OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr"

Transkript

1 F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

2 Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n i la n d e t p rä g la d e s av en k rä ftig in fla tio n, en s n a b b e k o n o m is k tillv ä x t, b ris t pä a rb e ts k ra ft i s ö d ra F in la n d s a m t e tt ö k a t u n d e rs k o tt i h a n d e ls b a la n s e n. D en e k o n o m is k a tillv ä x te n v a r g o d, b ru tto n a tio n a lp ro d u k te n ö k a d e v o ly m m ä s s ig t d ry g t 5 %. P ris s te g rin g e n v a r s à v â l h o s o ss so m i d e fie s ta a n d ra lä n d e r re k o rd a rta d. K o n s u m e n tp ris e rn a Steg i F in la n d m e d ö v e r 1 5 % m e d a n m o ts v a ra n d e ö k n in g i ö v rig a v ä s te u ro p e is k a lä n d e r v a r 8 10 %. In o m h e ia in d u s trin ste g d o c k lö n e n iv ä n m e ra än p ris e rn a sâ a tt en re a llö n e tillv ä x t tro ts p â g à e n d e in fla tio n k ü n d e u p p n â s. In o m m e ta llin d u s trin s te g d e n to ta la lö n e k o s tn a d e n in k lu s iv e lö n e b ik o s tn a d e r m ed u p p s k a ttn in g s v is 22 %. Pä d e n in te rn a tio n e lla v a lu ta m a rk n a d e n rä d d e o ro o c h in s ta b ilite t u n d e r h e ia â re t se d a n d o lla rn i fe b ru a ri d e v a lv e ra ts o c h b in d n in g e n av v ä rld s v a lu ta s y s te m e t tili d o lla rn u p p h ö rt. D e t v ik tig a s te b e s lu te t in o m v ä rt la n d s n ä rin g s p o litik v a r g o d k ä n n a n d e t av E G -frih a n d e ls a v ta le t u n d e r h ö s te n 1973, m ed d ä rtill a n k n u tn a s k y d d s la g a r. F ö r- h a n d lin g a rn a m ed d e s k sm ä S E V -Iä n d e rn a o m en u tv id g a d frih a n d e l fo rts k re d äve n lä n g t. D e t ä r ä n n u fö r tid ig t a tt u tta la sig om i v ilk e n m àn d e b ä d a tili tu llfr ih e t s y fta n d e a v ta le n in v e rk a r pä F is k a rs fra m tid, m e n e tt fa k tu m är, a tt en rim lig ö v e rg ä n g s tid fö r v ä rt b o la g s k ä n s lig a s te p ro d u k te r, frä m s t m e ta llv a ro r, in te in g à r i E G -a v ta le t, ej h e lle r ä r tillr ä c k lig a s k y d d s k la u - s u le r t v u p p n â d d a i de o v a n n ä m n d a S E V -fö rh a n d - lin g a rn a. B O L A G E T S V E R K S A M H E T D en e fte rfrä g e fö rb ä ttrin g so m b ö rja t v id ä re ts in g ä n g v a r tili en b ö rja n en e x p o rtk o n ju n k tu r. D e t d rö jd e tili s is ta te r tia le t 1973 in n a n h e m m a m a rk n a d e n fö r b o - la g e ts p ro d u k te r b le v liv lig. S ä so m u n d e r tid ig a re ä r fra m s to d m ä n g a av b o la g e ts h e m m a m a rk n a d s p ro - d u k te r so m e fte rk o n ju n k tu rb e to n a d e o c h s ä so m h e lh e t b e tra k ta d e p ä ta g lig t k o n ju n k tu rk ä n s lig a. D en re la te ra d e S itu a tio n e n ä te rs p e g la s ä ve n av a tt b o la g e ts o rd e rs to c k fö r d u b b la d e s. F a b rik e rn a s tillv e rk n in g s - k a p a c ite t b le v fu llb o k a d, frä m s t fö r p ro d u k te r m e d hög e x p o rta n d e l. T ill fö ljd av e tt g o tt tre d je te rtia l b le v d e n e g n a in d u s trin s re s u lta tu tv e c k lin g k la rt fö rb ä ttra d g e n te m o t fö re g ä e n d e är. En k rä ftig s tä lk o n ju n k tu r p ä v e rk a d e O V A K O O y :s re s u lta t o c h fö lja k tlig e n ä ve n d e s k Ä m in n e fo rs -a v - ta le n i fö r d e la k tig rik tn in g. D en o a n a d e p ris s te g rin g e n pä rä v a ro r o c h s e n h ö s te n s o lje k ris s tä lld e b o la g e t in fö r en rä c k a s v ä rö v e rs k ä d - lig a s itu a tio n e r v id tid e n k rin g ä rs s k ifte t. En a n n a n o m s tä n d ig h e t so m fö rs v ä ra r v e rk s a m h e te n tro ts u p p rik tig a a n s trä n g n in g a r b e trä ffa n d e en a k tiv e rin g av b o la g e ts p e rs o n a lp o litik ä r d e n ro tlö s h e t so m rä d e r b la n d frä m s t n y a re a n s tä lld a. D e n n a le d e r u n d e r g y n n s a m m a k o n ju n k tu re r tili en o n o rm a lt h ö g frä n - v a ro o c h p e rs o n a lo m s ä ttn in g, so m ka n le d a tili m in s k a d e fö r tjä n s te r fö r ö v rig a a n s tä lld a. F ö re te e ls e n ty v ä rr a llm ä n in o m m e ta llin d u s trin ä r ä ve n en av o rs a k e rn a tili a tt fa b rik e rn a s tillv e rk n in g s k a p a c ite t h a r a lltfö r lä g fle x ib ilite t v id g o d a k o n ju n k tu re r. 1

3 OMSÄTTNING (1 000 mk) to ta lt e x p o rt to ta lt e x p o rt M e ta llv a ru s e k to rn V e rk s ta d s s e k to rn ö v r ig a e n h e te r Ä r 1973 fu s io n e ra d e e n h e te r B ru tto fö rs ä ljn in g R ä m a te ria lfö rs ä ljn in g./. ä rs - m fl ra b a tte r O m s ä ttn in g fö rä n d r. m o t fö re g. ä r + 29 % + 32 % % + 32 % D en 15 d e c e m b e r fö rs ä ld e b o la g e t s itt in n e h a v av ca ha jo rd o c h v a tte n i E k e n ä s s k ä rg ä rd tili e tt h e lä g t d o tte rb o la g b e n ä m n t O y P re d iu m A b, v a rs avs ik t ä r a tt u n d e r o rd n a d e fö rh ä lla n d e n d is p o n e ra o m - rä d e t i e n lig h e t m e d en d e ta lje ra d p la n, so m f n ä r u n d e r b e a rb e tn in g i s a m rä d m e d s ta tlig a o c h k o m - m u n a la in s ta n s e r. S om e tt re s u lta t av d e s trä v a n d e n a tt k o n s o lid e ra b o la g e ts s tä lln in g, so m p ä b ö rja d e s ä r 1969 o c h v ilk a fo rts a tte bl a i fo rm av fö r s ä ljn in g a r av a n lä g g n in g s - tlllg ä n g a r tillh ö ra n d e a v v e c k la d e p ro d u k tio n s g re n a r, u n d e rs tig e r to ta la b o k fö rd a v ä rd e t av b y g g n a d e r o c h m a s k in e r s u m m a n av d e 5 s e n a s te ä re n s b ru tto in - v e s te rin g a r. F rä n 1 a u g u s tl 1973 fö re to g s o rg a n is a to ris k a fö rä n d - B o la g e ts lik v id ite t b le v u n d e r s is ta te r tia le t a n s trä n g d. A ffä rs b a n k e rn a s k re d itg iv n in g s m ö jlig h e te r v a r y tte rs t k n a p p a s a m tid ig t so m b o la g e ts s ta rk t ö k a d e o m s ä ttn in g o c h av rä v a ru p ris h ö jn in g a r b e tin g a d e h ö g re la g e rv ä rd e n b a n d m e ra k a p ita l i rö re ls e n. D o tte rb o la g e n S a lo n S ä h k ö - ja K o n e te h d a s O y, A b o B ä tv a rf A b o c h F a s tig h e ts a k tie b o la g e t B M V fö re n a d e s g e n o m fu s io n m ed m o d e rb o la g e t. F Ö R S Ä L J N I N G O C H O R D E R L Ä G E B o la g e ts ä rs o m s ä ttn in g u p p g ic k tili 214 m m k jä m fö rt m e d 149 m m k ä re t fö ru t. M ed k o rrig e rin g fö r u n d e r 1973 fu s io n e ra d e e n h e te r u tg jo rd e o m s ä ttn in g s ö k - n in g e n 29 %. E x p o rte n s ö k n in g 32 % lig g e r pä en n ivä so m vä l ö v e rs tig e r la n d e ts m e d e lta l, 21 %. Ö k n in g e n av b o la g e ts in h e m s k a fö rs ä ljn in g v a r 2 8 %. B e a k ta s b ö r, a tt p ris fö r h ö jn in g a r in g ä r i d e o va n re d o v is a d e s iffro rn a. O y F is k a rs A b :s fö rs ä ljn in g s b o la g i D a n m a rk ö k a d e fö rs ä ljn in g e n m e d 7 5 %, tili s tö rs ta d e le n o m fa tta n d e b ä tv a rv e ts p ro d u k te r. O rd e rin g ä n g e n in o m fö re ta g e t ö k a d e s ta rk t u n d e r ä re ts s is ta te rtia l o c h in n e lig g a n d e o rd e r v id ä rs - s k ifte t m o ts v a ra d e e tt h a lv t ä rs fö rs ä ljn in g. F Ö R S Ä L J N I N G E N S F Ö R D E L N I N G M e ta llv a ro r, in s a ts v a ro r fö r in d u s trin 2 3 % 2 3 % fö r k o n s u m tio n 1 5 % 1 5 % m a s k in e r o c h re d s k a p fö r la n t- o c h s k o g s b ru k 1 5 % 1 3 % fö r b y g g n a d s in d u s trin 1 2 % 11 % m a s k in e r o c h a n lä g g n in g a r 2 % 2 % J o rd b ru k s - o c h s k o g s p ro d u k te r s a m t s ä g v a ro r 9 % 1 4 % ö v r ig fö rs ä ljn in g 2 4 % 2 2 % 100% 100% E X P O R T E N S F Ö R D E L N I N G rin g a r I d e t a tt b o la g e ts m e ta llm d u s tri u p p d e la d e s i tv e n n e s e k to re r, m e ta llv a ru s e k to rn o c h v e rk s ta d s s e k - to rn, v ilk a s v a ra r fö r 48 re s p e k tiv e 1 9 % av fö r s ä lj- n in g e n m e d a n fa s tig h e ts fö rv a ltn in g e n jä m te ö v rig in - d u s tri, tills a m m a n s b e n ä m n d a " ö v rig a e n h e te r, s v a ra r fö r 33 %. D en n y in rä tta d e fu n k tio n e n fö re ta g s p la n e - rin g jä m te g e m e n s a m m a a v d e ln in g a r fu n g e ra r sä so m E F T A s ta b e r fö r h e ia b o la g e t. O rg a n is a tio n s p la n e n ä te r- 3 4 % fin n s p ä s id o rn a S ty re ls e n o c h v e rk s tä lla n d e d ire k tö re n fra m fö r tili b o la g e ts p e rs o n a l e tt ta c k s a m t e rk ä n n a n d e fö r u t- fö rd a in s a ts e r u n d e r d e t tillä n d a lu p n a ä re t. 3

4 Mmk 25 In v e s te r in g a r i a v s k r iv n in g s b a ra a n lá g g n in g s tillg á n g a r o c h a v s k r iv n in g a r In v e s te r in g a r 1 i 15 A v s k r iv n in g a r i 69 Förtjänsttecken fö r láng tjänstgöring IN V E S T E R IN G A R P E R S O N A L A D M IN IS T R A T IO N r ik e r s n u v a ra n d e P ro d u k tio n t ili a v M a r ie fo r s fa b - In h a, v ilk e t in n e b ä r en m in s k n in g a v c a 100 a r b e ts p la ts e r i M a r ie fo r s o c h u n g e fä r m o ts v a ra n d e ö k n in g i In h a h a r rö n t k r it ik p á lo k a l n iv á i M a r ie fo rs ävensom i n y h e ts m e d ia. Bo la g e ts h a n d la n d e i p e r s o n a lp o litis k t h ä n s e e n d e b a s e ra r s ig d e ls p ä a tt b e s lu te t b liv it d e.lg iv e t h e ia 9 m ä n a d e r fö r e g e n o m fö r a n d e t, d e is pá a tt a lla p e r s o n a l- k a te g o r ie r e fte r fö r h a n d s m e d d e la n d e t g e n o m re p re - s e n ta n te r i a r b e ts g r u p p e r o c h v id f ö r h a n d lin g a r v a r it i t illf ä lle a tt d e lta I och p ä v e rk a b e s lu t s o m b e rö rt p e rs o n a le n, o c h d e is p á a tt a n d ra F is k a r s - fa b r ik e r k a n e r b ju d a n y tjä n s t á t s a m tlig a fr is t ä lld a s o m h a r m ö jlig h e t a tt fly tta. B o la g s le d n in g e n I A N L Ä G G N IN G S T IL L - GÁNGAR Ansträngningarna att finna bättre lösningar med större m öjligheter tili medverkan inom alla personalkategorier i den ständigt págáende förändringsprocessen inom företaget utgör ett huvudtema för bolagets Personalpolitik. B e s lu te t a tt ö v e r fö r a h u v u d p a rte n 70 i F ö r b o la g e ts p e rs o n a l ö p p n a d e s p ä D e g e rn ä s u d d e In v e s te r in g a r n a 5 km fr á n F is k a r s e tt r e k r e a tio n s o m r á d e in k lu d e r a n d e d u s tr in s a n d e l v a r 71 %. E n tr e d je d e l a v b e lo p p e t h ä n - o c h v e r k t y g s fa b r ik e n tä ltp la ts e r, f ö r s ig t ill v id á r s s k ift e t in te s lu tfö r d a p ro je k t. s ä k r in g s e r s ä tt n in g a r f ö r s a m m a n la g t c a 1 m m k. s e rv ic e h u s, b a s tu, b a d b ry g g a och b á ta r jä m te m ö jlig h e te r t ili fis k e. s te g t ill 20,3 m m k, v a ra v m e ta llin - Tvä s tö r r e b ra n d s k a d o r, b a r k e r ie t v id Skogby sä g i B illn ä s, r e p a r e r a d e s m e d fö r - D e s tö r s ta a n lä g g n in g a r n a s o m u n d e r á re t to g s i b r u k ä r S a x fa b r ik e n i B illn ä s o c h In h a fa b r ik e r s n y a v e rk s ta d s u try m m e n. A v p á g á e n d e p r o je k t ä r g ju te r ie ts o c h S y s s e ls ä ttn in g e n s tä lld a ökade v a r h e ia ä re t g o d m ed 276 o c h och var den 31 a n ta le t a n decem ber A r b e ts fr e d e n v a r in o m b o la g e t t illf r e d s s tä lla n d e ; tim m a r fö r lo r a d e s d o c k g e n o m s tr e jk. D e n t id ig a re o m ta la d e n in g e n och s ta r k a fr ä n v a r o n ö k n in g e n har av m e n lig t m e k a n is k a v e r k s ta d e n s i S a lo u tv id g n in g, P la s tfa b r ik e n s u tv id g n in g i E k e n ä s s a m t A b o B á tv a rfs n y a fa b r ik s b y g g n a d d e s tö r s ta o b je k te n. p e r s o n a lo m s ä ttp ä v e rk a t e ffe k - tiv ite te n. S a m tid ig t h a r d o c k b o la g e t fö r m ä n e n fä rä k na m ed en lo ja l och tr o g e n s k a ra a n s tä lld a m ed o v a n lig t lä n g tjä n s te tid. U n d e r ä re t u p p n ä d d e 7 p e rs o n e r 5 0 tjä n s te ä r, e tt r e m a r k a b e lt liv s v e r k h o s s a m m a a r b e ts g iv a r e. 116 p e r s o n e r p r e m ie r a d e s fö r u p p n ä d d a tjä n s te ä r. h o p p a s a tt d e o fr á n - k o m lig a n e g a tiv a a s p e k t a v d e t f ö r h e lh e te n n ö d v ä n d ig a b e s lu te t g e n o m p á g á e n d e s a m v e r k a n s k a ll k u n n a m in im e ra s. B o s ta d s b r is te n v a r y tt e r s t p á ta g lig u n d e r h e la á re t. G r u n d r e p a r a tio n e r a v e tt m in d re a n ta l b o s tä d e r g e n o m fö r d e s o c h e tt s tö r r e p ro g ra m fö r g r u n d f ö r b ä tt - r in g a r h a r p la n e r a ts. A v ta l in g ic k s m e d Ä h tä r i k o m m u n e n lig t v ilk e t k o m m u n e n fö r In h a fa b r ik e r s a n s tä lld a u n d e r á re n s tä lle r c a 6 0 b o s tä d e r t ili fö r fo g a n d e. F ö r h a n d lin g a r om b o s ta d s b y g g e n i a n d ra k o m m u n e r p á g á r. Den nya Saxfabriken 4 5

5 Tillverknmg av spiralfjädrar pä Fjäderfabriken Bockkran tillverkad av Salo Mekaniska verkstad M E T A L L V A R U S E K T O R N E fte rfrä g a n p ä la n t- o c h s k o g s b ru k s re d s k a p fö rb ä ttra d e s p ä ta g lig t o c h fu ll k a p a c ite t fö r b ä d e p lo g tillv e rk n in g i F is k a rs o c h o lik a h a n d re d s k a p i B illn ä s k u n d e u tn y ttja s. D e ssa p ro d u k te rs lö n s a m h e t fö r- s v a g a d e s d o c k g e n o m a tt fö rs ä ljn ln g s p ris e n p g a p ris re g le m e n te rin g in te k u n n a t h ö ja s i ta k t m e d in - trä ffa d s ta rk k o s tn a d s s te g rin g. N ya s a x fa b rik e n i B illn ä s, o m fa tta n d e m 2 u try m - m en o c h to p p m o d e rn u tru s tn in g, to g s i b ru k u n d e r s o m m a re n S a m tid ig t ö v e rfö rd e s a li s a x tillv e rk - n in g frä n F in s m id e s fa b rik e n, so m n u m e ra tillv e rk a r frä m s t k ö k s re d s k a p o c h k n iv a r. E fte rfrä g a n pä d e s s a p ro d u k tg ru p p e r ä r fo rtfa ra n d e g o d, tro ts a tt F is k a rs - s a x e n o c h d e s s re v o lu tio n e ra n d e de n u m e ra k o p ie - ra ts av s tö rre o c h m in d re tillv e rk a r e ö v e r h e la v ä rld e n. V e rk ty g s fa b rik e n i B illn ä s a rb e ta d e frä m s t a n k n u te n till liv lig p ro d u k tu tv e c k lin g in o m s a x - o c h k n iv tillv e rk - n in g s a m t e tt o m fa tta n d e n y u tv e c k lin g s s k e d e in o m P la s tfa b rik e n i E ke n ä s. F jä d e rfa b rik e n s i B illn ä s k a p a c ite t b le v fu llt u tn y ttja d. S tä lm a n u fa k tu rfa b rik e rn a u p p le v d e liv lig e fte rfrä g a n u n d e r h ö s tm ä n a d e rn a m e d fu llt u tn y ttja n d e o c h ra s k t s tig a n d e o rd e rs to c k. F ö r trä d p ro d u k te rn a s d e l (J o c k is fa b rik e r) k u n d e te c k e n pä en ö v e rh e tta d s tä lk o n ju n k - tu r fö rm ä rk a s. S tä lm a n u fa k tu rfa b rik e rn a s, o c h frä m s t J o c k is, re s u lta t fö rb ä ttra d e s p ä ta g lig t. M e ta llv a ru s e k to rn s fö r s ä ljn in g s o rg a n is a tio n k o o rd in e - ra d e s m ed e tt m o d e rn t A D B -b a s e ra t o rd e rm o tta g - n in g s -, le v e ra n s b e v a k n in g s - o c h d is trib u tio n s s y s te m. D is trib u tio n s la g re t i B illn ä s to g s p la n e n lig t i b ru k u n d e r ä re t. B o la g e ts le v e ra n s b e re d s k a p ä r v ä s e n tlig t fö rb ä ttra d. V E R K S T A D S S E K T O R N G juteriet vid Salo Mekaniska verkstad kunde inte utnyttjas till full kapacitet pä grund av brist pä kokillbeställningar och utrymmesknapphet for specialgjuten. Gjuteriets utvidgning tas i bruk under början av Efterfrägan pä övriga verkstadsprodukter, timmerkranar, traverskranar och beställningsarbeten förbättrades under slutet av äret. Salo Mekaniska verkstads resultat blev även lidande av att kostnadsstegringarna inte kunde kompenseras i pris. Mariefors fabriker upplevde full sysselsättning och tillverkningen av tunnplätsprodukter ökade. Säsom pä annan plats relaterats kommer gängjärns- och vissa tunnplätsprodukters tillverkning att 1974 flyttas tili nya utrymmen i Inha. Härigenom utrangeras de äldsta och för ändamälet ur tillverknings- och i synnerhet ur arbetsmiljösynpunkt olämpliga utrymmena i Mariefors. O ljefatstillverkningen fö rb lir i Mariefors. Inha fabrikers första utvidgningsskede togs i bruk under sommaren 1973, och personalen ökade intill ärsskiftet med ca 50 anställda. Full sysselsättning rädde och utgäende orderstock är tillfredsställande. I november 1973 fattades beslut om att Ähtäri kommun uppför m2 nya utrymmen i Inha, vilka av bolaget inlöses under en period av 10 är. 6 7

6 Finnrose 45 Ö V R IG I N D U S T R I Ramlistfabriken V o l y m ö k n i n g e n b l e v m i n d r e ä n p l a n e r a d tili fö ljd a v o v ä n t a t t i d s k r ä v a n d e o m s t ä l l n i n g a r i P r o d u k t io n e n. F ö r s ä l j n i n g e n ö k a d e, m e n r e s u lt a t e t s o m p ä v e r k a d e s a v k o s t n a d s s t e g r i n g a r o c h o f ö r m ä n l i g a v ä x e l k u r s e r f ö r d o lla r n f ö r s ä m r a d e s. Plastfabriken D e e g n a s p e c ia lp ro d u k te rn a s fö rs ä ljn in g s ö k n in g v a r fo rtfa ra n d e g o d o c h fa b rik e n lid e r tro ts k o n tin u e rlig a in v e s te rin g a r av k a p a c ite ts b ris t. N ya in v e s te rin g a r p ä g ä r. T ro ts k o s tn a d e r fö r e tt o m fa tta n d e p ro d u k tu t- v e c k lin g s p ro g ra m, v a rs re s u lta t p la n e ra s in trä d a fö rs t 1975, h a r re s u lta tu tv e c k lin g e n v a rit g y n n s a m. Elektronik U n d e r ä re t g e n o m fö rd e s en s a ts n in g p ä o m rä d e t tr a fik lju s. B e ty d a n d e re fe re n s o rd e r b ä d e i h e m la n d e t o c h S o v je tu n io n e n in b o k a d e s fö r le v e ra n s ä re n Pä k ra fte le k tro n ik s id a n h a r fö rs e n in g a r i le v e ra n s o c h u tfa k tu re rin g u p p k o m m it. O v a n s tä e n d e o m s tä n - d ig h e te r m e d v e rk a d e tili a tt re s u lta tm ä le n in te n ä d d e s. F A S T I G H E T S F Ö R V A L T N I N G F is k a rs e le k tris k a a v d e ln in g d is trib u e ra d e u n d e r ä re t M W h m o t ä re t fö r u t so m in n e h ö ll S a lo s ta d s d is trib u tio n. D en e g n a a is trin g e n v a r (9 949) M W h. J o rd b ru k e t d ra b b a d e s s ä s o m en fö ljd av to rk a n av n ä rä p ä m is s v ä x t, s k ö rd e n s v ä rd e s jö n k m e d 2 2 % o c h re s u lta te t b le v n e g a tiv t. V irk e s u tta g e n frä n e g e n s k o g f-m 3 v a r 3 8 % m in d re än fö re g ä e n d e är. F ö r S k o g b y s ä g s b e h o v a n s k a ffa d e s m o ts v a ra n d e s tö rre m ä n g d e x te rn t. K o s t- n a d e n fö r s k o g s fö rb ä ttrin g s ä tg ä rd e r Steg tili c a 38 m k p e r h e k ta r. Skogby säg P ro d u k tio n e n n ä d d e m 3 s ä g a t v irk e o c h so m fö ljd av g y n n s a m m a a v s lu t s e d a n h ö s te n 1972, v ilk a k u lm in e ra d e i en jä m n e fte rfrä g a n o c h h ö g p ris n iv ä u n d e r h ö s te n 1973, u p p n ä d d e s e tt g o tt re s u lta t. P la n e rin g av en fö r d u b b lin g av s ä g e n s k a p a c ite t p ä g ä r. Äbo Bätvarf V a rv e ts s ta rk a e x p a n s io n fo rts a tte m ed en fö r s ä ljn in g s ö k n in g o m c a 5 0 %. K a p a c ite ts b ris te n u tg jo rd e en b e s v ä ra n d e fla s k h a ls som lö s e s a v d e n p ä g ä e n d e in v e s te rin g e n o m fa tta n d e d ry g t m 2 n ya tillv e rk - n in g s u try m m e n. O g y n n s a m m a fö r ä n d rin g a r i v a lu ta - k u rs e r o c h k o s tn a d e r fö r n ya b ä tty p e r b e la s ta d e d e n i ö v rig t p o s itiv a re s u lta tu tv e c k lin g e n. Skogby säg 8 9

7 B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA Finansieringstillgángar K a ssa o c h b a n k tillg o d o h a v a n d e n ,18 V á x e lfo rd rin g a r ,08 K o n to fo rd rin g a r ,32 B e v ilja d e lán , ,36 Omsáttningstillgángar F a b rik a t ,0 0 R á- o c h d rifts m a te ria l , ,00 Anlággningstillgángar J o rd e g e n d o m a r ,00 O k n in g g e n o m fu s ió n ,51 O k n in g ,49 M in s k n in g ,00 U p p s k riv n in g , ,00 B y g g n a d e r ,00 O k n in g g e n o m fu s ió n ,78 O k n in g ,72 M in s k n in g ,47 A v s k riv n in g , ,00 M a s k in e r, n v e n ta rie r o. tra n s p o rtm e d e l ,0 0 O k n in g g e n o m fu s ió n ,76 O k n in g ,06 M in s k n in g ,87 A v s k riv n in g , ,00 In d e x fó rh ó jn in g a r o. k u rs fó rlu s te r ,00 O k n in g g e n o m fu s ió n ,20 O k n in g A v s k riv n in g ,20 V á rd e p a p p e r ,59 O k n in g g e n o m fu s ió n ,80 O k n in g ,48 M in s k n in g , ,79 A n lá g g n in g s tillg á n g a r, s a m m a n la g t ,79 Resultatregleringar ,29 m k , , , , , , , , ,00 PASSIVA Främmande kapital K ortfristigt C h e c k rä k n in g m e d k re d it F in a n s ie rin g s v ä x la r V a ru v ä x la r K o n to s k u ld e r A m o rte rin g p ä lä n g fris tig a IAn K o rtfris tig a län , , , , , , , , , , , , , , ,00 Längfristigt In te c k n in g s lä n O b lig a tio n s lä n D e b e n tu re lä n ö v r ig a lä n g fris tig a län , , , , , , , , , ,00 F rä m m a n d e k a p ita l, s a m m a n la g t , , ,06 Resultatregleringar , ,87 Eget kapital ,43 A k tie k a p ita l , , ,80 R e s e rv fo n d , , , ,00 D iv e rs e fo n d e r , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 V in s t V in s t frä n tid ig a re ä r Ä re ts v in s t , , , , , ,06 l E g e t k a p ita l, s a m m a n la g t , , ,32 m k ,44 m k ,84 m k ,84 A n s v a rs fö rb in d e ls e r o c h s tä lld a p a n te r m k ,00 m k ,

8 Den nya kökssaxen R E S U L T A T R Ä K N I N G KOSTNADER Ordinära kostnader L ö n e r , ,54 L ö n e b ik o s tn a d e r , ,33 H y ro r , ,98 R ä n to r , ,70 S k a tte r , ,25 frä n fo n d./ , ,06 A v s k riv n in g a r , ,05 ö v r ig a o rd in ä ra k o s tn a d e r , ,75 Extraordinära kostnader ,91 Ärets vinst , ,79 m k ,64 m k ,39 INTAKTER Ordinära intäkter In tä k te r av rö re ls e n , ,14 R ä n te in tä k te r , ,62 ö v r ig a o rd in ä ra in tä k te r , ,30 Extraordinära intäkter In tä k te r av fö rs ä ld a a n lä g g n in g s tillg ä n g a r , ,33 m k ,64 m k ,39 Ärsomsättning m k ,00 m k ,00 B O K S L U T B o k s lu te t u p p v is a r en v in s t om m k ,34. I re s u l- ta trä k n in g e n in g ä r v in s te n av tili d o tte rb o la g e t P re - d iu m s ä ld a jo rd o m rä d e n o c h ö v rig a fö rs ä ljn in g s v ln s te r s a m m a n la g t 3,7 m m k. L a g e rre s e rv e n h a r ö k a t b ä d e p ro c e n tu e llt o c h I m a rk rä k n a t. F u ll re s e rv e rin g fö r in till ä rs s k ifte t u p p lu p n a s e m e s te re rs ä ttn in g a r h a r b e a k ta ts. S k a tte r fö r tid ig a re ä r ca 0,5 m m k h a r e rla g ts u r d is p o - n ib la fo n d e r. V e rk s tä lld a a v s k riv n in g a r m k ,18 (6,1 m m k fö re g ä e n d e ä r) m o ts v a ra r u n g e fä r tre fjä rd e d e la r av s k a tte m ä s s ig t h ö g s ta tillä tn a. F in a n s ie rin g s - o c h o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r ä r b o k fö rd a 25 m m k h ö g re än ä re t fö ru t. K o rtfris tig a s k u ld e r h a r s tig it m e d 32 m m k, a m o rte rin g s ra te rn a p ä lä n g fris tig s k u ld h a r s tig it m e d 2 m m k m e d a n d e n lä n g fris tig a s k u ld e n ä r n ä rä p ä o fö rä n d ra d. B e a k ta s b ö r a tt s iffro rn a 1973 in n e h ä lle r fu s io n e ra d e b o la g m e d a n jä m - fö re ls e ä re t 1972 o m fa tta r e n b a rt d e t d ä v a ra n d e m o - d e rb o la g e t. F ö r a tt s tä lla b o la g e ts jo rd e g e n d o m a r o m fa tta n d e ca h e k ta r i rik tig a re re la tio n till d e t fö rs ä m ra d e p e n n in g v ä rd e t h a r d e s s a i b o k s lu te t u p p s k riv its m ed m k p e r h e k ta r s a m m a n la g t m k ,00, v ilk e t b e lo p p v ia v ä rd e re g le rin g s k o n to h a r ö v e rfö rts till D is p o s itio n s fo n d II. B O L A G E T S L E D N I N G S ty re ls e n s s a m m a n s ä ttn in g ä r fö lja n d e (v a ld in till b o - la g s s tä m m a ä re t) b e rg s rä d e t J a c o b v o n J u lin o rd fö ra n d e (1974) p ro fe s s o r J a rl G rip e n b e rg v ic e o rd fö ra n d e (1974) m e d.o.k ir.d r T. G u n n a r N y s trö m m e d le m (1975) d ire k tö r K la u s A h o la m e d le m (1974) e k o n.lie. R o b e rt G. E h rn ro o th m e d le m (1975) m e d.o.k ir.d r T h o m a s T a llb e rg m e d le m (1976) in g e n jö r J o h a n L. v o n J u lin m e d le m (1976) b a n k d ir e k tö r L a u ri K a lim a V e rk s tä lla n d e d ire k tö r ä r d ip l.e k o n. G ö ra n J. E h rn ro o th. m e d le m (1975) 12

9 V I N S T D I S P O S I T I O N A re ts v in s t re d o v is a s m e d m k ,34. E n lig t b o la g s o rd n in g e n s k a ll av v in s te n till a k tie a g a rn a u t- d e la s 4 % ra n ta, e lle r 20 m k p e r a k tie, s a m t 1 0 % av v in s te n tilifo ra s re s e rv fo n d e n. A re ts v in s t m k ,34 4 % ra n ta u td e la s m k ,00 re s e rv fo n d e n tillfo re s m k ,73 av re ts v in s t k v a rs t r m k ,61 ja m te o d is p o n e ra d e v in s tm e d e l ^ n tid ig a re r m k ,48 till b o la g s s ta m m a n s fo rfo g a n d e m k ,09 S ty re ls e n f o r e s ^ r a tt till a k tie a g a rn a u to v e r o v a n s t e n d e u td e la s 4 % e lle r 20 m k p e r a k tie m k ,00 a tt so m o d is p o n e ra d e v in s tm e d e l k v a rla m n a s m k ,09 H e ls in g fo rs d e n 11 m a rs 1974 Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg Lauri Kalima S T Y R E L S E N Jacob von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin./. Göran J. Ehrnrooth R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E V id o rd in a rie b o la g s s tä m m a m e d a k tie ä g a rn a i O y F isk a rs A b d e n 25 a p ril 1973 u ts e d d a a tt g ra n s k a b o la g e ts fö rv a ltn in g o c h rä k e n s k a p e r fö r ä r 1973 a v lä m n a r vi e fte r id a g s lu tfö rd g ra n s k n in g p ä o ss a n k o m m a n d e re v is io n s b e rä tte ls e. Vi h a r g ra n s k a t b o k s lu te t, g e n o m g ä tt s ty re ls e n s v e rk - s a m h e ts b e rä tte ls e, b o la g s s tä m m o rn a s o c h s ty re ls e n s P ro to k o ll ä v e n s o m a n d ra h a n d lin g a r, so m lä m n a r u p p - g ift o m b o la g e ts fö rv a ltn in g o c h e k o n o m i, s a m t v id - ta g it d e ö v rig a g ra n s k n in g s ä tg ä rd e r, so m vi a n s e tt e rfo rd e rlig a. En fo rtlö p a n d e g ra n s k n in g av b o la g e ts rä k e n s k a p e r h a r p ä u p p d ra g av b o la g e ts s ty re ls e u tfö rts av C G R - re v is o r H e n ry L in d, so m i s itt a rb e te a s s is te ra is av b o la g e ts in te rn a re v is o r. I s ä rs k ild a ra p p o rte r o c h i en d e n 22 m a rs 1974 d a te ra d s a m m a n fa tta n d e re d o g ö re l- se h a r b o la g s le d n in g e n in fo rm e ra ts o m o m fa ttn in g e n av d e n u tfö rd a g ra n s k n in g e n o c h d ä rv id g jo rd a ia k t- ta g e ls e r. V i h a r ta g it d e l a v fö re n ä m n d a ra p p o rte r o c h e rh ä llit k o m p le tte ra n d e m u n tlig a re d o g ö re ls e r. V id re v is io n e n h a r vi k o n s ta te ra t, a tt i s ty re ls e n s v e rk - s a m h e ts b e rä tte ls e lä m n a d e re d o v is n in g s m ä s s ig a u p p - g ifte r o m v e rk s a m h e te n o c h o m g jo rd a b o k s lu ts d is - p o s itio n e r ö v e re n s s tä m m e r m e d b o k fö rin g e n. B o k s lu te t, so m u p p v is a r en v in s t pä ,34 m a rk är r ik tig t u p p g jo r t m e d ia k tta g a n d e av a llm ä n n a b o k - fö r in g s g r u n d e r o c h g o d k ö p m a n n a s e d. S â so m av à rs - re d o v is n in g s h a n d lin g a rn a fra m g à r, in g â r en v in s t pä fö rs ä ld a a n lä g g n in g s tillg ä n g a r m e d , m a rk i re s u lta trä k n in g e n. I in tä k te r a v rö re ls e fö r â re t in g ä r so m u n d e r tid ig a re â r e rh ä lln a in tä k te r i s tö d av d e s k A m in n e fo rs -a v ta le n. D e u n d e r rä k e n s k a p s ä re t i b o la g e t fu s io n e ra d e d o tte r- b o la g e n s v e rk s a m h e ts re s u lta t fö r fu s io n s ä re t in g ä r i b o la g e ts re s u lta tre d o v is n in g fö r I b o k s lu te t h a r b o k fö rin g s v ä rd e n a fö r b o la g e ts jo rd - o c h s k o g s e g e n d o m h ö jts m e d , m a rk, v ilk e t b e lo p p v ia v ä rd e re g le rin g s p o s te r ö v e rfö rts tili en tili s itt a n v ä n d n in g s ä n d a m ä l b u n d e n fo n d u n d e r e g e t k a p ita l. B o la g e ts b ra n d ris k u n d e rk a s ta d e e g e n d o m ä r tili v ä s e n tlig d e l fö rs ä k ra d e n lig t ä te ra n s k a ffn in g s v ä rd e - p rin c ip e n. M e d h ä n v is n in g tili d e t o v a n fr a m fö rd a o c h d ä vi fu n n it a tt b o la g e ts a n g e lä g e n h e te r u n d e r rä k e n s k a p s ä re t h a n d h a fts m e d o m s o rg tilis ty r k e r vi fö r b o la g s - s tä m m a n a tt b o k s lu te t fö r 1973 fa s ts tä lle s, a tt s ty re ls e n o c h v e rk s tä lla n d e d ire k tö re n b e v ilja s a n s v a rs frih e t fö r 1973 ä rs fö rv a ltn in g o c h a tt d e tili b o la g s s tä m m a n s d is p o s itio n s tä e n d e v in s tm e d le n d is p o n e ra s i e n lig h e t m e d s ty re ls e n s fö rs la g. H e ls in g fo rs d e n 27 m a rs 1974 Tor Haglund Ciaes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Eric Haglund A v C e n tra lh a n d e ls k a m m a re n g o d k ä n d re v is o r 14

10 O M S Ä T T N I N G E N S U T V E C K L I N G i m m k (in k lu s iv e 1973 fu s io n e ra d e e n h e te r) M e ta llv a ru s e k to rn V e rk s ta d s s e k to rn ö v r ig a e n h e te r ö v r ig a p o s te r a v v e c k la d e rö re ls e g re n a r O m s ä ttn in g v a ra v e x p o rt F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S i m m k Tillförda medel R e s u lta t fö re rä n to r o c h s k a tte r 11,5 A v s k riv n in g a r 10,0 F rän rö re ls e n 21,5 ö k n in g av k o rtfris tig s k u ld s ä ttn in g 16,6 av lä n g fris tig a Iän 17,9 G e n o m ö k a d s k u ld s ä ttn in g 34,5 E rh ä lln a lä n e a m o rte rin g a r 5,8 F ö rs ä ljn in g av jo rd e g e n d o m a r o c h a n lä g g n in g s tillg ä n g a r 11,9 T o ta lt tillfö r d a m e d e l 73,7 Använda medel In v e s te rin g a r o c h p la c e rin g a r 24,4 A n lä g g n in g s tillg ä n g a r g e n o m fu s io n 6,2 ö k n in g av k o rtfris tig a fo r d rin g a r 15,9 a v o m s ä ttn in g s tillg ä n g a r 15,7 In te rn fö r b ru k n in g 62,2 S k a tte r 1,5 R ä n te n e tto 9,4 D iv id e n d e r 0,6 T o ta lt a n v ä n d a m e d e l 73,7 P R O D U K T G R U P P E R M E T A L L V A R U S E K T O R N F IS K A R S M E K A N IS K A V E R K S T A D tra k to rp lo g a r o c h a n d ra jo rd b e a rb e tn in g s m a s k in e r F IN S M ID E S F A B R IK E N, F is k a rs k ö k s re d s k a p, s lid k n iv a r o c h b o rd s b e s tic k fla g g s tä n g e r i p la s t S A X F A B R IK E N, B illn ä s s a x a r m e d p la s ts k a lm a r F J Ä D E R F A B R IK E N, B illn ä s b la d fjä d ra r s p ira lfjä d r a r B IL L N Ä S F A B R IK E R h a n d v e rk ty g, s k o g s re d s k a p, s p a d a r, g re p a r, h ö g a ffla r m m le g o s m id e n V E R K T Y G S F A B R IK E N, B illn ä s s m id e s -, p re s s -, p la s t- m fl v e rk ty g J O C K IS F A B R IK E R h a n d e ls -, b a ln in g s -, s tä l- o c h te le fo n trä d s p ik b e to n g n ä t o c h b in d trä d, s tä n g s e ln ä t o c h ta g g trä d rik ta d o c h k a p a d trä d, n it L O IM A A F A B R IK E R k o rt-, h a lv lä n g - o c h lä n g lä n k k ä ttin g k ä ttin g fö r v irk e s h a n te rin g p a te n t- o c h ly ftk ä ttin g s n ö k e d jo r fö r fo rd o n s ik td u k B U L T F A B R IK E N, A b o k a li- o c h v a rm s tu k a d e b u lt- o c h s k ru v p ro d u k te r b e s tä lln in g s a rb e te n S K R U V F A B R IK E N, E k e n ä s k a lls tu k a d e s k ru v p ro d u k te r V E R K S T A D S S E K T O R N M A R IE F O R S F A B R IK E R g ä n g jä rn I p lä tfa t s tä lln in g a r o c h b e h ä lla re fö r a v fa lls h a n te rin g a lu m in iu m b ä ta r tu n n p lä ts p ro d u k te r IN H A F A B R IK E R lin je s m id e n k o m p o n e n te r fö r la n tb ru k s m a s k in e r s k e n fa s ts ä ttn in g s tillb e h ö r v ä rm e ra d ia to re r o c h rö rk o n s o le r fö r V V S -ä n d a m ä l k lä d s k ä p S A L O M E K A N IS K A V E R K S T A D tra v e rs k ra n a r tim m e rk ra n a r s v e ts a d e s tä lk o n s tru k tio n e r k u g g h ju l n itre rin g s tä lg ju te n, s ty c k e v lk t kg k o k i I Ig ju te Ö V R IG I N D U S T R I R A M L IS T F A B R IK E N, B o rg ä ra m lis t ra m a r s k a ft E L E K T R O N IK, H e ls in g fo rs tr a fik e le k tro n ik in d u s tri- o c h s p e c ia le le k tro n ik k ra fte le k tro n ik P L A S T F A B R IK E N, E k e n ä s fö r d e ln in g s lä d o r fö r e le k tris k a in s ta lla tio n e r tra n s p o rt- o c h fla s k lä d o r v ä rm e k u lv e rt fö r fjä rrv ä rm e a n lä g g n in g a r Ä B O B Ä T V A R F s e rie tillv e rk n in g av m o to rs e g la re ; fo t s p e c ia ltillv e rk n in g av y rk e s - o c h s e rv ic e b ä ta r fa rty g s s k ro v S K O G B Y S Ä G s ä g v a ro r im p re g n e ra d e s to lp a r h y v la d e trä v a ro r o c h b y g g n a d s lis t 16 17

11 OY FISKARS AB O R G A N I S A T I O N S P L A N F Redovisningssektionen i Pojo 18 19

12

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Förskolan Diamanten Förskolan Pusslet Förskolan Gunghästen Fårdala skola Helena Boström Magnusson, Sollentuna Elisabeth Eriksson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö Carina Lagerbäck, Värmdö

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Övergång t i l l normalspårsdrift Cr-Kh

Övergång t i l l normalspårsdrift Cr-Kh //$ O / t \J dnr Bs atens Järnvägar tr a fiksektidnen afikinspekt oren 206/54, 5/53 (Kop Tbr, Dc Bs, Dc M? Biö, Biöb Kh, Miö ' 10, 27 Ms ' r! Si'iö Bs, Ti 30,. 10 t s,. SLAB Dk Bs, Bra, TÏ Rb, Postdirekt.

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

M Vision 2020 I framtidens Sundsvall kan alla vuxna försörja sig g eno m ett mening sfullt arb ete. A lla ung a få r en g o d utb ildning o c h en sta

M Vision 2020 I framtidens Sundsvall kan alla vuxna försörja sig g eno m ett mening sfullt arb ete. A lla ung a få r en g o d utb ildning o c h en sta Utveckling för h ä ls a o ch try ggh et Vår egen vilja är samlad och beslutsam. P er A lbin H ansson 1 9 3 0 V a l p r o g r a m 2 0 0 6 S o c i a l d e m o k r a t e r n a i S u n d s v a l l M Vision

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

25 'ban - saktionen. ä g e n s Benämning. V k a ra k t ä r. S e k t io n s - punkt. S tat io n s s t r ä c k a e l l e r s t a t i o n.

25 'ban - saktionen. ä g e n s Benämning. V k a ra k t ä r. S e k t io n s - punkt. S tat io n s s t r ä c k a e l l e r s t a t i o n. 25 'ban - saktionen. S tat io n s s t r ä c k a s t a t i o n S e k t io n s - punkt V k a ra k t ä r ä g e n s Skyddsan o rd n in g 1 2 3 4 - L. 6 Gh - Df O/38O A G ånghester A f - s t I» 5/180 Ee H jo

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

V I N T E R P R O B L E M 1

V I N T E R P R O B L E M 1 V IN TE R PROBLEM 1 SJ:s v in t e r pr o bi em 1965-1966 'Nordpilen* mellan Upplands Väsby och Rotebro på väg mot Stockholm F ö r o r d SJ: s tra fik situ a tio n v in tern 1965-66 O rs a k ern a t ill

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Nummer3 Februari2003 StudentföreningenFiliciasTidning Priset ärfortfarandealldeles överkomligt. Årsfestspecial

Nummer3 Februari2003 StudentföreningenFiliciasTidning Priset ärfortfarandealldeles överkomligt. Årsfestspecial Nummer3 Februari2003 StudentföreningenFiliciasTidning Priset ärfortfarandealldeles överkomligt. Årsfestspecial 2 Filicia Aktuellt Innehåll: Innehållsförteckning 2 Ordförande har ordet 3 De sju dödssynderna,del

Läs mer

Norrfjärden Landsbygdsområde

Norrfjärden Landsbygdsområde Norrfjärden Landsbygdsområde Klöve r be rg Nör dten tr äs ket Klöve r trä ske t Sör Ten tr äs ket Bre dtr ä ske t Kar l-er sa - 13 6 my ra n Stor -Vit be rg et 22 5 Bre dtr ä skkäle n Bre dtr ä sk Kro

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Om texten inte är läsbar i din webbläsare, ladda hem filen och läs den i Adobe Reader. 2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Anders Rydberg ö r e lfte å re t i ra d fo to g r a fe r a d e ja g v äntad

Läs mer

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10-

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- Ang.,.,persontrafik på djursholmslinj erna. X+. B il.iettföraälnning*: A». Vid d rifto la ts e r x. r**~ - jjyflviljf&ttfer. fö rsälja s endast vid Stockholm ö, Stocksund

Läs mer

Delårsrapport januari juni2008 2008-08-22 1 april 30 juni Intäkterna ökade med 7 procent till 715 (666) M SE K. M ed hänsyn tagen till såväl valutaeffekter som fler antal vardagar under kvartalet ökade

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR FÖRKLRINGR MOTORRIVEN FILMUK LT RMSPÄN UTVINKL FILMUK ÖGTLRE 2 ST. INFÄLL SÖGTLRE 1000 VL IVT LL MÅTT I MM MÅTT FÖR SMORNING / TILLVERKNING KONTROLLERS PÅ PLTS. SKR INRENING 2 0 3 T Y IL 50 18 X 00 3250

Läs mer

F ö r e t a g a r e s rätts s ä ke r h e t bort g l ö m d?

F ö r e t a g a r e s rätts s ä ke r h e t bort g l ö m d? F ö r e t a g a r e s rätts s ä ke r h e t bort g l ö m d? Innehåll M E DA R B E TA R E 1 C H E F J U R I STEN HAR ORDET sid 3 2 S A M M A N FAT T N I N G sid 4 3 INLEDNING OCH BAKG R U N D sid 5 4 I SKAT

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Biografuppfostran hemuppfostran.

Biografuppfostran hemuppfostran. Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i

i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i VB RE3T. DIREKTÖRTS* i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i Sedan Stockholm-Eimbo Järnvägsaktiebolag hos Kungl. Väg- oc/i Vattenbyggnadsstyrelsen

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Nummer 6. Tisdag 19 mars. Hent i Hus E. Tenta var svår - ingen förvånad

Nummer 6. Tisdag 19 mars. Hent i Hus E. Tenta var svår - ingen förvånad Nummer 6 Tisdag 19 mars Hent i Hus E Tenta var svår - ingen förvånad TITTA, BERG! ETT Ledare Nu finns det mesta på plats och man koncentrerar sig på att växa. Det börjar växa hår på kroppen som ska skydda

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OMRÅDES-/PROJEKTVIS BESKRIVNING OCH PROGRAM. Översiktskarta MBP 2010 2012 BOSTÄDER

OMRÅDES-/PROJEKTVIS BESKRIVNING OCH PROGRAM. Översiktskarta MBP 2010 2012 BOSTÄDER 14 OMRÅDES-/PROJEKTVIS BESKRIVNING OCH PROGRM Översiktskarta MBP 2010 2012 BOSTÄDER Ö RE T G SO M R ÅD E Lund översikt 15 ÖS TR OD RSLÖ V NORR NÖBBEL ÖV SG 192 145 LDUG ÅRDS M RK E N NÖB BE LÖV 161 GUNNE

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer