8-6..6:;;C9(B8C-"#',#B+9C-B-#BB#',-B..,9,+,-#BB#+C#8,-8B.6-# <"#(.+B-B##B#9,."6#<,8B#a&-6:,#.B+,9,+,-#B*&&',-8,..BQY6.,-SB-.C-B..40 &-6:,#.B+"8-6..(9C-B-#BB#',-B..8B.6-B98-"'B#+C#8(B+,9,+,-#B"C<#,.Q! ="'*-13F!A9,+,-(6<B#+C#8,-8B.6-,-*#8,-,#9,."6#Q [S(,-+B."6#((.*8",# "#8",-B- B..,9,+,-#B( 8B.6-B#+C#8#"#' *#8,- 9,."6#(."8 9"'',- *#8,-O0&-6:,#.6:;B..8,.7"##((.6-B("99#B8,-(6<S,-6-&T+"9,#9C-B-,,9,+,-#B ;B-Q[S(,-+B."6#((.*8",#&,B-&TB..8B.6-B#+C#8#"#',#C-<,-7%-,6<<B#8,"+"((B C<#,#Q P,..B 7%-;T99B#8, (.D-( B+ +B8 (6< 7-B<'T- B+,#C.(.*8",#Q YC- 8,. 'C99,- OO

34 B#+C#8#"#'B+8B.6-"69"BC-#C<#,#C-8,..+TC<#,#(6<86<"#,-B-R,#',9(B6:; (+,#(BR<,8a`-,(&,."+,aa&-6:,#.B+,9,+,-#B(6<B#',-B..8B.6-#B#+C#8(<"#(. +B-B##B#9,."6#Q Hur ofta använder du datorn under stid i ämnet engelska? O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. _+,# #B.*-*#(B& HW1 &-6:,#.J 6:; (B<;C99(*#(B& HO4 &-6:,#.J 7": ;%'B #6.,-"#'B-Q \B.,<B." 7T- 8C-,<6. 9T'B ("77-6-Q VB-B 14 &-6:,#. B+,9,+,-#B B#',- B.. 8B.6-#B#+C#8(<"#(.+B-B##B#9,."6#Q5<B.,<B."C-8,.O4&-6:,#.B+,9,+,-#B(6< B#',- B.. 8B.6-# B98-"' B#+C#8( <,8B# ST8, (+,#(B 6:;,#',9(B 7T- #6.,-"#',# 1 &-6:,#.7%-8,..BB9.,-#B."+Q Hur ofta använder du datorn under stid i ämnet matematik? a0g 40g W0g O0g /0g 10g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. OW

35 P, C-#C<#,# 8C- 8B.6-# B#+C#8( <"#(.,#9"'.,9,+,-#B C- " :; ;C9(BR -,9"'"6#(*#(B&6:;,(.,."(+,-(B<;,.QP,.S%-&T&,B(B..8,.7"##(9C-B-,(6<67.B B#+C#8,- 8B.6-# ",.. C<#, (6< ',#,-,99. (,.. ;B-,# 9T' 8B.6-B#+C#8#"#'Q >"8 "#.,-+I*,-;B-8,.7-B<'T..B..8,.(#B-B-,C-"#(.C99#"#',#C#C<#,."("'(6<S,'-C#(B- B#+C#8B#8,.B+8B.6-,-Q L..7%-,6<(.,#B+8B.6-"*#8,-+"(#"#',#C-9T'#C-8,.'C99,-+"((B9,."6#,-&T+,-B- B..,9,+,-#B &9%.(9"'. (B99 B#+C#8B 8B.6-# &T,# 9,."6# 8C- 8, "#., S-*B- B#+C#8B 8B.6-#7"##(,#-"(B..8,."#.,'T-B..',#6<7%-B9,."6#,#&T8,.(C..(6<+B-.C#.R,99,- B.. <B# 7%-96-B-."8 #C-,9,+,-#B (B99 ;C<.B ("#B 8B.6-,-Q P,. 7%-,6<<,- B..,9,+,-'9%<<,-B...B<,8("'8B.6-#."99,#9,."6#R&-,:"((6<8,"S9B#8'9%<<,-B...B <,8("',#&,##BQA#9C-B-,;B-+B#9"',#<,8("',e.-B&,##6-6:;,#,9,+B#67.B9T#B,#&,##BB+,#9B((6<&"(R<,#,e.-B8B.6-,-7"##("#6-<B97B99,."#.,B..."99'TQ?6.B9. 11&-6:,#.B+,9,+,-#BB#'B+B..8,'9%<..B<,88B.6-#+B-B##B#9,."6#,99,-67.B-,R <,8B#O3&-6:,#.B#'B+B..8,B98-"''9%<.Q Hur vanligt är det att du glömt ta dator till skolan? `0g a0g 40g W0g O0g /0g 10g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. =-T#,9,+,-#B(6<<,#.B-,-6<6#(,+,#(,-#BB+B..8,'9%<.("#8B.6-B#8,. 6#(.B.,-B(B..8,<,#B-B..8,.67.B(."#.,"##,S*-".(.6-B&-6S9,<*.B#B..(".*B."6#,# 9%(.(#C-8,#*&&(.T..R.Q,eQ',#6<B..B-S,.B."99(B<<B#(<,8B#8-B,9,+,-R7T9T#B,# 8B.6-7-T#(69B#,99,-7TB#.,:#B7%-;B#8&T9,."6#,#6:;(,8B#7%-B"#8,.&T8B.6-# ;,<<BQ!C-B-,;B-86:7-B<7%-.B..1F12&-6I,.,.'%-B..8,.C-(+T-.7%-,9,+,-B..8,9.B "*#8,-+"(#"#',#6<8,"#.,;B-<,8("'8,#*.-*(.#"#'(6<,-76-8-B(QL..8,'9%<<,-,#&,##BR,#S6,99,-,#(.,#:"9+B-9C..B-,B..;B#.,-BQP,.7"##(,#(.BB,9,+,-(6< 67.B'9%<<,-B...B<,8("'8B.6-#Q>"8"#.,-+I*,-<,8,..&B-,9,+,-(6<*.&,B8,(B+ O4

36 9C-B-,B..67.B'9%<<B8B.6-#7-B<6<B..8,,',#.9"',#"#.,'9%<<,-8B.6-#*.B#B.. 8,"#.,6-B..B<,8("'8B.6-#."99(69B#QP,.C-I6SS"'.B..(9C&B<,8("'8B.6-#R<,#B- 8,((B,9,+,-Q A#,77,.B+1F12&-6I,.,.(6<67.B7-B<7%-(C-B..8,.S9"-9*'#B-,6:;.D(.B-,"9B((-*< #C-B99B;B-("#,',#8B.6-Q\,#8,.7"##(8,(6<;B-8,#<6.(B..B*&&7B..#"#',#QP, <,#B- B.. 8B.6-,-#B ',#,-,-B- &-B. 6:; B."+".,. -"#'.Q,eQ 69"B D6*.*S,29"&&Q A# <BI6-".,.B+,9,+,-#BB#(,-B..8B.6-,-#B;B-,#&6("."+,77,.&T9I*8#"+T#6:;9*'#,." 9B((-*<<,.Q P,. (6< 86: S%- 6S(,-+,-B( C- B.. 8, B#(, '%-,# IC<7%-,9(, <,8 '-*#8(69B# 6:; "#.,,# +C-8,-"#' 6< 8,. C-,# ("99#B8 <,99B# 9,."6#,- 8C- 8B.6-# B#+C#8(6#.-B#C-8,#"#.,B#+C#8(Q Det är lugnare och tystare i klassrummet när alla har en egen dator O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. B.. 8,. S9"+". 9*'#B-, " 9B((-*<<,#Q /0 &-6:,#. B+ 9C-B-#B B#(,- B.. 8,. BS(69*. "#., S9"+".9*'#B-,"9B((-*<<,#Q Oa

37 O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1:1-projektet har lett till att det blivit lugnare i klassrummet 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. YC-8,.'C99,-7%-*.(C..#"#'B-#BB..*##B7T."99(.T#8,#'689C-B#8,&-6:,((7"##(8,. (.6-B ("99#B8,- <,99B# 69"B (696-6:; 9B((,-Q P,. 7"##(,e,<&,9+"( 9B((,- 8C- ;*+*88,9,# B+,9,+,-#B 6<<,- 7,< <"#*.,-,7.,- B.. 9,."6#,# (.B-.B.R 8,((*.6< (9*.B- 9,."6#,# 67.B 7,< <"#*.,-."8"'B-,Q 5 B#8-B 9B((,- (T 'T- <T#'B,9,+,- "# " 9B((-*<<,."##B#9,."6#,#S%-IB-6:;,#8,98-%I,-("'+B-,7.,-B..9,."6#,#(9*.B.Q P,. S,.D8,- B..,9,+,-#B " 8, ("(. #C<#8B 9B((,-#B " &-B.",# +"8,# W0 <"#*.,-( 9,."6# 7T- /4 &-6:,#. 9C#'-, 9,."6#(."8 IC<7%-. <,8 8, 7%-(. #C<#8B 9B((,-#BQ A# B##B# 7B.6- ;B#89B- 6< ;*- &B(( 6#:,#.-,-B8,,9,+,-#B C- B.. 9%(B (69*&&'"7.,- &,B- &T B.. *9.*-,# ",# 9B(( B# B+'%-B 6< 8B.6-B#+C#8#"#',#S9"-,#<%I9"';,.,99,-,..;"#8,-7%-9C-B#8,&-6:,((,#Q A# &6("."+,77,. 7%- 9C-B#8, &-6:,((,# #C- 8,. 'C99,- 1F12&-6I,.,. C- B..,9,+,-#B(."8"'B-, 'I6-8B B-S,.,# (&B-B( 6:; S9"- 9C.."99'C#'9"'BQ P,. 7"##( 8C-<,8 <%I9"';,. B.. 6#(.-*,-B*&&'"7.,-8C-,9,+,-B#'%-BIC<7%-,9(,-<,8("#B."8"'B-,'I6-8BB9(.,-R.Q,eQ,#-,:,#("6#B+,#S6R6:;&T(T(C..(,B..8,*.+,:9B(R<,#B-9C-B-,(6<"#.,-+I*B.(Q E*(.B..(,B..<B#*.+,:9B(;B-7-B<7%-.(*##B*.'%-B,#S-B<6."+B."6#(7B.6-Q A# #B:8,9 <,8 1F12&-6I,.,. C- B.. 8,..B B# 7T."99 7%9I8 B.. 9C-B-#B( (&6#.B#".,. ;C<<B(Q P,. B# (B&B,# &-,(( #C- B#8-BR.Q,eQ 7%-C98-B- B# 9C(B 8,. (6< 9C''( *. <,#B-,#8,99C-B-,(6<"#.,-+I*B.(Q5,..B#.B9&T(.T,#8,#(+B-B8,9C-B-#B&T;*-8, *&&7B..B-B..,9,+,-#B((69B-S,.,7%-C#8-B.(',#,-,99.,7.,-"#7%-B#8,.B+1F12&-6I,.,. IC<7%-. <,8."8"'B-, T-Q 5.BS,99 a #,8B# B#',( 8,# ',#6<(#"..9"'B &-6:,#.(B.(,# 7%- B#.B9,.9C-B-,(6<;%99<,86<#T'-B69"B&T(.T,#8,#H+C-8,12OJQ O`

38 A9,+,-C-SC..-,&TB..(IC9+B(%B6:;;"..B"#76-<B."6#(6< ;IC9&,-8,<7%-(.TC<#,. A9,+,-(B<B-S,.B-<,-<,89B((B<-B.,-#B A9,+,-B#&9B#,-B("..(69B-S,.,SC..-, A9,+,-&-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B. A9,+,-7%-,7B99,-;B(+T-B-,B..76*(,-B&T(69B-S,.,. A9,+,-("#9C<#"#'B-6<<,-67.B-,"#"."8 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99B..8,.S9"+".9*'#B-,"9B((-*<<,. 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99B..8,.S9"+".9C..B-,B.."#8"+"8*B9"(,-B *#8,-+"(#"#',#7%-,9,+,-#B 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99<"#(B8(6:"B96#.B.<,99B#,9,+,- 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99,..%B.8B.6-S,-6,#8,;6(,9,+,-#B 4Wg O4g Ocg O4g a3g WOg Ocg 4Wg O/g Y6.,-SB-. C- B.. 8,. +,-B- 7"##B( (.6-B ("99#B8,- <,99B# 9C-B-#B( 6:;,9,+,-#B( *&&7B..#"#'B-Q Ae,<&,9+"( (T B#(,- `W &-6:,#. B+,9,+,-#B B..,#,',# 8B.6- ;IC9&,- 8,< B.. *&&#T <T9,# " 8, 69"B C<#,#BQ L+ 9C-B-,#C.,# 7-B<'T- B.. Oc &-6:,#. B+ 9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.<,87%-.B..,9,+,-#BB#&9B#,-B("..(69B-S,.,SC..-,Q O3 &-6:,#. B+,9,+,-#B B#(,- B..,#,',# 8B.6- '%- 8,. (+T-B-, 6#:,#.-,-B ("' &T (69B-S,.,.B..IC<7%-B<,89C-B-#B(*&&7B..#"#'&Ta3&-6:,#.Q`4&-6:,#.B+,9,+,-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.'%-8,.,#9B-,B..*.7%-B(69B-S,.,."("#,',#.B.6:;&T,',# #"+TQ 4W &-6:,#. B+ 9C-B-#B *&&7B..B- B.. 1F12&-6I,.,. 9,..."99 B.. 8,. S9"+". 9C..B-, B.. "#8"+"8*B9"(,-B*#8,-+"(#"#',#Q Oc

39 5. Individuella förutsättningar >"8"#.,-+I*,-6:;6S(,-+B."6#,-;B-8,.7-B<6<<".B..8,.7"##(.-,69"B(C..B..B',-B *#8,-9,."6#(."8<,8;IC9&B+QA#8,9,9,+,-',-"#.-D:,.B+B..9B-BB+B..+B-BB."+B &T9,."6#,#(B<."8"'.(6<8,B#(+B-B&T,e,<&,9+"((<(,99,-:;B..BQXB#(,'T-8,. 7%- 9T#'(B<. +"8 9C-B-#B( ',#6<'T#'B- 7%-,# 8,9,9,+,- (T B.. 8, <T(., ;B #T'6. B.. '%-B7%-B..8,"#.,(B99S9"*..-TB8,iL#8-B,9,+,-;B-"(.C99,.'I6-.,..<,8+,.,.+B9B.. 6#:,#.-,-B ("' &T 9,."6#,# 6:; "#., C'#B ("' T. #T'6. B##B.Q P,..-,8I,."99+C'B'T#'((C..,. C- B..,9,+,-#B ;B- 76*( &T #T'6. B##B. C# 9,."6#,#Q P, C- 66#:,#.-,-B8, 6:; ;C- %&&#B- 1F12&-6I,.,. '68B <%I9"';,.,- 7%-,9,+,-#B B.. '%-B #T'6.(6<*&&9,+((6<<,-"#.-,((B#.C#B..8,9.B"*#8,-+"(#"#',#Q >"8"#.,-+I*,-<,89C-B-,;B-8,.7-B<'T..B..(+B'BR,I(.*8",<6."+,-B8,,9,+,-C-8, (6<7-B<7%-B99.;B<#B-"8,.("(.#C<#8B7%-;T99#"#'((C..,.QP,<C.B-,I<,8B..+C9IB S6-.:;B.,99,-(&,9*#8,-9,."6#(."86:;9B-B-8T"#.,B+B..,#'B',-B("'"(69B-S,.,. &T,..%#(+C-.(C..Q=%9I8,#S9"-,#7%-(C<-B8"#9C-#"#'Q>"8"#.,-+I*,-;B-8,.7-B<'T.. B..(.B-B,9,+,-SC..-,9B-B-B+8,#96:,9(,(6<,#8B.6-,-SI*8,-6:;;B-8,((*.6<,#(T8B#8"(:"&9"#B..6<8,+"99+B-B9".,(6:"B9B*#8,-9,."6#(."8(T(,-8,."99B..8, (,#B-,.B-"',#8,.8,<"((B.Q A# 7-T',(.C99#"#' (6< 7"##( B#9,8#"#' B.. (.C99B C- 6< B99B,9,+,- (B99 ;B#.,-B( &T (B<<B (C..Q [< 8, 7"##(,9,+,- (6< 9B-B- B+ 6:; B#(,."99 6:; <,8 'D##B( B+ B.. *##BB#+C#8B8B.6-#*#8,-9,."6#(."8(B998,8T"#.,7TB#+C#8B8B.6-#SB-B7%-B.. B#8-B "#., 9B-B- B+ 8,..Bi >"((B B#8-B,9,+,- 7-B<7%- B.. 8,. C- (%#. B.. 8,.+"#'B( (.C#'B96:,.&T8B.6-,-#B7%-B..8,8T"#.,B#'%-BB##B.(6<"#.,;C--%-9,."6#,#Q PB.6-,-#B;B-,##,'B."+"#+,-B#&T8,-B((69B-S,.,QP,C-<,8+,.#B6<&-6S9,<,.R <,#6-B-"#.,-"."'.(.T,<6.96:,9(,#B..B#+C#8B8B.6-#QP,((B,9,+,-'D##B(B+B.. "#',#7T-B#+C#8B8B.6-#*#8,-9,."6#(."8Q[<<B#7-T'B-8,<C--"(,#B..8,(+B-B- B..8,9B-B-B+B..;B#.,-BST8,8B.6-#6:;B..+B-B6#:,#.-,-B8,&T9,."6#,#C+,# 6< (T "#., C- 7B99,.Q P,. C- B#(, (IC9+B 6<,8+,.#B 6< B.. 8, "#., ;B-."99-C:9"' ("<*9.B#B&B:".,.7%-B..9B-BB+8,.Q P,. 7%-,6<<,- B.. 9C-B-, " +"((B 7B99 +"99 B..,# 8,9,9,+,- "#., (B99 ("..B S-,8+"8 +B-B#8-B7%-B..8,-B(6<<*#":,-B#8,7T-,##,'B."+,77,.&T7%-*.(C..#"#'B-#B7%-,# '68 B#+C#8#"#',# B+ 8B.6-,- ;B#.,-B( &T,.. 9"#B#8, (C..i 5 8,. ("(. #C<#8B7B99,.;B#89B-8,.6:(T+B#9"',#6<6<<*#"B."6#R<,#"#.,&T'-*#8B+B.. 8,#7D("(B&9B:,-"#',#'D##B-,#6<<*#"B."6#*.B#',#6<8,#<%I9"';,.(6<8,# #DB.,#",#6:;(6:"B9B<,8",-,-SI*8,-Q P,.7"##((C9B..7*#8,-B&T;*-("99#B8,-""#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B-(B99;B#.,-B( (TC--,'9,-#B6:;9C-B-#B(-699"#.,(T.D89"'.8,7"#",-B8,Q>"9B-,'9,-(B99'C99B",.. 9B((-*<(TB..(.%-(.B<%I9"'B;C#(D#B#.B(."9969"B"#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B-i YT'6.<,-C#;C97.,#B+9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.<,87%-.B..8,.S9"+".9C..B-,B.. "#8"+"8*B9"(,-B*#8,-+"(#"#',#7%-,9,+,-#BQKC-7"##(8,.86:(.6-B("99#B8,-<,99B# (696-#BQP,.+T(696-(6<;B7.1F12&-6I,.,.(6<&"96.&-6I,.,.9"'',-9B-.;%'-,C# 8, B#8-B.+T (696-#BQ `/ &-6:,#. B+ 9C-B-#B 6:; a1 &-6:,#. &T VC:B8B9('D<#B(",..D:,- 1F12&-6I,.,. "##,S*-". B.. 8,. S9"+". 9C..B-, B.. O3

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda).

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). SFS 1988:293 Strålskyddsförordning; i sin lydelse 2001-09-01 (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). utfärdad den 19 maj 1988. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet)

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet) Linköpings universitet Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Forskningsgruppen VITS 2011-09- 15 En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet Innehåll Värdegrunder 2 UTVECKLINGSPLAN SIMHOPP 3 1. RESULTATMÅL 3 2. UTVECKLINGSMÅL 4 3. PLANERAD TRÄNING (4-årsperiod) 5 4. NORMALVECKA: skola/arbete, simhopp, övrig träning. Hur ser en dag ut?6 5. AKTIVITETSPLAN

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Elevenkät Viljan Friskola Vt. 2014

Elevenkät Viljan Friskola Vt. 2014 Elevenkät Viljan Friskola Vt. 2014 Sammanställning av Elevenkäterna på Viljan Friskola. Det är 19 av 21 elever som har besvarat enkäten. Kommentarer från ungdomarna är skrivna med röd text och resultatet

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år Rusksele skola ORGANISATION F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år lärare 2,2 tjänster inkl slöjd 13 elever / lärare Fritidspersonal

Läs mer

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN 2012-2015. 1 ALLMÄNT RER586 avser Fortums regionnät utanför Stockholmsområdet, främst beläget i Dalarna och

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 96 93 Delaktighet och inflytande 9 91 85 Skolmiljö 85 69 66 Kunskap och

Läs mer

PERIODISKA SYSTEMET. 29 Cu. 27 Co. 26 Fe. 28 Ni. 47 Ag. 45 Rh. 46 Pd. 44 Ru. 76 Os. 77 Ir. 78 Pt. 79 Au. 110 Ds. 109 Mt. 111 Rg. 108 Hs. 65 Tb.

PERIODISKA SYSTEMET. 29 Cu. 27 Co. 26 Fe. 28 Ni. 47 Ag. 45 Rh. 46 Pd. 44 Ru. 76 Os. 77 Ir. 78 Pt. 79 Au. 110 Ds. 109 Mt. 111 Rg. 108 Hs. 65 Tb. UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2019 TEOETISKT POV nr 1 Provdatum: vecka 45, 6-9 november Provtid: 120 minuter. Hjälpmedel: äknare, tabell- och formelsamling. edovisning och alla svar görs på svarsblanketten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. D gö m p tgt. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 Inbjudan att delta i en studie om skolan, lärande och miljö Vad är Kupol? Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa

Läs mer

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Förteckning över gällande standard-, grupp- och typritningar Förteckningen gäller för broar upphandlade enligt Bro 2004 och Brounderhåll 2002 Version 2005-03-28

Läs mer

SWEBOLT AB TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

SWEBOLT AB TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29- - 30 - -

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

UTVÄRDERING AV HÖGTALARSYSTEMET FRONTROW I KLASSRUM PÅ GRUNDSKOLENIVÅ

UTVÄRDERING AV HÖGTALARSYSTEMET FRONTROW I KLASSRUM PÅ GRUNDSKOLENIVÅ UTVÄRDERING AV HÖGTALARSYSTEMET FRONTROW I KLASSRUM PÅ GRUNDSKOLENIVÅ Sammanställt av Andreas Jonsson 2007 10 24 BAKGRUND Denna utvärdering initierades av i samarbete med hörselpedagog Anders Mossberg

Läs mer

i=1 c i = B och c i = a i eller c i = b i för 1 i n. Beskriv och analysera en algoritm som löser detta problem med hjälp av dynamisk programmering.

i=1 c i = B och c i = a i eller c i = b i för 1 i n. Beskriv och analysera en algoritm som löser detta problem med hjälp av dynamisk programmering. Algoritmer och Komplexitet ht 8 Övning 3+4 Giriga algoritmer och Dynamisk programmering Längsta gemensamma delsträng Strängarna ALGORITM och PLÅGORIS har den gemensamma delsträngen GORI Denlängsta gemensamma

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

!" # $%&' ' '!! '('" %$'& ) ** **!" /01 ( ( 234)*! " '$! " $! "#"! $% & '! -! 2! 3'4!! 5! 2!"#$ % & '!)* 1 ' #& ' $ & $% &!&%4" 6'7 7%& 7 &'$ 8! ' ' &

! # $%&' ' '!! '(' %$'& ) ** **! /01 ( ( 234)*!  '$!  $! #! $% & '! -! 2! 3'4!! 5! 2!#$ % & '!)* 1 ' #& ' $ & $% &!&%4 6'7 7%& 7 &'$ 8! ' ' & !"#$%&'''!!'('"%$'& )** **!" /01((234)*!"'$!"$!"#"!$%&'! -! 2! 3'4!!5!2!"#$ %&'!)* 1'#&' $&$%&!&%4"6'77%&7&'$ 8!''&7 &'&%'4&$%!' 8&,! 1"9!$!"'4'!6 #1 ''!'!&!$&# $%&!&!"'' 3&&' '"% #:&&! 4&"' (' #%!!"'"'

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Kupol står för Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande och är ett

Läs mer

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91 Regiongemensam elevenkät 25 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 25 Kungsbacka ÅK2 totalt 25 GR ÅK2 totalt 25 Trivsel och trygghet 98 88 9 93 96 93 Delaktighet och inflytande 93 9 86 9

Läs mer

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB SJ Lok 061104 071015 Inreg Nr Litt Axel Broms Byggare Anm Finns Hjul Koppel Digital Finns 356 Du x KEW/UGJ+Brimalm Inköpt av dödsbo efter K-E Wikström, Västerås 2012 616 Mg x Brimalm Inköpt av dödsbo efter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Formelblad Atom- och Kärnfysik

Formelblad Atom- och Kärnfysik melbla Atm- ch Känfysik Rybe: ν = 1 λ = R ( 1 n 2 1 m 2 ) Z 2 E n = hcr Z2 n 2 hcr = m e(e 2 /4πɛ ) 2 2 2 = 1, 66 ev M R = R m e + M (massk.) Alkalilika system, me n = n δ l : E = hcr (Z eff ) 2 E S =

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

o.cl d-e..\:;. '"I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~",,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~"'-~,~

o.cl d-e..\:;. 'I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~,,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~'-~,~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2010-09- 1 7,.- DNR.. lp.j.9.!m~~~6:: o& SKR... J... Koo.. 4.l.... \=1~G\\-e.~\JE P\~\5\ ~O~\Pt C3~\ruG-Ef\l \ ~O~~\~Pt6 ~C-\\l f\r\sn\f\s~_ \)~\>tirk~ ~~~~e.,

Läs mer

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2 8 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Hur var ditt första intryck av denna kurs? Mycket bra 6 21 Bra 21 75 Dåligt - - Mycket dåligt 1 4 EAS - - Antal EAS:. Antal svarande: 28. Mv: (Skala 1) = 78,57

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61.

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61. Föreläning 8 Problem hämtade från boken idan 15 A 510 a) Rätvinklig triangel med vinkel och katet given. Mottående katet efterfråga. tan4 = x 5 x = 5tan 4 Svar:.6 cm x.6 A 510 b) Vinkel och hypotenuan

Läs mer

Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson:

Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson: Förteckning enligt tillståndsvillkor, gällande år 2009/2010. Institution/motsv som bedriver arbete med strålning inom Uppsala universitet skall lämna in underlag till central förteckning enligt krav i

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer