b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,"

Transkript

1 b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a te r i och o m k rin g städerna, enär det i a llm ä n h e t hade v is a t sig u n d e r de tve n n e år, je rn v ä g s a rb e te t då redan fo rtg å tt, a tt o rd n in g och a rb e tsa m h e t på sådana ställen ic k e v a rit så lä tta att u n d e rh å lla b la n d en stö rre p riv a t arbetspersonal. E h u ru sättet h v a rp å de b ib a n o r, som genom p riv a t fö rs o rg ko m m e t ill stånd, ic k e d ir e k t tillh ö rd e frå g a n om u tfö ra n d e t a f S tatens je rn b a n o r, ansåg s ig O fv e rs te E r ic son d o c k böra fästa u p p m ä rk s a m h e te n derpå, a tt om sådana b a n o r ge n a st e lle r fra m d e le s k u n d e k o m m a i fö r b in d e lse m ed statsbano rn a, och de p riv a ta bolag, som b ild a d e sig fö r deras u tförande, understöd des i lå n e vä g e lle r genom anslag, det då m åtte stadgas, dels att s p å rv id d e n b le fv e d e nsam m a som statsba no rn as, och dels a tt i k o n tra k te n ty d lig e n bestäm des, u n d e r h vad v ilk o r S taten s k u lle ega rä tt a tt in lö sa sådana je rn v ä g s - byg g n a d e r. K ö r de å tg ä rd e r, J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n s och Ö fve rste E ric s o n s betä n ka n d e n fö ra n le d d e hos K o n g l. M a j:t och R e p re se n ta tio n e n, s k a ll i det fö lja n d e redogöras sedan v i fö rs t k a s ta t en b lic k på je rn v ä g s a rb e te n a s fo rtg å n g u n d e r deras fö rs ta år. A rb e te n a å såväl V e s tra som S ödra S tam bana n b ö r ja d e s, som fö ru t näm ndes, om vå re n V id den i O k to b e r 1856 s a m m a n trä d a n d e R ik s d a g e n s b ö rja n hade de redan fo r ts k r id it så lå n g t, a tt de fö rsta s trä c k o rn a a f de båda lin ie rn a k u n d e in o m k o rt öppnas fö r tra fik. A f S ödra stam banan v a r lin ie n m e lla n M a lm ö och L u n d nära Jernvägsarbetenas fort skridande intill års riksdag.

2 nog fu llb o rd a d. P å denna del a f banan hade tvä n n e v ia - d u k te r b lifv it u tfö rd a, h v a ra f den ena 300 fo t lå n g och b yg g d a f v a ls a d t je r n på ste n p e la re m ed tre spann a f 100 fo t h va rd e ra. B a n g å rd e n v id M a lm ö v a r nära fä rd ig - p la n e ra d och en del a f sta tio n e n s b y g g n a d e r påbörjade, och i L u n d b a n g å rd e n t ill h e la sin v id d u tp la n e ra d. N o rr om denna stad v a r banan te rra sse ra d på en lä n g d a f nära 0,06 m il. T r e lo k o m o tiv och e tt e rfo rd e rlig t antal personoch g o d s-va g n a r voro anskaffade. D e n V e s tra stam banan v a r u n d e r arbete på o m k rin g 9,12 m ils lä n g d, frå n G ö te b o rg rä k n a d t, h v a ra f 8,25 m il vo ro fu llb o rd a d e i afseende på s je lfv a b a n va lle n. D e svå ra arbeten, som på e lfv a s ä rs k ild a s tä lle n fö re k o m m o u tm e d fle ra in s jö a r å denna lin ie, voro, m ed u n d a n ta g a f tre, fu llb o rd a d e v id R ik s d a g e n s b ö rja n, v id h v ilk e n tid p u n k t ö fv e r 6,000 k u b ik fa m n a r b e rg b lif v it b o rtsp rä n g d a. A f 10 stö rre och 7 m in d re b ro b y g g n a d e r b le fvo de flesta fä r d ig a före 1856 ars s lu t och de ö frig a på vå re n N ä rm a s t G ö te b o rg v a r äfven banans ö fve rb y g g n a d nära fä rd ig på 1,25 m ils längd. B a n g å rd e n i denna stad höll på a tt p la n e ra s och sta tio n s h u s b y g g n a d e n v a r påbörjad. R ä le r m ed tillb e h ö r vo ro anskaffade fö r h e la den p å b ö r ja d e b a n lä n g d e n sa m t å ts k illig a m a s k in e r till v e rk s tä d e rn a in fö rs k rifn a frå n E n g la n d. L o k o m o tiv och v a g n a r vo ro äfvenled es h ä r anskaffade. H a lfa n n a n m ånad e fte r R ik s d a g e n s sa m m a n trä d e hade de arbeten b lifv it fu llä n d a d e, som e rfo rd ra d e s fö r a tt k u n n a u p p lå ta t ill a llm ä n t begagnande de t ill de båda banornas u tg å n g s p u n k te r närm aste d e la rn e, och å sam m a dag, den l:s te D e ce m b e r 1856 fö rs ig g ic k det h ö g tid lig a öppn a n d e t fö r tra fik e n a f såväl strä c k a n m e lla n M a lm ö o c h L u n d

3 a f 1,5 m ils lä n g d som den 1,4 m il lå n g a s trä c k n in g e n m e lla n G ö te b o rg och Jonsered. F rå g a n om e tt system fö r de je rn v ä g a r, som s k u lle utföras på a llm ä n b e ko stn a d, och om fo rts ä ttn in g a f dem som redan b lif v it påbörjade, b le f genom K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n a f den 20 N o v e m b e r L856 b ra g t u n d e r R ik e ts S tänders b e h a n d lin g. O m fö rm ä la n d e de b e tä n ka n - den, som frå n J e rn v ä g s -u n d e rs ö k n in g s -k o m ité e n och O f- ve rste E ric s o n a f g if v it s ; sa m t a n g ifv a n d e de a f K o n g l. M a j:t antagna, m ed dessa fö rs la g h u fv u d s a k lig e n öfver- ensstäm m and e h u fv u d g ru n d e r fö r det nu fra m la g d a stam - ban esystem et, fö re s lo g K o n g l. M a j:t R ik e ts S tänder, a tt fö lja n d e je rn v ä g s lin ie r m åtte i nedan a n g ifn a rig tn in g a r anlägg as och anses såsom sta m b a n o r, n e m lig e n : Kongl. Maj:ts Proposition tili års riksdag om jernvägsbyggnaderna. l:o den lin ie, som, u n d e r b e n ä m n in g a f V estra stam banan, s k u lle s a m m a n b in d a h u fv u d s ta d e n m ed G öteborg, och frå n h v ilk e n u tg re n in g a r genom s ä rs k ild a sta m b a n o r s k u lle le d a t ill såväl N o rg e som de södra orterna. D e n n a stam bana s k u lle gå frå n S to c k h o lm, ö fv e r Sö- d e rte lje, K a trin e h o lm, H a lls b e rg, W ib y, H ju lö, Sköfde^ F a lk ö p in g och A lin g s å s t ill G öteborg. B anans lä n g d berä kn a d e s t ill 43,50 m il sa m t dess a n lä g g n in g s ko stn a d t ill 34,850,000 R d r, h v a r till s k u lle k o m m a den fö r V e s tra och N o rra sta m b a n o rn a g e m ensam m a ko stn a d e n fö r begge dessa banors fö re n in g i S to c k holm, e n lig t a p p ro x im a tiv b e rä k n in g, 3,000,0 00 R d r sa m t fö r a n lä g g n in g a f re p a ra tio n s v e rk s tä d e r i s is t näm nde stad 4 0 0,0 0 0 R d r; 2:o N o rd v e s tra stam banan, h v ilk e n s k u lle utgå frå n någon p u n k t på v e s tra stam banan, m e lla n P o rla och H ju lö

4 i ve stra N e rik e, sam t i d en rig tn in g, som, e fte r n o g g ra n n a re u n d e rs ö k n in g a r, funnes fö rd e la k tig a s t, ledas ö fv e r C h ris tin e h a m n, C a rls ta d och A r v ik a, t ill n o rs k a grä n se n v id M a g n o r, m ed en lä n g d a f l!j,25 m il och en b e rä k n a d k o s tn a d a f 15,200,000 R d r; 3:o S ö d ra sta m b a n a n, som v id F a lk ö p in g s k u lle utgå frå n den V e s tra stam banan o ch m ed en b ib a n a t ill J ö n k ö p in g, s trä c k a s ig ö fv e r G ö ta strö m, A g g h u lt och L u n d t ill M alm ö. H e la den s å lu n d a p ro je k te ra d e S ödra banans lä n g d, 31,13 m il, s k u lle m edtaga en a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 20,400,000 R d r; 4:o Ö s tra s ta m b a n a n, som s k u lle u tg å frå n den V e stra v id K a trin e h o lm och s trä c k a s ig ö fve r N o rrk ö p in g, L in k ö p in g och T e n h u lt t ill G ö ta strö m v id södra sta m banan sam t e rh å lla en u tg re n in g frå n T e n h u lt till J ö n k ö p in g, tills a m m a n s 25 m il, m ed en b e rä k n a d anlä g g n in g s k o s tn a d a f 17,600,000 R d r, sam t 5:o N o r r a s ta m b a n a n, som s k u lle a nlägg as frå n S to c k h o lm ö fv e r U p s a la t ill Sala, 11,75 m il, m ed en anlä g g n in g s k o s tn a d a f 8,650,000 R d r, och fra m d e le s fo rts ä tta s frå n s is tn ä m n d a stad i både v e s tlig och n o rd lig rig tn in g ; och s lu tlig e n 6:o en s a m m a n b in d n in g s b a n a m e lla n Ö re b ro och A s k e r- sund, utgö ra n d e i lä n g d 5 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 3,250,0 00 R d r. A lla dessa b a n o r s k u lle således i lä n g d u tgöra tills a m m ans, utom nyssn ä m n d a u tg re n in g a r frå n Sala, 1 3 5,6 3 m il, m ed en b e rä k n a d a n lä g g n in g s k o s tn a d a f 1 0 3,3 5 0,0 0 0 R d r. H ä rv id e rin ra d e K o n g l. M a j:t lik v ä l, a tt o m k rin g 11 m il u ta f V estra och S ödra sta m b a n o rn a redan vore u n d e r arbete och t ill en del fu llb o rd a d e, och a tt R ik e ts S tä n d e r

5 u ta f de b e rä kn a d e k o s tn a d e rn a fö ru t a n v is a t 7,500,000 R d r, sa m t a n m ä rk te att, e n ä r en del a f de fö re sla g n a sta m b a n o rn a a lle n a s t b lif v it p re lim in ä rt u n d e rsö kt, nu m eddelad e u p p g ifte r å dessa banors lä n g d och ko stn a d m ö jlig e n k u n d e k o m m a a tt u n d e rg å någon fö rä n d rin g. J e m te det K o n g l. M a j:t t illik a e rin ra d e, h u ru s o m en a lltfö r lå n g u ts trä c k n in g a f a rb e ts tid e n s k u lle dels öka de m ed ifrå g a v a ra n d e fö re ta g förenade k o s tn a d e r, dels fö rd rö ja den tid, då rik e ts in v å n a re k o m m e i å tn ju ta n d e a f de fö rm å n e r, je rn v ä g s a n lä g g n in g a rn e m edförde, fö rk la ra d e s ig K o n g l. M a j:t anse ö fve re n sstä m m a n d e m ed la n dets sanna fö rd e l, a tt de s ta tsje rn b a n o r, liv ilk a s u tfö ra n d e K o n g l. M a j:t och R ik e ts S tä n d e r kom rne a tt b e slu ta, m åtte fu llb o rd a s så s k y n d s a m t som tillg å n g e n på In g e n iö re r, arb e ta re och m a te ria lie r m e d g å fve. U n d e r åberopande a f den h ittills v id je rn v ä g s a rb e te t v u n n a e rfa re n h e t, ansåg K o n g l. M a j:t också k u n n a a ntaga s, a tt ej a lle n a s t den v ä g lä n g d a f 135 5/8 m il, som ofva n u p p g ifv its, u ta n äfven den N o rra stam banans d e ru ti ic k e in b e rä k n a d e fo rts ä ttn in g åt n o rr och vester, k u n d e fu llb o rd a s in o m en tid a f 13 år, s å v id a a rb e te t iin g e s a m tid ig t före tagas och fo r t sättas å fle ra s ä rs k ild a stä lle n, h v ilk e t dessutom p å k a l lades a f a n dra, h ä r ofva n re d a n o m n ä m n d a s k ä l och om stä n d ig h e te r. E h u ru de v id då pågående R ik s d a g a f K o n g l M a j:t äskade a n s la g v is s e rlig e n i a llm ä n h e t ic k e s k u lle k o m m a a tt utgå, fö rrä n nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d in trä d t, e lle r u n d e r åren , v a r lik v ä l den i fö re v a ra n d e nåd ig a p ro p o s itio n in ta g n a a rb e ts p la n fö r b y g g a n d e t a f de stam banor, K o n g l. M a j:t ansåg böra fö r S tatens rä k n in g anläggas, u p p g jo rd u n d e r fö ru ts ä ttn in g, att, utom liv a d

6 u n d e r sagda s ta ts re g le rin g s p e rio d borde utgå, ett särs k ild t a n sla g s k u lle b e v ilja s fo r 1857 års arbeten, em e dan arbetena å S tatens s ta m b a n o r redan sam m a å r m åste företagas i en v id s trä c k ta re ska la, fö r a tt k u n n a m e d h in nas inom u tsa tt tid och på det ic k e änd a m å lslö sa k o s t n a d e r s k u lle fö r S ta ts v e rk e t u p p s tå genom arbetets in stä lla n d e u n d e r sis tn ä m n d a år, h v ilk e t e lje st b le fve nödv ä n d ig t, enär den v id årets b ö rja n å terståend e b e h å llnin g e n u ta f nästföregående R ik s d a g s a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a endast k u n d e be rä kn a s till 4 0 0,000 R d r. E n lig t den a f Ö fv e rs te E ric s o n u p p g jo rd a och a f k o s tn a d s fö rs la g å tfö ljd a a rb e tsp la n e n, s k u lle fö r årens je rn v ä g s a rb e te n e rfo rd ra s en su m m a a f 23,500,000 R d r; och fö r a tt b lifv a satt i tillfä lle a tt lå ta m ed a ll e rfo rd e rlig k ra ft fö re ta g a de arbeten, h v ilk a enlig t sam m a pla n borde utföras u n d e r de fy ra åren , e lle r före den d e rp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio - dens slu t, äskade K o n g l. M a j:t, a tt R ik e ts S tä n d e r m åtte fö r så d a n t ä n dam ål till K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n visa fö lja n d e su m m o r, om h v ilk a s a nskaffan de i den o rd n in g, K o n g l. M a j:ts på R ik e ts S tänders begäran u tfä rd a d e K u n g örelse a f den 3 F e b ru a ri 1855 stadgade, e lle r genom u p p lå n in g m ot u tg ifv a n d e a f fo n d e ra d e s ta ts o b lig a tio n e r, F u llm ä k tig e i R ik s g ä ld s -K o n to re t borde e rh å lla fö re s k rift, n e m lig e n : l:o. fö r å r 1857 e tt belo p p a f 7,755,000 R d r a tt u tg å m ed 1,500,000 R d r u n d e r första, m ed 2,300,000 R d r u n d e r andra, m ed 3,000,0 00 R d r u n d e r tre d je och m ed återstoden e lle r 955,000 R d r u n d e r fje rd e q v a rta le t a f sam m a å r;

7 2:o. fö r n ä stp å fö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e i iod, e lle r åren , tills a m m a n s 23,500,000 R d r, m ed rä t tig h e t fö r K o n g l. M a j:t a tt bestäm m a h u ru s to rt belopp deraf, in o m e tt m a x im u m a f 9,000,000 R d r, borde utgå u n d e r h v a rtd e ra a f ifrå g a v a ra n d e tre n n e år. 3:o. fö r sa m m a s ta ts re g le rin g s p e rio d e tt s ä rs k ild t k r e d itiv a f 5,000,0 00 R d r fö r att, i händelse o m s tä n d ig hete rn a det m e d g å fve, k u n n a p å s k y n d a de återstående arbetenas u tfö ra n d e i sådana d e la r a f la ndet, d e r sta m banornas h u fv u d r ik tn in g b lif v it genom K o n g l. M a j:ts och R ik e ts S tänders b e slu t a fg jo rd, h v a rig e n o m det ku n d e b lifv a m ö jlig t att, före 1860 års utgång, b la n d annat, fo rts ä tta a rb e te t å S ödra stam banan frå n F in ja -s jö n ett s ty c k e in u ti S m åland, sa m t å N o rd v e s tra stam banan m e lla n A r v ik a och N o rs k a gränsen. E n ä r lik v ä l, e n lig t den s å lu n d a fö r R ik e ts S tä n d e r fra m la g d a a rb e tsp la n, vissa bestäm da p e n n in g e -b e lo p p voro afsedda a tt u n d e r åren använd as fö r b y g g a n d e t a f s ä rs k ild a b a n d e la r, m en fö rh å lla n d e n a k u n d e g ö ra a fv ik e ls e r frå n sam m a p la n nödvä n d ig a, h v a rig e n o m ett arbete k u n d e k o m m a a tt ko sta m in d re och e tt a n n a t d e re m o t m e r än liv a d p å rä k n a d t b lif v it ; fann K o n g l. M a j:t n ö d ig t fö rb e h å lla s ig rä ttig h e t att, i h u fv u d s a k lig öfverensstäm m else m ed nu fra m la g d a plan, e fte r b e h o f bestäm m a m edlens fö rd e la n d e å de s ä rs k ild a stam banearbetena, h e lst högst b e ty d lig a u tg ifte r, såsom fö r a d m i n is tra tio n e n, a n ska ffa n d e t a f den rö rlig a m a te rie le n och de d e rv id nödiga a n o rd n in g a r m. m. vore g e m ensam m a fö r b y g g n a d s fö re ta g e t i dess helhet. I frå g a om b e stä m m a n d e t och a n v is a n d e t a f h va d å rlig e n ko m m e a tt e rfo rd ra s fö r rä n te - och a m o rte rin g s -

8 u tg ifte r, fö r de t ill S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u p p lå n ta m edel, y ttra d e K o n g l. M a j:t, att, enär det anslag, som fö r h v a rje å r s k u lle användas t ill dessa arbetens u tfö ra n d e endast e fte r h a n d s k u lle u n d e r årets lo p p utgå, det s y n tes i a llm ä n h e t k u n n a antagas, a tt u n d e r fö rs ta året, då u p p lå n in g e n skedde, rä n ta n ic k e behöfde b e rä kn a s fö r m e r än 6 m ånader. O m rä n ta n, t illik a m ed a m o rte rin g s - belopp et, fa s ts tä lld e s t ill 6 p ro c e n t a f det u p p lå n ta k a p i ta le t, och om he la a n sla g e t fö r åren fö rd e lades sålunda, a tt på h v a rt och ett a f de 2:ne fö rs ta åren ko m m e i ru n d su m m a 7,800,000 R d r och på d e t sista å re t 7,1)00,000 R d r, b lefve rä n te - och a m o rtisse m e n tsu tg ifte rn a fö r nu ifrå g a v a ra n d e a n s la g s s u m m o r u n d e r fö l ja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d : såsom tillg å n g fö r dessa u tg ifte rs b e strid a n d e, hade v id u p p g ö ra n d e t a f den t ill R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r u ta f K o n g l. M a j:t fra m la g d a s ta ts re g le rin g, afsetts de å r lig a ö fv e rs k o tts m e d le n, u p p gå ende t ill 1,210,500 R d r, och således fö r 3:ne å r t ill en s a m m a n la g d s u m m a a f 3,631,500 R d r, h v ilk e n, m ed den o b e ty d lig a s k illn a d e n a f endast 6,050 R d r, m o tsva ra d e det nu b e rä kn a d e b e h o fv e t; v a rande lik v ä l, i o v issh e t h u ru v id a o m s tä n d ig h e te rn a k o m m e a tt göra o fva n o m fö rm ä ld a s ä rs k ild a k re d itiv s a n lita n d e m ö jlig t e lle r lä m p lig t, någon rä n te - och a m o rte rin g s -u tg ift fö r s a m m a k r e d itiv h ä rv id ic k e berä kn a d.

9 D e t i den K o n g l. P ro p o s itio n e n fra m s tä lld a fö rs la g e t om a n ta g a n d e t a f e tt v is s t system, o m fa tta n d e a lla de je rn v ä g s a n lä g g n in g a r, som s k u lle u tfö ra s u te slu ta n d e på S tatens b e ko stn a d, v a n n i cke R ik e ts S tänders b ifa ll. I u n d e rd å n ig s k rifv e ls e den 16 S e p te m b e r 1857 fö rk la ra d e n e m lig e n R ik e ts S tä n d e r s ig h afva fu n n it, dels a tt fa s t s tä lla n d e t a f ett d y lik t system vore a lltfö r tid ig t, enär u n d e rs ö k n in g a rn e i afseende på fle ra u ta f de je rn v ä g s - lin ie r, som s k u lle in g å i system et, ännu ic k e h u n n it fö re tagas, än m in d re afslu ta s, sam t särdeles b e tä n k lig t, då system ets ä n d a m å ls e n lig h e t och a n ta g lig h e t så m y c k e t m in d re k u n d e m ed fu ll tillfö r s ig t bedöm as, som dess deta lje r ic k e vore u tre d d a ; dessutom k u n d e en u ta f R ik e ts då fö rsa m la d e S tä n d e r till ia k tta g a n d e u n d e r en lä n g re tid s fö ljd m e d d e la d fa s ts tä lle ls e å ett s ä rs k ild t je rn v ä g s - system, fö r u tfö ra n d e h v a ra f ile ra R ik s d a g a rs sa m m a n stä m m a n d e b e slu t e rfo rd ra d e s, in g a lu n d a anses b e try g g a detsam m as fo rts a tta tillä m p n in g och fu llfö lja n d e, enär k o m m a n d e S tä n d e r i a llt fa ll vo re o fö rh in d ra d e a tt v id a n v is a n d e t a f de a n sla g ssu m m o r, h v a ra f je rn v ä g s a n lä g g - n in g a rn e s fo rtg å n g och fu llä n d n in g h e lt och h å lle t berodde, m e ddela sådana n ya e lle r fö rä n d ra d e b e s tä m m e ls e r och fö re s k rifte r, a tt d e re fte r skeende je rn v ä g s a rb e te n ko m - me a tt i v ä s e n tlig m ån a fv ik a frå n h va d h ä ro m v id fö re gående R ik s d a g a r b lifv it b e slu ta d t. R ik e ts S tä n d e r togo således, oberoende a f frå g a n om ett så d a n t a llm ä n t system, i b e tra k ta n d e h v ilk a je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö re trä d e s v is borde på a llm ä n b e ko stn a d företagas e lle r fo rts ä tta s u n d e r n ä rm a ste s ta ts re g le rin g s - p e rio d, i n å d e r sa m t a nvisade, m ed b ifa ll t ill liv a d K o n g l. M a j:t fö re s la g it, fö r på b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f ar-

10 betena å V e s tra stam banan frå n S to c k h o lm ö fv e r S öder- te lje m ot K a trin e h o lm, en a n sla g ssu m m a a f 5,679,0 00 R d r, a tt utgå u n d e r å r 1857 sa m t n ä stfö lja n d e 3:ne år e lle r u n d e r tid e n t ill 1860 års slu t, fö r fu llfö lja n d e a f sam m a banas a n lä g g n in g genom W e s te rg ö tla n d t ill och fö rb i G öta k a n a l 7,6 10,000 R d r sa m t fö r fu llb o rd a n d e a f bangå rd en je m te v e rk s tä d e rn a i G ö te b o rg 465,00 0 R d r e lle r tills a m m a n s 13,754,000 R d r. V id a re a n visa d e s fö r den t ill L u n d re d a n fä rd ig a S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g t ill n o rra ändan a f F in ja - sjön 4,365,000 R d r, och t ill p å b ö rja n d e och g ru n d lä g g n in g a f sådana arbeten å S ödra stam banan s n o rra d el frå n F a lk ö p in g t ill J ö n k ö p in g, som fo rd ra d e en lä n g re tid fö r sin fu llä n d n in g, 1,300,000 R d r, sam t fö r fu llb o rd a n d e a f b a n g å rd e n och v e rk s tä d e rn a i M a lm ö, äfvensom å te rstå ende b a n g å rd sa rb e te n v id L u n d 260,000 R d r, e lle r t i l l sam m ans 5,925,000 R dr. D e re m o t ansågo S tä n d e rn a s ig ej böra b ifa lla de a f K o n g l. M a j:t b e gärda a n s la g t ill N o rra stam banan s påb örjande m e lla n S to c k h o lm och U p s a la, fö r N o rd v e s tra stam banan s påb ö rja n d e m e lla n den ve s tra banan och C h ris tin e h a m n sam t m e lla n A r v ik a och rik s g rä n s e n, och fö r s a m m a n b in d n in g sb a n a n m e lla n Ö re b ro och A s k e rs u n d. Såsom en fö ljd a f s itt b e slu t a tt ic k e a n v is a m edel fö r någon frå n h u fv u d s ta d e n n o rru t gående je rn v ä g, ansågo R ik e ts S tä n d e r je m v ä l K o n g l. M a j:ts n å d ig a fra m s tä lln in g om a n sla g t ill en fö r N o rra och V e s tra sta m b a norna gem ensam b a n g å rd i h u fv u d s ta d e n ic k e böra b i fa lla s ; m en enär fö r p å b ö rja n d e och fo rts ä ttn in g a f a rb e tena å den del u ta f V e s tra stam banan, som s k u lle utgå frå n S to c k h o lm ö fve r S ö d e rte lje m o t K a trin e h o lm, a nslag

11 61 b lif v it b e v ilja d t, h v a rm e d e ls t å tm in sto n e den lu ifv u d s ta d e n n ä rm a st belägn a bandelen borde k u n n a fu llb o rd a s in n a n nästa la g tim a rik s d a g in trä ffa d e, funno s ig R ik e ts S tä n d e r böra a n v is a m edel fö r a n lä g g n in g a f en ban- e lle r s ta tio n s g å rd i h u fv u d sta d e n s södra del, på det saknaden a f en b a n g å rd ic k e m åtte h in d ra den fä rd ig a bande lens ö p p na nde och begagnande fö r a llm ä n n a tra fik e n u n d e r tid e n, h v a rfö ru to m R ik e ts S tä n d e r b e v ilja d e a n s la g fö r en re p a ra tio n s -v e rk s ta d s in rä tta n d e härstädes. D å lik v ä l je rn v ä g s a rb e te n s k u lle u n d e r nästa s ta ts re g le rin g s p e rio d k o m m a a tt fö re ta g a s a lle n a s t på en enda frå n h u fv u d s ta - den utgående stam bana, fö re s tä lld e s ig R ik e ts S tänder, a tt ett m in d re b e lo p p, än det, som i Ö fve rste E ric s o n s ko s tn a d s fö rs la g b lif v it m ed 200,000 R d r u p p ta g e t fö r re p a ra tio n s- och v e rk s tä d e rs in rä tta n d e i S to c k h o lm u n d e r näm nda tid, borde b lifv a fö r b e h o fv e t tillr ä c k lig t, äfvensom a tt en b e ty d lig m in s k n in g s k u lle u p p k o m m a i de k o s tn a d e r, S ta ts v e rk e t m åste v id k ä n n a s fö r bangå rd e n s a n lä g g n in g, d e re st S to c k h o lm s stad utan a n s p rå k på e r s ä ttn in g u p p lä te den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n derstädes nödiga jo r d ; m en, e h u ru R ik e ts S tä n d e r fö rm odade a tt n ä m n d a stad in g a lu n d a s k u lle u n d a n d ra g a s ig att, för e rh å lla n d e a f den fö r stadens fra m tid a rörelse och förko fra n v ig tig a fö rb ä ttrin g i dess k o m m u n ik a tio n s v ä s e n d e, som genom je rn v ä g e n k o m me a tt beredas, g ö ra enahanda u p p o ffrin g a r, m ed dem h v a r till a n d ra stä d e r i r ik e t fö r sam m a änd a m å l fö rk la ra t sig b e re d v illig a, fu n n o R ik e ts S tä n d e r d o ck s ig i cke k u n n a v id b e stä m m a n d e t a f den fö r b a n g å rd s a n lä g g n in g e n inom h u hvdstaden e rfo rd e rlig a a n sla g ssu m m a taga i b e rä k n in g något b estäm dt b id ra g frå n denna k o m m u n s sida. E m e lle rtid tro d d e R ik e ts

12 S tä n d e r att, v id nu a n ty d d a fö rh å lla n d e n, ett belo p p a f R d r 321,000, h v a rig e n o m den v id sam m a R ik s d a g fö r S ta tens je rn v ä g s b y g g n a d e r a n visa d e sum m a, R d r 19,679,000, b le fv e je m n a d t ill 20 m illio n e r, borde u n d e r tid e n in till näst p å fö lja n d e R ik s d a g b lifv a t illr ä c k lig t fö r a n lä g g ningen a f så vä l b a n g å rd e n som re p a ra tio n s v e rk s ta d e n. E n lig t h va d R ik e ts S tä n d e r så lu n d a b e s lu tit, s k u lle fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r sa m t derm ed förenade u t g ifte r fö lja n d e a n s la g s s u m m o r k o m m a a tt u tg å och användas u n d e r sam m a sa m t p å fö lja n d e 3:ne år, e lle r in till 1860 års s lu t, n e m lig e n : fö r V e s tra s ta m b a n a n... R d r 13,754,000.» S ödra s t a m b a n a n...» 5,925,000.» a n lä g g n in g a f b a n g å rd och re p a ra tio n s v e rk s ta d i S to c k h olm....» 321,000. S u m m a R d r 20,000,000. F rå n denna su m m a borde d o c k afdra g a s den v id 1857 års b ö rja n å te r stående b e h å lln in g u ta f de v id sednaste rik s d a g b e v ilja d e a n sla g fö r V e s tra och S ödra sta m banorn as p å b ö rja n d e, h v ilk e n b e h å lln in g, e n lig t liv a d K o n g l. M a j:ts n å d ig a p ro p o s itio n in n e h ö ll, u tg jo rd e.. R d r 400,0 0 0 ; h va d a n s a m m a n rä kn a d e b e lo p p e t a f de n ya a n sla g ssu m m o r, som s k u lle k o m m a a tt utbetala s fö r S tatens je rn v ä g s b y g g n a d e r u n d e r åren e g e n tligen u p p g ic k t ill... R d r 19,600,000, h ä ru ti in b e g rip n e de, e n lig t R ik e ts S tänders u n d e rd å n ig a s k rifv e ls e a f den 3 J a n u a ri och den 20 A p r il sam m a å r i a frä k n in g på 1857 års a n s la g t ill fo rt

13 s ä ttn in g a f ve stra och södra sta m b a n o rn a a n visa d e s u m m or, n e m lig e n, e n lig t den fö rra s k rifv e ls e n, 500,000 R d r, och e n lig t den sednare 3,870,000 R d r e lle r tills a m m a n s 4,370,0 00 R d r. E fte r a n v is a n d e t a f dessa m edel ö fve rle m n a d e R ik e ts S tä n d e r åt K o n g l. M a j:t a tt v id je rn v ä g s a rb e te n a s u tfö rande, m ed afseende å y tte rlig a re u p p ly s ta fö rh å lla n d e n, n ä rm a re b estäm m a de o rte r, som h v a rje statsbana e lle r bandel, h v a r till a n s la g b lif v it b e v ilja d t, s k u lle genom gå och de s tä lle n den borde a n lö p a ; sam t m e d g å fvo, a tt K o n g l. M a j:t s k u lle ega att, t i l l en b ö rja n, fö r ä n d a m å l, gem ensam m a fö r o lik a stam banor, a n o rd n a m edel utan o m edelb a rt skeende fö rd e ln in g m e lla n s ä rs k ild a b a n o r sam t att a n vä n d a det ö fv e rs k o tt, som k u n d e finnas u p p k o m m a å ett stam bane-arbete, t ill a tt fy lla den b ris t, som m ö jlig e n k u n d e u p p stå å e tt a n n a t; h v a rje m te R ik e ts S tä n d e r i u n d e rd å n ig h e t a n höllo, a tt v id a lla S tatens je rn v ä g s b y g g - n a d e r e tt och sam m a re d o v is n in g s - och rä k e n s k a p s fö rin g s - sätt m åtte ia k tta g a s sam t a tt rä k e n s k a p e rn a d e rv id s k u lle b lifv a så u p p s tä lld a, a tt de u tv is a d e h u ru m y c k e t h v a rje fu llb o rd a d s ä rs k ild je rn v ä g e lle r bana m ed d e r till hörande m a te rie l kostat. B e trä ffa n d e det s ä rs k ild a k r e d itiv å 5,000,000 R d r K o n g l. M a j:t ä s k a t u n d e r påfö lja n d e s ta ts re g le rin g s p e rio d, på det a tt de återståend e j e r nvä g sa rb e te n a m åtte, d e re st o m s tä n d ig h e te rn a m e d g å fve, in o m vis s a d e la r a f landet, k u n n a p å skyn d a s, fu n n o R ik e ts S tä n d e r s ig ic k e k u n n a b i trä d a K o n g l. M a j:ts fra m s tä lln in g. S k u lle n e m lig e n u tö fv e r de stora a n sla g som fö r je rn v ä g s b y g g n a d e rn e b e v ilja ts, fö r e n aha n da ä n dam ål y tte rlig a re en b e ty d lig su m m a anvisas, ko m m e, e n lig t R ik e ts S tänders förm enand e, det a f dem

14 afsedda fö rh å lla n d e t m e lla n näm nda an sla g sb e lo p p a tt rubbas och de b e v ilja d e b e lopp ens egen ska p a f bestäm da a n sla g a tt upp h ö ra. F ö r ö frig t tro d d e R ik e ts S tä n d e r att, utan b e h o f a f det ifrå g a s a tta s ä rs k ilta k re d itiv e ts a n v i sande, e rfo rd e rlig tillg å n g fö r vissa je rn v ä g s a rb e te n s t i l l fä llig a p å sky n d a n d e k u n d e v in n a s genom de b e s p a rin g a r, som m åste u p p k o m m a på anslagen fö r det löpa nd e årets arbeten, h v ilk a s u tfö ra n d e s v å rlig e n s k u lle k u n n a t ill a lla d e la r m e d h in n a s u n d e r den del a f å re t som återstod, sedan R ik e ts S tänders b e s lu t b lifv it fa tta d e och expedierade. U ta f de, v id denna, års rik s d a g t ill Statens je rn v ä g s a n lä g g n in g a r s å lu n d a b e v ilja d e a n sla g ssu m m o r, uppgående t ill ett s a m m a n rä k n a d t b e lo p p a f 20,000,000 R d r, s k u lle liv a d fö r 1857 års arbeten e rfo rd ra ts och ic k e redan b lifv it frå n R ik s g ä ld s -K o n to re t u tb e ta ld t, frå n sam m a v e rk u p p å v e d e rb ö rlig a re q v is itio n e r u tanordn as, sa m t v id a re u n d e r h v a rd e ra a f åren 1858 och 1859 en s u m m a a f högst S ju m illio n e r, i m ån a f behof, K o n g l. M a j:t a f R ik s g ä ld s -K o n to re t tillh a n d a h å lla s ; och s lu tlig e n h va d a f ifrå g a v a ra n d e a n sla g de ssfö rin n a n ic k e b lifv it ly fta d t frå n detta v e rk utbetala s u n d e r lo p p e t a f år F ö ru to m ofvan o m fö rm ä ld a a n sla g b e v ilja d e s v id sam m a R ik s d a g till je rn v ä g s u n d e rs ö k n in g a r ett e x tra ans la g a f 168,000 R d r. H ä r a f voro 18,000 R d r afsedda t ill be tä cka n d e a f det belopp, h v a rm e d u tg ifte rn a fö r de a f J e rn v ä g s k o m ité e n e lle r på dess fö ra n s ta lta n d e u tfö rd a u n d e rs ö k n in g a rn a ö fv e rs k rid it det v id föregående riksdagfö r ä n d a m å le t b e v ilja d e a n sla g a f 90,000 R d r, sam t å te r stoden e lle r 150,000 R d r till b e kostan de a f n ya såväl to p o g ra fis k a som s ta tis tis k a, is y n n e rh e t landets in d u s tri och rörelse o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r rö rande sådana

15 je rn v ä g s a n lä g g n in g a r fö r S tatens rä k n in g, som ic k e redan b lif v it beslutade. I fö ljd a f dessa r ik lig a a n sla g och den fö rd e la k tig a o m stä n d ig h e t, a tt s a m tlig a t ill sta m b a n o rn a anordna de m edel finge ly fta s före 1860 års in g å n g, k u n d e je rn v ä g s - b yg g n a d e n b e d rifv a s m ed den fra m g å n g, a tt v id s lu te t a f å r 1859 arb e te n a å V e s tra stam ba na n h u n n it u tsträ cka s, dels frå n G ö te b o rg t ill N e rik e s södra gräns, på en lä n g d a f o m k rin g 20 m il, dels frå n S to c k h o lm till K a trin e h o lm, på en lä n g d a f m e r än 12 m il. A f banan genom W e s te r- J e r n v ä g s a r - b e t e n a s f o r t g å n g i n t i l l å r s r i k s d a g. g ö tla n d hade såsom fö ru t näm nts vägen m e lla n G ö te b o rg o c h Jo n se re d s p ro v is io n e lla sta tio n, 1,4 m il, öppna ts fö r tra fik redan i D e c e m b e r F ö lja n d e å re t fu llb o rd a d e s arbetena in till W å rg å rd a, 6,25 m il frå n G öteborg, a f h v ilk a s ä rs k ild t m å näm nas de sto ra s p rä n g n in g a rn e u tm e d sjöarne A spens och S ä fve lå n g e n s strä n d e r och u tfy lln in g a rn e i deras m e lla n de g e n o m s p rä n g d a b e rg u d d a rn e belägna d ju p a v ik a r, g e n o m s k ä rn in g e n a f den s. k. K rö s e k u lle n, d e r m er än 13,000 k u b ik fa m n a r jo rd m åste u tg rä fva s, sa m t s lu tlig e n de tio b ro a r, som m åste u p p fö ra s ö fve r den s lin g ra n d e Säfve-ån. U n d e r tid e n p å g in g o te rra s- se rin g s-a rb e te n a m e lla n W å rg å rd a och G ö ta K a n a l, å h v ilk e n s trä c k a högst b e ty d lig a b a n k fy lln in g a r och b ro b yg g n a d e r äfven fö re k o m m o, och den 5 O k to b e r 1858 ö p p nades banan fö r tr a fik ända t ill F a lk ö p in g, 10,75 m il frå n G öte borg. M o t s lu te t a f s istn ä m n d a å r voro te rra s s e rin g s - arbetena m e lla n F a lk ö p in g och G öta K a n a l till största delen fu llb o rd a d e, äfvensom la n d fä ste n a t ill de å denna lin ie fö re k o m m a n d e sto ra b ro a rn e ö fv e r H o rn b o rg a -, Ö sa- och T ida-åarne. Å te rs tå e n d e arbeten fu llb o rd a d e s u n d e r 5

16 lo p p e t a f å r 1859 och så tid ig t, a tt tra fik e n å denna del a f V e s tra stam banan, e lle r m e lla n F a lk ö p in g ocli den v id k a n a le n b e lä g n a sta tio n e n T ö re b o d a, k u n d e öppnas redan den 1 S e p te m b e r sam m a år. H ä rig e n o m v a r nu en sam m an h ä n g a n d e je rn v ä g s fö rb in d e ls e a f in a lle s 17,1 m ils lä n g d å s ta d ko m m e n m e lla n G ö te b o rg å ena och m e lle rs ta S v e riges fö rn ä m s ta k o m m u n ik a tio n s le d, G öta k a n a l, å a n d ra sidan, och he la denna b e tyd a n d e a n lä g g n in g hade b lifv it fu llb o rd a d e tt å r tid ig a re, än m an v id g e n e ra lp la n e n s u p p görande v å g a t hoppas. I G ö te b o rg hade s ta tio n s -a n lä g g n in g e n b lifv it u tfö rd t ill s to r del sam t försedd m ed v e rk s tä d e r, fö rrå d s h u s och lo k o m o tiv s ta lla r. A de ö frig a 13 je rn v ä g s s ta tio n e rn a hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a dels a f sten, dels a f trä, m en a lla ö frig a b y g g n a d e r a f trä, s a m tlig a b yg g n a d e rn a lä m p a d e e fte r den stö rre e lle r m in d re tra fik, som k u n d e på h v a rje s ä rs k ild t stä lle fö rvä n ta s. T i ll tra fik e n s b e d rif- vande hade e rfo rd e rlig r ö r lig m a te rie l b lifv it anskaffad. U n d e r lo p p e t a f å r 1859 b le f dessutom lin ie n m e lla n G öta k a n a l och N e rik e s l änegräns, 3,6 m il, d e fin itiv t u ts ta k a d, a rb e ts m a te rie l t ill de n sa m m a a n ska ffa d och en del te rra s - se rin g s-a rb e te n påbörjade. Å V e s tra stam banans ö stra del, m e lla n S to c k h o lm och K a trin e h o lm börjades de fö rb e re d a n d e arbetena på hösten T e rra s s e rin g s a rb e te n a bö rja d e om våren 1858 och bedrefvos m ed den största a rb e ts s ty rk a n m e lla n S to c k h o lm och S ö d e rte lje sam t voro å denna s trä c k a v id det p å fö lja n d e årets s lu t t ill stö rre delen e lle r på 2 2/3 m ils lä n g d fu llb o rd a d e, o a k ta d t de sto ra s v å rig h e te r, som t ill fö ljd a f te rrä n g e n s s y n n e rlig e n o lä n d ig a be ska ffe n h e t m åst ö fv e rv in n a s. F ö r utom de högst a n se n lig a jo r d - och s p rä n g n in g sa rb e te n a,

17 h v a ra f såsom exem pel m å e rin ra s 0111 den 700 fo t långa och på e tt d ju p a f ända t ill 70 fo t u tfy lld a b a n ke n ö fve r Å rs ta v ik e n, den 930 fo t lå n g a tu n n e ln genom b e rg e t v id N yb o d a, b ö rja d i S e p te m b e r 1858 och öppna d den 7 i sam m a m ånad fö lja n d e år, de lå n g a b e rg s k ä rn in g a rn e i närheten a f B rä n n k y r k a och den ö fv e r 70 fo t ö fv e r v a t te n yta n höga b a n k e n v id södra ändan a f T u llin g e s jö n, fö re k o m m a h ä r o ck tve n n e stö rre b ro b y g g n a d e r, nem l. sv ä n g b ro a rn e v id L ilje h o lm e n, v id södra ändan a f den fö re n ä m n d a Å rs ta v ik s b a n k e n, sam t ö fve r S ö d e rte lje k a n a l, å h v ilk a la n d fä s te n och pelare vo ro v id ifrå g a v a ra n d e tid p u n k t i det närm aste fä rd ig a. M e lla n S ö d e rte lje och K a trin e h o lm vo ro te rra s s e rin g s -a rb e te n a å de svå ra ste p u n k te rn a i fu ll g å n g och fle ra a f dem, såsom b a n k fy ll- n in g a rn e ö fve r sjöarne L a n a re n, G lia s jö n och K y r k s jö n redan a fslu ta d e. I närh e te n a f B rä n n in g e b ru k, 0,75 m il söder om S ödertelje, p å g ic k e tt stö rre s p rä n g n in g s a rb e te, n e m lig e n en tu n n e l a f 465 fots lä n g d, t ill h v ilk e n de d ju p a in g å n g a rn e re d a n v o ro u tsprä ng d a. A r b tena å V e s tra stam banan vo ro så lunda, utgående frå n G ö te b o rg och S to c k h o lm, v id denna R ik s d a g s b örjan, u ts trä c k ta på en s a m m a n rä k n a d lä n g d a f n ä ra 32 m il, h v a ra f m e r än h ä lfte n då re d a n b lif v it fö r tra fik e n ö p p nad, och å den ö frig a delen de ko stsa m m a ste och m est tid sö d a n d e te rra s s e rin g s -a rb e te n a voro u tförda. A f he la den m e lla n n ä m n d a tv å stä d e r fö re sla g n a je rn v ä g, 42,6 m il i lä n g d, v a r det således endast en s trä c k a a f o m k rin g 10,6 m il, som då ä n n u ic k e b lif v it t ill sin rig tn in g stadfä sta d s a m t la g d u n d e r arbete. A f S ö d ra sta m b a n a n frå n M a lm ö hade, sedan s trä c kan m e lla n M a lm ö och L u n d, 1,5 m il, i D e c e m b e r 1856

18 b lifv it öp p n a d fö r tra fik e n, y tte rlig a re en lä n g d a f 4,75 m il fu llb o rd a ts, n e m lig e n m o t s lu te t a f å r 1857 s trä c k a n m e lla n L u n d och O rto fta, nära 0,9 m il, i S e p te m b e r 1858 den m e lla n O rto fta och H ö r, 2,6 m il, sam t u n d e r lo p p e t a f å r 1859 den m e lla n H ö r och Sösdala, 1,3 m il, så att denna stam bana v id rik s d a g e n s b ö rja n tra fik e ra d e s på en lä n g d a f n ä ra 6,3 m il, frå n M a lm ö in å t la ndet. O fv a n fö r S ösdala je rn v ä g s s ta tio n vo ro arbetena u ts trä c k ta på en lä n g d a f 1,25 m il, e lle r t ill syd ö stra ändan a f F in ja -s jö n. D e n m a rk, h v a rö fv e r denna je rn v ä g fra m g å r, visa d e s ig i a llm ä n h e t v a ra g y n n sa m fö r en je rn v ä g s a n lä g g n in g, e h u ru äfven h ä r tle ra b e ty d lig a b ro b y g g n a d e r och d ju p a jo rd g rä fn in g a r fö re ko m m o. V id M a lm ö, denna stam banas södra ä n d p u n k t, hade, lik s o m i G ö te b o rg, en stö rre sta- tio n s a n lä g g n in g b lif v it u tförd, m ed b e rä k n in g äfve n på en fra m d e le s u tv id g a d rö re lse och såväl d e r som i L u n d hade sta tio n sh u se n b lif v it u p p fö rd a i en p ry d lig a re stil och i större ska la. M a lm ö sta tio n hade b lifv it försedd m ed re p a ra tio n s v e rk s ta d, lo k o m o tiv s ta ll, fö rrå d s h u s sam t e tt stö rre g o d sm a g a sin. P å den fö r tra fik e n öppnade delen a f ifrå g a v a ra n d e bana fu n n o s dessutom fem m in d re sta tio n e r m ed e rfo rd e rlig a b yg g n a d e r. E h u ru v ä l ett g a n s k a b e ty d lig t in v e n ta rie - och m ate- ria lfö rrå d v a r s a m la d t å denna lin ie, hade arb e te n a d it tills ic k e k u n n a t u ts trä c k a s lä n g re än som ske tt, enär rig tn in g e n a f banans fö rlä n g n in g v a r beroende a f den s trä c k n in g, som s k u lle k o m m a a tt bestäm m as fö r S ödra stam banan s fo rts ä ttn in g genom S m åland. Å S ödra stam banan s n o rra del, e lle r frå n F a lk ö p in g sö d e ru t m ot J ö n k ö p in g, b ö rja d e de fö rb e re d a n d e arbetena hösten T e rra s s e rin g s -a rb e te n a, h v a rm e d början

19 g jo rd e s våren 1858, hade b lif v it u ts trä c k ta endast t ill sjön S trå k e n, e lle r på en lä n g d a f 3,5 m il frå n F a lk ö ping, a f h v ilk e n s trä c k a nära 2 m il voro fä rd ig -te rra s s e - rade. L in ie n m e lla n sjön S trå k e n och J ö n k ö p in g hade, såsom beroende a f banans fo rts ä ttn in g söder om s is t näm nde stad, ännu ic k e b lifv it la g d u n d e r arbete. I öfve re n sstä m m e lse m ed R ik e ts S tänders, i u n d e r d å n ig s k rifv e ls e a f den 16 S e p te m b e r 1857, y ttra d e önskan, a tt n o g g ra n n a och fu lls tä n d ig a, ic k e b lo tt te k n is k a och to p o g ra fis k a, utan äfven s ta tis tis k a, la n d e ts in d u s tri å r s J e r n v ä g s - k o m i t é. och rörelse is y n n e rh e t o m fa tta n d e u n d e rs ö k n in g a r b le fve a n stä lld a, in n a n n å g ra a n d ra je rn v ä g s a rb e te n fö r S tatens rä k n in g y tte rlig a re företoges, och sedan R ik e ts S tänder, e n lig t hvad redan o m fö rm ä ld t är, t ill K o n g l. M a j:ts d is p o s itio n a n v is a t ett a n s la g a f 150,000 R d r fö r b e s trid a n d e a f de ko stn a d e r, som voro förenade m ed sådana u n d e r s ö k n in g a rs a n stä lla n d e, fann K o n g l. M a j:t g o d t att, genom n å d ig s k rifv e ls e a f den 20 M a rs 1858, u p p d ra g a le d n in gen a f nä m n d a u n d e rs ö k n in g s a rb e te n åt en k o m ité, m ed Ö fve rste n m. m. N. E ric s o n såsom O rd fö ra n d e och Ö f- ve rste n m. m. B e ije r, M a jo re n m. m. F rih e r r e G. D e G eer, som d o c k fö r v å rd a n d e a f sin helsa m åste frå n och m ed A p r il m å n a d 1859 u p p h ö ra a tt i K o m ité e n s arbete d e l taga, sam t n u m e ra G e n e ra l-d ire k tö re n m. m C. O. T r o iliu s såsom le d am öter. D e n 8 N o v e m b e r 1859 in g a f denna k o m ité t ill K o n g l. M a j:t s itt u n d e rd å n ig a b e tänka nde, h v a ri k o m ité e n re d o g jo rd e fö r de v id u n d e rs ö k n in g a rn e fö ljd a g ru n d e r och g jo rd a ia k tta g e ls e r och u tta la d e sina å s ig te r om de s ä rs k ild a s la g a f je rn v ä g a r, den ansett k u n n a ifrå g a k o m m a a tt anläggas in o m la n d e t, sa m t fra m

20 la d e såväl b e s k rifn in g ö fv e r och p la n fo r s ä rs k ild a stam - och s a m m a n b in d n in g s-b a n o r, som fö rs la g i afseende å den del a f ifrå g a v a ra n d e je rn v ä g s b y g g n a d e r, som borde u tfö ras fö r S tatens rä k n in g u n d e r lo p p e t a f å r 1860 och nästk o m m a n d e tre n n e å r; h v a rje m te K o m ité e n, lik m ä tig t K o n g l. M a j:ts derom m eddelad e fö re s k rift, y ttra d e s ig ö fv e r de t ill K o m ité e n re m itte ra d e e lle r hos henne g jo rd a fra m s tä lln in g a r angående u n d e rstö d fö r e lle r inlösen a f ens k ild a je rn vä g sa n lä g g n in g a r. I öfve re n sstä m m e lse m ed h va d fö re n ä m n d e K o m ité fö re s la g it och u n d e r e rin ra n att, sedan så b e ty d lig a d e la r ' a f V e s tra och S ödra sta m b a n o rn a dels b lif v it fä rd ig a dels vo ro u n d e r arbete, det öfverensstäm d e m ed en k lo k berä k n in g a tt fu llfö lja dessa banors a n lä g g n in g m ed den k ra ft, a tt de in o m en ic k e aflägsen tid p u n k t k u n d e i hela sin u ts trä c k n in g öppnas fö r a llm ä n n a rö re lse n och d y m e d e lst bereda a llt det g agn, som m ed dem v a r it afsedt, m en h v ilk e t endast i m in d re m ån k u n d e ernås, så länge banornas s lu tp u n k te r ic k e b lif v it sa m m a n b u n d n a, fö re slo g K o n g l. M a j:t i n å d ig p ro p o s itio n t ill R ik e ts S tä n d e r den 17 N o v e m b e r 1859 a tt ett lån a f 25,000,000 R d r m åtte u p p ta g a s t ill fo rts ä ttn in g a f je rn v ä g s b y g g n a d e rn a och denna s u m m a u te slu ta n d e använd as t ill arb e te n a å S ta tens fö ru tn ä m n d e tv ä n n e sta m b a n o r, n e m lig e n den V estra frå n S to c k h o lm t ill G öteborg, m ed en s a m m a n b in d n in g s - bana m e lla n H a lls b e rg och Ö re b ro, h v ilk e n K o n g l. M a j:t ansåg böra stä lla s i o s k ilja k tig t sam band m ed denna stam bana, sam t den S ödra frå n M a lm ö t ill F a lk ö p in g. O ch e n ä r V e stra stam banan vore i det hänseendet a f je m - fö re ls e v is större v ig t, a tt den t illik a m ed s a m m a n b in d -

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Stockholm, tryckt i Marquards

Stockholm, tryckt i Marquards Den vanartige, eller Rättegångs-handlingar angående den för fingerbett, fylleri, slagsmål och skällsord brottslig dömde f.d. handelsbokhållaren Carl Gabriel Cederhvarff. Stockholm, tryckt i Marquards Stockholm

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Om texten inte är läsbar i din webbläsare, ladda hem filen och läs den i Adobe Reader. 2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Anders Rydberg ö r e lfte å re t i ra d fo to g r a fe r a d e ja g v äntad

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10-

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- Ang.,.,persontrafik på djursholmslinj erna. X+. B il.iettföraälnning*: A». Vid d rifto la ts e r x. r**~ - jjyflviljf&ttfer. fö rsälja s endast vid Stockholm ö, Stocksund

Läs mer

Biografuppfostran hemuppfostran.

Biografuppfostran hemuppfostran. Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

O m e d e lb a rt e fte r det a tt b e s lu te t om je rn v ä g a rs an- F ö rva ltn in g,

O m e d e lb a rt e fte r det a tt b e s lu te t om je rn v ä g a rs an- F ö rva ltn in g, Jernvägsbyggnads-arbetenas organisation. O m e d e lb a rt e fte r det a tt b e s lu te t om je rn v ä g a rs an- F ö rva ltn in g, lä g g n in g genom S tatens fö rs o rg b lifv it fa tta d t, o rdnade

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÅGRA SYNPUNKTER. TILL SKATTEFRÅGANS BEDÖMANDE STOCKHOLM SVENSKA TRYCKERIAKTIEBO LAG ET 1917. Kungl. biblioteket N. N Ö JE S S K A T T E N OCH BIOGRAFEN - NÅGRA SYNPUNKTER TILL

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936 STATSRÅDETS t r y c k e r i D et ekonomiska livet i Finland år 1935. Sid. Det ekonomiska livet i Finland

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek

Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek Denna katalog har digitaliserats av Uppsala universitetsbibliotek. Digitaliseringen består av bilder av sidorna i katalogen och en

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in

Läs mer

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9... Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari 274-31 december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning...

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer