Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01"

Transkript

1 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från

2 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisa - tion Fas tig het sans täll das Förbund Kom mu nal, Svenska Kommunalarbetareförbundet SIF, Svenska Industritjänstemannaförbundet Ledarna CF, Sve ri ges Civilingenjörsförbund AF, ArkitektFörbundet SKTF In dus tri fack et (änd ring ar an tag na ) Ärende Öve rens kom mel se om förslagsverksamhet 1. Uppgörelse Par ter na konstaterar att uppgörelse träffas om bi lag da avtal. 2. Främ jan de av förslagsverksamheten Par ter na är ense om vik ten av vidgad och för ny ad för slags verk - samhet. För att främ ja en så dan utveckling och för att un der lät ta den lo ka la til lämpningen är det par ter nas av sikt att ta fram en ge - men sam sammanställning av exempel på fram gångs rik för slags - verk sam het i oli ka företag. 3. Tvister om avtalet Tvister om tolk ning el ler tillämpning av det ta avtal ska be hand las en ligt den förhandlingsordning som gäller för avtal om Sam ver - 1

3 För hand lings pro to koll kan i fastighetsbranschen mel lan parterna. Tvist kan av part för slut ligt avgörande hänskjutas till Skil je nämn den för rätt stvis ter en ligt Samverkansavtalets 6. I er sätt nings frå gor ska dock tvist, innan den hänskjuts till Skil je nämn den, först föras till Fas tig hets - bran schens Samverkansråd, som äger avge rekommendation till lös ning av tvis ten. Parterna är över ens om att MBLs regler om tolk nings fö re trä de inte tillämpas på detta av tal. An märk ning ar Det ta av tal för ut sät ter skälighetsbedömningar i ett an tal er sätt nings frå gor vil ka en dast i ringa grad lämpar sig för formell tvistelösning utanför företa - get. Par ter na är överens om att om oenighet i en er sätt nings frå ga kvar står ef ter lo ka la och centrala förhandlingar, ska frå gan fö ras till Fas tig hets - bran schens Sam ver kans råd, som äger avge rekommendation till lös ning av tvis ten men som för ut sätts företrädesvis genom förhandlingsmedverkan bi - stå parterna för att söka lösa tvis ten. Parterna är över ens om att den tidsfrist inom vilken skiljedom enligt la gen om skil je män 18 ska meddelas, ska vara den som skil je nämn den i det en - skil da fal let be dö mer erforderlig. 4. Giltighetstid Av ta let gäller från och med den 1 ok to ber 1996 med en uppsäg - nings tid av tre månader. Fas ti go Mag nus Kendel Kommunal Jör gen Lans Ledarna Börje Hammarström AF Stu re Åström Industrifacket Ray Olsson Fas tig hets Anders Eriksson SIF Hans Eriksson CF Lars Garnefält SKTF Lars Enroth 2

4 Avtal om förslagsverksamhet 1. All män inriktning I Sam ver kansav ta let an ges bland an nat att ge nom en ständig ut - veckling främ jas fö re ta gets lönsamhet och de an ställ das an ställ - ningstrygg het. Det lig ger där med i parternas intresse att med ver - ka till ett så kre a tivt och utvecklande arbetsklimat som möj ligt i företaget. Även om stora delar av idéut veck ling en mås te ske inom ra men för den or di na rie or ga ni sa tio nen och inom ra men för många an - ställ das ar bets upp gif ter, är det därutöver angeläget att alla anställ - da ges möjlighet att komma med för slag som utvecklar företaget. Möj lig het att medverka med idéer och för slag i fö re ta gets verk - samhet har ock så stor betydelse för den an ställ des egen ut veck - ling. Därför har det i Samverkansavtalet be to nats att de an ställ das samlade kun nan de ut gör en viktig till gång för fö re ta get. Alla an - ställ da bör så le des en skilt el ler i grupp sti mu le ras att ak tivt del ta i problemlösningsarbetet i fö re ta get. Par ter na är ense om att en ak tiv förslagsverksamhet är en vik tig del i ar be tet att utveckla fö re ta gets verksamhet. Än da måls en li ga organisations- och er sätt nings for mer samt åt gär der som sti mu le rar de anställdas intresse att med ver ka med idéer och för slag är vikti - ga inslag i en så dan verksamhet. För slags verk sam he ten är också en na tur lig utveckling av sam ar be tet mellan företagsledning och anställda. 2. Av ta lets giltighet Mom 1. Detta avtal gäller i företag med minst 25 an ställ da. I övriga företag gäller det om de lokala par ter na är ense där om. Parterna är ense om att förslagsverksamhet har stort värde och kan vara av betydande intresse även i företag med färre än 25 an - ställ da. 3

5 Mom 2. Om arbetsgivaren eller de fack li ga organisationerna så begär, förhandlar de lokala parterna om til lämpning och an pass - ning av reglerna i det ta avtal till för hål lan de na i fö re ta get. Lo ka la över ens kom mel ser om förslagsverksamhet som re dan finns och som enligt de lo ka la par ter na fungerar väl bör be hål las och om er for der ligt an pas sas och utvecklas. För sådan anpassning gäl ler de upp säg nings reg ler man lo kalt är enig om eller om såda - na reg ler sak nas, en uppsägningstid av tre må na der. 3. Or ga ni sa tion och handläggning Förslagsverksamheten är en ge men sam an ge lä gen het för företags - led ning en och de lo ka la fack li ga or ga ni sa tio ner na. Lokal överens - kom mel se bör träffas om hur in läm ning, re gi stre ring, bekräftelse, ut red ning och be döm ning av förslag or ga ni se ras. Par ter na är överens om att be hand ling av förslag ska ske i prak - tis ka och decentraliserade for mer och med hänsyn till lo ka la för - hål lan den. Om för slags kom mit té in rät tas bör denna i första hand sva ra för sam ord ning och po licy. Den lö pan de handläggningen av för slagsä ren den bör ske i fö re ta gets lin je or ga ni sa tion ge nom sam - råd mel lan an sva rig chef och lokal facklig företrädare. 4. Förslagsverksamhetens om fatt ning Mom 1. De anställda har rätt att lämna förslag som av ser för - bätt ring av ar bets me to der, teknik, mil jö, energihushållning eller el jest främjar goda förhållanden och jämställdhet i arbetet. Fle ra förslagsställare kan lämna för slag ge men samt. Ar bets gi va ren be - slu tar om för slag ska antas till ge nom fö ran de. Ett för slag ska ange dels att nå gon ting går att för bätt ra, dels hur förbättringen ska åstad kom mas. För slag ska innebära nå got nytt i det föreslagna sammanhanget. 4

6 Mom 2. Detta avtal gäller ej förslag som ska be hand las en ligt lag om rätt till arbetstagares upp fin ning ar el ler avtalet Fas ti - go SIF/SKTF/Ledarna/CF/AF om ar bets ta ga res upp fin ning ar. Om inom ra men för för slags verk sam he ten, ar bets gi va ren mottar för slag som kan be dö mas vara patenterbar uppfinning, ska arbets - givaren iaktta sådan varsamhet i hand lägg ning en av ärendet att sek re tes sen kring uppfinningen be va ras. till 3 och 4 Facklig representant har vid med ver kan i samråd, förslagskom - mit té el ler an nan form, rätt att hänskjuta frå ga till för hand ling en ligt Samverkansavtalets Ersättningsprinciper Mom 1. Ar bets gi va ren be slu tar efter sam råd med lo kal fack lig fö re trä da re om ersättning en ligt nedanstående regler eller de er - sätt nings reg ler varom lo kal överenskommelse träf fats. Mom 2. Förslag som arbetsgivaren utnyttjar be rät ti gar till er - sättning baserad på det ekonomiska el ler prak tis ka vär det försla - get har för fö re ta get. För för slag som faller helt inom ra men för det egna arbetet eller inom ra men för särskilt upp drag utges dock normalt ingen ersätt - ning. Motsvarande gäl ler för slag som kom mer fram inom projekt - grupps eller kommittés arbete. När ett förslag sålunda ligger ovanför de kvalifikationskrav arbe - tet eller befattningen ifråga ställer, är förslagsställaren be rät ti gad till ersättning. Vidare gäller att för slags stäl la ren all tid är be rät ti - gad till ersättning när ett för slag lig ger helt utanför förslagsställa - rens befattning. I det fall ett förslag del vis fal ler utan för ra men för det egna ar be tet el ler sär skilt upp drag bör jäm kad er sätt ning ut ges. Kom men ta rer Parterna är ense om att det är an ge lä get att man i företaget har en po si tiv syn på för slags verk sam he ten, att flertalet an ställ da ser det som meningsfullt att kom ma med förslag till för bätt ring ar. Det 5

7 fak tum att vis sa an ställ da har till uppgift att utveckla idéer och lösa problem utesluter inte möjligheten för dem att få ersättning för för slag, som lig ger utan för det egna ar be tet el ler befattningen. För för slag framtagna inom utvecklingsgrupper/kvalitetscirklar ut ges, med beaktande av ned an stå en de fak to rer, re du ce rad ersätt - ning. Omständigheter som bör be ak tas vid bestämmandet av re - duk tio nens stor lek är om för sla get ta gits fram på gruppens eget ini ti a tiv eller ej, kost na der för grup pens ar be te, vil ken hjälp före - ta get bi dra git med vid fram tag ning av för sla get, i vilken grad för - sla get faller utanför grupp med lem mar nas egna ar bets upp gif ter samt om kom pen sa tion utges på an nat sätt. Mom 3. För förslag som ger en ekonomiskt be räk nings bar re - sul tat för bätt ring utges ersättning mot sva ran de hälf ten av förs ta årets re sul tat för bätt ring efter avdrag för av skriv ning ar och ut - veck lings kost na der hänförliga till det ta år. För för slag som med för sär skilt sto ra resultatförbättringar kan re - du ce rad er sätt nings ni vå tillämpas. Om stän dig he ter som härvid bör be ak tas är om verk sam he ten har hög ka pi talin ten si tet eller in ne bär pro duk tion i läng re se ri er. Mom 4. För förslag vars eko no mis ka vär de inte kan be räk nas bör skä lig ersättning utges, baserad på för sla gets praktiska värde för företaget och för slags stäl la rens insats. Om tabeller, skalor el ler lik na de hjälpmedel an vänds för bedöm - ning av för slags prak tis ka värde får dessa inte ut for mas så att er - sätt nings be lop pets stor lek i förväg max i me ras. Mom 5. Om arbetsgivaren avvisar ett för slag men ändå vid ett senare tillfälle inom tre år be slu tar att utnyttja för sla get ska för - slagsställarens rätt till ersättning kvarstå. 6

8 Mom 6. Förslagsställaren har rätt att be gä ra omprövning av er - sättning inom två år från ursprungligt beslut om så dan er sätt ning om det i efterhand vi sar sig att denna har be räk nats på grundval av antaganden som vä sent li gen avviker från faktiska förhållanden. 6. Ersättning vid vid gad til lämpning Mom 1. Om ett för slag ut nytt jas vid en an nan driftsenhet inom företag/koncern än den där för slags stäl la ren är an ställd och det ta inte be ak tas när ersättningen ursprungligen fast ställ des, ska för - slagsställaren erhålla yt ter li ga re ersättning en ligt er sätt ning sprin - ciperna i 5. Mom 2. För förslag som ger arbetsgivaren intäkter från an - vänd ning utan för fö re ta gets/kon cer nens egen verk sam het bör skä - lig ersättning ut ges. 7

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Översiktsplan, vad är det?

Översiktsplan, vad är det? Översiktsplan, vad är det? Översiktsplanens syfte Med utgångspunkt från situationen idag behöver vi skapa en bild, en vision, av den kommun, det samhälle vi vill se ett stycke in på detta århund rade.

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler Avtalskod 83 Arbetsgivarföreningen SRAO Överenskommelse om konkurrensklausuler Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

IntegratIon I arbetslivet

IntegratIon I arbetslivet IntegratIon I arbetslivet Vägledning för företag, myndigheter och organisationer Rådet för Integration i Arbetslivet Öppenhet och likabehandling vägledning för arbetslivet Arbetsliv i förändring Idag har

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer