! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!"

Transkript

1

2 !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5" (-- % ---(- 2

3 3 # -./0123/422/ :8-//953/.3248;/<9=> /90; < <4 07.<4?24<4/24/9A.4> ::7.93=069;/3:A-//5-8.79C/.7-.7//29<79569/ < AB./AB.7//9AA9>/4<49.7< :967569E.4<7/7<-.6AB.9/7895E23=>7.;/.9>3.6<45/9. -/3<7.7/D62487(E.4<7/ /98D557/<7.948<-.6E E7/495/9.+? /42269E.4<7/7<-.6AB.9/7895.7EE3./95F9.E9587./422<-.63=0:9.<-.6AB.E F 51/75G+/.3/7// :54//24877<>7/545895AB.E.4<7/7AB.9/ E-"G9;.9. 3:>; ///422?7>7/422< :57.5;722/-4E.4<7/ //<-.6D/9: :96AB.24/9E9587.3=0AB.24/9<-.6AB.E E /-7<.9;.?.4/< E :54//248E34/435< <-.695 >3/5769.4AB /422+=7E.3=95/+A ;.3E707.>3/5769.>.458" =021>7.?9B>E9.45<-57.93=0-.:3/%H =0: //B <?9A32>545895B<9.-.?24./.D=>9/E-< ;0B >3.95AB AB.1:.7/<9.489:45> ;EE95H% : //AB.:-87/7.>/:92275"3=02;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB :/4648/A-.722/A :969224< <9.489.'" <7.695AB.<15/769-/9./ < AB.9//5DAB//?7.5+6<:969224< '%+'-.4 < :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224< >769.9;.9./422<-.6958B.7//722/A29.>7AA7.4895E.4<7/<-.6AB.1>.458AB.7// /729/:96<-.6AB.1> <9.489B>7/A.-5"""""/422=7%""""";569.""H/729/.4<7/7<-.6AB.1> /81229.:-29/24>7<-.69///B..9E.3?29:15E.4<7/7 <-.6=95/ A/9.A ?1.69/7//<-.695>3::9.7//E.4<7/49.7 9>7//9?79.769D/9: > /97<7//AB.9:96? :96/422.1=>248/:96 :96AB.1>.4587."">35;:9.7.45< :96AB.1>.458? //5458:9.<-.6 4/9CE.3=95/:9.<-.6154< < >7//9A / >72 AB E-"-.

4 -<9.>7<-.6E ?9/;/B<54587<E.4<7/ &7+69/8B.6959/A4559///7.>/ 7:?756:92275/ //422E.4<7/<-.63=0B<9.AB.>.4<5458B845>3:/H>3::; D607.-."";EE9:3/%".9=9E/E9."""45<-57.9:967569A7//487/9>3::; :>.458"".9=9E/ F:21>7.57/<4587<4>759648AB.<45/6.4<7569<-.6?3278+AB.>.7<E-75/4?43/4>7A.-5.9;./7.>7>;569.0;.> > < :/723:B<9.<4>/+.B> >3032+:3/435+ >3/::9/1.A.-83.3:?-69?9.B.69595> < =07:01229/>3/5769.AB. <-.6F+>.4< EE3./95.1//< :<-.695B>7. -.6< ?1.7//.9;.9./7A.-53=439>353:4>/ 6.7??7693:.-695/422AB.:-5AB.0B845>3:/3:.-6959/1.;589A1."G> ;EE >< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:155/B ;587>< < :0122>24:7/>.1<9.7//:1554>3./7.75<7.AB ><122/ ?B=>9.3=0 /<HE.38.7:9.<40;.:1554>3.H3A/7><4553.3=02-845>3://787.9 B<9.<4>/+.B> :4?.;>5<7.9/AB /E-4564<4695+:96 -.6<7295 4:-/9-/9./77:01229/75<7.AB.A32>012754>67895?B.;/A3.:7 :3/75/4?43/4>7:3/<9.>7/7/95:-/91<957/7E->;5>7EE =075<1567 4:-/9/1.>7/7/ < /422D5957<<-.695+E9=4922/:96695B>769:-58A726957<<-.684<7.9 9;.9.57/422<-.695:-/9B>7+3=069/4559?1.B>769>7//945/1>/9.9/1.6787//?.D/ /9/4695>7//915>7./1< :E324/4>953=09.>15577//<-.695?90B<9.:9.E9587. >15577//69>75;/AB.74//7.?9/9E-9///422A.96/ //3=0E7/495/9.57>7>;557> =0B>769.9;.9.>75<4-/9.07:574/3EEB<9.<1.2695:9/<12:-9569A32> B.?;563.6AB.7569 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 4

5 !"#*!"!%--*& */ -* < =>-;54>/8953:.7/ => B7< :969>;21.7H.7/ < :15/4A.-871//75697//4/D63=0759.7//69595>4269>758B / ?96B:54587.< : >;21.7H.7/ < <<95>7. :D=>9/<72A.409/3=00;.:D=>9/89:957:/3=0/422<42>95>3/576)75>751877//3=472H 69:3>.7/45;EE84A/07.<7.4/7//.4<759.7;>/3.4/ /4359.3=089AB.;/1//54587.AB. >7E7?27:1554>3.3:<422A7// ?92;/3=08B / ?96B: @;>< //422/D./9A/9./.9E.45=4E9.3:.4> A7//122/( L:1554>3<1.69E.45=4E95 L?903<H3= /9/E.45=4E95 L>3/5769AA9>/4<4/9/E.45=4E95 9A/9.A.-89/D :07.AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB //545895AB. 1.>42/75<7.AB.7//;EE.1// /4559?1.7//69595>4269?9:B/ 3=0<-.67:96.9E9>/3=03:/75>937<9//E >7E >B5+A;5>/ ;/? =472/ /54> B/4220B.4809/9229.9C; F AB.9?D /9.3:>75:45>7:96? A.409/+3=0/.764/435922<-.6 &; E.3A93.< =03323A=353:4=3=0/ <7.9/42235D ;:95/9.7./7.>/AB.<72A.409/4<-.6959/A /9.756AD.7;/8-58E;5>/9.<46 72A.409/4<-.695:3/4<9.77</<->129/AB./71.7//<72A.409/89.E7/495/9.57B>76>35/.322+ B>76>35/.322? /A7>/4>/3=>-/422?1//.9? ;2/7/9/756.7>129/AB.B>76 E7/495/9.>75< /75/< /A.7:AB.?1// Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. SOU 2006:77 2 Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Socialstyrelsen Källa: Le Grand. J The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition. Princeton University Press

6 5/7.>/>35/.7/9.7569D507.A.75:755953=0<12A1.6A3.>7.95.; :957.7// E.3?29:9/:96/ / //FB<9.722/A4559//8.; ::73:.B. >3/5769. %!"$/ //-# ) (:8;<=>7 67? + 9E7.9.7.;/?;69/A.-5 A IK /98 2/9.57/4<7E.36;H =95/9.;EE C 453:E.4:1.<-.6IK /98.4<7/A4575H 8953:7//E7/495/95 >7//9A <7/A <47 AB.1>.458?3278I%K ;/?;69/7<< :9// /3.875+/D./ E-<-.6453: /<474 /7?922+54<-IK8953:7//;/?;63=0?903<7:/9A/9.A.-875A45547::7.;/7 < ::96? ?903<9229.<76695:964=45>77>>;5>7E :248/D /9>54>+5D721>9:96923=05D>;5>7E6.4<9.E-;/<9=> /45895/-.AB.A E779A/9.A.-875/422;/?;69/756/45895? A/9.A :;/?;69/3=0/ /957/495/7<84A/9.75<156-7//45/99A/9.A.-875?24. :D=>9//B..915;/?;69/+:9569/;EE/-.156->B9.4<-.6955<7809/4:353E32D/9:9/1. 7//<72A.409/ /1.<4>/48/7//53/9.77//B>76<72A.409/45/94559?1.7//A29.E7/495/9.A-. :9.<-.69/1.695/3/727?;689/957:/0;.:D=>9/<-.6:75A-.AB.E :445/;. /D.7<0;.9AA9>/4<79229.E.36;>/4<7< / Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL

7 91./3.7> : >79509/9.>3/5769.9/>75?9.3E-324>7E.43.4/ >79AA9>/4<4/9/F53:E.4:1.< > : B8/73= /7 >3/57654<-5+.1>57/3:7<<4>9294E.3=95/A :54//9/+=4.>7%E.3=95/9509/9.F B.7//B>7454>/953:>3/ <156324>7A3.:9.7<:7.>576E.9E-< /9.57!569."H/729/8953:AB.694A A3.:9.3:DA/769/4227//B>7E.36;>/4<4/9/953=0 9AA9>/4<4/9/9569<95>72756/45895/9C45AB.69?9/1227.H;/AB.7.: < /9.57 A-.?9/72/AB.457>/4<4/9/3=045/9?7.79//B<9.8.4E <7< 15/9/ /49.3= /81.69.DA/7./422 AB.?1//.76/ /4< <72: /.36;=9.74/.92756/4584<9.489I 97.9A3.:/.7/ //B>7;/?;69/9229.7//E-<9.>78953:9A/9.A.-875+DA/7./4227// 89E7/495/9.57:9.<-.6AB.E ;/75AB.7/422:9.E9587./422<-.6959/>722: ?24:9..9;.9.;/757//>7// E.9:49.?90B<9.B>7A/9.A.-875>75:754A9/74 /929A35>B9./422<-.6=95/ <15/9/469.03E9=4724/ =>->3::4//422;//.D=>4 #// /// AB./ E-<18 K9/1.7//9E7.9.79A/9.A.-875A.-5 :9.E9587./422<-.695 /> " :7.>576;569.A.4>35>;..95:92275: >7<-.6AB.9/78.4>35>;..95AB.;/1//9.A.4// 45/.169E-:7.>57695:952756/ :A ;<; <<-.695+>3::9.7//? /7? AB.7//?98.157<32D:953=061.:96>3/ //?98.157/75/72 45/.1697<5D7AB.9/789/1.<4>/48/7//9<76695? >35>; ?1.AB.<32D: 3=0E.49.<46E.36;>/4357<<-.6 9/1.3=>-<4>/48/7//97//2756/ /91.9//:7.>576AB.9/ /91. <45/6.4<75699/7.45/9;/:353E32E.49.C9:E29/7<9.69:7.>576AB.9/783A/7/ 32483E32AB.9/783:5;<1C9.A.7:4<-.63=03:3.8< E32AB.9/78E-95 <-.6:7.>576>3::9.7//E.36;=9.795/B..9<32D:1595:353E324/:95: <46A.4 >35>; E32E :353E32E.49/:950B8.915E.49/<46A.4>35>;..95 3:1.24>7:96: >3/57695 ' ;::7;::7.;:>3:: E329/7//890B8.9<45/9. 15<46A.4>35>;..953=00B8.9>3/5769.:959///B..9;/?;67<<-.6 :9//?D/9A.-5<-.6E.36;=9.767<2756/4589/:353E32? /4220B8.9<45/9.3=02B59. / =075/ :69/3=>-2969./4220B8.9><724/9/?9.3.E->;569.AB.:-8701<67 48:3/E.36;=95/95+24>3:7<695/422D53:>9.7<<9.>7:09/95!/A7229/?24.722/-? < :>3::9.7//81227E-69557:7.>576 5 Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv- Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting Jonsson, P.M, Agardh.E,& Brommels.M Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Medical Managment Centre, Karolinska Institutet Ansvarskommitténs skriftserie ISSN Mankiew. N.G. Principels of Economics. Second edition. Hartcourt College Publischer

8 !",< *-**!""# "$$ %!" "$ % 47?9/91.9//9C9:E92E-7//?903<45/91.7::77>3:9A/9.A >7E.3=95/7< >< =0'E.3=95/7<: % ?9/99524>7:-587E ?9/907.04// //7?42/4<9.489+/.3/7//722/A29.?24.B<9.<4>/487$<9.<4>/1.95<4>/48 3.7>/422647?9/9 9/1.3=>-A29.3:07.0B8/?236/.D=>15<763: /49.769=07<69:3: /49.7/0B8/?236/.D=>1.69/2-58/4A :? /?9/D69.7///<-7//69 : /46+>3:: A/9.A.-87:456.9<-.6 AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB !/<9=> E- 83// 3=0 35/+:7.> /9.76 3=472:964= ;./.B: A3.:; /F ;567 E- 695 I5DK24? O5 3: 7// 695?1/7 <-.695 ;EE5-8953: 7// :7C4: <4695 A.409/ 3=0 :45>7 /7/ =0 8.;EE9.3: >9.7.7//?24:48D ; >//78929AB.< // ?9A32>5458/-.43:<15/AB /422 AB.:-877//?9/727967</ >3:/B> :07.0B8745>3:/9.1.A.4>7/ 8 Nationella riktlinjer för diabetesvården beslutsstöd för prioriteringar.2009 Preliminär version. Socialstyrelsen. 9 Burström. B. Socialmedicin och rättvis vård. Socialmedicinsk tidskrift 5/

9 $"%& '()* (++# $"!*%& B<9.8.4E756954<-I?9A32> K9/1./<-324>7E9.E9>/4<F!/8-58E;5>/954:964=45>7 7::750758P <46;922754<-5+:4575:P1.7//E7/495/ <5-83/ E.3?29:3=07//:-29/1.7//-/81.67E.3?29:9/8953:7//:754E;29.769?43:964=45>7 :9>754:9.57FF32> /99//.9E7.7/4</E9.E9>/4<9229.9//4564<46;922/E9.E9>/4<F " 5575:75<7.948AB.>7/ ;/9.48/42246O9.3:<-.6<72+<-.6AB.1> E.4<7/7 2B54587.?B.:75/7/ /422<42>7A7>/3.9.3:?9/1::9.0;.A.4>95?9A32> :?42/.75E3./ D7:7.>5769.<42>9/>754559?1.7/9C57??:7// /0;. ; ;56.7-.E9.436/D69.E-7//69557>7507<7.7/AB.012A/95 ;/? </ /7:/?9>7//54587</3?7>3=072>30323=07<<47 >723.4/1/7AB631: D849595<7.957<8B.7569AB.;/1//5458AB.695?1//.9A32>012753=024< B>7690D849595AB.;/1//9.?-699//156.7/?9/ ?9A32> /9C7///<1// :953=>->3229>/4<7457/9.4A3.:7<7<23EE3= <9.>3=0/ /422A.4>/<7//957:/?1//.9?3/ ? <46;92273=0>3229>/4<7457/9. ;569.<42>7<422>3.6929<9.3=00;.7:01229/E-<9.>7.4564< //29<7-587A.4> AB E-8.;567<A7>/3.9.3:AB.24/98.B57>9.4>3/953=0AD4>457>/4<4/9/9229.AB. & 10 Munthe. C. (2009) Etik grundfrågor och konfliktområden. Ur Folkhälsan som tvärvetenskap möten mellan ämnen. red Andersson. I & Eljertsson. G. Studentlitteratur. 11 Stefan Ackerby. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport Stockholm. 13 Hjärtinfarkter samt utskrivna efter vård för akut hjärtinfarkt Socialstyrelsen

10 % //:-//E // ;.:-587E9."""""45<-57.93:6B.AB.9' < //3.?.4/ =0!1.-:-5873:.9E9>/4<9%E $"$%<-%1 #/)- 5?.4//4> EE3./01<67.7//69/9AA9>/4<7/91//9/7//E-<9.>7> ?9A32> ///; =4727?9/1:5458A7>/3.9.57?7>3:301275C9:E92E-?7>3: = >9.1.AB <E9587.+/463=045A2D/75695/9:45/<47.69/ 487///.93=0B<9.H3=0; ?9/9/ >35/.322:7507.B<9.7.?9/9//D //45/.D=>1.7//E324/4>95AB.7//AB.?1//.7A32>01275>4A/7/A3>;A.-5693=4727?9/1:5458A7>/3.9.57B<9.:3/69/4564<46;922775<7.9/324/4>9.57/ /:9.7//89 <1./9:3/ ?.4//4> EE3./95A3>; /9.57AB.7//AB.?1//.7 A32> > /:9.E-24</42A7>/3.9.+3:/9C.B>5458+9A/9.3:697A7>/ <469575<7.3=0?B./775<7.AB :9569/1.45/9A;22/-95>92/ 7>/4<9.7.?432384>7:9>754:9.3:<9.>7.<4759.<D/9:9/3=003.:359227E.3=99.+3:4 45/;.7>/4<9.7.95>7>767<324>7E.3=99.3:2969./422?27?;>A9/:7+45A27::7/3.4>7 E.3=99.3=0/B >1.2< E.3=99.3=0/B B.7//>1.295?24.:456.9 ' 895>35/ ?9/9/1.9//7557/9C9:E923=472:964=457.9>75<47E-9///D6248/7:?756 04/90722K4 /3.?.4/755495/;6495A7559//7:?756: <>35/.322B<9.7.?9/;EE84A/9.573= Folkhälsorapport Socialstyrelsen 15 Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 16 Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review Strategic review of health inequalities in England post Folkhälsorapport Socialstyrelsen. 18 Marmot. M. (2004) Statsusyndromet- hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. 10

11 /.764/4359.'( ( )95/D>9.4>> :7.=> //3=472AB.1>.458E.38.7:AB.7//?9:B/73=4724/9.57;EE< /< /D>77.?9/7.573= ?9/84<7.97//?9/727453=47277<84A/9./ :0769;/A3.:7/7<9>353:95Q AB.<72/7697<23>727:D564809/ E16?7.56B624809/9//77:?7561./D6248/3=>-6-<4> AB.> : ><4553.AB.<1.<692/ =07.?9/2B09/F9189.<467.97//F!/B<9. <9.489:D=>9/2-87E16?7.56B624809/F " 7/54587.E-?7.5;EE<1C/<422> /422?1// / B624809/4<1/ /9/954E95435D/9:9/8.;56692 /; E324/4>7< =00;.:D=>9/<4>/: <4624</42A7>/3.9.+E-<9.>75A.-5 AB <47895;EE1// =472/7.<4AB /4227>/;92277:0122A7>/ A1.6/7/ ? / / 1. 9// >15/ 7// 45>3:/> / >7 <12A1.6/7/ /7? // 45>3:/> E-<9.>7.AB <0127* $ # " ) 95 > : :45/ 4 D69;.3E7 B.> // 95 3=472/.D8809/ 3=0/ /422 3AA95/248 9.<4=9 1. 5B6<156487:95 45/9 /422.1=>2487 <422>3. AB. 7// AB < 0127 // A1..9 ><4553..B>9. 4 D69;.3E ;.3E <4>/48 AB.> /422 7// <12A1.6/7/ ;.3E7 45/9 :9. > /A =>E16?7.56B624809/ >756457< Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL Lundberg. O, Åberg Yngwe. M, Kölegård Stjärne. M, Fritzell, J, Vågerö, D & Palme, J. DN-debatt 18 oktober Ibid. 22 Eikemo T. A., Bambra. C. Joyce K. & Dahl.E. Welfare state regimes and income-related health inequalities: a comparison of 23 European countries. The European Journal of Public Health Mackenbach. J.P, Stirbu I, Albert-Jan R. Roskam, A-J. R, Schaap.M.M, Menvielle. G, Leinsalu,M & Anton E. Kunst. A.E. Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries. The New England Journal of Medicine

12 24<21586A :?7567:/4648/<9/<47//69/A4559///7.>/7:?756:92275 D921// =06B624809/42;58=75=9. % 3::96AB.B>76>35;:/4357</3?7>3=072>3032AB./7.69E34/4<79AA9>/9.571.>< ?9/7.3=0B<9./7.:15.4>?9/99569-AB.1: E34/4<79AA9>/9.577<7// 69.7/7/;3=045>3:/9.B>7/;EE<187<9//F:75248/F?9/99569 $".--'%1/2 $"."!*#/2%1 %+- '%+'-.4< :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224<21586 B.7//:1/ <1563=>-:-//9/F-/81.6?7.6B624809/F6<6B624809/3:>75E-<9.> /81.6?7.6B624809/15<9.489B6/7295E9."""""4?9A32> <9.489:3/>.458'" :95""475:7.>3=0"4! <9.489;54>7E34/ /81229.?9A32> /-AB.<787/ $"."$1 2'#)-/2% B>54587<457.9;.9.9/3/727;/84A/9.57AB.0123<-.63:756927<B>769:96+ E.3=95/9509/9.:3/%+H+E.3=95/9509/9.B>54584A ;/3:;/<9=>2769 < ::7.99A/9.'" //B<9.0927E '"H""' < '"950B ?9A32> 'E.3=95/<7.B<9.-.:3/4 8953:54//"+E.3=95/4H ""'< <9.489'+%E.3=95/:3/ %+'E.3=95/43:8953:54//1.69/81229.AB <1C/:9.4 < :7.>3=03.89:9547::7/7>/3:4H :8953:54// 7::75A7//5458<407.<9.4894AB / B <?9A32> ;5675/ <695<-.63:69D58.9A-. 24 Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

13 =0:9. <-.6>.1<7569 >;229 >;557;EE<187 7< 7// /422 <-.6&1:AB.929. >9.:92275 ' : >7 46 7< < AB /422'21569.A-.<9.489+E =0.75>.4>9?1/.9;2/7/1:/.9;2/7/ 07.!+75:7.>+3./;8723=0/3.?.4/ :755324>/?9B>/75:7.>+? >7.A29.7-.>3./7.924< @;><-.695: ;/75015D5/ A7>/3.9.3:E-<9.>7.?9A32> =>9.:9.3=0.B>9.:9.? E-95:9.24?9.72E324/4> 2;/7/ // 69/ 45/ >27./ 7// < :3/1.69/;EE95?7./7//69507.: ;.9.154A !5D// ;/7/1.7//6B624809/95?9.3.E-0;.24?9.72E324/4> >77< /9.57/ E34/43595< $"0)*% $"0"!/2% #2*- > B7 9A29/7<9/7//>< <9.A :15:9569/1.3=>-6.7:7/4>7> /9./ <21586AB.4564<469.:96324>7;/? " > "+-. :92275><4553.:969A/9.8D:57472;/? =0:15:968.;56>327 7:/4648/< >7/4359.7//>< /4</:1507.AB.1:.7/; /9 69= //AB./7/9=>95E-69557AB.1: < ;/<9=> /9./ < <46" B>7.:D=>9/2-587::7.9AB.>< AB.:1537<9// ;/? ;EE:951.>42/AB.><4553.:96>3./;/? <21586B>7.;569. B<9.29<576H3=00123/7/4/4>AB.E "PH'95AB.<15/76924< B>769 3=0A24=>3.57AB """ '!587>< AB / Molin. R &Persson- Cavalieri A. Svensk sjukvård i internationell jämförelse Sveriges kommuner och landsting Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 27 Burström.K. Johannesson. M & Diderichsen.F.The value of the change in health in Sweden 1980/81 to 1996/97. Health Economics

14 9/1.3=>-/3.7> :92275:153=0><4553.;EE29< E.3=95/7<7227 /D6248/.9675?2756;587:153=0>< D8/E.3=95/7<;587:15.7EE3./ :3/;EE9:3/0927E.3=95/7<>< ,$< <9/?9/-.9//012387E:92275>< =0:15/.3/>< <21586 <4553.3< "H%"E.3=95/7<>< AB.<1.<7>/4< B:5?9<1.9/1.95B>5458:96H8-589.A.-5"P-.54<-9/ A455?-69>B5H3=0>27> /81229.B:5?9< /:9/;EE95? /3.7B> <B:5?9<1.95; /9/<-69= // "3= :01228.;EE9.29.3<9.1:.9 <472756/ <4228B.7? >35/ <6CB*B:6B!DDE$EE4 mmol per 6,1 liter 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4, Kvinnor Män 12273=472/D.9295I""K32>0123.7EE3./""/3=>032: 478.7::9/59675<47.7//?236/.D=>9/:45>7.4?9A32> /9.?3//95:95:9.AB.:15 15AB.><4553.3=07//:45>545895AB.?-67>B595E2757.;/3=0/4223=0:96/489.9/1.%"H+ "H3=0"H-.487:153=0><4553.3:;569.B>/4 1/9.?3//959/1.? / B.697? >35/ >5769.9;2/7/A455AB.?9A32>545895>329/9.32< => :15AB.?1//.4587./B..915><4553. #// //:-//3:>7575<1567AB.7//?9>.4<7;/<9=> <0127B<9./ AB.?-67>B595+:9675>< E324/4>/-/81.6?7.76B624809/B>7.3=0: /7859.7/5-83/53.7>/ /4<7/.95695AB.>< ;58=75=9.5;/<9=>2458 " A3.>545895F!569.'"H3=0"H/7295-/9.A75595>27.B<9.6B624809/4-/81.6? Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) SCB (2008) Levnadsnivåundersökningen. 30 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Socialstyrelsen. 14

15 69/45/9>9//5-8.7AB.?1// E324/4>/-/81.6?7.76B624809/95;5675/789/:15:96 0B8.9E9>/4<9: ;/? B.:15:962-8;/? =0AB.>< :/2487 ;/? ;EE9./D=>/.95695/<1./3:<7.795AB.1:.458F 6FB 6 /46E //-.>3./7.9(""P".95""P"<7.695-/81.6?7.76B624809/95AB.><4553.4<9.489+"3=0695/3/727 6B624809/95+'E9."""""45<-57.9< :5769E--//3569E27/ AB. /7/4/4>95>759E-A29.71//3:7//><4553.+A-.95?1// = /?1//.9: :54//9/AB.69.4> /32> //<95>7><4553. (7B6 5/B ;587>< <1569-<12.9=9E/? :.9=9E/A.47:1.// >< E9>/4<9AB.:15J.9=9E/A.47('.9E9>/4<9%E.3=95/K9/<7.A9: <75248/ 69/I.9E9>/4<9E.3=95/K//07?9<1.7< /<7.51/756;??92/ B8.9;//.1=> ?9< :54//9/7<>< ?9A32> % %6B6 //>12/4227// > AB.23.7/4//2967.>7E1.;/<9=>245895AB >42/ 6B / F?1/7F :<9.4893=02756 <9.489:45> ;EE95H% :965967//AB.:-87/7.>/:92275"3=0 2;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB E34/4<D51.7// 31 Westerling. R. Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen. En undersökning av regionala skillnader i Sverige Statens folkhälsoinstitut R 2008:03 32 Hälso -och sjukvårdsrapport Socialstyrelsen. 33 Nolte E.& McKee. M. The Health Of Nations: Updating An Earlier Analysis. Health Affairs.2008; 27: 34 Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Regionala och nationella resultat. Unga personers hälsa Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

16 ?7.7=7'E.3=95/7< ;EE //AB.:-873=07// A/957<< ! 3=03:3.8953: >< ?24.AB.< >< < $"0"$)-/2%1 % 'BB6B6 @1:/ ?9/24<9/+A-..927/4</1: >95AB.6B624809/AB.><4553.3=0:153:;. 9/1.31>9./0;.3.7>7:?7569/9.;/9/>75< >/435-7//.4>? >< E4.9.7.E-:7>/3=0.9;.9.3=07//690123:96<9/57: =4/9.769A3.>5458.7EE3./957::75A7//7.(F95:9/9/7? DE3/ / @1:/122609/8D557.: =0:48D557.>< F ' AB AB.69::9695:456.9/.764/435922: /1.47:0122<9/95>7E9545/9722/46/D6248/<763:1.3.7>3=0<9.>75+:75>754?2756?7.7 <47/7/4/4>77:?756 <42>95;/? >95AB.AB./4676B6AB.95><4557< :96;/? I!/? >7593:95<7.47?923:?9.1//7.3:/ ?9/24<9/3=03:45>3:/9.K B.>< D.90;3:45/91.84A/71.B<9.6B624809/95E-"E.3=95/4AB >< <4227B.84A/7><4553.:96>3./7.9;/? D:574;:1.B<9.6B624809/95'"E.3=95/ 3=0AB.><4553.:969A/9.8D:57472;/? %"E.3=95/4<42/-569/1.722/-<4>/ ;/? /81229.B<9.6B624809/ 36 Heahlt at Glance Månsdotter. A. Jämställdhet och folkhälsa. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. 16

17 93:.963<471.A32>09::9/6B//.7.9/1.9567/E :1.AB6674<9.4893=0 3:-.""<7.:45/%-.5< =09/54>7>3:E3595/9.?B.45/9<7.795<4>/48<7.47?92 469//77:: DE3/91.7//69/A >9.:967//?3957:9/>753=>-<7.7-7//><4553.: D=>9:B5/ ><4553.3:1./3.>35;:95/9.IR"8.7:72>3032P678K07.B>7/ A.-5+/422%+'E.3=95/.""<7.69/;589A1.24>7<75248/:96>< /3.>35;:95/9.3: 69/<7.:96: "9/>9.95A9: </3.6.4=>7569/ %" /3./169.1.E-83//3=035/AB >>35;:95/9.7<72>30324/3=>032:215 B>769: %3=0"":96%E.3=95/AB.><4553.3=0E.3=95/AB.:157P >< >>35;:95/9.96.4>>35;:/4357<72>30327<975/ <9=>3>35;:/435 3:AB.:15:3/<7.7.:45/"=2I>57EE//.9A27>3.K3=0AB.><4553.:45/=2IP A27>7K<45E9.<9=>77//:45//<-/422/ E9.:-576<469//3=07::7/422A =>7 :3/<7.7569:45//<-A27>3.<45 % $"3(-- <9.489:D=>9//7.>7E34/ /81229.?9A32> AB.<787/9/A455/<->12 % // 7//<9.489AB.23.7/ E34/ /81229.A32>0127 -<9.>75E-?9A32> >9..4:24895:969//75/72-.9A/9.21E54584AB /42269 A7>/3.9.3:/D.?9A32> A/9.3:<7.>957.?9/2B09/+45>3:/AB @1:/122609/9229.3:FB<9./7.F: : / >AD226>35;:/435/9C7</3?7> A-.1: !587>< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:15 12A1.6/7/953:A7//54583= /435E-<9.>7.?9A32> Dödlighet efter utbildning, boende och civilstånd. SCB Folkhälsoinstitutet (2008) 40 Andréasson, S. (2005) 41 Folkhälsan i Stockholms län Stockholms läns landsting Källa: Health at Glance. OECD

18 ,"*-A'()* )-G,"!)-(-*&)# 69B>769:96" E.3=95/$> ?9.3.40B88.76E-695:964=45/9>54>7;/<9=> <1569.5D7 3=06D.7.9? :9/369.7:/5D73=06D.7.9:964=459. % 7 B6F8>H68>$EE5> B76$EE0$EE5".353.E9.45<B ""H"".4:1.<-.6 % +G E9= :7/4><-.6 "'% +G E9= ED>47/.4><-.6 "' "+G 1>9: :AB.:-595 H+%G 3/72/ "" +G 7?922953< //69/1.E.4:1.<-.6953:<1C9.:9/:957:/4648/7// ?7.71. B<9."""">.E9.45<-57.93=0E.4:1.<-.695=7"">. %%,"$-#/-/ #+ %& '()* 1 /2)#-2)'()* ;.:-5873:1.87:27+1.>42/ B<9."-. 4</42A7>/3.9.3:/9C.B><753.3=072>3032>35;:/435 ;.:-5873:7.?9/7.+6< <?9A32> :1.D927// 266B7 @;><-.695>;229?90B<7B>7:96%E.3=95//422-.""3= :3.895:96E.3=95/AB. 7//?7.7AB.7//? ::7/ <9.>7:09/95 B / E-"H/729/+>;56995H-.48: ><4557AB.<15/7487//29<74 D// H%-.-"H/729/ /3:6.D8/"-.AB.69:3:6-?29<-.87:27 43 Hälso och sjukvårdsrapport Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting. 18

19 678>7595><4557AB.<15/74829<74=7-.+95: >3./7.9<4553.:969224<21586 E--."">3::9.7//B>7/422'-.""3=0:15595A.-5'-./422-.4< B>7. 3=0> :92275>B595>.D:E9.5-83/ ?9A32> :1.B<9.-.B>7.A.-5 E.3=95//422E.3=95/A.7:/422-."" % 9/A455/.9324>7D51//3:B> <126.93=0>3/ AB.<-.6953:1.875>7 46##$E3158/9.7?9/D692957<AB.?1//.76929<576<422>3.3=095: :24</423:AB.>27.458/422?-69 :45>766B624809/3=0?1// =0A;5>/435AB.: ?96B: //6B624809/95<7.47/435: ;EE9.3=0: >9.7.7// ? //AB.:-87!/<9=> ?1.7//4564<469.:96< :>;229076B// B<9.29<9.+<42>9/>7593:95>3/57695;/<9=> ?1.3=>-7//4564<469.:96 :964=45>7457/9.57A-.< ;=9.76/42221//3= :B>7.45/96957: ;/75>75/4223=0:96:45>7 A;5>/435AB.:-879A/9.:964=45>? >754?9/D E-<9.>7<9.489:45>769 3=0""5/32> //A29.A.4> /42224<9/7:/4648/B>76924< =075/729/ /1.45/9?7.7A :AB.> B>7699A/9.A.-875E-<-.6$>76E.36;>/4<4/9/2969. /422B>76945>3:/9.3=0>35;:95/9575< B>76945>3:/9./422:7/+929>/.354>7E.D27. >353:04/3.4> >75+?79.7/E-;/<9=> !9675-.'+<477//3: +E.3=95/3=07<;/? :96+E.3=95/ % > Sveriges framtida befolkning. Demografiska rapporter SCB Forecasting The Cost of U.S Health Care In the Fogel. R.W, Workingpaper , NBER

20 2668 "G7<E7/495/9.57<7.70B8>35;:95/9.E.4:1.<-.695A4559.:756.D8/"G 0B8>35;:95/9.B.ED>47/ <47"H%"G0B8>35;:95/9. %' 24>57569;569.B>5458A.-5""D62487/1.B> ;EE95H%-.&1:AB. 4AA.3.57:96?9A32> /3./;/:1.> ;EE95%H%-.+<42> ?9/D6248/ 0B >AD22672>3032>35;:/435 % ;.:D=>9/7<695B>769<-.6?927/545895?9.3.E-B>7672>3032>35;:/435) % 9=724/9.4 B>7672>3032>35;:/4353:0;<;67> ;2/7/9/7<95:9.72>303224?9.72E324/4>07.B>7/ /1229/AB.HE.3=95/>; > /9.769< <7.4/+'H+E.3=95/ E-9//E7.E.3=95/,",(-%##*/2*%*)-** < * + # ""$ $" $ $),"# ")-# $ "" ) 5D759.7<75/729/<-.6/422A ;/953:7/4><-.6""I69/<7.0927%" <-.6/422A12295K/ ;EE95H%%-.AB.3= ;EE95%H%-.AB.%"" /422A AB./51:5678.;EE95<7.69//422"E.3=95/?7.79///422A1229; /3= :69/? /< :-.9/+3=069/?B.07?9/D6929AB.?9A32>545895/B6 " (E9.359.B<9.-.+3:-."":3/<7.769'E.3=95/7<?9A32> /-.AB. "H3=0"H/7295AB.> :38.7A45012A/957</422<1C/95!569."H"H/ Öjesjö.L. Lärobok om beroendelära. Beroendecentrum Stockholms hemsida Patienters alkoholvanor samt motivation till förändring. Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Riskbruksprojektet Folkhälsoinstitutet procents ökad sjukfrånvaro för män för varje liter ökad konsumtion ren alkohol per invånare över 15 år är slutsatsen av en studie som följer konsumtionen sedan 1935 till 2002 (resultatet för kvinnor var inte signifikant). 50 Patienter i sluten vård Sveriges kommuner och Landsting Ackerby. S Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Ackerby. S. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete?

Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete? Resursutnyttjandet i demensvård/omsorg en fråga om samarbete? Göteborg 1e december 2011 Erik Jedenius, PhD Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) KI Medicinsk rådgivare Janssen

Läs mer

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län FÖLJS ÅLDERSGRUPPEN ÖVER 80 MED DIABETES ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJER? ANN-SOFIE NILSSON-NEUMARK, DISTRIKTS & DIABETESSJUKSKÖTERSKA BLÅ KUSTENS HÄLSOCENTRAL OSKARSHAMN Andelen befolkning 80 år och äldre

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Rätt information vid rätt tillfälle

Rätt information vid rätt tillfälle Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2011 2012-01-27 Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Välkommen till KEFU seminarium. Vårdval hur blev det? 3 oktober 2013

Välkommen till KEFU seminarium. Vårdval hur blev det? 3 oktober 2013 Välkommen till KEFU seminarium Vårdval hur blev det? 3 oktober 2013 Agenda Översikt av studier inom Vinnvårdsprojekt m fl (Anders Anell) Presentation av aktuell avhandling (Anna H Glenngård) Presentation

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Inlägg vid CEPOS vækstkonference i Köpenhamn den 14 december 2012 Magnus Henrekson Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015062-12920E Kod: 35015063-07AE83 Kod: 35015064-EC5DDA Kod: 35015065-E7D3DA Kod: 35015066-6EF0BF Kod: 35015067-D2EBE6 Kod: 35015068-990207 Kod: 35015069-A782DC Kod: 35015070-D72F8B Kod: 35016313-AFDA7D

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Inbjudan till. Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013. 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA. Swedish Health Economics Association

Inbjudan till. Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013. 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA. Swedish Health Economics Association Inbjudan till Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA Swedish Health Economics Association Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013 Svensk Förening för

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Ny patientlag Johan Assarsson

Ny patientlag Johan Assarsson Ny patientlag Johan Assarsson Socialdepartementet S 2011:03 Johan Assarsson särskild utredare Sekretariat Petra Zetterberg Ferngren Elin Sundberg Lena Barrbrink Patientmakt en trend! Kur- och badanstalter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi?

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? 20 mars 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Bussolycka (skolbuss) Mest sannolika olyckstypen i Sverige idag där flera

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hur ska vi ta hand om de allra äldsta i framtiden?

Hur ska vi ta hand om de allra äldsta i framtiden? Hur ska vi ta hand om de allra äldsta i framtiden? - dagens och morgondagens utmaningar Mats Thorslund Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms universitet Vad kommer att hända? Befolkningsutvecklingen

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E

ABC DEEEF F E ABCDCEBCFF DF F CF AE EC E DEC E A E ED E E DE E E E EA E E AAEC C E E E E E A E ED EC C E E E E E E E ABCDCBCFF DFFCF ABCDFF ACDC CCCC A CCACDDC ACCA AAD ACACCD DCCAD ACCDDA CCDCDDA ACBCBD BCCCBCCD ACDCA AACD ADD ADA AAACCA B CADAA DBDBDCA DCC DC BDACDD AAD CCAAAA DA DBDACA ACBAD ABCCCD BCDFDB BBB DDFB

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser I detta kapitel redogör Socialstyrelsen för kostnadsutvecklingen för hela den svenska vård- och omsorgssektorn under en tioårsperiod, 2003 2012, respektive en femårsperiod, 2008 2012.

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent, överläkare FoUU, PV Hanna Reinholtz, Läkarexamen,

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Kris i befolkningsfrågan (Myrdal & Myrdal 1935)

Kris i befolkningsfrågan (Myrdal & Myrdal 1935) Kris i befolkningsfrågan (Myrdal & Myrdal 1935) I den mån de... ekonomiska samman- hangen bli klarlagda och allmänt förstådda kommer denna olust över de alltför många åldringarna även att söka sitt berättigande

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Synpunkter på grönboken om kost och motion

Synpunkter på grönboken om kost och motion Diarienr 2006/0041 2006-03-14 Thomas Rostock Avd för vård och omsorg Thomas.Rostock@skl.se Phone: 0046 8 452 77 02 Europeiska kommissionen DG Hälsa och konsumentskydd Enhet C4 - Hälsans bestämningsfaktorer

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008.

Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008. Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008 Mats Olsson Framtidsstrateg Director Health & Healthcare mats.olsson@kairosfuture.com

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer