b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,"

Transkript

1 b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a te r i och o m k rin g städerna, enär det i a llm ä n h e t hade v is a t sig u n d e r de tve n n e år, je rn v ä g s a rb e te t då redan fo rtg å tt, a tt o rd n in g och a rb e tsa m h e t på sådana ställen ic k e v a rit så lä tta att u n d e rh å lla b la n d en stö rre p riv a t arbetspersonal. E h u ru sättet h v a rp å de b ib a n o r, som genom p riv a t fö rs o rg ko m m e t ill stånd, ic k e d ir e k t tillh ö rd e frå g a n om u tfö ra n d e t a f S tatens je rn b a n o r, ansåg s ig O fv e rs te E r ic son d o c k böra fästa u p p m ä rk s a m h e te n derpå, a tt om sådana b a n o r ge n a st e lle r fra m d e le s k u n d e k o m m a i fö r b in d e lse m ed statsbano rn a, och de p riv a ta bolag, som b ild a d e sig fö r deras u tförande, understöd des i lå n e vä g e lle r genom anslag, det då m åtte stadgas, dels att s p å rv id d e n b le fv e d e nsam m a som statsba no rn as, och dels a tt i k o n tra k te n ty d lig e n bestäm des, u n d e r h vad v ilk o r S taten s k u lle ega rä tt a tt in lö sa sådana je rn v ä g s - byg g n a d e r. K ö r de å tg ä rd e r, J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n s och Ö fve rste E ric s o n s betä n ka n d e n fö ra n le d d e hos K o n g l. M a j:t och R e p re se n ta tio n e n, s k a ll i det fö lja n d e redogöras sedan v i fö rs t k a s ta t en b lic k på je rn v ä g s a rb e te n a s fo rtg å n g u n d e r deras fö rs ta år. A rb e te n a å såväl V e s tra som S ödra S tam bana n b ö r ja d e s, som fö ru t näm ndes, om vå re n V id den i O k to b e r 1856 s a m m a n trä d a n d e R ik s d a g e n s b ö rja n hade de redan fo r ts k r id it så lå n g t, a tt de fö rsta s trä c k o rn a a f de båda lin ie rn a k u n d e in o m k o rt öppnas fö r tra fik. A f S ödra stam banan v a r lin ie n m e lla n M a lm ö och L u n d nära Jernvägsarbetenas fort skridande intill års riksdag.

2 nog fu llb o rd a d. P å denna del a f banan hade tvä n n e v ia - d u k te r b lifv it u tfö rd a, h v a ra f den ena 300 fo t lå n g och b yg g d a f v a ls a d t je r n på ste n p e la re m ed tre spann a f 100 fo t h va rd e ra. B a n g å rd e n v id M a lm ö v a r nära fä rd ig - p la n e ra d och en del a f sta tio n e n s b y g g n a d e r påbörjade, och i L u n d b a n g å rd e n t ill h e la sin v id d u tp la n e ra d. N o rr om denna stad v a r banan te rra sse ra d på en lä n g d a f nära 0,06 m il. T r e lo k o m o tiv och e tt e rfo rd e rlig t antal personoch g o d s-va g n a r voro anskaffade. D e n V e s tra stam banan v a r u n d e r arbete på o m k rin g 9,12 m ils lä n g d, frå n G ö te b o rg rä k n a d t, h v a ra f 8,25 m il vo ro fu llb o rd a d e i afseende på s je lfv a b a n va lle n. D e svå ra arbeten, som på e lfv a s ä rs k ild a s tä lle n fö re k o m m o u tm e d fle ra in s jö a r å denna lin ie, voro, m ed u n d a n ta g a f tre, fu llb o rd a d e v id R ik s d a g e n s b ö rja n, v id h v ilk e n tid p u n k t ö fv e r 6,000 k u b ik fa m n a r b e rg b lif v it b o rtsp rä n g d a. A f 10 stö rre och 7 m in d re b ro b y g g n a d e r b le fvo de flesta fä r d ig a före 1856 ars s lu t och de ö frig a på vå re n N ä rm a s t G ö te b o rg v a r äfven banans ö fve rb y g g n a d nära fä rd ig på 1,25 m ils längd. B a n g å rd e n i denna stad höll på a tt p la n e ra s och sta tio n s h u s b y g g n a d e n v a r påbörjad. R ä le r m ed tillb e h ö r vo ro anskaffade fö r h e la den p å b ö r ja d e b a n lä n g d e n sa m t å ts k illig a m a s k in e r till v e rk s tä d e rn a in fö rs k rifn a frå n E n g la n d. L o k o m o tiv och v a g n a r vo ro äfvenled es h ä r anskaffade. H a lfa n n a n m ånad e fte r R ik s d a g e n s sa m m a n trä d e hade de arbeten b lifv it fu llä n d a d e, som e rfo rd ra d e s fö r a tt k u n n a u p p lå ta t ill a llm ä n t begagnande de t ill de båda banornas u tg å n g s p u n k te r närm aste d e la rn e, och å sam m a dag, den l:s te D e ce m b e r 1856 fö rs ig g ic k det h ö g tid lig a öppn a n d e t fö r tra fik e n a f såväl strä c k a n m e lla n M a lm ö o c h L u n d

3 a f 1,5 m ils lä n g d som den 1,4 m il lå n g a s trä c k n in g e n m e lla n G ö te b o rg och Jonsered. F rå g a n om e tt system fö r de je rn v ä g a r, som s k u lle utföras på a llm ä n b e ko stn a d, och om fo rts ä ttn in g a f dem som redan b lif v it påbörjade, b le f genom K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n a f den 20 N o v e m b e r L856 b ra g t u n d e r R ik e ts S tänders b e h a n d lin g. O m fö rm ä la n d e de b e tä n ka n - den, som frå n J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n och O f- ve rste E ric s o n a f g if v it s ; sa m t a n g ifv a n d e de a f K o n g l. M a j:t antagna, m ed dessa fö rs la g h u fv u d s a k lig e n öfver- ensstäm m and e h u fv u d g ru n d e r fö r det nu fra m la g d a stam - ban esystem et, fö re s lo g K o n g l. M a j:t R ik e ts S tänder, a tt fö lja n d e je rn v ä g s lin ie r m åtte i nedan a n g ifn a rig tn in g a r anlägg as och anses såsom sta m b a n o r, n e m lig e n : Kongl. Maj:ts Proposition tili års riksdag om jernvägsbyggnaderna. l:o den lin ie, som, u n d e r b e n ä m n in g a f V estra stam banan, s k u lle s a m m a n b in d a h u fv u d s ta d e n m ed G öteborg, och frå n h v ilk e n u tg re n in g a r genom s ä rs k ild a sta m b a n o r s k u lle le d a t ill såväl N o rg e som de södra orterna. D e n n a stam bana s k u lle gå frå n S to c k h o lm, ö fv e r Sö- d e rte lje, K a trin e h o lm, H a lls b e rg, W ib y, H ju lö, Sköfde^ F a lk ö p in g och A lin g s å s t ill G öteborg. B anans lä n g d berä kn a d e s t ill 43,50 m il sa m t dess a n lä g g n in g s ko stn a d t ill 34,850,000 R d r, h v a r till s k u lle k o m m a den fö r V e s tra och N o rra sta m b a n o rn a g e m ensam m a ko stn a d e n fö r begge dessa banors fö re n in g i S to c k holm, e n lig t a p p ro x im a tiv b e rä k n in g, 3,000,0 00 R d r sa m t fö r a n lä g g n in g a f re p a ra tio n s v e rk s tä d e r i s is t näm nde stad 4 0 0,0 0 0 R d r; 2:o N o rd v e s tra stam banan, h v ilk e n s k u lle utgå frå n någon p u n k t på v e s tra stam banan, m e lla n P o rla och H ju lö

4 i ve stra N e rik e, sam t i d en rig tn in g, som, e fte r n o g g ra n n a re u n d e rs ö k n in g a r, funnes fö rd e la k tig a s t, ledas ö fv e r C h ris tin e h a m n, C a rls ta d och A r v ik a, t ill n o rs k a grä n se n v id M a g n o r, m ed en lä n g d a f l!j,25 m il och en b e rä k n a d k o s tn a d a f 15,200,000 R d r; 3:o S ö d ra sta m b a n a n, som v id F a lk ö p in g s k u lle utgå frå n den V e s tra stam banan o ch m ed en b ib a n a t ill J ö n k ö p in g, s trä c k a s ig ö fv e r G ö ta strö m, A g g h u lt och L u n d t ill M alm ö. H e la den s å lu n d a p ro je k te ra d e S ödra banans lä n g d, 31,13 m il, s k u lle m edtaga en a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 20,400,000 R d r; 4:o Ö s tra s ta m b a n a n, som s k u lle u tg å frå n den V e stra v id K a trin e h o lm och s trä c k a s ig ö fve r N o rrk ö p in g, L in k ö p in g och T e n h u lt t ill G ö ta strö m v id södra sta m banan sam t e rh å lla en u tg re n in g frå n T e n h u lt till J ö n k ö p in g, tills a m m a n s 25 m il, m ed en b e rä k n a d anlä g g n in g s k o s tn a d a f 17,600,000 R d r, sam t 5:o N o r r a s ta m b a n a n, som s k u lle a nlägg as frå n S to c k h o lm ö fv e r U p s a la t ill Sala, 11,75 m il, m ed en anlä g g n in g s k o s tn a d a f 8,650,000 R d r, och fra m d e le s fo rts ä tta s frå n s is tn ä m n d a stad i både v e s tlig och n o rd lig rig tn in g ; och s lu tlig e n 6:o en s a m m a n b in d n in g s b a n a m e lla n Ö re b ro och A s k e r- sund, utgö ra n d e i lä n g d 5 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 3,250,0 00 R d r. A lla dessa b a n o r s k u lle således i lä n g d u tgöra tills a m m ans, utom nyssn ä m n d a u tg re n in g a r frå n Sala, 1 3 5,6 3 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 1 0 3,3 5 0,0 0 0 R d r. H ä rv id e rin ra d e K o n g l. M a j:t lik v ä l, a tt o m k rin g 11 m il u ta f V estra och S ödra sta m b a n o rn a redan vore u n d e r arbete och t ill en del fu llb o rd a d e, och a tt R ik e ts S tä n d e r

5 u ta f de b e rä kn a d e k o s tn a d e rn a fö ru t a n v is a t 7,500,000 R d r, sa m t a n m ä rk te att, e n ä r en del a f de fö re sla g n a sta m b a n o rn a a lle n a s t b lif v it p re lim in ä rt u n d e rsö kt, nu m eddelad e u p p g ifte r å dessa banors lä n g d och ko stn a d m ö jlig e n k u n d e k o m m a a tt u n d e rg å någon fö rä n d rin g. J e m te det K o n g l. M a j:t t illik a e rin ra d e, h u ru s o m en a lltfö r lå n g u ts trä c k n in g a f a rb e ts tid e n s k u lle dels öka de m ed ifrå g a v a ra n d e fö re ta g förenade k o s tn a d e r, dels fö rd rö ja den tid, då rik e ts in v å n a re k o m m e i å tn ju ta n d e a f de fö rm å n e r, je rn v ä g s a n lä g g n in g a rn e m edförde, fö rk la ra d e s ig K o n g l. M a j:t anse ö fve re n sstä m m a n d e m ed la n dets sanna fö rd e l, a tt de s ta tsje rn b a n o r, liv ilk a s u tfö ra n d e K o n g l. M a j:t och R ik e ts S tä n d e r kom rne a tt b e slu ta, m åtte fu llb o rd a s så s k y n d s a m t som tillg å n g e n på In g e n iö re r, arb e ta re och m a te ria lie r m e d g å fve. U n d e r åberopande a f den h ittills v id je rn v ä g s a rb e te t v u n n a e rfa re n h e t, ansåg K o n g l. M a j:t också k u n n a a ntaga s, a tt ej a lle n a s t den v ä g lä n g d a f 135 5/8 m il, som ofva n u p p g ifv its, u ta n äfven den N o rra stam banans d e ru ti ic k e in b e rä k n a d e fo rts ä ttn in g åt n o rr och vester, k u n d e fu llb o rd a s in o m en tid a f 13 år, s å v id a a rb e te t iin g e s a m tid ig t före tagas och fo r t sättas å fle ra s ä rs k ild a stä lle n, h v ilk e t dessutom p å k a l lades a f a n dra, h ä r ofva n re d a n o m n ä m n d a s k ä l och om stä n d ig h e te r. E h u ru de v id då pågående R ik s d a g a f K o n g l M a j:t äskade a n s la g v is s e rlig e n i a llm ä n h e t ic k e s k u lle k o m m a a tt utgå, fö rrä n nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d in trä d t, e lle r u n d e r åren , v a r lik v ä l den i fö re v a ra n d e nåd ig a p ro p o s itio n in ta g n a a rb e ts p la n fö r b y g g a n d e t a f de stam banor, K o n g l. M a j:t ansåg böra fö r S tatens rä k n in g anläggas, u p p g jo rd u n d e r fö ru ts ä ttn in g, att, utom liv a d

6 u n d e r sagda s ta ts re g le rin g s p e rio d borde utgå, ett särs k ild t a n sla g s k u lle b e v ilja s fo r 1857 års arbeten, em e dan arbetena å S tatens s ta m b a n o r redan sam m a å r m åste företagas i en v id s trä c k ta re ska la, fö r a tt k u n n a m e d h in nas inom u tsa tt tid och på det ic k e änd a m å lslö sa k o s t n a d e r s k u lle fö r S ta ts v e rk e t u p p s tå genom arbetets in stä lla n d e u n d e r sis tn ä m n d a år, h v ilk e t e lje st b le fve nödv ä n d ig t, enär den v id årets b ö rja n å terståend e b e h å llnin g e n u ta f nästföregående R ik s d a g s a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a endast k u n d e be rä kn a s till 4 0 0,000 R d r. E n lig t den a f Ö fv e rs te E ric s o n u p p g jo rd a och a f k o s tn a d s fö rs la g å tfö ljd a a rb e tsp la n e n, s k u lle fö r årens je rn v ä g s a rb e te n e rfo rd ra s en su m m a a f 23,500,000 R d r; och fö r a tt b lifv a satt i tillfä lle a tt lå ta m ed a ll e rfo rd e rlig k ra ft fö re ta g a de arbeten, h v ilk a enlig t sam m a pla n borde utföras u n d e r de fy ra åren , e lle r före den d e rp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio - dens slu t, äskade K o n g l. M a j:t, a tt R ik e ts S tä n d e r m åtte fö r så d a n t ä n dam ål till K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n visa fö lja n d e su m m o r, om h v ilk a s a nskaffan de i den o rd n in g, K o n g l. M a j:ts på R ik e ts S tänders begäran u tfä rd a d e K u n g örelse a f den 3 F e b ru a ri 1855 stadgade, e lle r genom u p p lå n in g m ot u tg ifv a n d e a f fo n d e ra d e s ta ts o b lig a tio n e r, F u llm ä k tig e i R ik s g ä ld s -K o n to re t borde e rh å lla fö re s k rift, n e m lig e n : l:o. fö r å r 1857 e tt belo p p a f 7,755,000 R d r a tt u tg å m ed 1,500,000 R d r u n d e r första, m ed 2,300,000 R d r u n d e r andra, m ed 3,000,0 00 R d r u n d e r tre d je och m ed återstoden e lle r 955,000 R d r u n d e r fje rd e q v a rta le t a f sam m a å r;

7 2:o. fö r n ä stp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e i iod, e lle r åren , tills a m m a n s 23,500,000 R d r, m ed rä t tig h e t fö r K o n g l. M a j:t a tt bestäm m a h u ru s to rt belopp deraf, in o m e tt m a x im u m a f 9,000,000 R d r, borde utgå u n d e r h v a rtd e ra a f ifrå g a v a ra n d e tre n n e år. 3:o. fö r sa m m a s ta ts re g le rin g s p e rio d e tt s ä rs k ild t k r e d itiv a f 5,000,0 00 R d r fö r att, i händelse o m s tä n d ig hete rn a det m e d g å fve, k u n n a p å s k y n d a de återstående arbetenas u tfö ra n d e i sådana d e la r a f la ndet, d e r sta m banornas h u fv u d r ik tn in g b lif v it genom K o n g l. M a j:ts och R ik e ts S tänders b e slu t a fg jo rd, h v a rig e n o m det ku n d e b lifv a m ö jlig t att, före 1860 års utgång, b la n d annat, fo rts ä tta a rb e te t å S ödra stam banan frå n F in ja -s jö n ett s ty c k e in u ti S m åland, sa m t å N o rd v e s tra stam banan m e lla n A r v ik a och N o rs k a gränsen. E n ä r lik v ä l, e n lig t den s å lu n d a fö r R ik e ts S tä n d e r fra m la g d a a rb e tsp la n, vissa bestäm da p e n n in g e -b e lo p p voro afsedda a tt u n d e r åren använd as fö r b y g g a n d e t a f s ä rs k ild a b a n d e la r, m en fö rh å lla n d e n a k u n d e g ö ra a fv ik e ls e r frå n sam m a p la n nödvä n d ig a, h v a rig e n o m ett arbete k u n d e k o m m a a tt ko sta m in d re och e tt a n n a t d e re m o t m e r än liv a d p å rä k n a d t b lif v it ; fann K o n g l. M a j:t n ö d ig t fö rb e h å lla s ig rä ttig h e t att, i h u fv u d s a k lig öfverensstäm m else m ed nu fra m la g d a plan, e fte r b e h o f bestäm m a m edlens fö rd e la n d e å de s ä rs k ild a stam banearbetena, h e lst högst b e ty d lig a u tg ifte r, såsom fö r a d m i n is tra tio n e n, a n ska ffa n d e t a f den rö rlig a m a te rie le n och de d e rv id nödiga a n o rd n in g a r m. m. vore g e m ensam m a fö r b y g g n a d s fö re ta g e t i dess helhet. I frå g a om b e stä m m a n d e t och a n v is a n d e t a f h va d å rlig e n ko m m e a tt e rfo rd ra s fö r rä n te - och a m o rte rin g s -

8 u tg ifte r, fö r de t ill S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u p p lå n ta m edel, y ttra d e K o n g l. M a j:t, att, enär det anslag, som fö r h v a rje å r s k u lle användas t ill dessa arbetens u tfö ra n d e endast e fte r h a n d s k u lle u n d e r årets lo p p utgå, det s y n tes i a llm ä n h e t k u n n a antagas, a tt u n d e r fö rs ta året, då u p p lå n in g e n skedde, rä n ta n ic k e behöfde b e rä kn a s fö r m e r än 6 m ånader. O m rä n ta n, t illik a m ed a m o rte rin g s - belopp et, fa s ts tä lld e s t ill 6 p ro c e n t a f det u p p lå n ta k a p i ta le t, och om he la a n sla g e t fö r åren fö rd e lades sålunda, a tt på h v a rt och ett a f de 2:ne fö rs ta åren ko m m e i ru n d su m m a 7,800,000 R d r och på d e t sista å re t 7,1)00,000 R d r, b lefve rä n te - och a m o rtisse m e n tsu tg ifte rn a fö r nu ifrå g a v a ra n d e a n s la g s s u m m o r u n d e r fö l ja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d : såsom tillg å n g fö r dessa u tg ifte rs b e strid a n d e, hade v id u p p g ö ra n d e t a f den t ill R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r u ta f K o n g l. M a j:t fra m la g d a s ta ts re g le rin g, afsetts de å r lig a ö fv e rs k o tts m e d le n, u p p gå ende t ill 1,210,500 R d r, och således fö r 3:ne å r t ill en s a m m a n la g d s u m m a a f 3,631,500 R d r, h v ilk e n, m ed den o b e ty d lig a s k illn a d e n a f endast 6,050 R d r, m o tsva ra d e det nu b e rä kn a d e b e h o fv e t; v a rande lik v ä l, i o v issh e t h u ru v id a o m s tä n d ig h e te rn a k o m m e a tt göra o fva n o m fö rm ä ld a s ä rs k ild a k re d itiv s a n lita n d e m ö jlig t e lle r lä m p lig t, någon rä n te - och a m o rte rin g s -u tg ift fö r s a m m a k r e d itiv h ä rv id ic k e berä kn a d.

9 D e t i den K o n g l. P ro p o s itio n e n fra m s tä lld a fö rs la g e t om a n ta g a n d e t a f e tt v is s t system, o m fa tta n d e a lla de je rn v ä g s a n lä g g n in g a r, som s k u lle u tfö ra s u te slu ta n d e på S tatens b e ko stn a d, v a n n i cke R ik e ts S tänders b ifa ll. I u n d e rd å n ig s k rifv e ls e den 16 S e p te m b e r 1857 fö rk la ra d e n e m lig e n R ik e ts S tä n d e r s ig h afva fu n n it, dels a tt fa s t s tä lla n d e t a f ett d y lik t system vore a lltfö r tid ig t, enär u n d e rs ö k n in g a rn e i afseende på fle ra u ta f de je rn v ä g s - lin ie r, som s k u lle in g å i system et, ännu ic k e h u n n it fö re tagas, än m in d re afslu ta s, sam t särdeles b e tä n k lig t, då system ets ä n d a m å ls e n lig h e t och a n ta g lig h e t så m y c k e t m in d re k u n d e m ed fu ll tillfö r s ig t bedöm as, som dess deta lje r ic k e vore u tre d d a ; dessutom k u n d e en u ta f R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r till ia k tta g a n d e u n d e r en lä n g re tid s fö ljd m e d d e la d fa s ts tä lle ls e å ett s ä rs k ild t je rn v ä g s - system, fö r u tfö ra n d e h v a ra f ile ra R ik s d a g a rs sa m m a n stä m m a n d e b e slu t e rfo rd ra d e s, in g a lu n d a anses b e try g g a detsam m as fo rts a tta tillä m p n in g och fu llfö lja n d e, enär k o m m a n d e S tä n d e r i a llt fa ll vo re o fö rh in d ra d e a tt v id a n v is a n d e t a f de a n sla g ssu m m o r, h v a ra f je rn v ä g s a n lä g g - n in g a rn e s fo rtg å n g och fu llä n d n in g h e lt och h å lle t berodde, m e ddela sådana n ya e lle r fö rä n d ra d e b e s tä m m e ls e r och fö re s k rifte r, a tt d e re fte r skeende je rn v ä g s a rb e te n ko m - me a tt i v ä s e n tlig m ån a fv ik a frå n h va d h ä ro m v id fö re gående R ik s d a g a r b lifv it b e slu ta d t. R ik e ts S tä n d e r togo således, oberoende a f frå g a n om ett så d a n t a llm ä n t system, i b e tra k ta n d e h v ilk a je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö re trä d e s v is borde på a llm ä n b e ko stn a d företagas e lle r fo rts ä tta s u n d e r n ä rm a ste s ta ts re g le rin g s - p e rio d, i n å d e r sa m t a nvisade, m ed b ifa ll t ill liv a d K o n g l. M a j:t fö re s la g it, fö r på b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f ar-

10 betena å V e s tra stam banan frå n S to c k h o lm ö fv e r S öder- te lje m ot K a trin e h o lm, en a n sla g ssu m m a a f 5,679,0 00 R d r, a tt utgå u n d e r å r 1857 sa m t n ä stfö lja n d e 3:ne år e lle r u n d e r tid e n t ill 1860 års slu t, fö r fu llfö lja n d e a f sam m a banas a n lä g g n in g genom W e s te rg ö tla n d t ill och fö rb i G öta k a n a l 7,6 10,000 R d r sa m t fö r fu llb o rd a n d e a f bangå rd en je m te v e rk s tä d e rn a i G ö te b o rg 465,00 0 R d r e lle r tills a m m a n s 13,754,000 R d r. V id a re a n visa d e s fö r den t ill L u n d re d a n fä rd ig a S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g t ill n o rra ändan a f F in ja - sjön 4,365,000 R d r, och t ill p å b ö rja n d e och g ru n d lä g g n in g a f sådana arbeten å S ödra stam banan s n o rra d el frå n F a lk ö p in g t ill J ö n k ö p in g, som fo rd ra d e en lä n g re tid fö r sin fu llä n d n in g, 1,300,000 R d r, sam t fö r fu llb o rd a n d e a f b a n g å rd e n och v e rk s tä d e rn a i M a lm ö, äfvensom å te rstå ende b a n g å rd sa rb e te n v id L u n d 260,000 R d r, e lle r t i l l sam m ans 5,925,000 R dr. D e re m o t ansågo S tä n d e rn a s ig ej böra b ifa lla de a f K o n g l. M a j:t b e gärda a n s la g t ill N o rra stam banan s påb örjande m e lla n S to c k h o lm och U p s a la, fö r N o rd v e s tra stam banan s påb ö rja n d e m e lla n den ve s tra banan och C h ris tin e h a m n sam t m e lla n A r v ik a och rik s g rä n s e n, och fö r s a m m a n b in d n in g sb a n a n m e lla n Ö re b ro och A s k e rs u n d. Såsom en fö ljd a f s itt b e slu t a tt ic k e a n v is a m edel fö r någon frå n h u fv u d s ta d e n n o rru t gående je rn v ä g, ansågo R ik e ts S tä n d e r je m v ä l K o n g l. M a j:ts n å d ig a fra m s tä lln in g om a n sla g t ill en fö r N o rra och V e s tra sta m b a norna gem ensam b a n g å rd i h u fv u d s ta d e n ic k e böra b i fa lla s ; m en enär fö r p å b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f a rb e tena å den del u ta f V e s tra stam banan, som s k u lle utgå frå n S to c k h o lm ö fve r S ö d e rte lje m o t K a trin e h o lm, a nslag

11 61 b lif v it b e v ilja d t, h v a rm e d e ls t å tm in sto n e den lu ifv u d s ta d e n n ä rm a st belägn a bandelen borde k u n n a fu llb o rd a s in n a n nästa la g tim a rik s d a g in trä ffa d e, funno s ig R ik e ts S tä n d e r böra a n v is a m edel fö r a n lä g g n in g a f en ban- e lle r s ta tio n s g å rd i h u fv u d sta d e n s södra del, på det saknaden a f en b a n g å rd ic k e m åtte h in d ra den fä rd ig a bande lens ö p p na nde och begagnande fö r a llm ä n n a tra fik e n u n d e r tid e n, h v a rfö ru to m R ik e ts S tä n d e r b e v ilja d e a n s la g fö r en re p a ra tio n s -v e rk s ta d s in rä tta n d e härstädes. D å lik v ä l je rn v ä g s a rb e te n s k u lle u n d e r nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d k o m m a a tt fö re ta g a s a lle n a s t på en enda frå n h u fv u d s ta - den utgående stam bana, fö re s tä lld e s ig R ik e ts S tänder, a tt ett m in d re b e lo p p, än det, som i Ö fve rste E ric s o n s ko s tn a d s fö rs la g b lif v it m ed 200,000 R d r u p p ta g e t fö r re p a ra tio n s- och v e rk s tä d e rs in rä tta n d e i S to c k h o lm u n d e r näm nda tid, borde b lifv a fö r b e h o fv e t tillr ä c k lig t, äfvensom a tt en b e ty d lig m in s k n in g s k u lle u p p k o m m a i de k o s tn a d e r, S ta ts v e rk e t m åste v id k ä n n a s fö r bangå rd e n s a n lä g g n in g, d e re st S to c k h o lm s stad utan a n s p rå k på e r s ä ttn in g u p p lä te den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n derstädes nödiga jo r d ; m en, e h u ru R ik e ts S tä n d e r fö rm odade a tt n ä m n d a stad in g a lu n d a s k u lle u n d a n d ra g a s ig att, för e rh å lla n d e a f den fö r stadens fra m tid a rörelse och förko fra n v ig tig a fö rb ä ttrin g i dess k o m m u n ik a tio n s v ä s e n d e, som genom je rn v ä g e n k o m me a tt beredas, g ö ra enahanda u p p o ffrin g a r, m ed dem h v a r till a n d ra stä d e r i r ik e t fö r sam m a änd a m å l fö rk la ra t sig b e re d v illig a, fu n n o R ik e ts S tä n d e r d o ck s ig i cke k u n n a v id b e stä m m a n d e t a f den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n inom h u hvdstaden e rfo rd e rlig a a n sla g ssu m m a taga i b e rä k n in g något b estäm dt b id ra g frå n denna k o m m u n s sida. E m e lle rtid tro d d e R ik e ts

12 S tä n d e r att, v id nu a n ty d d a fö rh å lla n d e n, ett belo p p a f R d r 321,000, h v a rig e n o m den v id sam m a R ik s d a g fö r S ta tens je rn v ä g s b y g g n a d e r a n visa d e sum m a, R d r 19,679,000, b le fv e je m n a d t ill 20 m illio n e r, borde u n d e r tid e n in till näst p å fö lja n d e R ik s d a g b lifv a t illr ä c k lig t fö r a n lä g g ningen a f så vä l b a n g å rd e n som re p a ra tio n s v e rk s ta d e n. E n lig t h va d R ik e ts S tä n d e r så lu n d a b e s lu tit, s k u lle fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r sa m t derm ed förenade u t g ifte r fö lja n d e a n s la g s s u m m o r k o m m a a tt u tg å och användas u n d e r sam m a sa m t p å fö lja n d e 3:ne år, e lle r in till 1860 års s lu t, n e m lig e n : fö r V e s tra s ta m b a n a n... R d r 13,754,000.» S ödra s t a m b a n a n...» 5,925,000.» a n lä g g n in g a f b a n g å rd och re p a ra tio n s v e rk s ta d i S to c k h olm....» 321,000. S u m m a R d r 20,000,000. F rå n denna su m m a borde d o c k afdra g a s den v id 1857 års b ö rja n å te r stående b e h å lln in g u ta f de v id sednaste rik s d a g b e v ilja d e a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m banorn as p å b ö rja n d e, h v ilk e n b e h å lln in g, e n lig t liv a d K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n in n e h ö ll, u tg jo rd e.. R d r 400,0 0 0 ; h va d a n s a m m a n rä kn a d e b e lo p p e t a f de n ya a n sla g ssu m m o r, som s k u lle k o m m a a tt utbetala s fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u n d e r åren e g e n tligen u p p g ic k t ill... R d r 19,600,000, h ä ru ti in b e g rip n e de, e n lig t R ik e ts S tänders u n d e rd å n ig a s k rifv e ls e a f den 3 J a n u a ri och den 20 A p r il sam m a å r i a frä k n in g på 1857 års a n s la g t ill fo rt

13 s ä ttn in g a f ve stra och södra sta m b a n o rn a a n visa d e s u m m or, n e m lig e n, e n lig t den fö rra s k rifv e ls e n, 500,000 R d r, och e n lig t den sednare 3,870,000 R d r e lle r tills a m m a n s 4,370,0 00 R d r. E fte r a n v is a n d e t a f dessa m edel ö fve rle m n a d e R ik e ts S tä n d e r åt K o n g l. M a j:t a tt v id je rn v ä g s a rb e te n a s u tfö rande, m ed afseende å y tte rlig a re u p p ly s ta fö rh å lla n d e n, n ä rm a re b estäm m a de o rte r, som h v a rje statsbana e lle r bandel, h v a r till a n s la g b lif v it b e v ilja d t, s k u lle genom gå och de s tä lle n den borde a n lö p a ; sam t m e d g å fvo, a tt K o n g l. M a j:t s k u lle ega att, t i l l en b ö rja n, fö r ä n d a m å l, gem ensam m a fö r o lik a stam banor, a n o rd n a m edel utan o m edelb a rt skeende fö rd e ln in g m e lla n s ä rs k ild a b a n o r sam t att a n vä n d a det ö fv e rs k o tt, som k u n d e finnas u p p k o m m a å ett stam bane-arbete, t ill a tt fy lla den b ris t, som m ö jlig e n k u n d e u p p stå å e tt a n n a t; h v a rje m te R ik e ts S tä n d e r i u n d e rd å n ig h e t a n höllo, a tt v id a lla S tatens je rn v ä g s b y g g - n a d e r e tt och sam m a re d o v is n in g s - och rä k e n s k a p s fö rin g s - sätt m åtte ia k tta g a s sam t a tt rä k e n s k a p e rn a d e rv id s k u lle b lifv a så u p p s tä lld a, a tt de u tv is a d e h u ru m y c k e t h v a rje fu llb o rd a d s ä rs k ild je rn v ä g e lle r bana m ed d e r till hörande m a te rie l kostat. B e trä ffa n d e det s ä rs k ild a k r e d itiv å 5,000,000 R d r K o n g l. M a j:t ä s k a t u n d e r påfö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d, på det a tt de återståend e j e r nvä g sa rb e te n a m åtte, d e re st o m s tä n d ig h e te rn a m e d g å fve, in o m vis s a d e la r a f landet, k u n n a p å skyn d a s, fu n n o R ik e ts S tä n d e r s ig ic k e k u n n a b i trä d a K o n g l. M a j:ts fra m s tä lln in g. S k u lle n e m lig e n u tö fv e r de stora a n sla g som fö r je rn v ä g s b y g g n a d e rn e b e v ilja ts, fö r e n aha n da ä n dam ål y tte rlig a re en b e ty d lig su m m a anvisas, ko m m e, e n lig t R ik e ts S tänders förm enand e, det a f dem

14 afsedda fö rh å lla n d e t m e lla n näm nda an sla g sb e lo p p a tt rubbas och de b e v ilja d e b e lopp ens egen ska p a f bestäm da a n sla g a tt upp h ö ra. F ö r ö frig t tro d d e R ik e ts S tä n d e r att, utan b e h o f a f det ifrå g a s a tta s ä rs k ilta k re d itiv e ts a n v i sande, e rfo rd e rlig tillg å n g fö r vissa je rn v ä g s a rb e te n s t i l l fä llig a p å sky n d a n d e k u n d e v in n a s genom de b e s p a rin g a r, som m åste u p p k o m m a på anslagen fö r det löpa nd e årets arbeten, h v ilk a s u tfö ra n d e s v å rlig e n s k u lle k u n n a t ill a lla d e la r m e d h in n a s u n d e r den del a f å re t som återstod, sedan R ik e ts S tänders b e s lu t b lifv it fa tta d e och expedierade. U ta f de, v id denna, års rik s d a g t ill Statens je rn v ä g s a n lä g g n in g a r s å lu n d a b e v ilja d e a n sla g ssu m m o r, uppgående t ill ett s a m m a n rä k n a d t b e lo p p a f 20,000,000 R d r, s k u lle liv a d fö r 1857 års arbeten e rfo rd ra ts och ic k e redan b lifv it frå n R ik s g ä ld s -K o n to re t u tb e ta ld t, frå n sam m a v e rk u p p å v e d e rb ö rlig a re q v is itio n e r u tanordn as, sa m t v id a re u n d e r h v a rd e ra a f åren 1858 och 1859 en s u m m a a f högst S ju m illio n e r, i m ån a f behof, K o n g l. M a j:t a f R ik s g ä ld s -K o n to re t tillh a n d a h å lla s ; och s lu tlig e n h va d a f ifrå g a v a ra n d e a n sla g de ssfö rin n a n ic k e b lifv it ly fta d t frå n detta v e rk utbetala s u n d e r lo p p e t a f år F ö ru to m ofvan o m fö rm ä ld a a n sla g b e v ilja d e s v id sam m a R ik s d a g till je rn v ä g s u n d e rs ö k n in g a r ett e x tra ans la g a f 168,000 R d r. H ä r a f voro 18,000 R d r afsedda t ill be tä cka n d e a f det belopp, h v a rm e d u tg ifte rn a fö r de a f J e rn v ä g s k o m ité e n e lle r på dess fö ra n s ta lta n d e u tfö rd a u n d e rs ö k n in g a rn a ö fv e rs k rid it det v id föregående riksdagfö r ä n d a m å le t b e v ilja d e a n sla g a f 90,000 R d r, sam t å te r stoden e lle r 150,000 R d r till b e kostan de a f n ya såväl to p o g ra fis k a som s ta tis tis k a, is y n n e rh e t landets in d u s tri och rörelse o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r rö rande sådana

15 je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö r S tatens rä k n in g, som ic k e redan b lif v it beslutade. I fö ljd a f dessa r ik lig a a n sla g och den fö rd e la k tig a o m stä n d ig h e t, a tt s a m tlig a t ill sta m b a n o rn a anordna de m edel finge ly fta s före 1860 års in g å n g, k u n d e je rn v ä g s - b yg g n a d e n b e d rifv a s m ed den fra m g å n g, a tt v id s lu te t a f å r 1859 arb e te n a å V e s tra stam ba na n h u n n it u tsträ cka s, dels frå n G ö te b o rg t ill N e rik e s södra gräns, på en lä n g d a f o m k rin g 20 m il, dels frå n S to c k h o lm till K a trin e h o lm, på en lä n g d a f m e r än 12 m il. A f banan genom W e s te r- J e r n v ä g s a r - b e t e n a s f o r t g å n g i n t i l l å r s r i k s d a g. g ö tla n d hade såsom fö ru t näm nts vägen m e lla n G ö te b o rg o c h Jo n se re d s p ro v is io n e lla sta tio n, 1,4 m il, öppna ts fö r tra fik redan i D e c e m b e r F ö lja n d e å re t fu llb o rd a d e s arbetena in till W å rg å rd a, 6,25 m il frå n G öteborg, a f h v ilk a s ä rs k ild t m å näm nas de sto ra s p rä n g n in g a rn e u tm e d sjöarne A spens och S ä fve lå n g e n s strä n d e r och u tfy lln in g a rn e i deras m e lla n de g e n o m s p rä n g d a b e rg u d d a rn e belägna d ju p a v ik a r, g e n o m s k ä rn in g e n a f den s. k. K rö s e k u lle n, d e r m er än 13,000 k u b ik fa m n a r jo rd m åste u tg rä fva s, sa m t s lu tlig e n de tio b ro a r, som m åste u p p fö ra s ö fve r den s lin g ra n d e Säfve-ån. U n d e r tid e n p å g in g o te rra s- se rin g s-a rb e te n a m e lla n W å rg å rd a och G ö ta K a n a l, å h v ilk e n s trä c k a högst b e ty d lig a b a n k fy lln in g a r och b ro b yg g n a d e r äfven fö re k o m m o, och den 5 O k to b e r 1858 ö p p nades banan fö r tr a fik ända t ill F a lk ö p in g, 10,75 m il frå n G öte borg. M o t s lu te t a f s istn ä m n d a å r voro te rra s s e rin g s - arbetena m e lla n F a lk ö p in g och G öta K a n a l till största delen fu llb o rd a d e, äfvensom la n d fä ste n a t ill de å denna lin ie fö re k o m m a n d e sto ra b ro a rn e ö fv e r H o rn b o rg a -, Ö sa- och T ida-åarne. Å te rs tå e n d e arbeten fu llb o rd a d e s u n d e r 5

16 lo p p e t a f å r 1859 och så tid ig t, a tt tra fik e n å denna del a f V e s tra stam banan, e lle r m e lla n F a lk ö p in g ocli den v id k a n a le n b e lä g n a sta tio n e n T ö re b o d a, k u n d e öppnas redan den 1 S e p te m b e r sam m a år. H ä rig e n o m v a r nu en sam m an h ä n g a n d e je rn v ä g s fö rb in d e ls e a f in a lle s 17,1 m ils lä n g d å s ta d ko m m e n m e lla n G ö te b o rg å ena och m e lle rs ta S v e riges fö rn ä m s ta k o m m u n ik a tio n s le d, G öta k a n a l, å a n d ra sidan, och he la denna b e tyd a n d e a n lä g g n in g hade b lifv it fu llb o rd a d e tt å r tid ig a re, än m an v id g e n e ra lp la n e n s u p p görande v å g a t hoppas. I G ö te b o rg hade s ta tio n s -a n lä g g n in g e n b lifv it u tfö rd t ill s to r del sam t försedd m ed v e rk s tä d e r, fö rrå d s h u s och lo k o m o tiv s ta lla r. A de ö frig a 13 je rn v ä g s s ta tio n e rn a hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a dels a f sten, dels a f trä, m en a lla ö frig a b y g g n a d e r a f trä, s a m tlig a b yg g n a d e rn a lä m p a d e e fte r den stö rre e lle r m in d re tra fik, som k u n d e på h v a rje s ä rs k ild t stä lle fö rvä n ta s. T i ll tra fik e n s b e d rif- vande hade e rfo rd e rlig r ö r lig m a te rie l b lifv it anskaffad. U n d e r lo p p e t a f å r 1859 b le f dessutom lin ie n m e lla n G öta k a n a l och N e rik e s l änegräns, 3,6 m il, d e fin itiv t u ts ta k a d, a rb e ts m a te rie l t ill de n sa m m a a n ska ffa d och en del te rra s - se rin g s-a rb e te n påbörjade. Å V e s tra stam banans ö stra del, m e lla n S to c k h o lm och K a trin e h o lm börjades de fö rb e re d a n d e arbetena på hösten T e rra s s e rin g s a rb e te n a bö rja d e om våren 1858 och bedrefvos m ed den största a rb e ts s ty rk a n m e lla n S to c k h o lm och S ö d e rte lje sam t voro å denna s trä c k a v id det p å fö lja n d e årets s lu t t ill stö rre delen e lle r på 2 2/3 m ils lä n g d fu llb o rd a d e, o a k ta d t de sto ra s v å rig h e te r, som t ill fö ljd a f te rrä n g e n s s y n n e rlig e n o lä n d ig a be ska ffe n h e t m åst ö fv e rv in n a s. F ö r utom de högst a n se n lig a jo r d - och s p rä n g n in g sa rb e te n a,

17 h v a ra f såsom exem pel m å e rin ra s 0111 den 700 fo t långa och på e tt d ju p a f ända t ill 70 fo t u tfy lld a b a n ke n ö fve r Å rs ta v ik e n, den 930 fo t lå n g a tu n n e ln genom b e rg e t v id N yb o d a, b ö rja d i S e p te m b e r 1858 och öppna d den 7 i sam m a m ånad fö lja n d e år, de lå n g a b e rg s k ä rn in g a rn e i närheten a f B rä n n k y r k a och den ö fv e r 70 fo t ö fv e r v a t te n yta n höga b a n k e n v id södra ändan a f T u llin g e s jö n, fö re k o m m a h ä r o ck tve n n e stö rre b ro b y g g n a d e r, nem l. sv ä n g b ro a rn e v id L ilje h o lm e n, v id södra ändan a f den fö re n ä m n d a Å rs ta v ik s b a n k e n, sam t ö fve r S ö d e rte lje k a n a l, å h v ilk a la n d fä s te n och pelare vo ro v id ifrå g a v a ra n d e tid p u n k t i det närm aste fä rd ig a. M e lla n S ö d e rte lje och K a trin e h o lm vo ro te rra s s e rin g s -a rb e te n a å de svå ra ste p u n k te rn a i fu ll g å n g och fle ra a f dem, såsom b a n k fy ll- n in g a rn e ö fve r sjöarne L a n a re n, G lia s jö n och K y r k s jö n redan a fslu ta d e. I närh e te n a f B rä n n in g e b ru k, 0,75 m il söder om S ödertelje, p å g ic k e tt stö rre s p rä n g n in g s a rb e te, n e m lig e n en tu n n e l a f 465 fots lä n g d, t ill h v ilk e n de d ju p a in g å n g a rn e re d a n v o ro u tsprä ng d a. A r b tena å V e s tra stam banan vo ro så lunda, utgående frå n G ö te b o rg och S to c k h o lm, v id denna R ik s d a g s b örjan, u ts trä c k ta på en s a m m a n rä k n a d lä n g d a f n ä ra 32 m il, h v a ra f m e r än h ä lfte n då re d a n b lif v it fö r tra fik e n ö p p nad, och å den ö frig a delen de ko stsa m m a ste och m est tid sö d a n d e te rra s s e rin g s -a rb e te n a voro u tförda. A f he la den m e lla n n ä m n d a tv å stä d e r fö re sla g n a je rn v ä g, 42,6 m il i lä n g d, v a r det således endast en s trä c k a a f o m k rin g 10,6 m il, som då ä n n u ic k e b lif v it t ill sin rig tn in g stadfä sta d s a m t la g d u n d e r arbete. A f S ö d ra sta m b a n a n frå n M a lm ö hade, sedan s trä c kan m e lla n M a lm ö och L u n d, 1,5 m il, i D e c e m b e r 1856

18 b lifv it öp p n a d fö r tra fik e n, y tte rlig a re en lä n g d a f 4,75 m il fu llb o rd a ts, n e m lig e n m o t s lu te t a f å r 1857 s trä c k a n m e lla n L u n d och O rto fta, nära 0,9 m il, i S e p te m b e r 1858 den m e lla n O rto fta och H ö r, 2,6 m il, sam t u n d e r lo p p e t a f å r 1859 den m e lla n H ö r och Sösdala, 1,3 m il, så att denna stam bana v id rik s d a g e n s b ö rja n tra fik e ra d e s på en lä n g d a f n ä ra 6,3 m il, frå n M a lm ö in å t la ndet. O fv a n fö r S ösdala je rn v ä g s s ta tio n vo ro arbetena u ts trä c k ta på en lä n g d a f 1,25 m il, e lle r t ill syd ö stra ändan a f F in ja -s jö n. D e n m a rk, h v a rö fv e r denna je rn v ä g fra m g å r, visa d e s ig i a llm ä n h e t v a ra g y n n sa m fö r en je rn v ä g s a n lä g g n in g, e h u ru äfven h ä r tle ra b e ty d lig a b ro b y g g n a d e r och d ju p a jo rd g rä fn in g a r fö re ko m m o. V id M a lm ö, denna stam banas södra ä n d p u n k t, hade, lik s o m i G ö te b o rg, en stö rre sta- tio n s a n lä g g n in g b lif v it u tförd, m ed b e rä k n in g äfve n på en fra m d e le s u tv id g a d rö re lse och såväl d e r som i L u n d hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a i en p ry d lig a re stil och i större ska la. M a lm ö sta tio n hade b lifv it försedd m ed re p a ra tio n s v e rk s ta d, lo k o m o tiv s ta ll, fö rrå d s h u s sam t e tt stö rre g o d sm a g a sin. P å den fö r tra fik e n öppnade delen a f ifrå g a v a ra n d e bana fu n n o s dessutom fem m in d re sta tio n e r m ed e rfo rd e rlig a b yg g n a d e r. E h u ru v ä l ett g a n s k a b e ty d lig t in v e n ta rie - och m ate- ria lfö rrå d v a r s a m la d t å denna lin ie, hade arb e te n a d it tills ic k e k u n n a t u ts trä c k a s lä n g re än som ske tt, enär rig tn in g e n a f banans fö rlä n g n in g v a r beroende a f den s trä c k n in g, som s k u lle k o m m a a tt bestäm m as fö r S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g genom S m åland. Å S ödra stam banan s n o rra del, e lle r frå n F a lk ö p in g sö d e ru t m ot J ö n k ö p in g, b ö rja d e de fö rb e re d a n d e arbetena hösten T e rra s s e rin g s -a rb e te n a, h v a rm e d början

19 g jo rd e s våren 1858, hade b lif v it u ts trä c k ta endast t ill sjön S trå k e n, e lle r på en lä n g d a f 3,5 m il frå n F a lk ö ping, a f h v ilk e n s trä c k a nära 2 m il voro fä rd ig -te rra s s e - rade. L in ie n m e lla n sjön S trå k e n och J ö n k ö p in g hade, såsom beroende a f banans fo rts ä ttn in g söder om s is t näm nde stad, ännu ic k e b lifv it la g d u n d e r arbete. I öfve re n sstä m m e lse m ed R ik e ts S tänders, i u n d e r d å n ig s k rifv e ls e a f den 16 S e p te m b e r 1857, y ttra d e önskan, a tt n o g g ra n n a och fu lls tä n d ig a, ic k e b lo tt te k n is k a och to p o g ra fis k a, utan äfven s ta tis tis k a, la n d e ts in d u s tri å r s J e r n v ä g s - k o m i t é. och rörelse is y n n e rh e t o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r b le fve a n stä lld a, in n a n n å g ra a n d ra je rn v ä g s a rb e te n fö r S tatens rä k n in g y tte rlig a re företoges, och sedan R ik e ts S tänder, e n lig t hvad redan o m fö rm ä ld t är, t ill K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n v is a t ett a n s la g a f 150,000 R d r fö r b e s trid a n d e a f de ko stn a d e r, som voro förenade m ed sådana u n d e r s ö k n in g a rs a n stä lla n d e, fann K o n g l. M a j:t g o d t att, genom n å d ig s k rifv e ls e a f den 20 M a rs 1858, u p p d ra g a le d n in gen a f nä m n d a u n d e rs ö k n in g s a rb e te n åt en k o m ité, m ed Ö fve rste n m. m. N. E ric s o n såsom O rd fö ra n d e och Ö f- ve rste n m. m. B e ije r, M a jo re n m. m. F rih e r r e G. D e G eer, som d o c k fö r v å rd a n d e a f sin helsa m åste frå n och m ed A p r il m å n a d 1859 u p p h ö ra a tt i K o m ité e n s arbete d e l taga, sam t n u m e ra G e n e ra l-d ire k tö re n m. m C. O. T r o iliu s såsom le d am öter. D e n 8 N o v e m b e r 1859 in g a f denna k o m ité t ill K o n g l. M a j:t s itt u n d e rd å n ig a b e tänka nde, h v a ri k o m ité e n re d o g jo rd e fö r de v id u n d e rs ö k n in g a rn e fö ljd a g ru n d e r och g jo rd a ia k tta g e ls e r och u tta la d e sina å s ig te r om de s ä rs k ild a s la g a f je rn v ä g a r, den ansett k u n n a ifrå g a k o m m a a tt anläggas in o m la n d e t, sa m t fra m

20 la d e såväl b e s k rifn in g ö fv e r och p la n fo r s ä rs k ild a stam - och s a m m a n b in d n in g s-b a n o r, som fö rs la g i afseende å den del a f ifrå g a v a ra n d e je rn v ä g s b y g g n a d e r, som borde u tfö ras fö r S tatens rä k n in g u n d e r lo p p e t a f å r 1860 och nästk o m m a n d e tre n n e å r; h v a rje m te K o m ité e n, lik m ä tig t K o n g l. M a j:ts derom m eddelad e fö re s k rift, y ttra d e s ig ö fv e r de t ill K o m ité e n re m itte ra d e e lle r hos henne g jo rd a fra m s tä lln in g a r angående u n d e rstö d fö r e lle r inlösen a f ens k ild a je rn vä g sa n lä g g n in g a r. I öfve re n sstä m m e lse m ed h va d fö re n ä m n d e K o m ité fö re s la g it och u n d e r e rin ra n att, sedan så b e ty d lig a d e la r ' a f V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a dels b lif v it fä rd ig a dels vo ro u n d e r arbete, det öfverensstäm d e m ed en k lo k berä k n in g a tt fu llfö lja dessa banors a n lä g g n in g m ed den k ra ft, a tt de in o m en ic k e aflägsen tid p u n k t k u n d e i hela sin u ts trä c k n in g öppnas fö r a llm ä n n a rö re lse n och d y m e d e lst bereda a llt det g agn, som m ed dem v a r it afsedt, m en h v ilk e t endast i m in d re m ån k u n d e ernås, så länge banornas s lu tp u n k te r ic k e b lif v it sa m m a n b u n d n a, fö re slo g K o n g l. M a j:t i n å d ig p ro p o s itio n t ill R ik e ts S tä n d e r den 17 N o v e m b e r 1859 a tt ett lån a f 25,000,000 R d r m åtte u p p ta g a s t ill fo rts ä ttn in g a f je rn v ä g s b y g g n a d e rn a och denna s u m m a u te slu ta n d e använd as t ill arb e te n a å S ta tens fö ru tn ä m n d e tv ä n n e sta m b a n o r, n e m lig e n den V estra frå n S to c k h o lm t ill G öteborg, m ed en s a m m a n b in d n in g s - bana m e lla n H a lls b e rg och Ö re b ro, h v ilk e n K o n g l. M a j:t ansåg böra stä lla s i o s k ilja k tig t sam band m ed denna stam bana, sam t den S ödra frå n M a lm ö t ill F a lk ö p in g. O ch e n ä r V e stra stam banan vore i det hänseendet a f je m - fö re ls e v is större v ig t, a tt den t illik a m ed s a m m a n b in d -

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 105 slutlig 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vad är det där för bäck då?

Vad är det där för bäck då? Musikhögskolan Ingesund Thomas von Wachenfeldt Vad är det där för bäck då? Biografi över Jon-Erik Hall & Strukturell analys av särdrag i Jon-Erik Halls polskor What is that pursues creek then? A biography

Läs mer

Standard l?adlo " Hlelon A8

Standard l?adlo  Hlelon A8 D D Standard l?adlo " Hlelon A8 AVDELNING RADIO och ELEKTRONIKSYSTEM BARKARBY SWEDEN - 1.;. DIGITALA. SYSTEU VID SPECIELIA TIJ..J...ÄMPNINGAR a.v Civilingenjör Kjell Mellberg ST.AlIDAR.D RADIO & TELEFON

Läs mer

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg ,, l! lar -ar m. ORGAN FÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENNG N r 37. (2432.) STOCKHOLM, 12 SEPTEMBER 1928 47:e fe y- n, d. ' := er a. ig :h ör n- g. i : - Prenumerationspris: Redaktion: Expedition:

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

21:a Årgången. Häfte N:r 3, 1858. Carlskrona

21:a Årgången. Häfte N:r 3, 1858. Carlskrona 21:a Årgången Häfte N:r 3, 1858 Carlskrona ., EN NY ART VIND.&IÄT ARE. Det skulle vara af myclwn praktisk nytta att.ega ett lämpligt instrument, flyttbart och af enkel sammansättning, livarmed man när

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer