! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!"

Transkript

1

2 !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5" (-- % ---(- 2

3 3 # -./0123/422/ :8-//953/.3248;/<9=> /90; < <4 07.<4?24<4/24/9A.4> ::7.93=069;/3:A-//5-8.79C/.7-.7//29<79569/ < AB./AB.7//9AA9>/4<49.7< :967569E.4<7/7<-.6AB.9/7895E23=>7.;/.9>3.6<45/9. -/3<7.7/D62487(E.4<7/ /98D557/<7.948<-.6E E7/495/9.+? /42269E.4<7/7<-.6AB.9/7895.7EE3./95F9.E9587./422<-.63=0:9.<-.6AB.E F 51/75G+/.3/7// :54//24877<>7/545895AB.E.4<7/7AB.9/ E-"G9;.9. 3:>; ///422?7>7/422< :57.5;722/-4E.4<7/ //<-.6D/9: :96AB.24/9E9587.3=0AB.24/9<-.6AB.E E /-7<.9;.?.4/< E :54//248E34/435< <-.695 >3/5769.4AB /422+=7E.3=95/+A ;.3E707.>3/5769.>.458" =021>7.?9B>E9.45<-57.93=0-.:3/%H =0: //B <?9A32>545895B<9.-.?24./.D=>9/E-< ;0B >3.95AB AB.1:.7/<9.489:45> ;EE95H% : //AB.:-87/7.>/:92275"3=02;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB :/4648/A-.722/A :969224< <9.489.'" <7.695AB.<15/769-/9./ < AB.9//5DAB//?7.5+6<:969224< '%+'-.4 < :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224< >769.9;.9./422<-.6958B.7//722/A29.>7AA7.4895E.4<7/<-.6AB.1>.458AB.7// /729/:96<-.6AB.1> <9.489B>7/A.-5"""""/422=7%""""";569.""H/729/.4<7/7<-.6AB.1> /81229.:-29/24>7<-.69///B..9E.3?29:15E.4<7/7 <-.6=95/ A/9.A ?1.69/7//<-.695>3::9.7//E.4<7/49.7 9>7//9?79.769D/9: > /97<7//AB.9:96? :96/422.1=>248/:96 :96AB.1>.4587."">35;:9.7.45< :96AB.1>.458? //5458:9.<-.6 4/9CE.3=95/:9.<-.6154< < >7//9A / >72 AB E-"-.

4 -<9.>7<-.6E ?9/;/B<54587<E.4<7/ &7+69/8B.6959/A4559///7.>/ 7:?756:92275/ //422E.4<7/<-.63=0B<9.AB.>.4<5458B845>3:/H>3::; D607.-."";EE9:3/%".9=9E/E9."""45<-57.9:967569A7//487/9>3::; :>.458"".9=9E/ F:21>7.57/<4587<4>759648AB.<45/6.4<7569<-.6?3278+AB.>.7<E-75/4?43/4>7A.-5.9;./7.>7>;569.0;.> > < :/723:B<9.<4>/+.B> >3032+:3/435+ >3/::9/1.A.-83.3:?-69?9.B.69595> < =07:01229/>3/5769.AB. <-.6F+>.4< EE3./95.1//< :<-.695B>7. -.6< ?1.7//.9;.9./7A.-53=439>353:4>/ 6.7??7693:.-695/422AB.:-5AB.0B845>3:/3:.-6959/1.;589A1."G> ;EE >< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:155/B ;587>< < :0122>24:7/>.1<9.7//:1554>3./7.75<7.AB ><122/ ?B=>9.3=0 /<HE.38.7:9.<40;.:1554>3.H3A/7><4553.3=02-845>3://787.9 B<9.<4>/+.B> :4?.;>5<7.9/AB /E-4564<4695+:96 -.6<7295 4:-/9-/9./77:01229/75<7.AB.A32>012754>67895?B.;/A3.:7 :3/75/4?43/4>7:3/<9.>7/7/95:-/91<957/7E->;5>7EE =075<1567 4:-/9/1.>7/7/ < /422D5957<<-.695+E9=4922/:96695B>769:-58A726957<<-.684<7.9 9;.9.57/422<-.695:-/9B>7+3=069/4559?1.B>769>7//945/1>/9.9/1.6787//?.D/ /9/4695>7//915>7./1< :E324/4>953=09.>15577//<-.695?90B<9.:9.E9587. >15577//69>75;/AB.74//7.?9/9E-9///422A.96/ //3=0E7/495/9.57>7>;557> =0B>769.9;.9.>75<4-/9.07:574/3EEB<9.<1.2695:9/<12:-9569A32> B.?;563.6AB.7569 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 4

5 !"#*!"!%--*& */ -* < =>-;54>/8953:.7/ => B7< :969>;21.7H.7/ < :15/4A.-871//75697//4/D63=0759.7//69595>4269>758B / ?96B:54587.< : >;21.7H.7/ < <<95>7. :D=>9/<72A.409/3=00;.:D=>9/89:957:/3=0/422<42>95>3/576)75>751877//3=472H 69:3>.7/45;EE84A/07.<7.4/7//.4<759.7;>/3.4/ /4359.3=089AB.;/1//54587.AB. >7E7?27:1554>3.3:<422A7// ?92;/3=08B / ?96B: @;>< //422/D./9A/9./.9E.45=4E9.3:.4> A7//122/( L:1554>3<1.69E.45=4E95 L?903<H3= /9/E.45=4E95 L>3/5769AA9>/4<4/9/E.45=4E95 9A/9.A.-89/D :07.AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB //545895AB. 1.>42/75<7.AB.7//;EE.1// /4559?1.7//69595>4269?9:B/ 3=0<-.67:96.9E9>/3=03:/75>937<9//E >7E >B5+A;5>/ ;/? =472/ /54> B/4220B.4809/9229.9C; F AB.9?D /9.3:>75:45>7:96? A.409/+3=0/.764/435922<-.6 &; E.3A93.< =03323A=353:4=3=0/ <7.9/42235D ;:95/9.7./7.>/AB.<72A.409/4<-.6959/A /9.756AD.7;/8-58E;5>/9.<46 72A.409/4<-.695:3/4<9.77</<->129/AB./71.7//<72A.409/89.E7/495/9.57B>76>35/.322+ B>76>35/.322? /A7>/4>/3=>-/422?1//.9? ;2/7/9/756.7>129/AB.B>76 E7/495/9.>75< /75/< /A.7:AB.?1// Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. SOU 2006:77 2 Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Socialstyrelsen Källa: Le Grand. J The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition. Princeton University Press

6 5/7.>/>35/.7/9.7569D507.A.75:755953=0<12A1.6A3.>7.95.; :957.7// E.3?29:9/:96/ / //FB<9.722/A4559//8.; ::73:.B. >3/5769. %!"$/ //-# ) (:8;<=>7 67? + 9E7.9.7.;/?;69/A.-5 A IK /98 2/9.57/4<7E.36;H =95/9.;EE C 453:E.4:1.<-.6IK /98.4<7/A4575H 8953:7//E7/495/95 >7//9A <7/A <47 AB.1>.458?3278I%K ;/?;69/7<< :9// /3.875+/D./ E-<-.6453: /<474 /7?922+54<-IK8953:7//;/?;63=0?903<7:/9A/9.A.-875A45547::7.;/7 < ::96? ?903<9229.<76695:964=45>77>>;5>7E :248/D /9>54>+5D721>9:96923=05D>;5>7E6.4<9.E-;/<9=> /45895/-.AB.A E779A/9.A.-875/422;/?;69/756/45895? A/9.A :;/?;69/3=0/ /957/495/7<84A/9.75<156-7//45/99A/9.A.-875?24. :D=>9//B..915;/?;69/+:9569/;EE/-.156->B9.4<-.6955<7809/4:353E32D/9:9/1. 7//<72A.409/ /1.<4>/48/7//53/9.77//B>76<72A.409/45/94559?1.7//A29.E7/495/9.A-. :9.<-.69/1.695/3/727?;689/957:/0;.:D=>9/<-.6:75A-.AB.E :445/;. /D.7<0;.9AA9>/4<79229.E.36;>/4<7< / Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL

7 91./3.7> : >79509/9.>3/5769.9/>75?9.3E-324>7E.43.4/ >79AA9>/4<4/9/F53:E.4:1.< > : B8/73= /7 >3/57654<-5+.1>57/3:7<<4>9294E.3=95/A :54//9/+=4.>7%E.3=95/9509/9.F B.7//B>7454>/953:>3/ <156324>7A3.:9.7<:7.>576E.9E-< /9.57!569."H/729/8953:AB.694A A3.:9.3:DA/769/4227//B>7E.36;>/4<4/9/953=0 9AA9>/4<4/9/9569<95>72756/45895/9C45AB.69?9/1227.H;/AB.7.: < /9.57 A-.?9/72/AB.457>/4<4/9/3=045/9?7.79//B<9.8.4E <7< 15/9/ /49.3= /81.69.DA/7./422 AB.?1//.76/ /4< <72: /.36;=9.74/.92756/4584<9.489I 97.9A3.:/.7/ //B>7;/?;69/9229.7//E-<9.>78953:9A/9.A.-875+DA/7./4227// 89E7/495/9.57:9.<-.6AB.E ;/75AB.7/422:9.E9587./422<-.6959/>722: ?24:9..9;.9.;/757//>7// E.9:49.?90B<9.B>7A/9.A.-875>75:754A9/74 /929A35>B9./422<-.6=95/ <15/9/469.03E9=4724/ =>->3::4//422;//.D=>4 #// /// AB./ E-<18 K9/1.7//9E7.9.79A/9.A.-875A.-5 :9.E9587./422<-.695 /> " :7.>576;569.A.4>35>;..95:92275: >7<-.6AB.9/78.4>35>;..95AB.;/1//9.A.4// 45/.169E-:7.>57695:952756/ :A ;<; <<-.695+>3::9.7//? /7? AB.7//?98.157<32D:953=061.:96>3/ //?98.157/75/72 45/.1697<5D7AB.9/789/1.<4>/48/7//9<76695? >35>; ?1.AB.<32D: 3=0E.49.<46E.36;>/4357<<-.6 9/1.3=>-<4>/48/7//97//2756/ /91.9//:7.>576AB.9/ /91. <45/6.4<75699/7.45/9;/:353E32E.49.C9:E29/7<9.69:7.>576AB.9/783A/7/ 32483E32AB.9/783:5;<1C9.A.7:4<-.63=03:3.8< E32AB.9/78E-95 <-.6:7.>576>3::9.7//E.36;=9.795/B..9<32D:1595:353E324/:95: <46A.4 >35>; E32E :353E32E.49/:950B8.915E.49/<46A.4>35>;..95 3:1.24>7:96: >3/57695 ' ;::7;::7.;:>3:: E329/7//890B8.9<45/9. 15<46A.4>35>;..953=00B8.9>3/5769.:959///B..9;/?;67<<-.6 :9//?D/9A.-5<-.6E.36;=9.767<2756/4589/:353E32? /4220B8.9<45/9.3=02B59. / =075/ :69/3=>-2969./4220B8.9><724/9/?9.3.E->;569.AB.:-8701<67 48:3/E.36;=95/95+24>3:7<695/422D53:>9.7<<9.>7:09/95!/A7229/?24.722/-? < :>3::9.7//81227E-69557:7.>576 5 Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv- Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting Jonsson, P.M, Agardh.E,& Brommels.M Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Medical Managment Centre, Karolinska Institutet Ansvarskommitténs skriftserie ISSN Mankiew. N.G. Principels of Economics. Second edition. Hartcourt College Publischer

8 !",< *-**!""# "$$ %!" "$ % 47?9/91.9//9C9:E92E-7//?903<45/91.7::77>3:9A/9.A >7E.3=95/7< >< =0'E.3=95/7<: % ?9/99524>7:-587E ?9/907.04// //7?42/4<9.489+/.3/7//722/A29.?24.B<9.<4>/487$<9.<4>/1.95<4>/48 3.7>/422647?9/9 9/1.3=>-A29.3:07.0B8/?236/.D=>15<763: /49.769=07<69:3: /49.7/0B8/?236/.D=>1.69/2-58/4A :? /?9/D69.7///<-7//69 : /46+>3:: A/9.A.-87:456.9<-.6 AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB !/<9=> E- 83// 3=0 35/+:7.> /9.76 3=472:964= ;./.B: A3.:; /F ;567 E- 695 I5DK24? O5 3: 7// 695?1/7 <-.695 ;EE5-8953: 7// :7C4: <4695 A.409/ 3=0 :45>7 /7/ =0 8.;EE9.3: >9.7.7//?24:48D ; >//78929AB.< // ?9A32>5458/-.43:<15/AB /422 AB.:-877//?9/727967</ >3:/B> :07.0B8745>3:/9.1.A.4>7/ 8 Nationella riktlinjer för diabetesvården beslutsstöd för prioriteringar.2009 Preliminär version. Socialstyrelsen. 9 Burström. B. Socialmedicin och rättvis vård. Socialmedicinsk tidskrift 5/

9 $"%& '()* (++# $"!*%& B<9.8.4E756954<-I?9A32> K9/1./<-324>7E9.E9>/4<F!/8-58E;5>/954:964=45>7 7::750758P <46;922754<-5+:4575:P1.7//E7/495/ <5-83/ E.3?29:3=07//:-29/1.7//-/81.67E.3?29:9/8953:7//:754E;29.769?43:964=45>7 :9>754:9.57FF32> /99//.9E7.7/4</E9.E9>/4<9229.9//4564<46;922/E9.E9>/4<F " 5575:75<7.948AB.>7/ ;/9.48/42246O9.3:<-.6<72+<-.6AB.1> E.4<7/7 2B54587.?B.:75/7/ /422<42>7A7>/3.9.3:?9/1::9.0;.A.4>95?9A32> :?42/.75E3./ D7:7.>5769.<42>9/>754559?1.7/9C57??:7// /0;. ; ;56.7-.E9.436/D69.E-7//69557>7507<7.7/AB.012A/95 ;/? </ /7:/?9>7//54587</3?7>3=072>30323=07<<47 >723.4/1/7AB631: D849595<7.957<8B.7569AB.;/1//5458AB.695?1//.9A32>012753=024< B>7690D849595AB.;/1//9.?-699//156.7/?9/ ?9A32> /9C7///<1// :953=>->3229>/4<7457/9.4A3.:7<7<23EE3= <9.>3=0/ /422A.4>/<7//957:/?1//.9?3/ ? <46;92273=0>3229>/4<7457/9. ;569.<42>7<422>3.6929<9.3=00;.7:01229/E-<9.>7.4564< //29<7-587A.4> AB E-8.;567<A7>/3.9.3:AB.24/98.B57>9.4>3/953=0AD4>457>/4<4/9/9229.AB. & 10 Munthe. C. (2009) Etik grundfrågor och konfliktområden. Ur Folkhälsan som tvärvetenskap möten mellan ämnen. red Andersson. I & Eljertsson. G. Studentlitteratur. 11 Stefan Ackerby. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport Stockholm. 13 Hjärtinfarkter samt utskrivna efter vård för akut hjärtinfarkt Socialstyrelsen

10 % //:-//E // ;.:-587E9."""""45<-57.93:6B.AB.9' < //3.?.4/ =0!1.-:-5873:.9E9>/4<9%E $"$%<-%1 #/)- 5?.4//4> EE3./01<67.7//69/9AA9>/4<7/91//9/7//E-<9.>7> ?9A32> ///; =4727?9/1:5458A7>/3.9.57?7>3:301275C9:E92E-?7>3: = >9.1.AB <E9587.+/463=045A2D/75695/9:45/<47.69/ 487///.93=0B<9.H3=0; ?9/9/ >35/.322:7507.B<9.7.?9/9//D //45/.D=>1.7//E324/4>95AB.7//AB.?1//.7A32>01275>4A/7/A3>;A.-5693=4727?9/1:5458A7>/3.9.57B<9.:3/69/4564<46;922775<7.9/324/4>9.57/ /:9.7//89 <1./9:3/ ?.4//4> EE3./95A3>; /9.57AB.7//AB.?1//.7 A32> > /:9.E-24</42A7>/3.9.+3:/9C.B>5458+9A/9.3:697A7>/ <469575<7.3=0?B./775<7.AB :9569/1.45/9A;22/-95>92/ 7>/4<9.7.?432384>7:9>754:9.3:<9.>7.<4759.<D/9:9/3=003.:359227E.3=99.+3:4 45/;.7>/4<9.7.95>7>767<324>7E.3=99.3:2969./422?27?;>A9/:7+45A27::7/3.4>7 E.3=99.3=0/B >1.2< E.3=99.3=0/B B.7//>1.295?24.:456.9 ' 895>35/ ?9/9/1.9//7557/9C9:E923=472:964=457.9>75<47E-9///D6248/7:?756 04/90722K4 /3.?.4/755495/;6495A7559//7:?756: <>35/.322B<9.7.?9/;EE84A/9.573= Folkhälsorapport Socialstyrelsen 15 Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 16 Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review Strategic review of health inequalities in England post Folkhälsorapport Socialstyrelsen. 18 Marmot. M. (2004) Statsusyndromet- hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. 10

11 /.764/4359.'( ( )95/D>9.4>> :7.=> //3=472AB.1>.458E.38.7:AB.7//?9:B/73=4724/9.57;EE< /< /D>77.?9/7.573= ?9/84<7.97//?9/727453=47277<84A/9./ :0769;/A3.:7/7<9>353:95Q AB.<72/7697<23>727:D564809/ E16?7.56B624809/9//77:?7561./D6248/3=>-6-<4> AB.> : ><4553.AB.<1.<692/ =07.?9/2B09/F9189.<467.97//F!/B<9. <9.489:D=>9/2-87E16?7.56B624809/F " 7/54587.E-?7.5;EE<1C/<422> /422?1// / B624809/4<1/ /9/954E95435D/9:9/8.;56692 /; E324/4>7< =00;.:D=>9/<4>/: <4624</42A7>/3.9.+E-<9.>75A.-5 AB <47895;EE1// =472/7.<4AB /4227>/;92277:0122A7>/ A1.6/7/ ? / / 1. 9// >15/ 7// 45>3:/> / >7 <12A1.6/7/ /7? // 45>3:/> E-<9.>7.AB <0127* $ # " ) 95 > : :45/ 4 D69;.3E7 B.> // 95 3=472/.D8809/ 3=0/ /422 3AA95/248 9.<4=9 1. 5B6<156487:95 45/9 /422.1=>2487 <422>3. AB. 7// AB < 0127 // A1..9 ><4553..B>9. 4 D69;.3E ;.3E <4>/48 AB.> /422 7// <12A1.6/7/ ;.3E7 45/9 :9. > /A =>E16?7.56B624809/ >756457< Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL Lundberg. O, Åberg Yngwe. M, Kölegård Stjärne. M, Fritzell, J, Vågerö, D & Palme, J. DN-debatt 18 oktober Ibid. 22 Eikemo T. A., Bambra. C. Joyce K. & Dahl.E. Welfare state regimes and income-related health inequalities: a comparison of 23 European countries. The European Journal of Public Health Mackenbach. J.P, Stirbu I, Albert-Jan R. Roskam, A-J. R, Schaap.M.M, Menvielle. G, Leinsalu,M & Anton E. Kunst. A.E. Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries. The New England Journal of Medicine

12 24<21586A :?7567:/4648/<9/<47//69/A4559///7.>/7:?756:92275 D921// =06B624809/42;58=75=9. % 3::96AB.B>76>35;:/4357</3?7>3=072>3032AB./7.69E34/4<79AA9>/9.571.>< ?9/7.3=0B<9./7.:15.4>?9/99569-AB.1: E34/4<79AA9>/9.577<7// 69.7/7/;3=045>3:/9.B>7/;EE<187<9//F:75248/F?9/99569 $".--'%1/2 $"."!*#/2%1 %+- '%+'-.4< :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224<21586 B.7//:1/ <1563=>-:-//9/F-/81.6?7.6B624809/F6<6B624809/3:>75E-<9.> /81.6?7.6B624809/15<9.489B6/7295E9."""""4?9A32> <9.489:3/>.458'" :95""475:7.>3=0"4! <9.489;54>7E34/ /81229.?9A32> /-AB.<787/ $"."$1 2'#)-/2% B>54587<457.9;.9.9/3/727;/84A/9.57AB.0123<-.63:756927<B>769:96+ E.3=95/9509/9.:3/%+H+E.3=95/9509/9.B>54584A ;/3:;/<9=>2769 < ::7.99A/9.'" //B<9.0927E '"H""' < '"950B ?9A32> 'E.3=95/<7.B<9.-.:3/4 8953:54//"+E.3=95/4H ""'< <9.489'+%E.3=95/:3/ %+'E.3=95/43:8953:54//1.69/81229.AB <1C/:9.4 < :7.>3=03.89:9547::7/7>/3:4H :8953:54// 7::75A7//5458<407.<9.4894AB / B <?9A32> ;5675/ <695<-.63:69D58.9A-. 24 Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

13 =0:9. <-.6>.1<7569 >;229 >;557;EE<187 7< 7// /422 <-.6&1:AB.929. >9.:92275 ' : >7 46 7< < AB /422'21569.A-.<9.489+E =0.75>.4>9?1/.9;2/7/1:/.9;2/7/ 07.!+75:7.>+3./;8723=0/3.?.4/ :755324>/?9B>/75:7.>+? >7.A29.7-.>3./7.924< @;><-.695: ;/75015D5/ A7>/3.9.3:E-<9.>7.?9A32> =>9.:9.3=0.B>9.:9.? E-95:9.24?9.72E324/4> 2;/7/ // 69/ 45/ >27./ 7// < :3/1.69/;EE95?7./7//69507.: ;.9.154A !5D// ;/7/1.7//6B624809/95?9.3.E-0;.24?9.72E324/4> >77< /9.57/ E34/43595< $"0)*% $"0"!/2% #2*- > B7 9A29/7<9/7//>< <9.A :15:9569/1.3=>-6.7:7/4>7> /9./ <21586AB.4564<469.:96324>7;/? " > "+-. :92275><4553.:969A/9.8D:57472;/? =0:15:968.;56>327 7:/4648/< >7/4359.7//>< /4</:1507.AB.1:.7/; /9 69= //AB./7/9=>95E-69557AB.1: < ;/<9=> /9./ < <46" B>7.:D=>9/2-587::7.9AB.>< AB.:1537<9// ;/? ;EE:951.>42/AB.><4553.:96>3./;/? <21586B>7.;569. B<9.29<576H3=00123/7/4/4>AB.E "PH'95AB.<15/76924< B>769 3=0A24=>3.57AB """ '!587>< AB / Molin. R &Persson- Cavalieri A. Svensk sjukvård i internationell jämförelse Sveriges kommuner och landsting Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 27 Burström.K. Johannesson. M & Diderichsen.F.The value of the change in health in Sweden 1980/81 to 1996/97. Health Economics

14 9/1.3=>-/3.7> :92275:153=0><4553.;EE29< E.3=95/7<7227 /D6248/.9675?2756;587:153=0>< D8/E.3=95/7<;587:15.7EE3./ :3/;EE9:3/0927E.3=95/7<>< ,$< <9/?9/-.9//012387E:92275>< =0:15/.3/>< <21586 <4553.3< "H%"E.3=95/7<>< AB.<1.<7>/4< B:5?9<1.9/1.95B>5458:96H8-589.A.-5"P-.54<-9/ A455?-69>B5H3=0>27> /81229.B:5?9< /:9/;EE95? /3.7B> <B:5?9<1.95; /9/<-69= // "3= :01228.;EE9.29.3<9.1:.9 <472756/ <4228B.7? >35/ <6CB*B:6B!DDE$EE4 mmol per 6,1 liter 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4, Kvinnor Män 12273=472/D.9295I""K32>0123.7EE3./""/3=>032: 478.7::9/59675<47.7//?236/.D=>9/:45>7.4?9A32> /9.?3//95:95:9.AB.:15 15AB.><4553.3=07//:45>545895AB.?-67>B595E2757.;/3=0/4223=0:96/489.9/1.%"H+ "H3=0"H-.487:153=0><4553.3:;569.B>/4 1/9.?3//959/1.? / B.697? >35/ >5769.9;2/7/A455AB.?9A32>545895>329/9.32< => :15AB.?1//.4587./B..915><4553. #// //:-//3:>7575<1567AB.7//?9>.4<7;/<9=> <0127B<9./ AB.?-67>B595+:9675>< E324/4>/-/81.6?7.76B624809/B>7.3=0: /7859.7/5-83/53.7>/ /4<7/.95695AB.>< ;58=75=9.5;/<9=>2458 " A3.>545895F!569.'"H3=0"H/7295-/9.A75595>27.B<9.6B624809/4-/81.6? Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) SCB (2008) Levnadsnivåundersökningen. 30 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Socialstyrelsen. 14

15 69/45/9>9//5-8.7AB.?1// E324/4>/-/81.6?7.76B624809/95;5675/789/:15:96 0B8.9E9>/4<9: ;/? B.:15:962-8;/? =0AB.>< :/2487 ;/? ;EE9./D=>/.95695/<1./3:<7.795AB.1:.458F 6FB 6 /46E //-.>3./7.9(""P".95""P"<7.695-/81.6?7.76B624809/95AB.><4553.4<9.489+"3=0695/3/727 6B624809/95+'E9."""""45<-57.9< :5769E--//3569E27/ AB. /7/4/4>95>759E-A29.71//3:7//><4553.+A-.95?1// = /?1//.9: :54//9/AB.69.4> /32> //<95>7><4553. (7B6 5/B ;587>< <1569-<12.9=9E/? :.9=9E/A.47:1.// >< E9>/4<9AB.:15J.9=9E/A.47('.9E9>/4<9%E.3=95/K9/<7.A9: <75248/ 69/I.9E9>/4<9E.3=95/K//07?9<1.7< /<7.51/756;??92/ B8.9;//.1=> ?9< :54//9/7<>< ?9A32> % %6B6 //>12/4227// > AB.23.7/4//2967.>7E1.;/<9=>245895AB >42/ 6B / F?1/7F :<9.4893=02756 <9.489:45> ;EE95H% :965967//AB.:-87/7.>/:92275"3=0 2;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB E34/4<D51.7// 31 Westerling. R. Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen. En undersökning av regionala skillnader i Sverige Statens folkhälsoinstitut R 2008:03 32 Hälso -och sjukvårdsrapport Socialstyrelsen. 33 Nolte E.& McKee. M. The Health Of Nations: Updating An Earlier Analysis. Health Affairs.2008; 27: 34 Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Regionala och nationella resultat. Unga personers hälsa Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

16 ?7.7=7'E.3=95/7< ;EE //AB.:-873=07// A/957<< ! 3=03:3.8953: >< ?24.AB.< >< < $"0"$)-/2%1 % 'BB6B6 @1:/ ?9/24<9/+A-..927/4</1: >95AB.6B624809/AB.><4553.3=0:153:;. 9/1.31>9./0;.3.7>7:?7569/9.;/9/>75< >/435-7//.4>? >< E4.9.7.E-:7>/3=0.9;.9.3=07//690123:96<9/57: =4/9.769A3.>5458.7EE3./957::75A7//7.(F95:9/9/7? DE3/ / @1:/122609/8D557.: =0:48D557.>< F ' AB AB.69::9695:456.9/.764/435922: /1.47:0122<9/95>7E9545/9722/46/D6248/<763:1.3.7>3=0<9.>75+:75>754?2756?7.7 <47/7/4/4>77:?756 <42>95;/? >95AB.AB./4676B6AB.95><4557< :96;/? I!/? >7593:95<7.47?923:?9.1//7.3:/ ?9/24<9/3=03:45>3:/9.K B.>< D.90;3:45/91.84A/71.B<9.6B624809/95E-"E.3=95/4AB >< <4227B.84A/7><4553.:96>3./7.9;/? D:574;:1.B<9.6B624809/95'"E.3=95/ 3=0AB.><4553.:969A/9.8D:57472;/? %"E.3=95/4<42/-569/1.722/-<4>/ ;/? /81229.B<9.6B624809/ 36 Heahlt at Glance Månsdotter. A. Jämställdhet och folkhälsa. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. 16

17 93:.963<471.A32>09::9/6B//.7.9/1.9567/E :1.AB6674<9.4893=0 3:-.""<7.:45/%-.5< =09/54>7>3:E3595/9.?B.45/9<7.795<4>/48<7.47?92 469//77:: DE3/91.7//69/A >9.:967//?3957:9/>753=>-<7.7-7//><4553.: D=>9:B5/ ><4553.3:1./3.>35;:95/9.IR"8.7:72>3032P678K07.B>7/ A.-5+/422%+'E.3=95/.""<7.69/;589A1.24>7<75248/:96>< /3.>35;:95/9.3: 69/<7.:96: "9/>9.95A9: </3.6.4=>7569/ %" /3./169.1.E-83//3=035/AB >>35;:95/9.7<72>30324/3=>032:215 B>769: %3=0"":96%E.3=95/AB.><4553.3=0E.3=95/AB.:157P >< >>35;:95/9.96.4>>35;:/4357<72>30327<975/ <9=>3>35;:/435 3:AB.:15:3/<7.7.:45/"=2I>57EE//.9A27>3.K3=0AB.><4553.:45/=2IP A27>7K<45E9.<9=>77//:45//<-/422/ E9.:-576<469//3=07::7/422A =>7 :3/<7.7569:45//<-A27>3.<45 % $"3(-- <9.489:D=>9//7.>7E34/ /81229.?9A32> AB.<787/9/A455/<->12 % // 7//<9.489AB.23.7/ E34/ /81229.A32>0127 -<9.>75E-?9A32> >9..4:24895:969//75/72-.9A/9.21E54584AB /42269 A7>/3.9.3:/D.?9A32> A/9.3:<7.>957.?9/2B09/+45>3:/AB @1:/122609/9229.3:FB<9./7.F: : / >AD226>35;:/435/9C7</3?7> A-.1: !587>< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:15 12A1.6/7/953:A7//54583= /435E-<9.>7.?9A32> Dödlighet efter utbildning, boende och civilstånd. SCB Folkhälsoinstitutet (2008) 40 Andréasson, S. (2005) 41 Folkhälsan i Stockholms län Stockholms läns landsting Källa: Health at Glance. OECD

18 ,"*-A'()* )-G,"!)-(-*&)# 69B>769:96" E.3=95/$> ?9.3.40B88.76E-695:964=45/9>54>7;/<9=> <1569.5D7 3=06D.7.9? :9/369.7:/5D73=06D.7.9:964=459. % 7 B6F8>H68>$EE5> B76$EE0$EE5".353.E9.45<B ""H"".4:1.<-.6 % +G E9= :7/4><-.6 "'% +G E9= ED>47/.4><-.6 "' "+G 1>9: :AB.:-595 H+%G 3/72/ "" +G 7?922953< //69/1.E.4:1.<-.6953:<1C9.:9/:957:/4648/7// ?7.71. B<9."""">.E9.45<-57.93=0E.4:1.<-.695=7"">. %%,"$-#/-/ #+ %& '()* 1 /2)#-2)'()* ;.:-5873:1.87:27+1.>42/ B<9."-. 4</42A7>/3.9.3:/9C.B><753.3=072>3032>35;:/435 ;.:-5873:7.?9/7.+6< <?9A32> :1.D927// 266B7 @;><-.695>;229?90B<7B>7:96%E.3=95//422-.""3= :3.895:96E.3=95/AB. 7//?7.7AB.7//? ::7/ <9.>7:09/95 B / E-"H/729/+>;56995H-.48: ><4557AB.<15/7487//29<74 D// H%-.-"H/729/ /3:6.D8/"-.AB.69:3:6-?29<-.87:27 43 Hälso och sjukvårdsrapport Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting. 18

19 678>7595><4557AB.<15/74829<74=7-.+95: >3./7.9<4553.:969224<21586 E--."">3::9.7//B>7/422'-.""3=0:15595A.-5'-./422-.4< B>7. 3=0> :92275>B595>.D:E9.5-83/ ?9A32> :1.B<9.-.B>7.A.-5 E.3=95//422E.3=95/A.7:/422-."" % 9/A455/.9324>7D51//3:B> <126.93=0>3/ AB.<-.6953:1.875>7 46##$E3158/9.7?9/D692957<AB.?1//.76929<576<422>3.3=095: :24</423:AB.>27.458/422?-69 :45>766B624809/3=0?1// =0A;5>/435AB.: ?96B: //6B624809/95<7.47/435: ;EE9.3=0: >9.7.7// ? //AB.:-87!/<9=> ?1.7//4564<469.:96< :>;229076B// B<9.29<9.+<42>9/>7593:95>3/57695;/<9=> ?1.3=>-7//4564<469.:96 :964=45>7457/9.57A-.< ;=9.76/42221//3= :B>7.45/96957: ;/75>75/4223=0:96:45>7 A;5>/435AB.:-879A/9.:964=45>? >754?9/D E-<9.>7<9.489:45>769 3=0""5/32> //A29.A.4> /42224<9/7:/4648/B>76924< =075/729/ /1.45/9?7.7A :AB.> B>7699A/9.A.-875E-<-.6$>76E.36;>/4<4/9/2969. /422B>76945>3:/9.3=0>35;:95/9575< B>76945>3:/9./422:7/+929>/.354>7E.D27. >353:04/3.4> >75+?79.7/E-;/<9=> !9675-.'+<477//3: +E.3=95/3=07<;/? :96+E.3=95/ % > Sveriges framtida befolkning. Demografiska rapporter SCB Forecasting The Cost of U.S Health Care In the Fogel. R.W, Workingpaper , NBER

20 2668 "G7<E7/495/9.57<7.70B8>35;:95/9.E.4:1.<-.695A4559.:756.D8/"G 0B8>35;:95/9.B.ED>47/ <47"H%"G0B8>35;:95/9. %' 24>57569;569.B>5458A.-5""D62487/1.B> ;EE95H%-.&1:AB. 4AA.3.57:96?9A32> /3./;/:1.> ;EE95%H%-.+<42> ?9/D6248/ 0B >AD22672>3032>35;:/435 % ;.:D=>9/7<695B>769<-.6?927/545895?9.3.E-B>7672>3032>35;:/435) % 9=724/9.4 B>7672>3032>35;:/4353:0;<;67> ;2/7/9/7<95:9.72>303224?9.72E324/4>07.B>7/ /1229/AB.HE.3=95/>; > /9.769< <7.4/+'H+E.3=95/ E-9//E7.E.3=95/,",(-%##*/2*%*)-** < * + # ""$ $" $ $),"# ")-# $ "" ) 5D759.7<75/729/<-.6/422A ;/953:7/4><-.6""I69/<7.0927%" <-.6/422A12295K/ ;EE95H%%-.AB.3= ;EE95%H%-.AB.%"" /422A AB./51:5678.;EE95<7.69//422"E.3=95/?7.79///422A1229; /3= :69/? /< :-.9/+3=069/?B.07?9/D6929AB.?9A32>545895/B6 " (E9.359.B<9.-.+3:-."":3/<7.769'E.3=95/7<?9A32> /-.AB. "H3=0"H/7295AB.> :38.7A45012A/957</422<1C/95!569."H"H/ Öjesjö.L. Lärobok om beroendelära. Beroendecentrum Stockholms hemsida Patienters alkoholvanor samt motivation till förändring. Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Riskbruksprojektet Folkhälsoinstitutet procents ökad sjukfrånvaro för män för varje liter ökad konsumtion ren alkohol per invånare över 15 år är slutsatsen av en studie som följer konsumtionen sedan 1935 till 2002 (resultatet för kvinnor var inte signifikant). 50 Patienter i sluten vård Sveriges kommuner och Landsting Ackerby. S Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Ackerby. S. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Vårdvalets konsekvenser

Vårdvalets konsekvenser Vårdvalets konsekvenser Anders Anell 25 september 2014 Vårdval och patientinflytande i olika former Val av vårdgivare Allmänläkare, operatör Enhet/organisation Vårdvalssystem (hittills) Inom landsting

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar. Joakim Ramsberg

Hälsoekonomiska utvärderingar. Joakim Ramsberg Hälsoekonomiska utvärderingar Joakim Ramsberg Dagens agenda Varför hälsoekonomi? Hälsoekonomiska utvärderingar Utmaningar Myndigheten för vårdanalys 2014-11-09 Sid 2 Varför hälsoekonomi? Några snabba nedslag

Läs mer

Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik

Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik Bo Burström, professor/överläkare i socialmedicin Karolinska institutet/centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL Varför är det viktigt att utvärdera?

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Hur kan svensk primärvård bli bättre? Workshop 20 september 2011

Hur kan svensk primärvård bli bättre? Workshop 20 september 2011 Hur kan svensk primärvård bli bättre? Workshop 20 september 2011 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Problem i primärvården före vårdval Vad har vårdval gett? Kvarstående utmaningar

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Hur påverkar olika styrsystem effektivitet och kvalitet i vården? 29 sept 2015 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Vad är kvalitet i vården? Quality of care for individual patients: 1) Access

Läs mer

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Lars Joakim Lundquist Catarina Andersson Forsman 2010-02-10 Då nu, men hur blir det sedan Två utredningar inom SLL 1. Långtidsutredning om sjukvården

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015273-4EDD20 Kod: 35015274-3B8D36 Kod: 35015275-0F4A36 Kod: 35015276-1F8B23 Kod: 35015277-860103 Kod: 35015278-BF5703 Kod: 35015279-84AD82 Kod: 35015319-26C3AF Kod: 35015545-8C9D82 Kod: 35015546-91D178

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD JORD- OCH SKOGSFASTIGHET - GISLAVED - VILLSTAD - 2 550 000 KR ELLER BUD Fastighet Äganderätt Gislaved Markås 2:6 Adress Beskrivning Norra Markås 6, 333 91 Smålandsstenar. Belägen i Gislaved kommun och

Läs mer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Olle Lundberg Professor och föreståndare CHESS Den ojämlika ohälsan Ojämlikhet i hälsa handlar om Systematiska skillnader i hälsa och överlevnad

Läs mer

Jämlikhet i hälsa. Hur kan samhället hindra ohälsa? Hälsoojämlikhet. Vanligaste sätten att mäta folkhälsa. Jämställdhet kan förväxlas med jämlikhet

Jämlikhet i hälsa. Hur kan samhället hindra ohälsa? Hälsoojämlikhet. Vanligaste sätten att mäta folkhälsa. Jämställdhet kan förväxlas med jämlikhet Jämställdhet i hälsa a society in which men and women would participate in more or less equal numbers in every sphere of life, from infant care to high-level politics (Okin, 1989) Hur kan samhället hindra

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper

Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels Lynöe, Anneli Marttila,

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Ersättningsprinciper i primärvården svenska erfarenheter. 23 maj 2016

Ersättningsprinciper i primärvården svenska erfarenheter. 23 maj 2016 Ersättningsprinciper i primärvården svenska erfarenheter 23 maj 2016 Anders Anell, Lunds universitet Svensk primärvård Tradition av offentliga vårdcentraler med områdesansvar Introduktion av vårdval 2007-2010

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Konferens om landstingens krisberedskap 2015 2015-03-12 Syfte o mål Underlag för en strategi/plan för implementeringen i landstingen.

Läs mer

Det enda vi lär oss av historien Är att vi ingenting lär oss. men Den som går vilse, finner de nya vägarna. /N.KÆR/

Det enda vi lär oss av historien Är att vi ingenting lär oss. men Den som går vilse, finner de nya vägarna. /N.KÆR/ EPILOG Året var 2006. Sverige fick en ny borgerlig regering. Primärvården fick på högsta nivå ny organisation, nya chefer och ny inriktning. Man siktade mot en närvårdsorganisation med samverkan med kommuner

Läs mer

Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper

Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Temat för detta nummer av Socialmedicinsk Tidskrift är hemlösas ohälsa. Hemlöshet i sig kan förklaras ur olika perspektiv, vilket bl

Läs mer

Socioekonomiska skillnader

Socioekonomiska skillnader Kort rapport Socioekonomiska skillnader Livsförloppsperspektiv på socioekonomiska skillnader i dödlighet Forskargruppen Socialepidemiologi Lunds Universitet, Region Skåne Författare: Maria Rosvall, Martin

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Bo Burström, professor/överläkare Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen för socialmedicin Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Folkhälsoperspektiv på spel GARN Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Folkhälsoperspektiv på spel GARN Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Folkhälsoperspektiv på spel GARN 161018 Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spel om pengar är en folkhälsofråga Målet för samhällets insatser inom folkhälsoområdet spel om pengar är minskade

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län FÖLJS ÅLDERSGRUPPEN ÖVER 80 MED DIABETES ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJER? ANN-SOFIE NILSSON-NEUMARK, DISTRIKTS & DIABETESSJUKSKÖTERSKA BLÅ KUSTENS HÄLSOCENTRAL OSKARSHAMN Andelen befolkning 80 år och äldre

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

FRUSAM II. Teman för nätverkets arbete

FRUSAM II. Teman för nätverkets arbete FRUSAM II Teman för nätverkets arbete Portalparagraf? Ett viktigt mål för tillväxtarbetet är att skapa resurser för att förbättra befolkningens hälsa Hälsa i sig är samtidigt en stark drivkraft för tillväxt

Läs mer

Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder?

Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder? Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder? nr 4 211 årgång 39 Att det finns en positiv inkomstgradient i hälsa, dvs ett positivt samband mellan individens socioekonomiska position och dennes

Läs mer

Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013

Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013 Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013 LÄRARE: SAL: HEMSIDA: Niklas Olsson-Yaouzis (niklas.olsson-yaouzis@philosophy.su.se) och Mats Ingelström (mats.ingelstrom@philosophy.su.se) D207

Läs mer

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar - med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar Hälsoekonomi vad, varför & hur? Hälsoekonomiska analyser och dess användningsområden Praktiska exempel tillämpad vetenskap som förenar ekonomiska teorier och

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Jämlik vård. Maria Elgstrand Verksamhetschef Verksamhetsutveckling vård och hälsa. Dagens tema, , Förnamn Efternamn

Jämlik vård. Maria Elgstrand Verksamhetschef Verksamhetsutveckling vård och hälsa. Dagens tema, , Förnamn Efternamn Jämlik vård Maria Elgstrand Verksamhetschef Verksamhetsutveckling vård och hälsa Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn Definition: Jämlik hälso- och sjukvård Med jämlik sjukvård menas att vården ska

Läs mer

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Stefan Hochguertel och Henry Ohlsson Stefan Hochguertel är Associate Professor vid VU University, Amsterdam, och affilierad till Uppsala Center

Läs mer

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Sverige är väl bemannat med läkare Antal läkare per tusen invånare

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete?

Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete? Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete? Göteborg 1e december 2011 Erik Jedenius, PhD Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) KI Medicinsk rådgivare Janssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

2011-08-22. Vad är folkhälsovetenskap? Vad är folkhälsovetenskap? Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Vad är ett folkhälsoproblem? Vad är folkhälsa?

2011-08-22. Vad är folkhälsovetenskap? Vad är folkhälsovetenskap? Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Vad är ett folkhälsoproblem? Vad är folkhälsa? Folkhälsovetenskapens utveckling Moment 1, folkhälsovetenskap 1, Karolinska Institutet 31 augusti 2011 karin.guldbrandsson@ki.se 1. Vad är hälsa? Vad är sjukdom? 2. Vad är folkhälsa? 3. Vad är ett folkhälsoproblem?

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Nyanlända migranters röster

ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Nyanlända migranters röster FOU RAPPORT ANNE-MARIA IKONEN PERSPEKTIV PÅ ETABLERINGSPROGRAMMET HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Nyanlända migranters röster 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tabell 1. Deltagare fördelade på kön, språk och ursprung

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013

Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013 Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-01-30 Diarienummer: 1305-0614 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123 133 35 anna.nergårdh@sll.se

Läs mer

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN Svensk samhällsodontologisk förening 15-16 oktober 2014 Ingegerd Mejàre Varför har vi två separata lagar? Spelar det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet. Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Tre faser i utvecklingen av nationella hälsooch sjukvårdssystem 1 Vård på

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering

Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov. Varför samverkan välfärdsstatens organisering Samverkan Om vad? Samordnade individuella planer (SIP) vid komplexa behov Varför samverkan välfärdsstatens organisering Specialisering professioner och organisationer, bl.a. Utbildning Hälso- och sjukvård

Läs mer

Jämlika förutsättningar för hälsa en

Jämlika förutsättningar för hälsa en Jämlika förutsättningar för hälsa en fråga om liv och död Ett barn som föds i Japan eller Sverige kan förvänta sig att leva i mer än 80 år, i Brasilien 72 år, i Indien 63 år och i vissa afrikanska länder

Läs mer

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) HALU genomförd på: Antal enkäter: Datum: Urval: 57 2012-09-10-2013-01-21 Testdatum fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-03-11 Testnummer inom datum 1 Sida 2

Läs mer

Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU!

Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Ragnar Westerling Professor och överläkare i socialmedicin. President i UEMS sektion för folkhälsa. Institutionen för folkhälso- och

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Behandling av psykisk ohälsa i Sverige Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Vad forskare är ense om: Biopsykosociala sårbarhet-stress-modellen Sårbarhet Biologi (ex. gener,

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Varför går det bra för Sverige?

Varför går det bra för Sverige? Varför går det bra för Sverige? Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice, 1994, Stefan Fölster & Henrekson, European J of Political Economy,

Läs mer

Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad

Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad tema Michael Marmot Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, University College i London. E-post: m.marmot@ ucl.ac.uk. Ett utmärkande

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Rätt information vid rätt tillfälle

Rätt information vid rätt tillfälle Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2011 2012-01-27 Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En

Läs mer

Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet

Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset,

Läs mer

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006.

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006. Vård och omsorg om äldre Pär Schön Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms universitet par.schon@ki.se Dagens föreläsning: Åldrandet generellt Demografisk utveckling Hur mår de äldre? Socialpolitiska

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning

Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning Sven Oredsson Medicinsk rådgivare Enh för kunskapsstyrning Region Skåne -Maciej Zaremba Produktivitet - effektivitet RESURSER PRESTATIONER KVALITET VÅRDRESULTAT

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer