b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,"

Transkript

1 b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a te r i och o m k rin g städerna, enär det i a llm ä n h e t hade v is a t sig u n d e r de tve n n e år, je rn v ä g s a rb e te t då redan fo rtg å tt, a tt o rd n in g och a rb e tsa m h e t på sådana ställen ic k e v a rit så lä tta att u n d e rh å lla b la n d en stö rre p riv a t arbetspersonal. E h u ru sättet h v a rp å de b ib a n o r, som genom p riv a t fö rs o rg ko m m e t ill stånd, ic k e d ir e k t tillh ö rd e frå g a n om u tfö ra n d e t a f S tatens je rn b a n o r, ansåg s ig O fv e rs te E r ic son d o c k böra fästa u p p m ä rk s a m h e te n derpå, a tt om sådana b a n o r ge n a st e lle r fra m d e le s k u n d e k o m m a i fö r b in d e lse m ed statsbano rn a, och de p riv a ta bolag, som b ild a d e sig fö r deras u tförande, understöd des i lå n e vä g e lle r genom anslag, det då m åtte stadgas, dels att s p å rv id d e n b le fv e d e nsam m a som statsba no rn as, och dels a tt i k o n tra k te n ty d lig e n bestäm des, u n d e r h vad v ilk o r S taten s k u lle ega rä tt a tt in lö sa sådana je rn v ä g s - byg g n a d e r. K ö r de å tg ä rd e r, J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n s och Ö fve rste E ric s o n s betä n ka n d e n fö ra n le d d e hos K o n g l. M a j:t och R e p re se n ta tio n e n, s k a ll i det fö lja n d e redogöras sedan v i fö rs t k a s ta t en b lic k på je rn v ä g s a rb e te n a s fo rtg å n g u n d e r deras fö rs ta år. A rb e te n a å såväl V e s tra som S ödra S tam bana n b ö r ja d e s, som fö ru t näm ndes, om vå re n V id den i O k to b e r 1856 s a m m a n trä d a n d e R ik s d a g e n s b ö rja n hade de redan fo r ts k r id it så lå n g t, a tt de fö rsta s trä c k o rn a a f de båda lin ie rn a k u n d e in o m k o rt öppnas fö r tra fik. A f S ödra stam banan v a r lin ie n m e lla n M a lm ö och L u n d nära Jernvägsarbetenas fort skridande intill års riksdag.

2 nog fu llb o rd a d. P å denna del a f banan hade tvä n n e v ia - d u k te r b lifv it u tfö rd a, h v a ra f den ena 300 fo t lå n g och b yg g d a f v a ls a d t je r n på ste n p e la re m ed tre spann a f 100 fo t h va rd e ra. B a n g å rd e n v id M a lm ö v a r nära fä rd ig - p la n e ra d och en del a f sta tio n e n s b y g g n a d e r påbörjade, och i L u n d b a n g å rd e n t ill h e la sin v id d u tp la n e ra d. N o rr om denna stad v a r banan te rra sse ra d på en lä n g d a f nära 0,06 m il. T r e lo k o m o tiv och e tt e rfo rd e rlig t antal personoch g o d s-va g n a r voro anskaffade. D e n V e s tra stam banan v a r u n d e r arbete på o m k rin g 9,12 m ils lä n g d, frå n G ö te b o rg rä k n a d t, h v a ra f 8,25 m il vo ro fu llb o rd a d e i afseende på s je lfv a b a n va lle n. D e svå ra arbeten, som på e lfv a s ä rs k ild a s tä lle n fö re k o m m o u tm e d fle ra in s jö a r å denna lin ie, voro, m ed u n d a n ta g a f tre, fu llb o rd a d e v id R ik s d a g e n s b ö rja n, v id h v ilk e n tid p u n k t ö fv e r 6,000 k u b ik fa m n a r b e rg b lif v it b o rtsp rä n g d a. A f 10 stö rre och 7 m in d re b ro b y g g n a d e r b le fvo de flesta fä r d ig a före 1856 ars s lu t och de ö frig a på vå re n N ä rm a s t G ö te b o rg v a r äfven banans ö fve rb y g g n a d nära fä rd ig på 1,25 m ils längd. B a n g å rd e n i denna stad höll på a tt p la n e ra s och sta tio n s h u s b y g g n a d e n v a r påbörjad. R ä le r m ed tillb e h ö r vo ro anskaffade fö r h e la den p å b ö r ja d e b a n lä n g d e n sa m t å ts k illig a m a s k in e r till v e rk s tä d e rn a in fö rs k rifn a frå n E n g la n d. L o k o m o tiv och v a g n a r vo ro äfvenled es h ä r anskaffade. H a lfa n n a n m ånad e fte r R ik s d a g e n s sa m m a n trä d e hade de arbeten b lifv it fu llä n d a d e, som e rfo rd ra d e s fö r a tt k u n n a u p p lå ta t ill a llm ä n t begagnande de t ill de båda banornas u tg å n g s p u n k te r närm aste d e la rn e, och å sam m a dag, den l:s te D e ce m b e r 1856 fö rs ig g ic k det h ö g tid lig a öppn a n d e t fö r tra fik e n a f såväl strä c k a n m e lla n M a lm ö o c h L u n d

3 a f 1,5 m ils lä n g d som den 1,4 m il lå n g a s trä c k n in g e n m e lla n G ö te b o rg och Jonsered. F rå g a n om e tt system fö r de je rn v ä g a r, som s k u lle utföras på a llm ä n b e ko stn a d, och om fo rts ä ttn in g a f dem som redan b lif v it påbörjade, b le f genom K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n a f den 20 N o v e m b e r L856 b ra g t u n d e r R ik e ts S tänders b e h a n d lin g. O m fö rm ä la n d e de b e tä n ka n - den, som frå n J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n och O f- ve rste E ric s o n a f g if v it s ; sa m t a n g ifv a n d e de a f K o n g l. M a j:t antagna, m ed dessa fö rs la g h u fv u d s a k lig e n öfver- ensstäm m and e h u fv u d g ru n d e r fö r det nu fra m la g d a stam - ban esystem et, fö re s lo g K o n g l. M a j:t R ik e ts S tänder, a tt fö lja n d e je rn v ä g s lin ie r m åtte i nedan a n g ifn a rig tn in g a r anlägg as och anses såsom sta m b a n o r, n e m lig e n : Kongl. Maj:ts Proposition tili års riksdag om jernvägsbyggnaderna. l:o den lin ie, som, u n d e r b e n ä m n in g a f V estra stam banan, s k u lle s a m m a n b in d a h u fv u d s ta d e n m ed G öteborg, och frå n h v ilk e n u tg re n in g a r genom s ä rs k ild a sta m b a n o r s k u lle le d a t ill såväl N o rg e som de södra orterna. D e n n a stam bana s k u lle gå frå n S to c k h o lm, ö fv e r Sö- d e rte lje, K a trin e h o lm, H a lls b e rg, W ib y, H ju lö, Sköfde^ F a lk ö p in g och A lin g s å s t ill G öteborg. B anans lä n g d berä kn a d e s t ill 43,50 m il sa m t dess a n lä g g n in g s ko stn a d t ill 34,850,000 R d r, h v a r till s k u lle k o m m a den fö r V e s tra och N o rra sta m b a n o rn a g e m ensam m a ko stn a d e n fö r begge dessa banors fö re n in g i S to c k holm, e n lig t a p p ro x im a tiv b e rä k n in g, 3,000,0 00 R d r sa m t fö r a n lä g g n in g a f re p a ra tio n s v e rk s tä d e r i s is t näm nde stad 4 0 0,0 0 0 R d r; 2:o N o rd v e s tra stam banan, h v ilk e n s k u lle utgå frå n någon p u n k t på v e s tra stam banan, m e lla n P o rla och H ju lö

4 i ve stra N e rik e, sam t i d en rig tn in g, som, e fte r n o g g ra n n a re u n d e rs ö k n in g a r, funnes fö rd e la k tig a s t, ledas ö fv e r C h ris tin e h a m n, C a rls ta d och A r v ik a, t ill n o rs k a grä n se n v id M a g n o r, m ed en lä n g d a f l!j,25 m il och en b e rä k n a d k o s tn a d a f 15,200,000 R d r; 3:o S ö d ra sta m b a n a n, som v id F a lk ö p in g s k u lle utgå frå n den V e s tra stam banan o ch m ed en b ib a n a t ill J ö n k ö p in g, s trä c k a s ig ö fv e r G ö ta strö m, A g g h u lt och L u n d t ill M alm ö. H e la den s å lu n d a p ro je k te ra d e S ödra banans lä n g d, 31,13 m il, s k u lle m edtaga en a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 20,400,000 R d r; 4:o Ö s tra s ta m b a n a n, som s k u lle u tg å frå n den V e stra v id K a trin e h o lm och s trä c k a s ig ö fve r N o rrk ö p in g, L in k ö p in g och T e n h u lt t ill G ö ta strö m v id södra sta m banan sam t e rh å lla en u tg re n in g frå n T e n h u lt till J ö n k ö p in g, tills a m m a n s 25 m il, m ed en b e rä k n a d anlä g g n in g s k o s tn a d a f 17,600,000 R d r, sam t 5:o N o r r a s ta m b a n a n, som s k u lle a nlägg as frå n S to c k h o lm ö fv e r U p s a la t ill Sala, 11,75 m il, m ed en anlä g g n in g s k o s tn a d a f 8,650,000 R d r, och fra m d e le s fo rts ä tta s frå n s is tn ä m n d a stad i både v e s tlig och n o rd lig rig tn in g ; och s lu tlig e n 6:o en s a m m a n b in d n in g s b a n a m e lla n Ö re b ro och A s k e r- sund, utgö ra n d e i lä n g d 5 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 3,250,0 00 R d r. A lla dessa b a n o r s k u lle således i lä n g d u tgöra tills a m m ans, utom nyssn ä m n d a u tg re n in g a r frå n Sala, 1 3 5,6 3 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 1 0 3,3 5 0,0 0 0 R d r. H ä rv id e rin ra d e K o n g l. M a j:t lik v ä l, a tt o m k rin g 11 m il u ta f V estra och S ödra sta m b a n o rn a redan vore u n d e r arbete och t ill en del fu llb o rd a d e, och a tt R ik e ts S tä n d e r

5 u ta f de b e rä kn a d e k o s tn a d e rn a fö ru t a n v is a t 7,500,000 R d r, sa m t a n m ä rk te att, e n ä r en del a f de fö re sla g n a sta m b a n o rn a a lle n a s t b lif v it p re lim in ä rt u n d e rsö kt, nu m eddelad e u p p g ifte r å dessa banors lä n g d och ko stn a d m ö jlig e n k u n d e k o m m a a tt u n d e rg å någon fö rä n d rin g. J e m te det K o n g l. M a j:t t illik a e rin ra d e, h u ru s o m en a lltfö r lå n g u ts trä c k n in g a f a rb e ts tid e n s k u lle dels öka de m ed ifrå g a v a ra n d e fö re ta g förenade k o s tn a d e r, dels fö rd rö ja den tid, då rik e ts in v å n a re k o m m e i å tn ju ta n d e a f de fö rm å n e r, je rn v ä g s a n lä g g n in g a rn e m edförde, fö rk la ra d e s ig K o n g l. M a j:t anse ö fve re n sstä m m a n d e m ed la n dets sanna fö rd e l, a tt de s ta tsje rn b a n o r, liv ilk a s u tfö ra n d e K o n g l. M a j:t och R ik e ts S tä n d e r kom rne a tt b e slu ta, m åtte fu llb o rd a s så s k y n d s a m t som tillg å n g e n på In g e n iö re r, arb e ta re och m a te ria lie r m e d g å fve. U n d e r åberopande a f den h ittills v id je rn v ä g s a rb e te t v u n n a e rfa re n h e t, ansåg K o n g l. M a j:t också k u n n a a ntaga s, a tt ej a lle n a s t den v ä g lä n g d a f 135 5/8 m il, som ofva n u p p g ifv its, u ta n äfven den N o rra stam banans d e ru ti ic k e in b e rä k n a d e fo rts ä ttn in g åt n o rr och vester, k u n d e fu llb o rd a s in o m en tid a f 13 år, s å v id a a rb e te t iin g e s a m tid ig t före tagas och fo r t sättas å fle ra s ä rs k ild a stä lle n, h v ilk e t dessutom p å k a l lades a f a n dra, h ä r ofva n re d a n o m n ä m n d a s k ä l och om stä n d ig h e te r. E h u ru de v id då pågående R ik s d a g a f K o n g l M a j:t äskade a n s la g v is s e rlig e n i a llm ä n h e t ic k e s k u lle k o m m a a tt utgå, fö rrä n nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d in trä d t, e lle r u n d e r åren , v a r lik v ä l den i fö re v a ra n d e nåd ig a p ro p o s itio n in ta g n a a rb e ts p la n fö r b y g g a n d e t a f de stam banor, K o n g l. M a j:t ansåg böra fö r S tatens rä k n in g anläggas, u p p g jo rd u n d e r fö ru ts ä ttn in g, att, utom liv a d

6 u n d e r sagda s ta ts re g le rin g s p e rio d borde utgå, ett särs k ild t a n sla g s k u lle b e v ilja s fo r 1857 års arbeten, em e dan arbetena å S tatens s ta m b a n o r redan sam m a å r m åste företagas i en v id s trä c k ta re ska la, fö r a tt k u n n a m e d h in nas inom u tsa tt tid och på det ic k e änd a m å lslö sa k o s t n a d e r s k u lle fö r S ta ts v e rk e t u p p s tå genom arbetets in stä lla n d e u n d e r sis tn ä m n d a år, h v ilk e t e lje st b le fve nödv ä n d ig t, enär den v id årets b ö rja n å terståend e b e h å llnin g e n u ta f nästföregående R ik s d a g s a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a endast k u n d e be rä kn a s till 4 0 0,000 R d r. E n lig t den a f Ö fv e rs te E ric s o n u p p g jo rd a och a f k o s tn a d s fö rs la g å tfö ljd a a rb e tsp la n e n, s k u lle fö r årens je rn v ä g s a rb e te n e rfo rd ra s en su m m a a f 23,500,000 R d r; och fö r a tt b lifv a satt i tillfä lle a tt lå ta m ed a ll e rfo rd e rlig k ra ft fö re ta g a de arbeten, h v ilk a enlig t sam m a pla n borde utföras u n d e r de fy ra åren , e lle r före den d e rp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio - dens slu t, äskade K o n g l. M a j:t, a tt R ik e ts S tä n d e r m åtte fö r så d a n t ä n dam ål till K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n visa fö lja n d e su m m o r, om h v ilk a s a nskaffan de i den o rd n in g, K o n g l. M a j:ts på R ik e ts S tänders begäran u tfä rd a d e K u n g örelse a f den 3 F e b ru a ri 1855 stadgade, e lle r genom u p p lå n in g m ot u tg ifv a n d e a f fo n d e ra d e s ta ts o b lig a tio n e r, F u llm ä k tig e i R ik s g ä ld s -K o n to re t borde e rh å lla fö re s k rift, n e m lig e n : l:o. fö r å r 1857 e tt belo p p a f 7,755,000 R d r a tt u tg å m ed 1,500,000 R d r u n d e r första, m ed 2,300,000 R d r u n d e r andra, m ed 3,000,0 00 R d r u n d e r tre d je och m ed återstoden e lle r 955,000 R d r u n d e r fje rd e q v a rta le t a f sam m a å r;

7 2:o. fö r n ä stp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e i iod, e lle r åren , tills a m m a n s 23,500,000 R d r, m ed rä t tig h e t fö r K o n g l. M a j:t a tt bestäm m a h u ru s to rt belopp deraf, in o m e tt m a x im u m a f 9,000,000 R d r, borde utgå u n d e r h v a rtd e ra a f ifrå g a v a ra n d e tre n n e år. 3:o. fö r sa m m a s ta ts re g le rin g s p e rio d e tt s ä rs k ild t k r e d itiv a f 5,000,0 00 R d r fö r att, i händelse o m s tä n d ig hete rn a det m e d g å fve, k u n n a p å s k y n d a de återstående arbetenas u tfö ra n d e i sådana d e la r a f la ndet, d e r sta m banornas h u fv u d r ik tn in g b lif v it genom K o n g l. M a j:ts och R ik e ts S tänders b e slu t a fg jo rd, h v a rig e n o m det ku n d e b lifv a m ö jlig t att, före 1860 års utgång, b la n d annat, fo rts ä tta a rb e te t å S ödra stam banan frå n F in ja -s jö n ett s ty c k e in u ti S m åland, sa m t å N o rd v e s tra stam banan m e lla n A r v ik a och N o rs k a gränsen. E n ä r lik v ä l, e n lig t den s å lu n d a fö r R ik e ts S tä n d e r fra m la g d a a rb e tsp la n, vissa bestäm da p e n n in g e -b e lo p p voro afsedda a tt u n d e r åren använd as fö r b y g g a n d e t a f s ä rs k ild a b a n d e la r, m en fö rh å lla n d e n a k u n d e g ö ra a fv ik e ls e r frå n sam m a p la n nödvä n d ig a, h v a rig e n o m ett arbete k u n d e k o m m a a tt ko sta m in d re och e tt a n n a t d e re m o t m e r än liv a d p å rä k n a d t b lif v it ; fann K o n g l. M a j:t n ö d ig t fö rb e h å lla s ig rä ttig h e t att, i h u fv u d s a k lig öfverensstäm m else m ed nu fra m la g d a plan, e fte r b e h o f bestäm m a m edlens fö rd e la n d e å de s ä rs k ild a stam banearbetena, h e lst högst b e ty d lig a u tg ifte r, såsom fö r a d m i n is tra tio n e n, a n ska ffa n d e t a f den rö rlig a m a te rie le n och de d e rv id nödiga a n o rd n in g a r m. m. vore g e m ensam m a fö r b y g g n a d s fö re ta g e t i dess helhet. I frå g a om b e stä m m a n d e t och a n v is a n d e t a f h va d å rlig e n ko m m e a tt e rfo rd ra s fö r rä n te - och a m o rte rin g s -

8 u tg ifte r, fö r de t ill S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u p p lå n ta m edel, y ttra d e K o n g l. M a j:t, att, enär det anslag, som fö r h v a rje å r s k u lle användas t ill dessa arbetens u tfö ra n d e endast e fte r h a n d s k u lle u n d e r årets lo p p utgå, det s y n tes i a llm ä n h e t k u n n a antagas, a tt u n d e r fö rs ta året, då u p p lå n in g e n skedde, rä n ta n ic k e behöfde b e rä kn a s fö r m e r än 6 m ånader. O m rä n ta n, t illik a m ed a m o rte rin g s - belopp et, fa s ts tä lld e s t ill 6 p ro c e n t a f det u p p lå n ta k a p i ta le t, och om he la a n sla g e t fö r åren fö rd e lades sålunda, a tt på h v a rt och ett a f de 2:ne fö rs ta åren ko m m e i ru n d su m m a 7,800,000 R d r och på d e t sista å re t 7,1)00,000 R d r, b lefve rä n te - och a m o rtisse m e n tsu tg ifte rn a fö r nu ifrå g a v a ra n d e a n s la g s s u m m o r u n d e r fö l ja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d : såsom tillg å n g fö r dessa u tg ifte rs b e strid a n d e, hade v id u p p g ö ra n d e t a f den t ill R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r u ta f K o n g l. M a j:t fra m la g d a s ta ts re g le rin g, afsetts de å r lig a ö fv e rs k o tts m e d le n, u p p gå ende t ill 1,210,500 R d r, och således fö r 3:ne å r t ill en s a m m a n la g d s u m m a a f 3,631,500 R d r, h v ilk e n, m ed den o b e ty d lig a s k illn a d e n a f endast 6,050 R d r, m o tsva ra d e det nu b e rä kn a d e b e h o fv e t; v a rande lik v ä l, i o v issh e t h u ru v id a o m s tä n d ig h e te rn a k o m m e a tt göra o fva n o m fö rm ä ld a s ä rs k ild a k re d itiv s a n lita n d e m ö jlig t e lle r lä m p lig t, någon rä n te - och a m o rte rin g s -u tg ift fö r s a m m a k r e d itiv h ä rv id ic k e berä kn a d.

9 D e t i den K o n g l. P ro p o s itio n e n fra m s tä lld a fö rs la g e t om a n ta g a n d e t a f e tt v is s t system, o m fa tta n d e a lla de je rn v ä g s a n lä g g n in g a r, som s k u lle u tfö ra s u te slu ta n d e på S tatens b e ko stn a d, v a n n i cke R ik e ts S tänders b ifa ll. I u n d e rd å n ig s k rifv e ls e den 16 S e p te m b e r 1857 fö rk la ra d e n e m lig e n R ik e ts S tä n d e r s ig h afva fu n n it, dels a tt fa s t s tä lla n d e t a f ett d y lik t system vore a lltfö r tid ig t, enär u n d e rs ö k n in g a rn e i afseende på fle ra u ta f de je rn v ä g s - lin ie r, som s k u lle in g å i system et, ännu ic k e h u n n it fö re tagas, än m in d re afslu ta s, sam t särdeles b e tä n k lig t, då system ets ä n d a m å ls e n lig h e t och a n ta g lig h e t så m y c k e t m in d re k u n d e m ed fu ll tillfö r s ig t bedöm as, som dess deta lje r ic k e vore u tre d d a ; dessutom k u n d e en u ta f R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r till ia k tta g a n d e u n d e r en lä n g re tid s fö ljd m e d d e la d fa s ts tä lle ls e å ett s ä rs k ild t je rn v ä g s - system, fö r u tfö ra n d e h v a ra f ile ra R ik s d a g a rs sa m m a n stä m m a n d e b e slu t e rfo rd ra d e s, in g a lu n d a anses b e try g g a detsam m as fo rts a tta tillä m p n in g och fu llfö lja n d e, enär k o m m a n d e S tä n d e r i a llt fa ll vo re o fö rh in d ra d e a tt v id a n v is a n d e t a f de a n sla g ssu m m o r, h v a ra f je rn v ä g s a n lä g g - n in g a rn e s fo rtg å n g och fu llä n d n in g h e lt och h å lle t berodde, m e ddela sådana n ya e lle r fö rä n d ra d e b e s tä m m e ls e r och fö re s k rifte r, a tt d e re fte r skeende je rn v ä g s a rb e te n ko m - me a tt i v ä s e n tlig m ån a fv ik a frå n h va d h ä ro m v id fö re gående R ik s d a g a r b lifv it b e slu ta d t. R ik e ts S tä n d e r togo således, oberoende a f frå g a n om ett så d a n t a llm ä n t system, i b e tra k ta n d e h v ilk a je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö re trä d e s v is borde på a llm ä n b e ko stn a d företagas e lle r fo rts ä tta s u n d e r n ä rm a ste s ta ts re g le rin g s - p e rio d, i n å d e r sa m t a nvisade, m ed b ifa ll t ill liv a d K o n g l. M a j:t fö re s la g it, fö r på b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f ar-

10 betena å V e s tra stam banan frå n S to c k h o lm ö fv e r S öder- te lje m ot K a trin e h o lm, en a n sla g ssu m m a a f 5,679,0 00 R d r, a tt utgå u n d e r å r 1857 sa m t n ä stfö lja n d e 3:ne år e lle r u n d e r tid e n t ill 1860 års slu t, fö r fu llfö lja n d e a f sam m a banas a n lä g g n in g genom W e s te rg ö tla n d t ill och fö rb i G öta k a n a l 7,6 10,000 R d r sa m t fö r fu llb o rd a n d e a f bangå rd en je m te v e rk s tä d e rn a i G ö te b o rg 465,00 0 R d r e lle r tills a m m a n s 13,754,000 R d r. V id a re a n visa d e s fö r den t ill L u n d re d a n fä rd ig a S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g t ill n o rra ändan a f F in ja - sjön 4,365,000 R d r, och t ill p å b ö rja n d e och g ru n d lä g g n in g a f sådana arbeten å S ödra stam banan s n o rra d el frå n F a lk ö p in g t ill J ö n k ö p in g, som fo rd ra d e en lä n g re tid fö r sin fu llä n d n in g, 1,300,000 R d r, sam t fö r fu llb o rd a n d e a f b a n g å rd e n och v e rk s tä d e rn a i M a lm ö, äfvensom å te rstå ende b a n g å rd sa rb e te n v id L u n d 260,000 R d r, e lle r t i l l sam m ans 5,925,000 R dr. D e re m o t ansågo S tä n d e rn a s ig ej böra b ifa lla de a f K o n g l. M a j:t b e gärda a n s la g t ill N o rra stam banan s påb örjande m e lla n S to c k h o lm och U p s a la, fö r N o rd v e s tra stam banan s påb ö rja n d e m e lla n den ve s tra banan och C h ris tin e h a m n sam t m e lla n A r v ik a och rik s g rä n s e n, och fö r s a m m a n b in d n in g sb a n a n m e lla n Ö re b ro och A s k e rs u n d. Såsom en fö ljd a f s itt b e slu t a tt ic k e a n v is a m edel fö r någon frå n h u fv u d s ta d e n n o rru t gående je rn v ä g, ansågo R ik e ts S tä n d e r je m v ä l K o n g l. M a j:ts n å d ig a fra m s tä lln in g om a n sla g t ill en fö r N o rra och V e s tra sta m b a norna gem ensam b a n g å rd i h u fv u d s ta d e n ic k e böra b i fa lla s ; m en enär fö r p å b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f a rb e tena å den del u ta f V e s tra stam banan, som s k u lle utgå frå n S to c k h o lm ö fve r S ö d e rte lje m o t K a trin e h o lm, a nslag

11 61 b lif v it b e v ilja d t, h v a rm e d e ls t å tm in sto n e den lu ifv u d s ta d e n n ä rm a st belägn a bandelen borde k u n n a fu llb o rd a s in n a n nästa la g tim a rik s d a g in trä ffa d e, funno s ig R ik e ts S tä n d e r böra a n v is a m edel fö r a n lä g g n in g a f en ban- e lle r s ta tio n s g å rd i h u fv u d sta d e n s södra del, på det saknaden a f en b a n g å rd ic k e m åtte h in d ra den fä rd ig a bande lens ö p p na nde och begagnande fö r a llm ä n n a tra fik e n u n d e r tid e n, h v a rfö ru to m R ik e ts S tä n d e r b e v ilja d e a n s la g fö r en re p a ra tio n s -v e rk s ta d s in rä tta n d e härstädes. D å lik v ä l je rn v ä g s a rb e te n s k u lle u n d e r nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d k o m m a a tt fö re ta g a s a lle n a s t på en enda frå n h u fv u d s ta - den utgående stam bana, fö re s tä lld e s ig R ik e ts S tänder, a tt ett m in d re b e lo p p, än det, som i Ö fve rste E ric s o n s ko s tn a d s fö rs la g b lif v it m ed 200,000 R d r u p p ta g e t fö r re p a ra tio n s- och v e rk s tä d e rs in rä tta n d e i S to c k h o lm u n d e r näm nda tid, borde b lifv a fö r b e h o fv e t tillr ä c k lig t, äfvensom a tt en b e ty d lig m in s k n in g s k u lle u p p k o m m a i de k o s tn a d e r, S ta ts v e rk e t m åste v id k ä n n a s fö r bangå rd e n s a n lä g g n in g, d e re st S to c k h o lm s stad utan a n s p rå k på e r s ä ttn in g u p p lä te den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n derstädes nödiga jo r d ; m en, e h u ru R ik e ts S tä n d e r fö rm odade a tt n ä m n d a stad in g a lu n d a s k u lle u n d a n d ra g a s ig att, för e rh å lla n d e a f den fö r stadens fra m tid a rörelse och förko fra n v ig tig a fö rb ä ttrin g i dess k o m m u n ik a tio n s v ä s e n d e, som genom je rn v ä g e n k o m me a tt beredas, g ö ra enahanda u p p o ffrin g a r, m ed dem h v a r till a n d ra stä d e r i r ik e t fö r sam m a änd a m å l fö rk la ra t sig b e re d v illig a, fu n n o R ik e ts S tä n d e r d o ck s ig i cke k u n n a v id b e stä m m a n d e t a f den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n inom h u hvdstaden e rfo rd e rlig a a n sla g ssu m m a taga i b e rä k n in g något b estäm dt b id ra g frå n denna k o m m u n s sida. E m e lle rtid tro d d e R ik e ts

12 S tä n d e r att, v id nu a n ty d d a fö rh å lla n d e n, ett belo p p a f R d r 321,000, h v a rig e n o m den v id sam m a R ik s d a g fö r S ta tens je rn v ä g s b y g g n a d e r a n visa d e sum m a, R d r 19,679,000, b le fv e je m n a d t ill 20 m illio n e r, borde u n d e r tid e n in till näst p å fö lja n d e R ik s d a g b lifv a t illr ä c k lig t fö r a n lä g g ningen a f så vä l b a n g å rd e n som re p a ra tio n s v e rk s ta d e n. E n lig t h va d R ik e ts S tä n d e r så lu n d a b e s lu tit, s k u lle fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r sa m t derm ed förenade u t g ifte r fö lja n d e a n s la g s s u m m o r k o m m a a tt u tg å och användas u n d e r sam m a sa m t p å fö lja n d e 3:ne år, e lle r in till 1860 års s lu t, n e m lig e n : fö r V e s tra s ta m b a n a n... R d r 13,754,000.» S ödra s t a m b a n a n...» 5,925,000.» a n lä g g n in g a f b a n g å rd och re p a ra tio n s v e rk s ta d i S to c k h olm....» 321,000. S u m m a R d r 20,000,000. F rå n denna su m m a borde d o c k afdra g a s den v id 1857 års b ö rja n å te r stående b e h å lln in g u ta f de v id sednaste rik s d a g b e v ilja d e a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m banorn as p å b ö rja n d e, h v ilk e n b e h å lln in g, e n lig t liv a d K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n in n e h ö ll, u tg jo rd e.. R d r 400,0 0 0 ; h va d a n s a m m a n rä kn a d e b e lo p p e t a f de n ya a n sla g ssu m m o r, som s k u lle k o m m a a tt utbetala s fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u n d e r åren e g e n tligen u p p g ic k t ill... R d r 19,600,000, h ä ru ti in b e g rip n e de, e n lig t R ik e ts S tänders u n d e rd å n ig a s k rifv e ls e a f den 3 J a n u a ri och den 20 A p r il sam m a å r i a frä k n in g på 1857 års a n s la g t ill fo rt

13 s ä ttn in g a f ve stra och södra sta m b a n o rn a a n visa d e s u m m or, n e m lig e n, e n lig t den fö rra s k rifv e ls e n, 500,000 R d r, och e n lig t den sednare 3,870,000 R d r e lle r tills a m m a n s 4,370,0 00 R d r. E fte r a n v is a n d e t a f dessa m edel ö fve rle m n a d e R ik e ts S tä n d e r åt K o n g l. M a j:t a tt v id je rn v ä g s a rb e te n a s u tfö rande, m ed afseende å y tte rlig a re u p p ly s ta fö rh å lla n d e n, n ä rm a re b estäm m a de o rte r, som h v a rje statsbana e lle r bandel, h v a r till a n s la g b lif v it b e v ilja d t, s k u lle genom gå och de s tä lle n den borde a n lö p a ; sam t m e d g å fvo, a tt K o n g l. M a j:t s k u lle ega att, t i l l en b ö rja n, fö r ä n d a m å l, gem ensam m a fö r o lik a stam banor, a n o rd n a m edel utan o m edelb a rt skeende fö rd e ln in g m e lla n s ä rs k ild a b a n o r sam t att a n vä n d a det ö fv e rs k o tt, som k u n d e finnas u p p k o m m a å ett stam bane-arbete, t ill a tt fy lla den b ris t, som m ö jlig e n k u n d e u p p stå å e tt a n n a t; h v a rje m te R ik e ts S tä n d e r i u n d e rd å n ig h e t a n höllo, a tt v id a lla S tatens je rn v ä g s b y g g - n a d e r e tt och sam m a re d o v is n in g s - och rä k e n s k a p s fö rin g s - sätt m åtte ia k tta g a s sam t a tt rä k e n s k a p e rn a d e rv id s k u lle b lifv a så u p p s tä lld a, a tt de u tv is a d e h u ru m y c k e t h v a rje fu llb o rd a d s ä rs k ild je rn v ä g e lle r bana m ed d e r till hörande m a te rie l kostat. B e trä ffa n d e det s ä rs k ild a k r e d itiv å 5,000,000 R d r K o n g l. M a j:t ä s k a t u n d e r påfö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d, på det a tt de återståend e j e r nvä g sa rb e te n a m åtte, d e re st o m s tä n d ig h e te rn a m e d g å fve, in o m vis s a d e la r a f landet, k u n n a p å skyn d a s, fu n n o R ik e ts S tä n d e r s ig ic k e k u n n a b i trä d a K o n g l. M a j:ts fra m s tä lln in g. S k u lle n e m lig e n u tö fv e r de stora a n sla g som fö r je rn v ä g s b y g g n a d e rn e b e v ilja ts, fö r e n aha n da ä n dam ål y tte rlig a re en b e ty d lig su m m a anvisas, ko m m e, e n lig t R ik e ts S tänders förm enand e, det a f dem

14 afsedda fö rh å lla n d e t m e lla n näm nda an sla g sb e lo p p a tt rubbas och de b e v ilja d e b e lopp ens egen ska p a f bestäm da a n sla g a tt upp h ö ra. F ö r ö frig t tro d d e R ik e ts S tä n d e r att, utan b e h o f a f det ifrå g a s a tta s ä rs k ilta k re d itiv e ts a n v i sande, e rfo rd e rlig tillg å n g fö r vissa je rn v ä g s a rb e te n s t i l l fä llig a p å sky n d a n d e k u n d e v in n a s genom de b e s p a rin g a r, som m åste u p p k o m m a på anslagen fö r det löpa nd e årets arbeten, h v ilk a s u tfö ra n d e s v å rlig e n s k u lle k u n n a t ill a lla d e la r m e d h in n a s u n d e r den del a f å re t som återstod, sedan R ik e ts S tänders b e s lu t b lifv it fa tta d e och expedierade. U ta f de, v id denna, års rik s d a g t ill Statens je rn v ä g s a n lä g g n in g a r s å lu n d a b e v ilja d e a n sla g ssu m m o r, uppgående t ill ett s a m m a n rä k n a d t b e lo p p a f 20,000,000 R d r, s k u lle liv a d fö r 1857 års arbeten e rfo rd ra ts och ic k e redan b lifv it frå n R ik s g ä ld s -K o n to re t u tb e ta ld t, frå n sam m a v e rk u p p å v e d e rb ö rlig a re q v is itio n e r u tanordn as, sa m t v id a re u n d e r h v a rd e ra a f åren 1858 och 1859 en s u m m a a f högst S ju m illio n e r, i m ån a f behof, K o n g l. M a j:t a f R ik s g ä ld s -K o n to re t tillh a n d a h å lla s ; och s lu tlig e n h va d a f ifrå g a v a ra n d e a n sla g de ssfö rin n a n ic k e b lifv it ly fta d t frå n detta v e rk utbetala s u n d e r lo p p e t a f år F ö ru to m ofvan o m fö rm ä ld a a n sla g b e v ilja d e s v id sam m a R ik s d a g till je rn v ä g s u n d e rs ö k n in g a r ett e x tra ans la g a f 168,000 R d r. H ä r a f voro 18,000 R d r afsedda t ill be tä cka n d e a f det belopp, h v a rm e d u tg ifte rn a fö r de a f J e rn v ä g s k o m ité e n e lle r på dess fö ra n s ta lta n d e u tfö rd a u n d e rs ö k n in g a rn a ö fv e rs k rid it det v id föregående riksdagfö r ä n d a m å le t b e v ilja d e a n sla g a f 90,000 R d r, sam t å te r stoden e lle r 150,000 R d r till b e kostan de a f n ya såväl to p o g ra fis k a som s ta tis tis k a, is y n n e rh e t landets in d u s tri och rörelse o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r rö rande sådana

15 je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö r S tatens rä k n in g, som ic k e redan b lif v it beslutade. I fö ljd a f dessa r ik lig a a n sla g och den fö rd e la k tig a o m stä n d ig h e t, a tt s a m tlig a t ill sta m b a n o rn a anordna de m edel finge ly fta s före 1860 års in g å n g, k u n d e je rn v ä g s - b yg g n a d e n b e d rifv a s m ed den fra m g å n g, a tt v id s lu te t a f å r 1859 arb e te n a å V e s tra stam ba na n h u n n it u tsträ cka s, dels frå n G ö te b o rg t ill N e rik e s södra gräns, på en lä n g d a f o m k rin g 20 m il, dels frå n S to c k h o lm till K a trin e h o lm, på en lä n g d a f m e r än 12 m il. A f banan genom W e s te r- J e r n v ä g s a r - b e t e n a s f o r t g å n g i n t i l l å r s r i k s d a g. g ö tla n d hade såsom fö ru t näm nts vägen m e lla n G ö te b o rg o c h Jo n se re d s p ro v is io n e lla sta tio n, 1,4 m il, öppna ts fö r tra fik redan i D e c e m b e r F ö lja n d e å re t fu llb o rd a d e s arbetena in till W å rg å rd a, 6,25 m il frå n G öteborg, a f h v ilk a s ä rs k ild t m å näm nas de sto ra s p rä n g n in g a rn e u tm e d sjöarne A spens och S ä fve lå n g e n s strä n d e r och u tfy lln in g a rn e i deras m e lla n de g e n o m s p rä n g d a b e rg u d d a rn e belägna d ju p a v ik a r, g e n o m s k ä rn in g e n a f den s. k. K rö s e k u lle n, d e r m er än 13,000 k u b ik fa m n a r jo rd m åste u tg rä fva s, sa m t s lu tlig e n de tio b ro a r, som m åste u p p fö ra s ö fve r den s lin g ra n d e Säfve-ån. U n d e r tid e n p å g in g o te rra s- se rin g s-a rb e te n a m e lla n W å rg å rd a och G ö ta K a n a l, å h v ilk e n s trä c k a högst b e ty d lig a b a n k fy lln in g a r och b ro b yg g n a d e r äfven fö re k o m m o, och den 5 O k to b e r 1858 ö p p nades banan fö r tr a fik ända t ill F a lk ö p in g, 10,75 m il frå n G öte borg. M o t s lu te t a f s istn ä m n d a å r voro te rra s s e rin g s - arbetena m e lla n F a lk ö p in g och G öta K a n a l till största delen fu llb o rd a d e, äfvensom la n d fä ste n a t ill de å denna lin ie fö re k o m m a n d e sto ra b ro a rn e ö fv e r H o rn b o rg a -, Ö sa- och T ida-åarne. Å te rs tå e n d e arbeten fu llb o rd a d e s u n d e r 5

16 lo p p e t a f å r 1859 och så tid ig t, a tt tra fik e n å denna del a f V e s tra stam banan, e lle r m e lla n F a lk ö p in g ocli den v id k a n a le n b e lä g n a sta tio n e n T ö re b o d a, k u n d e öppnas redan den 1 S e p te m b e r sam m a år. H ä rig e n o m v a r nu en sam m an h ä n g a n d e je rn v ä g s fö rb in d e ls e a f in a lle s 17,1 m ils lä n g d å s ta d ko m m e n m e lla n G ö te b o rg å ena och m e lle rs ta S v e riges fö rn ä m s ta k o m m u n ik a tio n s le d, G öta k a n a l, å a n d ra sidan, och he la denna b e tyd a n d e a n lä g g n in g hade b lifv it fu llb o rd a d e tt å r tid ig a re, än m an v id g e n e ra lp la n e n s u p p görande v å g a t hoppas. I G ö te b o rg hade s ta tio n s -a n lä g g n in g e n b lifv it u tfö rd t ill s to r del sam t försedd m ed v e rk s tä d e r, fö rrå d s h u s och lo k o m o tiv s ta lla r. A de ö frig a 13 je rn v ä g s s ta tio n e rn a hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a dels a f sten, dels a f trä, m en a lla ö frig a b y g g n a d e r a f trä, s a m tlig a b yg g n a d e rn a lä m p a d e e fte r den stö rre e lle r m in d re tra fik, som k u n d e på h v a rje s ä rs k ild t stä lle fö rvä n ta s. T i ll tra fik e n s b e d rif- vande hade e rfo rd e rlig r ö r lig m a te rie l b lifv it anskaffad. U n d e r lo p p e t a f å r 1859 b le f dessutom lin ie n m e lla n G öta k a n a l och N e rik e s l änegräns, 3,6 m il, d e fin itiv t u ts ta k a d, a rb e ts m a te rie l t ill de n sa m m a a n ska ffa d och en del te rra s - se rin g s-a rb e te n påbörjade. Å V e s tra stam banans ö stra del, m e lla n S to c k h o lm och K a trin e h o lm börjades de fö rb e re d a n d e arbetena på hösten T e rra s s e rin g s a rb e te n a bö rja d e om våren 1858 och bedrefvos m ed den största a rb e ts s ty rk a n m e lla n S to c k h o lm och S ö d e rte lje sam t voro å denna s trä c k a v id det p å fö lja n d e årets s lu t t ill stö rre delen e lle r på 2 2/3 m ils lä n g d fu llb o rd a d e, o a k ta d t de sto ra s v å rig h e te r, som t ill fö ljd a f te rrä n g e n s s y n n e rlig e n o lä n d ig a be ska ffe n h e t m åst ö fv e rv in n a s. F ö r utom de högst a n se n lig a jo r d - och s p rä n g n in g sa rb e te n a,

17 h v a ra f såsom exem pel m å e rin ra s 0111 den 700 fo t långa och på e tt d ju p a f ända t ill 70 fo t u tfy lld a b a n ke n ö fve r Å rs ta v ik e n, den 930 fo t lå n g a tu n n e ln genom b e rg e t v id N yb o d a, b ö rja d i S e p te m b e r 1858 och öppna d den 7 i sam m a m ånad fö lja n d e år, de lå n g a b e rg s k ä rn in g a rn e i närheten a f B rä n n k y r k a och den ö fv e r 70 fo t ö fv e r v a t te n yta n höga b a n k e n v id södra ändan a f T u llin g e s jö n, fö re k o m m a h ä r o ck tve n n e stö rre b ro b y g g n a d e r, nem l. sv ä n g b ro a rn e v id L ilje h o lm e n, v id södra ändan a f den fö re n ä m n d a Å rs ta v ik s b a n k e n, sam t ö fve r S ö d e rte lje k a n a l, å h v ilk a la n d fä s te n och pelare vo ro v id ifrå g a v a ra n d e tid p u n k t i det närm aste fä rd ig a. M e lla n S ö d e rte lje och K a trin e h o lm vo ro te rra s s e rin g s -a rb e te n a å de svå ra ste p u n k te rn a i fu ll g å n g och fle ra a f dem, såsom b a n k fy ll- n in g a rn e ö fve r sjöarne L a n a re n, G lia s jö n och K y r k s jö n redan a fslu ta d e. I närh e te n a f B rä n n in g e b ru k, 0,75 m il söder om S ödertelje, p å g ic k e tt stö rre s p rä n g n in g s a rb e te, n e m lig e n en tu n n e l a f 465 fots lä n g d, t ill h v ilk e n de d ju p a in g å n g a rn e re d a n v o ro u tsprä ng d a. A r b tena å V e s tra stam banan vo ro så lunda, utgående frå n G ö te b o rg och S to c k h o lm, v id denna R ik s d a g s b örjan, u ts trä c k ta på en s a m m a n rä k n a d lä n g d a f n ä ra 32 m il, h v a ra f m e r än h ä lfte n då re d a n b lif v it fö r tra fik e n ö p p nad, och å den ö frig a delen de ko stsa m m a ste och m est tid sö d a n d e te rra s s e rin g s -a rb e te n a voro u tförda. A f he la den m e lla n n ä m n d a tv å stä d e r fö re sla g n a je rn v ä g, 42,6 m il i lä n g d, v a r det således endast en s trä c k a a f o m k rin g 10,6 m il, som då ä n n u ic k e b lif v it t ill sin rig tn in g stadfä sta d s a m t la g d u n d e r arbete. A f S ö d ra sta m b a n a n frå n M a lm ö hade, sedan s trä c kan m e lla n M a lm ö och L u n d, 1,5 m il, i D e c e m b e r 1856

18 b lifv it öp p n a d fö r tra fik e n, y tte rlig a re en lä n g d a f 4,75 m il fu llb o rd a ts, n e m lig e n m o t s lu te t a f å r 1857 s trä c k a n m e lla n L u n d och O rto fta, nära 0,9 m il, i S e p te m b e r 1858 den m e lla n O rto fta och H ö r, 2,6 m il, sam t u n d e r lo p p e t a f å r 1859 den m e lla n H ö r och Sösdala, 1,3 m il, så att denna stam bana v id rik s d a g e n s b ö rja n tra fik e ra d e s på en lä n g d a f n ä ra 6,3 m il, frå n M a lm ö in å t la ndet. O fv a n fö r S ösdala je rn v ä g s s ta tio n vo ro arbetena u ts trä c k ta på en lä n g d a f 1,25 m il, e lle r t ill syd ö stra ändan a f F in ja -s jö n. D e n m a rk, h v a rö fv e r denna je rn v ä g fra m g å r, visa d e s ig i a llm ä n h e t v a ra g y n n sa m fö r en je rn v ä g s a n lä g g n in g, e h u ru äfven h ä r tle ra b e ty d lig a b ro b y g g n a d e r och d ju p a jo rd g rä fn in g a r fö re ko m m o. V id M a lm ö, denna stam banas södra ä n d p u n k t, hade, lik s o m i G ö te b o rg, en stö rre sta- tio n s a n lä g g n in g b lif v it u tförd, m ed b e rä k n in g äfve n på en fra m d e le s u tv id g a d rö re lse och såväl d e r som i L u n d hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a i en p ry d lig a re stil och i större ska la. M a lm ö sta tio n hade b lifv it försedd m ed re p a ra tio n s v e rk s ta d, lo k o m o tiv s ta ll, fö rrå d s h u s sam t e tt stö rre g o d sm a g a sin. P å den fö r tra fik e n öppnade delen a f ifrå g a v a ra n d e bana fu n n o s dessutom fem m in d re sta tio n e r m ed e rfo rd e rlig a b yg g n a d e r. E h u ru v ä l ett g a n s k a b e ty d lig t in v e n ta rie - och m ate- ria lfö rrå d v a r s a m la d t å denna lin ie, hade arb e te n a d it tills ic k e k u n n a t u ts trä c k a s lä n g re än som ske tt, enär rig tn in g e n a f banans fö rlä n g n in g v a r beroende a f den s trä c k n in g, som s k u lle k o m m a a tt bestäm m as fö r S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g genom S m åland. Å S ödra stam banan s n o rra del, e lle r frå n F a lk ö p in g sö d e ru t m ot J ö n k ö p in g, b ö rja d e de fö rb e re d a n d e arbetena hösten T e rra s s e rin g s -a rb e te n a, h v a rm e d början

19 g jo rd e s våren 1858, hade b lif v it u ts trä c k ta endast t ill sjön S trå k e n, e lle r på en lä n g d a f 3,5 m il frå n F a lk ö ping, a f h v ilk e n s trä c k a nära 2 m il voro fä rd ig -te rra s s e - rade. L in ie n m e lla n sjön S trå k e n och J ö n k ö p in g hade, såsom beroende a f banans fo rts ä ttn in g söder om s is t näm nde stad, ännu ic k e b lifv it la g d u n d e r arbete. I öfve re n sstä m m e lse m ed R ik e ts S tänders, i u n d e r d å n ig s k rifv e ls e a f den 16 S e p te m b e r 1857, y ttra d e önskan, a tt n o g g ra n n a och fu lls tä n d ig a, ic k e b lo tt te k n is k a och to p o g ra fis k a, utan äfven s ta tis tis k a, la n d e ts in d u s tri å r s J e r n v ä g s - k o m i t é. och rörelse is y n n e rh e t o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r b le fve a n stä lld a, in n a n n å g ra a n d ra je rn v ä g s a rb e te n fö r S tatens rä k n in g y tte rlig a re företoges, och sedan R ik e ts S tänder, e n lig t hvad redan o m fö rm ä ld t är, t ill K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n v is a t ett a n s la g a f 150,000 R d r fö r b e s trid a n d e a f de ko stn a d e r, som voro förenade m ed sådana u n d e r s ö k n in g a rs a n stä lla n d e, fann K o n g l. M a j:t g o d t att, genom n å d ig s k rifv e ls e a f den 20 M a rs 1858, u p p d ra g a le d n in gen a f nä m n d a u n d e rs ö k n in g s a rb e te n åt en k o m ité, m ed Ö fve rste n m. m. N. E ric s o n såsom O rd fö ra n d e och Ö f- ve rste n m. m. B e ije r, M a jo re n m. m. F rih e r r e G. D e G eer, som d o c k fö r v å rd a n d e a f sin helsa m åste frå n och m ed A p r il m å n a d 1859 u p p h ö ra a tt i K o m ité e n s arbete d e l taga, sam t n u m e ra G e n e ra l-d ire k tö re n m. m C. O. T r o iliu s såsom le d am öter. D e n 8 N o v e m b e r 1859 in g a f denna k o m ité t ill K o n g l. M a j:t s itt u n d e rd å n ig a b e tänka nde, h v a ri k o m ité e n re d o g jo rd e fö r de v id u n d e rs ö k n in g a rn e fö ljd a g ru n d e r och g jo rd a ia k tta g e ls e r och u tta la d e sina å s ig te r om de s ä rs k ild a s la g a f je rn v ä g a r, den ansett k u n n a ifrå g a k o m m a a tt anläggas in o m la n d e t, sa m t fra m

20 la d e såväl b e s k rifn in g ö fv e r och p la n fo r s ä rs k ild a stam - och s a m m a n b in d n in g s-b a n o r, som fö rs la g i afseende å den del a f ifrå g a v a ra n d e je rn v ä g s b y g g n a d e r, som borde u tfö ras fö r S tatens rä k n in g u n d e r lo p p e t a f å r 1860 och nästk o m m a n d e tre n n e å r; h v a rje m te K o m ité e n, lik m ä tig t K o n g l. M a j:ts derom m eddelad e fö re s k rift, y ttra d e s ig ö fv e r de t ill K o m ité e n re m itte ra d e e lle r hos henne g jo rd a fra m s tä lln in g a r angående u n d e rstö d fö r e lle r inlösen a f ens k ild a je rn vä g sa n lä g g n in g a r. I öfve re n sstä m m e lse m ed h va d fö re n ä m n d e K o m ité fö re s la g it och u n d e r e rin ra n att, sedan så b e ty d lig a d e la r ' a f V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a dels b lif v it fä rd ig a dels vo ro u n d e r arbete, det öfverensstäm d e m ed en k lo k berä k n in g a tt fu llfö lja dessa banors a n lä g g n in g m ed den k ra ft, a tt de in o m en ic k e aflägsen tid p u n k t k u n d e i hela sin u ts trä c k n in g öppnas fö r a llm ä n n a rö re lse n och d y m e d e lst bereda a llt det g agn, som m ed dem v a r it afsedt, m en h v ilk e t endast i m in d re m ån k u n d e ernås, så länge banornas s lu tp u n k te r ic k e b lif v it sa m m a n b u n d n a, fö re slo g K o n g l. M a j:t i n å d ig p ro p o s itio n t ill R ik e ts S tä n d e r den 17 N o v e m b e r 1859 a tt ett lån a f 25,000,000 R d r m åtte u p p ta g a s t ill fo rts ä ttn in g a f je rn v ä g s b y g g n a d e rn a och denna s u m m a u te slu ta n d e använd as t ill arb e te n a å S ta tens fö ru tn ä m n d e tv ä n n e sta m b a n o r, n e m lig e n den V estra frå n S to c k h o lm t ill G öteborg, m ed en s a m m a n b in d n in g s - bana m e lla n H a lls b e rg och Ö re b ro, h v ilk e n K o n g l. M a j:t ansåg böra stä lla s i o s k ilja k tig t sam band m ed denna stam bana, sam t den S ödra frå n M a lm ö t ill F a lk ö p in g. O ch e n ä r V e stra stam banan vore i det hänseendet a f je m - fö re ls e v is större v ig t, a tt den t illik a m ed s a m m a n b in d -

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

Hammarsköld, Lorenzo. Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman Stockholm 1823

Hammarsköld, Lorenzo. Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman Stockholm 1823 Hammarsköld, Lorenzo Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman. 1823. Stockholm 1823 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Stockholm, tryckt i Marquards

Stockholm, tryckt i Marquards Den vanartige, eller Rättegångs-handlingar angående den för fingerbett, fylleri, slagsmål och skällsord brottslig dömde f.d. handelsbokhållaren Carl Gabriel Cederhvarff. Stockholm, tryckt i Marquards Stockholm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i

i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i VB RE3T. DIREKTÖRTS* i IWHiEtf 5- P ro to k o ll, f ö r dt vid besiktning af spårvägen Stocksund - Långängen den 3-5 oktober 191l7i Sedan Stockholm-Eimbo Järnvägsaktiebolag hos Kungl. Väg- oc/i Vattenbyggnadsstyrelsen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten.

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten. BJÖREKULL ÅS hus u Ko r Pizze Björe ulla yra ll & Hoterag u resta ria Pizze ia E R gata vägs Jär Ås to r p st at io P- Frejg ata io dstat Bra Förso la Balders hage Låggata Perslud sföreig hebygd Stebrottet

Läs mer