(O)hälsoutmaning: Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(O)hälsoutmaning: Norrbotten"

Transkript

1 (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom på psykisk ohälsa. Var tredje ung vuxen har riskabla alkoholvanor. Ca 14% av kvinnorna röker och 25% av männen snusar. Få Norrbottningar äter den mängd frukt och grönsaker som rekommenderas. Vi har mer långvariga sjukdomar och långvariga hälsoproblem än i övriga riket. Norrbotten har högre andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning (fd förtidspension) än övriga landet. Vi lever kortare än övriga riket Hälso- och sjukvårdsberedningarna /K Sandberg

2 Prognos: Åldersgruppernas fördelning av samtliga invånare i Norrbotten 60 Procent Källa: WSP via regionala enheten

3 De nio största patientgrupper som varit inlagd vid sjukhus, Norrbottens läns landsting, år Antal patienter, alla åldrar. Sortering ICD-kapitel Antal patienter 5000 Exklusive graviditet, förlossning Cirkulationsorganens sjukdomar 1000 Andningsorganens sjukdomar 0 Psykiska sjukdomar mm Tumörer Sjukdomar i urin och könsorgan Symtom, sjukdomar som inte klassats på annan plats Skador och förgiftningar Matsmältningsorganens sjukdomar Sjukdomar i rörelseorganen Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

4 Nya fall av akut hjärtinfarkt (vård eller dödsorsak), Norrbotten i jämförelse Norrbottens placering bland län/regioner i landet räknat från minst eller bäst (1) till flest eller sämst (21) fall : Män Kvinnor Mått: Åldersstandardiserad incidens i akut hjärtinfarkt per invånare och år. Källa: Socialstyrelsen, hjärtinfarktregistret

5 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. Mått: dödlighet i antal per invånare. Norrbotten och riket Kvinnor Män Totalt Riket kvinnor Riket män Riket totalt Kan åtgärdas antingen via medicinska insatser (sjukvårdsrelativa åtgärder) eller via levnadsvanor och livsstil (hälsorelaterade åtgärder). Källa: SKL, Öppna jämförelser 2011

6 Undvikbar slutenvård - Norrbotten i öppna jämförelser Mått: Antal personer per invånare och år ÖJ år: Kvinnor Män Totalt Inga uppgifter Måttet används som indikator på hur kroniska eller mer långvariga åkommor sköts inom den öppna vården. Röd färg visar placering bland de sex län/regioner med sämsta värdena. Påverkan av organisation och länets särskilda förhållanden? (egen notering). Exempel på diagnoser: anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, kärlkramp, KOL, öron/näsa infektioner, njurbäckeninflammation, blödande magsår, diarré, epileptiska krampanfall. Källa: SKL Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

7 Undvikbar slutenvård efter utbildningslängd riket kvinnor mellan 35 och 79 år. Mått: Antal personer per invånare och år Källa: SKL, Öppna jämförelser

8 Andel i grupper efter utbildningslängd som besökt läkare vid vårdcentral eller varit i kontakt med vården under tre månader, Norrbotten, urval år, våren Procent Kort: grundskola Lång: eftergymnasial utbildning Lång Kort Lång Kort Lång Kort Lång Kort Källa: Hälsa på lika villkor? Kvinnor Män Kvinnor Män Läkarbesök vid vårdcentral * Vårdkontakt *

9 Andel bland rökare/icke rökare som varit på besök hos läkare vid vårdcentral, år, Norrbotten Procent Rökare Icke rökare Kvinnor Män Källa: Hälsa på lika villkor?

10 Xxx kr Utgångsår 2001: Ungefär dödsfall per år kan relateras till rökning vårdtillfällen och vårddagar i sluten sjukvård Hälso- och sjukvårdskostnaderna till följd av rökning beräknades till ungefär 2,2 miljarder kronor (1,6 miljarder kronor för slutenvård; 0,4 miljarder kronor för öppenvård; 0,2 miljarder för läkemedel) Källa : FHI, Rökning produktionsbordfall och sjukvårdskostnader, 2004:3

11 Andel med fetma bland befolkningen i Norrbotten, i åldrarna mellan 25 och 64 år från BMI >=30 Män Kvinnor av 10 svåra besvär av övervikten av 10 svåra besvär av övervikten Procent Källa. Befolkningsundersökningar i Norrbotten

12 Utvecklingen av övervikt ser inte lika ut Andel som under en 10-årsperiod utvecklat fetma bland medelålders deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar. Olika utbildningsnivåer och grad av urbanisering. Män Kvinnor Grund-- skola Gymnasium Eftergymnasial utbildning Grundskola Gymnasium Eftergymnasial utbildning Umeå 9,4 9,6 5,6 11,5 9,2 5,7 Glesbygd 11,6 13,1 9,8 12,9 10,7 9,7 Källa: Finansdepartementet; Andersson, Fransson, Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt 2011:3

13 Samhällsekonomiska kostnader i 2009 års penningvärde (miljoner kronor) av övervikt BMI över 25 (2003) Indirekta kostnader För tidig död Sjukfrånvaro Slutenvård Öppenvård Direkta kostnader Läkemedel Inklude rat i vårdkostn. Övrigt Totala kostnader Källa: FHI, Ekonomiska beräkningar och bedömningar, 2011:20

14 Samhällsekonomiska kostnader i 2009 års penningvärde (miljoner kronor) alkohol, narkotika och tobak Indirekta kostnader För tidig död Sjukfrånvaro Slutenvård Öppenvård Direkta kostnader Läkemedel Övrigt Totala kostnader Alkohol Narkotika Tobak Totalt Källa; FHI, Ekonomiska beräkningar 2011:20

15 Andel med långvarig sjukdom med nedsatt funktion eller arbetsförmåga) bland vuxna i regionerna/länen, Norrbotten Procent Källa: FHI, kommunala basfakta

16 Beskrivning av gruppen äldre (65 år eller äldre), Norrbotten år av 10 tar medicin mot högt blodtryck 2 av 10 har diabetes 2-3 av 10 har svår värk i rörelseorganen 1 av tio män har svåra besvär med tinnitus 1 av 10 personer har astma 1 av 10 personer har nedsatt välbefinnande patienter har vårdats vid sjukhus (44 procent av samtliga) vårdtillfällen (hälften av samtliga) Gruppen står för hälften av samtliga vårddagar vid sjukhus 5240 patienter har opererats (knappt 1500 inom rörelseorganen) 1300 patienter varit inlagd vid sjukhus efter en fallolycka. Källa: Hälsa på lika villkor? Socialstyrelsen, registerdata

17 Vårdade vid sjukhus på grund av fallolycka, Norrbotten år 75 år - Övriga åldrar Antal patienter Tecken finns idag att landstingets och kommunernas förebyggande insatser börjar ge effekt. Källa: Socialstyrelsen, databas Yttre skador och förgiftningar

18 Samhällsekonomiska kostnader i 2009 års penningvärde (miljoner kronor) exempel fallolyckor, vägtrafik Indirekta Direkta kostnader Vägtrafikolyckor (2005) Fallolyckor äldre (2006) kostnader För tidig död Sjukfrånvaro Slutenvård Öppenvård Läkemedel Övrigt Totala kostnader Källa: FHI, Ekonomiska beräkningar och bedömningar, 2011:20

19 Nedsatt välbefinnande i åldersgrupper, Norrbotten åren 2006 och Procent Skalan upp till 30 % år år år år år år år år Män Kvinnor Källa: Hälsa på lika villkor?

20 Andel med gott välbefinnande i olika samhällsgrupper, Norrbotten, urval år, Norrbotten, år Procent Lång utb Kort utb Arbete Arbetslös Hetero HBT Lång utb Kort utb Arbete Arbetslös Hetero HBT Män Kvinnor Källa: Hälsa på lika villkor?

21 Under utveckling inom landstinget: Uppföljningssystem för undvikbar slutenvård efter diagnoser som klassas inom denna kategori i Öppna jämförelser de mest sjuka äldre (multisjuka; 65 år eller äldre). Här återfinns personer som är mest sjukvårdskrävande. Ekonomiska incitament från regeringen harmonisering av sjukvården till nationella riktlinjer ger stöd vid prioriteringar och vägledning om vilka behandlingar och metoder som vården bör satsa på.

22 Nationella riktlinjer Exempel på områden med nationella riktlinjer: - Hjärtsjukvård Stroke Diabetes Cancer Depression/ångest Schizofreni Demens Tandvård Rörelseorganen - Sjukdomsförebyggande från 2012 Riktlinjerna täcker sjukdomar som motsvarar cirka 80 procent av sjukvårdens slutna kostnader. Kvalitetsregister som hjälpmedel: Idag finns över 70 nationella kvalitetsregister som täcker över 25 procent av sjukvårdens totala kostnader och ungefär 41 procent av kostnaderna för den somatiska slutenvården. Källa: Socialstyrelsen, lägesrapport 2011

23 Uppföljning Landstingsövergripande lista med vilka sjukdomstillstånd (med diagnoser) som klassas in till varje prioriteringsgrupp saknas. Akuta sjukdomstillstånd går alltid i förtur. Landstingsövergripande uppföljning av vården sker inte med utgångspunkt från prioriteringsgrupperna. (Landstingsplan) Nationella ekonomiska incitament kan påverka prioriteringar inom verksamheterna. Landstingets interna arbete med nationella riktlinjerna och kvalitetsregistren har stor potential att bidra till uppföljning mot prioriteringsgrupperna.

24 Fördelning av landstingets resurser? Utfall 2010 Tandvård 3% Kultur och utbildning 2% Politik 1% Trafik o regional utv 2% Övrig hälsooch sjukvård 8% Primärvård 23% Specialiserad vård 61% Källa: NLL, ekonomienheten

25 Fördelning av primärvårdens nettokostnader i Norrbotten år 2010 Primärvårdsansluten hemsjukvård1 4% Sjukgymnastik/ arbetsterapi 13% Barnhälsovård 3% Sluten primärvård 5% Övrig primärvård 3% Allmänläkarvård inkl. jourverksamhet 54% Mödrahälsovård 2% Sjuksköterskevård inkl. jourverksamhet 16% Total nettokostnad 1107 miljoner kr Primärvård omfattar allmänläkarvård, sjuksköterskevård, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi med mera enligt definition i VI Källa: SKL, Statistik om hälso- och sjukvård 2010

26 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, Norrbotten, kronor Totalt Riket totalt I jämförelse med län/regioner: Källa: SKL, Öppna jämförelser 2011

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Folkhälsorapport 2009

Folkhälsorapport 2009 Folkhälsorapport 29 ISBN 978-91-97865-8-9 Artikelnr 29-126-71 Omslag Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 29 Förord Folkhälsorapport

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 TILL VILKET PRIS? OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 Johan Jarl Pia Johansson Antonina Eriksson Mimmi Eriksson Ulf-G. Gerdtham Örjan Hemström Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt SoRAD

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer