Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p p o r te n S v e r ig e s n y a g e o g r a fi g e s i å r u t fö r fe m to n d e å r e t i r a d. S kr ifte n g e s u t a v A r e n a fö r tillv ä x t s o m ä r e tt s a m a r b e te m e lla n S w e d b a n k, IC A o c h S v e r ig e s K o m m u n e r o c h L a n d s tin g ( S K L ). S y fte t ä r a tt m e d ka r to r o c h a n a ly s e r lä ttö v e r s kå d lig t p å v is a m ö n s te r o c h u tv e c klin g s te n d e n s e r i la n d e ts ko m m u n e r. I rapporten konstateras att landets befolkning ökat m ed drygt invånare under de senaste 30 åren, vilket är en ökning m ed nästan 15 procent. Migrationsnettot står för över 70 procent av tillväxten m edan födelsenettot svarar för resterande 30 procent. Urbaniseringstrenden fortsätter. Under 2011 har nästan hälften av landet kom m uner, 141 av 290, en befolkningsm inskning. Störst ökning i absoluta tal har Stockholm m ed över fler invånare, följt av Göteborg m ed och Malm ö m ed plus invånare. Läs mer Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör K o m m u n a l r e f l e k t i o n k r i n g U t h å l l i g t i l l v ä x t - u p p d a t e r i n g G R in b ju d e r u n d e r h ö s te n v a r o c h e n a v m e d le m s ko m m u n e r n a a tt d e lta i e n b r e d p o litis k r e fle ktio n ( r å d s la g ) m e d fo ku s p å U th å llig tillv ä x t u p p d a te r in g Utifrån diskussioner i tidigare genom förda rådslag antog i m aj 2006 GRs förbundsstyrelse m ål- och strategidokum entet Uthållig tillväxt m ål och strategier m ed fokus på hållbar regional struktur, där m edlem skom m unerna gem ensam t ställde sig bakom ett antal m ål för Göteborgsregionens utveckling under de närm aste åren. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att, tillsam m ans m ed Business Region Göteborg (BRG), uppdatera Uthållig tillväxt. Syftet m ed den politiska reflektionen i m edlem skom m unerna som nu planeras är att levandegöra dokum entets m ål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i regionens utveckling. Vid rådslagen kom m er bl.a. att diskuteras hur Uthållig tillväxt används och avspeglar sig i kom m unernas arbete för regional utveckling. Kontakt: Pia Arnesson

2 G R v ä l k o m n a r t i l l G y m n a s i e d a g a r n a o k t o b e r I å r g e n o m fö r G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a fö r 1 3 :e å r e t i r a d p å S v e n s ka M ä s s a n. 9 4 u ts tä lla r e ä r kla r a a tt m e d v e r ka o c h r e d a n id a g ä r d e t in b o ka d e e le v e r fö r b e s ö k fr å n r e g io n e n s a lla g r u n d s ko lo r. För att på bästa sätt vägleda eleverna inför sitt gym nasieval finns studie- och yrkesvägledare från GRs 13 kom m uner på plats tillsam m ans m ed handledare från Gym nasieantagningen. Nytt för i år är en program vägledningsyta, där skolan m öter arbetslivet. Denna satsning finansieras inom ram en för GRs ESF-projekt m ed syftet att kom petensutveckla studie- och yrkesvägledare. Här kan besökarna prata om gym nasieskolan på program nivå tillsam m ans m ed representanter från både skola och arbetsliv. Detta är ett kom plem ent till skolornas inform ation om utbildning och skola. GR vill skapa en unik m ötesplats m ellan skola och arbetsliv för kunskapsutbyte och sam tidigt ge fördjupad inform ation till eleven om fram tiden - högskola eller yrkesliv. Läs m er här Kontakt: Wictoria Kovats T i l l g ä n g l i g h e t s i n v e n t e r i n g a v b o s t ä d e r - v e r k t y g f i n n s Be h o v e t a v a tt fö r b ä ttr a tillg ä n g lig h e te n i d e t b e fin tlig a b o s ta d s b e s tå n d e t ä r s to r t o c h fö r v ä n ta s b li s tö r r e n ä r a n d e le n ä ld r e ö ka r i b e fo lkn in g e n. Ett problem är att det inte har funnits någon sam lad inform ation om vilka verktyg som finns för att inventera tillgänglighet. Inom ram en för regeringsprogram m et Bo bra på äldre dar gav därför Hjälpm edelsinstitutet i uppdrag till FoU i Väst/GR att sam m anställa och beskriva sådana verktyg. Därför publiceras nu rapporten Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Den vänder sig till inventerare och beslutsfattare i kom m uner, bostadsföretag m.fl. Förutom beskrivningar av 17 olika verktyg innehåller den även inform ation om lagstiftning och forskning inom om rådet. Dessutom ges generella råd för inventeringsarbetet, och rapporten förväntas underlätta val av verktyg sam t bidra till att fler inventeringar och åtgärder genom förs. För att sprida kunskaper om och diskutera tillgänglighetsfrågor arrangerar FoU i Väst/GR tillsam m ans m ed Hjälpm edelsinstitutet en nationell konferens i septem ber. Läs rapporten Kontakt: Lisbeth Lindahl M ö t e s p l a t s I F O f ö r t i o n d e g å n g e n I å r ä r d e t tio n d e g å n g e n M ö te s p la ts IF O a r r a n g e r a s, d e n 1 1 o kto b e r i G ö te b o r g. Mötesplats IFO är ett årligt återkom m ande och uppskattat arrangem ang som bereder plats på scen för kom m unernas egna verksam heter inom Individ- och fam iljeom sorg. Syftet m ed dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela m ed sig av kunskap i presentationer och diskussioner. Vad gör oss lyckliga, Barnens rättigheter i vårdnadstvister, Göteborgs stad + Social ekonom i = sant och Jobb via soc. en bra idé? är några av dagens rubriker. Läs m er här Kontakt: Nicholas Singleton G R t a r ö v e r I S G R s s v e n s k a s e k t i o n G R h a r n u ta g it ö v e r a n s v a r e t fö r G ö te b o r g s r e g io n e n s in te r n a tio n e lla s ko la s s v e n s ka s e ktio n o c h b ild a t e n s ä r s kild s ko ln ä m n d fö r a tt u tfö r a u p p g ifte n. F ö r b u n d s fu llm ä ktig e fa tta d e b e s lu te t i ju n i. Undervisningen kom m er precis som tidigare att bedrivas via bolaget GISAB. Regeringen har särskilt beviljat att GR får överläm na uppgiften att bedriva undervisning i grundskolan på entreprenad. Bakgrunden till den ändrade ägarstrukturen är att ISGRs svenska sektion enligt Skollagen inte får drivas som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kom m unalförbund. I syfte att behålla verksam heten i sam m a organisation och därm ed även

3 fortsättningsvis driva skolan på sam m a fram gångsrika sätt blev lösningen att GR tar över huvudm annaskapet för den svenska sektionen och anlitar bolaget som entreprenör. För att underlätta arbetet i bolag och skolnäm nd har strävan varit att personunion ska råda m ellan bolaget GISABs styrelse och skolnäm nden. Läs mer. Kontakt: Börje Rådesjö E n e r g i t u r n é g ö r s t o p p i G R U n d e r h ö s te n ko m m e r lä n s s ty r e ls e n a tt s ta n n a till i fle r a a v V ä s tr a G ö ta la n d s ko m m u n a lfö r b u n d fö r a tt ö ka te m p e r a tu r e n i a r b e te t m e d e n e r g ifr å g o r n a. Bakgrunden är den dialog kring Färdplan 2050 som länsstyrelsen hade i våras för att få in underlag till regeringen. Underlaget blir ett av flera bidrag till en färdplan för att nå m ålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år Nu tas nästa steg i Västra Götaland tillsam m ans m ed kom m unalförbunden. Den 17 oktober blir det ett dagslångt stopp i Göteborg på en energiturné, ett arrangem ang som riktar sig till beslutsfattare inom privat eller offentlig sektor. Läs m er här Se inbjudan här Kontakt: Svante Sjöstedt S a t s n i n g m o t c a n n a b i s b r u k R e g e r in g e n h a r a v s a tt m e d e l till e n fle r å r ig s a ts n in g m o t c a n n a b is m is s b r u k. S y fte t ä r a tt s ka p a e n b r e d m o b ilis e r in g kr in g fö r e b y g g a n d e a r b e te o c h b e h a n d lin g in o m o m r å d e t. FoU i Väst/GR arbetar för närvarande m ed flera uppdrag; 1) Utvärderande studie av behandlingsenheten i Göteborgs behandlingsarbete inom ram en för Trestad 2 som inbegriper utvecklingsarbete och forsknings-insatser i Stockholm, Göteborg och Malm ö, 2) kunskapsinventering om tidiga och preventiva insatser till grund för Cannabisnätverkets utveckling av prevention inom om rådet och 3) en sam m anställning av publikationer från en tidigare satsning m ot narkotika ( Mobilisering m ot narkotika ). Utvärderingen av behandlingsenhetens arbete sträcker sig över tre år m edan de två andra uppdragen färdigställs under hösten Kontakt: Torbjörn Forkby u t b i l d n i n g s p l a t s e r t i l l G R v u x a u g u s t i s t a r t D e n s ta tlig a s a ts n in g e n p å y r ke s u tb ild n in g a r fö r v u x n a ( Y r ke s v u x ) s ta r ta d e s o c h u tö ka d e s kr a ftig t F r a m till o c h m e d u tb ild n in g s s ta r t i a u g u s ti h a r d e t a n o r d n a ts y r ke s u tb ild n in g a r fö r d e lta g a r e till e n ko s tn a d p å n ä s ta n M kr. Innan Yrkesvux startades hade Göteborgsregionens 13 m edlem s- kom m uner bedrivit yrkesutbildningar för vuxna sedan 2003, vilket bidrog till att GR kunde expandera i den snabba takt som krävdes. Under 2012 och 2013 kom m er en utfasning av Yrkesvux att ske, vilket gör att antalet utbildningsplatser kraftigt m inskas. Läs mer Kontakt: Kenneth Ardehed

4 N u ä r d e f i n i t i v a n t a g n i n g e n t i l l g y m n a s i e t k l a r 2 7 ju n i v a r d e fin itiv a n ta g n in g e n kla r o c h e le v e r n a ku n d e g å in p å o c h s e s itt r e s u lta t. 8 2 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k s itt fö r s ta h a n d s v a l a v u tb ild n in g o c h s ko la tillg o d o s e tt. 9 2,4 p r o c e n t a v d e s ö ka n d e fic k d e n u tb ild n in g d e ö n s ka d e i fö r s ta h a n d m e n e n a n n a n s ko la. Antal antagna till nationella program är 9 780; till kom m unala skolor och till fristående. Det finns lediga platser och 173 elever som i dagsläget enbart är reservplacerade. Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et, Industritekniska program m et sam t VVS- och fastighetsprogram m et ökar i år trots att elevkullen m inskar. De fem största program m en är dock Sam hällsvetenskapsprogram m et, Naturvetenskaps-program m et, Ekonom iprogram m et, Teknikprogram m et och Estetiska program m et. Läs mer Kontakt: Carl Heath S k o l l e d a r e o c h p o l i t i k e r f r å n K i n a b e s ö k t e G R G R v a r 1 4 s e p te m b e r v ä r d fö r e tt b e s ö k d ä r s ko lle d a r e o c h p o litike r fr å n D a lia n i K in a fic k v e ta m e r o m r e g io n a l s a m v e r ka n o c h s p e c ifikt o m s v e n s kt u tb ild n in g s s y s te m m e d ko p p lin g till ko n c e p te t T e kn ikc o lle g e. Under en knapp vecka besökte delegationen Västsverige och fick lära m er om hur utbildningssystem en är uppbyggda. Utöver GR ingick bland annat besök på SKF tekniska gym nasium /kom petenscentrum, Göteborgsregionens tekniska gym nasium och Innovatum i Trollhättan. Genom teknikcollege sam verkar utbildning och arbetsliv för att säkra kom petensförsörjningen inom om rådena teknik och industriteknik. Teknikcollege SKF, ett av 10 teknikcollege inom Teknikcollege Göteborgsregionen, och JinZhou New Area Educational departm ent i Dalian, har etablerat kontakter m ellan sina gym nasieskolor. Sam arbetet har bland annat lett till att svenska elever, via ett Atlas-projekt, har genom fört praktik i Dalian. Kinesiska och svenska gym nasieelever har tillsam m ans arbetat m ed ett design- och tillverkningsprojekt kring en produkt som ska användas som presentartikel i företaget. Kontakt: Margaretha Allen P s y k i s k o h ä l s a b l a n d b a r n o c h u n g a i e n s ä r s k i l d s a t s n i n g Ba r n s o m h a r, e lle r s o m r is ke r a r, p s y kis k o h ä ls a b e h ö v e r s a m o r d n a d e o c h tillg ä n g lig a in s a ts e r. D ä r fö r g e n o m fö r S K L d e t s å ka lla d e P s y n kp r o je kte t. GR-kom m unerna har genom Psynk fått m öjlighet att prova om genom brottsm etodiken kan bidra till bättre insatser. Till projektet kopplas en studie där betydelsen för barnen av att det finns riktlinjer för sam ordning (Västbus) studeras. Läs mer Kontakt: Anna Melke U p p f ö l jn i n g a v p l a c e r i n g a r n ä r d e t g ä l l e r b a r n o c h u n g a D e t ä r s jä lv kla r t a tt p la c e r in g a r a v b a r n o c h u n g a s ka fö lja s u p p p å e tt s y s te m a tis kt s ä tt, m e n h u r g ö r v i o c h h u r ka n u p p fö ljn in g e n b li m e r effektiv? I GR-kom m unerna och vid Gryning Vård AB görs under hösten en undersökning av hur vi går tillväga när vi följer upp placeringar och vad olika m etoder för system atisk uppföljning leder till. I förlängningen ska m aterialet användas för att förbättra uppföljningen. Uppdraget är en del av GRs överenskom m else m ed SKL om regionalt stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik sam t ett utvecklingsarbete m ellan FoU i Väst/GR och Gryning Vård AB. Kontakt: Ulf Axberg N y a s t u d e n t e r p å Y r k e s h ö g s k o l a n s E U - p r o je k t s a m o r d n a r u t b i l d n i n g U n d e r v e c ka 3 7 b ö r ja r 4 0 n y a s tu d e n te r p å Y r ke s h ö g s ko la n s E U - p r o je kts a m o r d n a r u tb ild n in g. Utbildningen har bedrivits sedan 2006 och ägs av Mölndal Stad, m en sker i nära sam arbete m ellan GRUtbildning/Pedagogiskt Centrum, Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet, Mölndals vuxenutbildning sam t Åsö vuxengym nasium i Stockholm. Utbildningen bedrivs på halvdistans och läses under tre term iner på 75 procent. Kontakt: Natalie Lindqvist

5 K i c k - o f f f ö r G R s E S F - p r o je k t G R S Y V O D e n 1 9 o kto b e r h a r E S F -p r o je kte t s o m få tt n a m n e t G R S Y V O kic ko ff! D å kö r p r o je kte t ig å n g p å r iktig t m e d e n h e ld a g p å Bu r g å r d e n s K o n fe r e n s c e n te r. Vi kom m er bl.a. att få lyssna till Utbildningsgruppens ordförande, Helene Odenjung, Gabriella Holm, upphovsperson till SyvBarom etern och grundare av Skolsam verkan sam t Bo Dahlbom, forskningschef vid Sustainable Innovation och professor vid IT-universitetet i Göteborg. Kickoffen riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och arbetslivsrepresentanter inom Göteborgsregionen. Deltagandet är helt kostnadsfritt genom finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF. Läs mer Kontakt: Josefin Twedmark P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g i o n G R h a r ta g it fr a m e n fy llig b r o s c h y r o m m iljö a r b e te t i r e g io n e n P å v ä g m o t e n g r ö n a r e r e g io n. För första gången ges en helhetsbild och lägesbeskrivning av det om fattande m iljöarbete som pågår i regionens 13 kom m uner. Det finns m ånga om råden där regionens kom m uner ligger i fram kant och exem plen är väl värda att sprida och vara stolt över. Det handlar till exem pel om energieffektiva hus, biogas, ekologisk m at, hållbar stads-utveckling, m iljöfordon och vindkraft. Broschyren beskriver också de överenskom m elser som finns i GR och som driver på m iljöarbetet, inte m inst gäller det strukturbilden och sam arbetet kring kollektivtrafik och avfallsplanering, K2020 och A2020. Förhoppningen är att broschyren ska inspirera kom m unerna och andra organisationer att växla upp ytterligare i m iljöarbetet. Den är också ett bra m aterial att ge till besökare och andra. Ladda ner broschyren här Kontakt: Svante Sjöstedt GRo sprider resultat D e n 6 n o v e m b e r ä r d e t d a g s fö r G R o -p r o je kte ts s p r id n in g s ko n fe r e n s. V ä lko m m e n a tt ta d e l a v e r fa r e n h e te r o c h r e s u lta t i fo r m a v fö r e lä s n in g a r, s e m in a r ie r o c h u ts tä lln in g a r. T r ä ffa d e lta g a r e, ku r s le d a r e, u tv ä r d e r a r e o c h p r o je ktle d n in g. L y s s n a, s tä ll fr å g o r o c h b li in s p ir e r a d! Dagen kom m er att bestå av: Föreläsningar - GRo-team et, projektledningsgruppen och följeforskare redovisar erfarenheter, slutsatser och utvärderingsresultat. Utställningar - Varje kom m un visar upp hur m an arbetat m ed att skapa hållbara strukturer för lärande genom projektet. På utställningen presenteras även alla de lärandeaktiviteter och m odeller för utvecklingsarbete som GRo arbetat m ed. Parallella sem inarier - Deltagare, chefer och kursledare delar m ed sig av erfarenheter och resultat från projektets lärandeaktiviteter. bland annat på tem ana studiecirklar, strategisk kom petensutveckling och webbutbildning för nyanställda. Läs mer Anm älan görs till Jacob Bucht Till GRo-projektet Kontakt: Theresa Larsen Klicka här för att avregistrera din adress

6 Postman

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Maj 2012 Sammanhållen vård och omsorg - fördjupat samarbete mellan kommunalförbunden och VGR REGERINGEN HAR tillsammans med Sveriges kommuner

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Nr Sam m anträdesdatum sida 1( 15) Plats och tid Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Beslutande Kerst in Nordst r öm ( s) Rune Ander sson ( PRO- Skållerud) Erik Nordst r öm (

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

K om m unerna och ungdom sarbetslösheten En sam m anställning av svar från Sveriges kom m uner på SSU :s brev om ungdom sarbetslösheten Innehållsförteckning Förord av Jytte G uteland 3 SSU :s brev till

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Vård i livets slutskede regleras av flera olika lagar med tilhörande föreskrifter. Lagar De övergripande lagarna som gäller är Hälso- och sjukvårdslagen HSL

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Lathund för ledare Innehåll Cirklar i GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Stödberättigade kostnader Cirkelledaren är kontaktperson

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2013 har ytterligare stärkt GR-samarbetet 2013 har ytterligare stärkt och utvecklat GR-samarbetet. Mål och strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

Verksamheten i korthet

Verksamheten i korthet Verksamheten i korthet 2010 Göteborgsregionens kommunalförbund 2010 i korthet Uthållig tillväxt Under året har arbetet med en regional och nationell transportinfrastrukturplanering för perioden 2010-2021

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Dokumentation. Mötesplats IFO. Seminarier och workshops för Dig som jobbar inom Individ- och familjeomsorgen. Göteborg 2 oktober 2013 1

Dokumentation. Mötesplats IFO. Seminarier och workshops för Dig som jobbar inom Individ- och familjeomsorgen. Göteborg 2 oktober 2013 1 Dokumentation Mötesplats IFO Seminarier och workshops för Dig som jobbar inom Individ- och familjeomsorgen Göteborg 2 oktober 2013 1 Ett -arrangemang Mötesplats IFO är en arena för anställda inom Individ-

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

1/59 /THE GAPS MIND/ TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING. Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09.

1/59 /THE GAPS MIND/ TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING. Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09. 1/59 MIND/ /THE GAPS TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09.16 2/59 3/59 1960 2010 2050 (Global footprint network, 2015)

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer