Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m e g a s u c c é o m e n u n g in v a n d r a r g r a b b fr å n fö r o r te n s o m ju s t ko m m it u t fr å n fä n g e ls e t. Genom en m ärklig händelse blir han anställd som personlig assistent hos en m ycket rik aristokrat som blivit förlam ad efter en skärm flygolycka. Film en handlar om den vänskap som kan utvecklas m ellan m änniskor trots ljusår i avstånd m ellan uppväxtbetingelser. Film en aktualiserar våra attityder till invandring och m igrationspolitik, en fråga som växer dram atiskt i betydelse för hela Västeuropa, då tiotusentals flyktingar söker sig hit från olika krigsom råden. Läs hela krönikan Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör p e r s o n e r p r a t a d e s k o l u t v e c k l i n g p å M ö t e s p l a t s S k o l a S ko lfr å g o r n a ä r b la n d d e h e ta s te i s a m h ä lls d e b a tte n id a g o c h M ö te s p la ts S ko la ä r e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r fö r a lla s o m r ö r s ig i u tb ild n in g s la n d s ka p e t. Den oktober m öttes över 6000 lärare och rektorer på Svenska Mässan för att driva utbildningsfrågorna fram åt. När Gym nasiedagarna precis har avslutats och eleverna tar höstledigt, då är det lärarnas och skolledarnas tur att fylla på m ed kom petensutveckling och inspiration. Mötesplats Skola erbjöd 80 sem inarier och workshops m ed de m est aktuella föreläsarna. Kontakt: Sofia Larsson U n g & m ä k t i g!? o m u n g a s s i t u a t i o n i r e g i o n e n i d a g o c h i f r a m t i d e n D e n 2 2 o kto b e r g e n o m fö r d e s e n h e ld a g i V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n s fu llm ä ktig e o m u n g a s liv s v illko r. D a g e n g ic k u n d e r n a m n e t U n g & m ä ktig!? o m u n g a s s itu a tio n i r e g io n e n id a g o c h i fr a m tid e n. Bakgrunden var en m otion som antogs 2009 om att regionpolitikerna ville bjuda in ungdom ar till sig för att ställa frågor och lyssna, för att därefter kunna ta m er hänsyn till ungas villkor i sitt beslutsfattande. Detta är ett unikt arrangem ang som Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning fick arrangera för Västra Götalandsregionens räkning. Läs m er här Kontakt: Sofia Reimer

2 N y n a t i o n e l l o c h r e g i o n a l i n f r a s t r u k t u r p l a n In fr a s tr u ktu r p r o p o s itio n e n h a r ko m m it. N u ä r d e t d a g s a tt ta fr a m e n n y lå n g s iktig n a tio n e ll o c h r e g io n a l in fr a s tr u ktu r p la n. Den 15 oktober presenterade regeringen sitt förslag till infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem m ed syftet att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem. Propositionen bygger vidare på den gällande nationella planen för , Trafikverkets kapacitetsutredning, Trafikanalys uppdrag om arbetspendling i storstäderna sam t den nya propositionen om ett nytt planeringssystem. För kom m ande planperiod åren föreslår regeringen en ekonom isk ram på 522 m iljarder kronor. L ä s m e r Kontakt: Nicolina Verovic V ä r d i g d e m e n s v å r d k o n f e r e n s f ö r t r e d j e å r e t D e n 9 n o v e m b e r b ju d e r fö r tr e d je å r e t G ö te b o r g s r e g io n e n s ko m m u n a lfö r b u n d in till e n ko n fe r e n s m e d fo ku s p å d e m e n s s ju ka. I år är tem at värdig vård och om sorg och dagen lyfter fram anhörigperspektivet, personalkom petens och bem anning inom m orgondagens dem ensvård. Det blir föredrag om bland annat Socialstyrelsens nya föreskrifter och allm änna råd om ansvar för personer m ed dem enssjukdom och bem anning i särskilda boende sam t den nationella värdegrunden inom äldreom sorgen. Ett tjugotal utställare m edverkar för att visa på goda exem pel, kvalitetsregister och fortbildning för personal. Dagen kom m er att dokum enteras för fortsatt spridning och finnas här Kontakt: Karin Westberg N y a d r e s s - N y a V ä g v a n o r S o m n y in fly tta d kä n n e r d u fö r m o d lig e n in te till a lla m ö jlig h e te r s o m fin n s a tt r e s a h å llb a r t i ko m m u n e n o c h r e g io n e n. Under hösten fram till april 2013 m edverkar Partille, Mölndal, Öckerö, Alingsås, Lilla Edet, Ale, Trollhättan, Borås, Bollebygd, Varberg och Halm stad i projektet Ny adress Nya Vägvanor. Projektet handlar om att inform era nyinflyttade om olika sätt att ta sig till jobbet utan bil. De som flyttar in till kom m unen under projektperioden kom m er att få inform ation om hållbart resande hem i brevlådan. Ungefär en fem tedel av de nyinflyttade kom m er att bli tillfrågade om att m edverka i en telefondialog för att svara på frågor om hur de upplevt inform ationen och hur de ser på sina resvanor. Göteborgsregionens kom m unalförbund (GR) ansvarar för projektledningen och har fått ett statligt bidrag från Energim yndigheten till att utföra projektet i sam verkan m ed Västsvenska paketets parter (GR, Västtrafik, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och region Halland) sam t m edverkande kom m uner. Kontakt: Lisa Ström

3 N ä r m i n n e t s v i k t a r I M ö ln d a ls s ta d p å g å r e tt a ktiv t a r b e te m e d a tt u tv e c kla v å r d o c h o m s o r g till d e m e n s s ju ka i e n lig h e t m e d d e n a tio n e lla r iktlin je r n a fö r v å r d o c h o m s o r g v id d e m e n s s ju kd o m. Bland annat gör ett dem ensteam hem besök för att inform era om vilket stöd och vilken vård som finns att få och för att främ ja en personcentrerad om vårdnad. Team et kan även förm edla kontakter till andra vårdgivare som prim ärvård eller sjukhusvård. FoU i Väst/GR har utvärderat dessa hem besök och resultaten har publicerats i rapporten När m innet sviktar och stödbehovet ökar. FoU i Väst/GR processleder även fram tagandet av ett vårdprogram gem ensam t för prim ärvård, kom m un och sjukhusvård och kom m er under början av 2013 att utvärdera hela Mölndals arbete m ed att förbättra vården och om sorgen till dem enssjuka. Här finns m er inform ation om rapporten. Kontakt: Leena Odebo V e m ä r b ä s t p å k v a l i t e t o c h s a m v e r k a n i s k o l a - a r b e t s l i v s k o n t a k t e r ? U tm ä r ke ls e n p r e m ie r a r d e s ko lo r o c h a r b e ts p la ts e r s o m s a ts a r p å a tt u tv e c kla kv a lite t o c h s a m a r b e te. N y tt fö r i å r v a r a tt a r b e ts liv e t v a r m e d o c h tä v la d e o m U tm ä r ke ls e n. T o ta lt b le v d e t v in n a r e i tr e ka te g o r ie r : a r b e ts liv, g r u n d s ko la o c h g y m n a s iu m. - Vi har inrättat priset eftersom vi vill uppm ärksam m a de skolor och arbetsplatser som sam arbetar på ett bra sätt, säger Helene Odenjung, kom m unalråd (FP) och Utbildningsgruppens ordförande (GR), som den 30 oktober offentliggjorde vinnarna i de tre kategorierna. Årets utm ärkelse gick till Ugglum s skola i Partille, i kategorin grundskola, till Nösnäsgym nasiet i Stenungsund, i kategorin gym nasium, och till Eklandia Fastighets AB, i kategorin arbetsliv. Utm ärkelsen delades ut på Mötesplats Skola, en av Sveriges viktigaste m ötesplatser för dem som jobbar i skolan. Mötesplats Skola genom förs i sam verkan m ellan GR Utbildning och Svenska Mässan. Kontakt: Natalie Lindqvist F o r t s a t t m e d v e r k a n i M i s t r a U r b a n F u t u r e s G R fo r ts ä tte r a tt m e d v e r ka i M is tr a U r b a n F u tu r e s c e n tr u m fö r h å llb a r s ta d s u tv e c klin g. Be s lu te t to g s i fö r b u n d s s ty r e ls e n d e n 2 6 o kto b e r. Mistra Urban Futures erbjuder en arena för utveckling och överföring av kunskap, där sam verkan m ed näringsliv, intresseorganisationer och allm änhet ska utvecklas. I nära sam verkan m ellan praktiker och forskare vill centrum et ta fram förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap. Som en av sju konsortieparter bidrar GR till centrum et m ed ungefär 1,6 m iljoner kronor år Kontakt: Lisa Ström S t ö d v i d m i s s b r u k h o s f ö r ä l d r a r M is s b r u k ä r e n r is kfa kto r s o m p å v e r ka r fö r ä ld r a fu n ktio n e n i h ö g g r a d. R e d a n u n d e r g r a v id ite te n fin n s d e t r is k fö r a tt b a r n e t s ka d a s. FoU i Väst/GR har tagit reda på vad kvinnor som besökt Mödra- Barnhälsovårdsteam et i Haga tycker är viktigt för ett bra stöd. Det som fram kom m it från kvinnorna är det som också bekräftas av forskning: tid, tät uppföljning, relation, delaktighet, kontinuitet och kontroll, att sam verkan m ellan olika aktörer fungerar och att stödet utform as flexibelt utifrån behoven. Risker under graviditet och tidigt föräldraskap vid m issbruk eller beroende sam t hur stöd till föräldrar och barn kan utform as har belysts vid en välbesökt konferens och i en FoU-rapport. Kontakt: Elisabeth Beijer

4 V ä l b e s ö k t a G y m n a s i e d a g a r a r r a n g e r a d e s f ö r t r e t t o n d e å r e t M e r ä n e le v e r in o m G ö te b o r g s r e g io n e n s tå r in fö r s itt g y m n a s ie v a l! F ö r tr e tto n d e å r e t i r a d a r r a n g e r a d e G R U tb ild n in g G y m n a s ie d a g a r n a, e n a v S v e r ig e s s tö r s ta m ö te s p la ts e r in fö r g y m n a s ie v a le t oktober inbjöds elever, föräldrar och vårdnadshavare in till Svenska Mässan i Göteborg. Gym nasiedagarna är en unik m ötesplats där elever, utbildningsanordnare, vägledare, pedagoger och representanter för arbetslivet sam las på en och sam m a arena. Allt för att stötta eleverna i sitt beslut inför gym nasievalet. Gym nasiedagarna 2012 hade m er än besökare och 98 utställare. Kontakt: Wictoria Kowats F a l k e n b e r g s a m v e r k a r m e d G R U t b i l d n i n g Falkenberg väljer att sam verka m ed GR Utbildning för ännu en treårsperiod. Genom en ny överenskom m else kom m er Falkenbergs skolor att fortsatt kunna nyttja sam m a om fattande utbud av film er- radio- och TV-program som GR-kom m unerna når via GR Utbildning Lärom edel. Utbudet uppdateras kontinuerligt och anpassas för att nås via internet för uppspelning i PC, Mac, ipads, Androidplattor och Sm artphones. Tydligare insikter om m öjligheter m ed m edia som verktyg i lärandet och en allt större tillgång till olika digitala verktyg i skola och hem, gör GR Utbildning Lärom edelsservice m ycket efterfrågad av såväl lärare som elever. Kontakt: Linda Andersson K o n f e r e n s o m S e x, u n g a o c h s k o l a n s r o l l F e m te u p p la g a n a v ko n fe r e n s e n S e x, u n g a o c h s ko la n s r o ll ä g d e r u m d e n 3 1 o kto b e r. K o n fe r e n s e n v a r e tt s a m a r b e te m e lla n G R U tb ild n in g, V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n o c h G ö te b o r g s S ta d. Tem at för i år var Sexuella rättigheter m ed särskilt fokus på att det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för 30 år sedan. Dagen var fylld av sem inarier, workshops, och m oderator var författaren och program ledaren Johanna Koljonen. Konferensen riktade sig till personal som arbetar i skolan, på ungdom sm ottagningar eller liknande i Västra Götaland. Kontakt: Anni Rydberg S t u d i e m a t e r i a l o m p a l l i a t i v v å r d o c h o m s o r g V å r d e n o c h o m s o r g e n a v s v å r t s ju ka o c h d ö e n d e ä ld r e h a r fö r s kju tits fr å n s ju kh u s till s ä r s kild a b o e n d e n o c h d e t e g n a h e m m e t. Allt färre äldre dör på sjukhus. En god palliativ vård i livets slutskede kräver kunskap och kom petens hos den personal som m öter döende personer och deras närstående. FoU i Väst/GR tar därför i sam arbetet M e d b o r g a r d i a l o g i G r å b o - e n s v å r k o n s t K o m m u n e r h a r s v å r t a tt s ka p a e n b r a m e d b o r g a r d ia lo g i ko m p le x a fr å g o r. Så länge det handlar om en fråga som är knuten till en person och dennes fastighet eller liknande är det förhållandevis enkelt. Men så fort frågeställningen blir m er kom plex, som ett sam hälles fram tida utveckling, blir det svårare. I sam band m ed Lerum kom m uns satsning på hållbar utveckling Gråbo, ser

5 m ed Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fram ett studiem aterial kring palliativ vård och om sorg. En referensgrupp m ed representanter från olika m edlem s- kom m uner och professioner följer fram tagandet. Studiem aterialet är främ st tänkt att användas av undersköterskor inom särskilda boenden, hem tjänst och hem sjukvård. Ett prelim inärt m aterial planeras vara färdigt i m ars nästa år. Kontakt: Sara Nordenhielm kom m unen m edborgardialog och m edborgarinflytande som m öjliga verktyg för ett hållbart sam hälle. Arbetet i Gråbo ses som en pilotstudie för att utveckla arbetet m ed att förverkliga visionen om att Lerum skall vara en ledande m iljökom m un i Sverige Kontakt: Lisa Ström S a m v e r k a n f ö r b a r n i u t s a t t a m i l j ö e r S a m T id ig t ä r e tt s a m v e r ka n s p r o je kt fin a n s ie r a t a v E u r o p e is ka s o c ia lfo n d e n. P r o je kte t s y fta r till a tt fö r b ä ttr a s a m a r b e te t m e lla n s ko la o c h s o c ia ltjä n s t i s ju a v G ö te b o r g s r e g io n e n s m e d le m s ko m m u n e r. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta m iljöer ännu bättre. Under hösten hålls im plem enteringskonferenser i projektets deltagande kom m uner. Då bjuds berörd personal in för att påverka och eventuellt delta i arbetet. Ett chefsnätverk har startats upp där berörda chefer träffas för att tillsam m ans utveckla chefsrollen i sam verkansarbete. Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas W i k i p e d i a s a m a r b e t a r m e d M ö t e s p l a t s S k o l a W ikip e d ia S v e r ig e o c h G R U tb ild n in g u tfo r s ka r tills a m m a n s n y a p e d a g o g is ka m ö jlig h e te r kr in g a n v ä n d a n d e t a v W ikip e d ia i s ko la n. Att låta elever producera och granska Wikipedia-artiklar kan vara ett sätt att integrera arbetet m ed källkritik och kunskapssökning i undervisningen. Utvecklandet av källkritik och digital kom petens är en viktig del i skolans nya styrdokum ent. Wikipedia Sverige kom m er m ed anledning av detta att delta på Mötesplats Skola i år. Kontakt: Malin Frykman P s y k i s k o h ä l s a h o s f l i c k o r D e n 2 0 s e p te m b e r a r r a n g e r a d e s e n ko n fe r e n s kr in g p s y kis k o h ä ls a h o s flic ko r m e d s ä r s kilt fo ku s p å flic ko r m e d a u tis m o c h / e lle r A D H D. Medarrangör denna dag var även projektet NPF barn och ungdom ar - kunskap, insikt och sam verkan. Föreläsningen av Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, film ades och finns i sin helhet här Kontakt: Nicholas Singleton G R E l e v r e s e k o r t u t ö k a s G R E le v r e s e ko r t ko m m e r a tt u n d e r n o v e m b e r / d e c e m b e r u tö ka s o c h ä v e n o m fa tta r e s o r m e d a lla lin je r i h e la V ä s tr a G ö ta la n d s r e g io n e n. Avtal kom m er att skrivas m ellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen VGR och övriga tre kom m unalförbund i VGR. Under hösten 2012 kom m er pilotskolor att testa resandet inom VGR. GR kom m er också i fortsättningen att m arknadsföra elevresekortet både inom GR och VGR och på Västtrafiks uppdrag fortsatt att som tidigare adm inistrera fakturahanteringen av elevresor. Läs m er här Kontakt: Linda Andersson Klicka här för att avregistrera din adress Postman

6

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M ars 2013 T e k n i k u t v e c k l i n g i n o m ä l d r e o m s o r g e n F ö r n å g r a v e c ko r s e d a n m e d v e r ka d e G R tills

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00

Kom m unala pensionärsrådet 2005-09- 13 1( 15) Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Nr Sam m anträdesdatum sida 1( 15) Plats och tid Melleruds kom m unkontor, Bolstadsrum m et Klockan 09 00 12 00 Beslutande Kerst in Nordst r öm ( s) Rune Ander sson ( PRO- Skållerud) Erik Nordst r öm (

Läs mer

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i 6DPHUQDV6O MG 9HUNVDPKHWVSODQ bilaga 4.RQVWKDQWYHUNVI UEXQG I UnU ) UEXQGHWVEDVYHUNVDPKHW ) UEXQGVNDQVOLHW Medlem saktiviteter, sem inarier, inform ationsm öten, adm inistration och ekonom i. före juni

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt?

Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt? Bilaga 5 Frågeguide Del 1 Det gemensamma ansvaret Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt? 2. Vilka resurserfinns förarbetetoch

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän!

Maj 2012. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Maj 2012 Sammanhållen vård och omsorg - fördjupat samarbete mellan kommunalförbunden och VGR REGERINGEN HAR tillsammans med Sveriges kommuner

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer

Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Bilaga 4 Lagar, föreskrifter och riktlinjer Vård i livets slutskede regleras av flera olika lagar med tilhörande föreskrifter. Lagar De övergripande lagarna som gäller är Hälso- och sjukvårdslagen HSL

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2016-02-04 Anteckningar Leena Odebo Karin Westberg Nätverk: äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdom ar A rbetsförm edlingens m ånadssiffror siffror för Län Veckodagen den dagens datum m ånad 2010 I m ånad 2009 gick xxx ungdom ar i Län utan jobb. U ngdom

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

STARTKONFERENS ALLAGEHUB

STARTKONFERENS ALLAGEHUB STARTKONFERENS ALLAGEHUB 2017 02 09 PROGRAM HELENA SÖDERBÄCK FÖRBUNDSDIREKTÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND INLEDER THERESA LARSEN, VERKSAMHETSLEDARE - ALLAGEHUB DÅ, NU OCH 2019 GÖRANHAVERT, AFFÄRSUTVECKLARE

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR

Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR IFO-chefsnätverket Minnesanteckningar 2016-10-14 Peter Lindgren/EB Minnesanteckningar IFO-chefsnätverket/GR 2016-10-14 GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Närvarande: Irene Jansson, Mölndal Barbro Carlhamre,

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! Februari 2012 2011 - året som gått IBLAND ÄR DET FÖRST när vi gör bokslut som vi får perspektiv på den verksamhet vi bedriver. Så är det också

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2009

Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2009 OBS Arbetsmaterial Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2009 FoU i Väst/GR Vision För att förverkliga visionen om det goda livet och stärka en hållbar utveckling i Göteborgsregionen krävs

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen?

Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen? Närmare 200 fullmäktigeledamöter samlades på Svenska Mässan den 19 mars för att reflektera kring resultatet av de rådslag om Uthållig tillväxt

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-11-18 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 18 november 2005 Plats: Riverton Hotell, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf Bo Pettersson

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Skol-IT-gruppen... med övertygelsen att IT som redskap i lärandet kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Bo-Staffan Josefsson Lars Björn aktuella frågor En-till-en Digital

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Stora Kärr 8:355

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Stora Kärr 8:355 Utgåva 1:1 2012-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Stora Kärr 8:355 I N DE P E N DI A E N E RGI A B SI SJÖ KU LLE GA T A 8 4 2 1 3 2 V Ä ST RA FRÖ LU N DA T E L :0 3 1-7 1 2 9 8 0 0 /0 8-4 4 6

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Protokoll Åsa S Angervall 2009-06-22 Styrgruppen för det sociala området Tid: 15 juni 2009, kl. 13-16 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Carina Liljesand, Göteborg Boel Holgersson, Ale Lise-Lotte Berghede,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer