Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa."

Transkript

1 Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

2 O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( m k ) P r o d u k t i o n s i n r ä t t n i n g a r T o ta lt v a ra v e x p o rt T o ta lt v a ra v e x p o rt Ä m in n e fo rs S tä lm a n u fa k tu r g r u p p e n P o jo -g ru p p e n A l l m ä n t D e t g ä n g n a ä re t fö r lö p te i te c k n e n av en u tp rä g la d h ö g - k o n ju n k tu r so m d o c k m o t s lu te t av ä re t v is a d e te c k e n pä en u tjä m n in g. L a n d e ts in d u s trip ro d u k tio n s te g ö v e r lag, e x p o rte n o c h in v e s te rm g s v e rk s a m h e te n v a r lik a s ä m y c k e t liv lig a. M e - ta llin d u s tr in s p ro d u k tio n ö k a d e m e d 8 % o c h b y g g - n a d s in d u s trin e x p a n d e ra d e m y c k e t k ä n n b a rt. E fte rfrä g a n p ä b o la g e ts p ro d u k te r g jo rd e s ig s p e c ie llt g ä lla n d e u n d e r a n d ra h a lv ä re t v a rv id v ä ra p ro d u k tio n s - re s u rs e r s n a b b t b le v b e la g d a m e d b e ty d a n d e fö rlä n g - n in g a r av le v e ra n s tid e rn a so m fö ljd. D en v id ä rs s k ifte t in n e lig g a n d e o rd e rs to c k e n lä g 7 3 % h ö g re än v id m o t- s v a ra n d e tid ä re t fö ru t. D en v id e x tra b o la g s s tä m m a n d e n 10 m a rs 1969 b e s lu t- na fö rs ä ljn in g e n av Ä m in n e fo rs s tä l- o c h v a ls v e rk s rö - re ls e k u n d e g e n o m fö ra s u ta n n e g a tiv a p e rs o n e lla e lle r a n d ra v e rk n in g a r o c h d e h ä rtill a n s lu tn a a v ta le n fu n g e - ra d e fö r b o la g e ts d e l tillfre d s s tä lla n d e. S o m e tt led i d e n n a tra n s a k tio n fö rv ä rv a d e b o la g e t 36 % av a k tie rn a i O y V u o k s e n n is k a A b s a m t en lik a s to r a n d e l i K y Ä m in n e fo rs, O y F is k a rs A b & C o., K b. V e rk s ta d s g ru p p e n ö v r ig a e n h e te r F ö rs ä ljn in g... - fa k tu re ra d e fra k te r, ä rs - o c h k o n c e rn ra b a tte r, rä m a te ria l- fö r s ä ljn in g Ä rs o m s ä ttn in g D o t t e r b o l a g e n F ö rs ä ljn in g fa k tu re ra d e fra k te r, ä rs - o c h k o n c e rn ra b a tte r, rä m a te ria l- fö r s ä ljn in g F ö r s ä l j n i n g B o la g e ts e x te rn a fö rs ä ljn in g u tg jo rd e 112,9 m ilj. m k m o t 120,8 u n d e r fö re g ä e n d e är. O m m an e lim in e ra r Ä m in n e - fo rs rö re ls e n so m in g ic k i 1968 ä rs b e lo p p ä v e n s o m fa k - tu re ra d e fra k te r, ra b a tte r o c h rä m a te ria lfö rs ä ljn in g e n kan en fö rs ä ljn in g s fö r d e n ä te rs tä e n d e P ro d u k tio n e n om 21 % u tlä s a s. D o tte rb o la g e n s, S a lo n S ä h k ö - ja K o n e te h d a s O y o c h Ä b o B ä tv a rf A b, fö rs ä ljn in g s te g frä n 15,5 m ilj. m k tili 19,3 m ilj. m k d.v.s. 24 %. K o n c e rn e n s to ta la o m s ä ttn in g u tg jo rd e 132,2 m ilj. m k m o t 136,3 m ilj. m k ä re t in n a n m e d en i jä m fö re ls e m ed 1968 o fö rä n d ra d e x p o rt om 23,4 m ilj. m k, so m m o ts v a ra r 1 7,8 % av 1969 ä rs o m s ä ttn in g. D en b o rtfa lln a s tä le x - p o rte n u p p v ä g d e s av en m ed 23 % ö k a d m a n u fa k tu r- e x p o rt. M ed b e a k ta n d e av d e p ris fö r h ö jn in g a r so m u n d e r ä re t s k e tt, h a r fö rs ä ljn in g e n s v o ly m v ä rit d ry g t 1 0 %. M a rk n a d s fö rin g e n h a r fö r e tt fle rta l p ro d u k te rs d e l beg rä n s a ts av tillv e rk n in g e n s k a p a c ite ts b ris t s a m t s v ä rig - h e te r a tt e rh ä lla rä m a te ria l. Ä rs o m s ä ttn in g... K o n c e rn o m s ä ttn in g

3 P e rs o n a l In v e s te r in g a r T ili f ö ljd a v d e n T ä d a n d e k o n ju n k tu r e n h a r e n ty d lig b r is t p ä y r k e s u t b ild a d a r b e t s k r a ft g jo r t s ig g ä lla n d e v id e tt fle r t a l fa b r ik e r, s o m le tt t i l i a tt a li m a s k in k a p a c ite t in te k u n n a t u tn y ttja s. S o m e tt le d i e n f o r ts a t t u tv e c k lin g m o t e tt b ä ttr e t i l lg o d o g ö r a n d e a v p e r s o n a lr e s u r s e r n a h a r m y c k e n u p p m ä r k s a m h e t ä g n a ts f ö r b ä tt r a d e a r b e ts m e to d e r, a r b e ts s tu d ie s k o ln in g s - o.d. v e rk s a m h e t. D e v id f a b r ik e r n a n y b ild a d e a r b e ts s k y d d s k o m m itte e r n a h a r u n d e r ä r e t v ä r it v e rk s a m m a p ä e tt s ä d a n t s ä tt a tt d e i p r a k tik e n re d a n f y llt d e fr ä n in g ä n g e n a v a v ta ls m ä s s ig t o b lig a to r is k a fo r d r in g a r n a. A n ta le t g e n o m o ly c k s fa ll fö r lo r a d e a r b e t s tim m a r v a r m o t ä r e t fö r u t. A r b e ts fr e d e n v id b o la g e ts f a b r ik e r h a r v ä r it g o d e h u ru d e n o r o s o m u n d e r h ö s te n rä d d e in o m m e ta lla r b e ta r n a s k r e ts le d d e t ili e tt a n ta l s m ä r re s tr e jk e r. G e n o m s tr e jk fö r lo r a d e a r b e t s tim m a r v a r m o t ä r e t in n a n. A v ta ls e n lig t h a r g e n e r e lla lö n e fö r h ö jn in g a r fö r e ta g its e n lig t d e t s.k. L iin a m a a - a v ta le t m e d 16 p e n n i p e r tim m e fr ä n d e n A n ta le t a n s tä lld a d e n in o m O y F is k a r s A b v a r m o t e tt ä r tid ig a r e. T o ta lt a n ta l a n s tä lld a in o m k o n c e r n e n v a r m o t ä r U n d e r re t v e r k s ta lld e s v id s a m tlig a f a b r ik e r a v s e v a rd a fo r b a tt r in g a r a v p r o d u k tio n s m a s k in e r ie t, v ilk a v a r b e tin g a d e a v e tt u p p e n b a r t m o d e r n is e r in g s b e h o v o c h a v a n s p r k p a e n o k a d k a p a c ite t. R a d a n d e l n g a le v e ra n s t id e r p a m a s k in e r le d d e t ill a tt s to r r e d e le n a v n y in v e s te r in g a r n a k o m m e r a tt b o k fo r a s u n d e r re t 1970 o c h d e lv is s e n a re. F o r r e d o v is n in g s a r e t b o k fo r d e s in o m b o la g e t in v e s te r in g a r t ill 4,4 m ilj. m k, in o m k o n c e rn e n s a m m a n la g t t ill 5,6 m ilj. m k. In v e s te r in g s b e s lu te n s ty n g d p u n k t h a r u n d e r d e t g n g n a re t fo r la g t s t ill en k r a ftig m o d e r n is e r in g a v u tr u s tn in g - P r o d u k tio n s in r ä tt n in g a m a R a v a ro r H u v u d d e le n a v b o la g e ts v ik tig a s te r v a ra, s ts le t, e rh o lls a v ta ls m a s s ig t fr n A m in n e fo r s K b t ill v illk o r s o m b ikd e le v e r a n s tid - o c h p r is m a s s ig t in n e b a r e n a v s e v a rd fo r d e l ja m fo r t m e d d e to p p h o g a s t& ln o te r in g a r s o m u n d e r s e n a re d e le n a v a re t ra tt p& v a r ld s m a r k n a d e n. T illv e r k n in g e n a v v is s a p r o d u k t e r v a ri im p o r te r a d e k o m p o n e n te r s p e la r en a v g o r a n d e ro ll, b le v t ill f o ljd a v le v e r a n to r e r n a s fo r s e n in g a r m a r k b a r t fo r s v r a d e. S p e c ie llt in o m e le k tr o n ik b r a n s c h e n o c h in o m v e r k s ta d s g r u p p e n b le v d e s s a s v ^ r ig h e te r b e tu n g a n d e. en b l.a. fö r k ä ttin g -, b u lt- o c h s k r u v p r o d u k tio n e n, v ilk e t u n d e r s t r y k e r s tä lm a n u fa k tu r e n s b e ty d e ls e f ö r h e la k o n c e rn e n. F ö lja n d e s tö r r e b e s lu tn a o c h d e lv is v e r k s t ä lld a p r o je k t b e r ö r a n d e ö v r ig a p r o d u k t io n s e n h e t e r k a n n ä m n a s : e n tim m e r s o r t e r in g s a n lä g g n in g t ili S k o g b y s ä g en fö r n y a d t illv e r k n in g s lin je f ö r g ä n g jä r n o c h fö r n y a d u tr u s tn in g fö r o lje f a ts p r o d u k t io n e n i M a r ie fo r s m e d 5 0 % ö k a d k a p a c ite t v id H a ik k a r a m lis tf a b r ik ö k a d e p r o d u k t io n s m ö jlig h e t e r v id P la s tfa b r ik e n ö k a d k a p a c ite t v id Ä b o b ä tv a r v V ärm ekulvert pä plastfabrikens lageromräde. Stälm anufakturgruppen u p p le v d e h ö g k o n ju n k tu r e n u n lo - o m r ä d e t s te g m e d ö v e r 1 7 % fr ä n fö r e g ä e n d e ä r. d e r a n d ra h a lv ä re t i h ö g re g ra d ä n ö v r ig in d u s tr i. D e b r is te r i k a p a c ite t s o m g jo r t s ig g ä lla n d e b lir in o m d e n ä rm a s te ä re n a v h jä lp ta a v t id ig a r e o m n ä m n d a in v e s te r in g s b e s lu t. T o n n a g e m ä s s ig t ö k a d e g r u p p e n s p r o d u k t io n m e d c a 14%. Skogby säg k u n d e p ä g r u n d a v fö r s e n a d e s k e p p n in g a r Pojo-gruppens industrier u tn y ttja d e s in k a p a c ite t ö v e r- Plastfabriken i Ekenäs n ä d d e e n a n m ä r k n in g s v ä r d ö k - la g m a x im a lt. M a r k n a d e n fö r s ä v ä l la n tb r u k s -, jä r n h a n d e ls - o c h in d u s tr ip r o d u k te r k u n d e in te m ö ta s in o m rim lig a le v e r a n s tid e r. D e n s e d a n m ä n g a ä r a v k o n k u r r e n se n p re s s a d e p r is n iv ä n f ö r p r o d u k te r n a n ä d d e in te u p p tili a tt k o m p e n s e ra d a g e n s k o s tn a d s n iv ä. Pä e x p o r tm a r k n a d e n d o m in e r a d e fo r ts a t ta ö k a d e le v e ra n s e r a v f jä d e r p r o d u k t e r fr ä m s t t ili d e n s v e n s k a b ilin d u s tr in. T o n n a g e m ä s s ig t ö k a d e g r u p p e n s f jä d e r p r o d u k tio n m e d h e la 40 %. n in g a v fö r s ä ljn in g ( 4 7 % ) o c h lö n s a m h e t. D e n fr ä m s ta o rs a k e n v a r g o d fö r s ä ljn in g s f r a m g ä n g m e d e l- fö r d e ln in g s lä d o r i p la s t ( E K -lä d o r) o c h en f ö r d u b b lin g a v v ä r m e k u lv e r tp r o d u k tio n e n. Verkstadsgruppens b r o k ig a s o r tim e n t o c h s p r id d a fa h it in t ills m e d e tt n ä g o t m in d r e b id r a g frä n s k o g e n än tid ig a r e. U tta g e n fr ä n e g e n s k o g m o ts v a ra n d e f- m 3 u ta n b a r k ä r 1969 m o t f- m 3 ä r b r ik e r v is a d e s ig b e tu n g a n d e e h u ru v is s a n y a p r o d u k t e r g a v lo v a n d e r e s u lta t fö r fr a m tid e n. E le k t r o n ik fa b r ik e n s o r d e r in g ä n g, fr ä m s t p ä o m r ä d e t k r a f te le k tr o n ik, in d ik e ra r en s ta r k e x p a n s io n o c h g o d r e s u lta t u tv e c k lin g fö r D o tte r b o la g e t S a lo n S ä h k ö k u n d e p ä v e rk s ta d s s id a n t y d lig t tillg o d o g ö r a s ig en d e l a v k o n ju n k tu r u p p g ä n g e n u n d e r d e t g ä n g n a ä re t. E le k t r ic it e ts d is tr ib u tio n e n i S a - in te h ö ja s in f ö r s ä ljn in g g e n te m o t ä re t in n a n. Haikka ram listfabrik n ä d d e e n c a 25 % h ö g r e f ö r s ä lj n in g o c h e n d r y g t 1 0 % h ö g r e p r o d u k t iv ite t ä n u n d e r Äbo Bätvarf Ab n o te r a d e en f o r ts a t t fö r s ä ljn in g s c a 1 6 % jä m fö r t m e d fö r e g ä e n d e ä r. D e n g e n o m fö r d a u tv id g n in g e n a v u tr y m m e n e tc. ta s i b r u k Fastighetsförvaltningens a v d e ln in g a r fu n g e r a d e s ä s o m J o r d b r u k e t h a d e e tt g o tt ä r. D e n n y a a v g ifte n fö r a v s a m fu n d m a r k n a d s fö r d m jö lk - o c h v e te p r o d u k tio n fö r s ä m r a r a llv a r lig t u ts ik te r n a f ö r k o m m a n d e ä r. D is tr ib u tio n e n a v in k ö p t e l- e n e r g i h a r ö k a t n ä g o t, m e d a n d e n e g n a a is tr in g e n s jö n k t ili f ö ljd a v m in s k a d v a tte n t illfö r s e l. 5

4 O Y F IS K A R S A B B a la n s - A k t i v a P a s s i v a r ä k n i n g Ordinära tillgangar Finansieringstillgángar K a ssa o c h p o s tg iro V ä x e lfo rd rin g a r B e v ilja d e lán K o n to fo rd rin g a r Omsättningstillgangar F a b rik a t o c h h a lv fa b rik a t R á v a ro r o c h d rifts m a te ria l Anläggningstillgängar Jordegendomar Byggnader , , , , , , , , , , , , , , , , ,- F rä m m a n d e k a p ita l K o rtfris tig t V ä x e ls k u ld e r K o n to s k u ld e r B a n k s k u ld e r L ä n g fris tig t In te c k n in g s lä n O b lig a tio n s lä n ö v r ig a lá n g fris tig a lán D e b e n tu re lá n R e s u lta tre g ie rin g s p o s te r E g e t k a p ita l A k tie k a p ita l R e s e rv fo n d D iv e rs e fo n d e r V in s t F ö rlu s t frá n fö re g ä e n d e á r Ä re ts v in s t , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Maskiner, inventarier o. transp.m , , , , ,66 In te c k n in g a r o c h s tä lld a p a n te r m k , Indexförhöjningar och kursförluster , , ,13 Värdepapper , , , , ,16 Resultatregieringsposter , , ,87 R e s u l t a t - Kostnader In ta k te r r ä k n i n g f ö r á r Ordinära kostnader L ö n e r P e rs o n a lb ik o s tn a d e r H y ro r R ä n to r S k a tte r b e la s ta n d e d is p o s itio n s fo n d e n A v s k riv n in g a r ö v r ig a o rd in ä ra k o s tn a d e r ( ,18) , , , , , , ,92 O rd in ä ra in tä k te r In tä k te r av rö re ls e n R ä n te in tä k te r Ö v rig a o rd in ä ra in tä k te r , , ,66 Ärets vinst ,89 Ä rs o m s ä ttn in g : ,

5 Aktiva Ordinära tillgängar O y F I S K A R S A b Balansräkning Främmande kapital Passiva Finansieringstillgungar Kassa och p o s tg iro V ä x c lfo r d r in g a r B c v ilja d c lü n K o n to fo r d r in g a r , , , ,71 Kortfristigt V ä x c ls k u ld e r ,90 K on tosku lder , ,06 B an kskulder , ,54 Om sättningslillgängar F a b r ik a t och h a lv fa b r ik a t R u v a r o r och d ifts m a te r ia l Anläggningstil! gungar Jordegcndomar v ä r d c , , , , , ,15 Längfristigt ,00 ' In teck n in gslä n ,13 O b liga tio n slä n ,00 O v r ig a lä n g fr is t ig a l&n ,44 D eb en tu relän , ,57 Resultatrcgleringsposter , ,87 Byggnadcr v ä r d e , , , , ,46 Eget kapital A k t ie k a p it a l R e s e rv fo n d D iv e r s e fo n d e r 10.55G.OOO, , , ,08 Maskiner, inv. o. transp.medel v ä r d e , , , , ,66 V in s t F ö rlu s t fru n fö r e g ä e n d e ä r A re ts vin st , , , ,89 ' Indcxförhöjningar och kursförluster vä rd e ,13 a vsk rivn in g , ,13 Värdcpapper Inteckningar och ställda panter m k ,00 v ä r d e , , , , ,16 Resultatrcgleringsposter ,65 m k ,87 m k ,87 Kostnader Resultaträkning ör är 1969 Intakter Ordinära kostnader Ordinära intäktcr L ö n c r P c rs o n a lb ik o s tn a d c r I l y r o r R ä n to r S k attcr belasten de dispositionsfonden ( ,18) A v s k r iv n in g a r O v rig a ordin ära kostnader , , , , , , ,92 In tä k ter av rörelsen R ä n te in tä k tc r O v r ig a o rd in ä ra in ta k te r , , ,66 Arets vinst ,89 m k m k Arsornsättning: m k ,06

6 Revisionsberättelse B o k s lu t o c h e k o n o m i A v y ttr in g e n a v s tä lv e r k s r ö r e ls e n m e d fö r d e b e ty d a n d e fö r ä n d r in g a r i b o la g e ts s tä lln in g jä m fö r t m e d fö r e g ä e n d e ä r. F in a n s ie r in g s tillg ä n g a r n a ö k a d e m e d 5 1,4 m ilj. m k, v ilk e t h u v u d s a k lig e n b e r o r p ä a tt b o la g e t i s a m b a n d m e d s tä lv e r k s fö r s ä ljn in g e n t ili Ä m in n e fo r s K b u tg iv it a m o r te r in g s lä n o m s a m m a n la g t 4 6 m ilj. m k. S a m t id ig t h a r en n e tto a v a n lä g g n in g s tillg ä n g a r n a o m 3 1,6 m ilj. m k in tr ä ffa t, s e d a n a k tiv e r ln g a r o m 4,4 m ilj. m k o c h a v s k r iv n in g a r o m 3,6 m ilj. m k b e a k ta ts. O m s ä ttn in g s tillg ä n g a r n a r e d o v ls a s u ta n s tä lv e r k s r ö r e ls e n s la g e r. L a g e rr e s e r v e n h a r u n d e r ä r e t t illf ö r t s e n d e l a v d e t d e lv is e n g ä n g s b e to n a d e ö v e r s k o tt s o m Ä m in n e fo r s - a v ta le t m e d fö rt. M o t n e tto e n, in k lu s iv e d e o v a n n ä m n d a a m o r te r in g s lä n e n, a v fin a n s ie r in g s - o c h o m s ä t tn in g s tillg ä n g a r n a o m 4 0,5 m ilj. m k s tä r e n a v d e t frä m m a n d e k a p ita le t o m 10,1 m ilj. m k. En fö r b ä tt r ln g a v b o la g e ts fin a n s ie lla s tä lln in g h a r s ä le d e s ä s ta d k o m m its, v ilk e t v a r it e n g r u n d f ö r u ts ä t tn in g fö r d e t t id ig a r e r e la te r a d e in v e s te r in g s p r o g r a m m e ts g e n o m fö r a n d e. S ä s o m u n d e r fle r t a le t t id ig a r e ä r h a r Ä m in n e fo r s r ö r e ls e n, n u m e ra a v ta le t m e lla n O y F is k a r s A b o c h A m in n e fo r s K b, fö r b o la g e ts lö n s a m h e t in ta g it e n a v g ö r a n d e s tä lln in g. L ö n s a m h e te n a v d e n in d u s tr ie lle r ö r e ls e n h a r in te v a r it t illf r e d s s tä lla n d e e h u ru b o la g e t s o m h e lh e t k a n u p p v is a e tt f ö r b ä tt r a t re s u lta t. I r e s u lta tr ä k n in g e n h a r d e o r d in ä r a in tä k te r n a r e d o v is a ts t ili e tt 3,8 m ilj. m k lä g re b e lo p p ä n fö r e g ä e n d e ä r. D e tta u p p v ä g s a v a tt lö n e - o c h p e r s o n a l- s a m t h y re s o c h ö v r ig a o r d in ä r a k o s tn a d e r n e d g ä tt m e d s a m m a b e lo p p, e l 1er 3,8 m ilj. m k. N e tto r ä n to r h a r re d o v is a ts 0,8 m ilj. m k m in d r e o c h a v s k r iv n in g a r 0,6 m ilj. m k m e ra än fö r e g ä e n d e ä r. S k a tte r t ili e tt b e lo p p a v m k ,1 8 h a r e r la g ts u r d is p o s itio n s fo n d e n. S o m n e tto v in s t fö r ä re t r e d o v is a s m k ,8 9 m e d a n e n fö r lu s t o m m k ,6 0 b o k fö r d e s ä r e t in n a n. A v d o tte r b o la g e n u p p v is a r S a lo n S ä h k ö - ja K o n e te h d a s O y e n fö r lu s t o m m k ,9 8 e ft e r m k ,- i a v s k r iv n in g a r o c h A b o B ä tv a rf A b e n fö r lu s t o m m k ,9 0 e ft e r m k , i a v s k r iv n in g a r. A d m in is t r a tio n D e n fö r ä re n v a ld a S ty re ls e n b le v i s in h e lh e t o m v a ld v id b o la g s s tä m m a n d e n 12 m a j 1969 f ö r tr e ä r s p e r io d e n V id s itt fö r s ta m ö te 1970 ä te r v a ld e S ty re ls e n h e rr J a c o b v o n J u lin t ili s in o r d fö r a n d e o c h h e r r J o h n L. v o n J u lin t ili s in v ic e o r d fö r a n d e. V e r k s tä lla n d e d ir e k t ö r ä r s e d a n h e r r G ö ra n J. E h rn ro o th. V id o r d in a r ie b o la g s s tä m m a m e d a k tie ä g a r n a i O y F is k a rs A b d e n 12 m a j 1969 u ts e d d a a tt re v id e r a b o la g e ts f ö r v a ltn in g o c h r ä k e n s k a p e r fö r ä r 1969 a v lä m n a r vi e fte r i d a g s lu tfö r d g r a n s k n in g p ä o s s a n k o m m a n d e r e v is io n s b e r ä tte ls e. En fo r tlö p a n d e g r a n s k n in g a v b o la g e ts rä k e n s k a p e r h a r p ä b o la g s le d n in g e n s fö r a n s ta lta n d e u tfö r ts av C G R -re v is o r H e n ry L in d, s o m i s itt a rb e te a s s is te r a is a v b o la g e ts in te r n a re v is o r, e k o n o m S u lo T u ru n e n. I s ä r s k ild a r a p p o r te r o c h i d e n 2 a p r il 1970 d a te r a d s a m m a n fa tta n d e r e d o g ö r e ls e h a r b o la g e ts le d n in g in fo r m e r a is o m o m fa ttn in g e n a v d e u tfö r d a g r a n s k n in g a rn a o c h h ä rv id g jo r d a ia k tta g e ls e r. U r n ä m n d a r a p p o r te r in h ä m ta r v i, a tt rä k e n s k a p e r n a b e fin n e r s ig i o r d n in g o c h a tt b o k s lu te t r ik t ig t h ä r le tts u r b o k fö r in g e n. L ik a s ä k o n s ta te r a r vi, a tt b o la g e ts in n e h a v a v v ä r d e p a p p e r in v e n te r a is s o m e tt le d i d e n fo r tlö p a n d e r e v is io n e n d e n 1 a p r il U n d e r u tf ö r a n d e t a v re v is io n e n h a r vi d ä r jä m te g e n o m g ä tt s ty r s e ls e n s v e r k s a m h e ts b e r ä tte ls e s a m t b o la g s s tä m m o rn a s o c h s ty r s e ls e n s p r o t o k o ll. V i h a r jä m v ä l r e v id e r a t d e u p p r ä tta d e r e s u lta t- o c h b a la n s r ä k n in g a r n a o c h d e ra s n ä rm a s te u n d e r la g s a m t v id ta g it d e ö v rig a g r a n s k n in g s ä tg ä r d e r, s o m vi a n s e tt e r f o r d e r lig a. I ö v e re n s s tä m m e ls e m e d b e s lu t, s o m fa tta d e s v id e x tr a b o la g s s tä m m a n d e n 10 m a rs 1969 h a r fö r s ä ljn in g e n a v Ä m in n e fo r s s tä l- o c h v a ls v e r k s r ö r e ls e v e r k s tä llts u n d e r ä r I a n s lu tn in g t ili fö r s ä ljn in g s t r a n s a k tio n e n fö r v ä r v a d e s 3 6 % a v a k tie r n a i O y V u o k s e n n is k a A b s a m t lik a le d e s e n 36 % : s a n d e l i K y Ä m in n e fo r s, O y F is k a r s A b & C o., K b. A v y ttr in g e n a v s tä lv e r k s r ö r e ls e n h a r m e d fö r t e n fö r ä n d r in g i p o s itiv r ik tn in g a v b o la g e ts e k o n o m is k a s t ä ll n in g o c h s a m t id ig t f ö r b ä t t r a t r e s u lta te t fö r r e d o v is n in g s ä r e t D e t p ä g ä e n d e in v e s te r in g s - o c h r a tio n a lis e r in g s a r b e t e t h a r ä n n u e j i n ä m n v ä r d g ra d in v e r k a t p ä b o la g e ts in d u s tr ie lla d r if t o c h d e s s lö n s a m h e ts g r a d, v ilk a o m s tä n d ig h e t e r n ä rm a re b e ly s e s i s ty re ls e n s v e rk s a m h e ts b e r ä tte ls e. B o k s lu te t fö r ä r 1969, s o m v i f u n n it v a ra r ik t ig t u p p r ä tta t u p p v is a r v in s t o m ,8 9 m a rk, sedan ,- m a r k a n v ä n ts t ili a v s k r iv n in g a r p ä a n lä g g n in g s tillg ä n g a r s a m t p ä a k tiv e r a d e in d e x f ö r h ö jn in g a r o c h k u r s fö r lu s te r, v a r jä m te s k a tt e r t ili e tt b e lo p p o m ,1 8 m a rk tä c k t s m e d m e d e l u r d is p o s it io n s fo n den. B o la g e ts b r a n d r is k u n d e r k a s ta d e a n lä g g n in g s tillg ä n g a r ä r fö r s ä k r a d e t ili v ä s e n tlig d e l e n lig t ä te r a n s k a ffn in g s v ä r d e p r in c ip e n. Ä v e n ö v r ig a fö r s ä k r in g a r ä r i k r a ft o c h fö r s ä k r in g s h a n d lin g a r n a b e fin n e r s ig i o r d n in g. I lik h e t m e d t id ig a r e fö r fa r a n d e fö r e lä g ic k e d r ift s a v b r o tt s - o c h s k o g s fö r s ä k r in g a r. Vi t ills t y r k e r f ö r b o la g s s tä m m a n, a tt b o k s lu te t fa s ts tä lle s o c h a tt s ty r e ls e n b e v ilja s a n s v a r s fr ih e t fö r ä r S ty re ls e n s fö r s la g t ill d is p o n e r in g a v t i l i b o la g s s tä m m a n s fö r fo g a n d e s tä e n d e v in s tm e d e l o m fa tta s a v o s s. V in s t d is p o s itio n S e d a n fr ä n ä re ts v in s t m k ,8 9 a v d r a g its fö r lu s te n fr ä n t id ig a r e ä r m k ,0 8 ä te r s tä r v in s tm e d e l m k ,8 1. E n lig t b o la g s o r d n in g e n s k a ll a v v in s te n t ili a k tie ä g a r n a u td e la s 4 % d iv i d e n d, e lle r 20 m k p e r a k tie, v a r t ill ä tg ä r m k ,0 0 o c h 1 0 %, e lle r m k ,4 8, tillf ö r a s r e s e r v fo n d e n. E fte r o v a n s tä e n d e ä te r s tä r m k ,33 t ili b o la g s s tä m m a n s fö r fo g a n d e. S ty re ls e n fö r e s lä r, a tt d e t t ili b o la g s s tä m m a n s fö r fo g a n d e s tä e n d e b e lo p p e t k v a rlä m n a s p ä v in s t- o c h fö r lu s t k o n to t. H e ls in g fo r s d e n 12 m a rs 1970 Tor Haglund Claes-Johan H isinger-jägerskiöld Erik Silén Av C entralhandelskam m aren godkänd revisor S ty r e ls e n Jacob von Julin John L. von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg./. Göran J. Ehrnrooth 8 H e ls in g fo r s d e n 8. a p r il 1970

7 Kom plett utrustad skogsarbetare, m odell Verktygen är tillverkad e av Fiskars-Billnäs. T ill vänster växelriktare, till höger likriktarsystem. I bakgrunden reglerutrustning for glasugn H elhydraulisk Fiskars stockkran i färd med att lasta. 11

8

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Företag i strukturomvandlingen

Företag i strukturomvandlingen Företag i strukturomvandlingen AKADEMISK AVH ANDLING vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten Umeå Universitet Avhandlingen består av fem publikationer del I del II Ansats och metoder Etablerings- och nedläggningsbeteende

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

O Y F I S K A R S A B

O Y F I S K A R S A B O Y F I S K A R S A B 1968 u tu F a ir Lady C abin ar en elegant fa m ilje b â t byggd i glasfiberarm erad polyester. T illv e rk a re : Â b o B â tva rf A b. Styrelsens för O V F IS K A R S A B förvaltningsberättelse

Läs mer

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Förskolan Diamanten Förskolan Pusslet Förskolan Gunghästen Fårdala skola Helena Boström Magnusson, Sollentuna Elisabeth Eriksson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö Carina Lagerbäck, Värmdö

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Törnå, Oskar Emil. Katalog öfver oljemålningar efter naturen på Oskar Törnås utställning 1893 i f. d. Konstföreningens lokal.

Törnå, Oskar Emil. Katalog öfver oljemålningar efter naturen på Oskar Törnås utställning 1893 i f. d. Konstföreningens lokal. Törnå, Oskar Emil Katalog öfver oljemålningar efter naturen på Oskar Törnås utställning 1893 i f. d. Konstföreningens lokal. Stockholm 1893 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993

M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993 M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993 B eträffan d e de p roto k oll från System 3 R H o ld in g A B och System 3 R International A B, som är daterade den 3

Läs mer

URBACH-WIETHE DISEASE

URBACH-WIETHE DISEASE URBACH-WIETHE DISEASE AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Medicinska Fakulteten vid Universitetet i Umeå för vinnande av medicine doktorsgrad kommer att offentligen försvaras i Sjuksköterskeskolans

Läs mer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 163.'eim er G ustavson U ik s a n tik v a rie ä m b e te t, Stockholm FÖRARBETEN TILL EN DATORISERAD RUNORDBOK I d et fö lja n d e b e s k r iv s a r b e t e t med a t t u p p r ä tta e t t A D B -baserat

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Juni 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Juni 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Juni 2013 G R s o s y n l i g a k o n t r a k t GR är en organisation som arbetar på uppdrag från sina m edlem skom m uner. Uppdragen tas fram

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

S eptem ber Helena Söderbäck, förbundsdirektör

S eptem ber Helena Söderbäck, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N y p å jo b b e t S eptem ber 2013 D å - i början på augusti när jag tillträdde som ny förbundsdirektör på GR var huset på Gårdavägen 2 ganska

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

3 v/ rörande plombering av hyttsignaler. "Betr. hyttsingal, som är i bruk g ä lle r att tillhörande

3 v/ rörande plombering av hyttsignaler. Betr. hyttsingal, som är i bruk g ä lle r att tillhörande 3 v/ A K T I E B O L A G E T 8 T O C K H O L 1 8 S P Å R V Ä G A R Tu 2194/51 NN-Hgn/GJ T IL L H A N D L IN KO M T. K. VAG- OCH 5V A TT6N e.-s TYR E LS E N O o r j J* R^ BrRAN ** 7 D E C. 1 9 5 1 ^ V l

Läs mer

Kommundirektören informerar. Kära Eckeröbo! Bibliotekets öppettider. Tisdag och torsdag Lördag

Kommundirektören informerar. Kära Eckeröbo! Bibliotekets öppettider. Tisdag och torsdag Lördag ECKERÖ INFO September 2017 www.eckero.ax www.facebook.com/eckerokommun Kommunfullmäktige i Eckerö sammankallas nästa gång torsdagen den 21.9.2017 kl. 18.30. Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

Straffrättslig jurisdiktion

Straffrättslig jurisdiktion Dan Helenius Straffrättslig jurisdiktion A kadem isk avhandling som m ed tillständ av jurid isk a fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania sai III fredagen

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Delårsrapport januari juni2008 2008-08-22 1 april 30 juni Intäkterna ökade med 7 procent till 715 (666) M SE K. M ed hänsyn tagen till såväl valutaeffekter som fler antal vardagar under kvartalet ökade

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

rigl.jjfc GL.JÄR NVÄGSSTYKELSS

rigl.jjfc GL.JÄR NVÄGSSTYKELSS HEMU rigl.jjfc GL.JÄR NVÄGSSTYKELSS NVÄGSSTYRELSEN J&aUU kung. 1938 ur 757 MILITÄRBYRÅN Dnr Mtbr H IIO /194I. T il l D istrik tsch efen v id I I d is tr ik te t, Trafikinspektören v id 6. trafik sek tion

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10-

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- Ang.,.,persontrafik på djursholmslinj erna. X+. B il.iettföraälnning*: A». Vid d rifto la ts e r x. r**~ - jjyflviljf&ttfer. fö rsälja s endast vid Stockholm ö, Stocksund

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Seraljen 70 och del av Kälvesta 3:1 i Kälvesta

Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Seraljen 70 och del av Kälvesta 3:1 i Kälvesta 0-0- DNR E00--00 Anna-Greta Holmbom Björkman Avdelningen för projektutveckling Telefon: 0-0 anna-gretaholmbom@stockholmse Till Exploateringsnämnden 0-0- Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten

Läs mer