Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m e g a s u c c é o m e n u n g in v a n d r a r g r a b b fr å n fö r o r te n s o m ju s t ko m m it u t fr å n fä n g e ls e t. Genom en m ärklig händelse blir han anställd som personlig assistent hos en m ycket rik aristokrat som blivit förlam ad efter en skärm flygolycka. Film en handlar om den vänskap som kan utvecklas m ellan m änniskor trots ljusår i avstånd m ellan uppväxtbetingelser. Film en aktualiserar våra attityder till invandring och m igrationspolitik, en fråga som växer dram atiskt i betydelse för hela Västeuropa, då tiotusentals flyktingar söker sig hit från olika krigsom råden. Läs hela krönikan Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör p e r s o n e r p r a t a d e s k o l u t v e c k l i n g p å M ö t e s p l a t s S k o l a S ko lfr å g o r n a ä r b la n d d e h e ta s te i s a m h ä lls d e b a tte n id a g o c h M ö te s p la ts S ko la ä r e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r fö r a lla s o m r ö r s ig i u tb ild n in g s la n d s ka p e t. Den oktober m öttes över 6000 lärare och rektorer på Svenska Mässan för att driva utbildningsfrågorna fram åt. När Gym nasiedagarna precis har avslutats och eleverna tar höstledigt, då är det lärarnas och skolledarnas tur att fylla på m ed kom petensutveckling och inspiration. Mötesplats Skola erbjöd 80 sem inarier och workshops m ed de m est aktuella föreläsarna. Kontakt: Sofia Larsson U n g & m ä k t i g!? o m u n g a s s i t u a t i o n i r e g i o n e n i d a g o c h i f r a m t i d e n D e n 2 2 o kto b e r g e n o m fö r d e s e n h e ld a g i V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n s fu llm ä ktig e o m u n g a s liv s v illko r. D a g e n g ic k u n d e r n a m n e t U n g & m ä ktig!? o m u n g a s s itu a tio n i r e g io n e n id a g o c h i fr a m tid e n. Bakgrunden var en m otion som antogs 2009 om att regionpolitikerna ville bjuda in ungdom ar till sig för att ställa frågor och lyssna, för att därefter kunna ta m er hänsyn till ungas villkor i sitt beslutsfattande. Detta är ett unikt arrangem ang som Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning fick arrangera för Västra Götalandsregionens räkning. Läs m er här Kontakt: Sofia Reimer

2 N y n a t i o n e l l o c h r e g i o n a l i n f r a s t r u k t u r p l a n In fr a s tr u ktu r p r o p o s itio n e n h a r ko m m it. N u ä r d e t d a g s a tt ta fr a m e n n y lå n g s iktig n a tio n e ll o c h r e g io n a l in fr a s tr u ktu r p la n. Den 15 oktober presenterade regeringen sitt förslag till infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem m ed syftet att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem. Propositionen bygger vidare på den gällande nationella planen för , Trafikverkets kapacitetsutredning, Trafikanalys uppdrag om arbetspendling i storstäderna sam t den nya propositionen om ett nytt planeringssystem. För kom m ande planperiod åren föreslår regeringen en ekonom isk ram på 522 m iljarder kronor. L ä s m e r Kontakt: Nicolina Verovic V ä r d i g d e m e n s v å r d k o n f e r e n s f ö r t r e d j e å r e t D e n 9 n o v e m b e r b ju d e r fö r tr e d je å r e t G ö te b o r g s r e g io n e n s ko m m u n a lfö r b u n d in till e n ko n fe r e n s m e d fo ku s p å d e m e n s s ju ka. I år är tem at värdig vård och om sorg och dagen lyfter fram anhörigperspektivet, personalkom petens och bem anning inom m orgondagens dem ensvård. Det blir föredrag om bland annat Socialstyrelsens nya föreskrifter och allm änna råd om ansvar för personer m ed dem enssjukdom och bem anning i särskilda boende sam t den nationella värdegrunden inom äldreom sorgen. Ett tjugotal utställare m edverkar för att visa på goda exem pel, kvalitetsregister och fortbildning för personal. Dagen kom m er att dokum enteras för fortsatt spridning och finnas här Kontakt: Karin Westberg N y a d r e s s - N y a V ä g v a n o r S o m n y in fly tta d kä n n e r d u fö r m o d lig e n in te till a lla m ö jlig h e te r s o m fin n s a tt r e s a h å llb a r t i ko m m u n e n o c h r e g io n e n. Under hösten fram till april 2013 m edverkar Partille, Mölndal, Öckerö, Alingsås, Lilla Edet, Ale, Trollhättan, Borås, Bollebygd, Varberg och Halm stad i projektet Ny adress Nya Vägvanor. Projektet handlar om att inform era nyinflyttade om olika sätt att ta sig till jobbet utan bil. De som flyttar in till kom m unen under projektperioden kom m er att få inform ation om hållbart resande hem i brevlådan. Ungefär en fem tedel av de nyinflyttade kom m er att bli tillfrågade om att m edverka i en telefondialog för att svara på frågor om hur de upplevt inform ationen och hur de ser på sina resvanor. Göteborgsregionens kom m unalförbund (GR) ansvarar för projektledningen och har fått ett statligt bidrag från Energim yndigheten till att utföra projektet i sam verkan m ed Västsvenska paketets parter (GR, Västtrafik, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och region Halland) sam t m edverkande kom m uner. Kontakt: Lisa Ström

3 N ä r m i n n e t s v i k t a r I M ö ln d a ls s ta d p å g å r e tt a ktiv t a r b e te m e d a tt u tv e c kla v å r d o c h o m s o r g till d e m e n s s ju ka i e n lig h e t m e d d e n a tio n e lla r iktlin je r n a fö r v å r d o c h o m s o r g v id d e m e n s s ju kd o m. Bland annat gör ett dem ensteam hem besök för att inform era om vilket stöd och vilken vård som finns att få och för att främ ja en personcentrerad om vårdnad. Team et kan även förm edla kontakter till andra vårdgivare som prim ärvård eller sjukhusvård. FoU i Väst/GR har utvärderat dessa hem besök och resultaten har publicerats i rapporten När m innet sviktar och stödbehovet ökar. FoU i Väst/GR processleder även fram tagandet av ett vårdprogram gem ensam t för prim ärvård, kom m un och sjukhusvård och kom m er under början av 2013 att utvärdera hela Mölndals arbete m ed att förbättra vården och om sorgen till dem enssjuka. Här finns m er inform ation om rapporten. Kontakt: Leena Odebo V e m ä r b ä s t p å k v a l i t e t o c h s a m v e r k a n i s k o l a - a r b e t s l i v s k o n t a k t e r ? U tm ä r ke ls e n p r e m ie r a r d e s ko lo r o c h a r b e ts p la ts e r s o m s a ts a r p å a tt u tv e c kla kv a lite t o c h s a m a r b e te. N y tt fö r i å r v a r a tt a r b e ts liv e t v a r m e d o c h tä v la d e o m U tm ä r ke ls e n. T o ta lt b le v d e t v in n a r e i tr e ka te g o r ie r : a r b e ts liv, g r u n d s ko la o c h g y m n a s iu m. - Vi har inrättat priset eftersom vi vill uppm ärksam m a de skolor och arbetsplatser som sam arbetar på ett bra sätt, säger Helene Odenjung, kom m unalråd (FP) och Utbildningsgruppens ordförande (GR), som den 30 oktober offentliggjorde vinnarna i de tre kategorierna. Årets utm ärkelse gick till Ugglum s skola i Partille, i kategorin grundskola, till Nösnäsgym nasiet i Stenungsund, i kategorin gym nasium, och till Eklandia Fastighets AB, i kategorin arbetsliv. Utm ärkelsen delades ut på Mötesplats Skola, en av Sveriges viktigaste m ötesplatser för dem som jobbar i skolan. Mötesplats Skola genom förs i sam verkan m ellan GR Utbildning och Svenska Mässan. Kontakt: Natalie Lindqvist F o r t s a t t m e d v e r k a n i M i s t r a U r b a n F u t u r e s G R fo r ts ä tte r a tt m e d v e r ka i M is tr a U r b a n F u tu r e s c e n tr u m fö r h å llb a r s ta d s u tv e c klin g. Be s lu te t to g s i fö r b u n d s s ty r e ls e n d e n 2 6 o kto b e r. Mistra Urban Futures erbjuder en arena för utveckling och överföring av kunskap, där sam verkan m ed näringsliv, intresseorganisationer och allm änhet ska utvecklas. I nära sam verkan m ellan praktiker och forskare vill centrum et ta fram förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap. Som en av sju konsortieparter bidrar GR till centrum et m ed ungefär 1,6 m iljoner kronor år Kontakt: Lisa Ström S t ö d v i d m i s s b r u k h o s f ö r ä l d r a r M is s b r u k ä r e n r is kfa kto r s o m p å v e r ka r fö r ä ld r a fu n ktio n e n i h ö g g r a d. R e d a n u n d e r g r a v id ite te n fin n s d e t r is k fö r a tt b a r n e t s ka d a s. FoU i Väst/GR har tagit reda på vad kvinnor som besökt Mödra- Barnhälsovårdsteam et i Haga tycker är viktigt för ett bra stöd. Det som fram kom m it från kvinnorna är det som också bekräftas av forskning: tid, tät uppföljning, relation, delaktighet, kontinuitet och kontroll, att sam verkan m ellan olika aktörer fungerar och att stödet utform as flexibelt utifrån behoven. Risker under graviditet och tidigt föräldraskap vid m issbruk eller beroende sam t hur stöd till föräldrar och barn kan utform as har belysts vid en välbesökt konferens och i en FoU-rapport. Kontakt: Elisabeth Beijer

4 V ä l b e s ö k t a G y m n a s i e d a g a r a r r a n g e r a d e s f ö r t r e t t o n d e å r e t M e r ä n e le v e r in o m G ö te b o r g s r e g io n e n s tå r in fö r s itt g y m n a s ie v a l! F ö r tr e tto n d e å r e t i r a d a r r a n g e r a d e G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a, e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r in fö r g y m n a s ie v a le t oktober inbjöds elever, föräldrar och vårdnadshavare in till Svenska Mässan i Göteborg. Gym nasiedagarna är en unik m ötesplats där elever, utbildningsanordnare, vägledare, pedagoger och representanter för arbetslivet sam las på en och sam m a arena. Allt för att stötta eleverna i sitt beslut inför gym nasievalet. Gym nasiedagarna 2012 hade m er än besökare och 98 utställare. Kontakt: Wictoria Kowats F a l k e n b e r g s a m v e r k a r m e d G R U t b i l d n i n g Falkenberg väljer att sam verka m ed GR Utbildning för ännu en treårsperiod. Genom en ny överenskom m else kom m er Falkenbergs skolor att fortsatt kunna nyttja sam m a om fattande utbud av film er- radio- och TV-program som GR-kom m unerna når via GR Utbildning Lärom edel. Utbudet uppdateras kontinuerligt och anpassas för att nås via internet för uppspelning i PC, Mac, ipads, Androidplattor och Sm artphones. Tydligare insikter om m öjligheter m ed m edia som verktyg i lärandet och en allt större tillgång till olika digitala verktyg i skola och hem, gör GR Utbildning Lärom edelsservice m ycket efterfrågad av såväl lärare som elever. Kontakt: Linda Andersson K o n f e r e n s o m S e x, u n g a o c h s k o l a n s r o l l F e m te u p p la g a n a v ko n fe r e n s e n S e x, u n g a o c h s ko la n s r o ll ä g d e r u m d e n 3 1 o kto b e r. K o n fe r e n s e n v a r e tt s a m a r b e te m e lla n G R U tb ild n in g, V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n o c h G ö te b o r g s S ta d. Tem at för i år var Sexuella rättigheter m ed särskilt fokus på att det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för 30 år sedan. Dagen var fylld av sem inarier, workshops, och m oderator var författaren och program ledaren Johanna Koljonen. Konferensen riktade sig till personal som arbetar i skolan, på ungdom sm ottagningar eller liknande i Västra Götaland. Kontakt: Anni Rydberg S t u d i e m a t e r i a l o m p a l l i a t i v v å r d o c h o m s o r g V å r d e n o c h o m s o r g e n a v s v å r t s ju ka o c h d ö e n d e ä ld r e h a r fö r s kju tits fr å n s ju kh u s till s ä r s kild a b o e n d e n o c h d e t e g n a h e m m e t. Allt färre äldre dör på sjukhus. En god palliativ vård i livets slutskede kräver kunskap och kom petens hos den personal som m öter döende personer och deras närstående. FoU i Väst/GR tar därför i sam arbetet M e d b o r g a r d i a l o g i G r å b o - e n s v å r k o n s t K o m m u n e r h a r s v å r t a tt s ka p a e n b r a m e d b o r g a r d ia lo g i ko m p le x a fr å g o r. Så länge det handlar om en fråga som är knuten till en person och dennes fastighet eller liknande är det förhållandevis enkelt. Men så fort frågeställningen blir m er kom plex, som ett sam hälles fram tida utveckling, blir det svårare. I sam band m ed Lerum kom m uns satsning på hållbar utveckling Gråbo, ser

5 m ed Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fram ett studiem aterial kring palliativ vård och om sorg. En referensgrupp m ed representanter från olika m edlem s- kom m uner och professioner följer fram tagandet. Studiem aterialet är främ st tänkt att användas av undersköterskor inom särskilda boenden, hem tjänst och hem sjukvård. Ett prelim inärt m aterial planeras vara färdigt i m ars nästa år. Kontakt: Sara Nordenhielm kom m unen m edborgardialog och m edborgarinflytande som m öjliga verktyg för ett hållbart sam hälle. Arbetet i Gråbo ses som en pilotstudie för att utveckla arbetet m ed att förverkliga visionen om att Lerum skall vara en ledande m iljökom m un i Sverige Kontakt: Lisa Ström S a m v e r k a n f ö r b a r n i u t s a t t a m i l j ö e r S a m T id ig t ä r e tt s a m v e r ka n s p r o je kt fin a n s ie r a t a v E u r o p e is ka s o c ia lfo n d e n. P r o je kte t s y fta r till a tt fö r b ä ttr a s a m a r b e te t m e lla n s ko la o c h s o c ia ltjä n s t i s ju a v G ö te b o r g s r e g io n e n s m e d le m s ko m m u n e r. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta m iljöer ännu bättre. Under hösten hålls im plem enteringskonferenser i projektets deltagande kom m uner. Då bjuds berörd personal in för att påverka och eventuellt delta i arbetet. Ett chefsnätverk har startats upp där berörda chefer träffas för att tillsam m ans utveckla chefsrollen i sam verkansarbete. Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas W i k i p e d i a s a m a r b e t a r m e d M ö t e s p l a t s S k o l a W ikip e d ia S v e r ig e o c h G R U tb ild n in g u tfo r s ka r tills a m m a n s n y a p e d a g o g is ka m ö jlig h e te r kr in g a n v ä n d a n d e t a v W ikip e d ia i s ko la n. Att låta elever producera och granska Wikipedia-artiklar kan vara ett sätt att integrera arbetet m ed källkritik och kunskapssökning i undervisningen. Utvecklandet av källkritik och digital kom petens är en viktig del i skolans nya styrdokum ent. Wikipedia Sverige kom m er m ed anledning av detta att delta på Mötesplats Skola i år. Kontakt: Malin Frykman P s y k i s k o h ä l s a h o s f l i c k o r D e n 2 0 s e p te m b e r a r r a n g e r a d e s e n ko n fe r e n s kr in g p s y kis k o h ä ls a h o s flic ko r m e d s ä r s kilt fo ku s p å flic ko r m e d a u tis m o c h / e lle r A D H D. Medarrangör denna dag var även projektet NPF barn och ungdom ar - kunskap, insikt och sam verkan. Föreläsningen av Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, film ades och finns i sin helhet här Kontakt: Nicholas Singleton G R E l e v r e s e k o r t u t ö k a s G R E le v r e s e ko r t ko m m e r a tt u n d e r n o v e m b e r / d e c e m b e r u tö ka s o c h ä v e n o m fa tta r e s o r m e d a lla lin je r i h e la V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n. Avtal kom m er att skrivas m ellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen VGR och övriga tre kom m unalförbund i VGR. Under hösten 2012 kom m er pilotskolor att testa resandet inom VGR. GR kom m er också i fortsättningen att m arknadsföra elevresekortet både inom GR och VGR och på Västtrafiks uppdrag fortsatt att som tidigare adm inistrera fakturahanteringen av elevresor. Läs m er här Kontakt: Linda Andersson Klicka här för att avregistrera din adress Postman

6

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Stöd till ungdomar på hemmaplan!

Stöd till ungdomar på hemmaplan! Stöd till ungdomar på hemmaplan! Några tillbakablickar från nationell konferens i Göteborg 29 30 nov 2006 Historisk tillbakablick TORBJÖRN FORKBY, forskare vid FoU i Väst och Göteborgs universitet, inledde

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården. Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården Konferens i Göteborg 18 september 2015 1 Välkommen till en dag med lokalt, regionalt och nationellt perspektiv! Dagens moderator Shujaat Noormohamed inledde:

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

1. Kartläggningens bakgrund i litteraturen

1. Kartläggningens bakgrund i litteraturen 1. Kartläggningens bakgrund i litteraturen Målet för den första etappen av proj ektet Bittis var att göra en kartläggning av bibliotekssituationen i de svenska grundskolorna i Finland. Enligt den ansökan

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer