$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)"

Transkript

1 !"#%&"#'(*#"+,-(".,. / #(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6<"(*.+,:9"#' 6<<*#B9B'D<#B(",(696-"E%#%&"#'F L##",G%(.9"#',- M%-B#M698*;9 N97!B-((6#!"#8BL(,#C(

2 /

3 Förord P,..BC-8,#7%-(.BB+.-,8,9-,86+"(#"#'B-B+1F12&-6I,.,.QN&&8-B'('"+B-,C- E%#%&"#'(6<<*#Q?B:."99(699,8#"#'R9C-B-,6:;,9,+,-(6<'I6-8,S,(%,#6:;"#.,-+I*,-#B&T(696-#B <%I9"'BQA...B:6:(T."99U;-"(."B#A,#(.,8.QKB#'T-",#'D<#B(",(69B"V6.D-B 6<<*#6:;;B-.B'".+"((BB+6-.,#."99-B&&6-.,#Q O

4 W

5 Innehåll! "##%&#''%(%!***************************************************************************************************************************************!+,*!(%'-./01'(.%!*****************************************************************************************************************************************!2 1Q1VLXMGNYPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3 3*!'41%("1!0'54617(%!**************************************************************************************************************************!,2 8*!".6(#7#!9-.64""4-!******************************************************************************************************************************!38 :*!7;-#%/49-.64""4-!****************************************************************************************************************************!8, <*!(%/(5(/0477#!&=-0'";''%(%#-!*************************************************************************************************!82 >*!#/(%("'-#'(5#!9-.64""4-!***********************************************************************************************************!:, 2*!"##%&#''#%/4!5;-/4-(%!******************************************************************************************************!>8-4&4-4%"4-!*************************************************************************************************************************************************!>+ B(7#.-!*********************************************************************************************************************************************************!>2 V5!LMLWb5Y?AG>ENMN5PAb5?ZAPLM[Md![XL!ZG[EAX?!APLGAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ11` V5!LML4b5Y?AG>ENMN5PA2!_GLGAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ113 V5!LMLab5Y?AG>ENMN5PA2A!A>QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1/1 4

6 a

7 Sammanfattning PB.B."998,##B8,9(.*8",B+1F12&-6I,.,.;B-(B<9B.("#B+76-(B-,',#6<"#.,-+I*,-R,#C.,-6:;8,9.B'B#8,6S(,-+B."6#Q E%#%&"#'( 6<<*# ;B- 9D:B.( *.+,:9B 1F12&-6I,.,. (,8B# &"96.&-6I,.,. ',#6<7%-8,( &T VC:B8B9('D<#B(",. -,(&,."+, 5 ;*+*8(B *&&7B..B-ST8,,9,+,-6:;9C-B-,B...,#",##*<,-B7*#',-B-."997-,8((.C99B#8,Q B#(,- #C(.B# a0 &-6:,#. B+ 9C-B-#B B.. 1F12&-6I,.,. <,87%-. B..,9,+,-#B&-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B.IC<7%-.<,8."8"'B-,T-QK*+*88,9,#B+9C-B-#B&T8, B#8-B(696-#B;B-86:*&&7B..#"#',#B..1F12&-6I,.,.C##*"#.,<,87%-.B..,9,+,-#B &-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B.Q=-C<(.;B-8B.6-,-#BB#+C#.(7%-B8<"#"(.-B."6#6:;"#.,+B-".,##B.*-9"'8,9B+8,#&,8B'6'"(B&-6:,((,#QM,#6<'T,#8,""#.,-+I*,-#B<,89C-B-, 6:;,9,+,-7-B<'T-B..8,.(B#B('68B,e,<&,9&T;*-<B#&T,..<,-B"##6+B."+.,99,- B##6-9*#8B (C.. B# (.%8IB 9C-B#8,&-6:,((,-#B ',#6< B.. B#+C#8B 8B.6- " *#8,-+"(#"#',#QKC-7"##(8,.<D:,.B..'%-BQ `

8 c

9 1. Introduktion 1.1 Bakgrund L#+C#8#"#',#B+5?;B-(&-"8".(."9969"B(B<;C99((,.6-,-6:;*.'%-,..#B.*-9"'."#(9B' "+B-8B',#7%-<T#'B<C##"(6-Q=%-B..*##BT(.B86<<B,#<68,-#*.S"98#"#'(6< C-"7B(<,8."8(,#9"'B-B+7"##(S,;6+B+B..*.#D..IB5?C+,#"#6<*.S"98#"#'(+C(,#8,.Q A..B#.B97-"(696-;B-8D.*&&&T(:,#,#6:;8,((B6#*--,-B-<,88,#6<<*#B9B (69B#Q5?;B-"<T#'B(B<<B#;B#'S9"+".,..6#*--,#(<,8,96:;,#%B88B.6-.C.;,. &T(696-#BC-"8B',##B."6#,99.-,#8Q E%#%&"#'( 6<<*# ;B-,# B<S"."6# B.. 8, 6<<*#B9B (696-#B (B99 9"''B 9T#'. "##,SC-B..,9,+,-6:;9C-B-,7T-."99'T#'."99,',#SC-SB-8B.6-QZ-6I,.,."#".",-B8,((6<,.. &"96.&-6I,. HT- 03d10J 8C- 9C-B-, 6:; (B<.9"'B,9,+,- " T-(*-( 1 &T.+T 69"B 'I6-8,,'#B*.+C-8,-"#'B-B+&"96.&-6I,.,.',#6<,#C.*#8,-(%#"#'B-6:;',#6<B.. ',#6<9D(#"#' B+ 1F1Q N&&8-B'('"+B-, 7%-,# (T8B#,e.,-# *.+C-8,-"#' +B- E%#%&"#'( 6:; VB-#6<(6-'(7%-+B9.#"#' 6:; B+8,9#"#',# " E%#%&"#'( 6<<*#Q N&&8-B'(.B'B-, +B- 76-(#"#'('-*&&,# +"8 5#(.".*."6#,# 7%-,6#6<"( 6:; "#8*(.-",99 *.+,:9"#'R!"#%&"#'( N#"+,-(".,. H!"NJ " (B<+,-B# <,8 K%'(69B# " E%#%&"#' HKEJQ L#(+B-"' 7-T# +B- Z-67,((6- M%-B# A# '-*#8.B#, <,8 1F1 +B- B.. 8,. (*99, 9,8B."99 B.. 9C-B-#B (&B-B8,."8 (6< "(.C99,. *#8,6<<B,9,+,-#B."99'686Q1F1(*99,S9QBQ*#8,-9C..B(B<B-S,.,.<,99B#&,8B'6',- 6:; '%-B 8,. <%I9"'. B.. SD''B *&&,# SB# B+ 69"B *#8,-+"(#"#'(<B.,-"B9Q A# B##B#.B#, +B- B.. 1F1 *#8, *.'%-B,.. +"."'. 6<&9,<,#.."99 B#8-B *#8,-+"(#"#'(76-<,- 8C-,# :,#.-B9 <T9S"98 +B- B.. 1F1 *#8, S"8-B."99 B..,9,+,-#B( (.*8",-,(*9.B. 7%-SC..-B8,(QA#*&&7B..#"#'(6<7-B<7%-8,(+B-B..1F12&-6I,.,.%B8,<%I9"';,.,#B.. +C9IB 8,# *#8,-+"(#"#'(76-< (6< C- <,(. 'D##(B< 7%- -,(&,."+,,9,+ HK69',-((6# P,."#"."B9B(D7.,.<,88,#,e.,-#B*.+C-8,-"#',#+B-B..8,#(*99,*.'%-B,#8,9B+,.. S,(9*.(*#8,-9B' 7%- ;*-*+"8B 1F1 (*99, *.+"8'B( " 6<7B..#"#'Q P,. +"(B8, ("' 86: B.. 79,-B :,#.-B9. &9B:,-B8, &,-(6#,- "#6< (697%-+B9.#"#',# -,8B# ;B8,,# S,(.C<8 *&&7B..#"#' B.. 8,.,',#.9"',# "#., 7B##( #T'6. B9.,-#B."+ C# B.. " ;%'-, '-B8 #D..IB 8B.6-,- " 8, 6<<*#B9B (696-#BQ P,. S,-688, "#., SB-B &T B.. 7-"(696- *.(B.., 8,# 6<<*#B9B (69B# 7%- (.B- 6#*--,#( 6<,9,+,-#BQ P,. ;B#89B8, 6:(T 6<,.. ',#,-,99. S,;6+ B+ B.. %B,9,+,-( 5?26<&,.,#( 6:; B.. (+B-B *&& <6. (B<;C99,.( 7%-+C#.#"#'B-Q A...,:,# &T 8,..B +B- 69"B D..-B#8,# 7-T# (69+,-,. (6< <B# -,7,-,-B8,."99"&-6I,.&9B#,#7%-1F1&-6I,.,.F ED'8<2*+'*F=+1*=&=<0/><1'=18&*+<GHH+=;>*F82*=2*&I'=5=&2(&5&1&:=2 JD7J416'8<=&HI+=HI+>*+*5=*<*2*+1&HI+*G+'*6<125(+JD7J4(+*&=/+<1:1&6<=:"E HZ-6I,.&9B#7%-1F1J 3

10 V,(9*.(&-6:,((,# 7%- 1F1 76-.(-,8 (#BSSB-, C# +B8 (6< *#8, 7%-*.(,(Q P,. 7B..B8,( S,(9*. 6< B.. 1F1 &-6I,.,. (*99, *.+"8'B( 6:; 6<7B..B B99B 6<<*#B9B (696- " E%#%&"#'6:;B..,#,e.,-#*.+C-8,-"#'(*99,6&&9B(."998,..B*.+,:9"#'("#"."B."+QA# =6N2&9B# *&&-C..B8,( 6:; "##,+B-B#8, -B&&6-. C-,# 8,9-,86+"(#"#' 7-T# *.+C-8,-"#'((.*8",# -"#' 1F12&-6I,.,. " E%#%&"#'( 6<<*# HT- 10d11JQ GB&&6-.,# S,(-"+,-,# "#9,8B#8,,e&96-B."+ B-.9C''#"#' 6:; ;".."99(,-;T99#B -,(*9.B. 6:;,-7B-,#;,.,-7-T#8,##B(.*8",Q 1.2 Uppdraget och vilka som gjort studien P,#%+,-(".9"'B&9B#,#C-B..=6N2*&&8-B',.(B99',#6<7%-B(".-,,.B&&,-QP,#7%-(.B,.B&&,# ',#6<7%-( *#8,- 9C(T-,. /010d/011Q A.B&&.+T (B99 6<7B..B 9C(T-,. /011d/01/6:;,.B&&.-,(.%--,8,9,#B+9C(T-,./01/d/01OQ,! 3! 8! P,9-,86+"(#"#',.B&&1 7CDEFGH!3I,IJ3I,,! 7CDEFGH!3I,,J3I,3! 7CDEFGH!3I,3J3I,8! ^-(*-(1 ^-(*-(/ ^-(*-(O ^-(*-(1 ^-(*-(/ ^-(*-(1RB##B#6<<*# ^-(*-(1 N#8,-(%B(696-<,8 69"B&,8B'6'"(B*&&9C''?BS,991FN#8,-(%#"#'(*&&9C''#"#'".-,,.B&&,-Q A#(9*.-B&&6-.(B99&-,(,#.,-B("B&-"9T-/01OQP,9-,86+"(#"#'7%-B+(.C<#"#'B+;*- *.+C-8,-"#',# 6:; 1F1 &-6I,.,. 76-.(-"8,- (B (,,7.,- +B-I,,.B&&Q P,((B -,86+"(#"#'B-(B99(,ST8,(-"7.9"',#6:;<*#.9"',#QA#<*#.9"'-,86+"(#"#'B+,.B&& 1 ',#6<7%-8,( " I*#" /011Q P,##B -B&&6-. *.'%- 8,# (-"7.9"'B 8,9-,86+"(#"#',# B+,.B&&1HB+(,,#8,9C(T-,.10d11JQ =6-(B-#B( "#(B.(,- *.'%-( B+ (T B99B8 *&&8-B'(76-(#"#'Q N&&8-B'('"+B-, C- E%#%&"#'( 6<<*# 6:; B#(+B-"' *&&8-B'(.B'B-, C-!"#%&"#'( N#"+,-(".,. ',#6< M%-B# (.*8",# ;B- ",.B&& 1 *.7%-.( K69',-((6#R L##", G%(.9"#',-R!"#8BL(,#C(6:;N97!B-((6#QP,.-,7%-(.#C<#8B76-(B-#B.IC#(.'%-+"8!"#%&"#'( *#"+,-(".,. 6:; 8,# ("(. #C<#8B.IC#(.'%- +"8 K%'(69B# " E%#%&"#'Q 1.3 Syfte, målgrupp, frågeställningar och 6:; E%#%&"#'( 6<<*#( *.S"98#"#'(8"-,.%- S,.-C77B#8,,77,.,# B+ B.. "#7%-B 1F1Q L+(".,# +B- B.. ',#6<7%-B T.,-6<<B#8, <C.#"#'B- " T-(*-( 1 (B<. 6#."#*,-9"'B *&&7%9I#"#'B-B+,9,+,-#B"T-(*-(/6:;O7%-B..&T(T(C..*##B8-B(9*.(B.(,-6<;*- B-S,.,. *.+,:9B( " (696-#BQ ZT '-*#8 B+ B.. 1F1 &-6I,.,. +B- &T +C' B.. "#7%-B(,99,- 10

11 ;B8, "#7%-.( #C- =6N2*&&8-B',. "#9,88,( +B- 8,. 86: "#., <%I9"'. B.. '%-B,# <,8 8,.+T 8,9-,86+"(#"#'B-#B C- B.. 8, (B99 *.'%-B,.. *#8,-9B' 7%- 8,. 76-.'T,#8,*.+,:9"#'(B-S,.,."E%#%&"#'(6<<*#((69+,-(B<;,.QG,86+"(#"#'B-#B +C#8,-("'&-"<C-.."99&-6I,.,.((.D-'-*&&Q K*+*87-T',(.C99#"#',#7%-(.*8",#;B#89B-6<B..9D7.B7-B<69"B,77,.,-B+"#7%-B#8,. B+ 1F1 (T(6<,+,#.*,99B ("99#B8,- +B8 'C99,-.Q,eQ B-S,.(S,9B(.#"#',# 7%- 9C-B-,R <%I9"';,.,# B.. 6#.-699,-B 9C-(".*B."6# " 9B((-*<<,. 6:; "#76-<B."6#(*.SD., <,99B#,9,+,-6:;9C-B-,*#8,-":,9,."6#(."8QP,.7"##(C+,#B#8-B.D&,-B+7-T',(.C99#"#'B- (6< C- "#.-,((B#.B 6:; B# S"8-B."99 *.+,:9"#',# B+ 1F12&-6I,.,.Q?"99,e,<&,9 6< *.S"98#"#',# +"8 "#7%-B#8,. B+ 1F12&-6I,.,. +B-".."99-C:9"',99,- 6< 8,. -C+( <,- 6<<*#"B."6#Q >B8'C99,-&-6:,((2(.*8",#(T;B-8,#B+'-C#(B.(."99(IC9+B(698B',#QP,.;B8,7*##".( <%I9"';,. B.. 7%9IB,9,+,- 6:; 9C-B-, C+,#,7.,- (69."8R <,# 8,..B ;B- "#., 'I6-.( 6:; 6-(B,# C- B..,.. (T8B#. 7%-7B-"#'((C.. "#., -D<8,( "#6< (.*8",#( -,(*-(-B<B-Q L+ (B<<B6-(B;B-"#.,"#.,-+I*,-',#6<7%-.(<,87%-C98-B-*.B#S,'-C#(B.("'."99,9,+,- 6:;(69&,-(6#B9Q 1.4 Planerat och faktiskt tillvägagångssätt Z9B#,#+B-B..(B<9B"#8B.B',#6<F 2 A#C.,- 2 PI*&"#.,-+I*,- 2?"8((.*8",d&-6:,((.*8",',#6<8,9.B'B#8,6S(,-+B."6# 2!C-B-,d,9,+,-(,'#B."8((.*8",- 2 X*#(B&(.,(. 2 *#"+,-(".,. 6:; E%#%&"#'( 6<<*# ;B8, 69"B T.B'B#8,# +B8 'C998, 8B.B"#(B<9"#',#H(,76-(#"#'(&9B#JQ Enkäter A#C.*#8,-(%#"#'B-#B 7%- 9C-B-, 6:;,9,+,- 8"(.-"S*,-B8,( A#C.,-#B &9B#,-B( B.. B#+C#8B( T.,-6<<B#8, *#8,- 8, #C-<B(., T-,# (6<,.. +,-.D'7%-B..S,8%<B&-6'-,(("6#,#"#6<1F12&-6I,.,.Q A#C.,-#B 6#(.-*,-B8,( "#"."B9. ',#6< B.. *.+C-8,-B."8"'B-,,#C.,- "#6< &"96.&-6I,.,.7%-1F1"E%#%&"#'6:;,#C.,-7-T#B#8-B6<<*#,-(6<B-S,.B.<,8 9"#B#8,&-6I,.Q[9"B7%-(9B'&T,#C.,-8"(*.,-B8,("76-(#"#'('-*&&,#Q=%-(9B'&T,#C.,- 8"(*.,-B8,( 6:(T <,8 (.B."(."B+8,9#"#',# &T 5#.,-#B."6#,99B 11

12 ;B#8,9(;%'(69B# " E%#%&"#'Q L#(+B-"', 76-(B-,# 7%-,#C.,-#B.,(.B8, (,8B# 69"B +,-("6#,-B+,#C.,-#B<,89C-B-,6:;,9,+,-+"8.-,B+(696-#B7%-B..7T(D#&*#.,- &T(.-*.*-6:;76-<*9,-"#'B-QPC-,7.,-,-;%99(6<<,#.B-,-&T"##,;T99,.",#C.,-#B 7-T# 'D<#B(",:;,7,-#B (B<. &T 8,("'#,# B+,#C.,-#B 7-T# B#(+B-"'B *.76-<#"#'.6'(B+'D<#B(",:;,7,-#B+"8,..<%.,*#8,-+T-,#/011Q A#C.,-#B +B- %&&#B 7%- 9C-B-, 6:;,9,+,- *#8,-."8,# /c <B-( b 14 B&-"9 /011Q A.. "#.-68*."6#(S-,+ (C#8,( &,-,&6(.."99 6#.B.&,-(6#,- &T -,(&,."+, (69B 7%- B.. B#+C#8B(+"8"#".",-"#'B+,#C.,-#BR(,S"9B'B1Q A9,+,#C.,-#BS,(+B-B8,(B+.6.B9.3O/,9,+,-7%-8,9B8,<,99B#(696-#B,#9"'..BS,99/ #,8B#Q?BS,99/FV,(+B-B8,,9,+,#C.,-Q S,(+B-B8,( B+.6.B9. /1O 9C-B-, 7%-8,9B. <,99B# (696-#B,#9"'..BS,99 W #,8B#Q 'KGKGF! 1LMMNF! 'OHNMH! VC:B8B9('D<#B(",. W/ 1O1 1`O A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 1/c 114 /WO Z,-V-B;,'D<#B(",. /1O 3a 3` 110 /0` 9OPQMNHLOR! #RHNM! DSNFNRTG! "SNFDU VFGWSGRD! VC:B8B9('D<#B(",. W41 1`O Ocg A-"PB;9S,-'('D<#B(",. W0/ /WO a0g Z,-V-B;,'D<#B(",. W3/ O03 O0/ /0` a3g 'KGKGF! 1LMMNF! 'OHNMH! VC:B8B9('D<#B(",. /c O1 43 A-"PB;9S,-'('D<#B(",. /O 1c W1 Z,-V-B;,'D<#B(",. OW OO // /W Wa!!!!?BS,99WFV,(+B-B8,9C-B-,#C.,-Q 1/

13 @+B-(7-,+,#(,#7%-8,9B8,&,-(69B7%-9C-B-,9"'',-<,99B#OO6:;4W&-6:,#.Q 9OPQMNHLOR! #RHNM! DSNFNRTG! "SNFDU VFGWSGRD! VC:B8B9('D<#B(",. 1c0 43 OOg A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 34 W1 WOg Z,-V-B;,'D<#B(",. 1/W a` 100 Wa 5S"9B'B/6:;O-,86+"(B(-,(*9.B.,.B+8,S,(+B-B8,,#C.,-#BQ Djupintervjuer 5#.,-+I*,- B+ 9C-B-, 6:;,9,+,- ',#6<7%-8,( &T (B<.9"'B 7D-B 'D<#B(",(696-Q?6.B9. ',#6<7%-8,(W1"#.,-+I*,-R+B-B+WB#(+B-"'B7%-5?&,8B'6'"R1/9C-B-,6:;/4,9,+,-Q 5#.,-+I*,-#B',#6<7%-8,(,#("9.<,8+B-6:;,#Q=%-5?&,8B'6',-6:;9C-B-,.6'8,." <,8,9,#."<<,6:;7%-,9,+,-#B.6'8,.:"-B,#;B9+."<<,Q5#.,-+I*,-#B(&,9B8,("# 6:;;B-86*<,#.,-B8,(',#6<B..8,9+"(-,#(-"+B(Q A.. "#.,-+I**#8,-9B' H(, S"9B'B W2aJ.6'( 7-B<."99(B<<B#( " 76-(#"#'('-*&&,# <,8 76*( &T B.. "8,#."7",-B 7%-C#8-"#'B- 7%-,9,+,- 6:; 9C-B-, " 69"B B+(,,#8,# (T(6< B8<"#"(.-B."6# 6:; &,8B'6'" (B<. ;*- 7%-C#8-"#'B-#B ;B- &T+,-B.( B+.,#"(B 6:; 6-'B#"(B.6-"(B 7%-*.(C..#"#'B-Q 5#.,-+I*,-#B 9B8,( *&& (T B.. 8, "#.,-+I*B8, ;B8, <%I9"';,.,- B.. &-B.B 7-".. 6< ;*- 8, ;B- *&&9,+. 7%-C#8-"#'(&-6I,.,.Q 5#.,-+I*B-,# *#8, (,8B# 'T "# &T 7-T'6- -"#' *&&7B..#"#'B- 6< 7%-8,9B- 6:; #B:8,9B- <,8 1F1Q 5#.,-+I*,-#BB+(9*.B8,(<,8,#8"B96'6<;*-.,#",#(*99,*##B#D..IB(7-B<%+,-Q 5#.,-+I*&,-(6#,-#B +B98,( *. B+ 6#.B.&,-(6#,- &T -,(&,."+, (69BQ P,. 7B##(,.. %#(,<T9 6< B.. "#.,-+I*B &,-(6#,- <,8 69"B *&&7B..#"#'B- 6< &-6I,.,. 6:; 69"B +B#BB..B#+C#8B8B.6-QL99B"#.,-+I*&,-(6#,-;B-86:%+,-9B'+B-".&6("."+."#(.C998B."99 &-6I,.,.6:;C+,#.D:.B..8,.;B-+B-".+"."'.B..&-6I,.,.(B*.+C-8,-B(QA7.,-(6< 8,((B*&&7B..#"#'B-"#.,;,9.%+,-,#((.C<<,-<,88,(+B-(6<,#C.,-#B;B-'"+".RB# 8,.+B-B(TB..B99BT(".,-"#.,;B-.C:.(*&&B+"#.,-+I*,-#BQ Tidsstudie/processtudie genom deltagande observation P,#8B.B"#(B<9"#'(6<*.7%-("#6<*.+C-8,-"#'((.*8",#(-B<*#8,-,.B&&176*(,-B-."99(.6-8,9&TB(&,.,-(6<8"-,.-,9B.,-B-."991F12&-6I,.,.6:;8,(("#7%-B#8,h.Q,e 7-T'6-."99,9,+,--"#'B#+C#8#"#'B+8,#SC-SB-B8B.6-#QA#B+(".<,81F12&-6I,.,. C- B.. 7%-SC..-B,9,+,-#B( "#9C-#"#' 6:; &-,(.B."6#,-Q =%- B.. 7T,# <,- S-,8 6:; 1O

14 7%-*.(C..#"#'(9%( S"98 %+,- 8,# (69(".*B."6# 8C- 8, SC-SB-B 8B.6-,-#B C- B+(,88B B.. B#+C#8B(',#6<7%-(C+,#&-6:,((.*8",-"(69<"9I%',#6<8,9.B'B#8,6S(,-+B."6#Q A#76-(B-,;B-',#6<7%-.6S(,-+B."6#,-&T(B<.9"'B7D-B'D<#B(",(696-Q?6.B9.7%9I8,( 7,< 9B((,-Q N-+B9,. B+ 9B((,- 'I6-8,( (T B.. (.%-(.B <%I9"'B S-,88 (*99,,-;T99B(Q ZT '-*#8B+B..ST8,9C-B-,6:;,9,+,-;B-S9"+".96+B8,B..8,."#.,(B997-B<'T+,<(6< ;B-6S(,-+,-B.(-,86+"(B("#.,+"9B9B((,-(6<7%9I.(*#8,-6S(,-+B."6#((.*8",#Q A9,+,-#B7%9I8,(;,9B8B',#Q[S(,-+B.%-,#+B-<,8C+,#"<B.(B96:;&T-B(.,-Q?6.B9. 6<7B..B-6S(,-+B."6#((.*8",#419,."6#(."<<B-R+"9,.C+,#"#9*8,-B--B(.,-Q #,8.,:#B8,(Q [S(,-+B.%-,# ;B- <D:,. (.6-,-7B-,#;,. B+ 6S(,-+B."6#((.*8",- (,8B#."8"'B-, 6:; +B- C+,# 8,# (6< ',#6<7%-8, 6S(,-+B."6#,-#B *#8,- &"96.(.*8",#Q P,. ;C#8, B..,9,+,- +"99, (, +B8 (6< B#.,:#B8,(R +"9,. 8, 6:(T 7": '%-BQ 5##B# 6S(,-+B."6# &TS%-IB8,( &-,(,#.,-B8, 6:; 7%-9B-B8, 6S(,-+B.%-,# 6-. ("# -699Q ZT -B(.,-B#+C#8,("#.,B#.,:#"#'(S6,#QP,..B7%-B.."#.,(.%-B(B<.B9,#QP,.;B8,S9"+". 6#(."'.6<#T'6#(B..6:;B#.,:#B8,B99.;,9B."8,#QZT-B(.,-#B7B##(<%I9"';,.7%- 6S(,-+B.%-,#B..(.C99B7-T'6-."99,9,+,-Q5##B#6:;,7.,-B-S,.(8B',#(S%-IB#d(9*.7B##( 67.B."8 7%- 6S(,-+B.%-,# B.. &-B.B <,8 *&&(.68 "S9B#8 C+,# *#8,-9,."6#,-#BQ>"88,((B7C9."#.,-+I*,-7-B<6<<D:,.B#+C#8SB-"#76-<B."6#(6< *#8,-9C..B8,.69#"#',#B++B8(6<(,88,"9B((-*<<,.Q?"99,e,<&,9*&&7B..B8,6S(,-+B.%-,#+"8,..."997C99,8,.(6<6<,#,9,+(B..6:;(&,9B8, (&,96:;"#.,B99(;C#'8,<,8"8,.(6<(B8,(&T9,."6#,#Q!C-B-,#6<(,#B-,*#8,- 9,."6#,#7-B<."99,9,+,#6:;-,86+"(B8,-,(*9.B.,.B+,#.,(.QA9,+,#;B8,+C98"'.S-B -,(*9.B.Q!C-B-,#(B8,B..8,.(D#.,(;*-"#.-,((,-B8;B#+B-B+C<#,.QP,#6<,8,9SB-B -,B."6#,#;6(6S(,-+B.%-,#+B-B..,9,+,#7B."(.;B8,;C#'.<,8&T9,."6#,#6:;B.. 6S(,-+B.%-,# ;B8, <"((.B'". +B- 6S(,-+B.%-,# +B# +"8 69"B 76-<,- B+ 7C9.(.*8",-6:;;B8,,#C#(9BB+B..,9,+,#.-6.(B99."#.,;C#'.<,8&T+B8(6<(B8,( *#8,-9,."6#,#Q>"89*#:;,#(B..6S(,-+B.%-."99(B<<B#(<,8B.*,99,9,+6:;T.<B.Q P,.7-B<6<B..,9,+"#.,;B8,+B-".6#:,#.-,-B8&T9,."6#,#QKB#;B8,,#<B<<B (6<+B-9C-B-,QK6#9C(.,<,8;6#6<6:;(T'."99B..;B#;C#'8,<,8S-B"(69B#Q 5+"9,#*.(.-C:#"#';B-6S(,-+B.%-,#(#C-+B-6&T+,-B.(.*8",6SI,.,.R8+(,9,+,-6:; 9C-B-, " (69(".*B."6#,#i >"8 #T'-B,#(.BB."997C99,# *&&'B+ 9C-B-, B.. 6S(,-+B.%-,#( #C-+B-6&T+,-B8,9B((,#(*&&.-C8B#8,',#6<B..8,+B-.D(.B-,C##6-<B9.Q579,-B7B99 *&&'B+86:9C-B-,(&6#.B#.B..8,.+B-7%-+T#B#8,%+,-B..,9,+,-#B"#.,+,-B8,S-D ("'6<6S(,-+B.%-,#%+,-;*+*8.B',.Q[S(,-+B.%-,#7":'686#.B.<,8,9,+,-#BQL.. 6S(,-+B.%-,#;C#'8,<,88,<&T-B(.,-6:;9*#:;,-+B-(B##69".,#7-B<'T#'(7B.6-Q V,8%<#"#'C-B..6S(,-+B.%-,#;B8,,#+"((&T+,-B#&T,9,+,-#B(*&&.-C8B#8,R<,# B..8,#"#.,+B-(.6-7%-*.6<+"8,..&B-9,."6#,-Q >B8 'C99,- 6S(,-+B.%-,#( &T+,-B# &T 9C-B-,# (T "B..6'( &-6S9,< -,8B# +"8 8, "#9,8B#8,6S(,-+B."6#,-#BQP,.<,87%-8,B..(C..,.B..S6B*&&6S(,-+B."6#(."997C99,#B C#8-B8,(QYC-+C9,#9C-B-,',#6<7%-8,,#9,."6#+B-S,8%<#"#',#B..6S(,-+B.%-,#( &T+,-B#+B-9".,#QA#9C-B-,;B8,7*99.*&&<,8B..6#:,#.-,-B("'&T9B((,#QPC-,<6. *#8, 6#(.B.,-B( B.. +"((B 9C-B-, 'I6-8, 9,."6#,- 9"., B##6-9*#8B #C-,# 6S(,-+B.%- +B- #C-+B-B#8,Q P,. ;C#8, B..,9,+,- *&&'B+ B.. 8,. +B- 7%-(.B 'T#',# (6< 8, 7T.. 1W

15 B#+C#8B 8B.6-# " *#8,-+"(#"#',# 7%-,# +"(( 9C-B-, 6:; B.. 8,..B (B<<B#7%99 <,8 6S(,-+B."6#(."997C99,.Q=%-B..<"#"<,-BB..9C-B-,96:B8,(B..*.76-<B(&,:"B99,."6#,- +"8 6S(,-+B."6#(."997C99,. S6B8,( S,(%,# *&& &T,7.,-<"88B',# 8B',# "##B#Q P,. S,.6#B8,( 6:(T B.. 6S(,-+B.%-,# +B- "#.-,((,-B8 B+ B.. (,,# (T #6-<B9 9,."6# (6< <%I9"'. 6:; B.. 8,. "#., (*99, 7-B<'T " -B&&6-.,# +"9B 9B((,-,99,- 9C-B-, (6< ;B8, S,(%.(Q >"8 #T'6.."997C99, +C:., 8,. 9"., "--".B."6# B.. <,88,9B#8, 6< 6S(,-+B.%-,#( #C-+B-6 6< (T (,#.Q \,# #C-,# 7%-9B-"#' 9C<#B8,(."99 +B-7%- (T "#7B## ("',# B::,&.B#(6:;7%-(.T,9(,7%-8,..BS,;6+Q Lärare/elevers egna tidsstudier P,.+B-.C#.B..8-D'.O09C-B-,6:;O0,9,+,-(*99,',#6<7%-B,'#B."8((.*8",-(6< 6<7B..B8,<"#(..-,8B'B-+B-Q=%-8,..BC#8B<T9(B&B8,(.+T6S(,-+B."6#(<B99B-b,# 7%-,9,+,-H(,S"9B'B`J6:;,#7%-9C-B-,H(,S"9B'BcJQP,.7B##(S,;6+B+,#',#6<'T#' <,8 9C-B-, ;*- 6S(,-+B."6#(<B99,# (*99, 7D99B( "Q \,# #T'6. (T8B#.."997C99,."99,# (B<9B8 ',#6<'T#' 7B##( "#.,Q A9,+,-#B 7": 86: "#(.-*."6#,- " (B<SB#8 <,8 B.. 6S(,-+B."6#((.*8",#*.7%-8,(Q\,#8,7B##(6:(T,9,+,-7-T#B#8-B9B((,-#BC#8,(6< "#'": " 6S(,-+B."6#((.*8",# (6< 7D998, "."8((.*8",-#BQ P,((B ;B8, "#., 7T.. #T'-B "#(.-*."6#,-Q P,.+B-O19C-B-,6:;/3,9,+,-(6<7D998,"."8((.*8",-#B&T,..(T8B#.(C..B..8,.'": B..B#+C#8B"#76-<B."6#,#R<,#8,7D998,SB-B",#8B'+B-Q L#.B9."8((.*8",- +B- 6IC<#. 7%-8,9B8, <,99B# (696-#BQ A# (69B ;B8, 9B-. ;%'-, -,&-,(,#.B."6# +B8 'C99,- 9C-B-,Q A# B##B# +B8 'C99,-,9,+,-Q A# (69B ;B8, +C98"'. 7T."8((.*8",-B+(,,#8,ST8,9C-B-,6:;,9,+,-QL+8,#B#9,8#"#',#6<<,-8,."#.,(, #T'6#&-,(,#.B."6#B+*.7B99,.7%-8,9B.&,-(69BQP,#S,'-C#(B8,6<7B..#"#',#&T8B.B 6:; S-"(.,- #C- 8,. 'C99,- 7%-9B-"#',# ;*- 6S(,-+B."6#(<B99,# (*99, 7D99B( " '%- B..."8((.*8",# (#B-B-, S%- *&&7B..B( 6:; B#+C#8B( (6<,# "#8"B.6- &T B.. +"((B 7%-;T99B#8,#,e"(.,-B-Q P,. +6-, %#(+C-. B.. ',#6<7%-B,#."8((.*8", *#8,- ;%(.,# /011Q P,# (*99, *##B *.'%-B,..*#8,-9B'7%-<C.#"#'B-"#7%-(9*.-B&&6-.,#Q Kunskapstest E%#%&"#'( 6<<*# B#(+B-B8, 7%- B..,9,+,-#B (*99, ',#6<7%-B,# *#(B&(.,(.Q YT'6#(T8B#',#6<7%-8,("#.,Q 14

16 1.4.6 Användningsstudie av Skolkompassen A#9"'. =6N2&9B#,# +B- B+(".,# B.. ',#6<7%-B,# -".,-",SB(,-B8,e&,-.+C-8,-"#' A# (T8B#.D& B+ *.+C-8,-"#' (*99, " 8,..B 7B99 "##,SC-B B.. 76-(B-, (.*8,-B- 6:; =6-(B-, B',-B- B#+C#8B-, (B<. #6.,-B- 6S(,-+B."6#,- 7-T# 8,#,'#B B#+C#8#"#',# 7%- B.. (,8B# B#B9D(,-B 6:; -,9B.,-B (C..B#<B#S,9D(B5?2(D(.,<,.6:;8,((<%I9"'BB#+C#8#"#'*."7-T#,#<,-',#,-,99 6:;6S,-6,#8,(D#+"#,9Q\,#8,..B-C+,-B..8,#(6<(.*8,-B-(D(.,<,.6:(T;B-7*99."99'T#'."995?2(D(.,<,.QP,B#+C#8#"#'((".*B."6#,-(6<B#(B&B(7%-B..*.7%-B(T8B#B.,(.,- ;B- S,.D8,9(, 7%- 8, <%I9"'B -,(*9.B. (6< B#+C#8#"#'(.,(.,-#B B# ',Q =%- B.. *&&#T "#.-,((B#.B 6:; -,9,+B#.B -,(*9.B. -C+( B.. B8,+B.B 6:; -,B9"(."(B B#+C#8#"#'((".*B."6#,-B#(B&B(Q 5 8,..B 7B99 ;B#89B- 8,. 6< B.. (B&B.,(.(".*B."6#,- (6< "."99-C:9"' *.(.-C:#"#' %+,-,#((.C<<,- <,8 8, B#+C#8#"#'((".*B."6#,- (6< 'C99,- 7%- 9C-B-,R,9,+,- 6:; B#+C#8B-B.,'6-",-#BQ58,#(".*B."6#(6<7%-,9T'8T.,(.B#+C#8#"#'(*99,(,R+"(B8, 8,. ("' 86:R B.. (T8B#B.,(.(".*B."6#,- "#., *#8, (B&B( &T,.. %#(+C-. (C..Q A# C-,.. 5?2(D(.,< <,8 <%I9"';,.."99 (.6-7*#."6#B9".,. <,# 8C- 8,##B (,((6<,#-B<<,869"BSB(+,-.D'*-+"9BS,;%-"'B&,-(6#,-B#',#,-,-BB#&B((B8 69"B.D&,- B+ 7*#."6#B9".,. (6< B# B#+C#8B( B+ 69"B B#+C#8B-,Q L#+C#8#"#' B+ S,;%-"';,.(#"+T,- 7%- 8,("'# 7"##(Q P,..B "##,SC-.Q,eQ A.. B#+C#8#"#'(.,(. "##,SC- B.. (.*8,-B 69"B,',#(B&,- &T.Q,eQ B.*,99 B#+C#8B-B.,'6-"R B#+C#8B--699R S,;%-"';,.(B.,'6-" 6:; 8,. 8,("'#+B9 (6< 'C99,- 7%- 8,# +,-("6# (6< (6< (.*8",6SI,. S9"- 8C-7%- "#., '"+,. 8,7"#",-B8R *.B# 8,. 6SI,.,. (6< (B.,(.B( +"8 B#+C#8#"#'S9"-79D.B#8,6:;69B-.Q A7.,-(6<(.*8",6SI,.,."#.,+B-;,9.9B-.8,7"#",-B.6:;8,.,#8B(.+B-<%I9"'B..(B&B,# (.B-. S,'-C#(B8.,(.(".*B."6# 6< +" 7-B<."99 B..,# (.-". -".,-",SB(,-B8,e&,-.+C-8,-"#' +B- 6."99-C:9"'. 7%- " 8,# B.*,99B (".*B."6#,# B...B 7-B<,.. S-B 8"B'#6(-,(*9.B.Q N#8,- &-6I,.,.(,.B&& 1 ;B- +" 8C-7%- +B9. B.. ',#6<7%-B,# <D:,. S,'-C#(B8.,(.B#+C#8#"#'(6<;B-6<&9,..,-B.(<,8(.*8",-B+"#76-<B."6#(<B.,-"B9 (B<. <,8 "#.,-+I*,- B+ 7,< &,-(6#,- (6< C- +C9 7%-.-6'#B 1a

17 1.5 Disposition G,(*9.B.7-T#(.*8",#,.B&&1-,86+"(B("8,##B-B&&6-.*."7-T#(,e69"B6<-T8,#(6< ;B-.D89"'B6&&9"#'B-."99+B-B#8-BF 2?,#"(*.+,:9"#' 2 5#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B- 2 L8<"#"(.-B."+B&-6:,((,- 2!C-B#8,&-6:,((,- 2 2 P"8B."(B7-T'6-5(9*.,.B+-B&&6-.,#&-,(,#.,-B(,#6-.(B<<B#7B..B#8,+C-8,-"#'Q 1`

18 1c

19 2. Teknisk utveckling 6#(.B.,-B8,( B.. 8,. 7B##( +"((B.,#"(B &-6S9,<R 7-B<7%-B99. 7B##(,.. S,;6+ B+ B.. K=5:(<<*+1&<8::&1&:615*+H1&&65**>*F82=6*I2*+F/+1&<8::&1&:'=& /&5*+<(=689FF/+/00'800<1&:'=&:I+=6;*+*HH*'1289F5+1H6('*+LM8<:*+668& ND*1:*++8FO,P!PO615=&!BQ" P,.C-,#&T.B'9"'("99#B8+B8'C99,-9B'6<T9,#&T.,#",#<,99B#*.+C-8,-"#',#B+ &"96.&-6I,.,.6:;8,.(6<7-B<6<<"."8,##B(.*8",Q5*.+C-8,-"#',#(6<'I6-8,(B+ &"96.&-6I,.,.(T+B-,..T.,-6<<B#8,.,<BB..8,(6<"#.,-+I*B8,(S,9B'B8,("'%+,- B.. "#96''#"#',# +B- &-6S9,<B."(Q >"8 8, "#.,-+I*,- (6< ',#6<7%-8,( *#8,- 8,##B 7-B<6< +"8 8, 6S(,-+B."6#,- (6< ',#6<7%-8,(Q >"8 *.+C-8,-"#',# B+&"96.&-6I,.,.+B-8,.+B#9"'.B..,9,+,-;B8,&-6S9,<<,8"#96''#"#',#R<,8B#8,. SB-B "#.-C77B8, " *#8B#.B'(7B99 " (B<SB#8 <,8 8,##B (.*8",Q L+ (+B-,# &T,#C.,-#B 7-B<'T-B..9C-B-#B%+,-9B'*&&9,+,-B...,#",#7*#',-B-+C9QP,&-6S9,<(6<#C<#( <,(.7-,+,#."7-".,e.(+B-,#C-(+T-"';,.,-B..6&&9B*&&("'<6.8,..-T89%(B#C.,.6:; B..6&&9B"#&-6I,.6-,-R(B<.B..B#+C#8#"#',#B+#C.+,-,."S9B#8B#*&&7B..B((6< (,'.Q XNY!HZ[WGF!TGH!VQRYGFNF!\Z[WGH!]FN!NHH!MOYYN!LR!PE DWOMNRD!RCHSGFW!O[^!L!"WOMWO\PNDDGR 40g W4g W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 13

20 P,#.,#"(B #"+T# ("9I,- ("' T. <,99B# 69"B 9B((-*<Q 5,# 8,9 (B9B- 7"##( 8,. &-6I,.6-,-".B,.6:;"+"((B7B99C+,#(TB99B8,(<B-.S6B-8(R<,8B#B#8-B(B9B-;,9. (B#B-8,#76-<,#B+.,#"Q ="'*-/F5,#8,9(B9B-7"##(<%I9"';,.B..#D..IB#D.,#"Q 58,.+T(696-(6<&"96.&-6I,.,.',#6<7%-8,(7"##(,#(.%--,<%I9"';,.7%-9C-B-,B...B ;IC9&B+#D.,#""8,.&,8B'6'"(BB-S,.,.Q5(.*8",#;B-8,.S9"+"..D89"'.B..SB-B7%- B..8,.7"##(#D.,#"."99'C#'9"'"##,SC-8,."#.,B*.6<B."(.B..8,#B#+C#8(QK*-8,# #DB.,#",#B#*.#D..IB(7%-B..(B&B(.%-(.B<%I9"'B+C-8,7"##(,..D..,-9"'B-,S,;6+ B+ B.. (.*8,-BQ L.. "#+,(.,-B (.6-B (*<<6- " #D.,#" *.B# B.. '%-B,# 6-8,#.9"' ',#6<9D(#"#'B++"#(.,#<,8,#(T8B#(B.(#"#'C-"#.,."99-T89"'.Q >"8 "#.,-+I*,- ;B- 8,. 7-B<6<<". B.. 1F12&-6I,.,. "#., '%- B.. S,;6+,. B+ (.B."6#C-B 8B.6-,-"(B9B-;,9.7%-(+"##,-Q5+"((B7B99-C:,-"#.,B&B:".,.,#"1F18B.6-,-#B."997%- B..%-B+"((B&-6'-B<QP,.(*99,8,((*.6<S9"+C98"'.8D-.6<B99B1F18B.6-,-"##,;%99 (T ;B- 8,. (,..,#.,#"( *.+,:9"#' 7-T# &"96.&-6I,.,. (6< '%- B.. 9B'6<T9,# &T.,#",# #*<,-B C- (<TQ P,. 7"##(,.. S,;6+ B+ B.. (C,-(.C99B B.. 9C-B-, (6< -TB- *. 7%-.,#"(B &-6S9,< (#BSS. (B99 *##B 7T (.%8 6:; B.. 8,. (B99 7"##B(S,7B..#"#'(;B+B-,(6<;B-B#(+B-B..(,."99B...,#",#7*#',-B-"9B((-*<<,#Q A.. <"#8-, ',#,-,99. 7%-C#8-"#'(S,;6+ (6< 6#(.B.,-B.( C- B.. 8,. S%- 7"##B( 79,- 9C.."99'C#'9"'B6#.B.,-"9B((-*<<,#Q /0

21 ="'*-OFA#+B#9"'(D#"9B((-*<Q L#8-B%#(,<T9&T7%-C#8-"#'(6<7-B<6<<".+"8"#.,-+I*,-C-B..8,.+6-,S-B6<,# 9C-B-,*#8,(.C#'BB+"#.,-#,.*&&6&&9"#',#",..9B((-*<QM,#6<8,..B<,#B-9C-B-, 7"##((.%--,<%I9"';,.,-B..;"#8-BB..,9,+,-#B76*(,-B-&T#T'6.B##B.C#9,."6#,#Q /1

22 //

23 3. Sociala processer P,#%B8,."99'C#'9"';,.,#."99(6:"B9B<,8",-',#6<1F12&-6I,.,.6:;(QQ(<B-.&;6#,( &T+,-B-8,(6:"B9B&-6:,((,-#BQP,.C-+"."'.B.."#.,SB-BS,'-C#(B(.*8",#."99,#+"((.,#"(SC-B-,QP,(6:"B9B&-6:,((,-#B-%-ST8,8,.(6<;C#8,-*#8,-6:;,7.,-(69."8Q ="'*-WFA#+B#9"'(D#"6--"86-,-#BQ P,. ;B- 7-B<6<<". B.. B#+C#8#"#',# B+ 8B.6-,- &T -B(.,- '%- B.. 8,. S9"- <"#8-, (&-"#'6:;.D(.B-,R+"9,.*&&9,+((6<&6("."+.R<,#(B<."8"'.;B-,9,+,-7-B<7%-.B..F ER(+;=&6'=<<2=+=6891=<HG616'(+5=8+&*F1&5*+O;*&&(+;=&(+6'1<5S(+ 5**>+=6891=<;*51/;E L+,9,+,#C.,-#B7-B<'T-86:B..;*+*88,9,#B+,9,+,-#BB#(,-B..8,.S9"+".9C..B-,B.. #D.B(6:"B9B-,9B."6#,-&T'-*#8B+1F12&-6I,.,.F /O

24 Det gör det lättare att knyta sociala relationer när alla i ettan har en egen dator i skolan O0g /4g /0g VC:B8B9('D<#B(",. 14g A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 10g Z,-V-B;,'D<#B(",. 0g 1 / O W 4 a 0?6.B9. 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. ="'*-4F(+B-&T,9,+,#C.7-T'B/OBQ A9,+,- B# ("..B S-,8+"8 +B-B#8-B 6:; 6<<*#":,-B +"B :;B. "(.C99,. 7%- B.. &-B.B <,8 +B-B#8-BQ \,#R 8,. C- "#., SB-B 6&&9B.."99 B.. 6<<*#":,-B ;B- 7%-C#8-B.( ',#6< B#+C#8#"#' B+ S9QBQ 6:; :;B.Q 1F12&-6I,.,. 7%-(.C-,- 8,##B <%I9"';,.7-B<7%-B99."(B<SB#8<,89,."6#,-Q ="'*-afa#+b#9"'7%-,.,,9(,"+"((b9b((-*<r:;b. Q \,# :;B.2 6:; 7B:,S6626<<*#"B."6# S,;%+,- "#., SB-B ;B#89B 6< &-"+B.B 7%-;T99B#8,# *.B# B# ;B 6&&9"#'."99 9,."6#,#Q P,. 7%-,6<<,- B..,9,+,- 6<<*#":,-B-<,8+B-B#8-B*#8,-9,."6#,#6<8,.C-#T'6.8,"#.,7%-(.T-QP,.B# '%-B B.. 8, +T'B- -C:B *&& ;B#8,# #C- 8, "#(,- B.. 8,. C- 79,- (6< "#., 7%-(.T- +B8 9C-B-,#-,86+"(B-QP,.B#;B,#&6("."+"#+,-B#&T8"B96',#"9B((-*<<,.Q /W

25 L+,9,+,#C.,-#B7-B<'T-B..*#',7C-.+T.-,8I,8,9B-B+,9,+,-#B*#8,-9,."6#(."867.B,99,- #T'6# 'T#' 8T 6:; 8T 6<<*#":,-B- <,8 B#8-B (6<,# 8,9 B+,# (69*&&'"7.R <,8B#,#.-,8I,8,9B98-"',99,-"(.6-.(,..B98-"''%-8,..BQ Hur ofta använder du dig av din dator under stid för att kommunicera andra som en del av en skoluppgift, t.ex. via mail, chatt, Facebook? W4g W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. >"8B-, 7-B<'T- B+,9,+,#C.,-#B B.. 8,. C- *#',7C- 9"B +B#9"'. B..,9,+,-#B *#8,- 9,."6#(."8B#+C#8,-8B.6-#7%-B..6<<*#":,-B<,8B#8-B*.B#B..8,.C-,#8,9B+,# (69*&&'"7.Q /4

26 Hur ofta använder du dig av din dator under stid för att kommunicera andra utan att det är en del av en skoluppgift, t.ex. via mail, chatt, Facebook? W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. ;B- 7-B<7%-. B.. I*(. 8"B96',# " 9B((-*<<,. C- +"."'Q P,. S,;%+(,# ',<,#(B<;,. " -,9B."6#,-#BR <,# 9C-B-, <,#B- B.. 6<<*#"B."6#,# <,8,9,+,-#B "S9B#8 C##( ;,9. 8%8 #C-,9,+,-#B C- 76*(,-B8, &T #T'6. B##B.Q \T#'B 9C-B-, ;B- 7-B<7%-. B.. 8, &T+,-B( #,'B."+. *#8,- 9,."6#,# #C-,9,+,- B#+C#8,- 7B:,S66 6:; :;B.,.:Q1F12&-6I,.,.;B-"##,S*-".B..8,.S9"+".,#9B-,B..;B<#B8C-"(.C99,.7%-B.. 7C(.B ("# *&&<C-(B<;,. &T 9,."6#,#Q P,. C- <T#'B,9,+,- (6< C- 66#:,#.-,-B8,Q A9,+,-;B-7-B<7%-.B..8,.D:,-8,.C-(%#.6<9C-B-#B(C',-B..,9,+,-#B<T(.B(.C#'B 96:,.."99 8B.6-,-#BQ P,. S9"- 8T (+T-B-, B.. "#+69+,-B( " (6:"B9B &-6:,((,- *#8,- 9,."6#(."8Q!C-B-#B ;B- 86: 7-B<7%-. B.. 8,. C- (+T-. B.. 8-B (B-&B '-C#(,-Q A# 8,9,9,+,- ("..,- 6:; B#.,:#B- <,8 ;IC9& B+ 8B.6-,-#BQ P,. 7"##( "#'B.D89"'B 7%-;T99#"#'((C.. (6< -,'9,-B- ;*- 9C-B-#B (B99 B',-B 6:; 7%-;T99B ("'."99 8,# #DB (".*B."6#,#QA#8,9"#.,-+I*,-"#8",-B-B..&-6S9,<,.<,87B:,S662B#+C#8#"#',.:&T 9,."6#(."8;B-S9"+".<"#8-,QP,.+B-#D;,.,#(S,;B'QY*<,-B-%-8,.("'SB-B6<,.. 7T.B9,9,+,-Q[S(,-+B."6#((.*8",-#B&,B-&TB..8,."S9B#8C-<T#'B,9,+,-(6<"#.,C- 6#:,#.-,-B8, &T 9,."6#,-#B *.B# "(.C99,. B#+C#8,- 8B.6-#."99,e,<&,9+"( :;B.Q L+ 9C-B-,#C.,-#B7-B<'T-B..<,-C#.+T.-,8I,8,9B-B+9C-B-#BB#(,-B..8,.S9"+".(+T-B-, B..7T#'B,9,+,-#B(*&&<C-(B<;,."9B((-*<<,."6:;<,8"#7%-B#8,.B+1F128B.6-,-Q /a

27 Det är svårare att ha elevernas uppmärksamhet i klassrummet i och införandet av 1:1-projektet W0g O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g L+,9,+,#C.,#7-B<6<<,-B..,9,+,-#B"#.,."99<C.,-1F12&-6I,.,.(B<<BS,.D8,9(, +B8'C99,-8,((&T+,-B#&T6#:,#.-B."6#,#Q Att ha en egen dator gör det svårare för mig att koncentrera mig på skolarbetet. O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. 56:;<,8B..(TB99B8,(<B-.&;6#,(;B-S9"+".<,-6:;<,-+B#9"'B;B-S,.D8,9(,#B+ 1F128B.6-,-#B (6<,.. (.%-B#8, <6<,#. <"#(B.Q A9,+,-#B B# 8,9.B " 69"B (6:"B9B /`

28 &-6:,((,- <,8 ;IC9& B+ ("#B.,9,76#,-Q P, C- <D:,. (#BSSB <,8 <6S"9.,9,76#,# +B8 'C99,- B.. 6#.-699,-B 6< 8,. 7T.. #T'6. 6< 8,. C- #T'6# "#76-<B."6# &T 7B:,S66(6<8,S%-C##B."99Q ="'*-11F\6S"9.,9,76#,-b,#+"."'8,9",9,+,-#B((6:"B9B&-6:,((Q N#8,- 6S(,-+B."6#((.*8",# ;B- 8,. S9"+"..D89"'. B.. 8,. C- <D:,. (+T-. B.. *##B 6#.-699,-B,9,+,-#B(<6S"9B#+C#8#"#'QP,;B-,#7%-<T'BB..*##B6<<*#":,-B<,8 <6S"9.,9,76#,#*.B#B..9C-B-,#<C-,-8,..BQL...B*&&,#.,9,76#R*.7%-B,#T.'C-86:; (,8B# 8%9IB.,9,76#,# "',#R ;"##,-,9,+,-#B <,8 6< 9C-B-,# 7%-,.. %'6#S9": +C#8,- -D'',#."99Q5,..,e,<&,9(6<6<<,-&-,(,#.,-B(#,8B#7-B<'T-B..9C-B-,#SB-B;B8, *&&.C:. B..,#,9,+ B#+C#8, ("# <6S"9 +"8,..."997C99, *#8,- 9,."6#,#Q P, %+-"'B."997C99,#B (T' "#., 9C-B-,# B..,9,+,-#B 6<<*#":,-B8, <,8 ("#B -,(&,."+,.,9,76#,-Q P,. S,-688, "#., &T B.. 9C-B-,# +B- 6*&&<C-(B< *.B# &T,9,+,-#B( ;%'B 7%-<T'B B.. *.7%-B,#(T8B#;B#89"#'*.B#B..9C-B-,#*&&.C:.,8,..BQ ="'*-1/FA9,+,-#B"8,.B.*,99B9B((-*<<,.Q /c

29 ="'*-1OF?"997C99,##C-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q ="'*-1WF?"997C99,##C-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q ="'*-14FYC-,9,+6<<*#":,-B8,H(":Bd.B,<6.(<(J <,8;IC9&B+<6S"9.,9,76#Q \,99B#96:B#10QO46:;96:B#10Q4`;B8,9C-B-,#,#',#6<'T#'&T.B+9B#QPC-,7.,- ;B8,,9,+,-#B,',. B-S,., " 9B((-*<<,.Q YC- 9C-B-,# (9*.B8, <,8 ',#6<'T#',# S9,+ 8,.,# 9B-. 9C'-, 7-,+,#( +B8 'C998, B.. 6<<*#":,-B <,8 <6S"9.,9,76#,#Q P, ;B8, /3

30 "#.,8B.6-#*&&,(T8,.+B-"#.,(TB..8,SD..,6<<*#"B."6#((C..QG,(.,-B#8,8,9B+ 6#.-699 B+ 6< 8,. ;C#. #T'6. &T 7B:,S66Q A# 8,9,9,+,- ;B- 7-B<7%-. B.. 8, +"99 6#.-699,-B+B8(6<;C#8,-&T7B:,S667%-B..*##B8,<,#.,-B+"((B&T(.T,#8,#Q[< 8,. "#., '%- 8,..B 6<'T,#8, (T B# 8,. *&&(.T,.. -D., (6< B# -C+B 6<7B..B#8, B#(.-C#'#"#'B..;B#.,-B&T-B(.,#QP,.S9"-#C(.B#,#76-<B+(6:"B9..-D:B..+B-B*., &T7B:,S667%-,#8,9,9,+,-Q=%-;T99B#8,.C-(+T-.B...B-,8B&T,7.,-(6<,9,+,-#BB# '%-B 8,. ;C- <,-,99,- <"#8-, 6<,8+,.,.Q P,. B# 86: 7"##B(,# B#9,8#"#' B.. +B-B <,8+,.,# 6< 8,##B &-6S9,<B."Q >"9,. B#(+B- ;B- (69B# +B8 'C99,- <6SS"#'R *.(.C#'#"#' 6:;,#(B<;,. &T (6:"B9B <,8",-i P,. 7"##(,.. S,;6+ B+ B.. +*e#b C- #C-+B-B#8,6:;6S(,-+B#.B&T+B8(6<;C#8,-"<B.(B9B-R9B((-*<6:;*&&,;T99(-*<R <,# ;*- (B99 (69B# ;B#.,-B 8,. (6< ;C#8,- " 8,# +"-".*,99B +C-98,#i >B- 7"##( +*e,#6#.-699,#6:;(.%8,.i \T#'B9B((,-;B-,#7B:,S6629"(.B8C-B99B"9B((,#C-<,8QA9,+,-#BB#7-T'B+"9,# 9CeB8,;B-,#+"((8B'6:;B#(.C99B7-T'6-6<8,"#.,7%-(.68,#+"((*&&'"7."#7%-,.. &-6+QP,.7%-,6<<,-B..,9,+.B'".&T("'-699,#(6<9B((B#(+B-"'6:;(,-."99B..S9QBQ "#76-<B."6#,#6<9Ce6-,.:QS9"-*&&8B.,-B8QP,.C-+C98"'.69"B;*-9B((,-#B'%-6:; ;*-<B#;B#.,-B-(6:"B9B<,8",-Q[B+(,..;*-*.SD''87B:,S662B#+C#8#"#',#C-",# +"((9B(((TC'#B-,9,+,-',#,-,99.(,..<D:,.."87-B<7%-,#8B.6-QL+,9,+,-#B(,',#."8((.*8",7-B<'T-B..8,*.6<(69."8C'#B-"',#6<(#"../."<<B-6:;O0<"#*.,-&,- 8B' T. \T#'B,9,+,- 6#.-699,-B- 86: +B8 (6< ;C#8,- &T (6:"B9B<,8",-7-T#B..8,+B#B-."99B..8,(6<#B-R<,#7-B<7%-B99.B..8,;B-,#7%-;%I8 B."+".,.(#"+T *#8,-,.. &B-.-,."<<B- &,- 8B' H8,# (6< -,86+"(B(JQ?"99 ;,<<B 6:; 1F12&-6I,.,. ;B- 8C-7%- "#., (T (.6- S,.D8,9(, +B8 'C99,- 8,-B( 8B.6-B#+C#8#"#'*.6<(69."8QPB.6-,-#B;,<<BC-67.B(#BSSB-,(T8,B#+C#8,-;,99-, 8,((BR<,#+"((B,9,+,-<,#B-B..(698B.6-#C-S-B7%-8T(9"&&,-8,6#*--,-B<,8 #T'6#B##B#6<8B.6-#Q 58,..BB+(#"..;B-;"."#."99("(.6-.(,..SB-B(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#,9,+,-S,;B#89B.(R <,#8,.7"##(6:(TB#8-B(6:"B9B&-6:,((,-QYC-8,.'C99,--,9B."6#,#9C-B-,2,9,+;B-8,. +"8 "#.,-+I*,- 7-B<6<<". B.. 1F12&-6I,.,. 7T..."99 7%9I8 B.. "#76-<B."6#(*.SD.,. ;B- S9"+".<,-7-,+,#.Q\B#.-C77B("#.,SB-B*#8,-9,."6#(."8R*.B#C+,#+"8B#8-B."8,-R C+,#6<8,."#.,(,-7D("(.*.B#SB-B',#6<.Q,eQ<B"96#.B.Q YC- 8, 'C99,- 8,# (6:"B9B &-6:,((,# <,99B# 9C-B-, 6:; 7%-C98-B- 7"##( ST8,,# 7%-;6&&#"#'6:;(-C:S9B#89C-B-#BQ!C-B-,*&&9,+,-B..8,C-'B#(B*.(B..B6:;B.. 8,. C- 9C.. B.. ', -"."Q L.. %B."99'C#'9"';,. B# %&&#B 7%- -"." 6:; 79,-B (6< "#.,-+I*B8,( *#8, "#., -"."'. (, 7%-8,9B-#B <,8 B.. 7%-C98-B-#B 7T-."99'T#'."99 <,- "#76-<B."6#6<+B8(6<S,;B#89B("S9QBQ9B((-*<<,#Q_#(T9C#',;B-"#.,7%-C98-B-#B #*.".(."991F12&-6I,.,.Q>B8'C99,-8,#(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#,9,+6:;7%-C98,-;B-,..79,-.B9,9,+,-*..-D:.B..8,"#.,+"99SI*8B"#("#B7%-C98-B-"("#B(6:"B9B&-6:,((,-Q P,+"999B-B("'(IC9+B6:;"#.,;B7%-C98-B-#B";B(6-#B;,9B."8,#Q V,.-C77B#8,8,#(6:"B9B&-6:,((,#<,99B#69"B9C-B-,(TC-+"((B9C-B-9B'<,-B."+B6:; ;B- <D:,. 6#.B. 6:; (B<B-S,.,Q 1F12&-6I,.,. ;B- " +"((B 7B99 9,..."99,.. %B. (B<B-S,., 6:;,# ;%'-, "#.,-B."6# <,99B# 9C-B-, ',#6< B.. <B.,-"B9 9B'.( *. " ',<,#(B<<B-*<Q O0

31 4. Lärandeprocesser N#8,-8,##B&*#.S,;B#89B(;*-9C-B#8,&-6:,((,#;B-7%-C#8-B.(',#6<"#7%-B#8,. B+1F12&-6I,.,.QA#<BI6-".,.B+9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.;B-'I6-.8,.<%I9"'.B.. "#7%-B#DB<6<,#.d"#(9B'"*#8,-+"(#"#',#Q 1:1-projektet har gjort det möjligt att införa nya moment/inslag i min undervisning ("# (!"# '"# '!"# &"# &!"# %"# %!"# "#!"# %# &# '# (# # #!# BCDE717-9FG0=79<.3#?/<E#H72-8./F9FG0=79<.3# I./#B/72.FG0=79<.3# J7=17FG0=79<.3# K:37-3# ZT7-T'6-#B6<;*-67.B,9,+,-#BB#+C#8,-("#B8B.6-,-."9969"B(B,-*#8,-9,."6#(."8 7-B<6<<,-B..8,&T9,."6#(."87-C<(.B#+C#8,-8B.6-#7%-"#76-<B."6#((%#"#'&T "#.,-#,. HaW &-6:,#. '%- 8,. +B-I,,99,- +B-B##B# 9,."6#JR B.. '%-B B#.,:#"#'B- HaW &-6:,#.J6:;B..6<<*#":,-B<,8B#8-B+"B.Q,eQ<B"9d:;B.d=B:,S66(6<8,9B+B.. 9%(B,#*&&'"7.HO3&-6:,#.JQW3&-6:,#.B#',-B..8,6<<*#":,-B-<,8B#8-B+"B.Q,eQ <B"96:;:;B.*.B#B..8,.;B-B..'%-B<,89,."6#,#QO3&-6:,#.B#',-B..8,9D((#B-&T <*("(6<B+6&&9"#'*#8,-9,."6#(."8Q!C-B-,7%-(%,-&T69"B(C..B.."#.,'-,-B8B.6-,-#B"*#8,-+"(#"#',#R,e,<&,9+"(F 2!D7.B7-B<#D;,.,-R"#(9B'R8,SB..,-R7"9<,-&T,#',9(B6:;(+,#(B 2 GC#B*.B.*,99B&-"(,-RS%-(*.+,:9"#'6:;,e,<&9"7",-B-,9,+B#.B*.-C#"#'B- (6<B..<%I9"''%-B."99C<&B8<B.,<B." 2 L.. B#+C#8B M66'9, AB-.; 7%- B.. T(T89"''%-B,# &9B.(,e,<&,9+"( 7%-,.. ;"(.6-"(.(9B' PC-,<6. C-,.. T.,-6<<B#8,.,<B +"8 "#.,-+I*,- B.. 9C-B#8,<T9,. S6-8, +B-B ;*+*8(D7.,.<,81F12&-6I,.,.R<,#B..m21F11&1<<61&*+1'1:F=+<G9'=6HS1<<5*mQK*- <D:,.8B.6-,-#B6<<,-."99B#+C#8#"#'C-."99(.6-8,9S,-6,#8,B+,#("98B9C-B-,( O1

32 ,',. "#.-,((, 6:;,',# 7%-<T'BQ!C-B-, " +"((B C<#,('-*&&,- ;B- S%-IB. 8,9', (".. <B.,-"B9."99B#8-B6:;;B-&TS%-IB.8"(*(("6#,-<,8B#8-B9C-B-,;*-<B#B#B#+C#8B 8B.6-,-7%-9C-B#8,Q>"8"#.,-+I*,-7-B<'T-B..8,.+,-B-(6<8,9B#8,.B+<B.,-"B9;B- %B.R <,# 8,. *&&7B..B( "#., ;B.B'".(,.. (B<9B. '-,&& %+,- *#8,-+"(#"#',# 6:; ;*- 8B.6-,-#B &T SC(.B (C.. (B99 *##B *.#D..IB( ",9,+,-#B( 9C-B#8,&-6:,((,-Q P,# &,8B'6'"(B +,-(B<;,.,# *&&7B..B( " 9".,# '-B8 ;B C#8-B.( 7%- B.. *#8,-9C..B "#7%-B#8,.B+1F12&-6I,.,.Q Jag tycker att den pedagogiska verksamheten har förändrats för att underlätta införandet av 1:1-projektet O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. VT8,."8((.*8",-#B (6< 9C-B-, 6:;,9,+,- (IC9+B 'I6-. +"(B- B.. 8-D'. O0 &-6:,#. B+ 9,."6#(."8,#"',#6<(#"..C'#B(T.B."+".,.,-8C-,9,+,-9D((#B-&T,#',#6<'T#'(6<,#9C-B-,;T99,-"Q! ="'*-1cFA#9C-B-9,88',#6<'T#'<,8;IC9&B+8B.6-Q O/

33 L+."8((.*8",#(6<9C-B-#B7D99."7-B<'T-B..8,+"88-D'.40&-6:,#.B+',#6<'T#'B-#B B#+C#8, 8B.6-R <,8B#,9,+,-#B(."8((.*8", &,B- &T B.. 8,. -%- ("' 6< /0 &-6:,#. B+ ',#6<'T#'B-#BQP,.B#+B-B(TB..;*+*88,9,#B+8,9C-B-,(6<9C<#B8,"#."8((.*8",- C-8,9C-B-,(6<C-,e.-B&6("."+B."991F12&-6I,.,.6:;79"."'B8B.6-B#+C#8B-,QP,.B# +B-B 6-(B,#."99 B.. ("77-6-#B ("9I,- ("' (T &B(( <D:,. T.Q [S(,-+B."6#((.*8",# <,8."99;%-B#8, 7C9."#.,-+I*,- "#8",-B- B.. +"((B 9C-B-, 67.B B#+C#8,- ("' B+,# 8B.6- +"8 ',#6<'T#'B-R<,8B#8,.7"##(B#8-B9C-B-,(6<(C99B#B#+C#8,-("'B+8,..B;IC9&<,8,9Q P,("(.#C<#8B.D:,-8,.C-SC..-,B...Q,eQ#D..IB(-"+.B+9B#,99,-*.7%-B,..,e&,-"<,#. "8,7B99#T'6.(B99T(T89"''%-B(Q_+,##C-8,.'C99,-,9,+,-#B(B#+C#8#"#'B+8B.6-,- *#8,- 9,."6#(."8 ("9I,- ("' ("77-6-#B T. <,99B# 9C-B-#B( 6:;,9,+,-#B(."8((.*8",Q L+ 9C-B-#B(."8((.*8",7-B<'T-B..,9,+,-#BB#+C#8,-8B.6-*#8,-8-D'.W0&-6:,#.B+."8,#R <,8B#,9,+,-#B."8((.*8",&,B-&TB..8,.(,-*#8,-#B&&.O0&-6:,#.B+."8,#QP,. (6<7-B<6<<".+"86S(,-+B."6#((.*8",#9"'',-<,-"9"#I,<,8,9,+,-#B(*&&(B..#"#'R ST8, +B8 'C99,- 9C-B-#B( B#+C#8#"#' B+ 8B.6-,- +"8 &-,(,#.B."6#,- 6:;,9,+,-#B( B#+C#8#"#'B+8B.6-,-*#8,-9,."6#(."8QA#9"#B#8,("99#B8<,99B#9C-B-,6:;,9,+,-" *&&(B..#"#' B+ 8B.6-B#+C#8#"#',# 7-B<'T- B+,#C.(.*8",#Q!C-B-#B( +C-8,-"#'B- B+ ;*-7-,+,#.,9,+,-#B(8B.6-B#+C#8#"#'C-"69"BC-#C<#,#C-',#,-,99.(,..9C'-,C#,9,+,-#B(,'#B +C-8,-"#'B-Q 5.Q,eQ,#',9(B B#',- co &-6:,#. B+ 9C-B-#B B..,9,+,-#B B#+C#8,- 8B.6-# <"#(. +B-B##B# 9,."6# <,8B#,9,+,-#B (IC9+B B#',- a` &-6:,#.Q =%- <B.,<B."C-7%-;T99B#8,./0<6.14R7%-#B.*-*#(B&4c<6.W1R7%-(B<;C99(*#(B& `3 <6. O4 6:; 7%- (+,#(B c0 <6. aa &-6:,#.Q A#8B C-#C<#,. 8C- 9C-B-#B B#',-,.. 9C'-,+C-8,C-"8-6..6:;;C9(B8C-"#',#B+9C-B-#BB#',-B..,9,+,-#BB#+C#8,-8B.6-# <"#(.+B-B##B#9,."6#<,8B#a&-6:,#.B+,9,+,-#B*&&',-8,..BQY6.,-SB-.C-B..40 &-6:,#.B+"8-6..(9C-B-#BB#',-B..8B.6-B98-"'B#+C#8(B+,9,+,-#B"C<#,.Q! ="'*-13F!A9,+,-(6<B#+C#8,-8B.6-,-*#8,-,#9,."6#Q [S(,-+B."6#((.*8",# "#8",-B- B..,9,+,-#B( 8B.6-B#+C#8#"#' *#8,- 9,."6#(."8 9"'',- *#8,-O0&-6:,#.6:;B..8,.7"##((.6-B("99#B8,-(6<S,-6-&T+"9,#9C-B-,,9,+,-#B ;B-Q[S(,-+B."6#((.*8",#&,B-&TB..8B.6-B#+C#8#"#',#C-<,-7%-,6<<B#8,"+"((B C<#,#Q P,..B 7%-;T99B#8, (.D-( B+ +B8 (6< 7-B<'T- B+,#C.(.*8",#Q YC- 8,. 'C99,- OO

34 B#+C#8#"#'B+8B.6-"69"BC-#C<#,#C-8,..+TC<#,#(6<86<"#,-B-R,#',9(B6:; (+,#(BR<,8a`-,(&,."+,aa&-6:,#.B+,9,+,-#B(6<B#',-B..8B.6-#B#+C#8(<"#(. +B-B##B#9,."6#Q Hur ofta använder du datorn under stid i ämnet engelska? O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. _+,# #B.*-*#(B& HW1 &-6:,#.J 6:; (B<;C99(*#(B& HO4 &-6:,#.J 7": ;%'B #6.,-"#'B-Q \B.,<B." 7T- 8C-,<6. 9T'B ("77-6-Q VB-B 14 &-6:,#. B+,9,+,-#B B#',- B.. 8B.6-#B#+C#8(<"#(.+B-B##B#9,."6#Q5<B.,<B."C-8,.O4&-6:,#.B+,9,+,-#B(6< B#',- B.. 8B.6-# B98-"' B#+C#8( <,8B# ST8, (+,#(B 6:;,#',9(B 7T- #6.,-"#',# 1 &-6:,#.7%-8,..BB9.,-#B."+Q Hur ofta använder du datorn under stid i ämnet matematik? a0g 40g W0g O0g /0g 10g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. OW

35 P, C-#C<#,# 8C- 8B.6-# B#+C#8( <"#(.,#9"'.,9,+,-#B C- " :; ;C9(BR -,9"'"6#(*#(B&6:;,(.,."(+,-(B<;,.QP,.S%-&T&,B(B..8,.7"##(9C-B-,(6<67.B B#+C#8,- 8B.6-# ",.. C<#, (6< ',#,-,99. (,.. ;B-,# 9T' 8B.6-B#+C#8#"#'Q >"8 "#.,-+I*,-;B-8,.7-B<'T..B..8,.(#B-B-,C-"#(.C99#"#',#C#C<#,."("'(6<S,'-C#(B- B#+C#8B#8,.B+8B.6-,-Q L..7%-,6<(.,#B+8B.6-"*#8,-+"(#"#',#C-9T'#C-8,.'C99,-+"((B9,."6#,-&T+,-B- B..,9,+,-#B &9%.(9"'. (B99 B#+C#8B 8B.6-# &T,# 9,."6# 8C- 8, "#., S-*B- B#+C#8B 8B.6-#7"##(,#-"(B..8,."#.,'T-B..',#6<7%-B9,."6#,#&T8,.(C..(6<+B-.C#.R,99,- B.. <B# 7%-96-B-."8 #C-,9,+,-#B (B99 ;C<.B ("#B 8B.6-,-Q P,. 7%-,6<<,- B..,9,+,-'9%<<,-B...B<,8("'8B.6-#."99,#9,."6#R&-,:"((6<8,"S9B#8'9%<<,-B...B <,8("',#&,##BQA#9C-B-,;B-+B#9"',#<,8("',e.-B&,##6-6:;,#,9,+B#67.B9T#B,#&,##BB+,#9B((6<&"(R<,#,e.-B8B.6-,-7"##("#6-<B97B99,."#.,B..."99'TQ?6.B9. 11&-6:,#.B+,9,+,-#BB#'B+B..8,'9%<..B<,88B.6-#+B-B##B#9,."6#,99,-67.B-,R <,8B#O3&-6:,#.B#'B+B..8,B98-"''9%<.Q Hur vanligt är det att du glömt ta dator till skolan? `0g a0g 40g W0g O0g /0g 10g 0g VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. =-T#,9,+,-#B(6<<,#.B-,-6<6#(,+,#(,-#BB+B..8,'9%<.("#8B.6-B#8,. 6#(.B.,-B(B..8,<,#B-B..8,.67.B(."#.,"##,S*-".(.6-B&-6S9,<*.B#B..(".*B."6#,# 9%(.(#C-8,#*&&(.T..R.Q,eQ',#6<B..B-S,.B."99(B<<B#(<,8B#8-B,9,+,-R7T9T#B,# 8B.6-7-T#(69B#,99,-7TB#.,:#B7%-;B#8&T9,."6#,#6:;(,8B#7%-B"#8,.&T8B.6-# ;,<<BQ!C-B-,;B-86:7-B<7%-.B..1F12&-6I,.,.'%-B..8,.C-(+T-.7%-,9,+,-B..8,9.B "*#8,-+"(#"#',#6<8,"#.,;B-<,8("'8,#*.-*(.#"#'(6<,-76-8-B(QL..8,'9%<<,-,#&,##BR,#S6,99,-,#(.,#:"9+B-9C..B-,B..;B#.,-BQP,.7"##(,#(.BB,9,+,-(6< 67.B'9%<<,-B...B<,8("'8B.6-#Q>"8"#.,-+I*,-<,8,..&B-,9,+,-(6<*.&,B8,(B+ O4

36 9C-B-,B..67.B'9%<<B8B.6-#7-B<6<B..8,,',#.9"',#"#.,'9%<<,-8B.6-#*.B#B.. 8,"#.,6-B..B<,8("'8B.6-#."99(69B#QP,.C-I6SS"'.B..(9C&B<,8("'8B.6-#R<,#B- 8,((B,9,+,-Q A#,77,.B+1F12&-6I,.,.(6<67.B7-B<7%-(C-B..8,.S9"-9*'#B-,6:;.D(.B-,"9B((-*< #C-B99B;B-("#,',#8B.6-Q\,#8,.7"##(8,(6<;B-8,#<6.(B..B*&&7B..#"#',#QP, <,#B- B.. 8B.6-,-#B ',#,-,-B- &-B. 6:; B."+".,. -"#'.Q,eQ 69"B D6*.*S,29"&&Q A# <BI6-".,.B+,9,+,-#BB#(,-B..8B.6-,-#B;B-,#&6("."+,77,.&T9I*8#"+T#6:;9*'#,." 9B((-*<<,.Q P,. (6< 86: S%- 6S(,-+,-B( C- B.. 8, B#(, '%-,# IC<7%-,9(, <,8 '-*#8(69B# 6:; "#.,,# +C-8,-"#' 6< 8,. C-,# ("99#B8 <,99B# 9,."6#,- 8C- 8B.6-# B#+C#8(6#.-B#C-8,#"#.,B#+C#8(Q Det är lugnare och tystare i klassrummet när alla har en egen dator O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. B.. 8,. S9"+". 9*'#B-, " 9B((-*<<,#Q /0 &-6:,#. B+ 9C-B-#B B#(,- B.. 8,. BS(69*. "#., S9"+".9*'#B-,"9B((-*<<,#Q Oa

37 O4g O0g /4g /0g 14g 10g 4g 0g 1:1-projektet har lett till att det blivit lugnare i klassrummet 1 / O W 4 a 0 1jKT99,-<,8;,9.k lajKT99,-BS(69*."#.,<,8h0jAI (+B-B. VC:B8B9('D<#B(",. A-"PB;9S,-'('D<#B(",. YC-8,.'C99,-7%-*.(C..#"#'B-#BB..*##B7T."99(.T#8,#'689C-B#8,&-6:,((7"##(8,. (.6-B ("99#B8,- <,99B# 69"B (696-6:; 9B((,-Q P,. 7"##(,e,<&,9+"( 9B((,- 8C- ;*+*88,9,# B+,9,+,-#B 6<<,- 7,< <"#*.,-,7.,- B.. 9,."6#,# (.B-.B.R 8,((*.6< (9*.B- 9,."6#,# 67.B 7,< <"#*.,-."8"'B-,Q 5 B#8-B 9B((,- (T 'T- <T#'B,9,+,- "# " 9B((-*<<,."##B#9,."6#,#S%-IB-6:;,#8,98-%I,-("'+B-,7.,-B..9,."6#,#(9*.B.Q P,. S,.D8,- B..,9,+,-#B " 8, ("(. #C<#8B 9B((,-#B " &-B.",# +"8,# W0 <"#*.,-( 9,."6# 7T- /4 &-6:,#. 9C#'-, 9,."6#(."8 IC<7%-. <,8 8, 7%-(. #C<#8B 9B((,-#BQ A# B##B# 7B.6- ;B#89B- 6< ;*- &B(( 6#:,#.-,-B8,,9,+,-#B C- B.. 9%(B (69*&&'"7.,- &,B- &T B.. *9.*-,# ",# 9B(( B# B+'%-B 6< 8B.6-B#+C#8#"#',#S9"-,#<%I9"';,.,99,-,..;"#8,-7%-9C-B#8,&-6:,((,#Q A# &6("."+,77,. 7%- 9C-B#8, &-6:,((,# #C- 8,. 'C99,- 1F12&-6I,.,. C- B..,9,+,-#B(."8"'B-, 'I6-8B B-S,.,# (&B-B( 6:; S9"- 9C.."99'C#'9"'BQ P,. 7"##( 8C-<,8 <%I9"';,. B.. 6#(.-*,-B*&&'"7.,-8C-,9,+,-B#'%-BIC<7%-,9(,-<,8("#B."8"'B-,'I6-8BB9(.,-R.Q,eQ,#-,:,#("6#B+,#S6R6:;&T(T(C..(,B..8,*.+,:9B(R<,#B-9C-B-,(6<"#.,-+I*B.(Q E*(.B..(,B..<B#*.+,:9B(;B-7-B<7%-.(*##B*.'%-B,#S-B<6."+B."6#(7B.6-Q A# #B:8,9 <,8 1F12&-6I,.,. C- B.. 8,..B B# 7T."99 7%9I8 B.. 9C-B-#B( (&6#.B#".,. ;C<<B(Q P,. B# (B&B,# &-,(( #C- B#8-BR.Q,eQ 7%-C98-B- B# 9C(B 8,. (6< 9C''( *. <,#B-,#8,99C-B-,(6<"#.,-+I*B.(Q5,..B#.B9&T(.T,#8,#(+B-B8,9C-B-#B&T;*-8, *&&7B..B-B..,9,+,-#B((69B-S,.,7%-C#8-B.(',#,-,99.,7.,-"#7%-B#8,.B+1F12&-6I,.,. IC<7%-. <,8."8"'B-, T-Q 5.BS,99 a #,8B# B#',( 8,# ',#6<(#"..9"'B &-6:,#.(B.(,# 7%- B#.B9,.9C-B-,(6<;%99<,86<#T'-B69"B&T(.T,#8,#H+C-8,12OJQ O`

38 A9,+,-C-SC..-,&TB..(IC9+B(%B6:;;"..B"#76-<B."6#(6< ;IC9&,-8,<7%-(.TC<#,. A9,+,-(B<B-S,.B-<,-<,89B((B<-B.,-#B A9,+,-B#&9B#,-B("..(69B-S,.,SC..-, A9,+,-&-,(.,-B-SC..-,-,(*9.B. A9,+,-7%-,7B99,-;B(+T-B-,B..76*(,-B&T(69B-S,.,. A9,+,-("#9C<#"#'B-6<<,-67.B-,"#"."8 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99B..8,.S9"+".9*'#B-,"9B((-*<<,. 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99B..8,.S9"+".9C..B-,B.."#8"+"8*B9"(,-B *#8,-+"(#"#',#7%-,9,+,-#B 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99<"#(B8(6:"B96#.B.<,99B#,9,+,- 1F12&-6I,.,.;B-9,..."99,..%B.8B.6-S,-6,#8,;6(,9,+,-#B 4Wg O4g Ocg O4g a3g WOg Ocg 4Wg O/g Y6.,-SB-. C- B.. 8,. +,-B- 7"##B( (.6-B ("99#B8,- <,99B# 9C-B-#B( 6:;,9,+,-#B( *&&7B..#"#'B-Q Ae,<&,9+"( (T B#(,- `W &-6:,#. B+,9,+,-#B B..,#,',# 8B.6- ;IC9&,- 8,< B.. *&&#T <T9,# " 8, 69"B C<#,#BQ L+ 9C-B-,#C.,# 7-B<'T- B.. Oc &-6:,#. B+ 9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.<,87%-.B..,9,+,-#BB#&9B#,-B("..(69B-S,.,SC..-,Q O3 &-6:,#. B+,9,+,-#B B#(,- B..,#,',# 8B.6- '%- 8,. (+T-B-, 6#:,#.-,-B ("' &T (69B-S,.,.B..IC<7%-B<,89C-B-#B(*&&7B..#"#'&Ta3&-6:,#.Q`4&-6:,#.B+,9,+,-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.'%-8,.,#9B-,B..*.7%-B(69B-S,.,."("#,',#.B.6:;&T,',# #"+TQ 4W &-6:,#. B+ 9C-B-#B *&&7B..B- B.. 1F12&-6I,.,. 9,..."99 B.. 8,. S9"+". 9C..B-, B.. "#8"+"8*B9"(,-B*#8,-+"(#"#',#Q Oc

39 5. Individuella förutsättningar >"8"#.,-+I*,-6:;6S(,-+B."6#,-;B-8,.7-B<6<<".B..8,.7"##(.-,69"B(C..B..B',-B *#8,-9,."6#(."8<,8;IC9&B+QA#8,9,9,+,-',-"#.-D:,.B+B..9B-BB+B..+B-BB."+B &T9,."6#,#(B<."8"'.(6<8,B#(+B-B&T,e,<&,9+"((<(,99,-:;B..BQXB#(,'T-8,. 7%- 9T#'(B<. +"8 9C-B-#B( ',#6<'T#'B- 7%-,# 8,9,9,+,- (T B.. 8, <T(., ;B #T'6. B.. '%-B7%-B..8,"#.,(B99S9"*..-TB8,iL#8-B,9,+,-;B-"(.C99,.'I6-.,..<,8+,.,.+B9B.. 6#:,#.-,-B ("' &T 9,."6#,# 6:; "#., C'#B ("' T. #T'6. B##B.Q P,..-,8I,."99+C'B'T#'((C..,. C- B..,9,+,-#B ;B- 76*( &T #T'6. B##B. C# 9,."6#,#Q P, C- 66#:,#.-,-B8, 6:; ;C- %&&#B- 1F12&-6I,.,. '68B <%I9"';,.,- 7%-,9,+,-#B B.. '%-B #T'6.(6<*&&9,+((6<<,-"#.-,((B#.C#B..8,9.B"*#8,-+"(#"#',#Q >"8"#.,-+I*,-<,89C-B-,;B-8,.7-B<'T..B..(+B'BR,I(.*8",<6."+,-B8,,9,+,-C-8, (6<7-B<7%-B99.;B<#B-"8,.("(.#C<#8B7%-;T99#"#'((C..,.QP,<C.B-,I<,8B..+C9IB S6-.:;B.,99,-(&,9*#8,-9,."6#(."86:;9B-B-8T"#.,B+B..,#'B',-B("'"(69B-S,.,. &T,..%#(+C-.(C..Q=%9I8,#S9"-,#7%-(C<-B8"#9C-#"#'Q>"8"#.,-+I*,-;B-8,.7-B<'T.. B..(.B-B,9,+,-SC..-,9B-B-B+8,#96:,9(,(6<,#8B.6-,-SI*8,-6:;;B-8,((*.6<,#(T8B#8"(:"&9"#B..6<8,+"99+B-B9".,(6:"B9B*#8,-9,."6#(."8(T(,-8,."99B..8, (,#B-,.B-"',#8,.8,<"((B.Q A# 7-T',(.C99#"#' (6< 7"##( B#9,8#"#' B.. (.C99B C- 6< B99B,9,+,- (B99 ;B#.,-B( &T (B<<B (C..Q [< 8, 7"##(,9,+,- (6< 9B-B- B+ 6:; B#(,."99 6:; <,8 'D##B( B+ B.. *##BB#+C#8B8B.6-#*#8,-9,."6#(."8(B998,8T"#.,7TB#+C#8B8B.6-#SB-B7%-B.. B#8-B "#., 9B-B- B+ 8,..Bi >"((B B#8-B,9,+,- 7-B<7%- B.. 8,. C- (%#. B.. 8,.+"#'B( (.C#'B96:,.&T8B.6-,-#B7%-B..8,8T"#.,B#'%-BB##B.(6<"#.,;C--%-9,."6#,#Q PB.6-,-#B;B-,##,'B."+"#+,-B#&T8,-B((69B-S,.,QP,C-<,8+,.#B6<&-6S9,<,.R <,#6-B-"#.,-"."'.(.T,<6.96:,9(,#B..B#+C#8B8B.6-#QP,((B,9,+,-'D##B(B+B.. "#',#7T-B#+C#8B8B.6-#*#8,-9,."6#(."8Q[<<B#7-T'B-8,<C--"(,#B..8,(+B-B- B..8,9B-B-B+B..;B#.,-BST8,8B.6-#6:;B..+B-B6#:,#.-,-B8,&T9,."6#,#C+,# 6< (T "#., C- 7B99,.Q P,. C- B#(, (IC9+B 6<,8+,.#B 6< B.. 8, "#., ;B-."99-C:9"' ("<*9.B#B&B:".,.7%-B..9B-BB+8,.Q P,. 7%-,6<<,- B.. 9C-B-, " +"((B 7B99 +"99 B..,# 8,9,9,+,- "#., (B99 ("..B S-,8+"8 +B-B#8-B7%-B..8,-B(6<<*#":,-B#8,7T-,##,'B."+,77,.&T7%-*.(C..#"#'B-#B7%-,# '68 B#+C#8#"#',# B+ 8B.6-,- ;B#.,-B( &T,.. 9"#B#8, (C..i 5 8,. ("(. #C<#8B7B99,.;B#89B-8,.6:(T+B#9"',#6<6<<*#"B."6#R<,#"#.,&T'-*#8B+B.. 8,#7D("(B&9B:,-"#',#'D##B-,#6<<*#"B."6#*.B#',#6<8,#<%I9"';,.(6<8,# #DB.,#",#6:;(6:"B9B<,8",-,-SI*8,-Q P,.7"##((C9B..7*#8,-B&T;*-("99#B8,-""#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B-(B99;B#.,-B( (TC--,'9,-#B6:;9C-B-#B(-699"#.,(T.D89"'.8,7"#",-B8,Q>"9B-,'9,-(B99'C99B",.. 9B((-*<(TB..(.%-(.B<%I9"'B;C#(D#B#.B(."9969"B"#8"+"8*,99B7%-*.(C..#"#'B-i YT'6.<,-C#;C97.,#B+9C-B-#B.D:,-B..1F12&-6I,.,.<,87%-.B..8,.S9"+".9C..B-,B.. "#8"+"8*B9"(,-B*#8,-+"(#"#',#7%-,9,+,-#BQKC-7"##(8,.86:(.6-B("99#B8,-<,99B# (696-#BQP,.+T(696-(6<;B7.1F12&-6I,.,.(6<&"96.&-6I,.,.9"'',-9B-.;%'-,C# 8, B#8-B.+T (696-#BQ `/ &-6:,#. B+ 9C-B-#B 6:; a1 &-6:,#. &T VC:B8B9('D<#B(",..D:,- 1F12&-6I,.,. "##,S*-". B.. 8,. S9"+". 9C..B-, B.. O3

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet)

En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1- projektet) Linköpings universitet Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Forskningsgruppen VITS 2011-09- 15 En studie av användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Förteckning över gällande standard-, grupp- och typritningar Förteckningen gäller för broar upphandlade enligt Bro 2004 och Brounderhåll 2002 Version 2005-03-28

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN 2012-2015. 1 ALLMÄNT RER586 avser Fortums regionnät utanför Stockholmsområdet, främst beläget i Dalarna och

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

i=1 c i = B och c i = a i eller c i = b i för 1 i n. Beskriv och analysera en algoritm som löser detta problem med hjälp av dynamisk programmering.

i=1 c i = B och c i = a i eller c i = b i för 1 i n. Beskriv och analysera en algoritm som löser detta problem med hjälp av dynamisk programmering. Algoritmer och Komplexitet ht 8 Övning 3+4 Giriga algoritmer och Dynamisk programmering Längsta gemensamma delsträng Strängarna ALGORITM och PLÅGORIS har den gemensamma delsträngen GORI Denlängsta gemensamma

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet

Värdegrunder Landslaget är till för eliten. Här är det uteslutande elitinriktad verksamhet. Om du inte kan eller har möjlighet att lägga ner arbetet Innehåll Värdegrunder 2 UTVECKLINGSPLAN SIMHOPP 3 1. RESULTATMÅL 3 2. UTVECKLINGSMÅL 4 3. PLANERAD TRÄNING (4-årsperiod) 5 4. NORMALVECKA: skola/arbete, simhopp, övrig träning. Hur ser en dag ut?6 5. AKTIVITETSPLAN

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB SJ Lok 061104 071015 Inreg Nr Litt Axel Broms Byggare Anm Finns Hjul Koppel Digital Finns 356 Du x KEW/UGJ+Brimalm Inköpt av dödsbo efter K-E Wikström, Västerås 2012 616 Mg x Brimalm Inköpt av dödsbo efter

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

SWEBOLT AB TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

SWEBOLT AB TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29- - 30 - -

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

o.cl d-e..\:;. '"I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~",,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~"'-~,~

o.cl d-e..\:;. 'I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~,,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~'-~,~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2010-09- 1 7,.- DNR.. lp.j.9.!m~~~6:: o& SKR... J... Koo.. 4.l.... \=1~G\\-e.~\JE P\~\5\ ~O~\Pt C3~\ruG-Ef\l \ ~O~~\~Pt6 ~C-\\l f\r\sn\f\s~_ \)~\>tirk~ ~~~~e.,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61.

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61. Föreläning 8 Problem hämtade från boken idan 15 A 510 a) Rätvinklig triangel med vinkel och katet given. Mottående katet efterfråga. tan4 = x 5 x = 5tan 4 Svar:.6 cm x.6 A 510 b) Vinkel och hypotenuan

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering DD2354, Algoritmer och komplexitet, 27 Uppgifter till övning 4 Dynamisk programmering Talföljder Givet är två följder av positiva heltal a,a 2,,a n och b,b 2,, b n där alla tal är mindre än n 2 samt ett

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning

Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning Kemisk bindning Det är få grundämnen som förekommer i ren form i naturen De flesta söker en kompis med kompletterande egenskaper Detta kan ske på några olika sätt, både inom molekylen och mellan molekylen

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

LAGERRAPPORT. Vänersborgs Bildelslager AB. Sida 1 (48) Utskrivet av : TOMMY : 2010-02-24 22:36:46 556365-0927. Begagnade + Nya 'Alla' Bilmodell

LAGERRAPPORT. Vänersborgs Bildelslager AB. Sida 1 (48) Utskrivet av : TOMMY : 2010-02-24 22:36:46 556365-0927. Begagnade + Nya 'Alla' Bilmodell Utskrivet av : TOMMY : 2010-02-24 22:36:46 Sida 1 (48) Begagnade + Nya 'Alla' Bilmodell Delnamn Bilanmärkning Blinkersglas APRILIA ETV1000 CapoNord 0000045 3 361 Blinkershus APRILIA ETV1000 CapoNord 0000079

Läs mer

Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Rb Sr Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Sc Y Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids

2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 GEN 2.5-1 2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids Purpose A = Aerodrome radio navigation aid E = En route radio navigation aid 1 Radionavigationshjälpmedel

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x Alfa / Fiat VL 50,72-50,00 53,9-53,91 ACL F20 B22 x x x x 0 550 1570 / 1779 / 192cc RL 52,9-53,005 5,71-5,73 ACL F20 5M22 x x x x 900 1 125 AL ACL F250 22T x 10 200 VL 9,97-50,000 53,93-53,70 23, ACL H

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 Steg 1 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2 e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1 4 Spelets regler/ Pjäsernas förflyttning: A 1) Tb4: b1, b2,

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " ### Beslutande $%&'()%+,%-. /0(.) 12() $34.(") 2 2() 0'()%+,%-. $%&$() /(,) 56() 5 "(,) '/5()%- 6.7"1() 8 (,)%-+ ()+ 96.%()%-+ Övriga deltagande 504. 1" : ;","%+,%-. '8 71&.+

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev Status Elkonsult AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM OCH AVSÄKRING Projektnamn Hkpflj Malmen Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81 Ombyggnad Sidnr 1 (24) Handläggare H Magnusson Projektnr

Läs mer

Preliminär GU-budget per program och anslagskategori 2006 (tkr) (beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution m m)

Preliminär GU-budget per program och anslagskategori 2006 (tkr) (beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution m m) Preliminär GU-budget per program och anslagskategori 2006 (tkr) (beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution m m) Institution Hst Anslag per hst Anslag, tkr Diff 06

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 4K3A TGKEB5h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 5--6 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 257 Antal svarande: 229 Svarsfrekvens: 89% Klasser: E11A, E11B, N11A, N11B, N11C, O11B, O11E, S11A, S11B, S11C, S11E,

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer