Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s"

Transkript

1 Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions och Kopierings AB Rekolid Riddargatan 11 Stockholm Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar I anslutning t i l l Edert anbud av.den 7,ju li 1950 beställes härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s 35 mm orerforerad film. / Å n a fs. / ^, A st 35x4 mm film \ Vi Fris per s t. I o rigin a l per film kr 0:10 h» ii. 2, # ii ii n " ii ii 4 ii ii n H Q ; mm operforerad film -«Ca st 70x90 mm film Pris per st 0:60 kr. Plenfilm 0xl20 mm Ca 8000 st Pris per st 0:90 kr. Fotograferingen skall utföras fö r e tt f le r t a l tjä n stestä llen 1 järnvägsstyrelsen. Te olika tj"n rte e tä lle ra s ^itm skall särskiljas och levereras t i l l resp. tjä n stestä llen. I de f a l l så anses lämpligt skall fotograferingen utan kostnadst illä g g utföras inom våra lokaler i Stockholm. v.g.v

2 Likvid erhålles e fte r fu llg jo r d och godkänd leverans sedan vräkning i i 2 S i» insänts t i l l det tjä n s te s tä lle fö r vilk et fotögräféringen u tfö r ts. I ö v rig t g ä lle r M e r i anbudet avgivna försäkran: att fö r fotograferingen läm plig ortokromatisk e l l e r pankromav t is k film er v Ilodaks e lle r Gevaerts fab rik a t och en färskh et av maximalt 6 månaders ålder sk a ll komma t i l l användning vid arbetets utfarande; att ritningar och handlingar hållas brand-, s tö ld - och skadefersäkrade un< er transport t i l l och frän och inom Reproduktions och K opieringsaktiebolaget R E K 0 1 I Li3 lokale r % att ritn in gar och handlingar ellei? kopior av desamma icke uppvisas för e lle r utlämnas t i l l obehörig person: i/ att fortlöpande kontroll över fu llg o tt arbete u tföres genom Eder försorg* att omtagning av icke godkänd leverans sker på Eder bekostnad samt att arbetet e lle r del därav a.v Eder icke få r överlåtas å annan firma e lle r underleverantör. Hänvisning t i l l resp. tjä n stes tä lle n erh ålles genom hänvändelse t i l l Iö Ei. Strand, t e l i ankn KUNGL. JÄF. NVÄGES TYRELS EN John östholm t j f

3 E k s la g s k c pia ^ M JSRNVÄGSSTYRELSEN *' ' icintekniska byrån in r Mbr 542/50 ES/lB Stockholm 10,8.50 S tyrelsen s byråer och kontor ( Kop: Bbr, Ebr Bbrä Lantm. Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebra B riö T.Lundberg Ebrl iö Hansen Ebrsi Iö Hultner F sbr, Kbr Kbr Ésekr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blom qvist ) A r k iv fo to g r a fe r in g av r it n, och handlingar genom Reproduktionsoch K op ierin gs AB R ekolid fö rso rg Genom Mbr fö r s o rg har in fo rd ra ts anbud och u tfä rd a ts be-./. s tä lln in g e n lig t bifogade a v s k r ift av b e s tä lln in g s s k riv e ls e å a r k iv fo to g r a fe r in g av r it n. och handlingar fö r s t y r e l sens behov. För a t t e rh å lla e t t s iffe rm ä s s ig t underlag fö r a rb etets om fattning har under hand in fo rd ra ts u p p gift e r ang. de tekniska byråernas behov av d y lik fo to g r a fe r in g. Övriga byråer och kontor, som ha behov av d y lik fo to g r a fe r in g kunna även använda s ig av den fö re lig g a n d e överenskommelsen. Hänvändelse bör i så f a l l ske t i l l in gen jör E. Strand å Mbr, t e l. 2047, som har i uppdrag a t t samordna a rb e te t. R itn in g er och handlingar, v ilk a böra skyddas ur fö r s v ir s - e l l e r sekretessynpunkt (t. e x. r it n. å broar och omformars ta tio n e r m.m.) böra icke ingå i denna fo to g r a fe r in g. D ylika objekt böra sparas fö r a tt e ft e r den stora fo to g ra ferin g e n u tfö ra s under särsk ild k o n tr o ll. Thure R in gqvist

4 Verks tadsdi rektor e Överingenjörerna Bbr, Ebr, Mbr Byråcheferna Blbr, Ekbr, Gbr, Kbr, Pxbr Förvaring av handlingar Allmänt I skrivelse » dnr Fsbr 154/49» begärde Fsbr uppgift på det utrynme, som fö r resp byråers och kontois vidkomnande ansågs erfordercigt för förvaring av vissa handlingar och ritningar» Utryrrrae kan nu ställas t i l l förfogande på utanför Stockholm belägen plats, vars namn t v hemlighålles. Bet anmälda utrynmesbehovet framgår av nedanstående sammanställning: Bbr 151 Blbr 2 ikbr 2 Ebr 12 Gbr 2 Kbr X Mbr 3 Pxbr 1 Vbr 2 im balleiing Handlingarna (ritningarna) packas i lådor, vilk a skola vara ty d ligt märkta med vederbörande byrås signatur och i förekommande f a l l med löpande nummer. För varje låda uppgöres förteckning över innehållet i två exemplar, varav det ena placeras överst i resp låda och det andra förvaras på vederbörande byrå. Låsbara lådor med e tt utvändigt mått av 100 x 55 x 40 cm anskaffas genom Fbr försorg e fter rekvisition från resp byråer. Nycklarna t i l l lådorna' förvaras i e tt sx på resp byrå och i e tt ex i förseglat konvolut på förvaringsplatsen. Transport När lådorna äro klara fö r avsändning, lämnas meddelande härom t i l l Fsbr, som ombesörjer transporten t i l l förvaringsplatsen. Tidpunkt fö r u tfly ttn ingen Utflyttningen bör som tidigare nämnts vara genomförd t i l l den 1 j u l i li'5:*. Åjtgärder beträffande rjytillkwmna ]randling r_ooh_ritningar För a tt syftet med förvaringen skall ernås, är det givetvis av v ik ti att kopior (h elst i form av mikrofotografier) successivt tagas av sådana: viktigare handlingar och ritningar, somotillkomna, sedan den nu planerade första utflyttningen genomförts. Årligen under första kvartalet böra kopior (m ikrofotografier) av handlingar och r i t ningar avseende närmast föregående år överlämnas t i l l Fsbr (lämpligen inslagna i paket och med bifogande av nyckel t i l l resp låda). Förteckning över innehållet bör även i dylikt f a l l uppgöras, varvid 1 ex lägges i paketet och e tt ex förvaras vid resp byrå-. Fsbr #mbesörjer transporten t i l l förvaringsplatsen. >

5 A v s k r ift Ang Fsbr 154/49 den 8/3-50» 1«Av egna o r ig in a l tages m ik ro fo to g ra fier. 2. Av firm ors ritn in g a r reserveras en omgäng kopior. 3. Av förteckningarna tagas minst 4 ex, varav e t t i lådan, e t t i kassaskåpet, e t t hos avd eln in gsföreståndaren och e t t hos Df. Få avdelningsföreståndarens kopia n oteras, när ritnin gsän drin gar ske. Vid läm pliga tidpunkter tagas nya fo t o g r a fie r av ändrade ritn in g a r, så a t t utbyte kan ske. 4. Xven v ik tig a r e andra handlingar än ritn in g a r medtagas. 5* Föreslås en kontaktman inom v a rje avdelning, som svarar fö r a r b e te t. Df sammanhåller. Ebr den 15 a p r il 1950

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Järnvägssvdelningen 1883» Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e. ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes särskilt öve

Järnvägssvdelningen 1883» Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e. ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes särskilt öve Järnvägssvdelningen 1883» INKOM! tc V/ v, ~ VATTENa-STri -... cxn» j 979 1w C!/T. 1948 Historik Blond väg- och vattenbyggnadsstyre] seno uppgiftir ujppgiftl e ligt instruktionen den 17 november 1882 nämnes

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd ANSÖKNINGSINBJUDAN 1 (12) Datum 2015-06-18 Diarienr (åberopas) HD-5900-19/2015 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektion, grupp 2 Bo Stålhammar Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System LEVERANSVILLKOR LLB2013S System Dessa bestämmelser kompletterar LLB2013ÅF och LLB2013A när försäljningen även omfattar systemansvar och/eller montering. Punkterna 16-21 nedan gäller om säljarens åtagande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer