Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning"

Transkript

1 Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning

2 CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats och till ver kats en ligt til lämp li ga be - stämmelser i EG-direktivet 2007/47/EG och 2006/42/EG. Den na för kla ring upp hör att gäl la om änd ring ar görs på ovan be skriv na ap - pa ra ter utan sam råd med AAT Al ber An triebs tech nik GmbH. Till ver ka rens un ders krift: Mar kus Al ber Verk stäl lan de di rek tör AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Driv nings sys te met v-max+ pro vas vid Prü - fund Zer ti fi zier stel le für Me di zin pro duk te GmbH vid Tech ni sche Uni ver si tät Ber lin och tes tas en ligt stan dar den DIN EN 12184:C11/99. AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Post fach D Albs tadt Tel.: Fax.: li ne.de li ne.de v-max+_plus_s_10/2013 2

3 In ne hålls för tec kning CE-kon for mit ets för kla ring In ne hålls för tec kning Inledning Pro dukt be skriv ning Tek nis ka data Le ver an som fatt ning Ex tra till be hör Mon te ring och idrift tag ning Hål la re Bat ter ipa ket Mon te ra v-max Påsk juts- och manöverhandtag Tippskydd Sä ker het san vis ning ar All mänt Tek nis ka krav An vänd ning av rull stol med v-max Mil jö på ver kan - EMC Kli mat på ver kan Körning Särs kil da an vis ning ar för kör ning Transport Kör vä gar nas skick In di kerings- och betjäningselement Ma nö ver hand tag TILL/ FRÅN-knapp Bat ter ipa ke tets laddnings ni vå Bat ter ipa ket All män in for ma ti on Byta säk ring i bat ter ipa ke tet Pro blem lös ning Sköt sel, un der håll och avfallshantering Byta användare Sköt sel Underhåll Av fall shan te ring Ga ra ni och Pro duk tans var Ga ran ti Pro duk tans var

4 1 Inledning v-max+ är en ny ut vec klad påsk juts- och bromshjälp som kan ma növre ras av en led sagare. Mo torn dri ver di rekt på bakhju len. Jäm fört med an dra tra di tio nel la driv nings sys tem får man där med vä sent li - ga för de lar, som t.ex. en per ma nent ef fek tiv kraft över fö ring. 4

5 1.1 Produktbeskrivning Översikt av ingående delar = Ma nö ver hand tag = Driv nings en he ten v-max+ = Rull stolshjul inkl. kug gring = Hål la re på rull sto len = Bat ter ipa ket inkl. väs ka = Handtag 5

6 1.1.2 Manöverhandtag = Has tig hets reg la ge = Vipp bry ta re för fra måt/ba kåt = Hand tags fäs ten = Spi rals ladd Drivningsenhet = Bat ter ipa ket = Ans lut ning för laddning och ström till driv nings en het = Ma nö ver hand tag = Till- och frånk opp ling av driv nin gen = Rull stol sans lut ning = Ans lut ning för in gå en de ström till driv nings en het = Kon troll pa nel Kontrollpanel = TILL/ FRÅN-knapp = Laddnings- och fe lin di ke ring 6

7 1.2 Tekniska data Mått Vikt Höjd = 275 mm Bredd = 630 mm Djup = 185 mm Drivningsenhet inkl. handtag = 13,5 kg Batteripaket = 14,3 kg Strömkabel = 0,2 kg Batteriväska inkl. kardborrband = 0,3 kg Laddare = 0,3 kg Totalvikt = 28,6 kg Gränsvärde vid montering på rullstol Min. sitsbredd 60 cm Max. tillåten totalvikt 300 kg (person, rullstol, v-max+ + )* Hastighet Räckvidd med fullt laddat batteri Kan regleras steglöst 5,5 km / t framåt 3 km / t bakåt Upp till 11,5 km** Stigningsförmåga Upp till 12 %** Lagrings-/drifttemperatur Batterier Elektroniskt kommuterad likströmsmotor - 20 C till + 60 C / - 10 C till + 50 C 2 x 12 V / 22 Ah 24 V / 419 W * Kon struk tions be tin ga de gräns vär den för rull sto len mås te ovill kor li gen be ak tas och til läm pas se rull stols till ver ka rens spe ci fi ka tio ner. ** Räc kvid den och stig nings för må gan be ror bl.a. på bru ka rens vikt, un - der la get, ter räng osv. Med för be håll för tek nis ka änd ring ar till följd av kon ti nu er lig vi da reut vec kling. 7

8

9 1.3 Leveransomfattning I stan dard le ver an sen in går: = Rull stolshjul inkl. kug gring = Bat ter ipa ket inkl. bat ter iväs ka = Lad da re inkl. bruk san vis ning = Driv nings en he ten v-max+ med påsk juts- och ma nö - ver hand tag, samt ström ka bel och bat ter iväs ka (inte av bil - da de) som är för mon te ra de på rull sto len. Des su tom be hövs två hål la re som är för mon te ra de på rull sto len. 1.4 Extra tillbehör = Ekers kydd = Spän nings om vand la re för bil = Höftbälte = Tipps kydd 8

10 2 Montering och idrifttagning v-max+ får en dast tas i drift med spe ciel la hål la re som mon te ras på rull - sto len. Des sa hål la re mås te mon te ras av AAT Al ber An triebs tech nik el ler av AAT auk to ri se rad ser vi ce verk stad. 2.1 Hållare Alla hål la re är spe ciellt ut vec kla de för och an pas sa de ef ter den ak tu el la rull stols ty pen. De hål la re som av bil das i den här bruk san vis nin gen, hö - ger och väns ter, kan där för se an nor lun da ut än de ak tu el la rull stols - hål larna. Kon trol le ra att hål lar na sit ter fast i rull sto len var je gång rull sto len ska an vän das. Om skru va ma inte är åt drag na el ler har loss nat, får vmax+ inte an vän das. Kon tak ta i så fall om gå en de ser vi ce verk stad. Ob ser ve ra att sit sens el ler ryggs tö dets jus te ring be grän sas ge nom att vmax+ mon te ras på rull sto len (be ro en de på rull stols ty pen). Ge nom att v-max+ mon te ras på rull sto len kan rull sto lens mått, be ro en - de på rull stols typ, fö rän dras Montera/demontera rullstolshjulen Rull stolshju len är för sed da med snabbkopp ling Tryck på upp lås nings - knap pen i mit ten av hju let. Snabbkopp lin gen fri kopp las och hju let kan tas bort. Ta se dan bort an dra hju let på sam ma sätt. Ut för des sa steg i om vänd ord ning för att mon te ra rull stolshju len på rull - sto len. 2.2 Batteripaket Un der rull sto lens sits sit ter en väs ka för bat ter ipa ke tet. Bat ter ipa ke tet pla ce ras en kelt i väs kan......och fi xe ras med kard borr ban det. 9

11 2.3 Montera v-max+ För att v-max+ ska kun na mon te ras, mås te dri vax lar na vara helt infällda. För att göra det ta ska de båda skju treg la gen skju tas mot va ran dra i rikt ning mot upp lås nings knap pen (PRESS) tills de ha kar fast (se bild). Sätt v-max+ jämnt i hål la ren på båda si dor na. Sätt v-max+ med rull stols kopp ling ar na i en rak lin je till hål la ren. v-max+ gli der se dan au to ma tiskt in i hål la ren. Du be hö ver inte try cka ned den. 10

12 Tryck på upp lås nings knap pen (PRESS) för att los sa skju treg la gen och köra ut dri vax lar na. Driv nin gen är kor rekt ak ti ve rad om båda skju treg la gen har nått det yt - tre änd lä get. Om driv nin gen har gått or dent ligt i in grepp, kan rull sto len inte skju tas på ma nu ellt. Sätt se dan i stic kkon tak ten på ström ka beln i in gångs ut ta get i v-max+. 11

13 Ans lut se dan stic kkon takt på ström ka beln i ans lut nings ut ta get i bat - ter ipa ke tet. 2.4 Påskjuts- och manöverhandtag Led sa ga ren kan reg le ra alla v-max+ funk tio ner med hjälp av ma nö ver - hand ta get. Ma nö ver hand tag och kan mon te ras till väns ter el ler hö ger för att v-max+ ska vara lika lätt att an vän da för både väns ter- och hö ger - hän ta led sa ga re. I slu tet av rull sto lens van li ga hand tag sit ter hand tags fäs ten. I des sa hand - tags fäs ten kan v-max+ båda hand tag sti ckas in i fle ra oli ka lä gen för att er hål la den bek vä mas te körs täll nin gen. 12

14 2.4.1 Montera handtagen Tack vare den spe ciel la kuggnin gen är det möj ligt att mon te ra hand ta - gen i de två hand tags fäs te na på ett sätt som är bekv ämt för led sa ga - ren. Fi gu ren till hö ger vi sar ett hand tags lä ge som mån ga led sa ga re ty cker är bekv ämt Ta bort handtagen Dra ut lås knap pen. Hand ta get lå ses då upp och kan dras ut up påt. 13

15 När ap pa ra ten inte används, kan hand ta gen tas av och sät tas i de till hö - ran de fäs te na + i v-max+. Han ta gen fun ge rar då som ett sta bilt sta tiv när v-max+ läggs un dan för för va ring. 14

16 3 Säkerhetsanvisningar 3.1 Allmänt Alla all män na reg ler för sä ker an vänd ning av rull sto lar mås te til läm pas när v-max+ an vänds. Även ne dans tå en de an vis ning ar mås te ovill kor li gen föl jas för att v-max+ ska kun na an vän das på ett sä kert sätt. 3.2 Tekniska krav Hål la ren för v-max+ får en dast mon te ras el ler mo di fie ras av fac kper so nal som är auk to ri se rad av AAT Al ber An triebs tech nik. v-max+ får en dast mon te ras på rull sto lar (minimum sits bredd 36 cm) som upp fyl ler och är tes ta de en ligt de ve der tag na tek nis ka reg ler na. Bruk san - vis nin gen för rull sto len ska föl jas när v-max+ an vänds. När v-max+ an vänds mås te alla vär den som spe ci fi ce ras av rull stols till ver - ka ren, som t.ex. ma xi mal stig ning el ler den högs ta til låt na ma xi mi be last - nin gen, samt de all män na drif tan vis ning ar na be ak tas och til läm pas. De an giv na gräns vär de na får ald rig över skri das. Den högs ta til låt na to tal vik ten på 300 kg be rä knas ge nom att läg ga ihop vik ten för bru ka ren, rull sto len och v-max+. Kon trol le ra all tid luft try cket i styrhjul med luft däck. För lågt däc ktryck kan på ver ka v-max+ kö re gens ka per ne ga tivt. Stör re de len av v-max+ och dess driv nings en het skyd das av kå pan. Var ändå för sik tig så att inga fin grar el ler hän der kom mer in i det ro ter an de om rå det (t.ex. kuggkran sen el ler dre vet) me dan rull sto len an vänds. Håll där för all tid till räc kligt stort sä ker het sav stånd. 3.3 Användning av rullstol med v-max+ monterad I le ver an som fatt nin gen in går en grund lig ut bild ning i an vänd ning av utrust nin gen. Boka in ett ut bild nings till fäl le via auk to ri se rad verkstad el ler en AAT-ute säl ja re. Den na ser vi ce med för inga ex tra kost na der. Bör ja inte an vän da v-max+ utan att först ge nom gå ut bild nin gen. P.g.a. tip pris ken, i syn ner het vid kör ning på lu tan de un der lag, får påskjuts- och bromshjäl pen v-max+ en dast an vän das av en led sa ga re och inte av bru ka ren själv. Av sä ker hetss käl får v-max+ en dast an vän das av per so ner som har in - strue rats i hand ha van de av utrust nin gen och som fy siskt och men talt kan an vän da v-max+ på ett sä kert sätt i alla drift si tua tio ner. An vän da ren mås te kun na fån ga upp rull sto len och bru ka ren ba ki från om rull sto len tip par. Tippskydd mås te an vän das. In spek te ra tippsk ydden var je gång rull sto len an vänds. De får inte vara fast kläm da. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tippsk ydden är mon te ra de. Kontakta auk to ri se rad verk stad el ler en re pre sen tant för fö re ta get om du inte kan an vän da v-max+ på ett sä kert sätt. 17

17 3.4 Miljöpåverkan EMC Med elek tro mag ne tisk kom pa ti bi li tet (EMC) av ses en elek trisk an ord nings för må ga att fun ge ra på ett till freds stäl lan de sätt i en elek tro mag ne tisk om giv ning, utan att på ver ka den na om giv ning, som även in ne fat tar an nan utrust ning, på ett otil lå tet sätt. v-max+ har god känts i de lags tad ga de EMC-tes ter na. 3.5 Klimatpåverkan v-max+ bör inte ut sät tas för stark kyla un der län gre tid, för att sä kers täl la att utrust nin gen ska fun ge ra fel fritt. Om det inte går att und vi ka, bör v-max+ för va ras i minst en tim me i en frost fri mil jö in nan den tas i drift. 3.6 Körning Ge ne rellt mås te alla kon struk tions mäs si ga gräns vär den för rull sto len (se upp gif ter na från rull stols till ver ka ren) be ak tas och til läm pas. Dra åt par ke rings brom sar na på rull sto len vid pau ser i kör nin gen. Vrid all tid has tig hets reg la get till den lägs ta has tig het sins täll nin gen in - nan rull sto len körs. Även om v-max+ kla rar lut ning ar på upp till 20 %, får den högs ta til låt na stig nin gen en ligt rullstolstill ver ka rens upp gif ter ald rig över skri das. Tippskydd måste användas. In spek te ra tippsk ydden var je gång rull sto len an vänds. De får inte vara fast kläm da. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tippsk ydden är mon te ra de. Vid län gre tids kör ning i upp förs lut kan ap pa ra ten stän gas av ge nom över hett nings skyd det. (se ka pi tel 6 Pro blem lös ning). Var för sik tig vid län gre kör ning i ned förs lut med full ad dat bat te ri. Vid kör ning i ned förs lut al stras ström, vil ket lad dar bat te riet ex tra. Det ta kan or sa ka över spän ning, vil ket kan leda till att ap pa ra ten stängs av (se ka pi - tel 6). För att und vi ka över spän ning vid nor mal drift, sän ker ap pa ra ten au to ma tiskt kör has tig he ten. 3.7 Särskilda anvisningar för körning Om v-max+ är avstängd, kan rull sto len inte kö ras ma nu ellt, ef ter som driv - nin gen är blo cke rad. Und an tag: Ge nom att skju treg la gen för till- och frånk opp ling av driv nin gen lå ses me ka niskt kopp las v-max+ ur. Nu kan rull sto len flyt tas från plat sen (se ka pi tel 2.3). För att få den öns ka de broms ef fek ten vid kör ning, mås te ap pa ra ten vara pås la gen. v-max+ kan all tid (dvs. vid nor mal drift el ler i nöd si tua tio ner) stop pas ge nom att pa ni kom kopp lin gen trycks in och släpps igen. Läs mer om pa - ni kom kopp lin gen i ka pit let Pa ni kom kopp ling. Följ in for ma tio nen i ka pi tel 6 Pro blem lös ning vid fel. Kör all tid över trot to ar kan ter ba kåt, ef ter som styrhju len kan tvärs täl las vid kör ning fra måt. Dra rull sto len i påsk juts hand ta gen på rull sto len, inte i vmax+ hand tag. Be ak ta tipp skyddens höjdins täll ning och den ma xi ma - la höjd som rull stols till ver ka ren spe ci fi ce rar. 18

18 Om v-max+ an vänds till sam mans med en stå rull stol, får den en dast an - vän das i sit tan de läge (inte med stå funk tio nen)! 3.8 Transport Vid trans port får v-max+ tas ut ur hål la ren. (se ka pi tel 2.3 Mon te ra v-max+). In nan rull sto len trans por te ras med all män na trans port me del som t.ex. bus sar och spår vag nar el ler i bil ska v-max+ tas bort från rull sto len! Stäng av v-max+ före trans port! Dra åt par ke rings brom sar na på rull sto len vid pau ser i kör nin gen. Sä kra rull sto len och v-max+ en ligt gäl lan de lags tad ga de be stäm mel ser och fö res krif ter vid trans por ter i ford on. De ga stä ta bat te rier som an vänds i v-max+ klas si fi ce ras inte som far ligt gods en ligt IATA;s särs kil da be stäm mel ser A67 och GGVS m nr 2801A avsnitt 2, och får där för trans por te ras med flyg plan en ligt DOT och IATA. 3.9 Körvägarnas skick Kör ning på po röst un der lag (sand, lera, löst grus, is el ler snö) bör und vi - kas med v-max+. Und vik att an vän da v-max+ vid kraf ti ga sky fall, is, snö el ler väta, ef ter som rull stolshju len får säm re väg grepp. Det ökar ris ken för att rull sto len ska sli ra och slad da. Kör sät tet mås te an pas sas ef ter vä dret och un der la get. 19

19 4 Manöverfunktioner och driftsindikeringar v-max+ har för be retts av AAT el ler auk to ri se rad verk stad och är klar att an vän da. Om v-max+ är kor rekt mon te rad, låst och ans lu ten, och är redo att an vän das ef ter att TILL/FRÅN-knap pen har kopp lats till. När du bek an tar dig med v-max+ kö re gens ka per för att få käns la för funk - tio ner na, ska in gen per son be fin na sig i rull sto len. Det gäl ler även när pa - ni kom kopp lin gen provas. 4.1 Manöverhandtag Bru ka rens led sa ga re kan reg le ra alla funk tio ner i v-max+ med ma nö ver - hand ta get Hastighetsinställning Med reg la ge kan v-max+ has tig het stäl las in steg löst. Vrid has tig hets reg la get mo turs till ans la get till stopp det ta är lägs ta has - tig het. Välj den na ins täll ning när v-max+ tes tas förs ta gån gen Vippbrytare Med vipp bry ta ren väl jer du kör rikt ning (fra måt re spek ti ve ba kåt) och has - tig het för v-max+. Ma növre ra vipp bry ta ren vars amt. Tryck på den ba kre, lån ga de len av vipp bry ta ren för att köra fra måt, och tryck på den främ re, kor ta de len för att köra ba kåt. v-max+ kör snab ba re ju mer vipp bry ta ren på ma nö ver hand ta get trycks ned (till den känn ba ra tryc kpunk ten), och lång sam ma re ju mer den släpps upp. Om vipp bry ta ren släpps helt vid kör ning och åter går till neut ral lä ge, brom - sas driv nin gen in helt till stil las tå en de läge. För att öka broms ef fek ten tryck in vipp bry ta ren i om vänd rikt ning. Vid stil las tå en de kopp las, ef ter en för dröjning på ca 2 se kun der, en elek - tro mag ne tiskt ma növre rad broms till. Den na broms fun ge rar som par ke - rings broms. 20

20 4.1.3 Panikomkoppling Om vipp bry ta ren vid en olycks si tua ti on trycks för bi tryc kpunk ten, sä kers - täl ler den s.k. pa ni kom kopp lin gen i v-max+ att driv nin gen kopp las ur. Så län ge vipp bry ta ren hålls ned tryckt i pa ni kom kopp lin gen, kan bru ka ren skju tas ut ur ris kom rå det. Den elek tro mag ne tis ka brom sen ak ti ve ras ome del bart ef ter att vipp bry ta - ren släpps. Be ro en de på den ak tu el la kör si tua tio nen kan den elek tro mag ne tis ka brom sens höga broms ver kan brom sa in rull sto len på ett ab rupt sätt, så att den ome del bart blir stil las tå en de. Pa ni kom kopp lin gen fun ge rar i båda kör rikt ning ar na och vid fel, utom om fel med de lan de blin kar 7x (se ka pi tel 6 Pro blem lös ning). 4.2 TILL/ FRÅN-knapp Knap pen sit ter på dri ven he ten och är märkt med sym bo ler na 0/1. Tryck på knap pen för att slå på re spek ti ve stän ga av ap pa ra ten. Om ap pa ra ten inte an vänds på mer än 5 mi nu ter, stängs ap pa ra ten au to - ma tiskt av. Tryck i så fall på knap pen för att ap pa ra ten ska vara klar att an vän da igen. 21

21 4.3 Batteripaketets laddningsnivå En grupp lys dio der ger in for ma ti on om bat ter ipa ke tets laddnings ni vå. Lys - dioderna sitter på drivenheten bredvid TILL/ FRÅN-knappen. Lys dio der na och de ras be ty del se: Om di oden i - - förs ta grö na sta peln ly ser: bat ter ipa ke tets laddnings ni vå är 100 % - an dra grö na sta peln ly ser: bat ter ipa ke tets laddnings ni vå är 80 % - tred je grö na sta peln ly ser: bat ter ipa ke tets laddnings ni vå är 60 % - gula sta peln ly ser: bat ter ipa ke tets laddnings ni vå är 40 % - röda sta peln ly ser: bat ter ipa ke tets laddnings ni vå är 20 % Om di oden i den röda sta peln ly ser, mås te bat te riet ovill kor li gen lad das. P.g.a. det ut för li ga självtest som elek tro ni ken ge nom går är det möj ligt att 80 % av laddnings ni vån in di ke ras ome del bart ef ter att ap pa ra ten kopp las till, trots att bat ter ier na är full ad da de. Ef ter om kring en mi nut vi sas kor - rekt laddnings ni vå. P.g.a. bat te riets kon struk ti on och mät vär des re gi stre rin gen kan kor rekt laddnings ni vå en dast in di ke ras om vipp bry ta ren är i neut ral lä ge. Om vipp - bry ta ren inte ma növre ras, kan det drö ja upp till 1 mi nut in nan bat ter iin di - ke rin gen än dras. 22

22 5 Batteripaket Bat ter ipa ke tet i v-max+ är un der hålls fritt och är laddnings bart. Bat te riets livslängd va rie rar i hög grad med an ta let laddnings- och ur laddning scyk - ler. 5.1 Allmän information Om bat ter ipa ke tet sköts på rätt sätt (ef ter laddning), ökar dess liv längd av - se värt. Den elek tro nik som är in te gre rad i v-max+ över va kar hela ti den bat ter ipa ke tets laddnings ni vå, och för hin drar dju pur laddning om bat ter - ipa ke tet an vänds på kor rekt sätt. Und vik att lad da ur bat ter ipa ke tet helt: lad da bat ter ipa ke tet i v-max+ ef - ter var je dju pur laddning och helst var je gång det har an vänts. Om bat ter ipa ke tet lad das ur helt, tar det högst ca 10 tim mar att lad da bat te riet helt. Bat ter ipa ke tet lad dar ur sig självt. Där för ska bat ter ipa ke tet om möj ligt all tid vara ans lu tet till lad da ren. Tack vare laddnings au to ma ti ken, som kopp lar om bat ter ipa ke tet till un der hålls laddning när det är full ad dat, för - hin dras att bat te riet över lad das. Om bat ter ipa ke tet ännu inte har nått sin ful la ka pa ci tet, kan det bero på att det tar nå gra laddnings- och ur laddning scyk ler in nan ett nytt bat ter ipa - ket når sin ful la ka pa ci tet. Bat ter ipa ke tet kan lad das i var je öns kat läge. Det är lika sä kert som torr - cells bat te rier och är god känt för luft trans por ter en ligt DOT och IATA. Bat ter ipa ke tet får en dast lad das med den AAT-lad da re som föl jer med vmax+. Lad da ren stängs au to ma tiskt av när bat ter ipa ke tet är upp lad dat, vil ket för hin drar över laddning. Om full ad da de bat te rier lad das ur snab ba re än för vän tat, är de för mod li - gen för bru ka de. Låt i så fall bat ter ier na kon trol le ras och vid be hov by tas ut av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH:s ute säl ja re Ladda i rullstolen När bat ter ipa ke tet lad das kan det sit ta kvar i hål la ren i rull sto len. Dra först ut stic kkon tak ten till ström ka beln ur bat te riet och sätt se dan i lad da - rens stic kkon takt helt i laddnings ut ta get (ut ta get för ström ka beln), och ans lut först dä ref ter lad da ren i sti ckut ta get. Un der laddnin gen väx lar LED-in di ka torn på lad da ren om till oran ge fast sken. Om laddnin gen har avslu tats, väx lar LED-in di ka torn på lad da ren till grönt fast sken. Ef ter som v-max+ all tid bör vara ans lu tet till nä ta dap tern, mås te lad da ren dras ut ur sti ckut ta get och stic kkon tak ten dras ut ur laddnings ut ta get in - nan rull sto len an vänds. 23

23 5.1.2 Ladda i bil Med hjälp av spän nings om vand la ren kan bat ter ipa ke tet utan pro blem lad - das me dan bi len körs. Dra ut stic kkon tak ten till ström ka beln och ans lut lad da rens stic kkon takt i laddnings ut ta get (= ut ta - get för ström ka beln). Nu kan lad da ren ans lu tas till spän nings om vand la ren. Kopp la slut li gen in spän - nings om vand la ren till bi lens ci ga ret tän da rut tag. När laddnin gen är klar ska spän nings om vand la ren först dras ut ur ci ga ret tän da rut ta get in nan lad da - ren skiljs från spän nings om vand la ren. 5.2 Byta säkring i batteripaketet I bat ter ipa ke tet sit ter två säk rin gar på var de ra 40 A i ett säk rings fack. Om den ne dre säk rin gen har löst ut, ska den by tas ut mot den övre re - servsäk rin geng. Sätt en pen na i öpp nin gen på si dan av bat ter ipa ke tet om säk rin gen be - hö ver by tas ut. Säk rings fa ckets spärr los sas då och fa cket kan dras ut. De fek ta säk ring ar får inte la gas el ler för bi kopp las, utan mås te by tas ut mot nya säk ring ar med sam ma Am per etal. Re servsäk ring ar kan be stäl las från AAT Al ber An triebs tech nik GmbH. Ta ut bat ter ipa ke tet ur lad da ren in nan en säk ring byts ut! Kon tak ta AAT Al ber An triebs tech nik GmbH el ler en auk to ri se rad verk - stad om säk rin gen ofta lö ser ut. 24

24 6 Problemlösning Om du får pro blem när v-max+ an vänds, bör du bör ja med att för sö ka avhjäl pa pro ble met med hjälp av föl jan de an vis ning ar. Problem v-max+ kan inte slås på Det går inte att ladda batterierna Kontroll och eventuell åtgärd Är laddaren ansluten? Om ja: Dra ut laddningskabeln och sätt i strömkabeln Är batteripaketet urladdat? Om ja: Ladda batterierna. Är säkringen defekt? Om ja: Byt ut säkringen. Finns problemet kvar? Om ja: Underrätta auktoriserad verkstad. Underrätta auktoriserad verkstad Fel in di ke ras ge nom att den röda lys dio den på kon troll pa ne len blin kar. Pro va att slå på och stän ga av ap pa ra ten vid fel. Om fe let fort sät ter att in - di ke ras, ska bat te riet lad das vid even tu ell un der spän ning. En röd lysdiod blinkar Identifierat fel 1 x Motorstyrenheten, motorn eller batteripaketet är defekt 2 x Underspänning, batteriet är tomt 3 x Överspänning 4 x Den elektromagnetiska bromsen är defekt 5 x Överspänningsvakt 6 x Överlastvakt 7 x Övertemperaturvakt Vid fel till stånd (1 4 blink ning ar) ak ti ve ras den elek tro mag ne tis ka brom - sen inte au to ma tiskt om fel till stån det iden ti fie ras un der kör ning. För vipp bry ta ren för bi tryc kpunk ten (pa ni kom kopp lin gen lö ser ut) och släpp, om du vill ak ti ve ra den elek tro mag ne tis ka brom sen. 25

25 Vid alla öv ri ga fel till stånd ak ti ve ras den elek tro mag ne tis ka brom sen au to - ma tiskt. Se upp: Vänta i ca 5 minuter beroende på temperaturen om fel med de lan - det (7 blinkningar övertemperatur) inträffar. I det ta till stånd kan ap pa ra ten inte tas i drift ge nom från-/till kopp ling. Om rull sto len mås te flyt tas från plat sen i det ta fel till stånd, kan det en - dast ske via den me ka nis ka lås nin gen med skju treg la gen för till- och frånk opp ling av driv nin gen (se ka pi tel 2.3.) När ap pa ra ten har sval nat kopp las den au to ma tiskt om till kör lä ge. Kon tak ta auk to ri se rad verk stad om så inte är fal let. 26

26 7 Skötsel, underhåll och avfallshantering För att v-max+ funk tions- och drift sä ker het ska kun na sä kers täl las, mås te ap pa ra ten ge nom gå en sä ker het stek nisk kon troll vart an nat år, även om den inte har nå gra yt tre ska dor el ler upp vi sar nå gra te cken på funk tions - stör ning ar. Av sä ker hetss käl får sä ker het stek nis ka kon trol ler el ler re pa ra tio ner en - dast ut fö ras av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH. Själ va ap pa ra ten krä ver inga särs kil da un der håll såt gär der el ler särs kild sköt sel, bort sett från ren gö ring (se ka pi tel ) 7.1 Byta användare Om utrust nin gen ska an vän das av en an nan an vän da re (över lå tel se), bör en sä ker het stek nisk kon troll ut fö ras. 7.2 Skötsel Batteripaket Bat ter ier na i v-max+ är ga stä ta, un der hålls fria, upp laddnings ba ra och av hög kva li tet. Om blya cku mu la to rer dju purl ad das, le der det ta inte bara till ka pa ci tets - för lus ter utan för kor tar även de ras livslängd. Und vik där för dju pur laddning ge nom att all tid lad da blya cku mu la to rer - na när du har möj lig het! Blya cku mu la to rer be hö ver lad das för att hål las i gott skick Om full ad da de bat te rier lad das ur snab ba re än för vän tat, är de för mod li - gen för bru ka de. Låt i så fall auk to ri se rad verk stad eller en AAT-ute säl ja re pro va bat ter ier na. Byt ut bat ter ier na vid be hov Rengöring Ren gör dri ven he ten, bat ter ipa ke tet, hand ta gen och hål lar na till v-max+ med ett milt ren gö rings me del för hus hålls bruk. Ren gör re gel bun det tand nin gen och dre vet på dri va xeln, ef ter som des sa slits onor malt my cket ge nom smuts el ler av lag ring ar. An vänd all tid bara en lätt fuk tad tra sa vid ren gö ring. Und vik att vat ten trän ger in i v-max+. Av sä ker hetss käl får inte hög tryckst vätt an vän das. Ob ser ve ra att rull sto len ska ren gö ras en ligt rull stols till ver ka rens upp gif - ter. 27

27 7.4 Underhåll v-max+ är en ap pa rat som krä ver yt terst lite un der håll. Av sä ker hetss käl mås te un der håll ut fö ras på ap pa ra ten vart an nat år, även om det inte finns nå gra yt tre ska dor. Kontakta auk to ri se rad verk stad el ler en AAT-ute säl ja re för in for ma ti on om hur un der hål let ska ut fö ras. 7.5 Avfallshantering v-max+ och bat ter ipa ke tet är pro duk ter med hög livslängd. När pro duk ter - na är för bru ka de kan de läm nas in till AAT Al ber An triebs tech nik GmbH el ler hjälp me dels cen tra len för skrot ning. Tys ka Elek trog-la gen (Elek tro- und Elek tro nik ge rä te Ge setz), som träd de i kraft 24 mars 2005, reg le rar in läm ning och av fall shan te ring av elek triskt och elek tro niskt av fall. En ligt an vis ning ar na från tys ka mil jö mi nis te riet (Bun des mi nis te ri um für Um welt, BMU) för til lämp nin gen av Elek trog rä knas v-max+ som trans - port me del och hör där för inte till sam ma ka te go ri som de pro duk ter som rä knas upp i Elek trog 2 st. 1, me ning 1 (re fe rens till eu ro pa par la men tets direktiv (2002/96/EG)). 28

28 8 Garanti och produktansvar 8.1 Garanti Ga ran ti ti den för v-max+ är 24 må na der (6 må na der för bat te riet) från in - köps da tu met, och om fat tar ma te ri al- och till ver knings fel. Föl jan de om fat tas inte av ga ran tin: Na tur li ga slit de lar (driv kug grem, kuggseg ment, rull stols däck, dri va - xel) Ska dor som or sa kas till följd av onor mal be last ning Ska dor som or sa kas av oakt sam han te ring Ska dor till följd av våld Otil låt na änd ring ar av v-max+ el ler till be hörs de lar Ska dor som upps tår ge nom att v-max+ an vänds för las ter som över - sti ger den högs ta til låt na trans port las ten. Ska dor som upps tår till följd av att blya cku mu la to rer lad das på fel sätt. 8.2 Produktansvar AAT Al ber An triebs tech nik GmbH ans va rar i egens kap av till ver ka re av vmax+ inte för dess sä ker het om: v-max+ han te ras på fel sätt v-max+ inte un der hålls re gel bun det av en auk to ri se rad verk stad el ler av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH v-max+ tas i drift på an nat sätt än an vis ning ar na i den na bruk san vis - ning an ger v-max+ an vänds med brist fäl ligt lad dat bat te ri re pa ra tio ner el ler an dra ty per av ar be te ut förs av ej auk to ri se ra de per so ner främ man de de lar mon te ras på el ler kopp las till v-max+ de lar av v-max+ de mon te ras. 29

29 An märk ning ar: 30

30 An märk ning ar: 31

31

32 AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Post fach D Albs tadt Tel.: Fax.: li ne.de li ne.de Mi cro lo gis tic AB Tums toc ksvä gen 11 A TÄBY Tel.: cro lo gis tic.com cro lo gi stic.com

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

Trappklättringssystem. Originalbruksanvisning. s-max

Trappklättringssystem. Originalbruksanvisning. s-max Trappklättringssystem Originalbruksanvisning s-max CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i trapp klätt rings sys te met s-max

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

El-mo torn för er rull stol. Bruksanvisning. max-e

El-mo torn för er rull stol. Bruksanvisning. max-e El-mo torn för er rull stol Bruksanvisning max-e CE-för sä kran om över ens stäm mel se Fö re ta get AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för sä krar här med, att pro duk ter - na i drift sys te met max-e

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde... Till ig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse ahlberg Innehåll llt, allt jag ägde... Karin Boye Till dig... Karin Boye Idyll Karin Boye Trollbunden Karin Boye Och får jag aldrig äga Erik Blomberg Melodi Bo

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde R APPORT 02 200 8 Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde Sy dö stra Vär mlands VVO Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Göran Cederlund

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Tranor och grågäss runt Draven

Tranor och grågäss runt Draven Tranor och grågäss runt Draven Inventering på jordbruksmark 2008 R APPORT 03 200 8 Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text och foto: Jo han Tru vé Kar tor publi

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg 2001-2007 R APPORT 22 200 7 Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Gö ran

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde R APPORT 01 200 8 Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde Hol men Skog AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Jo nas

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Hundra tusen miljarder

Hundra tusen miljarder Martin Q Larsson Hundra tusen miljarder för blandad kör a cappella 2014 Hundra usen Miljarder för blandad kör a cappella Musik: Martin Q Larsson ext: Raymond Queneau Översättning: Lars Hagström Instruktioner

Läs mer

Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården. Preliminär version. Ste fan By dén, Åsa Gra nath

Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården. Preliminär version. Ste fan By dén, Åsa Gra nath Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Preliminär version Ste fan By dén, Åsa Gra nath 2010-06-03

Läs mer

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ?

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ? llmänt Medmänniskan amhällsansvar Enheten i Kristus Trons kraft tt leva tillsammans 13, 1, 19, 20, 21 sönd e tref Kyrkan Gemenskap h = 76 Flöjt Vår angelägenhet Endast 3 ggn t o m slut Omkväde b C J Text:

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Fader Berg i hornet stöter (epistel nr 3)

Fader Berg i hornet stöter (epistel nr 3) Fader erg i hornet stöter (epistel nr ) Text och muk: Carl Michael ellman Arr: Eva Toller 2006 Tenor 1 4.. Tenor 2 5 asso 4 4. Pam - pam - pa-ram - pa -. ra. a... Fa - der erg i hor - net. Fa - der erg

Läs mer

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du?

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du? Välkommen ƒ Þ Hej vad he ƒ Þ - ter du? ƒ Þ Hej vad he - ter du? Hej vad he - ter du? (svar) Väl - kom - men (barnets namn) ƒ Þ ƒ Þ & bb Hej vad ƒ Þ Hej vad ƒ Þ he he - ter du? (svar) Väl - kom -men (barnets

Läs mer

Fram med basfiolen (epistel nr 7)

Fram med basfiolen (epistel nr 7) Som synes vara en elegi, skriven vid Ulla Winblads säng, sent om aftonen Text och musik: Carl Michael Bellman Tenor 1 c Arr: Eva Toller 2009 Tenor 2 c Basso 1 c 1.Fram med bas - fi - o - len, knäpp och

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ.

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ. opran & Höstvisa Musik:Er auro ext: ove ansson rr: Mani Mattson. lt enor &? Vägen - hemvar myketlångoh - ing- en har agmött.nu blir kväl-lar - ky-li- ga oh se - Ing - en mött. lir kväl - lar- se -... as?

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

Ditt Ord. & b b. œ œ œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ. œ œ œ n. b b 4 œ. . œ. œ œ œ œ. b b. œ œ. œ œ # œ œ œ. n œ. som och och

Ditt Ord. & b b. œ œ œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ. œ œ œ n. b b 4 œ. . œ. œ œ œ œ. b b. œ œ. œ œ # œ œ œ. n œ. som och och Innehåll örord 3 Be om fred 4 ord 5 skapade alltets mysterium 6 källan 8 luset 9 Ett lus i mörkret 10 ör vänskapen 11 Gud, led oss in mot ditt centrum 12 Guds rike 13 Gud lle dig 14 Gud, vår ord gord av

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Demoex. Come on children 4

Demoex. Come on children 4 Volym 4 ome on children 4 INORMATION Alla kopior ska stämplas Tack för du valt köpa detta notmaterial Du som körledare äger rätt kopiera dessa noter till dina egna körsångare Alla kopior som delas ut till

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Bokslutskommuniké. Förbättrat resultat och höjd utdelning. Januari december Oktober december 2018 JANUARI DECEMBER 2018

Bokslutskommuniké. Förbättrat resultat och höjd utdelning. Januari december Oktober december 2018 JANUARI DECEMBER 2018 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER KIRUNA STADSHUS Kiruna Förbättrat resultat och höjd utdelning Oktober december Nettoomsättning 14 845 (14 490) Rörelseresultat 863 (753) Rörelsemarginal 5,8 procent (5,2)

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Solo T1 2 B1 2 Tempo ruato ngdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Rit l la Text och musik: Meade Minnigerode, Georges Pomeroy och Tod Galloay Svensk text: Hans lfredson och Tage Danielsson rr Roert

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon Onsdag morgon Arr: Staan Isbäck S A Allegro moderato Musik Lennon-McCartney svensk text: Christian Ljunggren A T Ons Ons dag morg on n da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon dag morg on n da gen

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Lyckas med läsförståelse Minto

Lyckas med läsförståelse Minto Lyckas med läsförståelse Minto Victoria W Gustafsson Ane S Panboon ISBN 978-91-7767-026-1 2018 Victoria W Gustafsson, Ane S Panboon och Askunge AB Jag Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Dovhjortens beteseffekt på vegetationen på Hanö. Be stäl la re Läns sty rel sen i Ble kinge

Dovhjortens beteseffekt på vegetationen på Hanö. Be stäl la re Läns sty rel sen i Ble kinge Dovhjortens beteseffekt på vegetationen på Hanö R APPORT 17 200 7 Be stäl la re Läns sty rel sen i Ble kinge Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Åsa Ar géus Foto: Magnus Nyman info@naturforvaltning.se

Läs mer

DEMO Tillhör Runow media AB

DEMO Tillhör Runow media AB Tillhör Runo media AB Copyright Runo Media AB Tel: 08730 2 02 runomediase 1 INORMATION Tack för att du valt att köpa detta notmaterial Du som har köpt detta häfte äger rätt att kopiera dessa noter till

Läs mer

Långfredagens högtidliga förböner

Långfredagens högtidliga förböner Långfdagens högtidliga ner Varje nsavsnitt inleds av en diakon eller sånga, som stående vid ambonen eller på annan lämplig plats sjunger upp maningen till n. Så håller man en stunds tystnad n, vafter huvudcelebranten

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Bevent Rasch RAER. - Brand -

Bevent Rasch RAER. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RAER Tryckavlastningsspjäll RAER, rektangulärt Täthetsklass 3 ar från 100-100 mm till 1600-1600 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt.

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Dag vat te nu tred ning med VA för fas tig he ten Al me berg 15 i Var berg

Dag vat te nu tred ning med VA för fas tig he ten Al me berg 15 i Var berg Dag vat te nu tred ning med VA för fas tig he ten Al me berg 15 i Var berg Upp drags gi va re: Chris ti an Ema nels son, KCM fas tig he ter Ut fö ra re: Te re sia Weng ström I var San der Ste fan By dén

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Påskjuts- och bromshjälp. Bruksanvisning. V-max

Påskjuts- och bromshjälp. Bruksanvisning. V-max Påskjuts- och bromshjälp Bruksanvisning V-max CE-konformitetsförklaring Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH förklarar härmed att produkterna för drivningssystemet V-maxhar utvecklats och tillverkats enligt

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota κ kappa ν ny α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota

α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota κ kappa ν ny α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota 8 13 Ej ort, men kratit Y Y w Z Z Ur sven - ska jär - tans jup en ån, en sam - äll oc en E Y Yw im YY im Z en - kel sån, som år till kun - en ram E Y Y YY 2 Kunssånen Var o -nom tro -ast oc ans ätt, ör

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer