Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p p o r te n S v e r ig e s n y a g e o g r a fi g e s i å r u t fö r fe m to n d e å r e t i r a d. S kr ifte n g e s u t a v A r e n a fö r tillv ä x t s o m ä r e tt s a m a r b e te m e lla n S w e d b a n k, IC A o c h S v e r ig e s K o m m u n e r o c h L a n d s tin g ( S K L ). S y fte t ä r a tt m e d ka r to r o c h a n a ly s e r lä ttö v e r s kå d lig t p å v is a m ö n s te r o c h u tv e c klin g s te n d e n s e r i la n d e ts ko m m u n e r. I rapporten konstateras att landets befolkning ökat m ed drygt invånare under de senaste 30 åren, vilket är en ökning m ed nästan 15 procent. Migrationsnettot står för över 70 procent av tillväxten m edan födelsenettot svarar för resterande 30 procent. Urbaniseringstrenden fortsätter. Under 2011 har nästan hälften av landet kom m uner, 141 av 290, en befolkningsm inskning. Störst ökning i absoluta tal har Stockholm m ed över fler invånare, följt av Göteborg m ed och Malm ö m ed plus invånare. Läs mer Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör K o m m u n a l r e f l e k t i o n k r i n g U t h å l l i g t i l l v ä x t - u p p d a t e r i n g G R in b ju d e r u n d e r h ö s te n v a r o c h e n a v m e d le m s ko m m u n e r n a a tt d e lta i e n b r e d p o litis k r e fle ktio n ( r å d s la g ) m e d fo ku s p å U th å llig tillv ä x t u p p d a te r in g Utifrån diskussioner i tidigare genom förda rådslag antog i m aj 2006 GRs förbundsstyrelse m ål- och strategidokum entet Uthållig tillväxt m ål och strategier m ed fokus på hållbar regional struktur, där m edlem skom m unerna gem ensam t ställde sig bakom ett antal m ål för Göteborgsregionens utveckling under de närm aste åren. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att, tillsam m ans m ed Business Region Göteborg (BRG), uppdatera Uthållig tillväxt. Syftet m ed den politiska reflektionen i m edlem skom m unerna som nu planeras är att levandegöra dokum entets m ål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i regionens utveckling. Vid rådslagen kom m er bl.a. att diskuteras hur Uthållig tillväxt används och avspeglar sig i kom m unernas arbete för regional utveckling. Kontakt: Pia Arnesson

2 G R v ä l k o m n a r t i l l G y m n a s i e d a g a r n a o k t o b e r I å r g e n o m fö r G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a fö r 1 3 :e å r e t i r a d p å S v e n s ka M ä s s a n. 9 4 u ts tä lla r e ä r kla r a a tt m e d v e r ka o c h r e d a n id a g ä r d e t in b o ka d e e le v e r fö r b e s ö k fr å n r e g io n e n s a lla g r u n d s ko lo r. För att på bästa sätt vägleda eleverna inför sitt gym nasieval finns studie- och yrkesvägledare från GRs 13 kom m uner på plats tillsam m ans m ed handledare från Gym nasieantagningen. Nytt för i år är en program vägledningsyta, där skolan m öter arbetslivet. Denna satsning finansieras inom ram en för GRs ESF-projekt m ed syftet att kom petensutveckla studie- och yrkesvägledare. Här kan besökarna prata om gym nasieskolan på program nivå tillsam m ans m ed representanter från både skola och arbetsliv. Detta är ett kom plem ent till skolornas inform ation om utbildning och skola. GR vill skapa en unik m ötesplats m ellan skola och arbetsliv för kunskapsutbyte och sam tidigt ge fördjupad inform ation till eleven om fram tiden - högskola eller yrkesliv. Läs m er här Kontakt: Wictoria Kovats T i l l g ä n g l i g h e t s i n v e n t e r i n g a v b o s t ä d e r - v e r k t y g f i n n s Be h o v e t a v a tt fö r b ä ttr a tillg ä n g lig h e te n i d e t b e fin tlig a b o s ta d s b e s tå n d e t ä r s to r t o c h fö r v ä n ta s b li s tö r r e n ä r a n d e le n ä ld r e ö ka r i b e fo lkn in g e n. Ett problem är att det inte har funnits någon sam lad inform ation om vilka verktyg som finns för att inventera tillgänglighet. Inom ram en för regeringsprogram m et Bo bra på äldre dar gav därför Hjälpm edelsinstitutet i uppdrag till FoU i Väst/GR att sam m anställa och beskriva sådana verktyg. Därför publiceras nu rapporten Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Den vänder sig till inventerare och beslutsfattare i kom m uner, bostadsföretag m.fl. Förutom beskrivningar av 17 olika verktyg innehåller den även inform ation om lagstiftning och forskning inom om rådet. Dessutom ges generella råd för inventeringsarbetet, och rapporten förväntas underlätta val av verktyg sam t bidra till att fler inventeringar och åtgärder genom förs. För att sprida kunskaper om och diskutera tillgänglighetsfrågor arrangerar FoU i Väst/GR tillsam m ans m ed Hjälpm edelsinstitutet en nationell konferens i septem ber. Läs rapporten Kontakt: Lisbeth Lindahl M ö t e s p l a t s I F O f ö r t i o n d e g å n g e n I å r ä r d e t tio n d e g å n g e n M ö te s p la ts IF O a r r a n g e r a s, d e n 1 1 o kto b e r i G ö te b o r g. Mötesplats IFO är ett årligt återkom m ande och uppskattat arrangem ang som bereder plats på scen för kom m unernas egna verksam heter inom Individ- och fam iljeom sorg. Syftet m ed dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela m ed sig av kunskap i presentationer och diskussioner. Vad gör oss lyckliga, Barnens rättigheter i vårdnadstvister, Göteborgs stad + Social ekonom i = sant och Jobb via soc. en bra idé? är några av dagens rubriker. Läs m er här Kontakt: Nicholas Singleton G R t a r ö v e r I S G R s s v e n s k a s e k t i o n G R h a r n u ta g it ö v e r a n s v a r e t fö r G ö te b o r g s r e g io n e n s in te r n a tio n e lla s ko la s s v e n s ka s e ktio n o c h b ild a t e n s ä r s kild s ko ln ä m n d fö r a tt u tfö r a u p p g ifte n. F ö r b u n d s fu llm ä ktig e fa tta d e b e s lu te t i ju n i. Undervisningen kom m er precis som tidigare att bedrivas via bolaget GISAB. Regeringen har särskilt beviljat att GR får överläm na uppgiften att bedriva undervisning i grundskolan på entreprenad. Bakgrunden till den ändrade ägarstrukturen är att ISGRs svenska sektion enligt Skollagen inte får drivas som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kom m unalförbund. I syfte att behålla verksam heten i sam m a organisation och därm ed även

3 fortsättningsvis driva skolan på sam m a fram gångsrika sätt blev lösningen att GR tar över huvudm annaskapet för den svenska sektionen och anlitar bolaget som entreprenör. För att underlätta arbetet i bolag och skolnäm nd har strävan varit att personunion ska råda m ellan bolaget GISABs styrelse och skolnäm nden. Läs mer. Kontakt: Börje Rådesjö E n e r g i t u r n é g ö r s t o p p i G R U n d e r h ö s te n ko m m e r lä n s s ty r e ls e n a tt s ta n n a till i fle r a a v V ä s tr a G ö ta la n d s ko m m u n a lfö r b u n d fö r a tt ö ka te m p e r a tu r e n i a r b e te t m e d e n e r g ifr å g o r n a. Bakgrunden är den dialog kring Färdplan 2050 som länsstyrelsen hade i våras för att få in underlag till regeringen. Underlaget blir ett av flera bidrag till en färdplan för att nå m ålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år Nu tas nästa steg i Västra Götaland tillsam m ans m ed kom m unalförbunden. Den 17 oktober blir det ett dagslångt stopp i Göteborg på en energiturné, ett arrangem ang som riktar sig till beslutsfattare inom privat eller offentlig sektor. Läs m er här Se inbjudan här Kontakt: Svante Sjöstedt S a t s n i n g m o t c a n n a b i s b r u k R e g e r in g e n h a r a v s a tt m e d e l till e n fle r å r ig s a ts n in g m o t c a n n a b is m is s b r u k. S y fte t ä r a tt s ka p a e n b r e d m o b ilis e r in g kr in g fö r e b y g g a n d e a r b e te o c h b e h a n d lin g in o m o m r å d e t. FoU i Väst/GR arbetar för närvarande m ed flera uppdrag; 1) Utvärderande studie av behandlingsenheten i Göteborgs behandlingsarbete inom ram en för Trestad 2 som inbegriper utvecklingsarbete och forsknings-insatser i Stockholm, Göteborg och Malm ö, 2) kunskapsinventering om tidiga och preventiva insatser till grund för Cannabisnätverkets utveckling av prevention inom om rådet och 3) en sam m anställning av publikationer från en tidigare satsning m ot narkotika ( Mobilisering m ot narkotika ). Utvärderingen av behandlingsenhetens arbete sträcker sig över tre år m edan de två andra uppdragen färdigställs under hösten Kontakt: Torbjörn Forkby u t b i l d n i n g s p l a t s e r t i l l G R v u x a u g u s t i s t a r t D e n s ta tlig a s a ts n in g e n p å y r ke s u tb ild n in g a r fö r v u x n a ( Y r ke s v u x ) s ta r ta d e s o c h u tö ka d e s kr a ftig t F r a m till o c h m e d u tb ild n in g s s ta r t i a u g u s ti h a r d e t a n o r d n a ts y r ke s u tb ild n in g a r fö r d e lta g a r e till e n ko s tn a d p å n ä s ta n M kr. Innan Yrkesvux startades hade Göteborgsregionens 13 m edlem s- kom m uner bedrivit yrkesutbildningar för vuxna sedan 2003, vilket bidrog till att GR kunde expandera i den snabba takt som krävdes. Under 2012 och 2013 kom m er en utfasning av Yrkesvux att ske, vilket gör att antalet utbildningsplatser kraftigt m inskas. Läs mer Kontakt: Kenneth Ardehed

4 N u ä r d e f i n i t i v a n t a g n i n g e n t i l l g y m n a s i e t k l a r 2 7 ju n i v a r d e fin itiv a n ta g n in g e n kla r o c h e le v e r n a ku n d e g å in p å o c h s e s itt r e s u lta t. 8 2 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k s itt fö r s ta h a n d s v a l a v u tb ild n in g o c h s ko la tillg o d o s e tt. 9 2,4 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k d e n u tb ild n in g d e ö n s ka d e i fö r s ta h a n d m e n e n a n n a n s ko la. Antal antagna till nationella program är 9 780; till kom m unala skolor och till fristående. Det finns lediga platser och 173 elever som i dagsläget enbart är reservplacerade. Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et, Industritekniska program m et sam t VVS- och fastighetsprogram m et ökar i år trots att elevkullen m inskar. De fem största program m en är dock Sam hällsvetenskapsprogram m et, Naturvetenskaps-program m et, Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et och Estetiska program m et. Läs mer Kontakt: Carl Heath S k o l l e d a r e o c h p o l i t i k e r f r å n K i n a b e s ö k t e G R G R v a r 1 4 s e p te m b e r v ä r d fö r e tt b e s ö k d ä r s ko lle d a r e o c h p o litike r fr å n D a lia n i K in a fic k v e ta m e r o m r e g io n a l s a m v e r ka n o c h s p e c ifikt o m s v e n s kt u tb ild n in g s s y s te m m e d ko p p lin g till ko n c e p te t T e kn ikc o lle g e. Under en knapp vecka besökte delegationen Västsverige och fick lära m er om hur utbildningssystem en är uppbyggda. Utöver GR ingick bland annat besök på SKF tekniska gym nasium /kom petenscentrum, Göteborgsregionens tekniska gym nasium och Innovatum i Trollhättan. Genom teknikcollege sam verkar utbildning och arbetsliv för att säkra kom petensförsörjningen inom om rådena teknik och industriteknik. Teknikcollege SKF, ett av 10 teknikcollege inom Teknikcollege Göteborgsregionen, och JinZhou New Area Educational departm ent i Dalian, har etablerat kontakter m ellan sina gym nasieskolor. Sam arbetet har bland annat lett till att svenska elever, via ett Atlas-projekt, har genom fört praktik i Dalian. Kinesiska och svenska gym nasieelever har tillsam m ans arbetat m ed ett design- och tillverkningsprojekt kring en produkt som ska användas som presentartikel i företaget. Kontakt: Margaretha Allen P s y k i s k o h ä l s a b l a n d b a r n o c h u n g a i e n s ä r s k i l d s a t s n i n g Ba r n s o m h a r, e lle r s o m r is ke r a r, p s y kis k o h ä ls a b e h ö v e r s a m o r d n a d e o c h tillg ä n g lig a in s a ts e r. D ä r fö r g e n o m fö r S K L d e t s å ka lla d e P s y n kp r o je kte t. GR-kom m unerna har genom Psynk fått m öjlighet att prova om genom brottsm etodiken kan bidra till bättre insatser. Till projektet kopplas en studie där betydelsen för barnen av att det finns riktlinjer för sam ordning (Västbus) studeras. Läs mer Kontakt: Anna Melke U p p f ö l jn i n g a v p l a c e r i n g a r n ä r d e t g ä l l e r b a r n o c h u n g a D e t ä r s jä lv kla r t a tt p la c e r in g a r a v b a r n o c h u n g a s ka fö lja s u p p p å e tt s y s te m a tis kt s ä tt, m e n h u r g ö r v i o c h h u r ka n u p p fö ljn in g e n b li m e r effektiv? I GR-kom m unerna och vid Gryning Vård AB görs under hösten en undersökning av hur vi går tillväga när vi följer upp placeringar och vad olika m etoder för system atisk uppföljning leder till. I förlängningen ska m aterialet användas för att förbättra uppföljningen. Uppdraget är en del av GRs överenskom m else m ed SKL om regionalt stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik sam t ett utvecklingsarbete m ellan FoU i Väst/GR och Gryning Vård AB. Kontakt: Ulf Axberg N y a s t u d e n t e r p å Y r k e s h ö g s k o l a n s E U - p r o je k t s a m o r d n a r u t b i l d n i n g U n d e r v e c ka 3 7 b ö r ja r 4 0 n y a s tu d e n te r p å Y r ke s h ö g s ko la n s E U - p r o je kts a m o r d n a r u tb ild n in g. Utbildningen har bedrivits sedan 2006 och ägs av Mölndal Stad, m en sker i nära sam arbete m ellan GRUtbildning/Pedagogiskt Centrum, Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet, Mölndals vuxenutbildning sam t Åsö vuxengym nasium i Stockholm. Utbildningen bedrivs på halvdistans och läses under tre term iner på 75 procent. Kontakt: Natalie Lindqvist

5 K i c k - o f f f ö r G R s E S F - p r o je k t G R S Y V O D e n 1 9 o kto b e r h a r E S F -p r o je kte t s o m få tt n a m n e t G R S Y V O kic ko ff! D å kö r p r o je kte t ig å n g p å r iktig t m e d e n h e ld a g p å Bu r g å r d e n s K o n fe r e n s c e n te r. Vi kom m er bl.a. att få lyssna till Utbildningsgruppens ordförande, Helene Odenjung, Gabriella Holm, upphovsperson till SyvBarom etern och grundare av Skolsam verkan sam t Bo Dahlbom, forskningschef vid Sustainable Innovation och professor vid IT-universitetet i Göteborg. Kickoffen riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och arbetslivsrepresentanter inom Göteborgsregionen. Deltagandet är helt kostnadsfritt genom finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF. Läs mer Kontakt: Josefin Twedmark P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g i o n G R h a r ta g it fr a m e n fy llig b r o s c h y r o m m iljö a r b e te t i r e g io n e n P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g io n. För första gången ges en helhetsbild och lägesbeskrivning av det om fattande m iljöarbete som pågår i regionens 13 kom m uner. Det finns m ånga om råden där regionens kom m uner ligger i fram kant och exem plen är väl värda att sprida och vara stolt över. Det handlar till exem pel om energieffektiva hus, biogas, ekologisk m at, hållbar stads-utveckling, m iljöfordon och vindkraft. Broschyren beskriver också de överenskom m elser som finns i GR och som driver på m iljöarbetet, inte m inst gäller det strukturbilden och sam arbetet kring kollektivtrafik och avfallsplanering, K2020 och A2020. Förhoppningen är att broschyren ska inspirera kom m unerna och andra organisationer att växla upp ytterligare i m iljöarbetet. Den är också ett bra m aterial att ge till besökare och andra. Ladda ner broschyren här Kontakt: Svante Sjöstedt GRo sprider resultat D e n 6 n o v e m b e r ä r d e t d a g s fö r G R o -p r o je kte ts s p r id n in g s ko n fe r e n s. V ä lko m m e n a tt ta d e l a v e r fa r e n h e te r o c h r e s u lta t i fo r m a v fö r e lä s n in g a r, s e m in a r ie r o c h u ts tä lln in g a r. T r ä ffa d e lta g a r e, ku r s le d a r e, u tv ä r d e r a r e o c h p r o je ktle d n in g. L y s s n a, s tä ll fr å g o r o c h b li in s p ir e r a d! Dagen kom m er att bestå av: Föreläsningar - GRo-team et, projektledningsgruppen och följeforskare redovisar erfarenheter, slutsatser och utvärderingsresultat. Utställningar - Varje kom m un visar upp hur m an arbetat m ed att skapa hållbara strukturer för lärande genom projektet. På utställningen presenteras även alla de lärandeaktiviteter och m odeller för utvecklingsarbete som GRo arbetat m ed. Parallella sem inarier - Deltagare, chefer och kursledare delar m ed sig av erfarenheter och resultat från projektets lärandeaktiviteter. bland annat på tem ana studiecirklar, strategisk kom petensutveckling och webbutbildning för nyanställda. Läs mer Anm älan görs till Jacob Bucht Till GRo-projektet Kontakt: Theresa Larsen Klicka här för att avregistrera din adress

6 Postman

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M ars 2013 T e k n i k u t v e c k l i n g i n o m ä l d r e o m s o r g e n F ö r n å g r a v e c ko r s e d a n m e d v e r ka d e G R tills

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Maj 2012 Sammanhållen vård och omsorg - fördjupat samarbete mellan kommunalförbunden och VGR REGERINGEN HAR tillsammans med Sveriges kommuner

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Nr Sam m anträdesdatum sida 1( 15) Plats och tid Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Beslutande Kerst in Nordst r öm ( s) Rune Ander sson ( PRO- Skållerud) Erik Nordst r öm (

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdom ar A rbetsförm edlingens m ånadssiffror siffror för Län Veckodagen den dagens datum m ånad 2010 I m ånad 2009 gick xxx ungdom ar i Län utan jobb. U ngdom

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen?

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Närmare 200 fullmäktigeledamöter samlades på Svenska Mässan den 19 mars för att reflektera kring resultatet av de rådslag om Uthållig tillväxt

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012 2011 - året som gått IBLAND ÄR DET FÖRST när vi gör bokslut som vi får perspektiv på den verksamhet vi bedriver. Så är det också

Läs mer

2(14)

2(14) 2(14) 3(14) V älkom m en till A ndra Långgatan 4C Ett bekväm b t boende b i G öteborg A lldeles i entrén till två av G öteborgs m est populära bostadsom råden bygger vi nu 12 exklusiva bostadsrätter. I

Läs mer

När m an betraktar begreppet användbarhet m åste m an ta hänsyn till två viktiga faktorer. Dessa är:

När m an betraktar begreppet användbarhet m åste m an ta hänsyn till två viktiga faktorer. Dessa är: - Användbarhetsorienterad design Varför ska m an involvera användaren i designprocessen? Det finns m ånga anledningar till detta. Först och främ st kan m an på ett lättare sätt få fram användbara produkter,

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

GAPS Governance and Policy for Sustainability

GAPS Governance and Policy for Sustainability GAPS Governance and Policy for Sustainability Internationellt pilotprojekt för Mistra Urban Futures med bas i Kapstaden, Manchester, Kisumu (Kenya) och Göteborg Syfte: Att förstå vilka kunskaper, idéer

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas?

Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas? Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas? Kiruna den 9 juni 2014 Göran Cars Kiruna kommun & KTH Samhällsplanering och miljö 1 Vad skapar attraktivitet konkurrenskraft? Arbetsmarknad och infrastruktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

K om m unerna och ungdom sarbetslösheten En sam m anställning av svar från Sveriges kom m uner på SSU :s brev om ungdom sarbetslösheten Innehållsförteckning Förord av Jytte G uteland 3 SSU :s brev till

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande Socialnämnden 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Ersättare: lnsynsplats: Tjänstemän: 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset,

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

stalex foddes 1952...

stalex foddes 1952... NOW SHOWING! THE NEW BREED stalex foddes 1952......av den stolta föräldern Arbesko (det är vi) ett svenskt failjeföretag i fete generationen so utvecklar och tillverkar skydds- och yrkesskor för professionella

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Flahult 79:32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Flahult 79:32 Utgåva 1:1 2012-09-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Flahult 79:32 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6 2 2

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i 6DPHUQDV6O MG 9HUNVDPKHWVSODQ bilaga 4.RQVWKDQWYHUNVI UEXQG I UnU ) UEXQGHWVEDVYHUNVDPKHW ) UEXQGVNDQVOLHW Medlem saktiviteter, sem inarier, inform ationsm öten, adm inistration och ekonom i. före juni

Läs mer

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt a mål i GRo Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? 3 Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling 4 SMARTa mål 5 Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt 8 SMARTa mål-formuläret 9 Spara och skriv

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tygelsjö 20:8

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tygelsjö 20:8 Utgåva 1:1 2012-08-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tygelsjö 20:8 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6 2 2

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Stora Kärr 8:355

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Stora Kärr 8:355 Utgåva 1:1 2012-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Stora Kärr 8:355 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

1 Se bilaga 1 2 Se bilaga 1 3 Se bilaga 2 4 Se bilaga 3

1 Se bilaga 1 2 Se bilaga 1 3 Se bilaga 2 4 Se bilaga 3 Inte ens en halvgarant för jobb SSU :s granskning av regeringens ungdom sgaranti En rapport från Sveriges Socialdem okratiska U ngdom sförbund Juni 2010 w w w.ssu.se Innehåll Förord 3 R esultat 4 Hopp

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lillhaga 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lillhaga 1:11 Utgåva 1:1 2012-09-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lillhaga 1:11 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6 2 2

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer