ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån."

Transkript

1 ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti och med cugusti 1977 ökode koncernen sin forsöljning med 0,% tiil miljoner kronor jömfört med motsvoronde &tto månoder Rullningslogren, som svorode f.ör 72,7"Ä av koncernens omsättning, uppvisode en uppgång med 7,4%, Liksom iijol hämmode låg investeringsniv& internctionellt försöljningen qv större rulloger. För ståprodukterno motsvorode försöjninqsökningen ungeförligen koncerngenomsnittet. Försöljningsökningen vor med drygt 25% störst for produkterna utonför rullningsloger- och stålområdeno vortill omsöttningen vid det nyförvörvode McQuoy-Norris i hög grod meverkode. Efter bokföringsmössigo ovskrivningor med 321 miljoner kronor (278 f.ör sommo period föreg&ende &r) uppn&ddes ett rörelseresultot av 220 miljoner kronor (249). Resultotet före extroordinäro poster, bokslutsdispositioner och skotter utgjorde 76 miljoner kronor (133). Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. Denno extroordinörq kostnod hor emeilertid inte belostat koncernens resultot för perioden. Vinstutvecklingen inom koncernens olikc verksamhetsområden vor oenhetlig. Rullningslogerrörelsen lämnode ett betydonde bidrog SKF Nr 129 Art '7 (104i45619\

2 ffi[cr till resultotet trots ott ett por bolog redovisode underskott. Stålrörelsen vor storkt förtustbringonde, liksom gjutgodsdivisionen, verktygsmoskinbologen och den svensko verktygsrörelsen. verktygsföretogen i utlondet forbättrode sin lönsomhet vösentligt under den redovisode perioden. nvesteringornc uppgick tili 407 miljoner kronor (364). Utbetolningorno ovsåg till övervögonde del de svensko st&lverken och moderniserings- och rotioncliseringsprojekt vid de större ruliningsiogerfobrikerno i Europo och USA. Koncernens likvido medel ökode till 712 miljoner kronor. Moderboloqet Moderbologets försöljning uppgick tilt r.0zz miljoner kronor (943), en ökning med,4%. Försäijningen till den svensko morknoden utgjorde 300 miljoner kronor (307). Före extroordinöro poster, bokslutsdispositioner och skotter redovisodes en förlust ov 97 miijoner kronor, 71 miljoner kronor mer ön motsvoronde period föregående år. Försämringen orsokodes frömst ov den ogynnsommo utvecklingen inom såvä stå- som gjuteriverksomheterno. nvesteringorno uppgick till 179 miljoner kronor (l6b). jonuori emitterodes ett tioårigt internotionellt obligotionslån på 30 miljoner us dollor. Dessutom har ovtol träffots om ett multicurrencyån på 20 miljoner US dollor, vilket dock inte till nögon del utnyttjades under den ropporterode perioden. De tikvida medlen minskode under perioden med 5B miljoner kronor. Utsikter Stålrorelsens forlustutveckling torde kommo ott forsätto under resterande delen ov året, och någon nämnvörd förböttring av }önsomheten SKF Nr 129 Art O \

3 ffi[cf för övrigo svenskc verksomheter är med hönsyn till efterfr&geoch kostnodssituotionen heller inte ott vänta. Helårsresultotet blir dörfor beroende ov utlondsbologens förmåga ott vögo upp det vöxonde underskottet i Sverige-rörelsen. Goteborg den 29 september 7977 Aktiebologet SKF SKF Nr 129 Art ( )

4 Ln \ol F-1-. <, r{!.<r, o\ +J ö.'l J1 O or llr ljl tr CJ(dl F <+ rd tl Nl o, l NNorl cql N \gl Lo F- Nl -{l o\ <.1.t.rl r rl.-rl\osncn Lol\LnOcn rs d () rri )..t (n.o.l \ol Nt. o'l E r-f \c) tn tnl t-- tnl (\ t-- \ol tol rl $l oo strl.f) r+.ttl -{l tl Otl <+. O.l \O \ f\ 6l\ '<f' -fl c! \o.if o tm 'ä \.o F r- F st. Lo l -tsln +r tl J4 $ ce }rr Jl li Odl F- Lo!n tl oo r co (-n r-j Lnl (.r ool s.f) (.f)n.ll -rl r 'l NLOSO.a r-j \ -{ \O r. F- to t-- trtr) OS \\ o\oon N.i Ln r-{.+ \O \O Ln r 'nl Pl r0 il r'l o,l tl dl rl dl -"rl!l irl rdl rdl ol 2l Hl rdl dl J1l bl ull.1 'rl!l 6l +rl ol : LoT rrl c)l "lr.r.1 ' cnl Hl Arl -t r0 l rrl.{l nl V 6l cat \ol N 'o. r-r F N ^l 9r "rl o.\t.f) lr r- r{ J1 Lo.e F $ o-) O t-- o\o O C{ Of- F= t-- oo O1 LO.-f col c\ r $ r r ro ^l N.-t llttl \of$cr) \oo\o$.-{.ol O\ c\ cy)l \ \O N or -{l N cn cn \o ci ol r.-rl C) or Lnl \ol Lo Ln lr.$ \o $l st. Nl N Lo -{l \l \ o $ ttl4o\ooolroc4lnfllr$(.nn E Lno-)llllao +l - g.1r ol lf1 ro! otr d o a d tr rd lr ().q!.q! U.t.c d ul j1 c uo -tr o c r_r U b'\ C :rd O..tr X \C ' :d o n {J C 1r..1.lr +J c)! o c Jr g (d'-{ rd C C! O C')'.{ 'Tl a td O {r g! {J >..1 lr () g 0)J.lJ r ' (d $-{ C tn!n.ri -f > rd ' () lj tl td' :rd $i tn(d d fn - O! 5. Cr' 51.{ rd J1 :O Q q }r 9 End '.1 Ot n -t i C n ll tr tng.i rd :rd q-r QrQ c)! C o, n g ol -; c t -J! s oj1.'i o 0n.-r c {r l.{ p,lr :o '.r q m' rd N C f1o gtraj gu C lr> 0){J C(u.lrdtDlJ q-r!..1 :(09 {J -; ll -nrdc () > -{ (.) d.{.'{ rd n (U.!D U O rd.p:.dqjg :rd > c :rd c E '-{ l-t. tr gj1 d c g td LD d 0) td 5' >1.{ J a {r o."{tj o C) }1 0) o d!.p 5."{+J rc' o:ld J1 J1 0) r--! r td lr E U! tl Ul $r.lj C-q rd lrl ne p.c o\o! >r+ ri U :o -"r o :od o :o:o '13 t-- f:r H J1 r rd 11 P( q tr- Ln

5 .itr c\ \\\\ \o o o o\o$$alf-o t-- O brl.il -rl Et,61 *l nl gl ill :t 3t ål äl 'fr :l :ol!{l E E nl El l \ol :l *l.{l r{ C! r- Or O-) l-{ or ool \o J1 \o t-- r cn o\ cols F-OO.ifO o\o C\ l-- O $ tn tn C'll \O lf \O \g r -fl tn J1 or l-- c\ t.ol <{ 1 tr. cr}lln lr 0.) +J t-{ l{ J4 C) CJ l-{ 5 {r tnodjl fdrjoj J1 lre osoro cn(jrr!..{ COb-tp{ U C Pl +J rd -{ J1 $r -{ or! l-{.ij i rt nl n JVH &(n Ol c\ l-- -r Ol

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-.

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. +[,g. r...-. REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i Följande "Register" upptagel

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t Ärg 4t 2004-01-01 NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer

p I ö2i- o 't1\ r6.~

p I ö2i- o 't1\ r6.~ 0: I I. I c=j 111111111111111 11111 8.NG Buffu t ~ I Stora le 11 - I I /I )Uf"r.n Stvff.. Strw /. - \ ' L \_ atfilt Stor. It JJ I! I I ~~Åt \~\,~~ rrrmproo: Q'f"\f". WilJ DIJJ r " 1411 1 f Ol'I or n R

Läs mer

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06 Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE-

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

lishussiorisinlägg vid en konf erens den 28 ma i I9+5'

lishussiorisinlägg vid en konf erens den 28 ma i I9+5' ,.1, GEN:I.Rå! KOMMITTÉ FOR Rapport nr 6 OM VILOTRYCK VID JORDTRYCKSBERÄKNINGAR Diskussionsinlägg vid en konferens den 28 maj 1945 ST OCKHOLM T94õ Statens l{ommitté for Byggnad.sf orskning Rapport nr

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Φ±ξΐά IB BULLETINEN 5-1997-Nr 95 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö R {'? *':7-=o -if HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 7 1641 8-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 HSB Brf Stranden Org,nr: 716418-6905 sid 2is Styrelsen för bostadsrättsftireningen Stranden

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Social- och hälsovårdsväsendets

Social- och hälsovårdsväsendets KOKKOLA KARLEBY Social- och hälsovårdsväsendets ve rks a m h ets b e r ättels e 2014 Social- och hälsovårdsnämnden 5.5.201 5 lnnehållsförteckning Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt 3

Läs mer

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn SVENSXA WET,SH CORCI KLIJBBANS STYRELSE vl ordfö6nd./ cadrlå Lindhof modrs'ensvr 963d( oe rne&loircrrladllic@ dclirl! Gåbde o Hatstijn Väss ldarei

Läs mer

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 12

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 12 1939. 102:e årgången. Häfte N:r 12 -615- Berättelse över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under arbetsåret 1938-1939. l. Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie och l hög - ticlssammanträ.de,

Läs mer

TILL SÄLU F 10 Kamratförentng 'iå*"' rlåi. vl-deokassetter, ;;;;;;ä;-;""" 6'T:l:=""'.,ii"'3??; :il=.1:1". flt'"""=?:il rör F 10 rlott-li1.

TILL SÄLU F 10 Kamratförentng 'iå*' rlåi. vl-deokassetter, ;;;;;;ä;-; 6'T:l:='.,ii'3??; :il=.1:1. flt'=?:il rör F 10 rlott-li1. II-AKTUELLT F 1O f.'ö. åe 17 xis;:':ffi ;:;i:: L:: ",.it-*viåxiår,x?fln.'åi ;:l:.ni;. ;:"i$::_-di]ii";;ll:: F l0 Kamrar-rx tffitiä'jäui"*li-å rf, kr, till TILL SÄLU F 10 Kamratförentng 'iå*"' rlåi vl-deokassetter,

Läs mer

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978 M7786-00311A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71:181177 1977-11-21 Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol

Läs mer