Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p p o r te n S v e r ig e s n y a g e o g r a fi g e s i å r u t fö r fe m to n d e å r e t i r a d. S kr ifte n g e s u t a v A r e n a fö r tillv ä x t s o m ä r e tt s a m a r b e te m e lla n S w e d b a n k, IC A o c h S v e r ig e s K o m m u n e r o c h L a n d s tin g ( S K L ). S y fte t ä r a tt m e d ka r to r o c h a n a ly s e r lä ttö v e r s kå d lig t p å v is a m ö n s te r o c h u tv e c klin g s te n d e n s e r i la n d e ts ko m m u n e r. I rapporten konstateras att landets befolkning ökat m ed drygt invånare under de senaste 30 åren, vilket är en ökning m ed nästan 15 procent. Migrationsnettot står för över 70 procent av tillväxten m edan födelsenettot svarar för resterande 30 procent. Urbaniseringstrenden fortsätter. Under 2011 har nästan hälften av landet kom m uner, 141 av 290, en befolkningsm inskning. Störst ökning i absoluta tal har Stockholm m ed över fler invånare, följt av Göteborg m ed och Malm ö m ed plus invånare. Läs mer Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör K o m m u n a l r e f l e k t i o n k r i n g U t h å l l i g t i l l v ä x t - u p p d a t e r i n g G R in b ju d e r u n d e r h ö s te n v a r o c h e n a v m e d le m s ko m m u n e r n a a tt d e lta i e n b r e d p o litis k r e fle ktio n ( r å d s la g ) m e d fo ku s p å U th å llig tillv ä x t u p p d a te r in g Utifrån diskussioner i tidigare genom förda rådslag antog i m aj 2006 GRs förbundsstyrelse m ål- och strategidokum entet Uthållig tillväxt m ål och strategier m ed fokus på hållbar regional struktur, där m edlem skom m unerna gem ensam t ställde sig bakom ett antal m ål för Göteborgsregionens utveckling under de närm aste åren. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att, tillsam m ans m ed Business Region Göteborg (BRG), uppdatera Uthållig tillväxt. Syftet m ed den politiska reflektionen i m edlem skom m unerna som nu planeras är att levandegöra dokum entets m ål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i regionens utveckling. Vid rådslagen kom m er bl.a. att diskuteras hur Uthållig tillväxt används och avspeglar sig i kom m unernas arbete för regional utveckling. Kontakt: Pia Arnesson

2 G R v ä l k o m n a r t i l l G y m n a s i e d a g a r n a o k t o b e r I å r g e n o m fö r G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a fö r 1 3 :e å r e t i r a d p å S v e n s ka M ä s s a n. 9 4 u ts tä lla r e ä r kla r a a tt m e d v e r ka o c h r e d a n id a g ä r d e t in b o ka d e e le v e r fö r b e s ö k fr å n r e g io n e n s a lla g r u n d s ko lo r. För att på bästa sätt vägleda eleverna inför sitt gym nasieval finns studie- och yrkesvägledare från GRs 13 kom m uner på plats tillsam m ans m ed handledare från Gym nasieantagningen. Nytt för i år är en program vägledningsyta, där skolan m öter arbetslivet. Denna satsning finansieras inom ram en för GRs ESF-projekt m ed syftet att kom petensutveckla studie- och yrkesvägledare. Här kan besökarna prata om gym nasieskolan på program nivå tillsam m ans m ed representanter från både skola och arbetsliv. Detta är ett kom plem ent till skolornas inform ation om utbildning och skola. GR vill skapa en unik m ötesplats m ellan skola och arbetsliv för kunskapsutbyte och sam tidigt ge fördjupad inform ation till eleven om fram tiden - högskola eller yrkesliv. Läs m er här Kontakt: Wictoria Kovats T i l l g ä n g l i g h e t s i n v e n t e r i n g a v b o s t ä d e r - v e r k t y g f i n n s Be h o v e t a v a tt fö r b ä ttr a tillg ä n g lig h e te n i d e t b e fin tlig a b o s ta d s b e s tå n d e t ä r s to r t o c h fö r v ä n ta s b li s tö r r e n ä r a n d e le n ä ld r e ö ka r i b e fo lkn in g e n. Ett problem är att det inte har funnits någon sam lad inform ation om vilka verktyg som finns för att inventera tillgänglighet. Inom ram en för regeringsprogram m et Bo bra på äldre dar gav därför Hjälpm edelsinstitutet i uppdrag till FoU i Väst/GR att sam m anställa och beskriva sådana verktyg. Därför publiceras nu rapporten Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Den vänder sig till inventerare och beslutsfattare i kom m uner, bostadsföretag m.fl. Förutom beskrivningar av 17 olika verktyg innehåller den även inform ation om lagstiftning och forskning inom om rådet. Dessutom ges generella råd för inventeringsarbetet, och rapporten förväntas underlätta val av verktyg sam t bidra till att fler inventeringar och åtgärder genom förs. För att sprida kunskaper om och diskutera tillgänglighetsfrågor arrangerar FoU i Väst/GR tillsam m ans m ed Hjälpm edelsinstitutet en nationell konferens i septem ber. Läs rapporten Kontakt: Lisbeth Lindahl M ö t e s p l a t s I F O f ö r t i o n d e g å n g e n I å r ä r d e t tio n d e g å n g e n M ö te s p la ts IF O a r r a n g e r a s, d e n 1 1 o kto b e r i G ö te b o r g. Mötesplats IFO är ett årligt återkom m ande och uppskattat arrangem ang som bereder plats på scen för kom m unernas egna verksam heter inom Individ- och fam iljeom sorg. Syftet m ed dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela m ed sig av kunskap i presentationer och diskussioner. Vad gör oss lyckliga, Barnens rättigheter i vårdnadstvister, Göteborgs stad + Social ekonom i = sant och Jobb via soc. en bra idé? är några av dagens rubriker. Läs m er här Kontakt: Nicholas Singleton G R t a r ö v e r I S G R s s v e n s k a s e k t i o n G R h a r n u ta g it ö v e r a n s v a r e t fö r G ö te b o r g s r e g io n e n s in te r n a tio n e lla s ko la s s v e n s ka s e ktio n o c h b ild a t e n s ä r s kild s ko ln ä m n d fö r a tt u tfö r a u p p g ifte n. F ö r b u n d s fu llm ä ktig e fa tta d e b e s lu te t i ju n i. Undervisningen kom m er precis som tidigare att bedrivas via bolaget GISAB. Regeringen har särskilt beviljat att GR får överläm na uppgiften att bedriva undervisning i grundskolan på entreprenad. Bakgrunden till den ändrade ägarstrukturen är att ISGRs svenska sektion enligt Skollagen inte får drivas som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kom m unalförbund. I syfte att behålla verksam heten i sam m a organisation och därm ed även

3 fortsättningsvis driva skolan på sam m a fram gångsrika sätt blev lösningen att GR tar över huvudm annaskapet för den svenska sektionen och anlitar bolaget som entreprenör. För att underlätta arbetet i bolag och skolnäm nd har strävan varit att personunion ska råda m ellan bolaget GISABs styrelse och skolnäm nden. Läs mer. Kontakt: Börje Rådesjö E n e r g i t u r n é g ö r s t o p p i G R U n d e r h ö s te n ko m m e r lä n s s ty r e ls e n a tt s ta n n a till i fle r a a v V ä s tr a G ö ta la n d s ko m m u n a lfö r b u n d fö r a tt ö ka te m p e r a tu r e n i a r b e te t m e d e n e r g ifr å g o r n a. Bakgrunden är den dialog kring Färdplan 2050 som länsstyrelsen hade i våras för att få in underlag till regeringen. Underlaget blir ett av flera bidrag till en färdplan för att nå m ålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år Nu tas nästa steg i Västra Götaland tillsam m ans m ed kom m unalförbunden. Den 17 oktober blir det ett dagslångt stopp i Göteborg på en energiturné, ett arrangem ang som riktar sig till beslutsfattare inom privat eller offentlig sektor. Läs m er här Se inbjudan här Kontakt: Svante Sjöstedt S a t s n i n g m o t c a n n a b i s b r u k R e g e r in g e n h a r a v s a tt m e d e l till e n fle r å r ig s a ts n in g m o t c a n n a b is m is s b r u k. S y fte t ä r a tt s ka p a e n b r e d m o b ilis e r in g kr in g fö r e b y g g a n d e a r b e te o c h b e h a n d lin g in o m o m r å d e t. FoU i Väst/GR arbetar för närvarande m ed flera uppdrag; 1) Utvärderande studie av behandlingsenheten i Göteborgs behandlingsarbete inom ram en för Trestad 2 som inbegriper utvecklingsarbete och forsknings-insatser i Stockholm, Göteborg och Malm ö, 2) kunskapsinventering om tidiga och preventiva insatser till grund för Cannabisnätverkets utveckling av prevention inom om rådet och 3) en sam m anställning av publikationer från en tidigare satsning m ot narkotika ( Mobilisering m ot narkotika ). Utvärderingen av behandlingsenhetens arbete sträcker sig över tre år m edan de två andra uppdragen färdigställs under hösten Kontakt: Torbjörn Forkby u t b i l d n i n g s p l a t s e r t i l l G R v u x a u g u s t i s t a r t D e n s ta tlig a s a ts n in g e n p å y r ke s u tb ild n in g a r fö r v u x n a ( Y r ke s v u x ) s ta r ta d e s o c h u tö ka d e s kr a ftig t F r a m till o c h m e d u tb ild n in g s s ta r t i a u g u s ti h a r d e t a n o r d n a ts y r ke s u tb ild n in g a r fö r d e lta g a r e till e n ko s tn a d p å n ä s ta n M kr. Innan Yrkesvux startades hade Göteborgsregionens 13 m edlem s- kom m uner bedrivit yrkesutbildningar för vuxna sedan 2003, vilket bidrog till att GR kunde expandera i den snabba takt som krävdes. Under 2012 och 2013 kom m er en utfasning av Yrkesvux att ske, vilket gör att antalet utbildningsplatser kraftigt m inskas. Läs mer Kontakt: Kenneth Ardehed

4 N u ä r d e f i n i t i v a n t a g n i n g e n t i l l g y m n a s i e t k l a r 2 7 ju n i v a r d e fin itiv a n ta g n in g e n kla r o c h e le v e r n a ku n d e g å in p å o c h s e s itt r e s u lta t. 8 2 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k s itt fö r s ta h a n d s v a l a v u tb ild n in g o c h s ko la tillg o d o s e tt. 9 2,4 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k d e n u tb ild n in g d e ö n s ka d e i fö r s ta h a n d m e n e n a n n a n s ko la. Antal antagna till nationella program är 9 780; till kom m unala skolor och till fristående. Det finns lediga platser och 173 elever som i dagsläget enbart är reservplacerade. Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et, Industritekniska program m et sam t VVS- och fastighetsprogram m et ökar i år trots att elevkullen m inskar. De fem största program m en är dock Sam hällsvetenskapsprogram m et, Naturvetenskaps-program m et, Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et och Estetiska program m et. Läs mer Kontakt: Carl Heath S k o l l e d a r e o c h p o l i t i k e r f r å n K i n a b e s ö k t e G R G R v a r 1 4 s e p te m b e r v ä r d fö r e tt b e s ö k d ä r s ko lle d a r e o c h p o litike r fr å n D a lia n i K in a fic k v e ta m e r o m r e g io n a l s a m v e r ka n o c h s p e c ifikt o m s v e n s kt u tb ild n in g s s y s te m m e d ko p p lin g till ko n c e p te t T e kn ikc o lle g e. Under en knapp vecka besökte delegationen Västsverige och fick lära m er om hur utbildningssystem en är uppbyggda. Utöver GR ingick bland annat besök på SKF tekniska gym nasium /kom petenscentrum, Göteborgsregionens tekniska gym nasium och Innovatum i Trollhättan. Genom teknikcollege sam verkar utbildning och arbetsliv för att säkra kom petensförsörjningen inom om rådena teknik och industriteknik. Teknikcollege SKF, ett av 10 teknikcollege inom Teknikcollege Göteborgsregionen, och JinZhou New Area Educational departm ent i Dalian, har etablerat kontakter m ellan sina gym nasieskolor. Sam arbetet har bland annat lett till att svenska elever, via ett Atlas-projekt, har genom fört praktik i Dalian. Kinesiska och svenska gym nasieelever har tillsam m ans arbetat m ed ett design- och tillverkningsprojekt kring en produkt som ska användas som presentartikel i företaget. Kontakt: Margaretha Allen P s y k i s k o h ä l s a b l a n d b a r n o c h u n g a i e n s ä r s k i l d s a t s n i n g Ba r n s o m h a r, e lle r s o m r is ke r a r, p s y kis k o h ä ls a b e h ö v e r s a m o r d n a d e o c h tillg ä n g lig a in s a ts e r. D ä r fö r g e n o m fö r S K L d e t s å ka lla d e P s y n kp r o je kte t. GR-kom m unerna har genom Psynk fått m öjlighet att prova om genom brottsm etodiken kan bidra till bättre insatser. Till projektet kopplas en studie där betydelsen för barnen av att det finns riktlinjer för sam ordning (Västbus) studeras. Läs mer Kontakt: Anna Melke U p p f ö l jn i n g a v p l a c e r i n g a r n ä r d e t g ä l l e r b a r n o c h u n g a D e t ä r s jä lv kla r t a tt p la c e r in g a r a v b a r n o c h u n g a s ka fö lja s u p p p å e tt s y s te m a tis kt s ä tt, m e n h u r g ö r v i o c h h u r ka n u p p fö ljn in g e n b li m e r effektiv? I GR-kom m unerna och vid Gryning Vård AB görs under hösten en undersökning av hur vi går tillväga när vi följer upp placeringar och vad olika m etoder för system atisk uppföljning leder till. I förlängningen ska m aterialet användas för att förbättra uppföljningen. Uppdraget är en del av GRs överenskom m else m ed SKL om regionalt stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik sam t ett utvecklingsarbete m ellan FoU i Väst/GR och Gryning Vård AB. Kontakt: Ulf Axberg N y a s t u d e n t e r p å Y r k e s h ö g s k o l a n s E U - p r o je k t s a m o r d n a r u t b i l d n i n g U n d e r v e c ka 3 7 b ö r ja r 4 0 n y a s tu d e n te r p å Y r ke s h ö g s ko la n s E U - p r o je kts a m o r d n a r u tb ild n in g. Utbildningen har bedrivits sedan 2006 och ägs av Mölndal Stad, m en sker i nära sam arbete m ellan GRUtbildning/Pedagogiskt Centrum, Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet, Mölndals vuxenutbildning sam t Åsö vuxengym nasium i Stockholm. Utbildningen bedrivs på halvdistans och läses under tre term iner på 75 procent. Kontakt: Natalie Lindqvist

5 K i c k - o f f f ö r G R s E S F - p r o je k t G R S Y V O D e n 1 9 o kto b e r h a r E S F -p r o je kte t s o m få tt n a m n e t G R S Y V O kic ko ff! D å kö r p r o je kte t ig å n g p å r iktig t m e d e n h e ld a g p å Bu r g å r d e n s K o n fe r e n s c e n te r. Vi kom m er bl.a. att få lyssna till Utbildningsgruppens ordförande, Helene Odenjung, Gabriella Holm, upphovsperson till SyvBarom etern och grundare av Skolsam verkan sam t Bo Dahlbom, forskningschef vid Sustainable Innovation och professor vid IT-universitetet i Göteborg. Kickoffen riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och arbetslivsrepresentanter inom Göteborgsregionen. Deltagandet är helt kostnadsfritt genom finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF. Läs mer Kontakt: Josefin Twedmark P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g i o n G R h a r ta g it fr a m e n fy llig b r o s c h y r o m m iljö a r b e te t i r e g io n e n P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g io n. För första gången ges en helhetsbild och lägesbeskrivning av det om fattande m iljöarbete som pågår i regionens 13 kom m uner. Det finns m ånga om råden där regionens kom m uner ligger i fram kant och exem plen är väl värda att sprida och vara stolt över. Det handlar till exem pel om energieffektiva hus, biogas, ekologisk m at, hållbar stads-utveckling, m iljöfordon och vindkraft. Broschyren beskriver också de överenskom m elser som finns i GR och som driver på m iljöarbetet, inte m inst gäller det strukturbilden och sam arbetet kring kollektivtrafik och avfallsplanering, K2020 och A2020. Förhoppningen är att broschyren ska inspirera kom m unerna och andra organisationer att växla upp ytterligare i m iljöarbetet. Den är också ett bra m aterial att ge till besökare och andra. Ladda ner broschyren här Kontakt: Svante Sjöstedt GRo sprider resultat D e n 6 n o v e m b e r ä r d e t d a g s fö r G R o -p r o je kte ts s p r id n in g s ko n fe r e n s. V ä lko m m e n a tt ta d e l a v e r fa r e n h e te r o c h r e s u lta t i fo r m a v fö r e lä s n in g a r, s e m in a r ie r o c h u ts tä lln in g a r. T r ä ffa d e lta g a r e, ku r s le d a r e, u tv ä r d e r a r e o c h p r o je ktle d n in g. L y s s n a, s tä ll fr å g o r o c h b li in s p ir e r a d! Dagen kom m er att bestå av: Föreläsningar - GRo-team et, projektledningsgruppen och följeforskare redovisar erfarenheter, slutsatser och utvärderingsresultat. Utställningar - Varje kom m un visar upp hur m an arbetat m ed att skapa hållbara strukturer för lärande genom projektet. På utställningen presenteras även alla de lärandeaktiviteter och m odeller för utvecklingsarbete som GRo arbetat m ed. Parallella sem inarier - Deltagare, chefer och kursledare delar m ed sig av erfarenheter och resultat från projektets lärandeaktiviteter. bland annat på tem ana studiecirklar, strategisk kom petensutveckling och webbutbildning för nyanställda. Läs mer Anm älan görs till Jacob Bucht Till GRo-projektet Kontakt: Theresa Larsen Klicka här för att avregistrera din adress

6 Postman

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer