M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999"

Transkript

1 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande. Den finns ännu i ett litet kärr i Herrfallsäng. Teckning av DagnyTande Lid Innehåll: SN F 90-år...3 H östprogram m et...8 G eologisk studiecirkel...10 U pprop...11 M iljövänliga veckan...12 Internettips

2 Ordföranden har ordet H ejigen! Ännu en som m arhargåttoch detärdagsförettnyttnum m erav Anem onen. På den glädjande sidan kan jag rekom m endera vårstudiecirkeli geologi.d ärfinnsm ånga skönhetsupplevelseratthäm ta och m ycketintressantattstudera.g eologin ärnaturligtvisockså m ycketviktigtföralla som ska leva och växa på m arken,och för alla dem som ska leva av dem som leveeroch växerpå m arken... På den bekym m ersam m a sidan kan vinotera attvilideren viss bristpå föreningsaktiva.d u ärvälkom m en m ed dina arbetsinsatseriföreningen (se sidan 11) Sture H. (Redaktör för Anemonen ordförande i Hallsbergs naturskyddsförening) 2

3 SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN 90 ÅR Å r 1908 bildades Svenska N aturskyddsföreningen, och i år fyller vi alltså 90 år. Födelsedagen firades söndagen den 16 m aj m ed olika aktiviteteröverhela Sverige. På sidan 62 isveriges N atur nr 3 i år (senste num ret) kan du läsa ett rep ortage m ed bild er från födelsedagsfirandetpå olika håll. N är redaktionen för Sveriges N atur önskade sig bilder från firandet skickade jag in fyra bilder från vårt festande ih errfallsäng.jag fick bilderna i retur m ed tack för visat intresse,m en jag kan ialla fall visa dem här, visserligen inte i färg, m en ändå. Sture H Tårtkalas i Herrfalsäng Vi hade gjort en tipspromenad i ängen och för dem som gått denna hade vi dukat upp med kaffe och tårta vid parkeringsplatsen. Margareta Svensson och Annika Ahlin hade bakat tårtor, och med 50 deltagare gick allt åt. 3

4 Marie, Solveig och Stig-Olof Johansson gick tipspromenaden Tipsfråga nummer 2 Vilken fågel är det här? Trivs i lövskogar med många döda multnande träd. Är en av de fåglar som börjar bli sällsynt. Man kan ibland se och hära den här i Herrfallsäng. 1. H ane av liten hackspett x. M ellanspett,ungfågel 2. V itryggig hackspett 4

5 Tipsfråga nummer 5: Här i Herrfallsäng finns deta lundträd, som kräver god jordmån, och som med sina förmultnade blad bidrar till en sådan. Är det 1. rönn x. fläder 2. ask Gillis Pettersson, Eivor Aronsson och Stig-Olof Johansson. Stig-Olof är en av de få medlemmarna med ständigt medlemskap i SNF 5

6 Denna grupp gjorde en egen utflykt efter kaffet och tårtan för att se om majvivan hade slagit ut i kärret. (Det hade den inte) 6

7 Klipp ur historien På SNF s Intennetplats kunde intresserade tidningar hämta en artikel om föreningen inför 90-årsfirandet. Ett litet klipp ur den: N ä r S v e n s k a N a t u r s k y d d s f ö r e n in g e n p å s ö n d a g f y lle r 9 0 å r ä r d e t e n f r a m g å n g s r ik f o lk r ö r e ls e s o m ju b ile r a r. F ö d e ls e d a g e n f ir a s m e d a t t e n n y sk o g sk a m p a n j sta rta r. - V i h o p p a s k u n n a s t o p p a a lla a v v e r k n in g a r a v b io lo g is k t s k y d d s v ä r d a s k o g a r, s ä g e r S N F : s o r d f ö r a n d e G ö r a n E n a n d e r. D e t m å le t t r o r ja g a tt v i k a n n å. S v e n s k a N a tu r s k y d d s f ö r e n in g e n h a r u t v e c k la ts f r å n e n e x p e r o r g a n is a t io n m e d la n d e ts f r ä m s t a p r o f e s s o r e r i s t y r e ls e n t ill S v e r ig e s s t ö r s t a n a t u r - o c h m iljö o r g a n is a t io n m e d m e d le m m a r. U n d e r 9 0 å r h a r S N F g e tt S v e r ig e a llt f r å n n a t io n a lp a r k e r t ill m iljö m ä r k n in g. Svenska Naturskyddsföreningens vårutflykt i maj 1928 gick till Svartsjö i Stockholms län. Herrn i mitten är professor Rutger Sernander, dåvarande ordföranden i föreningen. Foto: Oscar Halldin. [R u t g e r S e r n a n d e r f ö d d e s i N ä r k e o c h v a r b l.a. p r o f e s s o r i v ä x t b io lo g i i U p p sa la ] 7

8 HÖST19 S ö n d a g 5 se p te m b e r N a tu rr e s e r v a t i V ä s te r n ä r k e. L ö rd a g. 1 8 se p te m b e r S v a m p e x k u r s io n m e d K a r l G u s ta f N ils s o n. M å n d a g 2 0 se p te m b e r S t u d ie b e s ö k v id n y a å t e r v in n in g s c e n t r a le n i H a lls b e r g. H ö g s k o g s S to r m o s s e o c h Ju a r b e rg e n i L a x å tr a k te n. T i lls a m m a n s m e d K u m la b i o lo g e r n a. S a m lin g k l v id K u m la k y r k a S a m lin g v id K o n s u m, H a lls b e r g k l S a m lin g v id å t e r v in n in g s c e n t r a le n v id b ilp r o v n in g e n k l A n s v a r ig : H å k a n L in d g r e n L ö rd a g 2 5 se p te m b e r V a n d r in g V a n d r in g fr å n L å n g ä n g e n t ill T is a r s t r a n d t u r o c h r e t u r m e d B e r g s la g e n s v a n d r a r fö r e n in g. S a m lin g k l v id H O K - s t u g a n. L e d a r e In g e r E r ik s s o n T e l G lö m in te a tt ta m e d m a ts ä c k n ä r v i å k e r u t i s k o g e n. S t ö v la r e lle r k ä n g o r ä r b r a a t t h a d ä r u t e. 8

9 PROGRAM 99 L ö rd a g 9 o k to b e r M iljö v ä n lig a v e c k a n M å n d a g 1 5 n o v e m b e r M e d le m m a r n a v is a r e g n a b ild e r. H N F 1 0 -å r s ju b ile r a r. A k t iv it e t m e d a n le d n in g a v M iljö v ä n lig a v e c k a n. T a m e d d ig n a t u r b ild e r fr å n å r e t s o m g å tt e lle r fr å n v e rk sa m h e t u n d e r d e g å n g n a 1 0 å re n. T å r t k a la s. K u llä n g e n k l M å 6 S ö 1 2 S ö 2 6 M å 2 S e p te, S tu d ie c ir k e l i g e o lo g i, o c h 7 m b e r E n s t u d ie c ir k e l i g e o lo g i m e d L e n n a r t S ä fb o m s o m le d a r e g e n o m fö r s u n d e r s e p te m b e r. S e n ä s t a s id a! D e t fin n s m y c k e t in t r e s s a n t a tt s e i N ä r k e s b e r g g r u n d, o c h o m n i lä s e r L e n n a r t s a r t ik e l i h ö s tn u m r e t a v A n e m o n e n fö r r a å r e t in s e r a t t v i få r e n k u n n ig g u id e. F ö r s t a t r ä ffe n b lir i K u llä n g e n H a lls b e r g M å 6 /9 k l A n m ä l d ig till S tu r e H e r m a n s s o n te l T a g ä r n a m e d v ä n n e r o c h b e k a n ta. A lla ä r v ä lk o m n a! F r å g o r? R in g S t u r e H e r m a n s s o n e lle r A r n e H o lm e r

10 GEOLOGISTUDIECIRKEL Välkomna på en kort, men intressant studiecirkel i Närkes geologi! Deltagandet är gratis, och cirkeln riktar sig till framför allt till nybörjare. Med Lennart Säfbom som ledare träffas vi fyra gånger enligt följande schema. Anmäl dig till Sture Hermansson på tel Måndag 6 september: inomhusmöte Kullängen Hallsberg Ö v e r s ik tlig g e n o m g å n g a v s y d n ä r k e s b e r g g r u n d, h u r d e n h a r b ild a ts, s a m t d e s s in g å e n d e b e r g a r t e r o c h m in e r a l o c h b e r g g r u n d e n s b e t y d e ls e fö r n a tu r -o c h k u ltu r la n d s k a p e t. V i s t u d e r a r g e o lo g is k a k a r t b la d o c h litte r a tu r so m fö r b e re d e ls e till g e o lo g ie x k u r s io n e r n a. V i g å r ä v e n ig e n o m v ilk e n u tr u s tn in g so m v i k a n b e h ö v a till u tfä rd e rn a. T a g ä rn a m e d n å g o n e g e n s t e n b o k e lle r e g n a s t e n f y n d s o m v i k a n stu d e ra. Måndag 27 september: inomhusmöte. A v s lu tn in g m e d g e n o m g å n g a v d e s te n a r o c h m in e r a l s o m v i, fö r h o p p n in g s v is, h a r h itta t. Söndag 12 september: Exkursion till västra delen av sydnärke. V i b e sö k e r g ru v o r o c h ste n b ro tt, so m V e n a k o b o lt g r u v o r, V ä s t e r b y k v a r t s b r o t t, Z in k g r u v a n m e d f le r a i m å n o m tid. H ä r k a n v i g ö r a m å n g a in tr e ss a n ta m in e r a lfy n d. Söndag 26 september: Exkursion V i b e sö k e r d e n ö s tr a d e le n a v S y d n ä r k e Ä v e n h ä r titta r v i p å g r u v o r o c h ste n b ro tt. H ä r k o m m e r v i ä v e n a tt s tu d e r a e n d e l a n d r a in tre s s a n ta g e o lo g is k a f o r m a t io n e r s o m e r o s io n s b il d n i n g a r, b ö l je s l a g s m ä r k e n, jä t t e g r y t o r o c h s te n m a t e r ia le t i e n r u lls te n så s. Som ett mäktigt yxhugg rakt in i bergväggen ter sig ett av människans försök att få fram zink ur berget i Åmmerberg Foto Viking Olsson. 1 0

11 EFTERLYSNING V i sö k e r m e d in g å i e n fr a m m å n g a å r o ch H ö r g ä rn a a v E lle r k a n s k e h m e d o c h b e v a A rb e ta m e d B n ä r in g m e d e v a d so le m m a r s o m tid a s ty r e lse d e t k a n v a ra d ig till n å g o n a r d u e tt sp e k a å t f ö r e n in i e n ä n g sg ru p p? V ro b y ä n g? S lå ä n s fa ttig a r e a r tr ik a r e ä n in v e n te r in g a v ä n m h ä n t m e d flo r a n. v ill d e lt a m e r a k t iv t i f ö r e n in g s a r b e t e t o c h k a n s k e. F le r a a v o s s s o m s it te r i s t y r e ls e n h a r v a r it m e d i d a g s fö re n fö r y n g r in g. i sty r e ls e n c d ia lin tre s se s o m d u k a n v a r a g e n. ill g e n n g, g e n d u v fö r D e t t ill S k ö t a v å r s t u g a i H e r r f a lls ä n g? t r ä d g å r d e n ib la n d. a ra m a tt å s k u lle so m m L ä tt e d o sta d k v a ra a re n ch a rb e ta o m m a e n in tr e s sa n t fö r a tt s e u n d e r h å ll, s lå A r b e t a i e n s k o g s g r u p p o c h l e t a u p p o c h a r b e t a f ö r v ä r d e f u l l a n a t u r o b je k t i sk o g e n? H a n d l a m il jö v ä n l i g t. M i l jö v ä n l i g a v e c k a n g å r a v s t a p e l n v a r je h ö s t m e d o lik a te m a n. In tre s s e ra d a tt g ö r a n å g o t d å? P r o g r a m k o m m itté? In tr e s s e r a d a v a tt g ö ra e x k u r s io n sp r o g r a m e lle r o r g a n ise r a a k tiv ite te r in o m h u s p å v in te r h a lv å r e t? S ta rta b a rn v e rk sa m h e t? N a tu rsn o k a rn a. U n g d o m s v e r k s a m h e t? F ä lt b io lo g e r 1 1

12 MILJÖVÄNLIGA VECKEN hoppas att det har gett större intresse för fårkött, och gett underlag för flera naturvårdande får. Miljövänliga veckan kommer igen i år igen, i år med tema som handlar om papper och skog. I fjol gällde temat Mat och energi ät mera lamm. Vi serverade lammgryta på konsum och Ica. Vi Följande beskrivning och historik, hämtad från SNF:s Internetplats. mvv.htm Kamp för naturen i landets butiker o c h d e n fö r s t a M iljö v ä n lig a v e c k a n h ö lls 0. G e n o m å re n h a r M iljö v ä n lig a v e c k a n s t e m a n k r e ts a t k r in g m iljö m ä r k n in g, k e m ik a lie r o c h s å m a t u r o lik a p e rs p e k tiv. H a n d la M iljö v ä n lig t - a r b e t e t h a r s k ild r a t s i b o k e n "M iljö h jä lt a r t ill v a r d a g s " a v E v a - L e n a N e im a n. 5 o c h 6 h a d e v e c k a n fö r fö r s ta g å n g e n sa m m a ö v e r g r ip a n d e te m a tv å å r i ra d. D å e n g a g e ra d e s H a n d l a M i l jö v ä n l i g t - n ä t v e r k e t i S N F : s s a m a r b e t e m e d m iljö o r g a n is a t io n e r i S y d, o c h p å t v å å r fic k S v e r ig e s e b å d e tio n y a K R A V -m ä r k ta k a ffe s o r te r o c h e n s t o r ö k n in g a v e k o lo g is k a b a n a n e r ( f r å n 3 0 t o n u n d e r h e la 4 t ill 2 0 t o n per vecka i b ö r j a n a v 7 ). 7 o c h 9 8 v a r d e t ö v e r g r ip a n d e te m a t m a t o c h e n e rg i o ch 8 M iljö v ä n lig a v e c k a n ä r S v e n sk a N a tu r s k y d d s fö r e n in g e n s s tö r s ta s a m la d e a k tiv ite t. D e n g e n o m fö r s v a r je h ö st i sk ifte t se p te m b e r/ o k to b e r a v a k tiv a m e d le m m a r i n ä s t a n a lla s v e n s k a k o m m u n e r. M iljö v ä n lig a v e c k a n h a r frå n b ö r ja n v a r it e tt k a m p a n jv e r k t y g f ö r f ö r e n in g e n s m å l in o m H a n d la M iljö v ä n lig t a r b e t e t m e n o c k s å k n u t it s a m m a n in t r e s s e t f ö r m iljö - o c h k o n su m e n tfrå g o r m e d d ju r - o c h n a tu r in tr e s s e. A r b e t e t o r g a n is e r a s f r å n f ö r e n in g e n s g ö t e b o r g s k a n s li o c h d e t fin n s k o n ta k tp e r so n e r p å lä n s - o c h k r e ts n iv å. Kort historik H a n d la M iljö v ä n lig t s t a r ta d e Teman för Miljövänliga veckan 0 H a n d la M iljö v ä n lig t 1 B r a M i l jö v a l 2 B o r t m e d v ä r s tin g a rn a - b o 3 S to p p a fö r p a c k n in g s h y ste r 4 m a t o c h m iljö 5 E k o lo g is k a fo ts p å r - k ö p K 6 E k o lo g is k a fo ts p å r - b illig a 7 M a t o ch e n e rg i 8 M a t o c h e n e r g i - ä t la m m jk o t t a v K lo r in in - n a m n in s a m lin g f ö r m jö lk p å r e t u r f la s k o r R A V - m ä rk t k a ffe b a n a n e r h a r sitt p r is 1 2

13 Årets tema: Bra miljöval räddar skogens liv F ö r s t a m å le t m e d S v e n s k a N a t u r s k y d d s f ö r e n in g e n s m iljö m ä r k n in g a v p a p p e r v a r a t t m in s k a u t s lä p p e n a v k lo r o r g a n is k a f ö r e n in g a r. S e d a n d e s s h a r k r it e r ie r n a v a r it in r ik ta d e p å u ts lä p p till v a tte n o c h lu ft. D e s e n a s t e k r i t e r i e r n a o m f a t t a r ä v e n h u r Leverantörer av skogsråvara vilka s k o g s r å v a r a n o c h a n v ä n d n i n g e n a v e n e r g i köper skogsråvara från avverkningar i svensk skog som bör skyddas för p å v e r k a r m iljö n.. att säkra bio-logisk mångfald eller väsentliga naturvårdsintressen får ej ha levererat råvara till de produktionsanläggningar där produkten tillverkas. Ur 1 2 De här bilderna hänför sig till årets kampanjtema Rädda skogens liv. Den första bilden är John Bauers berömda Prinsessan Tuvstarr ur Tomtar och troll. Bild två är symbolbilden för årets skogskampanj. Tuvstarrs urskog är ett kalhygge. Bild tre är en bild från tagen i år, från den skog som John Bauer använde som inspiration för bilden av Tuvstarrs skog. Foto: Fredrik Funck 3 1 3

14 INTERNETTIPS I n t e r n e t h a r b liv it e n r ik k ä lla t ill in fo r m a t io n i d e m e s t s k ild a ä m n e n. Ä v e n H a lls b e r g s N a t u r s k y d d s f ö r e n in g ä r r e p r e s e n t e r a d. V å r h e m s id a h a r a d r e s s e n D ä r k a n d u o c k s å g å i n p å v å r lä n k s id a o c h h it t a n y a b r a v ä g a r t ill n a t u r o c h m iljö p å in t e r n e t. Exempel på Internetsidor Nyckelbiotoper S k o g s s ty r e ls e n h a r la g b io lo g is k t v ä r d e fu ll s k in f o o m n y c k e lb io t o p e p å e n k a r t a n e d t ill 1 :4 t o g r, 0 u p. w n a 0 0 p e n a v a n c e r a d s it e o m n y c k e lb io t o p e r o c h a n n a n w w.s v o.s e /s k o g e n s p a r lo r. D ä r k a n m a n sö k a o c h få tu r v ä r d e s o m r å d e n o c h s u m p s k o g a r g e n o m a tt k lic k a 0. Så här såg det ut när jag zoomade in området mellan Hallsberg och Tisaren. 1 4

15 Den virtuella floran är ett projekt från Naturhistoriska riksmuseet. Snart är alla kärlväxter i Sverige behandlade, med beskrivning, bilder, utbredningskartor mm. 1 5

16 B föreningspost A v sä n d a re : H a lls b e r g s N a t u r s k y d d s f ö r e n in g Soldatvägen Hallsberg Kontaktpersoner: S tu re H e rm a n sso n A r n e H o lm e r

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 En naturfotografäralltid beredd! Efterfrukosten ropade m in sam bo härhardu en gratis! En hittillsoidentifierad m ätarfjärilsattpå golvetoch

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Förskolan Diamanten Förskolan Pusslet Förskolan Gunghästen Fårdala skola Helena Boström Magnusson, Sollentuna Elisabeth Eriksson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö Carina Lagerbäck, Värmdö

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Nummer 6. Tisdag 19 mars. Hent i Hus E. Tenta var svår - ingen förvånad

Nummer 6. Tisdag 19 mars. Hent i Hus E. Tenta var svår - ingen förvånad Nummer 6 Tisdag 19 mars Hent i Hus E Tenta var svår - ingen förvånad TITTA, BERG! ETT Ledare Nu finns det mesta på plats och man koncentrerar sig på att växa. Det börjar växa hår på kroppen som ska skydda

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

INNEHÅLL. Förord: S påren p å h u d e n o ch k o n ste n a tt läsa d e m 13 I DET U N D E R J O R D I S K A GARAGET: H U D E N S OLIKA SKIKT

INNEHÅLL. Förord: S påren p å h u d e n o ch k o n ste n a tt läsa d e m 13 I DET U N D E R J O R D I S K A GARAGET: H U D E N S OLIKA SKIKT INNEHÅLL Förord: S påren p å h u d e n o ch k o n ste n a tt läsa d e m 13 D E L I I DET U N D E R J O R D I S K A GARAGET: H U D E N S OLIKA SKIKT 1. Första källarvåningen. Epidermis, eller: leva for

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN 1987-1989 1. Innehåll 2. Förord 3. Målsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. Kommittén och dess sammanträden 5. Veckoslutskurs 6. Kokbok, seder och bruk 7. Information

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Grön Flagg för Vallaskolan

Grön Flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön Flagg för Vallaskolan Tema: Skog Hur ofta har miljörådet träffats? På Vallaskolan arbetar vi med våra miljöfrågor på elevrådet Vi träffas en gång i månaden Elever från alla klasser, år

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med tie RELAX Burhéns öbler att leva ed i på Burhéns har tillverkat öbler i tre generationer. Möbler so tål att användas. Och under åren har vi faktiskt lärt oss en hel del. Till exepel att stil ändå är ganska

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C ALGEBRA Kdeigsegle ( + ) + + ( ) + Kojugtegel ( + )( ) Adgdsektioe Ektioe + p + q 0 ötte p p p p + q o 4 4 id + p o q q ARITMETIK Pefi Tiopotes

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BRF KAVROHUSEN Protokoll rr 2O1Ll8 fört vid sammanträde med styrelsen i Bostadsrättsföreningen KAVRÖHUSEN i Åhus, onsdagen den L5 juni 2011 KI09.00-1,1..30 Plats: Gästhuset, Kavröväge n 33,Åhus Närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 109-119. Liliana Lindström (M) ordförande Socialnämnden 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Ersättare: lnsynsplats: Tjänstemän: 2015-11-16 18:00-19.00 Rådhuset,

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år.

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år. Sid 1. KOLLEKTIVAVTAL..Arbets- och löneavtal mellan å ena sidan undertecknade arbetsgivare samt å andra sidan Stockholms Hamnarbetarefackförening avdelning 1 Stockholm. 1 Avtalets omfattning Så länge detta

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Namn Klass Lärare atum ntal rätt Övningsuppgift Vad tror du Sam önskar sig? Ett djur. Nya skridskor. En cykel. En TV. irgitta Järpsten, Karin Taube och Hogrefe Psykologiförlaget,

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Översikt 2. Tekniska data 3. Etablera instrument 4. Funktioner 7. Meddelandekoder 9. Noggrannhetskontroll 10. Underhåll 13.

Översikt 2. Tekniska data 3. Etablera instrument 4. Funktioner 7. Meddelandekoder 9. Noggrannhetskontroll 10. Underhåll 13. Leica Lino L4P1 Översikt 2 Tekniska data 3 Etablera instrument 4 Funktioner 7 Meddelandekoder 9 Noggrannhetskontroll 10 Underhåll 13 Garanti 14 Säkerhetsföreskrifter 15 Leica Lino L4P1 1 Översikt Öv e

Läs mer

SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G

SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G (?..) SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G Göteborg 98-05- 15 Hej Hä r är någ ra viktiga rader som Jag. s ku lle vilja ha in i Hamnkana len.. Till nästa utgivning Om det går bra. Har

Läs mer

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001 FÖRENINGS INFORMATION 1 FÖRENINGS FUNKTIONÄRER 2 VERKSAMHETSRAPPORT 2000 2 KORTA NOTERINGAR 3 JUBILEUMSFEST 3 PROGRAM 2001

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

,+5 /25 ).5 )025 DH;A *,,%/. 0+%+ ,)%+ # $ )+%++ " - ! )+ ) D 9 *1%+ .%2 ; =9.= ; =9=+ AHB @ AHB @ AHB @ !,%3. 7 J = @=,,%+

,+5 /25 ).5 )025 DH;A *,,%/. 0+%+ ,)%+ # $ )+%++  - ! )+ ) D 9 *1%+ .%2 ; =9.= ; =9=+ AHB @ AHB @ AHB @ !,%3. 7 J = @=,,%+ 8 9 = E H B B H 6 HELA HELA DENNA DENNA BILAGA BILAGA ÄR ÄR EN ANNONS ANNONS " -,, g ing nin määtn ttn tsm ets he öjd nö dh jjd dn nd kun e ku st I) a e K te ig s st I) (S a kt K x ex (S (S de ts vi vviikkttig

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer