! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! ' %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!"

Transkript

1

2 !" # $" %& '()* (++#! " #$ %&$! '," '()* )-! $&$! " %!(!#!." /# % %$ % % %% 0" 1 )/2* % $$ % $$ ) ' 3" %--*& //)-**! )! %" %$( ) %"! % ) % 4" * *+1%* %% ' * $ %% ' $ %% '+ +! % '%!, % '! % ' $&!$ % 5" (-- % ---(- 2

3 3 # -./0123/422/ :8-//953/.3248;/<9=> /90; < <4 07.<4?24<4/24/9A.4> ::7.93=069;/3:A-//5-8.79C/.7-.7//29<79569/ < AB./AB.7//9AA9>/4<49.7< :967569E.4<7/7<-.6AB.9/7895E23=>7.;/.9>3.6<45/9. -/3<7.7/D62487(E.4<7/ /98D557/<7.948<-.6E E7/495/9.+? /42269E.4<7/7<-.6AB.9/7895.7EE3./95F9.E9587./422<-.63=0:9.<-.6AB.E F 51/75G+/.3/7// :54//24877<>7/545895AB.E.4<7/7AB.9/ E-"G9;.9. 3:>; ///422?7>7/422< :57.5;722/-4E.4<7/ //<-.6D/9: :96AB.24/9E9587.3=0AB.24/9<-.6AB.E E /-7<.9;.?.4/< E :54//248E34/435< <-.695 >3/5769.4AB /422+=7E.3=95/+A ;.3E707.>3/5769.>.458" =021>7.?9B>E9.45<-57.93=0-.:3/%H =0: //B <?9A32>545895B<9.-.?24./.D=>9/E-< ;0B >3.95AB AB.1:.7/<9.489:45> ;EE95H% : //AB.:-87/7.>/:92275"3=02;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB :/4648/A-.722/A :969224< <9.489.'" <7.695AB.<15/769-/9./ < AB.9//5DAB//?7.5+6<:969224< '%+'-.4 < :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224< >769.9;.9./422<-.6958B.7//722/A29.>7AA7.4895E.4<7/<-.6AB.1>.458AB.7// /729/:96<-.6AB.1> <9.489B>7/A.-5"""""/422=7%""""";569.""H/729/.4<7/7<-.6AB.1> /81229.:-29/24>7<-.69///B..9E.3?29:15E.4<7/7 <-.6=95/ A/9.A ?1.69/7//<-.695>3::9.7//E.4<7/49.7 9>7//9?79.769D/9: > /97<7//AB.9:96? :96/422.1=>248/:96 :96AB.1>.4587."">35;:9.7.45< :96AB.1>.458? //5458:9.<-.6 4/9CE.3=95/:9.<-.6154< < >7//9A / >72 AB E-"-.

4 -<9.>7<-.6E ?9/;/B<54587<E.4<7/ &7+69/8B.6959/A4559///7.>/ 7:?756:92275/ //422E.4<7/<-.63=0B<9.AB.>.4<5458B845>3:/H>3::; D607.-."";EE9:3/%".9=9E/E9."""45<-57.9:967569A7//487/9>3::; :>.458"".9=9E/ F:21>7.57/<4587<4>759648AB.<45/6.4<7569<-.6?3278+AB.>.7<E-75/4?43/4>7A.-5.9;./7.>7>;569.0;.> > < :/723:B<9.<4>/+.B> >3032+:3/435+ >3/::9/1.A.-83.3:?-69?9.B.69595> < =07:01229/>3/5769.AB. <-.6F+>.4< EE3./95.1//< :<-.695B>7. -.6< ?1.7//.9;.9./7A.-53=439>353:4>/ 6.7??7693:.-695/422AB.:-5AB.0B845>3:/3:.-6959/1.;589A1."G> ;EE >< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:155/B ;587>< < :0122>24:7/>.1<9.7//:1554>3./7.75<7.AB ><122/ ?B=>9.3=0 /<HE.38.7:9.<40;.:1554>3.H3A/7><4553.3=02-845>3://787.9 B<9.<4>/+.B> :4?.;>5<7.9/AB /E-4564<4695+:96 -.6<7295 4:-/9-/9./77:01229/75<7.AB.A32>012754>67895?B.;/A3.:7 :3/75/4?43/4>7:3/<9.>7/7/95:-/91<957/7E->;5>7EE =075<1567 4:-/9/1.>7/7/ < /422D5957<<-.695+E9=4922/:96695B>769:-58A726957<<-.684<7.9 9;.9.57/422<-.695:-/9B>7+3=069/4559?1.B>769>7//945/1>/9.9/1.6787//?.D/ /9/4695>7//915>7./1< :E324/4>953=09.>15577//<-.695?90B<9.:9.E9587. >15577//69>75;/AB.74//7.?9/9E-9///422A.96/ //3=0E7/495/9.57>7>;557> =0B>769.9;.9.>75<4-/9.07:574/3EEB<9.<1.2695:9/<12:-9569A32> B.?;563.6AB.7569 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 4

5 !"#*!"!%--*& */ -* < =>-;54>/8953:.7/ => B7< :969>;21.7H.7/ < :15/4A.-871//75697//4/D63=0759.7//69595>4269>758B / ?96B:54587.< : >;21.7H.7/ < <<95>7. :D=>9/<72A.409/3=00;.:D=>9/89:957:/3=0/422<42>95>3/576)75>751877//3=472H 69:3>.7/45;EE84A/07.<7.4/7//.4<759.7;>/3.4/ /4359.3=089AB.;/1//54587.AB. >7E7?27:1554>3.3:<422A7// ?92;/3=08B / ?96B: @;>< //422/D./9A/9./.9E.45=4E9.3:.4> A7//122/( L:1554>3<1.69E.45=4E95 L?903<H3= /9/E.45=4E95 L>3/5769AA9>/4<4/9/E.45=4E95 9A/9.A.-89/D :07.AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB //545895AB. 1.>42/75<7.AB.7//;EE.1// /4559?1.7//69595>4269?9:B/ 3=0<-.67:96.9E9>/3=03:/75>937<9//E >7E >B5+A;5>/ ;/? =472/ /54> B/4220B.4809/9229.9C; F AB.9?D /9.3:>75:45>7:96? A.409/+3=0/.764/435922<-.6 &; E.3A93.< =03323A=353:4=3=0/ <7.9/42235D ;:95/9.7./7.>/AB.<72A.409/4<-.6959/A /9.756AD.7;/8-58E;5>/9.<46 72A.409/4<-.695:3/4<9.77</<->129/AB./71.7//<72A.409/89.E7/495/9.57B>76>35/.322+ B>76>35/.322? /A7>/4>/3=>-/422?1//.9? ;2/7/9/756.7>129/AB.B>76 E7/495/9.>75< /75/< /A.7:AB.?1// Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. SOU 2006:77 2 Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Socialstyrelsen Källa: Le Grand. J The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition. Princeton University Press

6 5/7.>/>35/.7/9.7569D507.A.75:755953=0<12A1.6A3.>7.95.; :957.7// E.3?29:9/:96/ / //FB<9.722/A4559//8.; ::73:.B. >3/5769. %!"$/ //-# ) (:8;<=>7 67? + 9E7.9.7.;/?;69/A.-5 A IK /98 2/9.57/4<7E.36;H =95/9.;EE C 453:E.4:1.<-.6IK /98.4<7/A4575H 8953:7//E7/495/95 >7//9A <7/A <47 AB.1>.458?3278I%K ;/?;69/7<< :9// /3.875+/D./ E-<-.6453: /<474 /7?922+54<-IK8953:7//;/?;63=0?903<7:/9A/9.A.-875A45547::7.;/7 < ::96? ?903<9229.<76695:964=45>77>>;5>7E :248/D /9>54>+5D721>9:96923=05D>;5>7E6.4<9.E-;/<9=> /45895/-.AB.A E779A/9.A.-875/422;/?;69/756/45895? A/9.A :;/?;69/3=0/ /957/495/7<84A/9.75<156-7//45/99A/9.A.-875?24. :D=>9//B..915;/?;69/+:9569/;EE/-.156->B9.4<-.6955<7809/4:353E32D/9:9/1. 7//<72A.409/ /1.<4>/48/7//53/9.77//B>76<72A.409/45/94559?1.7//A29.E7/495/9.A-. :9.<-.69/1.695/3/727?;689/957:/0;.:D=>9/<-.6:75A-.AB.E :445/;. /D.7<0;.9AA9>/4<79229.E.36;>/4<7< / Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL

7 91./3.7> : >79509/9.>3/5769.9/>75?9.3E-324>7E.43.4/ >79AA9>/4<4/9/F53:E.4:1.< > : B8/73= /7 >3/57654<-5+.1>57/3:7<<4>9294E.3=95/A :54//9/+=4.>7%E.3=95/9509/9.F B.7//B>7454>/953:>3/ <156324>7A3.:9.7<:7.>576E.9E-< /9.57!569."H/729/8953:AB.694A A3.:9.3:DA/769/4227//B>7E.36;>/4<4/9/953=0 9AA9>/4<4/9/9569<95>72756/45895/9C45AB.69?9/1227.H;/AB.7.: < /9.57 A-.?9/72/AB.457>/4<4/9/3=045/9?7.79//B<9.8.4E <7< 15/9/ /49.3= /81.69.DA/7./422 AB.?1//.76/ /4< <72: /.36;=9.74/.92756/4584<9.489I 97.9A3.:/.7/ //B>7;/?;69/9229.7//E-<9.>78953:9A/9.A.-875+DA/7./4227// 89E7/495/9.57:9.<-.6AB.E ;/75AB.7/422:9.E9587./422<-.6959/>722: ?24:9..9;.9.;/757//>7// E.9:49.?90B<9.B>7A/9.A.-875>75:754A9/74 /929A35>B9./422<-.6=95/ <15/9/469.03E9=4724/ =>->3::4//422;//.D=>4 #// /// AB./ E-<18 K9/1.7//9E7.9.79A/9.A.-875A.-5 :9.E9587./422<-.695 /> " :7.>576;569.A.4>35>;..95:92275: >7<-.6AB.9/78.4>35>;..95AB.;/1//9.A.4// 45/.169E-:7.>57695:952756/ :A ;<; <<-.695+>3::9.7//? /7? AB.7//?98.157<32D:953=061.:96>3/ //?98.157/75/72 45/.1697<5D7AB.9/789/1.<4>/48/7//9<76695? >35>; ?1.AB.<32D: 3=0E.49.<46E.36;>/4357<<-.6 9/1.3=>-<4>/48/7//97//2756/ /91.9//:7.>576AB.9/ /91. <45/6.4<75699/7.45/9;/:353E32E.49.C9:E29/7<9.69:7.>576AB.9/783A/7/ 32483E32AB.9/783:5;<1C9.A.7:4<-.63=03:3.8< E32AB.9/78E-95 <-.6:7.>576>3::9.7//E.36;=9.795/B..9<32D:1595:353E324/:95: <46A.4 >35>; E32E :353E32E.49/:950B8.915E.49/<46A.4>35>;..95 3:1.24>7:96: >3/57695 ' ;::7;::7.;:>3:: E329/7//890B8.9<45/9. 15<46A.4>35>;..953=00B8.9>3/5769.:959///B..9;/?;67<<-.6 :9//?D/9A.-5<-.6E.36;=9.767<2756/4589/:353E32? /4220B8.9<45/9.3=02B59. / =075/ :69/3=>-2969./4220B8.9><724/9/?9.3.E->;569.AB.:-8701<67 48:3/E.36;=95/95+24>3:7<695/422D53:>9.7<<9.>7:09/95!/A7229/?24.722/-? < :>3::9.7//81227E-69557:7.>576 5 Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv- Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting Jonsson, P.M, Agardh.E,& Brommels.M Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Medical Managment Centre, Karolinska Institutet Ansvarskommitténs skriftserie ISSN Mankiew. N.G. Principels of Economics. Second edition. Hartcourt College Publischer

8 !",< *-**!""# "$$ %!" "$ % 47?9/91.9//9C9:E92E-7//?903<45/91.7::77>3:9A/9.A >7E.3=95/7< >< =0'E.3=95/7<: % ?9/99524>7:-587E ?9/907.04// //7?42/4<9.489+/.3/7//722/A29.?24.B<9.<4>/487$<9.<4>/1.95<4>/48 3.7>/422647?9/9 9/1.3=>-A29.3:07.0B8/?236/.D=>15<763: /49.769=07<69:3: /49.7/0B8/?236/.D=>1.69/2-58/4A :? /?9/D69.7///<-7//69 : /46+>3:: A/9.A.-87:456.9<-.6 AB.:-87E-<9.>7..9;.9.57AB !/<9=> E- 83// 3=0 35/+:7.> /9.76 3=472:964= ;./.B: A3.:; /F ;567 E- 695 I5DK24? O5 3: 7// 695?1/7 <-.695 ;EE5-8953: 7// :7C4: <4695 A.409/ 3=0 :45>7 /7/ =0 8.;EE9.3: >9.7.7//?24:48D ; >//78929AB.< // ?9A32>5458/-.43:<15/AB /422 AB.:-877//?9/727967</ >3:/B> :07.0B8745>3:/9.1.A.4>7/ 8 Nationella riktlinjer för diabetesvården beslutsstöd för prioriteringar.2009 Preliminär version. Socialstyrelsen. 9 Burström. B. Socialmedicin och rättvis vård. Socialmedicinsk tidskrift 5/

9 $"%& '()* (++# $"!*%& B<9.8.4E756954<-I?9A32> K9/1./<-324>7E9.E9>/4<F!/8-58E;5>/954:964=45>7 7::750758P <46;922754<-5+:4575:P1.7//E7/495/ <5-83/ E.3?29:3=07//:-29/1.7//-/81.67E.3?29:9/8953:7//:754E;29.769?43:964=45>7 :9>754:9.57FF32> /99//.9E7.7/4</E9.E9>/4<9229.9//4564<46;922/E9.E9>/4<F " 5575:75<7.948AB.>7/ ;/9.48/42246O9.3:<-.6<72+<-.6AB.1> E.4<7/7 2B54587.?B.:75/7/ /422<42>7A7>/3.9.3:?9/1::9.0;.A.4>95?9A32> :?42/.75E3./ D7:7.>5769.<42>9/>754559?1.7/9C57??:7// /0;. ; ;56.7-.E9.436/D69.E-7//69557>7507<7.7/AB.012A/95 ;/? </ /7:/?9>7//54587</3?7>3=072>30323=07<<47 >723.4/1/7AB631: D849595<7.957<8B.7569AB.;/1//5458AB.695?1//.9A32>012753=024< B>7690D849595AB.;/1//9.?-699//156.7/?9/ ?9A32> /9C7///<1// :953=>->3229>/4<7457/9.4A3.:7<7<23EE3= <9.>3=0/ /422A.4>/<7//957:/?1//.9?3/ ? <46;92273=0>3229>/4<7457/9. ;569.<42>7<422>3.6929<9.3=00;.7:01229/E-<9.>7.4564< //29<7-587A.4> AB E-8.;567<A7>/3.9.3:AB.24/98.B57>9.4>3/953=0AD4>457>/4<4/9/9229.AB. & 10 Munthe. C. (2009) Etik grundfrågor och konfliktområden. Ur Folkhälsan som tvärvetenskap möten mellan ämnen. red Andersson. I & Eljertsson. G. Studentlitteratur. 11 Stefan Ackerby. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport Stockholm. 13 Hjärtinfarkter samt utskrivna efter vård för akut hjärtinfarkt Socialstyrelsen

10 % //:-//E // ;.:-587E9."""""45<-57.93:6B.AB.9' < //3.?.4/ =0!1.-:-5873:.9E9>/4<9%E $"$%<-%1 #/)- 5?.4//4> EE3./01<67.7//69/9AA9>/4<7/91//9/7//E-<9.>7> ?9A32> ///; =4727?9/1:5458A7>/3.9.57?7>3:301275C9:E92E-?7>3: = >9.1.AB <E9587.+/463=045A2D/75695/9:45/<47.69/ 487///.93=0B<9.H3=0; ?9/9/ >35/.322:7507.B<9.7.?9/9//D //45/.D=>1.7//E324/4>95AB.7//AB.?1//.7A32>01275>4A/7/A3>;A.-5693=4727?9/1:5458A7>/3.9.57B<9.:3/69/4564<46;922775<7.9/324/4>9.57/ /:9.7//89 <1./9:3/ ?.4//4> EE3./95A3>; /9.57AB.7//AB.?1//.7 A32> > /:9.E-24</42A7>/3.9.+3:/9C.B>5458+9A/9.3:697A7>/ <469575<7.3=0?B./775<7.AB :9569/1.45/9A;22/-95>92/ 7>/4<9.7.?432384>7:9>754:9.3:<9.>7.<4759.<D/9:9/3=003.:359227E.3=99.+3:4 45/;.7>/4<9.7.95>7>767<324>7E.3=99.3:2969./422?27?;>A9/:7+45A27::7/3.4>7 E.3=99.3=0/B >1.2< E.3=99.3=0/B B.7//>1.295?24.:456.9 ' 895>35/ ?9/9/1.9//7557/9C9:E923=472:964=457.9>75<47E-9///D6248/7:?756 04/90722K4 /3.?.4/755495/;6495A7559//7:?756: <>35/.322B<9.7.?9/;EE84A/9.573= Folkhälsorapport Socialstyrelsen 15 Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 16 Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review Strategic review of health inequalities in England post Folkhälsorapport Socialstyrelsen. 18 Marmot. M. (2004) Statsusyndromet- hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. 10

11 /.764/4359.'( ( )95/D>9.4>> :7.=> //3=472AB.1>.458E.38.7:AB.7//?9:B/73=4724/9.57;EE< /< /D>77.?9/7.573= ?9/84<7.97//?9/727453=47277<84A/9./ :0769;/A3.:7/7<9>353:95Q AB.<72/7697<23>727:D564809/ E16?7.56B624809/9//77:?7561./D6248/3=>-6-<4> AB.> : ><4553.AB.<1.<692/ =07.?9/2B09/F9189.<467.97//F!/B<9. <9.489:D=>9/2-87E16?7.56B624809/F " 7/54587.E-?7.5;EE<1C/<422> /422?1// / B624809/4<1/ /9/954E95435D/9:9/8.;56692 /; E324/4>7< =00;.:D=>9/<4>/: <4624</42A7>/3.9.+E-<9.>75A.-5 AB <47895;EE1// =472/7.<4AB /4227>/;92277:0122A7>/ A1.6/7/ ? / / 1. 9// >15/ 7// 45>3:/> / >7 <12A1.6/7/ /7? // 45>3:/> E-<9.>7.AB <0127* $ # " ) 95 > : :45/ 4 D69;.3E7 B.> // 95 3=472/.D8809/ 3=0/ /422 3AA95/248 9.<4=9 1. 5B6<156487:95 45/9 /422.1=>2487 <422>3. AB. 7// AB < 0127 // A1..9 ><4553..B>9. 4 D69;.3E ;.3E <4>/48 AB.> /422 7// <12A1.6/7/ ;.3E7 45/9 :9. > /A =>E16?7.56B624809/ >756457< Palier. B Hälso- och sjukvårdens reformer En internationell jämförelse. SKL Lundberg. O, Åberg Yngwe. M, Kölegård Stjärne. M, Fritzell, J, Vågerö, D & Palme, J. DN-debatt 18 oktober Ibid. 22 Eikemo T. A., Bambra. C. Joyce K. & Dahl.E. Welfare state regimes and income-related health inequalities: a comparison of 23 European countries. The European Journal of Public Health Mackenbach. J.P, Stirbu I, Albert-Jan R. Roskam, A-J. R, Schaap.M.M, Menvielle. G, Leinsalu,M & Anton E. Kunst. A.E. Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries. The New England Journal of Medicine

12 24<21586A :?7567:/4648/<9/<47//69/A4559///7.>/7:?756:92275 D921// =06B624809/42;58=75=9. % 3::96AB.B>76>35;:/4357</3?7>3=072>3032AB./7.69E34/4<79AA9>/9.571.>< ?9/7.3=0B<9./7.:15.4>?9/99569-AB.1: E34/4<79AA9>/9.577<7// 69.7/7/;3=045>3:/9.B>7/;EE<187<9//F:75248/F?9/99569 $".--'%1/2 $"."!*#/2%1 %+- '%+'-.4< :7/>3: :96'+'-..""'1.:969224< < : ; ::7:969224<21586 B.7//:1/ <1563=>-:-//9/F-/81.6?7.6B624809/F6<6B624809/3:>75E-<9.> /81.6?7.6B624809/15<9.489B6/7295E9."""""4?9A32> <9.489:3/>.458'" :95""475:7.>3=0"4! <9.489;54>7E34/ /81229.?9A32> /-AB.<787/ $"."$1 2'#)-/2% B>54587<457.9;.9.9/3/727;/84A/9.57AB.0123<-.63:756927<B>769:96+ E.3=95/9509/9.:3/%+H+E.3=95/9509/9.B>54584A ;/3:;/<9=>2769 < ::7.99A/9.'" //B<9.0927E '"H""' < '"950B ?9A32> 'E.3=95/<7.B<9.-.:3/4 8953:54//"+E.3=95/4H ""'< <9.489'+%E.3=95/:3/ %+'E.3=95/43:8953:54//1.69/81229.AB <1C/:9.4 < :7.>3=03.89:9547::7/7>/3:4H :8953:54// 7::75A7//5458<407.<9.4894AB / B <?9A32> ;5675/ <695<-.63:69D58.9A-. 24 Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

13 =0:9. <-.6>.1<7569 >;229 >;557;EE<187 7< 7// /422 <-.6&1:AB.929. >9.:92275 ' : >7 46 7< < AB /422'21569.A-.<9.489+E =0.75>.4>9?1/.9;2/7/1:/.9;2/7/ 07.!+75:7.>+3./;8723=0/3.?.4/ :755324>/?9B>/75:7.>+? >7.A29.7-.>3./7.924< @;><-.695: ;/75015D5/ A7>/3.9.3:E-<9.>7.?9A32> =>9.:9.3=0.B>9.:9.? E-95:9.24?9.72E324/4> 2;/7/ // 69/ 45/ >27./ 7// < :3/1.69/;EE95?7./7//69507.: ;.9.154A !5D// ;/7/1.7//6B624809/95?9.3.E-0;.24?9.72E324/4> >77< /9.57/ E34/43595< $"0)*% $"0"!/2% #2*- > B7 9A29/7<9/7//>< <9.A :15:9569/1.3=>-6.7:7/4>7> /9./ <21586AB.4564<469.:96324>7;/? " > "+-. :92275><4553.:969A/9.8D:57472;/? =0:15:968.;56>327 7:/4648/< >7/4359.7//>< /4</:1507.AB.1:.7/; /9 69= //AB./7/9=>95E-69557AB.1: < ;/<9=> /9./ < <46" B>7.:D=>9/2-587::7.9AB.>< AB.:1537<9// ;/? ;EE:951.>42/AB.><4553.:96>3./;/? <21586B>7.;569. B<9.29<576H3=00123/7/4/4>AB.E "PH'95AB.<15/76924< B>769 3=0A24=>3.57AB """ '!587>< AB / Molin. R &Persson- Cavalieri A. Svensk sjukvård i internationell jämförelse Sveriges kommuner och landsting Førebyggelsekommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelsekommissionens anbefallningar til en styrket förebyggande insats. Ministeriet for sundhet og forebyggelse, Köpenhamn 27 Burström.K. Johannesson. M & Diderichsen.F.The value of the change in health in Sweden 1980/81 to 1996/97. Health Economics

14 9/1.3=>-/3.7> :92275:153=0><4553.;EE29< E.3=95/7<7227 /D6248/.9675?2756;587:153=0>< D8/E.3=95/7<;587:15.7EE3./ :3/;EE9:3/0927E.3=95/7<>< ,$< <9/?9/-.9//012387E:92275>< =0:15/.3/>< <21586 <4553.3< "H%"E.3=95/7<>< AB.<1.<7>/4< B:5?9<1.9/1.95B>5458:96H8-589.A.-5"P-.54<-9/ A455?-69>B5H3=0>27> /81229.B:5?9< /:9/;EE95? /3.7B> <B:5?9<1.95; /9/<-69= // "3= :01228.;EE9.29.3<9.1:.9 <472756/ <4228B.7? >35/ <6CB*B:6B!DDE$EE4 mmol per 6,1 liter 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4, Kvinnor Män 12273=472/D.9295I""K32>0123.7EE3./""/3=>032: 478.7::9/59675<47.7//?236/.D=>9/:45>7.4?9A32> /9.?3//95:95:9.AB.:15 15AB.><4553.3=07//:45>545895AB.?-67>B595E2757.;/3=0/4223=0:96/489.9/1.%"H+ "H3=0"H-.487:153=0><4553.3:;569.B>/4 1/9.?3//959/1.? / B.697? >35/ >5769.9;2/7/A455AB.?9A32>545895>329/9.32< => :15AB.?1//.4587./B..915><4553. #// //:-//3:>7575<1567AB.7//?9>.4<7;/<9=> <0127B<9./ AB.?-67>B595+:9675>< E324/4>/-/81.6?7.76B624809/B>7.3=0: /7859.7/5-83/53.7>/ /4<7/.95695AB.>< ;58=75=9.5;/<9=>2458 " A3.>545895F!569.'"H3=0"H/7295-/9.A75595>27.B<9.6B624809/4-/81.6? Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) SCB (2008) Levnadsnivåundersökningen. 30 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Socialstyrelsen. 14

15 69/45/9>9//5-8.7AB.?1// E324/4>/-/81.6?7.76B624809/95;5675/789/:15:96 0B8.9E9>/4<9: ;/? B.:15:962-8;/? =0AB.>< :/2487 ;/? ;EE9./D=>/.95695/<1./3:<7.795AB.1:.458F 6FB 6 /46E //-.>3./7.9(""P".95""P"<7.695-/81.6?7.76B624809/95AB.><4553.4<9.489+"3=0695/3/727 6B624809/95+'E9."""""45<-57.9< :5769E--//3569E27/ AB. /7/4/4>95>759E-A29.71//3:7//><4553.+A-.95?1// = /?1//.9: :54//9/AB.69.4> /32> //<95>7><4553. (7B6 5/B ;587>< <1569-<12.9=9E/? :.9=9E/A.47:1.// >< E9>/4<9AB.:15J.9=9E/A.47('.9E9>/4<9%E.3=95/K9/<7.A9: <75248/ 69/I.9E9>/4<9E.3=95/K//07?9<1.7< /<7.51/756;??92/ B8.9;//.1=> ?9< :54//9/7<>< ?9A32> % %6B6 //>12/4227// > AB.23.7/4//2967.>7E1.;/<9=>245895AB >42/ 6B / F?1/7F :<9.4893=02756 <9.489:45> ;EE95H% :965967//AB.:-87/7.>/:92275"3=0 2;/9/7<"H/729/AB.7//9675-/9./4879// ?-69:153=0>< / /-015/9675"H/729/:4//4<9.489< <422>3.95AB E34/4<D51.7// 31 Westerling. R. Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppföljningen. En undersökning av regionala skillnader i Sverige Statens folkhälsoinstitut R 2008:03 32 Hälso -och sjukvårdsrapport Socialstyrelsen. 33 Nolte E.& McKee. M. The Health Of Nations: Updating An Earlier Analysis. Health Affairs.2008; 27: 34 Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Regionala och nationella resultat. Unga personers hälsa Lundberg. O, Monica Åberg Yngwe. M Kölegård Stjärne. M, Björk. L & Fritzell. J. The Nordic Experience: Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12 - August

16 ?7.7=7'E.3=95/7< ;EE //AB.:-873=07// A/957<< ! 3=03:3.8953: >< ?24.AB.< >< < $"0"$)-/2%1 % 'BB6B6 @1:/ ?9/24<9/+A-..927/4</1: >95AB.6B624809/AB.><4553.3=0:153:;. 9/1.31>9./0;.3.7>7:?7569/9.;/9/>75< >/435-7//.4>? >< E4.9.7.E-:7>/3=0.9;.9.3=07//690123:96<9/57: =4/9.769A3.>5458.7EE3./957::75A7//7.(F95:9/9/7? DE3/ / @1:/122609/8D557.: =0:48D557.>< F ' AB AB.69::9695:456.9/.764/435922: /1.47:0122<9/95>7E9545/9722/46/D6248/<763:1.3.7>3=0<9.>75+:75>754?2756?7.7 <47/7/4/4>77:?756 <42>95;/? >95AB.AB./4676B6AB.95><4557< :96;/? I!/? >7593:95<7.47?923:?9.1//7.3:/ ?9/24<9/3=03:45>3:/9.K B.>< D.90;3:45/91.84A/71.B<9.6B624809/95E-"E.3=95/4AB >< <4227B.84A/7><4553.:96>3./7.9;/? D:574;:1.B<9.6B624809/95'"E.3=95/ 3=0AB.><4553.:969A/9.8D:57472;/? %"E.3=95/4<42/-569/1.722/-<4>/ ;/? /81229.B<9.6B624809/ 36 Heahlt at Glance Månsdotter. A. Jämställdhet och folkhälsa. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. 16

17 93:.963<471.A32>09::9/6B//.7.9/1.9567/E :1.AB6674<9.4893=0 3:-.""<7.:45/%-.5< =09/54>7>3:E3595/9.?B.45/9<7.795<4>/48<7.47?92 469//77:: DE3/91.7//69/A >9.:967//?3957:9/>753=>-<7.7-7//><4553.: D=>9:B5/ ><4553.3:1./3.>35;:95/9.IR"8.7:72>3032P678K07.B>7/ A.-5+/422%+'E.3=95/.""<7.69/;589A1.24>7<75248/:96>< /3.>35;:95/9.3: 69/<7.:96: "9/>9.95A9: </3.6.4=>7569/ %" /3./169.1.E-83//3=035/AB >>35;:95/9.7<72>30324/3=>032:215 B>769: %3=0"":96%E.3=95/AB.><4553.3=0E.3=95/AB.:157P >< >>35;:95/9.96.4>>35;:/4357<72>30327<975/ <9=>3>35;:/435 3:AB.:15:3/<7.7.:45/"=2I>57EE//.9A27>3.K3=0AB.><4553.:45/=2IP A27>7K<45E9.<9=>77//:45//<-/422/ E9.:-576<469//3=07::7/422A =>7 :3/<7.7569:45//<-A27>3.<45 % $"3(-- <9.489:D=>9//7.>7E34/ /81229.?9A32> AB.<787/9/A455/<->12 % // 7//<9.489AB.23.7/ E34/ /81229.A32>0127 -<9.>75E-?9A32> >9..4:24895:969//75/72-.9A/9.21E54584AB /42269 A7>/3.9.3:/D.?9A32> A/9.3:<7.>957.?9/2B09/+45>3:/AB @1:/122609/9229.3:FB<9./7.F: : / >AD226>35;:/435/9C7</3?7> A-.1: !587>< :D=>9/E-/78248/1:.915;587:15 12A1.6/7/953:A7//54583= /435E-<9.>7.?9A32> Dödlighet efter utbildning, boende och civilstånd. SCB Folkhälsoinstitutet (2008) 40 Andréasson, S. (2005) 41 Folkhälsan i Stockholms län Stockholms läns landsting Källa: Health at Glance. OECD

18 ,"*-A'()* )-G,"!)-(-*&)# 69B>769:96" E.3=95/$> ?9.3.40B88.76E-695:964=45/9>54>7;/<9=> <1569.5D7 3=06D.7.9? :9/369.7:/5D73=06D.7.9:964=459. % 7 B6F8>H68>$EE5> B76$EE0$EE5".353.E9.45<B ""H"".4:1.<-.6 % +G E9= :7/4><-.6 "'% +G E9= ED>47/.4><-.6 "' "+G 1>9: :AB.:-595 H+%G 3/72/ "" +G 7?922953< //69/1.E.4:1.<-.6953:<1C9.:9/:957:/4648/7// ?7.71. B<9."""">.E9.45<-57.93=0E.4:1.<-.695=7"">. %%,"$-#/-/ #+ %& '()* 1 /2)#-2)'()* ;.:-5873:1.87:27+1.>42/ B<9."-. 4</42A7>/3.9.3:/9C.B><753.3=072>3032>35;:/435 ;.:-5873:7.?9/7.+6< <?9A32> :1.D927// 266B7 @;><-.695>;229?90B<7B>7:96%E.3=95//422-.""3= :3.895:96E.3=95/AB. 7//?7.7AB.7//? ::7/ <9.>7:09/95 B / E-"H/729/+>;56995H-.48: ><4557AB.<15/7487//29<74 D// H%-.-"H/729/ /3:6.D8/"-.AB.69:3:6-?29<-.87:27 43 Hälso och sjukvårdsrapport Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Jämförelse mellan landsting Sveriges kommuner och landsting. 18

19 678>7595><4557AB.<15/74829<74=7-.+95: >3./7.9<4553.:969224<21586 E--."">3::9.7//B>7/422'-.""3=0:15595A.-5'-./422-.4< B>7. 3=0> :92275>B595>.D:E9.5-83/ ?9A32> :1.B<9.-.B>7.A.-5 E.3=95//422E.3=95/A.7:/422-."" % 9/A455/.9324>7D51//3:B> <126.93=0>3/ AB.<-.6953:1.875>7 46##$E3158/9.7?9/D692957<AB.?1//.76929<576<422>3.3=095: :24</423:AB.>27.458/422?-69 :45>766B624809/3=0?1// =0A;5>/435AB.: ?96B: //6B624809/95<7.47/435: ;EE9.3=0: >9.7.7// ? //AB.:-87!/<9=> ?1.7//4564<469.:96< :>;229076B// B<9.29<9.+<42>9/>7593:95>3/57695;/<9=> ?1.3=>-7//4564<469.:96 :964=45>7457/9.57A-.< ;=9.76/42221//3= :B>7.45/96957: ;/75>75/4223=0:96:45>7 A;5>/435AB.:-879A/9.:964=45>? >754?9/D E-<9.>7<9.489:45>769 3=0""5/32> //A29.A.4> /42224<9/7:/4648/B>76924< =075/729/ /1.45/9?7.7A :AB.> B>7699A/9.A.-875E-<-.6$>76E.36;>/4<4/9/2969. /422B>76945>3:/9.3=0>35;:95/9575< B>76945>3:/9./422:7/+929>/.354>7E.D27. >353:04/3.4> >75+?79.7/E-;/<9=> !9675-.'+<477//3: +E.3=95/3=07<;/? :96+E.3=95/ % > Sveriges framtida befolkning. Demografiska rapporter SCB Forecasting The Cost of U.S Health Care In the Fogel. R.W, Workingpaper , NBER

20 2668 "G7<E7/495/9.57<7.70B8>35;:95/9.E.4:1.<-.695A4559.:756.D8/"G 0B8>35;:95/9.B.ED>47/ <47"H%"G0B8>35;:95/9. %' 24>57569;569.B>5458A.-5""D62487/1.B> ;EE95H%-.&1:AB. 4AA.3.57:96?9A32> /3./;/:1.> ;EE95%H%-.+<42> ?9/D6248/ 0B >AD22672>3032>35;:/435 % ;.:D=>9/7<695B>769<-.6?927/545895?9.3.E-B>7672>3032>35;:/435) % 9=724/9.4 B>7672>3032>35;:/4353:0;<;67> ;2/7/9/7<95:9.72>303224?9.72E324/4>07.B>7/ /1229/AB.HE.3=95/>; > /9.769< <7.4/+'H+E.3=95/ E-9//E7.E.3=95/,",(-%##*/2*%*)-** < * + # ""$ $" $ $),"# ")-# $ "" ) 5D759.7<75/729/<-.6/422A ;/953:7/4><-.6""I69/<7.0927%" <-.6/422A12295K/ ;EE95H%%-.AB.3= ;EE95%H%-.AB.%"" /422A AB./51:5678.;EE95<7.69//422"E.3=95/?7.79///422A1229; /3= :69/? /< :-.9/+3=069/?B.07?9/D6929AB.?9A32>545895/B6 " (E9.359.B<9.-.+3:-."":3/<7.769'E.3=95/7<?9A32> /-.AB. "H3=0"H/7295AB.> :38.7A45012A/957</422<1C/95!569."H"H/ Öjesjö.L. Lärobok om beroendelära. Beroendecentrum Stockholms hemsida Patienters alkoholvanor samt motivation till förändring. Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Riskbruksprojektet Folkhälsoinstitutet procents ökad sjukfrånvaro för män för varje liter ökad konsumtion ren alkohol per invånare över 15 år är slutsatsen av en studie som följer konsumtionen sedan 1935 till 2002 (resultatet för kvinnor var inte signifikant). 50 Patienter i sluten vård Sveriges kommuner och Landsting Ackerby. S Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting Ackerby. S. Vad får vi för pengarna? Sveriges kommuner och landsting

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen.

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen. Juni 2014 Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen Dan Andersson Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och

Läs mer

Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län. Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun

Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län. Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909, 102 39 Stockholm Besök: Hantverkargatan 11 B Tfn

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig eller privat sjukvård? Göran Dahlgren Maria Sundvall Bengt Järhult Offentlig eller privat sjukvård 1 Huvudtexten i denna skrift (sidorna 13-43) arbetades fram inför en konferens i Stockholm i

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

Människor med särskilda behov i tandvården

Människor med särskilda behov i tandvården Människor med särskilda behov i tandvården Etiska frågeställningar i ett välfärdsstatsperspektiv SAMMANFATTAT Människor med funktionsnedsättning har sämre munhälsa än den friska befolkningen. De har dessutom

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

Juni 2014. Hur finansiera vård och omsorg för äldre. Dan Andersson

Juni 2014. Hur finansiera vård och omsorg för äldre. Dan Andersson Juni 2014 Hur finansiera vård och omsorg för äldre Dan Andersson hur finansiera vård och omsorg för äldre Arena idé Stockholm 2014 Arena idé och Dan Andersson Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

Har hälsan blivit mer jämlik?

Har hälsan blivit mer jämlik? te rvä 18 64 å Dålig trivsel på arb Fysisk inaktivitet Betungande hemarbete tmarginal en ig minst två gånger per månad ttre miljö Nedlåtande behandling Orolig för att förlora arbetet Dåligt socialt stöd

Läs mer

Svensk sjukvård i internationell jämförelse

Svensk sjukvård i internationell jämförelse Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2008 Innehåll 4 Förord 5 Svensk sjukvård i internationell jämförelse en sammanfattning 6 Disposition 7 De jämförda ländernas sjukvårdssystem 8 Aktuella förändringar

Läs mer

Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter

Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter tema Göran Dahlgren Göran Dahlgren är gästprofessor i folkhälso - och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool. Han har tidigare bl.a. varit departementsråd

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Lars Nordgren 1 Anki Eriksson 2 Anders Morin 3 1 Med en bakgrund som ekonom, organisationskonsult och sjukhusdirektör inom hälso- och sjukvården är

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna I Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna World Health Organization 2008 Published by the World Health Organization in 2008 under

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer