WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915"

Transkript

1

2 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA

3 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES

4 ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V '

5 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie F y r is -B io g r a fe n F Ö R D O A A R /AOT B IO GRA FE N ö r m å n g e n v e rk a r k an sk e s a m m a n s tä lln in g e n b io g raf 000 Så k u ltu r h ä r ofvan so m en m o ts ä g e ls e. d o m lig t n o g d e n m e n in g e n vi tv ek a icke a tt s ä g a Ä n n u ä r e g en - d e n fö rd o m e n, tä m lig e n a llm ä n t u tb re d d i b ild a d e k re ts a r, a tt b io g ra f o c h k u ltu r e O g e n tlig e n icke h a n å & ^ot & d o m ed h v a ra n d ra a tt g ö ra, ja, ä ro h v a ra n d ra s fu llk o m lig a m o ts a ts e r. B lan d d e m o ts tå n d, s o m b io g ra fe n h a ft o c h h a r a tt ö fv e rv in n a, ä r d e tta d e t k ra ftig a ste o c h fa rlig a ste. F a rlig t d ä rfö r, a tt d e t h o ta r a tt d ra g a n e d film k o n ste n frå n d e n konst-

6 n ä rlig a o c h id e e lla h ö jd, till h vilken d e n så s m å n in g o m h u n n it. M e n å a n d r a sid a n ä r d e t g ifvetvis af n a tu rlig a och lä tt in se d d a o rsa k e r, so m d e n n a fö rd o m a n g å e n d e film k o n ste n blifvit s å p a ss a llm ä n t u tb re d d. D e t fa n n s e n tid, icke så lå n g t a flä g se n, äfv en i d e t sv e n sk a b io g ra fv ä se n d e ts h isto ria, d å d e tv ä n n e lin je rn a b io g ra f ocli k u ltu r k n a p p a s t p å n å g o n e n d a p u n k t k o rsa d e h v a ra n d ra u ta n g in g o h v a r sin väg. D e t sä g e s, a tt d e n fö rs ta sv e n sk a b io g ra fe n gaf sin a fö re s tä lln in g a r i en p o rtg å n g i G ö te b o r g so m e tt sla g s m arkn a d s n ö je. D e t ä r en n o tis a tt ta g a fa s ta på. och to rg a tm o s fä re n in n a n h o n b le f d e n o m g a f lä n g e d e t sv e n sk a fö rn ä m lig a d a m M a rk n a d sg y c k le t b io g ra fv ä se n d e t, h o n n u ä r o c h la d e b o rt alla p lu m p a o c h g ro fv a la te r. N å ja, ä n n u h ä n g e r väl g a tu s m u ts e n och m a rk tsc h re ie rie t kvar h ä r och h v a r m en ä r d o ck i ty d lig t fö rsv in n a n d e. D e t fin n e s icke p å n å g o t h ith ö ra n d e o m rå d e e tt så ty d lig t o c h p å ta g lig t b ev is fö r, h u r p u b lik e n sjä lf k a n fö rä d la och fö rfin a k rafven p å sin a n ö je n. D e t ä r en k än d o c h ofta g jo rd e rfa re n h e t, a tt d e t ä r d e t b ä s ta s k å d e s p e le t m e d d e b ä sta n a m n e n, so m tillv in n e r sig p u b lik e n s y n n e st, u n d e r d e t d e n stå r re la tiv t kall och o b e rö rd in fö r m e ra m in d re v ä rd ig a s c e n p ro d u k te r. D e t ä r n a tu rlig tv is af en y tte rlig t s to r b e ty d e lse, a tt b io g ra f ä g a rn a själfv a b e h jä rta d e s s a k u ltu re lla k ra f: å t m in b io g ra f är e n d a s t d e t b ä s ta g o d t n o g o c h ä g a tillräc k lig t k o n stn ä rlig a och a llm ä n t k u ltu re lla fö ru ts ä ttn in g a r a tt i s tö rs ta m ö jlig a m ån re a lis e ra d em. M e n icke m in d re v iktigt är, a tt d e n a llm ä n n a o p in io n e n s b ä sta e le m e n t få d ire k t e lle r in d ire k t v e rk a fo s tra n d e och b e s tä m m a n d e p å film k o n ste n o c h d e s s fram tid. n a tio n e ll fö re te e ls e och F ilm k o n s te n ä r ju e n in te r a fsp e g la r p å sitt s ä tt e x a k t o c h tillfö r litlig t d e o lika folks kynne, b e g å fn in g och s m a k sin n e, d ä r d e n

7 ffllllo EIKIÖ IHIfilM uppstått. 7 :!!!yil!!!!:;!i!»ll!!l!!!::!!l!!!iibill!!l!!!::!!aitl)l l!!!:!:i!!!ffl En kännare af film ko nsten kan snart afgöra utan att studera program m et, om en film har tyskt eller engelskt-am erikanskt, eller italien skt eller no rdiskt ursprung. M en det är ty d lig t, att med de liflig a kom m unikationer, som äga rum på den internationella biografm arknaden, det icke vore så u n de rlig t, om också ett och annat alster af m in dre god film k o n s t skulle fö rirra sig hit. M en af u to m o rd e n tlig betydelse är det, att dessa m indre goda alster icke få dom inera på våra hvita dukar. N a tu rlig tvis finnes det också en biografbesökande p u b lik om också icke så stor som man skulle kunna tro, som m er tillta las af dessa lättare och smaklösare film e r. Teatern erb ju der här ett analogt förhållande. D är finns också en publik, som står kall in fö r de yppersta p ro du kter af den dram atiska kulturen, in fö r Shakespeare och Schiller, in fö r Ibsen och S trindberg m en det är ändock icke något ve rklig t skäl fö r en teaterledning att endast spela farser och sängkamm arstycken, revyer och annat o n y ttig t kram. BIOGRAFENS RENÄSSANS M an kan, när man öfverblickar utvecklingen och förhållandena i stort, verkligen tala om en biografväsendets renässans också i vårt land. Begreppen biograf och kultu r, som länge ging o skilda vägar, ha så sm åningom påverkat hvarandra och in g å tt den närmaste fören in g, hvarför det icke längre är någon om ening att tala om kultu r. Vi b io g ra fk u itu r liksom man ju länge talat om teater v ilja här i största korthe t peka på några sid or af denna biografens renässans.

8 imilillkuium 8 ikiaisi S cala 1) D e re n t tek nisk a m ede l, u t o m o r d e n t li g t fö rb ättrats. f o t o g r a f e r in g e n s h v a r m e d b i o g r a f e n a rb e t a r, h a Till hvilken s v i n d l a n d e h ö jd ä r icke k o n s t u p p d rifv en. löjligt d e t f o r d o m Vi m in n a s alla, h u r u t s ö k t t o g sig ut, n ä r m ä n n i s k o r v o ro i r ö re ls e på d u k e n hvilket tr ip p a n d e, s p r i n g a n d e o c h h o p p a n d e. Och nu? H u r h a r m a n icke lyckats gifva n a t u r t r o g e n h e t o ch p lastisk stil å t själfva rö rels en. d e r n a f o rd o m. V id a re, h u r flim ra d e o c h d a r r a d e icke bil In g e n k lag a r n u m e r a f å r sin a ö g o n f ö r s t ö r d a p å b io g rafe n. oc h öfver, a tt h a n eller h o n B a k o m l ö s a n d e t af s å d a n a lik n a n d e tek n isk a s v å r i g h e t e r l ig g e r o ä n d li g t m yck e t a rb e t e och d e n kärle ksfulla ste sträfvan efter a tt g e d e n s t ö r s t a m ö jlig a illusion af v e rklig het o ch s a n n i n g å t bilderna. 2) S o m ett a n n a t h ö g s t v ä se n tlig t b i d r a g till b i o g r a f e n s r e n ä s sa n s nämna vi d e n m o d e r n a o c h fullt tillfred s ställan d e regien.

9 :!l!!!!llffllb!!l:!!!!!!!lll!lll!ll!!]:;]!!!llb jlb II!:;!![l!!lltlilB lll::!!!!llll l!l!: 9 5!!y iö!::!!!! l!llllle!!! :;!!!!!! ] S I B! ll:i!!!!!! llf illb!! l::!!!! l!ll6 I I B!!! : L illa Teatern H var och en som känner till teatern vet, hvilka g ran n lag a och fo rdrande regissören. uppgifter, som en m odern teaterled n in g ställer på D e t g äller ju icke b a ra såd an a yttre tin g som dräk ter, d ekoratio n er och rum sinteriörer, u tan äfven skådespelarens hela spel, sätt att röra sig, gester, m iner, ord och accenter ja, hela up pfattningen och tolkningen af ett d ram a och d ess olika roller. R egissören ä r för teatern hvad den h ö g sta krigsledningen a r i ett m o d ern t fälttåg. D et ligger i ö ppen dag, att regien på biografen h ar om m öjligt ä n n u stö rre och svårlöstare problem att a rb eta m ed än teatern. H ä r inga ord, u tan en d ast rörelser, gester, m inspel, som d et g äller att få så p reg n an ta och m ark e rade som m öjligt, gripa dem i flykten och föreviga dem på duken. Icke underligt, om en den m o d ärn a regiek o n sten s snillrike m ästare och nydanare som pro fesso r M ax R einhardt hvars utom or-

10 d e n tl i g a prestationer vi nylig en v a rit i tillfälle a tt b e u n d r a på v å r o p e r a s c e n k ä n t sig lo ck a d af d e n svåra, m e n i n tr e s s a n t a u p p g if te n a tt v ara r e g is s ö r äfv en f ö r b io g r a fe n. n o g, a tt h ä r i S verige i V ik to r S j ö s t r ö m som oc h Vi ä r o lyckliga ä g a e tt re g is s ö r s k a p, tillfredsställer d e h ö g s t a f o r d r i n g a r i k o n s t n ä r li g t a f s e e n d e dessutom äfven äger den f ö rt jä n s t e n a tt v a r a inhem skt s v e n sk t och na tionellt. 3) M e n d e t ä r klart, d e n b ä s t a re g ie a r b e t a r f örgäfve s, o m den saknar e tt m ju k t o c h b öjlig t s k å d e s p e l a r m a t e r i a l f ö r sin a in te n tio n e r. F ilm e n s s k å d e s p e l a r s t a b d e t ä r d e t t r e d j e ut- v e c k lin g s d r a g e t i b i o g ra f e n s r e n ä s s a n s. tid e n, b i o g ra f e n s b a r n d o m a n ty d a s. Hvem som H u r det var i den gam la och sl y n g e lå l d e r b e h ö f v e r e n d a s t h e lst t r o d d e s p e la film, o c h g j o r d e d e t också. sig kallad och k a p a b e l att O m d e t ä r n å g o t, s o m blifvit klart u n d e r utv ec k lin g e n s g å n g, s å ä r d e t, a tt e n d a s t d e t b ä s t a sk å d e s p e l a r m a t e ri a l e t film k onste n. kan göras användbart för d en m o d ern a H ä r m e d ä r n a turlig tvis icke s a g d t, a tt alla g o d a s k å d e s p e l a r e och s k å d e s p e l e r s k o r ä n n u ställt sig till film e n s tjä n st. M e n s å m y ck e t ä r sä ke rt, a tt d e n m o d e r n a film e n k rä fv e r och kallar p å d e e r k ä n d t y p p e r s t a k r a fte rn a i n o m s k å d e s p e l a rv ä r l d e n, oc h m å n g a af d e s s a y p p e r s t a h a o c k så k o m m it, n a tu rligtv is ofta locka de af d e s v i n d l a n d e gagerna, m en o c kså lo c k a d e s ä r e g n a och i själfva v e rk et y tte rlig t s v å ra i u p p g if te n. näm nas m ånga. af d e t D et kunde B land d e m a n l i g a s k å d e s p e l a r k r a f t e r n a : A lb e rt B a s s e r m a n n, P a u l W e g e n e r, Egil E ide, b l a n d d e k vinn liga H ild a B o rg s tr ö m, H e n n y P o r t e n, A s ta N ie ls e n, Betty N a n s e n, ja, in g e n m in d r e ä n d e n o d ö d l ig a S a ra B e r n h a r d t, sk a p e ls e r n u h v a rs b e u n d r a n s v ä r d a g e n o m film en k u n n a t r ä d d a s ö v e r till efte rv ärld e n. 4) J a g t v ek a r icke he lle r a tt till b i o g r a f v ä s e n d e t s ofö ry tte rlig a renässansdrag rä k n a m u sik e n. H v a rje fr a m s y n t o c h insiktsfull

11 b io g ra fle d a re fö rs tå r m u sik e n s o e r h ö rd a b e ty d e lse fö r film en. D e t v a r ju i s to r u ts trä c k n in g å tm in s to n e fo rd o m v a n lig t a tt lå ta m u sik e n k o m m a till sin rä tt e n d a s t u n d e r m e lla n a k ts p a u s e rn a, icke under själfv a R e p e rto a re n s p e le ts g å n g. O ch h v ilk en m u sik se d a n! cirka 10 stycken» Ju n g fru n s bön» o c h n å g ra h a m b o, sc o ttis o c h v a lser d e t v a r a lltsa m m a n s. F ö rh å lla n d e t h a r ju n u m e ra, so m h v a r och en vet, a lld e le s o m k a s ta ts. M u si ken ä g e r fö r film k o n ste n e n d ju p a re b e ty d e lse, ä n h v ad m å n g e n k a n sk e sk u lle tro. D en e rs ä tte r i viss m å n d e t ta la d e o rd e t, to lk a r, fö rk la ra r d e t sp e la d e, icke h ä n d e ls e fö rlo p p e t, m e n d e t inre, s tä m n in g a r o c h sjä ls rö re lse r. D e n m å s te a lltså in tim t s lu ta sig till s p e le ts g å n g o c h ta g a v e d e rb ö rlig h ä n sy n till d e o lik a film e r n a s k a rak tär. k e n s n ä ra D e t ä r klart, a tt d e n n a n y v u n n a in sik t o m m u si s a m h ö rig h e t m e d film k o n ste n h a r ö k a t d e kv alitativ a fo r d r in g a rn a p å d e s s u tö fv are. S e d a n d e tta n y v u n n a tä n k e s ä tt m e ra a llm ä n t trä n g t ig e n o m, h a r ju o c k så m e r ä n e n m u sik e n s v ir tu o s o c h k o n s tn ä r g ä rn a o c h b e re d v illig t stä llt sig till b io g ra fe n s fö rfo g a n d e. 5) D e t ä r ä n n u e n sa k so m å te r s tå r : fö rfa tta rn e. vid n å g o t, ja g ville k alla film k o n ste n s p ro b le m. a tt h ä r ä r d e t s tö rs ta ä n n u o lö st. J a g rö r h ä r D e t ä r n o g så, M e n m å n g a te c k e n ty d a på, a tt o c k så fö rfa tta rn a sk o la k o m m a lik so m s k å d e s p e la rn a re d a n ha k o m m it. m a tisk a M e d n a tu rn ö d v ä n d ig h e t. N ä r u n g a o c h ä ld re d r a fö rfa tta re tr ö ttn a t p å a tt lå ta T o r H e d b e rg s o c h A lb e rt R an fts sk rifb o rd s lå d o r u n d e r å ra ta l g ö m m a d e r a s a lste r, sk o la d e en g å n g v ä n d a s ig till film en. S trin d b e rg, dagar n in g. icke det u m g ic k s m ed E g e n tlig e n fö rfa tta rn a, D e t ä r e n b e k a n t sak, a tt A u g u s t m å n g s y s s la n d e p la n e r är det sä rsk ild t fra m tid s g e n ie t, på a tt en r ä tt de y n g re, skrifva så fö r på sin a ä ld re film e n s o fö rk la rlig rä k sak, u p p m ä rk s a m m a t a tt d e tta.

12 T änk bara på hvad film e n konsum erar af dram er i jäm förelse med teatern. M en egentligen är det ju så, att den dram atiska ådran rin n e r täm ligen sparsamt genom tiden, och hvad biografen kräfver, är ju dram er i strängaste, egentligaste m ening handling, spän ning, effekt icke deklam ation och lyrik. BIOGRAF OCH TEATER O fta nog har i det ofvanstående hänsyn tagits till teatern och jä m fö rlig a punkter ha fram dragits. N ågra ord til! en m er p rin cip iell belysning af frågan bio g ra f och teater må här läm pligen vara på sin plats, helst som jäm förelsen ofta göres, och det är från visst teaterhåll, som det starkaste m otståndet reses m ot film konsten öfverhufvud. F örst må det med kraft fram hållas: mellan biografen och teatern behöfver icke existera ett m otsatsförhål lande. De äro tvänne inkom m ensurabla storheter, som arbeta med olika medel. M an säger kanske: bio g ra f är icke konst utan reprod uktion af konst? ord. tigande. gård. Låt så vara. V i behöfva icke tvista om M en äfven en rep rod uktion af konsten har väl sitt berät Jag står in fö r M ille s V ingarna här på U plands nations Konstverket som står där ute i snön ja, det är en re pro du ktion af konst det ursp run gliga verket gjordes i annat m aterial. konst! Ä ndock säger åskådaren: H vilken gripande och äkta M ed all rätt na turligtvis. Äfven denna kopia ger m ig konstnärens ursprungliga skapelse, den är eld af hans själ, synen såsom han fö rst såg den och form ade den i det m juka m aterialet.

13 2!!!l!llt3ll!l!!i':2i!!B IB IIl!!!!l!"!!l!!!IIB IIl!l!!l!;i!l!!l!lll!llt!!ilS :!!!llllll l!u! 1 3 S äger m an återigen, att en d ast d e t talade o rd et g e r den illusion vi söka på teatern, så är d et en san n in g, som m an n o g får p ru ta af åtskilligt på.' O rd et är icke teatern s enda uttrycks m edel, äfven g esten, m inen, d e t stum m a talan d et h ö r m ed till hvarje skådesp elares n ödvändiga utru stn in g. O ch hvem h ar icke bevittnat d e t: h ur ofta orden, de m est strålan d e och sublim a dik taro rd fallit d ö d a till m arken, d ärför att skådespelaren icke fö r m ådde u tsäg a d et m ed d et stum m a talan d ets konst, m ed blickens och han d en s u to m o rd en tlig t fina uttrycksm edel. O ch hvem har icke n åg o n g å n g p å teatern gripits allra m est i en situation d är d et plötsligt blef tyst, d å en blick, ett ansiktsuttryck eller en stum g e st sad e allt utan ord. S ådant ä r icke d ö d a p u n k ter i den sceniska fram ställningen, u tan själfva b o u q u eten af hvad skådespelarko n sten h ar att gifva, d ess finaste, lättaste do ft och dess innersta själ. trycksm edel. N ej, o rd e t ä r långtifrån sk åd esp elaren s en d a u t O ch äfven om d et p å sin plats ä r o um bärligt, så ä r d et på film en um bärligt. H ar ja g fö rstå tt film kom stens in n ersta själ så ligger i d etta sam lade stum m a spel själfva d et o m ed elb araste uttrycket för dess väsen och fö r d e t verklighetens lif, som den hvita duken söker fånga. D en m inutiösa precision, d en om sorgsfulla u p pm ärksam het, som på film en äg n as d et stu m m a talandet, g ö r d et talade o rd et öfverflödigt. O ch faktum låter sig icke b estrid a: äfven film konsten g e r illusion af verk lighet och sanning, som kan gripa oss lika d ju p t som p å teatern. D en som såg H ilda B orgström s stum m a spel i In g eb o rg H olm på Fyrisbiografen m innes det. Hvilka g rip an d e uttryck af sm ärta, som där gafs, gå aldrig u r d en s m inne, som såg det.

14 S lo tts-b io g ra fe n s fo y e r Min barndom s ljusa biografkvällar, hur väl jag m innes eder! Utanför låg gatan i sm uts och grått, och höstregnet strilade ned genom luften. Den röda lyktan på stången utanför biografen käm pade våldsam t m ed blåsten, ofta slocknade hon, det gnisslade och gnällde i dörrar och skyltar m en där inne var fredligt och godt. En liten ytterligt enkel salong lada vore det riktiga ordet - m ed en viss intim och förtrolig stäm ning, fast det drog o h y g g ligt genom dörrar och springor och musiken gnällde på det själfspelande pianot. D är sutto vi några sm åpojkar och småflickor och fnissade och m um sade karameller. Så började m askinen uppe vid taket att röra på sig, den skram lade ohyggligt och fungerade äfven ojämt, och nog sved det i ögonen, när bilderna började dansa på den hvita duken m en ändå m innet värm es

15 vid tanken på dessa biografkvällar. När jag återkommer ibland med långa melianterminer går jag dit igen, men känner inte igen min barndoms biograf. Den gamla ladan är nämligen borta - och där står en ståtligt arkitektoniskt förnäm teatersalong i stället. De elektriska båglamporna stråla sitt hvita ljus öfver gatan. Redan i entréen möter mitt öga en oväntad elegans mattor, möbler, blommor, taflor och speglar en riktig foyer. Och själfva biografsalongen är också förändrad naturligtvis. De rankiga ryggstödslösa bänkarna, på hvilka vi balanserade förr i världen, äro borta, och bekvämt slår jag mig ned i en präktig stol, som har ryggstöd och icke knarrar. Jag ser mig omkring i salen, dess väggar stråla af färger och glädje, en mästarehand har diktat in vackra arabesker och motiv däri. Och när ljusen släckas i salen, musiken sakta kväller fram där borta, och bilderna röra sig på duken, lutar jag mig tillbaka i stolen och gör mina jämförelser mellan förr och nu. Jag binder ihop gammalt och nytt, gör jämförelser, summerar och drar ifrän och det synes mig, som om jag i ett ögonblick öfverskådade hela utvecklingen. Det synes mig icke längre förmätet att använda ordet biografkultur. /. C.

16

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

5ROK 107 KVM LGH. Kapphylla Teckenförklaring. Teckenförklaring Teckenförklaring. Teckenförklaring. Teckenförklaring Teckenförklaring

5ROK 107 KVM LGH. Kapphylla Teckenförklaring. Teckenförklaring Teckenförklaring. Teckenförklaring. Teckenförklaring Teckenförklaring 107 VM 5RO OFT 1001 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 n n å askin a n askin askin askin n askin a mlare m å mlare mlare F askin askin F elare e mlare askin F a elare elare ä mlare

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 1 ANALYS - GRÖNT SAMBAND ANGERED CENTRUM - GRÖN LÄNK ANGERED STADSPARK PARALLELLT UPPDRAG 2011-12-06 2 HÄR FANNS

Läs mer

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Förskolan Diamanten Förskolan Pusslet Förskolan Gunghästen Fårdala skola Helena Boström Magnusson, Sollentuna Elisabeth Eriksson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö Carina Lagerbäck, Värmdö

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks SNI + NA + TE = sant Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Anna Lodén, Örnsköldsviks Dragonskolan, Umeå Helen gymnasium, Forsgren, Örnsköldsviks Örnsköldsvik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med tie RELAX Burhéns öbler att leva ed i på Burhéns har tillverkat öbler i tre generationer. Möbler so tål att användas. Och under åren har vi faktiskt lärt oss en hel del. Till exepel att stil ändå är ganska

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND BETLEHEMS STJÄRNA TEXT: Viktor Rydberg (18281895). Svesk författare, föreläsare, riksdagsma, kulturkritiker och rofessor vid Stockholms högskola. 1877 blev Rydberg medlem av Sveska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN 1987-1989 1. Innehåll 2. Förord 3. Målsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. Kommittén och dess sammanträden 5. Veckoslutskurs 6. Kokbok, seder och bruk 7. Information

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där F I N N S E L E B O R N A GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där från början. Snart nog sålde

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Kay Pollak, filmregissör, känd för bland annat "Så som i himmelen",

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer