MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, Huddinge * Tel (kvällar) LÖPSEDEL NETWORK HÅRDSATSAR PÄ MS-DOS MASSOR AV NYA DATABASER KAN Z 280 GE OSS EN MODERNARE MB? MEDLEMMARNA SADE NEJ TILL DOS-MATERIAL FELRIKTAD KRITIK MOT DATORN I SKOLAN SKRÄMMANDE SIFFROR FRÅN REDAKTIONEN FLYTTA BEEARTISTIC-FILER TILL MWB INTRESSANT SIFFERPROBLEM samt naturligtvis massor av program GLÖM INTE ÅRSMÖTET DEN 21 JANUARI 1988 klockan Lokal: LJniversi te te t / Vanadisvägen 9 (ingång på fastighetens baksida) Klubbens postgiro:

2 I N N E H A L L Network expanderar - hårdsatsning på MS-DOS... 4 Databaser: Dagsländor eller institutioner... 5 * Ännu ett program för städning av WS-filer (10K)..7 (R01) D * Flexibelt etikettprogram (4K)... 8 (R02) "Titta" på kassettljudet Magiska siffror hotar julfriden...12 * Elegant presentation av LORES-grafik (4K) 12 (R03) * Att lägga värden i en funktion via INPUT (4K)...14 (R04) * Julklapp till assemblerfantasterna (BK) (R05) Grodorna firar julafton i förtid...19 Kan Z280 ge oss en modernare Microbee?...20 * Musikprogram med många finesser (8K) (R06) Stora siffror från hårddisk och redaktion Efterlysning : Språket C och sidoscrollning "JA" eller "NEJ" till MS-DOS i MIKROBITEN * Alfapet på Microbee (6K) (R07) * Konvertera BA-filer till MW-Basic (4K) 33 (R08) D MB i skolan: Dataundervisningen bättre än ryktet 34 * Kalenderprogram för lärare (12K) (R09) D * Språkövningsprogram (8K) (RIO) D * Hangman-spel över språkträning (8K) (Rll) * Palin-spelet datoriserat i skolmiljö (10K)...35 (R12) * Låt datorn beräkna integralerna (4K) (R13) Inflationen besegrad - årsavgiften oförändrad?..39 * Väderprogrammet anpassat för Premium (12K) (R14) D * Intressant version av LIFE (12K) (R15) Vi har läst: Introduktion till maskinkodning...43 Asterisk (*) markerar program För att underlätta bedömningen av hur "långa" kassetter som erfordras vid kopiebeställning har vi angivit storleken på varje program. OBSERVERA att vissa program enbart är körbara på diskbaserade system/ vilket markeras med ett "D" efter programmets nummer. Vid beställning av programkopior räcker det i fortsättningen att ange den beteckning (R..) som skrivits efter resp program. glöm inte Arsnötet torsdagen den 2i januari 1988 Anteckna datum redan nu - särskild kallelse utfärdas ej! 2

3 D Y S T ER FRAM TID MEN POSITIVT NYARS LÖFTE Ä nnu etc Å rs s k ifte s tå r fö r d ö rre n och det ö r således höq tid e tt su m m e ra ihop re s u lta te t av de t gångna årets verksam het och a tt sa m tid ig t fö rs ö k a se fra m å t på den fo r ts a tta u tv e c k lin g e n. Sedan fö r ra å rs s k ifte t, då den e x a k ta m e d le m s- s iffr a n v a r 580. ha r klubben ta p p a t b o rtå t 300 m e d le m m a r m en en s to r del av d e tta b o r tfa ll ha r ku n n a t kom penseras genom en s ta d ig tills trö m n in g av nye m e d le m m a r och i dag kan vi rå kna In u n g e få r M50 M ic ro b e e - e n tu s ia s te r i gem enskapen. S iffr a n år något osåker e fte rs o m ja g kon sekvent rå k n a r e n b a rt dem som ha r b e ta lt sin a v g ift och då d e t fin n s b o rtå t 3 0 -ta le t a lld e le s n y tillk o m n a M B -å g a re. som ånnu in te ha r h u n n it a tt göra r å t t fö r sig. kan således s lu ts iffr a n ham na någonstans k rin g M75 innan rä kenskapsåre t avslutas. För några år sedan ansågs e tt sådant m edlem s a n ta l lig g a lå n g t o v a n fö r a lla dröm grånse r m edan s iffra n i dag m å ste to lk a s som e tt h o t m o t den fo r ts a tta verksam h e te n e fte rs o m den innebår en re e ll fö rlu s t på ca 150 m edlem m a r. In fö r nåbta år v e t ja g redan nu a tt m inskningen ko m m e r e tt fo r ts ä tta (e tt 5 0 -ta l har re dan m e d d e la t a tt de b y tt d a to re r och d ä rfö r in te ko m m e r a tt fö rn y a m e d le m ska p e t) och fö rm o d lig e n fin n s d e t m in s t lik a m ånga t i l l som. i förhoppning om a tt få några g ra tis tid n in gar nästa år. tig e r s till. Som fra m g å r ev Lasse K in d e lls ju lb r e v hår b re d v id har också M B -fö rs å ljn in g e n b ö rja t sjunka och åven om m an i K ungsbacka gör s trå la n d e in sa tse r fö r a tt in fo rm e ra a lla nya köpare om klubbens e xiste n s lö r vi in te kunna rä kna m ed sam m a tills trö m n in g av nya m edlem m ar som h ittills. U ta n en fungerande s ty re ls e och m ed e tt s ta d ig t sjunkande m e d le m s ta l ser således klubbens fra m tid ganbka m ö rk u t. Jag hade le k t m ed ta n ke n på a tt bredda u n d e rla g e t genom a t t också öppna tid n in g e n s s p a lte r fö r D O S -användarna - b o rtå t h ä lfte n av m edle m m a rn a ty c k s kö ra båda system en - men den lilla e n kä te n i fö rra n u m re t gav Ing et stö d fö r en sådan u tv e c k lin g. I den m ån m an a lls kan läsa u t någon tendens u r svaren på undersökningen pekar denna m e st m o t a tt m e d le m m a rn a to t a lt s tru n ta r i p ro b le m e t. A v ca M50 m e d le m m a r är d e t bara 21 [T J U G O - E N III) som a lls har h ö rt av sig och endast sju av dessa har s tä llt sig po B itlva t i l l fö rs la g e t. R este n ty c k a m ed en s to r gäspning ha vä n t frå g a n ryg g e n och d e tta ty c k s ty v ä r r va ra ganska s y m p to m a tis k t fö r de fle s ta s in s tä lln in g t ill verksam heten. N u tr o r ja g ändå in te a tt m e d le m m a rn a år f u llt u t lik a o in tre sse ra d e aom de v e rk a r. S tänd iga fö rfrå g n in g a r om når nästa num m er av M IK R O B IT E N kom m e r u t ty d e r på a tt tid n in g e n tro ts a llt har en In tre ssera d lä sekre ts ch d ä rfö r vågar Jag nu lova a tt fo r ts ä tta i de gam la hju lsp å re n ånnu e tt å r. Jag kom m er således a tt ge u t tid n in g e n och u p p rä tth å lla a ll den Ö vriga m e dle m sse rvice n Öven under 1Q8B och hoppas a tt de m edlem m ar som fo r t fa rand e finnb k v a r kom m e r e tt s tö tta a rb e te t genom a t t lå ta b idragen t i l l tid n in g e n s trö m m a in i en b e ty d lig t s trid a re s trö m ån h it t ills. M ed d e tta n y å rs lö fte önskar ja g a lla m e d le m m arna en r ik t ig t G O D J U L och e tt G O TT N Y T T A R! E tt a n nat h o t m o t klubbens e xiste n s år den p re k ä ra b ris te n på fo lk som v ill ta ansvaret fö r verksam heten genom a tt åta sig e tt s ty re l seuppdrag. De fle s ta i den nuvarande s ty re ls e n har u p p rä tth å llit sina b e fa ttn in g a r ånda sedan klubb en bild a d e s och M Å S TE nu e rs ä tta s. V a lberedn ingen jo b b a r fö r h ö g try c k fö r a tt h itta några in tre ssera d e m en har h it t ills e n b a rt m ö tts av negativa svar. 3

4 JULBREV F R A N KUNGSBACKA: NETWORK E X P A N D ER A R MED NY P C -FA M ILJ Vi har Fått e tt m y c k e t in tre s s e n t ju lb r e v frå n Lasse K in d e ll i K ungsbacka, då r han dels gö r en tillb a k a b lic k på d e t s n a rt gångna å re ts v e rk s a m h e t och dels låm n ar en del re n t se n sa tio n e lla n y h e te r om den F ra m tid a in rik tn in g e n på ve rksa m h e te n v id N etw ork A B m ed bl a e t t h e lt n y tt p ro d u k ts o rtim e n t på P C -F ronte n, v id sidan om en s jå lv k la r F o rts a tt satsning på M icro b e e. 'N u når år 1687 lid e r m o t s it t s lu t. kan d e t va ra dags a t t t i t t a lite n å rm a re på vad Fram ti* den kan ha a tt e rb ju d a För oss som har M icro b e e som ge m ensa m t in tre sse. M en F6rst, en lite n tillb a k a b lic k. N å r rö ken k rin g M icro b e e A B :s konkurs hade la g t sig. sent i de cem be r och N etw ork AB såg dagens lju s För Första gången så va r de sparsam m a ta n k a rn a om den Fram tid a ve rksa m h e te n a llt annat ån k o n k re ta. M an kan såga a tt Thom as och ja g hade " b liv it v e N e tw o rk A B som en s is ta u två g, når ingen annan v ille satsa på p ro d u kte n M icro b e e. In te n siva, m en fru k tlö s a. Försök a tt så lja rä ttig h e te rn a t i l l M icro b e e gjordes de sista m ånaderna. E Ftersom både Thom as och ja g visbte a tt d e t i a lla Fall å tm in s to n e Fanns en viss m a rknad För s e rv ic e och su p p o rt b e slö t vi obb För a tt satsa på en slags d e ltid s v e rk s a m - h e t som g ic k u t på a tt v l. på v å r F ritid, sku lle sköta N e tw o rk. D e tta borde Fungera, s å rs k ilt som S tig N o rla n d e r to g på sig jo b b e t som s e rv ice a n sva rig. R å tt s n a rt visade d e t Big a tt k a lk y le n In te v a r r ik t ig t v e rk lig h e ts fö ra n k ra d - d e t b le v För m y c k e t a rb e te För a tt sköta s på d e ltid m en För lit e t För en m e ra lå n g s ik tig s ta b ilite t. Vad gör man? A tt "backa " var o m ö jlig t, e fte r som v å r p e rsonlig a satsn ing I d e t hela va r avsevård, så d e t fic k b li en ökning av insatserna fra m å t, om ån F ö rs ik tig t. e t var så de t F ortsatte. Vi breddade so rtim ente t t i l l a tt också o m fa tta e tt k o m p le tt P C - p ro g ra m, v i jagade sko lo rn a lite e x tra m ed M icro b e e och v i a rb e ta d e a k tiv t m o t sm åföreta g a re. F ö ljd e n b le v e tt o m s ä ttn in g e n v ä x te, sa kta m en s å k e rt. N ä r v i kom t i l l s lu te t av som m aren såg N e tw o rk m est u t som e t t lit e t a g e n tu rfö re ta g som sålde M ic ro b e e och P C - system t i l l s k o lo r, kom m une r och å te rfö rs ä lja re. N å g o t Ilt e t såldes också d ire k t, m en den delen av FÖrsåljningen m inskade a lltm e r. 4 D e t som sedan hände i början av hösten, kom m e r a tt spela en s to r r o ll För oss i fra m tid e n. D å to g en gam m al vån k o n ta k t med m ig och Föreslog a tt vi sku lle göra a ffä re r ihop. Vi hade g jo r t sådana tid ig a re och hade in g e n tin g e m o t a tt prova igen. Vännen i Fråga hade i s it t Företag. N C C. a g e n tu re n För bl a tyska S chne id er. S chne id er har under de senaste åren s å lt å ts k illig t m ed d a to re r i C e n tra le u ro p a - Faktum är a tt dom i T yskla nd v a r num m er tv å på h e m d a to rm a rkn a d e n (e fte r C om m odore) och num m er tv å åven på P C -d a to rs id a n (e fte r, gissa v e m... ju s t d e t, IB M ]. D e d a to re r man Bålde va r de sam m a som A m s tra d sålde i bl a S verige. En och annan v e t kanske också a tt S chneider har h a ft m e r ån e t t Finger med vid konstruktio nen av A m strad-m askinerna. M en, u tv e c k lin g e n hade sedan nå gra m ånader g å tt In I nya banor. S chneid er hade under hösten -8 6 b e s lu ta t a tt u tv e c k la h e lt egna m a skin e r, såga upp a v ta le t m ed A m s tra d och lansera d e t nya m a s k in p ro g ra m m e t under U ta n a tt gå in på B iffro r, kan ja g såga a tt deras a m b itio n å r s to r (to p u t it m ild ]. Som Företag år S chne id er i dag e ta b le ra t i e le k tro n ik - och h e m e le ktro n ikb ra n sch e n dår m an o m s ä tte r c:e m ilj k r och år h e lt s jä lv fin a n s ie ra d e. M an har v id e t t F le rta l tillf ä lle n F å tt e le k tro n ik d e s ig n p ris e r och anses va ra en av de ledande e le k tro n ik in d u s trierna i E uropa. På de om råde n m an g e tt sig in. har tillv ä x te n v a r it k r a ftig, åven med japanska m å tt m å tt. D ch nu kom m e r a llts å den hår jå tte n med en egen. k o m p le tt P C -lin je och v i. N e tw o rk A B. b lir tillfrå g a d e om v i in te m ö jlig e n kan v a ra in tre sse ra d e av e t t sam a rb e te, val Så k la r t vi å rl Så å r tie tl F rå n och m ed å rs k if te t -8 7 /-8 B ha r vi ta g it in N C C /S ch n e id e r som delägare I N e tw o rk. R e n t p ra k tis k t ökas dä rm e d a k tie k a p ita le t t i l l och vår Försiktiga expansion F o rts ä tte r, m en nu m ed S chne id er som huvudm årke. ^

5 5 Vad innebår dé d e tta fö r M icro b e e? In te så m y c k e t, fa k tis k t. M ic ro b e e fö rså ljn in g e n kom m e r a tt fo r ts å tta som v a n lig t, i den ta k t som m a rknaden och A u s tra lie n be stå m m e r. D e t å r in te frå g a om något a n tin g e n - e lle rl M en, som vål a lla fö rs tå r, har in tre s s e t fö r M ic ro b e e g å tt ne r n å got och e fte r M icro b e e :s sam gående m ed Im p a c t S ystem s, ser det in te u t a tt b li så m y c k e t D O S-baserade system som kom m e r d å rifrå n. F ö r e tt h å lla fö re ta g e t fly ta n d e år d å rfö r S ch n e id e r-a g e n tu re n e tt bra, fö r a t t in te såga d e t båsta tå n kbara. k o m p le m e n t. F ra m tid e n få r n a tu rlig tv is visa vad som å r k o m p le m e n t t i l l vad, m en det å r i a lla fa ll k la r t a tt v i in te tfin k e r slfippa M ic ro b e e I fö re te te g e t. D e tta å r ju e tt M ic ro b e e -fo ru m, så ja g tå n ke r in te här b e rä tta n å got om de nya S ch n e id e r- d a to re rn a. in te om den supersnabba 204O:n m ed en 30 m eg h å rd d isk m eg 3.5* flo p p y och m ed E G A -, C G A - och H e rc u le s -g ra fik som sta n d a rd. In te h e lle r om de nya P C - och X T d a to re rn a som ko m m e r i vå r, t ill p ris e r som ni in te tro d d e... In te tå n k e r ja g h e lle r b e rå tta om den syn n e rlig e n p risvä rd a A T :n e lle r de p o rta b la m o d e lle rn a, m en - s k u lle någon va ra in tre sse ra d så s k riv en ra d t i l l N etw ork e lle r t i l l M IK R O B IT E N s re d a k tio n fö r vid a re b e fo rd ra n, så s k a ll vi b e rå tta. D e t kan s ä k e rlig e n va ra v å rt b e sväret fö r den som år intresserad av P C -D O S -vårlden. En sak v ill ja g dock såga. N e tw o rk s a m b itio n e r år in te a tt b li s tö rs t e lle r a tt a n s tä lla en massa fo lk fö r a tt fo rc e ra en expansion och ta m a rknadsandelar. D e t som s k a ll s ty ra vå r u tv e c k lin g kom m e r a tt va ra m arknadens egen k ra fte r, d e t år a lla inblandade överens om. V i få r se om klubben tillå t e r a tt ja g b e rä tta r lite m e r om de nya d a to re rn a t i l l nåsta gång. Så t ills vid a re : En r ik t ig t God J u l och e tt r ik t ig t G o tt N y tt A r önskar ja g a lla. Lasse K in d e ll D A TAB AS ER ; OAQ9LÄNDOR ELLER INSTITUTIONER? F å fö re te e ls e r ty c k s fö ra en m e ra dagslåndebetonad v e rksa m h e t ån d a taba ser. Ä n å r dom hår. ån å r dom då r och når m an m in s t anar d e t finn e dom ingenstans. FÖr a tt s a m m a n stä lla en v e r k lig t a k tu e ll lis ta ö ve r o p e ra tiv a databaser krå vs n fire nog a tt denna re v id e ra s m in st en gång dagligen och e fte rs o m M IK R O B IT E N bara ko m m e r u t varannan m ånad hinner åven den få rs k a s te fö rte c k n in g b li OBåker innan den än tlig e n når läsekretsen. In tre sse t fö r sådana da taba ser år e m e lle rtid m y c k e t s to r t b land klubbens m e d le m m a r och vi ta r d å rfö r chansen a tt ån en gång fö rsö ka bjuda på en så a k tu e ll in fo rm a tio n som m ö jlig t. Denna gång saxar v i. med fö rfa tta re n s m edgivande. en så se n t som i m itte n av augusti av Bo K u llm a r s a m m a n stä lld och u p pdatera d fö rte c k n in g ö ve r sådana baser, p u b lic e ra d i A B C B la d e t n r 3 /-B 7. S a m tlig a baser v a r således Igång fö r bara några m ånader sedan m en inga g a ra n tie r kan u tfä rd a s fö r a t t de fo rtfa ra n d e år I d r if t. N edanstående lis ta ha r versio nsnum m e r 1.00 och kom m e r fo rtlö p a n d e a tt u p pdatera s i m ö te t D a ta b a s lis ta n i K O M /O d e n Cdet år å tm in s to n e E N da taba s av d e t m e ra beständiga s la g e tl). F ö r a tt k o n c e n tre ra lis ta n används fö lja n d e fö rk o rtn in g a r: H A S T IQ H E T 5K O D : 3) 300 bps S] s p lit speed 1200/75 bps 2} 1200 bps 4) 2400 bps P A R IT E T : 5) Spece. n o ll M ) Mark» even E) Even, jflm n O) Odd, udda N ) No p e rity, ingen p a rite t V id p a rite t, dvs S, M, E e lle r G g å lle r a lltid 7 d a ta b ita r och v id N (ingen p a r ite t] g å lle r

6 6 alltid B databitar. O m inget annat angea användes E N stoppbit. V ilk e n typ a v pa rite t som användes är i allm änhet b etyd elselöst u tom vid filö v e rfö rin g m en sta n d a rd m ä ssigt a nges p a ritet E V E N på de sy ste m som ej d ire kt uppger att de k rä v e r IN G E N paritet. DIVBRSB KOH-lika bvate»: A lla sy ste m är öppna d ygn e t ru n t om inget annat anges. F ö rk o rtn in g e n K /h betyder att sy ste m e t endast är öppet k v ä lla r och helger. [2M>] Innebär slu tlig e n ett sy ste m e t i fram tid en kom m er att kunna k öras m ed 1200 och 2M00 m odem. Nuaasr: Nain: Hast: Paritet: Apple Forever 3 B Minst 2 linjer CompuText, CT 2 B Kostar/ ej svar fnl CompuText, CT 3S E Kostar/ gruppnummer SoftComm S S Odenbase 3 N Stängd lektionstid B4 Vasaskolan/ Örebro 3 N Post Scriptum 3S24 N ABC-Banken (försök) 3 S öppen Kungälvsbasen 3 E Permobas/ PB S E Kostar, gruppnummer PermobaS/ PB 3 E Kostar, gruppnummer PS Kvarnberget 3 E Ra t-hole 3 E 6 linjer FIDO-eystea: Samtliga PIDO-nuaaer börjar da 501/ Nuaaer: Naan: Hast: Paritet: Runtime S24 N Yellov PC S N Poor Man's FIDO 2 N Scheme BBS 324 N Eager Beaver, CCS 324 N Unicom (2>?) N OPUS--svstea: Samtliga PIDO-nuaaer börjar pa 501/ Nuaaer: Naan: Hast: Paritet: Sthlms Stads Dataskola 324 N Dataimports BBS 2 N Alley Cat N Corner Base N N S E Vsterås S24 N Starwalker S24 N Double-0-BBS S24 N South Swedish FIDO S24 N SvArtillgängligl Mainframe Info BBS N D.O.S N Plutten, S24 - N Common S24 N Blue Bird 24 N Telsoft S24 N Sherwood BBS S2 N Fo rts s

7 ÄNNU ETT PR O G RA M FÖR S T Ä D N IN G AV WS-FI LER Vi kunde redan i Förra n u m re t bjuda på e t t per p ro g ra m som v a r avsedda a t t användas fö r a tt "rensa" W o rd S te r-file r frå n k o n tro llte c k e n och annat "s k rä p ". Y tte r lig a r e e t t sådant bidrag» frå n S tig T h yla nder i M ö ln d a l, m åste på grund av u try m m e s b ris t s tå ö ve r t i l l d e tta nu m m e r m en kom m e r nu tillsam m ans med Stigs egna kom m entarer. " M itt fö rsla g a tt rensa W o rd S te r-file r frå n k o n tro llte c k e n 3r in te s å rs k ilt e le g a n t men det fu n g e ra r bra och å r kanske en bra le k tio n i filh a n te rin g m ed T u rbo P ascal. P ro g ra m m e t avlägsnar de fle s ta A S C Il-te c k n e n m ed värde under 32 - använd gärna d e t u tm ä rk ta F P.C O M fö r a tt ta reda på v ilk a k o n tro llte c k e n som skall evlögsnasl Som synes gör p ro g ra m m e t Ilte t m e ra. b l.a. bytes h a k- och kla m m e rp a re n te s e r (som akrlvs u t som å.å.ä och Ä m ed C P M -p rin te r] u t m ot vanliga parenteser och punkt e lle r asterisk. O e tta Ör p ra k tis k t om m en har f å t t ta g f en engelsk P a s c a l-fil. O m m an b y te r u t u tfile n m o t p rin te rn kan m an lä t t få den a tt s k riv a u t de te cke n m an v ill. även om den kanske v ill ha IB M -A S C IItecken. (F ör ex.vis å.å.ö: : W rlte (L s t.c h r( 134)]; : W rite (L s t.c h r( 132)]; : W rite (L s t.c h r( 140)]; pro g ra m w srens (in p u t.o u tp u t.o rd F il); ( p ro g ra m som re nsar W S file r frå n k o n tro llte c k e n och ändra r en del a n n a t*) var Bokstav: C hor: In F il.u tf il: T e x t: FiInam n 1.FiInam n2 : S trin g t.25.); begin w rite C A n g e nam n på file n som ska ll rensas frå n k o n tro llte c k e n : *); re a d ln (F iln a m n l): assign(lnfi I, F iln a m n I ): re s e t (In F il): w ritec A nge önskat namn på den rensade file n : '); re a d ln (F iln a m n 2 ); a s s ig n (U tf il,f iln a m n 2 ): re w r ite (U tf i I); w h ile n o t e o f(ln F II) do begin read (In F il.b o k s ta v ): case (o rd (B o ksta v) and 127) o f : ; B. 1Q : : B : : 123: W r1 te (U tf II,'( * ): 125: W rite (U tf II,'*) ): 01: W rlte fu tf II,'[,'): 03: W rite O J tf il,'.)'): (* A vlä g sn a r k o n tro llte c k e n * ) (* - ra d e ra A S C II-ta le t fö r de ") (" tecken du v ill behållal *) (* B y t u t *) (* hak- och klam m erte cken *) (* (e lle r å.ä.a.ä ) *) else W rite (U tf il.c h a r(o rd (B o k s te v ) and 127)): (* Tag b o rt b it B om den fin n s *) end: end: close (In F il); close (U tf il); end. 7

8 ETT VERKLIGT FLEXIBELT ETIKETT-PROGRAM V i har under ärans lopp p u b lic e ra t en läng ra d o lik a p ro g ra m fö r e tik o ttu ts k r if te r m en in g e t av dessa h a r v a r it tillr ä c k lig t fle x ib e lt fö r a tt r ik t ig t t illt a la C laes B y s te d t i K ungsängen och d ä rfö r har han nu s jä lv s k riv it e tt sädant och skänkt d e tta t ill klubben. Om s itt program b e rä tta r Claes: *C e t fin n s v is s e rlig e n redan tid ig a re e t t par e tik e ttu ts k r ifts p ro g ra m. m en dä ja g ty c k te a tt de v a r fö r jo b b ig a a tt använda seriö st h a r ja g d ä rfö r g jo r t e tt e g e t. D e t är a v s e tt fö r e tik e tte r i fo r m a t 23 x 09 m m. m en kan n a tu rlig tv is användas även t i l l andra fo rm a t om m an ä n d ra r fa k to rn L (R ] i ra d [bredden], M ax fe m ra d e r te x t kan användas m en om m an In te v ill u tn y ttja a lla ra d e rn a s k riv e r m an bara In te In någon te x t på da 'ö v e rflö d ig a * ra dern a. M an b ö rja r m ed a tt ange ön skat s tilv a l fö r den a k tu e lla ra den och p ro g ra m m e t visa r då en s tre c k a d lin je som te x te n s k a ll skriva s in på. S tila rn a och deras koder är anpassade t ill skrivaren CPA-BO. F ö re u ts k r ifte n fé r m an en frå g a om te x te n skall cen treras. Denna fu n k tio n fungerar åven om m an h a r v a lt o lik a s tila r på de o lik e ra d e rn a. E fte r d e t a tt m an h a r a n g e tt önskat a n ta l u ts k riv n a e tik e tte r s ta r ta r u ts k r ifte n d ire k t. E fte r u ts k r ifte n kom m e r de v e rk lig a finesserna. M an få r en frå g a om m an v ill ha fle r u ts k r ifte r m ed sam m a e lle r delvib ändrad te x t. M an behöver Båledes In te s k riv s om te x te n e fte r en p r o v u ts k r ift u ta n kan gå in och göra e r fo r d e rlig a ä n d rin g a r I v a lfr i ra d v a rp å proceduren b ö rja r om m ed frå g o rn a om c e n tre rin g och a n ta l. E tt m e m e n to fö r 12B -användare: V id a u to s ta rt frå n S H E L L kan p ro g ra m m e t u p p fö ra sig lite t u n d e rlig t i början, precis som en del andra B asic -program brukar göra vid au tos ta r t (i a lla fa ll på m in d a to r]. T ry c k bara B R E A K och s k riv R U N så b ru k a r p ro b le m e t fö rs v in n a ' C LS : R E M E tik e ttu ts k rifts p r o g r a m. C.B. 1BB7 /1 7 3 / O U T L # 1 : STRSC3000] : GOSUB 2000 : C LS : LO R ES /0 2 7 / F 2 * - " : D IM S(5] : D IM L [5 ) : D IM T l[5 ] : FO R 1-1 TO 5 : T 1 S C I]-" : N E X T I /0 1 8 / GOSUB 140 : GOTO 220 /17B / C U R S 4.12 : P R IN T '1 - P IC A [3 1 ] 2 - E L IT E [3 7 ] 3 - Condensed (5 5 )' /0 5 9 / P R IN T ' 4 - P IC A em ph. d. s trik e (31) 5 - E L IT E d. s trik e (3 7 )' 7042/ P R IN T ' B - P IC A e n la rg. (15) 7 - E L IT E e n la rg. ( IB ) ' /0 3 0 / P R IN T ' B - P IC A em p. e n l. d. s tr. [15] B - E L IT E e n l. d. s tr.( IB ) ': /23Ö / C U R S : P R IN T C H R (1B 1]:C H R (1B1] : C U R S : P R IN T C H R tlfl 1):C H R [1B 1] /101 / 0 0 ISO C U R S : P R IN T C H R [1B 1):C H R [1B1) : C U R S : P R IN T C H R [1B 1]:C H R (1B1) /1 0 2 / CURS : P R IN T CHR(1B1):CHR(1B1) /0B 4 / FO R Y -1 2 TO 15 : C U R S l.y : P R IN T C H R [1 B 1 ]:C H R (1 B I): : N E X T Y : R E T U R N /1 0 0 / REM V al ev s tila r och Inskrivning av te x t. /14 B / FO R R -1 TO 5 /0 2 0 / C U R S l.r + R -1 : P R IN T 'A n g e s til I ra d 'R ' : ': /2 3 4 / GOSUB 260 : GOTO 340 /1B 5 / V 1 8 -K E Y : IF V I» - " T H E N 260 /0 3 7 / S 2 -V A L (V 1 8 ) : S (R )-IN T [S 2) / I 0 4 / IF S (R ]-1 OR S (R )-4 : L [R ) -3 I : R E T U R N /1 2 1 / IF S (R )-2 OR S [R )-5 : L (R )-3 7 : R E T U R N /IS O / IF S (R )-3 : L (R ]-5 5 : R E T U R N / l 14/ IF S(R )-B OR S(R )-B: L [R )-1 5 : R E T U R N /1 2 6 / IF S (R )-7 OR S (R ]-B : L (R )-1 B : R E T U R N /1 3 2 / S (R )-I : L (R )-3 1 : R E T U R N /2 2 2 / C U R S 1.R+R-1 : P R IN T ' ': /1 6 4 / C U R S 7.R *R : FO R 1-1 TO L (R ) : P R IN T C H R (84): : N E X T I : P R IN T /1 5 1 / C U R S 1.R+R-1 : IN P U T 'T e x t : ':T 1 S (R ] / 1 16/ - 8

9 00370 N E X T R /0 4 3 / R E M U ts k rlfts v a l /1 5 5 / C LS : P R IN T Önskas c e n tre rln g av te x te rn a? J /N * ; /1 5 3 / C IS -K E Y : IF C 1 «-** T H E N 400 /2 4 7 / IF C 1 S - 'J ' O R C l * - ' j * T H E N L E T Q -1 ELSE L E T Q -0 /0 4 2 / C LS : IN P U T "A n ta l a ttlk e tte r? *:N : C LS : IF N<1 T H E N 420 /0 4 0 / R E M U ta k r ir t / / P -0 ; C U R S 20.B : P R IN T *S tö r a j. Jag Jo b b a rl*: / / FO R l - l TO N /0 4 0 / FO R R - l TO 5 /0 2 5 / GOSUB 1000 /2 2 0 / IF Q -1 TH E N OOSUB 1500 /0 9 5 / L P R IN T S P C [P ]:T 1S (R ) /1 3 2 / N E X T R : L P R IN T /0 5 7 / N E X T I /0 3 0 / REM Val av fle r u ts k rirte r. / 1 51/ C LS : P R IN T 'Ö nakaa fle r u ts k r ifte r m ed sam m a e lle r d e lvis findrad te x t? J /N * : /1 3 5 / F 1 S -K E Y : IF F 1 S - " T H E N 540 /0 0 7 / IF F1S-VJ* OR F 1 $ -* j* T H E N 590 /0 9 9 / C LS : P R IN T 'Ö n s k a r Ou s k riv a u t nya e tik e tte r? J / N ': /0 7 9 / F l t - K E Y : IF F 1 S - " T H E N 570 /0 1 3 / IF F 1 S -"J * OR F 1S -*j* T H E N R U N ELSE E N D /1 B 9 / C LS : P R IN T 'Ö n s k a r D u Bndra I n ä g o n 'F 2 $ ' ra d? (ra d n u m m e r e l. N )": /2 0 9 / R IS -K E Y : IF R 1 S - " T H E N 600 /0 2 5 / IF V AL(R 1S ]>0 TH EN 620 ELSE 3B0 /2 5 0 / R E M R u tin fö r B ndring I ra d. /1 5 2 / C LS : F 2 S - ' f l e r ' : R 2 -V A L C R 1S) : R -IN T IR 2 ] : QOSUB 140 /1 6 9 / C U R S 1.1 : P R IN T 'V a ld s til I ra d *R * : 'S (R ) /1 B 5 / P R IN T 'T e x t : T I l I R I /0 5 5 / CURS 7.3 : FO R 1-1 TO L (R ] : P R IN T CHR(941: : N E X T I : P R IN T Ö /0 9 1 / P R IN T 'N y s til i r a d 'R ' : ': /1 2 4 / OOSUB 280 : P R IN T S(R) / 1 15/ C U R S 7.7 : FO R 1-1 TO L (R ] : P R IN T C H R (94): : N E X T I /0 8 3 / C U R S 1.6 : IN P U T 'T e x t : ':T 1 S (R ) /1 2 3 / GOTO 590 / I 11/ R E M S tilk o d e r t i l l s k riv a re n. /1 9 3 / IF S(R )-1 : L P R IN T C H R [2 7 ]:'I':C H R (0 ): / 2 11 / IF S (R ]-2 : L P R IN T C H R (2 7 ):'r:c H R (1 ): /2 1 4 / IF S (R ]-3 : L P R IN T C H R [2 7 ]:T ;C H R (4 ): /2 1 9 / IF S (R ]-4 : L P R IN T C H R (2 7 ):*I*:C H R (2 4 ]: /0 1 5 / IF S (R )-5 : L P R IN T C H R (2 7 ):'I':C H R (1 7 ): /0 1 9 / IF S (R ]-8 : L P R IN T C H R (2 7 ):'I':C H R (3 2 ): /0 1 B / IF S (R ]-7 : L P R IN T C H R (2 7 ]:*I':C H R (3 3 ): /0 2 1 / 01 OBO IF S (R )-0 : L P R IN T C H R (2 7 ):'I':C H R (5 6 ): /0 2 B / IF S (R )-9 : L P R IN T C H R (2 7 ):'I':C H R (4 9 ): /0 3 2 / R E T U R N /1 B 2 / U -L E N (T IS C R )) : Z -L C R H J : P -Z /2 : R E T U R N : R E M C e n tre rln g s ru tln /2 3 8 / R E M R u tin fö r v in je tte n. /1 9 4 / A 1 * -'A A B B B B B B A A B B A A A A E* /0 5 5 / B 1S -"F Q A A B B B B B B A A B B B B A A B B * /0 0 7 / A 2 * -* A A C C C C A A A A A A A A * /1 1 5 / B 2 S -'H A A C C C C A A A A ' /1 0 5 / A 3 * -* A A D D D D A A A A A A I* /0 6 5 / B 3 S -'J K A A D D D D A A A A ' / 0 13/ FO R I-8452B TO U 1*18) /0 B 9 / 020B0 R E A D D : PO K E 1.0 : N E X T I /0 1 4 / FOR TO : POKE 1.0 : N E XT I / I6 5 / 9

10 02100 P C Q /157/ F O R M -1 T O 23 / 1 10/ X 1 *- A 1 S ( : 1. M ] : Y 1 *-B 1 S (:2 M -M.2 3 ] : Z 1 S - X U + Y 1 S /22M/ X 2 S - A 2 S ( : I. M ) : Y 2 S -B 2 S (:2 M -M.2 3 ) : Z 2 «- X 2 B * Y 2 S /232/ 021 MO X 3 S - A 3 *[:1. M ) : Y 3 *-B 3 *[:2 M -M.2 3 ) : Z 3 * - X 3 *» Y 3 * /2M0/ O U R S 33-M.fl : P R IN T Z l l /1B9/ C U R S 3 3 -M.7 : P R IN T Z 2 å /192/ C U R S 3 3 -M.0 : P R IN T Z 3 * /195/ N E X T M /0B7/ N O R M A L /1M9/ C U R S : P R IN T "C. B yste d t 1907" /I0 3 / C U R S : P R IN T "E tlk e ttu ta k rlftsp ro g ra m " /255/ P L A Y 0.30 : R E T U R N /213/ D A T A , /053/ 022M0 D A T A /21M/ D A T A /215/ D A T A /21B/ D A T A O.O.O.O.O.O.O /253/ 022B0 D A T A /09M/ D A T A M.252.2MB.2M 0.22M B.0 /IBM/ D A T A 25M.252.2MB.2M0.22M B M.2M0.2MB M /065/ D A T A O.O.O.O.O.O.O /2MB/ D A T A , /0B9/ D A T A 0.12B M.2M0.2MB M /IB9/ 10 N U K A N D U "T ITT A" P Ä K A S S E T T - L J U D E T M e d hjfilp a v nedanstående p ro gra m går det att "t it t a " på resu lta te t av en k a ssettinspeln ing och vie g ra fik e n biide sig en up p fattning om k va lite te n på såvål inspelningen som på sjå lve bandspelaren. E fte r någon tids tråning lår m an sig snart att urskilja de olika felsym ptom som kan upptråda. Börja m ed att ladda in p ro gra m m e t nedan och lågg en tom kasse tt i bandspelaren. S k r iv A -U S R [3 3 ). tryck R E T U R N och sta rta IN - spelnlngen. P ro g ra m m e t a lstra r nu en sin u sfo r- m ad re fe re n sto n som kom m er att la gra s på kassetten. L å t inspelningen pågå några m inuter, gör sedan R E S E T, ladda In p ro gra m m e t på nytt och sp ola tillb a k a bandet. S k r iv dfirefter A -U S R 1 0 ) /nolla/ och tryck R E T U R N. S ta rta sedan bandspelaren för A V -sp e ln in g av det nyss inbpelade. P å b ild skö rm e n kom m e r det då att v isa sig en grupp punkter och m ellanslag enligt nedanstående m önster: H å r re p re se n te ra r p unkterna den "h ö g a " dalen av den inspelade einustonen m edan m ella nslagen rep re se n te rar den "lå g a ". E fte rso m vågfo rm e n år sy m m e trisk sk a ll antalet punkter och m e lla n - Blag vara lika stora. I takt m ed att Bkfirmen fylls m ed desba punkter och m ellanslag blir bilden allt o ro lig a re (på grund a v den ståndiga uppdateringen av skärm bilden, eom vl tyvfirr inte har ly c k a ts syn k ro n ise ra m ed sinustonen) m en detta har ingen betydelse för analysen. O m den nedre delen a v bilden "s k a k a r" m ycket tyder dock detta på att bandspelaren har svå rt att hålla en konstant hastighet. L yck lig t v is år B ie t m ycket tole rant m ot sådana h a stlg - h e tsvaria tion e r och dessa brukar sållan vålla n å g ra problem vid vare sig la grin g eller Inlåsning. V a d som d å rem ot år v ik tig t är förhållandet m ellan antalet punkter och antalet m ellanslag i varje grupp och hör g å lle r att Idealet år en like fördelning m ellan punkter och mellanslag. O m antalet p unkter per period sjunker år dette ett så k e rt tecken på att bandspelarens utsignal lig ger alldeles för lågt och således m åste justeras. D y k e r det upp någre enstaka punkter inne bland m e lla n sla gen indikerar detta att signale n år k ra ftig t stö rd och om avståndet m ellan punktgrupperna sjunker.

11 dvs a n ta le t m e lla n sla g m in ska r. Br d e tta en lik a k la r in d ik a tio n på a t t bandspelarens u tslg n a l Br a lltfö r hög. Id e a le t Br således a tt a n ta le t p u n k te r och m e lla nslag Br lik a s to rt under varje period och en stunds exp erim enterande m ed v o ly m k o n tro lle n vis a r s n a rt i v ilk e t IBge denna bör s tå fö r a tt ge bbsta m ö jlig a IBsbarhet av inspelningen. N a tu rlig tv is kan en sådan ju s te rin g av v o ly m k o n tro lle n in te p å ve rka en in spelning som Br d å lig på grund av a t t e xe m p e lvis ka sse ttb a n d e t Sr av sekunda k v a lite t, a tt to n h u vu d e t Sr i s ta r k t behov av en a vm a g n e tla e rin g e lle r a tt d e tta Sr h e lt fe lju s te ra t e lle r andra y ttr e o m stb n digheter. m en e ft e r e t t par te s te r b ru kar m an få en k la r fin g e rv is n in g om vad Bom behöver åtgbrdas. A t t to n h u vu d e t s tå r kb p p rb tt å t Tänders Br något som man in te a lltid m S rke r sjb lv e fte rs o m en ka sse tt som spela ts in på en sådan anläggning o fta går e tt ISsa obehindrat på S AM M A bandspela re. N ä r d ä re m o t kasse tte n 9 ka ll spelas av på en A N N A N bandspelare vis a r den sig vara h e lt olb slig. D en som då trö s ta r sig m ed a tt 'huvu dsake n Sr ju a tt d e t fu n g e ra r hbr hem m a* kan rå ka u t fö r en v e rk lig kalld u sch den dag han b y te r sin bandspelare och fin n e r a tt hela p ro g ra m b ib lio te k e t p lö ts lig t b liv it o ls 9 lig t. L å t d ä rfö r m ed jfim n a m e lla n ru m en fa ckm a n se ö ve r och ju 9 te re D in bandspelarel Med hjälp av v å rt lilla analysprogram få r u en k la r In d ik a tio n på nbr d e tta kan va ra a k tu e llt. I den mbngd av k a s s e tte r som ko m m e r t i l l re d a k tio n e n fö re k o m m e r d e t ty v B rr a lltfö r o fta sådana som vis a r Big va ra h e lt o lö slig a m ed v a n lig a m e to d e r. M ånga h in n e r knappt s ta r ta fö rrb n d e t fam ösa B A D L O A D -m e d d e la n det d yke r upp och e fte rs o m v å r o rd in a rie bandspelare sköts m in u tiö s t kan v l lu g n t f r it a denna frå n ansvaret fö r e tt 9ådent felm eddelande. M ed h jfilp av a n a lysp ro g ra m m e t går det då e n k e lt a t t k o n s ta te ra på vad s B tt kasse tten är "sjuk* och med hjfilp av en s p e c ie llt mångsidig bandspelare kom pensera de fle s ta av dessa fe la k tig h e te r aå a tt vl tro ts a llt lyckas 'rb d d a * kasse ttens in n e h å ll. F a st nog vore d e t e n k la re om a lla h ö ll sina egna bandspelare i g o tt s k lc k l B S I V id k o n tro ll av D in a egna e lle r andras in speln in g a r s k a ll D u n a tu rlig tv is E N B A R T A N V Ä N D A K O M M A N D O T A -U R Den andra fu n k tio n e n i aam m a p ro g ra m IBgger ju u t en signa l på bandet och ra d e ra r dbrm ed d e t u rs p ru n g lig a in n e h å lle tl HBr fö lje r nu den lilla p ro g ra m s n u tt som v i hoppas s k a ll b id ra t i l l en b ä ttrin g av k a s s e ttelb ndet. Tänk bara på a t t i b ö rja n anvbnda p ro g ra m m e t f l it ig t B å e tt D u IBr D ig *se* s k illn a d e n m e lla n en p e rfe k t och en d å lig inspe lnlngl 100 C -0 : R E A D N : R E A D S : R EM C -C H E C K S U M M A. N -A N T A L BYTES. S -S T A R T /2 0 0 / 110 FO R l-s TO S+N-1 : R E A D B : PO KE I.B : D -D + B : N E X T I /0 0 3 / 120 R E A D B : IF C O B T H E N P R IN T "F E L I D A T A -S A T S E R N A * / I 2 9 / 130 E N D /1 0 7 / 1M0 D A T A 52.0 / 1 14/ 150 D A T A , /1 7 0 / 100 D A T A /O I0 / 170 D A T A , /1 9 4 / 1B0 D A T A 4779 /1 4 2 /, T I L L S A L U E T T A N T A L S K Ö N S K R I V A R E av m ä rk e t Stansaab säljes fö r 700 k r B ty c k e t. De s k riv e r m ed 300 baud och Sr f u llt k o m p a tib la med M icrobee:s W ordbee. V ikte n är ca 25 kg och m å tte n Sr ca 50x00x20 cm (B /D /H ). Ä r Du intresserad så rin g (frå g a e fte r A ndersl. 11

12 S 4 <o <5> MAGISKA SIFFROR HOTAR JULFRIDENI R e d a ktö re n har a lltid v a r it d ju p t fa s c in e ra d av s iffe rv firld e n s m y s te rie r och in b ju d e r nu a lla dem. som v ill Ögna sig å t n å got m in d re anstrångande ån a tt x i proppa sig fu lla av ju lm a t under a lla helg dagarn a, t i l l en stunds in tre s s a n t s if f e r - Ö lek. e n hå r gången å r d e t in te frå g a om någon tö v lin g. m ed spönnande p ris e r som e x tra lo ckb e te, m en v i hoppas Öndå a tt n å got m a te m a tis k t s n ille bland m e dle m m a rn a kan ge en fö rk la rin g t i l l v a r fö r m an uppnår de m ystiska slu tv é rd e n a och som e v e n tu e llt också kan b e rå tta om d e t fin n s några ta l som In te fö lje r den n o rm a le tå g o rd n in g e n. P ro b le m e t går i a ll k o rth e t u t på a tt Du b e stö m m e r D ig fö r e tt a lld e le s v a lf r it t h e lta l, s tö rre ån 1 (e tt}. O m ta le t år U D D A skall Du nu m u ltip lic e ra d e tta m ed 3 och addera v ö rd e t 1 ( e tt] t i l l re s u lta te t. Ä r d e t valde ta le t d å re m o t e tt J Ä M N T ta l s k a ll det d ivid e ra s med 2. O p e ra tio n e n upprepas d å re fte r e n lig t sam m a m ö nster som ovan. dvs gav D in rö k n e o p e ra tio n e tt U D D A re s u lta t så gör Du en ny m u ltlp lic e rin g m ed 3 och ad d e ra r å te r 1 t i l l re s u lta te t. O ev d å re m o t den fö rs ta o p e ra tio n e n e tt J Ä M N T re s u lta t d lv ld e ra r D u d e tta m ed tv å och så dår kan D u sedan h å lla på - an tin g e n t i l l dess a tt d e t år tid a tt kasta u t ju lg ra n e n någon gång k rin g tjug onda g K n u t e lle r t ills D u ham nar i en loop *. dvs t i l l dess a tt Du in te kom m e r längre på grund av a tt sam m a ta l å te rk o m m e r he la tid e n. S ta rta då om med e tt n y tt ta l och k ö r he la processen en gång t i l l l D en r ik t ig t s m a rte gör n a tu rlig tv is e tt e n k e lt p ro g ra m t i l l sin M icro b e e och lå te r denna s k ö ta a lla b e rä knin g a rn a. K anske kan re n t av en s lu m p g e n e ra to r användas fö r a tt v ä lja s ta rtv ä rd e t In fö r v a rje kö rn ln g? T y c k e r m an om a tt leka m ed s if f r o r b ö rja r m an s n a rt a tt fu n d e ra ö ve r de u n d e rlig a re s u lta te n och s ta r ta r le ta n d e t e fte r sådana ta l som b ry te r m ö n s tre t. V a rfö r går vissa s e rie r m y c k e t snabbt in I en loop m edan andra å te r år m y c k e t lå n g liv a d e *? F in ns d e t någon re g e lm å ssig h e t i re s u lta te n? B lir d e t någon s ig n ifik a n t s k illn a d om m an v ä lje r a tt s ta rta m ed en-, tv å -, tr e - e lle r fy r s lffr lg a ta l? F rå g o rn a b lir m ånga och p ro g ra m m e t te n d e ra r a t t växa medan m an kanske k o m p le tte ra r d e tta m ed g ra fik, som s k a ll illu s tre ra skeendet, e lle r m ed en u ts k r ifts r u tln fö r a tt e n kla re kunna analysera u tfa lle t av v a rje körning. E N V A R N IN G : T illh ö r D u de r ik t ig t s iffe rb itn a 9 ska ra kom m e r granen fö rm o d lig e n a tt ha ta p p a t a lla sina b a rr. skin ka n skru m p n a t t i l l en illa lu k ta n d e m ö g e lklu m p, glöggen surn a t och fa m ilje n fö rs v u n n it t i l l s ä lls k a p lig a re o m g iv n in g a r Innan D u k o m m it fra m t i l l någon v e ttig fö rk la rin g t i l l d e tta lilla ta lm y s te riu m - om de t ens finns någon sådan? Lycka t illl ELEGANT PRESENTATION AV LORES-GRAFIKEN P ro b le m e t a t t på e t t e n k e lt s å tt * h!tte d e t r å tta L O R E S -te c k n e t når m an h å lle r på e tt bygga upp en k o m p lic e ra d g ra fis k b ild har o fta g jo r t a tt m an t i l l s lu t tr ö ttn a t m it t I ska p a rg lä d je n. D en fö rte c k n in g ö ve r s a m tlig a dessa te c k e n, som bl a å te rfin n e s I D in a fö rs ta 100 p ro g ra m *, verkar ju m est vara tillk o m m e n på en h ö ft åven om vi tid ig a re har v is a t a tt up pställningen år m ycke t logisk. D e t å r dock fo rtfa ra n d e lik a s v å rt a tt h itta d e t r ä tta te c k n e t och e tt fö rsö k a tt å tm in s to n e delvis lindra p roblem et har re s u lte ra t I nedanstående lilla p ro g ra m s n u tt. som dels r ita r u t a lla L O R E S -te cke n och dels anger v ilk a av tangentbordets a lla knappar som m o tsvarar 12 v a rd e ra te c k n e t. P ro g ra m m e t r it a r upp bild e n på skärm en och d ä rifrå n kan den e n k e lt ö v e rfö ra s t i l l p rin te rn m ed någon av de d u m p ru tin e r som vål a lla v id d e t hår la g e t ha r s e tt t i l l a t t s k a ffa sig.

13 LO R ES : C -0 /0 0 0 / 110 FOR 1-03 TO M/ 120 P R IN T *:C H R (I):* : : PCG : P R IN T U *:C H R (l):*j*: : N O R M A L /2 5 3 / 130 C -C + 1 : IF ( IO I2 0 ) : IF C -B : C -0 : P R IN T /0 9 1 / 1 M 0 N E X T I /0 2 9 / 150 P R IN T C H R (15): 72*12/? III e 1 1 R r i B r i C r i D M E I11 F M G in H M I im J Ml K Ml L l-l M Ml N M O ibi P l.l Q 1:1 R i. i S in T hl U III V li- W iri X IM Y IM Z Ml Ä 171 ö Irl A IM li1 - IPI l.l a r.i b i ;i c r.i d M e IM f K 3 k i h III i ni j ni k in 1 lil m NI n H o m P l.l <H ni r i: i 5 i: i t k l u ILI v k u ICI X NI y NI z ui ä ni ö lil a III - Ii N a tu rlig tv is kan vi in te bara skriva om LO R ES- om han gör en fu llt reglem entsenl g ra fik e n u ta n a tt också ta va ra på t i ll f å l l e t om * Sr R ulla s rö re ls e r m y c k e t Förenklade a tt visa hur denna kan tlllfim p a s. v ilk e t vi i förhoppning om a tt någon 9kall ta vara på gör m ed p ro g ra m m e t R U L L E, som v i hoppas t i ll f å l l e t a t t u tv e c k la e t t h e lt e xe rc is p ro g ra m 9kall b id ra t i l l a t t y tte rlig a re p o p u la risera rö r honom, anvåndandet av denna sorts g ra fik. Även C L 5 : LO R ES /0 5 0 / X -1 : Y - l /0 B 9 / CURS X.Y : P R IN T C H R (192):C H R C 192):C H R C 102):C H R (192):C H R (192):C H R (192) /0 B 7 / C U R S X.Y + I : P R IN T C H R t 1BO):OHR[ 179):CHR( 159):C H R ( 103):C H R [ 107):C H R ( 1M0] / I 9 I / 001 MO C U R S X.Y + 2 : P R IN T C H R [ 170):O HR( 155):C H R [ 1M1):C H R [ l*i3 ):C H R ( 107) /1 0 0 / CURS X.Y + 3 : P R IN T C H R t 192):C H R ( 131 ):C H R [ 1BI ):C H R ( 151 ):C H R (1 20):C H R ( 192) /1 7 1 / CURS X.Y + M : P R IN T C H R (150):C H R (191):C H R (103):C H R (1B 1):C H R (150):C H R (1M 9) /1 9 2 / C U R S X.Y + 5 : P R IN T C H R t 14 9 ):C H R (1 9 1]:C H R ( I03):C H R (191 ):C H R ( 1*19):CHR( 1MB) 7192/ C U R S X.Y + 0 : P R IN T C H R [17B ):C H R (1B1):C H R (IB 2):C H R (170):C H R (1B 1):C H R (1M M ) /1 0 2 / P L A Y 0.3 : C U R S X.Y -0 : P R IN T C H R (102) : C U R S X.Y +7 : P R IN T C H R (170):C H R (1B 1): C H R (102):C H R (192) /2 5 2 / P L A Y 0.5 : C U R S X -M.Y +0 : P R IN T C H R tm 9 ):C H R [ 192) : CURS X -3.Y + 7 : P R IN T C H R t 170): C H R (1 B l):c H R (l*i*t] / 1 7 I / P LA Y 0.1 : Y -Y + 1 : IF Y -0 THEN 220 ELSE GOTO 120 /0 *i2 / C U R S X.Y + 0 : P L A Y 0.1 : P R IN T C H R (1*iO ):C H R (l*i3) : CURS X.Y -0 : P R IN T C H R (1 3 I): C H R t 131) : C U R S X.Y -0 : P R IN T C H R (1B 2):C H R (192] /0 3 1 / C U R S X.Y + 5 : P R IN T C H R [1 7 0 ):C H R [1 9 1 ) : P L A Y 0.1 : C U R S X.Y -5 : P R IN T C H R t 1M0): C H R t IMS) 7220/

14 P L A Y 0.5 : C U R S X.Y -5 : P R IN T C H R [1 9 2 ):C H R (1 4 3 ):C H R (1 4 0 ):C H R [1 7 4 ):C H R [1 5 7 ): C H R (1 4 0 ):C H R [1 4 2 ] /1 7 0 / QOSUB 430 /17M / A - I : B -B /O 5 0/ C U R S A.B : P R IN T C H R (1 B 2 ]:C H R (l0 2 ):C H R [IO l):c H R [1 7 l):c H R (IB 3 ):C H R (1 0 n /0 4 1 / C U R S A.B+1 : P R IN T C H R [1B 2):C H R (1 02):C H R U 9 1):C H R C 191]:C H R (179):C H R [129) /1*43/ C U R S A.B *2 : P R IN T C H R (l9 2 ]:C H R [l9 2 ):C H R (1 3 0 ):C H R [ig i):c H R t1 2 9 ) /I2 B / C U R S A.B -3 : P R IN T C H R [l9 2 ]:C H R [1 B 2 ):C H R [1 0 1 }:C H R [1 9 1 ):C H R t1 0 n /1 2 7 / C U R S A.B -4 : P R IN T CHRC1 B2):C H R ( 192]:CHRC1B 1):C H R (1 B 1 ):C H R [1 9 1] /1 2 9 / IF Z -1 TH EN 370 / IB 1/ C U R S A.B +5 : P R IN T C H R (I9 2 ):C H R [1 9 2 ]:C H R [1 9 I):C H R (1 4 0 ):C H R [I4 0 ):C H R (1 4 0 ): C H R ( 140):C H R ( 142) /11 B/ C U R S A.B -B : P R IN T C H R [l0 2 ]:C H R [l9 2 ):C H R tig i):c H R (1 4 4 ):C H R (1 9 2 ):C H R (1 0 2 ) /1 3 B / P L A Y 0.5 : C U R S A + 3.B -5 : P R IN T C H R (1B 2):C H R [192):C H R (1B 2]:C H R [102):C H R C 1B 2) /2 3 2 / C U R S 10.6 : P R IN T * " / I 8 4 / C U R S A +4.B +5 : P R IN T C H R (17O ):C H R [140) : C U R S A+4. B+0 : P R IN T C H R 1I70): C H R tlb l) /0 7 9 / C U R S A -2.B + 5 : P R IN T CHRC1B11 : C U R S A -2.B + B : P R IN T C H R [1 9 I):C H R [1 4 4 ) /07M / P LA Y 0.1 /0B 5 / C U R S A +1.B +5 : P R IN T C H R [1 9 2 ):C H R n 0 2 ):C H R tlb 2 ) : CURS A + 2.B -8 : P R IN T C H R (192): C H R U 9 2 ) /O B I/ Z -1 : A -A + 2 : IF A>3B THEN GOSUB 430 : IF A>40 THEN 420 ELSE CURS A«-3.B*5 : P R IN T C H R ( 192) : G O TO 270 /141 / GOSUB 430 : GOTO 440 /1B 4 / FO R 1-1 TO 8 : FO R J - l TO 0 : CURS J : P R IN T C H R tlb l) : N E X T J : N E X T I : R E T U R N /0 2 5 / FO R 1-1 TO B : P L A Y 0.3 : FO R J-1 TO 8 : C U R S 4 0 -I.B + J : P R IN T C H R (I9 2 ) : N E X T J : N E X T I /0 0 0 / _ N O R S K M E D L E M F IC K S N A B B T A S S IS T A N S I v å rt Förra nu m m e r e fte rly s te R o lf T. A nder9en tip s om hur man e n k la s t s k a ll kunna lägga in värdan i en fu n k tio n d ire k t frå n ta n g e n tb o rd e t m ed h jä lp av en IN P U T -sa ts. T ill hans - och övrig a m edlem m ars - assistans har Anders Vånnman b id ra g it med följande lilla progra m snu tt. A nders anser s jä lv a tt lösningen ä r ganska långsam e fte rs o m den är s k riv e n i Basic men ingenting h in d ra r a tt p ro g ra m m e t skriv9 om i m a skin kod av den Bom ha r m e ra b rå tto m - och som behärskar s p rå k e tl R EM P ro ce d u r fö r a tt tilld e la F N x -s trä n g /0 4 9 / REM anropab med QOSUB Ä strän g.xå /0 5 0 / R EM fu n k tio n e n m åste va ra d e fin ie ra d innan, se rad 100 /0 5 1 / REM made by Anders Vånnman 22/ /0 5 2 / R EM /0 5 3 / F N 0 - : R E M F le r m e llanslag ån längsta fu n k tio n e n /2 0 4 / F o rts sid 22

15 EN JULKLAPP TILL ASSEMBLERFANTA9TERNA F rö n A n d e rs Vflnnm an i U m e å her vi få tt ett jå tte p ro g ra m som kanske kan bli en alld e le s sp e cie ll julklap p till alla a ssem b le r-e n tu sia ste r. O e t heter K e y B e e och m edför att m an e fte r inladdningen kan skriva enskilda Baaic-kom m endon m ed bara en tangenttryckning. Program m et fir i ain Baslc -veraion inte sfirskilt R esultatet blev nedanstående listning som långt men knappast intressant att lista eftersom norm alt år på tok för lång för att publiceras. det bara består av en findlöa rad datasatser. Ä andra sidan kan vl inte gfirna ta ck s dem Andera ville em ellertid gfirne ett vl publicerade som hjslpt till att få fram resultatet genom det som en assem blerlistnin^ för att pfi s& att bara kasta deras arbete i papperskorgen sött få andra intresserade att hjölpa till m ed utan tar trots allt in hela llstningen och koncenen ytterligare finputsning sv verket. A tt trerar den I atflllet så m ycket som m öjligt åstadkom m a en BÖdan listnlng var dock låttare utrym m esm åsslgt. 9egt ån gjort och vi tva n gs koppla In flven utom stående expertis för ett knflcka koden. 723B E C 3 F ADDR CODE L I NE LAECL MNEM OP E R A N D FE TRE : Vid as s e m b l e r i n a, s k riv A/NS' O U O 2 0 ; K.eyBee V 1.8 (c) Anders Vå nn ma n C 3 F u30 ; H j a l p M e n y (CTRL-/) B FE F Y R A R E GIN EGU 7 2 uoh 724D TOPM E Q U B E G 1 N H 724F 210F ORG B E G I N 7252 C 3 F U START LO H L,S TART A LD (OAOH),1IL 7255 F E FEM A LD (0A6H),HL ? LD H L, K E Y C 22C LD ( O C2H),HL 725C C3F F CD9F O CALL 0 4 9FH C JP 0021 H 725F FE SEX E EY PUSH HL D C PUSH BC 7266 C 3 F D R U S H DE F DI 7269 FE SJU A7377 Ö U 21 0 LD A, (KLAR) 726B C FE CP 0 726D 21A E C2F JP E n 7,s i :r i v CDE9 A CALL 0A3E 9H 7272 F E ATIA 7224 C20D JP N Z,TBAKA CD04 A CAI.L. OA50 4H A A C JF N Z,UT D FE ETT CP l ' 727B FE NIO 722F JR N Z, T V A 727D E LD H L,T EX TI 727F 2 1 AF C 3 F JF PR1N1T C FE OA CP.^ 7204 F E NOLL JR N Z,TRE

16 LD H L, T E X 1 2 JP P R I N I T CP '3' JR N Z,FVRA LD H L, T E X T 3 J P P R INIT CP JR LD JP CP JR LD JP '4' N Z, F E M HL,T EXT4 P R I N I T '5' N Z,SEX H L, T E X T S P R INIT C P '6' JR N Z,SJU LD H L, T E X T 6 JP P R INIT CP '7' JR N Z,A T TA LD H L, T E X T 7 JR PRI NT r CP JR LD JR CP JR LD JR CP JR '0* N Z, N I O h l,t e x re P R I N I T '9' N Z,NOLL H L,T E XT9 P R INIT '0' N Z, K O L O N LD H L, T E X T O 728R JR P R I N I T D F E 3A K O L O N CP 728F JR N Z, K O M M A B LD H L,TKOLCJN A JR P R I N I T F E 2C K O M M A CP *, JR N Z, S P A C E 729A 2 1 B D LD H L, T K O M M A 7 2 9D JR P R I N I T F F E S P A C E CP 72A JR N Z,M INUS 72A3 21D LD H L,TSFA CE 7 2 A JR P R I N I T A0 F E 2 D M I N U S CP 72AA JR N Z, P U N K T 72AC 2 1 C LD H L,TMIN US 72AF 103F JR F R I N I T B1 FE2E PUNKT' CP 72B JR NZ, D E L A T 72B5 21C LD H L,TPUNI T 72B JR P R I N I T BA F E 3B D E LAT CP '; 72BC JR N Z,SEM I 72BE 2 1 CF LD H L,T D EL AT 72C1 102D JR P R I N I T C3 F E 2F SEMI CP '/ ' 72C JR N Z,LF 72C7 C JP H E LP 72L'A F E OA LF CP lo 72CC JR N Z, C T R L P 72CE C 3 6 E JP ANT V2D1 FE CTRLP CP JR N Z,KOP 72D5 C D C A LL DUMP 7200 C 3 0 D u JP TBAKA 72DB F E KOPY CP C JP N Z,UT 72E FO LD H L, V D U 72E LD DE, B L O C K 72E LD B C, E9 E D BO L D I R 72EB FE CP 'A' 72E0 C 3 0 D JP TBAKA 72F P R I N I T LD (BYTE),HL 72F3 3E LD A,1 72F LD ( K L A R ),A 16

17 CB ADDR C8DE LINE LABEL MNEM OPERAND 735A 2A7A7F BRK 735D 220BU E F0 2A SKRIV LD HL,(BYTE) 7362 CD2FA FB 7E LD A,(HL) 7365 El FC FEOO CP Cl FE JR Z,GKLAR 7367 Dl B0 INC HL 7360 Fl LD (BYTE),HL E B0C JR UT 736B FE D C EOO GKLAR LD A, LD (KLAR),A 736E 2100FÖ ANT 730B FE CP A' B D Dl TBAKA POP DE 7377 EDBO E Cl POP BC F El POP HL 737C 1100F FB El 737F C KET 7382 EDBO A0B BF UT CP A F JR TBAKA 730A 2A6E D 220B F DUMP RUSH AF EO D PUSH DE 7392 CD2FA C F'USH BC 7395 CDE9A KL 7318 E PUSH HL FB A FEOA A0B LD HL,(10BH) 739C 202C C 227A7F LD (CURSC),HL 739E 2100F IF 2100F LD HL jofoooh 73A LD DE, 64 73A E LOP LD A,(HL) 73A7 EDBO CD CALL A B B LD (10BH),HL 73AC lloofo C 3E LD A,0 73AF E CD2FA CALL 0A62FH 73B2 EDBO CDE9A CALL 0A3E9H 73B4 2A0B FE CP 3 73B7 226E JR NZ,NBRK 73BA 2A JR BRK 73BD 220B JA IB NBRK DEC DE 73C0 3E B INC HL 73C2 CD2FA C 7B LD A,E 73C5 FE D FEOO CP 0 73C7 C30D F 20E JR NZ,LOP E0D LD A, 13 73CA FE TI 7343 CD CALL 804 5H 73CC A BOO LD A,(LINEF) 73CE 3E0F FEO CP 1 73D B JR Z,NLF D 3E0A LD A,10 73D2 FE T2 734F CD45B CALL BÖ45H 73D ' Nl.r LD DE, 64 73D6 3E0A ö 55 7C LD A,H 73D FEF CP 0F4H 02450

18 18 JR NZ.LQF 73DA FE T3 CP 19 LD HL,(CURSC) 73DC JR NZ,T4 LD <1OBH),HL 73DE 3EO LD A,0 LD A,0 73E JR SKR CALL GA62FH POP HL 73E2 FE T4 CP 4 POP DC 73E JR NZ,T5 POP DE 73E6 3E0E LD A, 14 POP AF 73E JR SKR LD A, CP 1 73EA FE CP 16 RET 73EC JR NZ,T6 73EE CD CALL DUhF LD H L,VDU 73F JR SKR LD DE,SKRAP LD DC, F3 FEOD T6 CP 13 LDIR 73F JR N Z,T7 LD H L,BLOCK 73F7 3E0A LD A,10 LD DE,VDU 73F9 CD2FA CALL 0A62FH LD BC, FC 3E0D LD A,13 LDIR 73FE 103A JR SKR LD H L, (10BH) 0267O LD (CURSB),HL 7400 FEOC T7 CP 12 LD HL,(CURS) JR nz,ra LD (10BH),HL 7404 CDE9A LT7 CALL 0A3E9H LD A, FB JR NZ,LT7 CALL 0A62FH 7409 FEOC CP 12 CALL 0A3E9H 740B JR Z,CLS JR NZ,KL 740D 3EOO LD A,0 CP F FE CP 1 JR N Z,TI 7411 C JP KL LD H L,VDU E0C CLS LD A,12 LD DE,BLOCK LD BC, FE T0 CP 9 LDIR JR NZ.SKR LD H L,SKRAP 741A 3E0E LD A, 14 LD DE,VDU 741C CD2FA CALL ÖA62FH LD BC, IF CD2FA CALL 0A62FH LDIR 7422 CD2FA CALL 0A62FH LD HL,(10BH) 7425 CD2FA CALL 0A62FH LD (CURS),HL 7420 CD2FA CALL 0A62FH LD HL,(CURSB) 742B CD2FA CALL 0A62FH LD (1OBH),HL 742E CD2FA CALL OA62FH LD A, CD2FA CALL 0A62FH CALL 0A62FH E LD A,0 CP FE CF 1 JP TBAKA JR SKR 743A BF SKR CP A CF 5 743B CD2FA CALL 0A62FH JR N Z,T2 743E C JP KL LD A, F HELP LD HL,VDU JR SKR B LD DE,SKRAP LD BC,1024 CP A EDBO LDIR JR N Z,T3 744C 2A0B LD HL,(10BH) LD A, F LD (CURSB),HL JR SKR DB74 U3Ö2Ö LD HL,THELP Forte aid 29

19 FIRAR GRODORNA JU L AF TO N I FÖRTID? D et fö re fa lle r som om grodorna i dr har be slu tat a tt fira ju la fto n i fö rtid. S ällan har vl h a ft anledning a tt ko rrig e ra så många galenskaper som denna gång. L y c k lig tv is år felen in te h e lt kon centrerade t i l l M IK R O B IT E N uta n ganska jö m n t fö rd e la d e m e lla n tid n in g e n och diverse M B -m a n u a le r. dör hökögda lösare också har h itta t e tt par fu la represe ntan ter fö r de slem m e djuren. Vad g fllle r fe le n i M IK R O B IT E N år d e t tv å m e d le m m a r som har drabbats av e fte rta n k e n s kra n ka b le k h e t och b e g å rt e tt vi s k a ll m o d ifie ra deras p ro g ra m. F ö rs t u t år F o lke L in d e n i V re ta K lo s te r, som har u p p tä c k t a tt hans pro g ra m på sid 11 i M IK R O B IT E N n r 4 /-0 7 behöver e tt par ä n d rin g a r fö r a tt fu n gera tillfre d s s tä lla n d e. K orrigera "G rafikloader" (POM)I O et är P a s c a l-n ie n G R A F IK L O A D E R [P04] som k rä v e r en del k o rrig e rin g a r och e fte rs o m denna p u b lic e ra ts i u tb ild n ln g s s y fte bör OEN om någon va ra f e lf r i. På s jä tte raden [under BEG IN ) stå r [i s lu te t]: -M E M [.bf B F F + JJ: m en där borde i s tä lle t ha s tå tt: -M E M (.bf 9 F F + J.]:. Sam m a ändring s k a ll också göras i ra den n e d a n fö r - O M vi nu har fa t t a t saken h e lt r å t t l E fte rs o m den s ta c k a rs re d a k tö re n är h e lt obevandrad i d e t ädla s p rå ke t Pascal och F o lke ty v ä r r bara har rin g t in sina ä n d rin g a r hoppas vi a tt a llt å r k o rre k t u p p fa tta tl M era säkra år vi på a tt den tio n d e raden n e rifrå n i sam m a pro g ra m [IF A-B0O th e n A :-H 2 0 :) skall u tg å. R å tta blankett-prog ram m et (Q 1 1)1 N ä sta o ly c k s få g e l å r D a n ie l S u n d kvist, som ko n stru e ra d e d e t fin a p ro g ra m m e t fö r b la n k e ttu ts k r ifte r i fö rra n u m re t (Q 11). och som har b e tt oss ta In nedanstående rä tte ls e. Han u p p tä c k te s itt m isstag bara några tim m a r e fte r det a tt M IK R O B IT E N redan h u n n it gå t i l l try c k n in g och v i hann d ä rfö r in te å tg ä rd a fe le t I tidningen. D ä re m o t har de. som redan h u n n it b e stä lla en kopia av p ro g ra m m e t, n a tu rlig tv is få t t den k o rre k ta versio nen m en de som v a lt a tt s jä lv a knappa in p ro g ra m m e t d ire k t frå n tidn in gen bör göra nedanstående enkla ändringar: B y t u t S P C II]" m o t "C H R Q 2 )1 i ra d e rn a 1M och 540 Sam m a p ro g ra m, fa s t a v s e tt fö r en annan s k å rm o rie n te rin g. å te rg e s åven på sid 12 och dår s k a ll n a tu rlig tv is m o tsvara nde än d rin g a r också göras. INTE HELLER M A N U A L E R N A ÄR FELFRIAI Skarpögda läsare påpekar då och då e tt fe l i någon av de m a nuale r som fö lje r m ed M icro b e e och' e fte rs o m dessa tjä n a r Bom handböcker fö r de m e ra o e rfa rn a m e dle m m a rn a år d e t v ik tig t a tt vi gem ensam t h jä lp e r t i l l a tt k o rrig e ra irrlä ro rn a. 19 T ill d e tta nu m m er har tv å sådana k o rrig e rin g a r in f lu t it. U n d e rlig t nog har sam m a fe l [d e t fö rs ta ] påpekats frå n tv å o lik a h å ll. näm lig e n dels av Danie-I S undkvist och dels av L e n n a rt B jö rk, medan D a n ie l å r ensam om e tt ha u p p tä c k t fe l nu m m er tv å. O e t fe l som D a n ie l h it t a t på eld 15 I T eknisk m anual har Lennart^ åven fu n n it I m anualen t i l l S3 på sid 19.f

20 Fet I Teknisk M anual 1, sid t5 : [och I 93-m anualen sid 10) M onitorkom m ando D baud kassettdum p : D "N A M N * t xxxx yyyy (zzzz) <RETURN> I fö rk la rin g e n s tå r a tt y y y y Or d e t to ta la a n ta l b yte s, eom s k a ll sparas. D e tta å r F E LI y y y y år I s tfllle t d e t sparade m ln n e sb lo cke ts S LU TADRESSI E tt b a slcp ro g ra m s lu ta r a lltid m ed F F F F, P ro g ra m ra d e rn a b ö rja r m ed fö rs ta radens ra d n u m m e r på adress 0000H. M en d e t B L O C K, som m å ste sparas på ka sse tt b ö rja r redan på OBCOH. B lo c k e ts slu ta d re ss fås m ed någon av de tv å m e to d e r, som be skrivs I den fö lja n d e fö rk la rin g e n I T eknisk M anual 1. Men det fin n s en fa llg ro p t i l l. S -kom m and ot anger adressen fö r d e t F Ö R S T A F F -e t. M en m åste L Ä Q O A T IL L 1 ( e tt) t i l l denna adress fö r a tt få d e t k o rre k ta v å rd e t på y y y y. annars sparas bara e t t F F. Då få r m an o lik a fe lfu n k tio ner beroende på d a to r och b a sicve rsio n. P ro - g ra m s lu tp e k a re n (0 8D 2-0 8D 3H ) anger r å tt adress, m en kom Ihåg a tt 0BD3 vis a r den FÖ R S TA b yte n. 0BD2 den A N D R A I Bug I M W B -baelc: S P C (h e lt.-u ttr.) O e t å r fa k tis k t så. a t t denna fu n k tio n i M W B - basic fu n g e ra r fe l ib la n d. N flr och hu r kan ja g in te fö rk la ra, m en A T T d e t år så har ja g k o n s ta te ra t a llt f ö r m ånga gånger fö r a tt d e t s k u lle v a ra t illfå llig h e te r, som lig g e r bakom. I syn n e rh e t v e rk a r d e t b li p ro b le m i sam band m e d.l P R IN T -s a ts e r och s tö rre ta l i fu n k tio n e n. I e tt v is s t p ro g ra m har ja g en in s tru k tio n : P R IN T SPC (10). D e tta u tlö se s av a tt man try c k e r på <TAB>. v ilk e t kan göras både o fta och sna bbt. <TAB> å r ju s jfilv re p e te ra n d e. likso m de fle s ta ta n g e n te rn a på B ie t. Då denna in s tru k tio n exe kve ra s, hånder det då och då a t t s k riv a re n [D W X 305) gör C R /L F. och ibla n d s k riv e r e t t e lle r fle ra te cke n, som In te fin n s 1 någon v e ria b e l. Ibland, men b e ty d lig t m in d re o fta. hfin der d e t v id s k firm - u ts k r ift. e t t a n ta le t b la n k te c k e n som u tm a ta s m ed SPC(n) In te å r k o rre k t. M in lösning på p ro b le m e t ha r b liv it a tt INTE A N V Ä N D A denna fu n k tio n. I s tå lle t anvånder ja g fu n k tio n e n Ä A n 32Ä. såvid a in te n skall v a ra en v a ria b e l, v ilk e t ger fe lm e d d e la n d e. D å m å ste m an tillg r ip a en F O R -N E X T -s lin g a m ed (L )P R IN T C H R (32 ). K A N Z 2 B 0 Q E O S S E N M O D E R N AR E M ICRO BEE? Z ilo g har I fle r a år u tlo v a t en e fte r fö lja r e t i l l den gam la ZB0:an u ta n a tt n å got h a r h å n t - fö rrå n nu. En som ty d lig e n vå n ta t långe på denna godsak år Sten Wendel I Linkö ping som hår nedan beskriver en del av den nya processorns egenskaper. K an dessa kanske v a ra n å got fö r kom m ande M ic ro - bee-m odeller? D e t be röm d a e x e m p le t m ed ke tc h u p fla s k a n har ånyo f å t t Ökad a k tu a lite t. T ro ts lö fte n frå n Z llo g har in te ZBO f å t t någon e fte r fö lja r e, fö rrfin nul Å tm in s to n e tre år försenad kom m e r nu. In te en, u ta n tv å nya processorer frå n Z llo g. dels Z180 och dels den m er avancerade Z260. E fte rs o m den senare flr b e ty d lig t tr e v ligare fö rtjfin a r den en Ilte m er Ingående studie. A t t fö rsö ka b e skriva kre tsens a lla finesser och fin u rlig h e te r går n a tu rlig tv is in te på dessa k o rta ra d e r, knappast ens m ed hela tid n in g e n s u try m m e t i l l fö rfo g a n d e, v a r fö r ja g bara ta r upp några av dess v ik tig a s te egenskaper. K O R T B E S K R IV N IN G A V Z280: Z2B0 å r en sk M P U (M u lti P rocessor U n it) och b e stå r h å rd va ru m å ssig t av bl a fö lja n d e de la r: En h e lt ZBO k o m p a tib e l e xe kve rin g se n h e t. en M M U [M e m o ry M a nage m en t U n it), en in s tru k tlo n s /d a ta cache på 256 byte s, fy ra D M A (D lre c t M e m o ry A ccese) k a n a le r, tre c o u n te r/tlm e rs. en U A R T (s e rie p o rt) sam t re fre s h lo g ik. K re ts e n flr Im p le m e n te ra d i C -M O S och år uppåt k o m p a tib e l m ed ZBO. D en anvånder sig av s k tre s te g s -p ip e lin in g. dvs den proces- 20

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer