Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m e g a s u c c é o m e n u n g in v a n d r a r g r a b b fr å n fö r o r te n s o m ju s t ko m m it u t fr å n fä n g e ls e t. Genom en m ärklig händelse blir han anställd som personlig assistent hos en m ycket rik aristokrat som blivit förlam ad efter en skärm flygolycka. Film en handlar om den vänskap som kan utvecklas m ellan m änniskor trots ljusår i avstånd m ellan uppväxtbetingelser. Film en aktualiserar våra attityder till invandring och m igrationspolitik, en fråga som växer dram atiskt i betydelse för hela Västeuropa, då tiotusentals flyktingar söker sig hit från olika krigsom råden. Läs hela krönikan Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör p e r s o n e r p r a t a d e s k o l u t v e c k l i n g p å M ö t e s p l a t s S k o l a S ko lfr å g o r n a ä r b la n d d e h e ta s te i s a m h ä lls d e b a tte n id a g o c h M ö te s p la ts S ko la ä r e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r fö r a lla s o m r ö r s ig i u tb ild n in g s la n d s ka p e t. Den oktober m öttes över 6000 lärare och rektorer på Svenska Mässan för att driva utbildningsfrågorna fram åt. När Gym nasiedagarna precis har avslutats och eleverna tar höstledigt, då är det lärarnas och skolledarnas tur att fylla på m ed kom petensutveckling och inspiration. Mötesplats Skola erbjöd 80 sem inarier och workshops m ed de m est aktuella föreläsarna. Kontakt: Sofia Larsson U n g & m ä k t i g!? o m u n g a s s i t u a t i o n i r e g i o n e n i d a g o c h i f r a m t i d e n D e n 2 2 o kto b e r g e n o m fö r d e s e n h e ld a g i V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n s fu llm ä ktig e o m u n g a s liv s v illko r. D a g e n g ic k u n d e r n a m n e t U n g & m ä ktig!? o m u n g a s s itu a tio n i r e g io n e n id a g o c h i fr a m tid e n. Bakgrunden var en m otion som antogs 2009 om att regionpolitikerna ville bjuda in ungdom ar till sig för att ställa frågor och lyssna, för att därefter kunna ta m er hänsyn till ungas villkor i sitt beslutsfattande. Detta är ett unikt arrangem ang som Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning fick arrangera för Västra Götalandsregionens räkning. Läs m er här Kontakt: Sofia Reimer

2 N y n a t i o n e l l o c h r e g i o n a l i n f r a s t r u k t u r p l a n In fr a s tr u ktu r p r o p o s itio n e n h a r ko m m it. N u ä r d e t d a g s a tt ta fr a m e n n y lå n g s iktig n a tio n e ll o c h r e g io n a l in fr a s tr u ktu r p la n. Den 15 oktober presenterade regeringen sitt förslag till infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem m ed syftet att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem. Propositionen bygger vidare på den gällande nationella planen för , Trafikverkets kapacitetsutredning, Trafikanalys uppdrag om arbetspendling i storstäderna sam t den nya propositionen om ett nytt planeringssystem. För kom m ande planperiod åren föreslår regeringen en ekonom isk ram på 522 m iljarder kronor. L ä s m e r Kontakt: Nicolina Verovic V ä r d i g d e m e n s v å r d k o n f e r e n s f ö r t r e d j e å r e t D e n 9 n o v e m b e r b ju d e r fö r tr e d je å r e t G ö te b o r g s r e g io n e n s ko m m u n a lfö r b u n d in till e n ko n fe r e n s m e d fo ku s p å d e m e n s s ju ka. I år är tem at värdig vård och om sorg och dagen lyfter fram anhörigperspektivet, personalkom petens och bem anning inom m orgondagens dem ensvård. Det blir föredrag om bland annat Socialstyrelsens nya föreskrifter och allm änna råd om ansvar för personer m ed dem enssjukdom och bem anning i särskilda boende sam t den nationella värdegrunden inom äldreom sorgen. Ett tjugotal utställare m edverkar för att visa på goda exem pel, kvalitetsregister och fortbildning för personal. Dagen kom m er att dokum enteras för fortsatt spridning och finnas här Kontakt: Karin Westberg N y a d r e s s - N y a V ä g v a n o r S o m n y in fly tta d kä n n e r d u fö r m o d lig e n in te till a lla m ö jlig h e te r s o m fin n s a tt r e s a h å llb a r t i ko m m u n e n o c h r e g io n e n. Under hösten fram till april 2013 m edverkar Partille, Mölndal, Öckerö, Alingsås, Lilla Edet, Ale, Trollhättan, Borås, Bollebygd, Varberg och Halm stad i projektet Ny adress Nya Vägvanor. Projektet handlar om att inform era nyinflyttade om olika sätt att ta sig till jobbet utan bil. De som flyttar in till kom m unen under projektperioden kom m er att få inform ation om hållbart resande hem i brevlådan. Ungefär en fem tedel av de nyinflyttade kom m er att bli tillfrågade om att m edverka i en telefondialog för att svara på frågor om hur de upplevt inform ationen och hur de ser på sina resvanor. Göteborgsregionens kom m unalförbund (GR) ansvarar för projektledningen och har fått ett statligt bidrag från Energim yndigheten till att utföra projektet i sam verkan m ed Västsvenska paketets parter (GR, Västtrafik, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och region Halland) sam t m edverkande kom m uner. Kontakt: Lisa Ström

3 N ä r m i n n e t s v i k t a r I M ö ln d a ls s ta d p å g å r e tt a ktiv t a r b e te m e d a tt u tv e c kla v å r d o c h o m s o r g till d e m e n s s ju ka i e n lig h e t m e d d e n a tio n e lla r iktlin je r n a fö r v å r d o c h o m s o r g v id d e m e n s s ju kd o m. Bland annat gör ett dem ensteam hem besök för att inform era om vilket stöd och vilken vård som finns att få och för att främ ja en personcentrerad om vårdnad. Team et kan även förm edla kontakter till andra vårdgivare som prim ärvård eller sjukhusvård. FoU i Väst/GR har utvärderat dessa hem besök och resultaten har publicerats i rapporten När m innet sviktar och stödbehovet ökar. FoU i Väst/GR processleder även fram tagandet av ett vårdprogram gem ensam t för prim ärvård, kom m un och sjukhusvård och kom m er under början av 2013 att utvärdera hela Mölndals arbete m ed att förbättra vården och om sorgen till dem enssjuka. Här finns m er inform ation om rapporten. Kontakt: Leena Odebo V e m ä r b ä s t p å k v a l i t e t o c h s a m v e r k a n i s k o l a - a r b e t s l i v s k o n t a k t e r ? U tm ä r ke ls e n p r e m ie r a r d e s ko lo r o c h a r b e ts p la ts e r s o m s a ts a r p å a tt u tv e c kla kv a lite t o c h s a m a r b e te. N y tt fö r i å r v a r a tt a r b e ts liv e t v a r m e d o c h tä v la d e o m U tm ä r ke ls e n. T o ta lt b le v d e t v in n a r e i tr e ka te g o r ie r : a r b e ts liv, g r u n d s ko la o c h g y m n a s iu m. - Vi har inrättat priset eftersom vi vill uppm ärksam m a de skolor och arbetsplatser som sam arbetar på ett bra sätt, säger Helene Odenjung, kom m unalråd (FP) och Utbildningsgruppens ordförande (GR), som den 30 oktober offentliggjorde vinnarna i de tre kategorierna. Årets utm ärkelse gick till Ugglum s skola i Partille, i kategorin grundskola, till Nösnäsgym nasiet i Stenungsund, i kategorin gym nasium, och till Eklandia Fastighets AB, i kategorin arbetsliv. Utm ärkelsen delades ut på Mötesplats Skola, en av Sveriges viktigaste m ötesplatser för dem som jobbar i skolan. Mötesplats Skola genom förs i sam verkan m ellan GR Utbildning och Svenska Mässan. Kontakt: Natalie Lindqvist F o r t s a t t m e d v e r k a n i M i s t r a U r b a n F u t u r e s G R fo r ts ä tte r a tt m e d v e r ka i M is tr a U r b a n F u tu r e s c e n tr u m fö r h å llb a r s ta d s u tv e c klin g. Be s lu te t to g s i fö r b u n d s s ty r e ls e n d e n 2 6 o kto b e r. Mistra Urban Futures erbjuder en arena för utveckling och överföring av kunskap, där sam verkan m ed näringsliv, intresseorganisationer och allm änhet ska utvecklas. I nära sam verkan m ellan praktiker och forskare vill centrum et ta fram förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap. Som en av sju konsortieparter bidrar GR till centrum et m ed ungefär 1,6 m iljoner kronor år Kontakt: Lisa Ström S t ö d v i d m i s s b r u k h o s f ö r ä l d r a r M is s b r u k ä r e n r is kfa kto r s o m p å v e r ka r fö r ä ld r a fu n ktio n e n i h ö g g r a d. R e d a n u n d e r g r a v id ite te n fin n s d e t r is k fö r a tt b a r n e t s ka d a s. FoU i Väst/GR har tagit reda på vad kvinnor som besökt Mödra- Barnhälsovårdsteam et i Haga tycker är viktigt för ett bra stöd. Det som fram kom m it från kvinnorna är det som också bekräftas av forskning: tid, tät uppföljning, relation, delaktighet, kontinuitet och kontroll, att sam verkan m ellan olika aktörer fungerar och att stödet utform as flexibelt utifrån behoven. Risker under graviditet och tidigt föräldraskap vid m issbruk eller beroende sam t hur stöd till föräldrar och barn kan utform as har belysts vid en välbesökt konferens och i en FoU-rapport. Kontakt: Elisabeth Beijer

4 V ä l b e s ö k t a G y m n a s i e d a g a r a r r a n g e r a d e s f ö r t r e t t o n d e å r e t M e r ä n e le v e r in o m G ö te b o r g s r e g io n e n s tå r in fö r s itt g y m n a s ie v a l! F ö r tr e tto n d e å r e t i r a d a r r a n g e r a d e G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a, e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r in fö r g y m n a s ie v a le t oktober inbjöds elever, föräldrar och vårdnadshavare in till Svenska Mässan i Göteborg. Gym nasiedagarna är en unik m ötesplats där elever, utbildningsanordnare, vägledare, pedagoger och representanter för arbetslivet sam las på en och sam m a arena. Allt för att stötta eleverna i sitt beslut inför gym nasievalet. Gym nasiedagarna 2012 hade m er än besökare och 98 utställare. Kontakt: Wictoria Kowats F a l k e n b e r g s a m v e r k a r m e d G R U t b i l d n i n g Falkenberg väljer att sam verka m ed GR Utbildning för ännu en treårsperiod. Genom en ny överenskom m else kom m er Falkenbergs skolor att fortsatt kunna nyttja sam m a om fattande utbud av film er- radio- och TV-program som GR-kom m unerna når via GR Utbildning Lärom edel. Utbudet uppdateras kontinuerligt och anpassas för att nås via internet för uppspelning i PC, Mac, ipads, Androidplattor och Sm artphones. Tydligare insikter om m öjligheter m ed m edia som verktyg i lärandet och en allt större tillgång till olika digitala verktyg i skola och hem, gör GR Utbildning Lärom edelsservice m ycket efterfrågad av såväl lärare som elever. Kontakt: Linda Andersson K o n f e r e n s o m S e x, u n g a o c h s k o l a n s r o l l F e m te u p p la g a n a v ko n fe r e n s e n S e x, u n g a o c h s ko la n s r o ll ä g d e r u m d e n 3 1 o kto b e r. K o n fe r e n s e n v a r e tt s a m a r b e te m e lla n G R U tb ild n in g, V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n o c h G ö te b o r g s S ta d. Tem at för i år var Sexuella rättigheter m ed särskilt fokus på att det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för 30 år sedan. Dagen var fylld av sem inarier, workshops, och m oderator var författaren och program ledaren Johanna Koljonen. Konferensen riktade sig till personal som arbetar i skolan, på ungdom sm ottagningar eller liknande i Västra Götaland. Kontakt: Anni Rydberg S t u d i e m a t e r i a l o m p a l l i a t i v v å r d o c h o m s o r g V å r d e n o c h o m s o r g e n a v s v å r t s ju ka o c h d ö e n d e ä ld r e h a r fö r s kju tits fr å n s ju kh u s till s ä r s kild a b o e n d e n o c h d e t e g n a h e m m e t. Allt färre äldre dör på sjukhus. En god palliativ vård i livets slutskede kräver kunskap och kom petens hos den personal som m öter döende personer och deras närstående. FoU i Väst/GR tar därför i sam arbetet M e d b o r g a r d i a l o g i G r å b o - e n s v å r k o n s t K o m m u n e r h a r s v å r t a tt s ka p a e n b r a m e d b o r g a r d ia lo g i ko m p le x a fr å g o r. Så länge det handlar om en fråga som är knuten till en person och dennes fastighet eller liknande är det förhållandevis enkelt. Men så fort frågeställningen blir m er kom plex, som ett sam hälles fram tida utveckling, blir det svårare. I sam band m ed Lerum kom m uns satsning på hållbar utveckling Gråbo, ser

5 m ed Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fram ett studiem aterial kring palliativ vård och om sorg. En referensgrupp m ed representanter från olika m edlem s- kom m uner och professioner följer fram tagandet. Studiem aterialet är främ st tänkt att användas av undersköterskor inom särskilda boenden, hem tjänst och hem sjukvård. Ett prelim inärt m aterial planeras vara färdigt i m ars nästa år. Kontakt: Sara Nordenhielm kom m unen m edborgardialog och m edborgarinflytande som m öjliga verktyg för ett hållbart sam hälle. Arbetet i Gråbo ses som en pilotstudie för att utveckla arbetet m ed att förverkliga visionen om att Lerum skall vara en ledande m iljökom m un i Sverige Kontakt: Lisa Ström S a m v e r k a n f ö r b a r n i u t s a t t a m i l j ö e r S a m T id ig t ä r e tt s a m v e r ka n s p r o je kt fin a n s ie r a t a v E u r o p e is ka s o c ia lfo n d e n. P r o je kte t s y fta r till a tt fö r b ä ttr a s a m a r b e te t m e lla n s ko la o c h s o c ia ltjä n s t i s ju a v G ö te b o r g s r e g io n e n s m e d le m s ko m m u n e r. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta m iljöer ännu bättre. Under hösten hålls im plem enteringskonferenser i projektets deltagande kom m uner. Då bjuds berörd personal in för att påverka och eventuellt delta i arbetet. Ett chefsnätverk har startats upp där berörda chefer träffas för att tillsam m ans utveckla chefsrollen i sam verkansarbete. Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas W i k i p e d i a s a m a r b e t a r m e d M ö t e s p l a t s S k o l a W ikip e d ia S v e r ig e o c h G R U tb ild n in g u tfo r s ka r tills a m m a n s n y a p e d a g o g is ka m ö jlig h e te r kr in g a n v ä n d a n d e t a v W ikip e d ia i s ko la n. Att låta elever producera och granska Wikipedia-artiklar kan vara ett sätt att integrera arbetet m ed källkritik och kunskapssökning i undervisningen. Utvecklandet av källkritik och digital kom petens är en viktig del i skolans nya styrdokum ent. Wikipedia Sverige kom m er m ed anledning av detta att delta på Mötesplats Skola i år. Kontakt: Malin Frykman P s y k i s k o h ä l s a h o s f l i c k o r D e n 2 0 s e p te m b e r a r r a n g e r a d e s e n ko n fe r e n s kr in g p s y kis k o h ä ls a h o s flic ko r m e d s ä r s kilt fo ku s p å flic ko r m e d a u tis m o c h / e lle r A D H D. Medarrangör denna dag var även projektet NPF barn och ungdom ar - kunskap, insikt och sam verkan. Föreläsningen av Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, film ades och finns i sin helhet här Kontakt: Nicholas Singleton G R E l e v r e s e k o r t u t ö k a s G R E le v r e s e ko r t ko m m e r a tt u n d e r n o v e m b e r / d e c e m b e r u tö ka s o c h ä v e n o m fa tta r e s o r m e d a lla lin je r i h e la V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n. Avtal kom m er att skrivas m ellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen VGR och övriga tre kom m unalförbund i VGR. Under hösten 2012 kom m er pilotskolor att testa resandet inom VGR. GR kom m er också i fortsättningen att m arknadsföra elevresekortet både inom GR och VGR och på Västtrafiks uppdrag fortsatt att som tidigare adm inistrera fakturahanteringen av elevresor. Läs m er här Kontakt: Linda Andersson Klicka här för att avregistrera din adress Postman

6

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Nr Sam m anträdesdatum sida 1( 15) Plats och tid Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Beslutande Kerst in Nordst r öm ( s) Rune Ander sson ( PRO- Skållerud) Erik Nordst r öm (

Läs mer

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Maj 2012 Sammanhållen vård och omsorg - fördjupat samarbete mellan kommunalförbunden och VGR REGERINGEN HAR tillsammans med Sveriges kommuner

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Vård i livets slutskede regleras av flera olika lagar med tilhörande föreskrifter. Lagar De övergripande lagarna som gäller är Hälso- och sjukvårdslagen HSL

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

K om m unerna och ungdom sarbetslösheten En sam m anställning av svar från Sveriges kom m uner på SSU :s brev om ungdom sarbetslösheten Innehållsförteckning Förord av Jytte G uteland 3 SSU :s brev till

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 9 februari 2007, kl 08.30-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund), Ordförande Yvonne Barkstedt, Öckerö

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Att få leva tills man dör

Att få leva tills man dör Att få leva tills man dör Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Mötesplats äldreomsorg 9-10 okt Sara Nordenhielm, FoU i Väst/GR Gunilla Karaviotis, Flatås gård Lotta Ekberg, Flatås gård

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Systerorganisation i Göteborg 2007 med hjälp av VGR, GR och BRG

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

vad skulle ett sådant center kunna innehålla?

vad skulle ett sådant center kunna innehålla? Dokumentation från workshops 23 september och 1 oktober 2015 Utvecklings- och innovationscenter för boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik vad skulle ett sådant center kunna innehålla? Den 23 september

Läs mer

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maria Taranger Överläkare internmedicin och hematologi Sektionschef 353 Med/Ger/Akutenhet Östra Sahlgrenska

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76 Presentation Asylhälsan Söderhamns HC 0270-771 76 Statistik 2010 Besök DSK + kurator = 2 747 (inkl hälsosamtal) Hälsosamtal = 424 Uteblivna hälsosamtal = 75 Läkarbesök = 368 HÄLSO UNDERSÖKNING / CHECKLISTA

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2013 har ytterligare stärkt GR-samarbetet 2013 har ytterligare stärkt och utvecklat GR-samarbetet. Mål och strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid.

Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31. Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. Projekt SamTidigt 2012-02-01 2014-05-31 Vi, skola och socialtjänst, ger barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid. 7 kommuner i samverkan Alingsås Lerum Mölndal Partille Stenungsund

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-10-21 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 21 oktober 2005 Plats: Glasbruksmuséet, Surte, Ale kommun Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men SFI-elev i Göteborgsregionen Kunskapsdelning Lärande exempel Målgruppens egen röst Studiehandledning på modersmål! För

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Välkommen hösten 2015. Nu kör vi!

Välkommen hösten 2015. Nu kör vi! Nyhetsbrev augusti Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare NYHETSBREV AUGUSTI 2015 Personlig assistans för personliga människor Välkomna till Hela Sveriges Assistans Vi vill välkomna nya kunder

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer