MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c, Huddinge s Tel (kvällar) s 4 LÖPSEDEL i SVERIGE-PREMIAR FOR NY MB-MODELL FÖRETAGSANALYS PÄ MULTIPLAN HÄRDVARUGRUPP BILGAG I STOCKHOLM FIUR MAN BYGGER EN DLJBBELOÄCKARE ANVÄND OIN MICROBEE SOM TEXTTELEFON SPÄNNANDE FÖRE TAGSFUSION I AUSTRALIEN ONLINE FÖRSVINNER - MEN FINNS KVAR PRISKRIGET PÅ DISKETTER FORTSÄTTER SUVERÄNT RITPROGRAM NU TILL SVERIGE SIMPLY WRITE DELAS UT GRATIS MICROBEE I SKOLAN - TVÅ EGNA SIDOR... och naturliqtvis MASSOR av program Glöm ej klubbträffarna 12 nov och 3 dec!!! Klubbens postgiro:

2 I N N E H A L L Klubbens framtid i stöpsleven... 3 Sverigepremiär för ny Mic-robee-mode Sätt fart på modemen - här finns databaserna... 5 * Företagsanalys på Multiplan (52K)... 6 (Q01) D * Här kommer det verkliga stapeldiagrammet (4K)...7 (Q02) * Tilltron till mänskligheten återställd (4K) (Q03) * Konsten att rensa WS-filer (14K) (Q04) D Datasäkerhet på högsta nivå * Ny version av PRC.COM (4K) 15 (Q05) D * Ett program med S-T-I-L (10K) 15 (Q06) * Hjälpprogram för tippare (4K) 16 (Q07) dbase II löste administrativt problem...17 Ny Basic-version distribueras gratis...18 * Rutin för kontroll av personnummer (2K)...20 (Q08) Ömtåliga eller oförstörbara disketter? Hårdvarugrupp bildad i S t o c k h o l m...23 Hur man bygger en dubbe 1däckare * Meny-program för Basic-disketter (4K)...25 (Q09) D Även WordBee klarar flerspaltig text * Program för amorteringsberäkningar (6K) 29 (Q10) * Blankettprogram för Uchida DWX305 (6K) 30 (Qll) Använd Din Microbee som texttelefon! Tryckta eller elektroniska böcker...34 * Program för kakmonster (2K) 35 (Q12) * Pascal1istning ger fi1rensarprogram (12K) 37 (Q14) D * Välkommen komplettering av katalogprogram (2K)..39 (Q15) D Spännande företagsfusion i Australien * Ragtime på Microbee (2K) (Q16) Gratis nätaggregat till vissa Premium-model1er..42 ONLINE försvinner - men finns kvar! Priskriget på disketter fortsätter...44 Kungsbacka börjar sälja skrivarväxlar...44 Nytt grafikprogram med mus -styrning Simply Write distribueras gratis...46 Två sidor om Microbee i skolan * Förbättrat ritprogram (6K)...48 <Q 17 ) Recension: Grafisk teknik i dataåldern Arets två sista klubbträffar * Special program för signalspaning (2K)...50 (Q18) D Asterisk (*) markerar program För att underlätta bedömningen av hur långa kassetter som erfordras vid kopiebeställning har vi angivit storleken på varje program. OBSERVERA att vissa program enbart är körbara på diskbaserade system, vilket markeras med ett D efter programmets nummer. Vid beställning av programkopior räcker det i fortsättningen att ange den beteckning (Q..) som skrivits efter resp program. Datum för klubbträffarna: 12 november och 3 december Anteckna datum redan nu - särskild kallelse utfärdas e j!

3 K LU B BEN S F R A M T ID STÖPSLEVEN M ed d e tta nu m m e r ö ve rg å r vi t i l l e tt h e lt n y tt utseende på tid n in g e n. B akgrunden t ill övergången år i frd m s ta ru m m e t a tt v i nu har in fö rs k a ffa t en F le se r^-skrive re (OBSI F -e t s tå r fö r *fu sk*u. D e t å r a llts å in te någon å k ta la s e rp rin te r m en u ts k r ifte n få r ändå en så hög k v a lite t a t t v i kunnat gå ner några s tilg ra d e r u ta n a tt lö slig h e te n har g å tt fö rlo ra d. e tta å sin sida m e d fö r a tt ra d e rn a skulle b li o b e h a g lig t långa ur lösbarhetbsynpunkt om vi in te delade dem på m itte n och fö lja k tii gen kan vi nu kon sekvent try c k a a ll te x t 2- s p a ltig. En annan p o s itiv fö ljd av nyordnin gen Ör a tt vi på sam m a u try m m e nu få r in b e ty d lig t m e r te x t per sida. n å got som vål knappast kan vå lla någon opposition. V i har också g lå d je n a tt kunna prese n te ra e tt per andra, v e r k lig t 9 to ra n y h e te r i d e tta num m er: dels en h e lt ny M icrobee-m odell TC - och dels e t t h e lt n y tt g ra fik p ro g ra m - E le c tric P a in t Brush, tv å a lld e le s få rska och m y c k e t a ttr a k tiv a n y k o m lin g a r d ire k t frå n A u s tra lie n. V i ska ll n a tu rlig tv is in te h e lle r g lö m m a det sensationella m eddelandet om den ju s t genom fö rd a fusionen m e lla n M icro b e e System s L td och Im pact System L td. H ur denna sam manslagning kom m e r a t t påverka u tv e c k lin g e n av nåsta g e n e ra tio n M B -m o d e lle r v e t ingen i dag m en d e t k rå vs nog en hel del is i magen hos den nya fö re ta g sg ru p p e n s ledning fö r a tt på längre s ik t våga fo r ts ä tta satsa på en C P /M -m e 9 k in nå r de fle 9 te andra tillv e rk a re (och k ö p a re l) i dag s n å llt r ä tta r in sig i DOSle d e t. D e tta är en tendens som vi ock9å få t t kånna av m y c k e t s m ä rts a m t inom klubben. F ö rra å re ts m e d le m s s iffra på nästan e x a k t 600 är i dag re d u cera d t i l l 450 och om vi s a m tid ig t rä k n a r m ed a tt v i under å re t ku n n a t hälsa ca 150 nya m e d le m m a r välkom na innebär d e t a tt b o rtå t 300 "g a m la * m e d le m m a r har lä m n a t oss. Tendensen s tå r sig också i år. Redan har b o rtå t 5 0 -ta le t av dagens m e dlem m a r m e d d e la t e t t de kom m e r a tt läm na klubben v id å rs s k ifte t på grund av övergång t i l l andra (läs D O S -m e skin er) och även bland dem som tro g e t sta n n a r k v a r ty c k s en m a jo rite t ha kluvna intressen: de kör M icrobee hemma och DOS på jo b b e t. (Jodå. E r egen re d a k tö r har också fa llit fö r frestelsen). N u kom m e r n a tu rlig tv is in te M icro b e e a tt fö rs v in n a på många år ännu m en v i kan knappast b o rtse frå n den fra m tid då vi M B -e n tu s ia s te r kom m e r a tt b e tra k ta s som en utdöende m in o rite ts g ru p p. fö rv is a d t i l l en staka fra m trä d a n d e n på Skansen e lle r liknande evenem ang. Ä ve n om således M icro b e e fo rtfa ra n d e har m ånga fra m g å n g s rik a å r fra m fö r sig lig g e r redan nu klubbens egen fra m tid i stöp sleven. I ta k t m ed a tt vl fö r lo ra r m e d le m m a r kom m er de t fin a n sie lla underlaget fö r tidningens fo r t bestånd a tt s ta d ig t fö rsä m ra s - tryckko s tn a d e n p å verkas näm lig e n y tte r s t lit e t av upplagans s to rle k - v ilk e t innebär a tt kostn aderna m åste bäras av en stån digt krym pande grupp m edlem m a r. Frågan b lir således: S kall vi håkte på skygglapparna, isole ra oss frå n o m värld e n och fo r ts ä tta i de gam la h julsp åre n t ills d e t he la te r en ända m ed fö rs k rä c k e ls e e lle r s k a ll v i. medan tid Ör. va ra vakna fö r vad som händer ru n t o m k rin g bss och a c c e p te ra den nya tid e n s o rd n in g. dv9 inse a tt d e t fin n s y tte rlig a re e t t o p e ra tiv s y s te m på m arknaden och erbjuda de ttas användare vår trö s t och v å rt stöd. K o rt sagt: skall vi öppna v å r fam n och våra s p a lte r även fö r MS D O S -vårld ens h å rd - och m ju k v a ro r och därm ed på längre s ik t försöka a tt rädda M IK R O B IT E N s fo rtb e s tå n d? E fte rs o m denna frå g a år a lld e le s fö r v ik tig fö r a tt 9tyre le e n e lle r ene e tt å rsm ö te ensam t ska ll kunna fa tta något avgörande b e slu t behöver vi en re jä l o p in io n s y ttrin g frå n he la m e dlem skårens sida innan vi e v e n tu e llt lägger om kursen. Vi v ä n ta r d ä rfö r m ängder av b re v den närm aste tid e n innehållande a n tin g e n glada *J a *-ro p e lle r vredgade * N e j*-rö s te r. Dessa bör dessutom gärna å tfö lja s av m e r e lle r m in d re välgrundade m o tiv e rin g a r. 3

4 SVERIQE-PREMIAR FOR MICROBEE 250 TC e t senaste t ills k o tte t i M ic ro b e e -flo ra n - m ed a rb e tsn a m n e t 256 TC - g jo rd e sin o ff ic ie lla S v e rig e -d e b u t v id höstena fö rs ta k lu b b trä ff i S to ckh o lm, där den presenterades av Lasse K in d e ll. VI har nu h a ft t i l I f Öl le a t t t i t t a lit e t n ä rm a re pä n yh eten och kan k o n s ta te ra a tt a u s tra le rn a i denna ha r ly c k a ts k o n c e n tre ra g o d b ita rn a u r fe m års e rfa re n h e t av d a ta tillv e rk n in g och därm ed ocksä ku n n a t tillfr e d s s tä lla de a llra fle s ta av de önskem äl som under ärens lopp har fra m fö r ts frå n användarsidan. F ö r a tt b ö rja m ed en del re n t te kn iska d a ta s k a ll in le d n in g svis sägas a tt d e t är en v a n lig Z60 som u tg ö r C P U -k re ts. v ilk e t innebär a tt k o m p a tib ilite te n b a kåt m o t de tid ig a re m o d e lle rn a är fu lls tä n d ig. B land kre ts a rn a h it t a r v i in te m in d re än 256K dyn am iska R A M och 16K ROM (m ed diskboot. n ä tv e rk och K e rn e l - vem h itta r en bra ö v e rs ä ttn in g fö r denna fu n k tio n? ). F ä rg m ö j lig h e te r ä r n a tu rlig tv is redan inbyggda och b ild skä rm e n kan a n ta tre o lik a fo rm a t: 40x24 fö r V id e o te x, 04x10 fö r Basic och 60x24 fö r C P /M. P C Q -fu n k tio n e n ä r på hela 16K. v ilk e t innebår a tt de tid ig a re m o d e lle rn a s (undantagandes P re m iu m ) begrän sning ar i g r a fis k t hänseende ä r h e lt undanröjda. H e la d a to rn ä r uppbyggd på e tt enda 4 -la g e rs k re ts k o rt, där d e t också s itte r en b a tte riu p p b a c k a d k re ts som h å lle r reda på både tid och datum. T angentbordet T a n g e n tb o rd e t är u tr u s ta t m ed 02 ta n g e n te r, varav hela 12 fu n ktionsta nge nter och dessu to m s p e c ie lla p ilta n g e n te r fö r c u rs o rs ty r- ning. F ö ru to m den o rd in a rie u p p sä ttn in g e n s iffe rta n g e n te r har m an också s a m la t s iffe r - inm a tning sfunktio nen t ill en särskild avdelning där således e tt rik tig t n u m eriskt tang e n tb o rd nu b ju d e r på en långe e fte rlä n g ta d finess. I m ånga avseenden tycks man vid S microbee* 256 TC V o r iio n J. 3? J IM i CPU C lo e t M n M D ir 1 * 6 7 I t O U H M p ic s s ru n c T to fi k c y to s e k c t o p t io k n n n r«h l o tt t i l l N ltv o r l Sot 1 1oo S o lf T u t t i l l» M trn o o n, y iu l u t u i H t h u l y i t t a pn Aon 9 A ir 1 * 6 II ( t ) l * 6? A ic r o fc tt S j i t o o i l i o M o t, A u l t r i l i i H S i G N C IS A N ) A A A U fa C T U K A S or A U S T A A lia * OUA COflPUTCI 4 k o n s tru k tio n e n av ta n g e n tb o rd e t ha sn e g la t på P O S -m askin ernas la y o u t och h e lt k la r t år a tt m an f å t t fra m e t t m y c k e t tr e v lig t och lä tta r b e ta t ta n g e n tb o rd, som p o s itiv t s k ilje r sig frå n föregångarna. På de ttas baksida finn s den no rm ala uppsättningen av p o rta r: en s e rie - och en p a ra lle llp o rt (C e n tro n ic s -s n itt n a tu rlig tv is ) och dessutom den va n lig a O IN -k o n ta k te n fö r an slu tn in g t i l l såväl m o n ito r Bom bandspelare (d rivspånningen hä m tas frå n m o n ito rn l). R E SE T-knappen har också f å t t sin p la ts hår bak» tills a m m a n s m ed en lä ttillg ä n g lig v o ly m k o n tro ll fö r h ö g ta la re n. Någon bussutgång fin n s d e t d ä re m o t in te som standard e fte rs o m åven d is k d riv a rn e lig g e r inbyggda i tan gen tbordet - på gavlarna. 3.5 tums disk drivar 256 TC kom m e r a tt le v e re ra s m ed an tin g e n en enkel e lle r en dubbel uppsättn ing d iskd rivar. Dessa använder det m oderna d is k e ttfo r m a te t 3.5 tum» v ilk e t innebår en to ta l la g rin g s v o ly m på BOOK på v a rje d is k e tt. FÖr a tt uppnå fu ll k o m p a b ilite t m ed de m a skin e r som s å lts i A u s tra lie n, b l a C om p u- te r-ln -A -B o o k. går d e t a tt s tä lla om d riv a rn a så a tt dessa också kan låsa 3.5 tum s d is k e tte r m ed fo rm a te rin g fö r 400K. Förberedd för expenelon Oen nya d a to rn ä r också vå l fö rb e re d d fö r y tte rlig a re expansion. O e t går således a tt e n k e lt öka m askinens k a p a c ite t genom a tt bl a b y ta u t V O U -k re ts a rn a frå n 2K t i l l BK s c re e n -R A M. frå n 2K t i l l BK få rg - R A M och frå n 2K t i l l BK a ttrib u t- R A M. O ckså P C O -fu n k tio n e n kan fördubblas frå n 16K t i l l 32K och på utgångssidan kan s e rie p o rte n e n k e lt förses m ed en rik tig * R S 232-signal (dvs den ko m m e r då åven a t t le v e re ra den n e g a tiv a spänning som visse s e rie s k riv a re k rä v e r). D e t fin n s n a tu r lig tv is också m ö jlig h e t a t t a n slu ta såväl en f u llt b u ffra d 5 0 -p o lig ZBO-buss Bom e t t 4 0 -p o lig t h å rd d is k in te rfa c e. Fortaättn å sid 41

5 5 SÄTT FART PA M O D E M E N - H Ä R KOMMER D A T A B A S E R N A E tt s v de a llra v a n lig a s te önskem ålen under det senaste h a lv å re t ha r v a r it fle r u p p g ifte r om v a r m an kan h itta lä m p lig e da taba ser a tt prova Bina n y fö rv ä rv a d e m odem m o t. V i har e fte rly s t sådan in fo rm a tio n och också kunnat p u b lic e ra någon enstaka upplysning då och då m en fö rs t nu kom m er det en m era re jä l sam m anställning av vad som finns a tt erbjuda. F ö r denna s va ra r Jan P e tte rsso n i K ila fo rs som b e rä tta r a tt han h ä m ta t sam m anställningen i en F ID O -b e s. U p p g ifte rn a ä r in te h e lt a k tu e lla e fte rs o m sådana baser v e rk a r a tt växa upp som svam par u r jo rd e n fö r a tt k o rt d ö re fte r fö rs v in n a igen. Jan har te s ta t en del av de nedan lis ta d e baserna och pe kar bl a på D a ta ' fo ru m som en av de m era intressanta. Tänk på a t t det i m ånga fa ll krä vs m edlem skap fö r a tt kom m a in i basen m en o fta s t ken m an u p p rä tth å lla en ganska lång k o n ta k t även m ed en sådan bes e fte rs o m den a lltid b ru k a r läm na en del in fo rm a tio n t i l l p re s u m tiva m edlem m ar. Prova gärna med a tt ge kom m a n d o t "H J Ä L P ". "H E L P " e lle r s k riv bara e tt frå gete cken fö r a tt få fra m en ny skårm. TY P F Ö R K L A R IN G NOT F Ö R K L A R IN G A B C K ö rs m ed A B C -d a to re r A M IS K ö rs m ed A te ri- d e to re r A M X L K ö rs m ed A ta ri- d a to re r BBS M y c k e t enkel bas [anslagstavla ) C -04 K ö rs m ed C B M -04 d a to re r B LU B F rä m s t avsedd fö r m e d le m m a r CQBS CBM-0M bas som körs m ed C /G BBS K an endast köras m ed C /G TE R M F ID O Ingår i F lo O -n e t [M S /D O S ) K O M T e x ts y s te m m ed fle ra m ö te n R E K L Bas m ed re k la m fö r v is s t fö re ta g SPEL Bas a tt frä m s t spela spel i T L X IN F O -bas m ed tillg å n g t i l l te le x V T E X Bas ev V id e o te x /D a te v is io n -ty p IN FO Bas fö r in fo rm a tio n s s ö k n in g???? U p p g ift saknas R IK T.N U M M E R : TY P N A M N NOT * öppen dygnet ru n t é öppen endast h e lg e r E> öppen k v ä lla r och helger I öppen endast k v ä lla r 1 300/300 baud endast 2 75/1200 baud endast 3 75/1200 video tex /1200 baud endast 5 300/ /1200 baud 0 300/ /1200 baud 7 _ 300/300+75/ /1200 baud > T illf ä llig t stängd 7 U p p g ift saknas R IK T.N U M M E R TY P N A M N NOT 0B KO M QZ (670 2B0 inro) ' M0 IN FO O e te -A rk iv 1 0B INFO D a ta -A rk iv * VTEX D ata visio n E m ilia '3 0B 22B 130 K O M QZ *23 0B K O M QZ *4 0B B???? Bugs D atabas 71 B T L X Svenska T e le d a ta '7 0B SPEL Froggy C rackers... '7 0B C LU B A B C -M o n ito r * C L U B A B C -M o n ito r '5 0B B K O M E psilon-1 1 0B KOM H o tlin e III ' KOM W.O.P.R '1 08 BOB B51 777? A K B* SPEL FA S A Cadventure) :> *1 0B A BC E LFA R adio 0 TV &1 0B C L U B S T O C C /C C S (C 8 4 )- 0B B0 A M X L The S trapper Ba9e 1 0B KOM C om p utext * KOM N o rr köpingsm oni to r *1 0B INFO D a ta -A rk iv * INFO D a ta -A rk iv * B52 FIDO D jungel trum m an i VTEX O atavision Osquar *3 0B 23B 660 K O M QZ *1 0B VTEX Annonsm arknaden ' IN FO D a ta fo ru m 1 0B 622 4B0 T L X Svenska T e le d a ta '7 0B ? V ixen-o em o 71 0B VTEX POSTEL *3 0B KOM P.S. B4 0B B ? D.A.L. 11 0B C L U B l:a A te ri-k lu b b e n BBS K onjak C LU B C R A Y /3 /H o tlin e 1 0B VTEX Varm ans D ata BBS T e le b u tik. Skärh 1 0B FIDO M in i-f ID O 1 0B KOM P io n e e r > *1 0B B KOM ZEKES (edv.spel) TLX Svenska T e le d a ta. - * 7

6 M 500 VTEX Annonsm arknaden * KOM C om soft/lb > i K O M E s k ils tu n a -M o n ito r G.1 01B 155 6M0 VTEX S ta ts k o n to re t SIS MB 373???? A BC Ö rebro? M9 762 C-64 Ö rebr o -m o n ito rn TLX Svenska Teledata * M6 C-64 V is te rå s -m o n ito rn * ???? OK B ilra d io C> VTEX B ild & D ata IBM 750 TLX Svenska Teledata * C LU B 1te A ta ri-k lu b b * R E KL W ette rgre ns Bokh OI O ragonf ire A BC A B C -G öteborg TLX Svenska Teledata * AMIS S.A.K. * BBS G öteborgs-m onitor & l 031 MBB 000 BBS F lexbase M3 B53 BBS Brevboxen G ABC A B C -K lubben * M70 TLX Svenska Teledata * M 777? CBBS C-6M Ö rebr o -m o n ito rn * MM5 TLX Svenska Teledata ABC ABC -bank/d i9co91 * T L X Svenska T e le d a ta 7 0M0 111 M20 T L X Svenska T e le d a ta 7 0M0 111 M95 TLX Svenska Teledata *7 OMO M 77? 7 M PC Oataba9 71 0M0 9M S in tran III 71 0M TLX Svenska Teledata 7 t 0M KOM Lunm ail 05M 100 3M3 FIDO FID O N E T 71 a i 05M FIDO Oay R ainbow 05M 15B 665 TLX Svenska Teledata 7 i 05M 166 9BB FIDO S uncity FIDO 054 1BB 675 FIDO FID O N ET ? C-6M SESAM -2 > i T L X Svenska T e le d a ta *7 0M57 I5M 67???? A M U -C e n te r 71 0M70 M06 B0 TLX Svenske Teledata *7 OMBO B60 60 TLX Svenska T eledata 7 0M TLX Svenska T eledata *7 t M 09 FID O A.T.L CQBS G D F /C C S (CBM-BM) B 7777 Ä p p le t M 00 TLX Svenska T eledata *7 i K O M A B C -S o lle fte å 0660 B25 75 ABC A BC Ö rnsköldsvik K O M ESSDATA B2 KOM Tunge Ist a-basen * C-6M S esam -1 I MM 07 C LU B S.O.F. * MO C LU B S.O.F IM3 65 KOM A p p le -m o n ito r 1 t M KOM U pptagetbasen AMIS T.U.Q. * KOM C ircus (A ta ri) * KOM G.A.L. 1 * Bl SPEL R athole (adv) B2 2B KO M Nybasen * MB T.L.B. 01 FÖRETAGSANALYS PÄ MULTIPLAN "D e t år ganska underbart e tt få en påstötning ibland. Jag började på en m a tris fö r F öretagsanalys pä M u ltip la n i ju n i och sedan b le v den bara liggande. N u. när M IK R O B IT E N kom m ed sin e F te rlysn in g av Fårdiga k a lk y lm o d e lle r, s lip p te ja g a llt a n nat i tre dagar och gjo rd e å n tllg e n Fårdig m a tris e rn a. 1 Så skre v Inger C a rlb o m i Q egnef s a m tid ig t som hon skicka d e oss såvål m a tris e rn a som en Fullståndig m anual t i l l dessa. om Fattande e tt 1 0 -ta l s id o r v ik tig in F o rm a tio n. Inger år e x p e rt på a va ncera d FÖ retagsbokföring och hennes b id ra g år således n å got a lld e le s o u ts ta n - ding. som kanske kan v a ra s v å rt a t t h itta ute på den öppna m a rknaden. Vi bockar och ta c k a r s a m tid ig t som vi hoppas a tt de av klubbens m e d le m m a r som är egna fö re ta g a re v e rk lig e n u tn y ttja r d e tta h jä lp m e d e l För a tt kunna Följa upp Företagets ekonom iska u tve cklin g. Inger her s tö t t på e t t lit e t p ro b le m (d e tta å r n ä rm a re b e s k riv e t i den m anual som bifogas k a lk y lm o d e lle rn a ), som hon hoppas a tt någon av dem. som be ställe r en kopia, skall kunna h jä lp a henne a tt lösa. Vi kan ty v ä r r in te ta upp hennes frå g a i tid n in g e n e fte rs o m p ro b le m e t å r så in tim t re la te ra t t i l l hela m a tris s y s te m e t e t t d e t in te kan å te rg e s i s k r if t m ed m in d re i n a t t v i s a m tid ig t p u b lic e ra hela m a te ria le t, n å got som u try m m e s b ris te n b e k le g lig tv is Förh in d ra r. V i F ö rlita r oss i s tä lle t på a tt hjälpen s ka ll kom m a Från dem som b e s tä lle r ko p io r av m a tris e rn a. Inger "slä p p te a llt annat i tre d a gar fö r a tt F ä rd ig stä lla d e tta b id ra g. F u llt så s to ra u p p o ffrin g a r begär vi in te av a lla Er andra som också har några Fårdiga k a lk y lm o d e lle r a tt fö rm e d la t i l l m e d le m m a rn a. Dessa år f u llt b e lå tn a bara bidragen över huvud tag et kom m erl

7 HÄR KOM M ER DET V E R K LIG A S T A P E L '-D IA G R A M M E T C laes B y s te d t är en av de få som v e rk lig e n b ru ka r u tn y ttja da torn s g ra fis k a m ö jlig h e te r och d e tta fra m g å r in te m inst av nedanstående program dér han presenterar e tt " rik tig t* stap eldiagram. D et vi vanligen k a lla r fö r stapeldiagram är ju närm ast en sam ling sto lp a r medan däre m o t d e tta p ro g ra m fa k tis k t p ro d u ce ra r en m y c k e t illu s tr a tiv sta p e l. K ö rt på en P re m iu m m ed fä rg m ö jlig h e te r och u ta n några fö ra rg lig a P C G -begränsningar b lir d e tta n å got mycket s e v ä rti O m s it t p ro g ra m s k riv e r C laes: "D e t här p ro g ra m m e t r it a r en 3 -d im e n sio n e ll s ta p e l, som kan delas in i e tt a n ta l block fö r a tt få fra m e tt sn yg g t d ia g ra m. P ra k tis k a p ro v har v is a t a tt d e t ä r s v å rt a tt få p la ts m ed fle r än IM b lo ck e fte rs o m P C G -m in n e t då ö ve rskrid s. B re d vid v a rje blo ck har m an 36 tk n på sig fö r lä m p lig te x t. M e lla n b lo c k e t och te x te n dras e tt s tre c k. D e tta s trä v a r dels e fte r a tt ham na i m itte n av v a rje b lo c k, dels e fte r a tt b li en rä t lin je fö r a tt spara P C G -u try m m e. Om fle ra små block ham nar i fö ljd kan te x tra derna k o llid e ra. P ro g ra m m e t a v b ry te r då. ra d e ra r och b ö rja r om a tt r ita, m en p la c e ra r denna gång u t te x t-ra d e rn a m ed b ö rja n på ra d 15 och sedan uppåt, o a v s e tt om dom ham nar lå n g t ifrå n b lo c k e t. D e tta är en inbyggd skyddsru tin fö r a tt program m et in te skall krascha. I p ro g ra m m e t fin n s en d u m p ru tin.fä r p rin te r. S kall den användas sva ra r m an "J A " på frå gan om u ts k r ift önskas. A nr\u b å ttre re s u lta t fås m ed den d u m p ru tin av S 3 -ty p som finns och kan b e stä lla s frå n klubben. Den m åste i sådana fa ll leddas in i d a to rn s m inne Innan p ro g ra m m e t s ta rta s och a k tiv e ra s sedan genom a t t m an try c k e r C T R L -P. I d e tta fa ll skall m an n a tu rlig tv is inte svara J A på den nyss stä lld a frågan. D e t fä rd ig a d ia g ra m m e t kan i diskversionen dum pas t i ll disk (p ro g ra m m e t fin n s fö r såväl kasse tt som disk). M an kan då v ä lja m e lla n GRSAVE e lle r a t t skapa en G W B -fil med fo n t. B ästa re s u lta te t uppnås om m an in te använder a lltfö r m ånga b lo ck*. F ö r dem som tä n k e r a tt knappa in p ro g ra m m e t frå n tidningen v ill vi påpeka a tt Claes ty v ä rr på några s tä lle n v a lt a tt ra d e ra genom a tt p rin ta en lång ra d m e lla n sla g, v ilk a in te kan å te rg e s i tid n in g e n. N i få r således sjä lva öka u t dessa re d e r t i l l lagom längd e fte r a tt fö rs t ha p ro v k ö rt p ro g ra m m e t REM Blockstapeldiagram C.B / ON ERROR GOTO 910 /140/ OUTU#l 7043/ DIM M 0 (14) : DIM K 0 (14) : FOR 1=1 TO 14 : K0H(I)=M : NEXT / CLS : UNDERLINE : CURS 20,1 : PRINT "BLOCKSTAPELDIAGRAM /193/ NORMAL 7095/ - 7

8 00160 CURS 1,4 : PRINT "Detta program ritar en stapel uppdelad i max 14 block. /084/ INPUT "När du är beredd börja mata In dina data, tryck RETURN."Z1U /148/ REM Input av värden och diverse val /153/ INPUT "HUR MANGA BLOCK ÖNSKAS? ;B /224/ FOR I =1 TO B /021/ CLS : PRINT "MAX 36tkn FÖR ÖNSKAD TEXT BREDVID BLOCK /045/ PRINT ANGE VÄRDE FÖR DEL NR: I; /051/ INPUT M 0 (I) /060/ Ml=M1+M0(I) /017/ PRINT ÖNSKAD TEXT FÖR DEL NR: I; /161/ INPUT K0O(I) /097/ NEXT I /033/ CLS : INPUT önskad rubrik under stapeln. Max 63tkn. "R0d /249/ INPUT önskas utskrift till disk eller p r i n t e r? P 4 H 7225/ IF P4d= JA OR P4d= ja THEN LET U=1 /002/ CLS : CURS 14,1 : PRINT HUR SKA BLOCKEN I STAPELN SE UT?" / CURS 14,4 : PRINT "1. Ofyllda /012/ CURS 14,6 : PRINT 2. Alla svagt fyllda" /096/ CURS 14,8 : PRINT 3. Alla kraftigt fyllda /059/ CURS 14,10 : PRINT "4. Omväxlande kraftigt och svagt fyllda" /212/ CURS 14,13 : INPUT Vad önskas? jv /128/ IF V=1 OR V=4 : GOTO 390 /100/ CURS 1,15 : INPUT "Ange hur mänga block som ska vara f ylida! ;A 7015/ REM Uträkningar och upprltning av blocket S0=205/M G= CLS : HIRES / PLOT 140,20 TO 140,225 TO 0,225 TO 0,20 TO 140,20 TO 170,45 TO 170,250 TO 42,250 TO 0, PLOT 140,225 TO 170, / CURS 1,16 : PRINT R0d; FOR 1=1 TO B /029/ IF FRACT(S0ftM0(I))>=0.5 THEN LET A4=l ELSE LET A4= G=G+INT(S0*M0(I)+A4) 7050/ K=G / IF I=B THEN 510 ELSE / IF G>202 : G= / PLOT 0,G+20 TO 140.G+20 TO 170.G+45 / IF V>1 THEN 540 ELSE 550 / PLOT 140.G+19 TO 170.G ON V GOTO 740, 570, 660, IF FRACT(FLT(I)/2)=0.5 THEN 670 ELSE 580 / IF I>A THEN 740 /189/ FOR J=0 TO 140 STEP PLOT J,20+K-INT<S0»M0<I>+A4> TOJ. 20+G 7229/ NEXT J / FOR J=4 TO INT(S0*M0(I)+A4) STEP / Z=J+K-INT(S0*M0(I)+A4) /188/ PLOT 140.Z+20 TO 170.Z+45 NEXT J / GOTO / IF I>A THEN 740 / FOR J=0 TO 140 STEP 2 / PLOT J,20+K-INT(S0#M0<I)+A4) TOJ. 20+G / NEXT i FOR J=2 TO INT(S0*M0(I)+A4) STEP / - 8

9 Z=J + K -INT(S0*M0( I) +A4) /1B8/ PLOT 140.Z+20 TO 170,Z+45 /213/ NEXT J 7035/ F=INT(<S0*M0(I)+A4)/2)+G-INT<S0*M0(I)+A4)+32 /063/ IF M=1 THEN LET D=15-I : GOTO 770 /104/ GOTO 790 /I18/ IF B<9 : D=16-2#I : IF D=0 : D=1 /062/ GOTO 820 /114/ IF D=16-INT(FLT(F >* 16/255> THEN LET M=1 : GOTO 410 /048/ CURS 28,16-INT(FLT(F)#16/255) /020/ D=16-INT(FLT<F>#16/255) : GOTO 830 /209/ CURS 28,D /177/ PRINT K0B <I); /156/ E=255-INT(FLT(D)*255/16-7) /094/ IF E>35+G-1NT(S0*M0(I)+A4 > AND E<28+G THEN 860 ELSE 870 /027/ PLOT 155,E TO 207,E : GOTO 880 /169/ PLOT 155,F TO 207,E /152/ NEXT I /040/ IF U = 1 THEN 960 /193/ GOTO 900 /107/ IF ERRORC = 16 THEN 920 ELSE 930 /041/ CLS : PRINT GRAFIK-MINNET AR ÖVERSKRIDET. PRÖVA ATT MÖBLERA OM BLAND"ö BLOCKEN ELLER MINSKA ANTALET BLOCK : GOTO 940 /081/ CLS : PRINT «FELKOD jerrorc; I RAD ;ERRORL /032/ INPUT "TRYCK RETURN FÖR START AV PROGRAMMET Z1H /164/ RUN /147/ CURS 1,16 : PRINT "Tryck 1 för printer, 2 för disk!"; /154/ P2D=KEY : IF P2B=" THEN 970 /043/ IF P2B= 1" THEN 1000 /120/ IF P2B="2 THEN 1300 ELSE 970 /070/ POKE 220,16 : CURS 1,16 : INPUT "Printern redo, tryck RETURN! ;Z 1B ; /220/ CURS 1,16 : PRINT ; /010/ CURS 1,16 : PRINT R0B; /109/ GOSUB 1060 /0 12/ POKE 220,111 : END /089/ DATA 62,01,211,11 /036/ DATA 96,105,14,128,229,6,8,203,34,126,161 /215/ DATA 40,2,203,194,35,16,245,122,205,69,128 /004/ DATA 225,203,57,48,233 /050/ DATA 62,0,211,11 /238/ DATA 201,-1 /250/ X=336 : RESTORE 1060 /026/ READ Y : IF Y = -1 THEN 1150 /237/ POKE X,Y : X=X+1 : GOTO 1130 /141/ LPRINT CHR(27) ;"A ; CHR<8) ; /211/ FOR Y = 0 TO 15 /126/ FOR U = 0 TO 8 STEP 8 /193/ LPRINT CHR(27) ; K ; CHR<0> ; CHR<2) ; /115/ FOR X = 0 TO 63 /131/ C = USR( U +16 * PEEK( Y» 64 + X)) /I61/ NEXT X /091/ LPRINT CHR(10); /104/ NEXT U /090/ NEXT Y /095/ LPRINT CHR(27) ; 2 ; CHR<7> ; /196/ RETURN /169/ REM Rutin för radering /202/ CURS 1,16 : PRINT / 0 18/

10 RETURN /172/ REM Diskoperationer /196/ GOSUB 1270 /015/ CURS 1,16 : PRINT "Tryck 1 för GRSAVE, 2 för GWB-1oader! ; /254/ P3d=KEY : IF P3n="" THEN 1330 /123/ IF P3n= l" THEN 1360 /169/ IF P3H= 2 THEN 1440 ELSE 1330 /154/ REM GRSAVE-rutin /202/ GOSUB 1270 /021/ CURS 1,16 : INPUT "Ange filnamn: ";Fld; /070/ GOSUB 1270 : CURS 1,16 : PRINT R0d; /250/ CLOSE 6 : OPEN "A,6,Fin /139/ GRSAVE 6 /196/ CLOSE 6 /I15/ CURS 62,15 : END /016/ REMihhhhhf### Grafikloader till Graphic WordbeelHHHHHf# /201/ GOSUB 1270 : CURS 1,16 : PRINT R0d; /247/ REM------öppna filer /203/ CLOSE 6 : CLOSE 7 : OPEN "O",6,"TEXT.WBF" : OPEN "O,7, "FONT.FON /156/ REM Flytta speciella tecken /205/ B=65488 : RESTORE 1760 /136/ FOR 1=0 TO 1 : B=I*16+B : READ A /206/ FOR J=0 TO 15 /110/ POKE B+J,PEEK(A+J) /006/ NEXT J /082/ NEXT I /082 / REM------Ladda markören /203/ FOR 1=0 TO 15 /114/ POKE ,0 /198/ IF 1=15 THEN POKE ,255 /221/ NEXT I /087/ REM Spara fontet /199/ OUTW7 : FOR 1=0 TO 2031 /090/ PRINT ÄA1 PEEK( )A; /178/ NEXT I /082/ REM------Spara texten /203/ OUTO6 : PRINT CHRd(13); : FOR 1=0 TO 960 STEP 64 /148/ FOR J=0 TO 61 /117/ A=PEEK(61440+I+J) /170/ IF A=128 THEN LET A=32 /110/ IF A=141 THEN LET A=253 /159/ IF A=160 THEN LET A=254 /153/ PRINT ÄA1 AA; /252/ NEXT J /083/ PRINT CHRH(13); /073/ NEXT I /084/ PRINT CHRd(0); : CLOSE 6 : CLOSE 7 /228/ DATA 63696,64000 /028/ IN#0 : OUT&0 : CURS 62,15 : END /192/ T Y R K F L ES-N I SSE HÄRJADE V ILT... i Förra n u m re t av M IK R O B IT E N och k o n ce n tre ra d e ain d e s tru k tiv a verksam h e t t i l l d e t tö v lin g s - bidrag som Anders Johansson i K a rlsta d s k ic k a t in. En lite n sm u la ken v i u rsö kte den lede vandalen eftersom d e t ibland ör s v ö rt a tt se s k illn a d e n m ellan bokstaven *1* och siffran *1 men r ö tt skall vara r ö tt och pö rad 170 och 180 i program m e t pö sid 20 skall söledes vö rd e t pö böde X och Y vara I och in te nögon e tta. Vi beklagarl

11 TILLTRON TILL MÄNSKLIGHETEN ÅTERSTÄLLD V å r a r tik e l i fö r ra n u m re t om m e dlem m a rnas b ris ta n d e v ilja a tt h jä lp a va ra n d ra Fick en s trå la n d e respons och unge H e n rik s bön om h jä lp m ed s it t * lu ffa r -sp el har nu hörsa m m a ts frå n fle ra h å ll. F ö rs t u t m ed en hjälpan de hand v a r L a rs -E in a r Abraham sson t ä t t fö ljd av en lång rad andra m edlem m ar. A v u try m m e s s k ä l kan v i n a tu rlig tv is in te p u b lic e ra alla de lösningar som har s k ic k a ts in uta n å te rg e r bara den fö rs t anlända e fte rs o m denna dessutom v a r m y c k e t väl d o ku m e n te ra d. Så här s k riv e r L a rs -E in a r: P ro g ra m m e t ä r b ib e h å lle t i sin s tru k tu r, och de nya ra d e r ja g tillfo g a t ha r f å t t num m er m e lla n de u rsp ru n g lig a. D e ra d e r som p lo c k a ts b o rt har ej e rs a tts av andra u ta n s tå r to m m a. R E N U M har ja g v ä n ta t m ed fö r a tt d e t lä tta re s k a ll synas vad som är ä n d ra t. R E M -sa tse r har plockats in fö r tydlighe tens skull. En ny m a trib. Q. dim e nsio neras i ra d 110. C 1 D används För båda spelarna v id ra d k o n tro lle n. E tt par nya ru tin e r har tillk o m m it. De återstående ra d e rin g sra d e rn a i p ro g ra m m e t har e rs a tts av ra d e rn a som anropas f l it ig t För a tt ta b o rt a ll onödig te x t. K o n tro ll av ev. vin n a re görs på ra d e rn a Innan ru tin e n anropas döps spela ren om t i l l C 1 D och m a trisen t ill Q fö r enkelhetens sku ll. S lu tligen hoppar p ro g ra m m e t t i l l ra d e rn a IIB 0 om en vin n a re fin n s. D är frå g a s också om man v ill spela en gång till. * Vad som fa tta d e s v a r fra m fö r a llt en k o n tro ll av B Å D A spelarnas m a tris e r fö re u tp la c e rin g och fö r fly ttn in g. R ade ringe n av gam la te cke n v a r in te h e lle r fu lls tä n d ig. R u tin e n fö r spelare B:s te c k e n fly ttn in g v a r e n kla re än den fö r Bpelare A. Jag har nu g e tt den sam ma utseende L a rs -E in a r a v s lu ta r s it t b re v m ed a tt u ttry c k a en fö rh o p p n in g om a tt H e n rik fo rtfa ra n d e Bkall känna igen s it t p ro g ra m, v ilk e t åte rges här nedan i sin nya u tfo rm n in g. REM LUFFARSCHACK /097/ REM HENRIK JOHNSON, KUNGSBACKA 1987 /098/ REM BEARB. L-E ABRAHAMSSON, OVIKEN 1987 /099/ REM /100/ REM /101/ REM /102/ REM /103 / REM /104/ REM /105 CLS : POKE 257,1 : REM STORA BOKSTÄVER /017/ REM MATRISER FÖR SPELMARKERINGAR /150/ DIM A (9) : DIM B <9 > : DIM Q <9) /006/ PRINT VÄLKOMMEN ATT SPELA LUFFARSCHACK FÖR TVA SPELARE! /027/ INPUT "VAD HETER SPELARE NR 1? ;A10 /168/ INPUT "VAD HETER SPELARE NR 2? ;B10 /171/ REM RITA SPELPLANEN /154/ CLS : LORES /055/ PLOT 33,35 TO 90,35 TO 90,5 TO 33,5 TO 33,35 /228/ PLOT 33,25 TO 90,25 /111/ PLOT 33,15 TO 90,15 /I10/ PLOT 52,35 TO 52,5 /063/ PLOT 71,35 TO 71,5 /057/ CURS 333 : PRINT 1 : CURS 525 : PRINT 4 : CURS 717 : PRINT 7 /135/ N=N+1 /200/ IF N<4 THEN 230 ELSE 450 : REM OM ALLA MARKERINGAR EJ ÄR UTSATTA /161/ REM SPELARE A /153/ GOSUB 1000 /214/ CURS 0 : PRINT"VILKEN RUTA VÄLJER DU, "AID /077/ INPUT R /122/ 11

12 00270 IF A <R)= 1 OR B(R) = 1 THEN 280 ELSE 300_ /243/ CURS 0 : PRINT "RUTAN ÄR UPPTAGEN. FÖRSÖK IGEN! : PLAY 0.20 /059/ GOTO 230 /105/ A(R>=1 /229/ ON R GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /223/ GOSUB 890 /182/ Cin=AlH /001/ FOR G=1 TO 9 : Q(G)=A(G) : NEXT G /012/ GOSUB 1050 /227/ REM SPELARE B /159/ GOSUB 1000 /216/ CURS 0 : PRINT VILKEN RUTA VÄLJER DU, "B1H /079/ INPUT R /123/ IF B(R)=1 OR A(R)=1 THEN 380 ELSE 410 /247/ CURS 0 : PRINT "RUTAN ÄR UPPTAGEN.FÖRSÖK IGEN!" : PLAY 0,20 /060/ GOTO 340 /108/ B (R)=1 /232/ ON R GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /225/ GOSUB 920 /178/ C1H=B1H : FOR 1=1 TO 9 : Q(I)=B(I) : NEXT I : GOSUB 1050 /060/ GOTO 210 /100/ REM SPELARE A FLYTTAR /157/ GOSUB 1000 /218/ CURS 0 : PRINT "VILKEN RUTA VILL DU FLYTTA, AIH /129/ INPUT F /I12/ REM HAR SPELARE B NAGOT I DEN RUTAN? /155/ IF B(F)=1 THEN PRINT "DEN ÄR INTE DIN! OM IGEN." : PLAY 0,20 : GOTO 450 /073/ IF A(F)=0 THEN 480 ELSE 500 / CURS 0 : PRINT "DU HAR INGET I DEN RUTAN! FÖRSÖK IGEN. : PLAY 0,20 /055/ GOTO 450 /111/ A (F)=0 /2 18/ INPUT "VILKEN RUTA VILL DU FLYTTA TILL?"R /217/ IF A(R)=1 OR B (R)=1 THEN 530 ELSE 550 /246/ PRINT "RUTAN ÄR UPPTAGEN! FÖRSÖK IGEN." /100/ PLAY 0,20 : GOSUB 1000 : CURS 0 : GOTO 510 /184/ A(R)=1 /236/ ON F GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /218/ GOSUB 940 /185/ ON R GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /232/ GOSUB 890 : GOSUB 1000 /058/ C1H=A1H : FOR 1=1 TO 9 : Q <I>=A <I) : NEXT I : GOSUB 1050 /065/ REM SPELARE B FLYTTAR /167/ GOSUB 1000 /215/ CURS 0 : PRINT "VILKEN RUTA VILL DU FLYTTA, "Bin /127/ INPUT F /109/ REM HAR SPELARE A NAGOT I DEN RUTAN? /152/ IF A (F)=1 THEN PRINT "DEN ÄR INTE DIN! OM IGEN." : PLAY 0,20 : GOTO 600 /066/ IF B (F)=0 THEN 621 ELSE 630 /247/ PRINT "DU HAR INGENTING I DEN RUTAN! FÖRSÖK IGEN." /139/ PLAY 0,20 : GOSUB 1000 : GOTO 600 /019/ B (F)=0 /223/ INPUT "VILKEN RUTA VILL DU FLYTTA TILL?"R /221/ IF B (R)= 1 OR A <R)= 1 THEN 652 ELSE 655 /005/ CURS 0 : PRINT "DEN RUTAN ÄR REDAN UPPTAGEN!. FÖRSÖK IGEN." /127/ PLAY 0,20 : GOSUB 1000 : CURS 0 : GOTO 640 /193/ 12

13 * B (R)=1 /243/ ON F GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /219/ GOSUB 970 /189/ ON R GOSUB 710,730,750,770,790,810,830,850,870 /233/ GOSUB 920 : GOSUB 1000 /053/ C1E(=B1H : FOR 1=1 TO 9 : Q(I)=B(I) : NEXT I : GOSUB 1050 /068/ GOT04 50 /105/ REM KOORDINATER FÖR RUTORNA /156/ X=38 : Y=28 /210/ RETURN /12 1/ X=57 : Y=28 /213/ RETURN /123/ X=76 : Y=28 /216/ RETURN /12 5/ X=38 : Y=18 /215/ RETURN /127/ X=57 : Y=18 /218/ RETURN /120/ X= 76 : Y=18 /212/ RETURN /122 / X= 38 : Y=8 /163/ RETURN /124 / X=57 : Y= 8 /166/ RETURN /126/ X=76 : Y=8 /169/ RETURN /128/ REM RITAR TECKEN /165/ PLOT X,Y TO X+9,Y+4 /000/ PLOT X,Y+4 TO X+9,Y /248/ RETURN /122/ PLOT X,Y TO X+9,Y TO X+9,Y+4 TO X,Y+4 TO X,Y /061/ RETURN /124/ REM RADERAR TECKEN /161/ PLOTR X,Y TO X+9,Y+4 /07B/ PLOTR X,Y+4 TO X+9,Y /079/ RETURN /127/ PLOTR X,Y TO X + 9,Y TO X+9,Y+4 TO X,Y+4 TO X,,Y /148/ RETURN /129/ REM RADERA DE ÖVERSTA RADERNA /193 / CURS 0 : P R I N T : CURS 64 : PRINT" /0 3 B / #> CURS 128 : P R I N T : CURS 192 : P R I N T /196/») RETURN /164 / REM HAR NAGON VUNNIT? /198/ IF Q (1) = 1 AND Q (2) = 1 AND Q(3) = l OR Q (4 >= 1 AND Q <5 >= 1 AND «<6> = 1 OR Q (7) = 1 AND Q (8) = 1 AND Q (9) = 1 THEN /232/ IF Q (1) = 1 AND Q (4) = 1 AND Q <7) = 1 OR Q <2) = 1 AND Q (5) = 1 AND Q(8) = l OR Q <3) = 1 AND Q (6) = 1 AND Q(9) = l THEN /233/ IF Q (1> = 1 AND Q (5) = 1 AND Q(9) = l OR Q(3) = l AND Q <5> = 1 AND Q (71 = 1 THEN 1100 / 2 12/ RETURN /170/ REM EN SEGRARE FINNS! /194/ GOSUB 1000 /004 / PLAY 4,1; 8,1 ; 11,1 ; 16,5 /088/ CURS 0 : PRINT "GRATULERAR, "C1H", DU HAR VUNNIT S P E L E T! /176/ PRINT "VILL NI SPELA EN GANG TILL? <J/N> /050/ S 1n=KEY : IF S 1 B = " THEN 1150 /125/ IF S l d O J AND S l d O N THEN 1150 /132/ ~

14 14 KONSTEN ATT 'RENSA' WS-FILER F R A N S TY R T E C K E N Pa s is te siden i fö r ra n u m re t ev M IK R O B IT E N e fte rly s te s e tt p ro g ra m som kunde rensa W o rd s te r-file r frå n de s ty rte c k e n som p ro g ra m m e t a u to m a tis k t lägger in. F rå g e s tä lla re n, S tig -M agnus Thorsén i Le rum, var m edveten om a tt han kunde undvika tecknen genom a tt s k riv a d o k u m e n te t i N -m o de m en v ille av o lik e skäl kunna rensa sådana file r som s k riv its även i det vanligare D -m o det. en van lig a " lösningen, a tt göra en sådan rensning genom a tt "s ila te x te n genom PIP s a m tid ig t som o p tio n e n (Z) u tn y ttja s - dvs: P IP filn e m n.e x t-flln a m n.e x t äzfi - har fö re s la g its frå n fle ra h å ll. Denna ru tin fu n g e ra r på så s å tt a tt o p tio n e n (Z) n o lls tä lle r högsta b ite n i v a rje b y te, e t t s ä k e rt s å tt a tt uppnå ön ska t re s u lta t. E tt r e jä lt ste g längre ha r e m e lle rtid R o b e rt Larsson i G ö te b o rg g å tt. som s p e c ia ls k riv it e t t h e lt p ro g ra m fö r d e tta ändam å l. T ill d e tta p ro g ra m "R E N S A.C O M " finn e en lite n d o kum e n ta tio n ur vilk e n vi saxat följande: "P ro g ra m m e t h a r s k riv its fö r M IK R O B IT E N d a to rk lu b b och dess s y fte år a tt rensa e xe m p e lvis en W o rd S ta r-fil frå n diverse k o n tro ll- och s ty rte c ken. så a tt m an kan låsa den m ed h jä lp av C P /M :s kom m ando T Y P E e lle r s k riv a u t den på p rin te rn u ta n a tt f å "k o n s tig a te cke n " på p a p p re t. D e tta görs ju n o rm a lt frå n W o rd s ta r, m en hår erbjuds en m etod fö r den stressade. P ro g ra m m e t s ta rta s m ed kom m a n d o t RENSA frå n C P /M. E tt vålko m m e n -m e d d e la n d e visas v a r e fte r m an få r uppm aningen a t t ange na m n e t på den f il man v ill låsa. Anges e tt icke e xiste rande nam n a v b ry ts p ro g ra m m e t. N ä sta frå g a g ä lle r 're s u lta te ts "d e s tin a tio n. V ill m an bara " t it t a " på vad file n in n e h å lle r s v a ra r m an "N " på frå g a n "R e s u lta t t i l l f i l J /N? ". H år- behöver m an in te try c k a R E T U R N. S vara r m an d ä re m o t "J " i s tä lle t k o n tro lle ra r RENSA a tt det fin n s p la ts i b ib lio te k e t och skapar d ä re fte r en u t - f il som få r sam m a nam n som in -file n. m en m ed e x te n sio n ".R N S ", som a llts å b e ty d e r "re n sa d ". O m b ib lio te k e t in te ry m m e r fle r file r, e lle r om d is k e tte n b lir fu ll under p ro g ra m m e ts gång (påpekas bör a tt u t- file n k rä v e r sam m a u try m m e som in -file n ). kom m er e tt felm e d d e la n d e a t t visas och RENSA a v b ry ts. Då man s v a ra t "J " e lle r "N " på frå g a n om a tt spara re s u lta te t på disk b ö rja r R ENSA a tt låsa frå n in -file n - e tt te cke n i ta g e t. V a rje te cke n går igenom e tt " f ilt e r ", där d e t b e fria s frå n a lla onödiga b ita r och ö v r ig t o k n y tt. N å r te c k n e t å r "s tä d a t" skriv s d e t u t på skä rm e n och. om d is k la g rin g Önskas, även på u t- file n. E fte r in -file n s sista tecken stångs u t- file n och m eddela n det "K L A R T I" visas v a r e fte r R ENSA a vslutas och p ro g ra m m e t å te rg å r t i l l C P /M." R obert påpekar a tt det kan finnas fe l i program m e t som in te va r fö ru tsed d a då RENSA skrevs, m en o fta s t få r m an i så fa ll e tt m eddelande om fe le ts a rt innan kö rn in g e n a vb ryts.. Dessa felm eddelanden visas på engelska. T ill s is t s k riv e r R o b e rt a t t de som har fö rs la g t i l l fö rb ä ttrin g a r e lle r u tb yg g n a d e r av p ro g ra m m e t fö r en ev fra m tid a versio n 2.0 år vä lko m n a e tt höra ev sig under adress: R o b e rt Larsson. Eklandagatan 7, G öteborg. EN UTM AN IN G I MBASIC IF Sin*"JM THEN RUN /239/ END /161/ ") Som v a n lig t fö rd ö m e r v i s ta r k t denna m e to d a tt ra d e ra i e t t p ro g ra m som ska ll lista s i tid n in g e n e fte rs o m d e t år o m ö jlig t a tt å te rg e d e t e x a k ta a n ta le t m e lla n sla g som s k a ll användas. N i. som knappar in program m at frå n ovanstående lis tn in g. m åste d ä rfö r sjä lv a p ro va Er fra m t ill läm p ligaste an tal m ellanslag. Red. O lo v F a hlander i L in k ö p in g ty c k e r e tt det år b e s v ä rlig t a t t använde ko m m a n d o t E D IT v a rje gång når han v ill gö re en ra d e d ite rin g i M B A SIC. "S ku lle d e t in te gå a tt s k riv a en lite n p a tch som gjorde a t t m an ham nade d ire k t i d e tta m ode om m an bara tr y c k te ESC ", u n d ra r O lov. som m enar a tt någon m ed lit e t k lu rig h e t och m ed h jä lp ev p ro g ra m m e t D D T borde kunna k la ra u p p g ifte n. F inns det någon som a n ta r u tm a n in g e n a tt fö re n kla proceduren?

15 D A T A S Ä K E R H E T PÄ HÖGSTA NIVÄ Den som d e t senaste å re t fö ljt m ed d e b a tte n i datorp ressen har knappast ku n n a t undgå a tt m ä rka v ilk e n v ik t m an num era lögger v id begre p p e t d a ta sä ke rh e t. U p pm ärksa m he ten krin g d e tta äm ne är n a tu rlig tv is också h e lt b e rä ttig a d e fte rs o m m an i dag u tn y ttja r d a to re rn a fö r Båväl ö v e rfö rin g av m iljo n b e lo p p m e lla n fö re ta g och banker aom fö r fö rv a rin g av y tte r s t känsliga p a tie n tjo u rn a le r, fö r a tt bara näm na några exe m pel. K anske har H e n rik S jö va ll i Sparsör v a r it in flu e ra d av denna d e b a tt när han kon strue rade d e t säke rh e tssyste m som hen n y lig e n har s k ic k a t t i l l klubben. L ä n g s t "in n e " i d e tta lig g e r d e t e tt par h e lt va n lig a spelp rogram ur klubbens a rk iv m en fö r a tt kom m a å t dessa m å ste m an bl a känna t i l l såväl r ö tt anvåndernu m m e r som e tt s p e c ie llt lösenord. B akom s y s te m e t lig g e r e t t m y c k e t a va n ce ra t p ro g ra m m e rin g s a rb e te som fö rm o d lig e n sku lle kom m a ännu m er t ill sin r ä tt om det legat på en hårddisk, där i så fa ll fle ra o lik a användare lä tt sku lle kunna h å lla sina h e m lig a " file r h e lt o tillg ä n g lig a fö r va ra n d ra. På grund av system ets kom plicerade uppbyggnad kan vi in te stå t i l l tjä n s t m ed några ko p io r av d e tta uta n re ko m m e n d e ra r a lla som är intresserade av a tt kunna gömma sina hem ligh e te r - hör kanske F ö rsvarsstabe n h it? - a tt ta d ire k t k o n ta k t m ed H e n rik under adress: K örsbärsvägen 21 B Sparsör X ETT PROGRAM MED S-T-I-L é E tt i dubbel be tyd e lse "s to rs tila t" ordbeh and ling sprog ram fö r u ts k r ift av t ex sm å a ffis c h e r e lle r m eddelanden på a n sla g sta vlo r har n ylig e n in f lu t it frå n C laes B yb tedt. I p ro g ra m m e t finns en inbyggd d u m p ru tin som p ro d u ce ra r te x t m ed ca M m m hö/d m en denna kan e n k e lt fördubblas om men i s ta lle t använder klubbens S3-dump. C laes b e rä tta r följande om s itt program : "M a n kan när som h e ls t v ä x la rh ällan s to r och n o rm a l te x t i p ro g ra m m e t. D e tta b y te r in te ra d a u to m a tis k t uta n m an m åste själv h å lla reda på ra d s lu te t. En ra d p e ka re i skärm ens h ö g e rka n t visar v ilk e n rad m an b e fin n e r sig på e fte rs o m de t ty v ä r r in te a lltid g å r a tt lita på den vanliga m arkören. M ed D E L kan m an ra d e ra e v e n tu e lla fe la k tig a tecken b a kifrå n, i den ordning dessa är in skrivna. I lä g e t " s to rs til" ra d e ra r D E L tvä p o sitio n e r å t gången och i n o rm a llä g e t en p o s itio n. D e tte är v ik tig t a tt kom m a ihåg om det någon gång skulle råka bli en "h a lv " bokstav raderad. Bara en sida i te g e t kan skriv a s l O m man fö rs ö k e r a tt s k riv a fle r an 16 ra d e r kra schar p ro g ra m m e t. M ax 31 s to ra e lle r 63 n o rm ala bokstäver få r plats på va rje rad. V id u ts k r ift av den fä rd ig a te x te n kan man v ä lja m e lla n a tt göra denna m ed C T R L -U e lle r C T R L -P. D e t fö rstn ä m n d a kom m andot anropar den i program m et inbyggda du m p ru tinen m edan d e t senare anropar en i fö rvä g inladdad S 3 -d u m p ru tin. (Denna fin n s tillg ä n g lig fö r kopiering i klubbens a rk iv om någon fo r tfa r ande in te har s k a ffa t den). V id användning av.c T R L -P m åste ra d p e ka re n fö rs t raderas, v ilk e t m an gör med B A C K -S P A C E. P ro g ra m m e t in n e h å lle r också en m eny som kan nås när som h e ls t under a rb e te t. I den te k n is k a m anualen fin n s be skrive n en ru tin fö r snabba b yte n av b ild m in n e t och denna ^ ru tin har använts i progra m m e t." NY VERSION AV *lp R C. C Q M l För ungefär e tt års sedan fic k klubben e tt program fö r p rin te rs ty rn in g d ire k t på syste m n ivå frå n R o b e rt Larsson i G ö te b o rg. D e tta döptes t i l l P R C.C O M (m ed b e te cknin g e n J03 fö r dem som b e stä lld e kop io r) och gav användaren rik a m ö jlig h e te r a tt u tn y ttja sin s k riv a re s a lla finesser på e t t m y c k e t b e kväm t 9 ä tt. I dag ha r många s k a ffa t sig F la s h P rin t och kan den vägen i ännu högre grad u tn y ttja p rin te rn s re su rse r m en fö r dem som fo rtfa ra n d e e n b a rt fö r lit a r sig t i ll P R C.C O M har nu R o b e rt släpp t u t en ny och fö rb ä ttra d version. P ro g ra m m e t s k ic k a r d ive rse s ty rk o d e r t i l l de vanligaste skrivarna i M B -s o rtim e n te t - frä m st 15

16 ÄNNU ETT H J Ä L P -P R O G R A M F ÖR T I P S E X P E R T I S E N Vi tro d d e i d e t längsta e tt v i n&gon gång s k u lle Tå se e t t s lu t på a lla dessa tip s - och lo tto p ro g re m som h e lt d o m in e ra r b id ra g s flö d e t Från m e d le m m a rn a m en ty d lig e n år dessa s p e lfo rm e r v a rm t om huldade av den s to ra m a jo rite te n och då m å ste vi n a tu rlig tv is bäjs oss För läsarnas kra v på ännu Flera sadane. N edanstående b id ra g u tg e r sig dock in te För a tt kunna göra spela ren t i l l m iljo n ä r genom a tt d e t sku lle kunna Förutsäga den enda, a llena saliggörande r ö tte k o m b in a tio n e n av e tto r, tv å o r och kryss u ta n ska ll snarare användas För a tt k o n s ta te ra a tt tip s e t IN TE slog in den här veckan h e ller. I D A T A -sa tse rn a s is t i p ro g ra m m e t m a ta r m an in sina tip p a d e ra d e r och nä r sedan den " rä tta * ra den preaentera s på söndagskvä llen behöver m an bara Föra in också denna i p ro g ra m m e t För a tt o m e d e lb a rt Få s it t Bystem r ä tta t och s a m tid ig t e t t besked om hur nära m an har ly c k a ts kom m a. B ekom p ro g ra m m e t stå r Börje Q avér REM ********ft*****«tt***tt*****»»«**»» 7097/ REM # PROGRAM FÖR AUTOMATISK * 7098/ REM * RÄTTNING AV TIPSKUPONGER * /099/ REM * av Börje Gavdr * /100/ REM * Tel # /1017 REM» * 7102/ REM a * # # # * # # # # * # #»*##**#**#*#*###**# 7103/ DIM Bl (13),Al (13), C <10) / R E M--- Bl=RATT RAD, A1=TIPPAD RAD, C=ANTAL RÄTT REM /1457 R E M Introduktion / REM /147/ CLS : LORES /053/ PLOT 2,45 TO 100,45 TO 100,4 TO 2,4 TO 2,45 /151/ CURS 10,3 : PRINT "AUTOMATISK RÄTTNING" CURS 10,5 : PRINT "AV TIPSKUPONGER" /2277 CURS 10,7 : PRINT "Mata ln ratt resultat v a r t e f t e r CURS 10,9 : PRINT matchnumren dyker upp. Tryck p å REM 7105/ CURS 10,11 : PRINT "RETURN efter varje reultat." /2387 CURS 10,14 : PRINT"Tryck nu på valfri t a n g e n t /1587 Y1Ö=KEYÖ : IF Y 1 U = " THEN 210 /069/ CLS : PRINT : PRINT 7004/ REM 7149/ R E M Rätt rad skrivs ln REM /151/ GOTO CLS : PRINT "FEL! BÖRJA OM IGEN 7184/ FOR 1=1 TO / PRINT "MATCH "AI 31A 7145/ INPUT B l ö d ) IF B 1ö (I)= ELSE 270 /084 7 OR Bl ö (I)= "X 0R B l ö (I)="2"THEN GOTO NEXT I /029/ CLS : CURS 10,7 PRINT Nu rattas dina rader. 7034/ REM /152/ R E M Rutin för rättning---- /1537 CPABO. Epson och Seikosha m ed k o m p a tib le r och behöver knappast någon närm are dokum entatio n eftersom d e t in n e h å lle r en inbyggd h jå lp ru tin. som kan nås m ed kom m a n d o t PR C H E LP. 16 /250/ REM /154/ FOR X=1 TO / N= FOR 1=1 TO 13 /057 7 F o rts A sid 21

17 17 dbase II LÖSTE A D M IN IS T R A T IV T BEKYMM ER F ö r någon tid sedan fic k v i frå n Inger C a rlb o m i G eg nef e tt b re v v a ri hon m ed b e rä ttig a d s to lth e t b e rä tta d e a t t hon. genom a tt använda sig ev dbase II. ly c k a ts lösa e t t b e s v ä rlig t a d m in is tra tiv t p ro b le m i s it t a rb e te som ku rsle d a re. E fte rs o m hennea b e kym m e r kanske delas av fle ra m edlem m ar har vi b e tt henne a tt hör nedan m era i d e ta lj beskriva sin lösning. Som ko n s u lt fö r u tb ild n in g a r å t o lik a fö rs ö lja re av d a to re r, ordbehandla re och s k riv m a s k in e r a d m in is tre ra r och h å lle r ja g ku rse rn a. Jag ta r a llts å fö rs t e m o t kursönsknin gerna. N å r t illr å c k lig t m ånga v ill ha kurs på en viss m askin, ko m m e r vi Överens om en lö m p lig kursdag och k u rs lo k a l. B evakn in g m å ste a llts å ske h e la tid e n ö ve r a n ta le t kursö n skn in g a r per m a skin. U n g e få r en ve cke fö re k u rs s ta rt ska k u rs k a lle l ser gå u t t i l l s a m tlig a d e lta g a re och a k tu e lla fö rs ä lja re ska ha m eddelande om kursdeltagare. T id ig are skrevs deltagarna upp vid kursönskningarna och når vl k o m m it överens om kursdag och k u rs lo k a l. skre vs en k a lle ls e och ett k u v e rt fö r va rje d e ltagare. D essutom skrevs en fö r te c k n in g fö r fö rs å lja rn a. V a rje ku rsd e lta g a re s u p p g ifte r skre vs a llts å fy ra gånger. N u har ja g å n tlig e n k o m m it i gång m ed e tt k o n ta k tre g is te r på dbaseii och m ed utgångsp u n kt frå n d e tta re g is te r har ja g ly c k a ts fra m s tö lle k a lle ls e och k u v e rt och k u rs d e lta g a r lis to r nästan h e lt a u to m a tis k t. K o n ta k tre g is tre t u n d e rlä tta r bevakningen. M ed jä m n a m e lla n ru m rä knas a n ta le t önskade ku rse r per m a s kin so rt och når t illr ä c k lig t m ånga fin n s, s p o tta r re g is tre t u t nam n och te le fo n n u m m e r på r å tta d e lta g a rn a och vi kan per te le fo n kom m a Överens om lä m p lig dag och kurslo kal. I re g is tre t fin n s bla fä lte n : namn, firm a. adreob. postadress, typ. (m a s k in ty p ), k datum (ku rsd e tu m ) och k lo k al (k u rs lo k a l). Desse f ä lt ko p ie ra s ö ve r t i l l en f i l ADRESS och d ä rifrå n t i l l en f i l A D R E S S.D A T. D E L IM IT E O. [Jag lyckas ännu in te a t t få ö ve r önskade f ä lt d ire k t t i l l d e lim ite d - file n.) E fte rs o m d e lim ite d lägger in c ita tio n s - och k o m m a te cke n m e lla n v a rje fä ltu p p g ift, används sedan W o rd s ta r fö r a tt ta b o rt ej önskvärde c ita tio n s te c k e n. E tt s e rie b re v kopplas m ed A D R E S S.D A T och in n e h å lle r k u rs b e k rå fte ls e te x te n sam t a d re ssu p p g ifte rn a, m a s k in ty p, ku rsd a tu m och k u rs lo k e ls u p p g ifte r på lä m p lig a s tä lle n. E fte rs o m ja g använder skö n s k riv a re med a rk m a te re som bara ha r e t t m agasin, görs k u v e rtu ts k r ifte rn a fö r sig. E tt u ts k r ifts fo r m a t. ty p s e rie b re v m ed sam m a k o p p lin g t ill A D R E S S.D A T ser t i l l a t t k u v e rtu ts k r ifte rn a b lir bra. F ö ru to m dessa s e rie b re v har en e tik e tts u ts k r ift g jo rts i ord n in g ko p p la t t i l l A D R E S S.D AT och e t t u ts k r ifts fo r m a t, ty p s e rie b re v med önskad ö v e rs k rift kopplas ihop m ed e tik e tts u t s k rifte n m ed.f l. A llt fu n g e ra r jå tte b r a och k u rs k a lle ls e r skriv s num er u t m ed glädje i s tä lle t fö r med stånk och Btön. A rbetsgången F rå n dbaseii k o n ta k tre g is tre t ko p ie ra s fö rs t önskade fä lt t i l l ADRESS m ed C O PY TO ADRESS FIE L D S N A M N. F IR M A. ADRESS. POSTADRESS. T Y P. N K D A T U M, FO R N K D A - T U M - "07OO29".O R. N K D A T U M - "871001". E fte r d e tttf kopie ras ADRESS ö ve r t i l l ADRESS. D A T m ed kom m a n d o t COPY TO ADRESS. D A T D E L IM IT E D. ADRESS. D A T ser då u t e n lig t fö lja n d e : 'E V A SOLS'. 'H E D E M O R A K O M M U N *, 'BO X 210V H E D E M O R A V E R G O O R D '. 071OOr 'IN G R ID JO H ANSSO N '. 'H E D E M O R A K O M - M U N 7 B O X H E D E M O R A '. 'ERG O ORD*. '071001' 'SIV H A G N Ä S V S A M H A L L D A L A 7 B O X B O R L Ä N G E '. 'O R D III D T C 2'. '070929' N å r A D R E S S.D AT således är k la r avslutas dbaseii och ja g går ö ve r t i l l W o rd s ta r. Väl i W o rd s ta r tas a lla ' b o rt m ed kom m andot " H itta a lla ' och ändra t i l l in g e n tin g, gå igenom hela file n och ändra u ta n a tt frå g a ", a llts å : C T R L -Q A ' R E T U R N R E T U R N N G R E T U R N. A lla ' år sedan b o rta och u ts k r ifte rn a kan b ö rja. K a lle ls e b re v e t som s k riv s u t t i l l v a rje d e lta g a re har på m in B nlåggning, s k riv m a s k in e n E ricsson 6M10 m ed a rk m a te re kop plad som skö n skriva re t i l l M ic ro b e e 120 (endast nya re S H E L L -s y s te - m e t, m ed C O M -file rn a fö r sig. fu n g e ra r), fö lja n d e u p p s tä lln in g : / f

18 .m 16.hm 3.heCAS 18 19B k u r s k a 1lelser/MaiImerqe.op.d F adress.dat,rv Namn, Firma, Adress, Postadress, Typ,.p 170 A radmatninqar ANamnA AF irmaa AAdressA APosladressA 4 radma tninga r KURSBEKRÄFIELSE (marginal topp) ( h u v u d m a r q i n a 1) 7 (huvudtext) (notering) (ej sidnnmre ri n q ) ( d a t a F i 1) Nkdatum (F altordm nq) ( r a d a n t a 1) (A... A = Fä 1tnamn) Du är välkommen t i l l kursen på AtypA (A... A = fnit namn) Tid: ArikdatumA kl ca Resten ev brevet Sr likelydende då kurslokelen Sr densamme för båda kurserna. Brevet avslutas med e tt ISm pligt antal blankrader för a tt Fylla hela sidan. U ts k rifte n kommer då a tt få nedanstående utseende: CAS FVA SOL S IIE DF MORA KOMMUN H0X IIE DE MORA KURSBEKRÄF TEL5E Du är välkommen till kursen på EROO ORD. lid : R71001 kl ca osv. Forts å sid 1Q NY BASIC» VERSION DISTR IBUERAS ORATIS N yheterna Från A ustralien har duggat ts tt dan senaste tiden och en av dessa Sr en ny Basic-version För Premium. dår e tt par förargliga buggar plockats bort. Tidigare brukade man stöta på svårigheter om man u tn yttjad e kommandot R E N U M men d e tta har nu rs tta ts till och y tte rlig a re e tt par smårre fel har rönt samma Öde. Den nye versionen kom m er inom den nårm aste tiden a tt finnes tillgån glig på redaktionen och kostar naturlig tvis ingenting - om vi bara får in en diskett a tt lögge den på. tillsam mans med e tt frankerat returkuvert. O B SER VER A II BASIC+ kan enda9t anvöndas på Prem ium -m odellerna varfö r enbart ågerna till dessa maskiner bör göra sig besvsr a tt bestslla en kopial

19 d B A S E II löste... F o r t s fr sid 18 Kuvertutskriften har följande markeringar:..kuverla5/mai1 me r ye op. ri f adress.dat.rv Namn, Firma, Adress, Postadress. p 1 58 CAHl H(JMS ADMINI SIRAT IVA St HV 1C t Ar vs 1i ridan 42 7ÖLI 4 1 GAGNET" 17 r Helma L n i ny a r & N a in n & AT ]rmai AAdressA (A... A = fä 1t namn ) A Po slad r essa lämpligt antal radmatningar för att fylla sidan. (notering) (ej si dnummer) (datafil) ( f ä 11 o rdru ng ) ( radan tal) ( fo r e Laysnamne L) D e t v isa d e s ig v id p ro v e tt a lla fä ltn a m n e n fr å n d a ta file n in te behövd e s k r iv a s u t i.rv. ty d lig e n b ero ende på a tt e n d a st de fy r a fö r s t a fä lte n b ehövs i denna u ts k rift, so m e fte r redu cerin g av en del ra d m atn in gar ser ut som följer: CARLBOMS ADM1N1SIRAI IVA St RV I CL Arvsl indan ) 4 1 GAGNET t VA SOLS HtDE MORA KOMMUN BOX HtDtMORA N am n lista n, som bl a sk ic k a s till försälja re och ak tu e ll kurslokal, s k r iv s slu tlig e n ut i ett läm pligt ental kopior. (D et visade exem plet skre vs ut i endast tre exem plar, ett åt försäljaren. ett åt kurslokblen och ett åt m ig Bjälv). Själva nam nlistan har följande uppställning:.. n a m n 1 i s l a \ ö r kurs. op. m L 0. mt>0. d f adress.dat. r v Namn, Firma Adress, 1 radma tning A NamnA AF i r m a A A I ypa 1 radmalniny AAdressA APostadressA ANkda t uma (ej s idnummer) (marginal topp) (marginalbotten) (datafil) Postadress, Typ, Nkdatum 19 /

20 U tskrifta listan har nedanstående form at:.p l 70 ( AA-forma t ),mt6 (margi na 11 o p p ),hm3 (huvud m arginal).hecas KURSDELTAGARLISTA OCH radm atningar.li n a m n lis t.1 s t (hämtar nam n lista n e n l ig t ovan) SÅ här 3er u tsk rifte n ut: CAS KURSDELTAGARLISTA OCH EVA SOLS HEDEM0RA KOMMUN BOX HEDEM0RA ERG0 ORD INGRID JOHANSSON HEDEM0RA KOMMUN BOX HEDEM0RA ERG0 ORD SIV HAGNÄS SAMHALL DALA BOX BORLÄNGE ORD 1I I DTC (Inger C arlbom ) RUTIN FOR KOLL AV PERSONNUMMER [M a g n u s R å b e rg] CLEAR : Fld="** Felaktig inmatning **" : POKE 220,97 /123/ CLS : PRINT Program som kontrollerar sista siffran i personnummer "ö Skriv för att avsluta, ö AA64 45A T=0 : S=0 : K=0 : H=0 : PRINT : INPUT Ange personnr (10 siffror) : Aid : IF Ald= THEN 120 /213/ IF Ald<;1,1)="- THEN 300 /067/ IF LEN(Ald)< > 10 : PRINT Fin : GOTO 120 /045/ FOR 1=1 TO 9 /016/ A2U=Aln(;1,1) : A3=FLT(I)/ IF ASC(A20)>57 OR ASC(A2n)<48 : PRINT F1U : NEXT* I 120 /121/ K=INT(VAL(A2d)) /040/ IF FRACT(A3)=0 : H=K ELSE LET H=K*2 /015/ IF H>9 : H=H-9 /077/ S=S+H /233/ NEXT I /02B/ T=(INT <FLT(S)/10) + l)#10 /1B0/ S=T-S : IF S=10 : S=0 2174/ A2H=Ain<;10,10) : K=INT(VAL(A2H)) /068/ IF K=S : PRINT CHR(8)S är korrekt kontrol1siffra ELSE UNDERLINE : PRINT FEL"; : NORMAL : PRINT : Sista siffran skall vara" S : GOTO 120 /160/ = VAL(A1d <;9,9)) : IF FRACT<11/2)=0 : Kld="dam ELSE LET Kld= herre /232/ PRINT "Detta personnummer tillhör en "Kld 2006/ GOTO 120 /103/ POKE 220,111 : PRINTÖÖÖ,,,"Tack o ajö! : END /099Z 20

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat

C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS. The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat C ALCIUMDEFICIENC Y- OSTEOPOROSIS The Role of the Parathyroids for the Adaptation to a Low Calcium Intake in the Adult Rat AKADEMISK AVHANDLING som med vederbörligt tillstånd av Rektorsämbetet vid Umeå

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Straffrättslig jurisdiktion

Straffrättslig jurisdiktion Dan Helenius Straffrättslig jurisdiktion A kadem isk avhandling som m ed tillständ av jurid isk a fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania sai III fredagen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel 4-6 SP A N SK SV EN SK M A TE M EN G EL A A A TI K SK A 9 7 RE LI G IO H IS TO RI LL SK SA M H Ä U N SK A P N A RI AFI G RA IS TO HEO G TE KN IK FY SI K BI O LO

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer