M edlem sblad för. N r2 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M edlem sblad för. N r2 1998"

Transkript

1 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2 Inplanterad raritet...2 U tflykten tillbotaniska trädgården i G öteborg...3 H östprogram m et... 8 O palletarresan U tlandsbesök ibroby äng Tom tskådning

2 God svampsäsong på er Äntligen bra svam pväder!n ikanske tyckerattdetharregnat ovanligtm ycketdenna som m ar,och niharju,som nivet,rätt. SärskiltiH allsberg därvihöllpå attflyta bortnatten tillden 12 juli.av SM H I:sstationeriSvealand fick U lvsjö (jag vettyvärr inte vardetligger)m estnederbörd m ed 170 m m.im in privata m ätare kom det181 m m underjuli.d å ärdetinräknat66 m m natten m otden 12. D e senaste åren harviinte haftnågon turm ed våra svam pexkursioner.d e harm erellerm indre torkatelleråskat bort.iårska detblibra.k olla den 13 septem berivårt höstprogram. H a detså bra och sittinte inne förm ycket. Sture H. (Redaktör för Anemonen ordförande i Hallsbergs Inplanterad raritet Artens utbredning i södra Sverige enligt Hulténs Atlas över växternas utbredning i Sankte Pers nycklar (Orchis mascula) M an kännerigen arten bl.a.på de rödvioletta blom m orna m ed snettuppåtriktad Dagny Tande Lid Sankte persnycklarväxersedan några åri H errfallsäng,troligen från början inplanterad. D en trivstydligen bra och harspriditsig i ängen.ivåraskunde viräkna in över300 exem plar. En intressantfråga ärom detärriktigtatt hjälpa naturen på detta sättiett naturreservatsom H errfallsäng. 2

3 UTFLYKT TILL BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I Lördag den 9 m ajsam ladesen liten skara på ca 15 personerpå K onsum parkeringen ih allsberg förfärd ibilartillg öteborg och botaniska trädgården. V ibesökte förstväxthusen där detlärfinnasca arter.efter alla orkideer,suckulenteroch exotiska växterav alla slag tog vi en pausiserveringen förattorka m ed attnjuta av blom ningen i rododendrondalen och klippträdgården.m ed några tusen blom m orpå näthinnan åkte en delav osshem m edan några fortsatte tillträdgårdsföreningen. Vitsippan finns i tusental i naturparksdelen av botaniska trädgården och har fått bli symbol för trädgården. En av de 1600 orkidearterna. Jag glömde anteckna namnet, men den blommade vackert vid vårt besök På besök djungeln Glada Pålsbodabor i växthuset 3

4 Påsköträdet (Sophóra toromíro(phil.)skottsb. ) Från Göteborgs Botaniska trädgårds Internetsida Torom iro ellerpåsköträdetärettav världenssällsyntaste träd.d essenda växtplatsivärlden varpåskön -den isolerade ön isödra Stilla H avet m estberöm d försina statyer (m oaier).n u ärden utrotad där. Pollenanalyserav torv från öns kratersjöarvisarattpåsköträdetoch en sedan 1600-taletutdöd palm var betydligtvanligare innan m änniskorna invandrade på talete K r.sannoliktvarön ursprungligen skogtäckt.d etsista exem plaretav påsköträdetlevde fram till1962.tursam tnog insam lade ThorH eyerdahlen kvist m ed frön av detta sista träd under sin beröm da arkeologiska expedition tillpåskön D etlilla trädethärstam m arfrån ettav de få frön som H eyerdahlsände till Sverige islutetav 50-talet. Torom iro-virke ärvackertoch m yckethållbart.d etkom att användasav Påskönstidiga kolonisatörertillen m ängd ting.av träettillverkadesbla statyetter(sk m oaikava kava),åroroch to m kanoter.påsköborna bidrog genom detta ihög grad själva tillattutrota sittkära träd.n ärön "upptäcktes" av européerpå Påskdagen 1722 var påsköträdetfåtaligt.införseln av får på 1800-taletansesstarktha bidragittilldetdefinitiva utrotandet. Sophora torom iro hartidigare uppgivitsvara ikulturiflera andra botaniska trädgårdarruntom i världen,m en existerarvad vivet idag endastig öteborg,bonn och V ina delm ar(c hile).d å räknasinte de plantorsom vispritttillandra botaniska trädgårdarisen tid. EndastiG öteborg har m oderm aterialeten heltkänd 4

5 bakgrund.d etärdärförsärskilt värdefullt. Ettspecielltförökningsprojekt,s k m ikroförökning,m ed ekonom iskt stöd från W W F Sverige startades vid SverigesLantbruksuniversiteti Alnarp 1988.N ärdetavslutades 1994 hade nära 200 plantorsett dagen.en större delav dem harnu säntstillpåskön Botaniska trädgården ingårien internationellgrupp,som arbetar m ed attbevara den genetiska diversiteten hospåskönsvilda och odlade växter.h äriingårett projektsom syftartillattsöka återinföra påsköträdettillpåskön. H ittillsharg öteborgsbotaniska trädgård deltagititre återintroduktionsförsök -senast 1995.Påsköträdethardock ännu ej funnitsig tillrätta isittforna hem land.m en försöken fortsätter. SläktetSophóra tillhör ärtväxterna (Fabaceae)och om fattarknappt50 arter.s. torom íro tillhören grupp om ca 10 arter,vilka ihuvudsak påträffaspå öarisödra Stilla H avet.g ruppens representanteräriallm änhetsm å Arne studerar toromiron 5

6 Den döda bambun Den gör sig inte särskilt bra på en svartvit bild, men den var inte mycket bättre i verkligheten. Islutetav 1800-taletkom en bam buplanta från södra K ina till K ew G ardensilondon.d en artade sig bra och m an delae den och fick nya plantorsom m an sålde eller bytte borttillandra trädgårdar.i början på 1990-taletfanns bam ubuskarsom vardelarav denna planta överhela Europa,bl.a.i Botan ig öteborg. D enna bam buart (Sinarundinaria murieliae)blom m arinte förrän den ärihundraårsåldern.d å blom m ar den undernågra få åroch sedan dörden.d etta hände sam tidigt m ed alla de bam ubuskage som härstam m ade från plantan ik ew G ardens,så nu stården häri G öteborg,en stordöd bam bubuske som ettm onum entövertidensgång och ettbevispå attåtm instone växterkan hålla tiden. D enna blom ning som tog livetav alla Sinarundinariam urieliae gjorde attden blev m erpopuläran någonsin bland trädgårdsägare.n är alla talade om den ville m ånga ha en hem m a och plantorna ärganska dyra.c a 300:-fören 60cm hög planta. 6

7 Palmhuset i Trädgårdsföreningen. N ä r v i ä n d å v a r i G ö te b o rg ty c k te n å g r a a v o s s a t t v i s k u lle b e s ö k a P a lm h u s e t i T r ä d g å r d s fö r e n in g e n o c k s å. D e t v is a d e sig a tt d e t v a r in t r ä d e b å d e t ill t r ä d g å r d e n o c h t ill p a lm k v a r ä n d å sv å rf F la s k h u se t o till s tä n. D ä r fa o to g ra f p a lm e n c h b g n in n n s e ra d n e d a ra e n g, m e g o tt o e p a lm a n v a h a lv tim m a n v i g ic k in m sto ra e r. r b a ra n å g o n 7 Flaskpalm (Hyophorbe lagenicaulis) Denna märkliga palm, som är ett tämligen vanligt prydnadsträd i tropikerna, växer vild endast på den lilla ön Round Island, strax utanför ön Mauritius i Indiska Oceanen. Trots att arten sätter rikligt med frukt och den är lätt att föröka med frö kommer det vilda beståndet, som nu endast består av ett 10-tal exemplar, snart att dö ut till följd av fortgående markexploatering. Släktet Hyophorbe innehåller fem arter, alla endemiska för ögruppen Mascarenerna. Den flaskformade stammen fungerar som en vattenreservoar, som utnyttjas under längre torrperioder.

8 HÖST19 L ö rd a g 2 9 a u g u sti B r a n d o m r å d e t v id S o tte r n D e n 1 0 ju n i i fjo o m S o tte rn. H u r a t t u tv e c k la s? V i g jo r d e e tt fö r s d e ss? S a m lin g v id K o n s P å ls b o d a k l L ö rd a g 5 se p te m b e r l b r a n n e tt s to r t s k o g so m r å d e s ö d e r se r d e t u t n u o c h h u r k o m m e r d e t t a b e s ö k i fjo l. V a d h a r h ä n t s e d a n u m i H a lls b e r g k l e lle r v id Q 8 i G r o p a d a l. U t fly k t m e d K u m la b io lo g is k a fö r e n in g. G r o p a d a l ä r e n b o t a n is k t m y c k e t r ik r a v in p å g r ä n s e n m e lla n H a lls b e r g s o c h A s k e r s u n d s k o m m u n s ö d e r o m T is a re n S a m lin g v id K u m la k y r k a S ö n d a g 1 3 se p te m b e r S v a m p e x k u r s io n E fte r fu ll a K.- G v å ra a llt r e g n a n d e d e n n a s o m m a r b o r d e s k o g e n v a r a v sv a m p.. N ils s o n h jä lp e r o s s s o m v a n lig t a t t id e n t ifie r a fy n d. S a m lin g v id K o n s u m i H a lls b e r g Röd flugsvamp Svart trumpetsvamp Mandelkremla G lö m in te a tt ta m e d m a ts ä c k n ä r v i å k e r u t i s k o g e n. S t ö v la r e lle r k ä n g o r ä r b r a a t t h a d ä r u t e. 8

9 PROGRAM 98 L ö rd a g 1 0 o k to b e r H ö s tfå g la r v id K v is m a re n. V i u p p le v e r b l.a. s k å d e s p e le t m e d d e t u s e n t a ls s ä d g ä s s e n s o m r a s t a r d ä r v a r je h ö s t. K o n su m S ö n d a g 2 5 o k to b e r H a lls b e r g e lle r v id Ö b y k u lle O p a le r m m In t e b a r a o p a le r, u t a n o c k s å m å n g a a n d r a v a c k r a o c h in tr e s s a n t a s t e n a r h e m m a h o s L e n n a r t S ä fb o m i H jo r t k v a r n. L ä s h a n s b e r ä tt e ls e p å n ä s t a s id a. K o n s u m H a lls b e r g , Q 8 i P å ls b o d a h o s S ä fb o m M å n d a g 1 6 n o v e m b e r M e d le m m a r n a s b ild e r. T a m e d n å g r a b ild e r, e lle r k o m ä n d å K u llä n g e n H a lls b e r g Grågås Känns igen på sin ljusgrå färg, framför allt på huvudet som aldrig verkar svart. Vidare på sin ljusröda näbb med vit nagel. Simmande ligger hon föga högt med bakdelen. B ild e r a v H a ra ld W ib e r g o c h te x t a v E r ik R o s e n b e r g Sädgås Sädgåsen är den mörkaste av de gråa gässen. Halsen mörknar upp mot huvudet, som nästan ser svart ut på håll. Hon har rödgul näbb med svart nagel och mer eller mindre svart uppe kring basen. Simmande ligger hon mycket högt med bakkroppen, nästan måsaktigt, och sticker därför klart av mot T a g ä r n a m e d v ä n n e r o c h b e k a n ta. A lla ä r v ä lk o m n a! F r å g o r? R in g S t u r e H e r m a n s s o n e lle r A r n e H o lm e r

10 OPALLETARRESAN 1997 Ett resebrev av Lennart Säfbom E fte r e n 3 0 tim m a r s fly g r e s a o c h e tt s p ä n n a n d e d a g s u p p e h å ll i H o n g k o n g, la n d a d e ja g i B r is b a n e, h u v u d s ta d i d e ls ta t e n Q u e e n s la n d i A u s t r a lie n. E n d a g g å r å t fö r a n p a s s n in g t ill t id s s k illn a d e n o c h d e n 3 0 g r a d ig a v ä r m e n. S e d a n k ö p e r ja g b e g a g n a d b il, s o m n o g a ru sta s o c h g e n o m g å s, sa m t ö v r ig u t r u s t n in g o c h p r o v ia n t till m in 2 m å n a d e r s e x p e d it io n, d ä r ja g k ö r d e m il, m e s t p å d å lig a in la n d s v ä g a r. M in fö r s t a d e s t in a t io n b le v o p a lf ä lt e t L ig h tn in g R id g e i N e w S o u t h W a le s s o m ä r m e s t k ä n t fö r s in a s v a r t a o p a le r. B ile n, s o m k o s t a d e c a :- sa tte s p å h å rd a p ro v re d a n f r å n b ö r ja n, m e n d e n v is a d e s ig v a r a v ä r d ig b u s h e n. D e n to g m ig d e 9 0 m ile n till L ig h tn in g R id g e p å 3 d a g a r tr o ts s k y fa ll o c h ö v e rsv ä m m a d e v ä g a r. D e t v a r h ä r p å o p a lfä lt e t L ig h t n in g R id g e s o m ja g å r h a d e b ö r ja t m itt liv so m o p a lle ta r e. J a g d r a b b a d e s a v o p a lfe b e r, m e n o p a le rn a, d e n e n d a m e d ic in e n m o t d e n fe b e rn, v a r in te lä tta a tt h itta. P å d e n tid e n g r ä v d e ja g m ig ib la n d n e r 2 0 m e lle r m e r m e d h a c k a, s p a d e o c h e n e n k e l h a n d w in c h f ö r a t t v e v a u p p s t e n o c h jo r d m e d. J a g d r e v t u n n la r h u n d r a t a ls m e te r, o f t a s t u t a n a t t h it t a n å g o n t in g a v v ä r d e. M e n s å n å g o n ly c k lig d a g k u n d e d e t h ä n d a a tt ja g h a c k a d e i n å g o t so m lä t s o m g la s. M e d d a r r a n d e h ä n d e r o c h b u lt a n d e h jä r t a o c h i s t e a r in lju s e t s s k e n, u n d e r s ö k t e ja g m it t f y n d. E n fä r g s k im r a n d e s v a r t o p a l h a d e ä n tlig h itta ts e fte r m å n a d e r s s li t i g r u v o r n a, o c h ja g f i c k f ö r n y a d k r a f t o c h r å d a t t g r ä v a v id a r e e n t id, i v ä n t a n p å d e t r ik t ig t S T O R A f y n d e t s o m ja g v is s te lå g o c h v ä n ta d e n å g o n s t a n s i jo r d e n. I L ig h t n in g R id g e g r ä v d e ja g n å g r a å r, m e d v ä x la n d e f r a m g å n g. J a g lä r d e m ig ä v e n k o n s t e n a tt s lip a o p a le r d ä r. Cape York P a l m e r R iv e r H u g h e n d e n Queensland South Australia C o o b e r P e d y 1 0 L ig h t n in g R id g e New South Wales Brisbane

11 D å d e e g n a g r u v o r n a in te a llt id p r o d u c e r a d e o p a l, k u n d e ja g p å d e t v is e t h a n k a m ig fra m g e n o m a tt slip a å t a n d r a so m h a ft s tö r r e fr a m g å n g i g ru v o rn a. D e n h ä r g å n g e n h a d e ja g in t e t id a tt sta n n a m e r ä n e tt p a r d a g a r i L ig h tn in g R id g e. J a g h ä ls a d e p å h o s g a m la v ä n n e r o c h titta d e p å v a d so m f a n n s k v a r a v m in a t id ig a r e g r u v o r o c h lä g e r p la t s e r. N e j, ja g v a r iv r ig a t t k o m m a iv ä g t ill m in a n y a r e in m u tn in g a r o c h g r u v o r i n o r d v ä str a Q u e e n s la n d s ö d e m a r k e r. L ig h tn in g R id g e ä r id a g e n o p a ls t a d d ä r t u s e n ta ls ly c k s ö k a r e f r å n h e la v ä rld e n le ta r - e lle r g ö r a ffä re r m e d o p a le r e lle r le v e r a v o lik a t u r is t n ä r in g a r. D ä r fin n s a ffä r e r, b a n k e r, h o t e ll, b e n s in s ta t io n e r m m. M a n k a n m e d a n d r a o r d le v a g a n s k a k o m f o r t a b e lt d ä r id a g. N u f ö r t id e n h a r o c k s å o p a lb r y t n in g e n p å d e s t ö r r e f ä lt e n i h ö g g r a d m e k a n is e r a ts. A n n a t g ä lle r fö r Q u e e n s la n d s ö d e m a r k e r d i t ja g n u s t y r d e k o s a n. D ä r m å s t e ja g n o g a p la n e r a fö r b å d e v a tte n, b e n s in o c h p r o v ia n t. P å k a r t o r m a r k e r a r ja g v a r v a tt e n o c h fö r n ö d e n h e te r k a n g å a tt få ta g p å, o c h ja g f y lle r u p p b ile n d ä r ja g k a n. V id tid ig a r e e x p e d it io n e r, d å ja g ib la n d v a r it e n s a m i m å n a d e r i ö d e m a rk e n o ch p ro sp e k te ra t e fte r n y a o p a lf y n d ig h e te r, h a r ja g ä v e n f å t t ta till v a r a d e n fö d a d e n k a r g a n a t u r e n h a f t a t t e r b ju d a, s å s o m r e p t ile r f å g e lä g g, f r u k t e r, r ö t te r, g r ä s h o p p o r, la r v e r e tc. V id sid a n a v L ig h tn in g R id g e h a r ja g g r ä v t o c h p r ö v a t ly c k a n p å m å n g a k ä n d a s t ö r r e o p a lf ä lt s o m W h ite C lif f s i N e w S o u t h W a le s, A n d a m o o k a, C o o b e r P e e d y o c h M in ta b ie i S o u th A u s tr a lia. D ä r h a r ja g h u v u d s a k lig e n le t a t e f te r d e lju s a o p a lv a r ia n te r n a. M e d å r e n h a r ja g d o c k fr a m fö r a llt k o m m it a tt in t r e s s e r a m ig fö r o p a lf y n d ig h e te r n a i Q u e e n s la n d. D e s s a f ä lt ä r o f t a s t s m å o c h u t s p r id d a ö v e r v ä ld ig a o m r å d e n. H ä r if r å n k o m m e r d e o lik a v a r ia n te r n a a v B o u ld e r o p a l, e n o p a lty p so m ja g t y c k e r ä r s ä r s k ilt s p ä n n a n d e b å d e a tt g r ä v a e fte r o c h a tt s lip a. B o u ld e r o p a le n m e d s in a b r ilja n ta f ä r g e r o c h v a r ie r a n d e m ö n s t e r g ö r v a r je s t e n, e f te r s lip n in g h e lt u n ik o c h p e r s o n lig. V id p r o s p e k t e r in g s e x p e d itio n e r i Q u e e n s la n d h a r ja g ä v e n g jo r t e n d e l n y a B o u ld e r o p a l- f y n d, i o m r å d e n d ä r o p a l tid ig a re e j h itta ts o c h ta g it u p p in m u t n in g a r d ä r. D it v a r ja g n u p å v ä g. I f le r a d a g a r k ö r d e ja g ö v e r d e ö d s lig a v id d e r s o m ib la n d k a lla s t h e o u t b a c k " e lle r " n e v e r n e v e r la n d ". L a n d s k a p e n ä r e n o r m a m e d v id a h o r iso n te r o c h s te k a n d e h e tta. Ja g m ö tte sä lla n n å g o t fo rd o n, o c h h ä n d e d e t så s ta n n a d e m a n till o c h ta la d e s v id o m v ä g a r n a s b e s k a ffe n h e t o c h v ä d r e t e lle r v a d v a tte n g ic k a tt få ta g p å. D e tta k u n d e v a r a liv s v ik tig in f o r m a t io n. J a g h a r s jä lv b liv it s t å e n d e m e d b ile n i ö k n e n o c h n ä r v a t t n e t t a g it s lu t f å t t d r ic k a b ile n s r o s tig a k y la r v a tte n, s a m t s lic k a t d a g g o c h k r a m a t o c h d e s t ille r a t v ä x t s a f te r fö r a tt ö v e r le v a. E fte r a tt h a b e sö k t e n d e l m in d r e o p a lg r ä v n in g a r p å v ä g e n, o c h d ä r h ä ls a l p å h o s v ä n n e r o c h g r ä v a r k o m p is a r, k o m ja g s å e n a f t o n, ä n t lig e n f r a m t ill m in b ä s ta in m u tn in g o c h g r u v a. D e n lig g e r 1 1

12 m y c k e t is o le r a t t ill i e t t r ö t t s a n d s t e n s m a s s iv. G r ä v n in g a r n a h a d e få tt v a r a ifre d u n d e r d e 4 å r so m g å tt s e d a n ja g s e n a s t v a r d ä r. U t r u s tn in g o c h e n d e l p r o v ia n t, s o m ja g lä m n a t k v a r, v a r in t a k t. E f te r a t t ja g r e n s a t g r u v g å n g a r n a fr å n fla d d e r m ö s s, o r m a r o c h in s e k t e r v a r d e t b a r a a t t s ä t t a ig å n g a t t g r ä v a v id a r e d ä r ja g s lu t a t s is t. D e n n a g r u v a, s o m b e lö n a t m ig m e d f in a o p a le r u n d e r m å n g a å r, h a r ja g g e t t n a m n e t L illa u n d r e t s g r u v a ". H ä r g r ä v d e ja g n u in te n s iv t i 4 v e c k o r o c h h itta d e e n d e l b ra r å o p a l. F r å n e t t 4 m e t e r d ju p t s c h a k t g r ä v d e ja g h o r is o n t e lla g å n g a r i e t t o p a lfö r a n d e le r la g e r. Ä d e lo p a le n, s o m ä r e n fo r m a v v a tte n h a ltig k is e ls y r a, fö r e k o m m e r h ä r i h å lig h e t e r o c h s o m s p r id d a f y lln a d e r i k lu m p a r o c h n o d u le r s å k a lla d e "ir o n s to n e -b o u ld e r s " e lle r ib la n d so m o p a lis e r a d e fo s s il t.e x. m u s s e ls k a l. H ä r, m itt i d e c e n tra la A u s tra lis k a ö k n a r n a, lå g fö r m iljo n t a ls å r s e d a n, e t t s to r t in n a n h a v. D e n h ä r g å n g e n g jo r d e ja g ä v e n e t t m y c k e t m ä r k lig t n y fy n d i n ä rh e te n a v m in a t id ig a r e g r ä v n in g a r. I s lu ttn in g e n a v e n s a n d s te n s fo r m a tio n h it t a d e ja g e n o p a lis e r a d t r ä d s t a m s o m d e lv is e x p o n e r a ts a v e r o s io n e n, i e t t h o r is o n t e llt le r la g e r i d e n r ö d a s a n d s t e n e n. H ä r d r e v ja g e n t u n n e l o c h f ö l jd e d e n o p a l i s e r a d e s t a m m e n. Ja g b rö t u p p d e n o c h u n d e rsö k te b it a r n a i s te a r in lju s e t s s k e n. H ä r o c h d ä r g n is t r a d e d e t t ill a v ä d e lo p a l. E fte r n å g r a m e te r s g r ä v n in g to g d o c k s ta m m e n s lu t. U p p m u n tr a d a v v a d ja g f u n n it f o r t s a t te ja g a t t h a c k a m ig lä n g r e in i le r a n u n d e r s a n d s t e n s t a k e t. P lö ts lig t s lå r ja g å te r h a c k a n i n å g o t h å r t J a g a r b e ta d e lo s s e t t s t y c k e o c h to g u t d e t i s o llju s e t. D e t v a r e n s v a r t a v lå n g k lu m p, k a n s k e o p a lis e r a t t r ä, s o m ja g s lo g it u m e d h a c k a n. V ilk e t fy n d! V ib r e r a n d e r e g n b å g s f ä r g e r i o t r o lig a m ö n s t e r. J a g h a d e a ld r ig t id ig a r e u n d e r m in a å r m e d o p a le r s e tt n å g o t lik n a n d e. s å a n n o rlu n d a o c h s p ä n n a n d e o c h m e d m ö n s te r o c h fä r g e r i r e n t o tr o lig a k o m b in a t io n e r. J a g g r ä v d e s a m m a n la g t fr a m e tt 4 0 -ta l k lu m p a r a v d e t ta s p e c ie lla m a te r ia l. B it a r n a lå g g a n s k a v ä l s a m la d e, k a n s k e h a d e d e h ö r t ih o p i e n o p a lis e r a d t r ä d s t a m. T r o t s ih ä r d ig t g r ä v a n d e, ly c k a d e s ja g in te h itta m e r a v d e n n a m ä r k lig a o p a lty p. E fte r a v s lu ta t d a g s v e r k e i g r u v a n g ic k ja g i k v ä lln in g e n u p p t ill lä g e r p la t s e n, s o m ä r v a c k e r t b e lä g e n h ö g t u p p e p å e n s a n d s t e n s p la t å s o m h ö je r s ig ö v e r d e t v id u n d e r lig a la n d s k a p e t. E n s v a lk a n d e v in d b lå s te d ä r u p p e s o le n v a r p å v ä g n e r o c h m å la d e h im m e l, p la tå b e r g o c h k lip p o r e ld r ö d a. D e e ttrig a flu g o r n a f ö r s v a n n, c ik a d o r n a s t ä m d e u p p s in n a t t k o n s e r t o c h p a p e g o jo r n a s lo g s o m d e b ä s ta s o v p la tse r n a b la n d k lip p o r n a. E n s a m i s t illh e te n, h u n d r a t a ls m il f r å n s t ä d e r s la r m, k u n d e ja g h ä r f å u p p le v a e n a lld e le s s p e c ie ll k ä n s la a v b å d e o v e r k lig h e t o c h f r ih e t. J a g tilla g a d e m in m a t v id lä g e r e ld e n m e d a n ja g b e t r a k ta d e e n g r u p p k l i p p k ä n g u r u r som s ö k t e s i g b o r t m o t v a tt e n h å le t. S e d a n s a t t ja g u n d e r sö d r a k o r s e ts g n istr a n d e s t jä r n h im m e l. K n ä p p t e p å r a d io n m e d n y h e t e r f r å n e n v ä r ld s o m v e r k a d e m e r a v lä g s e n ä n s t jä r n o r n a. 1 2

13 B re till k lo n y f so m h e m sk u v o c h k o r t s k r e v s i ly k ta n s s k e n f a m ilj o c h v ä n n e r p å a n d r a s id a n t e t. J a g t ä n k t e lä n g e p å m in a u n n a o p a lk lu m p a r in n a n ja g n a d e o c h d rö m d e o m v ilk a lig h e t e r s o m s lip n in g e n s e n a r e lle k u n n a fr a m lo c k a u r d e s s in re. E f t e r d e t t a g r ä v u p p e h å ll k ö r d e ja g n o r r u t m o t g u ld fä lte n v id P a lm e r R iv e r s o m lig g e r i d ju n g e lo m r å d e n a v id C a p e Y o r k i n o r d lig a s te Q u e e n s la n d. B ile n v a r u t r u s t a d m e d lu f t k o n d it io n e r in g, v ilk e t v a r s k ö n t i h e tta n o c h d a m m e t. B o r ts e tt fr å n d e v a n lig a p r o b le m e n, s o m a t t ja g k ö r fa s t, e lle r e tt o c h a n n a t s k o rp io n o c h in s e k t s b e t t, s å r å k a r ja g h ä r u t fö r e n lite o b e h a g lig a r e h ä n d e ls e. J a g h a d e b ö r ja t n ä r m a m ig e n s ta d s o m h e te r H u g h e n d e n, o c h se r d å n å g ra m ä n n is k o r p å v ä g e n o c h e n to ta lk v a d d a d b il i d ik e t. D e t ä r 5 u n g d o m a r. C h o c k a d e, b lo d ig a o c h e n a v d e m m e d a rm e n sö n d e rtra sa d. Ja g s t a n n a r o c h h jä lp e r till m e d f ö r b a n d så g o tt d e t g å r. N ä r v i se d a n k ö r d e 6 m ile n m o t s t a d e n, h ö r ja g f r å n b a k s ä te t, d ä r 4 a v d e m sitte r, n å g o n v is k a n d e f ö r e s lå a t t d e s k a s lä n g a a v m ig o c h t a ö v e r b ile n. J a g s ä g e r d å h ö g t a t t ja g m e d d e la t v å r b e lä g e n h e t ö v e r r a d io n, o c h a t t lä k a r e n u v a r p å v ä g u t fö r a tt m ö ta o s s. D e tta fic k d e m a t t lu g n a n e r s ig. M e n ja g h a d e b a r a b lu f f a t. J a g h a d e in g e n k o m m u n ik a t io n s r a d io i b ile n. I s ta d e n t o g fly g a n d e d o k to r n o c h p o lis v id. D e n k v a d d a d e b ile n v a r s t u le n. V ä l f r a m m e v id P a lm e r R iv e r v a s k a d e ja g g u l d h o s Å k e, e n m a n f r å n B le k in g e s o m v ig t s it t liv å t g u ld g r ä v a n d e t. J a g h a d e trä ffa t h o n o m fö r s ta g å n g e n r e d a n , d å ja g s jä lv v a s k a d e f r a m e t t h a lv t k ilo g u ld v id P a lm e r flo d e n H ä r få r m a n in te v a r a r ä d d fö r b ita n d e in se k te r, o r m a r e lle r k r o k o d ile r. E fte r m å n g a e n s lig a m il s ö d e r u t, v a r ja g å t e r i B r is b a n e o c h p å v ä g h e m. B ile n, v a r s d ä c k n u v a r u t s lit n a, m e n i ö v r ig t i b r a s k ic k, s å ld e s fö r $ : D e t v a r e n h ä n d e ls e r ik r e s a m e d m å n g a å te rs e e n d e n a v b å d e p la ts e r o c h v ä n n e r, o c h r å o p a l h itt a d e ja g f ö r n å g r a å r s s lip a n d e. O p a lä v e n t y r e n k a n å t e r u p p le v a s g e n o m s o lh e t a d ia b ild e r i v in te r m ö r k r e t. D e n " n y a " o p a lt y p e n v is a d e s ig v id s l i p n i n g e n h e m m a i H jo r t k v a r n, ö v e r t r ä f f a m in a fö r v ä n t n in g a r. M a t e r ia le t v is a d e s ig v a r a s a u n ik t a tt m a n n o g k a n ta la o m e n h e lt n y v a r ia n t a v B o u ld e r o p a l, lit e s v å r a t t b e s k r iv a i o r d. I e n v a n lig e n m ö r k e lle r s v a r t h å r d m a t r ix lig g e r b r ilja n ta s p e k t r a lf ä r g e r s o m b ild a r m ä r k lig a fa n t a s if u lla m ö n s t e r, ib la n d s o m b ild e r e lle r t e c k e n e tt s la g s o p a lk o n s t ". Opal Mineralet byggs upp av tätt packade, mycket små 0,15 0,3 tusendels mm, genomskinliga kulor av vattenhaltig kiseldioxid (SiO2). Mineralet bildas vid gejsrar och heta källor men även ur kiselhaltiga vattenlösningar i kvartsrika sediment. Opal kan ha olika färger. Typiskt för vanlig opal är den optiska effekt som kallas för opalescens, dvs ljuset sprids av partiklar, vilkas storlek nära överensstämmer med ljusets våglängd. Bland varieteter av opal märks bl.a. eldopal och ädelopal med sitt skimmer i regnbågens färger. Viktiga fyndorter av opal finns framför allt i Australien. (Nationalencyklopedin) 1 3

14 r e s i ot n l e g å F Utlandsbesök i Broby äng N a t u r r e s e r v a t e t B r o b y Ä n g b e s ö k e r ja g g a n s k a o ft a, i o c h m e d a t t s v ä r f a r b o r i L illa B r o b y. E f t e r s o m m it t s t o r a in t r e s s e ä r f å g la r h a r ja g b la n d a n n a t n o t e r a t r o s e n f in k e n i ju n i m å n a d. D e n f ö r s t a ju li h ö r d e ja g e t t o v a n lig t lju d. J a g t ä n k te i m i t t s t i l l a s i n n e ; " K a n d e t v a r a e n f l o d s å n g a re?" (Locustella fluviatilis). Så fort jag kom hem så tog jag fram min cd-skiva och lyssnade på flodsångaren och jämförde med ljudet samtidigt som jag undersökte vilken biotop som denna trivdes i, och detta stämde helt överens med min för h o p p n i n g. F a n t a s t i s k t! F r a m till h a d e flo d s å n g a re n e n d a s t u p p tr ä tt i S v e r ig e v id tr e t illf ä lle n o b s e r v a t io n e r i N ä r k e. J a g b le v s å g la d s å ja g k o m m e r a t t le v a p å d e t t a i e t t h a lv å r. M in s t. Leif Karlsson Flodsångare på boet Tage Wahlberg avbildade flodsångaren så här efter att ha funnit den med bo i Dunker i Sörmland Flodsångarens utbredning Karta från Lars Jonssons Fåglar i Europa 1 4

15 Tomtskådning E n d a g i v å r a s n ä r ja g le t a d e e f t e r in f o r m a t io n o m f å g la r p å In t e r n e t u p p t ä c k t e ja g e n lä n k till t o m t s k å d n in g. M a n h a r ju h ö r t ta la s o m a tt d e t fin n s m y c k e t fe l p å I n t e r n e t s å ja g b le v in t e d ir e k t ö v e r r a s k a d, m e n n ä r ja g fö ljd e lä n k e n u p p t ä c k t e ja g a t t d e t f a k tis k t h a n d la d e o m få g la r. T o m t s k å d n in g in n e b ä r a tt m a n g ö r e n lis t a ö v e r a lla f å g la r m a n s e r p å e lle r fr å n d e n e g n a to m te n. J a g ty c k te a tt d e t v e r k a d e so m e n k u l id é o c h n å g ra d a g a r se n a re, n ä r e n b ru n k ä r r h ö k t o g e n ja k t t u r ö v e r f ä lt e n, in s å g ja g a tt d e t v a r d a g s a t t s t a r ta s k å d a n d e t. H it t ills h a r ja g f å t t ih o p f ö lja n d e lis t a : Sture Hermansson Utmaning! H u r m å n g a få g la r te r d in e g e n to m t. S k ic k S tu re så å r v a d n k o m m it sida) få r d u ih o p fr å n a in d in lis t a t ill få r v i se o m e tt i h a r å s ta d. (Adress nästa Harald Wiberg B ru n k ä rrh ö k K a ja S ta d sd u v a T o fs v ip a G rå sp a rv P ilfin k K rå k a S k a ta T a lg o x e S ta re B jö r k t r a s t L a d u s v a la T o r n s v a la S å n g lä r k a F is k m å s G rå g å s R in g d u v a S v a r tv it flu g s n a p p a r e T ö rn så n g a re S ä d e s ä r la L ö v så n g a re S to rsp o v D e t ä r, so m d u se r, 2 2 a r te r so m k o m m it f r a m f ö r m in a ö g o n n ä r ja g h a r b e fu n n it m ig p å to m te n i s o m m a r. E n d e l a v d e m ä r k a n s k e lite o s ä k e r t b e s tä m d a, t e x h ö ll s ig lö v s å n g a re n a lld e le s ty s t, s å v e m v e t d e t k a n sk e v a r e n n o rd så n g a re so m fö r ir r a t s ig. P å lis t a n s a k n a s o c k s å e n d e l a r t e r s o m m a n k a n s e v a r je v å r e lle r s o m m a r o m m a n a n s tr ä n g e r s ig d e t m in s ta : b u s k s k v ä tta, s te n s k v ä tta, g r å tr u t... T id ig a r e å r h a r v id o lik a tillfä lle n d e l m e r a o v a n lig a a r te r so m s m å sp o v, r in g tr a s t o c h v a k te l v is a t s ig, s å d e t f in n s g o d a m ö jlig h e t e r a tt g ö r a lis t a n lä n g r e. Hos storspovarna tar pappan hand om ungarna medan mamman flyger till kusten. Spovhonornas flyttning vid midsommar är antingen det första hösttecknet eller ett tecken att spovhonans semester har börjat. Det beror på hur man ser det. 1 5

16 B föreningspost Avsändare: Hallsbergs Naturskyddsförening Soldatvägen Hallsberg Kontaktpersoner: S tu re H e rm a n sso n A r n e H o lm e r

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 En naturfotografäralltid beredd! Efterfrukosten ropade m in sam bo härhardu en gratis! En hittillsoidentifierad m ätarfjärilsattpå golvetoch

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Straffrättslig jurisdiktion

Straffrättslig jurisdiktion Dan Helenius Straffrättslig jurisdiktion A kadem isk avhandling som m ed tillständ av jurid isk a fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania sai III fredagen

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.).

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Hedbom, Johan Carl Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Stockholm 1829 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag.

Jernvägsbyggnadernas. fortgång intill 1865 1866 års riksdag. Jernvägsbyggnadernas fortgång intill 1865 1866 års riksdag. betena Under år 1863 concentrerades jernvägsbyggnadsar- hufvudsakligen å Södra stambanan och främst li- nien mellan Mullsjö och Jönköping. Visserligen

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten.

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten. BJÖREKULL ÅS hus u Ko r Pizze Björe ulla yra ll & Hoterag u resta ria Pizze ia E R gata vägs Jär Ås to r p st at io P- Frejg ata io dstat Bra Förso la Balders hage Låggata Perslud sföreig hebygd Stebrottet

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

2016 S P O T L I G H T S

2016 S P O T L I G H T S 2016 SPOTLIGHTS 2 SPOTLIGHTS Rikta ljuset på det du vill framhäva och gestalta. Skapa allt från bra arbetsbelysning till härligt stämningsljus. Med spotlights monterade på kontaktskena eller utanpåliggande

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

URBACH-WIETHE DISEASE

URBACH-WIETHE DISEASE URBACH-WIETHE DISEASE AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Medicinska Fakulteten vid Universitetet i Umeå för vinnande av medicine doktorsgrad kommer att offentligen försvaras i Sjuksköterskeskolans

Läs mer

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN 1987-1989 1. Innehåll 2. Förord 3. Målsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. Kommittén och dess sammanträden 5. Veckoslutskurs 6. Kokbok, seder och bruk 7. Information

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Årsmöte. Måndag 9 mars kl 19.00 i Kullängen. Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 1998

Årsmöte. Måndag 9 mars kl 19.00 i Kullängen. Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 1998 Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 1998 Årsmöte Måndag 9 mars kl 19.00 i Kullängen Innehåll: O rdföranden harordet... 2 Kallelse tillårsm ötet... 3 Årsberättelse... 4 Vårprogram m et...

Läs mer

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun

Fårdala förskolor och skola Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Förskolan Diamanten Förskolan Pusslet Förskolan Gunghästen Fårdala skola Helena Boström Magnusson, Sollentuna Elisabeth Eriksson, Värmdö Ann Gustafsson, Ekerö Carina Lagerbäck, Värmdö

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog. : Minnesutställning öfver konstnären Ivar Arosenius Stockholm Stockholm 1909.

Arosenius, Ivar. Katalog. : Minnesutställning öfver konstnären Ivar Arosenius Stockholm Stockholm 1909. Arosenius, Ivar Katalog. : Minnesutställning öfver konstnären Ivar Arosenius Stockholm 1909. Stockholm 1909. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Stockholm, tryckt i Marquards

Stockholm, tryckt i Marquards Den vanartige, eller Rättegångs-handlingar angående den för fingerbett, fylleri, slagsmål och skällsord brottslig dömde f.d. handelsbokhållaren Carl Gabriel Cederhvarff. Stockholm, tryckt i Marquards Stockholm

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

M ars Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M ars 2013 T e k n i k u t v e c k l i n g i n o m ä l d r e o m s o r g e n F ö r n å g r a v e c ko r s e d a n m e d v e r ka d e G R tills

Läs mer

stalex foddes 1952...

stalex foddes 1952... NOW SHOWING! THE NEW BREED stalex foddes 1952......av den stolta föräldern Arbesko (det är vi) ett svenskt failjeföretag i fete generationen so utvecklar och tillverkar skydds- och yrkesskor för professionella

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer