i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )"

Transkript

1 C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) 74*??ty77 zrj$*'/ i^z. *&??& '** -'STIC y z y t,'

2

3 * z * * 0 '4 'y j '4 / Z J : -

4 (Z c & f /& y *? s ^ y *? y ^ a ^ y ^ y y ^ y y y ^ ' A r A / *? y ^ & & / ' a / y y & ^ J 2^ ^ ^ ^ * y u s & s? / t a * y h v c y f e t * v ^ v z /. ^ ^ J f " (0 fe y ^ / y é & z ^ y '& * " ' : ^, j /P /Z ^ g S p', ' -* / ^ > / / y c ^ v p*-^ ^ «.< «/*' f/ * y / *-^ " r. / *- y ^ /^ k y y y i y y c 2 4 t^ ^ y? &?? * y ^ a. /é L y $ y y s y y *?, '* f r $ 4 r V t J & r ) t ^ * 'y! ~ * ^ 5?*?*5x**<^/^?z;* ^ 2>^ ^ *, ^ v y ^ c ^ r ^ /7 ^ ' /2?yi<>dL~</ y y ^ * c ^ y y C y > ^.^ y ^ c 3 ^ c ^ y y ^ ^ y ^ y y

5

6 Brefpostkarta från Finska post_ till Svenska post. Afgången den 8, klockan middagen Ankommen den 8, klockan middagen JP Korrespondensens benämning. Tillkommande Sverige. Antal enkla portosatser. Afdelningen I. Frankerad korrespondens. R e k o m m e n d e r a d e b r e f e n lig t A f d e ln in g e n I I I... 2 B r e f frå n F in la n d t ill S v e rg e å 4 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r...i t i ll N o r g e å 2 7 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... t ill D a n m a r k å 2 2 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 5 t ill T y s k a o r te r å 2 7 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r t ill T y s k a o r te r o e li Ö s te rr ik is k a s ta te rn a å 4 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... t ill S to r b rita n n ie n o c h I r la n d å 4 5 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... t ill a n d ra f rä m m a n d e lä n d e r i tra n s it g e n o m S v e n s k a p o s t o m r å d e t... T r y c k t a s a k e r u n d e r b a n d, v a r u p r o f v e r o c h m ö n s te r frå n F in la n d 9 t ill S v e rg e å 4 ö re p e r p o rto s a ts a f 4 0 g r a m m e r t ill N o r g e o c h D a n m a r k å 7 i ö re p e r p o rto s a ts a f 4 0 g r a m m e r... t ill T y s k a o r te rn a o c h Ö s t e r r ik is k a s ta te rn a ä 0 A ö re p e r p o rto s a ts a f 4 0 g r a m m e r... t ill S to r b rita n n ie n o c h Ir la n d å 5 ö re p e r p o rto s a ts a f 4 0 g r a m m e r... 3 t i ll a n d ra frä m m a n d e lä n d e r i tra n s it g e n o m S v e n s k a p o s t o m r å d e t... 4 O f u lls tä n d ig t f ra n k e ra d e t r y c k t a s a k e r u n d e r b a n d, v a r u p r o f v e r o c h m ö n s te r sa m t o r ik tig t e x p e d ie ra d e o ch fe la k tig t a d re s s e ra d e f ö r s ä n d e l s e r... 5 B e lo p p e t a f f rim ä rk e n å o t illr ä c k lig t fra n k e ra d e fö rs ä n d e ls e r, b e h a n d la d e såso m o fv a n k e ra d e b r e f.... S u m m a tillk o m m a n d e S v e rg e Tillkommande Finland. Antal enkla portosatser. Afdelningen II. Ofrankerad korrespondens. p enni. 6 B r e f frå n F in la n d t ill S v e rig e o c h a n d ra lä n d e r å 2 5 p e n n i p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 7 R e to u rb re f, e fte rsä n d e o c h o r ik t ig t e x p e d ie ra d e e lle r f e la k tig t a d re s s e ra d e b r e f e tc... 8 O fu lls tä n d ig t f rim ä rk te k o rs b a n d s fö rs ä n d e ls e r o c h v a r u p r o f v e r... S u m m a tillk o m m a n d e F in la n d

7 Afdelningen III. Rekommenderade bref. j r Algängsort. A d r e s s a t. Adressort. Inneslutet värde. Tillkommande Sverge. Mark penni i 4 i v S u m m a (att öfverföras under afd. I, n:r.) Afdelningen IV. Bref, som icke i afräkuing uppföras. j \? Adressat. Adressort. Afsändare. Fribrefsrätt. Expedientens namn: Emottagarens namn:

8 L ill. B. Brefpostkarta från Svenska postkontoret i till Finska postkontoret i Afgången den 8, klockan middagen Ankommen den 8, klockan middagen JV Korrespondensens benämning. Tillkommer Finland. Antal enkla portosatser. Afdelningen I. Frankerad korrespondens. R e k o m m e n d e ra d e b re f, e n lig t a fd e ln in g e n I I I... B r e f frå n S v e rg e o ch a n d ra lä n d e r till F in la n d, ä 2 0 p e n n i p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r.. T r y c k t a s a k e r u n d e r b a n d, v a ru p r o f v e r o c h m ö n s te r frå n S v e rg e o ch a n d ra lä n d e r till F in la n d, å 6 i p e n n i p e r p o rto s a ts a f 4 0 g r a m m e r... O fu lls tä n d ig t fra n k e ra d e t r y c k t a s a k e r u n d e r b a n d, v a ru p r o f v e r o c h m ö n s te r sa m t o r ik tig t e x p e d ie ra d e o c h fe la k tig t a d re s s e ra d e f ö r s ä n d e l s e r... B e lo p p e t a f frim ä rk e n å o fu lls tä n d ig t fra n k e ra d e fö rs ä n d e ls e r, b e h a n d la d e såsom o fra n k e ra d e b r e f S u m m a, tillk o m m a n d e F in la n d Tillkommande Sverge. Antal enkla portosatser. Afdelningen II. Ofrankerad korrespondens. B r e f t ill F in la n d : 6 frå n S v e rg e, å 7 ö re p e r p o rto s a ls a f 5 g r a m m e r... 7 frå n N o r g e, ä 3 4 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 8 frå n D a n m a r k, å 3 0 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 9 frå n ty s k a o r te r, å 42 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 0 frå n ty s k a o r te r o ch ö s te rrik is k a s ta te rn a, å 5 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... frå n S to rb rita n n ie n o c h Irla n d v ia D a n m a r k e lle r G ö te b o r g, å 57 ö re p e r p o rto s a ts a f 5 g r a m m e r... 2 frå n a n d ra fre m m a n d e l ä n d e r... 3 T r y c k t a s a k e r u n d e r b a n d, v a r u p r o f v e r o c h m ö n s te r till F in l a n d frå n fre m m a n d e lä n d e r i tra n s it g e n o m s ve n s k a p o s to m rå d e t, s a m t o fu lls tä n d ig t fri m ä rk ta d y li k a fö rs ä n d e ls e r frå n S v e rg e 4 R e k o m m e n d e ra d e p e n n in g e b re f frå n fre m m a n d e lä n d e r, e n lig t a fd e ln in g e n I I I... 5 R e tu rb re f, e fte rsä n d a o ch o r ik tig t e x p e d ie ra d e e lle r f e la k tig t a d re s s e ra d e b r e f e tc... S u m m a, tillk o m m a n d e S v e rg e

9 Afileliilngeii lii. Uekonimenderade Iir«-f.. f* Afgängsort. A d r e s s a t. Adressort. Inneslutet värde. Tillkommande Finland. Tillkommande Sverge. Rdr. p enni n _ 28 S u m m a i under afdel- under afdel-i Att öfverföras < ningen I, ningen II, l n:r. n:r 4. AfdelnlngcH IV. Bref, som icke afräkning uppföras.. r A d r e s s a Adressort. Afsändare. Fribrefsrätt.

10 U p p g ift å de fremmande portoafgiller, hvilka al det Kejserl. Finska Postverket godtgöres det Kongl. Svenska Postverket lör styckevis "enom Sverge befordrade, flankerade från Finland till fremmande stater och för ofrankerade brefpostförsändelser från fremmande stater till Finland. Till de fremmande portosatserna tillägges det svenska transitoportot, som utgör: а ) för frankerade bref från Finland 4 öre per 5 grammer; б) för ofrankerade bref till Finland 7i öre per 5 grammer; c) för korsbandsförsändelser, varuprofver och mönster 4* öre per 40 grammer. Rekommenderade bref, korsbandsförsändelser, varuprofver och mönster äro städse underkastade frankotvång. Lift. 0. brefpostförsändelser V a n l i g a b r e f. R e k o m m e n d e ra d e b r e f.* ) V a r u p r o f v e r. K o rs b a n d s fö rs ä n d e ls e r. B e n ä m n in g p å lä n d e r e tc. T v s k lu n d o ch ( M o n i U i s k a S t a t e r n a... Undantag: F ra n k e rin g svilk o r. V ig t- progression. fö r fra n jf ra n k e rin g s frih e ttill^ 5 g ra m m e r ^destinationsorten. d:n j 5 g ra m m e r Frem m ande porto: kerade bref. 3 8 för ofrankerade bref. U tom portot för vanliga bref är att godtgöra. Vigtprogression. 6 i 4 0 g r a m m e r Frem m ande porto. Vigtprogression. Frem m ande porto g r a m m e r g r a m m e r 3 ^ a g r a m m e r Öre. A n m ä r k n in g a r. 3 *) Rekom m enderade bref måste afsandas under korskuvert, h vil- d:o 5 g ra m m e r g r a m m e r g r a m m e r 6 ket med åtminstone två lacksigiller är väj tillslutet. H a m b u r g... d:o 5 g ra m m e r g r a m m e r 6 40 g r a m m e r S le s v ig, H o ls te in o c h L iib e c k, v ia D a n m a r k.. d :o 5 g ra m m e r g ra m m e r g r a m m e r 6 S to r b rita n n ie n oeh Ir l a n d, v ia D a n m a r k e lle r G ö t e b o r g d :o 5 g ra m m e r $ 9 ö re p r st. 4 0 g r a m m e r 4 0 g r a m m e r d ;o 5 g ra m m e r g r a m m e r? 4 0 g r a m m e r 2 F r a n k r ik e o c h A lg i e r ( i s lu te n b r e f s ä c k )... d :o 0 g ra m m e r ö re pj- st. 4 0 g r a m m e r g r a m m e r 8 / F ö r e n t a S ta te rn a i N o r d a m e r ik a, v ia D a n m a r k o ch (Frankotvång till do ^ j Å tn ju ta ingen j Å tn ju ta ingen E n g l a n d... 5 g ra m m e r ö re p r st. Istinationsorten. j ^portom oderation. i ^portom oderation.! v ia H a m b u r g e lle r B re m e n (uppå afsändarens begäran.) ffra n k e rin gsfri het till Idestinationsorten. 5 g ra m m e r g r a m m e r g r a m m e r

11 Lilt. I). Besvaring, till rill (rise i nlgiuissrfsislri'l för paketposten. B refkartans Paketkartans benämning. Brefkartans Paketkartans nummer etc. B e n ä m n in g å r u b rik e n etc. lydde: P å f ö r i n <r e n är rättad till: S k ill to r rä tte ls e n. Godkännes. postkontor den 8

12 L IU. Ej. Register öfver de i ångfartygsbreflådor fill (Finland) ankomna brefposfförsändelser under månad 8 F r å n 8 v e r g e: R e k a i i t u a tion. D a g. med frim ärken frankerade bref korsband till F in la n d. till Fin la n d. ofrankerade bref. beloppet af frim ärken ä ofullständigt frankerade bref, behandlade såsoin ofrankerade. med frim ärken ofullständigt frankerade korsband. h va rfö r hva rfö r tillkom m er tillko m m er Sverge. Fin la n d. F i n la n ( t illk o m m e r : Sverge t illk o m m e r : ( antal e. p,-s. antal e. p.-s. antal e. p.-s. p en n i. p en n i. enligt p en n i, k o lu m n ern a enligt kolumnerna Öre i C 5 6 S:a Finsk fo rd ra n : 2 penni Svensk fo rd ra n : 7 i , S:a ä 20 penni fö r hvarje ä 6 penni fö r hvarje ä 7^ öre fö r hvarje * p en n i. p e n n i. Öre. p enni. p e n n i.

13 Lill. i- Register öfver i ångfarfjgsbreflådor (till Sverge) ankomna brefpostförsäudelser under månad 8 F r å n F i n l a n d : R e k a p i t n a t i o n. D a g. med frim ärken frankerade örsändelser i ransit genom bref korsband Sverge. till Sverge. till Sverge. ofran - kerade bref. beloppet af frim ärken å ofullständigt frankerade bref, behandlade såsom ofrankerade. med frim ärken ofullständigt frankerade korsband. h varför tillko m m er i F in la n d. li varför tillk o m m e r Sverge. Sverge F in la n d tillk o m m e r : t illk o m m e r : antal e. p.-s. i antal e. p.-s antal e. p.-*. p en n i. enligt kolum n ern a enligt k o lu m nerna p en n i. i i 5 S:a F in s k fo rd ra n : 8 penni S:a k 4 öre för livarje å öre fö r hvarje a 25 penni fö r hvarje penni. p e n n i.

14 Paketpostkarta Lill. ti. från finska postkontoret i * till svenska postkontoret i algången den 8 kl. middagen; ankommen den 8 kl. middagen. O f ra n k e ra d e. F r a n k e r a d e. N :r. A f g å n g s o r t. F ö r e m å l o c h m ä rk e. V ä r d e. V ig t. A d re s s. A d re s s o rt. Utlägg. Finskt porto. Finsktsvenskt sjöporto Inkomstrubrik för Sverge. Utlägg Porto. Kontant uppburen franko. Finsk t- svenskt sjöporto. Franko och vidare franko lor Sverge Mark penni lod. penni. penni. penni. penni. T

15 L i l l. II. åtgången den från svenska postkontoret i 8 till finska postkontoret i kl. middagen; ankommen den 8 kl. middagen. O fra n U e ru.d e. F la n k e r a d e. N :r. A f g å n g s o r t. F ö r e m å l o c h m ä rk e. V ä r d e. V i g t. A d re s s. A d re s s o rt. Utlägg. Svenskt porto. Svenskfinskt sjöporto Inkomstrubrik för Finland. Utlägg Porto. Kontant uppburen franko. Svensk. finskt sjöporto. Frnnko och vidart franko föi Finland IL Rdr. IT ort. penni. penni. ore. penni. penni..... i j i \

16 Ankomstregister (för Sverge) Afgångsregister (för Finland) för brefpostkartorna frän finska postkontoret i till svenska postkontoret i mänad 8 ; algängstid klockan middagen. i lii I D a tu m. Enligt brefkarta n:r, 8. 3, 4 och 5. af fran- kerade b re f till Sverge. <N:r 2 i brefkartan.) af fran- kerade b re f till Norge. (N :r 3 i brefk arta n.) af fra tike rade b re f till D a nm ark. (N:r 4 i brefkartan.) S v e n s k f o r d r a n. F in s k fo rd ra n. R e k a p itu la tio n. al fran- k erad e b re f till tyska orter. (N:r 5 i brefkarlan.] Antal enkla portosatser: af frankerade b re f till tyska orter och Österrikiska staterna. (N:r 6 i brcfkartan.j af frankerade h re f till E ngland. (N-r 7 i brefkartan.) af tryckta sak e r etc. till Sverge. (N:r 9 i brefkartan.) a f tryckta sak e r etc. till Norge och D a n m a rk. (N :r 0 i brefk ar t an.) a f tryckta ta k e r etc. till tyska orter och österrikiska staterna. (N:r i brefk a n a n.) a f (ryckta sa k e r etc. till E n g lan d (N:r 2 i brefkartan.) (.Enligt n:r 7 och IS i brefkartan ) Antal enkla portosalter. af ofranke rad c bref från Finland. (N:r 6 i brefkarlan.) K o lu m n e r n a s n :r. Svensk fordran: Finsk fordran: ». to. i i penni ! 7 7 i <! 0 0 ] S:a S ve n sk fordran: 9 l ! penni. 27 QO 29 i 30 3 S:a h 4 öre h 27 J öre h 22 J öre å 27 öre h 4 öre h 45 öre h 4J öre a 7J öre å 0J öre k 5J- ore å 25 penni för hvarje för hvarje to r hvarje for hvarje for hvarje för hvarje för hvarje för hvarje för hvarje för hvarje för hvarje portusats. portosals. portosals. Öre. Öre. penni. penni.

17 Atgängsregister (tor»verge) Ankomstregister (för Finland) för brelpostkarlorna frän svenska postkontoret i till finska postkontoret i mänad 8 ; algängstid klockan middagen. Finsk fordran. s vens k f o r d i- a i lieliapitu ation. D a g. Enligt brefkarta n:r, 4, 5. Antal enkla portosatser : af frankerade bref. af ryck ta saker efc. i (N:r 2 i (N:r 3 i brefkartan ) jrefkarfan.) Enligt brefkarta n:r 2, 3, 4, 5. af ofrankerade bref från Sverge. (N:r Ci brefkartan.) af ofrankerade bref från Norge. (N:r 7 i brefkartan.) Antal enkla portosatser: al ofraukerade bref från Danmark. (N:r 8 i brefkartan j af o franke rade bref från tyska orter. (N-r 9 i brefkartan.) af ofrankerade bref från tyska orter och Österrikiska staterna af ofrankeiade bref från England. (N:r 0 i (N:r i brefkartan.) brefkartan.) ti !). 0. penni. Öre. o 5 3 CD 2 so 02 yi Finsk fordran: Svensk fordran: i 9, S:a 2 3 t 4 5 innsk loraran: 6 7 penni. 8 i Svensk fordran: a 20 penni for h varje a 6 J penni för hvarje k 7 J öre för hvarje ä 34 öre för b varje k 30 öre för livarje a 42 öre för hvarje k 5 öre för li varje porlosats. ä 57 öre for hvarje penni. penni. penni. Öre. Öre.

18 Ankomstregister (för Sverge) Åfgångsregister (för Finland) L U I.»Jn öfver paketkartorna från finska postkontoret i till svenska postkontoret i månad 8, afgångstid kl. middagen. F i n s k fo rd ra n. Svensk fordra n. D a tu m. U t lä g g ( n : r 8 i p a k e t k a r t a n ). F in s k t p o rto ( n : r 9 i p a k e t k a r t a n ). F in s k t s v e n s k t s jö p o rto ( n : r 0 i p a k e t k a r t a n ). F in s k t -s v e n s k t s jö p o rto ( n : r 3 i p a k e tk a r ta n ). F r a n k o o ch v id a r e -f r a n k o fö r S v e rg e ( n : r 4 i p a k e t k a r t a n ). A n in ii r k n i n g a!' penni. penni. penni. Ttdr. 2 3! « ' ' ii deraf hälften deraf hälften ( S:a

19 Afgångsregister (for Sverge) Ankomstregister (for Finland) öfver paketkartorna från svenska postkontoret i till finska postkontoret i månad 8, nfgångstid kl. middagen. Svensk f o r d r a n. F in s k fordran. D a tu m. U t lä g g ( n : r 8 i p a k e t k a r t a n ). S v e n s k t p o rto ( n : r 9 i p a k e t k a r t a n ). S v e n s k t-fin s k t s jö p o rto (n;r 0 i p a k e t k a r t a n ). S v e n s k t-fin s k t s jö p o rto ( n : r 3 i p a k e t k a r t a n ). F r a n k o o ch v id a r e -f r a n k o fö r F in la n d ( n : r 4 i p a k e t k a r t a n ). A n m ä r k n i n g a r. R d r. R d r. penni. penni i > r i i p Q_ 3 L S:a deraf hälften deraf hälften

20 Tabell för reducering: af svenskt mynt till finskt samt tvärtom. L ift. If, O r e. l* e n n i. Ö r e. P e n n i. P e n n i. Ö r e. P e n n i. Ö r e i? 5 72? 0,7 5 35, ? 2, , ? 3 2, 53 37, 4 5f 54 77? 4 2, ,8 5 7* 55 78? 5 3, ,5 6 8 f , , ? 7 4, ,9 8? 58 82? 8 5, ,6 9 2? 59 84? 9 6,3 59 4,3 0 4$ 60 85? ? 6 87? 7,7 6 42,7 2 7i 62 88? 2 8, ,4 3 8? , 63 44, ? 4, 9, ,8 5 2? 65 92? 5 0, ,5 3 22? 66 94? 6, ,2 7 24? 67 95? 7, ,9 8 25? 68 97? 8 2, ,6 9 27? 69 98? 9 3, , ? 70,00 mark ,0? n 2 4,7 7 49,7 22 3? 72,02? n 22 5, , ? 73,04? i i 23 6, 73 5, 24 34? 74,05? n 24 6,8 74 5, ? 75,07? 25 7, , ? 76,08? n 26 8, ,2 27/ 38? 77,0 n 27 8, , ,? n 28 9, ,6 29 4? 79,2? 29 20, , ? 80,4? ? 8,5? 3 2,7 8 56, ? 82,7? 32 22, , ? 83,8? 33 23, 88 58, 34 48? 84, , , ,2? 35 24, ,5 36 5? 86,22? 36 25, , ? 87,24? n 37 25, , ? 88,25? 38 26,6 88 6, ? 89,27? i l 39 27, , ? 90,28? i l ? 9,30 i i 4 28,7 9 63, ,3? i l 42 29, ,4 43 6? 93,32? i i 43 30, 93 65, 44 62? 94,34? i l 44 30, , ? 95,35? 45 3, , ? 96,37? 46 32, , ? 97,38? 47 32, , ? 98, , , ,4? i : 49 34, ,3 50 7? 0 0 rdr.,42? = mark. 70 Nar uppkommande summa slutar sig på bråkdel, höjes den till närmaste hela tal.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Expeditionöreglemente

Expeditionöreglemente Expeditionöreglemente för Utvexling af postförsändelser mellan Finland ocli Sverige upp rättad t på grund af rehlaratioiieu den 30 3uni 1880. Styrelsen för Kongl. Svenska postverket, å ena, och Styrelsen

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN 1987-1989 1. Innehåll 2. Förord 3. Målsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. Kommittén och dess sammanträden 5. Veckoslutskurs 6. Kokbok, seder och bruk 7. Information

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Cirkulär, A. Befordringsafgifter.

Cirkulär, A. Befordringsafgifter. Cirkulär, Postanstalterne till egen efterrättelse och korrespondenternes behöriga delgifvande meddelas, att afsändare af paket till utrikes orter öfver Svergc, som önskar frankera försändelsen längre än

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Expeditions-Reglemente

Expeditions-Reglemente Expeditions-Reglemente rör tillämpning af den emellan lians Majestät Kejsaren af Ryssland, å ena, samt Ilans Majestät Konungen af Sverige och Norge, å andra sidan, den ^ April 1868 afslutade Postkonvention

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

BFLi p ra k tik e n Erfa re n h e te r frå n Bo rå s

BFLi p ra k tik e n Erfa re n h e te r frå n Bo rå s BFLi p ra k tik e n Erfa re n h e te r frå n Bo rå s Fundera en minut Al l a mä n n i s k o r v i l l l ä r a s i g f r å g a n ä r v a r f ö r e n d e l e l e v e r i n t e v i l l g ö r a d e t i s k

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.).

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Hedbom, Johan Carl Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Stockholm 1829 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Cirkulär. Malla, Island och Eäröarnc, äfvensom Nord Amerikas Förenta stater. 1. Är följande likformiga portotaxa fastställd:

Cirkulär. Malla, Island och Eäröarnc, äfvensom Nord Amerikas Förenta stater. 1. Är följande likformiga portotaxa fastställd: Cirkulär. På grund a f den i Bern år 1874 hållna postkongress, komma, enligt hvad Postdirektionen blifvit meddeladt, särskilda förändringar att, ifrån och med den 1 Juli innevarande år, inträda i taxorna

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G

SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G (?..) SVENSKA HAMNA RB ETARFÖRB UNDET A V D. 4 G ö T E B O R G Göteborg 98-05- 15 Hej Hä r är någ ra viktiga rader som Jag. s ku lle vilja ha in i Hamnkana len.. Till nästa utgivning Om det går bra. Har

Läs mer