DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher Bilaga 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4"

Transkript

1 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh Gunilla Benner Forsberg

3 Inledning Det forskningsinriktade utvecklingsarbetet Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher har fortsatt under Resultaten mäts, utvärderas och publiceras med vetenskaplig kvalitet. Den vetenskapliga utvärderingen sker tillsammans med ansvariga forskningshuvudmän vid akutsjukhusen och erfarenheter och diskussioner kring utvecklingen sker även regelbundet med företrädare för berörda kliniker på akutsjukhusen. Erfarenheter från Stockholms läns landsting har även delgetts andra landsting vid start av motsvarande arbete och det pågår erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter med de andra landstingen. Bakgrunden till aktiv hälsostyrning är insikten om att en förhållandevis liten andel av befolkningen använder en stor andel av hälso- och sjukvårdsresurserna. För dessa patienter kan hälsa och vårdkvalitet förbättras genom aktiva stödinsatser med syfte att förebygga och undvika försämringar av hälsotillståndet. Aktiv hälsostyrning bygger på internationellt validerade modeller för caseoch disease management. Flera landsting utvecklar nu aktiv hälsostyrning med dedikerade vårdcoacher och resultat och erfarenheter delas mellan landstingen för att uppnå en snabb och effektiv utveckling som kan komma patienterna tillgodo. Målsättning Målsättning för det forskningsinriktade utvecklingsarbetet aktiv hälsostyrning är att: Förbättra livskvaliteten och få tryggare patienter Minska antalet oplanerade vårdkontakter och inläggningar Öka förståelse och deltagande hos patienten kring sin egen sjukdomssituation Öka patientsäkerheten genom en bättre koordinerad vårdkedja och mer informerad patient Öka förståelse hos patient, vårdgivare och beställare för de faktorer som driver oplanerade vårdkontakter och inläggningar Utveckla en modell för vård av vårdtunga och utsatta patientgrupper som bygger på existerande strukturer och är långsiktigt hållbar Få fram ett underlag för utökad kunskapsstyrning inom området vårdtunga och utsatta patientgrupper Få fram ett underlag för en mer resurseffektiv hälso- och sjukvård för denna målgrupp 3

4 Vårdcoacher Tanken med aktiv hälsostyrning med specifika vårdcoacher är att hitta och stötta de patienter som har många återkommande akuta besök och sjukhusvistelser, så att vårdbehovet hos dessa patienter i vissa fall kan förebyggas och att vården när den behövs kan göras mer planerad. Enligt internationella studier och hittillsvarande erfarenheter i Stockholms läns landsting samt erfarenheter från ytterligare flera landsting uppnås flera olika effekter. Patienten upplever större trygghet och ökad livskvalitet, samtidigt som vårdkvaliteten ökar och kostnaderna minskar. Vårdcoachens uppgift är att vara ett personligt stöd för bättre hälsa, utifrån varje patients unika situation och behov samt att samordna patientens vårdkontakter. Vårdcoachen ska förmedla trygghet och stötta patienten i egenvård liksom i planeringen och koordineringen av vårdkontakter. Genom vårdcoachen ska patienter som har många vårdkontakter och stora behov av hälso- och sjukvård ges bättre förutsättningar till en upplevelse av att vården är trygg, koordinerad och patientcentrerad. Vårdcoachen är ett tillfälligt komplement till den ordinarie vården och är inte tänkt att ersätta denna. Vårdcoachen är legitimerad sjuksköterska med särskild vidareutbildning inom case och disease management. Målgrupp Målgrupperna för vårdcoachernas arbete har under 2014 varit patienter som ofta besöker akutvården (mångbesökare > 3 akutbesök senaste 6 månaderna), patienter med hjärtsvikt (som haft > 1 inläggning under de senaste 12 månaderna), patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL (som diagnosticerats inom öppen- eller sluten somatisk vård vid akutsjukhusen de senaste 12 månaderna), småbarn vars föräldrar söker upprepade gånger med i huvudsak astmatiska besvär, samt barn med neurologisk sjukdom med många akutbesök. En särskild anpassning av vårdcoachens uppdrag har gjorts för patienter 65 år och äldre. Det finns nu även patienter med arabiska, spanska och finska som modersmål som erhållit vårdcoachens stöd på sitt modersmål. Under året har utvecklingsarbetet utvidgats med ett pilotprojekt för patienter med psykisk ohälsa/sjukdom som ofta söker vård vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (Länsakuten). Utvärdering av resultat, juni 2014 I dagsläget har cirka patienter erbjudits vårdcoach vid samtliga akutsjukhus i länet, av dessa har totalt patienter erhållit stöd genom vårdcoach. Varje månad får cirka 200 nya patienter stöd av vårdcoach. Då modellen för vårdcoacher är ny inom Stockholms läns landsting, såväl som inom övriga 4

5 Sverige, sker en noggrann och kontinuerlig utvärdering av vårdcoachens insatser och resultatet för patienten. Vid behov sker justering av vårdcoachens arbetssätt för att optimera patientnyttan. Målsättningen är att öka patientens självskattade livskvalitet och förebygga akuta vårdinsatser genom ett mer aktivt förebyggande arbete. Resultaten från de randomiserade studier som utvärderar aktiv hälsostyrning med vårdcoach inom Stockholms läns landsting visar fortsatt goda resultat. Vid den senaste utvärderingen av aktiv hälsostyring med vårdcoach i juni 2014 var mångbesökare den dominerande gruppen med patienter patienter hade hjärtsvikt, 1090 patienter hade KOL och 666 var barn. Deltagarna är till övervägande del äldre patienter med medianålder runt 65 år för mångbesökare och runt 75 år för patienter med hjärtsvikt eller KOL. Av de vuxna patienterna hade drygt 281 patienter vårdcoach som talade antingen arabiska, spanska eller finska, 65 procent av dessa patienter var kvinnor. I den nya målgruppen för patienter med psykisk ohälsa/sjukdom som ofta söker vård vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (Länsakuten) omfattades 40 patienter av stöd från vårdcoach. Patienternas livskvalitet och nöjdhet mäts också regelbundet inom ramen för de vetenskapliga studierna och resultaten är positiva. Den senaste uppföljningen med patienter visar att patienterna fortsatt förefaller ha stor nytta av vårdcoachens stöd. Patienter som randomiserats till deltagande (gruppen består av cirka 50 procent deltagare och 50 procent (nejsägare) hade 914 färre slutenvårdstillfällen och färre vårddygn än kontrollgruppen som inte erhöll stödet. Kontrollgruppens vårdkostnader var 69 miljoner kronor högre än gruppen som randomiserats till deltagande, varav cirka 50 miljoner kronor är baserat på en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Samtidigt rapporterar patienter som erhåller aktiv hälsostyrning med vårdcoach ökad livskvalitet jämfört med kontroller (delvis statistiskt säkerställd ökning, ej ekonomiskt värderat). Emellertid noterades också vissa svårtolkade resultat: Hjärtsviktspatienter inom Stockholms läns landsting som erhåller stödet (ja-sägare) konsumerar cirka 30 procent mindre vård än kontrollgruppen medan nej-sägare konsumerar mer än kontrollgruppen. De samlade resultaten för ja- och nej-sägare blir därför mycket marginella jämfört med kontroll. I två av de andra landsting där aktiv hälsostyrning utvärderas är hjärtsvikt den målgrupp där bäst resultat kan ses. Troligen adresseras inte helt rätt målgrupp för hjärtsvikt inom Stockholms läns landsting idag, där patienterna väljs ut på annat sätt än i andra landsting. Ytterligare studier pågår inom barnområdet och psykiatri och dessa redovisas tidigast under hösten Slutsatsen är att aktiv hälsostyrning med vårdcoach förmår att öka livskvaliteten och minska vårdbehovet för vissa specifika och väl utvalda patientmålgrupper. Modellen har visat sig vara känslig, både med avseende på rätt målgrupper och i genomförandet där tekniska och metodologiska komponenter måste fungera väl 5

6 tillsammans med en tät uppföljning av vårdcoacher som levererar stödet för att uppnå önskad effekt. Riktat till fel målgrupp eller med ett felaktigt utförande har aktiv hälsostyrning med vårdcoach också visat sig kunna driva vårdkonsumtion och kostnader istället för att minska dessa. Med dessa resultat fortsätter arbetet inom aktiv hälsostyring enligt plan med målsättningen att bibehålla de goda patientrapporterade effekterna och att minska andelen oplanerad sjukvård till förmån för ett planerat omhändertagande inom Stockholms läns landsting. Arbetet kopplas även fortsättningsvis nära till genomförandet av Framtidsplanen. Publikationer och presentationer Werr J, Larsson A-C. Övervård är inte kvalitet. Kvalitetsmässan 2013, Göteborg. Reinius P, Johansson M, Fjellner A, Werr J, Öhlén G, Edgren G. A telephone-based case-management intervention reduces healthcare utilization for frequent emergency department visitors. European Journal of Emergency Medicine Oct;20(5): Forsberg B, Reinius P, Johansson M, Fjellner A, Werr J, Öhlén G, Edgren G. A telephone-based case management intervention reduces health care utilisation and costs while increasing quality of life for frequent emergency department visitors without compromising patient safety. IHEA Healthcare Facilities Management Conference, Sydney Reinius P, Johansson M, Öhlén G, Högberg M. Telephone-based case management can significantly reduce costs while increasing quality of life for frequent emergency department visitors. EHMA Annual Conference "What healthcare can we afford? Better, quicker, lower cost health services", Milano Stäck P, Forsberg B, Högberg M, Werr J, Edgren G. Risken för akut återinläggning kan förutsägas. Läkartidningen. 2012;109(48): Öhlén G. Results from large-scale RCTs evaluating telephone based casemanagement in the County Council of Stockholm, Sweden. 7th European Congress on Emergency Medicine. Antalya Fjellner A. Implementing concepts on system-level: improved quality and reduced costs. IHI International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Paris

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby

Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby FoU Kronoberg FoU-rapport 2010:10 Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby Anneli Roubert Handledare: Eva Wikström SAMMANFATTNING Rapporten rör en kartläggning av nuläget

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden maj 2010 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Vision...4 Den demokratiska

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-05-26 christina.blomqvist@regionostergotland.se Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset Gruppmöten:

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Bakgrund Länssjukvårdens och Närsjukvårdens uppdrag ska svara upp mot behovet av hälso- och sjukvård. Uppdraget har sin utgångspunkt i vision,

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling Hälso- och sjukvård Sammanfattande iakttagelser Medellivslängden och överlevnaden i de stora folksjukdomarna som cancer och hjärt- och kärlsjukdom fortsätter att öka. Däremot minskar inte de sociala skillnaderna

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer