S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918"

Transkript

1 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n m å öve rge b io g ra fe rn a fö r m era sjä lso d la n d e n ö je n? V i ha fö rs u m m a t ett tio å rs ju b ile u m! D e t stora, to m m a p ra tets n ä m lig e n om b io g ra fe lä n d e t, v å r och höst, s tä n d ig t sam m a flo d av b e skä rm a n d e n, u tg ju te ls e r, fö rd ö m a n d e n i ta l och s k rift, e v ig t sam m a to n a rt nu i över ett d e ce n n iu m. Se h ä r ett s tilp ro v b la n d de färskaste, avsett h u v u d s a k lig e n fö r.d e n p u b lik, som» icke s y n d a r genom a tt besöka b io g ra fe r».» L å t oss a llts å up ptag a fråga n t i l l b e h a n d lin g i v å ra u n g d o m s fö re n in g a r. A v s lö ja b io g ra fvä se n d e ts rä tta in n e b ö rd och k la rg ö r fö r a lla : en sådan t r a fik k u n n a v i va kn a k ris tn a ic k e stöd ja!»» A n o rd n a o ffe n tlig a o p in io n s m ö te n, v a rv id b io g ra fs n u s k e t a v slöjas. H å ll g ä rn a o p in io n s m ö te t på en stö rre lo k a l, t. ex. tea te rn e lle r d y lik t. K a lla den fö r ä n d a m å le t lä m p lig a s te ta la re och g ö r a llt v a d gö ras k a n fö r a tt resa en s to rm m o t b io g ra fs n u s k e t, så a tt ve d e rb ö ra n d e kan k la r t fö rstå, a tt sa m h ä lle t a ld rig kan to le re ra en b io g ra f av n u va ra n d e m o ra lis k a halt. I v å r G uds n a m n resa v i b a n e re t u p p.» Ja, a llt det d ä r lå te r ju m y c k e t v a c k e rt! M e n e fte r vad e rfa re n h e te n visa r, ä r fö rh å lla n d e t h ä r lik s o m på a n n a t h å ll, a tt h jä lp e r m an ic k e sig sjä lv, så h jä lp e r ej h e lle r vå r H e rre. D e tta å d a g a lä g g e r ic k e m in s t den fra s rik a to le ra n s, v ilk e n så g o tt som e n b a rt i n e g a tio n e n s tecken h ä r i la n d e t fir a t triu m fe r u n d e r f i l m ens sn a rt 2 0 -å rig a u p p trä d a n d e i v å rt o ffe n tlig a n ö je s liv, och v ilk e n vä l också, om ej a lla tecke n bedra ga, k o m m e r a tt h å lla på lik a länge t ill. F ö re censurens tillk o m s t var det b e rä ttig a t att fö rs t och sist o rd a om» b io g ra fsn u ske t». M a n s k a ll d o c k va ra allde le s renons på in s ik te r i film e n s u tv e c k lin g s h is to ria, fö r a tt ic k e säga om d ö m e slö s, fö r a tt så to ta lt k u n n a fö rb is e censurens stora insats och h ö ja n d e in fly ta n d e lå t vara även här genom

2 negativa åtgärder men till största gagn just genom avskaf fande av det, som med rätta kan betecknas såsom offentligt biografsnusk. Kalla det smaklöshet, idioti, skräp etc., men icke»snusk», allt detta elände, som icke ligger inom en negativ cen surs befogenhet att råda bot på, änskö nt viljan därtill finnes. Lägg därför större m akt i censurens händer. D ock därom senare. Författaren till ovanstående citat h a r i sina artiklar ganska frikostigt citerat min bok»filmen som kulturfaktor», särskilt de delar därav, som redati f ö r 6 år sedan i a n d r a länder ansågos innebära tvingande skäl för reform vännerna att ing ripa positivt. Men ej m ed ett ord försöker han u p pbyg ga sin publik m ed eller upplysa om vad som för mig varit och är huvudsaken, det som i själva verket kan åstadkom m as m ed d en n a u n d e rb a ra uppfin ning, som kallas kinematografi. Ej ett o rd om vad som redan gjorts och möjligen kunde locka till efterföljd, om det m era all m änt funnes förstånd och vilja till det enda förnuftiga i vad det här gäller, nämligen kraftiga positiva reform er i stället för inga, respektive halvmesyrer. Men nej! Biografsnusket skall ideligen dragas fram. De flesta, som tala i biograffrågan, svamla i det oändliga, tugga om och deb attera snusket, eländet i alla former, > utan känsla för att de själva just därigenom skatta åt en s e n s a tion, som de påstå sig vilja åt. T otal glömska av att b la nd det offentliga livets företeelser biografen icke är ensam om u n d e r haltiga prestationer. Jag p åm inn er här blott om de svenska klubbar, som, ehuru både»sedliga och kristna», för någ o t år sedan hade föredrag för betalande allmänhet om s. k. sexuell hygien, diskussioner om»behövde Josef hålla stånd gentem ot Potifars hustru?» m. m. dylikt, ren och oförfalskad, pornografi, en gem enhet utan like i tal och bild, utan att det stötte de»vakna» inom eget läger. Ej heller D omkapitlet, som av en m era vanlig m än nisk a varskoddes om saken men kom för sent för att avstyra ofoget. Det var den gången den publiken, en annan gång är det en annan. Den publik»som syndar» (obs. citatet) är icke något speciellt, lika litet som biopubliken. T y den senare är ju sa m m a n satt av just dem, som såväl besöka kyrkor, föreläsningar, konserter som även teatrar, cabareter och variete'er. Vilket gör ansvaret så o ä n d ligt mycket större. Det stora övervägande antalet av dem, som lata. värdekinematografien få liksom en släng av sleven, när de i dal och skrift betona filmen som kulturfaktor, de g ö ra precis som fackets, egna representanter, de låta det helt enkelt stanna vid det platoniska fram hävandet av detta faktum, d ärm e d be-

3 m a n t l a n d e sin o f ö r m å g a, sin b ri s ta n d e in sik t för a tt ic ke sä g a o b il d n in g i k in e m a to g r a f is k a s p ö r s m å l, r ä d s la för b e s v ä r ja, t. o. m. ä n g s l a n fö r a tt s lä p p a fr a m någon-, so m skulle b å d e vilja o ch k u n n a sätta fart p å d e n p ositiva refo rm rö rels en. D et ä r h å r d a o r d d etta. M e n d e m å s te sä g a s ut, o m vi ick e helt och h ållet s k o l a försitta v å r tid o c h v å r rätt. T y d e n tid, som k o m m e r efter krig et, k o m m e r ej att k ä n n a f ö r b a r m a n d e m e d d e m som ställt sig i sista led et. M a n sä g e r o m p re s se n, a tt d e n ä r s å d a n la n d e t s b a r n själv a v ilja h a v a d en. M e d b io g r a fe n ä r fö r h å ll a n d e t e n a h a n d a. Vi fö r tjä n a ej bättre, -så lä n g e vi stre ta e m o t a t t t a g a d e t ste g fullt ut, so m skulle le d a till positiv re f o rm. Det k o s ta r för m ycket, vi ä ro ej m o g n a, s ä g a d e o b o tf ä rd ig a och rulla u p p en hel lista av h in d e r, som h a en o tr o li g f ö r m å g a att ö v e r ty g a d e m o c h de ä ro d e flesta v ilk a v a rk e n k ä n n a till eller k u n n a ö v e rb lic k a s a k e n och d ä r f ö r b e d ö m a d e n helt o c h hållet frå n b a r a sid a, d e n k ra sst m a te ria listisk a :» det f å r ej k o sta n å g o t». N ä r i livet v a n n s en id ealiteten s seg er u ta n b lo d i g a offer? V a d k ä m p a r väl m ä n s k lig h e te n so m helh et b e t r a k t a d för, o m ej för e tt h ö g t mål? Skulle, m a n ej helt e n k elt g å u n d e r, o m m a n alldeles f ö r lo ra d e tr o n h ä r p å? M itt k la n d e r a v ser ej a tt d r a b b a n å g o n viss klass, rik tn in g eller ö v e r h u v u d ta g e t n å g o n sä r s k ild in d iv id. M en ja g t r o r fullt o c h fast, att o b e r o e n d e av y ttre o m s t ä n d i g h e te r» k u ltu rfr a m s te g b lo tt k u n n a u tg å från h e r r e m o r a l e n s f ö r e trä d a r e». (V. N o r s t r ö m ). A tt d e n n a icke a lltid ä r tillfin n a n d es ju st d ä r m a n v ä n ta t sig d e n, d e t v isar p å ett s l å e n d e sä tt ju s t d e b ild a d e s h å lln in g. F ö r m a n in o m dessa k r e t s a r s a m ta l e t p å b io g r a f p r o b l e m e n, m ö ts m a n i d e a llra flesta fall av en rätt så b e t e c k n a n d e a x e lr y c k n in g!»v ad är d e t a tt re s o n e r a om!» Ja, ick e sällan av f ö r v å n in g b l a n d a d m e d h å n, o m m a n v å g a r tillstå, a tt m a n ä g n a t s a k e n ett m å n g å r ig t i n g å e n d e stu d iu m. E t t visst fö r a k t lig g e r o c k s å n ä r a till h a n d s ta c k v a re a v s a k n a d e n av m e d b o r g a r f o s tr a n, b io g ra fe lä n d e s d is k u s sio n e n s lå g a n iv å o ch v a n a n a tt b e t r a k t a b io g r a f e r n a e n b a r t s å som a v s e d d a för en d e y tlig a n ö j e n a oc h f ö r s tr ö e ls e r n a s ö k a n d e a llm ä n h e t. V ilk et b e ty g m a n h ä r m e d ställer ut å t sig själv, to r d e fö lja n d e fak ta belysa. B a ra i T y s k l a n d fylldes å r d ag lig en de b io g ra fer, so m h a d e A sta N ielsen eller a n n a n p u b lik gu nstlirtg p å sitt p r o g r a m, m e d en å s k å d a r s k a r a av o m k r i n g 13 m iljo n er m ä n n i s k o r. H u r h a r ic ke s e d a n dess b io g r a f in d u s tr i e n u tv ecklats; f ilm stjä rn o rn a s an ta l, b io g r a ffr e k v e n s e n ökats! N är F ran k rik e på sin tid» a v k ris tn a d e s», f ö r v a n d la d e s d e n e n a k y r k a n e fte r d en a n d r a till» b io g ra f». ' (B ang ) Vi läste h ä r o m d a g e n i Sv. D ag -

4 bladet om sam m a tendenser i Reval före den tyska invasionen. Säger ej sådant m e ra än ord? Jag kan med bästa vilja icke finna, att dylika fakta även om de ge anledning till farhågor e n b a rt behöva utläggas såsom n ågot varande för biograferna nedsättande. M an kan vara alldeles övertygad om att varje individ inom nyss up p räk n a d e publikblandning går just dit, där han finner just det, som h a n för ögonblicket mest har behov utav i fråga om förströelse, och d ä r d e n n a serveras på det sätt som är för honom bekvämast och mest tidsbesparande. Man kan nu m e ra också om b iografäga rna ej säga annat, än att de i fråga om lokaler, m u sik och program så vitt möjligt söka tillgodose de mest skilda sm akriktningar och m ed lovvärd energi söka hålla jä m n a steg med sin tid och m ed utvecklingen, sådan den av en visserligen prat- och klandersjuk men dådlös allm änhet tolereras. Den, som sålunda ej själv vill, behöver ej gynna skräpet, det så k allade >elän det». V a rm e d ej avses att reducera de få verksa m m a reform vännernas förtjänst. T y det är onekligen dem vi ha att tacka för, att m a n nu allt oftare finner en värdefilm eller lärofilm in stucken b lan d b io grafpro gra m m e n s sensatipnslager. Att dessa u t m ärkta filmer efter sin veckotillvaro förr vanligen alldeles försvunno och ännu i dag i stor utsträckning u n d an d ra g a s m a rk naden, är dock allmänhetens fel. D en h a d e ingen som helst u p p fattning av eller förståelse för dessa filmers arkivariska värde, u n d e r stödde, m edan tid var, pä intet sätt dem som ivrade för film arkiven. Den arb e ta d e i stället lika tanklöst som villigt fackets intresse i hän d e rn a, det att hålla m a rk n a d e n städse på nytt m ot taglig för v ad som bjöds av filmaktuellt innehåll. Helt enkelt omöjligt är att g o ttgöra vad som därig e n o m försummats. Om vi nu in sk rän k a oss till dessa fakta, så torde r ed a n härav m ed till visshet g rän sa n d e säkerhet framgå, att ett jätteskri skulle u p p hävas inom hela den m ed biografer begåvade m änskligheten säkerligen icke den m insta delen av jordens invånare ja, som en m a n skulle massan resa sig vid blotta försöket att fullfölja det anatema, som utslungas av de mest fanatiska reform isterna i svfte att, b ara därför att det bland g o d a biografer även finns m ånga daliga, stänga v arenda en. Det vore precis detsam m a, som om m a n ville avskaffa boktryckarkonsten, bara d ä rfö r att även inom d enna grava missbruk förekom m a eller a n d r a b öcker än b iblar tryckas. V ad som för övrigt i negativt reform erande syfte företagits och föreslagits, såsom koncessioner, statsm onopol m. m., k u n n a vi h ä r förbigå. Blott sa mycket vill ja g säga, att ja g framför för-

5 b ud och restriktioner sätter en på samhällelig upp fo stran och fri insikt g r u n d ad frivillig h andling utom i vissa fall, bl. a. då det gäller barn, som ännu ej hun nit fostras att göra ansvarsfullt bruk av den s. k. fria viljan. O ch vad som icke minst bibragt mig d en n a uppfattning, det är den ofantligt beklagliga negation, som just vad beträffar biograffrågan yttrat sig i en ofta rent förbluffande oförmåga att uppehålla auktoritet. Även här ett exempel. M an disku terar sedan över ett år tillbaka m ed vällovlig och alldeles sär skild iver möjligheten att effektivt uppehålla barnförbudet. F ö r att ge eftertryck åt äs k ande na publiceras bl. a. enquéter bland skolbarnen om deras biobesök, intryck etc., varvid förekommit, att somliga barn helt troskyldigt tillstått, att de besökt barnförbjudna program. Jag talade för kort tid sedan m ed censor Berg i äm net, varvid fram kom, att varken h an eller jag ä nn u hört o m talas eller sett, att dessa besök föranlett någ o t så enkelt som ett ne d s a tt sedebetyg eller eljest någon av de i skolorna eller hem men vanliga bestraffningsåtgärderna, d å en lärjunge överträtt skolstadgarnas förbud. I alla skolor finnes ju ej förbud för barnens besök p å biografer, kan någon invända. Det är riktigt. Att b arn gå på gula p ro gra m innebär dock förseelse m ot svensk lag och förordning. E nligt m ina enkla beg repp ingår det i såväl föräldrars som fram för allt skolans skyldigheter att fostra u n g dom en till laglydiga medborgare, till respekt för stadgar och för ordningar. Just ped a g o g ern a äro de, som ivrigast och med rätta yrka p å de strängaste åtgärder till barnens skydd. Jag kan därför icke förstå konsekvensen i att icke i detta fall uppehålla auktori teten, införa vissa restriktioner i biobesöken utom de lagstadgade och därm ed lä m n a ett värdefullt stöd åt hela rörelsen. Allt som allt synes det mig under intryck av krigets oh ygg liga inv erkan p å folkens m oral och hedersbegrepp av oändlig sikt att nu genast göra allt för att genom positiva åtg ärd er in verka på biografernas höjande, särskilt värdekinem atografens u t veckling. Och en av de viktigaste förutsättningarna härför är, att man därvid icke drar u pp alltför snäva gränser för en verksam het i höjand e riktning, utan lå ter biograferna, i den mån deras m e d verkan är behövlig, därvid förbliva v ad de i eminentaste meningutvecklat sig till, d et mest dem okratiska folknöje, som m an gärna kan önska sig. R ik t givande och utan ansträngning njutbart, i lika mån tillgängligt för alla, i såväl yttre som inre mening, såväl i fråga om nöje som i fråga om undervisning. Eller just vad. vår, nervösa tids överansträngda, upphetsade och i m er än en m ening lidande m än nisk or behöva. Det låter sig icke förneka, att det

6 D A G M AR. W A I.D N E R : ä r d e ss a b io g r a fe n s e g e n s k a p e r j ä m t e m ä n n i s k o r n a s v e rk lig h e ts sinne, h u n g e rn, b e g ä re t a tt s k å d a livet, s å d a n t d e t v e rk lige n är eller de tro d et v ara, so m d r i v e r m a s s o r n a till b i o g r a f e r n a oc h s å l u n d a g jo rt d ess a till en m e d e l p u n k t i fo lk en s nöjesliv i vida höo-re g r a d än n å g o t a n n a t. D e ra s m å l m åste d ä r f ö r sättas högt. K in e m a t o g r a f in få r ej e n d a s t tjän a d e n p r i v a ta eller, so m å sina håll sker, d ä r biosjrafskatten är bety dlig, d e n k o m m u n a l a v in n i n g s ly s tn ad en. Nej, m å d en, ju fö rr dess b ä ttre, g ö ra s t i l l ' e n s a m h ällets a n d lig a m e d e l p u n k t d ä rjä m te, i d e n m e n i n g e n so m e x e m p e l vis ett b ib lio te k ä r d e t eller å tm in s to n e b o r d e v ara. M å den i stö rsta u ts tr ä c k n i n g tag as i b r u k för f o s tra n d e t av folket till en s u n d och f ö r n u ftig syn p å livet till s a m h ä lle lig a in s ik te r och m edborgerligt" a n s v a r i h elg o ch söcken. Men icke så so m en v ä lg ö r e n h e ts in stitu tio n, u ta n sa le d d, a tt d e n sa s m å n in g o m k a n k o m m a att b ä r a sin a e g n a u tg ifter. E n fo r d r a n som ju s t h ä r alldeles ic k e är o rim lig, sa m y c k e t m i n d r e som m a n n u m e r a fa tta r u p p f o s tr a n, lik so m även m e t o d e r n a a tt till g o d o g ö r a sig d e n n a, n å g o t v id a r e ä n p å d e n tid en de fö rsta lärofilm ern a, b e te c k n a d e so m s å d a n a, så g o d ag en. D e n b il d n in g vår tid m å s te eftersträ v a ä r en b il d n in g b y g g d p å d e t le v a n d e livets g r u n d ju st så d a n, so m k in e m a to g r a fin i v id s trä c k ta ste m å n, ick e b a r a i f r a g a o m förståelse för livets m e s t sk ifta n d e företeelser, t. o. m. ä r e n s a m o m a tt k u n n a ge. O m vi t ä n k a p å k in e m a to g r a fin s u rs p ru n g, ett resu ltat som d e n ä r av ädel v e te n s k a p lig fo rsk n in g o ch flit, p å d e h ö g a u p p g if te r d e n vid sitt fö rsta f r a m t r ä d a n d e tjä n a d e, så f r a m g å r d ä ra v, a tt d e ss o j ä m f ö r ligt v iktigaste, värdefulla ste, m e s t a n v ä n d b a r a fö r tjä n s t lig g e r i d ess e g e n s k a p av en a lltig en o m objektiv, m e k a n i s k a v b i l d n m g s m e t o d oc h åte rg iv n in g. M an h a r o c k så in o m de k re tsa r, s o m icke stirra t sig b li n d a p å d e k a d a n s s y m p t o m e n o c h i fa n a tisk y r a velat k a sta ut b a r n e t m e d b a d v a tt n e t, a lltid u p p s k a t t a t dess b e ty d else som u n d e rv isn in g s m e d e l. I u tla n d e t h a r m a n b ri n g a t s t o r a ofter för re f o r m e r i d e n n a rik tn in g och gjo rt en hel del, so m äv en vi k u n d e gjort, o m vi icke låtit d e o b o tf ä r d ig a s fö r h in d e r a v s k r ä c k a oss. O m k in e m a to g r a fin skall k u n n a v e r k a fö r d et m a l j a g nyss u p p g a v sås o m dess e g e n tlig a u p pg ift, fo r d r a s först, att vi få ett s ta d ig t o ch alld eles sä rskilt g re p p om b a rn a s jä l e n. D e t gäller att, lik so m i fr å g a om b ö c k e r n a o c h de b il d a n d e k o n s t e rn a, tid ig t b ö rj a lä g g a g r u n d e n till g o d s m a k oc h f ö r m a g a att h ä m t a up p lysning. ^ G ä r n a, fö r att icke sä g a helst, i fö re n in g m e d b ö c k e r o ch b ib liotek. D e n re f o rm r ö re ls e, so m nu även h o s oss p å g å r in o m u n d e rv is n in g e n, lä g g e r ju h u v u d v ik te n p a att lä r a re n icke.

7 skall stanna vid att m eddela b arnen ett bestämt teoretiskt kunskapsmått, utan att han skall utveckla deras intresse och själsverksamhet d ärhän, att de såvitt möjligt självständigt m ed tillhjälp av bok och bild må, ku nna tillägna sig de kunskaper och färdig heter de. behöva, j a g. tänker d ärfö r n ä rm a st på skolfilmen som fqrnäm sta och effektivaste medel att vinna en biografens varaktiga reform. Liksom m an här hos oss har särskilda barnbibliotek och i a n d r a län der barnavdelningar inom de stora biblioteken, ja även s. k. filmbibliotek och filmskolor, där d en n a uppfostran m ed bok och bild planmässigt bedrives, varför skulle man icke vid planläggningen av vårt nya stads- och cetitralbibliotek kunna tillgodose något lik nande, om m an icke inom avsevärd tid kan besluta sig för kinematografins an vändnin g i skolorna? V arför skulle man icke här också utan alltför stora kostnader redan nu provisoriskt på för sök kunn a sätta i gång med en dylik verksamhet, i stil med de am erikanska m o d e rn a biblioteksarrangem angen för olika åldrar? L okaler är det ju mer än gott om, såvida man t. ex. till en början för d e n n a filmbiblioteksrörelse ville begagna sig av vissa välrenom m erade biograflokaler u nder de timmar, då dessa icke användas för sitt egentliga ändam ål. Lärofilmer ktnma erhållas från utlandet, såvida icke nu även tidpunkten vore inne att ä n t ligen sätta i gång m ed egen planm ässig fabrikation på området, även i större skala i fråga om apparater. På detta vis. skulle biograferna k u n n a bli som ett fullständigande bihang till skolan, om m an så vill även ett slags fortsättnings- eller yrkesskola för äldre som ha intresse eller behov av ett dylikt sätt att inhäm ta kunskaper. Att n ärm are inlåta mig p å saken skulle här föra för långt. Jag hemställer blott, om icke detta vore ett sätt och ett bättre sätt att främ ja kinematografien än att ideligen»racka ner» p å de dåliga biograferna, enquétera, b rå k a och prata i oändlighet och till ingen nytta, em edan nittionio hundradelar av dem som härvidlag yttra sig endast ytligt känna till vad de tala om,- blott hålla med därför att det skall så vara, eller av andra motiv, som vi här k u n n a förbigå, då de äro kända, ehuru sällan medgivna. Samhället har u nder det sista halvseklet undergått så g enom g ripande fö rändringar i ekonomiskt, socialt och politiskt avseende, att m an n u m e ra m ed fullt fog kan tala om en samhällets indu strialisering och dem okratisering. I vissa avseenden t. o. m. om fullständigt tom mekanisering. Uppgiften att ingjuta liv och rörelse i särskilt kunskapsförvärvandet, underlätta detta, vinna tid etc. h a r därför vunnit, stegrad betydelse. De garantier, som forna

8 tiders m era patriarkaliska förhållanden såväl i hem m en som mellan arbetsgivare och arbetstagare gåvo i fråga om uppfpstran och yrkesutbildning, föreligga ej nu. Ansvarskänslan har även råkat på retur. K onku rren sen är också så hård. dyrtiden så pressande, att var och en så fort som möjligt tas i an sp rå k föj förvärvsarbetet. Och detta på ett så tidigt stadium, att på fortsatt ut bildning för de allra flesta icke är att tänka. O m vi därtill b e sinna vart den politiska rösträttens d em okratisering lett i fråga om bestäm m anderätten över fosterlandets öden, så inställer sig osökt den frågan, om icke folkbildningsarbetets m ålsm än nu kun de finna tiden inne att bereda allt fler tillfällen till ö kad kulturell yrkes utbildning, skapa en känsla av sam hörighet m ed vår egen kultur och historia i främsta rum m et och därigenom inbördes. Att nu skylla på omöjligheten p å grund av dessa frågors beroende av ekonom iska förhållanden är det måste sägas rent ut löjligt. Nu om någonsin är tiden inne, eftersom behovet av kurser, föreläsningar, allt slags p ro p a g a n d a av mer eller m indre nyttigt slag vuxit sig starkt och sum m or så gott som dagligen beviljas till de mest skilda ändam ål, och intet av allt detta kan g en o m föras utan grundliga om fattande förberedande organisatio?isai beteti, som k rä va avsevärd tid. V arför icke anförtro en dylik planlägg n ing i förening m ed perm an ent p r o p ag a n d a genom en biografreform tidskrift och officiell upplysningsbyrå åt vår i kinematografiska förhållanden så grundligt och mångsidigt utbildade cen sor Berg och av statens b iografbyrå göra ett kinematografidepartement efter fullt m ode rn a och praktiska linjer? I T yskland, Ö ster rike, A m erika m. fl. länder arbetar m an sedan länge pla n m äs sigt i så d an riktning. E n d a st här skyller m an på bl. a. att vi skola vänta, em edan endast det bästa är gott nog, utan att de som tala så egentligen själva veta vad som är bäst ty ännu vänta n o g m å nga överraskningar, innan kinematografien nått sin utveckling och kulmen. I utlandet söker m an icke salunda slå blå dunster i ögonen p å folk, som icke äro inne i frå gan, utan handlar. Men här skall ett äkta svenskt»de obotfärdigas förhinder» få råd a och lå ta oss k o m m a på efterkälken och försumma de präktiga chanser vi haft och ännu ha att ur en ringa början få fram värdefulla resultat.»filmen ter sig som en brännspegel, i vilken tidens väsen samlat sina strålar och glöder oss till mötes.» Jag är långt ifrån blind för exempelvis Borgarsko lans lovvärda försök, om vilka m an talar alldeles för litet. Men vad hade vi icke för länge sedan k unn at få fram i fråga om hembygdskunskap, seder, och bruk, natur; ekonomi, administra-

9 tion etc., om man följt detta exempel på flera håll. V ad ej allt i fråga om arbetarskydd, arbetsmetoder, samhällskunskap! Att biografen skulle kunna bli ett utom ordentligt värdefullt r e d skap i k o m m un ens h and att sprida upplysning i dyrtidsproblem en, att väcka solidaritetskänslan är, utom allt tvivel. V arför d å icke ta detta steg och i större utsträckning an m o d a praktiskt och kunnigt folk, utrustat även m ed blick för den ekonom iska sidan, att taga hand om saken, personer så dana som icke b a r a säga sig vilja gacna utan praktiskt och energiskt bevisa detta genom p ro p a g a n d a i handling i stil m ed vad kinematografin kräver och fri från all partiskhet och de rent olidliga, otidsenliga byråkratiska former, som förkväva all frisk hänförelse eller vilja till fram gång. E tt anslag är v ad som n ärm a st behövs. Bäst vore, om S tock holms k o m m u n därm e d ginge i teten, exemplet k unde m a n a till efterföljd. Men vill ej den, så låt dig m an as fram, o ädle d o nator! Skulle icke en Wallenberg n:r 2 här m ånne k ä n n a sig m a nad? H ä r är dock även en samhällelig plikt att fylla, större än de flesta, ty det gäller generationers framtid, som nu löpa fara att i biografernas genom snittsdram atik få hela sin andliga hälsa u ndergrävd, sin sunda syn på livet förgiftad. Stockholm den 6 april D agm ar W aldner. S tockholm, Svomslcn T ry ck e riak tie b o la g e t, 1918.

10 - 4' f i l Ä t» # '" ' - *

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8 Mot. 1973 :2028 8 Nr 2028 av herr Arne Geijer i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:129 med förslag tilllag om anställningsskydd, m. m. Kungl. Maj :ts proposition 1973:129 angående

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks SNI + NA + TE = sant Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Anna Lodén, Örnsköldsviks Dragonskolan, Umeå Helen gymnasium, Forsgren, Örnsköldsviks Örnsköldsvik

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Ålderdomshemmet Marthabo.

Ålderdomshemmet Marthabo. Ålderdomshemmet Marthabo. Malmö 1914 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN Av sekreterare CARL SWARTZ DEN SAMHÄLLELIGA nykterhetsvården kan sägas ha börjat med 1913 års alkoholistlag, som bl. a. förordnade om tillsättande av kommunala nykterhetsnämnder,

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En artikel från Svenska Fotografen 1926 av. Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm.

En artikel från Svenska Fotografen 1926 av. Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm. En artikel från Svenska Fotografen 1926 av Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm. SVENSK FOTOGRAFISK TIDSKRIFT 125 der äro tagna med den då för tiden största

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer